ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ"

Transcript

1 Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά Ννέκβξηνο 2009

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο έρεη σο θχξην ζέκα ην ειεχζεξν/αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηαζθεπή ελφο web site ρξεζηκνπνηψληαο αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην CMS θαη αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ψζηε λα θαηαιάβνπκε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ. ηε ζπλέρεηα έρνπκε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ joomla ελφο πξνγξάκκαηνο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ κε ην νπνίν θαηαζθεπάζακε ην web site. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Δπίζεο ζα θάλνπκε αλαθνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο open eclass, ε νπνία είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο. Σέινο γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά γηα ην κάζεκα ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ) πιεξνθνξίεο γηα ην νπνίν έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν θαζψο θαη ζηελ πιαηθφξκα. 2

3 Αλάπηπμε ειεύζεξνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΝΣΟΜΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΟΡΗΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ KΧΓΗΚA ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΗΜΟ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟY ASP ΚΑΗ LICENSED (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) COMMERCIAL, OPEN SOURCE, MANAGED OPEN SOURCE (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ) ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΣΑ CMS? ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΓΔΝΗΚΑ 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ JOOMLA ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ JOOMLA

4 2.1.3 ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ E CLASS ΟΦΔΛΖ ΣΖ E -CLASS ΑΔΠΠ (ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ SERVER XAMPP ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ MYSQL ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ JOOMLA ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ TEMPLATE ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΗΓΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ MENU LINKS ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΣΧΝ MODULES ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ FORUM ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ FORUM FIREBOARD POLLS ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ EXTENSIONS ΣΟ SITE RSS (Really Simple Syndication) ΔΗΑΓΧΓΖ FEEDBURNER ΟΝΟΜΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Open eclass) 5.1 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (OPEN ECLASS) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ OPEN E-CLASS ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.78 4

5 5.2.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΡΟΛΟΗ ΥΡΖΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΓΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΥΡΖΣΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΥΡΖΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΑ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ «αλεβάζκαηνο» (uploading) ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΣΟ ΤΣΖΜΑ.. 89 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..96 5

6 6

7 1.1 ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σύνηομη αναδρομή ηης ιζηορίας ελεύθεροσ λογιζμικού. 1970: Ζ ΑΣ&Σ δηαζέηεη πξψηκεο εθδφζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο unix δσξεάλ ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα αιιά ρσξίο άδεηα αλαδηαλνκήο θαη δηαλνκήο ηξνπνπνηήζεσλ. 1979: Ζ ΑΣ&Σ αξρίδεη λα ζέηεη ζε ηζρχ πεξηνξηζηηθέο άδεηεο ρξήζεο εθφζνλ θξίλεη φηη ζα έρεη θέξδε πσιψληαο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX. 1980: Ζ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθά κέηξα, φπσο ε δηάζεζε κφλν ησλ εθηειέζηκσλ κνξθψλ ησλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηνπο ρξήζηεο Ζ/Τ λα κειεηνχλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ην ινγηζκηθφ. 1983: Ο Richard Stallman αλαθνηλψλεη ην έξγν GNU γηα ηελ παξαγσγή ελφο πιήξνπο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο απαιιαγκέλνπ απφ πεξηνξηζκνχο ζηε δηαλνκή θαη ρξήζε ηνπ πεγαίνπ ηνπ θψδηθα. Δπηιέγεηαη ε αξρηηεθηνληθή UNIX. 1985: Ηδξχεηαη απφ ηνλ Richard Stallman ην ίδξπκα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (Free Software Foundation). 1986: Γεκνζηεχεηαη ν πξψηνο νξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 1989: Γεκνζηεχεηαη ε πξψηε έθδνζε ηεο Γεληθήο Άδεηαο Γεκφζηαο Υξήζεο GNU (GNU GPL). 1991: Ο Φηιαλδφο Linus Torvalds αξρίδεη λα θαηαζθεπάδεη ηνλ ππξήλα Linux. Αξρηθφο ζθνπφο ηνπ ε θαηαζθεπή ελφο πξνζνκνησηή ηεξκαηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα UNIX πνπ δηέζεηε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη. Αλαπηχζζεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππνινγηζηή (80386). Ζ αλάπηπμε γίλεηαη ζε Minix κε ρξήζε ηνπ GNU C compiler. Αλαθνηλψλεη ην έξγν ηνπ ζην Usenet ζην newsgroup "comp.os.minix." 1992: To Linux αδεηνδνηείηαη θάησ απφ ηελ GPL. 1993: Ξεθηλά ην Debian GNU/Linux, ε πξψηε δηαλνκή GNU/Linux απφ ηνλ Ian Murdock. 1994: Κπθινθνξεί ην Red Hat Linux 1.0 ε πξψηε εκπνξηθή δηαλνκή GNU/Linux. Δηαηξίεο αξρίδνπλ λα δηαζέηνπλ πξντφληα βαζηζκέλα ζην Linux θαη δηαλνκέο κε εηαηξηθή ππνζηήξημε. Γεκηνπξγείηαη ην Αpache Group πνπ ζα αλαπηχμεη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαθνκηζηψλ δηαδηθηχνπ Apache. Ξεθηλά ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο PHP. 1995: Πξψηε έθδνζε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL : Ξεθηλάλε ηα έξγα KDE θαη GNOME (νινθιεξσκέλα γξαθηθά πεξηβάιινληα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ). 1998: Ο θπιινκεηξεηήο Netscape Navigator δηαηίζεηαη σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Γεκηνπξγία ηεο Πξσηνβνπιίαο Αλνηθηνχ Κψδηθα. 1999: Γεκηνπξγείηαη ε ζνπίηα γξαθείνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ OpenOffice απφ ην Sun StarOffice. 2000: Ηδξχεηαη ην Open Source Development Lab (OSDL) θαη ε ΗΒΜ αξρίδεη λα ππνζηεξίδεη ην Linux ζηα πξντφληα ηεο. 2001: H Apple δηαζέηεη ην MacOS X v10 ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 7

8 2003: Ζ SCO θαηαζέηεη κήλπζε ζηελ IBM γηα παξαβίαζε (copyright) θαηά ηε κεηαθνξά θψδηθα απφ ην UNIX ζην Linux. 2004: Ζ Dell δηαζέηεη ηνπο πξψηνπο desktop ππνινγηζηέο κε πξνεγθαηεζηεκέλν Linux. Γηαηίζεηαη ε πξψηε έθδνζε ηεο δηαλνκήο Ubuntu Linux. To mozilla foundation δηαζέηεη ηνλ firefox : Ζ Sun δηαζέηεη ην OpenSolaris. Αλαθνηλψλεηαη ην έξγν One Laptop Per Child. 2006: Ζ Microsoft ζπλάπηεη ζπκθσλία πξνζηαζίαο παηεληψλ κε ηε Novel. Κπβεξλήζεηο μεθηλνχλ δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 2007: Δθδίδεηαη ε 3ε έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο GPL. Σν Java Development Kit δηαηίζεηαη θάησ απφ ηελ GPL. 1.2 ΟΡΗΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Το Ελεύθερο λογιζμικό είναι ζήηημα ελεσθερίας, ότι κόζηοσς. Σν Διεύζεξν ινγηζκηθό παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ειεπζεξία λα εθηεινύλ, αληηγξάθνπλ, δηαλέκνπλ, κειεηνύλ, ηξνπνπνηνύλ θαη βειηηψλνπλ ην Διεχζεξν ινγηζκηθφ. Γηα ηελ αθξίβεηα, αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο: Σελ ειεπζεξία λα εθηειείηε ην πξφγξακκα γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ (ειεπζεξία 0). Σελ ειεπζεξία λα κειεηάηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην πξνζαξκφδεηε ζηηο αλάγθεο ζαο (ειεπζεξία 1). Ζ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην. Σελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα βνεζάηε ην ζπλάλζξσπν ζαο. (ειεπζεξία 2). Σελ ειεπζεξία λα βειηηψλεηε ην πξφγξακκα θαη λα δεκνζηεύεηε ηηο βειηηψζεηο πνπ έρεηε θάλεη ζην επξχ θνηλφ, ψζηε λα επσθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα (ειεπζεξία 3). Ζ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην. Έλα πξφγξακκα ζεσξείηαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ έρνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ ειεπζεξίεο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα είζηε ειεχζεξνη λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα, κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, δσξεάλ ή ρξεψλνληαο γηα ηελ δηαλνκή, ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη νπνπδήπνηε. Σν λα είζηε ειεχζεξνη λα θάλεηε φια ηα παξαπάλσ ζεκαίλεη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζεηε εμνπζηνδφηεζε ή λα πιεξψζεηε θάπνηνλ ψζηε λα ιάβεηε ηελ αλάινγε άδεηα. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα θάλεηε ηξνπνπνηήζεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε ηδησηηθά ζηελ δνπιεηά ή γηα δηαζθέδαζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην αλαθέξεηε. Αλ δεκνζηεχζεηε ηηο αιιαγέο ζαο, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα εηδνπνηήζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Ζ ειεπζεξία ηεο ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζεκαίλεη πσο δίδεηαη ε ειεπζεξία ζε θάζε άηνκν ή επηρείξεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάζε είδνπο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλν λα επηθνηλσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ή κε θάπνηα άιιε 8

9 νληφηεηα. ε απηή ηελ ειεπζεξία, είλαη ε άπνςε ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη ζεκαζία, θαη όρη ε άπνςε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δζείο, σο ρξήζηεο είζηε ειεύζεξνη λα εθηειείηε ην πξόγξακκα γηα ηνπο δηθνύο ζαο ιόγνπο, θαη αλ ην δηαλέκεηε ζε νπνηνλδήπνηε άιιν άλζξσπν, ηόηε θαη εθείλνο είλαη ειεύζεξνο λα ην εθηειεί γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο, δίρσο λα έρεηε ην δηθαίσκα λα ηνπ ππνβάιεηε δηθέο ζαο θπξώζεηο. Ζ ειεπζεξία ηεο αλαδηαλνκήο αληηγξάθσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηειέζηκεο (executable) κνξθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνλ πεγαίν θψδηθα, ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνηεκέλε φζν θαη γηα ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαλνκή πξνγξακκάησλ ζε εθηειέζηκε κνξθή είλαη απαξαίηεηε γηα εγθαηεζηεκέλα ειεχζεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Θεσξείηαη δεθηφ φηαλ δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δεκηνπξγεζεί ε εθηειέζηκε κνξθή γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απφ ηε ζηηγκή πνπ κεξηθέο γιψζζεο δελ ππνζηεξίδνπλ θάηη ηέηνην, αιιά ζα πξέπεη λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε ηέηνηεο κνξθέο ζε πεξίπησζε πνπ αλαπηχμεηε ή βξείηε θάπνην δηθφ ζαο ηξφπν λα ηηο δεκηνπξγήζεηε. Γηα λα ηζρχνπλ πξαθηηθά νη ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, θαη λα κπνξείηε λα δεκνζηεχεηε βειηησκέλεο εθδφζεηο, ζα πξέπεη λα έρεηε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο, ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Μια ζεκαληηθή κέζνδνο ηξνπνπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπγρώλεπζε ηνπ κε δηαζέζηκεο ειεύζεξεο ππνξνπηίλεο θαη ππνπξνγξάκκαηα. Δάλ ε άδεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεη όηη δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα ην ζπγρσλεύζεηε κε έλα ππάξρνλ ππνπξόγξακκα, γηα παξάδεηγκα εάλ απαηηεί λα είζηε εζείο απηόο πνπ θαηέρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα (copyright holder) γηα νπνηνλδήπνηε θώδηθα έρεηε πξνζζέζεη, ηόηε ε άδεηα είλαη πνιύ πεξηνξηζηηθή ώζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεύζεξε δειαδή άδεηα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ. Απηέο νη ειεπζεξίεο ζα είλαη πξαγκαηηθέο θαη ακεηάθιεηεο φζν δελ θάλεηε θάηη ιάζνο. Αλ ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθαιέζεη ηελ άδεηα, ρσξίο λα έρεηε δψζεη εζείο ηελ αθνξκή ηφηε ην ινγηζκηθφ δελ ζεσξείηαη ειεχζεξν. Χζηφζν, κεξηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαλέκεηαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ άδεηα αληηγξαθήο (copyleft) φηαλ αλαδηαλέκεηε θάπνην πξφγξακκα, δελ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κεηψζεηε απφ ηνλ ρξήζηε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Απηφο ν θαλφλαο δελ ζπγθξνχεηαη κε ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, αιιά ηηο πξνζηαηεχεη. Μπνξεί λα έρεηε πιεξψζεη γηα λα πξνκεζεπηείηε θάπνηα αληίγξαθα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ή λα έρεηε πξνκεζεπηεί ηα αληίγξαθα ρσξίο θάπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Αλεμαξηήησο φκσο από ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο, ζα πξέπεη πάληα λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα ηξνπνπνηείηε ην ινγηζκηθφ, αθφκα θαη λα πνπιάηε αληίγξαθα ηνπ. Διεχζεξν ινγηζκηθφ δελ ζεκαίλεη κε-εκπνξηθφ. Έλα ειεχζεξν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εκπνξηθή αλάπηπμε ή εκπνξηθή δηαλνκή. Ζ εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ ειεπζέξνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη αζπλήζηζηε. Αληηζέησο, ηέηνηνπ είδνπο ειεχζεξν ινγηζκηθό είλαη πνιύ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη. 9

10 Καλφλεο γηα ηελ δηαδηθαζία παθεηαξίζκαηνο (packaging) κίαο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ ζαο πεξηνξίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ ειεπζεξία λα δεκνζηεύεηε ηηο δηάθνξεο ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο. Καλφλεο ηνπ ηχπνπ εάλ δηαζέζεηε ην πξφγξακκα κε ηνλ ηάδε ηξφπν ζα πξέπεη λα ηνλ δηαζέζεηε επίζεο θαη κε ηνλ δείλα ηξφπν είλαη απνδεθηνί, κε ηελ ίδηα πξνυπφζεζε. εκεηψζηε όηη έλαο ηέηνηνο θαλφλαο ζαο δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα κε δεκνζηεχζεηε ηελ δηθή ζαο έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζόινπ. Καλόλεο νη νπνίνη απαηηνύλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ζηνπο ρξήζηεο ησλ πξνγξακκάησλ όισλ ησλ εθδόζεσλ πνπ έρεηε δηαζέζεη δεκόζηα είλαη επίζεο απνδεθηνί. Δπίζεο είλαη απνδεθηφ ζε κια άδεηα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ λα ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο απαηηήζεηο, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε εάλ έρεηε δηαλέκεη κία ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη θάπνηνο πξνεγνχκελνο θαηαζθεπαζηήο δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ απνζηείιεηε έλα ή λα δειψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηηο κεηαηξνπέο πνπ θάλαηε. 1.3 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Δπηλνήζεθε σο φξνο ην 1998 θαη είρε σο ζηφρν ηελ ηαρεία εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηηο εηαηξίεο. Πξνζπάζεζε λα παξακεξίζεη φια ηα καθξνπξφζεζκα δεηήκαηα (θηινζνθηθά, εζηθά, θνηλσληθέο επηπηψζεηο) εζηηάδνληαο ζηα ηερληθά θαη πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειεχζεξεο δηάζεζεο ηνπ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ. Αξρηθά νη φξνη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ζεσξήζεθαλ ηαπηφζεκνη. Σν ειεχζεξν ινγηζκηθφ εζηηάδεη ζε θηινζνθηθέο έλλνηεο θαη αμίεο φπσο ε ειεπζεξία. Ο φξνο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα εζηηάδεη ζηελ ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ θψδηθα σο πξαθηηθή επίηεπμεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ. Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα παξέρεη ηα εμήο δηθαηψκαηα: Σν δηθαίσκα νπνηνπδήπνηε λα θάλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ. Σν δηθαίσκα λα παξαιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ην ινγηζκηθφ. Σν δηθαίσκα λα αλαδηαλέκεη ην πξσηφηππν ινγηζκηθφ ή θάζε άιιν πνπ πξνέθπςε απφ κεηαηξνπή ηνπ πξσηφηππνπ (είηε επί ακνηβή είηε δσξεάλ). Σν δηθαίσκα λα απνθηήζεη ην ινγηζκηθφ ρσξίο λα θαηαβάιεη θάπνην αληίηηκν. Γηα λα ζεσξεζεί έλα ινγηζκηθφ "αλνηρηνχ θψδηθα" ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Διεύζεξε Αλαδηαλνκή: Ζ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ δε ζα απαγνξεχεη ζε θακία πιεπξά λα πνπιήζεη ή λα αλαδηαλείκεη ην ινγηζκηθφ σο έλα 10

11 θνκκάηη κηαο επξχηεξεο έθδνζεο ινγηζκηθνχ ε νπνία ζα πεξηέρεη πξνγξάκκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Ζ άδεηα δε ζα απαηηεί θαλέλα αληάιιαγκα γηα απηή ηελ πψιεζε. Πεγαίνο Κώδηθαο: Σν ινγηζκηθφ (πξφγξακκα) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεγαίν θψδηθα, θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπεη δηαλνκή ηφζν ηνπ πεγαίνπ φζν θαη ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα. ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νπνηαδήπνηε κνξθή πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη πεγαίν θψδηθα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία θαιψο δηαηππσκέλε κέζνδνο ιήςεο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα απηνχ, κε θφζηνο φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα ινγηθφ θφζηνο παξαγσγήο, θαηά πξνηίκεζε κε δσξεάλ "θαηέβαζκα" (downloading) απφ ην Internet. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνηηκψκελε κνξθή ζηελ νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο ζα ηξνπνπνηνχζε ην πξφγξακκα. Παξαγόκελα πξνϊόληα: H άδεηα ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηξνπνπνηήζεηο θαη παξαγφκελα πξντφληα (κε βάζε ην αξρηθφ) θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπεη απηέο λα αλαδηαλέκνληαη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο θαη ε άδεηα ηνπ πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ. Γλεζηόηεηα ηνπ Πεγαίνπ Κώδηθα: Ζ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ κφλν αλ επηηξέπεη ηε δηαλνκή "αξρείσλ patch" (patch files) καδί κε ηνλ πεγαίν θψδηθα κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε κεηαγιψηηηζε. Ζ άδεηα πξέπεη ξεηά λα επηηξέπεη ηε δηαλνκή ινγηζκηθνχ κεηαγισηηηζκέλνπ απφ ηξνπνπνηεκέλν πεγαίν θψδηθα. Ζ άδεηα κπνξεί λα απαηηεί ηα παξαγφκελα πξντφληα λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα ή έλα δηαθνξεηηθφ θσδηθφ έθδνζεο απφ απηφλ ηνπ πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ. Κακία δηάθξηζε απέλαληη ζε άηνκα ή νκάδεο: Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα θάλεη δηαθξίζεηο απέλαληη ζε θαλέλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ. Κακία δηάθξηζε απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ρξεζηκόηεηαο: Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα απνηξέπεη νπνηνλδήπνηε απφ ην λα θάλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία. Γηαλνκή ηεο άδεηαο: Σα δηθαηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φινπο φζνπο δηαλέκεηαη ην πξφγξακκα ρσξίο ηελ αλάγθε λα εθαξκνζηεί κία άιιε άδεηα απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά ην δέρεηαη. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα πξνϊόλ: Σα δηθαηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφγξακκα δε ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ην λα είλαη ην πξφγξακκα θνκκάηη κηαο επξχηεξεο δηαλνκήο ινγηζκηθνχ. Αλ ην πξφγξακκα εμάγεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαλνκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ή δηαλέκεηαη ζηα πιαίζηα ηεο άδεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φιεο νη πιεπξέο ζηηο νπνίεο ην πξφγξακκα δηαλέκεηαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξσηφηππε δηαλνκή ινγηζκηθνχ. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη άιιν ινγηζκηθό: Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζε ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαηίζεηαη καδί κε ην αδεηνδνηεκέλν ινγηζκηθφ. Ζ άδεηα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε: Κακία έθδνζε ηεο άδεηαο δελ πξέπεη λα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ή δηεπαθήο. 11

12 1.3.1 Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Διεχζεξε δηάδνζε ηεο γλψζεο πλεξγαζία πκκεηνρή Κνηλσληθή αιιειεγγχε Γηαθάλεηα Κνηλή ρξήζε Απην-νξγάλσζε Ο άλζξσπνο ζην επίθεληξν ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Μείσζε θφζηνπο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (δελ αγνξάδνληαη άδεηεο ρξήζεο, δσξεάλ αλαλεψζεηο, απεξηφξηζηνο αξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ, δπλαηφηεηα ηδίαο παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο, δπλαηφηεηα ηδίαο ππνζηήξημεο, πηνζέηεζε δηεζλψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ). Μηθξφηεξνη ρξφλνη πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ κε απνηέιεζκα θαιχηεξεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ύπαξμε πιεζψξαο επηινγψλ θαη δνθηκαζκέλσλ ιχζεσλ. Λεηηνπξγηθφηεηα αθφκα θαη κεηαμχ ινγηζκηθνχ δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ. Αμηνπηζηία Σν ινγηζκηθφ είλαη δνθηκαζκέλν απφ πνιινχο θαη απνθεχγνληαη αξλεηηθέο εθπιήμεηο θαη ζθάικαηα. Αζθάιεηα ν θψδηθαο κειεηάηαη απφ πιήζνο αλζξψπσλ, άξα ηα φπνηα θελά αζθάιεηαο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. Δκπηζηνζχλε ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ Ληγφηεξεο επηινγέο επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο. Γπζθνιία εχξεζεο πξνζσπηθνχ κε ηερλνγλσζία. Αζπκβαηφηεηεο κε θάπνηα δηαδεδνκέλα θιεηζηά πξφηππα αξρείσλ. Έιιεηςε νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ. Κφζηνο επαλεθπαίδεπζεο αηφκσλ κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα θιεηζηνχ θψδηθα ινγηζκηθά. 12

13 Δηθόλα 1 Απηφ ην δηάγξακκα ηνπ Chao-Kuei παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ. 1.4 CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) Ηζηνξηθά ηνηρεία Ο φξνο Content Management Systems (CMS) αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δειψζεη ηα ζπζηήκαηα δεκνζίεπζεο ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν γεληθφηεξα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επξχηεξα. Σα πξψηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλαπηχζζνληαλ εζσηεξηθά ζηνπο νξγαληζκνχο απφ ην ηερληθφ ηνπο ηκήκα, θαζψο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ελφο κεγάινπ φγθνπ πιηθνχ, απφ ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε θαη απνζηνιή ησλ εηαηξηθψλ newsletters. Σν 1995, ε εηαηξία CNET απνθάζηζε λα επεθηείλεη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, γηα ηελ δεκνζίεπζε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ μερσξηζηή εηαηξία Vignette. ηφρνο ηεο ήηαλ λα εθκεηαιιεπηεί εκπνξηθά ηα CMS. ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο πνπ αθνινχζεζε ε αγνξά εμειίρηεθε θαη ζήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 500 εθαξκνγέο CMS θάζε είδνπο. Ζ αγνξά εμειίζζεηαη ζπλερψο αλαγθάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο εμειίμεηο θαη λα κεηαθηλνχληαη ζηα ζπζηήκαηα, πνπ πιένλ θαιχπηνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπο Οξηζκόο- Πεξηγξαθή Ο φξνο Content Management Systems CMS (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ. 13

14 Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα θείκελα γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, παξφκνησλ κε ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε. Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ θαη γξαθηθψλ. Μέζσ ελφο απινχ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο "δπλακηθφ πεξηερφκελν" ζε κηα ηζηνζειίδα δελ είλαη άιιν παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζειίδα θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη, δηνξζψλεη θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο ζηα ζεκεία φπνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ καο, θαζψο θαη λα ππάξρεη ν εηδηθφο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ παξαδείγκαηνο ράξε (ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI) ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. Οη ρξήζηεο ησλ Web CMS κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθφ πιηθφ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ςάρλνληαο κε θξηηήξην κία ιέμε-θιεηδί, ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ. Έηζη, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πιένλ ηα Web CMS κία πχιε πιεξνθνξηψλ, ή νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ ξαρνθνθαιηά γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη απνζεθεχνληαο θάζε άξζξν, πνπ δεκνζηεχηεθε ζε κία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δεκηνπξγψληαο έλα επξεηήξην. Έηζη δεκηνπξγεί ζηελ νπζία απηφκαηα έλα αξρείν ηεο εθεκεξίδαο εχρξεζην θαη πξνζβάζηκν ζε θάζε ζπληάθηε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθηππψλεηαη θάζε άξζξν θαη λα δηαηεξείηαη έλα νγθψδεο θαη απξνζπέιαζην αξρείν. Δηθόλα Ζ βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ CMS 14

15 Σαπηφρξνλα, πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα ινγηζκηθά απηά επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα ζπλεηζθέξεη πιεξνθνξίεο ζε κία ηζηνζειίδα κε ηελ ρξήζε κίαο Γξαθηθήο Γηαζχλδεζεο Υξήζηε (Graphical User Interface- GUI). Ζ δηαζχλδεζε απηή βαζίδεηαη ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα πξφηππα ηεο ηζηνζειίδαο θαη παξέρεη κία πιαηθφξκα γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε θάζε ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο απηήο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε εμεηδηθεπκέλσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπνκέλσο, κπνξνχλ πιένλ νη ζπληάθηεο ησλ ηζηνζειίδσλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο ηερληθνχο θαη λα εηζάγνπλ απεπζείαο δεδνκέλα. Γηαρσξίδεηαη δειαδή ην πεξηερφκελν απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ CMS. Σα Web CMS κπνξνχλ αθφκε λα δηαλείκνπλ πιηθφ ζε πειάηεο θαη εηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο πέξα απφ ηα φξηα ελφο νξγαληζκνχ, παξαδείγκαηνο ράξε κε ηελ απηφκαηε απνζηνιή newsletters ζηνπο πειάηεο θαη ηελ απηφκαηε ζχληαμε Γειηίσλ Σχπνπ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπο ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ή ΜΜΔ. Ο ππξήλαο, φκσο, ελφο CMS είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή απφ ηελ παξαγσγή ηεο κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο, αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα απνζήθεπζε ηεο. Σα CMS, επνκέλσο, είλαη φια βαζηζκέλα ζηελ ίδηα ηδέα ε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ζρεδίαζε κε ην ρηίζηκν πξνηχπσλ (templates). Απφ ηελ άιιε, νη ζπληάθηεο ρηίδνπλ ην πεξηερφκελν ζε μερσξηζηφ πεξηβάιινλ, ν θεληξηθφο δηαθνκηζηήο παίξλεη ην πεξηερφκελν, ην εηζάγεη ζην ζσζηφ template θαη ην ζηέιλεη φιν καδί ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο Πιενλεθηήκαηα Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ελφο CMS. Μεξηθά απφ απηά είλαη γεληθά θαη κεξηθά εμαξηψληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ CMS, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη Γεληθά Πιενλεθηήκαηα ηα γεληθά πιενλεθηήκαηα ζα κπνξνχζακε λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ γηα ηελ δηαηήξεζε κίαο ηζηνζειίδαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ράξηλ ζηελ επηηπρεκέλε παξνπζία ηεο ηζηνζειίδαο απηήο. Αθφκε, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα ηεξάξρεζεο θαη ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο αληηθεηκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα κε ηελ ρξήζε ησλ CMS. πλεπψο, ηδηαίηεξα ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηζηνρψξνπ, φπνπ πνιιά άηνκα ζα έρνπλ πξφζβαζε, ψζηε λα εηζάγνπλ πιηθφ θαη λα δηαηεξήζνπλ ελεκεξσκέλε ηελ ηζηνζειίδα, ρξεηάδεηαη έλαο έιεγρνο ησλ ζηαδίσλ, πνπ ζα αθνινπζήζεη ε πιεξνθνξία γηα λα δεκνζηεπηεί. Αθφκε, κε ηελ βνήζεηα ησλ CMS κπνξεί λα απμεζεί θαηαθφξπθα ε πνηφηεηα κίαο ηζηνζειίδαο κε ηελ ρξήζε πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ ζρεδίαζεο, πνπ ζα δίλνπλ κία εληππσζηαθή εηθφλα γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο. Δπίζεο, ηα πξφηππα απηά κπνξνχλ λα πξνζδίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. ηα γεληθά πιενλεθηήκαηα ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ιηγφηεξεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο, πνπ απαηηεί. Με ηηο έηνηκεο θφξκεο εηζαγσγήο, κνξθνπνίεζεο 15

16 θαη πξνεπηζθφπεζεο, πνπ πξνζθέξνπλ, δελ απαηηνχληαη πιένλ εηδηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ. Με απιέο γλψζεηο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θάζε ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη έλα εληππσζηαθφ, πεξηεθηηθφ θαη ελεκεξσκέλν ηζηνρψξν. χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε δηαηχπσζε, κία απφ ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο ησλ CMS ζα είλαη ε κείσζε ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε κίαο ηζηνζειίδαο ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ηερληθψλ, πνπ ζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ CMS. Δπνκέλσο, απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θέξδνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο Δηδηθά Πιενλεθηήκαηα Πην εμεηδηθεπκέλα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ελφο Content Management System κπνξεί λα έρεη έλαο νξγαληζκφο βξαρππξφζεζκα θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ CMS, πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πξψηνλ, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα απνθεληξψζεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, κεηψλνληαο ηηο νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο. Πιένλ ηα βήκαηα, πνπ αθνινπζνχληαη, κεηψλνληαη θαη απινπζηεχνληαη, ελψ ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε πνιινχο. Δμαηηίαο ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε CMS, πιένλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεθηηθνί, αιιά θαη πνιχ πινχζηνη ζε πεξηερφκελν ηζηνρψξνη, απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη φρη ιίγσλ ηερληθά θαηαξηηζκέλσλ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ν δηαρσξηζκφο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηελ δεκνζίεπζε θαη ην πεξηερφκελν αληίζηνηρα, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζε έλαλ νξγαληζκφ. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ηεξάξρεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ εζηίαζε ηνπ θάζε ππεχζπλνπ ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο ηζηνζειίδαο. Απνηέιεζκα είλαη ν θαιχηεξνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα. Ακθφηεξεο απηέο νη ελφηεηεο παξνπζηάδνπλ κία νκνηνκνξθία, ρσξίο λα είλαη θαλεξή ε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ, ελψ ζηελ πξψηε ζειίδα ππάξρνπλ ζχληνκεο θαηαρσξήζεηο κε ππεξζπλδέζεηο πξνο φια φζα θαηαρσξνχληαη εζσηεξηθά. Παξαδείγκαηνο ράξε, κπνξεί λα ππάξρεη έλα εκεξνιφγην ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζηίζεηαη απηφκαηα ε θαηαρψξεζε ελφο γεγνλφηνο, φηαλ απηφ θαηαρσξείηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ. Έηζη, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαιχηεξα ζηειέρε ηνπ γηα θάζε ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ρσξίο λα θηλδπλεχεη ε εηθφλα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. Δκθαλή είλαη θαη ηα νθέιε απφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, βαζηθή δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα CMS ζηνπο νξγαληζκνχο. Απνηέιεζκα είλαη λα απμάλνληαη ζεακαηηθά νη επηζθέπηεο, πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ή επηζηξέθνπλ ζε απηή, θαζψο κέρξη ηψξα δελ κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηηο άκεζεο πιεξνθνξίεο, πνπ ρξεηάδνληαλ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ, απμάλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο, αθνχ πιένλ ν ίδηνο επηζθέπηεο ηελ επηζθέπηεηαη ζπρλφηεξα, γηα λα κπνξέζεη λα βξεη λέεο πιεξνθνξίεο. ε 16

17 απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θεξδίδεη απφ ηελ δεκηνπξγία πνιιέο θνξέο ελφο κεγάινπ πειαηνινγίνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ ν κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο απφ ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ. Βαζηθφ ζηνηρείν εδψ είλαη φηη ζρεδφλ φια ηα CMS παξέρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα, ηελ ζπρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο θαη ηηο επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο. Δπηπξνζζέησο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηάθνξα θαλάιηα. Χο εθ ηνχηνπ κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα δεκνζηεχζεη απηφκαηα πεξηερφκελν ζε δηάθνξα ζεκεία ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ, ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ, αιιά πιένλ κπνξεί πνιχ γξήγνξα θαη απηφκαηα λα δεκνζηεχζεη πιηθφ θαη ζε δηάθνξεο ζπλεξγαδφκελεο ηζηνζειίδεο άιισλ νξγαληζκψλ. Ζ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ απνηειεί ηελ θνξσλίδα ζηηο ππεξεζίεο, πνπ πξνζθέξνπλ ηα CMS, θαζψο ζηνλ ζχγρξνλν εμαηνκηθεπκέλν θφζκν ην λέν κνληέιν ηεο πιεξνθφξεζεο βαζίδεηαη πιένλ ζηηο επηζπκίεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ. Δίλαη απαξαίηεην πηα ζηελ ηζηνζειίδα θάζε κεγάινπ νξγαληζκνχ λα ππάξρεη κία πεξηνρή κειψλ, είηε απηνί απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, είηε απνηεινχλ ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ, λα έρνπλ νηθνλνκηθέο ζρέζεηο καδί ηνπ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ. Σα CMS παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηα κέιε ηνπ είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, πνπ ζα έπξεπε λα αλαπηπρζεί δηεμνδηθφηεξα, είλαη ην δήηεκα ηνπ θφζηνπο, πνπ ζα εμνηθνλνκήζεη έλαο νξγαληζκφο απφ ηελ ρξήζε ησλ CMS. Ήδε έρεη αλαθεξζεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ εμνηθνλφκεζε, φκσο γηα ηελ εηαηξία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δπηπξνζζέησο, ζα κεησζεί ην θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εηαηξηθνχ branding κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλαλ θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, ή ησλ εμφδσλ δηαθήκηζεο θαη πξφζβαζεο ζε ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ. Σα CMS ζα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζα κεηψζνπλ θαηαθφξπθα ηηο ηερληθέο γλψζεηο, πνπ απαηηνχληαη γεληθφηεξα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Δπνκέλσο, ζα κεησζνχλ ηα έμνδα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζα απμεζνχλ ηα νθέιε Υαξαθηεξηζηηθά Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ CMS αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε θάζε ηέηνηνπ ηχπνπ ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά ζηα πην απιά παθέηα, ελψ έρνπλ αλαδεηρηεί αθφκε θαη πην πινχζηεο ζε ραξαθηεξηζηηθά ιχζεηο. εκαληηθφ είλαη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί, φηη ηα open-source CMS, ησλ νπνίσλ ν θψδηθαο πξνγξακκαηηζκνχ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν, έρνπλ ζεσξεηηθά άπεηξεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο, ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά (commercial), ηα νπνία έρνπλ θάπνην θφζηνο θαη ε βειηίσζε ησλ 17

18 ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία δεκηνπξγίαο ηνπο Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Βάζε Γεδνκέλσλ Πεξηερνκέλνπ: πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπγθεληξψλεη θαη ηεξαξρεί φιν ην πεξηερφκελν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα. Οη ιχζεηο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ έρνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη κία πνιχ κεγάιε πνηθηιία πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Μπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη δηάθνξεο κνξθέο θεηκέλσλ, αξρείσλ (PDF, Word, Excel, PowerPoint, Zip), άξζξα, Γειηία Σχπνπ, εηθφλεο, streaming ήρνπ θαη βίληεν, html, γξαθηθά, ππεξζπλδέζεηο θαη άιια. Βάζε Γεδνκέλσλ Αηφκσλ: πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνζειίδα, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην CMS. Απηά ηα άηνκα κπνξεί λα είλαη επηζθέπηεο, κέιε, εγγεγξακκέλνη ζηα newsletters ηεο ηζηνζειίδαο, εζεινληέο θαη άιια. εκεηψλεηαη εδψ φηη δελ παξέρνπλ φια ηα CMS απηήλ ηελ δπλαηφηεηα, θαζψο πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δμππεξέηεζεο πειαηψλ, κε ηελ νπνία πνιιέο θνξέο ηα CMS κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Βάζε Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ: πξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ζπληαθηψλ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην CMS. ε απηήλ ηελ βάζε απνζεθεχνληαη νη θσδηθνί ησλ ρξεζηψλ απηψλ, θαζψο επίζεο νη ζπζρεηηζκέλνη ξφινη ηνπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. Πιεξνθνξηαθή Αξρηηεθηνληθή (Information Architecture): πξφθεηηαη γηα ηνλ ράξηε πινήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Έλα CMS επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ λα εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ Πιεξνθνξηαθή Αξρηηεθηνληθή θαη λα ξπζκίζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ κελνχ πινήγεζεο. ρεδίαζε Παξνπζίαζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθή θαη ηελ αίζζεζε ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο απηέο δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο γξαθηθήο ζρεδίαζεο ηεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: Α) Πιαίζην: αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζειίδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο θεθαιίδαο, ηνπ ππνζέιηδνπ, ηεο αξηζηεξήο, θεληξηθήο θαη δεμηάο ζηήιεο, θαζψο επίζεο θαη ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ πινήγεζεο. Β) Γξαθηθή Πξνζέγγηζε: αλαθέξεηαη ζηελ ρξσκαηηθή παιέηα, ηα είδε θαη ηα κεγέζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία, πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλή ρξήζε ζε φιε ηελ ηζηνζειίδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφλην. Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα ζρεδηαζηεί απφ έλα πξφγξακκα γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην CMS, ή λα ρξεηάδεηαη ρεηξνθίλεην πξνγξακκαηηζκφ ζε γιψζζεο, φπσο ε HTML, CSS θαη άιιεο γιψζζεο γηα ηελ δεκηνπξγία script. ε θάζε πεξίπησζε, δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ CMS πξφηππα ή ζπζθεπαζίεο παξνπζίαζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φιε ή ζε κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο. Γεκηνπξγία Πεξηερνκέλνπ: Δξγαιεία θνξκψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ HTML ζε κνξθή WYSIWYG (Απηφ Πνπ Βιέπεηο Δίλαη Απηφ Πνπ Παίξλεηο) βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ CMS λα πξνζζέζνπλ πιηθφ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθνχο πφξνπο. Σα WYSIWYG εξγαιεία βνεζνχλ ηνπο ζπληάθηεο πεξηερνκέλνπ φρη κφλν λα πξνζζέζνπλ πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πνιιέο ηερληθέο γλψζεηο, αιιά θαη λα 18

19 παξάγνπλ έλα άξηηαο ζρεδίαζεο ηειηθφ πξντφλ. Έλα CMS ζπλήζσο πεξηιακβάλεη κία κεγάιε πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: ηελ εηζαγσγή γξαθηθψλ, κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ (γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο, ρξψκα, ππνγξάκκηζε, πιάγηα), δεκηνπξγία πηλάθσλ, νξζνγξαθηθφ έιεγρν θαη άιια. Ζ ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο επηηξέπεη θπζηθά ζηνλ ρξήζηε λα ειέγμεη μαλά ην πεξηερφκελν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ, πξηλ απηφ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα. Απηφ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ CMS. Δξγαιεία Ρνήο: πξφθεηηαη γηα εξγαιεία, πνπ βνεζνχλ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ξνήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ. ε έλα CMS εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηξία ζηάδηα: ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή, ν ξφινο ηνπ ζπληάθηε/δηνξζσηή θαη ν ξφινο ηνπ εθδφηε, πνπ δίλεη ηελ έγθξηζε ηνπ. Μία λέα ή κία αλακνξθνπνηεκέλε ζειίδα πεξλάεη απφ θάζε ζηάδην, πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, κέρξη λα δεκνζηεπηεί. Μηθξφηεξνη ή ιηγφηεξν ζχλζεηνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά κία απινχζηεξε πξνζέγγηζε ελφο ζηαδίνπ, γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο θάζε ζπληάθηεο, δειαδή, δεκνζηεχεη ν ίδηνο ην πεξηερφκελν ηνπ απεπζείαο ζηελ ηζηνζειίδα, ελζσκαηψλνληαο ζην πξφζσπν ηνπ θαη ηνπο ηξείο ξφινπο. Δηθόλα Σππηθφ δηάγξακκα ξνήο εξγαζίαο ζε έλα CMS Φφξκεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ: πξφθεηηαη γηα θφξκεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δεκνζηεπκέλε ηζηνζειίδα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επί ηφπνπ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο. Απηέο νη θφξκεο ρεηξίδνληαη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, φπσο κία ζειίδα γηα ηελ εγγξαθή εζεινληψλ. Σα πεξηζζφηεξα CMS πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο ρσξίο πνιιέο ηερληθέο γλψζεηο λα ξπζκίζνπλ απηέο ηηο θφξκεο. Δξγαιεία Αλαδήηεζεο: πξφθεηηαη γηα εξγαιεία, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν ζε φιν ην κήθνο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, φζν θαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο, αθνξά ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο θεηκέλνπ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, ηα νπνία ηελ θάλνπλ πην πξνζβάζηκε θαη εχρξεζηε. Σα θαιχηεξα εξγαιεία αλαδήηεζεο εξεπλνχλ ζηα θείκελα θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη πξνζθέξνπλ ιεηηνπξγίεο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα λα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο, νη δηαρεηξηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά εηδηθά εξγαιεία, ηα νπνία ηεκαρίδνπλ ή θαηεγνξηνπνηνχλ ηα θείκελα, ηα αξρεία θαη ηηο εηθφλεο, δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλαδήηεζε ηνπο. Δξγαιεία Δλζσκάησζεο: πξφθεηηαη γηα πνιχ κηθξέο εθαξκνγέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ γξήγνξε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηα CMS θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηεο 19

20 ινγηζηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο κειψλ θαη δσξεψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αλαθνξέο Ηζηνζειίδαο: πξφθεηηαη γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ έλα CMS, ψζηε ν δηαρεηξηζηήο λα έρεη θαιχηεξε επίβιεςε. Οη αλαθνξέο απηέο αλαιχνπλ ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε ηεο ηζηνζειίδαο, ηηο ζειίδεο πνπ ζπλάληεζαλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο επηζθέπηεο, ηελ πξνέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ηελ κέζε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηελ ηζηνζειίδα. Αθφκε, αλαθέξνπλ ηνλ πην ζπρλφ φξν πνπ αλαδεηήζεθε απφ ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο, πηα κέζνδνο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν, αιιά θαη άιια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ρεδφλ θάζε εξγαιείν απφ ηα πξνεγνχκελα είλαη δηαζέζηκν ζηα πεξηζζφηεξα open source CMS. Παξφια απηά, ε πξνεγνχκελε ζπιινγή εξγαιείσλ απνηειεί ηελ αξρηθή ζχλζεζε ελφο CMS, πνπ απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο ζηνλ ρψξν ή ζε νξγαληζκνχο, πνπ επηδεηνχλ κία απιά αμηνπξεπή παξνπζία ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο θαη ζχλζεηεο ιχζεηο, θαζψο επίζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα ζε θάζε ηζηνζειίδα, παξέρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα CMS. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζην CMS, δειαδή γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο είλαη ππεχζπλνο θαη πάιη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κνηξάδνληαη ηνλ ίδην πίλαθα ειέγρνπ θαη έρνπλ θνηλή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα CMS ζηα νπνία πξνζθέξνληαη Δμεηδηθεπκέλα Υαξαθηεξηζηηθά Απηφκαηε Γεκνζίεπζε: πξφθεηηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα CMS, ψζηε έλα αληηθείκελν λα δεκηνπξγείηαη κία θνξά, αιιά λα δεκνζηεχεηαη πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο ηεο ζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δεκνζηεχνπκε έλα Γειηίν Σχπνπ, ην CMS κπνξεί απηφκαηα λα δεκηνπξγήζεη φια ηα παξαθάησ: ηελ ελφηεηα «Γειηία Σχπνπ» δεκνζηεχεη ην ίδην ην Γειηίν Σχπνπ, ζηελ ελφηεηα «Νέα» πεξηιακβάλεη ην Γειηίν Σχπνπ, δειαδή ηνλ ηίηιν ηνπ θαη ίζσο ηελ πεξίιεςε ηνπ ζε κηα ιίζηα κε ηα δέθα πην πξφζθαηα Γειηία Σχπνπ, ζηελ θεληξηθή ζειίδα δεκνζηεχεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην newsletter ηεο ηζηνζειίδαο απνζηέιιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην Γειηίν Σχπνπ. Γηαρείξηζε Πνιιαπιψλ Ηζηνζειίδσλ: πξφθεηηαη γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην πίλαθα ειέγρνπ γηα λα ρεηξηζηεί πνιιαπιέο ηζηνζειίδεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα: Α) Κεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηζηνζειίδεο ίδηαο ηδηνθηεζίαο, Β) Βαζηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηζηνζειίδεο δηαθεκηζηηθψλ θαη άιισλ εθζηξαηεηψλ. Κνηλνπξαμία: πξφθεηηαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πξνψζεζε ελφο κέξνπο απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ηζηνζειίδεο ηξίησλ, ηα νπνία φκσο δελ ειέγρνληαη απφ ην CMS. Απηή είλαη κία ηππηθή πξαθηηθή ηεο κνλφδξνκεο ηξνθνδνζίαο ησλ ζπλδεφκελσλ εηαηξηψλ. Γπλακηθά πζηαηηθά: πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο δψλεο ζε κία ηζηνζειίδα, πνπ απηφκαηα θαη δπλακηθά παξέρνπλ πεξηερφκελν ζε κία ζειίδα, αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο πνπ έρεη πάξεη ή ηηο επηινγέο πνπ έρεη θάλεη, ν ρξήζηεο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε εκθάληζε ησλ ηίηισλ ησλ 20

21 ηξηψλ πην πξφζθαησλ Γειηίσλ Σχπνπ ζην ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο «Δπηιεγκέλα Νέα». Πνιπθάλαιε Γεκνζίεπζε: πξφθεηηαη γηα ηελ δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζε ηξία θαλάιηα ηαπηφρξνλα. Γειαδή: ζηελ θχξηα ηζηνζειίδα, ζε κία έθδνζε θηιηθή πξνο εθηχπσζε, ζε κία ππνκνλάδα ηνπ CMS, ππεχζπλε γηα ηελ απνζηνιή ηεο ηζηνζειίδαο ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν θνηλφ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ πιηθνχ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηα αζχξκαηα smart phones θαη ηα PDA. Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ: πξφθεηηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο (ειεγρφκελε είζνδνο - ειεγρφκελε έμνδνο) θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ εγγξάθσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη είραλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπο ρηιηάδεο έγγξαθα θαη ρξεηάδνληαλ γξήγνξε πξφζβαζε ζε αξρεηνζεηεκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κέρξη πξνζθάησο απνζεθεχνληαλ ζε ραξηί. Δζσηεξηθφ Γίθηπν: πξφθεηηαη γηα κία πξνζηαηεπκέλε κε θσδηθφ πξφζβαζεο πχιε, φπνπ, γηα παξάδεηγκα, νη ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ θαη εζεινληέο απνζεθεχνπλ θαη αλαθηνχλ έγγξαθα, ζπλεξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Ήρνο/ Βίληεν: πξφθεηηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα streaming ςεθηαθνχ ήρνπ ή βίληεν, δειαδή ζα κπνξνχλ πιένλ νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα βιέπνπλ ή λα αθνχλ ηηο κεηαδφζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο. Απηή ε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία απαηηεί ηδηαίηεξα κεγάιν ρψξν απνζήθεπζεο, πςειή ηαρχηεηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη εηδηθφ ινγηζκηθφ. Γελ παξέρεηαη ζίγνπξα απφ φινπο ηνπο παξφρνπο CMS θαη δελ παξέρεηαη απνηειεζκαηηθά απφ φινπο αληίζηνηρα. Πξνζσπνπνίεζε/ Καηεγνξηνπνίεζε: πξφθεηηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζειίδσλ, εγγξάθσλ θαη εηθφλσλ, ζε θαηεγνξίεο θαη ηελ δπλακηθή ηνπ παξνπζίαζε ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, κε βάζε απνθιεηζηηθά ηηο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνθίι ελδηαθεξφλησλ ηνπ επηζθέπηε. Υψξνο Δξγαζηψλ Υξεζηψλ: πξφθεηηαη γηα κία εηθνληθή πεξηνρή, φπνπ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλνχλ, παξνπζηάδνληαο ιίζηεο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ θαζέλα, πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη κελχκαηα κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο. Αλαδήηεζε: πξφθεηηαη γηα εμειηγκέλα εξγαιεία, γηα ηελ δεκηνπξγία ιεηηνπξγηψλ αλαδήηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ζρεηηθά κε νιφθιεξν ηνλ δηθηπαθφ ηφπν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, κε έλα ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο, κε ηελ ζειίδα, κε ηελ εκεξνκελία Δίδε πζηεκάηωλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Σα Content Management Systems δηαθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ. Μπνξνχλ, ινηπφλ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παξφρνπ ηνπο θαη αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ CMS. 21

22 ASP θαη Licensed (κε βάζε ην ρώξν απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο) ηα Application Service Provider (ASP) CMS, δειαδή Τπνζηήξημεο Παξφρνπ Τπεξεζίαο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο θηινμελεί φια ηα δεδνκέλα θαη ην ινγηζκηθφ ζηνπο server ηεο εηαηξίαο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απαιείθνληαη ηα έμνδα γηα κία αθξηβή αγνξά ινγηζκηθνχ θαη hardware ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα θηινμελεί ην CMS. Παξάιιεια κεηψλνληαη θαη νη αλάγθεο γηα ηερληθνχο πφξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ζπληεξεηέο ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνινγηζηψλ. Σέινο, βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ελφο ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηνο είλαη ε ζπλερήο εμέιημε, θαζψο ν πάξνρνο πξνσζεί δηαξθψο λέεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο θαη αλαλεψζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπ, πξνζθέξνληαο έηζη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άκεζεο αλαλέσζεο θαη πξσηνπνξίαο ηεο ηζηνζειίδαο. ηα CMS κε παξνρή άδεηαο (Licensed), ν πάξνρνο ηνπ πνπιάεη ην πξντφλ, δειαδή παξέρεη άδεηα ρξήζεο ηνπ, δελ εκπιέθεηαη ζηελ φιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν ρξήζηεο είλαη πιένλ ππεχζπλνο, ψζηε λα ην εγθαηαζηήζεη, λα ην ξπζκίζεη θαη λα ην ζπληεξήζεη. Γηαρεηξηζηήο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην ηερληθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ CMS εμαζθαιίδεη φηη θηινμελείο θαη δηαρεηξίδεζαη ηα δηθά ζνπ δεδνκέλα. Δπίζεο, ηα Licensed είλαη ηδαληθά γηα νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ήδε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάπνην είδνο ππεξεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (CRM), νπφηε ζα ήηαλ πην θζελφ λα ζπληεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη έλα CMS Commercial, Open source, Managed Open Source (κε βάζε ην είδνο ηνπ παξόρνπ) Commercial: πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ, πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ θεξδνζθνπηθέο είηε απφ κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο. Οη πάξνρνη απηνί αλαπηχζζνπλ θαηά θχξην ιφγν ην ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα πνπιάλε θαη ππνζηεξίδνπλ ηερληθά. ηελ ζεκεξηλή επνρή, νη εκπνξηθέο απηέο ιχζεηο είλαη πην ζπρλέο απφ ηηο ειεχζεξεο ιχζεηο ησλ open source CMS. Open Source: πξφθεηηαη γηα κία ιχζε CMS, πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ έλαλ αλεπίζεκν θαη αληδηνηειή ζπλεξγάηε κίαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ην ινγηζκηθφ απηφ δηαλέκεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζηα κέιε απηήο ηεο θνηλφηεηαο. Γηα απηά ηα αλνηρηά ινγηζκηθά ζα πξέπεη ζαθψο ζην θφζηνο ηνπο λα ζπκπεξηιεθζoχλ θαη ηα έμνδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπο, ηα νπνία ζαθψο θαη είλαη απμεκέλα ζε απηφ ην κνληέιν. Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ην εζσηεξηθφ hardware θαη ινγηζκηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπληεξεζεί απηφ ην ζχζηεκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ ηηο αλαλεψζεηο θαη εμειίζζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Managed Open Source: πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο εκπνξηθήο θαη ηεο ειεχζεξεο πξνζέγγηζεο, φπνπ έλαο πάξνρνο πηνζεηεί κία opensource ιχζε ζαλ ηελ βαζηθή ηνπ πιαηθφξκα θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζθέξεη ηελ ιχζε απηή ζε άιινπο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Απηή ε ιχζε νπζηαζηηθά ζρεδφλ δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ θνηλφηεηα ησλ κε-θεξδνζθνπηθψλ παξνρψλ. Παξφια απηά, θαζψο νη ιχζεηο open-source σξηκάδνπλ, νη εηδηθνί πεξηκέλνπλ φηη ζα εκθαληζηνχλ πνιχ πην έληνλα. Όζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ CMS ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 22

23 παξάδνζεο ηνπο, έρνπκε δχν κνξθέο ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο επηινγέο απφ CMS θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαη ε θάζε κία απφ απηέο δηαθέξεη ζηελ πινπνίεζε, ζην θφζηνο θαη ζηελ εμππεξέηεζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη επηά δεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα. Δηθόλα Δπηά δεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα Πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα cms? Σα CMS κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα: Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ) Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ Καηαιφγνπο πξντφλησλ Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ Online ππνζηήξημε Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ Γηαθεκίζεηο Γειηία Σχπνπ Όξνπο θαη ζπκβφιαηα Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο 23

24 1.4.7 Αλακελόκελεο Δμειίμεηο Δηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξφγλσζε ησλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο εθηηκνχλ φηη ην κέιινλ ησλ ζπζηεκάησλ CMS είλαη εμαζθαιηζκέλν, δηεπθξηλίδνληαο κάιηζηα φηη έρεη ίζσο θαζπζηεξήζεη ε δηείζδπζή ηνπο ζηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε εθηηκήζεηο ηεο Gartner Group, ε ρξήζε ελφο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο CMS απφ θάζε εηαηξεία ζα είλαη απαξαίηεηε ζην 80% ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εληχπσλ ζπλερίδεη λα πξνρσξά κε γνξγνχο ξπζκνχο. Οη επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα CMS βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ελψ ην θφζηνο ησλ εξγαιείσλ απηψλ (φζνλ αθνξά ηηο άδεηεο ρξήζεο) είλαη απφ κηθξφ έσο αλχπαξθην, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Με δεδνκέλε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο, ε επηηπρήο εγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλάγεηαη ζηελ επηηπρή ζηξαηεγηθή ζηνρνζέηεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ζηελ μεθάζαξε νπηηθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα CMS κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 24

25 25

26 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ JOOMLA ΔΗΑΓΧΓΖ Ξεθηλψληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ joomla ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο είλαη ην πξφγξακκα κε ην νπνίν θαηαζθεπάζακε ην site γηα ηελ εξγαζία. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Joomla (Joomla 1.0.0) αλαθνηλψζεθε ζηηο 16 επηεκβξίνπ Απηή ήηαλ κηα λέα νλνκαζία ηεο έθδνζεο Mambo ζε ζπλδπαζκφ κε δηνξζψζεηο θάπνηνλ ζθαικάησλ (bug) ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη ζηνλ θψδηθα ηεο αζθάιεηαο. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ project, νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ ππξήλα πξνβιέπνπλ φηη ην Joomla 2.0 ζα είλαη έλα εληειψο αλαλεσκέλν θαη μαλαγξακκέλν ζε λέν θψδηθα βαζηζκέλν ζε PHP 5.0. Σν Joomla ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηζηφ (web) θαη ελδνδηθηχσλ (intranets) ρξεζηκνπνηψληαο κηα MySQL βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε cache ησλ ζειίδσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, web indexing, RSS feeds, εθηππψζηκεο (printable) εθδφζεηο ησλ ζειίδσλ, newsflashes, blogs, forums, δεκνζθνπήζεηο, εκεξνιφγηα, αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα, ηελ αλάινγε γιψζζα αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα πνιπγισζζηθψλ ηζηνζειίδσλ. Δπίζεο ην Joomla θπθινθνξεί θαη δηαλέκεηε ππφ ηελ GNU General Public License. Σν joomla είλαη έλα αλνηρηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο δεθάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο ηνπ σο ην θαιχηεξν CMS ζηνλ θφζκν, δηφηη έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Μφιηο εγθαηαζηαζεί, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ backend θνλζφια δηαρείξηζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα, θαηεγνξίεο, άξζξα κε πεξηερφκελν θαη δεκνζθνπήζεηο. Γηαρείξηζε νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο απφ έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο. Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν πεξηερφκελν, έλαο WYSIWYG (What You See Ηs What You Get) επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ πνπ επηηξέπεη απιέο αιιαγέο ρσξίο ηε γλψζε ηεο HTML. Παξφιν φηη δελ είλαη απαξαίηεην, ν ρξήζηεο λα έρεη γλψζε ηεο HTML θαη CSS, ζπληζηάηαη λα αξρίζεη ηε κειέηε ησλ βαζηθψλ εληνιψλ ηεο HTML θαη CSS γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ή λα ηξνπνπνηήζεη θάπνην ζηνηρείν ψζηε λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. ηηο θνηλφηεηεο forum ηνπ Joomla είλαη δηαζέζηκνη ρηιηάδεο πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο γηα λα βνεζήζνπλ λένπο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο, εθφζνλ είλαη δπλαηφ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ JOOMLA Πιήξεο κεραληζκφο δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ site. Νέα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηκήκαηα θαη ελφηεηεο πιήξσο επεμεξγάζηκα θαη εχρξεζηα. 26

27 Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ απφ ηνπο ζπληάθηεο. Πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν πεξηερφκελν θαη πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ ηνπ αξηζηεξνχ, θεληξηθνχ θαη δεμηνχ κελνχ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ browser γηα λα αλεβάζεηε εηθφλεο ζηε δηθή ζαο βηβιηνζήθε γηα ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ site. Γπλακηθφ Forum / Poll / Voting γηα άκεζα επί ηφπνπ απνηειέζκαηα. Σξέρεη ζε Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris θαη AIX ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Λεηηνπξγία ηαμηλφκεζεο ηεο πξνβνιήο ησλ λέσλ FAQs, articles. Module γηα απνκαθξπζκέλε ππνβνιή απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα Νέα, Άξζξα, FAQs θαη Links. Γεκνζίεπζε απεξηφξηζησλ ζειίδσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ. Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο forum, photo galleries, βηβιηνζήθεο αξρείσλ, βηβιία επηζθεπηψλ θαη θφξκεο επηθνηλσλίαο. Δχθνιε δηαρείξηζε online ησλ PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs θαη JPEGs κε ηε βνήζεηα ηνπ Image library. Απηφκαην Path-Finder ηνπνζέηεζε κηαο εηθφλαο θαη ην Joomla ηελ ηνπνζεηεί. News feed manager επηινγή πάλσ απφ 360 news feeds απφ φιν ηνλ θφζκν. Δλζσκαησκέλνο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ αληίζηνηρνο ηνπ Word Pad. Δκθάληζε θαη αηζζεηηθή ηελ νπνία δηακνξθψλεη ν ρξήζηεο. Γεκνζθνπήζεηο θαη Έξεπλεο Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θάζε ζειίδα. Custom Page Modules. Γηαρείξηζε ησλ Template (πξφηππα). Γπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο κπνξείηε λα δείηε απηά πνπ δεκηνπξγήζαηε πξηλ ηα παξνπζηάζεηε online. Banner manager θεξδίδεηε ρξήκαηα απφ ην site ζαο. 2.2 E-CLASS Ζ ππεξεζία e-class είλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν βαζηζκέλν ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε ρνιηθή Μνλάδα. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα αμηνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ππεξεζία ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ε ππεξεζία είλαη: ε δεκνζίεπζε ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ ε παξάζεζε βνεζεηηθψλ πεγψλ ν πξνγξακκαηηζκφο καζεκάησλ ε δεκηνπξγία αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο 27

28 ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ βηβιίνπ δηδαζθνκέλεο χιεο ΟΦΔΛΖ ΣΖ E-CLASS Δθπαίδεπζε ζε ρξφλν πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο (Αζχγρξνλε). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ φπνπ είλαη ζε ζέζε λα «θαηεβάζεη» (download) έλα κάζεκα ηνπηθά ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θαη λα ην παξαθνινπζήζεη είηε θαζψο ην «θαηεβάδεη» ή ζε ρξφλν θαη κε ξπζκφ πνπ επηιέγεη ν ίδηνο. Ζ πινήγεζε ζηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ππεξκέζσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη λα επηηαρχλεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Γελ απαηηείηαη γεληθά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ηνπηθή απνζήθεπζε ελφο καζήκαηνο θαη ηελ ελ ζπλερεία παξαθνινχζεζή ηνπ. ε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε δε είλαη απαξαίηεην θάπνηνο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζεί ηελ εθπαίδεπζε απνκνλσκέλνο (ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν ή ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο) θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε θάπνηνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν θφκβν. ην πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη εθπαίδεπζεο, φπσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη εθπαίδεπζε κε ηε δσληαλή ή φρη παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή. Με ηελ ρξήζε ηεο e-class κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, φπσο απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη πεξηβαιιφλησλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Γεκηνπξγία εξεζηζκάησλ γηα ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο, πνπ απφ κφλε ηεο απνηειεί κηα πνιχ θαιή παηδαγσγηθή ηερληθή. Τπνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. Απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 28

29 2.3 ΑΔΠΠ (ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ εληάζζεηαη σο ππνρξεσηηθφ ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Γ ηάμεο ηνπ θχθινπ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Παξαθάησ ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη δηαζέζηκν πιηθφ ην νπνίν ηνπνζεηήζακε ζηελ πιαηθφξκα eclass θαζψο είλαη απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο καο. Γηδάζθεηαη ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη έρεη γεληθφ ζθνπφ, νη καζεηέο: έθθξαζε. Nα αλαπηχμνπλ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε. Nα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα. Nα κπνξνχλ λα επηιχνπλ απιά πξνβιήκαηα ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αιγνξηζκηθήο πξνζέγγηζεο, δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζία, αλαιπηηθφ πλεχκα θαη απζηεξφηεηα ζηελ ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Όιε ε ζεσξεηηθή πιεπξά ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ην βηβιίν ηνπ ζρνιείνπ. Πεξηιακβάλεη 14 θεθάιαηα, πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο (θεθάιαηα 1-5) αλαθέξεηαη ζηηο ελφηεηεο Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο θαη ρεδίαζε αιγνξίζκνπ, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αιγνξηζκηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σν δεχηεξν κέξνο (θεθάιαηα 6-14) αθηεξψλεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηφζν ζε πεξηβάιινλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ φζν θαη ζε αληηθεηκελνζηξαθείο. Σα δχν απηά κέξε ηνπ βηβιίνπ δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. πλήζσο ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο αιγνξίζκνπ είλαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζθεπή ελφο πξνγξάκκαηνο. Έηζη ην βηβιίν απηφ δελ πξννξίδεηαη γηα λα δηαβαζηεί ζεηξηαθά. Ο καζεηήο ζα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαζεγεηή ζρεηηθά κε ηε ζεηξά κειέηεο ησλ θεθαιαίσλ. Αο ζεκεησζεί δε φηη ζπρλά ην ίδην αληηθείκελν κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ βηβιίνπ, αλ πξφθεηηαη γηα ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ αιγνξηζκηθή ζθνπηά αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πινπνίεζεο ζε ππνινγηζηή. 29

30 30

31 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Σν joomla είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ρξεηάδεηαη έλα server γηα λα ηξέρεη θαη κηα βάζε mysql φπνπ ζα απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Πξηλ εγθαηαζηήζνπκε ην joomla ζηνλ ππνινγηζηή καο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα: Δηθόλα 3.1 Δγθαηάζηαζε server, MySql θαη joomla ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ SERVER XAMPP Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αξρηθά θαηεβάζακε ηνλ server xampp win απφ ηελ ηζηνζειίδα (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html) ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δηάθνξεο εθδφζεηο γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο (Linux, Mac os x, Solaris, Windows) εκείο επηιέμακε ηνλ xampp for windows, αθνχ ην θαηεβάζακε απνζπκπηέζακε ην αξρείν θαη ηξέμακε ην αξρείν xampp installer. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν θαη επηιέγνπκε ηελ γιψζζα κε ηελ νπνία ζέινπκε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Δηθόλα 3.1.1α 31

32 ε απηφ ην ζεκείν επηιέγνπκε ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν xampp θαη παηάκε ζηελ επηινγή next. Δηθόλα 3.1.1β ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε ηηο ππεξεζίεο (install Apache as service, install Mysql as service) θαη παηάκε ζηελ επηινγή install. Δηθόλα 3.1.1γ 32

33 Ζ εηθφλα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ δείρλεη πσο ε εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί φκσο δελ παηάκε αθφκε ζηελ επηινγή finish. Δηθόλα 3.1.1δ ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πσο ςάρλεη λα βξεη ειεχζεξεο πφξηεο γηα ην server θαη ηελ Mysql. Δηθόλα 3.1.1ε Σν παξαθάησ εηθνλίδην καο ελεκεξψλεη φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε κε επηηπρία. 33

34 Δηθόλα 3.1.1ζη Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ xampp γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε κε επηηπρία ζα πξέπεη λα επηζθεθηνχκε ηελ ζειίδα (http://localhost) αλ έρεη γίλεη κε επηηπρία ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.1δ Δθφζνλ έγηλε ε εγθαηάζηαζε έρεη δεκηνπξγεζεί θαη έλα εηθνλίδην ην xampp control panel παηάκε πάλσ ζε απηφ θαη θάλνπκε click ζην θνπκπί start ηνπ apache θαη ηεο mysql γηα λα μεθηλήζνπλε λα ηξέρνπλε νη ππεξεζίεο απηέο. 34

35 Δηθόλα 3.1.1ε ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ MYSQL Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζα πάκε ζην control panel ηνπ xampp θαη ζα παηήζνπκε ζην πιήθηξν admin ηεο mysql φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.2α 35

36 Θα καο εκθαλίζεη κηα άιιε ζειίδα φπνπ ζην πεδίν create new database ζα δψζνπκε έλα φλνκα ζηε βάζε ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα καο (φηη θηηάρλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζα απνζεθεχεηαη ζε απηή ηελ βάζε). ην δεχηεξν πεδίν ζα επηιέμνπκε collation θαη ζην πεδίν θάησ απφ ην collation ζα επηιέμνπκε utf8_general_ci θαη ζα παηήζνπκε ην πιήθηξν create. Δηθόλα 3.1.2β ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Γηα ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ θάλνπκε click ζηελ επηινγή privileges θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε click ζηελ επηινγή add a new user καο βγάδεη ζε έλα παξάζπξν φπνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε κηα θφξκα γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο, ζην user name δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε, ζην host δίλνπκε localhost, ζην password δίλνπκε ηνλ θσδηθφ πνπ επηζπκνχκε. ην database for user επηιέγνπκε ην create database with same name and grant all privileges θαη ζην global privileges επηιέγνπκε check all. 36

37 Δηθόλα ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ JOOMLA Αθνχ πιένλ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ server θαη δεκηνπξγήζακε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη έλα ινγαξηαζκφ ρξήζηε κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηψξα θαη ην joomla. Απφ ηελ ζειίδα (http://www.joomla.org) θαηεβάζακε ηελ έθδνζε joomla Μεηά πξέπεη λα πάκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θάθειν κέζα ζην C:\xampp\htdocs εκείο ηνλ θάθειν ηνλ νλνκάζακε joomla15, κέζα ζε απηφλ ηνλ θάθειν ζα απνζπκπηέζνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν joomla πνπ θαηεβάζακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Αθνχ γίλεη ε απνζπκπίεζε πάκε ζηνλ browser θαη πιεθηξνινγνχκε ηελ ζειίδα (http://localhost/joomla15) θαη μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε. 1 ν βήκα - επηινγή γιώζζαο Δπηιέγνπκε ηελ γιψζζα κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ joomla θαη παηάκε ην θνπκπί επφκελν. 37

38 Δηθόλα 3.1.3α 2 ν βήκα πξνιεπηηθόο έιεγρνο ε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ρσξίο πξνβιήκαηα. Με θφθθηλα γξάκκαηα εκθαλίδνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηθφλα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πξνβνιή ζθαικάησλ. Αγλννχκε απηήλ ηελ πξνεηδνπνίεζε θαη παηάκε ην θνπκπί επφκελν θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο θαη δελ δεκηνπξγεί θάπνην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε. 38

39 Δηθόλα 3.1.3β 3 ν βήκα άδεηα ρξήζεο Σν επφκελν βήκα αθνξά ηελ άδεηα ρξήζεο θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί επφκελν. Δηθόλα 3.1.3γ 39

40 4 ν βήκα βάζε δεδνκέλωλ ε απηφ ην ζεκείν ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ: Σν είδνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (mysql). Σν φλνκα ηνπ δηαθνκηζηή (localhost). Σν φλνκα ρξήζηε ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ίδην κε ην φλνκα πνπ δψζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. Κσδηθφο ν θσδηθφο πνπ δψζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. Σν φλνκα βάζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν δψζακε φηαλ δεκηνπξγήζακε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δηθόλα 3.1.3δ 5 ν βήκα ξπζκίζεηο ftp ην πέκπην βήκα επηιέγνπκε φρη ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο θαη παηάκε ην θνπκπί επφκελν. Αγλννχκε ηηο ξπζκίζεηο απηέο γηαηί ε ηζηνζειίδα καο είλαη ηνπηθά απνζεθεπκέλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ηελ αλεβάζνπκε ζε έλα server ζα ρξεηαζηνχκε έλα ftp ινγηζκηθφ. 40

41 Δηθόλα 3.1.3ε 6 ν βήκα ξπζκίζεηο Μπνξνχκε λα δψζνπκε αξρηθά έλα φλνκα γηα ηελ ηζηνζειίδα καο ζην πεδίν φλνκα ηζηφηνπνπ θαη αξγφηεξα αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε κέζα απφ ην πξφγξακκα ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνχκε ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ καο θαη ζηνλ θσδηθφ δηαρεηξηζηή δίλνπκε ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν ζα εηζεξρφκαζηε ζην πξφγξακκα. ε απηφ ην ζεκείν πξνηείλεηαη λα παηήζνπκε ην θνπκπί εηζαγσγή ελδεηθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη παηάκε ζην θνπκπί απηφ. Σν πεξηερφκελν απηφ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε επθνιφηεξα ηελ δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ joomla. 41

42 Δηθόλα 3.1.3ζη 7 ν βήκα ηέινο Δθφζνλ δελ έρεη ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα ε εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία. Σν κφλν πνπ απέκεηλε είλαη λα πάκε ζην θάθειν C:\xampp\htdocs\joomla15 θαη λα δηαγξάςνπκε ηνλ θάθειν installation. 42

43 Δηθόλα 3.1.3δ Αθνχ δηαγξάςακε θαη ηνλ θάθειν installation ε ηζηνζειίδα καο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ζειίδα (http://localhost/joomla15 ). Δθφζνλ έρνπκε επηιέμεη λα εηζάγνπκε ην ελδεηθηηθφ πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.3ε 43

44 Γηα λα εηζέξζνπκε ζην πξφγξακκα πιεθηξνινγνχκε ζηνλ browser ηελ δηεχζπλζε (http://localhost/joomla15/administrator) θαη δίλνπκε ζην username admin θαη ζην password ηνλ θσδηθφ δηαρεηξηζηή φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.3ζ 44

45 Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ joomla φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Δηθόλα 3.1.3η 45

46 46

47 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ TEMPLATE Ξεθηλψληαο κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο καο αξρηθά ζα εηζάγνπκε έλα template ην νπνίν ζα είλαη θαη ην θφλην ηεο ηζηνζειίδαο καο. Σν template απηφ ζα ην θαηεβάζνπκε απφ ηελ ζειίδα (http://www.freejoomlatemplatez.com) αθνχ θαηεβεί πάκε ζην πξφγξακκα απφ ηελ θαξηέια extensions θάλνπκε click ζην install παηάκε ζην θνπκπί browse θαη επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ θαηεβάζακε ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή θαη παηάκε ζην θνπκπί upload file & install γηα λα εγθαηαζηαζεί. Δηθόλα 4.1α ηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαξηέια extensions επηιέγνπκε ην template manager επηιέγνπκε ην template πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη παηάκε ζην εηθνλίδην default γηα λα ελεξγνπνηεζεί. Σν template πνπ εγθαηαζηήζακε θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 47

48 Δηθόλα 4.1β 4.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΗΓΧΝ Ζ ηζηνζειίδα καο ζα απνηειείηαη απφ 10 ζειίδεο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 1. Home 2. Downloads 3. Tutorials 4. Demos 5. Links 6. Newsletter 7. Faq 8. Blogs 9. Forum 10. e-class Γηα ηελ δεκηνπξγία ζειίδσλ πάκε ζην εηθνλίδην Add New Article ζα ζπκπιεξψζνπκε ζην Title Home, ζην Alias Home θαη ζηελ θαηεγνξία επηιέγνπκε uncategorized ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνχκε ην θείκελν καο θαη 48

49 γηα λα εηζάγνπκε κηα εηθφλα ζα πάκε ζην θνπκπί image ζα επηιέμνπκε ηελ εηθφλα πνπ ζα εηζάγνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί save. Δηθόλα 4.2α Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζειίδεο (downloads, tutorials, demos, links, newsletter, faq, blogs, forum, e-class) ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ MENU LINKS Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ menu links πάκε απφ ηελ θαξηέια menus θαη επηιέγνπκε main menu, παηάκε ζην πιήθηξν New θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Κάλνπκε click πάλσ ζην Article θαη κεηά θάλνπκε click ζην Article Layout. 49

50 Δηθόλα 4.2.1α ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζα ζπκπιεξψζνπκε ζην Title Home, ζην Alias Home θαη ζην select article παηάκε ην θνπκπί select θαη επηιέγνπκε Home θαη παηάκε save. Δηθόλα 4.2.1β 50

51 Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ππφινηπα menu links (downloads, tutorials, demos, links, newsletter, faq, blogs). Δπεηδή ζέινπκε θαη ζην Top Menu λα εκθαλίδνληαη θάπνηα απφ ηα links (home, tutorials) ζα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη απφ ηελ θαξηέια menus ζα επηιέμνπκε top menu ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΣΧΝ MODULES ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ. Γηα ηελ απφθξπςε ησλ modules πάκε απφ ηελ θαξηέια extensions θαη επηιεγνχκε ην module manager, επηιέγνπκε ηα module πνπ δελ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη παηάκε ην θνπκπί Disable. Δηθόλα 4.2.2α παξαθάησ πάκε απφ ηελ θαξηέια Menus θαη επηιέγνπκε ην Main Μenu επηιέγνπκε φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ζέινπκε λα απνθξχςνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί unpublished, επηιέγνπκε ην Home πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εκείο θαη ην θάλνπκε Default γηα λα γίλεη ε αξρηθή καο ζειίδα. 51

52 Δηθόλα 4.2.2β 4.3 FORUM ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Forum είλαη κηα ππεξεζία φπνπ ζε κηα πεξηνρή ελφο ειεθηξνληθνχ online πίλαθα νη ρξήζηεο κε έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο απφςεηο/ζεκεηψζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζέκα. Σα forum ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα ππνβάινπλ νη ρξήζηεο εξσηήζεηο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ή λα ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ FORUM FIREBOARD Αξρηθά γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην forum θαηεβάζακε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν απφ ηελ δηεχζπλζε (http://www.bestofjoomla.com/content/blogsection/3/9/) ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαξηέια Extensions επηιέμακε install θαη απφ ην Browse βξίζθνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν ηνπ fireboard θαη παηάκε ην θνπκπί upload. 52

53 Δηθόλα 4.3.2α Δπεηδή ε έθδνζε ηνπ fireboard πνπ θαηεβάζακε δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ έθδνζε ηνπ joomla ζα πξέπεη λα πάκε ζηελ θαξηέια Extensions θαη απφ ην Plagin Manager ζα θάλνπκε ην system legacy λα είλαη enable ηψξα ε εγθαηάζηαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο. Δηθόλα 4.3.2β 53

54 ηε ζπλέρεηα πάκε ζηελ θαξηέια Components επηιέγνπκε Fireboard Forum παηάκε ζην Load sample data επηιέγνπκε apply ζην clean installation γηα λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ fireboard. Δηθόλα 4.3.2γ Γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζα πάκε ζηελ θαξηέια Menus ζα επηιέμνπκε resources, New ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέγνπκε Fireboard Forum. 54

55 Δηθόλα 4.3.2δ ην Title ζα δψζνπκε Forum ζην Alias Forum θαη ζα παηήζνπκε ζην θνπκπί Save. Δηθόλα 4.3.2ε 55

56 Δπεηδή ζέινπκε ν ζχλδεζκνο Forum λα εκθαληζηεί θαη ζην Top Menu ζα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ζα πάκε απφ ηελ θαξηέια menus θαη ζα επηιέμνπκε top menu. Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηεγνξία Απφ ηελ θαξηέια Components Fireboard Forum πάκε ζην Forum administration New επηιέγνπκε ζην Parent No Parent θαη ζηα ππφινηπα δίλνπκε ην φλνκα My Category θαη παηάκε Save. Δηθόλα 4.3.2ζη Δπηιέγνπκε ην My Category θαη παηάκε ζην Publish. 56

57 Δηθόλα 4.3.2δ Γεκηνπξγία forum Δπηιέγνπκε μαλά New ζην Parent επηιέγνπκε My Category θαη ζηα ππφινηπα πιεθηξνινγνχκε Forum1 θαη save, επίζεο ζα πξέπεη λα ην δεκνζηεχζνπκε θαη επηιέγνπκε λα γίλεη public. 57

58 Δηθόλα 4.3.2ε Γεκηνπξγήζακε θαη δεχηεξν Forum Καη αθνινπζήζακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Γηα λα εηζέξζνπκε ζην forum δίλνπκε ηνλ θσδηθφ καο. Δηθόλα 4.3.2ζ 58

59 Δδψ θαίλεηαη θαη ε θαηεγνξία κε ηα δχν Forum πνπ δεκηνπξγήζακε. 4.4 POLLS Δηθόλα 4.3.2η Σα Polls είλαη νη ιεγφκελεο δεκνζθνπήζεηο φπνπ ππάξρεη κηα εξψηεζε κε θάπνηεο πηζαλέο απαληήζεηο θαη κπνξεί λα ςεθίζεη νπνηνζδήπνηε επηζθέπηεο ηνπ site. πλήζσο ν ζθνπφο είλαη θαζαξά γηα λα κάζνπκε αλ νη ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε απηά πνπ παξέρεη ε ζειίδα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Polls πάκε ζηελ θαξηέια Components επηιέγνπκε polls ζην title γξάθνπκε ην εξψηεκα θαη ζηα options γξάθνπκε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο γηα λα ςεθίζεη θαη παηάκε save. 59

60 Δηθόλα 4.4α 4.5 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ EXTENSIONS ΣΟ SITE Σα extensions είλαη θάπνηα αξρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε ψζηε λα απνθηήζεη ην site καο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ έθδνζε ηνπ joomla πνπ εγθαηαζηήζακε. Απηά ηα αξρεία κπνξνχκε λα ηα βξνχκε απφ ηζηνζειίδεο γηα extensions. ην δηθφ καο site γηα παξάδεηγκα ηα extensions πνπ πξνζζέζακε είλαη έλα ξνιφη θαζψο θαη έλα εκεξνιφγην. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε έλα extension θάλνπκε ηα εμήο: Απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηνπ joomla θαη απφ ηελ θαξηέια extensions επηιέγνπκε install/uninstall. Απφ ηελ αλαδήηεζε βξίζθνπκε ην απνζεθεπκέλν extension ζε κνξθή zip θαη παηάκε upload. 60

61 Δηθόλα 4.5α Γηα λα θάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ην ξνιφη θαη ην εκεξνιφγην θαζψο θαη γηα λα ην θάλνπκε νξαηφ ζηε ζειίδα καο πεγαίλνπκε θαη πάιη ζην κελνχ extensions θαη επηιέγνπκε module manager. Βξίζθνπκε ηα extensions πνπ εγθαηαζηήζακε ηα επηιέγνπκε θαη παηάκε Publish απφ ηε ζηήιε enabled πνπ βξίζθεηαη δεμηά. Δηθόλα 4.5β 61

62 Γηα ηηο ππφινηπεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην module ην επηιέγνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε edit. Κάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε θαη παηάκε save. Δηθόλα 4.5γ Σέινο απφ ηελ επηινγή preview πάλσ δεμηά κπνξνχκε λα δνχκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θάλακε. Δηθόλα 4.5δ 62

63 4.6 RSS (Really Simple Syndication) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν RSS (Really Simple Syndication) είλαη κία κνξθή αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν, κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε εχθνιε δεκνζίεπζε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν αιιάδεη ζπρλά, φπσο νη θαηαρσξήζεηο ηζηνινγηψλ (blogs) θαη νη ηίηινη εηδήζεσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηνπο ηίηινπο ησλ ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ επηζπκεί ακέζσο κφιηο απηά γίλνπλ δηαζέζηκα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά ηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Έλα έγγξαθν ζε κνξθή RSS ζπλήζσο νλνκάδεηαη «ξνή ηζηνχ» (web feed) ή «θαλάιη» (channel) θαη πεξηέρεη είηε κηα πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηζηνρψξν είηε ην πιήξεο θείκελν. Γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο RSS απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν νλνκάδεηαη «αλαγλψζηεο RSS» ή «αλαγλψζηεο ξνψλ». Ο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζε κία ξνή RSS θαηαρσξψληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηελ δηεχζπλζε ηεο ξνήο. Σν πξφγξακκα αλαγλψζηεο ειέγρεη ηαθηηθά ηελ θαηάζηαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ξνψλ θαη εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε κία νπηηθή έλδεημε φηαλ ππάξμεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ην κήλπκα είηε εθείλε ηελ ζηηγκή είηε αξγφηεξα. Δλαιιαθηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη επάλσ ζην εηθνλίδην RSS πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεηαη, νπφηε θαη ζα εκθαληζηεί άκεζα ζηελ νζφλε ηνπ ην πην πξφζθαην πεξηερφκελν FEEDBURNER θα τρηζιμοποιήζοσμε ηον αναγνώζηη feedburner. Απφ ην πξφγξακκα joomla πάκε ζην section manager Δηθόλα 4.6.2α Παηάκε ζην new γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνχξην ηκήκα. 63

64 Δηθόλα 4.6.2β Δδψ δίλνπκε έλα φλνκα ζην title θαη ζην alias Παηάκε save Δηθόλα 4.6.2γ Δηθόλα 4.6.2δ Απφ ην menu content επηιέγνπκε category manager Δηθόλα 4.6.2ε 64

65 Παηάκε ζην new γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηλνχξηα θαηεγνξία Δηθόλα 4.6.2ζη Γίλνπκε έλα φλνκα ζην title ζην alias θαη επηιέγνπκε δεκνζίεπζε Δηθόλα 4.6.2δ Παηάκε ζην save γηα λα ζπλερίζνπκε ζην επφκελν βήκα Δηθόλα 4.6.2ε ηε ζπλέρεηα πάκε απφ ηελ θαξηέια menus επηιέγνπκε main menu 65

66 Δηθόλα 4.6.2ζ Παηάκε ζην new γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα menu item Δηθόλα 4.6.2η ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε απφ ην category ην category list layout Δηθόλα 4.6.2θ 66

67 ηελ επφκελε εηθφλα ζην category επηιέγνπκε MyNews/News Feed Δηθόλα 4.6.2ι Δδψ δίλνπκε έλα φλνκα ζην title θαη ζην alias θαη ζην publish εδψ ζα επηιέμνπκε yes Δηθόλα 4.6.2κ ηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ινγαξηαζκφ ζηελ google γηα λα εγγξαθνχκε ζην feedburner. Γίλνπκε ην θαη ηνλ θσδηθφ γηα λα ζπλδεζνχκε. 67

68 Δηθόλα 4.6.2λ Δθφζνλ έρνπκε ζπλδεζεί ζην feedburner ζα καο εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθφλα φπνπ ζα δψζνπκε ηελ δηεχζπλζε πνπ ζέινπκε (www.joomla.gr). Δηθόλα 4.6.2μ Γίλνπκε έλα φλνκα ζην title θαη κηα δηεχζπλζε ζην address Παηάκε next Δηθόλα ν 68

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GNU/Linux and FOSS Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού Έχει ως στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό.

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. Σθσ φοιτιτριασ Χατηθαναςταςίου Μαγδαλθνισ Επιβλζπων κακθγθτισ: Δρ.ΚλεφτοφρθσΔθμιτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Κπήηηρ σολή Σεσνολογικών Εθαπμογών Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ

Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Κπήηηρ σολή Σεσνολογικών Εθαπμογών Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Κπήηηρ σολή Σεσνολογικών Εθαπμογών Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Δημιοςπγία ηλεκηπονικού καηαζηήμαηορ με είδη παθήρ και κενηήμαηορ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΣΑΚΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βειεγξάθε Δηξήλε AM:2123

Βειεγξάθε Δηξήλε AM:2123 ` ` Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή εξγαζία Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Βειεγξάθε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα