ΣΕΤΙΝΗΨΗ ΕΜΘΕΥΗΥ ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ ΕΦΡΧΥ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΤΙΝΗΨΗ ΕΜΘΕΥΗΥ ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ ΕΦΡΧΥ 2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΤΙΝΗΨΗ ΕΜΘΕΥΗΥ ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ ΕΦΡΧΥ 2010 ΑΘΗΟΑ

2 ΡΟΛΟΓΟΣ Αξιότιμοι, Η παροφςα Ζκκεςθ Απολογιςμοφ των Δραςτθριοτιτων του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αναφζρεται ςτθ χρονικι περίοδο του ζτουσ κοπόσ αυτισ τθσ Ζκκεςθσ είναι να αποτελζςει ζνα εργαλείο ενθμζρωςθσ των αρχϊν εποπτείασ, ςυνεργαηόμενων φορζων και των ενδιαφερομζνων για τθ λειτουργία, το ζργο και τισ προοπτικζσ του Κζντρου, αλλά και μζςο δθμόςιασ λογοδοςίασ προσ τουσ πολίτεσ. Η νζα Διοίκθςθ ανζλαβε ςτισ 24 Μαρτίου 2010 και παρόλο αυτό, ςτο διάςτθμα των εννζα μθνϊν του 2010, κατζβαλε κάκε αναγκαία προςπάκεια για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Κζντρου και ταυτόχρονα για να ςχεδιάςει και να δρομολογιςει τισ προχποκζςεισ ενδυνάμωςθσ του κφρουσ, τθσ κεςμικισ κωράκιςθσ και τθσ επιχειρθςιακισ ανάπτυξθσ του για να επιτελζςει τθν αποςτολι του πιο ποιοτικά και αποτελεςματικά ςφμφωνα με τισ κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ και τισ κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ του. τθν προςπάκεια αυτι θ Διοίκθςθ είχε τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ και ενεργι δραςτθριοποίθςθ του ςυνόλου των ςτελεχϊν του Κζντρου και τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία των εκπροςϊπων των εργαηομζνων και του ςυλλογικοφ τουσ οργάνου. το διάςτθμα αυτό αναπτφχκθκαν δθμιουργικζσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ Οργανιςμοφσ και Εκελοντικοφσ ιδιωτικοφσ μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ για τθν προϊκθςθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ με κετικά αποτελζςματα προσ όφελοσ των πολιτϊν και μελλοντικι επζνδυςθ ενδυνάμωςθσ και ςυνεργίασ του Εκνικοφ Δικτφου Φορζων Κοινωνικισ Φροντίδασ και Αλλθλεγγφθσ. Η παροφςα ζκκεςθ περιλαμβάνει ςυνοπτικι ενθμζρωςθ για τθν οργάνωςθ των Μονάδων, τισ αρμοδιότθτεσ, τουσ ςτόχουσ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Κζντρου. Καταγράφει τθν παροφςα κατάςταςθ ςε ηθτιματα λειτουργίασ, ανκρϊπινου δυναμικοφ και τισ προοπτικζσ που διαμορφϊνονται. Σαυτόχρονα παρουςιάηονται απολογιςτικά και ςτατιςτικά ςτοιχεία των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ πολίτεσ και των δραςτθριοτιτων των Τπθρεςιϊν του Κζντρου. Σζλοσ, περιγράφεται ςυνοπτικά ο ςχεδιαςμόσ των άμεςων, μεςοπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων ςτόχων και ενεργειϊν για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ, τθν αφξθςθ των πόρων, τθν προϊκθςθ νζων δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ του Κζντρου. τόχοσ τθσ παροφςασ Διοίκθςθσ είναι να διαςφαλιςτοφν οι προχποκζςεισ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του Κζντρου και θ ςτιριξθ και θ ενδυνάμωςθ των ςτελεχϊν για να επιτελζςουν με επιτυχία τον κεςμικό ρόλο και τισ υποχρεϊςεισ του Κζντρου, ϊςτε να ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει αποτελεςματικζσ επιτελικζσ υπθρεςίεσ ςυντονιςμοφ, τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςθσ και ενίςχυςθσ του Δικτφου των Μονάδων Κοινωνικισ Φροντίδασ και Αλλθλεγγφθσ τθσ χϊρασ μασ και ολοκλθρωμζνεσ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ εκτάκτου ανάγκθσ ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ ςε κρίςθ. τθν πρόκλθςθ αυτι απευκφνεται πρόςκλθςθ ςυνεργαςίασ ςε κάκε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο για τουσ κοινοφσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ και κυρίωσ για τθν πρόλθψθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων κοινωνικϊν κινδφνων, τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τουσ και τθ βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των πολιτϊν και τθσ ςυνοχισ τθσ κοινωνίασ μασ. Ο Πρόεδροσ Παναγιϊτθσ Αλτάνθσ 2

3 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΩΤΙΚΑ 4 Α1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Α2 ΟΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 Β. ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13 Β1 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ I. ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΙΤΟΡΙΑ ΡΑΕΜΒΑΣΗ II. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 III. ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ IV. ΚΕΝΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΥΡΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ-ΞΕΝΩΝΕΣ ΡΟΣΩΙΝΗΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 27 V. ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 37 Β2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ & ΔΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 38 I. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 38 II. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΩΓΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΑΝΘΩΡΩΝ III. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΩΓΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ IV. ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β3 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 43 Β4 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 47 Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΕΙΣ I. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ II. ΔΩΕΕΣ - ΧΟΗΓΙΕΣ ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΩΤΙΚΑ Α1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) ΣΥΣΤΑΣΗ-ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ Φο Εκνικό Μζντρο Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Μ.Μ.Α.) είναι Ο.Σ.Δ.Δ. με ζδρα τθν Ακινα. Χπάγεται ςτθν εποπτεία και ςτον ζλεγχο του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Υυςτικθκε με το άρκρο 6 του Ο.3106/2003 με τον τίτλο Εκνικό Μζντρο Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ (Ε.Μ.Α.Μ.Β.) και μετονομάςκθκε ςε Εκνικό Μζντρο Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Μ.Μ.Α.) με το άρκρο 20 του Ο.3402/2005. Ρ Ρργανιςμόσ του Μζντρου περιζχεται ςτο Σ.Δ. 22/2006. Από τον Δεκζμβριο του 2010 το Ε.Μ.Μ.Α. ανζλαβε επιπλζον τισ αρμοδιότθτεσ (άρκρο 3. Ο.3895/2010) του καταργθκζντοσ Εκνικοφ Σαρατθρθτιριου Ατόμων με Αναπθρία (παρ.2, άρκρο 13, 3454/2006) και του Ινςτιτοφτου Μοινωνικισ Σροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 2, Σ.Δ..55/2008). Φο Εκνικό Μζντρο Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Μ.Μ.Α.) διοικείται από επταμελζσ Διοικθτικό Υυμβοφλιο (άρκρο 15 του Ο.3868/10). ΑΡΟΣΤΟΛΗ Φο Ε.Μ.Μ.Α είναι Ρργανιςμόσ Φριτοβάκμιασ Μοινωνικισ Φροντίδασ και Αλλθλεγγφθσ με κεςμικι αποςτολι: α) το ςυντονιςμό, τεκμθρίωςθ, αναφορά, παρακολοφκθςθ, πιςτοποίθςθ, αξιολόγθςθ και διαςφνδεςθ των δράςεων και των υπθρεςιϊν του Δικτφου Χπθρεςιϊν παροχισ κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ, β) τθ γνωμοδότθςθ ςε κζματα του τομζα κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ που παραπζμπει το Χπουργείο Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, γ) τθν παροχι υπθρεςιϊν επείγουςασ ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ ςε παιδιά, εφιβουσ, ενιλικεσ, οικογζνειεσ και ευάλωτεσ ομάδεσ που περιζρχονται ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ κοινωνικισ ανάγκθσ και κρίςθσ, δ) τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για κζματα κοινωνικισ πρόνοιασ και διαςφνδεςθ τουσ με το Δίκτυο των Χπθρεςιϊν Μοινωνικισ Σροςταςίασ και ε) τθν εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν ςε κζματα κοινωνικισ πρόνοιασ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε αυτά. 4

5 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ Ρι επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Μζντρου Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ απευκφνονται κυρίωσ ςτισ παρακάτω πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ςτόχοσ: παιδιά και ζφθβουσ κφματα κακοποίθςθσ, παραμζλθςθσ, εγκατάλειψθσ, εκμετάλλευςθσ, διακίνθςθσ ι εμπορίασ (trafficking) ζφθβουσ που εγκαταλείπουν το ςπίτι τουσ γυναίκεσ κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εγκατάλειψθσ, διακίνθςθσ ι εμπορίασ (trafficking) γυναίκεσ μόνεσ με παιδιά ςε κατάςταςθ κρίςθσ και οικονομικισ αδυναμίασ ενιλικουσ και θλικιωμζνουσ που χριηουν άμεςθσ κοινωνικισ βοικειασ άτομα που βρίςκονται ςε κατάςταςθ κρίςθσ και ζκτακτθσ κοινωνικισ και ψυχοςυναιςκθματικισ ανάγκθσ γονείσ που χριηουν ενθμζρωςθσ και ςτιριξθσ για ηθτιματα των παιδιϊν τουσ κφματα διακρίςεων και ςε διαδικαςία κοινωνικοφ αποκλειςμοφ πολίτεσ που χριηουν ενθμζρωςθσ για παροχζσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, παραπομπισ και διαςφνδεςθσ με υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ Φο Δίκτυο Χπθρεςιϊν του Ε.Μ.Μ.Α. ζχει ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ ςε άτομα, οικογζνειεσ ι ομάδεσ που αντιμετωπίηουν ζκτακτθ κοινωνικι ανάγκθ ι κρίςθ και απειλοφνται ι βιϊνουν διαδικαςίεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Σαρεμβαίνει άμεςα ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων και επειγόντων περιςτατικϊν, προλαμβάνοντασ τθν εγκακίδρυςθ και τισ επιπτϊςεισ τθσ παρατεταμζνθσ κρίςθσ και τουσ κινδφνουσ που εγκυμονεί. Διαςυνδζει τουσ πολίτεσ που χριηουν άμεςθ κοινωνικι φροντίδα και κοινωνικι προςταςία με το ςφνολο των φορζων που παρζχουν αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ και αποτελοφν οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα, τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, των εκελοντικϊν και ιδιωτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν και των μθ κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν. Υτισ κφριεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται και ςτισ δράςεισ που υλοποιοφνται περιλαμβάνονται οι εξισ: 5

6 Υυμβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ των πολιτϊν ςε κζματα κοινωνικισ πρόνοιασ (Φθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197, Διαδικτυακι Σφλθ Χπθρεςία Ενθμζρωςθσ του Σολίτθ και Φοπικά Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ) Ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ ςε άτομα, οικογζνειεσ και ομάδεσ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι κρίςθσ (Φθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197), Ειδικά Θεραπευτικά και Υυμβουλευτικά Σρογράμματα και Φοπικά Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ) Επείγουςασ υποδοχισ και προςωρινισ προςτατευμζνθσ φιλοξενίασ και κοινωνικισ φροντίδασ ςε Ματαφφγια ςε ευάλωτα άτομα ςε κρίςθ ι κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (γυναίκεσ παιδιά, θλικιωμζνουσ και άτομα με αναπθρία) Διαμεςολάβθςθσ, παραπομπισ, διαςφνδεςθσ και ςυντονιςμοφ για πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και προςταςίασ που προςφζρονται από άλλουσ κρατικοφσ φορείσ, εκελοντικζσ ιδιωτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Επείγουςασ επιτόπιασ παρζμβαςθσ για άμεςθ αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων κρίςθσ και εκτάκτων κοινωνικϊν αναγκϊν (κινθτζσ μονάδεσ εκτάκτου ανάγκθσ) Ηλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ, ςυντονιςμοφ και υποςτιριξθσ των Ξονάδων Μοινωνικισ Φροντίδασ για τθν ςυντονιςμζνθ διαχείριςθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ, τθ ςυνδυαςμζνθ κοινωνικι φροντίδα και τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων εκτάκτων αναγκϊν. Άμεςθσ επιτόπιασ παρζμβαςθσ ςε καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκϊν ςυνεπεία φυςικϊν καταςτροφϊν ι μαηικϊν ατυχθμάτων για τθν παροχι ςτο χϊρο του ςυμβάντοσ ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ ςτουσ πλθγζντεσ (κινθτζσ μονάδεσ εκτάκτου ανάγκθσ) Δράςεισ κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για κζματα που αφοροφν τα «προνοιακά» δικαιϊματα, τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων και τθν προϊκθςθ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ και αποδοχισ Σρογραμματικζσ ςυνεργαςίεσ με εκελοντικζσ οργανϊςεισ για τθν ανάπτυξθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ για ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ Εκπόνθςθ μελετϊν, ερευνϊν και εκδόςεων για ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ και ενδιαφερόμενουσ Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ επαγγελματιϊν κοινωνικισ προςταςίασ και ενδιαφερομζνων 6

7 Υυμμετοχι ςε Δίκτυα Χπθρεςιϊν και Επιςτθμονικϊν φορζων με αντικείμενο τθν κοινωνικι προςταςία και αλλθλεγγφθ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ Φο Δίκτυο των Χπθρεςιϊν και Σρογραμμάτων ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ περιλαμβάνει: Φθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197 (εκτάκτου ανάγκθσ) Φοπικά Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ Χπθρεςία Διαχείριςθσ Μρίςεων (ζκτακτα γεγονότα, φυςικζσ & μαηικζσ καταςτροφζσ) Χπθρεςία Άμεςθσ Μοινωνικισ Σαρζμβαςθσ (επιτόπια επείγουςα παρζμβαςθ) Ματαφφγια Επείγουςασ Χποδοχισ και Σροςτατευμζνθσ Φιλοξενίασ και Φροντίδασ Ειδικά Θεραπευτικά και Υυμβουλευτικά Σρογράμματα Σρογράμματα και Δράςεισ πρόλθψθσ κοινωνικϊν κινδφνων και διαδικαςιϊν κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτων κοινωνικϊν αναγκϊν (όπωσ: i.καταςκευι ειδικισ ιςτοςελίδασ παροχισ κατευκυντθρίων οδθγιϊν ςυμβουλευτικισ & πλθροφόρθςθσ για παιδιά και εφιβουσ ii.δράςεισ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ίςθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ για τουσ Ξετανάςτεσ, τουσ Σρόςφυγεσ και τουσ Τομά ςτθν Ελλάδα, κ.ά.) Σρογραμματικζσ ςυνεργαςίεσ για τθν παροχι επείγουςασ κοινωνικισ φροντίδασ ευάλωτων ομάδων ςτόχοσ αρμοδιότθτασ του Ε.Μ.Μ.Α. με κρατικοφσ φορείσ, με Ρργανιςμοφσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και με Εκελοντικοφσ Ρργανιςμοφσ του Δικτφου Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ Υτισ κφριεσ Χπθρεςίεσ και Σρογράμματα διαςφνδεςθσ, ενθμζρωςθσ, τεκμθρίωςθσ, ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ, πιςτοποίθςθσ, αξιολόγθςθσ μελετϊν και εκπαίδευςθσ περιλαμβάνονται: Χπθρεςία θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ και οριηόντιασ δικτφωςθσ των Χπθρεςιϊν του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Μοινωνικισ Φροντίδασ Εκνικι Διαδικτυακι πφλθ ενθμζρωςθσ και on line εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν (e-pronoia: για τον πολίτθ) για κζματα Σρόνοιασ (κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ) 7

8 Χπθρεςίεσ τιρθςθσ Εκνικϊν Ξθτρϊων καταγραφισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ και τουσ επωφελοφμενουσ από τισ παροχζσ και τισ υπθρεςίεσ πρόνοιασ (Εκνικό Ξθτρϊο Χιοκεςιϊν, Εκνικό Ξθτρϊο Αναδοχισ, Εκνικό Ξθτρϊο Σαιδικισ Σροςταςίασ, κ.ά..) Εκνικά Μζντρα Αναφοράσ, καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ ειδικϊν κοινωνικϊν προβλθμάτων των ομάδων ςτόχοσ, ςε ςυνεργαςία με το Δίκτυο των Χπθρεςιϊν Μοινωνικισ Φροντίδασ Ζρευνα, μελζτθ και ζκδοςθ εκκζςεων για κζματα κοινωνικισ φροντίδασ, αλλθλεγγφθσ και προςταςίασ Χπθρεςία γνωμοδότθςθσ για τθν Σιςτοποίθςθ των φορζων ιδιωτικοφ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ Χπθρεςία υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκϊν ςυνχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, ευαιςκθτοποίθςθσ και αντιμετϊπιςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ Υυμμετοχι ςε Ειδικά Δίκτυα Υυνεργαςίασ & Υυντονιςμοφ ςε αντικείμενα κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ με τισ ενδιαφερόμενεσ Χπθρεςίεσ και τουσ Ρργανιςμοφσ που ζχουν ςχετικι αρμοδιότθτα ι δραςτθριοποιοφνται αντίςτοιχα ςε κάκε ειδικό αντικείμενο Μζντρα Εκπαίδευςθσ Ματάρτιςθσ (Μ.Ε.Μ.) εκνικισ εμβζλειασ για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για επαγγελματίεσ κοινωνικισ προςταςίασ και ενδιαφερόμενουσ. Α2. ΟΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΡΤΓΑΟΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ Ρ Ρργανιςμόσ του Ε.Μ.Μ.Α. (Σ.Δ. 22/06) προβλζπει τθν λειτουργία 4 Διευκφνςεων (εκ των οποίων θ μια αποτελεί τθν περιφερειακι Διεφκυνςθ του Ε.Μ.Μ.Α. ςτθ Θεςςαλονίκθ), 14 Φμθμάτων και 2 αυτοτελϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ υπάγονται απευκείασ ςτον Σρόεδρο. Υτο Ρργανόγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηονται ςχθματικά οι Ρργανικζσ Ξονάδεσ και το Δίκτυο των Χπθρεςιϊν του Εκνικοφ Μζντρου Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 8

9 ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ 1. ΥΡΗΕΣΙΕΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΕΔΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Κ.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΑΜΜΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ & ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΡΟΔΟΧΗΣ, ΕΡΙΤΟΡΙΑΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ & ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ -ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 4 ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ & ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΤΗΙΞΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ (Κ.Κ.Σ) ΤΜΗΜΑ ΥΡΟΔΟΧΗΣ* & ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΤΗΙΞΗΣ ΡΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ & ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΑΣ Κ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.Κ ΛΑΙΣΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΩΝΑΣ & Κ.Κ.Σ. ΙΛΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ & Κ.Κ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ & Κ.Κ.Σ ΕΝΤΗ Κ.Κ.Σ ΒΑΘΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Κ.Σ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ * Κ.Κ.Σ ΛΑΥΙΟΥ* ΞΕΝΩΝΑΣ & Κ.Κ.Σ ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ* ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΚΙΝΟ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ 5 ΞΕΝΩΝΑΣ Α.ΜΕ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1 ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΚΑΕΑ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 3 ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 4 ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 4 ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΑΙΔΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ 2 ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΕΝΤΕΛΗΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΟΛΟΥ * Υπό αναςτολή λειτουργίασ λόγω έλλειψησ προςωπικού. Σε ςυνεργαςία με: φιλανθρωπικό ςωματείο «ΕΡΜΗΣ» 1, Μ.Κ.Ο. «Χαμόγελο του παιδιού» 2, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 3, Μ.Κ.Ο. «ΑΡΣΙΣ» 4, υπό επιςκευή 5, αντίςτοιχα Σελίδα 9

10 ΙΙ. ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Υτο Ε.Μ.Μ.Α. ςφμφωνα με τον Ρργανιςμό του προβλζπονται 171 οργανικζσ κζςεισ εργαςίασ, ενϊ το μόνιμο προςωπικό που υπθρετοφςε ςτισ ιταν 112 υπάλλθλοι διαφόρων ειδικοτιτων (εκ των οποίων οι 64 κατζχουν οργανικζσ κζςεισ εργαςίασ, οι 45 προςωποπαγείσ κζςεισ, οι 2 Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου και ζνασ κζςθ με ζμμιςκθ εντολι). Ρι ανωτζρω μόνιμοι υπθρετοφντεσ υπάλλθλοι διακρίνονται ςφμφωνα με τθν κατθγορία εκπαίδευςθσ ςε: ΣΕ 38 (33.9%), ΦΕ 46 (41.1%), ΔΕ 25 (22.3%) και ΧΕ 3 (2.7%) (βλ. Γράφθμα 1). Ματά τθν διάρκεια του ζτουσ 2010 τζςςερισ (4) υπάλλθλοι αποχϊρθςαν από το Ε.Μ.Μ.Α είτε λόγω παραίτθςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ είτε λόγω μετάταξθσ, ενϊ δεν πραγματοποιικθκε καμία πρόςλθψθ. Γράφθμα 1 Κατανομι του μόνιμου προςωπικοφ του Ε.Κ.Κ.Α. ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ το 2010 ΔΕ 22% ΥΕ 3% ΡΕ 34% ΤΕ 41% ΡΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Υτον Σίνακα 1 που ακολουκεί παρουςιάηεται αναλυτικά το μόνιμο προςωπικό ςφμφωνα με τθν κατθγορία και τθν ειδικότθτα που υπθρετοφςε το Ρίνακασ 1 Το προςωπικό του Ε.Κ.Κ.Α. ςφμφωνα με τθν κατθγορία και ειδικότθτα, 2010 Κατθγορία ΡΕ Αρικμόσ Υπαλλιλων Κατθγορία ΤΕ Αρικμόσ υπαλλιλων Κατθγορία ΔΕ Αρικμόσ υπαλλιλων Κατθγορία ΥΕ Αρικμόσ υπαλλιλων Ψυχολόγων 11 Διοικθτικοφ- Οικονομικοφ Διοικθτικοφ- Λογιςτικοφ 18 6 Μεταφραςτϊν 1 Κοινωνιολόγων 9 Μθχανικϊν 2 Ρλθροφορικισ 3 Μθχανικϊν 1 Νοςθλευτικισ 2 Οδθγϊν Νομικϊν 1 Ρλθροφορικισ 1 Κοινωνικισ Εργαςίασ Βρεφονθπιοκομίασ Βοθκθτικοφ προςωπικοφ Νυχτοφυλάκων Διοικθτικοφ- Λογιςτικοφ 2 Σφνολο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Κ.Κ.Α

11 Επίςθσ, κατά το ζτοσ 2010 διατζκθκαν από τθν Ξ.Μ.Ρ. «ΣΤΑΠΙΥ» και εργάςκθκαν ςτο Ε.Μ.Μ.Α. 21 υπάλλθλοι διαφόρων ειδικοτιτων (θ διάκεςι τουσ ολοκλθρϊκθκε το Φεβρουάριο του 2011 ςυνολικά χρονικι διάρκεια διάκεςθσ 18 μινεσ, Υεπτζμβριοσ 2009 Φεβρουάριοσ 2011). Φθν Ξ.Μ.Ρ. «ΣΤΑΠΙΥ» επιχοριγθςε το Χπουργείο Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςτο πλαίςιο προγραμματικισ ςφμβαςθσ προκειμζνου να διακζςει το ανωτζρω προςωπικό ςτο Ε.Μ.Μ.Α., για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των τριϊν Πενϊνων του Ε.Μ.Μ.Α. ςτθν Αττικι. Επιπλζον, το ζτοσ 2010 απζκτθςαν επαγγελματικι εμπειρία ςτο Ε.Μ.Μ.Α. 7 υπάλλθλοι διαφόρων ειδικοτιτων μζςω του Σρογράμματοσ STAGE του ΡΑΕΔ (θ επαγγελματικι εμπειρία τουσ ολοκλθρϊκθκε το Φεβρουάριο του 2011). Φζλοσ, από τισ 8 Δεκεμβρίου 2010 ςφμφωνα με το άρκρο 3. Ο.3895/2010 το προςωπικό του καταργθκζντοσ Ινςτιτοφτου Μοινωνικισ Σροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ (Ι.Μ.Σ.Α.) μεταφζρκθκε ςτο Ε.Μ.Μ.Α. Ρ ςυνολικόσ αρικμόσ του προςωπικοφ του Ι.Μ.Σ.Α. που υπθρετοφςε τθν ανωτζρω θμερομθνία που μεταφζρκθκε ςτο Ε.Μ.Μ.Α. ιταν 113 άτομα εκ των οποίων 61 άτομα υπθρετοφςαν ςτθν Αττικι και 52 ςτθν περιφζρεια. Φο εν λόγω προςωπικό του Ι.Μ.Σ.Α. ςφμφωνα με τθν κατθγορία εκπαίδευςθσ διακρινόταν ςε: ΣΕ 16 (14.0%), ΦΕ 4 (3.0%), ΔΕ 70 (61.0%) και ΧΕ 23 (20.0.%). Από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ του Ι.Μ.Σ.Α. 23 άτομα ςυνταξιοδοτικθκαν τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2011 και 1 άτομο μετατάχκθκε. Ρι ανωτζρω μόνιμοι υπθρετοφντεσ υπάλλθλοι του Ι.Μ.Σ.Α. (31/12/2010) διακρίνονται ςφμφωνα με τθν κατθγορία εκπαίδευςθσ όπωσ εμφανίηονται ςτο Γράφθμα 2 που ακολουκεί. Γράφθμα 2 Κατανομι προςωπικοφ του Ι.Κ.Ρ.Α. ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ, 2010 ΥΕ 20% ΡΕ 14% ΤΕ 4% ΔΕ 62% ΡΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 11

12 ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Φο Εκνικό Μζντρο Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ χρθματοδοτείται για τα ζξοδα μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ και τα λειτουργικά ζξοδα από τον τακτικό προχπολογιςμό του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Φο ζτοσ 2010 μειϊκθκαν οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ, ςε ποςοςτό 20%, και τα λειτουργικά ζξοδα, ςε ποςοςτό 18%, ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του Επίςθσ, ολοκλθρϊκθκαν Ευρωπαϊκά ζργα φψουσ ,68. Υτο Γράφθμα 3 παρουςιάηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ γενικϊν εςόδων και εξόδων του Ε.Μ.Μ.Α από το 2006 ζωσ το Γράφθμα 3 Διαχρονικι εξζλιξθ γενικϊν εςόδων-εξόδων του Ε.Κ.Κ.Α, Υτο Γράφθμα 4 εμφανίηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ των εςόδων και εξόδων για τθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ του Ε.Μ.Μ.Α από το 2006 ζωσ το Γράφθμα 4 Διαχρονικι εξζλιξθ εςόδων-εξόδων για τθ μιςκοδοςία προςωπικοφ του Ε.Κ.Κ.Α,

13 Β. ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ Β1. ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ I. ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΙΤΟΡΙΑ ΡΑΕΜΒΑΣΗ Η Χπθρεςία Επείγουςασ Επιτόπιασ Σαρζμβαςθσ βρίςκεται ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ ολόκλθρο το εικοςιτετράωρο κακθμερινά και καλείται να παρεμβαίνει ςτο ςθμείο όπου αναφζρεται ι καταγγζλλεται το επείγον περιςτατικό με κινθτι μονάδα του Ε.Μ.Μ.Α. και ειδικευμζνο προςωπικό (κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ). Υκοπόσ των παρεμβάςεων αυτϊν είναι να διαπιςτωκοφν οι ανάγκεσ του ατόμου και να γίνουν οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςι τουσ. Η κινθτι μονάδα παρεμβαίνει αποκλειςτικά μόνο εφόςον δεν υφίςταται θ δυνατότθτα να ενεργοποιθκεί τοπικόσ φορζασ ι εξειδικευμζνοσ φορζασ που υλοποιεί ςχετικι δράςθ με τθν αναγκαιότθτα που εντοπίςκθκε. Φο 2010 θ κινθτι ομάδα του Ε.Μ.Μ.Α. πραγματοποίθςε επτά (7) επιχειριςεισ επιτόπιασ παρζμβαςθσ. Φρεισ (3) από αυτζσ αφοροφςαν ςε οικογζνειεσ άςτεγων μεταναςτϊν και αιτοφντων άςυλο που παρζμεναν ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. Ρι υπόλοιπεσ (4) αφοροφςαν περιπτϊςεισ χρόνιων αςτζγων, οι οποίοι παρζμεναν ςε δθμόςιουσ χϊρουσ με εξαιρετικά οξυμζνα και παραμελθμζνα ηθτιματα και ηθτικθκε θ ςυνδρομι του Ε.Μ.Μ.Α. από τουσ αρμόδιουσ για κζματα υγείασ και δθμόςιασ αςφάλειασ φορείσ (Ε.Μ.Α.Β., Αςτυνομία). Φο Φμιμα Επείγουςασ Επιτόπιασ Σαρζμβαςθσ κλικθκε για ςθμαντικό αρικμό αιτθμάτων επείγουςασ επιτόπιασ παρζμβαςθσ ςε καταςτάςεισ κρίςθσ (αναφζρονται ςτα ςτατιςτικά των ςχετικϊν υπθρεςιϊν υποδοχισ των κλιςεων) για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων το επιχειρθςιακό κζντρο κινθτοποίθςε άμεςα τουσ αρμόδιουσ για κάκε περίπτωςθ τοπικοφσ ι εξειδικευμζνουσ φορείσ και ςυντόνιςε τισ ενζργειεσ τουσ προκειμζνου να παραςχεκοφν οι απαραίτθτεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ. II. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «197» Η Φθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197, αποτελεί το επιχειρθςιακό κζντρο ζκτακτθσ ανάγκθσ, άμεςθσ και διαρκοφσ αναφοράσ κακϊσ και ενεργοποίθςθσ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν άμεςθσ κοινωνικισ βοικειασ λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα παρζχει πλθροφόρθςθ, ςυμβουλευτικι, κοινωνικι και ψυχολογικι ςτιριξθ κινθτοποιεί τουσ μθχανιςμοφσ άμεςθσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ 13

14 παραπζμπει τουσ εξυπθρετοφμενουσ ςτισ λοιπζσ υπθρεςίεσ του δικτφου του Ε.Μ.Μ.Α., κακϊσ και τουσ διαςυνδζει με τισ Ξονάδεσ Μοινωνικισ Φροντίδασ και τουσ λοιποφσ φορείσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και κοινωνικισ προςταςίασ για τθν παροχι τθσ κατάλλθλθσ αναγκαίασ βοικειασ υποςτθρίηει τθν ιςτοςελίδα που παρζχει πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι ςε κζματα που αφοροφν παιδιά και εφιβουσ. Ματά το ζτοσ 2010 θ Φθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197 είχε ζγκυρεσ κλιςεισ, από τισ οποίεσ οι (63%) ςυνδζκθκαν με επαγγελματία τθσ γραμμισ, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ (37%) υπιρξε αδυναμία ανταπόκριςθσ λόγω φόρτου τθσ γραμμισ και ζλλειψθσ προςωπικοφ. Από τισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ ςτισ οποίεσ θ Γραμμι ανταποκρίκθκε, παρείχε υπθρεςίεσ ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ ςτισ (26%). Ρι υπόλοιπεσ (74%) δεν αφοροφςαν το αντικείμενο τθσ Φθλεφωνικισ Γραμμισ Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197. Ρι κλιςεισ του 2010 ςτισ οποίεσ προςφζρκθκαν υπθρεςίεσ ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ παρουςιάηονται ςυγκριτικά μειωμζνεσ ςε ποςοςτό 31% με τισ αντίςτοιχεσ του ζτουσ 2008 και 17% του ζτουσ 2009 (βλ. Γράφθμα 5). Γράφθμα 5 Μθνιαία κατανομι των τθλεφωνικϊν κλιςεων ςτο 197 τθν τριετία, Ρι κφριοι λόγοι που εντοπίςκθκαν για τθν αδυναμία ανταπόκριςθσ τθσ Γραμμισ 197 ςε ςθμαντικό αρικμό κλιςεων κακϊσ και για τθ ςυγκριτικι μείωςθ των κλιςεων, το 2010, ιταν: (α) θ υποςτελζχωςθ τθσ Γραμμισ με αποτζλεςμα τθν απϊλεια απάντθςθσ ςε κλιςεισ, (β) θ 14

15 ζλλειψθ επαρκοφσ και επαναλαμβανόμενθσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τθ λειτουργία και τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Γραμμισ με πρόςφορουσ τρόπουσ (ΞΞΕ, ζντυπα, εκδθλϊςεισ, κρατικζσ και άλλεσ ιςτοςελίδεσ, κλπ.), (γ) θ αφξθςθ λειτουργίασ περιςςοτζρων Γραμμϊν ενθμζρωςθσ και ψυχο-κοινωνικισ ςτιριξθσ για διάφορα εξειδικευμζνα αντικείμενα ι ομάδεσ ςτόχοσ και (δ) θ χρζωςθ των κλιςεων ςτθ Γραμμι και θ χριςθ γεωγραφικοφ προκζματοσ ςτον αρικμό κλιςθσ. Ρ μεγαλφτεροσ αρικμόσ των κλιςεων ςτθ Γραμμι 197 παρουςιάηεται ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ μεταξφ των ωρϊν 06:01-14:00 (42%), ακολουκεί το διάςτθμα 14:01-22:00 (37%), ενϊ οι λιγότερεσ (21%) κλιςεισ γίνονται ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ από τισ 22:01-06:00 (βλ. Γράφθμα 6). Γράφθμα 6 Ροςοςτιαία κατανομι των κλιςεων ςτθ Γραμμι 197 ανά χρονικι περίοδο τθσ θμζρασ, 2010 Φο μεγαλφτερο ποςοςτό κλιςεων (74% περίπου) προσ τθ Γραμμι 197, το 2010, προερχόταν από γυναίκεσ (βλ. Γράφθμα 7). Γράφθμα 7 Ροςοςτιαία κατανομι των κλιςεων ςτθ Γραμμι 197 ςφμφωνα με το φφλο,

16 Φο μεγαλφτερο ποςοςτό κλιςεων (40% περίπου) προσ τθ Γραμμι 197, το 2010, προερχόταν από τθν θλικιακι ομάδα των ετϊν, ακολουκοφν οι ομάδεσ ετϊν (29% περίπου), ετϊν (22%), ετϊν (7% περίπου), άνω των 75 ετϊν (2%) και (1%) κάτω των 16 ετϊν (βλ. Γράφθμα 8). Νόγω τθσ φφςθσ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, αρκετζσ φορζσ δεν είναι δυνατι θ καταγραφι τθσ θλικίασ του καλοφντοσ. Για τον λόγο αυτό, μόνον ςε (45%) από τισ κλιςεισ ζχει καταγραφεί θ θλικία του ατόμου που κάλεςε τθ Γραμμι 197. Γράφθμα 8 Ροςοςτιαία κατανομι των κλιςεων προσ τθ Γραμμι 197 ςφμφωνα με τθν θλικιακι ομάδα, 2010 Η δθμογραφικι κατά φφλο κατανομι των καλοφντων εμφανίηεται να παραμζνει ςτακερι για τα τελευταία τα τρία (3) χρόνια, ενϊ αναφορικά με τθν θλικιακι κατθγορία, το 2010, ςθμειϊνεται μια ελάχιςτθ μείωςθ των καλοφντων ςτθν θλικιακι κατθγορία <16 ετϊν και μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 4% ςτθν θλικιακι κατθγορία ετϊν, με τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ να κινοφνται ςτα ίδια περίπου επίπεδα. Φο 32,0% των κλιςεων αποτελοφςε επαναλαμβανόμενεσ κλιςεισ. Φο 85,0% των κλιςεων αφοροφςε τα ίδια τα άτομα που είχαν καλζςει και το υπόλοιπο 15.0% άλλο άτομο. Ρι αιτίεσ κλιςθσ ςτθ Γραμμι 197, το 2010, ιταν: α) ψυχολογικά προβλιματα (52%), β) διαγνωςμζνεσ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ (12%), γ) πλθροφορίεσ για κζματα υγείασ/πρόνοιασ (10%), δ) ενδο-οικογενειακι βία κακοποίθςθ (6%), ε) χριςθ ουςιϊν - εξαρτιςεισ (5%), ςτ) δυςκολίεσ επιβίωςθσ (3%), η) χρόνιεσ ανίατεσ αςκζνειεσ (2%), θ) αυτοκαταςτροφικζσ τάςεισ (2%), κ) δυςκολίεσ τρίτθσ θλικίασ (2%) και ι) άλλεσ αιτίεσ (6%) (βλ. Γράφθμα 9). 16

17 Γράφθμα 9 Η ποςοςτιαία κατανομι κλιςεων ςτθ Γραμμι 197ςφμφωνα με τισ αιτίεσ κλιςθσ, το 2010 Ψυχολογικά προβλιματα 51,6 Διαγνωςμζνεσ ψυχιατρικζσ Σλθροφορίεσ για 9,6 12,3 Ενδοοικογενειακι βία-κακοποίθςθ Χριςθ ουςιϊν/εξαρτιςεισ 4,7 5,9 Δυςκολίεσ επιβίωςθσ 3,0 Χρόνιεσ, ανίατεσ αςκζνειεσ Αυτοκαταςτροφικζσ τάςεισ Δυςκολίεσ τρίτθσ θλικίασ 1,6 1,5 1,8 1,0 4,0 16,0 64,0 Ποσοστό % Υτον Σίνακα 2, που ακολουκεί, παρουςιάηεται θ ποςοςτιαία ςυγκριτικι διαχρονικι αποτφπωςθ των κφριων αιτιϊν κλιςθσ για βοικεια ςτθ Γραμμι 197. Ρίνακασ 2 Η ποςοςτιαία κατανομι ςφμφωνα με τισ κφριεσ αιτίεσ κλιςθσ ςτθ Γραμμι 197, Κφριεσ αιτίεσ κλιςθσ Ζτοσ (Ροςοςτό %) Δυςκολίεσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 20% 17% 17% Ρλθροφορίεσ για υπθρεςίεσ/κζματα υγείασ/πρόνοιασ 17% 13% 10% Διαγνωςμζνεσ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ 11% 13% 12% Συναιςκθματικζσ δυςκολίεσ 8% 17% 16% Αγχϊδεισ εκδθλϊςεισ 5% 8% 9% Άλλο 39% 32% 36% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% Η ποςοςτιαία διαχρονικι αποτφπωςθ των κφριων αιτιϊν κλιςθσ ςτθ Γραμμι 197 δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ αναλογικζσ αποκλίςεισ. 17

18 Φο 39,0% των κλιςεων αφοροφςαν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Ενθμζρωςθσ και Διαςφνδεςθσ, ακολουκοφν ςε ποςοςτό 33% υπθρεςίεσ Υυμβουλευτικισ Υτιριξθσ και 28% υπθρεςίεσ Υυμβουλευτικισ και Σαραπομπισ. Υτο Γράφθμα 4 που ακολουκεί παρουςιάηονται ανά κατθγορία οι υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτα άτομα που κάλεςαν τθ Γραμμι 197 τα τελευταία τρία χρόνια (βλ. Γράφθμα 10). Γράφθμα 10 Κατανομι κλιςεων ςτθ Γραμμι 197 ανά κατθγορία παρεχόμενων υπθρεςιϊν, Ματά τθ διάρκεια του 2010 προωκικθκαν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ζνταξθ τθσ Γραμμισ 197 ςτουσ εκνικοφσ αρικμοφσ κλιςθσ εκτάκτων αναγκϊν (όπωσ ζχουν ενταχκεί οι Γραμμζσ του ΕΜΑΒ (166), τθσ Άμεςθσ Δράςθσ τθσ Αςτυνομίασ (100), τθσ Συροςβεςτικισ 199, κ.ά.). Υτόχοσ αυτισ τθσ προςπάκειεσ ιταν να αποδοκεί το κεςμικό κφροσ που αναλογεί ςτθ Γραμμι και να εξαςφαλιςκεί θ δυνατότθτα κλιςθσ από όλεσ τισ ςυςκευζσ και δίκτυα χωρίσ χρζωςθ και γεωγραφικό πρόκεμα. Χποβλικθκε το ςχετικό αίτθμα με τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ όπωσ και τα πλιρθ απαραίτθτα δικαιολογθτικά προσ τθν ανεξάρτθτθ αρχι ΕΕΦΦ και το Χπουργείο Χποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων. Φο αίτθμα αυτό υποςτθρίχκθκε κερμά από το Χπουργείο Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Η προςπάκεια αυτι ευοδϊκθκε με τθν υπογραφι τθσ Χπουργικισ Απόφαςθσ με αρικ /541/ (ΦΕΜ 1284/τ.Β/ ) με τθν οποία τροποποιικθκε θ Χπουργικι Απόφαςθ με αρικ. οικ.26634/924/ (ΦΕΜ 768/τ.Α/ ) και ςυγκεκριμζνα τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 αυτισ, όπου προβλζπεται ότι πλζον θ Φθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197 περιλαμβάνεται μεταξφ των (ζξι) Εκνικϊν Γραμμϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 18

19 τθσ χϊρασ μασ και επιπλζον ότι οι πάροχοι δικτφου υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν υποχρεοφνται να διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα δωρεάν κλιςθσ ςτουσ χριςτεσ. Φο Ε.Μ.Μ.Α. ανζλαβε το οικονομικό κόςτοσ προσ τον Ρ.Φ.Ε. (πάροχο του δικτφου τθσ Φθλεφωνικισ Γραμμισ Άμεςθσ Μοινωνικισ Βοικειασ 197), ϊςτε πλζον να μθν απαιτείται θ χριςθ του γεωγραφικοφ κωδικοφ 210 για τισ κλιςεισ εκτόσ Αττικισ από ςτακερό τθλζφωνο (ςτθν κινθτι τθλεφωνία δεν απαιτείται). Υτθ διάρκεια του 2010 δθμιουργικθκαν επιςτθμονικζσ ομάδεσ εργαςίασ για τθ ςφνταξθ νζων, εφχρθςτων πρωτοκόλλων διαχείριςθσ κλιςεων ςτθ Γραμμι: ενόσ γενικοφ με τισ βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ κλιςεων και εννζα ειδικευμζνων ςε κατθγορίεσ περιπτϊςεων, όπωσ ενδοοικογενειακι βία, παιδικι κακοποίθςθ/παραμζλθςθ, αυτοκτονικότθτα, προβλιματα ςχζςεων, ψυχιατρικά προβλιματα, χριςθ ουςιϊν, trafficking, διάφορα ψυχολογικά προβλιματα, επαναλαμβανόμενεσ κλιςεισ. Η επεξεργαςία των πρωτοκόλλων βρίςκεται ςε εξζλιξθ. III. ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ (Κ.Κ.Σ.) Φα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) είναι αποκεντρωμζνεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςε αςτικζσ περιοχζσ των Οομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. Αποτελοφν τισ περιφερειακζσ πφλεσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα τθσ άμεςθσ κοινωνικισ φροντίδασ αυτϊν των μθτροπολιτικϊν Οομϊν και είναι ςτελεχωμζνα με κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ λειτουργοφν πζντε θμζρεσ τθν εβδομάδα υποδζχονται και αξιολογοφν τα αιτιματα παρζχουν ςυμβουλευτικι, ψυχολογικι και κοινωνικι ςτιριξθ παραπζμπουν, διαμεςολαβοφν και διαςυνδζουν τουσ εξυπθρετοφμενουσ με τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του Δικτφου Μοινωνικισ Σροςταςίασ παρεμβαίνουν επιτόπου ςτισ εςτίεσ εμφάνιςθσ καταςτάςεων κρίςθσ και ζκτακτθσ κοινωνικισ ανάγκθσ για άμεςθ παροχι υπθρεςιϊν παρζχουν πλθροφόρθςθ για όλα τα κζματα κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ Φα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ επείγουςασ παρζμβαςθσ και τθσ παροχισ άμεςθσ κοινωνικισ και ψυχολογικισ βοικειασ ςε ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ κρίςθσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ ι άλλθσ διάκριςθσ. Ρι υπθρεςίεσ 19

20 παρζχονται ςτουσ χϊρουσ του Μ.Μ.Υ., τθλεφωνικά, ςτο ςπίτι, ςτο χϊρο εργαςίασ και οπουδιποτε κρικεί αναγκαίο. Φο Εκνικό Μζντρο Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Μ.Μ.Α.) διακζτει εννζα (9) Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.). Ματά τθν διάρκεια του 2010 λειτοφργθςαν οκτϊ (8) από τα οποία τα ζξι (6) ςτθν Ακινα και δφο (2) ςτθ Θεςςαλονίκθ. Φο Μζντρο Μοινωνικισ Υτιριξθσ Ναυρίου δεν λειτοφργθςε λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ. Ωσ οι κατ εξοχιν Χπθρεςίεσ παρζμβαςθσ ςτθν κρίςθ, τα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) επικεντρϊκθκαν ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων κρίςθσ που αντιμετωπίηουν άτομα ι οικογζνειεσ φροντίηοντασ και ςτθ ςυνζχεια για τθ διαςφνδεςι τουσ με τισ αρμόδιεσ τοπικζσ Μοινωνικζσ Χπθρεςίεσ κυρίωσ των Διμων ι των μζχρι πρότινοσ Οομαρχιϊν και πλζον των Σεριφερειϊν και Σεριφερειακϊν Ενοτιτων ι άλλεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ των εξυπθρετουμζνων πολιτϊν. Η ςτιριξθ και παρακολοφκθςθ των πολιτϊν από τα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) ςυνεχίηεται για όςο διάςτθμα απαιτείται προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν αποτελεςματικά οι καταςτάςεισ κρίςθσ και να καλυφκοφν οι βαςικζσ ανάγκεσ τουσ. Φο 2010, ςτα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) προςιλκαν για πρϊτθ φορά και εξυπθρετικθκαν πολίτεσ ενϊ το και το (βλ. Σίνακα 3). Ρίνακασ 3 Κατανομι των πολιτϊν που εξυπθρετικθκαν ςτα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ, Ζτοσ Αρικμόσ πολιτϊν Από τθν ςφγκριςθ του αρικμοφ των πολιτϊν που προςιλκαν πρϊτθ φορά ςτα Μ.Μ.Υ. και εξυπθρετικθκαν τθν τελευταία τριετία παρουςιάηεται μείωςθ, ςε ποςοςτό 6% ςε ςφγκριςθ με το 2008 και 14% με το Η μείωςθ αυτι είναι αποτζλεςμα τθσ αναςτολισ τθσ λειτουργίασ του Μ.Μ.Υ. Ναυρίου, του μικροφ χρονικοφ διαςτιματοσ λειτουργίασ του Μ.Μ.Υ. Ιλίου όπωσ και τθσ ςθμαντικισ υποςτελζχωςθσ των υπολοίπων Μ.Μ.Υ. ςε κοινωνικοφσ λειτουργοφσ. 20

21 Υτα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) εξυπθρετικθκαν, το 2010, ςυνολικά πολίτεσ, εκ των οποίων οι προςιλκαν για πρϊτθ φορά και οι 380 τα προθγοφμενα ζτθ, με τθ ςυνεργαςία τουσ να ςυνεχίηεται και το Υτον Σίνακα 4, που ακολουκεί, παρουςιάηεται ο αρικμόσ των πολιτϊν που εξυπθρετικθκαν από τα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) το Ρίνακασ 4 Αρικμόσ των πολιτϊν που εξυπθρετικθκαν από τα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ, το 2010 Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ Αρικμόσ πολιτϊν που εξυπθρετικθκαν και προςιλκαν πρϊτθ φορά Αρικμόσ πολιτϊν που εξυπθρετικθκαν και προςιλκαν τα προθγοφμενα ζτθ Σφνολο Εξυπθρετθκζντων ΑΤΤΙΚΗΣ Αμπελοκιπων Ρειραιά Καλαμακίου Ν. Ιωνίασ Ρλ. Βάκθσ Ιλίου* Λαυρίου** ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φοίνικα Αξιοφ Σφνολο * Νειτοφργθςε ζνα μινα το 2010 λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ ** Αναςτολι λειτουργίασ λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ Ρι πολίτεσ που επιςκζφκθκαν για πρϊτθ φορά τα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.), το 2010, ςε ποςοςτό ιταν 67% γυναίκεσ και άνδρεσ 33% (βλ. Γράφθμα 11). Γράφθμα 11 Το φφλο των πολιτϊν που προςιλκαν ςτα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.), το 2010 Άνδρεσ 33% Γυναίκεσ 67% Άνδρεσ Γυναίκεσ 21

22 Ρι θλικιακζσ ομάδεσ των πολιτϊν που επιςκζφκθκαν για πρϊτθ φορά τα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.), το 2010, ιταν: ζωσ 16 ετϊν 10%, ετϊν 17%, ετϊν 28%, ετϊν 18%, ετϊν 6%, άνω των 76 ετϊν 2%, ενϊ το 18% δεν διλωςε θλικία (βλ. Γράφθμα 12). Γράφθμα 12 Η κατανομι των πολιτϊν που επιςκζφκθκαν για πρϊτθ φορά τα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.) ανά θλικιακι ομάδα, το 2010 Δ.Γ. 76> <16 0% 10% 20% 30% Φο 70% των εξυπθρετουμζνων από τα Μ.Μ.Υ., το 2010, ιταν ελλθνικισ υπθκοότθτασ και ακολουκοφν οι εξυπθρετοφμενοι υπθκοοτιτων των βαλκανικϊν χωρϊν ςε ποςοςτό 15% και το υπόλοιπο από διάφορεσ χϊρεσ (βλ. Σίνακα 5). Ρίνακασ 5 Χϊρα προζλευςθσ των εξυπθρετουμζνων ςτα ΚΚΣ το 2010 Χϊρα προζλευςθσ Ζτοσ (Ροςοςτό %) Ελλάδα Βαλκανικζσ χϊρεσ Χϊρεσ Ε.Ε Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ Αφρικανικζσ χϊρεσ Αςιατικζσ χϊρεσ Άλλο 1-3 Σφνολο 100,0 100,0 100,0 22

23 Υτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ παρατθρείται ςταδιακι μείωςθ του ποςοςτοφ των εξυπθρετουμζνων ελλθνικισ υπθκοότθτασ, ενϊ ταυτοχρόνωσ παρατθρείται αφξθςθ των εξυπθρετουμζνων που προζρχονται από Βαλκανικζσ, Αφρικανικζσ και Αςιατικζσ χϊρεσ. Σάνω από το ιμιςυ (55,0%) των πολιτϊν που εξυπθρετικθκαν ςτα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.), προςιλκε για ατομικά προβλιματα τουσ, ζνα πολφ ςθμαντικό ποςοςτό (42.0%) για προβλιματα που αφοροφςαν ςτθν οικογζνεια τουσ, ενϊ μόλισ ζνα 2.0% για προβλιματα ςχζςεων μεταξφ του ηευγαριοφ. Φο 38% των πολιτϊν που προςιλκαν, το 2010, ςτα Μ.Μ.Υ. ιταν με δικι τουσ πρωτοβουλία. Φο υπόλοιπο ποςοςτό των πολιτϊν προςιλκαν μετά από παραπομπι κάποιου από τουσ παρακάτω φορείσ: 39% από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ διαφόρων φορζων, 11% από τθ Γραμμι 197, 8% περίπου από τισ Ειςαγγελικζσ Αρχζσ, 3% από αναφορά ι καταγγελία και 1% από τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ. Υτο Γράφθμα 13, που ακολουκεί, παρουςιάηονται τα ποςοςτά των πολιτϊν ςφμφωνα με τον τρόπο που προςιλκαν ςτα Μ.Μ.Υ. τα τρία τελευταία χρόνια. Από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων προκφπτει μία ςθμαντικι αφξθςθ (από 30% ςε 39%) του ποςοςτοφ των πολιτϊν που προςιλκαν το 2010 με δικι τουσ πρωτοβουλία για να ηθτιςουν τθ ςυνδρομι των Μζντρων Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) ςε ςχζςθ με τα δφο προθγοφμενα χρόνια. Επίςθσ, παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ των παραπομπϊν των Ειςαγγελικϊν Αρχϊν (από 16% ςε 8%) ςε ςχζςθ με το Γράφθμα 13 Κατανομι των παραπομπϊν και αιτθμάτων προσ τα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ, το

24 Ρι αιτίεσ προςζλευςθσ των ατόμων που εξυπθρετικθκαν ςτα Μ.Μ.Υ., το 2010 και εμφανίηουν τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα αφοροφν ςτα ψυχολογικά προβλιματα (23% περίπου), τθν ενδοοικογενειακι βία και κακοποίθςθ ενιλικα (20%), τισ δυςκολίεσ επιβίωςθσ (16%), τισ διαγνωςμζνεσ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ (5%), τισ χρόνιεσ ανίατεσ αςκζνειεσ (3%), τα ςυμβάντα βίασ (3%), τθ χριςθ ουςιϊν και εξαρτιςεισ (3%), τισ δυςκολίεσ ςε άτομα με αναπθρία (3%), τισ δυςκολίεσ για θλικιωμζνουσ (2%), τθν κακοποίθςθ-παραμζλθςθ παιδιϊν (2%) και (20%) διάφορεσ άλλεσ αιτίεσ (βλ. Γράφθμα 14). Γράφθμα 14 Οι αιτίεσ που προςιλκαν οι πολίτεσ για βοικεια ςτα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ, το 2010 Ψυχολογικά προβλιματα Ενδοοικογενειακι Βία / Μακοποίθςθ ενιλικα Δυςκολίεσ Επιβίωςθσ (Ανζχεια, Ανεργία κ. ά.) 16,1 22,5 20,5 Δυςκολίεσ λόγω Διαγνωςμζνων 5,4 Χρόνιεσ Ανίατεσ Αςκζνειεσ Σεριςτατικά Βίασ (ςωματικι, ςεξουαλικι, Χριςθ Ρυςιϊν Εξαρτιςεισ Δυςκολίεσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ 3,4 3,1 2,9 2,7 Δυςκολίεσ Φρίτθσ Ηλικίασ Μακοποίθςθ / Σαραμζλθςθ Σαιδιοφ 1,8 2,1 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 Ποσοστό % Από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των τριϊν τελευταίων ετϊν, αναφορικά με τουσ πολίτεσ που προςιλκαν ςτα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) εντοπίηεται ότι τα δφο τελευταία χρόνια υπιρξε ςθμαντικι αφξθςθ (από 12% ςε 20%) ςτα προβλιματα ενδοοικογενειακισ βίασ κατά ενθλίκων ατόμων (βλ. Γράφθμα 15). 24

25 Γράφθμα 15 Ροςοςτιαία κατανομι των κυριότερων λόγων προςζλευςθσ ςτα Κ.Κ.Σ., Φο μεγαλφτερο ποςοςτό (68%) των ςυνεργαςιϊν με τουσ πολίτεσ που προςιλκαν για εξυπθρζτθςθ από τουσ επαγγελματίεσ των Μ.Μ.Υ., το 2010, πραγματοποιικθκε μζςω τθλεφωνικισ επαφισ και ακολουκοφν οι ςυνεργαςίεσ που ζγιναν ςτουσ χϊρουσ των Μ.Μ.Υ. (22%), οι επιςκζψεισ ςτο ςπίτι (7%), οι ςυνεργαςίεσ ςε άλλουσ χϊρουσ (2%) και (1%) οι επιτόπιεσ παρεμβάςεισ (βλ. Γράφθμα 16). Γράφθμα 16 Κατανομι των τρόπων ςυνεργαςιϊν με τουσ πολίτεσ που εξυπθρετικθκαν ςτα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.), το ,7 Υυνάντθςθ ςε ΜΜΥ 7,6 Φθλεφωνικι Επαφι 22,2 Ποσοστό % 1,6 0,8 Υυνάντθςθ εκτόσ Μ.Μ.Υ. Επί Φόπου Σαρζμβαςθ Άλλο 25

26 Υτον Σίνακα 8 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςτοιχεία για τουσ τρόπουσ πραγματοποίθςθσ των ςυνεργαςιϊν με τουσ πολίτεσ που ηιτθςαν βοικεια ι παραπζμφκθκαν τα Μζντρα Μοινωνικισ Υτιριξθσ (Μ.Μ.Υ.) τα τρία τελευταία χρόνια (βλ. Σίνακα 6). Ρίνακασ 6 Συγκριτικι κατανομι των τρόπων ςυνεργαςίασ με τουσ εξυπθρετθκζντεσ ςτα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.), το Είδοσ ςυνεργαςίασ Ζτοσ ποςοςτό ςυναντιςεων % Συνάντθςθ ςτο Κ.Κ.Σ Επίςκεψθ ςτο ςπίτι Τθλεφωνικι ςυνεργαςία Επί τόπου παρζμβαςθ Άλλοσ τόποσ ςυνάντθςθσ Σφνολο 100,0 100,0 100,0 ςον αφορά ςτισ μορφζσ των υπθρεςιϊν και παρεμβάςεων προσ τουσ εξυπθρετοφμενουσ των Μ.Μ.Υ. το 2010, ςφμφωνα με τθ ςυχνότθτα, περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ ςυνεργαςίεσ: ενθμζρωςθσ, διαμεςολάβθςθσ και παραπομπισ με φορείσ, ςυμβουλευτικισ, κοινωνικισ ζρευνασ, 514 παροχισ υλικισ και ςτεγαςτικισ βοικειασ, 446 ειδικζσ κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ, 217 διαςυνδετικισ με άλλουσ φορείσ, 182 ςυνοδείεσ, 178 ςυνεντεφξεων και 44 άλλεσ ςυνεργαςίεσ (βλ. Γράφθμα 17). Γράφθμα 17 Κατανομι του αρικμοφ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτουσ εξυπθρετθκζντεσ πολίτεσ από τα Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.) ανά μορφι παρζμβαςθσ, το 2010 Συνοδεία 182 Σλθροφόρθςθ Κοινωνικι Ζρευνα Συνζντευξθ 178 Διαςφνδεςθ Υλικι βοικεια/στεγαςτικι αρωγι Άλλθ παρζμβαςθ Ψυχοκεραπεία Συνεργαςία με άλλο Φορζα Συμβουλευτικι Συχνότθτα 26

27 Ρ αρικμόσ αυτϊν των υπθρεςιϊν και παρεμβάςεων αφοροφν παροχζσ που μπορεί να ζχουν παραςχεκεί ταυτόχρονα ςε οποιοδιποτε ςυνδυαςμό και ςυχνότθτα ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ των Μ.Μ.Υ. ςφμφωνα με τισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ τουσ. Η ηιτθςθ των υπθρεςιϊν των Κζντρων Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.) είναι δυςανάλογθ με τθ διακεςιμότθτά τουσ δεδομζνου ότι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ κοινωνικϊν λειτουργϊν γεγονόσ που αναγκαςτικά ζχει οδθγιςει ςτθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ των πλζον χωροταξικά απομακρυςμζνων Κ.Κ.Σ. και τθ μείωςθ του προςωπικοφ των υπολοίπων. Στθν αυξθμζνθ ηιτθςθ των υπθρεςιϊν των Κζντρων Κοινωνικισ Στιριξθσ (Κ.Κ.Σ.) ςυμβάλει θ μθ φπαρξθ Κεντρικϊν Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν ςτουσ Διμουσ. Η αναςτολι τθσ λειτουργίασ και θ μειωμζνθ οριακά ςτελζχωςθ των Κ.Κ.Σ. μειϊνει τθν επιχειρθςιακι δυνατότθτα και τθν επιτόπια παρζμβαςθ του Ε.Κ.Κ.Α. IV. ΚΕΝΤΑ ΥΡΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ ΡΟΣΩΙΝΗΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Φα Ματαφφγια-Πενϊνεσ προςφζρουν επείγουςα προςωρινι προςτατευμζνθ φιλοξενία ςε ευάλωτα άτομα και ομάδεσ πλθκυςμοφ, όπωσ παιδιά και ζφθβοι ςε κίνδυνο, γυναίκεσ και ζφθβεσ με ι χωρίσ παιδιά - κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ (trafficking), κακϊσ και ενθλίκων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ κοινωνικισ ανάγκθσ. Υτα Ματαφφγια-Πενϊνεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φιλοξενίασ, παρζχεται ςτουσ φιλοξενοφμενουσ από ειδικευμζνο ςτελεχιακό δυναμικό, προςτατευμζνθ φιλοξενία και κοινωνικι φροντίδα, όπωσ και ςυμβουλευτικι, ψυχολογικι και κοινωνικι ςτιριξθ και αποκατάςταςθ. Φα καταφφγια-πενϊνεσ ςυνεργάηονται με δθμόςιουσ, εκελοντικοφσ και ιδιωτικοφσ φορείσ κοινωνικισ προςταςίασ για τθν παροχι των αναγκαίων υπθρεςιϊν φροντίδασ ςτουσ φιλοξενοφμενουσ και για τθν προϊκθςθ και υλοποίθςθ του εξατομικευμζνου προγράμματοσ τθσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ τουσ. Φο Δίκτυο του Εκνικοφ Μζντρου Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το 2010, διζκετε ςτθν δυναμικότθτα του δεκαπζντε (15) Ματαφφγια-Πενϊνεσ και Μοινωνικοφσ Πενϊνεσ. Από αυτοφσ, οι επτά (7) αποτελοφν οργανικζσ Ξονάδεσ του Ε.Μ.Μ.Α. και οι οκτϊ (8) λειτουργοφν ςε ςυνεργαςία με εκελοντικοφσ φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 27

28 Υτο πλαίςιο του Δικτφου των Ματαφφγιων-Πενϊνων και Μοινωνικϊν Πενϊνων κακϊσ και των δράςεων υποδοχισ και προςωρινισ προςτατευμζνθσ φιλοξενίασ και κοινωνικισ φροντίδασ του Ε.Μ.Μ.Α περιλαμβάνονται οι εξισ δομζσ: ΔΙΜΦΧΡ ΜΑΦΑΦΧΓΙΩΟ-ΠΕΟΩΟΩΟ ΣΤΡΥΩΤΙΟΗΥ ΣΤΡΥΦΑΦΕΧΞΕΟΗΥ ΦΙΝΡΠΕΟΙΑΥ Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ και Καταφφγιο Αττικισ, δυναμικότθτασ 8 ατόμων που παρζχει επείγουςα υποδοχι και προςτατευμζνθ ολιγοιμερθ φιλοξενία ςε γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ ι βρίςκονται ςε κατάςταςθ εξαιρετικισ κρίςθσ και κινδφνου. Καταφφγιο-Ξενϊνασ Ρροςωρινισ Φιλοξενίασ Δυτικισ Αττικισ και Καταφφγιο-Ξενϊνασ Ρροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ, δυναμικότθτασ 30 ατόμων ζκαςτοσ, που φιλοξενεί προςωρινά γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ. Η λειτουργία του ενόσ εξ αυτϊν των Πενϊνων είναι ςε προςωρινι αναςτολι από το 2009 και ςυνζχιςε το 2010 λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ φροντίδασ (λειτοφργθςε ςτισ αρχζσ του 2011 με προςωπικό οριςμζνου χρόνου). Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ Θεςςαλονίκθσ, δυναμικότθτασ 20 ατόμων, για τθ φιλοξενία γυναικϊν (και των παιδιϊν τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ. Η λειτουργία του Μζντρου Χποδοχισ, είναι ςε προςωρινι αναςτολι από το 2009 και ςυνζχιςε το 2010 λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ φροντίδασ (ζχει υποβλθκεί πρόταςθ ζνταξθσ του ςτο Σρόγραμμα των Πενϊνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ με χρθματοδότθςθ του ΕΥΣΑ). Κοινωνικόσ Ξενϊνασ ζντθ, θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ, που φιλοξενεί Σαλιννοςτοφντεσ Ρμογενείσ οικονομικά αδφναμουσ και άτομα ι οικογζνειεσ ςε κρίςθ. Δυναμικότθτασ 43 αυτόνομων δωματίων, ςτα οποία φιλοξενοφνται κυρίωσ 60 θλικιωμζνα άτομα με πολλαπλά κοινωνικά προβλιματα και προβλιματα υγείασ, ςτουσ οποίουσ παρζχεται δωρεάν φιλοξενία (διαμονι, ςίτιςθ, πάγια ζξοδα, κ.ά.), ςυμβουλευτικι και κοινωνικι υποςτιριξθ κακϊσ και πλθροφόρθςθ και διαςφνδεςθ με υπθρεςίεσ που ζχουν ανάγκθ για τθ διεκπεραίωςθ των κεμάτων τουσ και τθν ολοκλθρωμζνθ φροντίδα τουσ. Καταφφγιο-Ξενϊνασ προςωρινισ Φιλοξενίασ Ρειραιά, δυναμικότθτασ 20 ατόμων, για τθν φιλοξενία εφιβων που είναι κφματα ενδο-οικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, παραμζλθςθσ, εγκατάλειψθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ, ι 28

29 βρίςκονται ςε κρίςθ και κίνδυνο. Η λειτουργία του Πενϊνα αυτοφ δεν ξεκίνθςε και εκκρεμεί από το 2003 μζχρι ςιμερα λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ φροντίδασ. Κοινωνικόσ Ξενϊνασ Αμπελόκθπων, δυναμικότθτασ 20 αυτόνομων διαμεριςμάτων, για τθ φιλοξενία εξωτερικϊν αςκενϊν με καρκίνο (του Ργκολογικοφ Οοςοκομείου Αγ. Υάββασ και άλλων Οοςοκομείων), οι οποίοι κα υποβάλλονται ςε κεραπευτικά προγράμματα, κακϊσ και για τουσ ςυγγενείσ τουσ οι οποίοι προζρχονται από περιοχζσ εκτόσ Αττικισ και βρίςκονται ςε οικονομικι αδυναμία. Ρ Πενϊνασ αυτόσ δεν λειτουργεί γιατί απαιτείται θ πλιρθσ ανακαίνιςι του. Αναηθτοφνται πόροι εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ επιςκευισ. Καταφφγιο-Ξενϊνασ Ραιδιϊν Αττικισ και Καταφφγιο-Ξενϊνασ Ραιδιϊν Θεςςαλονίκθσ που φιλοξενεί ανθλίκουσ ςε κίνδυνο, κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, παραμζλθςθσ, εγκατάλειψθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 60 παιδιϊν. Νειτουργοφν βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε κτιρια του Ε.Μ.Μ.Α. ςε ςυνεργαςία με τθν Εκελοντικι Ρργάνωςθ «Χαμόγελο του Σαιδιοφ» και τθ χρθματοδότθςθ του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Καταφφγιο-Ξενϊνασ Ραιδιϊν Θεςςαλονίκθσ που φιλοξενεί ανθλίκουσ ςε κίνδυνο, κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, παραμζλθςθσ, εγκατάλειψθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 20 παιδιϊν. Νειτουργεί βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε κτιρια του Ε.Μ.Μ.Α. ςε ςυνεργαςία με τθν Εκελοντικι Ρργάνωςθ «ΑΤΥΙΥ» και τθ χρθματοδότθςθ του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Καταφφγιο-Ξενϊνασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, που φιλοξενεί αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ αιτοφντεσ άςυλο, δυναμικότθτασ 40 ανθλίκων. Νειτουργεί βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε κτιριο του Ε.Μ.Μ.Α. ςε ςυνεργαςία με τθν εκελοντικι οργάνωςθ «ΑΤΥΙΥ» και τθ χρθματοδότθςθ του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (από το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σροςφφγων). Κοινωνικόσ Ξενϊνασ Αςτζγων Ακινασ, δυναμικότθτασ φιλοξενίασ 100 αςτζγων, που λειτουργεί βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε κτιριο του Ε.Μ.Μ.Α. ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Ερυκρό Υταυρό και με τθ χρθματοδότθςθ του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ξενϊνασ Ημιαυτόνομθσ Ραραμονισ & Εκπαίδευςθσ Ατόμων με Αναπθρία Ελλθνικοφ που λειτουργεί βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε κτιριο του Ε.Μ.Μ.Α., ςε ςυνεργαςία 29

30 με τθν εκελοντικι οργάνωςθ «ΕΤΞΗΥ» Υωματείο Γονζων & Μθδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπθρίεσ. Καταφφγιο-Ξενϊνασ Βόρειασ Αττικισ, που φιλοξενεί προςωρινά γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ, δυναμικότθτασ 10 ατόμων. Νειτουργεί βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε κτιρια του Ε.Μ.Μ.Α. ςε ςυνεργαςία με τθν Εκελοντικι Ρργάνωςθ «Διεκνισ Εταιρία Υτιριξθσ Ρικογζνειασ». Καταφφγιο-Ξενϊνασ Βόλου, που φιλοξενεί προςωρινά γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ, δυναμικότθτασ 10 ατόμων. Νειτουργεί βάςει Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Εκελοντικι Ρργάνωςθ Ελλθνικι Ξζριμνα Βόλου. Επιπλζον, το 2010, ςτο Δίκτυο του Ε.Μ.Μ.Α. λειτοφργθςε ζνασ Καταυλιςμόσ Φιλοξενίασ Οικογενειϊν Αλλοδαπϊν Αιτοφντων Άςυλο Σπερχειάδασ, ςτο Οομό Φκιϊτιδασ, δυναμικότθτασ 45 ατόμων, ςε ςυνεργαςία με τθ Ξ.Μ.Ρ. «Γιατροί του Μόςμου» και τθ χρθματοδότθςθ του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (από το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σροςφφγων). ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ Ι. Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ Αττικισ και Καταφφγιο Ξενϊνασ Ρροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ Υτο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ Αττικισ και ςτο Ματαφφγιο Πενϊνα Σροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ, για γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ ι ςε κατάςταςθ εξαιρετικισ κρίςθσ και κινδφνου, φιλοξενικθκαν, το 2010, εκατόν δϊδεκα (112) γυναίκεσ και τα ογδόντα (80) παιδιά τουσ (ςφνολο 192 άτομα). Φο 86% των ατόμων που φιλοξενικθκαν αποτελοφςαν νζεσ ειςαγωγζσ που ζγιναν το Η θλικία των γυναικϊν που φιλοξενικθκαν ιταν από 16 ζωσ 62 ετϊν. Φο 43% (Ο=48) των γυναικϊν που φιλοξενικθκαν, είχαν μαηί και τα παιδιά τουσ. Tο φφλο των παιδιϊν τουσ ιταν 50% αγόρια και 50% κορίτςια και θ θλικιακι τουσ ομάδα ιταν ςε ποςοςτό 90% (Ο=72) βρεφικισ, νθπιακισ και ςχολικισ θλικίασ και 10% (Ο=8) εφθβικισ θλικίασ. Ρι κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ των φιλοξενοφμενων είναι θ Ελλάδα (30%), οι Βαλκανικζσ χϊρεσ (29%) και ακολουκοφν χϊρεσ τθσ Ε.Ε (14%) και οι Αφρικανικζσ χϊρεσ (11%), Αςιατικζσ 30

31 χϊρεσ (9%), λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (6%) και (1%) λοιπζσ χϊρεσ (βλ. Γράφθμα 18). Γράφθμα 18 Ροςοςτό των φιλοξενουμζνων ςτο Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ και ςτο Ξενϊνα Καταφφγιο Ανατολικισ Αττικισ, ανά χϊρα προζλευςθσ, το 2010 Φα ςυχνότερα αιτιματα ι παραπομπζσ για ειςαγωγι ςτο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ και ςτο Πενϊνα Ματαφφγιο Ανατολικισ Αττικισ, το 2010, προιλκαν από: τα Αςτυνομικά Φμιματα και τισ Ειςαγγελικζσ Αρχζσ (25%), ίδια πρωτοβουλία (21%), τισ Χπθρεςιακζσ Ξονάδεσ του Ε.Μ.Μ.Α (16%), τισ Μοινωνικζσ Χπθρεςίεσ Οοςοκομείων και Ξονάδων Μοινωνικισ Φροντίδασ (9%), τουσ Εκελοντικοφσ Πενϊνεσ (9%), τισ Ξ.Μ.Ρ. (7%), τισ Μοινωνικζσ Χπθρεςίεσ Διμων και (7%) από άλλουσ φορείσ (βλ. Γράφθμα 19). Γράφθμα 19 Κατανομι των παραπομπϊν ςτο Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ και ςτο Ξενϊνα Καταφφγιο Ανατολικισ Αττικισ του Ε.Κ.Κ.Α.,

32 Ρι κφριεσ αιτίεσ τθσ παραπομπισ ι του αιτιματοσ φιλοξενίασ ςτο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ και ςτο Πενϊνα Ματαφφγιο Ανατολικισ Αττικισ, το 2010, ιταν: θ κακοποίθςθ (44%), θ ζλλειψθ ςτζγθσ (31.5%), θ διακίνθςθ και εμπορία trafficking (20%), οι αςυνόδευτεσ ανιλικεσ (2%), ο βιαςμόσ (1%), οικονομικι αδυναμία (1%) και θ αναπθρία (1%). Αναλυτικά τα αίτια παραπομπισ ι αιτιματοσ φιλοξενίασ παρουςιάηονται ςτο Γράφθμα 20 που ακολουκεί. Γράφθμα 20 Ροςοςτιαία κατανομι των λόγων παραπομπισ ι αιτιματοσ ειςαγωγισ ςτο Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ και ςτο Ξενϊνα Καταφφγιο Ανατολικισ Αττικισ του Ε.Κ.Κ.Α., το 2010 Φα κφρια προβλιματα που διαπιςτϊκθκε ότι αντιμετϊπιηαν οι φιλοξενοφμενεσ κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ και ςτο Πενϊνα Ματαφφγιο Ανατολικισ Αττικισ, το 2010, ιταν: δυςκολίεσ επιβίωςθσ (28%), ενδοοικογενειακι βία (22%), ψυχολογικά προβλιματα (14%), ςυμβάντα βίασ (13%), κακοποίθςθ-παραμζλθςθ παιδιϊν (5%), παραμζλθςθ-εγκατάλειψθ (3%), διαγνωςμζνεσ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ (2%), ζλλειψθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων (2%), νομικά ηθτιματα (1%) και (10%) διάφορα άλλα προβλιματα (βλ. Γράφθμα 21). 32

33 Γράφθμα 21 Ροςοςτιαία κατανομι των προβλθμάτων των φιλοξενουμζνων ςτο Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ και ςτο Ξενϊνα Καταφφγιο Ανατολικισ Αττικισ, το 2010 Ρ μζςοσ όροσ του χρόνου φιλοξενίασ ςτο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ Αττικισ, το 2010, ιταν δεκαπζντε (15) θμζρεσ και ςτο Ματαφφγιο Πενϊνα Σροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ, για γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ ι ςε κατάςταςθ εξαιρετικισ κρίςθσ και κινδφνου, 5.1 μινεσ Μζςοσ Προσ Χρόνου Φιλοξενίασ Κζντρο Επείγουςασ Υποδοχισ Καταφφγιο - Ξενϊνασ Ρροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ 15 θμζρεσ 5,1 μινεσ Ρ χρόνοσ φιλοξενίασ ςτο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ Αττικισ επιβαρφνεται κυρίωσ λόγω των κακυςτεριςεων ολοκλιρωςθσ των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων από τισ κρατικζσ υγειονομικζσ Ξονάδεσ. Υε αρκετζσ περιπτϊςεισ το Μζντρο προςφεφγει ςτισ δωρεάν εξετάςεισ από ιδιωτικζσ κλινικζσ, νοςθλευτικζσ μονάδεσ και εργαςτιρια ι καλφπτει τισ επείγουςεσ ςχετικζσ δαπάνεσ. Η επιμικυνςθ του χρόνου φιλοξενίασ ςτο Ματαφφγιο Πενϊνα Σροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ, για γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ ι ςε κατάςταςθ εξαιρετικισ 33

34 κρίςθσ και κινδφνου οφείλεται κυρίωσ ςτθ κακυςτζρθςθ ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν, λόγω ζλλειψθσ βαςικϊν προγραμμάτων κοινωνικισ ςτιριξθσ από τθν πολιτεία και περιοριςμζνθσ ανταπόκριςθσ από τουσ εκελοντικοφσ φορείσ. Φα κφρια προγράμματα κοινωνικισ ςτιριξθσ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν των γυναικϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθκυςμιακισ ομάδασ ςτόχοσ και τθν αςφαλι κοινωνικι επανζνταξθ τουσ είναι : (1) πρόγραμμα επιδότθςθσ ενοικίου, (2) εφάπαξ οικονομικι ενίςχυςθ κάλυψθσ πρϊτων αναγκϊν εγκατάςταςθσ, (3) βραχφχρονθ μθνιαία οικονομικι ενίςχυςθ κάλυψθσ των αναγκϊν επιβίωςθσ τουλάχιςτον ζωσ τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, (4) πρόγραμμα εργαςιακισ ζνταξθσ ι επιδότθςθσ ωσ άνεργεσ μζχρι τθν εργαςιακι ζνταξθ, (5) προτεραιότθτα για τα παιδιά τουσ ςτουσ δθμοτικοφσ βρεφονθπιακοφσ ι παιδικοφσ ςτακμοφσ ι τα προγράμματα επιδότθςθσ αντίςτοιχων κζςεων, (6) προτεραιότθτα για τα παιδιά τουσ ςτα ολοιμερα ςχολεία και (7) δθμιουργία τμιματοσ προςταςίασ οικογζνειασ και παιδιοφ ςε όλουσ τουσ Διμουσ για τθν ςυμβουλευτικι και κοινωνικι ςτιριξθ των πολιτϊν με κοινωνικά προβλιματα. Φο Ματαφφγιο Πενϊνασ Σροςωρινισ Φιλοξενίασ Ανατολικισ Αττικισ, για γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ ι ςε κατάςταςθ εξαιρετικισ κρίςθσ και κινδφνου, δζχκθκε μεγάλο αρικμό αιτθμάτων φιλοξενίασ για το 2010, τα οποία αδυνατοφςε να καλφψει με αποτζλεςμα να αξιολογείται υποχρεωτικά, ο βακμόσ ευαλωτότθτασ και κρίςθσ ςυγκριτικά μεταξφ των ατόμων, που αφοροφςαν ςτα αιτιματα φιλοξενίασ, προκειμζνου να δίδεται θ προτεραιότθτα ςτισ ειςαγωγζσ. Φαυτόχρονα, επιδιϊχκθκε θ διαςφνδεςθ και θ παραπομπι των αιτθμάτων ςε άλλεσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ ςτιριξθσ και φιλοξενίασ, αλλά θ διακεςιμότθτα αυτϊν ιταν πολφ περιοριςμζνθ. Η μθ φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ αναφορϊν και διαχείριςθσ των αιτθμάτων φιλοξενίασ αυτισ τθσ ομάδασ ςτόχοσ αποδυναμϊνει τθ ςυντονιςμζνθ και αποτελεςματικι ικανοποίθςι τουσ. Επίςθσ, δεν υφίςτανται ςαφισ εικόνα και τεκμθριωμζνα ςτοιχεία ςτθ χϊρα μασ για τθν πραγματικι ηιτθςθ, οφτε και από τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχετικϊν υφιςτάμενων πολιτικϊν και προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, φροντίδασ και αποκατάςταςθσ για τισ γυναίκεσ (και τα παιδιά τουσ) κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ, παράνομθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ, ςυμβάντων βίασ, κακϊσ και αυτϊν που αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ αςτεγίασ και απόλυτθσ ζνδειασ. Φο Μζντρο Επείγουςασ Χποδοχισ Αττικισ δζχκθκε, το 2010, αιτιματα για φιλοξενία (α) παιδιϊν ςε Ξονάδεσ Μοινωνικισ Φροντίδασ, (β) αςτζγων ενθλίκων, (γ) ατόμων με χρόνιεσ πακιςεισ, (δ) 34

35 ατόμων με αναπθρία, (ε) μοναχικϊν και μθ αυτο-εξυπθρετουμζνων θλικιωμζνων, κ.ά. Σροϊκθςε αυτά τα αιτιματα ςε αντίςτοιχεσ μονάδεσ φιλοξενίασ του δθμόςιου και εκελοντικοφ τομζα και επεδίωξε τθν διαςφνδεςθ και παραπομπι τουσ. Ρι διαπιςτϊςεισ από αυτι τθ δραςτθριότθτα ιταν ότι αυτζσ οι Ξονάδεσ ανταποκρίκθκαν ςφμφωνα με τθ διακεςιμότθτά τουσ, αλλά αδυνατοφςαν να ικανοποιιςουν το ςφνολο τθσ ηιτθςθσ. Ιδιαίτερα μειωμζνθ διακεςιμότθτα για τα αιτιματα φιλοξενίασ παιδιϊν ςε κίνδυνο εντοπίςκθκε από τισ Χπθρεςίεσ του Ε.Μ.Μ.Α Θεςςαλονίκθσ. Η μθ φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ αναφορϊν και διαχείριςθσ των αιτθμάτων φιλοξενίασ για κάκε ομάδα ςτόχοσ αποδυναμϊνει τθ ςυντονιςμζνθ και αποτελεςματικι ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ. Φαυτόχρονα αδυνατεί θ χϊρα μασ να ζχει τεκμθριωμζνα ςτοιχεία για τθν πραγματικι ηιτθςθ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ και τισ ελλείψεισ για κάκε ομάδα ςτόχοσ και τθ γεωγραφικι κατανομι τουσ. Από τθν επεξεργαςία των διακζςιμων ςτοιχείων ηιτθςθσ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, το 2010, ζχει καταγραφεί θ ανάγκθ αφξθςθσ των υπθρεςιϊν για: (1) ςτζγαςθ (επιδότθςθ ενοικίου, ςτζγεσ, κοινωνικι κατοικία, κ.ά.) και κοινωνικι ςτιριξθ (οικονομικι ενίςχυςθ, διευκολφνςεισ, απαλλαγζσ, επιδότθςθ εργαςίασ, κ.ά.) μόνων γυναικϊν αρχθγϊν οικογζνειασ με παιδιά, πολφτεκνων οικογενειϊν με τουσ γονείσ ςε ανεργία και αςτζγων οικονομικά αδυνάτων, (2) κοινωνικι προςταςία, φροντίδα και αποκατάςταςθ των ανθλίκων ςε κίνδυνο (κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικογζνεια και το παιδί ςε κάκε Διμο, οικονομικι ενίςχυςθ οικογενειϊν με παιδιά που βρίςκονται ςε οικονομικι αδυναμία, τοπικά κζντρα θμεριςιασ φροντίδασ παιδιϊν, κζντρα επείγουςασ υποδοχισ, υπθρεςίεσ προςτατευμζνθσ φιλοξενίασ και προγράμματα ανάδοχων οικογενειϊν ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ενιαία κεντρικι αναφορά και παρακολοφκθςθ των αναφορϊν και καταγγελιϊν κακοποίθςθσ- παραμζλθςθσ ανθλίκων, πιςτοποίθςθσ και ελζγχου των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν παιδικισ προςταςίασ, κ.ά.), (3) ςυμβουλευτικι ςτιριξθ (υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο) των γονζων για τισ ανάγκεσ ανατροφισ των παιδιϊν τουσ και τθ πρόλθψθ και διαχείριςθ κρίςεων ςτθν ςχζςθ τουσ και καταςτάςεων ενδοοικογενειακισ βίασ, (4) κατ οίκον κοινωνικι φροντίδα, θμεριςια φροντίδα (κζντρα θμεριςιασ φροντίδασ ςε τοπικό επίπεδο) και προςτατευμζνθ φιλοξενία κατά προτεραιότθτα για μοναχικά, αναςφάλιςτα και οικονομικά αδφναμα άτομα που δεν αυτοεξυπθρετοφνται επαρκϊσ (θλικιωμζνοι, άτομα με αναπθρία, άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ, κ.ά.). 35

36 ΙΙ. Κοινωνικόσ Ξενϊνασ Ενθλίκων Αγ. Ι. ζντθ Ο Κοινωνικόσ Ξενϊνασ Ενθλίκων Αγ. Ι. ζντθ για άτομα και οικογζνειεσ παλιννοςτοφντων ομογενϊν και οικονομικά αδφναμουσ χωρίσ ιδιόκτθτθ κατοικία φιλοξζνθςε, το 2010, ςυνολικά 53 άτομα εκ των οποίων τα 36 ιταν μεμονωμζνα και 22 ςε οικογζνειεσ (17 ενιλικεσ και 5 παιδιά). Υτο Γράφθμα 22, που ακολουκεί, παρουςιάηεται το φφλο των φιλοξενουμζνων ςτον Μοινωνικό Πενϊνα Αγ. Ι. Τζντθ, το 2010, ανά θλικιακι ομάδα. Γράφθμα 22 Το φφλο των φιλοξενουμζνων ςτον Κοινωνικό Ξενϊνα Αγ. Ι. ζντθ, ανά θλικιακι ομάδα, ,0 73,3 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 60,0 60,9 40,0 39,1 26,7 0,0 < >65 Ηλικιακι ομάδα Γυναίκα Άνδρασ ΙΙΙ. Κζντρο Υποδοχισ Ρροςφφγων Σπερχειάδασ Φο Μζντρο Μοινωνικισ Υτιριξθσ Σλατείασ Βάκθ ςυμμετείχε ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προγράμματοσ ζνταξθσ Αφγανϊν προςφφγων αιτοφντων άςυλο, του Μζντρου Χποδοχισ αιτοφντων άςυλο ςτθν περιοχι τθσ Άνω Μαλλικζασ Υπερχειάδασ (ζναρξθ προγράμματοσ ςτισ 06/09/2010 και λιξθ ςτισ 31/12/2010). Φο Σρόγραμμα αυτό αφοροφςε 9 οικογζνειεσ με ςυνολικά 45 άτομα (18 ενιλικοι και 27 ανιλικοι). Για τισ ανάγκεσ του Σρογράμματοσ υπογράφθκε τριμερισ προγραμματικι ςφμβαςθ μεταξφ Χ.Χ.Μ.Α., Ε.Μ.Μ.Α. και τθσ Ξ.Μ.Ρ. «Γιατροί του Μόςμου». Υτα πλαίςια του προγράμματοσ κοινωνικισ ζνταξθσ των εννζα (9) οικογενειϊν των Αφγανϊν αιτοφντων άςυλο υλοποιικθκαν ςτοχευμζνεσ δράςεισ, οι οποίεσ είχαν ωσ αποτζλεςμα μζχρι τισ 26/11/2010 τθν αποχϊρθςθ όλων των οικογενειϊν από τον χϊρο του Μζντρου Χποδοχισ και τθν ζνταξθ των οκτϊ από τισ οικογζνειεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Υπερχειάδασ και μίασ ςτθν Ακινα ςε ενοικιαηόμενα ςπίτια (με προςωρινι επιδότθςθ του ενοικίου για 4 μινεσ). Φουλάχιςτον ζνα μζλοσ από κάκε οικογζνεια απαςχολείται ςε ςτακερι εργαςία και τα παιδιά των οικογενειϊν εγγράφθκαν και φοιτοφν ςτα τοπικά ςχολεία. Επίςθσ, αντιμετωπίςκθκαν τα 36

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα