Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:"

Transcript

1 Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές ραστηριότητες Μαρία Ζήφου, ιδάκτωρ ΕΜΠ Πολεοδόµος-Χωροτάκτης ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 1. Παραγωγικοί υποδοχείς στην Αττική: καταγραφή, δυναµική 2. Πίνακας Α1 Χαρακτηριστικά στοιχεία παραγωγικών ζωνών στην Αττική 3. Προβλεπόµενες Χρήσεις Γης σε ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ προς Εξυγίανση & Επιχειρηµατικά Πάρκα 4. Πίνακας Α2. Καταγραφή και έκταση θεσµοθετηµένων παραγωγικών ζωνών 5. Πίνακας Α3. Καταγραφή και έκταση προτεινόµενων παραγωγικών ζωνών 6. Χάρτης 1. Οργάνωση παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Θεσµοθετηµένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Αττική: κατηγοριοποίηση, προβλήµατα, πολιτικές 2. Χωροταξικό πρότυπο και χωρική οργάνωση της Βιοµηχανίας: µια πρώτη προσέγγιση 3. Χωροθέτηση οργάνωση της βιοµηχανίας: προτεραιότητες παρέµβασης, γενικές κατευθύνσεις, 4. Οργάνωση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας / µεταποίησης: εναλλακτικές προσεγγίσεις 5. Προτάσεις προς συζήτηση για το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σύντοµη ανασκόπηση του θεσµικού πλαισίου για τη Βιοµηχανία 2. Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία 1

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 2

4 Α1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΥΝΑΜΙΚΗ Στο παρόν κείµενο γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης του «δυναµικού» των παραγωγικών υποδοχέων στην Αττική µε κύριο στόχο την εκτίµηση της υφιστάµενης προσφοράς σε γη για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, υπολογίζεται η συνολική έκταση που καταλαµβάνουν στο σύνολο τους οι παραγωγικές ζώνες ανά κατηγορία ζώνης και γίνεται µια γενική εκτίµηση της διαθέσιµης σε αυτές χωρητικότητας. Τα σχετικά µεγέθη οµαδοποιούνται και παρουσιάζονται ανά (Καλλικρατική) χωρική ενότητα και παρουσιάζονται στη συνέχεια παράλληλα µε γενικές διαπιστώσεις / παρατηρήσεις που διατυπώνονται προς την υπηρεσία σε σχέση µε ζητήµατα οργάνωσης και επέκτασης των υποδοχέων. Μεθοδολογία Η συνολική έκταση της γης που διατίθεται / κατανέµεται στην Αττική για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα υπολογίστηκε ως το άθροισµα της έκτασης των παραγωγικών ζωνών που έχουν ήδη θεσµοθετηθεί ή προτείνονται για θεσµοθέτηση στην Αττική 1. Η έκταση και αποµένουσα χωρητικότητα για το σύνολο των θεσµοθετηµένων και προτεινόµενων παραγωγικών ζωνών καταγράφονται ανά ζώνη και ανά ήµο στους πίνακες Π2 και Π3, αντίστοιχα (οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος του κειµένου). Όπως φαίνεται στους πίνακες, ένας σηµαντικός αριθµός ήµων περιλαµβάνει περισσότερες από µια παραγωγικές ζώνες οι οποίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, ΒΕΠΕ, Χονδρεµπόριο και Επιχειρηµατικά Πάρκα (τα οποία συγκεντρώνουν ένα σύνολο δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων). Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε τους όρους δόµησης, χρήσεις γης και καθεστώς θεσµοθέτησης των ζωνών αυτών περιλαµβάνονται στον Πίνακα Π1. Τέλος, η χωροθέτηση των παραγωγικών ζωνών στην Αττική απεικονίζεται στον Χάρτη 1. Η εκτίµηση της αποµένουσας χωρητικότητας έγινε µε στόχο τον προσδιορισµό των αδόµητων εκτάσεων γης που είναι διαθέσιµες για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ήδη θεσµοθετηµένες και προτεινόµενες ζώνες. Ο υπολογισµός έγινε ξεχωριστά για κάθε παραγωγική ζώνη µε τη χρήση του εργαλείου GIS. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η εκτίµηση αυτή είναι καθαρά ενδεικτική / προσεγγιστική και χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιφύλαξη λόγω µεθοδολογικών προβληµάτων που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την απουσία δεδοµένων σχετικών µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων. 1 Οι προτάσεις αυτές προβλέπονται από τις µη θεσµοθετηµένες ΖΟΕ Φυλής, Βόρειας και υτικής Αττικής 3

5 Ι. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 1. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στην Αττική* Θεσµοθετηµένες Ζώνες Συνολική έκταση (στρ) Αποµένουσα Χωρητικότητα Προτεινόµενες Ζώνες Συνολική έκταση (στρ) Αποµένουσα Χωρητικότητα Ζώνη ΒΙΠΑ 35250, , , ,00 ΧΜΠ 10487, , , ,50 Προς Εξ/νση 7909, ,25** ΒΕΠΕ 1580, ,00 256,00 1,00 ΕΠ 5731, , , ,80 Σύνολο , , , ,30 * Στα γενικά αυτά σύνολα δεν περιλαµβάνεται ο Ελαιώνας (9000 στρ.) * Τα µεγέθη σε κόκκινο χρώµα υποδηλώνουν ότι λόγω αδυναµίας καταµέτρησης / προσέγγισης όλων των αδόµητων εκτάσεων, η συνολική αποµένουσα χωρητικότητα είναι µεγαλύτερη από τα αναγραφόµενα µεγέθη Β. ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Πίνακας 2. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη. Αττική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 16154, ,60* 7339, ,00 ΧΜΠ 9144, , , ,50 Προς Εξ/νση 2814,00 271, ΒΕΠΕ 565,00 500,00 256,00??? ΕΠ 3091, ,80 Σύνολο 28677, , , ,30 Γενικές Παρατηρήσεις Στην περιοχή υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις τόσο σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς όσο και σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων που προτείνονται για θεσµοθέτηση 4

6 από τη ΖΟΕ. Αττικής για τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας / βιοτεχνίας, χονδρεµπορίου και logistics (πίνακας 2) Καταγράφονται µεγάλες σε έκταση βιοµηχανικές συγκεντρώσεις (4 συνολικά) που φαίνεται να παρουσιάζουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης τους (στις περισσότερες µε υιοθέτηση / ενσωµάτωση των προτεινόµενων από τη ΖΟΕ όµορων ζωνών) Οι περιοχές εξυγίανσης (3) είναι περιοχές ΒΙΠΑ (µια αυτόνοµη και δύο που βρίσκονται στις παρυφές υφιστάµενων ΒΙΠΑ) µε µεγάλες συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων και µικρή αποµένουσα χωρητικότητα Άνω Λιόσια Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για Βιοµηχανία και ειδικά στη ΒΕΠΕ (δεν είναι δυνατός ο σαφής προσδιορισµός τους) Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΖΟΕ για µια ακόµη ζώνη ΒΙΠΕ (ζώνη 2) µε στόχο τη συνένωση µε υφιστάµενη ΒΙΠΕ για βελτίωση δυνατότητας οργάνωσης Ασπρόπυργος Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για Βιοµηχανία (280+ στρ.) Οι ζώνες 4, 9(προτεινόµενη) και 14 (συνολικά 1610 στρ. µε σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και εποµένως µπορούν να διαµορφώσουν µια ενιαία ζώνη ΒΙΠΑ µε δυνατότητα οργάνωσης Πιθανώς χρειάζεται οργάνωση η κύρια βιοµηχανική ζώνη φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ζώνης ΕΟ Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για ΧΜΠ (500 + στρ.) Οι προτεινόµενες ζώνες ΧΜΠ (11 &12) είναι ήδη δοµηµένες και φαίνονται οργανωµένες υπάρχουν διαθέσιµες, διάσπαρτες εκτάσεις προτείνεται η θεσµοθέτηση τους Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των ζωνών ΧΜΠ κατά µήκος της Αττικής Οδού, οι οποίες φαίνεται να χρειάζονται οργάνωση. Μπορεί να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε ζώνες στη Φυλή η µία εκ των οποίων είναι ΒΕΠΕ (να λειτουργήσει αυτή ως Επιχειρηµατικό Πάρκο για την περιοχή? να ελεγχθεί το καθεστώς της) Να θεσµοθετηθεί το προτεινόµενο από τη ΖΟΕ Επιχειρηµατικό Πάρκο Για τον τελικό χαρακτηρισµό του να εξετασθεί η συµβατότητα / αντιστοιχία µεταξύ των ήδη υφιστάµενων και των προβλεπόµενων χρήσεων Προσέγγιση προβλήµατος χωροθέτησης δευτερογενών δραστηριοτήτων βόρεια της Αττικής Οδού (βάσει διατάγµατος χρήσεων γης της Αττικής Οδού και µε τι όρους) Ελευσίνα ύσκολο να προσδιοριστούν διαθέσιµες εκτάσεις για βιοµηχανία ιδιαίτερα στη ζώνη ΕΟ (να ζητηθεί γνώµη της υπηρεσίας) 5

7 Μεγάλη ζώνη ΧΜΠ µε σηµαντική χωρητικότητα (περίπου 1800 στρ.) σε συνέχεια του προτεινόµενου ΕΠ στον Ασπρόπυργο Μέγαρα 2 Γενικά φαίνεται ότι υπάρχει σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα για βιοµηχανικές δραστηριότητες (> 1000 στρ.) κα υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης της µεγαλύτερης βιοµηχανικής ζώνης η οποία έχει σηµαντική διαθέσιµη χωρητικόητα Πρόταση ΖΟΕ Προτείνεται ένας σηµαντικός αριθµός ζωνών κυρίως βιοµηχανικών (3190 στρ.), ΧΜΠ, ΕΠ (καταλληλότητα χωροθέτησης?) και αγροτικής βιοµηχανίας στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει ήδη δραστηριότητα Μαγούλα Και οι δύο Βιοµηχανικές ζώνες οι οποίες ειναι ουσιαστικά κορεσµένες (< 200 στρ. διαθέσιµα) έχουν χαρακτηριστεί «Προς Εξυγίανση». Η προτεινόµενη από τη ΖΟΕ βιοµηχανική ζώνη είναι και αυτή δοµηµένη στο µεγαλύτερο της τµήµα --- Να διερευνηθούν τάσεις χωροθέτησης νέων δραστηριοτήτων / χρήσεων Μικρή, επίσης, διαθέσιµη χωρητικότητα για ΧΜΠ (300 στρ. περίπου). Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της ΖΟΕ για α) επέκταση της ζώνης ΧΜΠ (µε οργάνωση της νέας ενιαίας ζώνης), β) συνένωση της 2 ης προτεινόµενης ζώνης ΧΜΠ µε ΒΙΠΑ για δυνατότητα οργάνωσης Μάνδρα 3 Το κεντρικό τµήµα της βιοµηχανικής περιοχής φαίνεται κορεσµένο (δεν υπάρχει εικόνα για το κοµµάτι που είναι νότια του οδικού άξονα) υνατότητα συνένωσης όλων των περιφερειακών ζωνών (µία εκ των οποίων είναι ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, σε γειτνίαση µε την κεντρική ΒΙΠΑ) σε µια ενιαία ζώνη µε στόχο την οργάνωση τους Νέα Πέραµος Επαρκής χωρητικότητα βιοµηχανικής ζώνης (φαίνεται να είναι περιοχή κατοικίας) Η προτεινόµενη από τη ΖΟΕ ΒΙΟΠΑ φαίνεται να καλύπτει υφιστάµενες δραστηριότητες Φυλή Σηµαντική χωρητικότητα θεσµοθετηµένης ΒΕΠΕ (500 στρ) και προτεινόµενης από ΖΟΕ ΒΙΠΕ (> 700 στρ.). Μπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε Ασπρόπυργο 2 Ολοκληρώθηκε ο επανέλεγχος των θεσµοθετηµένων και προτεινόµενων ζωνών που εκκρεµούσε 3 Ολοκληρώθηκε ο επανέλεγχος των ζωνών 6

8 Ερυθρές Υπάρχουν µόνο προτεινόµενες ζώνες Γ. ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Πίνακας 3. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Β. Αττική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 5352, ,00 247,96 200,00 ΧΜΠ 175,26 10, , ,00 Προς Εξ/νση 1243,00 180, ΒΕΠΕ ΕΠ 1070, , ,00 669,00 Σύνολο 7841, , , ,00 Στην περιοχή υπάρχουν σηµαντικές βιοµηχανικές κυρίως συγκεντρώσεις. Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (1000 περίπου στρ.) βρίσκεται στη ΒΙΠΑ του Αυλώνα ενώ οι υπόλοιπες εντοπίζονται διάσπαρτα κυρίως στις Αχαρνές. Ο πόλος Κρυονέρι-Αγ.Στέφανος-Άνοιξη είναι ουσιαστικά κορεσµένος και µε περιορισµένες δυνατότητες επέκτασης (λόγω φυσικού περιβάλλοντος και οικιστικής ανάπτυξης). Εδώ φαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί έµφση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα γιατί οι περισσότερες σηµαντικές συγκεντρώσεις διατρέχονται ή περιβάλλονται από ρέµατα. Επίσης, οι διάφορες προτεινόµενες ζώνες (Προς εξυγίανση και ΧΜΠ) βρίσκονται είτε σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (Τεχνόπολη στις Αφίδνες) είτε σε γεωργική γη που φαίνεται ότι καλλιεργείται (Αυλώνας, Πολυδένρι, Καπανδρίτι). Οι προτεινόµενες από τη ΖΟΕ παραγωγικές ζώνες και γενικότερα η ανάπτυξη βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις πολιτικές κατευθύνσεις των «Χωρικών Ενοτήτων» Να ελεγχθεί ο χαρακτηρισµός / οριοθέτηση των ζωνών που προτείνονται σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες (ολοκληρώθηκε) 7

9 . ΜΕΣΟΓΕΙΑ Πίνακας 4. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στα Μεσόγεια Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 5119,85 459, ΧΜΠ 842, Προς Εξ/νση 1063,00 797, ΒΕΠΕ ΕΠ 4424, , Σύνολο 11449, ,19 Η συνολική έκταση των θεσµοθετηµένων υποδοχέων που υπάρχουν στην περιοχή για βιοµηχανία-βιοτεχνία και ΧΜΠ είναι, συγκριτικά, περιορισµένη και συγκεντρώνεται κυρίως στην Παιανία η βιοµηχανική περιοχή της οποίας διαµορφώνει µαζί µε τη ζώνη του Κορωπίου τον βασικό βιοµηχανικό πόλο της περιοχής (ακολουθούν ο Γέρακας και η Παλλήνη). Αντίστοιχα περιορισµένη είναι και η εναποµένουσα χωρητικότητα αυτών των υποδοχέων. Αντίθετα, η περιοχή διαθέτει σηµαντικές αδόµητες εκτάσεις σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που έχουν θεσµοθετηθεί από τη ΖΟΕ Μεσογείων (πίνακας 4). Οι ζώνες αυτές µπορούν να παραλάβουν δευτερογενείς δραστηριότητες ταυτόχρονα όµως παρέχουν και τη δυνατότητα διαµόρφωσης συνθηκών / µηχανισµών για εδραίωση της ευρύτερης αυτής περιοχής ως πόλου προσέλκυσης καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στα Σπάτα όπου η µία ζώνη φαίνεται ότι είναι ήδη πολεοδοµηµένη (να ελεγχθεί) (Σηµ. αντίθετα, στην Παιανία η ζώνη του ΕΠ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξυγίανση της βιοµηχανικής περιοχής Παιανίας- Κορωπίου). Τέλος, στο Μαρκόπουλο και οι δύο θεσµοθετηµένες ζώνες (προς εξυγίανση και ΕΠ) που είναι όµορες διαθέτουν σηµαντικές εκτάσεις. Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Σε αντίθεση µε την προηγούµενη χωρική ενότητα, η Λαυρεωτική περιλαµβάνει σηµαντικές εκτάσεις βιοµηχανίας και χονδρεµπορίου στις οποίες περιλαµβάνεται και η οργανωµένη ζώνη στην Κερατέα (ΒΕΠΕ) η οποία διαθέτει σηµαντικό απόθεµα γης. Στις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνεται και η παράκτια ζώνη του Λαυρίου (επίσης µε σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα που δεν έχει προσµετρηθεί στον παρακάτω πίνακα) 8

10 Πίνακας 5. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Λαυρεωτική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 1161,56 542, ΧΜΠ Προς Εξ/νση 1255,58 1, ΒΕΠΕ 1015, ΕΠ 236,00 1, Σύνολο 3668, ,00 ΣΤ. ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ Πίνακας 6. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Ν. Πειραιά Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 2712,01 412, ΧΜΠ 325,44 26, Προς Εξ/νση 306,00 0, ΒΕΠΕ ΕΠ ,00 500,00 Σύνολο 3343,45 438,00 500,00 500,00 Γνωστά λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα µικρών βιοµηχανικών συγκεντρώσεων στον ιστό της πόλης Σηµαντικό απόθεµα βιοµηχανικού κτιριακού κελύφους εκτός υποδοχέων στον αστικό ιστό (ειδικά στον Πειραιά) που δεν καταγράφεται. Επίσης δεν έχουµε γενικότερη εικόνα για κενά κελύφη και αλλαγές χρήσεων εντός των υποδοχέων Στο ΕΠ περιλαµβάνεται η έκταση στη ραπετσώνα που προγραµµατίζεται για µητροπολητική παρέµβαση (και καταγράφεται στις προτεινόµενες ζώνες) Στη Σαλαµίνα φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς εκτάσεις για να καλύψουν τοπικές και περιφερειακές (?) ανάγκες 9

11 Ζ. ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ Πίνακας 7. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στο Λεκανοπέδιο Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 4750,50 398, ΧΜΠ 0,00 0, Προς Εξ/νση 1228,34 395, ΒΕΠΕ ΕΠ Σύνολο 5978,84 438,10 Κορεσµός υφιστάµενων υποδοχέων Αξιολόγηση επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον στο βόρειο τµήµα Να γίνει καταγραφή εµπειρίας από πολεοδόµηση ΒΙΠΑ Κηφισιάς Μετασχηµατισµός υφιστάµενων ζωνών σε Αθήνα, Μοσχάτο, Ν. Ιωνία και Ν. Φιλαδέλφια µέσω χαρακτηρισµού τους σε ζώνες Προς εξυγίανση 10

12 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 1) Κυριαρχία 2 αναπτυξιακών αξόνων: a. ΠΑΘΕ συγκέντρωση ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ κυρίως στις παρυφές του αστικού ιστού στο βόρειο τµήµα του λεκανοπεδίου και Βόρεια Αττική (σε γεωργική γη, βλ. Πολυδένδρι, Αυλώνας) και µικρότερες ζώνες µέσα στον αστικό ιστό (κυρίως Περιστέρι,. Αθηναίων, Ν. Ιωνία). Κυρίαρχη τάση εξυγίανσης βασικών υποδοχέων µε ένταξη χρήσεων 3γενούς τοµέα b. Αττική Οδός αναπτύξεις κυρίως στην περιοχή του Θριασίου (συνάρτηση µε αναπτυξιακούς πόλους) 2) Πόλοι ανάπτυξης a. Θριάσιο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ και Χονδρεµπορίου που στην πλειοψηφία τους αποτελούν κορεσµένους υποδοχείς στις παρυφές οικιστικών αναπτύξεων (γειτνίαση µε αστικό ιστό). Καταγράφονται οι ακόλουθες τάσεις: i. επέκταση δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου ( χαρακτηρισµός της περιοχής σε διαµετακοµιστικό κέντρο-πόλο διεθνούς/ εθνικής εµβέλειας), ii. κορεσµένες βιοµηχανικές περιοχές µε προβλήµατα οργάνωσης / περιβάλλοντος, iii. εξυγίανση βιοµηχανικών υποδοχέων µέσω τριτογενοποίησης τους και πιθανής αποβιοµηχάνισης τους, iv. δίνεται η δυνατότητα επέκτασης βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε κύριο προσανατολισµό στον πρωτογενή τοµέα b. Ελαιώνας βρίσκεται σε διαδικασία µετασχηµατισµού, ερώτηµα προς ποια κατεύθυνση προσέγγιση του σε σχέση µε πολιτική για brownfields c. Μεσόγεια µε εξαίρεση τις παραδοσιακές βιοµηχανικές ζώνες Κορωπίου και Παιανίας (που µάλλον συγκεντρώνουν δραστηριότητες περιφερειακής εµβέλειας) η περιοχή διαθέτει ζώνες που µπορούν να υποδεχθούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες της νέας ή/και πράσινης οικονοµίας. Η δυνατότητα αυτή συναρτάται µε τον χαρακτήρα των συγκεκριµένων περιοχών (ΕΠ) και όχι µε τον βαθµό οργάνωσης τους (µε εξαίρεση τη ΒΕΠΕ Κερατέας). Λόγω του µικρού βαθµού ανάπτυξης των περιοχών αυτών υπάρχει ακόµη η δυνατότητα οργάνωσης τους d. Πειραιάς Πέραµα ραπετσώνα: αναπτυξιακή προοπτική / δυναµική σε συνάρτηση µε νέο / διεθνή ρόλο του λιµανιού και νέες οικονοµίες 3) Συγκεντρώσεις µεµονωµένες χωροθετήσεις στον αστικό ιστό: αυτές κυρίως χαρακτηρίζονται από τον σταδιακό µετασχηµατισµό τους µέσω της παραλαβής νέων χρήσεων του 3γενούς τοµέα (µε ή χωρίς διαδικασία χαρακτηρισµού τους σε περιοχές προς εξυγίανση) 11

13 Α/Α ΗΜΟΣ* ΖΩΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΤΑ- ΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ** ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ*** ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ**** ΥΝΑΤ/ΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Αγ.Βαρβάρα 1 87 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 420/ /89 Τροπ. 56/ /96 2 Αγ. ηµήτριος 1 6 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 195/ /88 Τροπ. 277/ /99 3 Αγ. Ι. Ρέντης 1 66 ΒΙΠΑ Παραµένει εκτός σχεδίου 1038/ /87 729/ /90 4 Αγ.Στέφανος ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 1,5 Ναι 84/84 και 5 Αθήνα 6 Άλιµος ΒΙΠΑ Έλεγχος για ένταξη όλων των ζωνών στο σχέδιο (60) ΓΠΣ 561/ /95 ΓΠΣ 80/ /88 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μικρή κατάτµηση στη 2 η ζώνη Τρεις γέφυρες: παληό εργοστάσιο ΒΟΤΡΥΣ & ελεύθεροι χώροι (στην ίδια ιδιοκτησία?) 2 19 ΒΙΠΑ «??? Μπροστά από αµαξοστάσιο µετρό Σεπολίων ΒΙΠΑ «Όµορη µε Ελαιώνα ζώνη - Λ.Αθηνών 4 9 ΕΟ (84/84) «Ster Cinemas & ελεύθεροι χώροι 5 9 ΕΟ (84/84) «Αχαρών = κατοικία 6 18 ΒΙΠΑ «brownfield? Αδόµητες εκτάσεις, πρώην εργοστάσιο 'Θερµίδα' 7 69 ΒΙΠΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 84/84 ΓΠΣΦΕΚ 19ΑΑΠ/07 Τροπ. Προµπονά 8 12 ΒΙΠΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΠΣΦΕΚ 1063 /04 ΦΕΚ103ΑΑΠ/07 Τροπ. Πειραιώς ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ 7 Ανθούσα ΧΜΠ 1,5 (35) Ελεγχος ΓΠΣ 36/ /87 Τροπ. 945/ /92 Τροπ. 24/ /95 Προµπονάς: Columbia / κατοικία στα όρια (εκτός ζώνης?) 2 διαφορετικές ζώνες επί Πειραιώς - στην βόρεια περιλ/βάνονται Μεταλλουργείο & Παυλίδης Εγκ/σεις Φαµαρ - Αναπρν Carrefour + McDonalds Μεγάλες επιφάνειες / ΟΑΕ - Ελεύθερος Τύπος (οργάνωση - κενά) οχι ΓΠΣ/ Τροπ. 1175/ /05 Μεγάλες επιφάνειες 12

14 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΕΣ- ΥΝΑΤ/ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΣ ΜΟΣ ΕΠΕΚ/ΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 8 Άνοιξη 1 36 ΒΙΠΑ 2 σχετική 84/84 ΓΠΣ 797/ /99 9 Άνω Λιόσια ΒΙΠΑ Εντός σχεδίου Πολεοδοµ/νη 2 (?) Ναι ΓΠΣ 829/ /87 Τροπ. 540/ /96 Ρυµοτοµία και βασικό οδικό δίκτυο 2 217* ΒΙΠΑ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ Φυλής Όµορη µε υφιστάµενη ζώνη 1 3 Τζαβερδέλα 395 ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 1 (80) Ναι (ανάγλυφο?) 84/84 ν.3105/03 Σχετική οργάνωση λόγω µεγέθους, περιµετρικό οδικό δίκτυο ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 84/84 ν.3105/03 10 Ασπρόπυργος ΒΕΠΕ Πρόταση ΖΟΕ Φυλής ΒΙΠΑ 1 Περιορισµένη 84/ / /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΒΙΠΑ 2 Ναι 84/ / /96 (?) ΖΟE Ασπροπύρ. 3 4 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 555/ /89 322/ /95-125/ /9 735 ΒΙΠΑ 2 (250) 4 Ήµερος τόπος Υπάρχει διάσπαρτη δόµηση Σχετική οργάνωση, πυκνή δόµηση Μεγάλες µονάδες, βασικό οδικό δίκτυο Μεµ/µένη χωροθέτηση στον αστικό ιστό Ναι 84/84 ν.3105/03 Η προτεινόµενη ζώνη 14 αποτελεί προέκταση της??? Ε0 84/ / /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΧΜΠ 1,5 Ναι ΓΠΣ 555/ /89 (?) 322/ /95 125/ / ΧΜΠ ΓΠΣ 555/ /89 322/ /95 125/ / ΧΜΠ 1,5 (480) Ναι ΦΕΚ1085/ /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΒΙΠΑ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής 10 ΕΗ 141 ΒΙΠΑ ΦΕΚ1085/ / ΧΜΠ ΖΟE Ασπροπύρ ΧΜΠ ΖΟΕ Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής ΧΜΠ ΖΟΕ Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΖΟΕ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής 14 Ελλιπή στοιχεία προσδιορισµού / οριοθέτησης της ζώνης Πρόταση από ΖΟΕ? ιϋλιστήρια, Χάλυβας Βιοµηχανίες Χάλυβα? Επέκταση της ζώνης 4? (κάτω από γραµµές υψηλής τάσης) ιάσπαρτη δόµηση 13

15 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΕΣ- ΥΝΑΤ/ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΣ ΜΟΣ ΕΠΕΚΤ/ΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 11 Αυλώνας ΒΙΠΑ 2,5 Ναι 84/84 ΓΠΣ 574/ /88 (1000+) 1267/ /93 ΖΟΕ Βόρειας Αττικής ΧΜΠ 3 Πρόταση ΖΟΕ Βόρειας Αττικής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ιάσπαρτη δόµηση 12 Αιγαλέω 1 86 ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 205/ /88 Όµορη µε Ελαιώνα Τροπ. 240/ /94 Τροπ. 347/09 13 Αφίδνες ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΖΟΕ 2 Πρόταση ΖΟΕ Β.Αττικής όµηση κατά µήκος οδικού δικτύου ΒΕΠΕ ΚΥΑ ΦΕΚ 1848Β/04 Τεχνόπολις 14 Αχαρνές 2 Χαµόµηλο ΒΙΠΑ 1,2 1,5 (150+) 3 Μονοµάτι 4 Ανθαγορά 15 Γέρακας ραπετσώνα ΒΙΠΑ 1,2 1,5 (88) 338 ΒΙΠΑ Σ : 0,6 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2 (150) Σχετική Πιθανή (ένταξη εκτός σχεδίου) 87 ΧΜΠ Ναι ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ?? 2 (34) 1,5 (20) 1,5 (13) Ναί Όχι Οχι??? ΓΠΣ 145/ /89 238/ / / /94 767/ /99-13/ /04 ΓΠΣ 514/ /88 Τροπ. 470/ /99 Τροπ. 199/ / ΓΠΣ 207/ /91 Οργάνωση, πυκνή δόµηση, µικρή κατάτµηση Βασική οργάνωση Στοιχειώδης οργάνωση, διασπορά δόµησης Ανάπτυξη εκτός ζώνης 17 Ελευσίνα ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ Πρόταση Μητροπολ. Παρέµβασης ΒΙΠΑ --- ΤΙΤΑΝ ΓΠΣ 627 /2005 ΤΙΤΑΝ Ιδιαίτ. χρήσεις ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5 Σχετική ΓΠΣ 627 /2005 Περιορισµένη δόµηση Καλυµπάκι ΒΙΠΑ --- 1,5 Πιθανοί ΓΠΣ 627 /2005 / (?) περιορισµοί ΖΟΕ ΕΟ / ΜΣ : 1,2 Χαλυβουργι 84/84 /ΓΠΣ /ΖΟΕ ΒΙΠΕ κή ΕΟ ΜΣ : 1,2 ιύλιστήρια 84/84 /ΓΠΣ Πετρόλα ΧΜΠ ΜΣ : 1,2 3 Σχετική ΓΠΣ 627 /

16 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 18 Ερυθρές ΒΙΟΠΑ 3 Πρόταση ΖΟΕ υτ.αττικής ΧΜΠ 3 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσανατολισµένο στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων 19 Καλύβια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. 3 «Πάρκο αγροτικής ανάπτυξης ΒΙΠΑ ΖΟΕ? 2,5 (370) Ναι 84/84 ΓΠΣ 1117 /96 ΖΟΕ Μεσ. 199/ /03 Σχετική οργάνωση ΒΙΠΑ 3 84/84 ΓΠΣ 1117 /96 (170) 20 Καµατερό ΒΙΠΑ 2,5 (40) ΓΠΣ 542/ /88 Ελεύθεροι χώροι 21 Κερατέα 22 Κερατσίνι ΒΕΠΕ 2545?? 2 (600) ΖΟΕ 199/ /03 ΓΠΣ557/ / ΒΙΠΑ ΕΗ ΖΟΕ 199/ /03 6 ΒΙΠΑ 84/84 11 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 206/ /91 7 «31 «ΕΗ 21 «81 «ΕΥ ΑΠ 84/84 ΓΠΣ 206/ /91 23 Κηφισιά ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 Πολεοδόµηση 24 Κορωπί ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 (140) Μικρή 84/84 ΓΠΣ 75/ / / /93 800/ / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 1 Ναι 84/84 ΓΠΣ899 /04 (80) ΖΟΕ 199/ / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 1,5 Σχετική 84/84 ΓΠΣ899 /04 (100) ΖΟΕ 199/ / ΧΜΠ 2,5 (240) ΖΟΕ 199/ / ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0.8 Βιοµηχανία 3 εξαιρετικά (520) ΓΠΣ899 /04 προηγµένης ΖΟΕ 199/ /03 τεχνολογίας & 3γενής (Κ1) Ολοκλήρωση πράξης εφαρµογής? Σχετική οργάνωση, υψηλές πυκνότητες Χρήσεις από ΓΠΣ: άρθ.4 & 11 του 166 εκτός από: κατοικία, εµπορικά, κέντρα διασκέδασης, πολι τισµό, εκπαίδευση, αθλητισµό κά 5? 49,53 «ΜΣ : 0,8 Οι ζώνες αυτές καταγράφονται, µόνο, στην αρχική λίστα των βιοµηχανικών ζωνών που έχει η υπηρεσία. Όµως, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον εντοπισµό έλεγχο αυτών των ζωνών. 15

17 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 25 Κρυονέρι ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 Μερική 84/84 Ν.3105/03 ΓΠΣ 275/ ΧΜΠ ΜΣ : 0,6 1 ΓΠΣ 275/ (10) 26 Λαύριο ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 (1,3 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5?? 84/84, ΖΟΕ125/ /98 εντός σχεδίου) ΓΠΣ 1260/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 27 Λυκόβρυση 1 75 ΒΙΠΑ 2 8 «28 Μαγούλα 29 Μάνδρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σχετική οργάνωση οµηµένη Επανέλεγχος ζωνών (υπάρχει 3 ζώνη?) ΓΠΣ 135/ /2009 Αρθ. 5 του??? ΓΠΣ 374/ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2 (40) Ναί? 84/84 ΓΠΣ 1362/ /92 Προτείνεται ως ΖΕΑ από 614/ /00 ΓΠΣ του ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 Όχι ΓΠΣ680/ /88 310/ /97 Μεγάλες µονάδες, (40) σχετική οργάνωση ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 (156) ΧΜΠ ΠΑΕΓΑΕ 2 (300) ΒΙΠΑ 2 (240) ΧΜΠ 2 (240) ΧΜΠ 1,5 (100) ΒΙΠΑ --- 1,5 (??) Ναι ΓΠΣ680/ /88 310/ /97 Μεγάλες µονάδες, προβληµατικό δίκτυο/ προσβάσεις. Επέκταση σε συνδυασµό µε ζώνη 6 Ναί Π. /γµα 703 /92 Επέκταση µέσω προτεινό- µενης ζώνης 5 Πρόταση Έλεγχος ΖΟΕ. Αττικής Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Ναι 84/84 ΓΠΣ 1066/ /03 Β. Εθνικής: Πυκνή δόµηση, µικρές κατατµήσεις, προβληµατική οργάνωση Ν. Εθνικής: ΒΙΠΑ Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής Ελεγχος ορίων Επέκταση ζώνης ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 Περιορισµένη ΓΠΣ 287/ / / /03 Μεγάλες µονάδες, σχετική οργάνωση ΧΜΠ ΜΣ : 1,2 1,5 (60) Περιορισµένη ΓΠΣ 1066/ /03 Μεγάλες µονάδες & αρτιότητες 5 9 ΧΜΠ ΓΠΣ 1066/ /03 Μεµωνοµένη χωροθέτηση 6 32 ΧΜΠ?? Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής Έλεγχος ορίων 16

18 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 30 Μαρκόπουλο ΒΙΟΠΑ /84 ΓΠΣ 210 /00 (20) ΖΟΕ Μεσογ. 199 / ΒΙΠΑ ΓΠΣ 210 / / ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0,6 Κ1 2 ΓΠΣ 210 /00 (1200) (450) ΖΟΕ 199 / ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,6 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5 ΓΠΣ 210 /00 ΧΜΠ ΧΜΠ (800) ΖΟΕ 199 /03 (Ν. 3212/03 31 Μέγαρα ΒΙΠΑ --- 2,5 Ναί 84/84? ΓΠΣ211/ /98 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Να διορθωθεί το όριο της ζώνης στον χάρτη Το ΓΠΣ αναφέρει 80 εκτάρια Καταγράφεται διαφοροποίηση µεταξύ ΓΠΣ & ΖΟΕ ως προς τη χρήση ιάχυση δόµησης, σχετική οργάνωση (800) 409/ /91? ΒΙΠΑ --- 1? ΓΠΣ 211/ /98 Αυτή είναι βάσει του 84/84? ΒΙΠΑ 2 Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής ιάσπαρτη δόµηση Έλεγχος ορίων ΕΟ 2 Ναί 84/84 Ν.3105/03 Φαίνεται ρυµοτοµηµένη Έλεγχος ορίων ΕΟ 2,5 Ναί 84/84 Ν.3105/03 (247) ΧΜΠ 2,5 Πρόταση ιασπορά δόµησης (617) ΖΟΕ. Αττικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Αγροτική ανάπτυξη 2,5 (744) Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Πάρκο αγροτικής ανάπτυξης ΒΙΠΑ Αγροτική Πρόταση ιασπορά δόµησης - ανάπτυξη??? Προσανατολισµένο στην 32 Μεταµόρφωση ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (µόνο το κοµµάτι Α. της Εθνικής?) 33 Μοσχάτο 34 Ν.Ιωνία 1,5 (215) Περιορισµένη 84/84 ΓΠΣ 440/ /92 401/ /96 614/ / ΒΙΠΑ ΓΠΣ 386/ / / / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,2 επί ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 1063/ /04 Πειραιώς & 1 Βλ. λίστα 103 ΑΑΠ/07 για άλλες Τροπ. Πειραιώς περιοχές 1 5 ΒΙΠΑ Καθορίζεται ως ΖΕΑ 2 2 ΒΙΠΑ Καθορίζεται ως ΖΕΑ επεξεργασία αγροτ. πρ. Σχετική οργάνωση, ψηλές πυκνότητες/ µικρές κατατµήσεις (Το τµήµα που είναι Α. της εθνικής ΒΙΟΠΑείναι βάσει του 84/84) Ενιαία µε παρακάτω ζώνη εξυγίανσης - όµορες µε Ελαιώνα / µικρές αδόµητες εκτάσεις 1 ΓΠΣ 662/ /95 Carrefour + πυκνδοµηµένα 1 ΓΠΣ 662/ /95 17

19 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 34 Ν. Ιωνία ΒΙΠΑ Καθορίζο-νται ως ΖΑΣ µε αυξηµένο συντελεστή κατά 0,4 και µόνο για χρήση καταστ/των & γραφείων ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 84/84 ΓΠΣ 662 /95 Eurobank +mediacube.gr (πυκνοδοµηµένο) 35 Ν.Λιόσια 1 46 ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,3? (ΠΕ) 1,5 ΓΠΣ 226/ /91 79/ /95 Πυκνοδοµηµένη / µικρές αδόµητες εκτάσεις 36 Ν. Πέραµος ΒΙΠΑ -- 2,5 ΓΠΣ 220 /90 (85) 2 45 ΒΙΠΑ Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής 3 90 ΕΟ 84/84 ν.3105/05 Τµήµα στα Μέγαρα 37 Ν.Φιλαδέλφεια 1 5 ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 527/ / / /92 158/ /03 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 84/84 ΓΠΣ 662 /95 ανατολικα ΗΣΑΠ = εµπορικό κέντρο +ΑΒ δυτικά ΗΣΑΠ = κατ/σµός σεισµόπληκτων + κατοικία + ελεύθ.χώροι? 2 27 «-- ΓΠΣ 527/ / «-- ΓΠΣ 527/ / «ΜΣ : 0,4 και Επαγγ.εργαστήρια 1,5 ΓΠΣ 1254/ /92 ΧΟ, έως 0,9 µετά από αγορά Σ εµπορικές εκθέσεις, γραφεία 5 12 ΧΜΠ ΒΙΠΑ ΓΠΣ 527/ / ΒΙΠΑ --- ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΠΣ 527/ / / /92, 158/ /03 Αρχική βάση καταγράφει λάθος χρήση - Ελεύθεροι χώροι πράσινο 38 Ν.Χαλκηδόνα 39 Παιανία 1 15 ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 657/ / / θέσεις ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 657/ / / ΒΙΠΑ -- 1,5 84/84 ΓΠΣ1062/ /86 (170) 896/ /97 ΖΟΕ199/ /03 Συνολικά 4 διάσπαρτες ζώνες. Ο Σκλαβενίτης καλύπτει τη µεγαλύτερη ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ Σ : 0,2 Κάλυψη: 10% Κ2 3 ΓΠΣ 896/ /97 ΖΟΕ199/ /03 18

20 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 40 Παλλήνη 1 41 Πειραιάς (100) 378 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΠΑ ΧΜΠ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ Σ : 0,4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Κ1 ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ?? 1 1,5 (77) ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΠΣ 421/ / / /93 859/ /99 ΖΟΕ 199/ /03 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το ΓΠΣ προβλέπει την έκδοση αδειών για χονδρ. µόνο µετά από πολεοδόµηση περιοχής Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται από ΓΠΣ ως πολεοδοµικό κέντρο ΒΙΠΑ 1 Σχετικά µεγάλες ΓΠΣ 79 /88 επιφάνειες Κλωστ/ντουργία Αιγαίο ΒΙΠΑ 1 Πυκνοδοµηµένη ζώνη 42 Πέραµα ΒΙΠΑ ΜΣ : 2,6 (?) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 79 / / /04 103ΑΑΠ/07 Τροπ. Πειραιώς ΒΙΠΑ /84 ΓΠΣ 550/ / ΕΟ /84 ΓΠΣ 550/ / ΕΟ /84 ΓΠΣ 550/ /90 1) Τέρµα Πειραιώς: πυκνοδοµηµένη περιοχή + Κτίριο Κεράνη 2) Νότια της Πειραιώς: Εργοστάσιο Factory Outlet, Carrefour 4 ΣΧΙΣΤΟ 315 ΒΙΠΑ ΒΕΠΕ? 1 84/84 ν. 2742/99 Όρος Αιγάλεω 5 Αέριο 18 ΒΙΠΑ 1 ν. 2742/99 Όρος Αιγάλεω 43 Περιστέρι ΒΙΠΑ 1 2 (3 θέσεις) 75 ΒΙΠΑ 1 84/84 ΓΠΣ 332/ /89 439/ /92 3 ΒΙΑΜΑΧ 31 ΒΙΠΑ? 44 Πικέρµι 1 ΕLITE 52 ΒΙΠΑ 1 ΓΠΣ 270/ /04 ΖΟΕ 199/ /03 Η ζώνη χρειάζεται επέκταση για να εντάξει δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Πυκνοδοµηµένες ζώνες χωρίς κενά 45 Πολυδένδρι ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ 2,5 (660) Πρόταση ΖΟΕ Β.Αττικής 19

21 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 46 Σαλαµίνα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟ -- 1? 84/84 ΓΠΣ 1105 /97 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 97 ΕΟ 1,5 (20) ΒΙΠΑ 2,4 (320) 4 28 ΧΜΠ 3 (20) 5 9 «1 84/84 Ν.3105/03 ΓΠΣ 1105/ /97 47 Σπάτα 6 15 « ΧΜΠ ΜΣ : 0,4 2 (60) ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0,6 και Πολεοδ/µικό 3 0,8 κέντρο µε (1000) µετα από εξαίρεση µεταφορά Σ κατοικία, Κ «2,5 (500) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Σ : 0.3 Κ3 3 ΓΠΣ 250/ /99 ΓΠΣ 250/ /99 & ΖΟΕ 199/ /03 ΖΟΕ 199/ /03 Βάσει ΓΠΣ: επιχειρηµατικά πάρκα µε χρήση πολεοδοµικού κέντρου Βάσει ΖΟΕ: Κ1 48 Ταύρος 1 42 ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου? 49 Φυλή ΒΙΠΕ εν έχει πολεοδ/θεί 2,5 (500) ΒΙΠΑ 2,5 (768) 834/ /87 Πυκνοδοµηµένη ζώνη µε µια σηµαντική ελεύθερη έκταση ΚΥΑ 429/ /86 Πρόταση ΖΟΕ Φυλής 50 Χαϊδάρι ΕΟ 84/84 Ν.3105/03 ζώνη = προτεινόµενη ζώνη από µη θεσµοθετηµένη ΖΟΕ ζώνες / τιµές = χρειάζεται επανέλεγχος / επαλήθευση * Στην καταγραφή αυτή δεν περιλαµβάνονται οι δήµοι Καπανδριτίου και Υµητού οι οποίοι όµως περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 & 2 µε αρίθµηση 51 & 52 αντίστοιχα ** Οι αναγραφόµενοι όροι δόµησης καταγράφηκαν από θεσµοθετηµένα ΓΠΣ ή θεσµοθετηµένες ΖΟΕ ανάλογα µε το καθεστώς θεσµοθέτησης των ζωνών. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση αναφορικά µε το εντός εκτός σχεδίου καθεστώς των ζωνών αυτών, εγχείρηµα που ήταν εκτός του πλαισίου αυτής της ανάθεσης. *** Για λεπτοµερή καταγραφή των επιτρεπόµενων χρήσεων γης σε ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και Επιχειρηµατικά Πάρκα, βλ. σχετική λίστα **** Η στήλη αυτή καταγράφει τη διαθέσιµη χωρητικότητα των ζωνών η οποία παίρνει τις τιµές 1-3: 1= κορεσµένη & 3= κενή. Οι τιµές στην παρένθεση δείχνουν τις αδόµητες εκτάσεις σε στρ. 20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 Ι1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 559.467 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56.836 (Έδρα: Αγία Παρασκευή) 2. ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης Ο Δήμος Αχαρνών ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης 2 Ανάλυση SWOT Δυνατά σημεία (S) Αδυναμίες (W) Ευκαιρίες (O) Απειλές (T) Γεωγραφική θέση Μεταφορικό δίκτυο Στρατηγική θέση στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Οκτώβρης 2008 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης επιτυγχάνεται μέσα από το Γ.Π.Σ. Σε βάθος χρόνου οριοθέτηση των οχλουσών δραστηριοτήτων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση 5.15-03-2017) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία 2. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4447/16) Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 6ο Αθηνών 7ο Αθηνών 8ο Αθηνών 9ο Αθηνών 10ο Αθηνών 11ο Αθηνών 27ο Αθηνών 39ο Αθηνών 43ο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3. ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3. ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα) Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3 ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα).. /.. / 2017 Αρ. Πρωτ.:. Προς τη Διεύθυνση ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Συγγενική σχέση με το παιδί:..... Τηλέφωνο:.... E mail:.. του Μουσικού Σχολείου..... Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ» Εισηγητής:. Χαρίσης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών Τίτλος: «Οι Μικροµεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Πάνος Σταθακόπουλος Πρόεδρος Οργανισµού Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πολεοδοµίας Α.Π.Θ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Τι είναι ένα Ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της καταγραφής των περιθωριοποιηµένων εκτάσεων της Αττικής καθώς και της αναγωγής αυτών σε εθνικό επίπεδο Ε. Μαύρου Τµήµα Εκπαίδευσης, ΚΑΠΕ emavrou@cres.gr Μεθοδολογία Καταγραφή 4 τύπων εδαφών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 1 Περιεχόμενα ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. Κεφάλαιο Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης. Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ.

Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης. Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ. Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ. εχνολογικά Πάρκα / Τεχνοπόλεις Οργανισμοί, με κύρια επιδίωξή την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής)

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ /19-1-04) [ΙΣΧΥΕΙ από 19-1-04] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: (26410) 55755, 56789 Fax: 31506 E-mail: tee_ait@tee.gr Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 20 Δεκεμβρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές του νόµου 2545/97

Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές του νόµου 2545/97 Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές του νόµου 2545/97. Μαρίνος Κουρής Τοµέας Ανάλυσης, Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ιεργασιών & Συστηµάτων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση ΕΜΠ Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας,Σχολή Αρχιτεκτόνων Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση Η νομοθετική προστασία του Υμηττού, ως αναγκαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Υπουργού ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Βιοµηχανίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Υπουργού ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Βιοµηχανίας ! " # $ % & ' ( # % Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Βιοµηχανίας Σήµερα, µετά τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα