ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις συναφείς διατάξεις του Α.Κ. Άρθρο 2 1. Σκοπός της Ένωσης Ξενοδοχείων (ή Ξενοδόχων). είναι, υπό ευρύτερη έννοια, η διαφύλαξη, η µελέτη και προαγωγή των οικονοµικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Τον σκοπό αυτόν της Ένωσης συνθέτουν επί µέρους σκοποί, ειδικότερα δε οι εξής : α. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη, µεταξύ των µελών της Ένωσης, επαγγελµατικής και τουριστικής συνείδησης, καθώς και συνδικαλιστικής αγωγής. β. Η µέριµνα για τη βελτίωση, την προστασία και την προαγωγή των καλώς εννοουµένων επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της Ένωσης και κατ επέκταση του Ξενοδοχειακού Κλάδου, µε αιτήσεις, αναφορές, υποµνήµατα και παραστάσεις στην Π.Ο.Ξ., στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος και στις αρµόδιες αρχές τοπικές ή κεντρικές µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής στάθµης τους και την πραγµάτωση των δίκαιων επιδιώξεων της ξενοδοχειακής γενικά τάξης, ειδικότερα δε της τοπικής ξενοδοχίας και των µελών της Ένωσης. 1

2 γ. Η µέριµνα για τη µελέτη και την ευκταία ρύθµιση των ζητηµάτων που εκάστοτε αναφύονται και απασχολούν τον Ξενοδοχειακό Κλάδο και ειδικότερα τα ξενοδοχεία, των οποίων οι εκµεταλλευτές είναι µέλη της Ένωσης, σε συνδυασµό µε την συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στη σύννοµη και εύρυθµη λειτουργία και εκµετάλλευση των ξενοδοχείων και τέλος η έγκαιρη σχετική ενηµέρωση και καθοδήγηση των µελών της Ένωσης µε οµιλίες, εγκυκλίους, η θέση σε κυκλοφορία ειδικού για τον σκοπό αυτόν εντύπου και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή µέσο. δ. Η καταπολέµηση, µε κάθε νόµιµο και εποικοδοµητικό µέσο και τρόπο, του πνεύµατος του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των µελών της Ένωσης. ε. Η καταπολέµηση της παραξενοδοχίας, µε οποιαδήποτε µορφή και εάν επιχειρείται η άσκησή της, από πρόσωπα που δεν ασκούν νόµιµα το ξενοδοχειακό επάγγελµα και οπωσδήποτε στερούνται της, προς άσκηση τούτου κατά νόµο, απαιτούµενης αδείας. στ. Η αυστηρή αστυνόµευση προς τον σκοπό της εξάλειψης του πνεύµατος της οποιασδήποτε, κατά παράβαση των νόµων, των αστυνοµικών διατάξεων κ.λπ., εκµετάλλευσης των αλλοδαπών τουριστών, ιδία δε των όσων αποτελούν την ξενοδοχειακή πελατεία. ζ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση από την Ένωση ή άλλον αρµόδιο φορέα σεµιναρίων για την επιµόρφωση των µελών της, καθώς και των απασχολουµένων στα ξενοδοχεία, σαν κύριο ξενοδοχειακό προσωπικό. η. Η προβολή και διαφήµιση των ποικίλων τουριστικών ενδιαφερόντων της πόλεως και της περιοχής, προκειµένου να καταστεί πόλος έλξης του διεθνούς τουριστικού κοινού, µε κάθε πρόσφορο µέσον, ιδίως δε µε τη συµµετοχή της Ένωσης, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σε διεθνείς ξενοδοχειακού και τουριστικού περιεχοµένου εκθέσεις και µε την έκδοση, ιδίως σε ξένη γλώσσα, σχετικού ειδικού διαφηµιστικού εντύπου ή υλικού ψηφιακής µορφής (CD ή DVD ή V κλπ.), δωρεάν διανεµοµένου, στο επισκεπτόµενο τις τουριστικές εκθέσεις κοινό. Επίσης η αγορά δικτυακού τόπου, µέσω του 2

3 οποίου θα ενηµερώνονται τα µέλη και οι δυνητικοί επισκέπτες, θα υπάρχουν αγγελίες για προσφορά και ζήτηση εργασίας κλπ. θ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, προµηθευτικού συνεταιρισµού και η αναζήτηση προσφορότερου και οικονοµικότερου τρόπου λειτουργίας των ξενοδοχείων µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης εξυπηρέτησης. ι. Η πραγµατοποίηση, από εντεταλµένα µέλη της Ένωσης, επισκέψεων σε χώρες ξενοδοχειακά και τουριστικά προηγµένες, προς διαπίστωση και µελέτη, ιδίως των ξενοδοχειακών συνθηκών που κρατούν σε αυτές, από την άποψη της οργάνωσης των ξενοδοχείων, την έκταση και την υφή των παρεχοµένων σε αυτά υπηρεσιών, τη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, κ.λπ. Η επιτέλεση του έργου αυτού µπορεί, κατά περίπτωση, να ανατίθεται µε απόφαση του.σ. της Ένωσης και σε µέλη της, στα οποία ανατίθεται αντιπροσώπευσή της σε ιεθνείς Εκθέσεις (παραπάνω παράγραφος υπό στοιχείο η) ή και σε µέλη της Ένωσης, που εξ ιδίου ενδιαφέροντος προτίθενται να µετάσχουν σε αυτές ή απλώς να τις επισκεφθούν. ια. Η οργάνωση από την Ένωση, κατά περίπτωση, διαφόρων κοινωνικού περιεχοµένου εκδηλώσεων (συνεστιάσεων, εκδροµών, εντός και εκτός της χώρας, πραγµατοποίησης οµαδικών επισκέψεων σε νεοϊδρυόµενες πρότυπες ξενοδοχειακές µονάδες για επιµόρφωσή τους, χοροεσπερίδων, κ.λπ.) προς το σκοπό της δηµιουργίας, µεταξύ των µελών της και των οικογενειών τους, καθώς και των φίλων της ξενοδοχίας, ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων και ανάλογη, των πόρων της, ενίσχυση. ιβ. Η παροχή, όσο είναι δυνατό, κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας στα ατυχούντα µέλη της Ενώσεως. ιγ. Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προγράµµατα άλλων κρατικών ή µη φορέων προβολής και διαφήµισης, ως και εκπαίδευσης προσωπικού. ιδ. Η ανάπτυξη και βελτίωση της τουριστικής συνείδησης των φορέων των τοπικών αρχών των ΟΤΑ και βελτίωση της τουριστικής υποδοµής της περιοχής (λ.χ. οδικό δίκτυο, λιµένες, βιολογικοί καθαρισµοί κλπ.). 3

4 ιε. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων τουριστικής ανάπτυξης µε την υποστήριξη αντίστοιχων Προγραµµάτων και Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιστ. Η δηµιουργία και η διαχείριση µικρών έργων υποδοµής εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών. 2. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Ένωση δικαιούται σε κάθε είδους ενέργεια, µέσα στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: α. Απευθύνεται στις δηµόσιες αρχές, την Τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών οµάδων για κάθε ζήτηµα που αφορά στα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών τους, γενικά ή επί µέρους, για τη διαµόρφωση, τη λήψη και την εφαρµογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελµατικά, οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα των µελών και γενικότερα τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου. β. ιεξάγει κάθε νόµιµης µορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβληµάτων και την περιφρούρηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων των µελών της Ένωσης. γ. Χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο νόµιµο µέσο, για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης και της ηµόσιας ιοίκησης, πάνω σε θέµατα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών. δ. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ένωσης σε Συµβούλια, Κρατικές Επιτροπές, Οργανισµούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέµατα που άµεσα ή έµµεσα αφορούν τον κλάδο. ε. Συνεργάζεται µε αντίστοιχες ή συναφείς διεθνείς Οργανώσεις. στ. Συµµετέχει σε Εθνικές ή ιεθνείς Επιτροπές, Συµβούλια, Συνδιασκέψεις, Εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση µε τους σκοπούς της. ζ. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελµατικού, µορφωτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήµατος και την επαγγελµατική κατάρτιση και ενηµέρωση επί θεµάτων του κλάδου. 4

5 η. Συµπράττει και συνεργάζεται µε συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συµφερόντων των µελών. Συµµετέχει σε εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. θ. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό µηχανισµό της Ένωσης και πλουτίζει αυτόν µε απαραίτητα µέσα. ι. Κάνει µελέτες, οργανώνει συνέδρια, σεµινάρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα κλπ, σε θέµατα ευρύτερου ξενοδοχειακού και τουριστικού ενδιαφέροντος. ια. Εντάσσεται σε προγράµµατα και διαχειρίζεται πόρους της Ε.Ε. Οργανισµών, Ταµείων, Κρατικές Επιχορηγήσεις κλπ. για την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού επαγγέλµατος και γενικότερα του Τουρισµού». ιβ. Αναπτύσσει διακρατικές συνεργασίες µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Μέλη Προϋποθέσεις εγγραφής Αποβολή µελών Άρθρο 3 1. Τα µέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) ενεργά (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και β) επίτιµα (φυσικά πρόσωπα) 2. Μέλη της Ενώσεως µπορούν να είναι τα νοµίµως λειτουργούντα, κατόπιν αδείας λειτουργίας της αρµοδίας αρχής (Ε.Ο.Τ.), ξενοδοχεία (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οποιασδήποτε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, που λειτουργούν µέσα στα διοικητικά όρια του Νοµού... (ή της πόλης....) και είναι µέλη του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. 3. Τα ως άνω µέλη εκπροσωπούνται στην Ένωση ως εξής : α. Επί ξενοδοχείων που τελούν υπό ατοµική εκµετάλλευση, από το φυσικό πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. 5

6 β. Επί ξενοδοχείων που λειτουργούν µε τη µορφή προσωπικής (Οµόρρυθµης ή Ετερόρρυθµης) Εταιρείας, από τον εταίρο διαχειριστή (ή ένα των διαχειριστών) ή από τον οµόρρυθµο εταίρο, που υποδεικνύεται από τους λοιπούς εταίρους. γ. Επί ξενοδοχείων που λειτουργούν µε µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον εταίρο διαχειριστή (ή τον ένα των εταίρων διαχειριστών) ή από τον εταίρο, υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας ή αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως ο διαχειριστής. δ. Επί ξενοδοχείων που λειτουργούν µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο του.σ. ή τον ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο, κι εφόσον αυτοί έχουν και την ιδιότητα του µετόχου ή αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως το.σ. της Α.Ε.. ε. Επί ξενοδοχείων που λειτουργούν µε τη µορφή της Κοινωνίας ή Κοινοπραξίας, από τον τυχόν υπάρχοντα κοινωνό διαχειριστή ή από τον κοινωνό που έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί από τους λοιπούς. Άρθρο 4 1. Για την εγγραφή ως ενεργού µέλους της Ενώσεως απαιτείται η υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης, συνοδευοµένης από την καταβολή του καθορισµένου δικαιώµατος εγγραφής, και έγκρισή της από το.σ., το οποίο µπορεί µε απόφασή του να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής προσώπων ή επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικώς για την παραδοχή ή µη του αιτούντος µέλους της Ενώσεως. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται ένα µήνα µετά την απόφαση του.σ. ή της Γ.Σ. Αυτός που η αίτησή του απορρίφθηκε µπορεί να επανέλθει µε άλλη ή άλλες αιτήσεις σε οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον µπορεί να επικαλεστεί και αποδείξει ότι στο µεταξύ έχουν εκλείψει οι λόγοι, για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούµενη αίτησή του. 2. Ως επίτιµα µέλη της Ενώσεως ανακηρύσσονται, µε εισήγηση του.σ. ή ύστερα από έγγραφη αιτιολογηµένη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον µελών 6

7 της, µε απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που ανήκουν στην ξενοδοχία και το ξενοδοχειακό επάγγελµα ή και εκτός αυτής, τα οποία πρόσφεραν ή εκδηλώνουν έµπρακτα έφεση και µπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον τουρισµό της χώρας ή την ξενοδοχειακή τάξη. Τα επίτιµα µέλη παρίστανται στις Γ.Σ., µετέχουν στις συζητήσεις, στερούνται όµως των δικαιωµάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Άρθρο 5 1. Τα µέλη της Ενώσεως δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτήν, µόνο µε έγγραφη γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, υποβαλλόµενη τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και η οποία ισχύει για το τέλος αυτού. 2. Αποβολή µέλους της Ενώσεως µπορεί να γίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους εξής λόγους : α. Αν το µέλος παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Ένωση, κατά το άρθρο 3 του παρόντος. β. Αν το µέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ενώσεως και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του.σ.. γ. Αν καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική προς την Ένωση συνδροµή του. δ. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, η εκτίµηση του οποίου εναπόκειται στη Γ.Σ.. 3. Την αποβολή του µέλους εισηγείται στη Γ.Σ. το.σ. ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών. Το.Σ. καλεί προηγουµένως εγγράφως το µέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόµενες κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παραβάσεις. 4. Το µέλος που έχει αποβληθεί, έχει το δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο ικαστήριο, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση. Άρθρο 6 7

8 Τα µέλη της Ένωσης και οι εκπρόσωποί τους έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 1. Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του.σ. 2. Να συµµετέχουν στις Γ.Σ., στις εργασίες της οποίας οφείλουν να µην παρεκτρέπονται, ασχηµονούν ή θορυβούν, να µη διακόπτουν οµιλητή και να παίρνουν το λόγο ύστερα από άδεια του Προέδρου της Γ.Σ. 3. Να µην αντιστρατεύονται στα συµφέροντα της Ένωσης και να συµπαρίστανται στο έργο της καθώς και σε κάθε δραστηριότητά της. 4. Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Πόροι της Ενώσεως Άρθρο 7 1. Πόροι της Ένωσης είναι : α. Το εφάπαξ καταβαλλόµενο δικαίωµα εγγραφής και οι υποχρεωτικές ετήσιες συνδροµές των µελών (τακτικές ή έκτακτες). β. Τα εισοδήµατα από την περιουσία της. γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές και οι προαιρετικές εισφορές των µελών της, καθώς και τα έσοδα τα προκύπτοντα από καταχωρίσεις διαφηµίσεων στο αναφερόµενο στην παράγραφο η. του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού ειδικού διαφηµιστικού εντύπου. δ. Οι τυχόν επιχορηγήσεις (λ.χ. από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΤ, Ελληνικό ηµόσιο κλπ.) και κάθε άλλο έσοδο, που νόµιµα εισέρχεται στο Ταµείο της Ενώσεως. 2. Ο καθορισµός του ύψους του εφάπαξ δικαιώµατος εγγραφής και της υποχρεωτικής ετήσιας συνδροµής, ρυθµίζονται εκάστοτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, κατ αναλογία της κατηγορίας και του αριθµού κλινών εκάστου ξενοδοχείου, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 8

9 3. εν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Όργανα ιοίκησης Άρθρο 8 Όργανα της ιοίκησης της Ένωσης είναι : Α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των µελών της Β. Το ιοικητικό Συµβούλιό της (.Σ.) Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή της (Ε.Ε.) Άρθρο 9 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποτελείται από τα µέλη της, όπως αυτά εκπροσωπούνται στην Ένωση, κατά το άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος και είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Θεωρούνται ότι είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα τα µέλη που δεν καθυστερούν τη συνδροµή του προηγούµενου από τη Γ.Σ. ηµερολογιακού έτους. 2. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει δε για όλα τα θέµατα που αφορούν στους σκοπούς της, καθώς επίσης και για κάθε θέµα που φέρεται ενώπιόν της και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη της. 3. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης συνέρχεται στην έδρα της Ένωσης ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το.σ., τακτικά µια φορά το χρόνο και συγκεκριµένα κατά το χρονικό διάστηµα από Φεβρουάριο µέχρι Απρίλιο, προς ακρόαση της ιοίκησης, που υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγµένα της κατά τη διάρκεια του έτους που διέρρευσε και να υποβάλει σε αυτήν προς έγκριση τον Προϋπολογισµό του επόµενου του απολογισµού έτους. 4. Εκτός από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον τη σύγκλησή τους κρίνει αναγκαία το 9

10 ιοικητικό Συµβούλιο ή τούτο ζητηθεί µε γραπτή αίτηση από το 1/5 των µελών, που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, η οποία θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέµατα. Αν η αίτηση αυτή των µελών δεν γίνει δεκτή, µπορούν αυτά να προσφύγουν στο αρµόδιο ικαστήριο, το οποίο µε απόφασή του µπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. 5. Για κάθε Γενική Συνέλευση της Ένωσης, Τακτική ή Έκτακτη, αποστέλλονται στα µέλη της ιδιαίτερες προσκλήσεις, πριν από οκτώ (8) ηµέρες, στις οποίες προσµετράται τόσον η ηµέρα της αποστολής, όσο και η ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει σαφώς να ορίζουν : α) τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, β) τα προς συζήτηση θέµατα, και γ) εάν η Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη ή η τρίτη, καθώς και τον αριθµό των µελών των οποίων η παρουσία απαιτείται για την ύπαρξη, κατά περίπτωση, απαρτίας. Συζήτηση για θέµατα που δεν είναι γραµµένα στην πρόσκληση για τη Γ.Σ. δεν µπορεί να γίνει, ούτε µπορεί να ληφθεί απόφαση για αυτά. Κατά την κρίση του.σ., µπορεί η πρόσκληση για την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. να γίνει µε σχετική δηµοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση της πρόσκλησης στα γραφεία της Ένωσης. 6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται η παρουσία κατ αυτήν, του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της Ένωσης. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ηµέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και µε τα αυτά θέµατα, την επόµενη εβδοµάδα, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια µέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Εάν υπάρχει επείγουσα περίπτωση, κατά την κρίση του.σ., η επαναληπτική Γ.Σ. (πρώτη ή δεύτερη) µπορεί να συνέλθει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 10

11 7. Η εκλογή των, κατά το άρθρο 8 στοιχ. β και γ του παρόντος, οργάνων της Ένωσης γίνεται µε µυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα, εν προκειµένω, ισχύουν τα εξής : Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία µε ένα ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύµου, κατά πρώτον, τα ονόµατα των υποψηφίων για το ιοικητικό Συµβούλιο και στη συνέχεια των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή, ακολούθως δε των υποψηφίων που θα εκλεγούν ως αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων. 8. ικαίωµα να εκλεγούν στα παραπάνω όργανα της ιοίκησης έχουν όλα τα µέλη της Ένωσης και ειδικώς οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος, που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα, µέχρι του τέλους του προηγούµενου των εκλογών έτους. 9. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης είναι τουλάχιστον πενταµελές. 10.Τα µέλη της Ένωσης που επιθυµούν να είναι υποψήφια για την κατάληψη θέσης στο ιοικητικό Συµβούλιό της, οφείλουν να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση πέντε (5) ηµέρες προ των εκλογών, απευθυνόµενη προς το.σ. Μέσα στην ίδια προθεσµία, των πέντε (5) ηµερών προ των εκλογών, οφείλουν να υποβάλουν σχετική γραπτή αίτηση και τα µέλη που επιθυµούν να είναι υποψήφια για την κατάληψη θέσης στην Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και όσα επιθυµούν να εκλεγούν ως αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ξ. Το.Σ., αφού ελέγξει τα ονόµατα των υποψηφίων και διαπιστώσει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα από το νόµο και το παρόν Καταστατικό προσόντα, προβαίνει στην ανακήρυξή τους, µε απόφασή του που λαµβάνει σε συνεδρίασή του, που για το σκοπό αυτό συγκαλείται τρεις (3) ηµέρες προ των εκλογών. 11. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής. 12. Ο αριθµός των αντιπροσώπων στην ΠΟΞ καθορίζεται από το Καταστατικό της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων. 13. Τα µέλη του.σ., της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων στην ΠΟΞ εκλέγονται για θητεία τριών (3) ετών, εκείνα εκ των υποψηφίων που κατά 11

12 τις εκλογές συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωµατικοί. 14. Οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι καλούνται, κατά σειρά εκλογής τους, σε αντικατάσταση τακτικού µέλους, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. 15. Κάθε ενεργό µέλος της Ένωσης έχει δική του ψήφο στις ψηφοφορίες που γίνονται στη Γ.Σ. για κάθε θέµα. 16. Κατά τις ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση, τα ξενοδοχεία που διαθέτουν αριθµό κλινών µέχρι εκατό, έχουν µια ψήφο, τα διαθέτοντα από εκατόν µία µέχρι τριακόσιες κλίνες δύο ψήφους και εκείνα που διαθέτουν αριθµό κλινών άνω των τριακοσίων, έχουν τρεις ψήφους. Ο αριθµός των κλινών είναι εκείνος που έχει καθορισθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. 17. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς µεν ο Πρόεδρος του.σ., υποχρεούµενος να θέσει αµέσως ως πρώτο θέµα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα, εκλεγοµένων από αυτήν. 18. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 19. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής. 20. Οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. διακρίνονται σε φανερές και µυστικές. Α. Οι φανερές µπορούν αν γίνουν µε ανόρθωση των µελών ή µε ανύψωση του χεριού ή ονοµαστική κλήση, ποτέ όµως διά βοής. Β. Η ψηφοφορία είναι µυστική, όταν αναφέρεται: α. σε εκλογές.σ., ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική οργάνωση, στην οποία είναι µέλος η Ένωση. β. σε επιλογή δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης. γ. σε κάθε άλλο θέµα, που θα αποφασίσει η Γ.Σ. 12

13 21. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαµβανόµενες αποφάσεις, τηρούνται, µε φροντίδα του γραµµατέα, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαµβανοµένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Οµοσπονδίας. Άρθρο 10 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Τα µέλη του.σ. µετά την εκλογή τους, µέσα σε µια εβδοµάδα συνέρχονται µε πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιλαχόντος, εάν δε περάσει η προθεσµία αυτή άπρακτη, µε πρόσκληση οποιουδήποτε των µελών συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Έφορο. Οι ιδιότητες αυτές, όλες ή µερικές, δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 2. Το.Σ. συνέρχεται στην έδρα της Ένωσης, ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το.σ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα ή µε αίτηµα τριών µελών του. Η πρόσκληση κοινοποιείται δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέµατα που θα επιληφθεί το.σ. 3. Το.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε ένα µήνα, έκτακτα δε, όταν παραστεί ανάγκη. 4.Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη και οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε προσωπικά ζητήµατα η ψηφοφορία είναι πάντα µυστική. 5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του.σ. τηρούνται πρακτικά υπογραφόµενα υπό των παρόντων µελών. Άρθρο 11 Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του.σ. είναι τα εξής : 13

14 α. ιαχειρίζεται όλη την περιουσία της Ένωσης από τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία και γενικά τα συµφέροντά της. β. Κανονίζει τον τρόπο των εισπράξεων και των πληρωµών. γ. Ελέγχει και θεωρεί τη λογιστική υπηρεσία της Ένωσης και συντάσσει τον Προϋπολογισµό και τον Απολογισµό των Εσόδων και Εξόδων της Ένωσης, τους οποίους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση µέσα στις ορισµένες προθεσµίες που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν Καταστατικό. δ. ιορίζει το αναγκαίο για τη λειτουργία των Γραφείων της Ένωσης προσωπικό και ρυθµίζει τους όρους της πρόσληψής του (υποχρεώσεις και δικαιώµατα, διάρκεια συµβάσεως, µισθοδοσία, κ.λπ.). ε. Προβαίνει στη µίσθωση Γραφείων για τη στέγαση της Ένωσης και τη δηµιουργία εντευκτηρίου των µελών της. Η σχετική µισθωτική σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία της Ένωσης. στ. Προβαίνει στην υπόδειξη ενός ή περισσοτέρων µελών της Ένωσης, τα οποία θα µετάσχουν σε επιτροπές που θα συγκροτηθούν νόµιµα για τον έλεγχο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κ.λπ. ζ. Ελέγχει τις υποβαλλόµενες σε αυτό αιτήσεις εγγραφής µελών και έχει το δικαίωµα να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει. η. Προτείνει, µε απόφασή του, στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή κάθε µέλους, του οποίου το ξενοδοχείο παρεξέκλινε από το σκοπό του. θ. Ανακηρύσσει τους υποψήφιους συµβούλους, σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται ειδικότερα στο παρόν Καταστατικό. ι. Προβαίνει σε παραστάσεις και ενέργειες για λογαριασµό της Ένωσης ενώπιον των Αρχών για την προώθηση θεµάτων που αφορούν στη βελτίωση της ξενοδοχίας ή για την αποτροπή επιβολής επαχθών µέτρων για την ξενοδοχειακή τάξη ή την πρόληψη κινδύνων, κ.λπ. ια. Παίρνει αποφάσεις για τη συµµετοχή σε Ελληνικές ή ιεθνείς Εκθέσεις, απαραίτητες για την προβολή της περιοχής, καθώς και για την έκδοση ειδικών καταχωρήσεων σε ελληνικά και ξένα έντυπα, προβολή µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της περιοχής και γενικά για θέµατα και ενέργειες που αποσκοπούν στην αύξηση της πληρότητας των ξενοδοχείων, κ.λπ. 14

15 2. Το.Σ. προβαίνει στη λήψη των παραπάνω αποφάσεών του, έχοντας πάντοτε υπόψη του τις οικονοµικές δυνατότητες της Ένωσης και σε κάθε σύµβαση που καταρτίζεται από αυτό αξιώνει να τεθεί ρητός όρος, σύµφωνα µε το οποίο, για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται από την Ένωση, οποιασδήποτε σχέσης και έκτασης και αν είναι αυτές, εγγυάται και υποχρεώνεται το Ταµείο της Ένωσης και η οικονοµική κατάστασή του που υπάρχει κάθε φορά και όχι ατοµικά τα µέλη του.σ. και της Ένωσης. Σε διαφορετική περίπτωση και οπωσδήποτε, αυτοί που συναλλάσσονται και συµβάλλονται µε την Ένωση θεωρούνται ότι έχουν πλήρη γνώση του παρόντος άρθρου. 3. Το.Σ. µπορεί µε συγκεκριµένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να µεταβιβάζει ορισµένες από τις παραπάνω αρµοδιότητές του σε Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. 4. Οι υπηρεσίες του κάθε µέλους του.σ. και του Προεδρείου του είναι τιµητικές και παρέχονται χωρίς αµοιβή. ικαιολογούνται µόνο έξοδα κίνησης, παραστάσεως και οδοιπορικά που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον Προϋπολογισµό του έτους της πραγµατοποίησής τους. Άρθρο 12 Καθήκοντα Προεδρείου 1. Ο Πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικώς, εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον κάθε ιοικητικής Αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες γενικά του.σ. και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνουν το.σ. και η Γ.Σ. Υπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα. έχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα µέσα ή παραιτείται από αυτά σε κάθε δίκη της Ένωσης, την οποία εκπροσωπεί µόνος αυτός. Υπογράφει µε τον Ταµία τα Εντάλµατα Πληρωµών και τα Γραµµάτια των Εισπράξεων και 15

16 γενικά πράττει οτιδήποτε αφορά στην κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων της Ένωσης. 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρµοδιότητες, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 3. Ο Γενικός Γραµµατέας επιµελείται της σύνταξης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του.σ., συντάσσει τα εξερχόµενα έγγραφα και έχει την εποπτεία των Γραφείων της Ένωσης. Φυλάσσει το Αρχείο, τα Βιβλία και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, το Μητρώο των µελών, την αλληλογραφία και το Βιβλίο Κτηµατολογίου (Περιουσίας), στο οποίο αναγράφεται µε λεπτοµέρεια κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης. Τον Γενικό Γραµµατέα της Ένωσης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους που ορίζεται από το.σ. 4. Ο Ταµίας επιµελείται την παρακολούθηση των Εσόδων της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την ενηµερότητα των Λογιστικών Βιβλίων και στοιχείων που απαιτούνται. Προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα Γραµµάτια Είσπραξης και τα Εντάλµατα Πληρωµών και ενεργεί κάθε πληρωµή, που αποφασίστηκε από το.σ., µε βάση τα εντάλµατα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του ιδίου. Μεριµνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των εσόδων της Ένωσης, για την ανάληψη των οποίων, στο σύνολο ή µέρος, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Ταµία. Ευθύνεται για κάθε έλλειµµα που προκύπτει ανάµεσα στα έσοδα και τις πληρωµές. Επιµελείται, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, της σύνταξης του Προϋπολογισµού και Απολογισµού κάθε έτους. Παρακολουθεί την ταµειακή ενηµερότητα των µελών της Ένωσης, υποβάλλει κάθε εξάµηνο στο.σ. πίνακα των µελών που καθυστερούν τη συνδροµή τους ή κάθε άλλη οικονοµική υποχρέωση. Τον Ταµία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους που ορίζεται από το.σ. 5. Ο Έφορος επιµελείται της περιουσίας της Ένωσης, προΐσταται των ηµοσίων Σχέσεων, προΐσταται επίσης του εντευκτηρίου των µελών της, επιµελείται της ευπρέπειας και της τάξης στα Γραφεία της Ένωσης, 16

17 διοργανώνει τις γιορτές της Ένωσης, τις εκδροµές των µελών και κάθε άλλη ψυχαγωγική εκδήλωσή τους (συνεστιάσεις, κ.λπ.). Άρθρο 13 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση µαζί µε το.σ. και µε θητεία που συµπίπτει µε αυτή του.σ. και είναι τριετής. 2. Η Ε.Ε. µόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώµα και µε µυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. 3. Η Ε.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό το.σ. υποβάλλει προς αυτή, κάθε έτος, για έλεγχο τον απολογισµό του προηγούµενου έτους που έχει εγκριθεί από το.σ., καθώς και τον Προϋπολογισµό του επόµενου, δέκα πέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την Ετήσια σύγκληση της Γ.Σ.. Στη διάθεση της Ε.Ε. θέτονται όλα τα Λογιστικά Βιβλία που τηρούνται, τα διπλότυπα Είσπραξης, τα Εντάλµατα Πληρωµών, όπως και όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία. Ο έλεγχος των Βιβλίων και των υπόλοιπων δικαιολογητικών διενεργείται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ένωσης και δεν επιτρέπεται η µεταφορά τους σε άλλο τόπο. Κάθε µέλος του.σ., όταν καλείται από την Ε.Ε. για να δώσει διασαφηνίσεις και πληροφορίες, είναι υποχρεωµένο να τις δώσει µε προθυµία. Η Ε.Ε. µε βάση τα παραπάνω στοιχεία συντάσσει αιτιολογηµένη Έκθεση για τα αποτελέσµατα κάθε διαχειριστικής περιόδου, την οποία υποβάλλει, δια του.σ., στη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 14 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το.σ., την Ε.Ε., τους Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (δευτεροβάθµια Οργάνωση), να αποφανθεί για ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη ιοίκηση και για κάθε άλλη περίπτωση που σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό αυτό απαιτείται 17

18 µυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται µε την εποπτεία και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. 3. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν µπορεί να είναι µέλος υποψήφιος για τα αξιώµατα, για τα οποία γίνονται εκλογές. 4. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου µητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το.σ. 5. Η ψηφοφορία γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του µέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, όταν αυτό καθιερωθεί. 6. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά µαζί µε το αντίγραφο µητρώου, που χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στα αρχεία της Ένωσης. Άρθρο 15 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Οι Αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (αν και εφόσον η Ένωση θα είναι µέλος της) εκλέγονται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα µε την εκλογή του.σ. και για ισόχρονη µε αυτό θητεία. Η εκλογή γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 του καταστατικού αυτού περί εκλογής του.σ., που εφαρµόζεται ανάλογα. 2. Ο αριθµός των Αντιπροσώπων θα καθορίζεται από το καταστατικό της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 3. Οι Αντιπρόσωποι, αν εκλεγούν µέλη του.σ. της Π.Ο.Ξ. για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, δεν ανακαλούνται. 4. Η Ένωση γνωστοποιεί στην Π.Ο.Ξ., το αργότερο εντός δύο µηνών, την εκλογή των Αντιπροσώπων της. Για τη νοµιµοποίησή τους απαιτούνται φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα της Ένωσης: 18

19 α. πλήρους πρακτικού της Γ.Σ. που τους εξέλεξε, συνταγµένο και υπογραµµένο από την Εφορευτική Επιτροπή. β. ονοµαστικής κατάστασης των µελών και των νοµίµων εκπροσώπων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, µε τους τίτλους των ξενοδοχείων τους, που ψήφισαν για την εκλογή Αντιπροσώπων, µε τις υπογραφές τους και τη διεύθυνσή τους. γ. ονοµαστικής κατάστασης των µελών που ψήφισαν για την εκλογή των καταστατικών οργάνων της Ένωσης, µε τις υπογραφές τους και τη διεύθυνσή τους. Άρθρο 16 ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Η Ένωση τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθµούνται και θεωρούνται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της, πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται : α. Βιβλίο µητρώου µελών, στο οποίο αναγράφονται µε αριθµητική σειρά η επωνυµία και η έδρα της επιχείρησης ή το ονοµατεπώνυµο και η κατοικία του µέλους, τα ονόµατα των γονέων του, το επάγγελµα, ο αριθµός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθµός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους, η ταµειακή ενηµέρωση, η επιχείρηση που εκπροσωπεί και η δυναµικότητά της. β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των µελών. γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής. ε. Βιβλίο Ταµείου, στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωµές. στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης. 2. Τα γραµµάτια εισπράξεων αριθµούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόµιµο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιµοποίησή τους. 19

20 3. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα, κατά την κρίση του.σ., για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία της Ένωσης ή άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία επιβάλλει η οικονοµική κατάσταση της Ένωσης, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία επιβάλλουν διατάξεις άλλων νόµων 4. Με απόφαση του.σ. είναι δυνατόν µέρος ή όλα από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία να τηρούνται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 5. Τα µέλη της Ένωσης καθώς και οι υπερκείµενες οργανώσεις (Π.Ο.Ξ.) έχουν το δικαίωµα να πληροφορούνται το περιεχόµενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων. Άρθρο 17 ιάλυση της Ένωσης 1. Η Ένωση διαλύεται : α. Όταν ο αριθµός των µελών της µειωθεί κάτω των δέκα (10) β. Κατόπιν δικαστικής αποφάσεως (105 Α.Κ.) γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτόν, µε απαιτούµενη απαρτία, τουλάχιστον του ηµίσεως των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 2. Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενώσεως, η περιουσία της περιέρχεται στο Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων και το αρχείο της στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 20

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της επαγγελματικής οργάνωσης που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κέρκυρα Πρωτοβάθμιο Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ Αρθρο 1 ο Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε ΡΑ. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 3 ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε ΡΑ. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε ΡΑ Ιδρύεται Πρωτοβάθµια Επαγγελµατική Οργάνωση µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» (Ε.Σ.Π.Ε.Μ.) µε έδρα την Αθήνα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος των Ενώσεων Αγροτουρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (σύνδεσμος) με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα