Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:"

Transcript

1 Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές ραστηριότητες Μαρία Ζήφου, ιδάκτωρ ΕΜΠ Πολεοδόµος-Χωροτάκτης ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 1. Παραγωγικοί υποδοχείς στην Αττική: καταγραφή, δυναµική 2. Πίνακας Α1 Χαρακτηριστικά στοιχεία παραγωγικών ζωνών στην Αττική 3. Προβλεπόµενες Χρήσεις Γης σε ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ προς Εξυγίανση & Επιχειρηµατικά Πάρκα 4. Πίνακας Α2. Καταγραφή και έκταση θεσµοθετηµένων παραγωγικών ζωνών 5. Πίνακας Α3. Καταγραφή και έκταση προτεινόµενων παραγωγικών ζωνών 6. Χάρτης 1. Οργάνωση παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Θεσµοθετηµένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Αττική: κατηγοριοποίηση, προβλήµατα, πολιτικές 2. Χωροταξικό πρότυπο και χωρική οργάνωση της Βιοµηχανίας: µια πρώτη προσέγγιση 3. Χωροθέτηση οργάνωση της βιοµηχανίας: προτεραιότητες παρέµβασης, γενικές κατευθύνσεις, 4. Οργάνωση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας / µεταποίησης: εναλλακτικές προσεγγίσεις 5. Προτάσεις προς συζήτηση για το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σύντοµη ανασκόπηση του θεσµικού πλαισίου για τη Βιοµηχανία 2. Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία 1

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 2

4 Α1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΥΝΑΜΙΚΗ Στο παρόν κείµενο γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης του «δυναµικού» των παραγωγικών υποδοχέων στην Αττική µε κύριο στόχο την εκτίµηση της υφιστάµενης προσφοράς σε γη για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, υπολογίζεται η συνολική έκταση που καταλαµβάνουν στο σύνολο τους οι παραγωγικές ζώνες ανά κατηγορία ζώνης και γίνεται µια γενική εκτίµηση της διαθέσιµης σε αυτές χωρητικότητας. Τα σχετικά µεγέθη οµαδοποιούνται και παρουσιάζονται ανά (Καλλικρατική) χωρική ενότητα και παρουσιάζονται στη συνέχεια παράλληλα µε γενικές διαπιστώσεις / παρατηρήσεις που διατυπώνονται προς την υπηρεσία σε σχέση µε ζητήµατα οργάνωσης και επέκτασης των υποδοχέων. Μεθοδολογία Η συνολική έκταση της γης που διατίθεται / κατανέµεται στην Αττική για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα υπολογίστηκε ως το άθροισµα της έκτασης των παραγωγικών ζωνών που έχουν ήδη θεσµοθετηθεί ή προτείνονται για θεσµοθέτηση στην Αττική 1. Η έκταση και αποµένουσα χωρητικότητα για το σύνολο των θεσµοθετηµένων και προτεινόµενων παραγωγικών ζωνών καταγράφονται ανά ζώνη και ανά ήµο στους πίνακες Π2 και Π3, αντίστοιχα (οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος του κειµένου). Όπως φαίνεται στους πίνακες, ένας σηµαντικός αριθµός ήµων περιλαµβάνει περισσότερες από µια παραγωγικές ζώνες οι οποίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, ΒΕΠΕ, Χονδρεµπόριο και Επιχειρηµατικά Πάρκα (τα οποία συγκεντρώνουν ένα σύνολο δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων). Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε τους όρους δόµησης, χρήσεις γης και καθεστώς θεσµοθέτησης των ζωνών αυτών περιλαµβάνονται στον Πίνακα Π1. Τέλος, η χωροθέτηση των παραγωγικών ζωνών στην Αττική απεικονίζεται στον Χάρτη 1. Η εκτίµηση της αποµένουσας χωρητικότητας έγινε µε στόχο τον προσδιορισµό των αδόµητων εκτάσεων γης που είναι διαθέσιµες για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ήδη θεσµοθετηµένες και προτεινόµενες ζώνες. Ο υπολογισµός έγινε ξεχωριστά για κάθε παραγωγική ζώνη µε τη χρήση του εργαλείου GIS. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η εκτίµηση αυτή είναι καθαρά ενδεικτική / προσεγγιστική και χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιφύλαξη λόγω µεθοδολογικών προβληµάτων που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την απουσία δεδοµένων σχετικών µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων. 1 Οι προτάσεις αυτές προβλέπονται από τις µη θεσµοθετηµένες ΖΟΕ Φυλής, Βόρειας και υτικής Αττικής 3

5 Ι. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 1. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στην Αττική* Θεσµοθετηµένες Ζώνες Συνολική έκταση (στρ) Αποµένουσα Χωρητικότητα Προτεινόµενες Ζώνες Συνολική έκταση (στρ) Αποµένουσα Χωρητικότητα Ζώνη ΒΙΠΑ 35250, , , ,00 ΧΜΠ 10487, , , ,50 Προς Εξ/νση 7909, ,25** ΒΕΠΕ 1580, ,00 256,00 1,00 ΕΠ 5731, , , ,80 Σύνολο , , , ,30 * Στα γενικά αυτά σύνολα δεν περιλαµβάνεται ο Ελαιώνας (9000 στρ.) * Τα µεγέθη σε κόκκινο χρώµα υποδηλώνουν ότι λόγω αδυναµίας καταµέτρησης / προσέγγισης όλων των αδόµητων εκτάσεων, η συνολική αποµένουσα χωρητικότητα είναι µεγαλύτερη από τα αναγραφόµενα µεγέθη Β. ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Πίνακας 2. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη. Αττική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 16154, ,60* 7339, ,00 ΧΜΠ 9144, , , ,50 Προς Εξ/νση 2814,00 271, ΒΕΠΕ 565,00 500,00 256,00??? ΕΠ 3091, ,80 Σύνολο 28677, , , ,30 Γενικές Παρατηρήσεις Στην περιοχή υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις τόσο σε θεσµοθετηµένους υποδοχείς όσο και σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων που προτείνονται για θεσµοθέτηση 4

6 από τη ΖΟΕ. Αττικής για τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας / βιοτεχνίας, χονδρεµπορίου και logistics (πίνακας 2) Καταγράφονται µεγάλες σε έκταση βιοµηχανικές συγκεντρώσεις (4 συνολικά) που φαίνεται να παρουσιάζουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης τους (στις περισσότερες µε υιοθέτηση / ενσωµάτωση των προτεινόµενων από τη ΖΟΕ όµορων ζωνών) Οι περιοχές εξυγίανσης (3) είναι περιοχές ΒΙΠΑ (µια αυτόνοµη και δύο που βρίσκονται στις παρυφές υφιστάµενων ΒΙΠΑ) µε µεγάλες συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων και µικρή αποµένουσα χωρητικότητα Άνω Λιόσια Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για Βιοµηχανία και ειδικά στη ΒΕΠΕ (δεν είναι δυνατός ο σαφής προσδιορισµός τους) Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΖΟΕ για µια ακόµη ζώνη ΒΙΠΕ (ζώνη 2) µε στόχο τη συνένωση µε υφιστάµενη ΒΙΠΕ για βελτίωση δυνατότητας οργάνωσης Ασπρόπυργος Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για Βιοµηχανία (280+ στρ.) Οι ζώνες 4, 9(προτεινόµενη) και 14 (συνολικά 1610 στρ. µε σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και εποµένως µπορούν να διαµορφώσουν µια ενιαία ζώνη ΒΙΠΑ µε δυνατότητα οργάνωσης Πιθανώς χρειάζεται οργάνωση η κύρια βιοµηχανική ζώνη φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ζώνης ΕΟ Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για ΧΜΠ (500 + στρ.) Οι προτεινόµενες ζώνες ΧΜΠ (11 &12) είναι ήδη δοµηµένες και φαίνονται οργανωµένες υπάρχουν διαθέσιµες, διάσπαρτες εκτάσεις προτείνεται η θεσµοθέτηση τους Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των ζωνών ΧΜΠ κατά µήκος της Αττικής Οδού, οι οποίες φαίνεται να χρειάζονται οργάνωση. Μπορεί να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε ζώνες στη Φυλή η µία εκ των οποίων είναι ΒΕΠΕ (να λειτουργήσει αυτή ως Επιχειρηµατικό Πάρκο για την περιοχή? να ελεγχθεί το καθεστώς της) Να θεσµοθετηθεί το προτεινόµενο από τη ΖΟΕ Επιχειρηµατικό Πάρκο Για τον τελικό χαρακτηρισµό του να εξετασθεί η συµβατότητα / αντιστοιχία µεταξύ των ήδη υφιστάµενων και των προβλεπόµενων χρήσεων Προσέγγιση προβλήµατος χωροθέτησης δευτερογενών δραστηριοτήτων βόρεια της Αττικής Οδού (βάσει διατάγµατος χρήσεων γης της Αττικής Οδού και µε τι όρους) Ελευσίνα ύσκολο να προσδιοριστούν διαθέσιµες εκτάσεις για βιοµηχανία ιδιαίτερα στη ζώνη ΕΟ (να ζητηθεί γνώµη της υπηρεσίας) 5

7 Μεγάλη ζώνη ΧΜΠ µε σηµαντική χωρητικότητα (περίπου 1800 στρ.) σε συνέχεια του προτεινόµενου ΕΠ στον Ασπρόπυργο Μέγαρα 2 Γενικά φαίνεται ότι υπάρχει σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα για βιοµηχανικές δραστηριότητες (> 1000 στρ.) κα υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης της µεγαλύτερης βιοµηχανικής ζώνης η οποία έχει σηµαντική διαθέσιµη χωρητικόητα Πρόταση ΖΟΕ Προτείνεται ένας σηµαντικός αριθµός ζωνών κυρίως βιοµηχανικών (3190 στρ.), ΧΜΠ, ΕΠ (καταλληλότητα χωροθέτησης?) και αγροτικής βιοµηχανίας στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει ήδη δραστηριότητα Μαγούλα Και οι δύο Βιοµηχανικές ζώνες οι οποίες ειναι ουσιαστικά κορεσµένες (< 200 στρ. διαθέσιµα) έχουν χαρακτηριστεί «Προς Εξυγίανση». Η προτεινόµενη από τη ΖΟΕ βιοµηχανική ζώνη είναι και αυτή δοµηµένη στο µεγαλύτερο της τµήµα --- Να διερευνηθούν τάσεις χωροθέτησης νέων δραστηριοτήτων / χρήσεων Μικρή, επίσης, διαθέσιµη χωρητικότητα για ΧΜΠ (300 στρ. περίπου). Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της ΖΟΕ για α) επέκταση της ζώνης ΧΜΠ (µε οργάνωση της νέας ενιαίας ζώνης), β) συνένωση της 2 ης προτεινόµενης ζώνης ΧΜΠ µε ΒΙΠΑ για δυνατότητα οργάνωσης Μάνδρα 3 Το κεντρικό τµήµα της βιοµηχανικής περιοχής φαίνεται κορεσµένο (δεν υπάρχει εικόνα για το κοµµάτι που είναι νότια του οδικού άξονα) υνατότητα συνένωσης όλων των περιφερειακών ζωνών (µία εκ των οποίων είναι ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, σε γειτνίαση µε την κεντρική ΒΙΠΑ) σε µια ενιαία ζώνη µε στόχο την οργάνωση τους Νέα Πέραµος Επαρκής χωρητικότητα βιοµηχανικής ζώνης (φαίνεται να είναι περιοχή κατοικίας) Η προτεινόµενη από τη ΖΟΕ ΒΙΟΠΑ φαίνεται να καλύπτει υφιστάµενες δραστηριότητες Φυλή Σηµαντική χωρητικότητα θεσµοθετηµένης ΒΕΠΕ (500 στρ) και προτεινόµενης από ΖΟΕ ΒΙΠΕ (> 700 στρ.). Μπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε Ασπρόπυργο 2 Ολοκληρώθηκε ο επανέλεγχος των θεσµοθετηµένων και προτεινόµενων ζωνών που εκκρεµούσε 3 Ολοκληρώθηκε ο επανέλεγχος των ζωνών 6

8 Ερυθρές Υπάρχουν µόνο προτεινόµενες ζώνες Γ. ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Πίνακας 3. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Β. Αττική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 5352, ,00 247,96 200,00 ΧΜΠ 175,26 10, , ,00 Προς Εξ/νση 1243,00 180, ΒΕΠΕ ΕΠ 1070, , ,00 669,00 Σύνολο 7841, , , ,00 Στην περιοχή υπάρχουν σηµαντικές βιοµηχανικές κυρίως συγκεντρώσεις. Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (1000 περίπου στρ.) βρίσκεται στη ΒΙΠΑ του Αυλώνα ενώ οι υπόλοιπες εντοπίζονται διάσπαρτα κυρίως στις Αχαρνές. Ο πόλος Κρυονέρι-Αγ.Στέφανος-Άνοιξη είναι ουσιαστικά κορεσµένος και µε περιορισµένες δυνατότητες επέκτασης (λόγω φυσικού περιβάλλοντος και οικιστικής ανάπτυξης). Εδώ φαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί έµφση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα γιατί οι περισσότερες σηµαντικές συγκεντρώσεις διατρέχονται ή περιβάλλονται από ρέµατα. Επίσης, οι διάφορες προτεινόµενες ζώνες (Προς εξυγίανση και ΧΜΠ) βρίσκονται είτε σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (Τεχνόπολη στις Αφίδνες) είτε σε γεωργική γη που φαίνεται ότι καλλιεργείται (Αυλώνας, Πολυδένρι, Καπανδρίτι). Οι προτεινόµενες από τη ΖΟΕ παραγωγικές ζώνες και γενικότερα η ανάπτυξη βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις πολιτικές κατευθύνσεις των «Χωρικών Ενοτήτων» Να ελεγχθεί ο χαρακτηρισµός / οριοθέτηση των ζωνών που προτείνονται σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες (ολοκληρώθηκε) 7

9 . ΜΕΣΟΓΕΙΑ Πίνακας 4. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στα Μεσόγεια Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 5119,85 459, ΧΜΠ 842, Προς Εξ/νση 1063,00 797, ΒΕΠΕ ΕΠ 4424, , Σύνολο 11449, ,19 Η συνολική έκταση των θεσµοθετηµένων υποδοχέων που υπάρχουν στην περιοχή για βιοµηχανία-βιοτεχνία και ΧΜΠ είναι, συγκριτικά, περιορισµένη και συγκεντρώνεται κυρίως στην Παιανία η βιοµηχανική περιοχή της οποίας διαµορφώνει µαζί µε τη ζώνη του Κορωπίου τον βασικό βιοµηχανικό πόλο της περιοχής (ακολουθούν ο Γέρακας και η Παλλήνη). Αντίστοιχα περιορισµένη είναι και η εναποµένουσα χωρητικότητα αυτών των υποδοχέων. Αντίθετα, η περιοχή διαθέτει σηµαντικές αδόµητες εκτάσεις σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που έχουν θεσµοθετηθεί από τη ΖΟΕ Μεσογείων (πίνακας 4). Οι ζώνες αυτές µπορούν να παραλάβουν δευτερογενείς δραστηριότητες ταυτόχρονα όµως παρέχουν και τη δυνατότητα διαµόρφωσης συνθηκών / µηχανισµών για εδραίωση της ευρύτερης αυτής περιοχής ως πόλου προσέλκυσης καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στα Σπάτα όπου η µία ζώνη φαίνεται ότι είναι ήδη πολεοδοµηµένη (να ελεγχθεί) (Σηµ. αντίθετα, στην Παιανία η ζώνη του ΕΠ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξυγίανση της βιοµηχανικής περιοχής Παιανίας- Κορωπίου). Τέλος, στο Μαρκόπουλο και οι δύο θεσµοθετηµένες ζώνες (προς εξυγίανση και ΕΠ) που είναι όµορες διαθέτουν σηµαντικές εκτάσεις. Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Σε αντίθεση µε την προηγούµενη χωρική ενότητα, η Λαυρεωτική περιλαµβάνει σηµαντικές εκτάσεις βιοµηχανίας και χονδρεµπορίου στις οποίες περιλαµβάνεται και η οργανωµένη ζώνη στην Κερατέα (ΒΕΠΕ) η οποία διαθέτει σηµαντικό απόθεµα γης. Στις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνεται και η παράκτια ζώνη του Λαυρίου (επίσης µε σηµαντική διαθέσιµη χωρητικότητα που δεν έχει προσµετρηθεί στον παρακάτω πίνακα) 8

10 Πίνακας 5. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Λαυρεωτική Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 1161,56 542, ΧΜΠ Προς Εξ/νση 1255,58 1, ΒΕΠΕ 1015, ΕΠ 236,00 1, Σύνολο 3668, ,00 ΣΤ. ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ Πίνακας 6. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στη Ν. Πειραιά Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 2712,01 412, ΧΜΠ 325,44 26, Προς Εξ/νση 306,00 0, ΒΕΠΕ ΕΠ ,00 500,00 Σύνολο 3343,45 438,00 500,00 500,00 Γνωστά λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα µικρών βιοµηχανικών συγκεντρώσεων στον ιστό της πόλης Σηµαντικό απόθεµα βιοµηχανικού κτιριακού κελύφους εκτός υποδοχέων στον αστικό ιστό (ειδικά στον Πειραιά) που δεν καταγράφεται. Επίσης δεν έχουµε γενικότερη εικόνα για κενά κελύφη και αλλαγές χρήσεων εντός των υποδοχέων Στο ΕΠ περιλαµβάνεται η έκταση στη ραπετσώνα που προγραµµατίζεται για µητροπολητική παρέµβαση (και καταγράφεται στις προτεινόµενες ζώνες) Στη Σαλαµίνα φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς εκτάσεις για να καλύψουν τοπικές και περιφερειακές (?) ανάγκες 9

11 Ζ. ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ Πίνακας 7. Έκταση & χωρητικότητα παραγωγικών ζωνών ανά κατηγορία ζώνης στο Λεκανοπέδιο Θεσµοθετηµένες Ζώνες Προτεινόµενες Ζώνες Ζώνη Συνολική Αποµένουσα Συνολική Αποµένουσα έκταση (στρ) Χωρητικότητα έκταση (στρ) Χωρητικότητα ΒΙΠΑ 4750,50 398, ΧΜΠ 0,00 0, Προς Εξ/νση 1228,34 395, ΒΕΠΕ ΕΠ Σύνολο 5978,84 438,10 Κορεσµός υφιστάµενων υποδοχέων Αξιολόγηση επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον στο βόρειο τµήµα Να γίνει καταγραφή εµπειρίας από πολεοδόµηση ΒΙΠΑ Κηφισιάς Μετασχηµατισµός υφιστάµενων ζωνών σε Αθήνα, Μοσχάτο, Ν. Ιωνία και Ν. Φιλαδέλφια µέσω χαρακτηρισµού τους σε ζώνες Προς εξυγίανση 10

12 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 1) Κυριαρχία 2 αναπτυξιακών αξόνων: a. ΠΑΘΕ συγκέντρωση ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ κυρίως στις παρυφές του αστικού ιστού στο βόρειο τµήµα του λεκανοπεδίου και Βόρεια Αττική (σε γεωργική γη, βλ. Πολυδένδρι, Αυλώνας) και µικρότερες ζώνες µέσα στον αστικό ιστό (κυρίως Περιστέρι,. Αθηναίων, Ν. Ιωνία). Κυρίαρχη τάση εξυγίανσης βασικών υποδοχέων µε ένταξη χρήσεων 3γενούς τοµέα b. Αττική Οδός αναπτύξεις κυρίως στην περιοχή του Θριασίου (συνάρτηση µε αναπτυξιακούς πόλους) 2) Πόλοι ανάπτυξης a. Θριάσιο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ και Χονδρεµπορίου που στην πλειοψηφία τους αποτελούν κορεσµένους υποδοχείς στις παρυφές οικιστικών αναπτύξεων (γειτνίαση µε αστικό ιστό). Καταγράφονται οι ακόλουθες τάσεις: i. επέκταση δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου ( χαρακτηρισµός της περιοχής σε διαµετακοµιστικό κέντρο-πόλο διεθνούς/ εθνικής εµβέλειας), ii. κορεσµένες βιοµηχανικές περιοχές µε προβλήµατα οργάνωσης / περιβάλλοντος, iii. εξυγίανση βιοµηχανικών υποδοχέων µέσω τριτογενοποίησης τους και πιθανής αποβιοµηχάνισης τους, iv. δίνεται η δυνατότητα επέκτασης βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε κύριο προσανατολισµό στον πρωτογενή τοµέα b. Ελαιώνας βρίσκεται σε διαδικασία µετασχηµατισµού, ερώτηµα προς ποια κατεύθυνση προσέγγιση του σε σχέση µε πολιτική για brownfields c. Μεσόγεια µε εξαίρεση τις παραδοσιακές βιοµηχανικές ζώνες Κορωπίου και Παιανίας (που µάλλον συγκεντρώνουν δραστηριότητες περιφερειακής εµβέλειας) η περιοχή διαθέτει ζώνες που µπορούν να υποδεχθούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες της νέας ή/και πράσινης οικονοµίας. Η δυνατότητα αυτή συναρτάται µε τον χαρακτήρα των συγκεκριµένων περιοχών (ΕΠ) και όχι µε τον βαθµό οργάνωσης τους (µε εξαίρεση τη ΒΕΠΕ Κερατέας). Λόγω του µικρού βαθµού ανάπτυξης των περιοχών αυτών υπάρχει ακόµη η δυνατότητα οργάνωσης τους d. Πειραιάς Πέραµα ραπετσώνα: αναπτυξιακή προοπτική / δυναµική σε συνάρτηση µε νέο / διεθνή ρόλο του λιµανιού και νέες οικονοµίες 3) Συγκεντρώσεις µεµονωµένες χωροθετήσεις στον αστικό ιστό: αυτές κυρίως χαρακτηρίζονται από τον σταδιακό µετασχηµατισµό τους µέσω της παραλαβής νέων χρήσεων του 3γενούς τοµέα (µε ή χωρίς διαδικασία χαρακτηρισµού τους σε περιοχές προς εξυγίανση) 11

13 Α/Α ΗΜΟΣ* ΖΩΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΤΑ- ΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ** ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ*** ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ**** ΥΝΑΤ/ΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Αγ.Βαρβάρα 1 87 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 420/ /89 Τροπ. 56/ /96 2 Αγ. ηµήτριος 1 6 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 195/ /88 Τροπ. 277/ /99 3 Αγ. Ι. Ρέντης 1 66 ΒΙΠΑ Παραµένει εκτός σχεδίου 1038/ /87 729/ /90 4 Αγ.Στέφανος ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 1,5 Ναι 84/84 και 5 Αθήνα 6 Άλιµος ΒΙΠΑ Έλεγχος για ένταξη όλων των ζωνών στο σχέδιο (60) ΓΠΣ 561/ /95 ΓΠΣ 80/ /88 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μικρή κατάτµηση στη 2 η ζώνη Τρεις γέφυρες: παληό εργοστάσιο ΒΟΤΡΥΣ & ελεύθεροι χώροι (στην ίδια ιδιοκτησία?) 2 19 ΒΙΠΑ «??? Μπροστά από αµαξοστάσιο µετρό Σεπολίων ΒΙΠΑ «Όµορη µε Ελαιώνα ζώνη - Λ.Αθηνών 4 9 ΕΟ (84/84) «Ster Cinemas & ελεύθεροι χώροι 5 9 ΕΟ (84/84) «Αχαρών = κατοικία 6 18 ΒΙΠΑ «brownfield? Αδόµητες εκτάσεις, πρώην εργοστάσιο 'Θερµίδα' 7 69 ΒΙΠΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 84/84 ΓΠΣΦΕΚ 19ΑΑΠ/07 Τροπ. Προµπονά 8 12 ΒΙΠΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΠΣΦΕΚ 1063 /04 ΦΕΚ103ΑΑΠ/07 Τροπ. Πειραιώς ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ 7 Ανθούσα ΧΜΠ 1,5 (35) Ελεγχος ΓΠΣ 36/ /87 Τροπ. 945/ /92 Τροπ. 24/ /95 Προµπονάς: Columbia / κατοικία στα όρια (εκτός ζώνης?) 2 διαφορετικές ζώνες επί Πειραιώς - στην βόρεια περιλ/βάνονται Μεταλλουργείο & Παυλίδης Εγκ/σεις Φαµαρ - Αναπρν Carrefour + McDonalds Μεγάλες επιφάνειες / ΟΑΕ - Ελεύθερος Τύπος (οργάνωση - κενά) οχι ΓΠΣ/ Τροπ. 1175/ /05 Μεγάλες επιφάνειες 12

14 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΕΣ- ΥΝΑΤ/ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΣ ΜΟΣ ΕΠΕΚ/ΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 8 Άνοιξη 1 36 ΒΙΠΑ 2 σχετική 84/84 ΓΠΣ 797/ /99 9 Άνω Λιόσια ΒΙΠΑ Εντός σχεδίου Πολεοδοµ/νη 2 (?) Ναι ΓΠΣ 829/ /87 Τροπ. 540/ /96 Ρυµοτοµία και βασικό οδικό δίκτυο 2 217* ΒΙΠΑ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ Φυλής Όµορη µε υφιστάµενη ζώνη 1 3 Τζαβερδέλα 395 ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 1 (80) Ναι (ανάγλυφο?) 84/84 ν.3105/03 Σχετική οργάνωση λόγω µεγέθους, περιµετρικό οδικό δίκτυο ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου 84/84 ν.3105/03 10 Ασπρόπυργος ΒΕΠΕ Πρόταση ΖΟΕ Φυλής ΒΙΠΑ 1 Περιορισµένη 84/ / /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΒΙΠΑ 2 Ναι 84/ / /96 (?) ΖΟE Ασπροπύρ. 3 4 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 555/ /89 322/ /95-125/ /9 735 ΒΙΠΑ 2 (250) 4 Ήµερος τόπος Υπάρχει διάσπαρτη δόµηση Σχετική οργάνωση, πυκνή δόµηση Μεγάλες µονάδες, βασικό οδικό δίκτυο Μεµ/µένη χωροθέτηση στον αστικό ιστό Ναι 84/84 ν.3105/03 Η προτεινόµενη ζώνη 14 αποτελεί προέκταση της??? Ε0 84/ / /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΧΜΠ 1,5 Ναι ΓΠΣ 555/ /89 (?) 322/ /95 125/ / ΧΜΠ ΓΠΣ 555/ /89 322/ /95 125/ / ΧΜΠ 1,5 (480) Ναι ΦΕΚ1085/ /96 ΖΟE Ασπροπύρ ΒΙΠΑ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής 10 ΕΗ 141 ΒΙΠΑ ΦΕΚ1085/ / ΧΜΠ ΖΟE Ασπροπύρ ΧΜΠ ΖΟΕ Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής ΧΜΠ ΖΟΕ Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΖΟΕ 2,5 Πρόταση ΖΟΕ υτ. Αττικής 14 Ελλιπή στοιχεία προσδιορισµού / οριοθέτησης της ζώνης Πρόταση από ΖΟΕ? ιϋλιστήρια, Χάλυβας Βιοµηχανίες Χάλυβα? Επέκταση της ζώνης 4? (κάτω από γραµµές υψηλής τάσης) ιάσπαρτη δόµηση 13

15 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΕΣ- ΥΝΑΤ/ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΣ ΜΟΣ ΕΠΕΚΤ/ΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 11 Αυλώνας ΒΙΠΑ 2,5 Ναι 84/84 ΓΠΣ 574/ /88 (1000+) 1267/ /93 ΖΟΕ Βόρειας Αττικής ΧΜΠ 3 Πρόταση ΖΟΕ Βόρειας Αττικής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ιάσπαρτη δόµηση 12 Αιγαλέω 1 86 ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 205/ /88 Όµορη µε Ελαιώνα Τροπ. 240/ /94 Τροπ. 347/09 13 Αφίδνες ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΖΟΕ 2 Πρόταση ΖΟΕ Β.Αττικής όµηση κατά µήκος οδικού δικτύου ΒΕΠΕ ΚΥΑ ΦΕΚ 1848Β/04 Τεχνόπολις 14 Αχαρνές 2 Χαµόµηλο ΒΙΠΑ 1,2 1,5 (150+) 3 Μονοµάτι 4 Ανθαγορά 15 Γέρακας ραπετσώνα ΒΙΠΑ 1,2 1,5 (88) 338 ΒΙΠΑ Σ : 0,6 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2 (150) Σχετική Πιθανή (ένταξη εκτός σχεδίου) 87 ΧΜΠ Ναι ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ ΒΙΠΑ?? 2 (34) 1,5 (20) 1,5 (13) Ναί Όχι Οχι??? ΓΠΣ 145/ /89 238/ / / /94 767/ /99-13/ /04 ΓΠΣ 514/ /88 Τροπ. 470/ /99 Τροπ. 199/ / ΓΠΣ 207/ /91 Οργάνωση, πυκνή δόµηση, µικρή κατάτµηση Βασική οργάνωση Στοιχειώδης οργάνωση, διασπορά δόµησης Ανάπτυξη εκτός ζώνης 17 Ελευσίνα ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ Πρόταση Μητροπολ. Παρέµβασης ΒΙΠΑ --- ΤΙΤΑΝ ΓΠΣ 627 /2005 ΤΙΤΑΝ Ιδιαίτ. χρήσεις ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5 Σχετική ΓΠΣ 627 /2005 Περιορισµένη δόµηση Καλυµπάκι ΒΙΠΑ --- 1,5 Πιθανοί ΓΠΣ 627 /2005 / (?) περιορισµοί ΖΟΕ ΕΟ / ΜΣ : 1,2 Χαλυβουργι 84/84 /ΓΠΣ /ΖΟΕ ΒΙΠΕ κή ΕΟ ΜΣ : 1,2 ιύλιστήρια 84/84 /ΓΠΣ Πετρόλα ΧΜΠ ΜΣ : 1,2 3 Σχετική ΓΠΣ 627 /

16 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 18 Ερυθρές ΒΙΟΠΑ 3 Πρόταση ΖΟΕ υτ.αττικής ΧΜΠ 3 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσανατολισµένο στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων 19 Καλύβια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. 3 «Πάρκο αγροτικής ανάπτυξης ΒΙΠΑ ΖΟΕ? 2,5 (370) Ναι 84/84 ΓΠΣ 1117 /96 ΖΟΕ Μεσ. 199/ /03 Σχετική οργάνωση ΒΙΠΑ 3 84/84 ΓΠΣ 1117 /96 (170) 20 Καµατερό ΒΙΠΑ 2,5 (40) ΓΠΣ 542/ /88 Ελεύθεροι χώροι 21 Κερατέα 22 Κερατσίνι ΒΕΠΕ 2545?? 2 (600) ΖΟΕ 199/ /03 ΓΠΣ557/ / ΒΙΠΑ ΕΗ ΖΟΕ 199/ /03 6 ΒΙΠΑ 84/84 11 ΒΙΠΑ ΓΠΣ 206/ /91 7 «31 «ΕΗ 21 «81 «ΕΥ ΑΠ 84/84 ΓΠΣ 206/ /91 23 Κηφισιά ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 Πολεοδόµηση 24 Κορωπί ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 (140) Μικρή 84/84 ΓΠΣ 75/ / / /93 800/ / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 1 Ναι 84/84 ΓΠΣ899 /04 (80) ΖΟΕ 199/ / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,4 1,5 Σχετική 84/84 ΓΠΣ899 /04 (100) ΖΟΕ 199/ / ΧΜΠ 2,5 (240) ΖΟΕ 199/ / ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0.8 Βιοµηχανία 3 εξαιρετικά (520) ΓΠΣ899 /04 προηγµένης ΖΟΕ 199/ /03 τεχνολογίας & 3γενής (Κ1) Ολοκλήρωση πράξης εφαρµογής? Σχετική οργάνωση, υψηλές πυκνότητες Χρήσεις από ΓΠΣ: άρθ.4 & 11 του 166 εκτός από: κατοικία, εµπορικά, κέντρα διασκέδασης, πολι τισµό, εκπαίδευση, αθλητισµό κά 5? 49,53 «ΜΣ : 0,8 Οι ζώνες αυτές καταγράφονται, µόνο, στην αρχική λίστα των βιοµηχανικών ζωνών που έχει η υπηρεσία. Όµως, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον εντοπισµό έλεγχο αυτών των ζωνών. 15

17 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 25 Κρυονέρι ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 Μερική 84/84 Ν.3105/03 ΓΠΣ 275/ ΧΜΠ ΜΣ : 0,6 1 ΓΠΣ 275/ (10) 26 Λαύριο ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,8 (1,3 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5?? 84/84, ΖΟΕ125/ /98 εντός σχεδίου) ΓΠΣ 1260/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 27 Λυκόβρυση 1 75 ΒΙΠΑ 2 8 «28 Μαγούλα 29 Μάνδρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σχετική οργάνωση οµηµένη Επανέλεγχος ζωνών (υπάρχει 3 ζώνη?) ΓΠΣ 135/ /2009 Αρθ. 5 του??? ΓΠΣ 374/ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2 (40) Ναί? 84/84 ΓΠΣ 1362/ /92 Προτείνεται ως ΖΕΑ από 614/ /00 ΓΠΣ του ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 Όχι ΓΠΣ680/ /88 310/ /97 Μεγάλες µονάδες, (40) σχετική οργάνωση ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1,5 (156) ΧΜΠ ΠΑΕΓΑΕ 2 (300) ΒΙΠΑ 2 (240) ΧΜΠ 2 (240) ΧΜΠ 1,5 (100) ΒΙΠΑ --- 1,5 (??) Ναι ΓΠΣ680/ /88 310/ /97 Μεγάλες µονάδες, προβληµατικό δίκτυο/ προσβάσεις. Επέκταση σε συνδυασµό µε ζώνη 6 Ναί Π. /γµα 703 /92 Επέκταση µέσω προτεινό- µενης ζώνης 5 Πρόταση Έλεγχος ΖΟΕ. Αττικής Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Ναι 84/84 ΓΠΣ 1066/ /03 Β. Εθνικής: Πυκνή δόµηση, µικρές κατατµήσεις, προβληµατική οργάνωση Ν. Εθνικής: ΒΙΠΑ Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής Ελεγχος ορίων Επέκταση ζώνης ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 Περιορισµένη ΓΠΣ 287/ / / /03 Μεγάλες µονάδες, σχετική οργάνωση ΧΜΠ ΜΣ : 1,2 1,5 (60) Περιορισµένη ΓΠΣ 1066/ /03 Μεγάλες µονάδες & αρτιότητες 5 9 ΧΜΠ ΓΠΣ 1066/ /03 Μεµωνοµένη χωροθέτηση 6 32 ΧΜΠ?? Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής Έλεγχος ορίων 16

18 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 30 Μαρκόπουλο ΒΙΟΠΑ /84 ΓΠΣ 210 /00 (20) ΖΟΕ Μεσογ. 199 / ΒΙΠΑ ΓΠΣ 210 / / ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0,6 Κ1 2 ΓΠΣ 210 /00 (1200) (450) ΖΟΕ 199 / ΒΙΠΑ ΜΣ : 0,6 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 2,5 ΓΠΣ 210 /00 ΧΜΠ ΧΜΠ (800) ΖΟΕ 199 /03 (Ν. 3212/03 31 Μέγαρα ΒΙΠΑ --- 2,5 Ναί 84/84? ΓΠΣ211/ /98 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Να διορθωθεί το όριο της ζώνης στον χάρτη Το ΓΠΣ αναφέρει 80 εκτάρια Καταγράφεται διαφοροποίηση µεταξύ ΓΠΣ & ΖΟΕ ως προς τη χρήση ιάχυση δόµησης, σχετική οργάνωση (800) 409/ /91? ΒΙΠΑ --- 1? ΓΠΣ 211/ /98 Αυτή είναι βάσει του 84/84? ΒΙΠΑ 2 Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής ιάσπαρτη δόµηση Έλεγχος ορίων ΕΟ 2 Ναί 84/84 Ν.3105/03 Φαίνεται ρυµοτοµηµένη Έλεγχος ορίων ΕΟ 2,5 Ναί 84/84 Ν.3105/03 (247) ΧΜΠ 2,5 Πρόταση ιασπορά δόµησης (617) ΖΟΕ. Αττικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Αγροτική ανάπτυξη 2,5 (744) Πρόταση ΖΟΕ. Αττικής Πάρκο αγροτικής ανάπτυξης ΒΙΠΑ Αγροτική Πρόταση ιασπορά δόµησης - ανάπτυξη??? Προσανατολισµένο στην 32 Μεταµόρφωση ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (µόνο το κοµµάτι Α. της Εθνικής?) 33 Μοσχάτο 34 Ν.Ιωνία 1,5 (215) Περιορισµένη 84/84 ΓΠΣ 440/ /92 401/ /96 614/ / ΒΙΠΑ ΓΠΣ 386/ / / / ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,2 επί ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 1063/ /04 Πειραιώς & 1 Βλ. λίστα 103 ΑΑΠ/07 για άλλες Τροπ. Πειραιώς περιοχές 1 5 ΒΙΠΑ Καθορίζεται ως ΖΕΑ 2 2 ΒΙΠΑ Καθορίζεται ως ΖΕΑ επεξεργασία αγροτ. πρ. Σχετική οργάνωση, ψηλές πυκνότητες/ µικρές κατατµήσεις (Το τµήµα που είναι Α. της εθνικής ΒΙΟΠΑείναι βάσει του 84/84) Ενιαία µε παρακάτω ζώνη εξυγίανσης - όµορες µε Ελαιώνα / µικρές αδόµητες εκτάσεις 1 ΓΠΣ 662/ /95 Carrefour + πυκνδοµηµένα 1 ΓΠΣ 662/ /95 17

19 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 34 Ν. Ιωνία ΒΙΠΑ Καθορίζο-νται ως ΖΑΣ µε αυξηµένο συντελεστή κατά 0,4 και µόνο για χρήση καταστ/των & γραφείων ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 84/84 ΓΠΣ 662 /95 Eurobank +mediacube.gr (πυκνοδοµηµένο) 35 Ν.Λιόσια 1 46 ΒΙΠΑ ΜΣ : 1,3? (ΠΕ) 1,5 ΓΠΣ 226/ /91 79/ /95 Πυκνοδοµηµένη / µικρές αδόµητες εκτάσεις 36 Ν. Πέραµος ΒΙΠΑ -- 2,5 ΓΠΣ 220 /90 (85) 2 45 ΒΙΠΑ Πρόταση ΖΟΕ.Αττικής 3 90 ΕΟ 84/84 ν.3105/05 Τµήµα στα Μέγαρα 37 Ν.Φιλαδέλφεια 1 5 ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 527/ / / /92 158/ /03 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΠΑ ΜΣ : 1 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 84/84 ΓΠΣ 662 /95 ανατολικα ΗΣΑΠ = εµπορικό κέντρο +ΑΒ δυτικά ΗΣΑΠ = κατ/σµός σεισµόπληκτων + κατοικία + ελεύθ.χώροι? 2 27 «-- ΓΠΣ 527/ / «-- ΓΠΣ 527/ / «ΜΣ : 0,4 και Επαγγ.εργαστήρια 1,5 ΓΠΣ 1254/ /92 ΧΟ, έως 0,9 µετά από αγορά Σ εµπορικές εκθέσεις, γραφεία 5 12 ΧΜΠ ΒΙΠΑ ΓΠΣ 527/ / ΒΙΠΑ --- ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΠΣ 527/ / / /92, 158/ /03 Αρχική βάση καταγράφει λάθος χρήση - Ελεύθεροι χώροι πράσινο 38 Ν.Χαλκηδόνα 39 Παιανία 1 15 ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 657/ / / θέσεις ΒΙΠΑ -- ΓΠΣ 657/ / / ΒΙΠΑ -- 1,5 84/84 ΓΠΣ1062/ /86 (170) 896/ /97 ΖΟΕ199/ /03 Συνολικά 4 διάσπαρτες ζώνες. Ο Σκλαβενίτης καλύπτει τη µεγαλύτερη ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ Σ : 0,2 Κάλυψη: 10% Κ2 3 ΓΠΣ 896/ /97 ΖΟΕ199/ /03 18

20 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 40 Παλλήνη 1 41 Πειραιάς (100) 378 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΠΑ ΧΜΠ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ Σ : 0,4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Κ1 ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ?? 1 1,5 (77) ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΠΣ 421/ / / /93 859/ /99 ΖΟΕ 199/ /03 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το ΓΠΣ προβλέπει την έκδοση αδειών για χονδρ. µόνο µετά από πολεοδόµηση περιοχής Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται από ΓΠΣ ως πολεοδοµικό κέντρο ΒΙΠΑ 1 Σχετικά µεγάλες ΓΠΣ 79 /88 επιφάνειες Κλωστ/ντουργία Αιγαίο ΒΙΠΑ 1 Πυκνοδοµηµένη ζώνη 42 Πέραµα ΒΙΠΑ ΜΣ : 2,6 (?) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 1 ΓΠΣ 79 / / /04 103ΑΑΠ/07 Τροπ. Πειραιώς ΒΙΠΑ /84 ΓΠΣ 550/ / ΕΟ /84 ΓΠΣ 550/ / ΕΟ /84 ΓΠΣ 550/ /90 1) Τέρµα Πειραιώς: πυκνοδοµηµένη περιοχή + Κτίριο Κεράνη 2) Νότια της Πειραιώς: Εργοστάσιο Factory Outlet, Carrefour 4 ΣΧΙΣΤΟ 315 ΒΙΠΑ ΒΕΠΕ? 1 84/84 ν. 2742/99 Όρος Αιγάλεω 5 Αέριο 18 ΒΙΠΑ 1 ν. 2742/99 Όρος Αιγάλεω 43 Περιστέρι ΒΙΠΑ 1 2 (3 θέσεις) 75 ΒΙΠΑ 1 84/84 ΓΠΣ 332/ /89 439/ /92 3 ΒΙΑΜΑΧ 31 ΒΙΠΑ? 44 Πικέρµι 1 ΕLITE 52 ΒΙΠΑ 1 ΓΠΣ 270/ /04 ΖΟΕ 199/ /03 Η ζώνη χρειάζεται επέκταση για να εντάξει δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Πυκνοδοµηµένες ζώνες χωρίς κενά 45 Πολυδένδρι ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ 2,5 (660) Πρόταση ΖΟΕ Β.Αττικής 19

21 Α/Α ΗΜΟΣ ΖΩΝΗ ΕΚΤΑΣ Η 46 Σαλαµίνα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΡΕΣ- ΜΟΣ ΥΝΑΤ/ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟ -- 1? 84/84 ΓΠΣ 1105 /97 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 97 ΕΟ 1,5 (20) ΒΙΠΑ 2,4 (320) 4 28 ΧΜΠ 3 (20) 5 9 «1 84/84 Ν.3105/03 ΓΠΣ 1105/ /97 47 Σπάτα 6 15 « ΧΜΠ ΜΣ : 0,4 2 (60) ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟ ΜΣ : 0,6 και Πολεοδ/µικό 3 0,8 κέντρο µε (1000) µετα από εξαίρεση µεταφορά Σ κατοικία, Κ «2,5 (500) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Σ : 0.3 Κ3 3 ΓΠΣ 250/ /99 ΓΠΣ 250/ /99 & ΖΟΕ 199/ /03 ΖΟΕ 199/ /03 Βάσει ΓΠΣ: επιχειρηµατικά πάρκα µε χρήση πολεοδοµικού κέντρου Βάσει ΖΟΕ: Κ1 48 Ταύρος 1 42 ΒΙΠΑ Εκτός σχεδίου? 49 Φυλή ΒΙΠΕ εν έχει πολεοδ/θεί 2,5 (500) ΒΙΠΑ 2,5 (768) 834/ /87 Πυκνοδοµηµένη ζώνη µε µια σηµαντική ελεύθερη έκταση ΚΥΑ 429/ /86 Πρόταση ΖΟΕ Φυλής 50 Χαϊδάρι ΕΟ 84/84 Ν.3105/03 ζώνη = προτεινόµενη ζώνη από µη θεσµοθετηµένη ΖΟΕ ζώνες / τιµές = χρειάζεται επανέλεγχος / επαλήθευση * Στην καταγραφή αυτή δεν περιλαµβάνονται οι δήµοι Καπανδριτίου και Υµητού οι οποίοι όµως περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 & 2 µε αρίθµηση 51 & 52 αντίστοιχα ** Οι αναγραφόµενοι όροι δόµησης καταγράφηκαν από θεσµοθετηµένα ΓΠΣ ή θεσµοθετηµένες ΖΟΕ ανάλογα µε το καθεστώς θεσµοθέτησης των ζωνών. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση αναφορικά µε το εντός εκτός σχεδίου καθεστώς των ζωνών αυτών, εγχείρηµα που ήταν εκτός του πλαισίου αυτής της ανάθεσης. *** Για λεπτοµερή καταγραφή των επιτρεπόµενων χρήσεων γης σε ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και Επιχειρηµατικά Πάρκα, βλ. σχετική λίστα **** Η στήλη αυτή καταγράφει τη διαθέσιµη χωρητικότητα των ζωνών η οποία παίρνει τις τιµές 1-3: 1= κορεσµένη & 3= κενή. Οι τιµές στην παρένθεση δείχνουν τις αδόµητες εκτάσεις σε στρ. 20

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα