Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ"

Transcript

1 Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

2 Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - Ζ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δηζαγσγή Ηζηνξηθή αλαδξνκή Αξραηφηεηα-19νο αηψλαο Ζ ειιεληθή λαπηηιία θαηά ηνλ 20ν αηψλα Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην Καζεζηψο λενιφγεζεο πινίσλ Γπλακηθφηεηα Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ Ζ ζπκβνιή ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία Ναπηηθή Τπνδνκή Ναπηηθή Δθπαίδεπζε Αζθάιεηα λαπζηπινταο-πξνζηαζία Θαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο Γηνίθεζε ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 43 Α) Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ΤΔΝ 43 Β) Οξγαλσηηθή δνκή 45 Γ) Αλζξψπηλν δπλακηθφ 46 Γ) Οη ζηφρνη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ειιεληθή λαπηηιίαο Οη θνξείο Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ) Νενγλψκνλεο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο Α.Δ Διιεληθφο Δθνπιηζκφο 52 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - Ζ ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ 53

3 Βαιάζεο Ο Ναπηηιηαθνο Πξνζηαηεπηηζκφο Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ειιεληθήο αθηνπινταο Ζ ειιεληθή αθηνπιντα: ζχγρξνλεο εμειίμεηο Σν πξνλφκην ηεο αθηνπινταο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σν πξνλφκην ηεο αθηνπινταο ζηελ Διιάδα εκεία ηξηβήο κεηαμχ πνιηηείαο θαη αθηνπιφσλ Ζ ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Μηα θξηηηθή καηηά 65 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Οη δηεζλείο λαπηηιηαθέο ζρέζεηο Αλάιπζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ Γηεζλείο Οξγαληζκνί ηεο λαπηηιίαο 73 Α) Ηδησηηθνί 73 Β) Γηαθπβεξλεηηθνί θαη θπβεξλεηηθνί Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) πκβνιή ηεο Διιάδαο ζην έξγν ηνπ ΗΜΟ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (WTO) - GATS Ηζηνξηθφ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ λαπηηιία Νένο γχξνο δηαπξαγκάηεπζεο GATS Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε πιαηζίνπ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δπξσπατθή Τπεξεζία Αζθάιεηαο Ναπζηπινταο (EMSA) 84 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - Ζ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - Ζ ΔΛΛΖΝΗΚH ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο λαπηηιίαο Μειινληηθέο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο Ο παγθφζκηνο ζηφινο Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο Ναπηηιηαθή πνιηηηθή γηα ην κέιινλ ηεο ΔΔ Γεληθέο αξρέο θαη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο 95

4 Βαιάζεο Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο Ζ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ηεο λαπζηπινταο Ζ εθπαίδεπζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ Μέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο Πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία Ζ ειιεληθή επηβαηεγφο λαπηηιία 103 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 - ΥΟΛΗΑΜΟ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 104 BIΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΠΖΓΔ 109 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 112 Σα θπξηφηεξα είδε λαχισζεο 112 Ναπηηιηαθή ζπλεξγαζία Διιάδαο-πξίαο 112 Ναπηηιηαθή ζπκθσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ 113 πκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ πνπ έρνπλ σο ηψξα πηνζεηεζεί 114 σεδιαγπάμμαηα Greek controlled fleet as a % of the world fleet Greek fleet compared to the rest of E.U. countries Γχλακε ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο (πινία 100 gt) Αλάιπζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ θαηά θαηεγνξία πινίνπ θαηαλνκή ειιεληθνχ ζηφινπ αλά ηχπν πινίνπ κε βάζε ην dwt Δμέιημε εκπνξηθνχ ζηφινπ ησλ Διιήλσλ (πινία 1000 gt) Ζ εμέιημε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζε αξηζκφ πινίσλ, Ζ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ, Ο ειιεληθφο αθηνπιντθφο ζηφινο θαηά ηχπν πινίνπ Ναπηεξγαηηθφ δπλακηθφ εκπνξηθνχ ζηφινπ ησλ Διιήλσλ Δμέιημε εηζξνψλ λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο, Ο ζηφινο ηεο Δπξσπαίθήο Έλσζεο Οη 12 πξψηεο λαπηηιηαθέο ρψξεο ζηνλ θφζκν 124 Πίνακερ Διιελφθηεηνο ζηφινο 125

5 Βαιάζεο 5 2. Διιεληθφ λενιφγην Νφκνη-Ννκνζεηηθά Γηαηάγκαηα χλζεζε πκβνπιίνπ ΗΜΟ Καηεγνξίεο ηχπσλ ζθαθψλ κεηαθνξάο θνξηίνπ, ηφινη δεμακελνπινίσλ, ηφινη δεμακελφπινησλ αλά θαηεγνξία ρσξψλ, εκαίεο : Σα θνξπθαία 20 Νενιφγηα Οη δέθα ζηφινη κε ηελ ηαρχηεξε αχμεζε θαη νη δέθα κε ηελ κεγαιχηεξε κείσζε (άλσ ησλ gt) 133 Πεπίλητη

6 Βαιάζεο 6 θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο ζήκεξα πνπ ηα δεδνκέλα παγθνζκίσο αιιάδνπλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο "παγθνζκηνπνίεζεο". Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο επεξεάδεη ζαθψο ηελ λαπηηιία πνπ απφ ηελ θχζε ηεο απνηειεί ηελ πην δηεζλνπνηεκέλε κνξθή βηνκεραλίαο. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμη θχξηα κέξε. ην Κεθάλαιο 1 παξαηίζεληαη θάπνηεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ λαπηηιία πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα εμνηθεησζεί κε φξνπο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο π.ρ. νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ αιιά θαη νη κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο φπσο ν θφξνο ή ην λεθξφ βάξνο. Σν Κεθάλαιο 2 είλαη νπζηαζηηθά κηα έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Ζ Διιάδα είλαη ρψξα θαη' εμνρήλ λαπηηθή. Ζ ζρέζε ηνπ Έιιελα κε ηε ζάιαζζα έρεη δηάξθεηα αιιά θαη ζπλέρεηα κέζα ζην ρξφλν. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, παξαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δπλακηθφηεηά ηεο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη, θαζψο θαη κηα αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνξέσλ ηεο λαπηηιίαο φπσο π.ρ. ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ. Ζ Διιάδα άιισζηε θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ζηα δεμακελφπινηα, ζηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ θαη ζηα επηβαηηθά πινία. ην Κεθάλαιο 3 αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε ηεο αθηνπινταο ζήκεξα ελφςεη ηεο άξζεο ηνπ cabotage (πξνλφκην αθηνπινταο) ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Πξνζηαηεπηηζκφ γεληθά. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη αθηνπινταο είλαη ζθφπηκε απφ ηε ζηηγκή πνπ κε ηνλ φξν "αθηνπιντα" ελλννχκε ηελ παξάθηην λαπηηιία, ηελ λαπηηιία δειαδή θαηά κήθνο ηεο αθηήο θάπνηνπ θξάηνπο θαη κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηνπ ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζε αλνηρηή ζάιαζζα. Ζ Γηεζλήο Ναπηηιία, θπξίσο νη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπηηιία φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, θαζψο θαη ε λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάλαιο 4.

7 Βαιάζεο 7 ην Κεθάλαιο 5 αλαθέξνληαη νη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, παξαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ παγθφζκην ζηφιν, πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη νη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο θη φια απηά ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρεη σο άκεζν επαθφινπζν ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ γεληθά θαη ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ εηδηθφηεξα. Σέινο ζην Κεθάλαιο 6 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξαηέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ κε κηα παξάιιειε έθζεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ γηα ην κέιινλ ηεο λαπηηιίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ηα θπξίαξρα λαπηηιηαθά θξάηε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ζζελαξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΗΜΟ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ. ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή λαπηηιία, είλαη γεγνλφο φηη ε πνληνπφξνο Ναπηηιία απνηειεί έλα ζπάλην εζληθφ θεθάιαην κε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη εζληθφ αληίθξηζκα. Ζ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα βξίζθεη ηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία ζε αλνδηθή πνξεία αιιά βέβαηα είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Λέξειρ-Κλειδιά λαπηηιία δηεζλέο εκπφξην πινίν λαπζηπιντα θφξνο ζηφινο λαπηηιηαθή επηρείξεζε αθηνπιντα λενιφγεζε εθνπιηζκφο λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα παγθνζκηνπνίεζε πξνηίκεζε ζεκαίαο κεηαθνξέο

8 Βαιάζεο 8 Summary Σhe aim of this paper is an analysis of the present situation of the Greek and the international shipping, now that the data worldwide change with rapid rythms in the frames of the "globalisation" process. The globalisation of economy influences of course the shipping which constitutes, by nature, the most internationalised form of industry. This paper is separated in six main parts: In Chapter 1 certain introductive terms are explained so that the reader familiarizes himself with terms that he/she will meet in this paper such as the various categories of ships but also the units of measurement of capacity such as gross tonnage (gt) or the dead weight. The Chapter 2 is a report on the Greek Commercial Shipping situation. Greece is preeminently a naval country. The relation of the Greek people with the sea has long duration and continuity in the pass of time. There is a historical retrospection of Greek shipping. There is a mention to elements which address to its capacity, the legislative frame in which is moved, as well as an analysis of the role of the most important institutions of shipping as the Chamber of Shipping, the Ministry of Commercial Shipping and the Naval Retiring Fund. Greece possesses the first place worldwide as regards to the capacity of the tankers, in bulk shipping and in the field of passenger boats. In Chapter 3 there is an analysis of the situation of the Greek Coastal Shipping today in view of the lifting of the cabotage in the frames of the European Unionplus an outlook on topics concerning the Protectionism generally. The discrimination between the Greek commercial shipping and the Greek coastal shipping is deliberate since by the term "coastal" we mean the shipping along the coastline of a country and between its ports without entering in open seas. The World Shipping, the international organisations which are related to shipping as for example the International Maritime Organisation and the World Trade Organisation, as well as the shipping policy of the European Union are mainly described in Capital 4. In Chapter 5 we focus on the future tendencies of world shipping, including data about the world fleet, the general principles and objectives of the Greek shipping

9 Βαιάζεο 9 policy in the frames of the globalisation of the economy. The great growth of world economy and accordingly the growth of international trade have as a direct consequence the quantitative and qualitative increase of transports generally and marine transports more specifically. Finally, in Chapter 6 there is an effort of comment on data quoted in the previous capitals and the drawing of conclusions and also some proposals about the future of shipping, such as the fact that the sovereign marine states vigorously the efforts of should support IMO for the effective application of the existing international legal frame. Concerning the Greek shipping, it is clear that the oceangoing Shipping constitutes a great national capital with economic, social and national effects. The dawn of 21st century finds the Greek-owned Shipping booming but of course it is necessary that measures should be taken for the increase of its competitiveness. Key-Words shipping international trade ship navigation tonnage fleet shipping enterprise coastal shipping cabotage registration shipowner shipping exchange globalisation preference of flag transports

10 Βαιάζεο 10 ΔΗΑΓΧΓΖ Οη κεηαθνξέο γεληθά απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνκείο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ελφο θξάηνπο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζθνξά ηνπο, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ κηαο ρψξαο

11 Βαιάζεο 11 ζε φια ηα ζέκαηα είλαη πνιχ κεγάιεο θαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ο δεζκφο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θάπνηαο ρψξαο είλαη νη ζπλαιιαγέο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ησλ κεηαθνξψλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θάπνηαο ρψξαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, δειαδή φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ, είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο δηεζλείο βηνκεραλίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν ζήκεξα. Δίλαη ε κνλαδηθή κνξθή βηνκεραλίαο φπνπ θάζε πξάμε νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ έρεη δηεζλή ραξαθηήξα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηα παξαπάλσ είλαη φηαλ έλα δεμακελφπινην ζπλήζσο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο λα αλήθεη ζε Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία ηεο Ληβεξίαο ή ηνπ Παλακά, λα έρεη θεληξηθά γξαθεία ζην Λνλδίλν, λα έρεη λαππεγεζεί ζηελ Άπσ Αλαηνιή, λα έρεη Γεξκαληθέο ή Διβεηηθέο κεραλέο, ην πιήξσκα λα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο εζληθφηεηεο, λα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ακεξηθαληθή ηξάπεδα, λα έρεη αζθαιηζηεί ζην Λνλδίλν θαη λα κεηαθέξεη πεηξέιαην απφ ηνλ Πεξζηθφ θφιπν πξνο ηελ Γπηηθή Δπξψπε. Με βάζε ινηπφλ ην γεγνλφο ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ζπλάκα απφ ηελ "παγθνζκηνπνίεζε", ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή λαπηηιία θαηέρεη θνξπθαία ζέζε παγθνζκίσο θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θεθάιαηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο επηρεηξήζεθε κέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, κε έθζεζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δπλακηθφηεηά ηεο θαζψο θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ δηεζλή λαπηηιία. Με ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην, ηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ηηο ηζηνζειίδεο ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπηηιία θαη κε ζηήξηγκα ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ππήξρε επί ηνπ ζέκαηνο έγηλε κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ "εζληθνχ θεθαιαίνπ" ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηεο Ναπηηιίαο. Με ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζεί ε ηεξάζηηα δπλακηθή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ε νπνία δνζείζεο ηεο αλάινγεο πξνζνρήο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ θξάηνπο κπνξεί λα πξνζθνκκίζεη πνιχ κεγάια νθέιε, ζε πνιινχο ηνκείο, ζηελ Διιάδα : ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ),

12 Βαιάζεο 12 ελδπλάκσζε ηεο θσλήο ηεο Διιάδαο παγθνζκίσο, αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ζην παγθφζκην εκπφξην. Ζ επηθαηξφηεηα ινηπφλ ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη πξνθαλήο. Δίλαη έλα ζέκα πνπ κάιινλ πάληα ζα είλαη επίθαηξν εθφζνλ δελ πάςνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Ζ εξγαζία απνηειεί επίζεο έλαλ νδεγφ γηα φπνηνλ επηζπκεί λα απνθηήζεη κηα πξψηε αληίιεςε, κηα πξψηε εηθφλα γηα ηα δεδνκέλα ηεο λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο θαη ηαπηφρξνλα κηα πην εηο βάζνο κειέηε γηα ηα πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα φπσο ε άξζε ηνπ cabotage ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα πιαίζηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ή ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο λαπηηιίαο. Να ζεκεησζεί φηη ε Διιεληθή Αθηνπιντα εμεηάζηεθε ζε μερσξηζηφ θεθάιαην κηαο θαη ε αθηνπιντα δηαθξίλεηαη απφ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία γεληθά. πσο αλαθέξεηαη θαη ζην Κεθάιαην 3 ην αθηνπιντθφ εκπφξην είλαη ε λαπζηπιντα θαη ην εκπφξην θαηά κήθνο ηεο αθηήο θάπνηνπ θξάηνπο θαη κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηνπ ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζε αλνηρηή ζάιαζζα θαη ν δηεζλήο φξνο ηνπ είλαη cabotage. Σέινο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ δηεζλψο ζηνλ θιάδν θαη πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο αιιά θαη γηα ηελ νκαιή θαη ζηαζεξή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο. Απφ ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά ππάξρνπλ δχν θχξηεο ζρνιέο ζθέςεο φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο λαπηηιίαο. Ζ κηα ζρνιή ζθέςεο είλαη ε ζρνιή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, πνπ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ην status quo θαη ζεσξεί φηη νη λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε βάζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη φηη ε επηινγή ηνπ πινίνπ θαη ηεο ζεκαίαο ηνπ απνηειεί απφθαζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ. χκθσλα κε απηήλ ηε ζρνιή, ε λαπηηιία πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην πνιχ δηεζλήο. Ζ άιια ζρνιή ζθέςεο, πνπ είλαη ν λαπηηιηαθφο πξνζηαηεπηηζκφο, ζεσξεί φηη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ ππφ ηελ εζληθή ηνπο ζεκαία θαη φηη απηή ε επζχλε κπνξεί λα εθπιεξσζεί κε δηάθνξα κέζα πξνζηαηεπηηζκνχ φπσο είλαη ε πξνηίκεζε θνξηίνπ, ε δηάθξηζε ζεκαίαο, νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, νη δηκεξείο ζρέζεηο θαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο. Ζ πξψηε άπνςε γηα ηελ λαπηηιία είλαη ν νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο θαη βαζίδεηαη ζηελ

13 Βαιάζεο 13 αξρή ηνπ "laissez-faire", πνπ αλαπηχρζεθε ηζηνξηθά ζηελ κεξθαληηιηζηηθή πεξίνδν απφ ηνλ Adam Smith. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, πνπ είλαη γεληθά ε "αξρή ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ", φζνλ αθνξά ηελ λαπηηιία δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εζληθνπνηεκέλεο ή θξαηηθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ή άιιεο θξαηηθέο βνήζεηεο θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ δεκηνπξγία ή/θαη αλάπηπμε εζληθψλ ζηφισλ ζε θάπνηα ρψξα. Ο νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο ζηε λαπηηιία, θαη εηδηθφηεξα "ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ζηηο ζάιαζζεο", πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα αλαιπζεί απφ δχν δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ θαζαξά εκπνξηθή πιεπξά, φπνπ φηαλ ζηελ λαπιαγνξά επηθξαηεί ζρεηηθή ηζνξξνπία θαη νη αγνξαζηέο κε ηνπο πσιεηέο έρνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα δχλακε, ηφηε ε αξρή απηή ζεσξείηαη σο εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ πνιηηηθή πιεπξά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξαγκαηηθή ειεπζεξία ζηηο ζάιαζζεο είλαη ην δηθαίσκα ζε φια ηα εκπνξηθά πινία, λα πιένπλ λφκηκα θαη εηξεληθά ζηηο ζάιαζζεο. Ζ άπνςε απηή ζεκαίλεη ηέιεηεο ζπλζήθεο ηζφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη ην δίθαην φισλ ησλ εζλψλ, αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαπηπγκέλσλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ή/θαη λα αλαπηχμνπλ εζληθνχο εκπνξηθνχο ζηφινπο. Ζ απειεπζέξσζε ησλ πξψελ απνηθηψλ θαη ν επαθφινπζνο αλεξρφκελνο εζληθηζκφο ησλ νδήγεζε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηε δήηεζε ησλ εζληθψλ ησλ ζηφισλ. Σα αλαπηπζζφκελα θξάηε ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο εζληθνχο ζηφινπο παξά λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαίεο επθαηξίαο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε εζληθψλ ζηφισλ απφ απηέο ήηαλ κηα απάληεζε ζηηο ζεκαίεο επθαηξίαο. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φκσο, ιφγσ έιιεηςεο ηθαλνχ πξνζσπηθνχ, θεθαιαίσλ, ηερλνινγηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηερλνγλσζίαο, αλαπηπγκέλεο δνκήο ιηκαληψλ, βξήθαλ ζηνλ λαπηηιηαθφ πξνζηαηεπηηζκφ κηα κέζνδν θαη έλαλ ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ ζηφισλ. Με ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ φκσο εκθαλίζηεθαλ δηεζλψο θαη λέα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. ήκεξα νη εκπνξηθνί ζηφινη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, παξφιν πνπ απηέο παξάγνπλ ην 65% ηνπ φγθνπ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, έρνπλ κφλν ην 18% ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ ρσξεηηθφηεηαο θαη έρνπλ παξαγγείιεη ην 14% ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ πινίσλ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ είλαη ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο ή θάησ απφ ηνλ έιεγρν κηθξήο νκάδαο ρσξψλ. Οη αλαπηπγκέλεο λαπηηιηαθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ην λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ σο θζελφηεξα πιεξψκαηα. Δπίζεο πνιιά ιηκάληα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ επηδνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο θαη έηζη νη ζηφινη ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ σο θχξηνη ρξήζηεο

14 Βαιάζεο 14 απηψλ ησλ ιηκαληψλ σθεινχληαη απφ απηέο ηηο επηδνηήζεηο. Πνιινί πινηνθηήηεο απφ αλαπηπγκέλεο ρψξεο ίδξπζαλ κηθηέο επηρεηξήζεηο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε ηνπηθή ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο ή απιψο νλνκαζηηθή. Έηζη, κ'απηφλ ηνλ ηξφπν σθεινχληαη θαη απφ φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ εζληθνχο ζηφινπο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ H ηαμηλφκεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Ζ βαζηθφηεξε δηάθξηζε αθνξά ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηνλ φγθν ηνπ θνξηίνπ: Φοπηηγά πλοία(cargo SHIPS). Πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη είηε σο ρχδελ(bulk) είηε σο γεληθά ή εηδηθά θνξηία(general CARGOES). Σα πινία απηά

15 Βαιάζεο 15 εμππεξεηνχλ ηελ Ναπηηιία Υχδελ (BULK SHIPPING)θαζψο θαη ηελ λαπηηιία Σαθηηθψλ Γξακκψλ(LINER SHIPPING). Γηαθξίλνληαη ζε θνξηεγά πινία μεξψλ θνξηίσλ, ζε θνξηεγά πγξψλ θνξηίσλ θαη ζε πινία ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Σα θνξηεγά μεξψλ θνξηίσλ αληίζηνηρα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο δξνκνιφγεζήο ηνπο ζε ειεχζεξα θνξηεγά(tramps) θαη ζε θνξηεγά γξακκήο(cargo LINERS). Σα TRAMPS δξνκνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ λαχιν, ελψ ηα LINERS εθηεινχλ πξνθαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα. Δπιβαηηγά πλοία(passenger SHIPS). Πξφθεηηαη γηα ηχπν πινίσλ πνπ έρεη σο θχξηα αζρνιία ηελ κεηαθνξά επηβαηψλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη θαη ε παξαιαβή κηθξψλ πνζνηήησλ θνξηίνπ. Πλοία Διδικού Πποοπιζμού. Δίλαη πινία πνπ δηαζέηνπλ εηδηθφ εμνπιηζκφ, θαηάιιειν γηα λα επηηεινχλ εηδηθέο απνζηνιέο. Ο γεληθφηεξνο ιφγνο πνπ επέβαιε ηε ζρεδίαζε ησλ πινίσλ απηψλ είλαη ε αλάγθε γηα γξήγνξεο θαη αζθαιείο κεηαθνξέο θνξηίσλ κε πινία πνπ έρνπλ πνιιαπιάζην κέγεζνο θαη θφζηνο θαηαζθεπήο, ζπγθξηλφκελα κε απηά ηνπ παξειζφληνο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ψζεζε πξνο ηελ θαηαζθεπή πινίσλ εηδηθνχ πξννξηζκνχ ήηαλ ε αλάγθε κεηαθνξάο ή θαη επεμεξγαζίαο ελ πισ, θνξηίσλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. Πλοία Βοηθηηικήρ Ναςηιλίαρ. Απηά δελ αζρνινχληαη κε κεηαθνξέο, φρη ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα πνπ ηζρχεη γηα ηνπο δχν πξψηνπο ηχπνπο πινίσλ. Γεληθφο ηνπο πξννξηζκφο είλαη λα ζπληεινχλ ζηελ εχξπζκε θαη αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Δηδηθφηεξα γηα θάζε ηχπν πινίνπ ηζρχεη: 1. Σα θνξηεγά πινία δηαθξίλνληαη ζε θνξηεγά πινία μεξψλ θνξηίσλ, ζε θνξηεγά πγξψλ θνξηίσλ θαη ζε πινία ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ a) Σα θνξηεγά μεξψλ θνξηίσλ αληίζηνηρα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο δξνκνιφγεζήο ηνπο ζε ειεχζεξα θνξηεγά (TRAMPS) θαη ζε θνξηεγά γξακκήο (CARGO LINERS). Σα TRAMPS δξνκνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ λαχιν, ελψ ηα LINERS εθηεινχλ πξνθαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα. Σα ειεχζεξα θνξηεγά κεηαθέξνπλ ζπλήζσο

16 Βαιάζεο 16 ρχδελ θνξηία κεγαιχηεξα ησλ ηφλσλ πνπ είλαη μεξά, πγξά θαη εηδηθά. Σα θνξηεγά ηαθηηθψλ γξακκψλ είλαη απηά πνπ κεηαθέξνπλ ζπλήζσο θνξηία θάησ ησλ ηφλσλ, φπσο εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη θαηεςπγκέλα θαη εμππεξεηνχληαη απφ πινία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη ηα θνξηεγηδνθφξα (BARGE CARRIERS). Ζ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία πινίσλ είλαη ηα CONTAINERSHIPS, REEFERS, ROLL-ON/OFF θιπ. Σα θνξηεγά πγξψλ θνξηίσλ δηαθξίλνληαη ζε δεμακελφπινηα πεηξειαίνπ (OIL TANKERS), ζε PRODUCT CARRIERES, ζε GENERAL PURPOSE TANKERS, ζε CHEMICAL CARRIERS θαη ζε πγξαεξηνθφξα (LIQUID GAS CARRIERS). Σέινο ηα πινία ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ είλαη ζπλήζσο ηνπ ηχπνπ ORE/OIL CARRIERS θαη O.B.O. CARRIERS. b) Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ εηαηξεηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηαθηηθέο γξακκέο είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αλαγγειία ζπγθεθξηκέλσλ δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνπ κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλσλ ιηκαληψλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Οη λαχινη πνπ εηζπξάηηνπλ είλαη θαη απηνί εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλνη γηα θάζε είδνο εκπνξεχκαηνο πνπ κεηαθέξνπλ. Οη εηαηξείεο ηαθηηθψλ γξακκψλ έρνπλ πνιχ πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δεδνκέλνπ φηη ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη πην αθξηβά απφ ηα άιια θνξηεγά θαη έρνπλ πςειφ θφζηνο γηα ηελ αγνξά, δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε δηθψλ ηνπο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (terminals) θαη απνζεθψλ. ηα ειιεληθά ν φξνο CONTAINERS απνδίδεηαη σο εκπνξεπκαηνθηβσηηνθφξν. Δκπνξεπκαηνθηβψηην είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ζηδεξέλην θηβψηην πνπ ζηε ζπλεζηζκέλε ηνπ κνξθή είλαη νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν κε δηαζηάζεηο 20*8*8 ή 40*8*8 πνδψλ. Σα CONTAINERSHIPS είλαη ηα πην θαηάιιεια πινία γηα ηε κεηαθνξά μεξψλ θνξηίσλ, κε

17 Βαιάζεο 17 εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ θαη ρψξνπο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Μπνξνχλ λα παξαιάβνπλ απφ βηνκεραληθά κέρξη γεσξγηθά πξντφληα, θαζψο θαη ειαθξά ρχδελ θνξηία. Δμαζθαιίδνπλ ηαρχηεξε, αζθαιέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε κεηαθνξά αθνχ ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη κηθξφηεξν απφ εθείλν ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ θαη κέζσλ. 2. Σα επηβαηεγά πινία δηαθξίλνληαη ζε σθεαλνπφξα, αθηνπιντθά, επηβαηεγά πεξηεγεηηθψλ πιφσλ, επηβαηεγά νρεκαηαγσγά θαζψο θαη εηδηθψλ κεηαθνξψλ. 3. Σα πινία εηδηθνχ πξννξηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε αιηεπηηθά, θαιαηλνζεξηθά, σθεαλνγξαθηθά, κεηεσξνινγηθά, θαισδηαθά, εθπαηδεπηηθά, αλαςπρήο θαη θαξφπινηα. 4. Σα πινία βνεζεηηθήο λαπηηιίαο δηαθξίλνληαη ζε πινία εζσηεξηθήο λαπζηπινταο, φπσο πνηακφπινηα θαη ιηκλφπινηα, ζε πισηά λαππεγήκαηα, φπσο θνξηεγίδεο, βπζνθφξνπο, πισηνχο γεξαλνχο θαη πισηέο δεμακελέο θαη ζε πινία εηδηθνχ ηχπνπ, φπσο ξπκνπιθά, παγνζξαπζηηθά, λαπαγνζσζηηθά θαη πινεγίδεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ δηαθξίλεηαη ζε θαζαξή θαη νιηθή. Καζαξή νλνκάδεηαη ε ρσξεηηθφηεηα φισλ ησλ νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ θαη κεηξηέηαη ζε θφξνπο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο (Κ.Κ.Υ.), ελψ νιηθή ρσξεηηθφηεηα θαιείηαη ην ζχλνιν ηεο ρσξεηηθφηεηαο φισλ ησλ θάησ απφ ην αλψηαην θαηάζηξσκα ρψξσλ ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη ησλ θιεηζηψλ ππεξθαηαζθεπψλ. Έλαο θφξνο ηζνχηαη πξνο 100 θπβηθά πφδηα. ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα πεξηιακβάλεηαη εθηφο απφ ηελ θαζαξή θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ιεβεηνζηάζηνπ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ησλ ρψξσλ θνξηεγνχ ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ καγεηξείνπ, ησλ απνζεθψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, εθφζνλ είλαη λφκηκνη θαη θιεηζηνί. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη ν θφξνο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (ΚΟΥ). Έλλνηα ζρεηηθή κε ηελ ρσξεηηθφηεηα είλαη ην Νεθξφ Βάξνο (DEAD WEIGHT) ηνπ πινίνπ, δειαδή ην ζχλνιν ηνπ βάξνπο ηνπ θνξηίνπ θαη φισλ ησλ πιηθψλ, απνζθεπψλ, κεραλεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην πινίν ή ζην πιήξσκα (π.ρ. θαχζηκα, πξνκήζεηεο, αληαιιαθηηθά κεραλψλ θιπ) Σν λεθξφ βάξνο κεηξηέηαη ζε ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο (DEAD WEIGHT ΣΟΝS ή Σ.Ν.Β.). Χο παξαγσγηθφηεηα ελφο πινίνπ ελλνείηαη νη λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο πνπ απηφ

18 Βαιάζεο 18 παξέρεη, δειαδή ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεη ζε ηφλνπο (t) πνιιαπιαζηαδφκελεο επί ηελ κέζε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ζε κίιηα (ml), δηαηξνχκελεο δηα ηνπ λεθξνχ βάξνπο (Σ.Ν.Β.). Κίλεηξν γηα λα πξνζθέξνπλ νη πινηνθηήηεο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ζαιάζζην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην είλαη ν λαχινο. Ναχινο είλαη ην έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε λαχισζε ηνπ πινίνπ. Με ηνλ φξν "Ναχισζε" (CHARTERING), ελλννχκε ηε ζπκθσλία πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζηνλ εθλαπισηή (πινηνθηήηε) θαη ζηνλ λαπισηή (θνξησηή) βάζεη ηεο νπνίαο ν εθλαπισηήο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη ζηνλ λαπισηή ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πινίνπ ηνπ, γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, έλαληη ηνπ λαχινπ (FREIGHT). Ζ λαχισζε είλαη κηα ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεηαη κε ην λαπινζχκθσλν (CHARTER PARTY). Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λαπιψζεσλ θη ν θαζνξηζκφο ησλ λαχισλ, γίλεηαη ζηηο δηεζλείο λαπιαγνξέο κε ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν πνπ γίλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο αγνξαπσιεζίαο εκπνξεπκάησλ ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο αγνξέο. Δθείλν πνπ ππφθεηηαη ζε λαχισζε είλαη ν πξνζθεξφκελνο γηα ηε κεηαθνξά θνξηίνπ ρψξνο ηνπ πινίνπ, ελψ ζηελ ηηκή ηνπ λαχινπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο πιεχζεο ππφ έξκα (IN BALLAST) απφ έλα δεδνκέλν ιηκάλη ζην ιηκάλη θφξησζεο 'ε απφ ην ιηκάλη εθθφξησζεο ζε θάπνην άιιν. πλέπεηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζαιαζζψλ είλαη ε νκνηνκνξθία ησλ λαχισλ γηα ην είδνο εκπνξεχκαηνο θαη ηελ ίδηα δηαδξνκή, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαία ηνπ πινίνπ θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαηνχρνπ. Ζ έιιεηςε κνλνπσιηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε δηεζλή λαπηηιηαθή αγνξά, νδεγεί ηηο εηαηξείεο ζην λα αθνινπζνχλ κηα δπλακηθή επελδπηηθή πνιηηηθή γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο. Σα θπξηφηεξα είδε λαχισζεο είλαη: Ναχισζε Σαμηδηνχ Υξνλνλαχισζε χκβαζε Ναχισζεο Ναχισζε Γπκλνχ Πινίνπ (Βι. Παξάξηεκα ζει. 112)

19 Βαιάζεο 19 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πινηνθηήηεο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα λαχισζεο ησλ πινίσλ ηνπο, γηαηί έρνπλ εθδεισζεί νη επηδξάζεηο ηξηψλ βαζηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηε λαχισζε 1 : 1) Αχμεζε ηνπ φγθνπ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο πξντφληνο ζε θάζε θαηεγνξία πινίσλ 2) Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθθφξησζεο 3) Πνιιέο απφ ηηο λαπιψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη γηα πεξηνρέο κε γφληκεο πλαθήο κε ηελ έιιεηςε λαχισλ είλαη θη ν παξνπιηζκφο ησλ πινίσλ. Παξνπιηζκέλν νλνκάδεηαη εθείλν ην πινίν πνπ αξγεί ζε θάπνην ιηκάλη ή αζθαιή φξκν. Οηθνλνκηθά αίηηα πνπ σζνχλ ζε παξνπιηζκφ δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε δήηεζε κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ είλαη πην κηθξή απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά, νπφηε αλαγθαζηηθά παξνπιίδεηαη έλα κέξνο απφ ηελ πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα, θάησ απφ ηηο πηέζεηο ηηο αγνξάο. Ζ έλλνηα ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο (Flag of convenience) γελλήζεθε φηαλ νξηζκέλεο ρψξεο πξψηνο ν Παλακάο επέηξεςαλ έλαληη ελφο εθ'άπαμ ηέινπο λενιφγεζεο θη ελφο ζπκβνιηθνχ ηέινπο, εηεζίνπ, επί ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ηε λενιφγεζε πινίσλ μέλεο ηδηνθηεζίαο ζην λενιφγηφ ηνπο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε, επάλδξσζε, ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ή ηε δηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πινίνπ. Νενιφγεζε ελφο πινίνπ ππφ κηα ζεκαία επθνιίαο εμαζθαιίδεη ζηνλ πινηνθηήηε κεγάιε ειεπζεξία ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, αλάινγα βέβαηα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θαηά πεξίπησζε. Ο ζεζκφο απηφο απνδείρηεθε νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνο θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο, αλ θαη ππνβαζκίδεη ηε λαπηηιία, θαη ηειηθά πηνζεηήζεθε θαη απφ άιιεο ρψξεο π.ρ. Ληβεξία, Ολδνχξα, Κφζηα Ρίθα, Μάιηα θιπ.(βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 8, ζει.132) Σέινο λα αλαθεξζεί φηη νη ηχπνη ή θάζεηο ηεο λαπηηιίαο είλαη νη παξαθάησ: Φάζε Διιηκεληζκνχ (ζην ιηκάλη) Φάζε "Πξνζέγγηζεο ζε" ή "Αλαρψξεζεο απφ" ην ιηκάλη Ναπηηιία ζε θαλάιηα ή εθβνιή πνηακνχ 1 Παπαγηαλλνχιεο Κ. Ν.,"Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο & ε Διιεληθή θαη Γηεζλήο Ναπηηιία", Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα 2002

20 Βαιάζεο 20 Παξάθηηνο Ναπηηιία/αθηνπιντα (50 λ. κίιηα απφ ηελ αθηή θαη βάζνο κέρξη 200 κέηξα) Ναπηηιία ζε αλνηθηή ζάιαζζα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - Ζ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2.1 Διζαγυγή Ζ εκπνξηθή λαπηηιία αλήθεη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν θνξέα ηνπ θιάδνπ ησλ Μεηαθνξψλ θαη επεξεάδεη άκεζα ηελ εζληθή

21 Βαιάζεο 21 νηθνλνκία ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζ'απηήλ. Γηα ηηο παξαδνζηαθέο λαπηηιηαθέο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, ε λαπηηιία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κε δηεζλή θαη πνηθηιφκνξθε δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζθνξά πνπ μεπεξλά ηα ζηελά νηθνλνκηθά πιαίζηα. Ζ ειιεληθή λαπηηιία αλέθαζελ ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο ππήξμε ν θαη'εμνρήλ ηνκέαο δηεζλνπνίεζεο ηφζν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία ζήκεξα εθηφο απφ ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο έρεη θαη ξφιν εζληθήο αζθαιείαο, δεδνκέλνπ φηη ν αθηνπιντθφο ηεο ζηφινο ζπλδέεη ηα πνιιά λεζηά ηεο Διιάδαο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Έρεη επίζεο ξφιν επξσπατθφ θαζψο κε ην κέγεζνο αιιά θαη ηελ πνηθηιία ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπληειεί κε πεξίπνπ 50% ζηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέινο έρεη θαη παγθφζκην ξφιν δεδνκέλνπ φηη θαηέρεη ην 10% πεξίπνπ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ε λαπηηιία είλαη ν κνλαδηθφο ηνκέαο πνπ ε Διιάδα έρεη θάπνηα δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαη πξσηαγσληζηεί ζηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. ηνλ ρψξν ηεο ρχδελ (tramp) λαπηηιίαο ε ειιεληθή λαπηηιία θαηέρεη εμέρνπζα δηεζλψο ζέζε. Δάλ δε ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία θαη ηα ππφ μέλε ζεκαία ειιελφθηεηα πινία, ηφηε ε λαπηηιία ηεο Διιάδαο είλαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν. Δάλ ιάβνπκε επίζεο ππφςε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ απφ πιεπξάο φγθνπ δηαθηλείηαη δηακέζνπ ηεο ζάιαζζαο, ηφηε είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ εάλ αλαινγηζζεί θαλείο ηε ζεκαζία θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ κηθξφ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ κηθξφ φγθν ησλ εκπνξηθψλ ηεο ζπλαιιαγψλ. Ο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, εθηφο απφ ην κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ην ζαιάζζην ηνπξηζκφ, αλαπηχζζεηαη δπλακηθά θαη απηνδχλακα, κε ηελ έλλνηα φηη δελ απνξξνθά πφξνπο απφ ηελ εγρψξηα εζληθή νηθνλνκία. ηηο βηνκεραληθέο θαη ζηηο λαπηηιηαθέο ρψξεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ νη λαπηηιηαθέο επελδχζεηο δελ αληηπξνζσπεχνπλ παξά κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζληθψλ επελδχζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα. Ο θιάδνο

22 Βαιάζεο 22 ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο πξνζδίδεη πςειή αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, εηδηθά ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ. 2.2 Ηζηοπική αναδπομή Απσαιόηηηα - 19ορ αιώναρ Ζ Διιάδα είλαη ρψξα θαη' εμνρήλ λαπηηθή. Ζ ζρέζε ηνπ Έιιελα κε ηε ζάιαζζα έρεη δηάξθεηα αιιά θαη ζπλέρεηα κέζα ζην ρξφλν. Χο αλαγλψξηζε απηήο ηεο άξξεθηεο ζρέζεο, νη αξραίνη Έιιελεο είραλ δψζεη ζηνλ παλίζρπξν ζεφ ηεο ζάιαζζαο, ηνλ Πνζεηδψλα, ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ησλ Θεψλ, ακέζσο κεηά ηνλ αδεξθφ ηνπ, ππέξηαην ζεφ ηνπ ζχκπαληνο, Γία. Αξραηνινγηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ζην Αηγαίν θπθινθνξνχζαλ νη πξψηεο κνξθέο πινίσλ απ' ην 7000 π.υ. ηελ ίδηα πεξηνρή είρε εκθαληζηεί γχξσ ζην 2000 π.υ. έλαο λένο ηχπνο ειαθξνχ πινίνπ, ηθαλνχ λα ηαμηδεχεη κε θνππηά θαη κε παληά, ην αηγαηνπειαγίηηθν ζθαξί: κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηε λαπηηθή ηερλνινγία, πνπ πηνζεηήζεθε ακέζσο απφ ηνπο ιανχο ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο Αραηνχο.Οη πξψηνη γλσζηνί πνπ εκθαλίδνληαη είλαη νη Κπθιαδίηεο ( π.υ.) νη νπνίνη φκσο δίλνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνπο Κξήηεο ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ πνπ είραλ έλα λαπηηθφ ζηελ βάζε ηνπ θξάηνο ( π.υ.) ηα 1470 π.υ. έγηλε ε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο κε ηζρχ 5 θνξέο κεγαιχηεξε απ' ηελ έθξεμε ηνπ Κξαθαηφα ζηελ Ηλδνλεζία. Απηφ πξνθαλψο πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη Μπθελαίνη πνπ θαη απηνί δξνχζαλ ζε φιε ηελ γλσζηή αλαηνιηθή Μεζφγεην. ε απηή ηελ επνρή αλαθέξνληαη ε Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία αιιά θαη ν Σξσηθφο πφιεκνο, αλ θαη πνιινί ζεσξνχλ ηνλ Σξσηθφ πφιεκν αξθεηά παιαηφηεξν. Μεηά ηνλ έλαην αηψλα παξνπζηάδνληαη δπλακηθά ζηνλ ζαιάζζην ρψξν θαη ε Κφξηλζνο, ε Αίγηλα, ε άκνο, ε Κέξθπξα, νη πξαθνχζεο θαη άιιεο κηθξφηεξεο πφιεηο. Αξθεηά αξγφηεξα ηνλ έθην αηψλα π.υ. νη Αζελαίνη δεκηνπξγνχλ ζηφιν θαη θπξηαξρνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο γηα ιίγν ζηνλ ρψξν.

23 Βαιάζεο 23 Οη αξραίνη Έιιελεο αλέπηπμαλ έλαλ θαηεμνρήλ "ζαιάζζην πνιηηηζκφ", ζηνλ νπνίν ε ζάιαζζα, ην αξρηπέιαγνο, ην λαπηηθφ θαη νη απνηθίεο έπαηδαλ θπξίαξρν ξφιν. Κηλεηήξηα δχλακε απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ήηαλ ην πινίν, πνπ δηέζρηδε ηηο ζάιαζζεο κεηαθέξνληαο εκπνξεχκαηα, αλζξψπνπο θαη ηδέεο. Ο πνιηηηζκφο ηνπο ραξαθηεξηδφηαλ απφ θηλεηηθφηεηα, εθφζνλ ε ζάιαζζα είλαη ε ελζάξθσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο αδηάθνπεο ξνήο. Οη αξραίνη Έιιελεο δελ γλψξηδαλ ζχλνξα ζηα ηαμίδηα θαη ζηηο εμεξεπλήζεηο ηνπο, φπσο δελ γλψξηδαλ φξηα θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο ηνπο. 2 ηηο πεξηφδνπο αθκήο ηεο,αξγφηεξα, ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία δηέζεηε έλα ηζρπξφ λαπηηθφ. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο, ην αηίζαζν πλεχκα ησλ Διιήλσλ, θαηάιαβε φηη κφλν δχν δξφκνη ππήξραλ γηα φζνπο δελ άληεραλ ηελ ηαπείλσζε ηνπ ξαγηά. Ο δξφκνο πξνο ηηο παιηέο Διιεληθέο "απνηθίεο", Διιεληθέο θνηλφηεηεο έμσ απφ ηα φξηα ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, θαη ν δξφκνο ηεο ζάιαζζαο, ηνπ πινίνπ θαη ηνπ λαπηηθνχ εκπνξίνπ, φπνπ ν Σνχξθνο θαηαθηεηήο αληηθξίδνληαο κε δένο ην πγξφ ζηνηρείν δελ ηνικνχζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ ηνικεξφ Έιιελα ζαιαζζηλφ. Καη πξάγκαηη απηέο νη δχν δηέμνδνη δηέζσζαλ ην Διιεληθφ Έζλνο, επηηξέπνληάο ηνπ λα επηβηψζεη αιιά θαη λα αλαπηπρζεί κέζα ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο δνπιείαο θαη κάιηζηα λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκία αιιά θαη λα βξεζεί ηηο παξακνλέο ηεο επαλάζηαζεο κε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκεηηθά θαη αμηφκαρν ζηφιν, κε ηθαλνχο θαπεηαλαίνπο θαη πιεξψκαηα κάρηκα. Ο ζηφινο απηφο κεηαηξάπεθε ζε πνιεκηθφ ζηφιν ελ κία λπθηί θαη λίθεζε επαλεηιεκκέλα ηελ Σνχξθηθε θαη ηελ Αηγππηηαθή Αξκάδα, παξεκπνδίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο αλεθνδηαζκνχ ησλ ζηξαηεπκάησλ, πνπ έζηειλε ν νπιηάλνο γηα λα θαηαπλίμνπλ ηνλ εζληθφ μεζεθσκφ. 2 ηάκθνο Γηψξγνο, "Γεσπνιηηηθή ηνπ Αξρηπειάγνπο- Ο Διιεληζκφο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο", Αξρέηππν 2000

24 Βαιάζεο 24 Σα λεζηά θαη ηα ιηκάληα ηεο Διιάδαο ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κπνξεί κελ λα κελ ειέγρνληαη απφ έλα "εθξέην ηεο Θάιαζζαο" φπσο νλνκαδφηαλ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο ζηα Βπδαληηλά ρξφληα, θαη λα κελ ππήξραλ πηα νη "Αβπδηθνί άξρνληεο" 3, νη Βπδαληηλνί Ληκελάξρεο δειαδή, πνπ είραλ ηελ πιήξε επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά παξ φιε ηελ αληθαλφηεηα ηεο Σνπξθηθήο Γηνίθεζεο λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρνπο ζεζκνχο, νη Έιιελεο, κε ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαηφξζσζαλ θαηά ηφπνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ιηκαληψλ, ηελ ζπλέρηζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ πινίσλ ζε Νενιφγηα, ή "Μεηξψα πινίσλ", ή "Νενθαηαιφγνπο", φπσο νλνκάδνληαλ θαηά επνρέο θαη ηφπνπο ηα αληίζηνηρα επίζεκα αξρεία, λα θαηαγξάθνπλ ηα απνπιένληα θαη θαηαπιένληα πινία θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ηηο αηηίεο ησλ λαπαγίσλ, σο θαη ηελ είζπξαμε ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ θαη αθφκε λα αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή λέσλ θάξσλ ή ηελ ζπληήξεζε ησλ παιηψλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λαπζηπιννχλησλ. Σν έξγν απηφ επηηέιεζαλ αηξεηνί ή θιεξσηνί θαηά ηφπνπο άξρνληεο, εχπνξνη γέξνληεο λαπηηθψλ νηθνγελεηψλ, πνπ αλάινγα νλνκάδνληαλ "Έθνξνη Νεψλ" ζηελ Υίν, "Δπίηξνπνη θαη Φχιαθεο" ζηελ Όδξα, "Δπηζηάηεο ηνπ Γηαινχ" θαη "αληηάδεο" ζηε χξν, αξκφδηνη γηα ηα ιηκελαξρηθά ζηηο πνξάδεο, φπσο ηνπο αλαθέξεη ε Ηζηνξία. Οη άλζξσπνη απηνί δεκηνχξγεζαλ έλα θαζεζηψο επλνκίαο θαη επηαμίαο ζηνλ ρψξν ηεο αλαπηπζζφκελεο ξαγδαία Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, έζεζαλ δε ηηο βάζεηο ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε ζεζκνζέηεζε κηαο ηδηαίηεξεο λνκνζεζίαο θαη κηαο δηνηθεηηθήο κνλάδαο ειέγρνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Άζθεζαλ δε κε ζπλεηφ ηξφπν ην δχζθνιν έξγν ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζηφινπ ζηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο, κεξηκλψληαο αθφκε θαη γηα ζέκαηα ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο ζαιάζζεο, φπσο ε ηηκσξία ηεο πεηξαηείαο, ν ζεβαζκφο ηεο νπδεηεξφηεηαο ησλ πινίσλ ηξίησλ θξαηψλ, ν δηάπινπο δηεζλψλ ζηελψλ λαπζηπινΐαο ελ θαηξψ πνιέκνπ, φπσο καξηπξνχλ νη έγγξαθεο απνθάζεηο-νδεγίεο ησλ πξνεζηψλ ησλ λεζηψλ πξνο ηνπο πινηάξρνπο ηνπ αγψλα. 3 Κξεκκχδαο Βαζίιεο, "ΔΛΛΖΝΗΚΉ ΝΑΤΣΗΛΗΑ φςεηο ηεο Μεζνγεηαθήο Ναπζηπινταο", Ηζηνξηθφ Αξρείν, Δκπνξηθή Σξάπεδα Διιάδνο, Αζήλα 1985

25 Βαιάζεο 25 Έηζη κέζα απφ κία ζπλερή παξάδνζε ζπλεηδεηνπνηήζεθε ε αλάγθε λα ππάξμεη έλαο δηνηθεηηθφο θνξέαο πνπ ζθνπφ ζα είρε ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ, ησλ ιηκέλσλ, ησλ Ληκεληθψλ Έξγσλ, αιιά θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζα αθνξνχζαλ ηελ λαπηηθή εξγαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ν αγγινγαιιηθφο αληαγσληζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαηνιηθήο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο, θαη ηδηαίηεξα ηνλ 18ν αηψλα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζεακαηηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ε νπνία απμάλεηαη γξήγνξα ζε αξηζκφ πινίσλ θαη ρσξεηηθφηεηα, εθκεηαιιεπφκελε, εθηφο ησλ άιισλ, ηε ξσζηθή παξέκβαζε ζηνλ εκπνξηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ Αγγιίαο θαη Γαιιίαο θαη ηνπο πνιέκνπο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηνπ Ναπνιένληα. ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα νη Έιιελεο παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ Γάιισλ ζηελ Αλαηνιή θαη αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία ηνπο Άγγινπο. Σν εκπνξηθφ ηεο Όδξαο αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά. Αθνινπζνχλ νη πέηζεο θαη κε θάπνηα θαζπζηέξεζε ηα Φαξά. χκθσλα κε ηνλ Pouqueville ν αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ πινίσλ γηα ην έηνο 1813 ήηαλ 615 θαη ν αξηζκφο ησλ λαπηηθψλ άλδξεο. Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ, γηα ην ίδην έηνο, ππνινγίδεηαη ζε ηφλνπο θαη ηα θαλφληα κε ηα νπνία ήηαλ εμνπιηζκέλα ηα πινία ζε ηε κεηεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, ε ειιεληθή λαπηηιία ήηαλ ν κφλνο νηθνλνκηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο πνπ θαηφξζσζε γξήγνξα λα επαλαθηήζεη ηελ παιηά δσηηθφηεηά ηνπ αλεπεξέαζηνο απφ ηνπο πνηθίινπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμε άιισλ παξαγσγηθψλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε απηή, πνπ άξρηζε ζηελ ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν πεξίνδν θαη ζπλερίζηεθε κε γνξγνχο ξπζκνχο αιιά θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο σο ην 1866, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε δίρσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κξάηνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην Κξάηνο πεηχραηλε πάληα λα εθδειψζεη κε ζεηηθφ ηξφπν ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ δσηηθφηαην απηφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1855, ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία δηέζεηε πινία, ζπλνιηθήο 4 Παπαζαλαζφπνπινο Κ., "Διιεληθή Δκπνξηθή λαπηηιία ( ) ", Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο, Αζήλα 1983

26 Βαιάζεο 26 ρσξεηηθφηεηαο ηφλσλ, θαη απαζρνινχζε λαπηηθνχο. Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην 1838 είλαη πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηφλσλ θαη γηα ην πινία ρσξεηηθφηεηαο ηφλσλ. 5 Σν λέν ζπγθξνηνχκελν θξάηνο απφ ηελ επνρή ηεο Κπβέξλεζεο Καπνδίζηξηα, ηεο αληηβαζηιείαο θαη κέζα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο Βαζηιείαο ηνπ ζσλα, εμέδσζε λνκνζεζία πνπ αθνξνχζε ηελ Δκπνξηθή Ναπηηιία, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμή ηεο. πγθεθξηκέλα ην 1828 έρνπκε ηνλ πξψην Οξγαληζκφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ελψ ζπγρξφλσο ν εθιεθηφο πνιηηηθφο ηεο επνρήο ππξίδσλαο Σξηθνχπεο αλαιακβάλεη θαη ηελ λενζχζηαηε Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Λίγν αξγφηεξα ην 1834 θαη 1836 εθδίδνληαη ηα ΒΓ ηεο "Πεξί Οξγαληζκνχ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ" θαη "Πεξί αζηπλνκίαο ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο" ηα νπνία είλαη θαη ηα πξψηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηνίθεζε θαη αζηπλνκία ησλ πινίσλ, ησλ ιηκέλσλ θαη παξαιηψλ. Έλα πνιχ βαζηθφ πξφβιεκα πνπ θιήζεθαλ λα επηιχζνπλ ε επί ησλ Ναπηηθψλ Γξακκαηεία, νη Έιιελεο Πξφμελνη θαη νη Αμησκαηηθνί ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο ζηα πινία ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ πνπ επξίζθνλην αθφκε ζε Σνπξθνθξαηνχκελα κέξε. Αο κελ μερλνχκε φηη λεζηά φπσο ε Υίνο, ε Μπηηιήλε θαη ε άκνο αιιά θαη ιηκάληα φπσο ε κχξλε, ε Θεζζαινλίθε θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο δελ είραλ αθφκε απειεπζεξσζεί. Οη δπζρέξεηεο νθείινλην αθελφο κελ ζηελ θαρππνςία ησλ Σνχξθσλ, αθεηέξνπ ζηα χπνπηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ησλ πξαθηφξσλ ηνπο, αιιά θαη ζηηο επθνιίεο πνπ παξείραλ ζηελ λαπζηπινΐα νη μέλεο ζεκαίεο θαη ηδηαίηεξα ε Ρσζηθή θαη ε Σνπξθηθή, ζθνπεχνληαο λα δειεάζνπλ ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο ησλ Σνπξθνθξαηνχκελσλ πεξηνρψλ ψζηε λα κελ ζέηνπλ ηα πινία ηνπο ππφ ηελ Διιεληθή ζεκαία. Οη ζπλζήθεο απηέο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε λα πξνβιεθζνχλ ζέζεηο 5 Παπαζαλαζφπνπινο Κ., "Διιεληθή Δκπνξηθή λαπηηιία ( ) ", Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο, Αζήλα 1983

27 Βαιάζεο 27 αμησκαηηθψλ ζηα Διιεληθά Πξνμελεία, αζρνινπκέλσλ κε ηα ζέκαηα ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, πξνεηνηκάδνληαο ηα ζεκεξηλά Πξνμεληθά Ληκελαξρεία Ζ ελληνική ναςηιλία καηά ηον 20ο αιώνα Σν κηθξφ Διιεληθφ θξάηνο ζηα ρέξηα ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ζα ελσζεί κε ηελ κεγαιφλεζν Κξήηε, ζα ζηαζεί ληθεηήο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ζην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ ζην Α' Παγθφζκην Πφιεκν, ελψ ε Δκπνξηθή Ναπηηιία ζα πεξάζεη ζηε λέα ηερλνινγία ηνπ αηκνχ, θζάλνληαο λα έρεη 485 πινία θαη ρσξεηηθφηεηα πεξηζζφηεξε απφ Κ.Ο.Υ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη κέρξη ηηο παξακνλέο ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 62% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ δηαρεηξίδνληαλ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κε έδξα ηνλ Πεηξαηά, 9% εηαηξείεο ηνπ Λνλδίλνπ θαη 14% ηεο Κσλ/πνιεο. Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε απνηέιεζε κέρξη ην 1922 κε ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ζεκαληηθφ θέληξν γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία. Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ππήξμε ε δξαζηεξηφηεηα ησλ πξψησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ έμσ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. ν ζπλνιηθφο εκπνξηθφο ζηφινο ηεο Διιάδαο ηηο παξακνλέο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αληηπξνζψπεπε ην 3,5% (724 πινία)ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο κε 2,4 εθ. grt. Απηή ε κεγάιε εκπνξηθή νκάδα απαξηηδφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ θνξηεγά πινία κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα πνπ πνηέ δελ μεπεξλνχζε ηνπο ηφλνπο θαηά πινίν. Μ έλα ηέηνην εκπνξηθφ ζηφιν νη Έιιελεο εθιήζεζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ πκκάρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Κενηπικά γπαθεία ηυν ελληνόκηηηυν ναςηιλιακών επισειπήζευν, Κεληξηθά γξαθεία Πεηξαηάο 62% 96% 18% 34% 66% Λνλδίλν 9% 1% 45% 39% 22% Κσλ/πνιε 14% Νέα % 18% 7%

28 Βαιάζεο 28 Τφξθε Άιια 15% 3% - 9% 5% Σν ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βξίζθεη ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία ζε εμαηξεηηθά θξίζηκε θαηάζηαζε. Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ ζε αξηζκφ πινίσλ θαη ζε ηνλάδ είραλ ραζεί. Kαηά ηελ αλνηθνδνκεηηθή πξνζπάζεηα νη Έιιελεο εθνπιηζηέο δελ είραλ λα παξνπζηάζνπλ παξά κφλν 120 πινία άλσ ησλ 500 ηφλσλ, κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα grt. Σν 1946 παξνπζηάζηεθε κηα ζεκαληηθή επθαηξία κε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ λα πσιήζεη θξαηηθά πινία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θνξηεγά "Liberties", ρσξεηηθφηεηαο grt. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαηφξζσζαλ λα αγνξάζνπλ 100 απφ απηά ηα πινία ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο, ελψ ην 1947 απνθηήζεθαλ 7 πεηξειαηνθφξα ηχπνπ Σ2. Σν 1948 ν ειιεληθφο ζηφινο αξηζκνχζε 531 πινία ζπλνιηθνχ ηνλάδ 2,3 εθ. grt. Απφ απηή ηελ επνρή θαη κεηά νπζηαζηηθά ε Δκπνξηθή Ναπηηιία ζα απνηειεί βαζηθφ ηνκέα ζηε ξαρνθνθαιηά ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, εηζθέξνληαο ζηαζεξά ζπλαιιαγκαηηθνχο πφξνπο, απαζρνιψληαο έλα ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Υψξαο, δεκηνπξγψληαο κηα ζεηξά παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ (λαππεγηθέο- κεραλνινγηθέο εξγαζίεο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, πξαθηφξεπζε πινίσλ, ηξνθνεθφδηα πινίσλ θ.ι.π.). Σε δεθαεηία ηνπ 1950 νη λαππεγήζεηο θζάλνπλ ζην δελίζ θαη κέρξη ην 1956-θξίζε ηνπ νπέδ- ν ειιεληθφο ζηφινο βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ θφζκν πίζσ απφ ηε Μ. Βξεηαλία θαη ηηο ΖΠΑ. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 νη Έιιελεο πινηνθηήηεο αθνινχζεζαλ κηα ζπληεξεηηθά πνιηηηθή ζπγθξαηεκέλεο επέθηαζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο. Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε κεηά ην 1967 ελίζρπζε ην θχκα επηζηξνθήο ησλ πινίσλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία 6 θαη ηφλσζε ηελ εζληθή νηθνλνκία κε ηελ επεξγεηηθή εηζαγσγή λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο. Δλ ησ κεηαμχ ν Πεηξαηάο εμειηζζφηαλ ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λαπηηιηαθά θέληξα ηνπ θφζκνπ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 λέν θχκα παξαγγειηψλ δηαδέρεηαη ηε ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Σν 1974 ε απφηνκε κείσζε ζηηο 6 Σε δεθαεηία ηνπ 1940 νη ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ζηα πιεξψκαηα θαη ε θαηξνζθνπηθή ζηάζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, επηηάρπλαλ ην ξεχκα ηεο θπγήο ησλ ειιεληθψλ πινίσλ πξνο μέλα λενιφγηα.

29 Βαιάζεο 29 εμαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ, ν πςειφο πιεζσξηζκφο ζηα βηνκεραληθά θξάηε θαη ε αλαηαξαρή ζηηο ηζνηηκίεο ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ επηβξάδπλαλ ή θαη αλέζηεηιαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεηξειαηνθφξσλ θαη, αξγφηεξα, ησλ θνξηεγψλ. Έηζη, κεηά ην 1975, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο βξέζεθαλ κέζα ζηε δίλε ηεο γεληθήο αζηάζεηαο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο. Γηα λα επηβηψζνπλ έπξεπε λα πξνζθχγνπλ ζε αλνηρηά λενιφγηα, φπνπ είραλ ηελ επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ θζελά μέλα πιεξψκαηα κεηψλνληαο δξαζηηθά ην λαπηεξγαηηθφ θφζηνο. Έηζη εμεγείηαη ε καδηθή έμνδνο ησλ πινίσλ απφ ηα ειιεληθά λενιφγηα θαη ε κείσζε ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία εκπνξηθνχ ζηφινπ απφ 42 εθ grt ην 1981 ζε ιηγφηεξα απφ 20 εθ. ην Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ζεκαδεχηεθε απφ ηελ εηζδνρή ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο εκθχζεζαλ ζηελ Κνηλφηεηα έλα δσνγφλν πλεχκα θηιειεπζεξηζκνχ θαη έπαημαλ πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξψηνπ παθέηνπ θαλνληζκψλ θνηλήο επξσπατθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζεζπίζηεθαλ ην Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο ρηιηεηίαο ε λαπιαγνξά ζπλέρηζε, κε ιίγεο επνρηαθέο εμαηξέζεηο, ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Απηήλ ηε θνξά ν θχθινο ησλ θαιψλ εξγαζηψλ ππήξμε πνιπεηήο. Παξάιιεια φκσο νη ιίζηεο παξαγγειηψλ ζηα λαππεγεία ηεο πθειίνπ νινέλα θαη κεγάισλαλ, κε απνηέιεζκα ην 1996 ε αγνξά λα κελ κπνξεί πιένλ λα απνξξνθήζεη ην ζεξηψδε φγθν ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ. Δπηπιένλ, ε θαηάξξεπζε ηελ νηθνλνκηψλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο έπιεμε ην ζαιάζζην εκπφξην. Οη ζηαηηζηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δείρλνπλ ηελ κηθξή ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ ζηελ αιφγηζηε λαππήγεζε λένπ ηνλάδ. νη νπνίνη πξνηίκεζαλ θπξίσο ηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο. Μεηαπνιεκηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ησλ ζεκαηψλ επθνιίαο θαη ε δηαηήξεζε γξαθείσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο απφ ειιελφθηεηεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαζηζηνχλ δπζρεξή ηνλ εληνπηζκφ ηεο έδξαο θαη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ εηαηξεηψλ. ηαδηαθά, ζηα δηαρεηξηζηηθά θέληξα ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Λνλδίλνπ πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ φπσο ε Νέα Τφξθε θαη ην Σφθην. 2.3 Σο νομοθεηικό πλαίζιο

30 Βαιάζεο 30 Ο πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο λφκνο πνπ αθνξά θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ειιεληθή θπβεξλεηηθή λαπηηιηαθή πνιηηηθή, θαη πνπ βνήζεζε λα γηγαλησζεί ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία κεηαπνιεκηθά παξφηη ήηαλ θαηεζηξακκέλε, είλαη ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2687/1953, πεξί "πξνζειθχζεσο μέλσλ θεθαιαίσλ", πνπ αθνξά ηελ επέλδπζε θαη πξνζηαζία θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 13 απηνχ. χκθσλα κε απηφ ην άξζξν, ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πνπ έρεη ην θεθάιαην εμσηεξηθνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα ππφινηπα άξζξα ηνπ Ν.Γ. πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, επεθηείλεηαη θαη ζε πινία άλσ ησλ 1500 Κ.Ο.Υ. (Κφξνο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο) εάλ λενινγεζνχλ ππφ ηελ ειιεληθή ζεκαία. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα λα εγγξάςνπλ πινία άλσ ησλ 1500 ΚΟΥ ζην ειιεληθφ λενιφγην ππφ ηνλ φξν ηνπ λα αλήθεη άλσ ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν πινίν ζε Διιεληθά ζπκθέξνληα. Με ην άξζξν 13 ηνπ ΝΓ 2687/53 νη ειιεληθέο αξρέο πξνζπάζεζαλ λα πξνζειθχζνπλ ηα ειιελφθηεηα πινία κε ηελ ειεχζεξε εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο ειιεληθέο εηαηξείεο, ηδίσο ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο, έρνπλ λενινγήζεη ηα πινία ηνπο κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ ΝΓ 2687/53, ππάξρνπλ θαη άιινη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη πνιιέο εηαηξείεο θπξίσο ηεο αθηνπινταο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λφκνπο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ν. 2190/20) θαη πεξί εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ν 3190/55). πνιιέο κηθξέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζπλήζσο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, έρνπλ σο ζεζκηθφ πιαίζην ηνλ Ν. 959/79, πεξί ηεο Ναπηηθήο Δηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη ηελ δνκή ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο αιιά ρσξίο δπζθίλεηνπο κεραληζκνχο θαη κε κεγαιχηεξε επειημία ζηελ δηαρείξηζή ηεο θαη ςεθίζηεθε θη απηφο γηα λα πξνζειθχζεη ηηο αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, πεξηνξίδεηαη ν ζθνπφο ησλ λαπηηθψλ εηαηξεηψλ ζηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θιπ. ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ν λφκνο πξνζθέξεη ζηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο κηα λέα ειιεληθή εηαηξηθή κνξθή. Ο λφκνο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν 2987/02 θπξίσο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θηήζε ησλ κεηνρψλ θαη ηελ θαηαβνιή παγίσλ ηειψλ. O Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΗΝΓ)- Ν.3816/58 πεξηέρεη δηαηάμεηο θπξίσο ελδνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ κεηαμχ άιισλ ζέκαηα δηελέξγεηαο ηνπ

31 Βαιάζεο 31 ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο, ζαιάζζηαο αζθάιηζεο, λαπηηθήο ππνζήθεο. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ν Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 89/67, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δφζεθε ε δπλαηφηεηα, δειαδή ηα θίλεηξα, λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα αιινδαπέο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα εθηφο Διιάδαο, ρσξίο λα θνξνινγνχληαη ηα έζνδά ηνπο. Ο λφκνο απηφο επεθηάζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν ΑΝ 378/68 θαη γηα ηηο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα κε θχξην ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηνπο θαη έηζη λα απνθχγνπλ ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Με ηνλ λφκν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην Ν.Γ. 2687/53,άξζξν 13, πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα ηε λενιφγεζε πινίσλ ππφ ηελ ειιεληθή ζεκαία, δεκηνπξγήζεθε έλα ζηαζεξφ θαζεζηψο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα. Με ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 465/68 αληηθαηαζηάζεθε ην σο ηφηε ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, πνπ θαζνξηδφηαλ κε βάζε ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, κε έλα λέν, ζην νπνίν ε θνξνινγία ήηαλ κε βάζε ηα κεγέζε θαη ηελ ειηθία ησλ πινίσλ πνπ δηαρεηξηδφηαλ ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. O Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΓΝΓ)- ΝΓ.187/73 πεξηέρεη δηαηάμεηο δεκνζίνπ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο λαπηηιίαο (πινίν, λαπηηθνί, ιηκάληα). Ο Ν. 27/75 αθνξνχζε ζηνπο φξνπο δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή θπξίσο γξαθείνπ, ππνθαηαζηήκαηνο θαη πξαθηνξείνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεκαία πνπ θέξεη ην πινίν ησλ. χκθσλα ινηπφλ κε απηφλ ηνλ λφκν ηα πινία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ πιεξψλνπλ θφξν, θαζψο θαη ηηο εηζθνξέο πξνο ην ΝΑΣ, εάλ είλαη ζπκβεβιεκέλα, απαιιάζζνληαη φκσο απφ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εηζθνξά ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ελψ δελ ηεξνχλ βηβιία ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Με ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηξνπνπνηήζεθαλ επίζεο νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο ηνπ πινίνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ΑΝ 465/68. Κάπνηεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 27/75 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ δηαηάμεηο ηνπ Ν 814/78, φπνπ νη θαλνληζκνί εγθαηάζηαζεο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα έγηλαλ απζηεξφηεξνη. (Bι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 3 ζει. 127)

32 Βαιάζεο Καθεζηώρ Νηολόγηζηρ Πλοίυν Ζ λενιφγεζε ησλ πινίσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία: 1. Βάζεη ησλ παγίσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ. θαη 2. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απμεκέλεο ηππηθήο (ζπληαγκαηηθήο) ηζρχνο Ν.Γ. 2687/53 "πεξί επελδχζεσο θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ" Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.Γ. 2687/53 επηζεκαίλεηαη φηη ην ελ ιφγσ Ν. Γ/γκα απεηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκειηψδνπο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εκπνξηθή καο λαπηηιία λνκνζέηεκα κε απμεκέλε ηππηθή (ζπληαγκαηηθή) ηζρχ (άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο) κε ηελ νπνία εμαζθαιίζζεθε ν επαλαπαηξηζκφο ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ ζηα Διιεληθά λενιφγηα ηελ δεθαεηία ηνπ 50 θαη κέρξη ζήκεξα ζπληζηά ην θπξηφηεξν θίλεηξν γηα ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ ζηελ Διιεληθή ζεκαία. Oη δηαδηθαζίεο λενιφγεζεο ησλ πινίσλ ζηα Διιεληθά λενιφγηα είλαη ζχληνκεο θαη απιέο ρσξίο γξαθεηνθξαηηθέο δηαηππψζεηο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ε γξήγνξε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πινίνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, επηπιένλ ηεο θεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΔΝ/ΓΝΠΑ ζπκβάιινπλ φιεο νη Ληκεληθέο Αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ, ζηηο νπνίεο σο γλσζηφλ ηεξνχληαη λενιφγηα θαη βηβιία ππνζεθψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πινίσλ. Δπίζεο, ζηα είθνζη δχν (22) Πξνμεληθά Ληκελαξρεία ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ Πξνζσξηλά Ναπηηιηαθά Έγγξαθα (ΠΝΔ) ζε πινία πνπ πξφθεηηαη λα λενινγεζνχλ ζηα Διιεληθά Νενιφγηα, ελψ λενιφγηα θαη ππνζεθνιφγηα ηεξνχληαη θαη ζε ηξεηο πξνμεληθέο Ληκεληθέο Αξρέο (Ν. Τφξθε, Λνλδίλν, Σφθπν). 2.5 Γςναμικόηηηα Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα λαπηηιηαθά θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη ε ειιεληθή λαπηηιία είλαη απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ζ Διιάδα θαηέρεη αλακθηζβήηεηα εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο, φζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ζηα δεμακελφπινηα, ζηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ θαη ζηα επηβαηηθά πινία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, ην 2000 ν ειιεληθφο ζηφινο απαξηζκνχζε 1462 πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 45 εθ. dwt (dead

33 Βαιάζεο 33 weight tons ή ειιεληζηί ηφλνη θαζαξνχ βάξνπο) θαη θαηείρε ηελ πέκπηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, κεηά ηνλ Παλακά, ηελ Ληβεξία, ηηο Μπαράκεο θαη ηε Μάιηα (Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 13 ζει.124 ). Αθφκε, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Shipping Statistics and Market Review (SSMR/ISL) ηνπ Institute of Shipping Economics and Logistics ηεο Βξέκεο, ηα Διιεληθήο πινηνθηεζίαο-αλεμαξηήησο ζεκαίαο- πινία αλέξρνληαλ θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κε ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 135 εθ dwt, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 17,5% ηεο παγθφζκηαο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. ( Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 1. ζει. 118) ζνλ αθνξά ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινπ ζηνλ Κνηλνηηθφ, απηφ αλέξρεηαη ζε 42% ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. (Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 2, ζει. 118) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Lloyd's ( ), ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηνλ θφζκν, κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ηεο (άλσ ησλ 100 gt) πνπ αλέξρεηαη ζε 1529 πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία ρσξεηηθφηεηαο gt. χκθσλα κάιηζηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Institute of Shipping Economics and Logistics ηεο Βξέκεο πνπ αθνξνχλ πινία άλσ ησλ 300 gt, ηελ ε ρψξα καο θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ, κε ηελ ειιεληθή ζεκαία λα είλαη πςσκέλε ζε 1102 πινία dwt. Ζ ηάζε ελίζρπζεο πνπ εκθαλίδεηαη ηελ ηειεπηαία δηεηία επηβεβαηψλεηαη απφ ην ρεδηάγξακκα 3 ( Παξάξηεκα, ζει. 119 ) Ζ θαηαλνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ αλά ηχπν πινίνπ κε βάζε ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θάζε θαηεγνξίαο εκθαλίδεηαη ζην ρεδηάγξακκα 5 ( Παξάξηεκα, ζει. 120) ζνλ αθνξά ζηνλ ειιελφθηεην εκπνξηθφ ζηφιν (ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο), δηαηεξεί ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ πινία ρσξεηηθφηεηαο gt θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο dwt. Οη Έιιελεο ζεσξνχλαηη σο ε ζεκαληηθφηεξε πινηνθηεηηθή θνηλφηεηα ηνπ θφζκνπ ε νπνία ειέγρεη ην 15,5% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο (gt) θαη ην 17,8% ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (dwt) ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Γηα ην 2002 ηα ζηνηρεία εκθαλίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ειιεληθήο πινηνθηεζίαο πινίσλ-αλεμαξηήηνπ ζεκαίαο- λα αλέξρεηαη ζην κε ζπλνιηθφ εθηφπηζκα 100 εθ θφξνπο, αξηζκφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζην 16% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο

34 Βαιάζεο 34 λαπηηιηαθήο δχλακεο. 7 O ζηφινο κε ειιεληθφ λενιφγην αλέξρεηαη ζε 1529 πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 29 εθ. θφξσλ, ελψ ην 62% ησλ ππφ ειιεληθή ζεκαία δεμακελφπινησλ δηαζέηεη δηπιφ θχηνο. 8 ( Βι. Παξάξηεκα ρεδηαγξάκκαηα 7 θαη 8, ζει. 121 ) Ο ειιεληθφο ζηφινο πεξηιακβάλεη πινία θνξηεγά, δεμακελφπινηα, επηβαηεγά θαη άιινπ είδνπο πινία. Κηλείηαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ-δηελεξγεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ππεξπφληηεο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ρσξψλ (CROSS TRADER) δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα δελ δηαζέηεη ζεκαληηθφ κεηαθνξηθφ έξγν γηα κηα ηέηνηνπ κεγέζνπο ρσξεηηθφηεηα. ( Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 4, ζει. 119). Σν ειιεληθφ πινίν θαηά ζπλέπεηα, εμαξηάηαη απφ ηελ μέλε αγνξά λαχισλ θαη ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο κε απνηέιεζκα λα ηειεί ππφ ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ (χθεζε, πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο,θιπ) θαη είλαη επάισην ζε κέηξα πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ ηξίηεο ρψξεο εθαξκφδνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λαπηηιίαο ηνπο. Ο κηθξφο αξηζκφο πινίσλ ζην ειιεληθφ λενιφγην δελ εθπιήζζεη, δεδνκέλνπ φηη εθθξεκνχλ αθφκε ηα αλαγθαία εθείλα κέηξα πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ λενινγίνπ θαη ζα δεκηνπξγνχζαλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο πξνζέιθπζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζηνπο θφιπνπο ηνπ. Ζ δνκή ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο παξνπζηάδεη πνιππινθφηεηα δεδνκέλνπ φηη θάζε ζθάθνο είλαη ηδηνθηεζία δηαθνξεηηθήο εηαηξείαο. πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη λα δηαζπείξνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πινηνθηεηψλ πνπ δελ θηλδπλεχνπλ απφ αμηψζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζε ρψξεο κε ππεξάθηην (offshore) εηαηξηθφ θαζεζηψο 9 θαη πεξηνξηζκέλε θνξνιφγεζε ε νπνία γίλεηαη βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη φρη βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο κφλε θνξνιφγεζε απνηειεί ε θαηαβνιή ηνπ ζπκβνιηθνχ πνζνχ δηθαηψκαηνο θαηαρψξεζεο. Σν ειιεληθφ λενιφγην πξνβιέπεη ηε θνξνιφγεζε βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε ηφλνπο ζχκθσλα κε έλαλ πίλαθα ζπληειεζηψλ πνπ θιηκαθψλνπλ ην πνζνζηφ θνξνιφγεζεο ησλ παιαηφηεξσλ ζε 7 Παπαγηαλλνχιεο Κ.Ν. "Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο $ ε Διιεληθή θαη Γηεζλήο Ναπηηιία", εθδ. ηακνχιεο, Αζήλα ην ηέινο ηνπ 2002 νη παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ αλήιζαλ ζε 174 πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 15,7 εθ. Σ.Ν.Β.. Απφ απηά ηα 114 ήηαλ δεμακελφπινηα θαη ηα 41 θνξηεγά ρχδελ θνξηίνπ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 12% θαη ην 10% αληηζηνίρσο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ λαππεγνχκελσλ πινίσλ παγθνζκίσο ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. (Δηήζηα Έθζεζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ ) 9 Σέηνηεο ρψξεο είλαη ε Κχπξνο, ε Μάιηα, ε Ληβεξία, ν Παλακάο, νη Βεξκνχδεο.

35 Βαιάζεο 35 ειηθία πινίσλ σο θίλεηξν γηα απφζπξζε θαη αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ζεκαία είλαη αθελφο φηη ε θνξνιφγεζε, αλ θαη δελ είλαη πςειή, παξακέλεη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηα off-shore θαζεζηψηα θαη αθεηέξνπ ην ειιεληθφ λενιφγην επηηάζζεη ηε λαπηνιφγεζε Διιήλσλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεξψκαηνο :αμησκαηηθψλ, αλψηεξσλ κεραληθψλ θαη πνζνζηνχ λαπηψλ. Πάλησο ελψ ηε δηεηία , ιφγσ ηεο χθεζεο ηεο αγνξάο, κεγάινο φγθνο πινίσλ κεηαθηλήζεθε απφ ην ειιεληθφ λενιφγην θπξίσο πξνο άιια θπξίσο κεζνγεηαθά, ηδίσο ηεο Μάιηαο θαη ηεο Κχπξνπ. Αληηζέησο, ην 2000 ην ειιεληθφ λενιφγην αχμεζε ηνλ αξηζκφ ηνπ θαηά 54 πινία, ζπλνιηθνχ ηνλάδ 2,36 ηφλσλ θαη ην 2001 θαηά 145 πινία ζ, ζπλνιηθνχ ηνλάδ 4,5 εθ. ηφλσλ. ε πξσηαγσληζηηθή δχλακε ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο αλαδείρζεθε ε ειιεληθή λαπηηιία ην 2003 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Greek Shipping Cooperation Committee, ηνπ Lloyd's Register θαη ηνπ Fairplay. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη πνιχ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ηάζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Eίλαη γεγνλφο φπσο νκνινγνχλ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο φηη ε ειιελφθηεηνο λαπηηιία πξαγκαηνπνηεί ζηξνθή πξνο ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξσλ θαη λεφηεξσλ πινίσλ θαζψο ν αξηζκφο ησλ πινίσλ κεηψζεθε ειαθξψο ελψ απμήζεθε ζεκαληηθά ε νιηθή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα παξάιιεια ν κέζνο φξνο ειηθίαο κεηψζεθε εληππσζηαθά ελψ ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία κεηψζεθαλ ειάρηζηα, αιιά απμήζεθε ζεκαληηθά ε ρσξεηηθφηεηα θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο. πγθεθξηκέλα ηε ζηηγκή απηή ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο ειέγρνπλ πινία, άλσ ησλ gt, πνζνζηφ 9,3% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ή 18,3% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο ζε dwt ή ην 15,9% ζε gross tonnage. ζνλ αθνξά ηηο παξαγγειίεο ζηα λαππεγεία, ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα έρνπλ θαιχςεη ην 8% ησλ ζπκβνιαίσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 15,47% ηεο "ππφ λαππήγεζε" ρσξεηηθφηεηαο ζε dwt. ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, κεηψζεθαλ θαηά 125 ζε ζρέζε κε ην 2002, πνζνζηφ κείσζεο 3,60% φκσο απμήζεθε ε ρσξεηηθφηεηα θαηά 4,23% ζε dwt. ηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πεξηιακβάλνληαη θαη 203, δηαθφξσλ ηχπσλ, πνπ είλαη ππφ λαππήγεζε, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 10,8 εθαηνκκπξίσλ dwt. Tα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία κεηψζεθαλ θαηά 10 θαη αξηζκνχλ 929 (άλσ ησλ 1000 gt) ην 2003, απφ 939 ην (Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 6,

36 Βαιάζεο 36 ζει. 120) κσο θαη εδψ απμήζεθε ε ρσξεηηθφηεηα θαηά 1,4 dwt. 10 (Βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 1, ζει. 125 θαη Πίλαθαο 2, ζει.126 ). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή ζηαδηαθή αλαλέσζε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ κε ζχγρξνλα πινία. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εγγξαθνκέλσλ ζηα Διιεληθά Νενιφγηα πνληνπφξσλ πινίσλ είλαη 9,4 έηε ελψ ησλ αληίζηνηρα δηαγξαθφκελσλ είλαη 20,7 έηε. ΜΕΟ ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΩΝ (σε έτη) ΕΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΓΓΡΑΦΕ , (εωρ Αππ.) 19 4 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο: Θαλάζζιερ Μεηαθοπέρ Γχλακε ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ: πινία ρσξεηηθφηεηα 10 Πεξηνδηθφ ΔΛΝΑΒΗ, Σεχρνο Iνχιηνο-Aχγνπζηνο 2003

37 Βαιάζεο 37 (ρηι. ΚΟΥ) επηβάηεο (ρηι άλζξσπνη) εκπνξεχκαηα (ρηι. ηφλνη) Σο ανθπώπινο δςναμικό χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κιάδνπ Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΔΝ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο λαπηηιίαο έρεη σο εμήο εμήο: 1. Ο αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ ην 2002 αλήιζε ζε λαπηηθνχο έλαληη ησλ ην Οη άλεξγνη λαπηηθνί ην 2002 αλήιζαλ ζε 854 έλαληη 880 ην Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε Διιεληθά θαη Διιελφθηεηα πινία αλήιζε ην 2002 ζε ζεκεηψλνληαο κηθξή άλνδν έλαληη ηνπ 2000 (+ 0,6%) κεηά απφ κηα ζεηξά αξλεηηθψλ δεηθηψλ κεηά ην ( ήηαλ ην 1990). 4. Μεηαμχ ησλ εηψλ παξαηεξείηαη κείσζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαηά - 14,02% ελψ ηε δηεηία κείσζε κφλν θαηά -1,7%. 5. Οη απαζρνινχκελνη αιινδαπνί λαπηηθνί ζε Διιεληθά θαη Διιελφθηεηα πινία αλέξρνληαλ ην 2002 ζε έλαληη ην Σν 2000 ππήξμε κείσζε ησλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ θαηά -19,1% ελψ ην 2002 ππήξμε αχμεζε θαηά +7%. 6. Σν πνζνζηφ επάλδξσζεο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε Διιεληθά πινία κεηψζεθε ην 2002 έλαληη ηνπ 1992 απφ 73,7% ζε 68,9% (κείσζε -4,6%). Σν πνζνζηφ επάλδξσζεο ησλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ ζε Διιεληθά πινία απμήζεθε ην 2002 έλαληη ηνπ 1992 απφ 26,4% ζε 31% (αχμεζε +4,6%). ( Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 10, ζει. 122 ) 2.7 Ζ ζςμβολή ηος ναςηιλιακού κλάδος ζηην Δθνική Οικονομία

38 Βαιάζεο 38 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο είλαη φηη παξάγεη εθηφο Διιάδαο, ην δε λαπηηιηαθφ θεθάιαην είλαη "ελέζηκν" θεθάιαην απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ην ζπλάιιαγκα πνπ πξνζθέξεη. Tν λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα είλαη ζπλάιιαγκα «θαζαξφ», πνπ δεκηνπξγείηαη ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σα Διιεληθά πινία απαζρνινχληαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ζηηο κεηαθνξέο αγαζψλ κεηαμχ ηξίησλ ρσξψλ θαη εμαξηψληαη απφ ηα δεδνκέλα θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο Ναπηηθφ ζπλάιιαγκα ζεσξνχληαη νη κηζζνί ησλ λαπηηθψλ, ηα εθνπιηζηηθά εκβάζκαηα, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ θαη ηηο επηζθεπέο ησλ πινίσλ. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή επίζεο ηεο λαπηηιίαο ζηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο φρη κφλν ζηα πινία αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο μεξάο. Σν 30% ηεο θαζαξήο λαπηηιηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο παξάγεηαη απφ ηα πινία, ην δε 70% ζηελ μεξά. Σα ειιεληθά πινία απαζρνινχλ πεξίπνπ Έιιελεο λαπηηθνχο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 1,5% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζε κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε δήηεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ παξεπφκελσλ ζ'απηήλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο πξαθηνξεχζεηο, ηξνθνδνζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, λαππεγήζεηο, επηζθεπέο, ηξαπεδηηηθέο εξγαζίεο, λαπιψζεηο θ.α. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο απηέο εθηηκάηαη φηη ππεξβαίλεη ηηο εξγαδνκέλνπο θαιχπηνληαο έηζη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ εξγαζηαθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Ζ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο είλαη κεγάιε θαη σο παξάγνληαο εζληθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνβνιήο. Σν 2002, ην λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα αλήιζε ζε 8,5 δηζ. επξψ, απμεκέλν θαηά 343 εθ. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2001, πνπ είρε θηάζεη ηα 8.156,7 εθ. επξψ. Σν πνζφ απηφ θαηαδεηθλχεη, κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν, ηελ νπζηψδε

39 Βαιάζεο 39 ζεκαζία θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ειιεληθή λαπηηιία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη γηα ην ίδην δηάζηεκα ην εηζξεχζαλ ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα, αλέξρεηαη ζηα 9,5 δηζ. επξψ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 2002, ζην ηζνδχγην ππεξεζηψλ νη εηζπξάμεηο αλήιζαλ ζηα 20,4 δηζ. επξψ θαη νη πιεξσκέο ζηα 10,1 δηζ. επξψ, κεγέζε ζηα νπνία ην λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα θπξηαξρεί. χκθσλα κε ηα εηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, γηα ην έηνο 2002, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Ν. 27/75, θαη νη νπνίεο έρνπλ γξαθεία ζηελ Διιάδα πξνθχπηνπλ ηα εμήο: - Οη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο αλέξρνληαη ζε Οη λαπινκεζηηηθέο εηαηξείεο αλέξρνληαη ζε Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ αλέξρεηαη ζε Δηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο απμήζεθε θαηά 9,4% (1.337 εθαη. δνιι. ΖΠΑ). - Οη δαπάλεο ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 10,5% (346 εθαη. δνιι. ΖΠΑ). - Ζ θάιπςε ππνρξεψζεσλ (θφξνη θιπ) απμήζεθε θαηά 9,4 % (946 εθ. δνιι. ΖΠΑ). - Οη 640 εηαηξείεο δηαρεηξίζζεθαλ πινία κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ Διιελφθηεηνπ ζηφινπ δηαρεηξίδεηαη απφ γξαθεία εηαηξηψλ, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα. Σν 96,7% ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ην 94,3 % ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ θαηαλέκεηαη ζε 9 ζεκαίεο (Διιάδα, Μάιηα, Κχπξνο, Παλακάο, Μπαράκεο, Ληβεξία, Ν. Μάξζαι, Αγ. Βηθέληηνο θαη Ν. Καυκάλ). Σν ππφινηπν 3,3% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θέξεη ζεκαίεο 34 άιισλ ρσξψλ. Ζ Διιάδα ζπγθεληξψλεη ππφ ηε ζεκαία ηεο πινία κε κεγάιεο ρσξεηηθφηεηεο. ηηο εηαηξείεο απηέο απαζρνιήζεθαλ άηνκα, απφ ηα νπνία Έιιελεο θαη μέλνη. Αχμεζε ζε πνζνζηφ 7,8% ζεκείσζε ην εηζξεχζαλ λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2003, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξπζηλνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, αλήιζε ζε 4.606,5 εθαηνκκχξηα επξψ, έλαληη 4.269,9 εθαηνκκπξίσλ επξψ ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ 2002.

40 Βαιάζεο 40 Δπίζεο, θαηά ην κήλα Ηνχλην 2003, ην εηζξεχζαλ λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα αλήιζε ζε 786,3 εθαηνκκχξηα επξψ έλαληη 627,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ ηνπ Ηνπλίνπ ε έθζεζή ηεο, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνέβιεςε φηη «θαηά 660 εθαη. επξψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ην πιεφλαζκα απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζεηηθή επίδξαζε, άκεζε θαη έκκεζε, ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην 2003 ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0,6 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε επίδξαζε απηή κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη κηα ελδερφκελε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηεο ηάμεο ηνπ 6%». χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΔΣΔ, ηα δάλεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πξνο ην λαπηηιηαθφ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 28% θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη αλέξρνληαη ζηα 3,8 δηζ. δνιάξηα. Οπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ γηα ην 2003, ε θαζαξή ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο ζην ειιεληθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ ην 2002 αλήιζε ζε 10% πεξίπνπ επί ησλ αθαζάξηζησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια νη εηζξνέο απφ ηε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο απνηεινχλ ην 5% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 12 (Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 11, ζει. 123). Να ζεκεησζεί φηη ε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο αιιά θαη ηεο αθηνπινΐαο ζην ΑΔΠ δελ μεπεξλάεη ην 1% 13. Ζ αθηνπινΐα θαη ε 11 ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ Σξίηε, 26 Απγνχζηνπ Δηήζηα Έθζεζε Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ Ζ Ννξβεγηθή λαπηηιία πνπ θαηέρεη κφιηο ην 9% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ (έλαληη 19% ηεο Διιεληθήο) παξάγεη ην 9% ηνπ Ννξβεγηθνχ ΑΔΠ θαη ε αγγιηθή ην 5,4% ηνπ ΑΔΠ ηεο Αγγιίαο θαη παξέρεη ζέζεηο εξγαζίαο(.seapower at the millennium, έθδνζε ηνπ Royal Naval Museum, 2001)

41 Βαιάζεο 41 κεζνγεηαθή λαπηηιία ζπκβάιινπλ κε 0,54% ζην ΑΔΠ Ναςηική Τποδομή Ναςηική Δκπαίδεςζη Ζ Διιάδα, σο παξαδνζηαθά λαπηηιηαθφ θξάηνο, έρεη ζεκειηψζεη ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζρεδηαζκέλν λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο λαπηηιίαο, ηξνθνδνηψληαο ηελ κε ηθαλνχο θαη θαηάιιεινπο λαπηηθνχο. Ο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ΑΔΝ αλέξρεηαη ζηνπο 1900 πεξίπνπ 15. Σα Κέληξα Δπηκφξθσζεο ηειερψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΚΔΔΝ) επηηξέπνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηνπο ελ ελεξγεία λαπηηθνχο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο. Πάλησο, δεηνχκελν είλαη ε ζπλερήο παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ε δεκηνπξγία λαπηηιηαθψλ ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ Αζθάλεια Ναςζιπλοφαρ-Πποζηαζία Θαλαζζίος Πεπιβάλλονηορ Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρεη ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη αληηιεπηή ζε δηεζλέο επίπεδν δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα επίπεδα αζθάιεηαο ησλ ειιεληθψλ θαη ειιελφθηεησλ πινίσλ ζήκεξα είλαη πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ήηαλ ζην παξειζφλ. Σξεηο είλαη νη Γηεπζχλζεηο ηνπ ΤΔΝ πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα απηά. Ζ Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο ηεο Ναπζηπινταο, ε νπνία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο 14 Γηα ηα σθεαλνπφξα δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 15 ηνηρεία ΤΔΝ

42 Βαιάζεο 42 λαπζηπινταο, ηε λαπηηθή έξεπλα θαη δηάζσζε ζην Διιεληθφ FIR, ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ειέγρνπ ησλ μέλσλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζηα Διιεληθά ιηκάληα (PSC) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζθνξά αζθαινχο λαπζηπινταο ζην Διιεληθφ FIR. Ο Κιάδνο Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ, πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ θαλνληζκψλ γηα ηε λαπηηθή αζθάιεηα κε ην πνιπάξηζκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη κε ηνπηθά θιηκάθηα ζ'φια ηα Διιεληθά ιηκάληα. Παξάιιεια ε Διιεληθή Γηνίθεζε έρεη αλαζέζεη ζηνπο κεγαιχηεξνπο θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο Νενγλψκνλεο (CLASSIFICATION SOCIETIES) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Διιεληθψλ πινίσλ ζηα ππφινηπα ιηκάληα ηνπ θφζκνπ. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηειεί ηνλ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα πξνζηαζίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο έλαληη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (IMO,EEC Task Force, REMPEC Μάιηαο). Δίλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνκήζεηα, ζηειέρσζε, επηρεηξεζηαθφ έιεγρν θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ, αζρνιείηαη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, αθνινπζεί ηηο δηεζλείο ηάζεηο θαη εμειίμεηο θαη επνπηεχεη ηνπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. Ζ Διιάδα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 233/01 ηξνπνπνηεί ηα πξνεγνχκελα Π.Γ. 88/97 θαη 16/99 ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/97/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13/12/1999 αλαθνξηθά κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο ζηα πινία ηα νπνία θαηαπιένπλ ζε ιηκάληα ή λαπζηπιννχλ ζε χδαηα δηθαηνδνζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο επί ησλ πινίσλ. Σν ΠΓ αλαθέξεηαη ζηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηα πινία ζηα νπνία απαγνξεχηεθε ν απφπινπο απφ ιηκέλα ή ν ειιηκεληζκφο ζε απηφ,ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο-κέινπο Γιοίκηζη ηηρ Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ

43 Βαιάζεο 43 Ζ Διιάδα είλαη απφ ηηο ιίγεο ρψξεο ζηνλ θφζκν, πνπ δηαζέηεη εληαίν θξαηηθφ θνξέα θαη εμεηδηθεπκέλν Τπνπξγείν γηα ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πινίν θαη ηνπο λαπηηθνχο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζεζκηθά επηηεινχληαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο είλαη ζχλζεηεο θαη απαηηνχλ ηελ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία κε έλα κεγάιν αξηζκφ Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο, πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηελ ΔΔ, αιιά θαη δηεζλψο, ζπαλίσο ζπλαληάηαη αληίζηνηρνο θξαηηθφο κεραληζκφο κε ηελ πνηθηιία ησλ αξκνδηνηήησλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ηνπ ΤΔΝ. Ζ άζθεζε πνιηηηθήο ζηνλ πιένλ παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο, ηα ιηκάληα θαη ε ιηκεληθή πνιηηηθή κηαο πνιπλεζηαθήο ρψξαο, ε αζθάιεηα ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ λαπζηπινΐαο θαη αμηνπινΐαο, ε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, απνηεινχλ ππιψλεο, ηνπο νπνίνπο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζηεξίδνπλ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. A) Ρόλορ και απμοδιόηηηερ ΤΔΝ Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο: Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε, βειηίσζε, πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ηε ζχλδεζε απηήο κε ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηε ζηήξημε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπγθνηλσληψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα, ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Οξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηε λαπηηθή εθπαίδεπζε, ξπζκίδεη θαη επηιχεη ζέκαηα λαπηηθήο εξγαζίαο θαη επνπηεχεη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε Οξγαληζκψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Ηδξπκάησλ. Δπνπηεχεη ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο, ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο πινεγηθήο ππεξεζίαο θαη αζθεί ηε ιηκεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο

44 Βαιάζεο 44 Οξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ αζηπλφκεπζε ησλ πινίσλ, ιηκέλσλ, ζαιάζζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Οη επηρεηξεζηαθέο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δξάζε ηνπ ΤΔΝ θαη ηνπ Λ, είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη πξνζδηνξηζκέλεο κέζα ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο έρνπλ σο θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηελ : Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζάιαζζα, ιηκάληα θαη αθηέο. Αζηπλφκεπζε πινίσλ, ιηκέλσλ, ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη ζπλφξσλ. Πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα. Έξεπλα θαη Γηάζσζε. Αζθάιεηα Ναπζηπινΐαο Πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δμππεξέηεζε ησλ ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ Άζθεζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο. Ναπηηθή Δθπαίδεπζε. Ναπηηθή Δξγαζία. Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή. Δπνπηεία νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θαη ηακείσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο λαπηηθψλ. Δπνπηεία δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ. ηήξημε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ Έιεγρνο Δκπνξηθψλ Πινίσλ θαη Δηαηξηψλ. Δθπξνζψπεζε ηεο Υψξαο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηα ξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο B) Οπγανυηική δομή

45 Βαιάζεο 45 χκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) Κιάδνπο θαη κία (1) Γεληθή Γηεχζπλζε, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη εηθνζηηέζζεξηο (24) Γηεπζχλζεηο, πνπ θαηά ην πιείζηνλ ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. ην πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ Λ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2002, έμη (6) Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο Λ, νη νπνίεο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππαγνκέλσλ ζ' απηέο Ληκεληθψλ Αξρψλ. Οη Ληκεληθέο Αξρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 208, πνπ θαιχπηνπλ θαηά ιφγσ αξκνδηφηεηαο φιεο ηηο αθηνγξακκέο θαη ηα ζαιάζζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη επηκεξίδνληαη σο εμήο: 17 Κενηπικά Λιμεναπσεία 26 Λιμεναπσεία 30 Τπολιμεναπσεία 135 Λιμενικά Σμήμαηα και Λιμενικοί ηαθμοί Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη λαπηηιηαθνί αθφινπζνη, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηδηαίηεξα απμεκέλεο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λαπηηιηαθφ ελδηαθέξνλ. ηελ παξνχζα θάζε ιεηηνπξγνχλ είθνζη δχν (22) γξαθεία Ναπηηιηαθψλ Αθνινχζσλ ζε ηζάξηζκα κεγάια ιηκάληα ηνπ θφζκνπ (Βαλθνχβεξ, Μφληξεαι, Νέα Τφξθε, άληνο, Σφθην, Υνλγθ Κνλγθ, ηγθαπνχξε, ίδλεπ, Μπνπέλνο Άηξεο, Λνλδίλν, Ρφηεξληακ, Ακβνχξγν, Ακκφρσζηνο, Πνξη άηλη, Ληζαβφλα, Μαζζαιία, Γέλνβα, Κσλζηάληδα, Ννβνξνζίζθ, Νηέξκπνλ) Γ) Ανθπώπινο δςναμικό Σν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Λ θαηαηάζζεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ απηνί θέξνπλ σο εμήο: α) Αμησκαηηθνχο, β) Τπαμησκαηηθνχο θαη γ) Ληκελνθχιαθεο. ηελ παξνχζα θάζε ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ Λ αλέξρεηαη ζηα άηνκα. H πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Αμησκαηηθψλ Λ γίλεηαη θαηά έλα πνζνζηφ απφ πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκίνπ, δηπισκαηνχρνπο Αλσηάησλ Πνιπηερληθψλ

46 Βαιάζεο 46 ρνιψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαζψο επίζεο θαη απφ δηπισκαηνχρνπο Πινηάξρνπο θαη Μεραληθνχο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Δπηπξφζζεηα γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ Τπαμησκαηηθψλ θαη Ληκελνθπιάθσλ ηνπ Λ εηζάγνληαη πηπρηνχρνη Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη δηπισκαηνχρνη Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο επίζεο θαη θάηνρνη απνιπηεξίσλ ηίηισλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Γ) Οι ζηόσοι ηος ΤΔΝ για ηην πεπαιηέπυ ανάπηςξη ηηρ Δλληνικήρ Ναςηιλίαρ Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θπβεξλεηηθφο θνξέαο, αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ράξαμε ηεο Δζληθήο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο, επηδηψθεη ηελ ζηήξημε ηεο Ναπηηιίαο ζέηνληαο, ηφζν ζε Γηεζλέο φζν ζε Δζληθφ Δπίπεδν, ηνπο εμήο ζηφρνπο: ηελ άξζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ δηεζλψο, θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο πγηνχο θαη ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη Ναπηηιίαο. ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο ησλ πινίσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ απφ ηελ ξχπαλζε. ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα ηελ εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ λαπηεξγαηψλ. ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ Διιελφθηεησλ πινίσλ θάησ απφ ηελ Δζληθή εκαία. ηε βειηίσζε - εθζπγρξνληζκφ ηεο ππνδνκήο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ. 2.9 Οι θοπείρ Ναςηικό Δπιμεληηήπιο Ηδξχζεθε ην 1936, εδξεχεη ζηνλ Πεηξαηά θαη έρεη σο κέιε φια ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία. ηα κέιε ηνπ είλαη: Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ

47 Βαιάζεο 47 Μεζνγεηαθή Έλσζε Πινηνθηεηψλ Φνξηεγψλ Πινίσλ Διιεληθή Δηαηξεία Δθνπιηζηψλ Δπηβαηεγψλ Πινίσλ Έλσζε Δθνπιηζηψλ Αθηνπινταο Παλειιήληα Έλσζε Ρπκνπιθψλ θαη σζηηθψλ Πινίσλ Έλσζε Δθνπιηζηψλ Ρπκνπιθψλ θαη σζηηθψλ Πινίσλ Παλειιήληα Έλσζε Δθνπιηζηψλ Παξάθηησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ Έλσζε Δθνπιηζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο Διιεληθή Δηαηξεία Ηδηνθηεηψλ Δπαγγεικαηηψλ Ηζηηνπιντθψλ θαθψλ Βαζηθφ φξγαλν ηνπ ΝΔ είλαη ην πκβνχιην κε 32 κέιε, πνπ ζπλέξρεηαη θάζε 2 κήλεο, θαη κηα επηακειή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη λα: Γλσκνδνηεί γηα ηε λαπηηθή λνκνζεζία πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΤΔΝ) Γηεμάγεη έξεπλεο θαη κειέηεο γηα λαπηηθά ζέκαηα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή λαπηηθή λνκνζεζία Παξέρεη ζπκβνπιέο ζε εηδηθά ζέκαηα λαπηηιίαο Πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ πκκεηέρεη ζε ζπλέδξηα δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ νξγαληζκψλ Καηαγξάθεη φιεο ηηο λνκηθέο θαη ηερληθέο εμειίμεηο ζηνλ λαπηηιηαθφ ρψξν Γηαηηεηεχεη λαπηηιηαθέο δηακάρεο Οη κφληκεο επηηξνπέο ηνπ Ν.Δ. είλαη νη εμήο: ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ ΣΤΠΟΤ & ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ

48 Βαιάζεο 48 ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ, ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ, ΘΑΛΑΜΖΓΧΝ ΠΡΟΧΘΖΔΧ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) Σν Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν είλαη ΝΠΓΓ θαη επνπηεχεηαη απφ ην ΤΔΝ. Δίλαη ν αξραηφηεξνο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ηεο Διιάδαο θαη δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ 138 ρξφληα πεξίπνπ. Γηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν κεηέρνπλ εθνπιηζηέο, λαπηηθνί, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαζψο θαη άηνκα κε γλψζεηο αζθαιηζηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ΝΑΣ παξέρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο λαπηηθνχο ζχληαμε ή εθάπαμ απνδεκίσζε (Σακεία Πξφλνηαο) θαζψο θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε. ηελ αζθάιηζε ηνπ ΝΑΣ ππάγνληαη : Οη Έιιελεο απνγεγξακκέλνη, λαπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθξνηεκέλν πιήξσκα πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία. Οη Πξφεδξνη, Γξακκαηείο θαη Σακίεο ησλ λφκηκα αλαγλσξηζκέλσλ θαη επί δεθαεηία ηνπιάρηζην, ιεηηνπξγνπζψλ λαπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο απηψλ γηα φζν ρξφλν αλαπιεξνχλ ηνπο πξψηνπο Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ζην Δζσηεξηθφ ή Δμσηεξηθφ ηεο εδξεχνπζαο ζηελ Διιάδα Αλσηάηεο Οξγάλσζεο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ (Π.Ν.Ο.), γηα φζν ρξφλν εθπξνζσπνχλ ηελ νξγάλσζε απηή θαη φρη πέξαλ ηελ πεληαεηίαο, εθφζνλ έρνπλ δίπισκα ή πηπρίν λαπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εξγαζία ζε πινίν. Οη ππεξεηνχληεο σο αξρηπινεγνί, πινεγνί θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ πινεγηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη νη ππεξεηνχληεο σο πινεγνί ζε ιηκέλεο μέλσλ θξαηψλ Οη κεηεθπαηδεπφκελνη ζηηο Γεκφζηεο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Γ..Δ.Ν. γηα έλα ρξφλν κεηεθπαίδεπζήο ηνπο.

49 Βαιάζεο 49 Οη ππάιιεινη πξνμεληθψλ Ληκελαξρείσλ θαη νη Καζεγεηέο ή Γηεπζπληέο πνπδψλ Γ..Δ.Ν. εθφζνλ έρνπλ δέθα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα πξαγκαηηθή, λαπηηθή ππεξεζία ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ. Οη ππεξεηνχληεο κε ζρέζε ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ή ηηο ππεξεζίεο απηνχ, εθφζνλ έρνπλ δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε πεληαεηή αλ είλαη θάηνρνη δηπιψκαηνο Πινηάξρνπ, Μεραληθνχ ή ξαδηνηειεγξαθεηνχ Α ηάμεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Οη ππεξεηνχληεο κε ζρέζε ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζηνπο ππφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Οξγαληζκνχο, εθφζνλ έρνπλ δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία. Οη Αξρηπινίαξρνη, Αξρηκεραληθνί, πινίαξρνη Α θαη Μεραληθνί Α λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ θαηέρνπλ δίπισκα πινηάξρνπ, Μεραληθνχ Α ηάμεο θαη πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ελ ιφγσ δηπιψκαηνο, ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία ή κε μέλε ζεκαία, αιιά ζπκβεβιεκέλα κεηά ηνπ ΝΑΣ θαη δελ αζθνχλ, απνδεδεηγκέλα, άιιν επάγγεικα ή ιεηηνχξγεκα νχηε είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΝΑΣ. Οη Αξρηξαδηνηειεγξαθεηέο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ θαηέρνπλ δίπισκα ξαδηνηειεγξαθεηνχ Α ηάμεο, δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή λαπηηιηαθή ππεξεζία ξαδηνηειεγξαθεηή Α ή Β ηάμεο ζε πινία κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, ζπκβεβιεκέλα κεηά ηνπ ΝΑΣ. Οη εξγαδφκελνη ζηηο Γεκφζηεο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Γ..Δ.Ν.) θαη ηελ Δζηία Ναπηηθνχ (Γ..Δ.Ν.) θαη ηελ Δζηία Ναπηηθψλ, εθφζνλ έρνπλ δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία ζε νξηζκέλε θαηεγνξία πινίσλ. Οη ππεξεηνχληεο ζε πινία κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, αζθαιηζηηθά ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ. Οη ππεξεηνχληεο επί βνεζεηηθψλ πινίσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ Οη κεκνλσκέλνη εξγάηεο ζαιάζζεο Οη δηαθηλνχκελνη κε επηβαηεγά πινία, κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, επηβάηεο ρσξίο λα είλαη απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί, εθφζνλ ζπκβεί αηχρεκα κε ππαηηηφηεηα ηνπ πινίνπ Νηογνώμονερ

50 Βαιάζεο 50 Οη Νενγλψκνλεο (Classification Societies) απνηεινχλ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή θαη θαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη εηδηθψλ θαλνληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηάμνπλ ηα παξαθνινπζνχκελα απφ απηνχο πινία (Register Book), γηα λα δηεπθνιπλζεί ην ηξίπηπρν λαχισζεαζθάιηζε-ρξεκαηνδφηεζε. Ζ Διιάδα έρεη εμνπζηνδνηήζεη νθηψ Νενγλψκνλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ Διιεληθφ Νενγλψκνλα Α.Δ., γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ ειιεληθψλ θνξηεγψλ πινίσλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Αξρήο, θαη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη άιιεο ρψξεο (π.ρ. Αγγιία) δελ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη νχηε ηνλ δηθφ ηνπο Νενγλψκνλα γηα ην έξγν απηφ, αιιά νη θξαηηθέο ππεξεζίεο δηελεξγνχλ ην έξγν ηεο επηζεψξεζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο. Ζ αληίζηνηρε ειιεληθή θξαηηθή ππεξεζία είλαη ε ΔΔΠ/ΤΔΝ, ε νπνία έρεη ζαλ έξγν ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα ειιεληθά θαη γηα ηα μέλα πινία, εθφζνλ έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε, ζε ειιεληθά ιηκάληα. εκεησηένλ φηη πνιιέο μέλεο θξαηηθέο αξρέο (π.ρ. Γεξκαλία) πξνηηκνχλ ηελ ΔΔΠ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο ησλ δηθψλ ηνπο πινίσλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα Δλληνικόρ Νηογνώμοναρ Α.Δ. Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο είλαη έλαο κε θπβεξλεηηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο, πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ελ πισ, ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηε βηνκεραλία. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1919, ν Διιεληθφο Νενγλψκνλαο έρεη αλαπηχμεη έλα δίθηπν γξαθείσλ εξεπλψλ ζε 154 ιηκέλεο θαη 237 επηζεσξεηέο. Έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ην θξάηνο θαη παξαθνινπζεί νξηζκέλν αξηζκφ πινίσλ, θπξίσο θνξηεγά πινία θαζψο θαη κηθξά ηνπξηζηηθά πινία. Ο Δ.Ν. πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: Έξεπλα θαη ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ηχπσλ ζθαθψλ θαη παξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ.

51 Βαιάζεο 51 Έγθξηζε επίβιεςεο θαη ζρεδίσλ ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ κεηαηξνπψλ, ή/θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζθαθψλ, ησλ παξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ιεβήησλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ πιηθψλ. Ννκηθέο έξεπλεο θαη έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ εμ νλφκαηνο 26 θπβεξλήζεσλ θαη κεξηθψο εμ νλφκαηνο 8 ρσξψλ Γηνηθεηηθή πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο ησλ δηαρεηξηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζθαθψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ζθαθψλ ηνπο Πηζηνπνίεζε πνηνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε πξφηππα ΗSO 9000 Πεξηβαιινληηθή πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ISO Γεκνζίεπζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ θαη επίζεο ηεο εηήζηαο δεκνζίεπζεο ηνπ Μεηξψνπ Πινίσλ Ο "Διιεληθφο Νενγλψκσλ" έρεη έληνλε παξνπζία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηε βηνκεραλία, πηζηνπνηψληαο λαπηηθέο κεραλέο, ειάζκαηα, θαδάληα, κεραλήκαηα, ζσιήλεο, θαιψδηα, ειεθηξφδηα, ζπξκαηφζρνηλα θιπ., βηνκεραληθά δειαδή πξντφληα θαη κεραλέο απαξαίηεηεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ Δλληνικόρ Δθοπλιζμόρ Σν ειιεληθφ εθνπιηζηηθφ θεθάιαην μεπέξαζε ηα ζηελά φξηα ηνπ ειιαδηθνχ θξάηνπο θαη κε ηηο ιεγφκελεο "ζεκαίεο επθαηξίαο" αλνίρηεθε ζε φιεο ηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ήηαλ νη πξψηνη πνπ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε Γε είρε κεηαηξαπεί ζε "Παγθφζκην Υσξηφ" Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έxεη επεθηαζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνκέα απηνχ ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, ηνπο κεγάινπο γεξαλνχο θαη γεξαλνγέθπξεο, ζηα πηεζηηθά δνρεία, θαζψο θαη ζε άιια βηνκεραληθά πξντφληα θαη εγθαηαζηάζεηο, πνπ κέρξη πξφηεηλνο παξαδνζηαθά δελ αζρνινχκεζα. 17 ηάκθνο Γηψξγνο, "Γεσπνιηηηθή ηνπ Αξρηπειάγνπο- Ο Διιεληζκφο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο", Αξρέηππν 2000

52 Βαιάζεο 52 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ειιελφθηεησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηεξηδφηαλ ζεκαληηθά ζηνπο δεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά κεηψλεηαη ζαθψο ε ζεκαζία ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνγελεηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ε άλνδνο λέσλ εθνπιηζηψλ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιά ηνλ θιάδν θαζφζνλ μεθίλεζαλ σο πινίαξρνη ή ππάιιεινη ζε λαπηηιηαθά γξαθεία. ήκεξα ν ειιεληθφο εθνπιηζκφο, ζην ζχλνιφ ηνπ, δηα κέζνπ ησλ δηαθφξσλ ελψζεψλ ηνπ δεηά κεη' επηηάζεσο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ζπλνιηθά ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο λαπηηιίαο κε ηελ εζληθή νηθνλνκία. Γελ επηδεηά επηδφηεζε ηεο λαπηηιίαο αιιά κηα κειέηε πνπ λα ζπλεμεηάζεη πνιιέο άιιεο παξακέηξνπο ψζηε ην ηειηθφ κνληέιν ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί λα δεκηνπξγήζεη ηε δπλακηθή εθείλε πνπ ζα αθπξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επξσπατθφ θαη φρη κφλν επίπεδν λα κεηψζνπλ ηε δχλακε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ειιεληθή θαη ειιελφθηεηε λαπηηιία. Ζ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (ΔΔΔ) ηδξχζεθε ην 1916 θαη εθπξνζσπεί πνληνπφξα θνξηεγά πινία λενινγεκέλα ππφ άιιεο ζεκαίεο. Ζ ΔΔΔ είλαη κέινο ηεο Δλψζεσο Δπξσπατθψλ Δθνπιηζηηθψλ Δλψζεσλ (ECSA). ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - Ζ ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ 3.1 Ο Ναςηιλιακόρ Πποζηαηεςηιζμόρ Μεηά ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηελ πηψζε πνιιψλ απνηθηαθψλ θξαηψλ, αλαπηχρζεθε έλαο έληνλνο εζληθηζκφο ζε πνιιέο πξψελ απνηθίεο, ν νπνίνο ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ εθθξάζηεθε θαηαξρήλ κε ηε δεκηνπξγία εζληθήο

53 Βαιάζεο 53 αεξνπνξηθήο γξακκήο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε δεκηνπξγία εζληθήο λαπηηιηαθήο γξακκήο κε θχξην ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ θνξηίσλ θαη πξντφλησλ. Λέγνληαο ναςηιλιακόρ πποζηαηεςηιζμόρ ελλννχκε ηα παξαθάησ: Γιάκπιζη ημαίαρ 1. Λιμενικέρ Δπιβαπύνζειρ a) Γηάθξηζε ιηκέλνο θαη ειιηκεληζκνχ b) Σέιε θαη επηβαξχλζεηο 2. Ππογπαμμαηιζμένα θοπηία a) Μνλαδνπνηεκέλα θνξηία b) Μεηαθνξά ελέξγεηαο c) Μεηαθνξέο γηα άκπλα θαη αζθάιεηα d) Κπβεξλεηηθέο πξνκήζεηεο 3. Κύπιερ εμποπικέρ γπαμμέρ 4. Άλλοι ηύποι Γιάκπιζηρ, CIF και FOB Πποηίμηζη ημαίαρ 1. Παπακπάηηζη (ή Γιαθύλαξη) Φοπηίος a) Δπηκεξηζκφο θνξηίνπ b) Πξνηίκεζε θνξηίνπ c) Γηαθχιαμε θνξηίνπ 2. Δμποπικέρ ςμθυνίερ Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε είλαη ν νιηθφο απνθιεηζκφο φισλ ησλ μέλσλ ζεκαηψλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, δειαδή ε απαγφξεπζε ηεο λαπζηπινταο ζηα παξάθηηα χδαηα θάπνηαο ρψξαο ζε πινία πνπ θέξνπλ άιιε ζεκαία πέξαλ ηεο ζεκαίαο απηήο ηεο ρψξαο, γλσζηή θαη σο cabotage ή πξνλφκην ηεο αθηνπινταο Ο φξνο cabotage είλαη λαπηηθφο φξνο, ηζπαληθήο πξνέιεπζεο, θαη ζεκαίλεη λαπζηπιντα απφ αθξσηήξην ζε αθξσηήξην θαηά κήθνο ηεο αθηήο ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζε αλνηθηή ζάιαζζα. Έηζη, ζηε δηεζλή νξνινγία θαη εηδηθφηεξα ζην λαπηηιηαθφ εκπφξην, cabotage νλνκάδεηαη ην αθηνπιντθφ εκπφξην,

54 Βαιάζεο 54 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε εκπνξηθνχο θαλνληζκνχο κεηαμχ δχν θξαηψλ, ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπκε δηκεξείο ζπκθσλίεο. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε εκπνξηθνχο θαλνληζκνχο αλάκεζα ζε κηα νκάδα θξαηψλ θαη νλνκάδνληαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο. 3. Κπαηικά σπημαηοδοηούμενα θοπηία a) Πξνηίκεζε θνξηίσλ μέλεο βνήζεηαο b) Φνξηία επηζηηηζηηθήο (αλζξσπηζηηθήο) βνήζεηαο c) Πξνηίκεζε θπβεξλεηηθψλ-ρξεκαηνδνηνχκελσλ θνξηίσλ 4. Άλλοι ηύποι Πποηίμηζηρ ημαίαρ a) Ρήηξα ηνπ Πιένλ Δπλννχκελνπ Έζλνπο (Most Favoured Nation Clause) b) Δζληθή κεηαρείξηζε (National Treatment) Παπακπάηηζη Φοπηίος Κπαηικόρ Παπεμβαηιζμόρ 1.Κπαηικόρ Έλεγσορ a) Δπνπηηθφο ζρεδηαζκφο b) Κπβεξλεηηθέο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο c) Ρπζκηζηηθέο ππεξεζίεο d) Έιεγρνο μέλεο ζπκκεηνρήο 2.Κπαηική ςμμεηοσή a) Μηθηέο επηρεηξήζεηο b) Δζληθνπνίεζε λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λαππεγείσλ c) Κξαηηθή λαπηηιία d) Κξαηηθέο αγνξέο e) Κξαηηθέο ζπκβάζεηο 3.Κπαηική Βοήθεια ζηο Πονηοπόπο Δμπόπιο a) Κίλεηξα εμαγσγψλ b) Πξνψζεζε εμαγσγψλ δειαδή ε λαπζηπιντα θαη ην εκπφξην θαηά κήθνο ηεο αθηήο θάπνηνπ θξάηνπο θαη κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηνπ.

55 Βαιάζεο 55 c) Δμαγσγηθέο πηζηψζεηο πινίσλ d) Απαιιαγέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο e) Πεξηνξηζκνί μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο f) Πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο 4.Άλλοι Σπόποι Κπαηικού Παπεμβαηιζμού a) Δζληθφ Νενιφγην (πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζηα πινία πνπ αλήθνπλ ζην Δζληθφ Νενιφγην) b) Ξέλν Νενιφγην (εκπφδηζε πινίσλ κε μέλε ζεκαία) Ναςηιλιακέρ Δπισοπηγήζειρ 1.Άμεζερ επισοπηγήζειρ a) Λεηηνπξγηθέο επηρνξεγήζεηο b) Καηαζθεπαζηηθέο επηρνξεγήζεηο c) Δπηρνξεγήζεηο εθζπγρξνληζκνχ d) Δπηρνξεγήζεηο απφζβεζεο e) Γάλεηα f) Δπηρνξεγήζεηο επηηνθίσλ 2.Έμμεζερ επισοπηγήζειρ a) Δπηδφηεζε επελδχζεσλ b) Δγγχεζε επελδχζεσλ θαη πξνζεζκηαθέο πηζηψζεηο c) Φνξνινγηθά νθέιε d) Καηαζθεπαζηηθέο πξνθαηαβνιέο e) Σεισλεηαθέο απαιιαγέο f) Δπηρνξήγεζε απνδεκίσζεο g) Δπηρνξεγήζεηο ηηκαξηζκηθέο θαη αζθάιεηαο h) Κνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο λαπηηθνχο i) Δπηρνξεγήζεηο πξνο εξεπλεηηθά λαπηηιηαθά θέληξα 3.2 Ηζηοπική αναδπομή ηηρ ελληνικήρ ακηοπλοφαρ Μέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα νη εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο εθηεινχλην απνθιεηζηηθά κε ηζηηνθφξα. Ζ λεψηεξε ειιεληθή αθηνπιντα έρεη ηελ αξρή ηεο ζηελ ηαρπδξνκηθή ζπγθνηλσλία πνπ ζεζκνζεηήζεθε αλάκεζα ζηα ιηκάληα ηεο

56 Βαιάζεο 56 απειεπζεξσκέλεο Διιάδαο. Σν 1830 άξρηζε ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα ιηκάληα ηεο ζηεξηάο θαη ηα λεζηά. Φνξέαο ησλ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ήηαλ ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ. Σν 1836 ε ειιεληθή πνιηηεία "επεθχιαμε" ην αθηνπιντθφ πξνλφκην ζηελ εζληθή λαπηηιία, ρσξίο φκσο λα απνθιείνληαη θαη πινία μέλεο εζληθφηεηαο κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. Σν 1855 ηδξχζεθε ε πξψηε εηαηξεία επηβαηεγψλ πινίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε πξνζπάζεηα γηα εζληθνπνίεζε ησλ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ απέηπρε. Σν 1927 ην δηθαίσκα ηεο αθηνπινταο θαηαξγήζεθε νξηζηηθά γηα ηα πινία πνπ δελ έθεξαλ ειιεληθή ζεκαία. Σε δεθαεηία ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλεπάξθεηα ηνπ πισηνχ πιηθνχ (35 πινία) θαη ε θαηάηκεζε ησλ εθνπιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πνιπάξηζκεο αλεμάξηεηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο(18 επηρεηξήζεηο) κε ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο αδπλαηνχζε λα εμππεξεηήζεη ηηο επηβαηηθέο αλάγθεο. Σν λαπάγην ηνπ θέξπ-κπνη "ΖΡΑΚΛΔΗΟΝ" ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1966 κε ζχκαηα 250 αλζξψπνπο, ην νπνίν απνδφζεθε ζε θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο θαη ζε θαθή πξφζδεζε νρήκαηνο, απνηέιεζε ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ηδέα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αθηνπιντθήο κεηαθνξάο κε ζπιινγηθφ ηξφπν. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 έρνπκε ηελ είζνδν ζηελ αθηνπιντα πνιιψλ εηαηξεηψλ ιατθήο βάζεο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή πξνο ηα ferries, ελψ ην φξην ειηθίαο ππνρξεσηηθήο εμφδνπ ησλ πινίσλ νξίδεηαη ζηα 35 έηε. Σν 1973 εθδίδεηαη ν Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ζεκαίαο, ην πξνλφκην ησλ ειιεληθψλ πινίσλ (cabotage), ηηο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ θαη ηηο δξνκνινγήζεηο. Σν 1976 ην Κξάηνο, κε επηζπκψληαο ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ θαηαζηξνθηθνχ αληαγσληζκνχ, εθδίδεη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 684 ην νπνίν ζεζκνζεηνχζε ην θπξηφηεξν ζεζκηθφ εκπφδην εηζφδνπ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο Άδειαρ Σκοπιμόηηηαρ πξν ηεο δξνκνινγήζεσο ελφο πινίνπ. ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξείηαη ε πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ πεηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ ιατθήο βάζεο. Ζ είζνδνο πινίσλ λέαο ηερλνινγίαο, παξάιιεια κε θηλήζεηο αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα. Οη Δηαηξείεο Λατθήο Βάζεο ελίζρπζαλ ηελ ζέζε ηνπο έλαληη ησλ ηδησηηθψλ πινηνθηεηψλ θαη εμππεξεηνχζαλ ηηο πιένλ θεξδνθφξεο γξακκέο. 3.3 Ζ ελληνική ακηοπλοφα : ζύγσπονερ εξελίξειρ

57 Βαιάζεο 57 Ο θιάδνο ηεο ειιεληθήο αθηνπινταο δηαηξείηαη ζε δπν αγνξέο: ηε δηεζλή θαη ηελ εγρψξηα. Ζ δηεζλήο αθνξά πξσηίζησο ηα δξνκνιφγηα ηεο Αδξηαηηθήο, αιιά παξνπζηάδνληαη ζηαδηαθά επθαηξίεο θαη ζε άιια δξνκνιφγηα φπσο ηεο Βαιηηθήο, εληφο ηεο Μεζνγείνπ(απφ Διιάδα πξνο Κχπξν, Αίγππην, Ηζξαήι θαη Λίβαλν, απφ Διιάδα πξνο δπηηθά παξάιηα ηεο Σνπξθίαο) θαζψο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Ζ εγρψξηα αγνξά αιιάδεη ζπλεπεία ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα κηα εληαία αγνξά ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο απνηειεί θαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ. ( Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 9, ζει. 122 ) 3.4 Σο ππονόμιο ηηρ ακηοπλοφαρ ζηην Δςπυπαφκή Ένυζη πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1986, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο ΔΟΚ πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά έλα παθέην 4 Καλνληζκψλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηελ πξψηε θάζε ηεο Κνηλνηηθήο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο. Μεηαμχ απηψλ ησλ Καλνληζκψλ ήηαλ θαη ν Νο 4055/86 πνπ αθνξνχζε ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ (λννχληαη σο ηέηνηεο νη ελδνθνηλνηηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ απφ νπνηνδήπνηε ιηκάλη θξάηνποκέινπο ζε νπνηνδήπνηε ιηκάλη ή εγθαηαζηάζεηο off-shore άιινπ θξάηνπο-κέινπο θαη νη κεηαθνξέο πξνο ή απφ ηξίηεο ρψξεο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ θξάηνπο-κέινπο θαη ησλ ιηκαληψλ ή εγθαηαζηάζεσλ off-shore ηξίηεο ρψξαο) ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαη κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ. ηνλ Καλνληζκφ απηφλ πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ κνλνκεξψλ εζληθψλ πεξηνξηζκψλ ην αξγφηεξν κέρξη 1 Ηαλνπαξίνπ 1993.Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1992 ην πκβνχιην πηνζέηεζε ηνλ Κανονιζμό ςπ απιθμ.3577/92 πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ(ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ). χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ απηφ 19 : Δπηηξέπεηαη ε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο-κέινπο γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη 19 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζκ. 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1992

58 Βαιάζεο 58 ζθάθε ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο-κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο-κέινο. Σα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ηνπ ζθάθνπο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην ζθάθνο ή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν ην ζθάθνο εθηειεί ελδνκεηαθνξέο. ρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε ελδνκεηαθνξά. Πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνχλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηηο ελδνκεηαθνξέο εμαηηίαο ηεο απειεπζέξσζεο(π.ρ. εγθαηάιεηςε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ δελ απνθέξνπλ θέξδε, φπσο απηά ηεο άγνλεο γξακκήο) επηηξέπεηαη ε ζχλαςε "ζπκβάζεσλ αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο" κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ελφο θξάηνπο-κέινπο θαη ελφο πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ζην θνηλφ επαξθείο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. Ο πινηνθηήηεο πνπ αλαιακβάλεη" ππνρξέσζε παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο" αλαιακβάλεη νπζηαζηηθά, βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κηα ππνρξέσζε εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ ηα νπνία πηζαλφλ δελ ζα εθηεινχζε αλ ιάκβαλε ππφςε ηνπ απνθιεηζηηθά ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα. ε πεξίπησζε πνπ ζεκεησζνχλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ιφγσ ηεο ειεπζέξσζεο ησλ ελδνκεηαθνξψλ, ε Δπηηξνπή έρεη ηελ επρέξεηα λα ιάβεη κέηξα δηαζθάιηζεο. Απηά είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσξηλή εμαίξεζε ηεο ζρεηηθήο δψλεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ. Ζ άξζε ηνπ cabotage αθνξά ηνπο πινηνθηήηεο 20 ηεο Κνηλφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα πινία είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο-κέινο, θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ θαη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζ'απηφ ην θξάηνοκέινο θαζψο θαη ηνπο θνηλνηηθνχο πινηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα πινία ζα λενινγεζνχλ ζην λενιφγην EUROS, αθφηνπ ην πκβνχιην ζα εγθξίλεη ην λενιφγην απηφ. 20 ηελ έλλνηα ηνπ "θνηλνηηθνχ πινηνθηήηε" πεξηιακβάλνληαη θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ σο ηφπν εγθαηάζηαζεο ρψξα εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, ειέγρνληαη φκσο απφ ππεθφνπο ησλ θξαηψλκειψλ θαη έρνπλ πινίν λενινγεκέλν ζε θξάηνο-κέινο.

59 Βαιάζεο 59 Ο Καλνληζκφο πξνβιέπεη σο πξνζεζκία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ζηα θξάηε-κέιε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Γηα ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ε ειεπζέξσζε ησλ ελδνκεηαθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά αλά ηχπν κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.γηα ηηο ίδηεο ρψξεο, νη ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ησλ λεζηψλ θαη νη ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαη ησλ λεζηψλ ζα ειεπζεξσζνχλ ην Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα ηζρχεη: 1. Απφ αίξεηαη ην πξνλφκην γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα 2. Απφ αίξεηαη ην πξνλφκην γηα ηα επηβαηεγά αθηνπιντθά Παξέρεηαη δπλαηφηεηα λα αλαζηνιήο γηα ηηο θξνπαδηέξεο κέρξη ,γηα κεηαθνξέο πεηξειαίνπ θαη πφζηκνπ λεξνχ-ζηξαηεγηθά εκπνξεχκαηα, κέρξη , γηα κεηαθνξέο κε πινία ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 650 θφξσλ, κέρξη θαη γηα ηηο ηαθηηθέο επηβαηηθέο γξακκέο, κέρξη Δπίζεο αλαζηέιιεηαη κέρξη ε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ιηκέλσλ λεζηψλ ηεο ίδηαο ρψξαο. Γηα ιφγνπο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπλνρήο, αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ κέρξη ηελ ζηηο ηαθηηθέο επηβαηεγέο γξακκέο θαη ζηηο ηαθηηθέο πνξζκεηαθέο γξακκέο, πνπ δηελεξγνχληαη κε πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 650 θφξσλ, κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ιηκαληψλ ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ, ή κεηαμχ ιηκαληψλ ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ. Ζ επάλδξσζε πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 650 θφξσλ θαη απηψλ πνπ δηελεξγνχλ κεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο κε ιηκάληα λήζσλ ή κφλν κεηαμχ λήζσλ εκπίπηεη ζηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. 3.5 Σο ππονόμιο ηηρ ακηοπλοφαρ ζηην Δλλάδα Ζ κεηαθνξά επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ κεηαμχ εζληθψλ ιηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ σο ην 2001 εζληθή λνκνζεζία, επηηξεπφηαλ κφλν ζε ειιεληθά πινία φηαλ απηά κεηέθεξαλ επηβάηεο ή εκπνξεχκαηα, θάησ ησλ θφξσλ, κεηαμχ ειιεληθψλ

60 Βαιάζεο 60 ιηκέλσλ ή πξαγκαηνπνηνχζαλ θξνπαδηέξεο κεηαμχ απηψλ ησλ ιηκέλσλ 21. Άδεηεο κπνξνχζαλ λα ρνξεγεζνχλ ζε πινία κε μέλε ζεκαία ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πινίσλ, αλεπάξθεηαο θάιπςεο έθηαησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ή κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαηεγνξηψλ. Γεδνκέλεο φκσο ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 3577/92, ην 2001 θαηαξηίζζεθε θαη ςεθίζηεθε ν Ν.2932/01 πεξί "Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηηο Θαιάζζηεο Δλδνκεηαθνξέο" 22. O λφκνο απηφο πξνβιέπεη φηη απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ είλαη ειεχζεξε ε παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ: - παξέρνληαη έλαληη ακνηβήο απφ πινηνθηήηε θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο (ΔΚ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (ΔΕΔ), εθηφο απφ ηελ Διβεηία - εθηεινχληαη κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη λεζηψλ ή κεηαμχ ιηκέλσλ λεζηψλ, απφ επηβαηεγά θαη νρεκαηαγσγά πινία, επηβαηεγά ή θνξηεγά, δξνκνινγεκέλα ζε ηαθηηθή γξακκή επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ, θαζψο θαη απφ πινία πνπ έρνπλ νιηθή ρσξεηηθφηεηα κέρξη 650 κνλάδεο ππνινγηζκνχ, εθφζνλ ηα πινία απηά είλαη λενινγεκέλα ζηελ Διιάδα ή άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΚ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο ΔΕΔ, εθηφο Διβεηίαο, θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ Ο λφκνο ζέηεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ. Οη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ηαθηηθψλ γξακκψλ δξνκνινγνχληαη ζε γξακκέο εληαγκέλεο ζην γεληθφ δίθηπν αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ πνπ θαιχπηεη ηνπο ιηκέλεο φισλ αλεμαξηήησο ησλ λεζηψλ. 21 Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θξνπαδηέξα πεξηιακβάλεη θαη αιινδαπά ιηκάληα αιιά ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηεο είλαη ειιεληθφ ιηκάλη. 22 ΦΔΚ ππ' αξηζκ. 145, Ν 2932/01 "Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο- χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο-Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη άιιεο δηαηάμεηο", Ηνχληνο Eλψ ε άξζε ηνπ cabotage πξνβιεπφηαλ γηα ην 2004, επηζπεχζζεθε θαηά 2 ρξφληα, ίζσο θαη ιφγσ ηνπ ηξαγηθνχ αηπρήκαηνο ηνπ Δμπξέο άκηλα ην 2000 θαη νξηζκέλσλ δπζάξεζησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ εθείλε ηελ επνρή ζην ρψξν ηεο αθηνπινταο, ζε κηα πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηεο θαηάζηαζεο.

61 Βαιάζεο 61 Γηα ηε δξνκνιφγεζε επηβαηεγνχ θαη νρεκαηαγσγνχ πινίνπ πξέπεη ην πινίν λα ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα λαπηηιηαθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο. Θα πξέπεη επίζεο ην πινίν λα κελ έρεη ειηθία άλσ ησλ 35 εηψλ θαηά ηα έηε 2002,2003,2004,2005, 34 εηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006, 32 εηψλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 30 εηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Ο πινηνθηήηεο δελ πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζηεί ή λα είλαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα κεηαβάιιεη κνλνκεξψο ηα δξνκνιφγηα, νχηε ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν δηαθνπήο ηνπο. Ζ κεηαβνιή ησλ δξνκνινγίσλ επηηξέπεηαη αλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα θαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. Μπνξεί σζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ λα αληηθαηαζηήζεη ην πινίν κε άιιν αλάινγεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλάινγσλ πξνζφλησλ. Ζ δηαθνπή εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ επηηξέπεηαη γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εηήζηα επηζεψξεζε ηνπ πινίνπ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 2 κήλεο. Γηα ηηο δξνκνινγήζεηο πινίσλ ππνβάιινληαη δειψζεηο κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κέρξη ηε 10ε Φεβξνπαξίνπ εθδίδεη δειηίν ηχπνπ. Μέρξη ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ κπνξεί ελδηαθεξφκελνο λα ηξνπνπνηήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ηελ δήισζή ηνπ. θάζε Δάλ γηα νξηζκέλεο γξακκέο δελ έρνπλ ππνβιεζεί ηέηνηεο δειψζεηο ή απηέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηαθηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ, ηεο πιήξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ν Τπνπξγφο κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο δηάξθεηαο ηξηψλ έσο πέληε εηψλ γηα ηελ απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ησλ πινίσλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Σν Τπνπξγείν, ην αξγφηεξν κέρξη 30 Απξηιίνπ κε πξφζθιεζή ηνπ θαιεί ηνπο πινηνθηήηεο λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Αλ δελ ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο ή απηέο πνπ ππνβιήζεθαλ δελ είλαη επαξθείο, πξνθεξχζζεηαη κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ή 24 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο νξίδνληαη πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ επηζεσξήζεσλ ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειηθία ηξηάληα εηψλ θαηά ηε δξνκνιφγεζή ηνπο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008.

62 Βαιάζεο 62 ζπκβάζεσλ αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ν νπνίνο δηεμάγεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 15 Ηνπλίνπ. πληζηάηαη αλεμάξηεηε αξρή κε ηελ επσλπκία "Ρπζκηζηηθή Αξρή Θαιάζζησλ Δλδνκεηαθνξψλ" (ΡΑΘΔ) θαη έδξα ηνλ Πεηξαηά,ε νπνία έρεη σο έξγν ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ, ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ ειεχζεξνπ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζηνπο παξαβάηεο. Εεηά επίζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηνλ πινηνθηήηε ζηνηρεία γηα ην πινίν, ηα δξνκνιφγηά ηνπ θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ. πληζηάηαη ζην ΤΔΝ πκβνχιην Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ (Α) 25 πνπ ζα γλσκνδνηεί γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν απηφλ. 3.6 ημεία ηπιβήρ μεηαξύ πολιηείαρ και ακηοπλόυν Γηα ηνπο αθηνπιφνπο,ηα πξνβιήκαηα απφ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηνπ ΤΔΝ εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία.: Θεζμικό πλαίζιο Παξά ηηο δηακαξηπξίεο ησλ αθηνπιφσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα ζηνλ λφκν 2932/01 ελψ έρεη αξρίζεη ε εθαξκνγή ηνπ απφ πνπ θαηά ηνλ λφκν απηφλ "θαηαξγείηαη" ην θακπνηάδ θαη αλνίγεηαη ε αγνξά ηεο αθηνπινταο ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο θνηλνηηθνχο ππεθφνπο. Σν πεξίεξγν είλαη φηη ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηα νπνία ε ΔΔΑ έρεη δηαηππψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηεο γηα νξηζκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ, δηαηείλνληαη φηη ην θακπνηάδ γη' απηνχο αίξεηαη ηελ θαη δελ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο αηηηάζεηο ηεο ΔΔΑ πξν ηεο εκεξνκελίαο απηήο Μέιε ηνπ είλαη εθπξφζσπνη ηνπ ΤΔΝ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ, ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο, ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, ηεο Δλσζεο Δθνπιηζηψλ Αθηνπινταο, ηνπ ΔΟΣ θαη άιισλ θνξέσλ. 26 Ζ αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αξκφδηα γηα ηελ Δλέξγεηα, ηηο Μεηαθνξέο θαη ηηο ρέζεηο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θα Loyola de Palacio αλαθέξεη φηη "ν θαλνληζκφο γηα ηελ άξζε ηνπ cabotage δελ ζα ηζρχζεη γηα ηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο κεηαμχ λεζηψλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004.(Ναπηεκπνξηθή, )

63 Βαιάζεο 63 Τποποποίηζη ΠΔ 101/1995 Κανονιζμού πεπί ενδιαιηήζεωρ και καθοπιζμού επιβαηών ηων επιβαηηγών πλοίων Οξίδεηαη φηη ην 30% ησλ ζέζεσλ ησλ Δ/Γ πινίσλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε επηβάηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ρσξίο ε ΔΔΑ λα ιάβεη γλψζε γη' απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε. Μείωζη ειζθοπών ΝΑΤ Οη αθηνπιφνη δεηνχλ ε κείσζε απηψλ ησλ εηζθνξψλ λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ θιάδν ηνπο. Εκπηώζειρ ζηα ειζιηήπια Οη απνθάζεηο ηνπ ΤΔΝ κε ηηο εμσθξεληθέο εθπηψζεηο πνπ έρεη ρνξεγήζεη θαη επεθηείλεη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηβαηψλ δεκηνπξγεί ηελ αληίδξαζε ησλ αθηνπιφσλ 27. Voyage Data Recorder (VDR) Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα παξαηεξεζνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ απφ ηελ άκεζε (κέρξη ) εγθαηάζηαζε ηνπ VDR νη αθηνπιφνη δεηνχλ ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα λα κελ παξαηεξεζνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζε Δ/Γ πινία πνπ είλαη ππφρξεα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Υποσπέωζη δημόζιαρ ςπηπεζίαρ ζηιρ γπαμμέρ ελεύθεπηρ δπομολόγηζηρ Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Ν 2932/01 ζην ΤΔΝ λα επηβάιιεη ζηηο γξακκέο ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, αλαηξεί, θαηά ηνπο αθηνπιφνπο, ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνθαιεί αζέκηην αληαγσληζκφ. Σύνθεζη πληπώμαηορ χκθσλα κε ηνπο αθηνπιφνπο, ζε φια ηα θξάηε-κέιε ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο πεξηνξίδεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαη κφλν, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα φπνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ είλαη Έιιελεο. Μείωζη ηος οπίος ηλικίαρ για απόζςπζη Ζ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο αθηνπιφνπο, είλαη ε κφλε ρψξα ηεο ΔΔ πνπ επηβάιιεη φξην ειηθίαο γηα ηελ απφζπξζε ηα 35 έηε έσο ην 2002, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ζε 30 έηε σο ην ηέινο ηνπ Απηφ ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 27 Να ζεκεησζεί φηη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002 ε ηηκή ηνπ λαχινπ νηθνλνκηθήο ζέζεο απμάλεηαη ζπλνιηθά θαηά 7,4%, απφ ηα νπνία ην 3% είλαη ν λενθαζηεξσζείο επίλαπινο πνπ ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε άγνλσλ γξακκψλ.

64 Βαιάζεο 64 ειιεληθή αθηνπιντα, δεδνκέλνπ φηη νη αθηνπιντθέο επηρεηξήζεηο έθαλαλ ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο πξνγξακκαηηζκνχο κε νξίδνληα εθκεηάιιεπζεο ηελ 35εηία. Διάπκεια απαζσόληζηρ ηος πλοίος Οη αθηνπιφνη ζεσξνχλ φηη ε απαίηεζε ηεο 10κελεο απαζρφιεζεο ησλ πινίσλ είλαη άδηθε θαη παξάινγε, δηφηη ηα πινία ππνρξεψλνληαη εθηεινχλ αλειιηπψο ηα δξνκνιφγηά ηνπο κε κεδακηλφ κεηαθνξηθφ έξγν ηνπο πεξηζζφηεξνπο κήλεο, ελψ ην ίδην κεηαθνξηθφ έξγν ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κε ιηγφηεξα πινία. Η ύπαπξη δικηύος Ο λφκνο θάλεη ιφγν γηα γξακκέο εληαγκέλεο ζην γεληθφ δίθηπν αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ. Οη αθηνπιφνη φκσο δεηνχλ νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε πνπ ζα ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ φπνηεο γξακκέο ζεσξνχλ θεξδνθφξεο, ελψ γηα φζεο δελ ππάξμεη ελδηαθέξνλ δεηνχλ λα επηδνηεζνχλ απφ ην θξάηνο. Ηζρπξίδνληαη φηη ην πψο ζα δηακνξθσζεί ην δίθηπν ζα πξνθχςεη απφ ηε δήηεζε θαη δελ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, άιισζηε απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία δελ πξνβιέπεηαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη δίθηπν γηα ην cabotage. Λιμενικέρ Υποδομέρ Οη αθηνπιφνη επηζεκαίλνπλ ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ. Διπλά Πληπώμαηα Οη αθηνπιφνη ηζρπξίδνληαη φηη γηα ηηο ψξεο απαζρφιεζεο πνπ θαζηεξψλνληαη πέξαλ ηνπ 10ψξνπ, ρξεηάδνληαη δηπιά πιεξψκαηα, θάηη πνπ επηβαξχλεη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. Η ανάγκη σπημαηοδόηηζηρ Ζ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ θαη βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγεί θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη εηαηξείεο ζηξάθεθαλ ζηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Δπίζεο, έλαο κεγάινο αξηζκφο μέλσλ ηξαπεδψλ ππνζηεξίδεη ηνλ θιάδν. Εγγςηηική Επιζηολή Γελ λνείηαη γηα ειεχζεξε δξνκνιφγεζε ε θαηαβνιή παξάβνινπ θαη εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ην πνζφ ηεο νπνίαο δελ είλαη επθαηαθξφλεην.

65 Βαιάζεο Ζ θέζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ Ζ Έλσζε Δθνπιηζηψλ Αθηνπινταο (ΔΔΑ) έρεη πξνζθχγεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ πεξί αθηνπινταο κε ελζηάζεηο γηα αθχξσζε απνθάζεσλ νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ησλ ππνδεηγκάησλ δήισζεο γηα ηα δξνκνιφγηα θαη ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ζηα ιηκάληα θαζψο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη γηα ηνλ ρξφλν εηήζηαο αθηλεζίαο ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ησλ ηαρχπινσλ Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκθσλεί φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα απαηηνχληαη κφλνλ φηαλ πξνηείλεηαη λα αλαπιεξψλνληαη ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, φηη ε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ γηα ηε δηάζεζε ρψξσλ παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη φζνλ αθνξά ην Γεληθφ Γίθηπν αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ είλαη ηεο γλψκεο φηη νη ειιεληθέο αξρέο πξέπεη λα απνθαζίδνπλ κφλνλ γηα ηηο γξακκέο, ηελ ηαθηηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη θάιπςε απφ ηελ αγνξά. 3.8 Μια κπιηική μαηιά Ο Καλνληζκφο 3577/92 ξπζκίδεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ cabotage, αιιά απηή ε απειεπζέξσζε έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηελ έλλνηα φηη αθνξά απηνχο πνπ παξέρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο- κέινπο θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ εζληθφηεηα αιιά νχηε θαη είλαη κφληκα εγθαηαζηεκέλνη ζε απηφ ην θξάηνο-κέινο. Γηαηί απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλαο ππήθννο θάπνηνπ θξάηνπο-κέινπο, θαη ελ πξνθεηκέλσ κηα αθηνπιντθή εηαηξεία, εγθαηαζηαζεί κφληκα ζε έλα άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηφηε κπνξεί λα αζθήζεη ηελ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα θαηά πιήξε αληηζηνηρία κε φ,ηη ηζρχεη θαη γηα ηνλ ππήθνν ηεο ρψξαο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο.. Άξα, ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζηαηεχεη κφλν ελ κέξεη ηελ ειιεληθή αθηνπιντα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ πνπ γίλεηαη ε άξζε ηνπ cabotage θαη ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ θνηλνηηθή είλαη έλα δηάζηεκα κεηαβαηηθφ., φπνπ ζα ζπδεηεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα λα

66 Βαιάζεο 66 γίλνπλ νη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο. ην πλεχκα απηφ ην ΤΔΝ πξνρσξάεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Νφκνπ 29932/2001. ην ππφ θαηάζεζε λνκνζρέδην πξνβιέπεηαη απινπνίεζε ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ θαηαζέηεη ε εηαηξεία γηα ηε δξνκνιφγεζε πινίνπ ηεο, πξνθήξπμε κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη κεηά ηηο 15 Ηνπλίνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη παξάηαζε κέρξη θαη ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ ηεο αλαθνίλσζεο ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο ήδε ππνβαιιφκελεο αηηήζεηο. Δπίζεο έρεη ήδε εθπνλήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ην πξφγξακκα "ΑΡΗΑΓΝΖ", γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηηο αθηνπιντθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηεο Διιάδαο. ην πξφγξακκα απηφ πξνβιέπεη ηε ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ κέζσ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ γεξαζκέλνπ αθηνπιντθνχ ζηφινπ, ηελ αλάπηπμε ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο. πλεπεία ηνπ αλαδπφκελνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο νμχλνληαη νη αληηπαξαζέζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ γηα ηα πιένλ πξνζνδνθφξα θνκκάηηα ηεο αγνξάο. ηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ παξαηεξείηαη κηα επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θπξίσο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Ζ ηάζε εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ εληζρχεηαη απφ ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο, ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ, πνπ ζπλεπάγεηαη αζχκθνξν θφζηνο γηα ηηο κηθξέο εηαηξείεο θαη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ εληαία εζσηεξηθή αγνξά ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Πάλησο, νη ειιεληθέο αθηνπιντθέο εηαηξείεο ζεσξνχλ φηη κεηά ηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ, νη αιινδαπέο εηαηξείεο δχζθνια ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ απηφλνκα ζηελ Διιάδα αιιά πνιχ πηζαλφλ ζα εηζέιζνπλ κε ηε κνξθή ζπκπξάμεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Βαζηθφ επηρείξεκα γη' απηφ είλαη φηη ζηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο, φπνπ δελ ηζρχεη ην πξνλφκην ηεο αθηνπινταο, νη ειιεληθέο εηαηξείεο δηεζλψλ πιφσλ θηλνχληαη ζε ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε δχλακε. Δπίζεο, δελ είλαη βέβαην φηη ε δήηεζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο είλαη ηθαλή λα πξνζειθχζεη ηε δξνκνιφγεζε πινίσλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο φηαλ ζα έρνπλ ππνρξέσζε λα εθηεινχλ δξνκνιφγηα θαη ην ρεηκψλα κε ρακεινχο βαζκνχο πιεξφηεηαο θαη λα ππφθεηληαη ζε θξαηηθνχο ειέγρνπο ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο.

67 Βαιάζεο 67 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 4.1 Οι διεθνείρ ναςηιλιακέρ ζσέζειρ Ζ λαπηηιία, σο παξάγνληαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο αλήθεη ζε νξηζκέλν γεσπνιηηηθφ ρψξν θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ. Χο νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία φκσο ζπλδέεηαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, κε επξχηεξεο, πάλησο δηεζλείο, νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εκπνξηθέο

68 Βαιάζεο 68 αληαιιαγέο πξνζιακβάλνπλ αλάινγν ραξαθηήξα θαη εχξνο. Δμάιινπ, σο νηθνλνκηθή κνλάδα, ην εκπνξηθφ πινίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηξεηο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : ηηο κεηαθνξέο, ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία πνπ ην παξάγεη. Απφ ηελ πνιιαπιφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζχλδεζεο θαη απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ππφζηαζή ηεο ε λαπηηιία ζπλαξηάηαη κε γεληθνχο νηθνλνκηθνχο, αιιά θαη εμσνηθνλνκηθνχο, φξνπο ιεηηνπξγίαο, θάηη πνπ θαζηζηά αλαγθαία κηα ζπλνπηηθή εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ παγθφζκηα λαπηηιηαθή νηθνλνκία κέρξη ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αλαπηχρζεθε ηζηνξηθά θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ θαηά θχξην ιφγν επλννχζαλ ηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη απέηξεπαλ ζπλήζσο ηελ ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Οη ηξνκαθηηθέο απψιεηεο, πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ πνιέκνπ, θαζψο επίζεο θαη ε απμεκέλε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαζπγθξφηεζεο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Σε δεθαεηία ηνπ '60 κηα ζεηξά απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Νηγεξία, Αξγεληηλή, Βξαδηιία, Νφηηνο Κνξέα, Σατβάλ) άξρηζαλ λα δείρλνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία δηαβιέπνληαο ζε απηήλ ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο βειηίσζεο ηνπ εκπνξηθνχ ηνπο ηζνδπγίνπ θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Καηά ηελ ίδηα δεθαεηία ε αλάγθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηα πςειά επίπεδα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, νδήγεζε ηηο ρψξεο πνπ δηέζεηαλ ζεκαληηθή λαππεγηθή βηνκεραλία, ζηελ πξνζθνξά ηδηαίηεξα επλντθψλ φξσλ λαππήγεζεο. ε απηφ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά θαη ν αληαγσληζκφο ησλ ιεγνκέλσλ "λέσλ βηνκεραληθψλ" ρσξψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο (Σατβάλ, Νφηηα Κνξέα, θιπ), πνπ βαζίδνληαλ ζην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη πνπ αθνινπζψληαο ην δπηηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν ζηξάθεθαλ ζε θιαζηθέο βηνκεραληθέο κεζφδνπο γηα λα πεηχρνπλ πην γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ δηέζεζε, ρσξίο ηελ αλαγθαία πεξίζθεςε, ηα κεγάια θεθάιαηα γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ εζληθψλ ζηφισλ. Οη "λέεο βηνκεραληθέο" ρψξεο, πνπ δηέζεηαλ εζληθά θνξηία ή/θαη ρακειφκηζζν λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ, δελ δίζηαζαλ λα επηβάινπλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ λεναπνθηεζέλησλ εκπνξηθψλ ζηφισλ ηνπο. Σα κέηξα απηά ήηαλ θπξίσο, ε παξαθξάηεζε θνξηίνπ (cargo reservation) θαη ν επηκεξηζκφο (cargo sharing) ησλ θνξηίσλ, νη νηθνλνκηθέο επηδνηήζεηο ζηε λαπηηιία (financial assistance) θαζψο θαη νη θάζε ηχπνπ δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο (administrative restrictions). Οη λένη απηνί εζληθνί

69 Βαιάζεο 69 ζηφινη αλαπηχρζεθαλ είηε σο θξαηηθέο είηε σο ηδησηηθέο εζληθέο επηρεηξήζεηο. Ο ζηφρνο, πνπ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είραλ επηβάιιεη ζηα πιαίζηα ηεο UNCTAD, γηα αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εζληθψλ ηνπο ζηφισλ ζην 20% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο, ζήκεξα έρεη ήδε επηηεπρζεί. 28 Παξ'φια απηά φκσο δελ θαηάθεξαλ λα επσθειεζνχλ φιεο νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη λα αλαπηχμνπλ εζληθνχο θξαηηθνχο ή ηδησηηθνχο ζηφινπο, πξάγκα, πνπ νδήγεζε ζε κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ νξηζκέλσλ ρσξψλ απηήο ηεο νκάδαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Οη ηέσο ρψξεο θξαηηθνχ εκπνξίνπ γηα λα ζηεξίμνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηνπο εζληθνχο ηνπο ζηφινπο ζηεξίρζεθαλ ζε δηάθνξεο κνξθέο πξνζηαηεπηηζκνχ. Παξ'φια απηά ε πνιηηηθή ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ δελ πξνζέθεξε ελζαξξπληηθέο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο ησλ ρσξψλ απηψλ. Πξάγκαηη απηφ ζπλέβε, φπσο απέδεημαλ θαη νη εμειίμεηο ζηηο ρψξεο ηεο COMECON πνπ ζήκεξα έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηνλ θηιειεπζεξηζκφ. Αληίζηνηρα, ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη βηνκεραληθέο ρψξεο έραζαλ ζηγά-ζηγά ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, πνπ είραλ θπξίσο εμαηηίαο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαη έηζη πεξηφξηζαλ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο θαηά ησλ κέηξσλ πξνζηαηεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έπαηξλαλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη άξρηζαλ άιινηε ξεηά θαη άιινηε ζησπεξά λα πηνζεηνχλ αλάινγεο κεζφδνπο ζε κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ελφο κέξνπο ηνπιάρηζηνλ ησλ εζληθψλ ηνπο ζηφισλ. Ζ θαίξηα θαηλνηνκία ζηε κεηαπνιεκηθή λαπηηιία ησλ ρχδελ θνξηίσλ ππήξμε ε εηζαγσγή ησλ bulk carrier. Παξαδνζηαθά, ηα ρχδελ θνξηία κεηαθέξνληαλ κε ηα θιαζηθά θνξηεγά πινία, ησλ νπνίσλ αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο ήηαλ ηα Liberty. Οη απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ- θαη εηδηθά ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Δπξψπεο- γηα κεγάιεο πνζφηεηεο ησλ πέληε ρχδελ θνξηίσλ επέβαιιαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ bulk carrier. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ίζρπζαλ ζηα δεμακελφπινηα, ίζρπαλ θαη ζηα bulk carrier, ηα νπνία φκσο πεξηνξίζηεθαλ ζε πνιχ κηθξφηεξα κεγέζε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ιηκαληψλ ππνδνρήο, αιιά θαη ιφγσ ηφζν κεγάισλ πνζνηήησλ θνξηίνπ. Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ bulk carrier ζηνλ παγθφζκην ζηφιν έθζαζε ην 20% ηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη μεπέξαζε ην 30% ηε δεθαεηία ηνπ '80. Ζ παγθφζκηα λαπηηιηαθή θξίζε πνπ άξρηζε ην 1974 επηδεηλψζεθε απφ ην 1981 θαη κεηά, χζηεξα απφ κηα πξφζθαηξε βειηίσζε ην Αηηία ππήξμε ε κείσζε ηεο 28 Παπαγηαλλνχιεο Κ. Ν.,"Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο & ε Διιεληθή θαη Γηεζλήο Ναπηηιία", Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα 2002

70 Βαιάζεο 70 παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ιφγσ πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ιφγσ ξηδηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ, πνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ κέζσλ δηαλπφκελσλ απνζηάζεσλ. Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ κηα ξαγδαία πηψζε ησλ λαχισλ ζε φιεο ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο, πνπ γηα κελ ηελ αγνξά μεξψλ θνξηίσλ νη λαχινη δηακνξθψζεθαλ ην 1986 ζην 74% ησλ λαχισλ ηνπ 1980, ελψ γηα ηα δεμακελφπινηα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ κφιηο 30% έλαληη ηνπ Ζ παξαηεηακέλε απηή θξίζε νδήγεζε αξρηθά κελ ζε έλα ηεξάζηην ζπλνιηθφ ηνλάδ παξνπιηζκέλσλ πινίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε κηα ξαγδαία αχμεζε ησλ δηαιχζεσλ παγθνζκίσο. Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ πινίσλ έπεζαλ κέρξη θαη 50% έλαληη ησλ ηηκψλ ηνπ , ρσξίο επηπρψο λα ζεκεησζεί νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο λενθαηαζθεπαδφκελσλ πινίσλ ζε φιε απηήλ ηελ πεξίνδν 29. ιεο απηέο νη δπζκελείο εμειίμεηο νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ απφ ην 1982 θαη κεηά, ρσξίο φκσο λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ είρε λα παξαηεξεζεί απφ ηελ πεξίνδν , δειαδή ηελ πεξίνδν ακέζσο,κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Παξάιιεια κεγάιεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο έιαβαλ ρψξα ζηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ (ξαγδαία κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πεηξειαηνθφξσλ), θαη ζηε κέζε ειηθία ηνπο (αχμεζε ζηελ πεξίνδν ). Δπίζεο, ζνβαξέο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζπλέβεζαλ θαη ζηνπο δέθα κεγαιχηεξνπο ζηφινπο ηνπ θφζκνπ, φπσο κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ παγθφζκην ζηφιν, αχμεζε ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο, απφξξηςε φισλ ησλ Γπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ (πιελ ηεο Διιάδαο) απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, άλνδνο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ κέρξη ην 1981 θαη κείσζή ηνπ ζηε ζπλέρεηα, κείσζε ηνπ ζηφινπ ηεο Ηαπσλίαο πνπ φκσο δηαηεξήζεθε ζηελ ηξίηε ζέζε, άλνδνο ησλ ζηφισλ ηεο Λατθήο Κίλαο, ηεο Κχπξνπ, ησλ Μπαράκαο, ησλ Φηιηππίλσλ, δηαηήξεζε ησλ ζηφισλ ΖΠΑ θαη ΔΓ θαη άιιεο παξφκνηεο εμειίμεηο. Παξάιιεια ηεξάζηηεο ήηαλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο θαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε λαπηηιία, φπσο ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία, νη λαπηηιηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη αζθαιίζεηο, νη λαπιψζεηο, νη εθνδηαζκνί, θιπ. Οη δεκηέο πνπ πξνθάιεζαλ νη πεηξειατθέο θξίζεηο ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ αλππνιφγηζηεο. Έηζη πνιιέο ηξάπεδεο απνζχξζεθαλ παληθφβιεηεο απφ ηε λαπηηιία θαη δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη, πνπ πίζηεπαλ θαη 29 ΔΚΘΔΔΗ 11 γηα ηα Πξνγξάκκαηα , ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ

71 Βαιάζεο 71 εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ, φηη ρξεηάδεηαη κηα γεληθή αλαζεψξεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο. Ζ ζπλερηδφκελε, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο θξίζεο, ξαγδαία κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηνπο ζηφινπ νδήγεζε πνιιέο παξαδνζηαθέο επξσπατθέο λαπηηιηαθέο ρψξεο ζηε δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ Offshore Registries, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηε δηαξξνή ησλ πινίσλ ηνπο πξνο ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο. Σα λενιφγηα απηά παξέρνπλ ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πινίσλ αλάινγεο κε εθείλεο ησλ αλνηθηψλ λενινγίσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 1. Ίδξπζε λενινγίνπ ζε εδάθε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θχξηα ρψξα κε θάπνην απνηθηαθνχ ηχπνπ θαζεζηψο, έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη αλεμάξηεηα λενιφγην, αιιά ζηελ νπζία λα είλαη εζληθφ αθνχ παξέρεηαη ε ζεκαία ηεο θχξηαο ρψξαο. 2. Ληγφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ απφ φ,ηη απαηηεί ην γλήζην εζληθφ λενιφγην, π.ρ. ιηγφηεξν απζηεξνί θαλφλεο αζθαιείαο θαη επάλδξσζεο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θιπ. Οη αληίζεηεο αθξηβψο δηεξγαζίεο άξρηζαλ, παξάιιεια, λα γίλνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ πιεζψξα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη νη κεγάιεο πνζφηεηεο εζληθψλ θνξηίσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο, ηηο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηθψλ ηνπο εζληθψλ ζηφισλ. Γη'απηφ θαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο UNCTAD γηα ηα έηε 1984 θαη 1985, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έθζαζαλ λα θαηέρνπλ ην 17,1% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο ηνπο απφ δηάθνξνπο θνξείο κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηνλ παγθφζκην ζηφιν, πξηλ ζπκθσλεζεί νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε άξζε νπνησλδήπνηε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. κσο ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ εμαηηίαο ηεο ηειεπηαίαο θξίζεο έρεη ππνζηεί ηφζν κεγάιεο δεκηέο, θαζψο επίζεο θαη νη γεληθέο ζπλζήθεο ππεξρξέσζεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, δελ επλννχλ ηέηνηεο επηδηψμεηο αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζηφισλ εθ κέξνπο ησλ. 4.2 Ανάλςζη ηηρ παγκόζμιαρ αγοπάρ θαλάζζιυν μεηαθοπών

72 Βαιάζεο 72 Ζ λαπηηιηαθή αγνξά (shipping market) γεληθά επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: Εήηηζη (Demand) 1. Παγθφζκηα νηθνλνκία (world economy) 2. Θαιάζζην εκπφξην (seaborne commodity trade) 3. Μέζε απφζηαζε κεηαθνξάο θνξηίσλ (average haul) 4. Μεηαθνξηθφ θφζηνο (transport cost) 5. Πνιηηηθά γεγνλφηα (political events) Πποζθοπά (Supply) 1. Παγθφζκηνο ζηφινο (world fleet) 2. Ναππεγηθή παξαγσγή (shipbuilding output) 3. Γηαιχζεηο θαη απψιεηεο πινίσλ (scrapping and losses) 4. Παξαγσγηθφηεηα πινίσλ (fleet performance) 5. Λεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πινίνπ (operating environment) ζνλ αθνξά ζηε δήηεζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, φπσο είλαη θαηαλνεηφ ε θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη ν πξψηνο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο απφ φινπο πνπ επεξεάδεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. Γηάθνξα πνιηηηθά γεγνλφηα επίζεο πνπ κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα ζπκβνχλ, φπσο π.ρ. ην θιείζηκν ην 1956 ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, ν πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ ην 1990 θ.α. επεξεάδνπλ άκεζα, ιφγσ ηεο αιιαγήο πνιιψλ δξνκνινγίσλ ζηελ λαπζηπιντα, θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία αιιά θαη ην ζαιάζζην εκπφξην κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεηαη άκεζα θαη ε δήηεζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. 30 ρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ην ίδην ην κεηαθνξηθφ κέζν, δειαδή ην πινίν, ελ αληηζέζεη κε ην θνξηίν πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ δήηεζε. ηελ πξνζθνξά ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα, ε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ πινίσλ, ε παξαγσγηθφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ. 4.3 Γιεθνείρ Οπγανιζμοί ηηρ ναςηιλίαρ 30 Παπαγηαλλνχιεο Κ. Ν.,"Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο & ε Διιεληθή θαη Γηεζλήο Ναπηηιία", Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα 2002

73 Βαιάζεο 73 Α) Ηδιυηικοί 1. Υξεκαηηζηήξην Ναπηηιηαθψλ πλαιιαγψλ( The Baltic and Mercantile Shipping Exchange)-αζρνιείηαη κφλν κε ηνλ ηνκέα ησλ πινίσλ ηνπ μεξνχ θνξηίνπ 2. κηινη Πξνζηαζίαο θαη Απνδεκίσζεο(Protection and Indemnity Clubs)- πξφθεηηαη γηα νκίινπο αιιειαζθάιηζεο ησλ πινηνθηεηψλ γηα δηάθνξεο απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο 3. Γηεζλή Έλσζε Νενγλσκφλσλ(ή εηαηξεηψλ θαηάηαμεο( International Association of Classification Societies-IACS))-πξνσζεί πξφηππα αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο 4. Γηεζλέο Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην(International Chamber of Shipping)-κέιε ηνπ είλαη ηα λαπηηθά επηκειεηήξηα δηαθφξσλ ρσξψλ 5. πκβνχιην Δπξσπατθψλ θαη Iαπσληθψλ Δζληθψλ Δλψζεσλ Πινηνθηεηψλ(Council of European and Japanese National Shipowners' Associations-CENSA)-έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηνλ ΟΟΑ θαη ζηελ UNCTAD 6. Οκνζπνλδία Δζληθψλ Δλψζεσλ Ναπινκεζηηψλ θαη Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ(Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents- FONASBA) 7. Έλσζε Πινηνθηεηψλ Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο(European Community Shipowners' Association-ECSA) 8. Γηεζλέο Ναπηηθφ πκβνχιην(baltic and International Maritime Council I- BIMCO) -παξέρεη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα θνξνιφγεζεο θαη λαχισζεο θνξηίσλ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ηδησηηθφο νξγαληζκφο ζηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν 9. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Δπηηξνπή(Comite Maritime International-CMI)-έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα λνκηθά δεηήκαηα ηεο λαπηηιίαο κε θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα 10. πλέιεπζε Δπηκειεηεξίσλ ηεο Μεζνγείνπ(Assemblas Camaras Mediteraneas- ASCAME) 11. Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην(International Chamber of Commerce-ICC)-ζηα πιαίζηά ηνπ ιεηηνπξγεί θαη κηα Δπηηξνπή Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ

74 Βαιάζεο Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Γξαθείν(International Maritime Bureau-IMB)- εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ παξάξηεκα ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 13. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Οκνζπνλδία(International Shipping Federation-ISF)- αζρνιείηαη κε εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πινηνθηεηψλ 14. Γηεζλέο Φφξνπκ Ναπηηιηαθψλ Βηνκεραληψλ(International Maritime Industries Forum-IMIF)-ζθνπφ έρεη λα δηαηεξήζεη έλα πγηέο εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο 15. Γηεζλήο Έλσζε Αλεμάξηεησλ Πινηνθηεηψλ(Intercargo)-κέιε ηεο είλαη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ μεξψλ θνξηίσλ 16. Γηεζλήο Έλσζε Αλεμάξηεησλ Πινηνθηεηψλ Γεμακελφπινησλ (International Associationof Independent Tanker Shipowners-Intertanko) 17. Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Φφξνπκ ησλ Δηαηξεηψλ Πεηξειαίνπ(Oil Companies International Marine Forum -OCIMF) Β) Γιακςβεπνηηικοί και Κςβεπνηηικοί 1. Κπβεξλεηηθνί κεραληζκνί ηελ ΖΠΑ πνπ αζρνινχληαη κε λαπηηιηαθά ζέκαηα 2. Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο(International Maritime Organization-IMO) 3. Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο(International Labour Organization-ILO) Ο Οξγαληζκφο απηφο πνπ απνηειεί εμεηδηθεπκέλν ξγαλν ηνπ ΟΖΔ, έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε δηεζλψλ πξνηχπσλ φζνλ αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο λαπηηθψλ ζηα πινία. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ, πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ελζσκάησζε ησλ ππαξρφλησλ λαπηηιηαθψλ νξγάλσλ ζε κία λέα Γηεζλή χκβαζε, πνπ ζα δηέπεη ηα επίπεδα λαπηηθήο εξγαζίαο Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο δψδεθα ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Τςεινχ Δπηπέδνπ Οκάδα Δξγαζίαο ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο λέαο χκβαζεο, ελψ αθφκα, ζπκπεξηιήθζεθε κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηελ δηαηχπσζε ζρεδίνπ ηνπ λένπ Οξγάλνπ.

75 Βαιάζεο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο- ΟΟΑ(Organisationfor Economic Co-operation and Development-OECD Ζ Δπηηξνπή Ναπηηιηαθψλ Μεηαθνξψλ (OECD/Maritime Transport Committee-MTC) ζπζηήζεθε ην 1948 κε ζηφρν λα ζπληνλίζεη ηηο αθνινπζνχκελεο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο πνιηηηθέο αλνηθνδφκεζεο ηεο λαπηηιίαο ηνπο. H MTC απνηειεί ην θαηάιιειν βήκα ζην νπνίν κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ ηα δεηήκαηα ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ ηφζν απφ ηελ πνιηηηθή φζν θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην βήκα ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη δηάινγνο θαη δηαβνχιεπζε κεηαμχ Κξαηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελαξκφληζε θαη ε ζχγθιηζε ησλ λαπηηιηαθψλ πνιηηηθψλ ησλ Κ-Μ ΟΟΑ. Απνζηνιή ηεο είλαη ε θαηάξγεζε θάζε εκπνδίνπ ζηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 5. πλδηάζθεςε Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε(United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) Σα θπξηφηεξα ζέκαηα λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ε Ναπηηιηαθή Δπηηξνπή ηεο UNCTAD ήηαλ: a) Κψδηθαο πκπεξηθνξάο Σαθηηθψλ Γξακκψλ (Code of Conduct on Liner Conferences) b) Πνιπκεξείο Μεηαθνξέο (Multimodal Transport) c) Αλάπηπμε Ληκέλσλ, εηδηθά ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ d) Πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θνξησηψλ (shippers) e) πλεξγαζία ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία f) Αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία g) Σα Φνξηία Υχδελ (μεξά θαη πγξά) h) ξνη Νενιφγεζεο ησλ πινίσλ 6. Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ-ΠΟΔ (World Trade Organization-WTO) 7. Paris MOU. Σν πξσηφθνιιν ζχκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ απνηειείηαη απφ 20 ζπκκεηέρνπζεο ζαιάζζηεο ππεξεζίεο θαη θαιχπηεη ηα χδαηα ησλ επξσπατθψλ παξάθηησλ θξαηψλ θαη ηε ιεθάλε Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή ζηελ Δπξψπε. Σν πξσηφθνιιν ζχκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θάησ ηνπ κεηξίνπ ζθαθψλ

76 Βαιάζεο 76 κέζσ ελφο ελαξκνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθνχ ειέγρνπ ιηκέλσλ. Γηελεξγνχληαη εηεζίσο πάλσ απφ επηζεσξήζεηο ζηα μέλα ζθάθε ζηνπο ιηκέλεο ηνπ πξσηνθφιινπ ζχκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ, εμαζθαιίδνληαο φηη απηά ηα ζθάθε αληαπνθξίλνληαη ζηε δηεζλή αζθάιεηα θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα, θαη φηη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο έρνπλ ηηο επαξθείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο Γιεθνήρ Ναςηιλιακόρ Οπγανιζμόρ (IMO) Ο Γηεζλήο Nαπηηιηαθφο Oξγαληζκφο είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο νξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ λαπηηιία θαη ηδξχζεθε ην 1958 ζην Λνλδίλν. ήκεξα έρεη 162 θξάηε-κέιε θαζψο θαη 3 ζπλδεδεκέλα κέιε, ελψ ππάξρνπλ δηεζλείο κε-θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ επίζεκα ζπλδεζεί καδί ηνπ κε θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ίδξπζήο ηνπ ήηαλ λα αλαπηχμεη Γηεζλείο πκβάζεηο, Κψδηθεο θαη πζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ απφ φια ηα θξάηε-κέιε. H πξνψζεζε δειαδή θαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηερληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηεζλή λαπηηιία θαη ε πηνζέηεζε λνκηθψλ νξγάλσλ (πκβάζεσλ, Κσδίθσλ, θ.ι.π.) πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαξθή βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Σν θπξίαξρν φξγαλν είλαη ε πλέιεπζε (Assembly) πνπ ζπλεδξηάδεη θάζε 2 ρξφληα. Σν πκβνχιην (Council) πνπ απνηειείηαί απφ 40 κέιε 32, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πλέιεπζε αλά δηεηία είλαη ε δηνηθνχζα Αξρή ηνπ ΗΜΟ. ηηο εξγαζίεο ησλ Δπηηξνπψλ θαη Τπνεπηηξνπψλ ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηα θξάηε-κέιε θαη εθπξφζσπνη πνιιψλ δηαθπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηεο λαπηηιίαο θαη έρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζέζε ζηνλ IMO, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ αιιά κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Σα 40 κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απαξηίδνληαη απφ 3 θαηεγνξίεο ρσξψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ 10 ρψξεο πνπ έρνπλ κέγηζην ελδηαθέξνλ ζηελ παξνρή δηεζλψλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ 10 επίζεο ρψξεο πνπ έρνπλ κέγηζην ελδηαθέξνλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ 32 Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2002

77 Βαιάζεο ρψξεο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ παξνρή ή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ, φπνπ γηα ηελ θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ην γεσγξαθηθφ θξηηήξην.(βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 4, ζει.128 ). Άιια φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη: Ζ Δπιηποπή Σεσνικήρ ςνεπγαζίαρ Έρεη ηελ επζχλε λα ζπληνλίδεη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηνλ ΗΜΟ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο Ζ Νομική Δπιηποπή Απνηειείηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΗΜΟ θαη απνζηνιή ηεο είλαη ε ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα λνκηθήο θχζεσο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ Δπιηποπή Γιεςκόλςνζηρ ηηρ Γιεθνούρ Ναςηιλιακήρ Κίνηζηρ ηος ΗΜΟ Απνηειείηαη απφ φια ηα Κ-Μ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη έξγν ηεο είλαη ε επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε πξνψζεζε ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαθπνκέλσλ πξνβιεκάησλ. Ζ Δπιηποπή Ναςηικήρ Αζθάλειαρ Δίλαη ην αλψηαην ηερληθφ φξγαλν ηνπ ΗΜΟ. Απνηειείηαη απφ φια ηα Κ-Μ ηνπ θαη σο απνζηνιή ηνπ έρεη ηελ εμέηαζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πνπ άκεζα επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο Ζ Δπιηποπή Πποζηαζίαρ Θαλαζζίος Πεπιβάλλονηορ Απνηειείηαη απφ φια ηα Κ-Μ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη αζρνιείηαη κε φια ηα δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΗΜΟ ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ έιεγρν/απνθπγή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηα πινία ε φια ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ν ΗΜΟ έρεη ζπδεηήζεη, πηνζεηήζεη θαη επηθπξψζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία..( Βι. Παξάξηεκα ζει.114) ςμβολή ηηρ Δλλάδαρ ζηο έπγο ηος ΗΜΟ Ζ Διιάδα πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο ζθνπνχο θαη ηα ηδεψδε ηνπ ΗΜΟ. Δίλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο, πνπ πξνζρψξεζαλ ζηε χκβαζε ηνπ ΗΜΟ θαη απφ ηελ ίδξπζε

78 Βαιάζεο 78 ηνπ Οξγαληζκνχ ππήξμε δξαζηήξην κέινο κε επνηθνδνκεηηθή δξάζε, ζπκκεηέρνληαο ζε φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Έρεη εμαηξεηηθή επίδνζε φζνλ αθνξά ηελ επηθχξσζε θαη εθαξκνγή ησλ νξγάλσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν ΗΜΟ. Λφγσ ηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ηεο ε Διιάδα θαηαβάιιεη θάζε ρξφλν πνιχ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ ΗΜΟ. Καηά ην 2001 ε ζπλεηζθνξά απηή αλήιζε ζε ιίξεο Αγγιίαο, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 4,14% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΗΜΟ. Έηζη, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, ππνζηεξίδνληαο ζηαζεξά ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ. Απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ε Διιάδα εθιέγεηαη, κε εμαίξεζε ην 1977, ζπλερψο ζηελ Καηεγνξία Α ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ (βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 4, ζει. 128), ηνπ θαηεμνρήλ νξγάλνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΗΜΟ, ιφγσ ηεο δχλακεο ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζηφινπ. Δλ φςεη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΗΜΟ Καλαδνχ θ. W. O' Neil ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2003, ε Διιάδα είρε απνθαζίζεη λα πξνσζήζεη ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ θ. Δπζχκηνπ Μεηξφπνπινπ γηα ηε ζέζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηελ πεξίνδν ηηο εθινγέο ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2003 ν ππνζηεξηρζείο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θ. Δ. Μεηξφπνπινο, κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, έιαβε κεηαμχ ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ 40 κεγάισλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ, 32 ςήθνπο, έλαληη 8 ηεο Νηγεξηαλήο ππνςήθηαο Monica Nkechi Mbanefo θαη 0 ηoπ Ηζιαλδνχ ππνςεθίνπ Μagnus Johannesson θαη εθιέρζεθε ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΗΜΟ. Ο θ. Δ. Μεηξφπνπινο, κε λαπηηθή θαηαγσγή θαη παηδεία (Γαιαμίδη) ππήξμε πινίαξρνο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη αλψηαηνο Αμησκαηηθφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. Ο θ. Μεηξφπνπινο απφ ην 1979 είλαη ζηέιερνο ηνπ ΗΜΟ ζηελ αξρή σο αμησκαηηθφο ζηε Γηεχζπλζε Αζθαιείαο Ναπζηπινΐαο. Δλ ζπλερεία θαηέιαβε δηάθνξεο ζέζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ φπσο απηέο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηκήκαηνο, ηνπ ππνδηεπζπληή ζε ζέκαηα λαπζηπινΐαο θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηνκέα λαπηηθήο αζθάιεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα εθηεινχζε ρξέε βνεζνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα, δηαηεξψληαο ηα θαζήθνληά ηνπ σο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο λαπηηθήο αζθαιείαο. εκεηψλεηαη φηη ε εθινγή ηνπ θ. Μεηξφπνπινπ ζα πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΗΜΟ ζε έμη κήλεο. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο γηαηί αθελφο ε αλάδεημε Έιιελα ζηελ

79 Βαιάζεο 79 θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ηνπ Οξγαληζκνχ ζα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, αθεηέξνπ ε Διιάδα, απφ ην 1945, δελ είρε πνηέ Γεληθφ Γξακκαηέα ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ Παγκόζμιορ Οπγανιζμόρ Δμποπίος (WTO)- GATS 2000 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ηδξχζεθε ην 1995 ζε ζπλέρεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο ( ) θαη εδξεχεη ζηελ Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Μέιε ηνπ ΠΟΔ είλαη 142 θξάηε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε δηεζλψλ πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, ζηελ νξγάλσζε εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε πνιπκεξέο επίπεδν κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ, ζηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε εκπνξηθψλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ, ζηελ επνπηεία εζληθψλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηέινο ζηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζε αλαπηπζζφκελα θξάηε θαζψο θαη ζηελ ζπλεξγαζία ζε αληηθείκελα εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο Ηζηοπικό διαππαγμαηεύζευν για ηην ναςηιλία / Negotiating Group for Maritime Transport Services ηηο 28 Ηνπλίνπ 1996 ηα θξάηε κέιε ηνπ ΠΟΔ ζπκθψλεζαλ λα δηαθφςνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα πξφζβαζε ζηελ αγνξά γηα ηνλ ηνκέα ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ. Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 42 θπβεξλήζεηο ζπκκεηείραλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. εθ ησλ νπνίσλ νη 24 είραλ ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο γηα δεζκεχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ (conditional offers for market access commitments). Ζ απφθαζε γηα δηαθνπή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εκπεξηέρεη ηέζζεξα κέξε: 1. Πξψηνλ, ηελ δηαθνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο

80 Βαιάζεο Γεχηεξνλ, ηελ κε εθαξκνγή ηεο ξήηξαο MFN (most favored nation treatment) ηεο GATS [General Agreement on Trade in Services] γηα ηνλ ηνκέα ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ 3. Σξίηνλ, ε εθ λένπ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ είρε ηνπνζεηεζεί γηα ην έηνο 2000 ζα βαζηδφηαλ ζηηο δεζκεχζεηο πνπ είραλ ήδε αλαιεθζεί θαη 4. Σέηαξηνλ, θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα παγψκαηνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο δελ ζα πηνζεηήζνπλ πξφζζεηα κέηξα πεξηνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηελ εζληθή αγνξά πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ αξρηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηνπο ελ φςεη επεξρφκελνπ λένπ γχξνπ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ [stand still clause]. Ζ βαζηθή αηηία δηαθνπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γχξνπ δηαπξαγκάηεπζεο νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ηεο αληηπξνζσπείαο ησλ ΖΠΑ λα ππνβάιεη εθηελή δηαπξαγκαηεπηηθή πξνζθνξά επηθαινχκελε ηηο πεξηνξηζκέλεο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ Νέορ γύπορ διαππαγμάηεςζηρ GATS 2000 Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ ηεο ππνπξγηθήο δηάζθεςεο ηνπ Seattle ην 1999, γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηηο λαπηηιηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2000 ην Γεληθφ πκβνχιην ηνπ ΠΟΔ απνθάζηζε ηελ επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Σν έηνο 2000 αλαιψζεθε ζηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή γεληθψλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ αξρψλ. Σνλ Μάην ηνπ 2000 ζπκθσλήζεθε έλα θαη' αξρήλ ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο "Road Map", ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ ππνβνιή γεληθψλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ πξνηάζεσλ έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 [ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν νη ΖΠΑ, φζν ε Δ.Δ. θαη ε Ηαπσλία ππέβαιαλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο]. Σέινο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΟΔ ππνβιήζεθε θείκελν ζρεηηθφ κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο απφ νκάδα θξαηψλ, ε νπνία απνηειείην απφ ηελ Δ.Δ., ηελ Ηαπσλία, ηελ Κνξέα, ην Υνλγθ-Κνλγθ (Κίλα), ηελ Ννξβεγία θαη ηελ ηγθαπνχξε.

81 Βαιάζεο 81 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2001 ζε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δκπφξην θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΠΟΔ ππνβιήζεθαλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο θαη εηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Οξφζεκν απνηέιεζε ε πξφζθαηε Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ηεο Doha ζην Qatar (Ννέκβξηνο 2001) ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζεηηθά θαη ζεκαηνδνηήζεθε ε επίζεκε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο GATS Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ έρνπλ εμεηάζεη ηελ εζσηεξηθή παξάθηηα λαπηηιία γλσζηή σο ελδνκεηαθνξέο, έλαλ ηδηαίηεξα πξνζηαηεπκέλν ηνκέα. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηαηεξνχλ απηφ ην είδνο κεηαθνξάο γηα ηα ζθάθε εζληθφο-ζεκαηψλ Δννοιολογική οπιοθέηηζη πλαιζίος διαππαγμάηεςζηρ για ηιρ ναςηιλιακέρ ςπηπεζίερ Σν ΤΔΝ έρεη ήδε ππνζηεξίμεη ηελ θνηλνηηθή ζέζε, ε νπνία ζπκκεξίδεηαη θαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί επί ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαπξαγκάηεπζεο ["three pillar approach"]. Ο θαησηέξσ πίλαθαο θαηαγξάθεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ πιαηζίνπ δηαπξαγκάηεπζεο: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ "THREE PILLAR APPROACH" 1. Γιεθνείρ Ναςηιλιακέρ Μεηαθοπέρ [International Shipping]: Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη πξνζψπσλ κεηαμχ ιηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. 2. Βοηθηηικέρ Τπηπεζίερ [Auxiliary Services]: Υεηξηζκφο θνξηίσλ, απνζήθεπζε θαη ζηνηβαζία θνξηίσλ, πξνψζεζε θνξηίσλ, ηεισλεηαθέο

82 Βαιάζεο 82 δηαδηθαζίεο, ρεηξηζκφο θαη πξνψζεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, εγθαηάζηαζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ αιινδαπνχο. 3. Ππόζβαζη και σπήζη Λιμενικών Τπηπεζιών [Access to and use of port facilities]: ππεξεζίεο πινήγεζεο, ξπκνπιθηθέο ππεξεζίεο, ζπιινγή θαηαινίπσλ θαη απνξξηκκάησλ, ππεξεζίεο δηνίθεζεο ιηκέλσλ θαη αγθπξνβνιίαο. 4. Χο ηέηαξηε ζεκαηηθή ελφηεηα "fourth pillar" έρεη πξνηαζεί θαη εθηηκάηαη, φηη ηειηθά ζα γίλεη απνδεθηή απηή ησλ πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ πφξηα - πφξηα "door to door multi modal transport services". 4.4 H ναςηιλιακή πολιηική ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ Ζ ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζηελ ΔΔ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Οη ιφγνη γη απηφ είλαη εθηφο απφ ηνπο θαζαξά νηθνλνκηθνχο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, θαη απηνί πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή αζθάιεηά ηνπο. Ζ ζπκβνιή απηή γίλεηαη πην θαηαλνεηή εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο: o Ζ ΔΔ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε εκπνξηθή πεξηνρή ηνπ θφζκνπ o Ζ ΔΔ θαιχπηεη ζε βάξνο ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ o Πάλσ απφ ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρψξεο θαη ην 25% ζρεδφλ ηνπ φγθνπ ησλ εζσηεξηθψλ επξσπατθψλ ζπλαιιαγψλ δηαθηλείηαη κέζσ ηεο ζάιαζζαο o Ο ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο είλαη πνχ ζεκαληηθφο γηα ηελ ΔΔ, ιφγσ ηνπ φηη απνθέξεη ζπλάιιαγκα θαη δεκηνπξγεί απαζρφιεζε ηφζν ζηε ζάιαζζα φζν θαη ζηελ μεξά o Οη Δπξσπαίνη πινηνθηήηεο ειέγρνπλ ζήκεξα ην 38% πεξίπνπ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ κεηαθνξάο κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη πεξίπνπ ην 31% ηνπ ζηφινπ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ ( Βι. Παξάξηεκα ρεδηάγξακκα 12, ζει. 124 ) Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ, ην 1981, ν θνηλνηηθφο ζηφινο απμήζεθε ζε 28% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ζε 33% αλ ιεθζεί ππφςε ην ζχλνιν ηνπ

83 Βαιάζεο 83 ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. Έηζη ε ΔΟΚ, έγηλε ηφηε ε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή δχλακε ζηνλ θφζκν. Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο ζεσξείηαη φηη άξρηζε λα πθίζηαηαη απφ ην 1985, κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ λαπηηιία. Σελ ίδηα ρξνληά ππνγξάθεθε θαη ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (ΔΔΠ) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Γηα πξψηε θνξά αλαπηχρζεθε θαη κηα πξψηε δέζκε κέηξσλ θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο 4 Καλνληζκνχο : 4055/86 πεξί εθαξκνγήο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ 4056/86 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 4057/86 πεξί δεκηνπξγίαο κεραληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζέκηησλ πξαθηηθψλ dumping ησλ λαχισλ απφ εθνπιηζηέο ηξίησλ ρσξψλ 4058/86 πεξί αλαιήςεσο ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο σθεαλνπφξεο κεηαθνξέο θνξηίσλ Οη κεηέπεηηα πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο παξάιιεινπ λενινγίνπ κε ηα ππφινηπα ησλ θξαηψλ-κειψλ, γλσζηφ σο EUROS, λαπάγεζαλ ηειηθψο. Ζ θνηλή πνιηηηθή πνπ έρεη εγθξηζεί πιήξσο θαη απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ειιηκεληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ επηζεψξεζε πινίσλ φισλ ησλ ζεκαηψλ, ζηελ πξνψζεζε θαηάιιειεο θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ππνδνκήο λαπηηθήο αζθάιεηαο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ζηα επξσπατθά χδαηα, ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ ζεκειηψδε ηνπο ξφιν θαζνξηζκνχ δηεζλψλ πξνηχπσλ. Ζ ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ραξάμεη ηε κειινληηθή πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αλαθνίλσζε ην 1993 ηελ Λεπθή Βίβιν γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αθνξά θαη ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη, γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ ΔΔ, απηή ε ηειεπηαία πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ εμαζθάιηζε ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη ζπλζεθψλ

84 Βαιάζεο 84 ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ ζε φιε ηελ παγθφζκηα λαπηηιία. Ζ Κνηλφηεηα ζεσξεί φηη ζην κέιινλ πξέπεη λα ηζρχεη ε αξρή ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα ηζρχζεη ε αξρή ηνπ Μάιινλ Δπλννχκελνπ Κξάηνπο Δςπυπαφκή Τπηπεζία Αζθάλειαρ Ναςζιπλοφαρ (EMSA) Ζ Κνηλφηεηα κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε πςεινχ, νκνηφκνξθνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ επηπέδνπ αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία πνπ πιένπλ ζηηο επξσπατθέο ζάιαζζεο ίδξπζε κε Καλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα (EMSA - European Maritime Safety Agency). Ο νξγαληζκφο απηφο ζα παξέρεη ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή ηελ αλαγθαία ηερληθή θαη επηζηεκνληθή βνήζεηα, θαζψο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε πςεινχ επηπέδνπ, γηα λα ηνπο ζπλδξάκεη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία, ηνπ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηζρπφλησλ κέηξσλ

85 Βαιάζεο 85 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - Ζ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 5.1 Ζ παγκοζμιοποίηζη ηηρ οικονομίαρ Γηαλχνληαο έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη θαηά ηελ είζνδν ηεο λέαο ρηιηεηίαο, βξηζθφκαζηε πξν κηαο λέαο επνρήο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ελφο θαηλνχξγηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο ρσξίο ζχλνξα, κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ψζηε λα κε κείλεη αλεπεξέαζηε ε πιένλ δηεζλήο βηνκεραλία, δειαδή ε λαπηηιία. ηνλ ζεκεξηλφ θφζκν θαη δεδνκέλσλ ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε θηινζνθία ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα ηδενινγία. Οη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζεσξνχλ φηη κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζα κπνξέζνπλ λα

86 Βαιάζεο 86 βειηηψζνπλ ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο αιιά θαη ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα φρη κφλν σο βξαρππξφζεζκν ζηφρν, αιιά θαη φηη κε ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο ζα επηηχρνπλ ηνπο καθξνπξφζεζκνχο ηνπο ζηφρνπο. 33 Σν επίπεδν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, δειαδή ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή έληαζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ. Ζ ινγηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νδήγεζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κία πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θέξδνπο θαη βάζε γηα λέα ζεσξία πεξί νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 5.2 Ζ παγκοζμιοποίηζη ηηρ ναςηιλίαρ ήκεξα ε λαπηηιία, πνπ ιφγσ ηνπ δηεζλή ηεο ραξαθηήξα θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, εμειίζζεηαη ζπλερψο, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κεγάιεο αιιαγέο θαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην. Οη λένη θαλνληζκνί ζηνλ ΗΜΟ, θαζψο θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απφ ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο λαπηηιίαο, ηεο νπνίαο ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε πξαθηηθή ηεο αιιαγήο ηεο εζληθήο ζεκαίαο, πεξάζακε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο λαπηηιίαο. Οη ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νινθιεξσκέλεο δξάζεο ηεο νπνηαζδήπνηε λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη νη θάησζη 34 : ζεκαία ηεο ρψξαο, πνπ δείρλεη ηελ εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ εζληθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πινίνπ θαη γξαθείνπ ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ γξαθείνπ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο εζληθφηεηα ησλ θνξηίσλ 33 Galbraith T.K., "Ζ θνηλσλία ηεο αθζνλίαο", Παπαδήζε, Γνπιηέικνο Α.,"Λεηηνπξγηθή δηαρείξηζε λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ", J+J,1996

87 Βαιάζεο 87 θεθάιαην, πνπ δείρλεη ηελ πξνέιεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ρξεζηκνπνίεζε μέλσλ ιηκέλσλ εμππεξέηεζε αλαγθψλ θαηαλαισηψλ ηξίησλ ρσξψλ Απφ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ζπληειεζηψλ θαίλεηαη θαζαξά ην εάλ θαη θαηά πφζν κηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη δηεζλνπνηεκέλε ή κε. Έηζη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη δηεζλνπνίεζε ζηε λαπηηιία, φηαλ ε εζληθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ινηπψλ ζπληειεζηψλ εθκεηάιιεπζεο κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εζληθφηεηα ηνπ πινηνθηήηε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο γεληθά είλαη φηη ζε ζρέζε κε ηελ δηεζλνπνηεκέλε ή πνιπεζληθή επηρείξεζε έρεη απνθεληξσκέλε ηελ ιήςε απνθάζεσλ, πνπ κπνξεί πιένλ λα γίλεηαη ζε θάζε έδξα ηεο θαη ζε θάζε μέλε ρψξα, κπνξεί δειαδή λα δξαζηεξηνπνηείηαη ηειείσο αλεμάξηεηα. ηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη θαηλφκελν ησλ αξρψλ ηνπ 1970 θαη νθείιεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κέζσ θζελψλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. 5.3 Μελλονηικέρ ηάζειρ ηηρ παγκόζμιαρ ναςηιλίαρ Ζ λαπηηιία ζήκεξα βξίζθεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θάζε εμέιημεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παγθνζκίσο. Έηζη ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία ελδηαθέξεη πιένλ άκεζα θαη ζε πνιχ ζνβαξφ επίπεδν ε εηθφλα πνπ ζα έρεη κειινληηθά ε λαπηηιηαθή αγνξά. Ο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο είλαη ην ηζνδχγην πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο θαζψο επίζεο θαη ν δείθηεο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέζν φξν ηεο απφζηαζεο κεηαθνξάο αλά έηνο. Έηζη ζε πεξηφδνπο χθεζεο ν δείθηεο απηφο ηείλεη λα κεηψλεηαη θαη φηαλ είλαη πςειφο ηφηε απμάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγηθή αλαινγία ησλ πινίσλ. ε γεληθέο γξακκέο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αληηπξνζσπεχεηαη πάληνηε απφ ηελ δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ησλ επελδχζεσλ ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, θαζψο θαη απφ ηελ δνκή ηεο δήηεζεο, πνπ εμειίζζεηαη.

88 Βαιάζεο 88 ηε θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ πγξψλ θνξηίσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ θχξην φγθν ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε θαηέρνληαο πεξίπνπ ην 44% ηνπ εκπνξίνπ απηνχ. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ηνπ μεξνχ θνξηίνπ, πνπ απνηεινχλ ην 56% παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, δειαδή ν βσμίηεο, ην θσζθνξηθφ άιαο, ηα ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, ν άλζξαθαο θαη ηα ζηηεξά, θαιχπηνπλ ην 42% πεξίπνπ ηνπ ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ μεξνχ θνξηίνπ θαη ην 23% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. ζνλ αθνξά ην εκπφξην ησλ ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ, απηφ θαιχπηεη ην 9% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ελψ γηα ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη φηη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα 35. ην εκπφξην ηνπ άλζξαθα δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη κία ζηαδηαθή βειηίσζε, ελψ θαη φζνλ αθνξά ηα ζηηεξά ηζρχεη ην ίδην. Δπίζεο ζρεηηθά κε άιια εκπνξεχκαηα φπσο ε μπιεία αλακέλεηαη φηη ζα ζεκεησζεί κία κείσζε, αληίζεηα φκσο ξαγδαία αλάπηπμε ζα γλσξίζεη ην εκπφξην ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηελ νηθνινγία. Αγσλία θαη αλαηαξαρή εμαθνινπζνχλ λα πξνθαινχλ ηφζν ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε φζν θαη ζηε λαπηηθή νηθνγέλεηα ε απμεηηθή ηάζε πεηξαηηθψλ αιιά θαη ιεζηξηθψλ επηδξνκψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ηφζν ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία φζν θαη ζηε ιαηηληθή Ακεξηθή θαη ιηγφηεξν ζηελ Αθξηθή. χκθσλα κε ηα επίζεκα αλεζπρεηηθά πιένλ ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζαλ ηφζν ν ΗΜΟ φζν θαη ην International Maritime Bureau, νη εηδηθνί ζεσξνχλ φηη ε έθξπζκε πνιηηηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αξθεηψλ αζηαηηθψλ, αθξηθαληθψλ θαη λνηηνακεξηθαληθψλ θξαηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ πηνζέηεζε απζηεξψλ κέηξσλ γηα ηε ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκαηηψλ, πνπ θινλίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην International Maritime Bureau γλσζηνπνίεζε φηη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2003 παξνπζηάζηεθαλ 103 θξνχζκαηα πεηξαηείαο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 18% αχμεζε ηνπ δηεζλνχο εγθιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν Παπαγηαλλνχιεο Κ. Ν.,"Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο & ε Διιεληθή θαη Γηεζλήο Ναπηηιία", Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε παξνπζηάδεηαη ζηελ Ηλδνλεζία θαη ζηε Νηγεξία κε 28 θαη 9 επηζέζεηο αληηζηνίρσο.

89 Βαιάζεο 89 Σν κείδνλ ζήκεξα πξφβιεκα ησλ λαπηηθψλ ρσξψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επξσπατθψλ είλαη ε έιιεηςε εζληθψλ ζηειερψλ γηα ην πινίν εηδηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο γεληθά, ην δε επίπεδν, ηφζν ζε αξηζκνχο φζν θαη ζε πνηφηεηα, δηαξθψο θαηεβαίλεη. Ο αλζξψπηλνο παξάγσλ κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ είλαη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε ηαμηδηνχ. Γηεζλείο αμηφπηζηνη νξγαληζκνί ππνινγίδνπλ φηη ην 85% ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο ή παξάιεηςε. Καη ελψ νη δηεζλείο θαλνληζκνί γίλνληαη δηαξθψο πην απαηηεηηθνί θαη νη έιεγρνη δηαξθψο πην ζπρλνί θαη απζηεξνί, νη ηθαλνί αμησκαηηθνί γίλνληαη δηαξθψο πην δπζεχξεηνη. Απηφ άιισζηε πξνδίδνπλ νη έιεγρνη θαη νη απαγνξεχζεηο απφπινπ (detentions) πνπ νη ιηκεληθέο αξρέο (Port State Control) ή ε ζεκαία (Flag State Control) επηβάιινπλ αλά ηνλ θφζκν. ην λαπηηιηαθφ πεξηνδηθφ Lloyd s Ship Manager Αχγνπζηνο ηνπ 99 δεκνζηεχζεθε κηα ζεκαληηθή κειέηε κε ηίηιν «Eκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ Δπηβεβαηψλεηαη ε θξίζε». Ζ κειέηε θάιπςε πινία θαη έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ Seafarers International Research Center (SIRC), πνπ δηεπζχλεη ν Tony Lane, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cardiff. 37 Σν 25% ησλ επηζεσξεζέλησλ πινίσλ βξέζεθαλ κε απαξάδεθηα ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πιεξψκαηνο, θπξίσο ησλ αμησκαηηθψλ. ην 10% ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ πεξίπνπ αλχπαξθην. Ζ κειέηε απηή επηβεβαηψλεη φηη ε θξίζε έιιεηςε έκπεηξνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απεηιεί ηε βηνκεραλία, θαζψο νη αμησκαηηθνί απφ ηηο παξαδνζηαθά λαπηηθέο ρψξεο πξννδεπηηθά ππνθαζίζηαληαη απφ μέλνπο, κε θησρή λαπηηθή εθπαίδεπζε. Σν έιιεηκκα ζε αμησκαηηθνχο ζα θζάζεη ηηο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Σν 1990, ην 17% ησλ αμησκαηηθψλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ, ελψ ην 2000 ην πνζνζηφ απηφ είρε θζάζεη ην 40% θαη ήδε ππνινγίδεηαη ζην 50% Lloyd s Ship Manager Αχγνπζηνο Μειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Warwick, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο Institute for Employment Research International Shipping Federatioθαη BIMCO

90 Βαιάζεο 90 Μεηά ηελ πκθσλία ηεο GATT ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) ζην πιαίζην ηεο δηακνξθνχκελεο απειεπζέξσζεο ησλ ππεξεζηψλ άξρηζε λα αζρνιείηαη κέζσ ηεο Γηαπξαγκαηεπηηθήο Οκάδαο κε ηα λαπηηιηαθά ζέκαηα. Μειινληηθά, κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο βηνκεραλίεο λα επεθηείλεηαη ζπλερψο, ζεσξείηαη φηη ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζα απμάλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα νη ξνέο εκπνξεπκάησλ κέζσ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ζα απμάλνληαη πεξαηηέξσ. Αθφκε ζεσξείηαη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ε πην νξγαλσκέλε κνξθή λαπηηιίαο, ζηελ νπνία ε αχμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζα επηθέξεη ηε ζχκπξαμε, ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά πνιιψλ Γηαζθέςεσλ, θαη ιηγφηεξν ζηε ρχδελ λαπηηιία. Ζ αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ήηαλ θαηά κέζν φξν ηεο ηάμεσο 6,5% εηεζίσο, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπο ζα είλαη αλάινγνο θαη θαηά ηελ δηαλπφκελε δεθαεηία. ηε λέα ρηιηεηία ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ λαπηηιία ζα είλαη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αγνξαπσιεζίαο ησλ πινίσλ, ηνπο εκπνξηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ, ηνλ ηξφπν αζθαιίζεψο ησλ, ηεο δηαρείξηζήο ησλ, φπσο επίζεο θαη ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ κεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ δηαθνξψλ ηνπο. Δηδηθά απφ ηελ πεηξειατθή θξίζε θαη κεηά ε λαπηηιία είρε θαη ζα ζπλερίδεη λα έρεη κεγάιεο αιιαγέο. Οξηζκέλεο απ'απηέο ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κε ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, πνπ άιιαμε φιε ηελ θηινζνθία ζ'απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθή θαη εκπνξηθή δνκή ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δηάιπζε ησλ παιαηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ κε ηελ κνξθή Γηαζθέςεσλ, ζπλαζπηζκψλ, θνηλνπξαμηψλ. Άιιε αιιαγή ζπλέβε ζην κέγεζνο θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα θνξηεγψλ πινίσλ θαη δεμακελφπινησλ θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ γηα ηελ κεηαθνξά κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο θνξηίσλ (ρεκηθά, πγξαέξην). Σν παιηφ ππεξσθεάλην, πνπ σο θιαζηθφ επηβαηεγφ ππεξεζηψλ γξακκήο απνζχξζεθε ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, κεηαιιάρζεθε θαη αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ ζε θξνπαδηεξφπινην. Μεγάιε εμέιημε είρε θαη ην επηβαηεγφ αθηνπινταο θαη δηεζλψλ πιφσλ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κε άλεζε πνιιψλ επηβαηεγψλ αιιά θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. Δπίζεο ζήκεξα έρνπλ γίλεη κεγάια βήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ λαππεγηθή θαη λαπηηιηαθή ηερλνινγία πνπ θαζηζηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζηελ δηαρείξηζε ελφο πινίνπ αθφκε πην ρακειφ. Ζ δνκή ηεο λαπηηιηαθήο έρεη αιιάμεη θαη

91 Βαιάζεο 91 σο επί ην πιείζηνλ δηνηθείηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα. Σν απμαλφκελν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ πινίνπ έθεξε πνιιά πινία ζηε ζέζε λα αιιάδνπλ ζεκαία λενινγίνπ. Σν πςειφ θφζηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο έρεη πιένλ κεηαηξέςεη νξηζκέλεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θπξίσο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ζε θέληξα ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο. χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο "πξνο κηα λέα λαπηηιηαθή ζηξαηεγηθή" νη κειινληηθέο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία ζε ζρέζε κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζα είλαη: 1. Ζ αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ 2. Οη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 3. Σα πξφηππα επελδχζεσλ 4. Σν πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ησλ πινίσλ Αιιάδνπλ επίζεο νη ζρέζεηο κεηαμχ λαπισηή θαη θαηαζθεπαζηή, ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ κε ην δίθηπν κεηαθνξάο "απφ πφξηα ζε πφξηα". ρεηηθά κε ηελ λαπηηιία θνξηίσλ ρχδελ ε σο άλσ κειέηε ηεο ΔΔ ζεσξεί φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θακία αζθαιήο θαη αθξηβήο πξφβιεςε, παξ'φιεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο επνρηθφηεηάο ηεο θαη ησλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ηηο ιεγφκελεο εμεηδηθεπκέλεο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, φπσο είλαη νη θξνπαδηέξεο, νη ππεξάθηηεο ππεξεζίεο θ.α., πξνβιέπεηαη φηη νη κειινληηθέο ηάζεηο γεληθά ζα είλαη ζεηηθέο, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο επεκεξίαο, πνπ θαίλεηαη φηη επηθξαηεί, ηεο άληιεζεο λέσλ πεγψλ πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ηνπ αλνίγκαηνο λέσλ αγνξψλ. ζνλ αθνξά ζην πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ησλ πινίσλ, ηελ κεησκέλε ζπληήξεζε θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ έρνπλ απηά, νη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη νη ζπλνιηθνί θίλδπλνη αηπρήκαηνο απμάλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. Έηζη, ε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί φηαλ ελεξγνπνηεζεί ε πκθσλία ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ λαππεγηθή βηνκεραλία.

92 Βαιάζεο Ο Παγκόζμιορ ηόλορ ην ηέινο ηνλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2000 ν παγθφζκηνο ζηφινο ησλ σζεκέλσλ πνληνπφξσλ εκπνξηθψλ ζθαθψλ άλσ ησλ 100 GT (αθαζάξηζηνη ηφλνη) αλέξρνληαλ ζε ζθάθε (έλαληη ζθαθψλ εθαηνκκπξίσλ ην 1999). εκεηψζεθε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,8% ζηνπο αξηζκνχο ζθαθψλ θαη κηα αχμεζε 2,7% ζηελ αθαζάξηζηε ρσξεηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. (Βι. Παξάξηεκα Πίλαθεο 5,9 ζει.130, 133) Ζ κέζε ειηθία ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ην 2000 παξέκεηλε ζε 20 έηε. Οη νινθιεξψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζε ζθάθε (1.538 ζθάθε ην 1999) Ο ζηφινο θνξηίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000 ήηαλ ζθάθε 792,4 εθ. gt. Ζ κέζε ειηθία ήηαλ 19 έηε.( Βι. Παξάξηεκα Πίλαθεο 6 θαη 7, ζει.131). Ζ ΔΔ αξηζκνχζε 911 πινία ζην ζχλνιν ηνπ ΟΟΑ θαη ν ζηφινο ηεο απμήζεθε ζε θαηά 4.5% ζε ζρέζε κε ην Ζ σπημαηοδόηηζη ηηρ ναςηιλίαρ Έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ δηεζλή λαπηηιία θαη ίζσο είλαη ην θπξηφηεξν γηα ηνπο πινηνθηήηεο αθνξά ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη φρη κφλν γηαηί ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο είλαη θαη'εμνρήλ δαλεηνδνηνχκελνο, αιιά θαη γηαηί ε εμαζθάιηζε δαλείσλ θαη ην θφζηνο απηψλ απνηεινχλ ηα ζεκεία εθείλα πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία ή κε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ θιάδνπ. Ο ζηφρνο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ είλαη ε επίηεπμε ηνπ ειαρίζηνπ θφζηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ πηζαλέο απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ δηεζλή ρξεκαηαγνξά, πνπ είλαη θπξίσο ηα ηξαπεδηθά επηηφθηα.

93 Βαιάζεο 93 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζηελ νηθνλνκία έρεη επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο θαη έρεη επεξεάζεη επίζεο θαη ηελ δνκή ηνπ. ήκεξα νη ηξάπεδεο ζ'φιν ηνλ θφζκν αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα, πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο παξά ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Οη ηξάπεδεο πξνηηκνχλ ηψξα πηα λα πεξηνξίζνπλ ηνπο πηζησηηθνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο παξά λα ρξεκαηνδνηήζνπλ, φπσο έθαλαλ παιαηφηεξα, ζε πξνβιεκαηηθνχο θαη κε αληαγσληζηηθνχο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη πινηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα έζνδά ηνπο θαη ηα θέξδε ηνπο κε δαλεηαθά θεθάιαηα κε απνηέιεζκα ηνλ ππεξδαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Μειινληηθά ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ σο ρξεκαηνδνηψλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ δηαρεηξηζηψλ σο ρξεκαηνδνηνχκελσλ, ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ ήδε έρνπλ, θαζψο θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, δελ ζα είλαη πηα ν ίδηνο, αιιά ζα δηεπξπλζεί θαη ζα ιάβεη πιένλ γεληθά ηελ κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ. 5.6 Ναςηιλιακή πολιηική για ηο μέλλον ηηρ ΔΔ πσο έρεη αλαθεξζεί, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζεκαίλεη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ΔΔ ζηελ ράξαμε ηεο κειινληηθήο ηεο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο νθείιεη λα επηδηψμεη ηελ εμαζθάιηζε ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη ζπλζεθψλ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ ζε φιε ηελ παγθφζκηα λαπηηιία. Ζ ΔΔ ζα πξέπεη επίζεο λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα λα πξνσζεζεί ε πηνζέηεζε δηεζλνχο ζπκθσλίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη νπνίνη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ θαη δσηηθφ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ειεχζεξνπ θαη ζεκηηνχ

94 Βαιάζεο 94 αληαγσληζκνχ, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ αξρψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά. Σα Νενιφγηα φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα εθζπγρξνληζηνχλ ψζηε λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο. Σέινο ζεκαληηθέο αιιαγέο επηθέξεη ζηελ λαπηηιία ηεο ΔΔ, αχμεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο αιιά θαη απμεκέλν πνιηηηθφ βάξνο ζε νπνηεζδήπνηε δηαπξαγκαηεχζεηο πεξί λαπηηιηαθψλ ζεκάησλ, ε πξφζθαηε δηεχξπλζή ηεο κε ηελ πξνζρψξεζε ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μάιηαο. 5.7 Γενικέρ απσέρ και ζηόσοι ηηρ ελληνικήρ ναςηιλιακήρ πολιηικήρ Ζ Διιεληθή λαπηηιηαθή πνιηηηθή ζηεξίρζεθε αλέθαζελ ζην δίπηπρν ζηαζεξφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηελ επηδίσμε, εθθξαδφκελε ηφζν ζηα δηεζλή fora φζν θαη ζε δηκεξέο επίπεδν, ηεο επηθξάηεζεο ησλ αξρψλ ηνπ ειεχζεξνπ θαη ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ πάζεο θχζεσο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Οη ξήηξεο ηνπ Μάιινλ Δπλννχκελνπ Κξάηνπο (Most Favoured Nation), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα ζην forum θαη ε ξήηξα ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο (National Treatment), ε νπνία απνθιείεη ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ πξνζψπσλ ζην forum, κεηνπζηψλνπλ ηεο επηδηψμεηο ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ζε λνκηθά δεζκεπηηθνχο φξνπο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, απνζθνπψληαο ζηελ εμάιεηςε θάζε δηάθξηζεο κε βάζε ηε ζεκαία ηνπ πινίνπ. Ζ Διιάδα είλαη αληίζεηε ζηε ιήςε κνλνκεξψλ κέηξσλ, απ' νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη, θαη ζε θάζε επθαηξία δηαηξαλψλεη ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε λαπηηιία, σο θαη' εμνρήλ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα, απαηηεί δηεζλείο θαλφλεο κε παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή.. ε θάζε πεξίπησζε, νδεγφο θαη γλψκνλαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ππήξμε ν ζεβαζκφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS 1982) θαζψο ησλ ινηπψλ δηεζλψλ

95 Βαιάζεο 95 λαπηηιηαθψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ κφλνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα επί λαπηηιηαθψλ ζεκάησλ, ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ). ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο δελ είλαη άιινο απφ ηε δηαθχιαμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ πινίνπ θαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ Έιιελα λαπηηθνχ. Ζ Διιάδα ζηνπο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο, πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα Μεηαθνξψλ θαη Ναπηηιίαο, ππνζηεξίδεη θαη πηνζεηεί ηηο ζέζεηο εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ηνλ πγηή θαη ειεχζεξν αληαγσληζκφ, ελψ παξάιιεια αληηηίζεηαη ζε θάζε είδνπο πξνζηαηεπηηζκνχο. Να ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα κεηέρεη ζηελ Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ (ΠΑΗ) πνπ ζεζκνζεηήζεθε ζηε Γηάζθεςε γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Αζθάιεηα Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ (Αλθφλα ) κε ηε «Γηαθήξπμε ηεο Αλθφλαο» απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο, Ηηαιίαο, Αιβαλίαο, Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, Κξναηίαο θαη ινβελίαο 39. θνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο εκπνξίνπ θαη νηθνλνκίαο, ηνπξηζκνχ, ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ θαη ηερληθήο βνήζεηαο, βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη επηζηήκεο, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαπνιέκεζεο παξαλφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ην θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο (Memorandum of Understanding) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Παλεπξσπατθήο Πεξηνρήο Μεηαθνξψλ Μαχξεο Θάιαζζαο (BLACK SEA PETrΑ) θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηεο Πξσηνβνπιίαο απηήο πνπ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 40, πνπ ζηφρν έρεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πνιπηξνπηθνχ (multimodal) δηθηχνπ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή. 39 ηε ζπλέρεηα ζηελ Πξσηνβνπιία πξνζρψξεζε θαη ε Ο.Γ. Γηνπγθνζιαβίαο 40 πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Γ Παλεπξσπατθή Γηάζθεςε Μεηαθνξψλ

96 Βαιάζεο 96 Σέινο ε Διιάδα καδί κε ηελ Αιβαλία, Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Βνπιγαξία, Γεσξγία, Μνιδαβία, Ρνπκαλία, Ρσζία, Σνπξθία θαη Οπθξαλία ζπκκεηέρεη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Δπμείλνπ Πφληνπ (ΟΔΠ)., ν νπνίνο απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ κεξψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ίδξπζε κηαο δηεπξπκέλεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο πεξηνρήο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ βαζκνχ ελζσκάησζεο ησλ Κ-Μ ηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ Διιάδα ιακβάλεη κέξνο ζηηο ζπλφδνπο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Μεηαθνξψλ ηνπ ΟΔΠ, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εμέιημεο ηνπ Transport Action Plan θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ Ζ ανηαγυνιζηικόηηηα ηηρ ελληνικήρ ναςηιλίαρ Ζ αζθάλεια ηυν πλοίυν και ηηρ ναςζιπλοφαρ Σα επίπεδα αζθαιείαο ησλ ειιεληθψλ θαη ειιελφθηεησλ πινίσλ ζήκεξα είλαη πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ήηαλ ζην παξειζφλ, δεδνκέλνπ φηη ην πνζνζηφ αηπρεκάησλ ηδηαίηεξα ησλ πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα πεξίπνπ κε ηνλ κέζν φξν ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. Σν πνζνζηφ πνπ αθνξά ζηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο ησλ ειιεληθψλ επηβαηεγψλ πινίσλ είλαη απφ ηα ρακειφηεξα ζηνλ θφζκν, ελψ κφλν ηα ειιελφθηεηα θνξηεγά πινία κε μέλε ζεκαία επθνιίαο έρνπλ θάπσο πςειφηεξα πνζνζηά απσιεηψλ. Ζ ειιεληθή θαη ε ειιελφθηεηα λαπηηιία έρνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο επάλδξσζεο ησλ πινίσλ ηνπο, ην νπνίν είλαη θαη πνζνηηθφ αιιά θαη πνηνηηθφ ιφγσ ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαη ηεο αλάγθεο απμεκέλσλ πξνζφλησλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο. 41 Σν ρέδην απηφ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κ-Μ ηνπ ΟΔΠ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηθαλνχ λα ζπλδπάζεη θαη ζπλελψζεη ηα πεξηνρηθά πξνγξάκκαηα κε ηα ζρέδηα εμέιημεο ησλ Παλεπξσπατθψλ Γηαδξφκσλ Μεηαθνξψλ (Pan-European Transport Corridors).

97 Βαιάζεο Ζ εκπαίδεςζη ηος ναςηεπγαηικού δςναμικού Σν ζέκα ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία θαη ηελ βησζηκφηεηά ηεο. Γη'απηφ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο δηάθνξα κέηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο λαπηηιηαθήο εμεηδίθεπζεο γηα ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ψζηε λα πξνζειθπζηνχλ πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί, φπσο: ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαη ηελ παξάιιειε επεμεξγαζία λφκνπ πιαηζίνπ γηα ηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε ηελ εθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηα ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ πινία ηελ δεκηνπξγία λαπηηιηαθψλ ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ηα ειιεληθά αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Απφ ηνπο πεξίπνπ 600 θαη έηνο απνθνίηνπο ησλ ΑΔΝ ην 20% δελ κπαξθάξεη, ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο κέλνπλ πέξαλ ησλ 3 εηψλ ζην επάγγεικα θαη κφλν ην 10%, νη πινίαξρνη, θαη ην 12%, νη κεραληθνί, εμαληινχλ ηελ ηεξαξρία παίξλνπλ δειαδή ην δίπισκα Α ηάμεσο. εκαληηθφο αξηζκφο εηζαγνκέλσλ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε λαπηηθή ζηαδηνδξνκία, αιιά ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ελφο πηπρίνπ/πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 42. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ζε αλέξρεηαη ν αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ, ελψ δηπιάζηνο αξηζκφο απαηηείηαη ψζηε λα ππάξρεη επρέξεηα επηινγήο θαη ζηνηρεησδψο λα είλαη ζ ειιεληθά ρέξηα ε λαπηηιία ηεο Διιάδαο. Αθνχ νη αμησκαηηθνί Δ.Ν. δελ απαζρνινχληαη ζε λαπηηθά κφλν θαζήθνληα, αιιά θαη ζε λαπηηιηαθέο ή παξαλαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πινεγνί, αμησκαηηθνί Λ.., εκπεηξνγλψκνλεο, ζηειέρε management, πξάθηνξεο θ.ιπ. Κάζε ρξφλν πεξίπνπ 800 αμησκαηηθνί ζπληαμηνδνηνχληαη, θαη ην έιιεηκκα, ζε αξηζκνχο φπσο θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, επξχλεηαη ζηαζεξά. 42

98 Βαιάζεο 98 Γχξσ ζηα 33 εθαη. επξψ θνζηίδεη εηεζίσο ε δεκφζηα λαπηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ θνξνινγνχκελν πνιίηε θαη ζην πνζφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη κηζζνί ησλ αμησκαηηθψλ θαη κνλίκσλ ππαιιήισλ, νχηε ε ρξήζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (θηίξηα, εμνπιηζκνί θηι.). Δπίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πεξί ηνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθνηην ησλ ΑΔΝ πνπ πξάγκαηη αθνινπζεί ηε λαπηηθή ζηαδηνδξνκία δελ ππάξρνπλ. Πάλσ απφ λένπο θαη έηνο αμησκαηηθνχο ρξεηάδεηαη ε Διιάδα ψζηε λα θαιπθζνχλ θάπνηε ηα θελά επάλδξσζεο ηνπ ππεξκεγέζνπο ζηφινπ ηεο, θη απηφ κφλν κέζσ κηαο δπλακηθήο λαπηηθήο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί Μέηπα για ηην αύξηζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ Ζ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα βξίζθεη ηελ Διιελφθηεηε Ναπηηιία ζε αλνδηθή πνξεία. κσο, ελψ ν ζηφινο ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ απμάλεη ζε αξηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα, αληίζεηα, ην εζληθφ λενιφγην ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη. Ζ κέζε ειηθία ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ είλαη 18 έηε έλαληη 15 εηψλ ηεο παγθφζκηαο. ν ξπζκφο αλαλέσζεο απηψλ επίζεο είλαη βξαδχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο παγθφζκηαο, ελψ ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία έρνπλ κελ κηθξφηεξε κέζε ειηθία αιιά ν ξπζκφο αλαλέσζεο ηνπο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. ηελ Διιάδα νη αξκφδηνη θνξείο ηεο πινηνθηεζίαο ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο, φπσο είλαη ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ 43, ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, θαζψο θαη άιινη, φπσο ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο Λνλδίλνπ, πξνηείλνπλ λα ιάβεη ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο δηάθνξα κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο θαη ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ. Κάπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα είλαη ηα παξαθάησ: 43 Δηήζηα Έθζεζε Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ

99 Βαιάζεο 99 άκεζεο επηδνηήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πινίνπ εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ πιήξεο απαιιαγή ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λαπηηθψλ ή πνιχ ρακειή θνξνινγία ηνπο απμεκέλεο απνζβέζεηο θαη κεησκέλνη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνληνπφξσλ πινίσλ δξαζηηθή κείσζε ηεο θνξνινγίαο ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο, ηνπιάρηζηνλ ζηα αληίζηνηρα θαηψηαηα επίπεδα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. λέν ζχγρξνλν λενιφγην, πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ δηάινγν θαη πνπ ζα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά παξάιιεια ζα εμαζθαιίδεη πιήξσο ηελ εμέιημε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο αλάγθε γηα άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο ρξενθνπίαο ηνπ ΝΑΣ θαη ηελ ίδξπζε λένπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα. Καη βέβαηα, κε ηε δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο ζνλ αθνξά ηε κεηεμέιημε ηνπ Πεηξαηά ζε ζχγρξνλν Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ Κέληξν απαηηνχληαη ηα εμήο 44 : χγρξνλε θαη επαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή Δπέιηθηνη ζεζκνί γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Πνιενδνκηθφο εθζπγρξνληζκφο κε ζεηξά παξεκβάζεσλ ζηελ παξαιηκέληα πεξηνρή θαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο Άλεηε νδηθή θαη ζπγθνηλσληαθή πξφζβαζε 5.9 Πποοπηικέρ για ηην ελληνική ναςηιλία 44 Οηθνλνκηθή θαη Βηνκεραληθή Δπηζεψξεζε, Αθηέξσκα ζηελ Διιεληθή Ναπηηιία, Ηνχληνο 2000

100 Βαιάζεο 100 χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε ελφο πινίνπ ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλέξρεηαη ζην 60%, ε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο είλαη ζπλήζσο ν Πεηξαηάο ή ε ειιεληθή επηθξάηεηα. Αληίζηνηρα ελψ ε εζληθφηεηα ηνπ πινηνθηήηε ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πξέπεη λα είλαη ειιεληθή ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%, ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ μέλεο ηξάπεδεο θαηά 90%, ηα θνξηία πνπ κεηαθέξνπλ ηα ειιεληθά πινία ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ αλήθνπλ ζε αιινδαπνχο θνξησηέο θαη ηέινο ρξεζηκνπνηνχλ μέλα ιηκάληα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαηαλαισηψλ ηξίησλ ρσξψλ. Έηζη ε ειιεληθή λαπηηιία ππήξμε ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν δηεζλνπνηεκέλε θαη ήηαλ ε κνλαδηθή αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα κπνξέζεη λα είλαη αληαγσληζηηθή. 45 Παξ' φια απηά ε ειιεληθή λαπηηιία δελ δείρλεη λα έρεη ηάζεηο παγθνζκηνπνίεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θνξηία ρχδελ θαηά 95% θαη ζε ηαθηηθέο γξακκέο κφλν θαηά 5%, έρεη νηθνγελεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα θαη ππάξρεη ηαχηηζε ηεο έλλνηαο ηνπ πινηνθηήηε κ'απηήλ ηνπ δηαρεηξηζηή. Ζ ειιεληθή πνληνπφξνο εκπνξηθή λαπηηιία ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο έρεη αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ ζπγρψλεπζε θαη ηηο εμαγνξέο. Θεσξείηαη φηη ε λαπηηιία ησλ θνξηίσλ ρχδελ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ, δελ ζα κπνξέζεη λα πξνβεί ζην άκεζν κέιινλ ζε θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ιφγσ ίζσο ηνπ, θαηά κέζν φξν, κηθξνχ κεγέζνπο ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ νηθνγελεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο. Οη κεγαιχηεξεο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο (άλσ ησλ 10 πινίσλ), ζεσξείηαη φηη γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο νη εηαηξείεο απηνχ ηνπ κεγέζνπο έρνπλ αξρίζεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα δηεηζδχζνπλ κε καθξνπξφζεζκα λαπινζχκθσλα ζηε λαπιαγνξά κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ κεγάισλ εηαηξεηψλ, εηδηθά κ'απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά πεηξειαίνπ. Οη κηθξφηεξνη πινηνθηήηεο ίζσο λα κελ κπνξέζνπλ λα εθζπγρξνληζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη λα απνρσξήζνπλ. Πνιχ πηζαλφ είλαη λα πξνθχςνπλ λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο π.ρ. θνηλνπξαμίεο, εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο. Οη 45 Παπαγηαλλνχιεο Κ.Ν., "Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο & ε ειιεληθή θαη δηεζλήο λαπηηιία", ηακνχιεο 2002

101 Βαιάζεο 101 πεξηζζφηεξνη φκσο ζεσξείηαη φηη δελ ζα εγθαηαιείςνπλ πξνο ην παξφλ ηελ αγνξά θαη ζα πεξηκέλνπλ ηελ βειηίσζε ηεο λαπιαγνξάο γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Ζ Διιάδα γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά κε ηε ζεκαία ηεο βξίζθεηαη ζηε «ιεπθή ιίζηα» ηεο παγθφκηαο λαπηηιίαο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πνηνηηθή εηθφλα ηεο «γαιαλφιεπθεο», πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο Διιελεο πινηνθηήηεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο ζπλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ Paris MOU, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξναηία, ε Διιάδα θαη ην εζληθφ ηεο λενιφγην βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα πνηνηηθά λενιφγηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία ζα ππφθεηληαη ζε ιηγφηεξεο επηζεσξήζεηο ζηα δηεζλή ιηκάληα. Ζ Διιάδα κέρξη ην 1996 βξηζθφηαλ ζηε «καχξε ιίζηα», γεγνλφο πνπ ραξαθηήξηδε ηα πινία ηεο επηθίλδπλα γηα ηηο παγθφζκηεο ζάιαζζεο, ην 2000 πέξαζε ζηελ «γθξίδα ιίζηα» θαη ην 2001 βξέζεθε ζηε ιεπθή δψλε, ζέζε ηελ νπνία δηαηήξεζε θαη ην Αληίζεηα κε ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Paris MOU, ζηε «καχξε ιίζηα» βξίζθνληαη νη ρψξεο Μάιηα, Κχπξνο, Βνπιγαξία, Σνπξθία, Οπθξαλία, Αιβαλία, Παλακάο, Κνξέα, πξία θαη ε Ρνπκαλία, ηα πινία ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην «ζηφραζηξν» ησλ δηεζλψλ επηζεσξήζεσλ. Γηεζλείο αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη κεγάιν κέξνο ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ, ηα νπνία είραλ βξεη πξνζηαζία ζηηο ζεκαίεο ηεο Μάιηαο, θαη ηεο Κχπξνπ κεηά ηελ είζνδν ησλ δχν απηψλ ρσξψλ ζηελ Δ.Δ., νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηε καχξε ιίζηα ηνπ PARIS MOU, ζα κεηαλαζηεχζνπλ ζε ζεκαίεο πνηφηεηαο φπσο ε ειιεληθή. πσο εμάιινπ εθηηκνχλ νη ίδηνη θχθινη, κεηά ηελ είζνδν ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. ε ειιεληθή "αλνρή" βνήζεηαο πξνο ηε ζεκαία απηή έρεη ήδε εθιείςεη. ( Βι. Παξάξηεκα, ζει.112, 113). Ζ κεγάιε πξνζθνξά ρακειφκηζζνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε χπαξμε εζληθψλ θνξηίσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ δηθαηνινγνχλ θηιφδνμα εθ κέξνπο ηνπο ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε δηθψλ ηνπο εζληθψλ εκπνξηθψλ ζηφισλ ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ θαη άιισλ ήδε αλαπηπγκέλσλ. Χζηφζν, ζεσξείηαη βέβαην φηη νη ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ζα πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιηαθήο πείξαο θαη ηερλνινγίαο. Γη' απηφ θαη ε λαπηηιία ηνπο ζα είλαη "αλνηρηή" ζε επηδξάζεηο θαη επηξξνέο ζηνπο ηνκείο απηνχο. Ζ ειιεληθή λαπηηιία ζα κπνξνχζε ίζσο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ηάζεηο απηέο. Τπνδνκή, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο λαπηηθήο

102 Βαιάζεο 102 ηερλνινγίαο θαη ηε κέζσ απηήο επίδξαζε ηεο Διιάδαο πάλσ ζηηο λαπηηιίεο ησλ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, θαη ππάξρεη αιιά θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα βειηησζεί παξαπέξα. ηνλ ηνκέα κάιηζηα ηεο λαπηηιηαθήο πείξαο πάλσ ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ πινίνπ θαη ζηε δηαρείξηζε (management) ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, νη δπλαηφηεηάο ηεο Διιάδαο είλαη ηέηνηεο πνπ κπνξνχλ λα αλνίμνπλ δηάπιαηνπο νξίδνληεο. Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη αξθεηά αλαπηπζζφκελα θξάηε δηαζέηνπλ εζληθά θνξηία, ελψ δελ έρνπλ λαπηηιία, δεκηνπξγνχληαη νη δπλαηφηεηεο, ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαηαξρήλ θαη ζε επίπεδν λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο κεηά, ηεο πξνψζεζεο κνξθψλ ζπλεξγαζίαο (joint ventures) ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ Ζ Δλληνική Δπιβαηηγόρ Ναςηιλία ηελ Διιάδα, ν ηνκέαο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ (επηβαηεγψλ πινίσλ) θαη ησλ πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ ζεσξείηαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο θαη πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θιάδν ηεο ζαιάζζηαο πεξηήγεζεο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ γηψηηλγθ. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ έρνπλ ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία θξνπαδηεξφπινηα θαη ιηγφηεξν ηα πινία δηεζλψλ πιφσλ, είλαη ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ επάλδξσζή ηνπο ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε κε ρακειφκηζζα εμσθνηλνηηθά πιεξψκαηα ρσξίο ζ'απηά λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ, δειαδή νη ζαιακεπφινη θαη νη κάγεηξεο. Ζ ειιεληθή λαπηηιία ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ησλ πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ, ζηελ λέα πεξίνδν ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ζα πξέπεη λα ππνζηεί θάπνηεο αιιαγέο ζηα επίπεδα νξγάλσζήο ηεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, φπσο επίζεο ρξεηάδεηαη θαη ε βνήζεηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΔΝ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην λαπηεξγαηηθφ δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ειθπζηηθφεηξε ε ειιεληθή ζεκαία ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 17/8/2003

103 Βαιάζεο 103 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 - ΥΟΛΗΑΜΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ήκεξα θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ε λαπηηιία, δεδνκέλνπ φηη είλαη ν πην νηθνλνκηθφο θαη ν πην θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνο ζηελ δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ησλ αγαζψλ. ίγνπξα ζηηο κέξεο καο ιακβάλνπλ ρψξα κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη αθνξνχλ φιεο ηηο ρψξεο. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρεη σο άκεζν επαθφινπζν ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ γεληθά θαη ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ εηδηθφηεξα. Οη αιιαγέο ζηνπο ζαιάζζηνπο πξννξηζκνχο, ε πνηθηιία ησλ θνξηίσλ θαη ε αχμεζε ησλ απνζηάζεσλ ησλ ζαιάζζησλ δξφκσλ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή, ηελ Νφηην Ακεξηθή απαηηνχλ φιν θαη πην πνιχ λένπ ηχπνπ πινία. Οη αιιαγέο επίζεο ζηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο πξνζθέξνπλ λέεο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη δεκηνπξγνχλ ζεηξά νιφθιεξε ππεξεζηψλ πνπ δηεπξχλνπλ ηνλ ρψξν ησλ έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθαιεί ε λαπηηιηαθή επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Οη λένη θαλνληζκνί ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ πινίσλ θαη ησλ πιεξσκάησλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο ζηηο λαππεγηθέο θαηαζθεπέο, ηελ λαπζηπιντα, ηελ αζθάιηζε, ηελ ηερλνινγία απνθπγήο αηπρεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ ζηηο ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζχγρξνλε απαίηεζε γηα πνηφηεηα έρνπλ κεηαβάιεη ην ζθεληθφ ζηνλ ρψξν ηεο αθηνπινταο θαη ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ζα ηνλ κεηαβάιινπλ αθφκα

104 Βαιάζεο 104 πεξηζζφηεξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα θαη κεηά ηελ άξζε ηνπ cabotage. Σέινο ππάξρεη ην ζεκαληηθφηαην ζέκα ηεο αλαηξνπήο ησλ δηεζλψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ θαη ησλ λέσλ αλαπηπζζφκελσλ θπξίσο ρσξψλ ζην ζέκα ησλ ιεγφκελσλ ζεκαηψλ επθαηξίαο. ζνλ αθνξά ζηε δηεζλή λαπηηιία απηφ πνπ ζίγνπξα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο είλαη φηη ηα κεγάια λαπηηιηαθά θξάηε ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπλ ζζελαξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΗΜΟ γηα ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΗΜΟ γηα εμέηαζε ηεο απφδνζεο ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. ζηηο Σα πινία, αζρέησο εζληθφηεηαο, λαππεγνχληαη βάζεη θνηλψλ δηεζλψλ θαλφλσλ, ηαμηδεχνπλ ζηηο ίδηεο ζάιαζζεο, αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο, ειεγρφκελα απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη αξρέο βάζεη θνηλψλ θαλφλσλ. Εεηνχκελν είλαη ε ελαξκφληζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο κεγάιεο απηήο βηνκεραλίαο πνπ επεξεάδεη ηε δσή πάλησλ. ηφρνο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κε πξψην ηνλ ΗΜΟ, θαη ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο λνκνζεζίαο είλαη απηή αθξηβψο ε ελαξκφληζε. Δπίζεο, ηα θπξίαξρα λαπηηιηαθά θξάηε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΗΜΟ γηα αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ λαπηηθψλ, θαζψο επίζεο ηνπο ζηφρνπο ησλ λαπηηιηαθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο (ILO), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκνηνγελέο επίπεδν λαπηηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εηεξνγελνχο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα γηα λα κπνξέζεη λα αλαθνπεί ε ζπλερήο κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αμησκαηηθψλ πνπ πξνέξρνλαηη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ην ζέκα ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηηθψλ λαπηηιηαθψλ δηνηθήζεσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. Αληίζεηα, ε βεβηαζκέλε, ζπλήζσο σο παξαθνινχζεκα κεγάισλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ππεξπαξαγσγή λνκνζεηεκάησλ δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ηα πξαγκαηηθά αίηηα

105 Βαιάζεο 105 ησλ πξνβιεκάησλ, πξνθαιψληαο πνιιέο θνξέο ζχγρπζε θαη αλαπνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ λαπηηιηαθψλ θνξέσλ. Πάλησο, πέξαλ ησλ θξαηψλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ, δελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ην γεγνλφο, φηη ππάξρνπλ θαη άιινη θνξείο, φινη αλαπφζπαζηνη θξίθνη ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη πνιχ ζπρλά επηιέγνπλ λα απνθχγνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν νξηζκέλνη λαπισηέο λα ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ, αδηαθνξψληαο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πινίσλ πνπ λαπιψλνληαη, ην επίπεδν ηεο επάξθεηαο θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεξψκαηνο. Αλάινγε ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη θαη απφ πιεπξάο νξηζκέλσλ αζθαιηζηψλ ζηνλ ηδηαίηεξα θξίζηκν ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο ή πηζησηηθψλ νίθσλ θαηά ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξά πινίσλ. Ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηνπο Νενγλψκνλεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε απηνχο αλαηίζεληαη θαζήθνληα απφ αξκφδηεο θξαηηθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πινίσλ κε ηα ππνρξεσηηθά πξφηππα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ (IACS), αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πινίσλ, έρνπλ πάξεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο. Παξά ηαχηα, κεγάινο φγθνο δνπιεηάο κέλεη λα μεθαζαξίζεη, πξνηνχ φια ηα πινία πνπ πηζηνπνηνχληαη κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ηα επηζπκεηά επίπεδα αζθαιείαο, δεδνκέλνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ Νενγλψκνλεο πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε ζεκαληηθέο παξαρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ειθπζηηθνί. Σα κεγάια λαπηηιηά θξάηε ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο πξνψζεζεο, δηα κέζνπ ηνπ ΗΜΟ, ελφο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε απνδεθηψλ πξνηχπσλ. Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε, νη κεγάιεο λαπηηιηαθέο ρψξεο λα εμειίμνπλ ηα ππάξρνληα, αιιά θαη λα πηνζεηήζνπλ λέα πξνγξάκκαηα παξνρήο θηλήηξσλ θαη αληακνηβήο ησλ ππεχζπλσλ πινηνθηεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππνβαζκηζκέλεο λαπηηιίαο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπληζηάηαη ε επηηάρπλζε θαη επέθηαζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα επηβξάβεπζε, ηφζν απηψλ φζν θαη άιισλ θνξέσλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, κέζσ

106 Βαιάζεο 106 ηεο εθαξκνγήο επηηπρεκέλσλ κέηξσλ φπσο είλαη ηα κεησκέλα ηέιε πηζηνπνίεζεο, ηα κεησκέλα αζθάιηζηξα, ν κηθξφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ πινίσλ απφ ηηο αξρέο ησλ ιηκέλσλ θαζψο θαη ηα κεησκέλα ιηκεληθά ηέιε. ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, ην γεγνλφο φηη ε πνληνπφξνο λαπηηιία απνηειεί έλα ζπάλην εζληθφ θεθάιαην κε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη εζληθφ αληίθξηζκα πξέπεη λα θαηαλνεζεί απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία έηζη ψζηε λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηφινπ. Δλψ ν ζηφινο ησλ ειιελφθηεησλ πνληνπφξσλ πινίσλ απμάλεη ζε αξηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα, αληίζεηα, ην εζληθφ λενιφγην ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη θαη νη Έιιελεο λαπηηθνί ζηαδηαθά απνκαθξχλνληαη απφ ηηο Θάιαζζεο. Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο πνπ δείρλεη αθφκα θαη ηψξα ζηηο πιένλ αληίμνεο ζπλζήθεο ηελ δπλακηθφηεηα θαη ηελ δσηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηζηξέςεη ρσξίο ηελ θαιή θαη πιήξε δηάζεζε ηνπ θξάηνπο. Ο ζηφινο απηφο ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο "θηλείηαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα δελ δηαζέηεη ζεκαληηθφ κεηαθνξηθφ έξγν γηα ηέηνηνπ κεγέζνπο ρσξεηηθφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ην Διιεληθφ πινίν εμαξηάηαη απφ ηελ μέλε αγνξά λαχισλ θαη ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο κε απνηέιεζκα λα ηειεί ππφ ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, επάισην ζε κέηξα πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ ηξίηεο ρψξεο εθαξκφδνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηθήο ηνπο λαπηηιίαο". Οη πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπ ζηε δηεζλή δήηεζε, θαη γηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππεξεζληθά λαπηηιηαθά δίθηπα ησλ Διιήλσλ κπνξνχλ ζην κέιινλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ θαη ζηελ εμεηδίθεπζή ηνπ ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα φπνηα κέηξα πξνζηαηεπηηζκνχ είλαη αληίζεηα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Απφ ζηξαηεγηθή, ινηπφλ, άπνςε ε λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο δελ κπνξεί παξά λα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη θάζε

107 Βαιάζεο 107 πξνζπάζεηα θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ λαπηηιηαθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ. Μνλαδηθή εμαίξεζε ζηελ θηιειεχζεξε λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο πνπ αθνινπζνχζε ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχζε ην θαζεζηψο ηνπ cabotage πνπ φκσο πνιχ ζχληνκα ζα θαηαξγεζεί. ζνλ αθνξά ζηε ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ζεκαληηθά αλ θαη νη άιινη παξαγσγηθνί ηνκείο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ππφ αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηε δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Ήδε, έρεη παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο (28% θαηά ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα). ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο (management) ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο νη δπλαηφηεηάο είλαη κεγάιεο θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην κπνξνχλ λα αλνίμνπλ νξίδνληεο γηα ζπλεξγαζίεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ην ζέκα ηεο αθηνπινταο πξέπεη λα πνχκε πσο ε άξζε ηνπ πξνλνκίνπ ηεο αθηνπινταο θαη ν επεξρφκελνο αληαγσληζκφο απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηηο εμειίμεηο κέζα απφ κηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ θαη κέζσ παξνρήο πνηνηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε ν θιάδνο λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηνπνξία ηνπ παγθνζκίσο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηεο ρψξαο ζηε δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο αιιά θαη ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζάιαζζα ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ε βαζηθφηεξε πεγή ηεο δχλακεο θαη ηεο ηζρχνο ησλ Διιήλσλ. Δπεξεάδεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή, γεσπνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο ζέζε ζηνλ θφζκν. Οη Έιιελεο ππήξμαλ αλέθαζελ λαπηηθφο ιαφο θαη ε ζχγρξνλε Διιάδα έρεη φια ηα γεσπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο λαπηηθήο δχλακεο, πξνζδεδεκέλεο ζηνλ άμνλα ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππφινηπσλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Γχζεο. Ζ Διιάδα είλαη ρψξνο γξαθήο κηαο "λαπηηθήο ηζηνξίαο", πνπ έρεη πάληα γεσπνιηηηζκηθέο πξνεθηάζεηο.

108 Βαιάζεο 108 Σέινο λα επηζεκαλζεί φηη ε λαπηηιία ζα είλαη πάληνηε απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαθνξά αγαζψλ ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΠΖΓΔ 1. Γνπιηέικνο Α.,"Γηνίθεζε θαη νξγάλσζε λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ", ηακνχιεο, Αζήλα Γνπιηέικνο Α.,"Λεηηνπξγηθή δηαρείξηζε λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ", J+J, ΔΚΘΔΔΗ 11 γηα ηα Πξνγξάκκαηα , ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ 4. Δηήζηα Έθζεζε Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ Δηήζηα Έθζεζε Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ Οηθνλνκηθή θαη Βηνκεραληθή Δπηζεψξεζε, Αθηέξσκα ζηελ Διιεληθή Ναπηηιία, Ηνχληνο Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζκ. 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ Κνχηζεο Β., "Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζηε λαπηηιία", Διιεληθή Δπξσεθδνηηθή, Κξεκκχδαο Βαζίιεο, "ΔΛΛΖΝΗΚΉ ΝΑΤΣΗΛΗΑ φςεηο ηεο Μεζνγεηαθήο Ναπζηπινταο", Ηζηνξηθφ Αξρείν, Δκπνξηθή Σξάπεδα Διιάδνο, Αζήλα Μπέιηαο Υ., "Ζ πνληνπφξνο λαπηηιία ζηε νθνθιένπο", ΑΝΑΠΣΤΞΖ, Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, Ηνχληνο Παπαγηαλλνχιεο Κ. Ν.,"Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο & ε Διιεληθή θαη Γηεζλήο Ναπηηιία", Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα 2002

109 Βαιάζεο Παπαζαλαζφπνπινο Κ., "Διιεληθή Δκπνξηθή λαπηηιία ( ) ", Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο, Αζήλα Ρνπκειηψηεο Π., "Ζ πνξεία πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε", Νέα χλνξα ηάκθνο Γηψξγνο, "Γεσπνιηηηθή ηνπ Αξρηπειάγνπο- Ο Διιεληζκφο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο", Αξρέηππν ΦΔΚ 145, 27/6/2001, Νφκνο ΦΔΚ 60, 28/3/2002, Νφκνο ΦΔΚ 27, 21/2/2002, Νφκνο ΦΔΚ 27, 21/2/2002, Νφκνο ΦΔΚ 175, 1/8/2001, Π.Γ Υαξιαπηή Σδειίλα, "Ηζηνξία ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο 19νο-20νο αηψλαο", Νεθέιε, Αζήλα Galbraith T.K., "Ζ θνηλσλία ηεο αθζνλίαο", Παπαδήζε, Lloyd s Ship Manager (Aχγνπζηνο 1999) 23. Rokas K. Ioannis, "Introduction to Greek Private Maritime Law", Sakkoulas, Athens-Komotini, Seapower at the millennium, έθδνζε ηνπ Royal Naval Museum, 2001 Web Sites

110 Βαιάζεο 110 archive.enet.gr

111 Βαιάζεο 111 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σα κςπιόηεπα είδη ναύλυζηρ I. Ναύλυζη ηαξιδιού (Voyage chartering) Πξφθεηηαη γηα λαχισζε ηνπ πινίνπ γηα έλα κφλν ηαμίδη. Ο λαχινο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θνξηίνπ πνπ θνξηψζεθε ζην πινίν. II. Υπονοναύλυζη (Time chartering) Με ηε ρξνλνλαχισζε, πνπ ζπλήζσο γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε, ν πινηνθηήηεο ζπλερίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη λα θαηαβάιιεη πνζά γηα ηε κηζζνδνζία θαη ηηο άιιεο δαπάλεο ηνπ πιεξψκαηνο, γηα ηηο αζθαιηζηηθέο δαπάλεο θαζψο θαη φια ηα άιια ρξεκαηηθά πνζά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, δειαδή επηζθεπέο θαη έμνδα ζπληήξεζεο θαζψο θαη δαπάλεο γηα αγνξά πιηθψλ θαη εθνδίσλ. Ζ πιεξσκή γίλεηαη κε ηε κέξα. Ο λαπισηήο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα ηνπ ηαμηδηνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά θαπζίκσλ, νξηζκέλα ιηκεληθά ηέιε, ηα έμνδα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ, ηα ξπκνπιθά θ.α. III. ύμβαζη ναύλυζηρ (Contract of affreightment) Ζ λαχισζε δηα ζπκβνιαίνπ γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ αλαθέξεηαη φηαλ ν πινηνθηήηεο λαπιψλεη ην πινίν ηνπ γηα ηελ κεηαθνξά ελφο εηδηθνχ θνξηίνπ γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη γηα κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ρξεζηκνπνηψληαο πινία ηεο επηινγήο ηνπ. IV. Ναύλυζη γςμνού πλοίος (Bareboat charter) Ο πινηθηήηεο λαπιψλεη ην ίδην ην πινίν ζε θάπνην άιιν πξφζσπνλνκηθφ ή θπζηθφ θαη ην νπνίν είλαη πιένλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ σο λα ηνπ αλήθε.

112 Βαιάζεο 112 Ναςηιλιακή ςνεπγαζία Δλλάδαρ - ςπίαρ Με ηνλ Ν 2994/2002 έγηλε ε θχξσζε ηεο πκθσλίαο Διιάδαο-πξίαο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 28 Ματνπ 2001 ζηε Γακαζθφ. Σα θχξηα ζεκεία απηήο ηεο πκθσλίαο είλαη ηα εμήο: Οη δπν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ : Να εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ θαη ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ. Σελ εμαζθάιηζε δειαδή ηεο αλεκπφδηζηεο θαη ρσξίο δηάθξηζε πξφζβαζεο ησλ πινίσλ ησλ δπν ρσξψλ ζηηο δηεζλείο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηελ εμαζθάιηζε ειεχζεξεο θαη πιήξνπο παξνρήο ησλ ελ γέλεη ππεξεζηψλ, ησλ ιηκέλσλ θαη ηεο λαπζηπινταο. Να παξέρνπλ ζηα πινία ηνπο ηελ ίδηα κεηαρείξηζε (εζληθή) ζε φ,ηη αθνξά ηελ ειεχζεξε είζνδν ζηα ιηκάληα ησλ δπν θξαηψλ, ηελ πιήξε ρξήζε ησλ ιηκεληθψλ επθνιηψλ, ηε θφξησζε-εθθφξησζε θιπ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα λαπηηιηαθψλ ππνζέζεσλ Να αλαγλσξίδνπλ ακνηβαία ηα έγγξαθα εζληθφηεηαο Να δηεπθνιχλνπλ ηε δηαθίλεζε ησλ κειψλ ησλ πιεξσκάησλ, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ είζνδν θαη παξακνλή ζηηο επηθξάηεηέο ηνπο ζε αλεπηζχκεηνπο λαπηηθνχο. Να κελ αζθείηαη απφ ηηο Αξρέο ηεο κηαο ρψξαο πνηληθή δηθαηνδνζία ζε πινίν ηεο άιιεο εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Να παξέρνπλ ηελ ίδηα ζπλδξνκή ζηα πινία ηνπο ζε πεξίπησζε λαπαγίνπ ή λαπηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο ζαιάζζηεο δψλεο θπξηαξρίαο ηνπο. Απηή ε ζπκθσλία είλαη ε πξψηε κεηαμχ άιισλ πνπ ππνγξάθεηαη αλάκεζα ζηα δπν θξάηε, ε νπνία θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε λαπζηπιντα κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ησλ δπν ρσξψλ, θαζψο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο ζα πξνθχςνπλ αξθεηέο επθνιίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο πξίαο. Ναςηιλιακή ςμθυνία μεηαξύ Δλλάδαρ και Κύππος

113 Βαιάζεο 113 ηηο 7 Ηνπιίνπ 2003 ππεγξάθε ε πξψηε Ναπηηιηαθή πκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ Παξά ηηο πνιχρξνλεο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα, αθνχ 631 ειιελφθηεηα πινία ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θππξηαθφ ζηφιν (ζε ζχλνιν 1325 πινίσλ), νπδέπνηε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είρε ππνγξαθεί Ναπηηιηαθή πκθσλία. Οη δηεξγαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή εηδηθήο ζπκθσλίαο είραλ μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηνπ Έιιελα ππνπξγνχ θ. Γηψξγνπ Αλσκεξίηε θαη ηνπ νκνιφγνπ ηνπ θ. Νενθχηνπ Αβέξσθ ηεο θπβέξλεζεο Ζ λαπηηιηαθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ : Κιεξίδε. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ειεχζεξνπ θαη ζεηηθνχ αληαγσληζκνχ. Δθαξκνγή ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο ζηα πινία ηνπο. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα λαπηηιηαθψλ ππνζέζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ Ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ εγγξάθσλ εζληθφηεηαο χζηαζε θνηλήο Ναπηηιηαθήο Δπηηξνπήο θαη χζηαζε θνηλψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη δελ είλαη ηπραίν φηη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη κείσζε ειιελφθηεησλ πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο ζην θππξηαθφ λενιφγην. Μέζα ζηα λέα δεδνκέλα, νη δχν πιεπξέο πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ δξφκνπο ζπλεξγαζίαο αθνχ ηα δχν λενιφγηα θαζίζηαληαη θάζε κέξα θαη πην αληαγσληζηηθά. Ζ δηκεξήο ζπλάληεζε Διιάδαο-Κχπξνπ ζεσξήζεθε ζηελ Κχπξν σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πκθσλία αθνχ ε Κχπξνο ζπκκεηέρεη ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε σο 6ε δχλακε ηεο. 47 Οι ζςμβάζειρ ηος ΗΜΟ πος έσοςν ςιοθεηηθεί υρ ηώπα είναι οι εξήρ; ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΣΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΕΧΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ INTERANTIONAL CONVEΝΣION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA (SOLAS).-1960, 1974.Σέζεθε ζε ηζρχ ην Ναπηεκπνξηθή, 1/7/2003

114 Βαιάζεο 114 Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) θαηά ηελ Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2002 πηνζέηεζε κία ζεηξά επξέσο θάζκαηνο κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ σο ηξνπνπνηήζεηο ηεο SOLAS θαη κε ηε ζέζπηζε ηνπ «Γιεθνή Κώδικα για ηην Αζθάλεια ηυν Πλοίυν και ηυν Λιμενικών Δγκαηαζηάζευν» (ISPS code). ΤΜΒΑΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA (COLREG) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL (OILPOL) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS (MARPOL).Τπνγξάθεθε ην 1973 θαη ηξνπνπνηήζεθε ην ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΗΝΖΖ CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC (FAL) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΔ ΦΟΡΣΧΖ INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES (LL) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΜΔΣΡΖΔΗ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASURMENT OF SHIPS (TONNAGE) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΗ ΑΝΟΗΚΣΔ ΘΑΛΑΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO INTERVΔNTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF OIL POLLUTION CASUALTIES (INERVENTION) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Δ ΕΖΜΗΔ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE (CLC)

115 Βαιάζεο 115 ΔΗΓΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS AGREEMENT (STP) ΤΜΒΑΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΠΤΡΖΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ CONVENTION RELATING TO CIVIL LIABILITY IN THE FIELD OF MARITIME CARRIAGE OF NUCLEAR MATERIAL (NUCLEAR) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΔΝΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΡΤΠΑΝΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE (FUND) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΑΦΑΛΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΑ INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC) ΤΜΒΑΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑ ΘΑΛΑΖ ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA (PAL) ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT) ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS (LLMC) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΣΟΤ ΣΟΡΡΔΜΟΛΗΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΑΛΗΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS (SFV) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΦΤΛΑΚΧΝ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΚΧΝ INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW).- Αλαζεσξεκέλε χκβαζε 1995.

116 Βαιάζεο 116 ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΧΖ INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE (SAR) ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΝΟΜΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ CONVENTION FOR THE SUPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION (SUA) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΑΤΑΓΔΡΔΖ INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE (SALVAGE) ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION

117 Βαιάζεο 117 σεδιαγπάμμαηα ρεδηάγξακκα 1 ρεδηάγξακκα 2

118 Βαιάζεο 118 ρεδηάγξακκα 3 Δύναμη Ελληνικήρ Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ (πλοία > 100 gt) Πηγή: Lloyd's, World Fleet Statistics ( ) 2003 Y.E.N.

119 Βαιάζεο 119 ρεδηάγξακκα 4 ρεδηάγξακκα 5 Καηανομή ελληνικού ζηόλος ανά ηύπο πλοίος με βάζη ηo dwt Πηγή: Lloyd's, world fleet statistics Y.E.N. ρεδηάγξακκα 6

120 Βαιάζεο 120 Εξέλιξη ηος εμποπικού ζηόλος ηων Ελλήνων (πλοία >1000 gt) Πηγή:LRS 2003 Y.E.N. ρεδηάγξακκα 7

121 Βαιάζεο 121 ρεδηάγξακκα 8 Η εξέλιξη ηος Ελληνικού εμποπικού ζηόλος (ζε ρηι. ηφλνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο) 2003 Y.E.N. ρεδηάγξακκα 9 ρεδηάγξακκα 10

122 Βαιάζεο 122 Ναςηεπγαηικό δςναμικό εμποπικού ζηόλος ηων Ελλήνων Πεγή: ΤΔΝ/ΓΝΔΡ 2003 Y.E.N. ρεδηάγξακκα 11 Εξέλιξη ειζποών Ναςηιλιακού ςναλλάγμαηορ, (πνζά ζε εθαη. $ ΖΠΑ θαη απφ 2000 ζε Δπξψ) Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

123 Βαιάζεο 123 ρεδηάγξακκα 12 ρεδηάγξακκα 13

124 Βαιάζεο 124 Πίνακερ Πίλαθαο 1 ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟ ΣΟΛΟ (Πηγή: Greek Shipping Co-operation Committee στοιτεία βασισμένα από το Lloyd's Register - Fairplay) Διιελφθηεηνο ζηφινο ππφ δηαθφξσλ ζεκαηψλ (ζπκπεξηιακβαλνλκέλσλ θαη ησλ ππφ ειιεληθή ζεκαία πινίσλ) - πινία άλσ ησλ 1000 Κ.Ο.Υ. Ημερομηνία Πλοία Τ.Ν.Β Κ.Ο.Χ. Μάρτιος ,487 85,047,436 47,269,018 Μάρτιος ,487 81,928,296 45,554,419 Φεβροσάριος ,426 84,439,159 46,580,539 Μάρτιος ,454 87,102,785 47,906,852 Μάρτιος ,688 98,218,176 53,891,528 Μάρτιος , ,958,104 56,918,268

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΔΜΑ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα