Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί του σωματείου είναι: α. Η προαγωγή γενικά των Επιστημών της Αγωγής. β. Η μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της Ελληνικής Εκπαιδεύσεως και η συμβολή στον καλύτερο προγραμματισμό και στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών που ασκούν παιδαγωγικό έργο. γ. Η συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως καθώς και εκείνων που ασκούν έργο αγωγής σε άλλους τομείς. δ. Η εκπόνηση και στάθμιση, κριτηρίων αξιολογήσεως των μαθητών και άλλων μέσων επιστημονικής έρευνας. ε. Η διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και η υποβοήθηση των γονέων κυρίως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά την αγωγή, την εκπαίδευση, το προσανατολισμό κ.λπ. των παιδιών τους. στ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά και ξένα συναφή επιστημονικά Ιδρύματα, κέντρα ερευνών και οργανισμούς. Η παροχή κάθε νόμιμης βοήθειας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών σε επιστημονικές ειδικότητες με παιδαγωγική αποστολή π.χ. Παιδαγωγών, Ψυχοπαιδαγωγών, Κοινωνιολόγων της Εκπαίδευσης, Ειδικών Παιδαγωγικών, Λογοθεραπευτών, Επιμορφωτών Ενηλίκων, Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων, Παιδαγωγικών Συμβούλων επί θεμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Οικονομικής και Προγραμματισμού της Εκπαιδεύσεως κλπ. Άρθρο 3 Μέσα Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει η Εταιρεία με : α) Τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών επί θεμάτων Εκπαιδεύσεως και Αγωγής κατά την διαδικασία του άρθρου 20. β) Τη δημοσίευση άλλου είδους εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενο, που εντάσσεται στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, γ) τη μετάφραση και δημοσίευση αξιόλογων ξενόγλωσσων Ψυχοπαιδαγωγικών έργων, δ) την πραγματοποίηση επιστημονικών ανακοινώσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, ε) την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων επιμορφώσεως των εκπαιδευτικών και μαθημάτων για γονείς, στ) την πραγματοποίηση διαλέξεων παιδαγωγικού ή παρεμφερούς περιεχομένου προς το ευρύ κοινό σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ζ) την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού, η) την καθιέρωση ειδικών βραβείων και επαίνων για τις καλύτερες εργασίες του έτους στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής, θ) τη συγκρότηση μελλοντικά ειδικής βιβλιοθήκης, ι) καθώς και με κάθε άλλο μέσο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2 Άρθρο 4 Σφραγίδα Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις: " ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΙ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 5 Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών Η Εταιρεία έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Έλληνες υπήκοοι: α) κάτοχοι εδρών ή θέσεων Παιδαγωγικής σε ΑΕΙ καθώς και οι ομότιμοι και οι διατελέσαντες καθηγητές της Παιδαγωγικής στα Α.Ε.Ι. β) το επιστημονικό προσωπικό των παραπάνω θέσεων, εδρών Σπουδαστηρίων ή Εργαστηρίων ή άλλων Επιστημονικών Ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα Αγωγής ή εκπαιδεύσεως, εφόσον έχει τα προσόντα που ορίζει η παράγραφος (3) ή σε αντίθετη περίπτωση, εάν έχει συμπληρώσει 6ετή τουλάχιστο υπηρεσία στα παραπάνω ιδρύματα και έχει αξιόλογη ερευνητική και συγγραφική δράση σε κλάδους των Επιστημών της Αγωγής. γ) Οι καθηγητές της Παιδαγωγικής στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Νηπιαγωγών, ΣΕΛΕΤΕ καθώς και οι διατελέσαντες καθηγητές Παιδαγωγικής στις Σχολές αυτές, κάτοχοι διδακτορικού ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου MASTER ή MAITRISE ή MAGISTER ή LICENCE (που αποκτήθηκε πριν από το 1963). δ) Οι κάτοχοι γενικά διδακτορικού διπλώματος ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος, όπως προσδιορίστηκαν αυτά στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι τα διπλώματα αυτά έχουν γίνει σε ένα αναγνωρισμένο κλάδο των Επιστημών της Αγωγής. Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ελληνικού διδακτορικού διπλώματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του στην Εταιρεία είναι να έχει διαπραγματευθεί θέμα που αναφέρεται σε αναγνωρισμένο κλάδο των Επιστημών της Αγωγής και η εκπόνηση της διατριβής να έχει γίνει υπό την εποπτεία Καθηγητή Παιδαγωγικής. ε) Προσωπικότητες του ελληνικού Εκπαιδευτικού και Πνευματικού γενικά κόσμου με αξιόλογο έργο στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής ή ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην Παιδεία της χώρας. Άρθρο 6 Διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 μπορούν να εγγραφούν μέλη της εταιρείας ύστερα από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστο από τα παλιά μέλη της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται τελικά και γνωστοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και αντίγραφο του οικείου διπλώματος ή άλλο πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος και ο χρόνος υπηρεσίας, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα με μνεία των επιστημονικών εργασιών του υποψηφίου προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην ενημέρωση της Επετηρίδας των μελών της.

3 Άρθρο 7 Αντεπιστέλλοντα μέλη Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας δύνανται να εγγραφούν άτομα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, που διαβιούν εκτός Ελλάδας και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση δύο από τα παλιά μέλη της Εταιρείας και κατά την ίδια διαδικασία που ορίζει το άρθρο 6. Άρθρο 8 Επίτιμα μέλη Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από πρόταση τριών τουλάχιστο μελών της Εταιρείας Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση στην περιοχή των Επιστημών της Αγωγής με διεθνή αναγνώριση καθώς και άτομα, των οποίων το έργο διαδραμάτισε σοβαρότατο ρόλο στην Ελληνική Εκπαιδευτική πραγματικότητα ή στην προαγωγή και ανάπτυξη των Επιστημών της Αγωγής στην Ελλάδα. Τα επίτιμα μέλη σε ουδεμία υποχρέωση εισφοράς υπόκεινται. III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 9 Εισφορά εγγραφής ετήσια συνδρομή Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 500 (πεντακοσίων)δρχ. κατά την εγγραφή τους στην Εταιρεία και σε ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 1000 (χιλίων) δρχ. Τα ποσά αυτά μετά την πάροδο έ τους από της επικυρώσεως του καταστατικού μπορούν να αυξηθούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 10 Δικαιώματα μελών Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν των γενικών συνελεύσεων και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου σ όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις, τα συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία. Δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν τα δημοσιεύματα της Εταιρείας και να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της καθώς και να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος σε έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία και μελλοντικά με τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

4 Άρθρο 11 Διαγραφή μελών Τα μέλη της Εταιρείας που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις επί διετία ή που δεν τηρούν το Καταστατικό διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη μετά τη διαγραφή Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας. IV. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 12 Διοικητικά όργανα Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας αποφασιστικής αρμοδιότητας είναι: το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Άρθρο 13 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.) είναι 7μελές και εκλέγεται από Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία οφείλει να συγκαλείται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει από την ημέρα της συγκροτήσεως του Συμβουλίου σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ απερχομένου και αναλαμβάνοντος Δ.Σ. Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. καλούνται αυτά από εκείνον που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αμέσως επόμενο, σε συνεδρία προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Σε περίπτωση αμέλειας των δύο μελών που προαναφέρθηκαν, δικαίωμα συγκλήσεως αυτών που εκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση έχουν από κοινού δύο τουλάχιστο από τα εκλεγέντα μέλη, ανεξάρτητα από τη σειρά εκλογής τους και μετά την παρέλευση 15μέρου από την ημέρα πραγματοποιήσεως των εκλογών. Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να παρίστανται κατά την πρώτη συνεδρία τουλάχιστον 5 από τα 7 μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία επαναλαμβάνεται την επομένη εβδομάδα και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα δεν είναι μικρότερος των 4. Σε περίπτωση άκαρπου αποτελέσματος διενεργούνται με ευθύνη του παλιού Δ. Σ. νέες εκλογές μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα πραγματοποιήσεως των πρώτων εκλογών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται ύστερα από ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι μυστική και διενεργείται χωριστά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14 Σύσταση Δ.Σ. Αρμοδιότητες Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και 2 μέλη. Το Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποτελεί το άμεσο όργανο Διοικήσεως της Εταιρείας. Μελετά και αποφασίζει τα καταλληλότερα μέτρα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής

5 Συνελεύσεως. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ψηφίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρίσεως και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και γενικά φροντίζει για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις παντός είδους και βαθμού Δικαστικές και Διοικητικές αρχές καθώς και στις νόμιμες σχέσεις με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. β) Συγκαλεί το Δ.Σ. κοινοποιώντας πριν από 15 τουλάχιστο μέρες σχετική πρόσκληση στα μέλη του μαζί με αντίγραφο των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, την οποία καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την προσυπογράφει μαζί με αυτόν. γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) εποπτεύει την καλή λειτουργία των γραφείων, της βιβλιοθήκης και των άλλων υπηρεσιών της Εταιρείας και προΐσταται στις επιστημονικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες εγκρίνονται από πενταμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ και πραγματοποιούνται από μέλη της Εταιρείας. Οι έρευνες αυτές είναι υπό την έγκριση του Δ.Σ ε) υπογράφει την αλληλογραφία και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Ταμία. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων και των αρχείων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα: α) εποπτεύει την καλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόμησή της και την τήρηση του αρχείου. β) Προσυπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο εκτός από τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών γ) καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και προσυπογράφει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Δ.Σ. δ) εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων με τη βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα. ε) Τηρεί τέλος το μητρώο των μελών της Εταιρείας, τακτικών, αντεπιστελλόντων και επίτιμων και ενημερώνει τη σχετική επετηρίδα. Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή της περιουσίας της Εταιρείας τόσο της χρηματικής όσο και της άλλης. Ειδικότερα : α) εισπράττει τα έσοδα της Εταιρείας και διενεργεί τις πληρωμές β) ταξινομεί και φυλάσσει με δικιά του ευθύνη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών γ) συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Εταιρείας δ) τηρεί το βιβλίο του ταμείου καθώς και το βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο που θα κριθεί απαραίτητο. ε) φροντίζει για την αξιοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τον καλύτερο τρόπο. Τα υπόλοιπα μέλη προΐστανται των επιστημονικών επιτροπών της Εταιρείας διοριζόμενα σ' αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο και φροντίζουν για τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας, τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την οργάνωση των εκδηλώσεων της Εταιρείας. Άρθρο 15 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρίμηνο και συγκεκριμένα το πρώτο 10ήμερο κάθε τρίτου μήνα (Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση 4 τουλάχιστο από τα μέλη του. Η πρόσκληση της συνεδρίας μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κοινοποιείται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα σ' όλα τα μέλη πριν από15 μέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις και πριν από 5 τουλάχιστο για τις έκτακτες. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία εάν παρίστανται 5 τουλάχιστον από τα 7 μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.

6 Των συνεδριών του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας. Για κάθε συνεδρία κρατούνται πρακτικά, τα οποία διαβάζονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίας και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση ανάγκης αμέσου εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ. τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται κατά την ίδια συνεδρία. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. ευθύνονται όλα τα παρόντα μέλη εκτός από εκείνα που διαφώνησαν και διαχώρισαν τη θέση τους ως προς την απόφαση που πάρθηκε. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 7 συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου. Μέλη του Δ.Σ. που πεθαίνουν, παραιτούνται ή διαγράφονται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά σειρά επιτυχίας. Εάν μετά την εξάντληση των αναπληρωματικών μελών παραμένουν κενές 3 τουλάχιστο θέσεις του Δ.Σ. συγκαλείται με φροντίδα του Προέδρου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών. Εάν τα κενά αυτά δημιουργηθούν το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του Δ.Σ. κατά τη Γενική Συνέλευση ενεργούνται αρχαιρεσίες για την πλήρη ανανέωση τόσο του Διοικητικού όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου. Άρθρο 16 Εποπτικό Συμβούλιο Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε. Σ.) είναι 5μελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. για θητεία δύο ετών, της οποίας η έναρξη και η λήξη ορίζεται κατά την ίδια διαδικασία με εκείνη του Δ.Σ. Μέσα σε 20 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του ΕΣ συνέρχονται σε συνεδρία ύστερα από πρόσκληση εκείνου που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 6μηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών τουλάχιστο από τα μέλη του και ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Στις συνεδρίες του ΕΣ προεδρεύει ο Πρόεδρός του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ως προς την τήρηση των πρακτικών, την πρόσκληση των μελών του ΕΣ την απαραίτητη πλειοψηφία κ.λπ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ. Το Ε.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία εάν παρίστανται 3 τουλάχιστο από τα μέλη του. Το Ε.Σ. συνέρχεται σε κοινές με το Δ.Σ. συνεδρίες στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ Στις κοινές συνεδρίες προεδρεύει ο πρόεδρος του Ε.Σ., τον οποίο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και κατά δεύτερο λόγο ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. Το Ε.Σ. υποβάλλει προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση για την πορεία του έργου της Εταιρείας και για τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. Η Έκθεση αυτή η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Σ. κοινοποιείται στο Δ.Σ. 10 μέρες τουλάχιστο πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικό κεφάλαιο της Εκθέσεως αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Όσον αφορά την διαγραφή και αναπλήρωση μελών του Ε.Σ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ.

7 Άρθρο 17 Γενική Συνέλευση Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται μια φορά το χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο. Οι Έκτακτες συγκαλούνται σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 5 τουλάχιστο ψήφων, καθώς και για τις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί αν το ζητήσουν εγγράφως το 1/4 από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Ε.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται με σαφήνεια και πλήρη αιτιολογία τα επιχειρήματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Αίτηση χωρίς σαφή αιτιολογία της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εισάγει το θέμα της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης σε κοινή συνεδρία των Δ.Σ. και Ε.Σ. κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για την σύγκληση ή μη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων. Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται σε Τακτική ή Έκτακτη γενική συνέλευση με πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 15 τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως. Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιούνται στα μέλη και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, η οποία υπογράφεται επίσης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να συμμετέχουν "μετά γνώμης" στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν ψηφίζουν. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός τουλάχιστο από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με ονομαστική κατάσταση που κατατίθεται με φροντίδα του Δ.Σ. στο Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως. Αν κατά τη Γενική Συνέλευση δεν εξασφαλισθεί απαρτία συγκαλείται και πάλι μέσα σε 20 μέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Για την απαρτία υπολογίζονται και τα μέλη που εκπροσωπούνται από παρόντα μέλη με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος. Για την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προτείνονται από το Δ.Σ. ή από μέλη που παρευρίσκονται, άτομα για να προεδρεύσουν της ΓΣ. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από μέρους εκείνων που προτείνονται, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση του χεριού. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους ψήφους, ο οποίος και αναλαμβάνει να διευθύνει τη συζήτηση, δίδοντας το λόγο σ' αυτούς που τον ζητούν, αφαιρώντας τον από κείνους που παρεκτρέπονται και τηρώντας γενικά τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό. Πρακτικά της συνεδριάσεως τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. και Γραμματείας που αποτελείται από 3 πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και έχουν σαν αποστολή την υποβοήθηση του έργου του και την καταμέτρηση των ψήφων στα θέματα που προτείνονται προς ψήφιση. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται την ίδια μέρα από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και τη Γραμματεία. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Οι επόμενες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται περιοδικά στις έδρες όλων των παραρτημάτων της Εταιρείας με τη σειρά που θα καθορίζει το Δ.Σ.

8 Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση: α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος που πέρασε καθώς και για το πρόγραμμα της Εταιρείας κατά το νέο έτος. β) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων γ) Ο Ταμίας εκθέτει τα οικονομικά πεπραγμένα και εισηγείται τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως κατά το έτος που πέρασε και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. δ) Ο Γραμματέας του Ε.Σ. διαβάζει την έκθεση του Ε.Σ. για το έργο της Εταιρείας κατά το έτος που έληξε και για τις ενέργειες της Διοικήσεως και την οικονομική διαχείριση. ε) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην έγκριση των πεπραγμένων, του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, χωριστά για τον καθένα. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμες για πεπραγμένα ή για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατά το νέο έτος, να εισηγηθούν προτάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 18 Αρχαιρεσίες Στην ετήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που συνέρχεται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ως θέματα και: α) απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και β) αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου κατά την ερχόμενη διετία. Εκλόγιμα μέλη κατά τις αρχαιρεσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη των οποίων η διάρκεια παραμονής στην Εταιρεία είναι μικρότερη των δύο ετών. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα εκλόγιμα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή το Ε.Σ. στέλνουν ή καταθέτουν και στις δύο περιπτώσεις "επί αποδείξει" στο Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. σχετική δήλωση μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τη δήλωση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει σχετική πρόταση τριών εκλόγιμων μελών της Εταιρείας. Με βάση τις δηλώσεις και προτάσεις αυτές καταρτίζεται από το Γεν. Γραμματέα ονομαστική κατάσταση κατ' αλφαβητική σειρά, χωριστά για κάθε Συμβούλιο, των υποψηφίων. Υποβολή υποψηφιοτήτων είναι δυνατή πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καλείται από τον Πρόεδρο η Συνέλευση να εκλέξει από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου 5μελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη της πρώτης φάσεως των εργασιών της Συνελεύσεως, επικυρώνονται τα πρακτικά και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή τα απαραίτητα για τις αρχαιρεσίες στοιχεία. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί να σημειώσει στα ψηφοδέλτια σταυρό προτιμήσεως για επτά το πολύ πρόσωπα από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και για 5 το πολύ από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. Αν τα ψηφοδέλτια δεν αναγράφουν τα ονόματα των υποψηφίων κάθε εκλογέας σημειώνει μόνος τον αντίστοιχο αριθμό ονομάτων. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή περισσότερα ονόματα από όσα ορίζονται παραπάνω θεωρούνται άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: α) για το Δ.Σ. οι 7 που πήραν τους περισσότερους ψήφους ως τακτικά μέλη και οι 3 επόμενοι ως αναπληρωματικά, β)

9 κατά τον ίδιο τρόπο οι 5 πρώτοι από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. εκλέγονται ως Τακτικά μέλη και οι επόμενοι 2 ως αναπληρωματικά. Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σε δύο αντίγραφα και ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά μαζί με όλο το εκλογικό υλικό παραλαμβάνονται από τον Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται στη συνέχεια στον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ., οι οποίοι τα παραδίδουν στα αντίστοιχα μέλη του νέου Δ.Σ. όταν αυτό συγκροτηθεί σε σώμα. Σ' όλες τις περιπτώσεις συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής. Το εκλογικό υλικό διατηρείται μέχρι της εκλογής των νέων Συμβουλίων, οπότε και καταστρέφεται. ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 19 Εισοδήματα της Εταιρείας Πόροι της Εταιρείας είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της β) Δωρεές μελών της ή άλλων φυσικών ή Νομικών Προσώπων. γ) Κρατικές επιχορηγήσεις δ) Έσοδα από την έκδοση του περιοδικού και άλλες εκδόσεις της Εταιρείας ε) Έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής σε Συνέδρια Σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία. στ) Έσοδα από ακίνητα, τόκοι καταθέσεων και τοκομερίδια ομολογιών, μετοχών ή άλλων χρεογράφων. ζ) Κάθε άλλο εισόδημα που αποκτήθηκε νόμιμα από ελληνική ή ξένη πηγή. Άρθρο 20 Διαχείριση Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας κινητής και ακίνητης ενεργείται πάντοτε με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε είσπραξη ενεργείται με διπλότυπη απόδειξη, που υπογράφεται από τον Ταμία, από το στέλεχος των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας κατά φύλλο. Κάθε πληρωμή ενεργείται από τον Ταμία ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. και με βάση διπλότυπο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής είναι θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο κατά φύλλο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Στα εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κανονικά υπογεγραμμένα. Η χρηματική περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε ένα ή περισσότερους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Οι αναλήψεις και οι καταθέσεις διενεργούνται από τον Ταμία ή σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του. Από τον ταμία με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας τηρείται βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας καθώς και βιβλίο επίπλων και σκευών, ως και βιβλίο καταγραφής των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης, καθώς και άλλα λογιστικά βιβλία που θα θεωρηθούν απαραίτητα. Για τη διαχείριση της εκδόσεως του περιοδικού τηρείται ιδιαίτερος λογαριασμός με τη φροντίδα του ταμία της εταιρείας και ενός μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν είναι δυνατό να προσληφθούν υπάλληλοι που θα έχουν έργο τη διακίνηση του περιοδικού.

10 Άρθρο 21 Χρηματοδότηση ερευνών, μεταφράσεων, εκδόσεων Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν είναι δυνατό να χρηματοδοτούνται επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων βιβλίων ή εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενα των Επιστημών της Αγωγής αποκλειστικά. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους. Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της ειδικής 5μελούς επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Εταιρείας με απόφαση του Δ.Σ. και μάλιστα μεταξύ των εμπειρότερων και ειδικότερων κατά προτεραιότητα μελών της. Για την χρηματοδότηση μεταφράσεως ή εκδόσεως ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το ΔΣ και αντίγραφο της μεταφράσεως ή της εργασίας, τα οποία και διαβιβάζονται προς την ειδική επιτροπή κρίσεως των προτάσεων. Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός 2 τουλάχιστο μηνών από της καταθέσεως των παραπάνω αντιγράφων. Για τη χρηματοδότηση ερευνών κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ και πλήρες σχέδιο της προτεινόμενης προς διεξαγωγή έρευνας. Το πρώτο Δ.Σ. οφείλει να συντάξει αναλυτικό οδηγό για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών που θα χρηματοδοτούνται και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έχουν οι έρευνες εκείνες που αναφέρονται σε ζωτικά προβλήματα της Ελληνικής Εκπαιδεύσεως. Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ή των ενδιαφερόμενων και του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία καθορίζονται οι όροι της χρηματοδοτήσεως, οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και οι ποινικές ευθύνες από τη μη τήρησή της. Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ύστερα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες που δεν αποτελούν μέλη της Εταιρείας. Όλες οι εκδόσεις της Εταιρείας φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω μέρος το όνομα της Εταιρείας και τη σειρά, στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο. Οι σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 22 Έκδοση περιοδικού Μόλις τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από της συστάσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία θα προβεί στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού. Στο περιοδικό θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην Ελληνική ή και σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Τα άρθρα που θα δημοσιεύονται πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποιο από τους κλάδους των Επιστημών της Αγωγής. Άρθρα που δεν έχουν σχέση με τις Επιστήμες αυτές δεν δημοσιεύονται στο περιοδικό. Κάθε άρθρο ή μελέτη, η οποία θα δημοσιεύεται οφείλει να είναι πρωτότυπη και να συνοδεύεται από περίληψη σε μια τουλάχιστο άλλη γλώσσα εκτός από εκείνη, στην οποία είναι γραμμένη. Το Δ.Σ της Εταιρείας ορίζει 5μελή ειδική συντακτική επιτροπή του περιοδικού από μέλη της Εταιρείας, η οποία θα έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών. Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική όπως

11 ορίζουν τα εδάφια α', β', γ', δ' του άρθρου 5 του Καταστατικού. Στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού συμμετέχει και ένα μέλος αντιπρόσωπος από κάθε παράρτημα. Τη διαχείριση του περιοδικού θα έχει ο Ταμίας του Δ.Σ. υποβοηθούμενος από προσωπικό, το οποίο μπορεί να προσληφθεί γι' αυτόν το σκοπό, όταν το επιτρέψουν τα οικονομικά της Εταιρείας. Λεπτομερέστερο κανονισμό εκδόσεως του περιοδικού ο φείλει να συντάξει η πρώτη εκδοτική επιτροπή του. Άρθρο 23 Έκδοση άλλων εντύπων Εκτός από την έκδοση του περιοδικού και τις άλλες, καθαρά επιστημονικές εκδόσεις, η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει και στην έκδοση και άλλων εντύπων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού πάνω σε επίκαιρα εκπαιδευτικά και άλλα συναφή θέματα ή για την προάσπιση των συμφερόντων των επιστημονικών ειδικοτήτων, τις οποίες περιλαμβάνει. Άρθρο 24 Γραμματεία Για την καλή λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας, την έγκαιρη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και τη διακίνηση των επιστημονικών εκδόσεων και των άλλων εντύπων της μπορούν να προσλαμβάνονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μισθωτοί υπάλληλοι, εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέπουν. Η νομική σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζεται από το Δ.Σ. και με τις συμβάσεις προσλήψεώς του. Άρθρο 25 Παραρτήματα της Εταιρείας Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν παραρτήματα της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών θα ανέρχεται τουλάχιστο σε δέκα. Τα σχετικά με τη λειτουργία των παραρτημάτων καθορίζονται με κανονισμό που οφείλει να εκπονήσει το πρώτο Δ.Σ. και να τον υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 26 Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ, το οποίο και οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους, για τους οποίους επιβάλλεται η τροποποίηση ή η συμπλήρωση αυτή. Οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους σκοπούς και τις γενικές αρχές της Εταιρείας θεωρούνται θεμελιώδεις και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού απαιτούνται: α) για την απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή, και β) για τη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 που δικαιούνται να ψηφίσουν.

12 Άρθρο 27 Διάλυση της Εταιρείας Η Εταιρεία διαλύεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή 'Έκτακτης, κατά την ίδια διαδικασία, κατά την οποία ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο η λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του καταστατικού. Η Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυμένη, όταν τα ενεργά μέλη αυτής επί τρία συνεχή έτη δεν είναι περισσότερα των 20. Κατά τη διάλυση της Εταιρείας, το αρχείο, η βιβλιοθήκη και η περιουσία της περιέχονται σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή άλλο σχετικό Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή παρεμφερές επιστημονικό σωματείο το οποίο ορίζεται με την απόφαση διαλύσεως της Εταιρείας. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Σύσταση προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας προβαίνουν στην εκλογή πενταμελούς προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα, του Ταμία και ενός μέλους. Σκοπός της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής είναι η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών εντός 6 τουλάχιστο μηνών από της εγκρίσεως του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων. Αθήνα, Τα ιδρυτικά μέλη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων

Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων» (από τούδε «η Εταιρεία») και έδρα της ορίζεται η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα