ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Νοεµβρίου 2005, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιµόπουλος Μέλη: Βασίλειος Κολοβός, λόγω κωλύµατος του τακτικού µέλους Νικολάου Γεράσιµου, Θεόδωρος εληγιαννάκης, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Κατσουλάκος, και Αριστέα Σινανιώτη, λόγω κωλύµατος του τακτικού µέλους Χαρισίου Ταγαρά Γραµµατέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου (*), λόγω κωλύµατος της τακτικής Γραµµατέως Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραµπίκου Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, της συµφωνίας των εταιριών ANTENNA TV Α.Ε. και GRUNER + JAHR AG & CO KG για την απόκτηση από την τελευταία του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Antenna Publications Limited. Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού (εφεξής Γ..Α) (αριθ. πρωτ. 7139/ ) και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη µη απαγόρευση της υπ αριθ. ηµ. πρωτ. 7041/ γνωστοποιηθείσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, κατά το άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης καθώς και την Εισήγηση της Γ..Α. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: I. Στις (ηµ.α.π. 7041), οι εταιρίες ANTENNA TV Α.Ε. (εφεξής Antenna TV) και GRUNER + JAHR AG & CO KG (G+J) γνωστοποίησαν στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, την από Συµφωνία πώλησης µετοχών που 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 υπογράφηκε µεταξύ της Antenna TV και G+J INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH, εταιρία που ανήκει στον όµιλο της γνωστοποιούσας G+J (εφεξής αγοράστρια) καθώς και την από Συµφωνία µετόχων µεταξύ των εταιριών ANTENNA TV Α.Ε., GRUNER+JARH AG & CO KG, G+J INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH και ANTENNA PUBLICATIONS LIMITED (εφεξής Antenna Publications). υνάµει της ως άνω Συµφωνίας Πώλησης Μετοχών, η ANTENNA TV θα µεταβιβάσει στην G+J INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH (αγοράστρια), το [ ]% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Antenna Publications, διατηρώντας το υπόλοιπο [ ] % των µετοχών. Σηµειώνεται ότι η Antenna Publications κατέχει ήδη ποσοστό περίπου [ ] % της εταιρίας ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής ΑΦΝΗ), η οποία µε τη σειρά της κατέχει το [ ] % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ (εφεξής ΝΙΚΗ) και ως εκ τούτου η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα οδηγήσει στην απόκτηση του κοινού ελέγχου και των εταιριών ΑΦΝΗ και ΝΙΚΗ από τις εταιρίες ΑΝΤΕΝΝΑ TV και G+J. Περαιτέρω η Αntenna TV βάσει του άρθρου 15 της Συµφωνίας Μετοχών θα προβεί, κατά το µέτρο του δυνατού, στην αγορά των µετοχών της ΑΦΝΗ που ανήκουν σε τρίτους µετόχους και στην µεταβίβαση αυτών των µετοχών στην Antenna Publications, προκειµένου η ΑΦΝΗ να γίνει πλήρους κυριότητας (100%) θυγατρική της Antenna Publications. Επίσης, στο άρθρο 15 της εν λόγω σύµβασης προβλέπονται εκτός των άλλων τα εξής: Πρόθεση των µερών είναι να παύσει η ενασχόληση της ΑΦΝΗ µε τις δραστηριότητες εκτύπωσης που ασκεί η ΝΙΚΗ µε την πώληση των µετοχών της ΝΙΚΗ ή των στοιχείων ενεργητικού της. Η µητρική εταιρία και γνωστοποιούσα εταιρία G+J θα παρέχει στην ΑΦΝΗ την άδεια χρήσης των σηµάτων, τίτλων και λοιπών στοιχείων που περιέχονται στο Παράρτηµα 4 Α της σύµβασης µε τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτηµα και στο σχέδιο σύµβασης παραχώρησης της άδειας εκµετάλλευσης που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Β. Προβλέπεται επίσης ότι οι υφιστάµενες άδειες που έχει εκχωρήσει η G+J και οι θυγατρικές της σε τρίτους για την εκµετάλλευση εντός της Ελλάδος και Κύπρου (Παράρτηµα 6) θα εξακολουθούν να ισχύουν σύµφωνα µε τους όρους τους αλλά δεν θα µπορούν να ανανεωθούν. Συνεπώς όταν λήξουν, η ως άνω εταιρία και οι θυγατρικές της θα φροντίζουν ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στην ΑΦΝΗ να εκµεταλλευθεί το εν λόγω υλικό υπό τους όρους που θα συµφωνηθούν. Στην περίπτωση δε που η G+J παύσει να είναι µέτοχος της ΑΦΝΗ τότε η σύµβαση παραχώρησης της άδειας εκµετάλλευσης και όλες οι άλλες συµβάσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν σύµφωνα µε τους όρους τους για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. 2

3 Ειδικότερα, στο Παράρτηµα 4Β της σύµβασης µετόχων που όπως προαναφέρθηκε αφορά τη σύµβαση Παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης που θα συναφθεί (έχει µονογραφηθεί και θα υπογραφεί σύντοµα) µεταξύ των εταιριών Gruner+Jahr AG & Co KG, G+J INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH (εφεξής από κοινού και ξεχωριστά ότης της Αδειας ) και ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής Αδειούχος) προβλέπονται τα εξής: Ο ότης της άδειας παραχωρεί στον Αδειούχο: α) το δικαίωµα χρήσης των Εµπορικών σηµάτων (π.χ. GEO, GALA) στη Συµβατική επικράτεια ήτοι την Ελλάδα και την Κύπρο, για τη συµβατική δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, µε βάση την ως άνω σύµβαση, η Αδειούχος θα παράγει, εκδίδει, διανέµει και προωθεί επί του παρόντος τα προϊόντα τύπου GALA, GEO (ενώ µελλοντικά ενδέχεται να αναλάβει και άλλα προϊόντα όπως αναφέρεται παραπάνω) και β) το δικαίωµα χρήσης του περιεχοµένου (ήτοι κείµενα, φωτογραφίες, εικόνες και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία στο µέτρο που ο ότης της Αδειας έχει τη δυνατότητα παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης αυτών στον Αδειούχο) στην συµβατική περιοχή (Ελλάδα) για τη συµβατική δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, η Αδειούχος έχει το δικαίωµα µετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, αναπαραγωγής, διασκευής, διανοµής και διάθεσης µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα. Με βάση τα παραπάνω, µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι βασικοί µέτοχοι ήτοι Antenna TV και G+J, της Antenna Publications θα κατέχουν έκαστος το [ ] % του µετοχικού της κεφαλαίου. Από τον αριθµό των µετοχών που θα κατέχουν οι δύο προαναφερθείσες εταιρίες αλλά και από τις λοιπές προβλέψεις της Συµφωνίας Μετόχων, ιδιαίτερα δε αυτές των άρθρων 4, 5 και 8 προκύπτει ότι η εταιρία Antenna Publications θα ελέγχεται από [ ]. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 της εν λόγω σύµβασης µετόχων εκτός των άλλων προβλέπεται ότι τα.σ. των εταιριών Antenna Publications, ΑΦΝΗ και ΝΙΚΗ θα αποτελούνται από [ ] µέλη έκαστο, τα οποία θα περιλαµβάνουν σε κάθε περίπτωση [ ] µέλη που θα ορίζονται από την Antenna TV και [ ] µέλη που θα ορίζονται από την G+J. Απαρτία στις συνεδριάσεις του.σ. της Antenna Publications θα σηµειώνεται µε την παρουσία [ ] εκ του συνολικού αριθµού των ορισθέντων µελών του.σ. και εφόσον µεταξύ των παρόντων περιλαµβάνεται ένα (1) µέλος διορισθέν από την Antenna TV. και ένα (1) µέλος από την G+J. Οσον αφορά την απαρτία στις συνεδριάσεις του.σ. της ΑΦΝΗ και ΝΙΚΗ θα σηµειώνεται µε την παρουσία [ ] εκ του συνολικού αριθµού των ορισθέντων µελών του.σ. και εφόσον µεταξύ των παρόντων περιλαµβάνονται δύο (2) µέλη διορισθέντα από την Antenna TV. και δύο (2) µέλη από την G+J. Στα δε άρθρα 5 και 8 προβλέπεται εκτός των άλλων ότι για την έγκριση του προϋπολογισµού και του Επιχειρηµατικού Σχεδίου των εταιριών απαιτείται η συναίνεση και των δύο µερών. 3

4 Τέλος, το τίµηµα της συµφωνίας που καλείται να καταβάλλει η G+J INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH ανέρχεται στο ποσό των [ ], στο οποίο συµπεριλαµβάνεται κάθε ποσό που θα καταβληθεί για την αγορά µετοχών τρίτων προσώπων που θα κληθεί να αγοράσει η ΑΝΤΕΝΝΑ TV σε εφαρµογή του προαναφερθέντος άρθρου 15 της Συµφωνίας Μετόχων. Επίσης, οι ANTENNA TV και G+J INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH θα καταβάλλουν στην Antenna Publications Limited επιπλέον [ ] για την αναδιάρθρωση της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Η Antenna Publications Limited στη συνέχεια θα χρησιµοποιήσει το ποσό αυτό για να προβεί στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κατά [ ]. Η καταβολή του τιµήµατος όπως και των επιπλέoν συνεισφορών θα γίνουν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συµφωνίας Πώλησης Μετοχών. Επίσης, οι εταιρίες ANTENNA TV, G+J, Antenna Publications και Royal Bank of Scotland έχουν υπογράψει και Συµφωνία Μεσεγγύησης η οποία προβλέπει ότι η τράπεζα ορίζεται µεσεγγυούχος του τιµήµατος που οφείλει η αγοράστρια δυνάµει της Συµφωνίας Πώλησης Μετοχών στην πωλήτρια. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σύµβαση το τίµηµα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό της αγοράστριας, η δε µεσεγγυούχος οφείλει, αφού πληρωθούν ορισµένες προϋυποθέσεις που προβλέπει η Συµφωνία Μετόχων, να καταθέσει το συνολικό ποσό τιµήµατος στον λογαριασµό του πωλητή. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συµφωνίας Πώλησης Μετοχών, τελεί υπό την αίρεση: α) της χωρίς προϋποθέσεις έγκρισης της από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, β) της κατοχής από την Antenna Publications Limited µετοχικού κεφαλαίου στη ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ άνω του [ ]%, γ) την χωρίς προϋποθέσεις ολοκλήρωση της Συµφωνίας Μετόχων και της Συµφωνίας Μεταβιβάσεως (Escrow Agreement). Τα υπό α, β, γ γεγονότα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2006. Σε διαφορετική περίπτωση, και ελλείψει νεότερης ειδικής συµφωνίας των µερών, η συµφωνία συγκέντρωσης θα παύσει αυτοδικαίως να ισχύει και να δεσµεύει τα µέρη. Η ως άνω συναλλαγή δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 4β και την µε αριθ.185/iii/2001 σχετική απόφαση της Επιτροπής ΑνταγωνισµούΣας, µε την οποία καθορίστηκε το ειδικότερο περιεχόµενο της δηµοσίευσης, στην εφηµερίδα Ηµερήσια στις II. ΤΑ EMΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. ANTENNA TV (γνωστοποιούσα) Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ιδρύθηκε τoν Αύγoυστo τoυ 1989 µεταξύ δε των σκοπών της, σύµφωvα µε τo καταστατικό της, είvαι «η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτoυργία τηλεoπτικoύ σταθµoύ στηv Ελλάδα και η µετάδoση πρoγραµµάτωv µέσω ασυρµάτoυ ή δoρυφoρικoύ συστήµατoς στηv Ελλάδα και στo εξωτερικό και αvαµετάδoση άλλωv πρoγραµµάτωv σαv πρoσφoρά υπηρεσιώv, η µετάδoση διαφηµίσεωv δια τoυ τηλεoπτικoύ δικτύoυ της εταιρείας και η εσωτερική παραγωγή 4

5 τηλεoπτικώv πρoγραµµάτωv και µετάδoση αυτώv µέσω τoυ τηλεoπτικoύ σταθµoύ της εταιρείας και η πώληση και µίσθωση πρoς τρίτoυς τωv σχετικώv κασσετώv και βιvτεoκασσετώv ή άλλωv µέσωv απoτυπώσεως εικόvoς και ήχoυ και η διάθεση ή µίσθωση αυτώv». Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται σήµερα, στους τοµείς της µετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της εσωτερικής παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων, της διανοµής (πώληση/ µίσθωση) τηλεοπτικών προγραµµάτων προς τρίτους, της πώλησης τηλεοπτικού χώρου/ χρόνου για τη µετάδοση τηλεοπτικών διαφηµίσεων. Οι απώτεροι ελέγχοντες µέτοχοι της εταιρίας είναι οι αναφερόµενοι στον παρακάτω πίνακα: Μέτoχo Holnest Investments Ltd Εδρα: oυβλίvo Iρλαvδίας (µοναδικός της µέτοχος 100%- Κ. ΜΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Globecast Holdings Ltd Εδρα: oυβλίvo Iρλαvδίας (µοναδικός της µέτοχος 100%- Κ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Altavista Global Holdings Ltd Εδρα: oυβλίvo Iρλαvδίας (µοναδικός της µέτοχος 100%- κ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Praxis Global Holdings Ltd Εδρα: oυβλίvo Iρλαvδίας (µοναδική της µέτοχος 100%- κα. ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Ευστάθιoς Γoυρδoµιχάλης Ελληvας υπήκooς The Bank Of New York Εδρα: Νέα Υόρκη Η.Π.Α Theodore Mouzakis Υπήκοος ΗΠΑ Stelios Kalfas Υπήκοος ΗΠΑ Nikolaos Chionakis Υπήκοος ΗΠΑ Aristotelis Bandras Υπήκοος ΗΠΑ Αριθµός Μετoχώv % επί τoυ µετ. κεφαλαίoυ ,00% ,50% ,50 24,50% ,50 24,50% ,85% ,60% ±0,02% ±0,01% ±0,005% 500 ±0,0025% 5

6 Μέτoχo George Voulalas Υπήκοος ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Αριθµός Μετoχώv % επί τoυ µετ. κεφαλαίoυ 500 ±0,0025% Σύvoλo: % Συνεπώς, η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ελέγχεται από τους 4 βασικούς µετόχους της που κατέχουν από 24,5% του µετοχικού κεφαλαίου έκαστος (µε εξαίρεση τον κ. Μ. Κυριακού που κατέχει το 25%). Τα µέλη δε του.σ. της εταιρίας είναι τα παρακάτω: 1) [ ], Πρόεδρος Σ, 2) [ ], ιευθύνων Σύµβουλος 3) [ ], Αντιπρόεδρος, 4) [ ], Αντιπρόεδρος, 5) [ ], Μέλος, 6) [ ], Μέλος, 7) [ ], Μέλος, 8) [ ], Μέλος, 9) [ ], Μέλος. Ο κύκλος εργασιών της στην Ελλάδα ανήλθε κατά το έτος 2004 σε , 83 Ευρώ ενώ ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της ανήλθε το ίδιο ως άνω έτος σε 131, ,66. Ευρώ Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV αποτελεί τη µητρική εταιρία περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι οποίες συναπαρτίζουν τον όµιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος έχει ως παρακάτω: i) Η εταιρία ΑΝΤΕΝΝΑ ιαχείριση Προγραµµάτων ΑΕ ιδρύθηκε την 10/12/2003 και είναι φορέας της τηλεοπτικής συνδροµητικής υπηρεσίας «Antenna Gold» (κανάλι που µεταδίδει καθηµερινά προγράµµατα του AΝΤΕΝΝΑ TV), που διανέµεται µέσω της NOVA από την εταιρία Multichoice σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,47 Ευρώ µε βάση τα στοιχεία του ισολογισµού υπερδωδεκάµηνης χρήσης ήτοι ii) Η εταιρία Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. ιδρύθηκε την 21/12/1987 και υπό την οποία λειτουργεί ο ενηµερωτικός ραδιοφωνικός σταθµός Αntenna Radio, που εκπέµπει στην Αττική. Η ακροαµατικότητα του σταθµού ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 9,5%-10% στην Αττική, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,79 Ευρώ. iii) H εκδοτική εταιρία ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ιδρύθηκε την 23/12/1981 και δραστηριοποιείται από το 1995 στον κλάδο των εκδόσεων περιοδικών και των ειδικών εκδόσεων, καθώς επίσης και στην παραγωγή και προώθηση µουσικών συλλογών (DELTA CLUB). Τα µέλη του.σ. της εταιρίας είναι τα παρακάτω: 1. [ ], Πρόεδρος, 2. [ ], ιευθύνων Σύµβουλος, 3. [ ], Σύµβουλος, 4. [ ], Σύµβουλος, 5. [ ], Σύµβουλος, 6. [ ], Σύµβουλος, 7. [ ], Σύµβουλος. 6

7 Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 26,191 εκ. Ευρώ το έτος 2004, στοιχείο που την κατατάσσει 5 η µεταξύ των εκδοτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα µε µερίδιο αγοράς 4,2% περίπου. iv) Η εταιρία ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, θυγατρική της εταιρίας ΑΦΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ιδρύθηκε την 23/12/1993 και δραστηριοποιείται στον τοµέα των εκτυπώσεων και κατ αρχήν καλύπτει τις ανάγκες της ΑΦΝΗ ενώ σταδιακά διεύρυνε το πελατολόγιό της, καλύπτοντας τις παραγωγικές και εκτυπωτικές ανάγκες και άλλων πελατών στην Ελλάδα. Τα έσοδα της από συναλλαγές µε τρίτους δηλ. εκτός της ΑΦΝΗ, πελάτες συνιστούν περίπου το 56,1% των συνολικών εσόδων της. Τα µέλη του.σ. της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 1. [ ], Πρόεδρος, 2. [ ], ιευθύνων Σύµβουλος, 3. [ ], Σύµβουλος, 4. [ ], Σύµβουλος, 5. [ ], Σύµβουλος 6. [ ], Σύµβουλος, 7. [ ], Σύµβουλος. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 18,959 εκ. Ευρώ το έτος 2004, στοιχείο που την κατατάσσει 4 η µεταξύ των εκτυπωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα µε µερίδιο αγοράς 8% περίπου. v) Η δισκογραφική εταιρία HEAVEN ΜUSIC A.E. ιδρύθηκε την 23/05/2001 και δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά ελληνικού ρεπερτορίου. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,84 Ευρώ. Θυγατρική της HEAVEN ΜUSIC είναι η εταιρία FAME STUDIO ΕΠΕ, η οποία ιδρύθηκε την 29/07/2003 και δραστηριοποιείται στον τοµέα ανάδειξης µουσικών ταλέντων. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,25 Ευρώ µε βάση τα στοιχεία του ισολογισµού υπερδωδεκάµηνης χρήσης ήτοι από συστάσεως έως vi) Η εταιρία τηλεηχοπληροφόρησης AUDIOTEX Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε την 21/07/1993 και δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών τηλε-ηχοπληροφόρησης, µέσω του σταθερού δικτύου του Ο.Τ.Ε. και των δικτύων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρει σε 24ωρη βάση µεγάλο εύρος ηχογραφηµένων υπηρεσιών πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας ενώ παράλληλα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήµατα παροχής υπηρεσιών ζωντανής επικοινωνίας και υπηρεσιών SMS σε συνεργασία µε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,89 Ευρώ. vii) Η εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου ANTΕΝΝΑ INTERNET Α.Ε. ιδρύθηκε την 3/11/2000 και παρέχει υπηρεσίες ιδίως στους τοµείς του Web Design & Development, E-commerce, Web Hosting, Internet Marketing και Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,65 Ευρώ viii) Η εταιρία ΑΝΤΕΝΝΑ BULGARIA ΕΟΟD ελέγχει το βουλγαρικό τηλεοπτικό δίκτυο NOVA TELEVISIA καθώς επίσης και τον ραδιοφωνικό σταθµό της Σόφιας RADIO EXPRESS. Η ΑΝΤΕΝΝΑ BULGARIA ΕΟΟD ιδρύθηκε το 2000 και ο κύκλος εργασιών για το έτος 2004 ανήλθε σε 9, ,3 Ευρώ. 7

8 ix) Η εταιρία ΑΝΤΕΝΝΑ Σπουδαστική ΕΠΕ ιδρύθηκε την 17/11/1994 και είναι ο φορέας του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Μ.Μ.Ε. του ΑΝΤΕΝΝΑ, σχολή από την οποία αναδεικνύονται κάθε χρόνο στελέχη όλων των ειδικοτήτων στο χώρο των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,69 Ευρώ. x) Η εταιρία PACIFIC BROADCAST DISTRIBUTION LTD ιδρύθηκε τo 1996 και διανέµει τηλεοπτικές συνδροµητικές υπηρεσίες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε κατά το έτος 2004 σε ,99 Ευρώ. Σηµειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ TV στην εθνική αγορά ανέρχεται το 2004 σε ,98 Ευρώ και στην παγκόσµια αγορά σε ,58 Ευρώ 2. GRUNER+JARH AG & Co KG µητρική εταιρία της αγοράστριας INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING Η εταιρία Gruner + Jahr AG & Co KG ιδρύθηκε το 1965 και έχει έδρα το Αµβούργο της Γερµανίας και ελέγχεται από τον όµιλο BERTELSMANN που κατέχει το [ ] % και η οικογένεια Jahr το υπόλοιπο [ ] % των µετοχών. Η µητρική δε εταιρία του οµίλου BERTELSMANN είναι η Bertelsmann AG, µέτοχοι της οποίας είναι το Bertelsmann Stiftung/ ίδρυµα Bertelsmann ([ ]), η οικογένεια Mohn ([ ]%) και το Groupe Bruxelles Lambert ([ ]%, από τις οποίες µετοχές [ ]% δεν έχουν δικαίωµα ψήφου). Τα δικαιώµατα ψήφου των Bertelsmann Stiftung και της οικογένειας Mohn ασκούνται από την Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG), η οποία κατ αυτόν τον τρόπο ελέγχει το [ ]% των δικαιωµάτων ψήφου. Η εταιρία G+J, µε περίπου 260 περιοδικά και εφηµερίδες και περισσότερους από 12,500 εργαζοµένους και µε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 2,44 δισ. Ευρώ το έτος 2004, είναι ο µεγαλύτερος εκδότης περιοδικών στην Ευρώπη και ένας από τους πλέον διεθνοποιηµένους εκδοτικούς οίκους περιοδικών στον κόσµο. Θυγατρική της G+J είναι η Prisma Presse S.N.C. µε έδρα το Παρίσι, η οποία είναι η σηµαντικότερη ξένη εταιρία που ελέγχει η G+J. Η G+J επίσης εκδίδει περιοδικά στην Κίνα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρωσία και την Ισπανία, ενώ λειτουργεί σε παγκόσµια κλίµακα πολλά γραφεία που παρέχουν εκδοτικές υπηρεσίες. Οι δραστηριότητες της G+J διακρίνονται σε 5 τοµείς: α) Περιοδικά, Γερµανία (The Magazines, Germany), β) Περιοδικά, ιεθνή (International Magazines), γ) Περιοδικά, Γαλλία (The Magazines, France), δ) Εκτυπώσεις (Print) και ε) Επιχειρηµατικές και Εκδοτικές Υπηρεσίες (Corporate and Publishing Services), στις οποίες ανήκει και ο τοµέας Εφηµερίδων. 8

9 Ο τοµέας The Magazines, Germany ενσωµατώνει τις εκδοτικές δραστηριότητες της G+J στη Γερµανία. που περιλαµβάνουν περίπου 40 περιοδικά, συµπεριλαµβανοµένων κορυφαίων στην αγορά τίτλων όπως οι STERN, NEON, BRIGITTE, WOMAN, CAPITAL, IMPULSE. ELTERN, SCHΓ NER WOHNEN, ESSEN & TRINKEN, GEO και NATIONAL GEOGRAPHIC. Ο εν λόγω τοµέας επίσης περιλαµβάνει τα τµήµατα ιαφήµισης και ιανοµής (the Advertising and Distribution departments), όπως και τις εταιρίες διανοµής της G+J, Deutscher Pressevertrieb (DPV), Inland Presse Vertrieb (IPV), and Berliner Presse Vertrieb (BPV). Ο τοµέας International Magazines, αποτελεί το όχηµα για τις διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες της εταιρίας, εκτός από την Γαλλία. Περισσότερα από 60 περιοδικά εκδίδονται στις επτά προαναφερθείσες χώρες (Κίνα, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Ρωσία και Ισπανία). Η µεγαλύτερη εκδοτική επιχείρηση της G+J εκτός Γερµανίας είναι η Prisma Presse µε έδρα το Παρίσι (τοµέας The Magazines, France). Με περισσότερους από 20 τίτλους περιοδικών, η Prisma Presse είναι η δεύτερη σε µέγεθος εκδοτική εταιρία περιοδικών στη Γαλλία. Σχετικά µε τον τοµέα Εκτυπώσεις (Print), η G+J µετέφερε την δραστηριότητα «εκτυπώσεις βαθυτυπίας» (gravure) στην νέα εταιρία βαθυτυπίας Prinovis, τον Μάιο του Η G+J και η Arvato (επίσης θυγατρική της Bertelsmann) ελέγχουν από [ ] % των µετοχών στην κοινή αυτή επιχείρηση ενώ η εταιρία Axel Springer AG ελέγχει το υπόλοιπο [ ] %. Η αµερικανική θυγατρική της G+J, Βrown Printing Company (BPC), δραστηριοποιείται στην offset εκτύπωση και είναι η τέταρτη µεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρία περιοδικών στις ΗΠΑ, ενώ δραστηριοποιείται και στις εκτυπώσεις καταλόγων και διαφηµιστικών φυλλαδίων. Ο τοµέας Επιχειρηµατικές και Εκδοτικές Υπηρεσίες (The Corporate and Publishing Services) περιλαµβάνει τα τµήµατα Εταιρικής Ανάπτυξης/ Στρατηγικής (Corporate Development / Strategy), Οικονοµικών (Finances, συµπεριλαµβανοµένων Corporate Finance and Accounting), Νοµικό (Legal), Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources), Ανάπτυξης Προσωπικού (Personnel Development), Τεχνολογίας (IT), Αγοράς Χάρτου (Paper Purchasing) και ιοίκησης (Internal Administration). Επίσης περιλαµβάνει τον τοµέα Εφηµερίδων, ο οποίος διατηρεί µερίδια σε εφηµερίδες όπως οι «the FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND» (όπου το [ ] % ελέγχει η G+J), SΓ CHSISCHE ZEITUNG και MORGENPOST SACHSEN. Η G+J επίσης συµµετέχει στην γερµανική εταιρία Dresdner Druck- und Verlagshaus ([ ] %), και στις εκδοτικές εταιρίες Motor-Presse Stuttgart ([ ] %), και am Spiegel Verlag ([ ] %), όπως και στο «the Hamburg School of Journalism» ([ ]%). Η G+J ελέγχεται από την γερµανική εταιρία-όµιλο Bertelsmann AG, η οποία δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά µέσων (media). Ειδικότερα, η Bertelsmann αναπτύσσει επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω έξι µεγάλων οµίλων εταιριών που ελέγχει, ήτοι 9

10 α) τον ραδιοτηλεοπτικό όµιλο RTL Group, β) τον εκδοτικό όµιλο βιβλίων Random House, γ) την G+ J, δ) την BMG, που ελέγχει το [ ]% της Sony BMG Music Entertainment και το [ ]% της BMG Music Publishing, ε) την Arvato που παρέχει υπηρεσίες media και εκτυπώσεις και στ) το Direct Group που δραστηριοποιείται στην αγορά λειτουργίας λέσχης βιβλιοφίλων και φίλων της µουσικής (book and music clubs). Συγκεκριµένα οι παραπάνω όµιλοι και οι δραστηριότητες τους είναι: i) RTL Ο όµιλος RTL λειτουργεί πληθώρα τηλεοπτικών καναλιών, τα οποία παρακολουθούν περισσότεροι από 170εκ. τηλεθεατές ηµερησίως στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ελέγχει τα εξής τηλεοπτικά κανάλια: RTL Television, Super RTL, VOX o ή n-tv στη Γερµανία, στη Γαλλία το M6, το κανάλι Five στη Μεγ. Βρετανία, το RTL 4 στην Ολλανδία, το RTL TVI στο Βέλγιο και το RTL Klub στην Ουγγαρία. Τα προγράµµατα των εν λόγω σταθµών απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και όλες τις οµάδες ενδιαφέροντος. Οσον αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθµούς του οµίλου, αυτοί συγκαταλέγονται στους πλέον δηµοφιλείς στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ελέγχει τους σταθµούς RTL στη Γαλλία, τον RTL στη Γερµανία (Βερολίνο), τον Bel RTL στο Βέλγιο και τον Yorin FM στην Ολλανδία. Επίσης, στον όµιλο ανήκει η εταιρία Fremantle Media, που παράγει περισσότερο από 8,000 ώρες προγραµµάτων τον χρόνο. Σε περισσότερες από 40 χώρες, η Fremantle Media δηµιουργεί και παράγει µια πλειάδα επιτυχηµένων προγραµµάτων που περιλαµβάνουν δραµατικές σειρές, κωµωδίες, ψυχαγωγία. Με δικαιώµατα σε τηλεοπτικά προγράµµατα σε περίπου 150 χώρες η Fremantle Media είναι η µεγαλύτερη ανεξάρτητη παραγωγός εκτός ΗΠΑ. ii) Random House Η Random House δραστηριοποιείται στις εκδόσεις βιβλίων και είναι η µεγαλύτερη εταιρία παγκοσµίως στις εκδόσεις βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος, µε πάνω από νέα βιβλία το έτος. Η εταιρία ελέγχει περισσότερους από 100 εκδοτικούς οίκους σε 16 χώρες, όπως τους Doubleday and Alfred A. Knopf (ΗΠΑ), Ebury and Transworld (Μεγ. Βρετανία) και τον Goldmann (Γερµανία). iii) BMG Η BMG περιλαµβάνει 1) την εταιρία BMG Music Publishing η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από τη Bertelsmann και 2) την κοινή εταιρία Sony BMG Music Entertainment, η οποία ελέγχεται κατά [ ] % από την Sony και Bertelsmann και δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα µέσω της SONY BMG Greece (θυγατρική της SONY BMG η οποία δηµιουργήθηκε τον Αύγουστο 2004, όταν συγχωνεύθηκαν οι δραστηριότητες 10

11 στον κλάδο της δισκογραφίας των εταιριών Sony Music Entertainment και BERTELSMANN). iv) Arvato Η Arvato δραστηριοποιείται στον κλάδο υπηρεσιών µέσων (media). Παράλληλα, είναι µία από τις µεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρίες στην Ευρώπη, τόσο στον τοµέα της βαθυτυπίας όσο και της offset εκτύπωσης. Η εν λόγω εταιρία ελέγχει και το [ ] % της κοινής εκτυπωτικής εταιρίας Prinovis. Πιο συγκεκριµένα, η Arvato δραστηριοποιείται στους τοµείς υπηρεσιών επικοινωνίας σε πελάτες (customer communication services), παρέχει υπηρεσίες logistics και υπηρεσίες τύπου Business Process Outsourcing όπως διαχείριση βάσεων δεδοµένων (database management), κέντρα εξυπηρέτησης (service centers), προγράµµατα οικονοµικών υπηρεσιών και πελατειακής πίστης (financial services and customer loyalty programs). Eπίσης δραστηριοποιείται στον κλάδο τεχνολογιών (media IT), στους κλάδους ψυχαγωγικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ( µέσω της Arvato Mobile), παραγωγής cd και dvd µέσω της Sonopress η οποία είναι η δεύτερη εταιρία παγκοσµίως σε κατασκευή cd και η τέταρτη στην Ευρώπη στην κατασκευή dvd. v) Direct Group Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες λέσχης βιβλιοφίλων και φίλων της µουσικής. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου G+J στην εθνική αγορά ανέρχεται το 2004 σε 2,85 εκ. Ευρώ και ο παγκόσµιος σε 2, 44 δισ. Ευρώ ενώ ο κύκλος εργασιών του οµίλου Bertelsmann, στον οποίο ανήκει ο προαναφερόµενος όµιλος ανέρχεται στην εθνική αγορά σε 19,7 εκ. Ευρώ, ο δε παγκόσµιος 17,0 δις Ευρώ. III. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ (ΣΧΕΤΙΚΕΣ) ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κατ αρχήν, σε ότι αφορά τους οικονοµικούς κλάδους που εµπλέκονται στην κρινόµενη υπόθεση τα µέρη διακρίνουν δύο (2) κατηγορίες: (i) Τους οικονοµικούς κλάδους που εµπλέκονται άµεσα στην υπόθεση (ήτοι αυτούς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΑΝΤΕΝΝΑ TV και G+J) και ειδικότερα τους εξής: α) Εκδόσεις περιοδικών και εφηµερίδων (όπου δραστηριοποιούνται οι ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και G+J στην εθνική αγορά και η G+J µόνον εκτός Ελλάδας), β) Εκτυπώσεις (heatset offset) (όπου δραστηριοποιούνται οι ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ και Arvato στην εθνική αγορά και οι Arvato και G+J σε άλλες αγορές πλην της εθνικής), 11

12 γ) Παραγωγή και µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων, πώληση τηλεοπτικού χώρου/χρόνου για τη µετάδοση τηλεοπτικών διαφηµίσεων (όπου δραστηριοποιούνται οι ΑΝΤΕΝΝΑ TV και RTL στην εθνική αγορά και η RTL και εκτός αυτής), (ii) Τους οικονοµικούς κλάδους που εµπλέκονται έµµεσα στην υπόθεση (δηλ. τους κλάδους που δραστηριοποιούνται άλλες εταιρίες των οµίλων ANTENNA TV και BERTELSMANN) και οι οποίοι είναι: α) Οι κλάδοι δισκογραφίας και on-line µουσικής (όπου δραστηριοποιούνται οι Heaven Music Sony BMG στην εθνική αγορά και η Sony BMG και εκτός αυτής), β) Παραγωγή και µετάδοση ραδιοφωνικών προγραµµάτων, πώληση ραδιοφωνικού χώρου/χρόνου για τη µετάδοση διαφηµίσεων (όπου δραστηριοποιούνται η ANTENNA TV, µέσω της Ραδιοτηλεοπτικές Επιχ/σεις στην εθνική αγορά και η RTL εκτός αυτής), γ) Υπηρεσίες διαδικτύου (µόνον η ΑΝΤΕΝΝΑ ΙΝΤΕRNET στην εθνική αγορά), δ) Εκδόσεις βιβλίων (µόνον η Random House εκτός Ελλάδας), ε) Υπηρεσίες µέσων ενηµέρωσης (media services) (µόνον η Arvato εκτός Ελλάδας), στ) Υπηρεσίες λέσχης βιβλιοφίλων και φίλων της µουσικής (µόνον η Direct Group εκτός Ελλάδας), ζ) Εκπαίδευση (όπου δραστηριοποιούνται η ΑΝΤΕΝΝΑ TV µέσω της ΑΝΤΕΝΝΑ Σπουδαστική ΕΠΕ στην εθνική αγορά και η BERTELSMANN εκτός Ελλάδας), η) Υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, (µόνο η ΑΝΤΕΝΝΑ TV µέσω της AUDIOTEX Α.Ε. στην εθνική αγορά). 2. Περαιτέρω, σε ότι αφορά τις σχετικές αγορές και ειδικότερα τις επηρεαζόµενες (σχετικές) αγορές τα µέρη αναφέρουν τα εξής: 2.1. Οι σχετικές αγορές προϊόντος όπου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οι εταιρίες που εµπλέκονται άµεσα και τους αφορά η γνωστοποιηθείσα πράξη (ΑΝΤΕΝΝΑ TV, ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ και G+J) είναι οι εξής: (i) Η ευρύτερη αγορά εκδόσεων περιοδικών, η οποία διακρίνεται σε περαιτέρω σχετικές αγορές προϊόντος ανάλογα, ενδεικτικά: α) µε το περιεχόµενο/θεµατολογία σε: γυναικεία, ανδρικά, εφηβικά και παιδικά, τηλεοπτικά, επαγγελµατικά (οικονοµικά, επιστηµονικά, κλπ), τεχνολογίας, games, σπορ και χόµπυ (αυτοκινήτου, µοτοσυκλέτας, θαλάσσης, κυνηγίου, κλπ), µουσικά, θεατρικά/σινεµά, κλπ., αστρολογίας, γεύσης, σταυρόλεξα, θρησκευτικά, κόµικς, οδηγοί (ταξιδιωτικοί/ τουριστικοί κ.ά.), πολιτικής, γάµου, ποικίλης ύλης-κοινωνικών/ καλλιτεχνικών νέων, κ.ά., β) µε τη συχνότητα κυκλοφορίας σε: εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερα, µηναία, διµηνιαία, εξαµηνιαία και ετήσια, γ) µε την κατηγορία αναγνωστών που στοχεύουν και δ) µε την τιµή, την ποιότητα και τον τρόπο παρουσίασης, κ.αλ.. 12

13 Ο συνδυασµός των ανωτέρω κατηγοριών µπορεί να δώσει διάφορες διακριτές σχετικές αγορές προϊόντων, όµως η διάκριση στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι λιγότερο σαφής άρα και περισσότερο δύσκολη (ειδικά στα µη «εξειδικευµένα» έντυπα) συγκριτικά µε άλλα έντυπα όπως οι εφηµερίδες. Πράγµατι, και σe αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Επ.) (IV/M.665 CEP/Group dela Cite, IV/Μ.1377 Bertelsmann/Wissenschaftsverlag Springer, IV/M.1401 Recoletos/Unedisa, IV/M.3420 Gimd/Socpresse και IV/M/2147 VNU/Hearst/Stratosfera, IV/M G+J/ MPS), δεν γίνεται σαφής καθορισµός των αγορών προϊόντων για περιοδικά, καθώς η συνύπαρξη στο ίδιο έντυπο περισσοτέρων χαρακτηριστικών καθιστά αυτό το έργο περίπου αδύνατο. Επιπλέον, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, ορισµένες κατηγορίες περιοδικών (πχ τηλεοπτικά, αυτοκινήτου, γυναικεία, γεύσης, αθλητικά,) δέχονται ανταγωνιστική πίεση ιδίως από τα εκτενή ένθετα ανάλογου περιεχοµένου, που περιέχονται συνήθως στις εφηµερίδες που κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν καθοριστεί η σχετική αγορά για περιοδικά (τα µέρη προσκόµισαν στην Γραµµατεία Πίνακες µε στοιχεία πανελληνίων πωλήσεων για τις χρονικές περιόδους Ιανουάριος- εκέµβριος 2004 και Ιανουάριος-Ιούνιος 2005, στους οποίους η κατηγοριοποίηση γίνεται µε εξαιρετικά περιοριστικό τρόπο και µόνο για αµιγώς στατιστικούς λόγους), δεν οδηγούµαστε από την υπό κρίση πράξη σε συνολικό µερίδιο αγοράς 15% και άνω για οποιοδήποτε παρόµοιο προϊόν των ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και G+J (οριζόντιες σχέσεις). Τούτο, επειδή οι τίτλοι της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κατέχουν περιορισµένα µερίδια αγοράς και, κυρίως, επειδή η G+J έχει πολύ µικρή παρουσία και πολύ περιορισµένες κυκλοφορίες στην ελληνική αγορά περιοδικών. Μάλιστα, οι τίτλοι περιοδικών της G+J κυκλοφορούν σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά κ.άλ.) και απευθύνονται κυρίως σε αλλοδαπούς κατοίκους της Ελλάδας. Τα δε περιοδικά που κυκλοφορούν από τη ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ δεν ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντος µε κάποιον από τους τίτλους που κυκλοφορούν από την G+J στην Ελλάδα. Επίσης, δεν υφίσταται περίπτωση δηµιουργίας κάθετων σχέσεων µε µερίδια αγοράς άνω του 25% µεταξύ της αγοράς περιοδικών και άλλων καθέτων σε αυτή αγορών (κάθετες στην αγορά περιοδικών είναι οι αγορές διανοµής τύπου και εκτυπώσεων). Τέλος, σηµειώνεται ότι τόσο η ευρύτερη αγορά εκδόσεων περιοδικών όσο και οι ειδικότερες σχετικές αγορές περιοδικών (όπως αυτές διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν) χαρακτηρίζονται από σηµαντικό πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είναι πολλές όπως και τα εµπόδια εισόδου χαµηλά (απόφαση Ε.Α. 81/ΙΙ/1999). (ii) Η αγορά διαφηµιστικού χώρου στον έντυπο τύπο (εφηµερίδες και περιοδικά), η οποία σύµφωνα και µε αποφάσεις της Ε.Επ.( υπόθεση IV/M WPP/ GREY, υπόθεση IV/M.1401 Recoletos/ Unedisa) αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος. Σηµειώνεται ότι για την αγορά διαφηµιστικού χώρου στα έντυπα υπάρχουν µόνο κατ εκτίµηση 13

14 στατιστικά στοιχεία, τα οποία µάλιστα δεν περιλαµβάνουν όλα τα περιοδικά και επιπλέον αφορούν αρχικές τιµές τιµοκαταλόγου (δηλ. χωρίς τις εκπτώσεις). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το συνολικό µερίδιο της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και της G+J είναι περίπου ανάλογο των µεριδίων αγοράς τους από άποψη κυκλοφοριών, άρα υπολείπεται σηµαντικά του 15%, για να µπορεί να γίνει λόγος για «επηρεαζόµενες (σχετικές) αγορές» (οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις). (iii) Η αγορά εκτυπώσεων, στην οποία δραστηριοποιείται εντός της Ελλάδας ουσιαστικά µόνο η ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ από τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται άµεσα ή/και έµµεσα στη γνωστοποιηθείσα πράξη. Στην Ελληνική αγορά εκτυπώσεων εντύπων χρησιµοποιείται µόνο η µέθοδος offset, η οποία διακρίνεται σε δύο υπο-αγορές: στις εκτυπώσεις µε τη µέθοδο (α) coldset και (β) heatset. Η ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ δραστηριοποιείται µόνο στην δεύετρη υπο-αγορά. Το µερίδιο της ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ τόσο στην ευρύτερη αγορά οffset, όσο και στη υποαγορά heatset δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε ακρίβεια καθώς στις αγορές αυτές δραστηριοποιούνται µεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις (όπως οι «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε»., «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.», «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ & ΕΚTΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ»), για τις οποίες τα µέρη δεν µπορούν να προσδιορίσουν το µέρος του κύκλου εργασιών τους που προέρχεται από εκτυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα µέρη εκτιµούν ότι το µερίδιο της ΝΙΚΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ δεν υπερβαίνει το 22-23% στην υπο-αγορά heatset, ενώ στην ευρύτερη κατηγορία οffset κυµαίνεται µεταξύ 6-8%). Συνεπώς, λαµβανοµένων υπόψη όλων των ανωτέρω τα µέρη εκτιµούν ότι η γνωστοποιούµενη πράξη «δεν θα δηµιουργήσει επηρεαζόµενες αγορές». Για όλες τις προαναφερθείσες σχετικές αγορές προϊόντων, ως σχετικές γεωγραφικές αγορές θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας Περαιτέρω τα µέρη αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει χωριστή εκτίµηση και αναφορά και στις δραστηριότητες «µη εµπλεκόµενων στη συγκέντρωση και διατηρούντων την επιχειρηµατική ανεξαρτησίας τους» εταιριών των οµίλων ΑΝΤΕΝΝΑ TV και BERTELSMANN, τότε η κρινόµενη πράξη οδηγεί µεν στη δηµιουργία «επηρεαζοµένων (σχετικών) αγορών», πλην όµως δεν πρόκειται να προκαλέσει προβλήµατα στη δοµή του ανταγωνισµού στις αγορές αυτές. Και τούτο διότι ο στόχος της απόκτησης του κοινού ελέγχου «περιορίζεται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ενώ, αντίθετα δεν πρόκειται να συµβάλει στη συνεργασία των εµπλεκοµένων οµίλων σε οποιουσδήποτε άλλους τοµείς δραστηριότητας». Για τον λόγο αυτό τα µέρη εκτιµούν ότι παρέλκει η εξέταση των δραστηριοτήτων των «µη εµπλεκοµένων στη συγκέντρωση» εταιριών των οµίλων ΑΝΤΕΝΝΑ TV και BERTELSMANN. Υπό την αίρεση της προαναφερθείσας επιφύλαξής τους, τα µέρη αναφέρουν ότι µε την κρινόµενη πράξη θα δηµιουργηθούν οι ακόλουθες «επηρεαζόµενες αγορές»: 14

15 (α) Η αγορά δισκογραφίας (αγορά εγγεγραµµένης µουσικής/recorded music), ήτοι η προώθηση και πώληση εγγεγραµµένης µουσικής (cd s, mini discs κλπ), δραστηριότητα η οποία περιλαµβάνει την υπογραφή συµβολαίου, την ηχογράφηση (εγγραφή και αναπαραγωγή) και την προώθηση έργων καλλιτεχνών (απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Sony/BMG, παρ ). Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας Εταιριών ίσκων (ΙFΡΙ): i) Το µερίδιο αγοράς της Heaven Music ήταν 7,48% για το έτος 2004 (από 7,32% το 2003). ii) Αναφορικά µε τα αντίστοιχα µερίδια της Sony BMG γίνονται κατά αρχήν οι εξής επισηµάνσεις: Η Sony BMG λειτουργεί από τον Αύγουστο 2004 και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής της Sony BMG MUSIC ENTERTAINMENT Greece SA. Προ της δηµιουργίας της κοινής επιχείρησης Sony BMG, η Bertelsmann AG είχε παραχωρήσει για την περίοδο 2002-(Μάϊος) 2004 την άδεια εκµετάλλευσης του καταλόγου της στην δισκογραφική εταιρία ΕΜΙ. Κατά συνέπεια, για την περίοδο αυτή τα µερίδια αγοράς της στην Ελλάδα εµφανίζονται µηδενικά (έχοντας ενσωµατωθεί στο µερίδιο της ΕΜΙ). Τα µερίδια αγοράς που θα δοθούν στη συνέχεια περιέχουν στοιχεία της IFPI µε την εµφάνιση της Sony ως χωριστής οντότητας για το σύνολο του 2004 (άλλωστε η Bertelsmann AG, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχε αυτόνοµη παρουσία στην ελληνική αγορά τα έτη ). Η κοινή εταιρία Sony BMG δραστηριοποιείται ως ενιαία οντότητα στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το µερίδιο αγοράς της Sony στην αγορά εγγεγραµµένης µουσικής στην Ελλάδα ήταν για το έτος 2004 σηµαντικά κάτω του 20% στο σύνολο των ρεπερτορίων αλλά και του διεθνούς και του τοπικού ρεπερτορίου και σηµαντικά κάτω του 35% στο κλασσικό ρεπερτόριο όπου η HEAVEN παρουσιάζεται χωρίς µερίδιο αγοράς. Κατά συνέπεια αν αθροιστούν τα µερίδια των Sony BMG και Heaven Music, θα δηµιουργηθούν από την κρινόµενη πράξη «επηρεαζόµενες αγορές» σε οριζόντιο επίπεδο στην αγορά εγγεγραµµένης µουσικής. Ωστόσο, η αγορά εγγεγραµµένης µουσικής τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση (µείωση τιµών, µείωση/σταθεροποίηση πωλήσεων) λόγω κυρίως του έντονου ανταγωνισµού από άλλες πηγές (πειρατεία, χωρίς άδεια online διανοµή και αντιγραφή κλπ). Οι τιµές σταδιακά µειώνονται και ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις πολλές δισκογραφικές εταιρίες του κλάδου εντείνεται. Παράλληλα, δεν υπάρχει κάποια εταιρία µε δύναµη στην αγορά εγγεγραµµένης µουσικής που να την καθιστά δεσπόζουσα. Επίσης, τα µέρη επισηµαίνουν ότι «Σε κάθε περίπτωση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν πρόκειται να έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τον συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των Sony BMG και Heaven Music, καθώς οι εταιρίες αυτές θα παραµείνουν 15

16 τελείως ανεξάρτητες και ανταγωνιστικές µεταξύ τους και δεν θα υπάρχει καµία δυνατότητα σε αυτές να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά». Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι τα µέρη στην γνωστοποίησή τους σηµειώνουν ότι «δεδοµένου ότι οι εταιρίες Heaven Music και Sony BMG είναι ανταγωνιστές στην ελληνική αγορά δισκογραφίας, τα µέρη της Γνωστοποίησης που αφορούν εµπιστευτικά στοιχεία των εταιριών αυτών είναι εµπιστευτικά όχι µόνο έναντι τρίτων αλλά και ανάµεσα στα γνωστοποιούντα µέρη και τις λοιπές επιχειρήσεις που ανήκουν στους οµίλους των γνωστοποιούντων µερών. Για τον λόγο αυτό παρέχονται προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε χωριστά έγγραφα και µε τις ενδείξεις «εµπιστευτικά στοιχεία» και µη «κοινοποιήσιµα στο έτερο µέρος της συγκέντρωσης». Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία που αφορούν την εταιρία Fremantle Productions ΑΕ.» Τέλος, σηµειώνεται ότι κύριοι ανταγωνιστές των Heaven Music και Sony BMG στην ελληνική αγορά είναι οι: MINOS EMI Α.Ε., UNIVERSAL MUSIC Α.Ε. και WARNER MUSIC Α.Ε.. (β) Η ευρύτερη αγορά τηλεόρασης, η οποία στην υπό κρίση υπόθεση διακρίνεται στις ακόλουθες σχετικές αγορές προϊόντος: i) Η αγορά παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων (τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για εσωτερική χρήση/ in- house). ii) Η αγορά µετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων από ελεύθερη τηλεόραση ( free access tv ) και iii) Η αγορά πώλησης διαφηµιστικού χώρου/ χρόνου. Για όλες τις προαναφερθείσες σχετικές αγορές προϊόντος, ως σχετικές γεωγραφικές αγορές θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σηµειωτέον ότι κύριοι ανταγωνιστές της ΑΝΤΕΝΝΑ TV στην ελληνική αγορά είναι οι: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ, ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL), ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL), ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA), ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALTER) και ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ TV A.E. (MAK TV). IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγµατοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής 16

17 επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης, και ιδίως από α), β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης. Κατά την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές. Σύµφωνα δε µε την παρ. 5 αυτού, η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας, αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Στο µέτρο που η δηµιουργία κοινής επιχείρησης έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες, ο συντονισµός αυτός αξιολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβάνει υπόψη ιδίως: α) αν δύο ή περισσότερες µητρικές επιχειρήσεις ασκούν, σε σηµαντικό βαθµό, δραστηριότητες στην ίδια αγορά µε την κοινή επιχείρηση ή σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων από αυτήν της κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά, στενά συνδεδεµένη µε την αγορά αυτή και β) εάν ο συντονισµός, ο οποίος απορρέει ευθέως από τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης, παρέχει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό σε µεγάλο µέρος των αγορών τους. Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή µε την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά µιας επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισµού των στρατηγικών αποφάσεων σε µια επιχείρηση από συγκεκριµένο µέτοχο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δηµιουργίας αδιεξόδου λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων µητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόµενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου οι µέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε µία από κοινού συνεννόηση για τον καθορισµό της εµπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης. Η σαφέστερη µορφή κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώµατα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου στις δύο µητρικές επιχειρήσεις. Ορισµένα τυπικά δικαιώµατα αρνησικυρίας τα οποία συνεπάγονται κοινό έλεγχο αφορούν αποφάσεις και θέµατα όπως ο προϋπολογισµός, το επιχειρησιακό πρόγραµµα, σηµαντικές επενδύσεις ή ο διορισµός των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Για την απόκτηση κοινού ελέγχου δεν απαιτείται να έχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης. Το κρίσιµο στοιχείο είναι τα δικαιώµατα αρνησικυρίας να παρέχουν επαρκείς δυνατότητες στις µητρικές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν την εν λόγω επιρροή όσον αφορά την στρατηγική επιχειρησιακή 17

18 συµπεριφορά της κοινής επιχείρησης. εν είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός που αποκτά κοινό έλεγχο στην κοινή επιχείρηση θα ασκήσει πραγµατικά την αποφασιστική του επιρροή. Η δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και ως εκ τούτου, η απλή ύπαρξη των δικαιωµάτων αρνησικυρίας είναι αρκετή. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα εισήγηση, µε την υπό κρίση συναλλαγή, οι εταιρίες Antenna TV και Gruner+Jahr αποκτούν κοινό έλεγχο επί της εταιρίας Antenna Publications αλλά και στις θυγατρικές αυτής ΑΦΝΗ και ΝΙΚΗ. Συνεπώς, δηµιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. 2. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ιδίου νόµου, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά.» Η δε προθεσµία των δέκα (10) ηµερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Υποχρεούνται δε σε γνωστοποίηση: (α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεµία από αυτές, (β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή οµάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση δεδοµένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των µερών ξεπερνάει τα 150 εκατ. Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν η κάθε µια χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατ. Ευρώ. Η γνωστοποίηση της κρινόµενης συγκέντρωσης πραγµατοποιήθηκε εµπρόθεσµα από τις υπόχρεες προς γνωστοποίηση εταιρίες ήτοι Antenna TV και Gruner+Jahr. Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγµατοποίηση συγκέντρωσης που υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου µέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 αυτού, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά 18

19 των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. ευτερεύοντες περιορισµοί Στη συµφωνία Μετόχων (βλ. κυρίως άρθρα 15.3, 15.4, 15.5 και 15.6) και στη Συµφωνία Άδειας Εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται ορισµένοι δευτερεύοντες περιορισµοί οι οποίοι όµως εκτιµάται ότι συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης και είναι αναγκαίοι γι αυτή. Εξάλλου, τα µέρη, σύµφωνα µε τη γνωστοποίηση, δεν διαθέτουν δύναµη στις σχετικές αγορές για περιοδικά στην Ελλάδα και κατά συνέπεια οι συµβατικοί τους όροι δεν δύνανται να περιορίσουν τον ανταγωνισµό. Επιπλέον, η Συµφωνία Άδειας Εκµετάλλευσης για τα Σήµατα και το Περιεχόµενο περιέχει ρήτρες που είναι συνηθισµένες σε όλες τις συµβάσεις ανάλογης φύσης. Η διάρκεια αυτής της Συµφωνίας είναι αόριστη, ωστόσο και τα δύο µέρη (G+J και ΑΦΝΗ) έχουν το δικαίωµα να την καταγγείλουν µε προειδοποίηση ενός έτους. Όλοι οι περιορισµοί της επιχειρηµατικής τους ελευθερίας που αναλαµβάνει ο ικαιοδόχος ( ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) βρίσκονται σε αναλογία µε τη ανάγκη να προστατευθεί η υψηλή φήµη του ικαιοπάροχου (G+J). Οι περιορισµοί στη Συµφωνία Μετόχων (πχ ότι η ANTENNA TV και η G+J δεν θα προβαίνουν στην «έκδοση ή κατάρτιση σύµβασης για την έκδοση εντύπων στα ελληνικά εντός ή εκτός της Επικράτειας» ή ότι η ANTENNA TV και η G+J δεν θα συµµετέχουν «σε κοινοπραξίες, προσωπικές εταιρίες, συµµαχίες, διανοµή εσόδων, συµβάσεις παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης ή διαχείρισης ή απόκτηση µετοχών ή άλλων δικαιωµάτων σε Πρόσωπα που ασκούν εκδοτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα») είναι επίσης αναλογικοί και συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης και είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης. Αυτοί οι περιορισµοί επιπλέον αποτυπώνουν τη βούληση των µερών να αναπτύξουν τις σχετικές επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα µέσω της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Τέλος, η οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ της ANTENNA TV και της ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ θα πραγµατοποιείται µε καλόπιστους εµπορικούς όρους (bona fide). Κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι οι δευτερεύοντες περιορισµοί κυρίως των άρθρων 15.3, 15.4, 15.5 και 15.6 της συµφωνίας µετόχων, θεωρούνται ως άµεσα συνδεόµενοι και αναγκαίοι για την πραγµατοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης, φαίνεται ότι η συγκέντρωση αυτή δεν µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της. Συµπερασµατικά, ύστερα από την αξιολόγηση και συνεκτίµηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών µε τη διάρθρωση και λειτουργία των σχετικών αγορών προϊόντων µέσων ενηµέρωσης (τηλεόρασης, ραδιοφώνου, περιοδικών), της 19

20 γεωγραφικής αγοράς, τα µερίδια σε αυτές των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και τη µη απόκτηση από αυτές δεσπόζουσα θέση, τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισµού, όπως λεπτοµερώς όλα αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. Πρωτ. 7139/ εισήγηση της Γραµατείας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού άγεται στην κρίση ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη µη δυνατότητά της να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επί µέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Ολοµέλεια αποφαίνεται ότι η από προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας Antenna Publications Limited από τις εταιρίες ANTENNA TV Α.Ε. και GRUNER + JAHR AG & CO KG, παρότι αυτή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ.1 του άρθρου 4β του ως άνω νόµου, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη µη δυνατότητά της να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επί µέρους αγορές και ως εκ τούτου δεν συντρέχει νόµιµος λόγος απαγόρευσής της Η απόφαση εκδόθηκε την 11η Νοεµβρίου Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Πρόεδρος Η Γραµµατέας Σπυρίδων Ζησιµόπουλος Παναγιώτα Μούρκου Το σχέδιο της παρούσας απόφασης υπογράφει αντί της Aναπληρώτριας ΓραµµατέωςΌλας-Ανίτας Ραφτοπούλου, η Γραµµατέας Παναγιώτα Μούρκου, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 1 εδάφ. γ του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β 1890/ ). 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 415/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 415/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 415/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2005 1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο μεγαλύτερος εκδότης εφημερίδων και περιοδικών με πάνω από 2.000.000 αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 650/16.12.2008 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 503/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 503/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 503/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 461Β/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 461Β/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 461Β/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2006 1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνωαπό2.000.000 αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 3.6.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη 1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη Ένας ευρωπαϊκός όμιλος επιχειρήσεων αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες στην Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία. Η κεντρική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2004 1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/05-06-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 58/8.10.2002 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2002 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2004 1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 22η Ιανουαρίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα