Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί του σωματείου είναι: α. Η προαγωγή γενικά των Επιστημών της Αγωγής. β. Η μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της Ελληνικής Εκπαιδεύσεως και η συμβολή στον καλύτερο προγραμματισμό και στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών που ασκούν παιδαγωγικό έργο. γ. Η συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως καθώς και εκείνων που ασκούν έργο αγωγής σε άλλους τομείς. δ. Η εκπόνηση και στάθμιση, κριτηρίων αξιολογήσεως των μαθητών και άλλων μέσων επιστημονικής έρευνας. ε. Η διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και η υποβοήθηση των γονέων κυρίως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά την αγωγή, την εκπαίδευση, το προσανατολισμό κ.λπ. των παιδιών τους. στ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά και ξένα συναφή επιστημονικά Ιδρύματα, κέντρα ερευνών και οργανισμούς. Η παροχή κάθε νόμιμης βοήθειας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών σε επιστημονικές ειδικότητες με παιδαγωγική αποστολή π.χ. Παιδαγωγών, Ψυχοπαιδαγωγών, Κοινωνιολόγων της Εκπαίδευσης, Ειδικών Παιδαγωγικών, Λογοθεραπευτών, Επιμορφωτών Ενηλίκων, Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων, Παιδαγωγικών Συμβούλων επί θεμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Οικονομικής και Προγραμματισμού της Εκπαιδεύσεως κλπ. Άρθρο 3 Μέσα Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει η Εταιρεία με : α) Τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών επί θεμάτων Εκπαιδεύσεως και Αγωγής κατά την διαδικασία του άρθρου 20. β) Τη δημοσίευση άλλου είδους εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενο, που εντάσσεται στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, γ) τη μετάφραση και δημοσίευση αξιόλογων ξενόγλωσσων Ψυχοπαιδαγωγικών έργων, δ) την πραγματοποίηση επιστημονικών ανακοινώσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, ε) την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων επιμορφώσεως των εκπαιδευτικών και μαθημάτων για γονείς, στ) την πραγματοποίηση διαλέξεων παιδαγωγικού ή παρεμφερούς περιεχομένου προς το ευρύ κοινό σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ζ) την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού, η) την καθιέρωση ειδικών βραβείων και επαίνων για τις καλύτερες εργασίες του έτους στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής, θ) τη συγκρότηση μελλοντικά ειδικής βιβλιοθήκης, ι) καθώς και με κάθε άλλο μέσο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2 Άρθρο 4 Σφραγίδα Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις: " ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΙ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 5 Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών Η Εταιρεία έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Έλληνες υπήκοοι: α) κάτοχοι εδρών ή θέσεων Παιδαγωγικής σε ΑΕΙ καθώς και οι ομότιμοι και οι διατελέσαντες καθηγητές της Παιδαγωγικής στα Α.Ε.Ι. β) το επιστημονικό προσωπικό των παραπάνω θέσεων, εδρών Σπουδαστηρίων ή Εργαστηρίων ή άλλων Επιστημονικών Ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα Αγωγής ή εκπαιδεύσεως, εφόσον έχει τα προσόντα που ορίζει η παράγραφος (3) ή σε αντίθετη περίπτωση, εάν έχει συμπληρώσει 6ετή τουλάχιστο υπηρεσία στα παραπάνω ιδρύματα και έχει αξιόλογη ερευνητική και συγγραφική δράση σε κλάδους των Επιστημών της Αγωγής. γ) Οι καθηγητές της Παιδαγωγικής στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Νηπιαγωγών, ΣΕΛΕΤΕ καθώς και οι διατελέσαντες καθηγητές Παιδαγωγικής στις Σχολές αυτές, κάτοχοι διδακτορικού ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου MASTER ή MAITRISE ή MAGISTER ή LICENCE (που αποκτήθηκε πριν από το 1963). δ) Οι κάτοχοι γενικά διδακτορικού διπλώματος ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος, όπως προσδιορίστηκαν αυτά στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι τα διπλώματα αυτά έχουν γίνει σε ένα αναγνωρισμένο κλάδο των Επιστημών της Αγωγής. Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ελληνικού διδακτορικού διπλώματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του στην Εταιρεία είναι να έχει διαπραγματευθεί θέμα που αναφέρεται σε αναγνωρισμένο κλάδο των Επιστημών της Αγωγής και η εκπόνηση της διατριβής να έχει γίνει υπό την εποπτεία Καθηγητή Παιδαγωγικής. ε) Προσωπικότητες του ελληνικού Εκπαιδευτικού και Πνευματικού γενικά κόσμου με αξιόλογο έργο στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής ή ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην Παιδεία της χώρας. Άρθρο 6 Διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 μπορούν να εγγραφούν μέλη της εταιρείας ύστερα από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστο από τα παλιά μέλη της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται τελικά και γνωστοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και αντίγραφο του οικείου διπλώματος ή άλλο πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος και ο χρόνος υπηρεσίας, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα με μνεία των επιστημονικών εργασιών του υποψηφίου προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην ενημέρωση της Επετηρίδας των μελών της.

3 Άρθρο 7 Αντεπιστέλλοντα μέλη Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας δύνανται να εγγραφούν άτομα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, που διαβιούν εκτός Ελλάδας και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση δύο από τα παλιά μέλη της Εταιρείας και κατά την ίδια διαδικασία που ορίζει το άρθρο 6. Άρθρο 8 Επίτιμα μέλη Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από πρόταση τριών τουλάχιστο μελών της Εταιρείας Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση στην περιοχή των Επιστημών της Αγωγής με διεθνή αναγνώριση καθώς και άτομα, των οποίων το έργο διαδραμάτισε σοβαρότατο ρόλο στην Ελληνική Εκπαιδευτική πραγματικότητα ή στην προαγωγή και ανάπτυξη των Επιστημών της Αγωγής στην Ελλάδα. Τα επίτιμα μέλη σε ουδεμία υποχρέωση εισφοράς υπόκεινται. III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 9 Εισφορά εγγραφής ετήσια συνδρομή Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 500 (πεντακοσίων)δρχ. κατά την εγγραφή τους στην Εταιρεία και σε ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 1000 (χιλίων) δρχ. Τα ποσά αυτά μετά την πάροδο έ τους από της επικυρώσεως του καταστατικού μπορούν να αυξηθούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 10 Δικαιώματα μελών Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν των γενικών συνελεύσεων και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου σ όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις, τα συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία. Δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν τα δημοσιεύματα της Εταιρείας και να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της καθώς και να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος σε έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία και μελλοντικά με τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

4 Άρθρο 11 Διαγραφή μελών Τα μέλη της Εταιρείας που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις επί διετία ή που δεν τηρούν το Καταστατικό διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη μετά τη διαγραφή Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας. IV. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 12 Διοικητικά όργανα Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας αποφασιστικής αρμοδιότητας είναι: το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Άρθρο 13 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.) είναι 7μελές και εκλέγεται από Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία οφείλει να συγκαλείται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει από την ημέρα της συγκροτήσεως του Συμβουλίου σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ απερχομένου και αναλαμβάνοντος Δ.Σ. Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. καλούνται αυτά από εκείνον που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αμέσως επόμενο, σε συνεδρία προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Σε περίπτωση αμέλειας των δύο μελών που προαναφέρθηκαν, δικαίωμα συγκλήσεως αυτών που εκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση έχουν από κοινού δύο τουλάχιστο από τα εκλεγέντα μέλη, ανεξάρτητα από τη σειρά εκλογής τους και μετά την παρέλευση 15μέρου από την ημέρα πραγματοποιήσεως των εκλογών. Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να παρίστανται κατά την πρώτη συνεδρία τουλάχιστον 5 από τα 7 μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία επαναλαμβάνεται την επομένη εβδομάδα και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα δεν είναι μικρότερος των 4. Σε περίπτωση άκαρπου αποτελέσματος διενεργούνται με ευθύνη του παλιού Δ. Σ. νέες εκλογές μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα πραγματοποιήσεως των πρώτων εκλογών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται ύστερα από ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι μυστική και διενεργείται χωριστά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14 Σύσταση Δ.Σ. Αρμοδιότητες Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και 2 μέλη. Το Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποτελεί το άμεσο όργανο Διοικήσεως της Εταιρείας. Μελετά και αποφασίζει τα καταλληλότερα μέτρα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής

5 Συνελεύσεως. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ψηφίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρίσεως και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και γενικά φροντίζει για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις παντός είδους και βαθμού Δικαστικές και Διοικητικές αρχές καθώς και στις νόμιμες σχέσεις με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. β) Συγκαλεί το Δ.Σ. κοινοποιώντας πριν από 15 τουλάχιστο μέρες σχετική πρόσκληση στα μέλη του μαζί με αντίγραφο των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, την οποία καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την προσυπογράφει μαζί με αυτόν. γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) εποπτεύει την καλή λειτουργία των γραφείων, της βιβλιοθήκης και των άλλων υπηρεσιών της Εταιρείας και προΐσταται στις επιστημονικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες εγκρίνονται από πενταμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ και πραγματοποιούνται από μέλη της Εταιρείας. Οι έρευνες αυτές είναι υπό την έγκριση του Δ.Σ ε) υπογράφει την αλληλογραφία και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Ταμία. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων και των αρχείων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα: α) εποπτεύει την καλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόμησή της και την τήρηση του αρχείου. β) Προσυπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο εκτός από τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών γ) καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και προσυπογράφει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Δ.Σ. δ) εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων με τη βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα. ε) Τηρεί τέλος το μητρώο των μελών της Εταιρείας, τακτικών, αντεπιστελλόντων και επίτιμων και ενημερώνει τη σχετική επετηρίδα. Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή της περιουσίας της Εταιρείας τόσο της χρηματικής όσο και της άλλης. Ειδικότερα : α) εισπράττει τα έσοδα της Εταιρείας και διενεργεί τις πληρωμές β) ταξινομεί και φυλάσσει με δικιά του ευθύνη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών γ) συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Εταιρείας δ) τηρεί το βιβλίο του ταμείου καθώς και το βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο που θα κριθεί απαραίτητο. ε) φροντίζει για την αξιοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τον καλύτερο τρόπο. Τα υπόλοιπα μέλη προΐστανται των επιστημονικών επιτροπών της Εταιρείας διοριζόμενα σ' αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο και φροντίζουν για τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας, τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την οργάνωση των εκδηλώσεων της Εταιρείας. Άρθρο 15 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρίμηνο και συγκεκριμένα το πρώτο 10ήμερο κάθε τρίτου μήνα (Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση 4 τουλάχιστο από τα μέλη του. Η πρόσκληση της συνεδρίας μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κοινοποιείται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα σ' όλα τα μέλη πριν από15 μέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις και πριν από 5 τουλάχιστο για τις έκτακτες. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία εάν παρίστανται 5 τουλάχιστον από τα 7 μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.

6 Των συνεδριών του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας. Για κάθε συνεδρία κρατούνται πρακτικά, τα οποία διαβάζονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίας και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση ανάγκης αμέσου εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ. τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται κατά την ίδια συνεδρία. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. ευθύνονται όλα τα παρόντα μέλη εκτός από εκείνα που διαφώνησαν και διαχώρισαν τη θέση τους ως προς την απόφαση που πάρθηκε. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 7 συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου. Μέλη του Δ.Σ. που πεθαίνουν, παραιτούνται ή διαγράφονται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά σειρά επιτυχίας. Εάν μετά την εξάντληση των αναπληρωματικών μελών παραμένουν κενές 3 τουλάχιστο θέσεις του Δ.Σ. συγκαλείται με φροντίδα του Προέδρου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών. Εάν τα κενά αυτά δημιουργηθούν το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του Δ.Σ. κατά τη Γενική Συνέλευση ενεργούνται αρχαιρεσίες για την πλήρη ανανέωση τόσο του Διοικητικού όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου. Άρθρο 16 Εποπτικό Συμβούλιο Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε. Σ.) είναι 5μελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. για θητεία δύο ετών, της οποίας η έναρξη και η λήξη ορίζεται κατά την ίδια διαδικασία με εκείνη του Δ.Σ. Μέσα σε 20 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του ΕΣ συνέρχονται σε συνεδρία ύστερα από πρόσκληση εκείνου που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 6μηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών τουλάχιστο από τα μέλη του και ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Στις συνεδρίες του ΕΣ προεδρεύει ο Πρόεδρός του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ως προς την τήρηση των πρακτικών, την πρόσκληση των μελών του ΕΣ την απαραίτητη πλειοψηφία κ.λπ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ. Το Ε.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία εάν παρίστανται 3 τουλάχιστο από τα μέλη του. Το Ε.Σ. συνέρχεται σε κοινές με το Δ.Σ. συνεδρίες στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ Στις κοινές συνεδρίες προεδρεύει ο πρόεδρος του Ε.Σ., τον οποίο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και κατά δεύτερο λόγο ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. Το Ε.Σ. υποβάλλει προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση για την πορεία του έργου της Εταιρείας και για τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. Η Έκθεση αυτή η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Σ. κοινοποιείται στο Δ.Σ. 10 μέρες τουλάχιστο πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικό κεφάλαιο της Εκθέσεως αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Όσον αφορά την διαγραφή και αναπλήρωση μελών του Ε.Σ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ.

7 Άρθρο 17 Γενική Συνέλευση Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται μια φορά το χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο. Οι Έκτακτες συγκαλούνται σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 5 τουλάχιστο ψήφων, καθώς και για τις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί αν το ζητήσουν εγγράφως το 1/4 από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Ε.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται με σαφήνεια και πλήρη αιτιολογία τα επιχειρήματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Αίτηση χωρίς σαφή αιτιολογία της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εισάγει το θέμα της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης σε κοινή συνεδρία των Δ.Σ. και Ε.Σ. κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για την σύγκληση ή μη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων. Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται σε Τακτική ή Έκτακτη γενική συνέλευση με πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 15 τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως. Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιούνται στα μέλη και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, η οποία υπογράφεται επίσης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να συμμετέχουν "μετά γνώμης" στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν ψηφίζουν. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός τουλάχιστο από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με ονομαστική κατάσταση που κατατίθεται με φροντίδα του Δ.Σ. στο Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως. Αν κατά τη Γενική Συνέλευση δεν εξασφαλισθεί απαρτία συγκαλείται και πάλι μέσα σε 20 μέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Για την απαρτία υπολογίζονται και τα μέλη που εκπροσωπούνται από παρόντα μέλη με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος. Για την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προτείνονται από το Δ.Σ. ή από μέλη που παρευρίσκονται, άτομα για να προεδρεύσουν της ΓΣ. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από μέρους εκείνων που προτείνονται, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση του χεριού. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους ψήφους, ο οποίος και αναλαμβάνει να διευθύνει τη συζήτηση, δίδοντας το λόγο σ' αυτούς που τον ζητούν, αφαιρώντας τον από κείνους που παρεκτρέπονται και τηρώντας γενικά τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό. Πρακτικά της συνεδριάσεως τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. και Γραμματείας που αποτελείται από 3 πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και έχουν σαν αποστολή την υποβοήθηση του έργου του και την καταμέτρηση των ψήφων στα θέματα που προτείνονται προς ψήφιση. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται την ίδια μέρα από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και τη Γραμματεία. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Οι επόμενες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται περιοδικά στις έδρες όλων των παραρτημάτων της Εταιρείας με τη σειρά που θα καθορίζει το Δ.Σ.

8 Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση: α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος που πέρασε καθώς και για το πρόγραμμα της Εταιρείας κατά το νέο έτος. β) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων γ) Ο Ταμίας εκθέτει τα οικονομικά πεπραγμένα και εισηγείται τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως κατά το έτος που πέρασε και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. δ) Ο Γραμματέας του Ε.Σ. διαβάζει την έκθεση του Ε.Σ. για το έργο της Εταιρείας κατά το έτος που έληξε και για τις ενέργειες της Διοικήσεως και την οικονομική διαχείριση. ε) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην έγκριση των πεπραγμένων, του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, χωριστά για τον καθένα. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμες για πεπραγμένα ή για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατά το νέο έτος, να εισηγηθούν προτάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 18 Αρχαιρεσίες Στην ετήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που συνέρχεται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ως θέματα και: α) απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και β) αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου κατά την ερχόμενη διετία. Εκλόγιμα μέλη κατά τις αρχαιρεσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη των οποίων η διάρκεια παραμονής στην Εταιρεία είναι μικρότερη των δύο ετών. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα εκλόγιμα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή το Ε.Σ. στέλνουν ή καταθέτουν και στις δύο περιπτώσεις "επί αποδείξει" στο Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. σχετική δήλωση μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τη δήλωση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει σχετική πρόταση τριών εκλόγιμων μελών της Εταιρείας. Με βάση τις δηλώσεις και προτάσεις αυτές καταρτίζεται από το Γεν. Γραμματέα ονομαστική κατάσταση κατ' αλφαβητική σειρά, χωριστά για κάθε Συμβούλιο, των υποψηφίων. Υποβολή υποψηφιοτήτων είναι δυνατή πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καλείται από τον Πρόεδρο η Συνέλευση να εκλέξει από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου 5μελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη της πρώτης φάσεως των εργασιών της Συνελεύσεως, επικυρώνονται τα πρακτικά και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή τα απαραίτητα για τις αρχαιρεσίες στοιχεία. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί να σημειώσει στα ψηφοδέλτια σταυρό προτιμήσεως για επτά το πολύ πρόσωπα από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και για 5 το πολύ από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. Αν τα ψηφοδέλτια δεν αναγράφουν τα ονόματα των υποψηφίων κάθε εκλογέας σημειώνει μόνος τον αντίστοιχο αριθμό ονομάτων. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή περισσότερα ονόματα από όσα ορίζονται παραπάνω θεωρούνται άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: α) για το Δ.Σ. οι 7 που πήραν τους περισσότερους ψήφους ως τακτικά μέλη και οι 3 επόμενοι ως αναπληρωματικά, β)

9 κατά τον ίδιο τρόπο οι 5 πρώτοι από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. εκλέγονται ως Τακτικά μέλη και οι επόμενοι 2 ως αναπληρωματικά. Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σε δύο αντίγραφα και ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά μαζί με όλο το εκλογικό υλικό παραλαμβάνονται από τον Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται στη συνέχεια στον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ., οι οποίοι τα παραδίδουν στα αντίστοιχα μέλη του νέου Δ.Σ. όταν αυτό συγκροτηθεί σε σώμα. Σ' όλες τις περιπτώσεις συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής. Το εκλογικό υλικό διατηρείται μέχρι της εκλογής των νέων Συμβουλίων, οπότε και καταστρέφεται. ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 19 Εισοδήματα της Εταιρείας Πόροι της Εταιρείας είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της β) Δωρεές μελών της ή άλλων φυσικών ή Νομικών Προσώπων. γ) Κρατικές επιχορηγήσεις δ) Έσοδα από την έκδοση του περιοδικού και άλλες εκδόσεις της Εταιρείας ε) Έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής σε Συνέδρια Σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία. στ) Έσοδα από ακίνητα, τόκοι καταθέσεων και τοκομερίδια ομολογιών, μετοχών ή άλλων χρεογράφων. ζ) Κάθε άλλο εισόδημα που αποκτήθηκε νόμιμα από ελληνική ή ξένη πηγή. Άρθρο 20 Διαχείριση Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας κινητής και ακίνητης ενεργείται πάντοτε με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε είσπραξη ενεργείται με διπλότυπη απόδειξη, που υπογράφεται από τον Ταμία, από το στέλεχος των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας κατά φύλλο. Κάθε πληρωμή ενεργείται από τον Ταμία ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. και με βάση διπλότυπο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής είναι θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο κατά φύλλο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Στα εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κανονικά υπογεγραμμένα. Η χρηματική περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε ένα ή περισσότερους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Οι αναλήψεις και οι καταθέσεις διενεργούνται από τον Ταμία ή σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του. Από τον ταμία με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας τηρείται βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας καθώς και βιβλίο επίπλων και σκευών, ως και βιβλίο καταγραφής των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης, καθώς και άλλα λογιστικά βιβλία που θα θεωρηθούν απαραίτητα. Για τη διαχείριση της εκδόσεως του περιοδικού τηρείται ιδιαίτερος λογαριασμός με τη φροντίδα του ταμία της εταιρείας και ενός μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν είναι δυνατό να προσληφθούν υπάλληλοι που θα έχουν έργο τη διακίνηση του περιοδικού.

10 Άρθρο 21 Χρηματοδότηση ερευνών, μεταφράσεων, εκδόσεων Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν είναι δυνατό να χρηματοδοτούνται επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων βιβλίων ή εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενα των Επιστημών της Αγωγής αποκλειστικά. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους. Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της ειδικής 5μελούς επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Εταιρείας με απόφαση του Δ.Σ. και μάλιστα μεταξύ των εμπειρότερων και ειδικότερων κατά προτεραιότητα μελών της. Για την χρηματοδότηση μεταφράσεως ή εκδόσεως ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το ΔΣ και αντίγραφο της μεταφράσεως ή της εργασίας, τα οποία και διαβιβάζονται προς την ειδική επιτροπή κρίσεως των προτάσεων. Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός 2 τουλάχιστο μηνών από της καταθέσεως των παραπάνω αντιγράφων. Για τη χρηματοδότηση ερευνών κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ και πλήρες σχέδιο της προτεινόμενης προς διεξαγωγή έρευνας. Το πρώτο Δ.Σ. οφείλει να συντάξει αναλυτικό οδηγό για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών που θα χρηματοδοτούνται και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έχουν οι έρευνες εκείνες που αναφέρονται σε ζωτικά προβλήματα της Ελληνικής Εκπαιδεύσεως. Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ή των ενδιαφερόμενων και του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία καθορίζονται οι όροι της χρηματοδοτήσεως, οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και οι ποινικές ευθύνες από τη μη τήρησή της. Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ύστερα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες που δεν αποτελούν μέλη της Εταιρείας. Όλες οι εκδόσεις της Εταιρείας φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω μέρος το όνομα της Εταιρείας και τη σειρά, στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο. Οι σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 22 Έκδοση περιοδικού Μόλις τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από της συστάσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία θα προβεί στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού. Στο περιοδικό θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην Ελληνική ή και σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Τα άρθρα που θα δημοσιεύονται πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποιο από τους κλάδους των Επιστημών της Αγωγής. Άρθρα που δεν έχουν σχέση με τις Επιστήμες αυτές δεν δημοσιεύονται στο περιοδικό. Κάθε άρθρο ή μελέτη, η οποία θα δημοσιεύεται οφείλει να είναι πρωτότυπη και να συνοδεύεται από περίληψη σε μια τουλάχιστο άλλη γλώσσα εκτός από εκείνη, στην οποία είναι γραμμένη. Το Δ.Σ της Εταιρείας ορίζει 5μελή ειδική συντακτική επιτροπή του περιοδικού από μέλη της Εταιρείας, η οποία θα έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών. Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική όπως

11 ορίζουν τα εδάφια α', β', γ', δ' του άρθρου 5 του Καταστατικού. Στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού συμμετέχει και ένα μέλος αντιπρόσωπος από κάθε παράρτημα. Τη διαχείριση του περιοδικού θα έχει ο Ταμίας του Δ.Σ. υποβοηθούμενος από προσωπικό, το οποίο μπορεί να προσληφθεί γι' αυτόν το σκοπό, όταν το επιτρέψουν τα οικονομικά της Εταιρείας. Λεπτομερέστερο κανονισμό εκδόσεως του περιοδικού ο φείλει να συντάξει η πρώτη εκδοτική επιτροπή του. Άρθρο 23 Έκδοση άλλων εντύπων Εκτός από την έκδοση του περιοδικού και τις άλλες, καθαρά επιστημονικές εκδόσεις, η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει και στην έκδοση και άλλων εντύπων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού πάνω σε επίκαιρα εκπαιδευτικά και άλλα συναφή θέματα ή για την προάσπιση των συμφερόντων των επιστημονικών ειδικοτήτων, τις οποίες περιλαμβάνει. Άρθρο 24 Γραμματεία Για την καλή λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας, την έγκαιρη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και τη διακίνηση των επιστημονικών εκδόσεων και των άλλων εντύπων της μπορούν να προσλαμβάνονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μισθωτοί υπάλληλοι, εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέπουν. Η νομική σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζεται από το Δ.Σ. και με τις συμβάσεις προσλήψεώς του. Άρθρο 25 Παραρτήματα της Εταιρείας Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν παραρτήματα της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών θα ανέρχεται τουλάχιστο σε δέκα. Τα σχετικά με τη λειτουργία των παραρτημάτων καθορίζονται με κανονισμό που οφείλει να εκπονήσει το πρώτο Δ.Σ. και να τον υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 26 Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ, το οποίο και οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους, για τους οποίους επιβάλλεται η τροποποίηση ή η συμπλήρωση αυτή. Οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους σκοπούς και τις γενικές αρχές της Εταιρείας θεωρούνται θεμελιώδεις και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού απαιτούνται: α) για την απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή, και β) για τη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 που δικαιούνται να ψηφίσουν.

12 Άρθρο 27 Διάλυση της Εταιρείας Η Εταιρεία διαλύεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή 'Έκτακτης, κατά την ίδια διαδικασία, κατά την οποία ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο η λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του καταστατικού. Η Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυμένη, όταν τα ενεργά μέλη αυτής επί τρία συνεχή έτη δεν είναι περισσότερα των 20. Κατά τη διάλυση της Εταιρείας, το αρχείο, η βιβλιοθήκη και η περιουσία της περιέχονται σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή άλλο σχετικό Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή παρεμφερές επιστημονικό σωματείο το οποίο ορίζεται με την απόφαση διαλύσεως της Εταιρείας. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Σύσταση προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας προβαίνουν στην εκλογή πενταμελούς προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα, του Ταμία και ενός μέλους. Σκοπός της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής είναι η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών εντός 6 τουλάχιστο μηνών από της εγκρίσεως του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων. Αθήνα, Τα ιδρυτικά μέλη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπόδειγμα Καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα.. 2014 και στην αίθουσα. της ΑΣΠΑΙΤΕ οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ με έδρα το Μενίδι Αιτ/νίας. 2. Ο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, Ιατρικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - (ΕΧΕΜ). Για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα