«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» Βασικές Αρχές Στελέχωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» Βασικές Αρχές Στελέχωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού"

Transcript

1 «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» 2008

2 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή.σ.2 Ορισμός του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.»..σ.2 Επαλήθευση της Εγκυρότητας των Προτάσεων.σ.2 Ι. Προτεινόμενο Οργανόγραμμα και Αποστολές Τμημάτων.σ.4 1. Διεύθυνση Ασφάλειας..σ.4 2. Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων....σ.6 3. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων... σ.8 4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών σ.10 Προσάρτημα 1 (Οργανόγραμμα).. σ.12 ΙΙ. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός..σ.13 Α. Μισθοδοσία.σ.13 Β. Λειτουργικά Έξοδα. σ.15 Γ. Έξοδα που σχετίζονται με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών.σ.18 Δ. Συνολικός Προϋπολογισμός.σ.19 Προσάρτημα 2 (Πίνακας Μισθοδοσίας)..σ.20 Προσάρτημα 3 (Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων)..σ.21 Προσάρτημα 4 (Πίνακας Εξόδων Εξωτερικών Συνεργατών).σ.22 Προσάρτημα 5 (Πίνακας Συνολικού Προϋπολογισμού)..σ.23 Προσάρτημα 6 (Συγκεντρωτικός Πίνακας Εσόδων Εξόδων).σ.24 ΙΙΙ. Πηγές...σ.25

3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται προτάσεις αναφορικά με την οργανωτική δομή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», καθώς και οι προϋποθέσεις στις οποίες θεμελιώνονται. Οι πτυχές που εξετάζονται αφορούν οργανωτικά θέματα και θέματα προϋπολογισμού. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.» Ο οργανισμός (εφεξής «ο Οργανισμός») είναι μία ανώνυμη εταιρεία ειδικού (μη κερδοσκοπικού) σκοπού με τριπλή υπόσταση. Πιο συγκεκριμένα, το είναι ο οργανισμός που ιδρύεται για να λειτουργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (εφεξής «ΕΒΕ») και την Εθνική Λυρική Σκηνή (εφεξής «ΕΛΣ»), μέσω της σύναψης και εφαρμογής σχετικών Συμφωνητικών Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτών των συμφωνητικών αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος έναντι του αντισυμβαλλόμενού του, κυρίως όσον αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των χώρων και του κινητού/ακίνητου εξοπλισμού του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», την ασφάλεια, τη μηχανοργάνωση, κ.ο.κ. Σε δεύτερο επίπεδο, ο Οργανισμός αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος» (αλλιώς, «Πάρκου»), ως βασικού πυλώνα του τρισδιάστατου «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Τέλος, ο Οργανισμός λειτουργεί ως το όχημα που επιδιώκει την ενοποίηση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της «ΕΒΕ», της «ΕΛΣ» και του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος» σε έναν ενιαίο πόλο έλξης. Στο πλαίσιο της εν λόγω λειτουργίας του, ο Οργανισμός συντονίζει τη δράση των τριών επιμέρους οργανισμών, διευκολύνοντας την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους και συμβάλλοντας στην ανάδειξη του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» σε έναν ενιαίο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προορισμό. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τον Οργανισμό υπό αυτό το τριπλό πρίσμα, ενώ όλες οι εισηγήσεις αναφορικά με την οργάνωσή του βασίζονται σε αυτή την αφετηρία. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Παρά την ενδελεχή μελέτη των πηγών στις οποίες βασίστηκε η παρούσα έκθεση και την προσεκτική προσαρμογή των δεδομένων στην ελληνική πραγματικότητα, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, να εκπονηθεί ένα πλήρως επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), καθώς και σχέδιο στελέχωσης αυτού. Ως εκ τούτου, σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόκειται να ζητηθεί από αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων να εκπονήσει σχετικά σχέδια και να παράσχει την εμπειρογνωμοσύνη της στο έργο. Εκτιμάται πως οι παραπάνω διαδικασίες θα

4 3 έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) μήνες πριν από την παράδοση του Οργανισμού στο Ελληνικό Δημόσιο.

5 4 Ι. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η οργανωτική δομή του Οργανισμού προβλέπει προσωπικό περίπου 69 ατόμων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, καθώς και την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών (περίπου 70 άτομα) για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συντήρησης εγκαταστάσεων, πρασίνου και τεχνικής υποστήριξης (βλ. Προσάρτημα 1). Τη διοίκηση του οργανισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ο Γενικός Διευθυντής έχει το συνολικό έλεγχο των τεσσάρων διευθύνσεων του Οργανισμού. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από έναν (1) Εκτελεστικό Βοηθό. Οι τέσσερις διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 1. Διεύθυνση Ασφάλειας 2. Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων 3. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός είναι δομημένος ως εξής: 1. Διεύθυνση Ασφάλειας (3 άτομα μόνιμο προσωπικό + 27 εξωτερικοί συνεργάτες ) Αποστολή: Η Διεύθυνση Ασφάλειας (ΔΑ) είναι αρμόδια για την ασφάλεια του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», τη διατήρηση της τάξης στο συγκρότημα και την προάσπιση του δικαιώματος στην ασφάλεια όλων των επισκεπτών και των εργαζομένων. Η ΔΑ στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Το σύνολο του προσωπικού διενεργεί περιπολίες, φρουρεί τα σημεία εισόδου και εξόδου, ελέγχει την είσοδο και την έξοδο της «ΕΒΕ» και της «ΕΛΣ», αλλά δεν δύναται να προβεί σε κατασταλτικές ενέργειες σε περίπτωση όχλησης/παράνομων πράξεων εντός των εγκαταστάσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Όταν σημειώνονται τέτοια συμβάντα, η ΔΑ υποχρεούται να ειδοποιεί τις Αρχές (τοπικό αστυνομικό τμήμα, πυροσβεστική κτλ.), διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων έναντι της εκάστοτε απειλής, έως την άφιξη των Αρχών. Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής ασφάλειας, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από δύο (2) βοηθούς. Η διεύθυνση στελεχώνεται επίσης με εξωτερικούς συνεργάτες (27), που αναλαμβάνουν τη φύλαξη των κύριων εισόδων/εξόδων του Πάρκου και των εισόδων/εξόδων του κτιρίου, καθώς επίσης στελεχώνουν το Κέντρο Ελέγχου και διενεργούν τις περιπολίες. Ο εν λόγω

6 5 αριθμός δύναται να αυξηθεί κατά περίπτωση (επί παραδείγματι, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»).

7 6 2. Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (37 άτομα μόνιμο προσωπικό + 43 εξωτερικοί συνεργάτες) Αποστολή: Η Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (ΔΣΤΥΕ) είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση πρασίνου, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και για τα συστήματα μηχανοργάνωσης του Οργανισμού. Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου (ΤΣΥΠ) είναι αρμόδιο για τη συντήρηση του πρασίνου και των εξωτερικών χώρων, για τους διακοσμητικούς κήπους, την άρδευση, τη διαχείριση των υδάτινων σωμάτων και του εδάφους, τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών που αναπτύσσονται στη χλωρίδα του Πάρκου, τη φροντίδα των φυτών εσωτερικού χώρου. Αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, όταν αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων (ΤΣΕ) αναλαμβάνει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού στο «Πάρκο Σταύρος Νιάρχος» και, όσον αφορά την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ», είναι υπεύθυνο για τη βασική κτιριακή υποδομή, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Αναλαμβάνει καθήκοντα επιστασίας και υποστήριξης σε περιπτώσεις ζημιών/δυσλειτουργιών στους χώρους των εγκαταστάσεων και, συγκεκριμένα, στα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά συστήματα και τα συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός). Το ΤΣΕ αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς, εξειδικευμένους, συνεργάτες για την επισκευή και συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης (ΤΜ) διαχειρίζεται την τεχνολογική υποδομή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», συμπεριλαμβανομένου του τοπικού και απομακρυσμένου δικτύου, του ενεργού εξοπλισμού και του λογισμικού. Όπως και το ΤΣΕ, το ΤΜ διαχειρίζεται απευθείας την τεχνολογική υποδομή του Πάρκου, αλλά παράλληλα είναι υπεύθυνο για την τεχνολογική υποδομή της «ΕΒΕ» και της «ΕΛΣ», σύμφωνα με τα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Η διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα: Συντήρησης Πρασίνου, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Μηχανοργάνωσης. α) Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου είναι ένας (1) διευθυντής συντήρησης πρασίνου, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό συντήρησης πρασίνου, καθώς και από έναν (1) βοηθό για διοικητικά ζητήματα.

8 7 Επίσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν (1) επιστάτη χώρων πρασίνου, τέσσερις (4) εργάτες χώρων πρασίνου, έναν (1) επιστάτη διακοσμητικών κήπων, πέντε (5) εργάτες διακοσμητικών κήπων, έναν (1) επόπτη φυτών εσωτερικών χώρων, δύο (2) εργάτες φυτών εσωτερικών χώρων και δύο (2) εργάτες άρδευσης. Επίσης, ένας (1) δενδροκόμος, ένας (1) γεωπόνος και ένας (1) ειδικός φυτοπροστασίας συνεργάζονται με τον Οργανισμό, όποτε αυτό απαιτείται. β) Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων είναι ένας (1) διευθυντής Συντήρησης Εγκαταστάσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Επίσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν (1) επόπτη, δύο (2) ηλεκτρολόγους, δύο (2) υδραυλικούς, έναν (1) τεχνικό HVAC και τέσσερα (4) άτομα τεχνικό προσωπικό. Επίσης, 40 άτομα προσωπικό καθαριότητας απασχολούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες. γ) Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανοργάνωσης είναι ένας (1) Διευθυντής Μηχανοργάνωσης. Επίσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν (1) υπεύθυνο Συστημάτων, έναν (1) μηχανικό Οπτικοακουστικών Μέσων/Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) και, τέλος, έναν (1) ειδικό Ανάπτυξης Ιστού.

9 8 3. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων (13 άτομα) Αποστολή: Η Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων (ΔΙΠΕ) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, τις Δημόσιες Σχέσεις, τη Διοργάνωση Εκδηλώσεων, την Ανάπτυξη και Προβολή του Οργανισμού, καθώς για και την Εξεύρεση Πόρων. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων (ΤΕΨΥΠ) είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Εκτός από τη διοργάνωση των δικών του προγραμμάτων, το ΤΕΨΥΠ αναλαμβάνει την επικοινωνία με άλλους οργανισμούς και προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ενώ εποπτεύει και την υλοποίησή τους. Επιπλέον, το ΤΕΨΥΠ συνεργάζεται με την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ» για με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με τη συμμετοχή ενός εκ των δύο ή και των δύο στους χώρους του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος» (π.χ. διοργάνωση παράστασης της «ΕΛΣ» ή προγράμματος της «ΕΒΕ» στο Πάρκο, και αντίστροφα). Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (ΤΔΗΣ) είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή προβολή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», καθώς και για το συντονισμό και την κατάρτιση των εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον οργανισμό. Το ΤΔΗΣ είναι επιφορτισμένο με την προώθηση της δημόσιας εικόνας του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», μέσω της ανάπτυξης καλών σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, της αξιοποίησης του διαδικτυακού τόπου, της σήμανσης του Πάρκου, κτλ. Το Τμήμα Εκδηλώσεων (ΤΕ) είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και για το συντονισμό και την εποπτεία εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τρίτους. Επίσης, το ΤΕ αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και το στολισμό του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» κατά τις εορταστικές περιόδους του έτους. Το Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής (ΤΑΠ) είναι υπεύθυνο για την προώθηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και για τη διαφήμιση και την προώθηση αυτού στο ευρύ κοινό. Το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων (ΤΕΠ) είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση χορηγιών και δωρεών με στόχο την υποστήριξη του έργου του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και τη συνδρομή στους τομείς της ανάπτυξης και της προώθησης αυτού. Επίσης, επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην προσέλκυση νέων μελών.

10 9 Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) τμήματα: Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων, Ανάπτυξης και Προβολής, καθώς και Εξεύρεσης Πόρων. α) Το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων διοικείται από δύο (2) υπεύθυνους Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας, που επικουρούνται στο έργο τους από έναν (1) βοηθό. β) Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων είναι ένας (1) διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. γ) Προϊστάμενος του Τμήματος Εκδηλώσεων είναι ένας (1) διευθυντής Εκδηλώσεων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. δ) Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης και Προβολής είναι ένας (1) διευθυντής Ανάπτυξης και Προβολής, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. ε) Προϊστάμενος του Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων είναι ένας (1) διευθυντής Εξεύρεσης Πόρων, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό.

11 10 4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (14 άτομα) Αποστολή: Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΔΥ) περιλαμβάνει το Λογιστήριο, τα Τμήματα Νομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Υπηρεσίες Επισκεπτών. Το Λογιστήριο χαράσσει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις, συντονίζει τους λογιστικούς ελέγχους, συντάσσει εσωτερικές εκθέσεις, διενεργεί ελέγχους και διαχειρίζεται τις πληρωμές του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών. Το Νομικό Τμήμα (ΝΤ) χειρίζεται τις συμβάσεις του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών (φορείς εκμετάλλευσης πωλητηρίου, πάρκινγκ, κέντρων εστίασης) και όλα τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον Οργανισμό. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΤΑΔ) υποστηρίζει τον Οργανισμό στους τομείς της στελέχωσης, της οργανωτικής ανάπτυξης, της κατάρτισης του προσωπικού, της αξιολόγησης απόδοσης, της διαμόρφωσης της μισθοδοσίας και των επιδομάτων. Το Τηλεφωνικό Κέντρο (ΤΚ) χειρίζεται τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Το Ιατρικό Κέντρο (ΙΚ) παρέχει πρώτες βοήθειες σε επισκέπτες και εργαζομένους του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και είναι υπεύθυνο για τη διακομιδή των ασθενών σε νοσοκομειακό ίδρυμα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Τμήμα Μεταφορών (ΤΜ) αναλαμβάνει με ίδια οχήματα την εσωτερική μετακίνηση των επισκεπτών του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», κυρίως συνδέοντας τις εισόδους και το πάρκινγκ με το κτιριακό συγκρότημα. Στελέχωση: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ένας (1) διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από έναν (1) βοηθό. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει έξι (6) τμήματα: Λογιστήριο, Νομικό Τμήμα, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τηλεφωνικό Κέντρο, Ιατρικό Κέντρο και Τμήμα Μεταφορών. α) Το Λογιστήριο διαθέτει τρεις (3) υπαλλήλους: έναν προϊστάμενο και δύο βοηθούς. β) Το Νομικό Τμήμα στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο.

12 11 γ) Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο. δ) Το Τηλεφωνικό Κέντρο στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους. ε) Το Ιατρικό Κέντρο στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους. στ) Το Τμήμα Μεταφορών διαθέτει τρεις (3) οδηγούς.

13 Διοικητικό Συμβούλιο ΚΠΙΣΝ 12 Προσάρτημα 1 Γενικός Διευθυντής ΚΠΙΣΝ (1) Εκτελεστικός Βοηθός (1) Διευθυντής Ασφάλειας (1) Ασφάλεια ΚΠΙΣΝ Βοηθοί (2) Εξωτερικοί συνεργάτες (27) * Σύνολο: 3 Διευθυντής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (1) Συντήρηση Πρασίνου Συντήρηση Εγκαταστάσεων Μηχανοργάνωση Βοηθός (1) Διευθυντής Συντήρησης Πρασίνου (1) Βοηθός Συντήρησης Πρασίνου (1) Βοηθός για διοικητικά ζητήματα (1) Επιστάτης χώρων πρασίνου (1) Εργάτες χώρων πρασίνου (4) Επιστάτης διακοσμητικών κήπων (1) Εργάτες διακοσμητικών κήπων (5) Επόπτης φυτών εσωτερικών χώρων (1) Εργάτες φυτών εσωτερικών χώρων (2) Εργάτες άρδευσης (2) Δενδροκόμος (1) * Γεωπόνος (1) * Ειδικός Φυτοπροστασίας (1) * Διευθυντής Συντήρησης Εγκαταστάσεων (1) Βοηθός (1) Επόπτης (1) Ηλεκτρολόγοι (2) Υδραυλικοί (2) Τεχνικός HVAC (1) Τεχνικό προσωπικό (4) Εξωτερικοί συνεργάτες (40) * Διευθυντής Μηχανοργάνωσης (1) Υπεύθυνος Συστημάτων (1) Υποστήριξη Χρηστών Helpdesk/ Ο/Α Μέσα (1) Ανάπτυξη Ιστού (1) Σύνολο: 37 Διευθυντής Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων (1) Εκπαιδευτικά & Ψυχαγωγικά Προγράμματα Δημόσιες Σχέσεις Εκδηλώσεις Ανάπτυξη και Προβολή Εξεύρεση πόρων Βοηθός (1) Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας (2) * εξωτερικοί συνεργάτες (περίπου 70 άτομα, που δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων). Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών (1) Λογιστήριο Νομικό Τμήμα Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσίες Επισκεπτών Βοηθός (1) Λογιστήριο (3) Νομικό Τμήμα (1) Διαχείριση Ανθρώπινου Βοηθός Προγραμμάτων (1) Δυναμικού (1) Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων (1) Τηλ/κο Κέντρο (2) Βοηθός Δημοσίων Σχέσεων (1) Ιατρικό Κέντρο (2) Διευθυντής Εκδηλώσεων (1) Τμήμα Μεταφορών (3) Βοηθός Ειδικών Εκδηλώσεων (1) Σύνολο: 14 Διευθυντής Ανάπτυξης και Προβολής (1) Βοηθός Ανάπτυξης και Προβολής (1) Διευθυντής Εξεύρεσης Πόρων (1) Βοηθός Εξεύρεσης Πόρων (1) Σύνολο: 13 Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 69

14 13 ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Οργανισμού περιλαμβάνει τη μισθοδοσία, τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα που συνδέονται με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται, σε τιμές έτους 2008, σε περίπου Ευρώ. Αυτό είναι το ακαθάριστο ετήσιο ποσό που προκύπτει από το συνυπολογισμό των εξόδων στις τρεις παραπάνω κατηγορίες, και για τα οποία ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση. Α. Μισθοδοσία Υποθέσεις: Όσον αφορά τη μισθοδοσία, η θεμελιώδης υπόθεση είναι πως παρεμφερείς θέσεις εργασίας έχουν παρεμφερείς απολαβές. Οι μισθοί του προσωπικού του Οργανισμού όπως περιγράφονται στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν με βάση τις τρέχουσες τάσεις και συνθήκες και αποτελούν ενδεικτικά ποσά και όχι ακριβείς υπολογισμούς. Με την έναρξη καταβολής των μισθών, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός για τα έτη που θα έχουν μεσολαβήσει έως την έναρξη λειτουργίας του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ώστε να καθοριστούν τα τελικά ποσά. Δεδομένου ότι οι εν λόγω αμοιβές αποτελούν μισθούς Δημόσιου Τομέα, καθώς ο Οργανισμός θα τελεί υπό κρατική διαχείριση, έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτοί να αντιστοιχούν σε τιμές στις οποίες να μπορεί να ανταπεξέλθει το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη αξία του έργου και, κατά συνέπεια, του προσωπικού που θα στελεχώσει τον οργανισμό. Τα ποσά αντιστοιχούν σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές δεν περιλαμβάνουν μπόνους ή άλλα επιδόματα ή παροχές (π.χ. υγειονομική περίθαλψη). Στο παράρτημα Πίνακας μισθοδοσίας, χρησιμοποιήθηκαν τα μικτά ετήσια ποσά. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, το παρόν έγγραφο αναλύει τα ποσά ανά τμήμα και διεύθυνση σε καθαρά ποσά, σε ετήσια βάση. Μισθοδοσία: Η Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού, που απασχολεί ένα διευθυντή και ένα βοηθό, εκτιμάται ότι δαπανά για σκοπούς μισθοδοσίας Ευρώ ετησίως. Η Διεύθυνση Ασφάλειας, που απασχολεί ένα διευθυντή και δύο βοηθούς εκτιμάται ότι δαπανά Ευρώ ετησίως.

15 14 Η Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, καθώς και το προσωπικό των επιμέρους τμημάτων λαμβάνει περίπου Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, που απασχολεί ένα διευθυντή, δύο βοηθούς, επιστάτη και εργάτες χώρων πρασίνου, επιστάτη και εργάτες διακοσμητικών κήπων, επόπτη και εργάτες φυτών εσωτερικών χώρων, καθώς και δύο εργάτες άρδευσης, λαμβάνει περίπου Ευρώ. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, έναν επόπτη, δύο ηλεκτρολόγους, δύο υδραυλικούς, έναν τεχνικό HVAC και τέσσερα άτομα τεχνικό προσωπικό απορροφά περίπου Ευρώ, ετησίως. Τέλος, το Τμήμα Μηχανοργάνωσης, που απασχολεί ένα διευθυντή, έναν υπεύθυνο συστημάτων, ένα μηχανικό οπτικοακουστικών μέσων/ Υπεύθυνο για την υποστήριξη τελικών χρηστών, και έναν ειδικό ανάπτυξης ιστού δαπανά περίπου Ευρώ. Η Διεύθυνση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, καθώς και το προσωπικό των επιμέρους τμημάτων δαπανά για σκοπούς μισθοδοσίας περίπου Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, που απασχολεί δύο υπεύθυνους και ένα βοηθό, απορροφά περίπου Ευρώ. Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων, Ανάπτυξης και Προβολής, και Εξεύρεσης Πόρων, κάθε ένα από τα οποία απασχολεί ένα διευθυντή και ένα βοηθό, λαμβάνουν έκαστο Ευρώ ετησίως. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, που απασχολεί ένα διευθυντή, ένα βοηθό, προσωπικό Λογιστηρίου, Νομικού Τμήματος, Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, προσωπικό Τηλεφωνικού Κέντρου, Ιατρικού Κέντρου και Τμήματος Μεταφορών εκτιμάται ότι δαπανά σε μισθοδοσία Ευρώ ετησίως. Συνολικά, οι μισθοί του προσωπικού του Οργανισμού αναμένεται πως ανέρχονται σε περίπου Ευρώ (καθαρό ποσό) σε ετήσια βάση (περί τα Ευρώ, μικτά, βλ. Προσάρτημα 2).

16 15 Β. Λειτουργικά έξοδα Υποθέσεις: Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού, τα κόστη που παρατίθενται ακολούθως βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων και συνιστούν εκτιμήσεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια ο προϋπολογισμός των επιμέρους τμημάτων στην παρούσα φάση σχεδιασμού. Έξοδα: Συνολικά, εκτιμάται ότι όλες οι διευθύνσεις έχουν ορισμένα πάγια μηνιαία έξοδα για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών τους, π.χ. γραφική ύλη, τηλέφωνο κτλ. Αυτά τα έξοδα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 100 Ευρώ κατά κεφαλήν μηνιαίως (1.200 Ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως, ήτοι Ευρώ συνολικά), κατά προσέγγιση. Εκτός αυτού, εκτιμάται ότι τα τμήματα Λογιστηρίου, Νομικών Υποθέσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το Τηλεφωνικό Κέντρο, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, αλλά και η Διεύθυνση Ασφάλειας, έχουν ελάχιστα έως μηδενικά πρόσθετα λειτουργικά έξοδα. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, στη Διεύθυνση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων εκτιμάται γύρω στα Ευρώ. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, τα κύρια λειτουργικά έξοδα συνδέονται με την κατανάλωση νερού σε καθημερινή βάση για την άρδευση των φυτών. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν από ειδικούς στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, απαιτούνται καθημερινά 800 κυβικά μέτρα νερό για την άρδευση των φυτών, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτός ο αριθμός μειώνεται σε 400 κυβικά μέτρα την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπώρου και σχεδόν μηδενίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά συνέπεια, απαιτούνται κατά μέσο όρο 400 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα, προκειμένου το Πάρκο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση από άποψη άρδευσης. Εφόσον το νερό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της άρδευσης προέρχεται από εγκαταστάσεις συλλογής νερού και από γεωτρήσεις, εκτιμάται ότι απαιτούνται αντλίες διαμέτρου 14 εκατοστών για την άρδευση των φυτών. Στην περίπτωση αυτή, η άντληση του νερού στοιχίζει περίπου 150 Ευρώ την ημέρα, δηλαδή συνολικά Ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης των αντλιών, που εκτιμάται σε περίπου Ευρώ ετησίως. Εναλλακτικές πηγές άρδευσης στην παρούσα φάση σχεδιασμού συνιστούν η χρήση ανακυκλούμενου ύδατος, η αξιοποίηση της μεθόδου της αφαλάτωσης και η παροχή νερού από το Δήμο Καλλιθέας. Το κόστος των προαναφερθέντων μεθόδων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί υπό τις ισχύουσες συνθήκες, καθώς δεν έχουν εκπονηθεί ακόμη οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

17 16 Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι έχει λειτουργικά έξοδα ύψους Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως). 1 Ομοίως, ο προϋπολογισμός του Τμήματος Μηχανοργάνωσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως). 2 Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο παραπάνω τμήματα, μαζί με τη Διεύθυνση Ασφάλειας, συγκαταλέγονται σε αυτά που προσπορίζουν έσοδα στον Οργανισμό. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα αυτά στην «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ», σύμφωνα με τα αντίστοιχα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου Ευρώ ετησίως. 3 Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των τμημάτων σε αυτή τη διεύθυνση και των συνεργασιών που εξ ορισμού αναπτύσσονται μεταξύ τους, κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα εσωτερικής ανακατανομής των κονδυλίων, ούτως ώστε ο ανά τμήμα προϋπολογισμός να τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ σε ετήσια βάση), ενώ εκτιμάται ότι σχεδιάζει και υλοποιεί 15 τουλάχιστον προγράμματα μηνιαίως, κάθε ένα από τα οποία επαναλαμβάνεται εύλογο αριθμό φορών εντός του διαστήματος αυτού. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα που σχετίζονται με την υλοποίηση των εκάστοτε προγραμμάτων. Τα λειτουργικά έξοδα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και δαπανώνται κυρίως για την παραγωγή λογοτυπημένων αξεσουάρ για τους εθελοντές (π.χ. ειδικές στολές) και για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του γραφείου δημοσίων σχέσεων (επιδίωξη καλών σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που σχετίζονται με το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Τμήματος Εκδηλώσεων, ύψους Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) καλύπτει τις εσωτερικές εκδηλώσεις και τον εποχιακό στολισμό του Πάρκου (π.χ. χριστουγεννιάτικος διάκοσμος). 1 Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο δεδομένο ότι η οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν τα γραφεία του Οργανισμού θα εκτείνονται σε τετραγωνικά μέτρα. Το μηνιαίο κόστος συντήρησης εγκαταστάσεων αυτής της έκτασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης, της καθαριότητας κτλ., υπολογίζονται στα ευρώ ετησίως. 2 Η εκτίμηση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη αντίστοιχων Τμημάτων Μηχανοργάνωσης, με ανάλογο αριθμό χρηστών. 3 Η εκτίμηση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη ανάλογων οργανισμών, όπως τοπικές βιβλιοθήκες και μουσεία, που διεξάγουν ανάλογα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε μηνιαία βάση.

18 17 Ο προϋπολογισμός του Τμήματος Ανάπτυξης και Προβολής εκτιμάται ότι ανέρχεται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και καλύπτει τον σχεδιασμό της διαφημιστικής προβολής του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τέλος, το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό Ευρώ μηνιαίως κατά προσέγγιση ( Ευρώ ετησίως), ποσό που δαπανάται κυρίως για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την εξεύρεση πόρων (σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα) και την προσέλκυση νέων μελών, για την παραγωγή καρτών μέλους και συναφούς υλικού. Το εν λόγω τμήμα συγκαταλέγεται στα τμήματα που, διαμέσου των βασικών δραστηριοτήτων τους, προσπορίζουν έσοδα στον Οργανισμό. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων εκτιμάται γύρω στις Ευρώ ετησίως. Συγκεκριμένα, το Ιατρικό Κέντρο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως), ο οποίος καλύπτει κυρίως την ανάγκη για προμήθεια εξοπλισμού πρώτων βοηθειών. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Τμήματος Μεταφορών ανέρχεται σε Ευρώ μηνιαίως ανά όχημα και περιλαμβάνει κόστος συντήρησης, ασφάλισης και καυσίμων για 3 οχήματα ( Ευρώ ετησίως συνολικά). Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου Ευρώ σε ετήσια βάση (βλ. Προσάρτημα 3).

19 18 Γ. Έξοδα που σχετίζονται με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών Υποθέσεις: Ο Οργανισμός απασχολεί επιπλέον εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Τα έξοδα που αναλύονται στη συνέχεια συνιστούν εκτιμήσεις, καθώς δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των απασχολούμενων εξωτερικών συνεργατών, αλλά ούτε και το ύψος της αμοιβής τους. Έξοδα: Καταρχήν, η Διεύθυνση Ασφάλειας αναθέτει τον κύριο όγκο του έργου της σε εξωτερικούς συνεργάτες, για τη διενέργεια των περιπολιών και τη φρούρηση των σημείων εισόδουεξόδου τόσο του συγκροτήματος, όσο και των επιμέρους κτιρίων. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται σε περίπου Ευρώ κατά κεφαλήν σε ετήσια βάση, συνεπώς, κατά προσέγγιση, Ευρώ ετησίως. Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου στη Διεύθυνση Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων απασχολεί ένα δενδροκόμο, ένα γεωπόνο και έναν ειδικό φυτοπροστασίας, ως εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες. Σε καθέναν από αυτούς καταβάλλεται αμοιβή περί τα 65 Ευρώ ανά επίσκεψη, σύμφωνα με τις αγοραίες τιμές. Για τις υπηρεσίες ενός έτους, το ποσό που καταβάλλεται και στους τρεις προαναφερθέντες ειδικούς ανέρχεται σε Ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται πως το υλικό και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος αγγίζει περίπου τα Ευρώ ετησίως. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων απασχολεί 40 άτομα προσωπικό καθαριότητας, ως εξωτερικούς συνεργάτες. Το συνολικό ποσό που δαπανάται ετησίως για τις υπηρεσίες τους υπολογίζεται σε περίπου Ευρώ. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και καλύπτει τις αμοιβές των εξωτερικών συνεργατών στους οποίους ανατίθεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτων. Τα έξοδα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε Ευρώ μηνιαίως ( Ευρώ ετησίως) και αφορούν στη σύναψη συμφωνίας με εταιρεία δημοσίων σχέσεων για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε θέματα επικοινωνίας. Τέλος, εκτιμάται πως τα Τμήματα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Μηχανοργάνωσης αναθέτουν τον κύριο όγκο εργασίας τους σε εξωτερικούς συνεργάτες (παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανοργάνωσης, αντίστοιχα, τόσο προς την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ», όσο και για την υποστήριξη του έργου του Οργανισμού και της λειτουργίας του «Πάρκου Σταύρος Νιάρχος»). Στην παρούσα φάση σχεδιασμού είναι, όμως, αδύνατο να υπολογιστεί ο όγκος της εργασίας που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και το κόστος αυτής της συνεργασίας. Συνολικά, τα έξοδα που σχετίζονται με την απασχόληση των εξωτερικών συνεργατών του Οργανισμού αναμένεται ότι ανέρχονται σε Ευρώ σε ετήσια βάση (βλ. Προσάρτημα 4).

20 19 Δ. Συνολικός Προϋπολογισμός Με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το σύνολο των ετήσιων εξόδων για τον Οργανισμό υπολογίζεται ως το άθροισμα της μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού, των ανά τμήμα και διεύθυνση λειτουργικών εξόδων και των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών. Το ποσό αυτό υπολογίζεται, σε τιμές 2008, σε Ευρώ (βλ. Προσάρτημα 5) και αντικατοπτρίζει τα ετήσια έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Οργανισμού. Τα τελευταία συνίστανται στο άθροισμα μισθοδοσίας, λειτουργικών εξόδων και αμοιβών εξωτερικών συνεργατών ( Ευρώ) και στα ανά τμήμα πάγια έξοδα ( Ευρώ). Στο Προσάρτημα 6, τέλος, συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των ετήσιων ενδεικτικών εξόδων για τον Οργανισμό, καθώς και οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων, δεδομένης της αδυναμίας να καθορισθούν αυτά καθεαυτά τα έσοδα στην παρούσα φάση σχεδιασμού του έργου. Ως πηγές εσόδων νοούνται τα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών των ποικίλων τμημάτων του Οργανισμού προς την «ΕΒΕ» και την «ΕΛΣ» (Διεύθυνση Ασφάλειας, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Τμήμα Μηχανοργάνωσης), το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων, εξ ορισμού, καθώς και η λειτουργία Πωλητηρίου, Κέντρων Εστίασης και Πάρκινγκ εντός του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα