οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής"

Transcript

1 Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,241,326 Φαξ: Νίκαια :24/10/2014 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ε αναλη τική Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ , ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» σε βάρος του Κ.Α «Αµοιβή για ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας-ενηµέρωσης» ( ρογ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του οσού των ,00 (Είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι Ευρώ ) συµ /νου Φ.Π.Α. 23%». Κατό ιν της µε αρ. ρωτ / /Α Α: Β5ΤΑΩΚΑ-ΥΞΖ Ανακοίνωσης καθώς και της µε αρ.429/ Α όφασης Οικονοµικής Ε ιτρο ής ερί «Ανάθεσης αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο ράσεις ιάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης, ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ροκειµένου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υ ηρεσιών του ήµου, ροβαίνει σε ε αναλη τική ανακοίνωση για την ανάθεση αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ », ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε την µε αρ. ρωτ. 13/04-05/120/2/ οιότητα ζωής για όλους Α όφαση του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ερί (1 ης Τρο ο οίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε Κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική») και η ο οία συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο της Περιφερειακής Ανά τυξης στο σύνολό της, της ο οίας υ οέργο είναι οι «ράσεις διάδοσης ικτύωσης και ηµοσιότητας - Ενηµέρωσης» του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, µε τη διαδικασία της α ευθείας ανάθεσης, συνολικής δα άνης έως ύψους οσού ,00 (Είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι Ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α «Αµοιβή για ράσεις, διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας-ενηµέρωσης ( ρογ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 2014, για τον ο οίο έχει ροβλεφθεί σχετική ίστωση και υ άρχει ε αρκές υ όλοι ο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε τη µε αρ. 251/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί «Εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αριθ. 7/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη ερί «1 ης τρο ο οίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αρ. 52/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί «Εγκρίσεως 2 ης τρο ο οίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αρ. 86/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί «Εγκρίσεως 3 ης τρο ο οίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αρ. 115/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί Εγκρίσεως 4 ης τρο ο οίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», τη µε αρ. 152/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί Εγκρίσεως 5 ης τρο ο οίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», τη µε αρ. 181/ Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί Εγκρίσεως 6 ης τρο ο οίησης του Τεχνικού

3 Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», τη µε αριθ. 388/ Πρόταση Ανάληψης Υ οχρέωσης ερί «Έγκρισης δέσµευσης ίστωσης ύψους οσού ,00 (Είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι Ευρώ) σε βάρος του ως άνω κωδικού, η ο οία εγκρίθηκε µε τη µε αριθ. 269/ Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ερί «Έγκρισης δα άνης και διάθεση ίστωσης ύψους οσού ,00 (συµ /νου ΦΠΑ 23%), για την αροχή υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας-ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «Εξοικονόµηση ενέργειας Νίκαιας» σε βάρος του Κ.Α «Αµοιβή για ράσεις διάδοσης δικτύωσης και δηµοσιότητας-ενηµέρωσης ( ρογ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014», η ο οία αναρτήθηκε στην ε ίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότο ο ιαύγεια µε Α Α:6ΗΕΤΩΚΑ-ΣΚ7 καθώς και στην ιστοσελίδα µε Μοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ): 14REQ και τη µε αρ. 17/2012 Τεχνική Μελέτη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υ ηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύµφωνα µε την ο οία θα γίνει η εκ όνηση των αρακάτω δράσεων :

4 - Ενδελεχής ενηµέρωση του ενεργειακού υ ευθύνου του ήµου για τις αρεµβάσεις ου υλο οιήθηκαν καθώς και για τον ροτεινόµενο τρό ο λειτουργίας των κτηρίων και ενηµέρωση όλων των µηχανικών του ήµου για τη νέα κατάσταση των κτηρίων - Παρουσίαση στους χρήστες των κτηρίων (δηµοτικοί υ άλληλοι, δηµότες, αιδιά, δάσκαλοι) των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας ου υλο οιήθηκαν, των αναµενόµενων α οτελεσµάτων αλλά και της λειτουργίας των νέων ενεργειακά α οδοτικών συστηµάτων ου εφαρµόστηκαν στα κτήρια - Ανά τυξη και διανοµή έντυ ου ε ικοινωνιακού ληροφοριακού υλικού και Οδηγών εξοικονόµησης ενέργειας µε α λές ροτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους συµ εριφοράς ως ρος τον τρό ο χρήσης των κτηρίων και των συστηµάτων αυτού - Ετήσια αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και σχετική ενηµέρωση των χρηστών. Η εργασία σχετικά µε την Aνάθεση αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υ ηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη θα ραγµατο οιηθεί µε βάση: 1.Tις διατάξεις του Ν. 3688/2008 Άρθρο 12 (ΦΕΚ 163/Α) για την αροχή διαφηµιστικών υ ηρεσιών σε φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και του Π.. 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α) για τη «ιαφάνεια στην ιαφηµιστική Προβολή του ηµοσίου και του Ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα α ό τα Έντυ α και τα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Π. /τος 28/80 (ΦΕΚ 11 Α / ) ερί «εκτελέσεως έργων και ροµηθειών Ο.Τ.Α.». 3.Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει.

5 4.Τις διατάξεις του αρ. 20 αρ. 13 του Ν. 3731/08 5.Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) 6.Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 7.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων " 8.Την υ αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ό ως έχει τρο ο οιηθεί µε τις µε Α.Π /ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957 Β ) και µε Α.Π.28020/ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088 Β ), και Αρ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ Υ ουργικές α οφάσεις, 9.Το Ν. 3614/ : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), 10.Την υ αριθµ. 2/45564/01 (ΦΕΚ 1066Β) α όφαση του Υ. Οικονοµικών ερί ορίου για τη σύναψη συµβάσεων ετήσιας δα άνης ου αφορά αροχή υ ηρεσιών µε α ευθείας ανάθεση. 11.Την ΥΑ 35130/739/ ερί Αύξησης των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων. και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα του άρθρου 8, αρ. 4 της υ αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/οικ (ΦΕΚ 2604/Τ.Β / ) Α όφασης των Υ ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών Ανά τυξης-περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Η κάθε οικονοµική ροσφορά θα υ οβάλλεται ενιαία α ό συµ ράττοντες των αντίστοιχων φάσεων ε ικοινωνιακής στρατηγικής και θα αφορά το ροσφερόµενο οσοστό έκ τωσης ε ί του συνολικού οσού των αµοιβών της αρ. 17/2012 Τεχνικής Μελέτης του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υ ηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Ε ί της καθαρής τιµολογιακής αξίας ραγµατο οιείται αρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε οσοστό 8% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του N.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και αρακράτηση 0,10% υ έρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η εργασία σχετικά µε την ανάθεση αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ , ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε την µε αρ. ρωτ. 13/04-05/120/2/ Α όφαση του Υ ουργείου

6 Τρο ο οίησης της Πράξης«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε Κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική») και η ο οία συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο της Περιφερειακής Ανά τυξης στο σύνολό της, της ο οίας υ οέργο είναι οι «ράσεις διάδοσης ικτύωσης και ηµοσιότητας - Ενηµέρωσης» του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, θα ολοκληρωθεί έως την 31/12/2015. Η ληρωµή της αξίας της εργασίας θα ραγµατο οιηθεί κατό ιν της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ό ως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υ αριθ. 3/ α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής και τη µε αρ. 18/ α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Παρακαλούµε σε ερί τωση ενδιαφέροντος ό ως καταθέσετε τις ροσφορές σας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα οδός Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια, στην Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου (1 ος όροφος Παλαιού ηµαρχείου) στην συνεδρίαση της Oικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, την Παρασκευή 07/11/2014 και ώρα µ κατά την διάρκεια της ο οίας θα γίνει και το άνοιγµα των ροσφορών, σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί ου εσωκλείεται, στον ο οίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα λήρη στοιχεία του α οστολέα. δ.αφορά: «Aνάθεση αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ , ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε την µε αρ. ρωτ. 13/04-05/120/2/ Α όφαση του Υ ουργείου Τρο ο οίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε Κωδικό MIS

7 στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική») και η ο οία συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο της Περιφερειακής Ανά τυξης στο σύνολό της, της ο οίας υ οέργο είναι οι «ράσεις διάδοσης ικτύωσης και ηµοσιότητας - Ενηµέρωσης» του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. Ε ισηµαίνεται ότι η ροσφορά ρέ ει να είναι υ ογεγραµµένη και σφραγισµένη. Οι ροσφέροντες υ οχρεούνται µε την ροσφορά τους να υ οβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο ό ισθεν εκεί ου εσωκλείεται και στον ο οίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», στην ο οία θα δηλώνονται τα εξής: α) Πιστο οιητικό συµµόρφωσης α ό δια ιστευµένους Φορείς Πιστο οίησης διαφηµιστικών υ ηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.3688/2008 ου τρο ο οιεί το Π.261/1997. (β) δεν έχουν α οκλεισθεί α ό διαγωνισµούς του ηµοσίου για τους εξής λόγους: εν ληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π 60/2007 και συγκεκριµένα εάν σε βάρος υ οψηφίων έχει εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική α όφαση για έναν ή ερισσότερους α ό τους λόγους ου α αριθµούνται κατωτέρω:

8 i. σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 αράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). iii. α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). iv. νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 αρ.1δ του Π 60/ ΦΕΚ64Α). v. όσοι βρίσκονται σε τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις κατά ερί τωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vi. για όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης α όφασης αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη ανάλογη διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις κατά ερί τωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vii. όσοι καταδικάσθηκαν µε τελεσίδικη δικαστική α όφαση για αδίκηµα ου αφορά την ε αγγελµατική διαγωγή τους. viii. όσοι έχουν δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε αγγελµατική τους ιδιότητα, ου έχει δια ιστωθεί α οδεδειγµένα µε ο οιοδή οτε µέσο α ό τις αναθέτουσες αρχές.

9 ix. όσοι δεν έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. x. όσοι δεν έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους τις σχετικές µε την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. xi. όσοι έχουν δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε αγγελµατική τους ιδιότητα, ου έχει δια ιστωθεί α οδεδειγµένα µε ο οιοδή οτε µέσο α ό τις αναθέτουσες αρχές. οι ενώσεις ροσώ ων σε ερί τωση ου ο οιαδή οτε α ό τις ροϋ οθέσεις α οκλεισµού της αραγράφου αυτής, ισχύει έστω και για ένα µέλος της ένωσης. Τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α της αλλοδα ής ου έχουν ροβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες ράξεις ή αραλείψεις, έχουν υ ο έσει στα ίδια ή αντίστοιχα αρα τώµατα ή έχουν υ οστεί αντίστοιχες µε τις αρα άνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά ερί τωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. εν έχουν κηρυχθεί έκ τωτοι, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική α όφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική τους διαγωγή, δεν έχουν υ ο έσει σε σοβαρό αρά τωµα κατά την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας, είναι συνε είς στην εκ λήρωση των συµβατικών τους υ οχρεώσεων, όσο και των υ οχρεώσεών τους ρος τις Υ ηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα.

10 (β) Θα συντάξουν την ροσφορά σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας ιακήρυξης, των ο οίων έλαβαν γνώση και τους ο οίους α οδέχονται ανε ιφύλακτα και τα στοιχεία ου αναφέρονται στην ροσφορά του είναι αληθή και ακριβή. (γ) Παραιτούνται α ό κάθε δικαίωµα α οζηµίωσής τους ου θα α ορρέει α ό ο οιαδή οτε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υ αναχώρησής της. (δ)αναλαµβάνουν την υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών. Η µη ροσκόµιση των αρα άνω δικαιολογητικών, αλλά και η δια ίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνε άγεται τον α οκλεισµό α ό τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές ροδιαγραφές της Aνάθεσης αροχής υ ηρεσιών µε τίτλο «ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης», για την ενταγµένη ράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ , ενταγµένο στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε την µε αρ. ρωτ. 13/04-05/120/2/ Α όφαση του Υ ουργείου Τρο ο οίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε Κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική») και η ο οία συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο της Περιφερειακής Ανά τυξης στο σύνολό της, της ο οίας υ οέργο είναι οι «ράσεις διάδοσης ικτύωσης και ηµοσιότητας - Ενηµέρωσης» του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη,

11 θα αραλαµβάνονται α ό τους ενδιαφερόµενους α ό το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξο λισµού Υ ηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική εριγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότο ο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ε ίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), α ό την ε όµενη ηµέρα της υ ογραφής της για διάστηµα δεκα έντε (15) ηµερών, µε ευθύνη της ροϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξο λισµού Υ ηρεσιών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος ΤΗΛ.: FAX: ΝΙΚΑΙΑ 12/11/2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :17 / 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΩ.ΟΠΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ) Νίκαια 12/11/2012

13 TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο Υποέργο 7 «ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. ΦΒ1/Ε5.5/9472/433/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Αττική". Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ο ήµος Νίκαιας σχεδιάζει να κινητοποιήσει το σύνολο των δηµοτικών υπαλλήλων και δηµοτών του µε διπλό στόχο: αφ ενός να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των χρηστών των δηµοτικών κτηρίων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και να υιοθετηθούν οι αρχές της ορθολογικής χρήσης ενέργειας και αφ ετέρου να υποστηριχθούν οι παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που θα υλοποιηθούν και να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Οι δράσεις που ο ήµος σχεδιάζει να υλοποιήσει σχετικά µε την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των δηµοτικών υπαλλήλων στα κτήρια παρουσιάζονται παρακάτω: - Ενδελεχής ενηµέρωση του ενεργειακού υπευθύνου του ήµου για τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν καθώς και για τον προτεινόµενο τρόπο λειτουργίας των κτηρίων και ενηµέρωση όλων των µηχανικών του ήµου για τη νέα κατάσταση των κτηρίων - Παρουσίαση στους χρήστες των κτηρίων (δηµοτικοί υπάλληλοι, δηµότες, παιδιά, δάσκαλοι) των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν, των αναµενόµενων αποτελεσµάτων αλλά και της λειτουργίας των νέων ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων που εφαρµόστηκαν στα κτήρια

14 - Ανάπτυξη και διανοµή έντυπου επικοινωνιακού πληροφοριακού υλικού και Οδηγών εξοικονόµησης ενέργειας µε απλές προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους συµπεριφοράς ως προς τον τρόπο χρήσης των κτηρίων και των συστηµάτων αυτού - Ετήσια αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και σχετικ ή ενηµέρωση των χρηστών Πιο αναλυτικά, θα υλοποιηθούν στοχευµένες δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης µε αποδέκτες τους πολίτες και τους δηµοτικούς υπαλλήλους µε στόχο την ευαισθητοποίησή τους στο θέµα της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αλλαγή της συµπεριφοράς τους ως προς την κατανάλωση ενέργειας µέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης. Η επικοινωνιακή στρατηγική του ήµου αποσκοπεί στην ενηµέρωση όλων των πολιτών για την απειλούµενη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη από τη διαρκή όξυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και στην µεταφορά στους πολίτες του µηνύµατος της ατοµικής ευθύνης για το πρόβληµα, προτείνοντας συγκεκριµένες ενέργειες για την καθηµερινή τους συµπεριφορά, στο πλαίσιο της προώθησης πρακτικών προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Η επικοινωνιακή στρατηγική του ήµου, η οποία θα περιλαµβάνει και τους κανόνες δηµοσιότητας που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ, θα υλοποιηθεί -όπως προτείνεται- σε τρείς φάσεις, και θα περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις: Οι δράσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους: Φάση 1: Ενηµέρωση των πολιτών και δηµοτικών υπαλλήλων σχετικά µε τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ήµος µέσω του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Συνέντευξη τύπου µε θέµα την έγκριση του Σχεδίου Υλοποίησης του ήµου και παρουσίαση των δράσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε αυτό

15 Παραδοτέα Αναδόχου: Συνεννόηση µε τοπικά κανάλια και άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, προετοιµασία για τη συνέντευξη. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: εντός 3 µηνών από την υπογραφή σύµβασης είκτες: GRP (Gross Rating Point), Opportunity to see Εκδήλωση στο ήµο µε στόχο την ενηµέρωση των δηµοτών και παρουσίαση των δράσεων που θα υλοποιηθούν Παραδοτέα Αναδόχου: Άρτια προετοιµασία και υλοποίηση εκδήλωσης, υλικό παρουσίασης, προβολή εκδήλωσης µέσω ιστοσελίδας και τοπικών µέσων, ερωτηµατολόγιο για ικανοποίηση παρευρισκοµένων από πληροφόρηση Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Έως πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή σύµβασης είκτες: Προσέλευση, βαθµός ικανοποίησης από πληροφόρηση (ερωτηµατολόγιο) Ανανέωση της ιστοσελίδας του ήµου µε προσθήκη ενότητας για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Παραδοτέα Αναδόχου: Υποστήριξη για τη δηµιουργία της ειδικής ενότητας για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: 3 µήνες από την υπογραφή σύµβασης είκτες: Αριθµός επισκέψεων και αριθµός µοναδικών επισκεπτών Ανάπτυξη έντυπου πληροφοριακού υλικού για εξοικονόµηση ενέργειας Παραδοτέα Αναδόχου: Σχεδιασµός, παραγωγή, εκτύπωση και διανοµή φυλλαδίων. Κάθε φυλλάδιο θα περιέχει ενδεικτικά ενηµερωτικό κείµενο και φωτογραφίες των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα γίνουν παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας. Το έντυπο θα είναι τρίπτυχο, µεγέθους Α4 σε τετραχρωµία και θα τυπωθούν φυλλάδια. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί οδηγός εξοικονόµησης ενέργειας µε ειδική πρόνοια για τυφλούς (1 σελίδα γραµµένη σε γραφή Braille). Ο Οδηγός θα περιέχει απλές πρακτικές συµβουλές σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας.

16 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε µέσο δηµοσιότητας (έντυπα, φυλλάδια, κλπ) θα πρέπει να είναι εµφανή τα λογότυπα, µηνύµατα που προβλέπονται από το Πρόγραµµα αλλά και τον Οδηγό ηµοσιότητας του ΕΣΠΑ και σε συνεννόηση πάντα µε τον ΕΦ -ΚΑΠΕ. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: ηµιουργία και εκτύπωση του φυλλαδίου εντός 2 µηνών από την υπογραφή σύµβασης. Έναρξη διανοµής εντός 1 µήνα από την εκτύπωση και καθ όλη την διάρκεια του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ηµιουργία και εκτύπωση του Οδηγού Εξοικονόµησης Ενέργειας εντός 4 µηνών από την υπογραφή σύµβασης. Έναρξη διανοµής εντός 1 µήνα από την εκτύπωση και καθ όλη την διάρκεια του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είκτες: Αριθµός διανεµηθέντων εντύπων Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, θα πρέπει να συνταχθεί έκθεση πεπραγµένων όπου θα αναφέρονται διεξοδικά όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά το διάστηµα αυτό. Φάση 2: ιάχυση πληροφορίας σχετικά µε τις δράσεις του ήµου σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους Περιοδική ανανέωση της ιστοσελίδας του ήµου µε πληροφορίες για την πρόοδο των ενταγµένων έργων και αξιολόγηση των δεικτών προόδου Παραδοτέα Αναδόχου: Υποστήριξη για την προσθήκη υλικού στην ιστοσελίδα του ήµου σχετικά µε το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την περιοδική ανανέωση του Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Καθ όλη την διάρκεια του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είκτες: Αριθµός επισκέψεων και αριθµός µοναδικών επισκεπτών Ενηµερωτική εκστρατεία για την υιοθέτηση ορθολογικής ενεργειακής συµπεριφοράς από τους δηµοτικούς υπαλλήλους και τους πολίτες, καθότι η

17 καθηµερινή συµπεριφορά όσο αφορά στη χρήση του κτηρίου και των συστηµάτων του µπορεί να οιότητα ζωής για όλους έχει σηµαντική συνεισφορά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας αυτού. Η εκστρατεία θα περιλαµβάνει: - Ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε υφιστάµενες δυνατότητες επιδότησης για την υλοποίηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και εφαρµογές ΑΠΕ στον οικιακό τοµέα - Οργάνωση ενός (1) σεµιναρίου για το κοινό, στο οποία θα γίνει παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί, θα µοιραστεί το έντυπο πληροφοριακό υλικό και ο Οδηγός Εξοικονόµησης Ενέργειας - Σεµινάριο ορθολογικής ενεργειακής συµπεριφοράς για τους δηµοτικούς υπαλλήλους Παραδοτέα Αναδόχου: Άρτια προετοιµασία και υλοποίηση σεµιναρίων, υλικό παρουσίασης, προβολή σεµιναρίων µέσω ιστοσελίδας και τοπικών µέσων, ερωτηµατολόγιο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Εντός 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης είκτες: Προσέλευση, βαθµός ικανοποίησης από πληροφόρηση (ερωτηµατολόγιο) - Οργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης στα σχολεία και διανοµή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού Παραδοτέα Αναδόχου: Άρτια προετοιµασία και υλοποίηση εκδήλωσης, υλικό εκδήλωσης, προβολή εκδήλωσης µέσω ιστοσελίδας και τοπικών µέσων. Οι εκδηλώσεις θα διοργανωθούν στα σχολεία τα οποία υλοποιούνται δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας και το ενηµερωτικό υλικό θα είναι προσαρµοσµένο στις ηλικιακές ανάγκες των µαθητών. Τα σχολεία αυτά είναι ο Παιδικός Σταθµός (πρ. ΠΙΚΠΑ), ο Βρεφονηπιακός Σταθµός και το 12 ο ηµοτικό Σχολείο. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Εντός 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης είκτες: Προσέλευση

18 Ενηµερωτική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά στη µείωση της χρήσης Ι.Χ. οχηµάτων για την µετακίνηση των πολιτών εντός των ορίων οιότητα ζωής για όλους της πόλης και στον τρόπο οδήγησης, µε στόχο της υιοθέτηση των αρχών της οικολογικής οδήγησης µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας Η εκστρατεία θα περιλαµβάνει: - Ενηµέρωση των πολιτών για τις διαθέσιµες δυνατότητες αειφόρου µετακίνησης στο ήµο - Ανάπτυξη έντυπου πληροφοριακού υλικού για την οικολογική οδήγηση στο πρότυπο ανάλογων επιτυχηµένων δράσεων σε άλλους Ευρωπαϊκούς ήµους Παραδοτέα Αναδόχου: Σχεδιασµός, παραγωγή, εκτύπωση και διανοµή φυλλαδίων. Το έντυπο θα είναι τρίπτυχο, µεγέθους Α4 σε τετραχρωµία και θα τυπωθούν φυλλάδια. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε µέσο δηµοσιότητας (έντυπα, φυλλάδια, κλπ) θα πρέπει να είναι εµφανή τα λογότυπα, µηνύµατα που προβλέπονται από το Πρόγραµµα αλλά και τον Οδηγό ηµοσιότητας του ΕΣΠΑ και σε συνεννόηση πάντα µε τον ΕΦ -ΚΑΠΕ. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: ηµιουργία και εκτύπωση εντός 2 µηνών από υπογραφή σύµβασης. Έναρξη διανοµής εντός 1 µήνα από την εκτύπωση και καθ όλη την διάρκεια του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είκτες: Αριθµός διανεµηθέντων εντύπων - Αξιοποίηση προηγούµενων δράσεων και εργαλείων από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Ecodriven για την Οικονοµική, Οικολογική και Ασφαλή οδήγηση (eco-driving) Σύναψη συµφωνιών µε εταιρείες ή οργανισµούς στα όρια του ήµου προκειµένου σε εθελοντική βάση να υλοποιήσουν είτε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους και να συµβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο ήµου, είτε παρεµβάσεις για την προώθηση της αειφόρου µετακίνησης σε επίπεδο ήµου

19 Παραδοτέα Αναδόχου: Σχεδιασµός, εκτύπωση και σύναψη συµφωνιών µε εταιρείες ή οργανισµούς προκειµένου να υλοποιήσουν εθελοντικά παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους ή παρεµβάσεις για την προώθηση της αειφόρου µετακίνησης, οιότητα ζωής για όλους Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Εντός 18 µηνών από την υπογραφή σύµβασης. είκτες: Αριθµός συµφωνιών Ραδιοφωνικό Σποτ Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ. Το ραδιοφωνικό σποτ θα είναι διάρκειας 30, σε ψηφιακό αρχείο υψηλής ανάλυσης. Η συγγραφή του κειµένου, η επιλογή του αφηγητή, η επιλογή της µουσικής επένδυσης θα γίνουν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε το ήµο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Το περιεχόµενο του σποτ θα είναι σύµφωνο µε τον επικοινωνιακό οδηγό του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ο οποίος περιλαµβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα. Το ραδιοφωνικό µήνυµα θα περιέχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: 1. Την αναφορά στο οικείο Ταµείο από το οποίο λαµβάνεται η χρηµατοδότηση. 2. Το µήνυµα που έχει επιλέξει η αρµόδια Α για να προβάλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης. 3. Τη φράση: «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Για τη µέγιστη κάλυψη των διαφόρων οµάδων ακροατών, το το ραδιοφωνικό σποτ θα αναµεταδοθεί για 30 ηµέρες, 3 φορές την ηµέρα (ώρες: 8:00, 14:00, 20:00) Παραδοτέα Αναδόχου: Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ

20 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Η παραγωγή του ραδιοφωνικού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο ήµο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη έως τέσσερις (8) µήνες από τη υπογραφή σύµβασης της εν λόγω υπηρεσίας. είκτες: είκτης ακροαµατικότητας οιότητα ζωής για όλους Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, θα πρέπει να συνταχθεί έκθεση πεπραγµένων όπου θα αναφέρονται διεξοδικά όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά το διάστηµα αυτό. Φάση 3: Παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων έργου Αξιολόγηση των δεικτών προόδου µετά την ολοκλήρωση των προτεινόµενων δράσεων Ετήσια αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας στα επιλεγµένα δηµοτικά κτήρια Οργάνωση συνέντευξης τύπου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών Παραδοτέα Αναδόχου: Συνεννόηση µε τοπικά κανάλια και άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, προετοιµασία για τη συνέντευξη. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: εντός 2 µηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών είκτες: GRP (Gross Rating Point), Opportunity to see Οργάνωση Ηµερίδας για τους δηµότες Παραδοτέα Αναδόχου: Άρτια προετοιµασία και υλοποίηση ηµερίδας, υλικό παρουσίασης, προβολή ηµερίδας µέσω ιστοσελίδας και τοπικών µέσων, ερωτηµατολόγιο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Εντός 18 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης είκτες: Προσέλευση, βαθµός ικανοποίησης από πληροφόρηση (ερωτηµατολόγιο) Συνολική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της επικοινωνιακής στρατηγικής Με την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης, θα πρέπει να συνταχθεί έκθεση πεπραγµένων όπου θα αναφέρονται διεξοδικά όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά το διάστηµα αυτό.

21 ΑΜΕΑ Όλες οι ράσεις δηµοσιότητας, θα περιλαµβάνουν πρόβλεψη προσβασιµότητας σε αυτές από ΑΜΕΑ. οιότητα ζωής για όλους Γι τα Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες συµπεριλαµβάνεται η παραγωγή έντυπου υλικού ενηµέρωσης µε το περιεχόµενο των σεµιναρίων και της παρουσίασης σε γραφή BRAILLE. Επίσης προβλέπεται η χρήση διερµηνέα κωφαλάλων στα σεµινάρια και τις παρουσιάσεις. Οι χώροι που θα επιλεγούν ως πιθανοί για την διενέργεια των σεµιναρίων και των παρουσιάσεων είναι προσβάσιµοι και έχουν εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ (ράµπες, κατάλληλη σήµανση ). Η ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί και θα αφορά την προβολή της Πράξης θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο WCAG 1.0 (επίπεδο Α) του W3C/WAI για προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ. Γενικές παρατηρήσεις Α- Ρητά αναφέρεται ότι όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν και το υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι συµφώνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες του επικοινωνιακού οδηγού του ΕΣΠΑ. Β- ο ήµος υποχρεούται στην αποστολή δειγµάτων των παραγόµενων αντικειµένων ή άλλων αποδεικτικών µέσων µετά την ολοκλήρωση του σταδίου κάθε δράσης στον ΕΦ /ΚΑΠΕ σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος. Όσον αφορά το ένα αρχείο µε φωτογραφίες/βίντεο: θα πρέπει να υπάρχει υλικό φωτογραφιών/ βίντεο πριν τις παρεµβάσεις, κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, µετά τις παρεµβάσεις, όπου και θα αποτυπώνονται καλά οι διαφορές πριν και µετά την εκάστοτε παρέµβαση.

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα