Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:"

Transcript

1 Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές ραστηριότητες Μαρία Ζήφου, ιδάκτωρ ΕΜΠ Πολεοδόµος-Χωροτάκτης ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 1. Παραγωγικοί υποδοχείς στην Αττική: καταγραφή, δυναµική 2. Πίνακας Α1 Χαρακτηριστικά στοιχεία παραγωγικών ζωνών στην Αττική 3. Προβλεπόµενες Χρήσεις Γης σε ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ προς Εξυγίανση & Επιχειρηµατικά Πάρκα 4. Πίνακας Α2. Καταγραφή και έκταση θεσµοθετηµένων παραγωγικών ζωνών 5. Πίνακας Α3. Καταγραφή και έκταση προτεινόµενων παραγωγικών ζωνών 6. Χάρτης 1. Οργάνωση παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Θεσµοθετηµένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Αττική: κατηγοριοποίηση, προβλήµατα, πολιτικές 2. Χωροταξικό πρότυπο και χωρική οργάνωση της Βιοµηχανίας: µια πρώτη προσέγγιση 3. Χωροθέτηση οργάνωση της βιοµηχανίας: προτεραιότητες παρέµβασης, γενικές κατευθύνσεις, 4. Οργάνωση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας / µεταποίησης: εναλλακτικές προσεγγίσεις 5. Προτάσεις προς συζήτηση για το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σύντοµη ανασκόπηση του θεσµικού πλαισίου για τη Βιοµηχανία 2. Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία 1

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 2

4 Α1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΥΝΑΜΙΚΗ Στο παρόν κείµενο γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης του «δυναµικού» των παραγωγικών υποδοχέων στην Αττική µε κύριο στόχο την εκτίµηση της υφιστάµενης προσφοράς σε γη για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, υπολογίζεται η συνολική έκταση που καταλαµβάνουν στο σύνολο τους οι παραγωγικές ζώνες ανά κατηγορία ζώνης και γίνεται µια γενική εκτίµηση της διαθέσιµης σε αυτές χωρητικότητας. Τα σχετικά µεγέθη οµαδοποιούνται και παρουσιάζονται ανά (Καλλικρατική) χωρική ενότητα και παρουσιάζονται στη συνέχεια παράλληλα µε γενικές διαπιστώσεις / παρατηρήσεις που διατυπώνονται προς την υπηρεσία σε σχέση µε ζητήµατα οργάνωσης και επέκτασης των υποδοχέων. Μεθοδολογία Η συνολική έκταση της γης που διατίθεται / κατανέµεται στην Αττική για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα υπολογίστηκε ως το άθροισµα της έκτασης των παραγωγικών ζωνών που έχουν ήδη θεσµοθετηθεί ή προτείνονται για θεσµοθέτηση στην Αττική 1. Η έκταση και αποµένουσα χωρητικότητα για το σύνολο των θεσµοθετηµένων και προτεινόµενων παραγωγικών ζωνών καταγράφονται ανά ζώνη και ανά ήµο στους πίνακες Π2 και Π3, αντίστοιχα (οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος του κειµένου). Όπως φαίνεται στους πίνακες, ένας σηµαντικός αριθµός ήµων περιλαµβάνει περισσότερες από µια παραγωγικές ζώνες οι οποίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, ΒΕΠΕ, Χονδρεµπόριο και Επιχειρηµατικά Πάρκα (τα οποία συγκεντρώνουν ένα σύνολο δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων). Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε τους όρους δόµησης, χρήσεις γης και καθεστώς θεσµοθέτησης των ζωνών αυτών περιλαµβάνονται στον Πίνακα Π1. Τέλος, η χωροθέτηση των παραγωγικών ζωνών στην Αττική απεικονίζεται στον Χάρτη 1. Η εκτίµηση της αποµένουσας χωρητικότητας έγινε µε στόχο τον προσδιορισµό των αδόµητων εκτάσεων γης που είναι διαθέσιµες για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ήδη θεσµοθετηµένες και προτεινόµενες ζώνες. Ο υπολογισµός έγινε ξεχωριστά για κάθε παραγωγική ζώνη µε τη χρήση του εργαλείου GIS. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η εκτίµηση αυτή είναι καθαρά ενδεικτική / προσεγγιστική και χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιφύλαξη λόγω µεθοδολογικών προβληµάτων που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την απουσία δεδοµένων σχετικών µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων. 1 Οι προτάσεις αυτές προβλέπονται από τις µη θεσµοθετηµένες ΖΟΕ Φυλής, Βόρειας και υτικής Αττικής 3

5 Ι. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 1. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στην Αττική* Θεσµοθετηµένες Ζώνες Συνολική έκταση (στρ) Αποµένουσα Χωρητικότητα Προτεινόµενες Ζώνες Συνολική έκταση (στρ) Αποµένουσα Χωρητικότητα Ζώνη ΒΙΠΑ 35250, , , ,00 ΧΜΠ 10487, , , ,50 Προς Εξ/νση 7909, ,25** ΒΕΠΕ 1580, ,00 256,00 1,00 ΕΠ 5731, , , ,80 Σύνολο , , , ,30 * Στα γενικά αυτά σύνολα δεν περιλαµβάνεται ο Ελαιώνας (9000 στρ.) * Τα µεγέθη σε κόκκινο χρώµα υποδηλώνουν ότι λόγω αδυναµίας καταµέτρησης / προσέγγισης όλων των αδόµητων εκτάσεων, η συνολική αποµένουσα χωρητικότητα είναι µεγαλύτερη από τα αναγραφόµενα µεγέθη Β. ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Πίνακας 2. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη. Αττική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 16154, ,60* 7339, ,00 ΧΜΠ 9144, , , ,50 Προς Εξ/νση 2814,00 271, ΒΕΠΕ 565,00 500,00 256,00??? ΕΠ 3091, ,80 Σύνολο 28677, , , ,30 Γενικές Παρατηρήσεις Στην περιοχή υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις τόσο σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς όσο και σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων που προτείνονται για θεσµοθέτηση 4

6 από τη ΖΟΕ. Αττικής για τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας / βιοτεχνίας, χονδρεµπορίου και logistics (πίνακας 2) Καταγράφονται µεγάλες σε έκταση βιοµηχανικές συγκεντρώσεις (4 συνολικά) που φαίνεται να παρουσιάζουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης τους (στις περισσότερες µε υιοθέτηση / ενσωµάτωση των προτεινόµενων από τη ΖΟΕ όµορων ζωνών) Οι περιοχές εξυγίανσης (3) είναι περιοχές ΒΙΠΑ (µια αυτόνοµη και δύο που βρίσκονται στις παρυφές υφιστάµενων ΒΙΠΑ) µε µεγάλες συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων και µικρή αποµένουσα χωρητικότητα Άνω Λιόσια Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για Βιοµηχανία και ειδικά στη ΒΕΠΕ (δεν είναι δυνατός ο σαφής προσδιορισµός τους) Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΖΟΕ για µια ακόµη ζώνη ΒΙΠΕ (ζώνη 2) µε στόχο τη συνένωση µε υφιστάµενη ΒΙΠΕ για βελτίωση δυνατότητας οργάνωσης Ασπρόπυργος Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για Βιοµηχανία (280+ στρ.) Οι ζώνες 4, 9(προτεινόµενη) και 14 (συνολικά 1610 στρ. µε σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και εποµένως µπορούν να διαµορφώσουν µια ενιαία ζώνη ΒΙΠΑ µε δυνατότητα οργάνωσης Πιθανώς χρειάζεται οργάνωση η κύρια βιοµηχανική ζώνη φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ζώνης ΕΟ Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για ΧΜΠ (500 + στρ.) Οι προτεινόµενες ζώνες ΧΜΠ (11 &12) είναι ήδη δοµηµένες και φαίνονται οργανωµένες υπάρχουν διαθέσιµες, διάσπαρτες εκτάσεις προτείνεται η θεσµοθέτηση τους Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των ζωνών ΧΜΠ κατά µήκος της Αττικής Οδού, οι οποίες φαίνεται να χρειάζονται οργάνωση. Μπορεί να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε ζώνες στη Φυλή η µία εκ των οποίων είναι ΒΕΠΕ (να λειτουργήσει αυτή ως Επιχειρηµατικό Πάρκο για την περιοχή? να ελεγχθεί το καθεστώς της) Να θεσµοθετηθεί το προτεινόµενο από τη ΖΟΕ Επιχειρηµατικό Πάρκο Για τον τελικό χαρακτηρισµό του να εξετασθεί η συµβατότητα / αντιστοιχία µεταξύ των ήδη υφιστάµενων και των προβλεπόµενων χρήσεων Προσέγγιση προβλήµατος χωροθέτησης δευτερογενών δραστηριοτήτων βόρεια της Αττικής Οδού (βάσει διατάγµατος χρήσεων γης της Αττικής Οδού και µε τι όρους) Ελευσίνα ύσκολο να προσδιοριστούν διαθέσιµες εκτάσεις για βιοµηχανία ιδιαίτερα στη ζώνη ΕΟ (να ζητηθεί γνώµη της υπηρεσίας) 5

7 Μεγάλη ζώνη ΧΜΠ µε σηµαντική χωρητικότητα (περίπου 1800 στρ.) σε συνέχεια του προτεινόµενου ΕΠ στον Ασπρόπυργο Μέγαρα 2 Γενικά φαίνεται ότι υπάρχει σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα για βιοµηχανικές δραστηριότητες (> 1000 στρ.) κα υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης της µεγαλύτερης βιοµηχανικής ζώνης η οποία έχει σηµαντική διαθέσιµη χωρητικόητα Πρόταση ΖΟΕ Προτείνεται ένας σηµαντικός αριθµός ζωνών κυρίως βιοµηχανικών (3190 στρ.), ΧΜΠ, ΕΠ (καταλληλότητα χωροθέτησης?) και αγροτικής βιοµηχανίας στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει ήδη δραστηριότητα Μαγούλα Και οι δύο Βιοµηχανικές ζώνες οι οποίες ειναι ουσιαστικά κορεσµένες (< 200 στρ. διαθέσιµα) έχουν χαρακτηριστεί «Προς Εξυγίανση». Η προτεινόµενη από τη ΖΟΕ βιοµηχανική ζώνη είναι και αυτή δοµηµένη στο µεγαλύτερο της τµήµα --- Να διερευνηθούν τάσεις χωροθέτησης νέων δραστηριοτήτων / χρήσεων Μικρή, επίσης, διαθέσιµη χωρητικότητα για ΧΜΠ (300 στρ. περίπου). Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της ΖΟΕ για α) επέκταση της ζώνης ΧΜΠ (µε οργάνωση της νέας ενιαίας ζώνης), β) συνένωση της 2 ης προτεινόµενης ζώνης ΧΜΠ µε ΒΙΠΑ για δυνατότητα οργάνωσης Μάνδρα 3 Το κεντρικό τµήµα της βιοµηχανικής περιοχής φαίνεται κορεσµένο (δεν υπάρχει εικόνα για το κοµµάτι που είναι νότια του οδικού άξονα) υνατότητα συνένωσης όλων των περιφερειακών ζωνών (µία εκ των οποίων είναι ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, σε γειτνίαση µε την κεντρική ΒΙΠΑ) σε µια ενιαία ζώνη µε στόχο την οργάνωση τους Νέα Πέραµος Επαρκής χωρητικότητα βιοµηχανικής ζώνης (φαίνεται να είναι περιοχή κατοικίας) Η προτεινόµενη από τη ΖΟΕ ΒΙΟΠΑ φαίνεται να καλύπτει υφιστάµενες δραστηριότητες Φυλή Σηµαντική χωρητικότητα θεσµοθετηµένης ΒΕΠΕ (500 στρ) και προτεινόµενης από ΖΟΕ ΒΙΠΕ (> 700 στρ.). Μπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε Ασπρόπυργο 2 Ολοκληρώθηκε ο επανέλεγχος των θεσµοθετηµένων και προτεινόµενων ζωνών που εκκρεµούσε 3 Ολοκληρώθηκε ο επανέλεγχος των ζωνών 6

8 Ερυθρές Υπάρχουν µόνο προτεινόµενες ζώνες Γ. ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Πίνακας 3. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Β. Αττική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 5352, ,00 247,96 200,00 ΧΜΠ 175,26 10, , ,00 Προς Εξ/νση 1243,00 180, ΒΕΠΕ ΕΠ 1070, , ,00 669,00 Σύνολο 7841, , , ,00 Στην περιοχή υπάρχουν σηµαντικές βιοµηχανικές κυρίως συγκεντρώσεις. Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (1000 περίπου στρ.) βρίσκεται στη ΒΙΠΑ του Αυλώνα ενώ οι υπόλοιπες εντοπίζονται διάσπαρτα κυρίως στις Αχαρνές. Ο πόλος Κρυονέρι-Αγ.Στέφανος-Άνοιξη είναι ουσιαστικά κορεσµένος και µε περιορισµένες δυνατότητες επέκτασης (λόγω φυσικού περιβάλλοντος και οικιστικής ανάπτυξης). Εδώ φαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί έµφση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα γιατί οι περισσότερες σηµαντικές συγκεντρώσεις διατρέχονται ή περιβάλλονται από ρέµατα. Επίσης, οι διάφορες προτεινόµενες ζώνες (Προς εξυγίανση και ΧΜΠ) βρίσκονται είτε σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (Τεχνόπολη στις Αφίδνες) είτε σε γεωργική γη που φαίνεται ότι καλλιεργείται (Αυλώνας, Πολυδένρι, Καπανδρίτι). Οι προτεινόµενες από τη ΖΟΕ παραγωγικές ζώνες και γενικότερα η ανάπτυξη βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις πολιτικές κατευθύνσεις των «Χωρικών Ενοτήτων» Να ελεγχθεί ο χαρακτηρισµός / οριοθέτηση των ζωνών που προτείνονται σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες (ολοκληρώθηκε) 7

9 . ΜΕΣΟΓΕΙΑ Πίνακας 4. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στα Μεσόγεια Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 5119,85 459, ΧΜΠ 842, Προς Εξ/νση 1063,00 797, ΒΕΠΕ ΕΠ 4424, , Σύνολο 11449, ,19 Η συνολική έκταση των θεσµοθετηµένων υποδοχέων που υπάρχουν στην περιοχή για βιοµηχανία-βιοτεχνία και ΧΜΠ είναι, συγκριτικά, περιορισµένη και συγκεντρώνεται κυρίως στην Παιανία η βιοµηχανική περιοχή της οποίας διαµορφώνει µαζί µε τη ζώνη του Κορωπίου τον βασικό βιοµηχανικό πόλο της περιοχής (ακολουθούν ο Γέρακας και η Παλλήνη). Αντίστοιχα περιορισµένη είναι και η εναποµένουσα χωρητικότητα αυτών των υποδοχέων. Αντίθετα, η περιοχή διαθέτει σηµαντικές αδόµητες εκτάσεις σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που έχουν θεσµοθετηθεί από τη ΖΟΕ Μεσογείων (πίνακας 4). Οι ζώνες αυτές µπορούν να παραλάβουν δευτερογενείς δραστηριότητες ταυτόχρονα όµως παρέχουν και τη δυνατότητα διαµόρφωσης συνθηκών / µηχανισµών για εδραίωση της ευρύτερης αυτής περιοχής ως πόλου προσέλκυσης καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στα Σπάτα όπου η µία ζώνη φαίνεται ότι είναι ήδη πολεοδοµηµένη (να ελεγχθεί) (Σηµ. αντίθετα, στην Παιανία η ζώνη του ΕΠ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξυγίανση της βιοµηχανικής περιοχής Παιανίας- Κορωπίου). Τέλος, στο Μαρκόπουλο και οι δύο θεσµοθετηµένες ζώνες (προς εξυγίανση και ΕΠ) που είναι όµορες διαθέτουν σηµαντικές εκτάσεις. Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Σε αντίθεση µε την προηγούµενη χωρική ενότητα, η Λαυρεωτική περιλαµβάνει σηµαντικές εκτάσεις βιοµηχανίας και χονδρεµπορίου στις οποίες περιλαµβάνεται και η οργανωµένη ζώνη στην Κερατέα (ΒΕΠΕ) η οποία διαθέτει σηµαντικό απόθεµα γης. Στις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνεται και η παράκτια ζώνη του Λαυρίου (επίσης µε σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα που δεν έχει προσµετρηθεί στον παρακάτω πίνακα) 8

10 Πίνακας 5. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Λαυρεωτική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 1161,56 542, ΧΜΠ Προς Εξ/νση 1255,58 1, ΒΕΠΕ 1015, ΕΠ 236,00 1, Σύνολο 3668, ,00 ΣΤ. ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ Πίνακας 6. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Ν. Πειραιά Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 2712,01 412, ΧΜΠ 325,44 26, Προς Εξ/νση 306,00 0, ΒΕΠΕ ΕΠ ,00 500,00 Σύνολο 3343,45 438,00 500,00 500,00 Γνωστά λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα µικρών βιοµηχανικών συγκεντρώσεων στον ιστό της πόλης Σηµαντικό απόθεµα βιοµηχανικού κτιριακού κελύφους εκτός υποδοχέων στον αστικό ιστό (ειδικά στον Πειραιά) που δεν καταγράφεται. Επίσης δεν έχουµε γενικότερη εικόνα για κενά κελύφη και αλλαγές χρήσεων εντός των υποδοχέων Στο ΕΠ περιλαµβάνεται η έκταση στη ραπετσώνα που προγραµµατίζεται για µητροπολητική παρέµβαση (και καταγράφεται στις προτεινόµενες ζώνες) Στη Σαλαµίνα φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς εκτάσεις για να καλύψουν τοπικές και περιφερειακές (?) ανάγκες 9

11 Ζ. ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ Πίνακας 7. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στο Λεκανοπέδιο Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 4750,50 398, ΧΜΠ 0,00 0, Προς Εξ/νση 1228,34 395, ΒΕΠΕ ΕΠ Σύνολο 5978,84 438,10 Κορεσµός υφιστάµενων υποδοχέων Αξιολόγηση επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον στο βόρειο τµήµα Να γίνει καταγραφή εµπειρίας από πολεοδόµηση ΒΙΠΑ Κηφισιάς Μετασχηµατισµός υφιστάµενων ζωνών σε Αθήνα, Μοσχάτο, Ν. Ιωνία και Ν. Φιλαδέλφια µέσω χαρακτηρισµού τους σε ζώνες Προς εξυγίανση 10

12 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 1) Κυριαρχία 2 αναπτυξιακών αξόνων: a. ΠΑΘΕ συγκέντρωση ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ κυρίως στις παρυφές του αστικού ιστού στο βόρειο τµήµα του λεκανοπεδίου και Βόρεια Αττική (σε γεωργική γη, βλ. Πολυδένδρι, Αυλώνας) και µικρότερες ζώνες µέσα στον αστικό ιστό (κυρίως Περιστέρι,. Αθηναίων, Ν. Ιωνία). Κυρίαρχη τάση εξυγίανσης βασικών υποδοχέων µε ένταξη χρήσεων 3γενούς τοµέα b. Αττική Οδός αναπτύξεις κυρίως στην περιοχή του Θριασίου (συνάρτηση µε αναπτυξιακούς πόλους) 2) Πόλοι ανάπτυξης a. Θριάσιο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ και Χονδρεµπορίου που στην πλειοψηφία τους αποτελούν κορεσµένους υποδοχείς στις παρυφές οικιστικών αναπτύξεων (γειτνίαση µε αστικό ιστό). Καταγράφονται οι ακόλουθες τάσεις: i. επέκταση δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου ( χαρακτηρισµός της περιοχής σε διαµετακοµιστικό κέντρο-πόλο διεθνούς/ εθνικής εµβέλειας), ii. κορεσµένες βιοµηχανικές περιοχές µε προβλήµατα οργάνωσης / περιβάλλοντος, iii. εξυγίανση βιοµηχανικών υποδοχέων µέσω τριτογενοποίησης τους και πιθανής αποβιοµηχάνισης τους, iv. δίνεται η δυνατότητα επέκτασης βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε κύριο προσανατολισµό στον πρωτογενή τοµέα b. Ελαιώνας βρίσκεται σε διαδικασία µετασχηµατισµού, ερώτηµα προς ποια κατεύθυνση προσέγγιση του σε σχέση µε πολιτική για brownfields c. Μεσόγεια µε εξαίρεση τις παραδοσιακές βιοµηχανικές ζώνες Κορωπίου και Παιανίας (που µάλλον συγκεντρώνουν δραστηριότητες περιφερειακής εµβέλειας) η περιοχή διαθέτει ζώνες που µπορούν να υποδεχθούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες της νέας ή/και πράσινης οικονοµίας. Η δυνατότητα αυτή συναρτάται µε τον χαρακτήρα των συγκεκριµένων περιοχών (ΕΠ) και όχι µε τον βαθµό οργάνωσης τους (µε εξαίρεση τη ΒΕΠΕ Κερατέας). Λόγω του µικρού βαθµού ανάπτυξης των περιοχών αυτών υπάρχει ακόµη η δυνατότητα οργάνωσης τους d. Πειραιάς Πέραµα ραπετσώνα: αναπτυξιακή προοπτική / δυναµική σε συνάρτηση µε νέο / διεθνή ρόλο του λιµανιού και νέες οικονοµίες 3) Συγκεντρώσεις µεµονωµένες χωροθετήσεις στον αστικό ιστό: αυτές κυρίως χαρακτηρίζονται από τον σταδιακό µετασχηµατισµό τους µέσω της παραλαβής νέων χρήσεων του 3γενούς τοµέα (µε ή χωρίς διαδικασία χαρακτηρισµού τους σε περιοχές προς εξυγίανση) 11

13 Α/Α ΗΜΟΣ* ΖΩΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΤΑ- ΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ** ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ*** ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ**** ΥΝΑΤ/ΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Αγ.Βαρβάρα 1 87 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 420/ /89 Τροπ. 56/ /96 2 Αγ. ηµήτριος 1 6 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 195/ /88 Τροπ. 277/ /99 3 Αγ. Ι. Ρέντης 1 66 ΒΙΠΑ Παραµένει εκτός σχεδίου 1038/ /87 729/ /90 4 Αγ.Στέφανος ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 1,5 Ναι 84/84 και 5 Αθήνα 6 Άλιµος ΒΙΠΑ Έλεγχος για ένταξη όλων των ζωνών στο σχέδιο (60) ΓΠΣ 561/ /95 ΓΠΣ 80/ /88 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μικρή κατάτµηση στη 2 η ζώνη Τρεις γέφυρες: παληό εργοστάσιο ΒΟΤΡΥΣ & ελεύθεροι χώροι (στην ίδια ιδιοκτησία?) 2 19 ΒΙΠΑ «??? Μπροστά από αµαξοστάσιο µετρό Σεπολίων ΒΙΠΑ «Όµορη µε Ελαιώνα ζώνη - Λ.Αθηνών 4 9 ΕΟ (84/84) «Ster Cinemas & ελεύθεροι χώροι 5 9 ΕΟ (84/84) «Αχαρών = κατοικία 6 18 ΒΙΠΑ «brownfield? Αδόµητες εκτάσεις, πρώην εργοστάσιο 'Θερµίδα' 7 69 ΒΙΠΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 84/84 ΓΠΣΦΕΚ 19ΑΑΠ/07 Τροπ. Προµπονά 8 12 ΒΙΠΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΠΣΦΕΚ 1063 /04 ΦΕΚ103ΑΑΠ/07 Τροπ. Πειραιώς ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ 7 Ανθούσα ΧΜΠ 1,5 (35) Ελεγχος ΓΠΣ 36/ /87 Τροπ. 945/ /92 Τροπ. 24/ /95 Προµπονάς: Columbia / κατοικία στα όρια (εκτός ζώνης?) 2 διαφορετικές ζώνες επί Πειραιώς - στην βόρεια περιλ/βάνονται Μεταλλουργείο & Παυλίδης Εγκ/σεις Φαµαρ - Αναπρν Carrefour + McDonalds Μεγάλες επιφάνειες / ΟΑΕ - Ελεύθερος Τύπος (οργάνωση - κενά) οχι ΓΠΣ/ Τροπ. 1175/ /05 Μεγάλες επιφάνειες 12

14 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΕΣ- ΥΝΑΤ/ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΣ ΜΟΣ ΕΠΕΚ/ΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 8 Άνοιξη 1 36 ΒΙΠΑ 2 σχετική 84/84 ΓΠΣ 797/ /99 9 Άνω Λιόσια ΒΙΠΑ Εντός σχεδίου Πολεοδοµ/νη 2 (?) Ναι ΓΠΣ 829/ /87 Τροπ. 540/ /96 Ρυµοτοµία και βασικό οδικό δίκτυο 2 217* ΒΙΠΑ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ Φυλής Όµορη µε υφιστάµενη ζώνη 1 3 Τζαβερδέλα 395 ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 1 (80) Ναι (ανάγλυφο?) 84/84 ν.3105/03 Σχετική οργάνωση λόγω µεγέθους, περιµετρικό οδικό δίκτυο ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 84/84 ν.3105/03 10 Ασπρόπυργος ΒΕΠΕ Πρόταση ΖΟΕ Φυλής ΒΙΠΑ 1 Περιορισµένη 84/ / /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΒΙΠΑ 2 Ναι 84/ / /96 (?) ΖΟE Ασπροπύρ. 3 4 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 555/ /89 322/ /95-125/ /9 735 ΒΙΠΑ 2 (250) 4 Ήµερος τόπος Υπάρχει διάσπαρτη δόµηση Σχετική οργάνωση, πυκνή δόµηση Μεγάλες µονάδες, βασικό οδικό δίκτυο Μεµ/µένη χωροθέτηση στον αστικό ιστό Ναι 84/84 ν.3105/03 Η προτεινόµενη ζώνη 14 αποτελεί προέκταση της??? Ε0 84/ / /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΧΜΠ 1,5 Ναι ΓΠΣ 555/ /89 (?) 322/ /95 125/ / ΧΜΠ ΓΠΣ 555/ /89 322/ /95 125/ / ΧΜΠ 1,5 (480) Ναι ΦΕΚ1085/ /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΒΙΠΑ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής 10 ΕΗ 141 ΒΙΠΑ ΦΕΚ1085/ / ΧΜΠ ΖΟE Ασπροπύρ ΧΜΠ ΖΟΕ Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής ΧΜΠ ΖΟΕ Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΖΟΕ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής 14 Ελλιπή στοιχεία προσδιορισµού / οριοθέτησης της ζώνης Πρόταση από ΖΟΕ? ιϋλιστήρια, Χάλυβας Βιοµηχανίες Χάλυβα? Επέκταση της ζώνης 4? (κάτω από γραµµές υψηλής τάσης) ιάσπαρτη δόµηση 13

15 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΕΣ- ΥΝΑΤ/ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΣ ΜΟΣ ΕΠΕΚΤ/ΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 11 Αυλώνας ΒΙΠΑ 2,5 Ναι 84/84 ΓΠΣ 574/ /88 (1000+) 1267/ /93 ΖΟΕ Βόρειας Αττικής ΧΜΠ 3 Πρόταση ΖΟΕ Βόρειας Αττικής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ιάσπαρτη δόµηση 12 Αιγαλέω 1 86 ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 205/ /88 Όµορη µε Ελαιώνα Τροπ. 240/ /94 Τροπ. 347/09 13 Αφίδνες ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΖΟΕ 2 Πρόταση ΖΟΕ Β.Αττικής όµηση κατά µήκος οδικού δικτύου ΒΕΠΕ ΚΥΑ ΦΕΚ 1848Β/04 Τεχνόπολις 14 Αχαρνές 2 Χαµόµηλο ΒΙΠΑ 1,2 1,5 (150+) 3 Μονοµάτι 4 Ανθαγορά 15 Γέρακας ραπετσώνα ΒΙΠΑ 1,2 1,5 (88) 338 ΒΙΠΑ Σ : 0,6 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2 (150) Σχετική Πιθανή (ένταξη εκτός σχεδίου) 87 ΧΜΠ Ναι ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ?? 2 (34) 1,5 (20) 1,5 (13) Ναί Όχι Οχι??? ΓΠΣ 145/ /89 238/ / / /94 767/ /99-13/ /04 ΓΠΣ 514/ /88 Τροπ. 470/ /99 Τροπ. 199/ / ΓΠΣ 207/ /91 Οργάνωση, πυκνή δόµηση, µικρή κατάτµηση Βασική οργάνωση Στοιχειώδης οργάνωση, διασπορά δόµησης Ανάπτυξη εκτός ζώνης 17 Ελευσίνα ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ Πρόταση Μητροπολ. Παρέµβασης ΒΙΠΑ --- ΤΙΤΑΝ ΓΠΣ 627 /2005 ΤΙΤΑΝ Ιδιαίτ. χρήσεις ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5 Σχετική ΓΠΣ 627 /2005 Περιορισµένη δόµηση Καλυµπάκι ΒΙΠΑ --- 1,5 Πιθανοί ΓΠΣ 627 /2005 / (?) περιορισµοί ΖΟΕ ΕΟ / ΜΣ : 1,2 Χαλυβουργι 84/84 /ΓΠΣ /ΖΟΕ ΒΙΠΕ κή ΕΟ ΜΣ : 1,2 ιύλιστήρια 84/84 /ΓΠΣ Πετρόλα ΧΜΠ ΜΣ : 1,2 3 Σχετική ΓΠΣ 627 /

16 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 18 Ερυθρές ΒΙΟΠΑ 3 Πρόταση ΖΟΕ υτ.αττικής ΧΜΠ 3 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσανατολισµένο στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων 19 Καλύβια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. 3 «Πάρκο αγροτικής ανάπτυξης ΒΙΠΑ ΖΟΕ? 2,5 (370) Ναι 84/84 ΓΠΣ 1117 /96 ΖΟΕ Μεσ. 199/ /03 Σχετική οργάνωση ΒΙΠΑ 3 84/84 ΓΠΣ 1117 /96 (170) 20 Καµατερό ΒΙΠΑ 2,5 (40) ΓΠΣ 542/ /88 Ελεύθεροι χώροι 21 Κερατέα 22 Κερατσίνι ΒΕΠΕ 2545?? 2 (600) ΖΟΕ 199/ /03 ΓΠΣ557/ / ΒΙΠΑ ΕΗ ΖΟΕ 199/ /03 6 ΒΙΠΑ 84/84 11 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 206/ /91 7 «31 «ΕΗ 21 «81 «ΕΥ ΑΠ 84/84 ΓΠΣ 206/ /91 23 Κηφισιά ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 Πολεοδόµηση 24 Κορωπί ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 (140) Μικρή 84/84 ΓΠΣ 75/ / / /93 800/ / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 1 Ναι 84/84 ΓΠΣ899 /04 (80) ΖΟΕ 199/ / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 1,5 Σχετική 84/84 ΓΠΣ899 /04 (100) ΖΟΕ 199/ / ΧΜΠ 2,5 (240) ΖΟΕ 199/ / ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0.8 Βιοµηχανία 3 εξαιρετικά (520) ΓΠΣ899 /04 προηγµένης ΖΟΕ 199/ /03 τεχνολογίας & 3γενής (Κ1) Ολοκλήρωση πράξης εφαρµογής? Σχετική οργάνωση, υψηλές πυκνότητες Χρήσεις από ΓΠΣ: άρθ.4 & 11 του 166 εκτός από: κατοικία, εµπορικά, κέντρα διασκέδασης, πολι τισµό, εκπαίδευση, αθλητισµό κά 5? 49,53 «ΜΣ : 0,8 Οι ζώνες αυτές καταγράφονται, µόνο, στην αρχική λίστα των βιοµηχανικών ζωνών που έχει η υπηρεσία. Όµως, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον εντοπισµό έλεγχο αυτών των ζωνών. 15

17 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 25 Κρυονέρι ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 Μερική 84/84 Ν.3105/03 ΓΠΣ 275/ ΧΜΠ ΜΣ : 0,6 1 ΓΠΣ 275/ (10) 26 Λαύριο ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 (1,3 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5?? 84/84, ΖΟΕ125/ /98 εντός σχεδίου) ΓΠΣ 1260/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 27 Λυκόβρυση 1 75 ΒΙΠΑ 2 8 «28 Μαγούλα 29 Μάνδρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σχετική οργάνωση οµηµένη Επανέλεγχος ζωνών (υπάρχει 3 ζώνη?) ΓΠΣ 135/ /2009 Αρθ. 5 του??? ΓΠΣ 374/ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2 (40) Ναί? 84/84 ΓΠΣ 1362/ /92 Προτείνεται ως ΖΕΑ από 614/ /00 ΓΠΣ του ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 Όχι ΓΠΣ680/ /88 310/ /97 Μεγάλες µονάδες, (40) σχετική οργάνωση ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 (156) ΧΜΠ ΠΑΕΓΑΕ 2 (300) ΒΙΠΑ 2 (240) ΧΜΠ 2 (240) ΧΜΠ 1,5 (100) ΒΙΠΑ --- 1,5 (??) Ναι ΓΠΣ680/ /88 310/ /97 Μεγάλες µονάδες, προβληµατικό δίκτυο/ προσβάσεις. Επέκταση σε συνδυασµό µε ζώνη 6 Ναί Π. /γµα 703 /92 Επέκταση µέσω προτεινό- µενης ζώνης 5 Πρόταση Έλεγχος ΖΟΕ. Αττικής Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Ναι 84/84 ΓΠΣ 1066/ /03 Β. Εθνικής: Πυκνή δόµηση, µικρές κατατµήσεις, προβληµατική οργάνωση Ν. Εθνικής: ΒΙΠΑ Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής Ελεγχος ορίων Επέκταση ζώνης ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 Περιορισµένη ΓΠΣ 287/ / / /03 Μεγάλες µονάδες, σχετική οργάνωση ΧΜΠ ΜΣ : 1,2 1,5 (60) Περιορισµένη ΓΠΣ 1066/ /03 Μεγάλες µονάδες & αρτιότητες 5 9 ΧΜΠ ΓΠΣ 1066/ /03 Μεµωνοµένη χωροθέτηση 6 32 ΧΜΠ?? Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής Έλεγχος ορίων 16

18 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 30 Μαρκόπουλο ΒΙΟΠΑ /84 ΓΠΣ 210 /00 (20) ΖΟΕ Μεσογ. 199 / ΒΙΠΑ ΓΠΣ 210 / / ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0,6 Κ1 2 ΓΠΣ 210 /00 (1200) (450) ΖΟΕ 199 / ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,6 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5 ΓΠΣ 210 /00 ΧΜΠ ΧΜΠ (800) ΖΟΕ 199 /03 (Ν. 3212/03 31 Μέγαρα ΒΙΠΑ --- 2,5 Ναί 84/84? ΓΠΣ211/ /98 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Να διορθωθεί το όριο της ζώνης στον χάρτη Το ΓΠΣ αναφέρει 80 εκτάρια Καταγράφεται διαφοροποίηση µεταξύ ΓΠΣ & ΖΟΕ ως προς τη χρήση ιάχυση δόµησης, σχετική οργάνωση (800) 409/ /91? ΒΙΠΑ --- 1? ΓΠΣ 211/ /98 Αυτή είναι βάσει του 84/84? ΒΙΠΑ 2 Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής ιάσπαρτη δόµηση Έλεγχος ορίων ΕΟ 2 Ναί 84/84 Ν.3105/03 Φαίνεται ρυµοτοµηµένη Έλεγχος ορίων ΕΟ 2,5 Ναί 84/84 Ν.3105/03 (247) ΧΜΠ 2,5 Πρόταση ιασπορά δόµησης (617) ΖΟΕ. Αττικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Αγροτική ανάπτυξη 2,5 (744) Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Πάρκο αγροτικής ανάπτυξης ΒΙΠΑ Αγροτική Πρόταση ιασπορά δόµησης - ανάπτυξη??? Προσανατολισµένο στην 32 Μεταµόρφωση ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (µόνο το κοµµάτι Α. της Εθνικής?) 33 Μοσχάτο 34 Ν.Ιωνία 1,5 (215) Περιορισµένη 84/84 ΓΠΣ 440/ /92 401/ /96 614/ / ΒΙΠΑ ΓΠΣ 386/ / / / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,2 επί ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 1063/ /04 Πειραιώς & 1 Βλ. λίστα 103 ΑΑΠ/07 για άλλες Τροπ. Πειραιώς περιοχές 1 5 ΒΙΠΑ Καθορίζεται ως ΖΕΑ 2 2 ΒΙΠΑ Καθορίζεται ως ΖΕΑ επεξεργασία αγροτ. πρ. Σχετική οργάνωση, ψηλές πυκνότητες/ µικρές κατατµήσεις (Το τµήµα που είναι Α. της εθνικής ΒΙΟΠΑείναι βάσει του 84/84) Ενιαία µε παρακάτω ζώνη εξυγίανσης - όµορες µε Ελαιώνα / µικρές αδόµητες εκτάσεις 1 ΓΠΣ 662/ /95 Carrefour + πυκνδοµηµένα 1 ΓΠΣ 662/ /95 17

19 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 34 Ν. Ιωνία ΒΙΠΑ Καθορίζο-νται ως ΖΑΣ µε αυξηµένο συντελεστή κατά 0,4 και µόνο για χρήση καταστ/των & γραφείων ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 84/84 ΓΠΣ 662 /95 Eurobank +mediacube.gr (πυκνοδοµηµένο) 35 Ν.Λιόσια 1 46 ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,3? (ΠΕ) 1,5 ΓΠΣ 226/ /91 79/ /95 Πυκνοδοµηµένη / µικρές αδόµητες εκτάσεις 36 Ν. Πέραµος ΒΙΠΑ -- 2,5 ΓΠΣ 220 /90 (85) 2 45 ΒΙΠΑ Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής 3 90 ΕΟ 84/84 ν.3105/05 Τµήµα στα Μέγαρα 37 Ν.Φιλαδέλφεια 1 5 ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 527/ / / /92 158/ /03 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 84/84 ΓΠΣ 662 /95 ανατολικα ΗΣΑΠ = εµπορικό κέντρο +ΑΒ δυτικά ΗΣΑΠ = κατ/σµός σεισµόπληκτων + κατοικία + ελεύθ.χώροι? 2 27 «-- ΓΠΣ 527/ / «-- ΓΠΣ 527/ / «ΜΣ : 0,4 και Επαγγ.εργαστήρια 1,5 ΓΠΣ 1254/ /92 ΧΟ, έως 0,9 µετά από αγορά Σ εµπορικές εκθέσεις, γραφεία 5 12 ΧΜΠ ΒΙΠΑ ΓΠΣ 527/ / ΒΙΠΑ --- ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΠΣ 527/ / / /92, 158/ /03 Αρχική βάση καταγράφει λάθος χρήση - Ελεύθεροι χώροι πράσινο 38 Ν.Χαλκηδόνα 39 Παιανία 1 15 ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 657/ / / θέσεις ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 657/ / / ΒΙΠΑ -- 1,5 84/84 ΓΠΣ1062/ /86 (170) 896/ /97 ΖΟΕ199/ /03 Συνολικά 4 διάσπαρτες ζώνες. Ο Σκλαβενίτης καλύπτει τη µεγαλύτερη ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ Σ : 0,2 Κάλυψη: 10% Κ2 3 ΓΠΣ 896/ /97 ΖΟΕ199/ /03 18

20 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 40 Παλλήνη 1 41 Πειραιάς (100) 378 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΠΑ ΧΜΠ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ Σ : 0,4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Κ1 ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ?? 1 1,5 (77) ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΠΣ 421/ / / /93 859/ /99 ΖΟΕ 199/ /03 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το ΓΠΣ προβλέπει την έκδοση αδειών για χονδρ. µόνο µετά από πολεοδόµηση περιοχής Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται από ΓΠΣ ως πολεοδοµικό κέντρο ΒΙΠΑ 1 Σχετικά µεγάλες ΓΠΣ 79 /88 επιφάνειες Κλωστ/ντουργία Αιγαίο ΒΙΠΑ 1 Πυκνοδοµηµένη ζώνη 42 Πέραµα ΒΙΠΑ ΜΣ : 2,6 (?) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 79 / / /04 103ΑΑΠ/07 Τροπ. Πειραιώς ΒΙΠΑ /84 ΓΠΣ 550/ / ΕΟ /84 ΓΠΣ 550/ / ΕΟ /84 ΓΠΣ 550/ /90 1) Τέρµα Πειραιώς: πυκνοδοµηµένη περιοχή + Κτίριο Κεράνη 2) Νότια της Πειραιώς: Εργοστάσιο Factory Outlet, Carrefour 4 ΣΧΙΣΤΟ 315 ΒΙΠΑ ΒΕΠΕ? 1 84/84 ν. 2742/99 Όρος Αιγάλεω 5 Αέριο 18 ΒΙΠΑ 1 ν. 2742/99 Όρος Αιγάλεω 43 Περιστέρι ΒΙΠΑ 1 2 (3 θέσεις) 75 ΒΙΠΑ 1 84/84 ΓΠΣ 332/ /89 439/ /92 3 ΒΙΑΜΑΧ 31 ΒΙΠΑ? 44 Πικέρµι 1 ΕLITE 52 ΒΙΠΑ 1 ΓΠΣ 270/ /04 ΖΟΕ 199/ /03 Η ζώνη χρειάζεται επέκταση για να εντάξει δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Πυκνοδοµηµένες ζώνες χωρίς κενά 45 Πολυδένδρι ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ 2,5 (660) Πρόταση ΖΟΕ Β.Αττικής 19

21 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 46 Σαλαµίνα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟ -- 1? 84/84 ΓΠΣ 1105 /97 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 97 ΕΟ 1,5 (20) ΒΙΠΑ 2,4 (320) 4 28 ΧΜΠ 3 (20) 5 9 «1 84/84 Ν.3105/03 ΓΠΣ 1105/ /97 47 Σπάτα 6 15 « ΧΜΠ ΜΣ : 0,4 2 (60) ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0,6 και Πολεοδ/µικό 3 0,8 κέντρο µε (1000) µετα από εξαίρεση µεταφορά Σ κατοικία, Κ «2,5 (500) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Σ : 0.3 Κ3 3 ΓΠΣ 250/ /99 ΓΠΣ 250/ /99 & ΖΟΕ 199/ /03 ΖΟΕ 199/ /03 Βάσει ΓΠΣ: επιχειρηµατικά πάρκα µε χρήση πολεοδοµικού κέντρου Βάσει ΖΟΕ: Κ1 48 Ταύρος 1 42 ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου? 49 Φυλή ΒΙΠΕ εν έχει πολεοδ/θεί 2,5 (500) ΒΙΠΑ 2,5 (768) 834/ /87 Πυκνοδοµηµένη ζώνη µε µια σηµαντική ελεύθερη έκταση ΚΥΑ 429/ /86 Πρόταση ΖΟΕ Φυλής 50 Χαϊδάρι ΕΟ 84/84 Ν.3105/03 ζώνη = προτεινόµενη ζώνη από µη θεσµοθετηµένη ΖΟΕ ζώνες / τιµές = χρειάζεται επανέλεγχος / επαλήθευση * Στην καταγραφή αυτή δεν περιλαµβάνονται οι δήµοι Καπανδριτίου και Υµητού οι οποίοι όµως περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 & 2 µε αρίθµηση 51 & 52 αντίστοιχα ** Οι αναγραφόµενοι όροι δόµησης καταγράφηκαν από θεσµοθετηµένα ΓΠΣ ή θεσµοθετηµένες ΖΟΕ ανάλογα µε το καθεστώς θεσµοθέτησης των ζωνών. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση αναφορικά µε το εντός εκτός σχεδίου καθεστώς των ζωνών αυτών, εγχείρηµα που ήταν εκτός του πλαισίου αυτής της ανάθεσης. *** Για λεπτοµερή καταγραφή των επιτρεπόµενων χρήσεων γης σε ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και Επιχειρηµατικά Πάρκα, βλ. σχετική λίστα **** Η στήλη αυτή καταγράφει τη διαθέσιµη χωρητικότητα των ζωνών η οποία παίρνει τις τιµές 1-3: 1= κορεσµένη & 3= κενή. Οι τιµές στην παρένθεση δείχνουν τις αδόµητες εκτάσεις σε στρ. 20

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της καταγραφής των περιθωριοποιηµένων εκτάσεων της Αττικής καθώς και της αναγωγής αυτών σε εθνικό επίπεδο Ε. Μαύρου Τµήµα Εκπαίδευσης, ΚΑΠΕ emavrou@cres.gr Μεθοδολογία Καταγραφή 4 τύπων εδαφών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 20 Δεκεμβρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 1 Περιεχόμενα ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. Κεφάλαιο Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 151 23 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΒ, 30 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Υποδομές και Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αττικής Οδού Μεγάλα Έργα Υποδομών: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Οδικές Υποδομές και Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αττικής Οδού Μεγάλα Έργα Υποδομών: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση 14ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας Πέμπτη 3 Οκτώβριου 2013 Οδικές Υποδομές και Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αττικής Οδού Μεγάλα Έργα Υποδομών: Στρατηγικός Σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ ΤΕΕ/ΤΚΜ Ημερίδα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ» 25-2-2013 Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ Μίρκα Ράδου, Χημικός Μηχανικός ΟΡ.ΘΕ. Νομικό Πλαίσιο (χρήσεις γης/επικινδυνότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 151 23 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

1.100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κωδικός Ακινήτου 1.101 Χανίων Χανίων Χαλέπα 461τµ 0,8 0,6 10/1/2010 79 Ηµεροµηνία Λήξης 30/3/2010 Ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως Χανίων, εκτάσεως 461τµ, κατάλληλο για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 131659 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΤΕΡΗΣΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Σύνταξη επιιμέλειια φακέλου Θανάσης Κ.. Παππάς Αρχιιτέκτων Δ/ντής ΤΥ Δήμου Μενεμένης ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα