Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)"

Transcript

1 Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πληρώματος, καθώς και του εξοπλισμού. Ο Κώδικας ISM είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία άνω των 500 κόρων, συμπεριλαμβανομένων των κινητών υπεράκτιων μονάδων γεώτρησης. Το πρότυπο ISO 9001/ 14001: 2008 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο διασφαλίζει ότι η εταιρία παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που ικανοποιούν τον πελάτη καθώς και τυχόν ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Επιπλέον, το πρότυπο ISO 9001/ στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη. Τόσο το πρότυπο ISO 9001/ όσο και ο Κώδικας ISM καθορίζει μια συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης πλοίων από τους υπεύθυνους των εταιρειών. Ο ISM Code με το πρότυπο ISO 9001/ παρέχει μια βάση για 1

2 την εξασφάλιση των συστημάτων διαχείρισης είναι επίσης καθοδηγείται από τις ανάγκες των πελατών για τη συνεχή επιτυχία της ναυτιλιακής εταιρείας. ιαχείριση πλοίων Όσον αφορά τη διαχείριση του πλοίου, η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με τον κώδικα ISM, καθώς και το πρότυπο ISO 9001/ να αναπτύξει μια σειρά από στόχους και πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα η προσέγγιση του κώδικα ISM απαιτεί η εταιρεία να αναπτύξει μια πολιτική ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία να περιγράφει τους στόχους του Κώδικα ISM που πρέπει να επιτευχθούν, τον τρόπο εφαρμογής, ανατροφοδότησης και διατήρησης υψηλών προδιαγραφών. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να κατευθύνονται προς: - τη διασφάλισης της ασφάλειας στη θάλασσα - την πρόληψη του ανθρώπινου τραυματισμού ή απώλειας ζωής ή υλικές ζημιές. - την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος χωρίς να αποκλείεται βέβαια και άλλα συναφή περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανακύκλωση κ.λπ. - την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής πάνω στα πλοία και υγείας των ναυτικών 2

3 - την μεγιστοποίηση την ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών - την απαγόρευση χρήσης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών και οινοπνεύματος στα πλοία Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει σαφής οδηγίες για την ασφαλή πραγματοποίηση των εργασιακών πρακτικών στα πλοία (π.χ. είσοδος σε κλειστό χώρο, προετοιμασία για «ζεστή» εργασία κλπ), καθώς και για την συντήρηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα πλοία και που οδηγεί στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας επί του πλοίου. Οι ανωτέρω διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να εφαρμοστούν και να ακολουθούνται, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να είναι άμεσα αντιληπτές και κατανοητές απο τα πληρώματα, χωρίς δυσνόητες έννοιες και λέξεις. Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να παρέχει σαφής οδηγίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση κινδύνου ανθρώπινης ζωής, ασφάλειας πληρώματος, πλοίου ή φορτίου και περιβαλλοντικών ζητημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως κίνδυνος ρύπανσης κλπ. Επιπρόσθετα, το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, να προσαρμόζεται σε καινούριους κανονισμούς και διατάξεις και να βελτιώνεται, μια απαίτηση η οποία αναφέρεται επίσης σε ένα παρόμοιο τρόπο με το πρότυπο ISO 9001/ Όλα τα παραπάνω θα πρέπει πάντα να είναι σε συμμόρφωση με τους διεθνής κανονισμούς, τους ισχύοντες κώδικες, τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας και τα διεθνή πρότυπα όπως SOLAS, MARPOL, STCW 95, COLREGS, 3

4 κανονισμών περί Πλοήγηση σε ιώρυγες (Panama, Suez) κλπ, που συνιστώνται από τον ΙΜΟ, τη σημαία του κάθε πλοίου/ κράτους Νηολόγησης, των Νηογνωμόνων και τους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, το πρότυπο ISO 9001/ απαιτεί από την εταιρεία να αναπτύξει μια πολιτική ποιότητας, η οποία μαζί με τους ανωτέρω στόχους θα πρέπει να εφαρμοστεί επί του πλοίου. Μια τέτοια πολιτική ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση της εταιρείας για τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις πελατών, τις απαιτήσεις κανονισμών, τις απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας κλπ, και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί απο τη διοίκηση της εταιρείας μια διαδικασία ανασκόπησης, προκειμένου να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης. Η πολιτική ποιότητας θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί και να κατανοηθεί πλήρως από όλα τα στελέχη της ναυτιλιακής εταιρείας, τα οποία στελέχη θα πρέπει συνεχώς να εξασφαλίζουν τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της πολιτικής ποιότητας στις ανωτέρω απαιτήσεις. Επιπλέον, η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει για τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, όταν οι αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης σχεδιάζονται και υλοποιούνται. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν ποιοτικοί στόχοι στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών της εταιρείας, οι οποίοι να είναι μετρήσιμοι και συνεπείς με την πολιτική ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι: 4

5 - Η υψηλή ποιότητα προσφερόμενης υπηρεσίας στους πελάτες (ναυλωτές κλπ), η οποία να μετριέται μετά από εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς ελέγχους στα πλοία, για την διαπίστωση συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης του πλοίου με τους στόχους και πολιτικές της εταιρείας - Η ικανοποίηση των πελατών, η οποία μπορεί να μετρηθεί μέσω ερευνών σε πελάτες και διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων - Η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των πληρωμάτων, η οποία μετριέται μέσω αξιολογήσεων της εκπαίδευσης που λαμβάνουν και μέσω επιθεωρήσεων στα πλοία - Η καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης (μείωση, αύξηση) των παρατηρήσεων για ΜΗ συμμόρφωση των πλοίων με τους στόχους και πολιτικές της εταιρείας, η οποία μετράται μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στα πλοία Τόσο ο κώδικας ISM και όσο και το ISO 9001/ απαιτεί ότι τυχόν υποχρεωτικές απαιτήσεις, νόμοι, κανονισμοί και διεθνής διατάξεις πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται αναλόγως. Ο κώδικας ISM αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας και του στόλου με όλους τους διεθνής κανόνες και κανονισμούς καθώς επίσης με όλους τους ισχύοντες κώδικες, οδηγίες, κανονισμούς έχουν προταθεί από τις αρχές σημαίας, των Νηογνωμόνων, του ΙΜΟ κλπ. Τόσο ο κώδικας ISM όσο και το ISO 9001/ απαιτούν τα καθορισμένα επίπεδα αρμοδιοτήτων τόσο στο πλοίο όσο και στην εταιρεία, την ευθύνη και τις 5

6 γραμμές επικοινωνίας (εταιρεία-πλοίο, εταιρεία-εταιρεία, πλοίο πλοίο, πλοίο - εταιρεία). Σύμφωνα με τις ευθύνες και τις αρχές του κώδικα ISM, το έργο και η περιγραφή της εργασίας τόσο των στελεχών του γραφείου, όσο και του πληρώματος στα πλοία, θα πρέπει να καθορίζεται και να τεκμηριώνεται με σαφήνεια. Για παράδειγμα στο πλοίο ο Αρχι-Μάγειρας (Chief Cook) είναι υπεύθυνος για να κρατήσει τη κουζίνα, το μαγειρείο, τα ψυγεία, τα παρασκευαστήρια και τους λοιπούς χώρους της κουζίνας σε καλή κατάσταση, καθαρά χωρίς υπολείμματα και είναι υπό την επίβλεψη του Υποπλοιάρχου. Ο κώδικας ISM απαιτεί επίσης μια σαφή δήλωση στην οποία τονίζει επιτακτικά την απεριόριστη εξουσία του Πλοιάρχου πάνω στο πλοίο και την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων τόσο όσον αφορά την ασφάλεια του πληρώματος (και επιβαινόντων), του πλοίου και του φορτίου, όσο και την πρόληψη της ρύπανσης. Στο πρότυπο ISO 9001/ οι απαιτήσεις είναι παρόμοιες αν και η ποιότητα προσανατολίζεται και σχετίζεται περισσότερο με την ικανοποίηση του πελάτη. Τόσο ο κώδικας ISM όσο και το ISO 9001/ 14001, απαιτεί ένα πρόσωπο στην ξηρά (στέλεχος γραφείου) στο οποίο αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων τους. Έτσι, ο κώδικας ISM απαιτεί ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ξηρά (DPA Designated Person Ashore), ο οποίος διασφαλίζει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και της εταιρείας, καθώς επίσης είναι ο σύνδεσμος μεταξύ πλοίου και εταιρείας σε θέματα ασφάλειας. Ο DPA (Designated Person Ashore) υποχρεούται να έχουν άμεση πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο της διαχείρισης της ναυτιλιακής εταιρείας καθώς επίσης και απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία και φακέλους τόσο της εταιρείας όσο και πλοίων. Από την άλλη πλευρά, το πρότυπο ISO 9001/ απαιτεί τη θέση του 6

7 ενός Εκπροσώπου της ιοίκησης της ναυτιλιακής εταιρείας στο οποίο αναθέτει την ευθύνη και την εξουσία να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που έχουν θεσπιστεί, εφαρμόζονται και διατηρούνται τόσο από την εταιρεία όσο και από τον στόλο της εταιρείας. Είναι επίσης υπεύθυνος προς στην ανώτατη διοίκηση της εταιρείας σχετικά με την επίδοση και εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, ο κώδικας ISM αναφέρει ότι η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε πλοίο είναι επανδρωμένο με ναυτικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις. Επιπλέον, ο κώδικας ISM απαιτεί ότι οι ναυτικοί είναι επίσης ικανοί από ιατρική άποψη για την εργασία πάνω στο πλοίο. Μια άλλη απαίτηση του κώδικα ISM είναι ότι όλα τα μέλη του πληρώματος που έχουν καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να εξοικειωθούν κατάλληλα και επαρκώς τόσο με το πλοίο, όσο και με το εργασιακό του αντικείμενο και χώρο πάνω στο πλοίο, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η εργασία στο πλοίο θα διεξαχθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτή η εξοικείωση διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εταιρεία. Περιττό να αναφέρουμε ότι για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες διατηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία τόσο πάνω στο πλοίο, όσο και στα γραφεία της εταιρείας. Επίσης τόσο ο κώδικας ISM όσο και το ISO 9001/ 14001, απαιτούν μια αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται τόσο στο πλοίο όσο και το γραφείο κάνοντας το προσωπικό και το πλήρωμα να γνωρίζει πώς να συμβάλλει στην εξασφάλιση της ποιότητα και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. 7

8 Μια απαίτηση που δεν περιλαμβάνεται στο πρότυπο ISO 9001/ 14001, αλλά αναφέρεται στο πλαίσιο του κώδικα ISM είναι η ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης. Ο κώδικας ISM απαιτεί ότι οι υποχρεώσεις του δυναμικού του πλοίου και του γραφείου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να επισημαίνονται και να περιγράφονται αναλυτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να λάβει τη μορφή καταλόγων ελέγχου, υποχρεώσεων και διαδικασιών που πρέπει να είναι συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες με απλές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει το κάθε μέλος του πληρώματος και του γραφείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για να συνοψίσουμε, ο κώδικα ISM υπογραμμίζει το ρόλο της διαχείρισης της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης. Η εφαρμογή του κώδικα ISM είναι υποχρεωτική προκειμένου τόσο η ναυτιλιακή εταιρεία όσο και τα πλοία του στόλου της να είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ναυτιλιακή αγορά. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001/ στη ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να προσφέρει οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, καθώς και την ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εφαρμόζουν τον κώδικα ISM και το πρότυπο ποιότητας ISO 9001/ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες, ώστε να αποφευχθούν υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας που μπορούν να κάνουν την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προβληματική και αναποτελεσματική. 8

9 Η εφαρμογή τόσο του κώδικα ISM όσο και του προτύπου ποιότητας ISO 9001/ σίγουρα είναι προς όφελος της εταιρείας, αλλά υψηλά γραφειοκρατικά επίπεδα θα πρέπει να αποφεύγονται όσο αυτό είναι δυνατόν προκειμένου να αποφευχθούν διαδικασίες που είναι πιο περίπλοκες από ό, τι απαιτείται. Συντάκτης: ημήτρης Σ. Ντάτσιος Πλοίαρχος Α Τάξης Ε.Ν. Υπ. ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Chartering Operations Manager of Greek Ship-Owning Company 9

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα