ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων Υποχρεώσεις Μετόχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο εργασιών-πίνακες Έργων Έργα υπό Εκτέλεση Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Ασφαλίσεις Παγίων Λογιστική Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο Μέτοχοι ιοίκηση- ιεύθυνση Εργασιών Εταιρείας Συµµετοχές των Μελών του Σ και των Κυρίων Μετόχων στο Σ άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις Τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα χρήσης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνδεδεµένες εταιρείες µε την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες

3 9.4 Εταιρείες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εταιρεία Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή και τα µέλη του.σ ιεταιρικές συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (σε χιλ. ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος Εργασιών Κύκλος εργασιών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε , , ,06 Κύκλος εργασιών από Κοινοπραξίες , , ,39 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,46 Μικτά κέρδη από τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας (προ αποσβέσεων) , , ,11 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 232, , ,58 Σύνολο (προ αποσβέσεων) , , ,70 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) , , ,41 Έσοδα συµµετοχών από κοινοπραξίες (1) , , ,71 Έσοδα χρεογράφων και κέρδη πωλήσειως συµµετοχών και χρεογράφων 2.995, , ,26 Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 3.088, , ,86 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα -34, , ,20 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , , ,31 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,22 Κέρδη προ φόρων , , ,86 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ / ιανοµή κερδών στο προσωπικό (5) , , ,61 Συνολικό µέρισµα , , ,68 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (2) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) (σε ) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 0,98 1,59 1,18 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 1,00 1,58 1,17 Κέρδη Προ Φόρων Χρήσης 0,84 1,35 1,01 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ. (5) 0,53 0,83 0,63 Μέρισµα 0,35 0,40 0,40 1. Τα Έσοδα από συµµετοχές σε Κοινοπραξίες είναι προ φόρων. 2. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, µε υπεραξία που προέκυψε από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και µε την αναδοχή των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΤΕΒ. 3. Ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης προκύπτει από τη διαίρεση του µετοχικού κεφαλαίου στο τέλος κάθε χρήσης µε τη σηµερινή ονοµαστική αξία των 0,87 Ευρώ. 4. Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών, εκτός του µερίσµατος ανά µετοχή (βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσεως). 5. Στις Αµοιβές.Σ. περιλαµβάνονται και η διανοµή κερδών / µετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας. 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε χιλ. ) Κέρδη Προ Φόρων ηµοσιευµένων Αποτελεσµάτων Χρήσης , , ,86 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 205,40 13,00 75,00 Μείον: Επίδικες απαιτήσεις 616,30 198,00 268,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ Φόρων , , ,86 Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι , , ,25 Αµοιβές.Σ. & ιανοµή κερδών/µετοχών στο προσωπικό 1.907, , ,00 Αναµορφωµένα Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης & Aµοιβές.Σ , , ,61 Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Aµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Eλέγχου , , ,61 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12// /12//2003 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 974, ,16 564,70 Αναπόσβεστες Aσώµατες Ακινητοποιήσεις 0, , ,06 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,76 Συµµετοχές - Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , ,08 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,90 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,28 Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 1.417, ,63 894,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 Λογαριασµοί Τάξεως ,76 ΠΑΘΗΤΙΚΟ , , , ,13 Μετοχικό κεφάλαιο , , ,24 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,04 Προβλέψεις 0,00 73,98 73,98 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , , ,74 Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 9.133, , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,61 Λογαριασµοί Τάξεως , , ,13 (σε ) Λογιστική αξία µετοχής * 3,91 2,33 2,61 *Με βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης αναπροσαρµοσµένο ως προς την σηµερινή ονοµαστική αξία των 0,87 Ευρώ. 4

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ (σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/2003 Ίδια Κεφάλαια ηµοσιευµένου Ισολογισµού , , ,04 Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση 352,16 365,00 366,00 προσωπικού Επισφαλείς απαιτήσεις 1.408,66 660,75 894,39 Αποτίµηση συµµετοχών της ΑΚΤΩΡ στην χαµηλότερη 0, , ,76* τιµή µεταξύ αξίας κτήσης και τρέχουσας αξίας. Φόρος αφορολόγητων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων 348,78 453,41 0,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , ,89 (σε ) Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (**) 3,87 1,89 2,31 *Σύµφωνα µε την παρατήρηση υπ αριθ. 1 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στο λογαριασµό Γ.ΙΙΙ του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες οι δέκα τέσσερις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ ,86). Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών, έγινε, σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως και όπως προκύπτει από τους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς της 31/12/03 ορισµένων ανωνύµων εταιρειών η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους είναι µικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ ,76, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία πέντε ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ευρώ ,30. **Με βάση τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης αναπροσαρµοσµένο ως προς την σηµερινή ονοµαστική αξία των 0,87 Ευρώ. 5

7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξης (%) Κύκλου εργασιών (Εταιρείας και Κ/Ξ) 60,4% Κερδών προ φόρων 69,3% Κερδών µετά από φόρους & αµοιβές.σ. 76,0% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 26,8% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 4,1% 206,7% 160,4% 154,2% 80,9% 75,0% 14,7% 8,2% 10,6% 17,6% 20,2% Περιθωρίων Κέρδους (%) Περιθώριο µικτού κέρδους (1) 22,8% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) (2) 16,5% 12,1% 14,0% 17,3% 13,2% Αποδοτικότητας προ φόρων (%) Ιδίων κεφαλαίων (µ.ο.) 22,1% Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων (µ.ο.) 16,1% 47,1% 29,9% 40,8% 23,1% Ρευστότητας Γενική ρευστότητα 2,03 Άµεση ρευστότητα 2,03 1,38 1,37 1,40 1,38 Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης Χρηµ/κά έξοδα/αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων 0,01 0,01 0,01 Ξένα/Ίδια κεφάλαια 0,41 0,72 0,85 (1) Επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας (2) Επί του συνολικού κύκλου εργασιών 6

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (σε χιλ. ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 Κύκλος Εργασιών Κύκλος εργασιών εταιρειών ,55 Κύκλος εργασιών από Κοινοπραξίες ,75 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , , ,68 Μικτά κέρδη από τον αµιγή κύκλο εργασιών (προ αποσβέσεων) , ,45 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 1.660, ,03 Σύνολο (προ αποσβέσεων) , ,48 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) , ,82 Έσοδα συµµετοχών από κοινοπραξίες (1) , ,21 Έσοδα χρεογράφων 2.565, ,14 Κέρδη πωλήσειως συµµετοχών και χρεογράφων 1.469,83 0,00 Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 6.027, ,58 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα (2.724,47) (3.970,05) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , ,54 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , ,58 Κέρδη προ φόρων , ,60 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης , ,07 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και διαφορές ,71 φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων ,91 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων και δικαιώµατα µειοψηφίας , ,71 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (2) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) (σε ) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 1,62 1,21 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 1,61 1,20 Κέρδη Προ Φόρων Χρήσης 1,36 1,02 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης 0,86 0,67 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων και δικαιώµατα µειοψηφίας 0,86 0,67 1. Τα Έσοδα από συµµετοχές σε Κοινοπραξίες είναι προ φόρων. 2. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, µε υπεραξία που προέκυψε από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και µε την αναδοχή των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΤΕΒ. 3. Ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης προκύπτει από τη διαίρεση του µετοχικού κεφαλαίου στο τέλος κάθε χρήσης µε τη σηµερινή ονοµαστική αξία των 0,87 Ευρώ. 4. Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 7

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε χιλ. ) Κέρδη Προ Φόρων ηµοσιευµένων , ,60 Αποτελεσµάτων Χρήσης Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 490,00 543,00 Μείον: Επίδικες απαιτήσεις 198,00 268,00 Αναµορφωµένα Κέρδη Προ Φόρων , ,60 Φόροι χρήσης , ,53 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης , ,07 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 268,88 0,37 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων , ,71 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12// /12//2003 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.554, ,34 Αναπόσβεστες Aσώµατες Ακινητοποιήσεις , ,12 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , ,11 Συµµετοχές - Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,06 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,29 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,78 Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 2.500,68 929,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ , , , ,85 Μετοχικό κεφάλαιο , ,67 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,29 Προβλέψεις 1.646,94 516,87 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,58 Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 6.984, ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως , , , ,85 (σε ) Λογιστική αξία µετοχής * 1,93 2,33 *Η λογιστική αξία της µετοχής λήφθηκε υπόψη µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης αναπροσαρµοσµένο ως προς την σηµερινή ονοµαστική αξία των 0,87 Ευρώ. 8

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε χιλ. ) 31/12/ /12/2003 Ίδια Κεφάλαια ηµοσιευµένου Ισολογισµού , ,29 Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση 543,00 προσωπικού 490,00 Επίδικες απαιτήσεις 660,75 988,39 Αποτίµηση συµµετοχών στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ 1.615,00 αξίας κτήσης και τρέχουσας αξίας. 300,72 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , ,90 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (*) 1,91 2,31 *Η λογιστική αξία της µετοχής λήφθηκε υπόψη µε βάση τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης αναπροσαρµοσµένο ως προς την σηµερινή ονοµαστική αξία των 0,87 Ευρώ. 9

11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εξέλιξης (%) Κύκλου εργασιών (Εταιρείας και Κ/Ξ) Κερδών προ φόρων Κερδών µετά από φόρους & αµοιβές.σ. Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων - 10,8% - 9,7% - 13,6% - 28,4% - 25,6% Περιθωρίων Κέρδους (%) (1) Περιθώριο µικτού κέρδους 11,9% 17,4% (2) Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 13,0% 12,9% Αποδοτικότητας προ φόρων (%) Ιδίων κεφαλαίων (µ.ο.) Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων (µ.ο.) 48,5% 48,1% 25,6% 24,9% Ρευστότητας Γενική ρευστότητα Άµεση ρευστότητα 1,41 1,42 1,40 1,39 Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης Χρηµ/κά έξοδα/αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων Ξένα/Ίδια κεφάλαια (1) Επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας (2) Επί του συνολικού κύκλου εργασιών 0,02 0,02 0,92 0,99 10

12 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΑΚΤΩΡ», από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα Γραφεία του Οµίλου, Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αµπελόκηποι, τηλ (υπεύθυνος κ. Στέργιος Πιτόσκας). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : Ο κ. ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Θρακοµακεδόνων, οδός Μητροπόλεως 33, τηλ Η κα Μαρία Καρατζά, Οικονοµική ιευθύντρια και Μέλος του.σ., κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Ελευθερίας 49, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Τακτικοί Ορκωτοί Λογιστές Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2001 διενήργησε η κα Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων διενήργησε ο κ. Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ιδίας εταιρείας. Ακολούθως παρατίθενται οι παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ελέγχου για την χρήση 2003: 1. Στο λογαριασµό ΓΙΙΙ. του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας: α) σε κοινοπραξίες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ ,77), β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες οι δέκα τέσσερις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ ,86). Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών, έγινε, σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ., στην αξία κτήσεως και όπως προκύπτει από τους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς της ορισµένων ανωνύµων εταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους είναι µικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ ,61 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία πέντε ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ευρώ ,84 από την αξία κτήσεώς τους. Η αποτίµηση των µετοχών µιας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο εταιρείας έγινε στην τρέχουσα αξία η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ ,88 το οποίο συµψηφίστηκε κατά ένα µέρος µε το αποθεµατικό του Ν.3091/2002 και κατά το υπόλοιπο µε το αποθεµατικό που προέκυψε από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρ. 15 του Ν.3229/2004 (σχετική σηµείωση της εταιρείας Νο 7 κάτω από τον Ισολογισµό). Τέλος, δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ ,86) συντάσσουν τον πρώτο Ισολογισµό τους µετά την και δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ ,43) τελούν υπό εκκαθάριση. 11

13 2. Στο λογαριασµό Χρεόγραφα περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και η αξία κτήσεως µετοχών µίας ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χ.Α. Η αποτίµηση αυτών έγινε, στην αξία κτήσεως η οποία είναι µικρότερη από την τρέχουσα αξία. 3. Τα Έσοδα Συµµετοχών και τα Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών σε Κοινοπραξίες που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι είκοσι µία (κέρδη ευρώ ,16) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ο φόρος εισοδήµατος των εσόδων από Κοινοπραξίες (ευρώ ,18) εµφανίζεται στον Πίνακα ιάθεσης µε συνέπεια τα έσοδα συµµετοχών να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 4. Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ ,48 για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Αν σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη θα ανερχόταν, κατά τη γνώµη µας, σε ευρώ 268 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5. Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν. 2238/94 και τη υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δε σχηµάτισε, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δε συµπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ήταν µεγαλύτερη κατά ποσό ευρώ 366 χιλ. περίπου από τη σχηµατισθείσα στις προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη, από το οποίο ευρώ 75 χιλ. θα βάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία συντάσσει, σύµφωνα µε το νόµο, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από τη χρήση Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων διενήργησε ο κ. Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Το πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 2003 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από το δηµοσιευµένο ισολογισµό και περιέχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Στο λογαριασµό ΓΙΙΙ. του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας : α) σε Κοινοπραξίες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ ,77), β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες οι έντεκα ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ ,08). Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε, σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ., στην αξία κτήσεως και όπως προκύπτει από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς ορισµένων ανωνύµων εταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους είναι µικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ ,59 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία πέντε ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ευρώ ,84 από την αξία κτήσεώς τους. Η αποτίµηση των µετοχών µιας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο εταιρείας έγινε στην τρέχουσα αξία η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ ,88 το οποίο συµψηφίστηκε κατά ένα µέρος µε το αποθεµατικό του Ν.3091/2002 και κατά το υπόλοιπο µε το αποθεµατικό που προέκυψε από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρ. 15 του Ν.3229/2004 (σχετική σηµείωση της εταιρείας Νο 7 κάτω από τον Ισολογισµό). Τέλος, δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ ,43) τελούν υπό εκκαθάριση, γ) επίσης περιλαµβάνεται συµµετοχή σε δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ ,86) οι οποίες συντάσσουν τον πρώτο Ισολογισµό τους µετά την και σε µια Συνεταιριστική Τράπεζα (αξία κτήσεως ευρώ 440,00). 2. Στο λογαριασµό "Χρεόγραφα" περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α. και η αξία κτήσεως µετοχών µιας ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χ.Α. Η αποτίµηση αυτών έγινε στην αξία κτήσεως η οποία είναι µικρότερη από την τρέχουσα αξία. 3. Τα Έσοδα Συµµετοχών και τα Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών σε Κοινοπραξίες που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι είκοσι µια (κέρδη ευρώ ,16) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 4. Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ ,48 για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Αν σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη, κατά τη γνώµη µας θα ανερχόταν σε ευρώ 268 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5. Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν.2238/94 και την υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δε συµπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 543 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 12

14 Αναφορικά µε τον έλεγχο των ενοποιούµενων εταιριών αναφέρονται τα κάτωθι: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε η κα Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Το πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 2003 παρατίθεται στο Παράρτηµα κάτω από το δηµοσιευµένο ισολογισµό και περιέχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Ο λογαριασµός του Ενεργητικού του Ισολογισµού ΓΙΙΙ αντιπροσωπεύει συµµετοχή της εταιρείας: α) σε Κοινοπραξίες και σε µια ετερόρρυθµη εταιρεία. Τα έσοδα και ζηµιές από τις ανωτέρω Κοινοπραξίες και την ετερόρρυθµη εταιρεία, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, προκύπτουν από βεβαιώσεις και εµφανίζονται στους λογαριασµούς της Κατάστασης Αποτελεσµάτων «Έσοδα Συµµετοχών» και «Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών». Ο φόρος εισοδήµατος των Κοινοπραξιών εµφανίζεται στον πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων µε αποτέλεσµα τα προ φόρου αποτελέσµατα να είναι ισόποσα αυξηµένα, β) σε µια συνεταιριστική Τράπεζα αξίας κτήσεως ευρώ 440, Η εταιρεία βασιζόµενη στη διάταξη του αρθρ. 31 του Ν 2238/1994 και την υπ αριθµ. 205/1998 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δε σχηµάτισε, όπως και στην προηγούµενη χρήση, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ήταν µεγαλύτερη κατά ευρώ περίπου, από τη σχηµατισθείσα σε προηγούµενες χρήσεις και τα προ φόρου αποτελέσµατα ισόποσα µειωµένα. 3. Το κονδύλιο του λογαριασµού.ι.3 του Ενεργητικού, αφορά κόστος έργου που είχε εκτελεσθεί και δεν είχε τιµολογηθεί µέχρι και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού ελέγχου µας είχε τιµολογηθεί το µεγαλύτερο µέρος (95%). ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε η κα. Παναγιώτα Α. Κώστα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε 13681) της εταιρείας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Το πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 2003 παρατίθεται στο Παράρτηµα κάτω από το δηµοσιευµένο ισολογισµό και περιέχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαµβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ ,00 περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. 2. Τα κονδύλια των λογαριασµών "Έσοδα Συµµετοχών" και "Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων" που εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως προκύπτουν από βεβαιώσεις κοινοπραξιών οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σηµειώνεται ότι ο φόρος εισοδήµατος των κοινοπραξιών εκ ποσού ευρώ ,01 εµφανίζεται στο πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων (Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι), µε συνέπεια τα προ φόρου αποτελέσµατα να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2000 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε η κα Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Το πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 2003 παρατίθεται στο Παράρτηµα κάτω από το δηµοσιευµένο ισολογισµό και περιέχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν. 2238/94 και την υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δεν συµπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ήταν µεγαλύτερη κατά ποσό ευρώ 83 χιλ. περίπου από την σχηµατισθείσα στις προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη, από το οποίο ευρώ 8 χιλ. θα βάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως. 2. Τα κονδύλια των λογαριασµών «Έσοδα Συµµετοχών σε Κ/ξ» και «Ζηµίες Συµµετοχών σε Κ/ξ» που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σηµειώνεται ότι, στην παρούσα χρήση ο φόρος των Κοινοπραξιών εµφανίζεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων µε αποτέλεσµα τα προ φόρου αποτελέσµατα να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 13

15 3. Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσµατος από την εκτέλεση τεχνικών έργων ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 4. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αναπροσαρµογή των εδαφικών εκτάσεων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 15 του Ν. 3229/2004 και η προκύψασα υπεραξία εµφανίζεται στο λογαριασµό Α.ΙΙΙ.2 του Παθητικού. 5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Φορολογικός Έλεγχος Εταιρείας και Ενοποιούµενων εταιριών Η Εταιρεία έχει ρυθµίσει οριστικά τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2001 µε βάση την αίτησή της προς το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών µε αριθµό πρωτοκόλλου 473/ Oι προκύψασες διαφορές φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν την χρήση ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ Η θυγατρική ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει ρυθµίσει οριστικά τις φορολογικές της υποχρεώσεις έως και τη χρήση 2000, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ Η θυγατρική ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει ρυθµίσει οριστικά τις φορολογικές της υποχρεώσεις έως και τη χρήση Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε στις χρήσεις και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν κατεβλήθησαν εφάπαξ στη χρήση ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. Η θυγατρική ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει ρυθµίσει οριστικά τις φορολογικές της υποχρεώσεις έως και τη χρήση 2000 κατόπιν της από αίτησής της προς το Π.Ε.Κ. Αθηνών µε αριθµό πρωτοκόλλου Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις και προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους 95,86 χιλ. οι οποίες λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση

16 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις Η τιµή της µετοχής την διαµορφώθηκε σε 5,22 ενώ η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε ,20. Η τιµή της µετοχής την διαµορφώθηκε σε 4,46 ενώ η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε ,60. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της µετοχής στο ΧΑΑ για την περίοδο : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σε Ευρώ Μέση τιµή 5,40 Ανώτατη τιµή 6,12 Κατώτατη τιµή 4,64 Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών (τεµάχια) Μέρισµα ανά µετοχή χρήσης ,40 Μερισµατική απόδοση επί της µέσης τιµής µετοχής 7,41% Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και η αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών. Ηµερ/νία Κλείσιµο Συνολική µηνιαία αξία συναλλαγών ( ) 31/1/2003 6, /2/2003 5, /3/2003 5, /4/2003 5, /5/2003 5, /6/2003 4, /7/2003 5, /8/2003 5, /9/2003 5, /10/2003 5, /11/2003 5, /12/2003 5,

17 Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιµής της µετοχής της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συγκριτικά µε το Γενικό είκτη και το είκτη Κατασκευαστικών Εταιριών του ΧΑΑ: Σύγκριση κλεισίµατος µετοχής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε Γ.. ΧΑΑ και είκτη Κατασκευαστικών Εταιριών ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2/1/ /1/ /2/ /2/ /3/2003 8/4/2003 2/5/ /5/2003 9/6/ /6/ /7/2003 4/8/ /8/ /9/ /9/ /10/2003 5/11/ /11/ /12/ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είκτης Κατ/κών εταιριών Γ.. ΧΑΑ 16

18 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Σχετικά µε την τελευταία κλειόµενη χρήση καθώς και την τρέχουσα χρήση (µέχρι ) επισηµαίνεται ότι δεν έγινε καµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για τις µετοχές της Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία δεν έκανε καµία δηµόσια προσφορά ανταλλαγής για τις µετοχές άλλης εταιρείας. 17

19 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.1. Γενικά Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,70 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας 0,87. I. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος, πέραν αυτών που περιγράφονται παρακάτω.η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. II. III. IV. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. V. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. VI. VII. VIII. IX. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, 5, του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. X. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. XI. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ιοικητικού 18

20 Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. XII. XIII. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας νέα ηµέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Nα παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε απόφαση που εκδίδεται µε την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. XIV. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν απ αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε απόφαση που εκδίδεται µε την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. XV. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα µειοψηφίας που περιγράφονται στις παραγράφους ΧΙΙΙ και XIV ανωτέρω, οφείλουν να έχουν καταθέσει για τις αποϋλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) που τους παρέχει τα δικαιώµατα αυτά και να την τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: (α) στις περιπτώσεις των παρ. XIII και XIV ανωτέρω µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (β) στις περιπτώσεις προσφυγής στα δικαστήρια, µέχρι την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου ικαστηρίου. XVI. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται από το ικαστήριο, ότι µε πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν. 19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα