ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ"

Transcript

1 Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά Ννέκβξηνο 2009

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο έρεη σο θχξην ζέκα ην ειεχζεξν/αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηαζθεπή ελφο web site ρξεζηκνπνηψληαο αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην CMS θαη αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ψζηε λα θαηαιάβνπκε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ. ηε ζπλέρεηα έρνπκε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ joomla ελφο πξνγξάκκαηνο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ κε ην νπνίν θαηαζθεπάζακε ην web site. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Δπίζεο ζα θάλνπκε αλαθνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο open eclass, ε νπνία είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο. Σέινο γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά γηα ην κάζεκα ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ) πιεξνθνξίεο γηα ην νπνίν έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν θαζψο θαη ζηελ πιαηθφξκα. 2

3 Αλάπηπμε ειεύζεξνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΝΣΟΜΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΟΡΗΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ KΧΓΗΚA ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΗΜΟ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟY ASP ΚΑΗ LICENSED (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) COMMERCIAL, OPEN SOURCE, MANAGED OPEN SOURCE (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ) ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΣΑ CMS? ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΓΔΝΗΚΑ 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ JOOMLA ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ JOOMLA

4 2.1.3 ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ E CLASS ΟΦΔΛΖ ΣΖ E -CLASS ΑΔΠΠ (ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ SERVER XAMPP ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ MYSQL ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ JOOMLA ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ TEMPLATE ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΗΓΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ MENU LINKS ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΣΧΝ MODULES ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ FORUM ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ FORUM FIREBOARD POLLS ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ EXTENSIONS ΣΟ SITE RSS (Really Simple Syndication) ΔΗΑΓΧΓΖ FEEDBURNER ΟΝΟΜΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Open eclass) 5.1 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (OPEN ECLASS) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ OPEN E-CLASS ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.78 4

5 5.2.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΡΟΛΟΗ ΥΡΖΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΓΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΥΡΖΣΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΥΡΖΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΑ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ «αλεβάζκαηνο» (uploading) ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΣΟ ΤΣΖΜΑ.. 89 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..96 5

6 6

7 1.1 ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σύνηομη αναδρομή ηης ιζηορίας ελεύθεροσ λογιζμικού. 1970: Ζ ΑΣ&Σ δηαζέηεη πξψηκεο εθδφζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο unix δσξεάλ ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα αιιά ρσξίο άδεηα αλαδηαλνκήο θαη δηαλνκήο ηξνπνπνηήζεσλ. 1979: Ζ ΑΣ&Σ αξρίδεη λα ζέηεη ζε ηζρχ πεξηνξηζηηθέο άδεηεο ρξήζεο εθφζνλ θξίλεη φηη ζα έρεη θέξδε πσιψληαο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX. 1980: Ζ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθά κέηξα, φπσο ε δηάζεζε κφλν ησλ εθηειέζηκσλ κνξθψλ ησλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηνπο ρξήζηεο Ζ/Τ λα κειεηνχλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ην ινγηζκηθφ. 1983: Ο Richard Stallman αλαθνηλψλεη ην έξγν GNU γηα ηελ παξαγσγή ελφο πιήξνπο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο απαιιαγκέλνπ απφ πεξηνξηζκνχο ζηε δηαλνκή θαη ρξήζε ηνπ πεγαίνπ ηνπ θψδηθα. Δπηιέγεηαη ε αξρηηεθηνληθή UNIX. 1985: Ηδξχεηαη απφ ηνλ Richard Stallman ην ίδξπκα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (Free Software Foundation). 1986: Γεκνζηεχεηαη ν πξψηνο νξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 1989: Γεκνζηεχεηαη ε πξψηε έθδνζε ηεο Γεληθήο Άδεηαο Γεκφζηαο Υξήζεο GNU (GNU GPL). 1991: Ο Φηιαλδφο Linus Torvalds αξρίδεη λα θαηαζθεπάδεη ηνλ ππξήλα Linux. Αξρηθφο ζθνπφο ηνπ ε θαηαζθεπή ελφο πξνζνκνησηή ηεξκαηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα UNIX πνπ δηέζεηε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη. Αλαπηχζζεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππνινγηζηή (80386). Ζ αλάπηπμε γίλεηαη ζε Minix κε ρξήζε ηνπ GNU C compiler. Αλαθνηλψλεη ην έξγν ηνπ ζην Usenet ζην newsgroup "comp.os.minix." 1992: To Linux αδεηνδνηείηαη θάησ απφ ηελ GPL. 1993: Ξεθηλά ην Debian GNU/Linux, ε πξψηε δηαλνκή GNU/Linux απφ ηνλ Ian Murdock. 1994: Κπθινθνξεί ην Red Hat Linux 1.0 ε πξψηε εκπνξηθή δηαλνκή GNU/Linux. Δηαηξίεο αξρίδνπλ λα δηαζέηνπλ πξντφληα βαζηζκέλα ζην Linux θαη δηαλνκέο κε εηαηξηθή ππνζηήξημε. Γεκηνπξγείηαη ην Αpache Group πνπ ζα αλαπηχμεη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαθνκηζηψλ δηαδηθηχνπ Apache. Ξεθηλά ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο PHP. 1995: Πξψηε έθδνζε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL : Ξεθηλάλε ηα έξγα KDE θαη GNOME (νινθιεξσκέλα γξαθηθά πεξηβάιινληα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ). 1998: Ο θπιινκεηξεηήο Netscape Navigator δηαηίζεηαη σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Γεκηνπξγία ηεο Πξσηνβνπιίαο Αλνηθηνχ Κψδηθα. 1999: Γεκηνπξγείηαη ε ζνπίηα γξαθείνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ OpenOffice απφ ην Sun StarOffice. 2000: Ηδξχεηαη ην Open Source Development Lab (OSDL) θαη ε ΗΒΜ αξρίδεη λα ππνζηεξίδεη ην Linux ζηα πξντφληα ηεο. 2001: H Apple δηαζέηεη ην MacOS X v10 ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 7

8 2003: Ζ SCO θαηαζέηεη κήλπζε ζηελ IBM γηα παξαβίαζε (copyright) θαηά ηε κεηαθνξά θψδηθα απφ ην UNIX ζην Linux. 2004: Ζ Dell δηαζέηεη ηνπο πξψηνπο desktop ππνινγηζηέο κε πξνεγθαηεζηεκέλν Linux. Γηαηίζεηαη ε πξψηε έθδνζε ηεο δηαλνκήο Ubuntu Linux. To mozilla foundation δηαζέηεη ηνλ firefox : Ζ Sun δηαζέηεη ην OpenSolaris. Αλαθνηλψλεηαη ην έξγν One Laptop Per Child. 2006: Ζ Microsoft ζπλάπηεη ζπκθσλία πξνζηαζίαο παηεληψλ κε ηε Novel. Κπβεξλήζεηο μεθηλνχλ δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 2007: Δθδίδεηαη ε 3ε έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο GPL. Σν Java Development Kit δηαηίζεηαη θάησ απφ ηελ GPL. 1.2 ΟΡΗΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Το Ελεύθερο λογιζμικό είναι ζήηημα ελεσθερίας, ότι κόζηοσς. Σν Διεύζεξν ινγηζκηθό παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ειεπζεξία λα εθηεινύλ, αληηγξάθνπλ, δηαλέκνπλ, κειεηνύλ, ηξνπνπνηνύλ θαη βειηηψλνπλ ην Διεχζεξν ινγηζκηθφ. Γηα ηελ αθξίβεηα, αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο: Σελ ειεπζεξία λα εθηειείηε ην πξφγξακκα γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ (ειεπζεξία 0). Σελ ειεπζεξία λα κειεηάηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην πξνζαξκφδεηε ζηηο αλάγθεο ζαο (ειεπζεξία 1). Ζ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην. Σελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα βνεζάηε ην ζπλάλζξσπν ζαο. (ειεπζεξία 2). Σελ ειεπζεξία λα βειηηψλεηε ην πξφγξακκα θαη λα δεκνζηεύεηε ηηο βειηηψζεηο πνπ έρεηε θάλεη ζην επξχ θνηλφ, ψζηε λα επσθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα (ειεπζεξία 3). Ζ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην. Έλα πξφγξακκα ζεσξείηαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ έρνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ ειεπζεξίεο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα είζηε ειεχζεξνη λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα, κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, δσξεάλ ή ρξεψλνληαο γηα ηελ δηαλνκή, ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη νπνπδήπνηε. Σν λα είζηε ειεχζεξνη λα θάλεηε φια ηα παξαπάλσ ζεκαίλεη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζεηε εμνπζηνδφηεζε ή λα πιεξψζεηε θάπνηνλ ψζηε λα ιάβεηε ηελ αλάινγε άδεηα. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα θάλεηε ηξνπνπνηήζεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε ηδησηηθά ζηελ δνπιεηά ή γηα δηαζθέδαζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην αλαθέξεηε. Αλ δεκνζηεχζεηε ηηο αιιαγέο ζαο, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα εηδνπνηήζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Ζ ειεπζεξία ηεο ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζεκαίλεη πσο δίδεηαη ε ειεπζεξία ζε θάζε άηνκν ή επηρείξεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάζε είδνπο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλν λα επηθνηλσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ή κε θάπνηα άιιε 8

9 νληφηεηα. ε απηή ηελ ειεπζεξία, είλαη ε άπνςε ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη ζεκαζία, θαη όρη ε άπνςε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δζείο, σο ρξήζηεο είζηε ειεύζεξνη λα εθηειείηε ην πξόγξακκα γηα ηνπο δηθνύο ζαο ιόγνπο, θαη αλ ην δηαλέκεηε ζε νπνηνλδήπνηε άιιν άλζξσπν, ηόηε θαη εθείλνο είλαη ειεύζεξνο λα ην εθηειεί γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο, δίρσο λα έρεηε ην δηθαίσκα λα ηνπ ππνβάιεηε δηθέο ζαο θπξώζεηο. Ζ ειεπζεξία ηεο αλαδηαλνκήο αληηγξάθσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηειέζηκεο (executable) κνξθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνλ πεγαίν θψδηθα, ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνηεκέλε φζν θαη γηα ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαλνκή πξνγξακκάησλ ζε εθηειέζηκε κνξθή είλαη απαξαίηεηε γηα εγθαηεζηεκέλα ειεχζεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Θεσξείηαη δεθηφ φηαλ δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δεκηνπξγεζεί ε εθηειέζηκε κνξθή γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απφ ηε ζηηγκή πνπ κεξηθέο γιψζζεο δελ ππνζηεξίδνπλ θάηη ηέηνην, αιιά ζα πξέπεη λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε ηέηνηεο κνξθέο ζε πεξίπησζε πνπ αλαπηχμεηε ή βξείηε θάπνην δηθφ ζαο ηξφπν λα ηηο δεκηνπξγήζεηε. Γηα λα ηζρχνπλ πξαθηηθά νη ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, θαη λα κπνξείηε λα δεκνζηεχεηε βειηησκέλεο εθδφζεηο, ζα πξέπεη λα έρεηε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο, ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Μια ζεκαληηθή κέζνδνο ηξνπνπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπγρώλεπζε ηνπ κε δηαζέζηκεο ειεύζεξεο ππνξνπηίλεο θαη ππνπξνγξάκκαηα. Δάλ ε άδεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεη όηη δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα ην ζπγρσλεύζεηε κε έλα ππάξρνλ ππνπξόγξακκα, γηα παξάδεηγκα εάλ απαηηεί λα είζηε εζείο απηόο πνπ θαηέρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα (copyright holder) γηα νπνηνλδήπνηε θώδηθα έρεηε πξνζζέζεη, ηόηε ε άδεηα είλαη πνιύ πεξηνξηζηηθή ώζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεύζεξε δειαδή άδεηα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ. Απηέο νη ειεπζεξίεο ζα είλαη πξαγκαηηθέο θαη ακεηάθιεηεο φζν δελ θάλεηε θάηη ιάζνο. Αλ ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθαιέζεη ηελ άδεηα, ρσξίο λα έρεηε δψζεη εζείο ηελ αθνξκή ηφηε ην ινγηζκηθφ δελ ζεσξείηαη ειεχζεξν. Χζηφζν, κεξηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαλέκεηαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ άδεηα αληηγξαθήο (copyleft) φηαλ αλαδηαλέκεηε θάπνην πξφγξακκα, δελ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κεηψζεηε απφ ηνλ ρξήζηε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Απηφο ν θαλφλαο δελ ζπγθξνχεηαη κε ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, αιιά ηηο πξνζηαηεχεη. Μπνξεί λα έρεηε πιεξψζεη γηα λα πξνκεζεπηείηε θάπνηα αληίγξαθα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ή λα έρεηε πξνκεζεπηεί ηα αληίγξαθα ρσξίο θάπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Αλεμαξηήησο φκσο από ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο, ζα πξέπεη πάληα λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα ηξνπνπνηείηε ην ινγηζκηθφ, αθφκα θαη λα πνπιάηε αληίγξαθα ηνπ. Διεχζεξν ινγηζκηθφ δελ ζεκαίλεη κε-εκπνξηθφ. Έλα ειεχζεξν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εκπνξηθή αλάπηπμε ή εκπνξηθή δηαλνκή. Ζ εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ ειεπζέξνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη αζπλήζηζηε. Αληηζέησο, ηέηνηνπ είδνπο ειεχζεξν ινγηζκηθό είλαη πνιύ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη. 9

10 Καλφλεο γηα ηελ δηαδηθαζία παθεηαξίζκαηνο (packaging) κίαο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ ζαο πεξηνξίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ ειεπζεξία λα δεκνζηεύεηε ηηο δηάθνξεο ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο. Καλφλεο ηνπ ηχπνπ εάλ δηαζέζεηε ην πξφγξακκα κε ηνλ ηάδε ηξφπν ζα πξέπεη λα ηνλ δηαζέζεηε επίζεο θαη κε ηνλ δείλα ηξφπν είλαη απνδεθηνί, κε ηελ ίδηα πξνυπφζεζε. εκεηψζηε όηη έλαο ηέηνηνο θαλφλαο ζαο δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα κε δεκνζηεχζεηε ηελ δηθή ζαο έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζόινπ. Καλόλεο νη νπνίνη απαηηνύλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ζηνπο ρξήζηεο ησλ πξνγξακκάησλ όισλ ησλ εθδόζεσλ πνπ έρεηε δηαζέζεη δεκόζηα είλαη επίζεο απνδεθηνί. Δπίζεο είλαη απνδεθηφ ζε κια άδεηα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ λα ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο απαηηήζεηο, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε εάλ έρεηε δηαλέκεη κία ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη θάπνηνο πξνεγνχκελνο θαηαζθεπαζηήο δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ απνζηείιεηε έλα ή λα δειψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηηο κεηαηξνπέο πνπ θάλαηε. 1.3 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Δπηλνήζεθε σο φξνο ην 1998 θαη είρε σο ζηφρν ηελ ηαρεία εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηηο εηαηξίεο. Πξνζπάζεζε λα παξακεξίζεη φια ηα καθξνπξφζεζκα δεηήκαηα (θηινζνθηθά, εζηθά, θνηλσληθέο επηπηψζεηο) εζηηάδνληαο ζηα ηερληθά θαη πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειεχζεξεο δηάζεζεο ηνπ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ. Αξρηθά νη φξνη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ζεσξήζεθαλ ηαπηφζεκνη. Σν ειεχζεξν ινγηζκηθφ εζηηάδεη ζε θηινζνθηθέο έλλνηεο θαη αμίεο φπσο ε ειεπζεξία. Ο φξνο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα εζηηάδεη ζηελ ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ θψδηθα σο πξαθηηθή επίηεπμεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ. Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα παξέρεη ηα εμήο δηθαηψκαηα: Σν δηθαίσκα νπνηνπδήπνηε λα θάλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ. Σν δηθαίσκα λα παξαιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ην ινγηζκηθφ. Σν δηθαίσκα λα αλαδηαλέκεη ην πξσηφηππν ινγηζκηθφ ή θάζε άιιν πνπ πξνέθπςε απφ κεηαηξνπή ηνπ πξσηφηππνπ (είηε επί ακνηβή είηε δσξεάλ). Σν δηθαίσκα λα απνθηήζεη ην ινγηζκηθφ ρσξίο λα θαηαβάιεη θάπνην αληίηηκν. Γηα λα ζεσξεζεί έλα ινγηζκηθφ "αλνηρηνχ θψδηθα" ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Διεύζεξε Αλαδηαλνκή: Ζ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ δε ζα απαγνξεχεη ζε θακία πιεπξά λα πνπιήζεη ή λα αλαδηαλείκεη ην ινγηζκηθφ σο έλα 10

11 θνκκάηη κηαο επξχηεξεο έθδνζεο ινγηζκηθνχ ε νπνία ζα πεξηέρεη πξνγξάκκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Ζ άδεηα δε ζα απαηηεί θαλέλα αληάιιαγκα γηα απηή ηελ πψιεζε. Πεγαίνο Κώδηθαο: Σν ινγηζκηθφ (πξφγξακκα) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεγαίν θψδηθα, θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπεη δηαλνκή ηφζν ηνπ πεγαίνπ φζν θαη ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα. ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νπνηαδήπνηε κνξθή πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη πεγαίν θψδηθα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία θαιψο δηαηππσκέλε κέζνδνο ιήςεο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα απηνχ, κε θφζηνο φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα ινγηθφ θφζηνο παξαγσγήο, θαηά πξνηίκεζε κε δσξεάλ "θαηέβαζκα" (downloading) απφ ην Internet. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνηηκψκελε κνξθή ζηελ νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο ζα ηξνπνπνηνχζε ην πξφγξακκα. Παξαγόκελα πξνϊόληα: H άδεηα ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηξνπνπνηήζεηο θαη παξαγφκελα πξντφληα (κε βάζε ην αξρηθφ) θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπεη απηέο λα αλαδηαλέκνληαη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο θαη ε άδεηα ηνπ πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ. Γλεζηόηεηα ηνπ Πεγαίνπ Κώδηθα: Ζ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ κφλν αλ επηηξέπεη ηε δηαλνκή "αξρείσλ patch" (patch files) καδί κε ηνλ πεγαίν θψδηθα κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε κεηαγιψηηηζε. Ζ άδεηα πξέπεη ξεηά λα επηηξέπεη ηε δηαλνκή ινγηζκηθνχ κεηαγισηηηζκέλνπ απφ ηξνπνπνηεκέλν πεγαίν θψδηθα. Ζ άδεηα κπνξεί λα απαηηεί ηα παξαγφκελα πξντφληα λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα ή έλα δηαθνξεηηθφ θσδηθφ έθδνζεο απφ απηφλ ηνπ πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ. Κακία δηάθξηζε απέλαληη ζε άηνκα ή νκάδεο: Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα θάλεη δηαθξίζεηο απέλαληη ζε θαλέλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ. Κακία δηάθξηζε απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ρξεζηκόηεηαο: Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα απνηξέπεη νπνηνλδήπνηε απφ ην λα θάλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία. Γηαλνκή ηεο άδεηαο: Σα δηθαηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φινπο φζνπο δηαλέκεηαη ην πξφγξακκα ρσξίο ηελ αλάγθε λα εθαξκνζηεί κία άιιε άδεηα απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά ην δέρεηαη. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα πξνϊόλ: Σα δηθαηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφγξακκα δε ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ην λα είλαη ην πξφγξακκα θνκκάηη κηαο επξχηεξεο δηαλνκήο ινγηζκηθνχ. Αλ ην πξφγξακκα εμάγεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαλνκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ή δηαλέκεηαη ζηα πιαίζηα ηεο άδεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φιεο νη πιεπξέο ζηηο νπνίεο ην πξφγξακκα δηαλέκεηαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξσηφηππε δηαλνκή ινγηζκηθνχ. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη άιιν ινγηζκηθό: Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζε ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαηίζεηαη καδί κε ην αδεηνδνηεκέλν ινγηζκηθφ. Ζ άδεηα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε: Κακία έθδνζε ηεο άδεηαο δελ πξέπεη λα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ή δηεπαθήο. 11

12 1.3.1 Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Διεχζεξε δηάδνζε ηεο γλψζεο πλεξγαζία πκκεηνρή Κνηλσληθή αιιειεγγχε Γηαθάλεηα Κνηλή ρξήζε Απην-νξγάλσζε Ο άλζξσπνο ζην επίθεληξν ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Μείσζε θφζηνπο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (δελ αγνξάδνληαη άδεηεο ρξήζεο, δσξεάλ αλαλεψζεηο, απεξηφξηζηνο αξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ, δπλαηφηεηα ηδίαο παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο, δπλαηφηεηα ηδίαο ππνζηήξημεο, πηνζέηεζε δηεζλψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ). Μηθξφηεξνη ρξφλνη πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ κε απνηέιεζκα θαιχηεξεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ύπαξμε πιεζψξαο επηινγψλ θαη δνθηκαζκέλσλ ιχζεσλ. Λεηηνπξγηθφηεηα αθφκα θαη κεηαμχ ινγηζκηθνχ δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ. Αμηνπηζηία Σν ινγηζκηθφ είλαη δνθηκαζκέλν απφ πνιινχο θαη απνθεχγνληαη αξλεηηθέο εθπιήμεηο θαη ζθάικαηα. Αζθάιεηα ν θψδηθαο κειεηάηαη απφ πιήζνο αλζξψπσλ, άξα ηα φπνηα θελά αζθάιεηαο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. Δκπηζηνζχλε ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Ληγφηεξεο επηινγέο επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο. Γπζθνιία εχξεζεο πξνζσπηθνχ κε ηερλνγλσζία. Αζπκβαηφηεηεο κε θάπνηα δηαδεδνκέλα θιεηζηά πξφηππα αξρείσλ. Έιιεηςε νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ. Κφζηνο επαλεθπαίδεπζεο αηφκσλ κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα θιεηζηνχ θψδηθα ινγηζκηθά. 12

13 Δηθόλα 1 Απηφ ην δηάγξακκα ηνπ Chao-Kuei παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ. 1.4 CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) Ηζηνξηθά ηνηρεία Ο φξνο Content Management Systems (CMS) αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δειψζεη ηα ζπζηήκαηα δεκνζίεπζεο ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν γεληθφηεξα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επξχηεξα. Σα πξψηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλαπηχζζνληαλ εζσηεξηθά ζηνπο νξγαληζκνχο απφ ην ηερληθφ ηνπο ηκήκα, θαζψο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ελφο κεγάινπ φγθνπ πιηθνχ, απφ ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε θαη απνζηνιή ησλ εηαηξηθψλ newsletters. Σν 1995, ε εηαηξία CNET απνθάζηζε λα επεθηείλεη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, γηα ηελ δεκνζίεπζε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ μερσξηζηή εηαηξία Vignette. ηφρνο ηεο ήηαλ λα εθκεηαιιεπηεί εκπνξηθά ηα CMS. ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο πνπ αθνινχζεζε ε αγνξά εμειίρηεθε θαη ζήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 500 εθαξκνγέο CMS θάζε είδνπο. Ζ αγνξά εμειίζζεηαη ζπλερψο αλαγθάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο εμειίμεηο θαη λα κεηαθηλνχληαη ζηα ζπζηήκαηα, πνπ πιένλ θαιχπηνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπο Οξηζκόο- Πεξηγξαθή Ο φξνο Content Management Systems CMS (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ. 13

14 Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα θείκελα γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, παξφκνησλ κε ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε. Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ θαη γξαθηθψλ. Μέζσ ελφο απινχ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο "δπλακηθφ πεξηερφκελν" ζε κηα ηζηνζειίδα δελ είλαη άιιν παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζειίδα θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη, δηνξζψλεη θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο ζηα ζεκεία φπνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ καο, θαζψο θαη λα ππάξρεη ν εηδηθφο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ παξαδείγκαηνο ράξε (ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI) ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. Οη ρξήζηεο ησλ Web CMS κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθφ πιηθφ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ςάρλνληαο κε θξηηήξην κία ιέμε-θιεηδί, ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ. Έηζη, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πιένλ ηα Web CMS κία πχιε πιεξνθνξηψλ, ή νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ ξαρνθνθαιηά γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη απνζεθεχνληαο θάζε άξζξν, πνπ δεκνζηεχηεθε ζε κία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δεκηνπξγψληαο έλα επξεηήξην. Έηζη δεκηνπξγεί ζηελ νπζία απηφκαηα έλα αξρείν ηεο εθεκεξίδαο εχρξεζην θαη πξνζβάζηκν ζε θάζε ζπληάθηε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθηππψλεηαη θάζε άξζξν θαη λα δηαηεξείηαη έλα νγθψδεο θαη απξνζπέιαζην αξρείν. Δηθόλα Ζ βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ CMS 14

15 Σαπηφρξνλα, πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα ινγηζκηθά απηά επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα ζπλεηζθέξεη πιεξνθνξίεο ζε κία ηζηνζειίδα κε ηελ ρξήζε κίαο Γξαθηθήο Γηαζχλδεζεο Υξήζηε (Graphical User Interface- GUI). Ζ δηαζχλδεζε απηή βαζίδεηαη ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα πξφηππα ηεο ηζηνζειίδαο θαη παξέρεη κία πιαηθφξκα γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε θάζε ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο απηήο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε εμεηδηθεπκέλσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπνκέλσο, κπνξνχλ πιένλ νη ζπληάθηεο ησλ ηζηνζειίδσλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο ηερληθνχο θαη λα εηζάγνπλ απεπζείαο δεδνκέλα. Γηαρσξίδεηαη δειαδή ην πεξηερφκελν απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ CMS. Σα Web CMS κπνξνχλ αθφκε λα δηαλείκνπλ πιηθφ ζε πειάηεο θαη εηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο πέξα απφ ηα φξηα ελφο νξγαληζκνχ, παξαδείγκαηνο ράξε κε ηελ απηφκαηε απνζηνιή newsletters ζηνπο πειάηεο θαη ηελ απηφκαηε ζχληαμε Γειηίσλ Σχπνπ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπο ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ή ΜΜΔ. Ο ππξήλαο, φκσο, ελφο CMS είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή απφ ηελ παξαγσγή ηεο κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο, αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα απνζήθεπζε ηεο. Σα CMS, επνκέλσο, είλαη φια βαζηζκέλα ζηελ ίδηα ηδέα ε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ζρεδίαζε κε ην ρηίζηκν πξνηχπσλ (templates). Απφ ηελ άιιε, νη ζπληάθηεο ρηίδνπλ ην πεξηερφκελν ζε μερσξηζηφ πεξηβάιινλ, ν θεληξηθφο δηαθνκηζηήο παίξλεη ην πεξηερφκελν, ην εηζάγεη ζην ζσζηφ template θαη ην ζηέιλεη φιν καδί ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο Πιενλεθηήκαηα Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ελφο CMS. Μεξηθά απφ απηά είλαη γεληθά θαη κεξηθά εμαξηψληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ CMS, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη Γεληθά Πιενλεθηήκαηα ηα γεληθά πιενλεθηήκαηα ζα κπνξνχζακε λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ γηα ηελ δηαηήξεζε κίαο ηζηνζειίδαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ράξηλ ζηελ επηηπρεκέλε παξνπζία ηεο ηζηνζειίδαο απηήο. Αθφκε, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα ηεξάξρεζεο θαη ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο αληηθεηκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα κε ηελ ρξήζε ησλ CMS. πλεπψο, ηδηαίηεξα ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηζηνρψξνπ, φπνπ πνιιά άηνκα ζα έρνπλ πξφζβαζε, ψζηε λα εηζάγνπλ πιηθφ θαη λα δηαηεξήζνπλ ελεκεξσκέλε ηελ ηζηνζειίδα, ρξεηάδεηαη έλαο έιεγρνο ησλ ζηαδίσλ, πνπ ζα αθνινπζήζεη ε πιεξνθνξία γηα λα δεκνζηεπηεί. Αθφκε, κε ηελ βνήζεηα ησλ CMS κπνξεί λα απμεζεί θαηαθφξπθα ε πνηφηεηα κίαο ηζηνζειίδαο κε ηελ ρξήζε πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ ζρεδίαζεο, πνπ ζα δίλνπλ κία εληππσζηαθή εηθφλα γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο. Δπίζεο, ηα πξφηππα απηά κπνξνχλ λα πξνζδίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. ηα γεληθά πιενλεθηήκαηα ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ιηγφηεξεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο, πνπ απαηηεί. Με ηηο έηνηκεο θφξκεο εηζαγσγήο, κνξθνπνίεζεο 15

16 θαη πξνεπηζθφπεζεο, πνπ πξνζθέξνπλ, δελ απαηηνχληαη πιένλ εηδηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ. Με απιέο γλψζεηο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θάζε ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη έλα εληππσζηαθφ, πεξηεθηηθφ θαη ελεκεξσκέλν ηζηνρψξν. χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε δηαηχπσζε, κία απφ ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο ησλ CMS ζα είλαη ε κείσζε ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε κίαο ηζηνζειίδαο ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ηερληθψλ, πνπ ζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ CMS. Δπνκέλσο, απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θέξδνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο Δηδηθά Πιενλεθηήκαηα Πην εμεηδηθεπκέλα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ελφο Content Management System κπνξεί λα έρεη έλαο νξγαληζκφο βξαρππξφζεζκα θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ CMS, πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πξψηνλ, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα απνθεληξψζεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, κεηψλνληαο ηηο νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο. Πιένλ ηα βήκαηα, πνπ αθνινπζνχληαη, κεηψλνληαη θαη απινπζηεχνληαη, ελψ ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε πνιινχο. Δμαηηίαο ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε CMS, πιένλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεθηηθνί, αιιά θαη πνιχ πινχζηνη ζε πεξηερφκελν ηζηνρψξνη, απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη φρη ιίγσλ ηερληθά θαηαξηηζκέλσλ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ν δηαρσξηζκφο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηελ δεκνζίεπζε θαη ην πεξηερφκελν αληίζηνηρα, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζε έλαλ νξγαληζκφ. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ηεξάξρεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ εζηίαζε ηνπ θάζε ππεχζπλνπ ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο ηζηνζειίδαο. Απνηέιεζκα είλαη ν θαιχηεξνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα. Ακθφηεξεο απηέο νη ελφηεηεο παξνπζηάδνπλ κία νκνηνκνξθία, ρσξίο λα είλαη θαλεξή ε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ, ελψ ζηελ πξψηε ζειίδα ππάξρνπλ ζχληνκεο θαηαρσξήζεηο κε ππεξζπλδέζεηο πξνο φια φζα θαηαρσξνχληαη εζσηεξηθά. Παξαδείγκαηνο ράξε, κπνξεί λα ππάξρεη έλα εκεξνιφγην ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζηίζεηαη απηφκαηα ε θαηαρψξεζε ελφο γεγνλφηνο, φηαλ απηφ θαηαρσξείηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ. Έηζη, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαιχηεξα ζηειέρε ηνπ γηα θάζε ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ρσξίο λα θηλδπλεχεη ε εηθφλα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. Δκθαλή είλαη θαη ηα νθέιε απφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, βαζηθή δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα CMS ζηνπο νξγαληζκνχο. Απνηέιεζκα είλαη λα απμάλνληαη ζεακαηηθά νη επηζθέπηεο, πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ή επηζηξέθνπλ ζε απηή, θαζψο κέρξη ηψξα δελ κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηηο άκεζεο πιεξνθνξίεο, πνπ ρξεηάδνληαλ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ, απμάλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο, αθνχ πιένλ ν ίδηνο επηζθέπηεο ηελ επηζθέπηεηαη ζπρλφηεξα, γηα λα κπνξέζεη λα βξεη λέεο πιεξνθνξίεο. ε 16

17 απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θεξδίδεη απφ ηελ δεκηνπξγία πνιιέο θνξέο ελφο κεγάινπ πειαηνινγίνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ ν κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο απφ ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ. Βαζηθφ ζηνηρείν εδψ είλαη φηη ζρεδφλ φια ηα CMS παξέρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα, ηελ ζπρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο θαη ηηο επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο. Δπηπξνζζέησο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηάθνξα θαλάιηα. Χο εθ ηνχηνπ κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα δεκνζηεχζεη απηφκαηα πεξηερφκελν ζε δηάθνξα ζεκεία ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ, ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ, αιιά πιένλ κπνξεί πνιχ γξήγνξα θαη απηφκαηα λα δεκνζηεχζεη πιηθφ θαη ζε δηάθνξεο ζπλεξγαδφκελεο ηζηνζειίδεο άιισλ νξγαληζκψλ. Ζ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ απνηειεί ηελ θνξσλίδα ζηηο ππεξεζίεο, πνπ πξνζθέξνπλ ηα CMS, θαζψο ζηνλ ζχγρξνλν εμαηνκηθεπκέλν θφζκν ην λέν κνληέιν ηεο πιεξνθφξεζεο βαζίδεηαη πιένλ ζηηο επηζπκίεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ. Δίλαη απαξαίηεην πηα ζηελ ηζηνζειίδα θάζε κεγάινπ νξγαληζκνχ λα ππάξρεη κία πεξηνρή κειψλ, είηε απηνί απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, είηε απνηεινχλ ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ, λα έρνπλ νηθνλνκηθέο ζρέζεηο καδί ηνπ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ. Σα CMS παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηα κέιε ηνπ είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, πνπ ζα έπξεπε λα αλαπηπρζεί δηεμνδηθφηεξα, είλαη ην δήηεκα ηνπ θφζηνπο, πνπ ζα εμνηθνλνκήζεη έλαο νξγαληζκφο απφ ηελ ρξήζε ησλ CMS. Ήδε έρεη αλαθεξζεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ εμνηθνλφκεζε, φκσο γηα ηελ εηαηξία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δπηπξνζζέησο, ζα κεησζεί ην θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εηαηξηθνχ branding κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλαλ θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, ή ησλ εμφδσλ δηαθήκηζεο θαη πξφζβαζεο ζε ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ. Σα CMS ζα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζα κεηψζνπλ θαηαθφξπθα ηηο ηερληθέο γλψζεηο, πνπ απαηηνχληαη γεληθφηεξα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Δπνκέλσο, ζα κεησζνχλ ηα έμνδα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζα απμεζνχλ ηα νθέιε Υαξαθηεξηζηηθά Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ CMS αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε θάζε ηέηνηνπ ηχπνπ ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά ζηα πην απιά παθέηα, ελψ έρνπλ αλαδεηρηεί αθφκε θαη πην πινχζηεο ζε ραξαθηεξηζηηθά ιχζεηο. εκαληηθφ είλαη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί, φηη ηα open-source CMS, ησλ νπνίσλ ν θψδηθαο πξνγξακκαηηζκνχ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν, έρνπλ ζεσξεηηθά άπεηξεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο, ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά (commercial), ηα νπνία έρνπλ θάπνην θφζηνο θαη ε βειηίσζε ησλ 17

18 ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία δεκηνπξγίαο ηνπο Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Βάζε Γεδνκέλσλ Πεξηερνκέλνπ: πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπγθεληξψλεη θαη ηεξαξρεί φιν ην πεξηερφκελν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα. Οη ιχζεηο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ έρνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη κία πνιχ κεγάιε πνηθηιία πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Μπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη δηάθνξεο κνξθέο θεηκέλσλ, αξρείσλ (PDF, Word, Excel, PowerPoint, Zip), άξζξα, Γειηία Σχπνπ, εηθφλεο, streaming ήρνπ θαη βίληεν, html, γξαθηθά, ππεξζπλδέζεηο θαη άιια. Βάζε Γεδνκέλσλ Αηφκσλ: πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνζειίδα, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην CMS. Απηά ηα άηνκα κπνξεί λα είλαη επηζθέπηεο, κέιε, εγγεγξακκέλνη ζηα newsletters ηεο ηζηνζειίδαο, εζεινληέο θαη άιια. εκεηψλεηαη εδψ φηη δελ παξέρνπλ φια ηα CMS απηήλ ηελ δπλαηφηεηα, θαζψο πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δμππεξέηεζεο πειαηψλ, κε ηελ νπνία πνιιέο θνξέο ηα CMS κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Βάζε Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ: πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ζπληαθηψλ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην CMS. ε απηήλ ηελ βάζε απνζεθεχνληαη νη θσδηθνί ησλ ρξεζηψλ απηψλ, θαζψο επίζεο νη ζπζρεηηζκέλνη ξφινη ηνπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. Πιεξνθνξηαθή Αξρηηεθηνληθή (Information Architecture): πξφθεηηαη γηα ηνλ ράξηε πινήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Έλα CMS επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ λα εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ Πιεξνθνξηαθή Αξρηηεθηνληθή θαη λα ξπζκίζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ κελνχ πινήγεζεο. ρεδίαζε Παξνπζίαζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθή θαη ηελ αίζζεζε ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο απηέο δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο γξαθηθήο ζρεδίαζεο ηεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: Α) Πιαίζην: αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζειίδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο θεθαιίδαο, ηνπ ππνζέιηδνπ, ηεο αξηζηεξήο, θεληξηθήο θαη δεμηάο ζηήιεο, θαζψο επίζεο θαη ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ πινήγεζεο. Β) Γξαθηθή Πξνζέγγηζε: αλαθέξεηαη ζηελ ρξσκαηηθή παιέηα, ηα είδε θαη ηα κεγέζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία, πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλή ρξήζε ζε φιε ηελ ηζηνζειίδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφλην. Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα ζρεδηαζηεί απφ έλα πξφγξακκα γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην CMS, ή λα ρξεηάδεηαη ρεηξνθίλεην πξνγξακκαηηζκφ ζε γιψζζεο, φπσο ε HTML, CSS θαη άιιεο γιψζζεο γηα ηελ δεκηνπξγία script. ε θάζε πεξίπησζε, δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ CMS πξφηππα ή ζπζθεπαζίεο παξνπζίαζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φιε ή ζε κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο. Γεκηνπξγία Πεξηερνκέλνπ: Δξγαιεία θνξκψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ HTML ζε κνξθή WYSIWYG (Απηφ Πνπ Βιέπεηο Δίλαη Απηφ Πνπ Παίξλεηο) βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ CMS λα πξνζζέζνπλ πιηθφ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθνχο πφξνπο. Σα WYSIWYG εξγαιεία βνεζνχλ ηνπο ζπληάθηεο πεξηερνκέλνπ φρη κφλν λα πξνζζέζνπλ πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πνιιέο ηερληθέο γλψζεηο, αιιά θαη λα 18

19 παξάγνπλ έλα άξηηαο ζρεδίαζεο ηειηθφ πξντφλ. Έλα CMS ζπλήζσο πεξηιακβάλεη κία κεγάιε πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: ηελ εηζαγσγή γξαθηθψλ, κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ (γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο, ρξψκα, ππνγξάκκηζε, πιάγηα), δεκηνπξγία πηλάθσλ, νξζνγξαθηθφ έιεγρν θαη άιια. Ζ ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο επηηξέπεη θπζηθά ζηνλ ρξήζηε λα ειέγμεη μαλά ην πεξηερφκελν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ, πξηλ απηφ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα. Απηφ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ CMS. Δξγαιεία Ρνήο: πξφθεηηαη γηα εξγαιεία, πνπ βνεζνχλ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ξνήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ. ε έλα CMS εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηξία ζηάδηα: ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή, ν ξφινο ηνπ ζπληάθηε/δηνξζσηή θαη ν ξφινο ηνπ εθδφηε, πνπ δίλεη ηελ έγθξηζε ηνπ. Μία λέα ή κία αλακνξθνπνηεκέλε ζειίδα πεξλάεη απφ θάζε ζηάδην, πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, κέρξη λα δεκνζηεπηεί. Μηθξφηεξνη ή ιηγφηεξν ζχλζεηνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά κία απινχζηεξε πξνζέγγηζε ελφο ζηαδίνπ, γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο θάζε ζπληάθηεο, δειαδή, δεκνζηεχεη ν ίδηνο ην πεξηερφκελν ηνπ απεπζείαο ζηελ ηζηνζειίδα, ελζσκαηψλνληαο ζην πξφζσπν ηνπ θαη ηνπο ηξείο ξφινπο. Δηθόλα Σππηθφ δηάγξακκα ξνήο εξγαζίαο ζε έλα CMS Φφξκεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ: πξφθεηηαη γηα θφξκεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δεκνζηεπκέλε ηζηνζειίδα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επί ηφπνπ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο. Απηέο νη θφξκεο ρεηξίδνληαη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, φπσο κία ζειίδα γηα ηελ εγγξαθή εζεινληψλ. Σα πεξηζζφηεξα CMS πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο ρσξίο πνιιέο ηερληθέο γλψζεηο λα ξπζκίζνπλ απηέο ηηο θφξκεο. Δξγαιεία Αλαδήηεζεο: πξφθεηηαη γηα εξγαιεία, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν ζε φιν ην κήθνο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, φζν θαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο, αθνξά ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο θεηκέλνπ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, ηα νπνία ηελ θάλνπλ πην πξνζβάζηκε θαη εχρξεζηε. Σα θαιχηεξα εξγαιεία αλαδήηεζεο εξεπλνχλ ζηα θείκελα θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη πξνζθέξνπλ ιεηηνπξγίεο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα λα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο, νη δηαρεηξηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά εηδηθά εξγαιεία, ηα νπνία ηεκαρίδνπλ ή θαηεγνξηνπνηνχλ ηα θείκελα, ηα αξρεία θαη ηηο εηθφλεο, δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλαδήηεζε ηνπο. Δξγαιεία Δλζσκάησζεο: πξφθεηηαη γηα πνιχ κηθξέο εθαξκνγέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ γξήγνξε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηα CMS θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηεο 19

20 ινγηζηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο κειψλ θαη δσξεψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αλαθνξέο Ηζηνζειίδαο: πξφθεηηαη γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ έλα CMS, ψζηε ν δηαρεηξηζηήο λα έρεη θαιχηεξε επίβιεςε. Οη αλαθνξέο απηέο αλαιχνπλ ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε ηεο ηζηνζειίδαο, ηηο ζειίδεο πνπ ζπλάληεζαλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο επηζθέπηεο, ηελ πξνέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ηελ κέζε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηελ ηζηνζειίδα. Αθφκε, αλαθέξνπλ ηνλ πην ζπρλφ φξν πνπ αλαδεηήζεθε απφ ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο, πηα κέζνδνο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν, αιιά θαη άιια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ρεδφλ θάζε εξγαιείν απφ ηα πξνεγνχκελα είλαη δηαζέζηκν ζηα πεξηζζφηεξα open source CMS. Παξφια απηά, ε πξνεγνχκελε ζπιινγή εξγαιείσλ απνηειεί ηελ αξρηθή ζχλζεζε ελφο CMS, πνπ απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο ζηνλ ρψξν ή ζε νξγαληζκνχο, πνπ επηδεηνχλ κία απιά αμηνπξεπή παξνπζία ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο θαη ζχλζεηεο ιχζεηο, θαζψο επίζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα ζε θάζε ηζηνζειίδα, παξέρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα CMS. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζην CMS, δειαδή γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο είλαη ππεχζπλνο θαη πάιη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κνηξάδνληαη ηνλ ίδην πίλαθα ειέγρνπ θαη έρνπλ θνηλή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα CMS ζηα νπνία πξνζθέξνληαη Δμεηδηθεπκέλα Υαξαθηεξηζηηθά Απηφκαηε Γεκνζίεπζε: πξφθεηηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα CMS, ψζηε έλα αληηθείκελν λα δεκηνπξγείηαη κία θνξά, αιιά λα δεκνζηεχεηαη πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο ηεο ζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δεκνζηεχνπκε έλα Γειηίν Σχπνπ, ην CMS κπνξεί απηφκαηα λα δεκηνπξγήζεη φια ηα παξαθάησ: ηελ ελφηεηα «Γειηία Σχπνπ» δεκνζηεχεη ην ίδην ην Γειηίν Σχπνπ, ζηελ ελφηεηα «Νέα» πεξηιακβάλεη ην Γειηίν Σχπνπ, δειαδή ηνλ ηίηιν ηνπ θαη ίζσο ηελ πεξίιεςε ηνπ ζε κηα ιίζηα κε ηα δέθα πην πξφζθαηα Γειηία Σχπνπ, ζηελ θεληξηθή ζειίδα δεκνζηεχεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην newsletter ηεο ηζηνζειίδαο απνζηέιιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην Γειηίν Σχπνπ. Γηαρείξηζε Πνιιαπιψλ Ηζηνζειίδσλ: πξφθεηηαη γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην πίλαθα ειέγρνπ γηα λα ρεηξηζηεί πνιιαπιέο ηζηνζειίδεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα: Α) Κεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηζηνζειίδεο ίδηαο ηδηνθηεζίαο, Β) Βαζηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηζηνζειίδεο δηαθεκηζηηθψλ θαη άιισλ εθζηξαηεηψλ. Κνηλνπξαμία: πξφθεηηαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πξνψζεζε ελφο κέξνπο απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ηζηνζειίδεο ηξίησλ, ηα νπνία φκσο δελ ειέγρνληαη απφ ην CMS. Απηή είλαη κία ηππηθή πξαθηηθή ηεο κνλφδξνκεο ηξνθνδνζίαο ησλ ζπλδεφκελσλ εηαηξηψλ. Γπλακηθά πζηαηηθά: πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο δψλεο ζε κία ηζηνζειίδα, πνπ απηφκαηα θαη δπλακηθά παξέρνπλ πεξηερφκελν ζε κία ζειίδα, αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο πνπ έρεη πάξεη ή ηηο επηινγέο πνπ έρεη θάλεη, ν ρξήζηεο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε εκθάληζε ησλ ηίηισλ ησλ 20

21 ηξηψλ πην πξφζθαησλ Γειηίσλ Σχπνπ ζην ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο «Δπηιεγκέλα Νέα». Πνιπθάλαιε Γεκνζίεπζε: πξφθεηηαη γηα ηελ δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζε ηξία θαλάιηα ηαπηφρξνλα. Γειαδή: ζηελ θχξηα ηζηνζειίδα, ζε κία έθδνζε θηιηθή πξνο εθηχπσζε, ζε κία ππνκνλάδα ηνπ CMS, ππεχζπλε γηα ηελ απνζηνιή ηεο ηζηνζειίδαο ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν θνηλφ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ πιηθνχ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηα αζχξκαηα smart phones θαη ηα PDA. Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ: πξφθεηηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο (ειεγρφκελε είζνδνο - ειεγρφκελε έμνδνο) θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ εγγξάθσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη είραλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπο ρηιηάδεο έγγξαθα θαη ρξεηάδνληαλ γξήγνξε πξφζβαζε ζε αξρεηνζεηεκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κέρξη πξνζθάησο απνζεθεχνληαλ ζε ραξηί. Δζσηεξηθφ Γίθηπν: πξφθεηηαη γηα κία πξνζηαηεπκέλε κε θσδηθφ πξφζβαζεο πχιε, φπνπ, γηα παξάδεηγκα, νη ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ θαη εζεινληέο απνζεθεχνπλ θαη αλαθηνχλ έγγξαθα, ζπλεξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Ήρνο/ Βίληεν: πξφθεηηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα streaming ςεθηαθνχ ήρνπ ή βίληεν, δειαδή ζα κπνξνχλ πιένλ νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα βιέπνπλ ή λα αθνχλ ηηο κεηαδφζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο. Απηή ε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία απαηηεί ηδηαίηεξα κεγάιν ρψξν απνζήθεπζεο, πςειή ηαρχηεηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη εηδηθφ ινγηζκηθφ. Γελ παξέρεηαη ζίγνπξα απφ φινπο ηνπο παξφρνπο CMS θαη δελ παξέρεηαη απνηειεζκαηηθά απφ φινπο αληίζηνηρα. Πξνζσπνπνίεζε/ Καηεγνξηνπνίεζε: πξφθεηηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζειίδσλ, εγγξάθσλ θαη εηθφλσλ, ζε θαηεγνξίεο θαη ηελ δπλακηθή ηνπ παξνπζίαζε ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, κε βάζε απνθιεηζηηθά ηηο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνθίι ελδηαθεξφλησλ ηνπ επηζθέπηε. Υψξνο Δξγαζηψλ Υξεζηψλ: πξφθεηηαη γηα κία εηθνληθή πεξηνρή, φπνπ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλνχλ, παξνπζηάδνληαο ιίζηεο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ θαζέλα, πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη κελχκαηα κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο. Αλαδήηεζε: πξφθεηηαη γηα εμειηγκέλα εξγαιεία, γηα ηελ δεκηνπξγία ιεηηνπξγηψλ αλαδήηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ζρεηηθά κε νιφθιεξν ηνλ δηθηπαθφ ηφπν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, κε έλα ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο, κε ηελ ζειίδα, κε ηελ εκεξνκελία Δίδε πζηεκάηωλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Σα Content Management Systems δηαθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ. Μπνξνχλ, ινηπφλ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παξφρνπ ηνπο θαη αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ CMS. 21

22 ASP θαη Licensed (κε βάζε ην ρώξν απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο) ηα Application Service Provider (ASP) CMS, δειαδή Τπνζηήξημεο Παξφρνπ Τπεξεζίαο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο θηινμελεί φια ηα δεδνκέλα θαη ην ινγηζκηθφ ζηνπο server ηεο εηαηξίαο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απαιείθνληαη ηα έμνδα γηα κία αθξηβή αγνξά ινγηζκηθνχ θαη hardware ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα θηινμελεί ην CMS. Παξάιιεια κεηψλνληαη θαη νη αλάγθεο γηα ηερληθνχο πφξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ζπληεξεηέο ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνινγηζηψλ. Σέινο, βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ελφο ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηνο είλαη ε ζπλερήο εμέιημε, θαζψο ν πάξνρνο πξνσζεί δηαξθψο λέεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο θαη αλαλεψζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπ, πξνζθέξνληαο έηζη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άκεζεο αλαλέσζεο θαη πξσηνπνξίαο ηεο ηζηνζειίδαο. ηα CMS κε παξνρή άδεηαο (Licensed), ν πάξνρνο ηνπ πνπιάεη ην πξντφλ, δειαδή παξέρεη άδεηα ρξήζεο ηνπ, δελ εκπιέθεηαη ζηελ φιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν ρξήζηεο είλαη πιένλ ππεχζπλνο, ψζηε λα ην εγθαηαζηήζεη, λα ην ξπζκίζεη θαη λα ην ζπληεξήζεη. Γηαρεηξηζηήο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην ηερληθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ CMS εμαζθαιίδεη φηη θηινμελείο θαη δηαρεηξίδεζαη ηα δηθά ζνπ δεδνκέλα. Δπίζεο, ηα Licensed είλαη ηδαληθά γηα νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ήδε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάπνην είδνο ππεξεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (CRM), νπφηε ζα ήηαλ πην θζελφ λα ζπληεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη έλα CMS Commercial, Open source, Managed Open Source (κε βάζε ην είδνο ηνπ παξόρνπ) Commercial: πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ, πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ θεξδνζθνπηθέο είηε απφ κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο. Οη πάξνρνη απηνί αλαπηχζζνπλ θαηά θχξην ιφγν ην ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα πνπιάλε θαη ππνζηεξίδνπλ ηερληθά. ηελ ζεκεξηλή επνρή, νη εκπνξηθέο απηέο ιχζεηο είλαη πην ζπρλέο απφ ηηο ειεχζεξεο ιχζεηο ησλ open source CMS. Open Source: πξφθεηηαη γηα κία ιχζε CMS, πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ έλαλ αλεπίζεκν θαη αληδηνηειή ζπλεξγάηε κίαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ην ινγηζκηθφ απηφ δηαλέκεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζηα κέιε απηήο ηεο θνηλφηεηαο. Γηα απηά ηα αλνηρηά ινγηζκηθά ζα πξέπεη ζαθψο ζην θφζηνο ηνπο λα ζπκπεξηιεθζoχλ θαη ηα έμνδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπο, ηα νπνία ζαθψο θαη είλαη απμεκέλα ζε απηφ ην κνληέιν. Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ην εζσηεξηθφ hardware θαη ινγηζκηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπληεξεζεί απηφ ην ζχζηεκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ ηηο αλαλεψζεηο θαη εμειίζζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Managed Open Source: πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο εκπνξηθήο θαη ηεο ειεχζεξεο πξνζέγγηζεο, φπνπ έλαο πάξνρνο πηνζεηεί κία opensource ιχζε ζαλ ηελ βαζηθή ηνπ πιαηθφξκα θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζθέξεη ηελ ιχζε απηή ζε άιινπο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Απηή ε ιχζε νπζηαζηηθά ζρεδφλ δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ θνηλφηεηα ησλ κε-θεξδνζθνπηθψλ παξνρψλ. Παξφια απηά, θαζψο νη ιχζεηο open-source σξηκάδνπλ, νη εηδηθνί πεξηκέλνπλ φηη ζα εκθαληζηνχλ πνιχ πην έληνλα. Όζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ CMS ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 22

23 παξάδνζεο ηνπο, έρνπκε δχν κνξθέο ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο επηινγέο απφ CMS θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαη ε θάζε κία απφ απηέο δηαθέξεη ζηελ πινπνίεζε, ζην θφζηνο θαη ζηελ εμππεξέηεζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη επηά δεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα. Δηθόλα Δπηά δεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα Πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα cms? Σα CMS κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα: Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ) Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ Καηαιφγνπο πξντφλησλ Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ Online ππνζηήξημε Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ Γηαθεκίζεηο Γειηία Σχπνπ Όξνπο θαη ζπκβφιαηα Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο 23

24 1.4.7 Αλακελόκελεο Δμειίμεηο Δηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξφγλσζε ησλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο εθηηκνχλ φηη ην κέιινλ ησλ ζπζηεκάησλ CMS είλαη εμαζθαιηζκέλν, δηεπθξηλίδνληαο κάιηζηα φηη έρεη ίζσο θαζπζηεξήζεη ε δηείζδπζή ηνπο ζηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε εθηηκήζεηο ηεο Gartner Group, ε ρξήζε ελφο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο CMS απφ θάζε εηαηξεία ζα είλαη απαξαίηεηε ζην 80% ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εληχπσλ ζπλερίδεη λα πξνρσξά κε γνξγνχο ξπζκνχο. Οη επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα CMS βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ελψ ην θφζηνο ησλ εξγαιείσλ απηψλ (φζνλ αθνξά ηηο άδεηεο ρξήζεο) είλαη απφ κηθξφ έσο αλχπαξθην, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Με δεδνκέλε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο, ε επηηπρήο εγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλάγεηαη ζηελ επηηπρή ζηξαηεγηθή ζηνρνζέηεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ζηελ μεθάζαξε νπηηθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα CMS κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 24

25 25

26 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ JOOMLA ΔΗΑΓΧΓΖ Ξεθηλψληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ joomla ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο είλαη ην πξφγξακκα κε ην νπνίν θαηαζθεπάζακε ην site γηα ηελ εξγαζία. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Joomla (Joomla 1.0.0) αλαθνηλψζεθε ζηηο 16 επηεκβξίνπ Απηή ήηαλ κηα λέα νλνκαζία ηεο έθδνζεο Mambo ζε ζπλδπαζκφ κε δηνξζψζεηο θάπνηνλ ζθαικάησλ (bug) ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη ζηνλ θψδηθα ηεο αζθάιεηαο. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ project, νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ ππξήλα πξνβιέπνπλ φηη ην Joomla 2.0 ζα είλαη έλα εληειψο αλαλεσκέλν θαη μαλαγξακκέλν ζε λέν θψδηθα βαζηζκέλν ζε PHP 5.0. Σν Joomla ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηζηφ (web) θαη ελδνδηθηχσλ (intranets) ρξεζηκνπνηψληαο κηα MySQL βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε cache ησλ ζειίδσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, web indexing, RSS feeds, εθηππψζηκεο (printable) εθδφζεηο ησλ ζειίδσλ, newsflashes, blogs, forums, δεκνζθνπήζεηο, εκεξνιφγηα, αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα, ηελ αλάινγε γιψζζα αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα πνιπγισζζηθψλ ηζηνζειίδσλ. Δπίζεο ην Joomla θπθινθνξεί θαη δηαλέκεηε ππφ ηελ GNU General Public License. Σν joomla είλαη έλα αλνηρηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο δεθάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο ηνπ σο ην θαιχηεξν CMS ζηνλ θφζκν, δηφηη έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Μφιηο εγθαηαζηαζεί, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ backend θνλζφια δηαρείξηζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα, θαηεγνξίεο, άξζξα κε πεξηερφκελν θαη δεκνζθνπήζεηο. Γηαρείξηζε νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο απφ έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο. Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν πεξηερφκελν, έλαο WYSIWYG (What You See Ηs What You Get) επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ πνπ επηηξέπεη απιέο αιιαγέο ρσξίο ηε γλψζε ηεο HTML. Παξφιν φηη δελ είλαη απαξαίηεην, ν ρξήζηεο λα έρεη γλψζε ηεο HTML θαη CSS, ζπληζηάηαη λα αξρίζεη ηε κειέηε ησλ βαζηθψλ εληνιψλ ηεο HTML θαη CSS γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ή λα ηξνπνπνηήζεη θάπνην ζηνηρείν ψζηε λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. ηηο θνηλφηεηεο forum ηνπ Joomla είλαη δηαζέζηκνη ρηιηάδεο πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο γηα λα βνεζήζνπλ λένπο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο, εθφζνλ είλαη δπλαηφ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ JOOMLA Πιήξεο κεραληζκφο δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ site. Νέα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηκήκαηα θαη ελφηεηεο πιήξσο επεμεξγάζηκα θαη εχρξεζηα. 26

27 Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ απφ ηνπο ζπληάθηεο. Πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν πεξηερφκελν θαη πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ ηνπ αξηζηεξνχ, θεληξηθνχ θαη δεμηνχ κελνχ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ browser γηα λα αλεβάζεηε εηθφλεο ζηε δηθή ζαο βηβιηνζήθε γηα ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ site. Γπλακηθφ Forum / Poll / Voting γηα άκεζα επί ηφπνπ απνηειέζκαηα. Σξέρεη ζε Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris θαη AIX ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Λεηηνπξγία ηαμηλφκεζεο ηεο πξνβνιήο ησλ λέσλ FAQs, articles. Module γηα απνκαθξπζκέλε ππνβνιή απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα Νέα, Άξζξα, FAQs θαη Links. Γεκνζίεπζε απεξηφξηζησλ ζειίδσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ. Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο forum, photo galleries, βηβιηνζήθεο αξρείσλ, βηβιία επηζθεπηψλ θαη θφξκεο επηθνηλσλίαο. Δχθνιε δηαρείξηζε online ησλ PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs θαη JPEGs κε ηε βνήζεηα ηνπ Image library. Απηφκαην Path-Finder ηνπνζέηεζε κηαο εηθφλαο θαη ην Joomla ηελ ηνπνζεηεί. News feed manager επηινγή πάλσ απφ 360 news feeds απφ φιν ηνλ θφζκν. Δλζσκαησκέλνο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ αληίζηνηρνο ηνπ Word Pad. Δκθάληζε θαη αηζζεηηθή ηελ νπνία δηακνξθψλεη ν ρξήζηεο. Γεκνζθνπήζεηο θαη Έξεπλεο Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θάζε ζειίδα. Custom Page Modules. Γηαρείξηζε ησλ Template (πξφηππα). Γπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο κπνξείηε λα δείηε απηά πνπ δεκηνπξγήζαηε πξηλ ηα παξνπζηάζεηε online. Banner manager θεξδίδεηε ρξήκαηα απφ ην site ζαο. 2.2 E-CLASS Ζ ππεξεζία e-class είλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν βαζηζκέλν ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε ρνιηθή Μνλάδα. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα αμηνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ππεξεζία ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ε ππεξεζία είλαη: ε δεκνζίεπζε ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ ε παξάζεζε βνεζεηηθψλ πεγψλ ν πξνγξακκαηηζκφο καζεκάησλ ε δεκηνπξγία αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο 27

28 ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ βηβιίνπ δηδαζθνκέλεο χιεο ΟΦΔΛΖ ΣΖ E-CLASS Δθπαίδεπζε ζε ρξφλν πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο (Αζχγρξνλε). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ φπνπ είλαη ζε ζέζε λα «θαηεβάζεη» (download) έλα κάζεκα ηνπηθά ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θαη λα ην παξαθνινπζήζεη είηε θαζψο ην «θαηεβάδεη» ή ζε ρξφλν θαη κε ξπζκφ πνπ επηιέγεη ν ίδηνο. Ζ πινήγεζε ζηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ππεξκέζσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη λα επηηαρχλεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Γελ απαηηείηαη γεληθά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ηνπηθή απνζήθεπζε ελφο καζήκαηνο θαη ηελ ελ ζπλερεία παξαθνινχζεζή ηνπ. ε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε δε είλαη απαξαίηεην θάπνηνο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζεί ηελ εθπαίδεπζε απνκνλσκέλνο (ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν ή ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο) θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε θάπνηνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν θφκβν. ην πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη εθπαίδεπζεο, φπσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη εθπαίδεπζε κε ηε δσληαλή ή φρη παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή. Με ηελ ρξήζε ηεο e-class κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, φπσο απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη πεξηβαιιφλησλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Γεκηνπξγία εξεζηζκάησλ γηα ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο, πνπ απφ κφλε ηεο απνηειεί κηα πνιχ θαιή παηδαγσγηθή ηερληθή. Τπνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. Απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 28

29 2.3 ΑΔΠΠ (ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ εληάζζεηαη σο ππνρξεσηηθφ ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Γ ηάμεο ηνπ θχθινπ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Παξαθάησ ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη δηαζέζηκν πιηθφ ην νπνίν ηνπνζεηήζακε ζηελ πιαηθφξκα eclass θαζψο είλαη απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο καο. Γηδάζθεηαη ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη έρεη γεληθφ ζθνπφ, νη καζεηέο: έθθξαζε. Nα αλαπηχμνπλ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε. Nα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα. Nα κπνξνχλ λα επηιχνπλ απιά πξνβιήκαηα ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αιγνξηζκηθήο πξνζέγγηζεο, δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζία, αλαιπηηθφ πλεχκα θαη απζηεξφηεηα ζηελ ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Όιε ε ζεσξεηηθή πιεπξά ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ην βηβιίν ηνπ ζρνιείνπ. Πεξηιακβάλεη 14 θεθάιαηα, πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο (θεθάιαηα 1-5) αλαθέξεηαη ζηηο ελφηεηεο Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο θαη ρεδίαζε αιγνξίζκνπ, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αιγνξηζκηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σν δεχηεξν κέξνο (θεθάιαηα 6-14) αθηεξψλεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηφζν ζε πεξηβάιινλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ φζν θαη ζε αληηθεηκελνζηξαθείο. Σα δχν απηά κέξε ηνπ βηβιίνπ δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. πλήζσο ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο αιγνξίζκνπ είλαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζθεπή ελφο πξνγξάκκαηνο. Έηζη ην βηβιίν απηφ δελ πξννξίδεηαη γηα λα δηαβαζηεί ζεηξηαθά. Ο καζεηήο ζα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαζεγεηή ζρεηηθά κε ηε ζεηξά κειέηεο ησλ θεθαιαίσλ. Αο ζεκεησζεί δε φηη ζπρλά ην ίδην αληηθείκελν κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ βηβιίνπ, αλ πξφθεηηαη γηα ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ αιγνξηζκηθή ζθνπηά αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πινπνίεζεο ζε ππνινγηζηή. 29

30 30

31 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Σν joomla είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ρξεηάδεηαη έλα server γηα λα ηξέρεη θαη κηα βάζε mysql φπνπ ζα απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Πξηλ εγθαηαζηήζνπκε ην joomla ζηνλ ππνινγηζηή καο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα: Δηθόλα 3.1 Δγθαηάζηαζε server, MySql θαη joomla ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ SERVER XAMPP Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αξρηθά θαηεβάζακε ηνλ server xampp win απφ ηελ ηζηνζειίδα (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html) ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δηάθνξεο εθδφζεηο γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο (Linux, Mac os x, Solaris, Windows) εκείο επηιέμακε ηνλ xampp for windows, αθνχ ην θαηεβάζακε απνζπκπηέζακε ην αξρείν θαη ηξέμακε ην αξρείν xampp installer. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν θαη επηιέγνπκε ηελ γιψζζα κε ηελ νπνία ζέινπκε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Δηθόλα 3.1.1α 31

32 ε απηφ ην ζεκείν επηιέγνπκε ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν xampp θαη παηάκε ζηελ επηινγή next. Δηθόλα 3.1.1β ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε ηηο ππεξεζίεο (install Apache as service, install Mysql as service) θαη παηάκε ζηελ επηινγή install. Δηθόλα 3.1.1γ 32

33 Ζ εηθφλα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ δείρλεη πσο ε εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί φκσο δελ παηάκε αθφκε ζηελ επηινγή finish. Δηθόλα 3.1.1δ ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πσο ςάρλεη λα βξεη ειεχζεξεο πφξηεο γηα ην server θαη ηελ Mysql. Δηθόλα 3.1.1ε Σν παξαθάησ εηθνλίδην καο ελεκεξψλεη φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε κε επηηπρία. 33

34 Δηθόλα 3.1.1ζη Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ xampp γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε κε επηηπρία ζα πξέπεη λα επηζθεθηνχκε ηελ ζειίδα (http://localhost) αλ έρεη γίλεη κε επηηπρία ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.1δ Δθφζνλ έγηλε ε εγθαηάζηαζε έρεη δεκηνπξγεζεί θαη έλα εηθνλίδην ην xampp control panel παηάκε πάλσ ζε απηφ θαη θάλνπκε click ζην θνπκπί start ηνπ apache θαη ηεο mysql γηα λα μεθηλήζνπλε λα ηξέρνπλε νη ππεξεζίεο απηέο. 34

35 Δηθόλα 3.1.1ε ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ MYSQL Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζα πάκε ζην control panel ηνπ xampp θαη ζα παηήζνπκε ζην πιήθηξν admin ηεο mysql φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.2α 35

36 Θα καο εκθαλίζεη κηα άιιε ζειίδα φπνπ ζην πεδίν create new database ζα δψζνπκε έλα φλνκα ζηε βάζε ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα καο (φηη θηηάρλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζα απνζεθεχεηαη ζε απηή ηελ βάζε). ην δεχηεξν πεδίν ζα επηιέμνπκε collation θαη ζην πεδίν θάησ απφ ην collation ζα επηιέμνπκε utf8_general_ci θαη ζα παηήζνπκε ην πιήθηξν create. Δηθόλα 3.1.2β ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Γηα ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ θάλνπκε click ζηελ επηινγή privileges θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε click ζηελ επηινγή add a new user καο βγάδεη ζε έλα παξάζπξν φπνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε κηα θφξκα γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο, ζην user name δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε, ζην host δίλνπκε localhost, ζην password δίλνπκε ηνλ θσδηθφ πνπ επηζπκνχκε. ην database for user επηιέγνπκε ην create database with same name and grant all privileges θαη ζην global privileges επηιέγνπκε check all. 36

37 Δηθόλα ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ JOOMLA Αθνχ πιένλ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ server θαη δεκηνπξγήζακε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη έλα ινγαξηαζκφ ρξήζηε κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηψξα θαη ην joomla. Απφ ηελ ζειίδα (http://www.joomla.org) θαηεβάζακε ηελ έθδνζε joomla Μεηά πξέπεη λα πάκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θάθειν κέζα ζην C:\xampp\htdocs εκείο ηνλ θάθειν ηνλ νλνκάζακε joomla15, κέζα ζε απηφλ ηνλ θάθειν ζα απνζπκπηέζνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν joomla πνπ θαηεβάζακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Αθνχ γίλεη ε απνζπκπίεζε πάκε ζηνλ browser θαη πιεθηξνινγνχκε ηελ ζειίδα (http://localhost/joomla15) θαη μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε. 1 ν βήκα - επηινγή γιώζζαο Δπηιέγνπκε ηελ γιψζζα κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ joomla θαη παηάκε ην θνπκπί επφκελν. 37

38 Δηθόλα 3.1.3α 2 ν βήκα πξνιεπηηθόο έιεγρνο ε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ρσξίο πξνβιήκαηα. Με θφθθηλα γξάκκαηα εκθαλίδνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηθφλα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πξνβνιή ζθαικάησλ. Αγλννχκε απηήλ ηελ πξνεηδνπνίεζε θαη παηάκε ην θνπκπί επφκελν θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο θαη δελ δεκηνπξγεί θάπνην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε. 38

39 Δηθόλα 3.1.3β 3 ν βήκα άδεηα ρξήζεο Σν επφκελν βήκα αθνξά ηελ άδεηα ρξήζεο θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί επφκελν. Δηθόλα 3.1.3γ 39

40 4 ν βήκα βάζε δεδνκέλωλ ε απηφ ην ζεκείν ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ: Σν είδνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (mysql). Σν φλνκα ηνπ δηαθνκηζηή (localhost). Σν φλνκα ρξήζηε ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ίδην κε ην φλνκα πνπ δψζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. Κσδηθφο ν θσδηθφο πνπ δψζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. Σν φλνκα βάζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν δψζακε φηαλ δεκηνπξγήζακε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δηθόλα 3.1.3δ 5 ν βήκα ξπζκίζεηο ftp ην πέκπην βήκα επηιέγνπκε φρη ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο θαη παηάκε ην θνπκπί επφκελν. Αγλννχκε ηηο ξπζκίζεηο απηέο γηαηί ε ηζηνζειίδα καο είλαη ηνπηθά απνζεθεπκέλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ηελ αλεβάζνπκε ζε έλα server ζα ρξεηαζηνχκε έλα ftp ινγηζκηθφ. 40

41 Δηθόλα 3.1.3ε 6 ν βήκα ξπζκίζεηο Μπνξνχκε λα δψζνπκε αξρηθά έλα φλνκα γηα ηελ ηζηνζειίδα καο ζην πεδίν φλνκα ηζηφηνπνπ θαη αξγφηεξα αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε κέζα απφ ην πξφγξακκα ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνχκε ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ καο θαη ζηνλ θσδηθφ δηαρεηξηζηή δίλνπκε ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν ζα εηζεξρφκαζηε ζην πξφγξακκα. ε απηφ ην ζεκείν πξνηείλεηαη λα παηήζνπκε ην θνπκπί εηζαγσγή ελδεηθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη παηάκε ζην θνπκπί απηφ. Σν πεξηερφκελν απηφ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε επθνιφηεξα ηελ δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ joomla. 41

42 Δηθόλα 3.1.3ζη 7 ν βήκα ηέινο Δθφζνλ δελ έρεη ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα ε εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία. Σν κφλν πνπ απέκεηλε είλαη λα πάκε ζην θάθειν C:\xampp\htdocs\joomla15 θαη λα δηαγξάςνπκε ηνλ θάθειν installation. 42

43 Δηθόλα 3.1.3δ Αθνχ δηαγξάςακε θαη ηνλ θάθειν installation ε ηζηνζειίδα καο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ζειίδα (http://localhost/joomla15 ). Δθφζνλ έρνπκε επηιέμεη λα εηζάγνπκε ην ελδεηθηηθφ πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.3ε 43

44 Γηα λα εηζέξζνπκε ζην πξφγξακκα πιεθηξνινγνχκε ζηνλ browser ηελ δηεχζπλζε (http://localhost/joomla15/administrator) θαη δίλνπκε ζην username admin θαη ζην password ηνλ θσδηθφ δηαρεηξηζηή φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.3ζ 44

45 Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ joomla φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.3η 45

46 46

47 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ TEMPLATE Ξεθηλψληαο κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο καο αξρηθά ζα εηζάγνπκε έλα template ην νπνίν ζα είλαη θαη ην θφλην ηεο ηζηνζειίδαο καο. Σν template απηφ ζα ην θαηεβάζνπκε απφ ηελ ζειίδα (http://www.freejoomlatemplatez.com) αθνχ θαηεβεί πάκε ζην πξφγξακκα απφ ηελ θαξηέια extensions θάλνπκε click ζην install παηάκε ζην θνπκπί browse θαη επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ θαηεβάζακε ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή θαη παηάκε ζην θνπκπί upload file & install γηα λα εγθαηαζηαζεί. Δηθόλα 4.1α ηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαξηέια extensions επηιέγνπκε ην template manager επηιέγνπκε ην template πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη παηάκε ζην εηθνλίδην default γηα λα ελεξγνπνηεζεί. Σν template πνπ εγθαηαζηήζακε θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 47

48 Δηθόλα 4.1β 4.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΗΓΧΝ Ζ ηζηνζειίδα καο ζα απνηειείηαη απφ 10 ζειίδεο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 1. Home 2. Downloads 3. Tutorials 4. Demos 5. Links 6. Newsletter 7. Faq 8. Blogs 9. Forum 10. e-class Γηα ηελ δεκηνπξγία ζειίδσλ πάκε ζην εηθνλίδην Add New Article ζα ζπκπιεξψζνπκε ζην Title Home, ζην Alias Home θαη ζηελ θαηεγνξία επηιέγνπκε uncategorized ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνχκε ην θείκελν καο θαη 48

49 γηα λα εηζάγνπκε κηα εηθφλα ζα πάκε ζην θνπκπί image ζα επηιέμνπκε ηελ εηθφλα πνπ ζα εηζάγνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί save. Δηθόλα 4.2α Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζειίδεο (downloads, tutorials, demos, links, newsletter, faq, blogs, forum, e-class) ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ MENU LINKS Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ menu links πάκε απφ ηελ θαξηέια menus θαη επηιέγνπκε main menu, παηάκε ζην πιήθηξν New θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Κάλνπκε click πάλσ ζην Article θαη κεηά θάλνπκε click ζην Article Layout. 49

50 Δηθόλα 4.2.1α ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζα ζπκπιεξψζνπκε ζην Title Home, ζην Alias Home θαη ζην select article παηάκε ην θνπκπί select θαη επηιέγνπκε Home θαη παηάκε save. Δηθόλα 4.2.1β 50

51 Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ππφινηπα menu links (downloads, tutorials, demos, links, newsletter, faq, blogs). Δπεηδή ζέινπκε θαη ζην Top Menu λα εκθαλίδνληαη θάπνηα απφ ηα links (home, tutorials) ζα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη απφ ηελ θαξηέια menus ζα επηιέμνπκε top menu ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΣΧΝ MODULES ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ. Γηα ηελ απφθξπςε ησλ modules πάκε απφ ηελ θαξηέια extensions θαη επηιεγνχκε ην module manager, επηιέγνπκε ηα module πνπ δελ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη παηάκε ην θνπκπί Disable. Δηθόλα 4.2.2α παξαθάησ πάκε απφ ηελ θαξηέια Menus θαη επηιέγνπκε ην Main Μenu επηιέγνπκε φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ζέινπκε λα απνθξχςνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί unpublished, επηιέγνπκε ην Home πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εκείο θαη ην θάλνπκε Default γηα λα γίλεη ε αξρηθή καο ζειίδα. 51

52 Δηθόλα 4.2.2β 4.3 FORUM ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Forum είλαη κηα ππεξεζία φπνπ ζε κηα πεξηνρή ελφο ειεθηξνληθνχ online πίλαθα νη ρξήζηεο κε έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο απφςεηο/ζεκεηψζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζέκα. Σα forum ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα ππνβάινπλ νη ρξήζηεο εξσηήζεηο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ή λα ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ FORUM FIREBOARD Αξρηθά γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην forum θαηεβάζακε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν απφ ηελ δηεχζπλζε (http://www.bestofjoomla.com/content/blogsection/3/9/) ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαξηέια Extensions επηιέμακε install θαη απφ ην Browse βξίζθνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν ηνπ fireboard θαη παηάκε ην θνπκπί upload. 52

53 Δηθόλα 4.3.2α Δπεηδή ε έθδνζε ηνπ fireboard πνπ θαηεβάζακε δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ έθδνζε ηνπ joomla ζα πξέπεη λα πάκε ζηελ θαξηέια Extensions θαη απφ ην Plagin Manager ζα θάλνπκε ην system legacy λα είλαη enable ηψξα ε εγθαηάζηαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο. Δηθόλα 4.3.2β 53

54 ηε ζπλέρεηα πάκε ζηελ θαξηέια Components επηιέγνπκε Fireboard Forum παηάκε ζην Load sample data επηιέγνπκε apply ζην clean installation γηα λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ fireboard. Δηθόλα 4.3.2γ Γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζα πάκε ζηελ θαξηέια Menus ζα επηιέμνπκε resources, New ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέγνπκε Fireboard Forum. 54

55 Δηθόλα 4.3.2δ ην Title ζα δψζνπκε Forum ζην Alias Forum θαη ζα παηήζνπκε ζην θνπκπί Save. Δηθόλα 4.3.2ε 55

56 Δπεηδή ζέινπκε ν ζχλδεζκνο Forum λα εκθαληζηεί θαη ζην Top Menu ζα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ζα πάκε απφ ηελ θαξηέια menus θαη ζα επηιέμνπκε top menu. Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηεγνξία Απφ ηελ θαξηέια Components Fireboard Forum πάκε ζην Forum administration New επηιέγνπκε ζην Parent No Parent θαη ζηα ππφινηπα δίλνπκε ην φλνκα My Category θαη παηάκε Save. Δηθόλα 4.3.2ζη Δπηιέγνπκε ην My Category θαη παηάκε ζην Publish. 56

57 Δηθόλα 4.3.2δ Γεκηνπξγία forum Δπηιέγνπκε μαλά New ζην Parent επηιέγνπκε My Category θαη ζηα ππφινηπα πιεθηξνινγνχκε Forum1 θαη save, επίζεο ζα πξέπεη λα ην δεκνζηεχζνπκε θαη επηιέγνπκε λα γίλεη public. 57

58 Δηθόλα 4.3.2ε Γεκηνπξγήζακε θαη δεχηεξν Forum Καη αθνινπζήζακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Γηα λα εηζέξζνπκε ζην forum δίλνπκε ηνλ θσδηθφ καο. Δηθόλα 4.3.2ζ 58

59 Δδψ θαίλεηαη θαη ε θαηεγνξία κε ηα δχν Forum πνπ δεκηνπξγήζακε. 4.4 POLLS Δηθόλα 4.3.2η Σα Polls είλαη νη ιεγφκελεο δεκνζθνπήζεηο φπνπ ππάξρεη κηα εξψηεζε κε θάπνηεο πηζαλέο απαληήζεηο θαη κπνξεί λα ςεθίζεη νπνηνζδήπνηε επηζθέπηεο ηνπ site. πλήζσο ν ζθνπφο είλαη θαζαξά γηα λα κάζνπκε αλ νη ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε απηά πνπ παξέρεη ε ζειίδα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Polls πάκε ζηελ θαξηέια Components επηιέγνπκε polls ζην title γξάθνπκε ην εξψηεκα θαη ζηα options γξάθνπκε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο γηα λα ςεθίζεη θαη παηάκε save. 59

60 Δηθόλα 4.4α 4.5 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ EXTENSIONS ΣΟ SITE Σα extensions είλαη θάπνηα αξρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε ψζηε λα απνθηήζεη ην site καο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ έθδνζε ηνπ joomla πνπ εγθαηαζηήζακε. Απηά ηα αξρεία κπνξνχκε λα ηα βξνχκε απφ ηζηνζειίδεο γηα extensions. ην δηθφ καο site γηα παξάδεηγκα ηα extensions πνπ πξνζζέζακε είλαη έλα ξνιφη θαζψο θαη έλα εκεξνιφγην. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε έλα extension θάλνπκε ηα εμήο: Απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηνπ joomla θαη απφ ηελ θαξηέια extensions επηιέγνπκε install/uninstall. Απφ ηελ αλαδήηεζε βξίζθνπκε ην απνζεθεπκέλν extension ζε κνξθή zip θαη παηάκε upload. 60

61 Δηθόλα 4.5α Γηα λα θάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ην ξνιφη θαη ην εκεξνιφγην θαζψο θαη γηα λα ην θάλνπκε νξαηφ ζηε ζειίδα καο πεγαίλνπκε θαη πάιη ζην κελνχ extensions θαη επηιέγνπκε module manager. Βξίζθνπκε ηα extensions πνπ εγθαηαζηήζακε ηα επηιέγνπκε θαη παηάκε Publish απφ ηε ζηήιε enabled πνπ βξίζθεηαη δεμηά. Δηθόλα 4.5β 61

62 Γηα ηηο ππφινηπεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην module ην επηιέγνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε edit. Κάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε θαη παηάκε save. Δηθόλα 4.5γ Σέινο απφ ηελ επηινγή preview πάλσ δεμηά κπνξνχκε λα δνχκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θάλακε. Δηθόλα 4.5δ 62

63 4.6 RSS (Really Simple Syndication) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν RSS (Really Simple Syndication) είλαη κία κνξθή αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν, κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε εχθνιε δεκνζίεπζε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν αιιάδεη ζπρλά, φπσο νη θαηαρσξήζεηο ηζηνινγηψλ (blogs) θαη νη ηίηινη εηδήζεσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηνπο ηίηινπο ησλ ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ επηζπκεί ακέζσο κφιηο απηά γίλνπλ δηαζέζηκα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά ηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Έλα έγγξαθν ζε κνξθή RSS ζπλήζσο νλνκάδεηαη «ξνή ηζηνχ» (web feed) ή «θαλάιη» (channel) θαη πεξηέρεη είηε κηα πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηζηνρψξν είηε ην πιήξεο θείκελν. Γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο RSS απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν νλνκάδεηαη «αλαγλψζηεο RSS» ή «αλαγλψζηεο ξνψλ». Ο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζε κία ξνή RSS θαηαρσξψληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηελ δηεχζπλζε ηεο ξνήο. Σν πξφγξακκα αλαγλψζηεο ειέγρεη ηαθηηθά ηελ θαηάζηαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ξνψλ θαη εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε κία νπηηθή έλδεημε φηαλ ππάξμεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ην κήλπκα είηε εθείλε ηελ ζηηγκή είηε αξγφηεξα. Δλαιιαθηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη επάλσ ζην εηθνλίδην RSS πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεηαη, νπφηε θαη ζα εκθαληζηεί άκεζα ζηελ νζφλε ηνπ ην πην πξφζθαην πεξηερφκελν FEEDBURNER θα τρηζιμοποιήζοσμε ηον αναγνώζηη feedburner. Απφ ην πξφγξακκα joomla πάκε ζην section manager Δηθόλα 4.6.2α Παηάκε ζην new γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνχξην ηκήκα. 63

64 Δηθόλα 4.6.2β Δδψ δίλνπκε έλα φλνκα ζην title θαη ζην alias Παηάκε save Δηθόλα 4.6.2γ Δηθόλα 4.6.2δ Απφ ην menu content επηιέγνπκε category manager Δηθόλα 4.6.2ε 64

65 Παηάκε ζην new γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηλνχξηα θαηεγνξία Δηθόλα 4.6.2ζη Γίλνπκε έλα φλνκα ζην title ζην alias θαη επηιέγνπκε δεκνζίεπζε Δηθόλα 4.6.2δ Παηάκε ζην save γηα λα ζπλερίζνπκε ζην επφκελν βήκα Δηθόλα 4.6.2ε ηε ζπλέρεηα πάκε απφ ηελ θαξηέια menus επηιέγνπκε main menu 65

66 Δηθόλα 4.6.2ζ Παηάκε ζην new γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα menu item Δηθόλα 4.6.2η ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε απφ ην category ην category list layout Δηθόλα 4.6.2θ 66

67 ηελ επφκελε εηθφλα ζην category επηιέγνπκε MyNews/News Feed Δηθόλα 4.6.2ι Δδψ δίλνπκε έλα φλνκα ζην title θαη ζην alias θαη ζην publish εδψ ζα επηιέμνπκε yes Δηθόλα 4.6.2κ ηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ινγαξηαζκφ ζηελ google γηα λα εγγξαθνχκε ζην feedburner. Γίλνπκε ην θαη ηνλ θσδηθφ γηα λα ζπλδεζνχκε. 67

68 Δηθόλα 4.6.2λ Δθφζνλ έρνπκε ζπλδεζεί ζην feedburner ζα καο εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθφλα φπνπ ζα δψζνπκε ηελ δηεχζπλζε πνπ ζέινπκε (www.joomla.gr). Δηθόλα 4.6.2μ Γίλνπκε έλα φλνκα ζην title θαη κηα δηεχζπλζε ζην address Παηάκε next Δηθόλα ν 68

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα