ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010"

Transcript

1 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ΕΝΑ, λα ππνινγίζνπλ ην ύςνο ηεο εηζθνξάο, γηα ην έηνο 2010, πνπ νθείινπλ ζηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7 θαη 11 ηεο Απόθαζεο 54138/Β.2197/ (Φ.Ε.Κ. Β 1913/ ). Σεκεηώλεηαη όηη ε εηζθνξά θαηαβάιιεηαη ζε κία δόζε, εληόο ηνπ κελόο Μαξηίνπ. Η εηήζηα εηζθνξά γηα εηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη βαζηθνί κέηνρνη (νη νπνίνη θαηέρνπλ άλσ ηνπ 2% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ν θαζέλαο) θαηέρνπλ ζπλνιηθά άλσ ηνπ 90% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εθδόηξηαο θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010, ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Απόθαζεο. Κέζη Θεθαλαιοποίηζη Δλληνική Ννομαζία Κεηοτής περιόδοσ 1/1/ /12/2010 A.S. Α.Δ ALAPIS Α.Δ ALPHA TRUST - ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.Δ.Σ ALPHA TRUST Α.Δ.Ξ.Δ ALPHA ΑΠΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ Α.Δ ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ ALSINCO Α.Δ.Δ. ΔΗΓΥΛ ΔΛΓ.-ΞΝΓ ALTEC ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Β.Δ.Δ ATTICA Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ATTICA BANK ΑΛΥΛΚΖ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ AUTOHELLAS A.Ρ.Δ.E AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΑΔ BYTE COMPUTER ΑΒ.Δ.Δ CENTRIC ΞΝΙΚΔΠΑ Α.Δ COCA-COLA Δ.Δ.Δ. Α.Δ COMPUCON ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Ζ/ ΑΒΔΔ CPI Α. Δ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓIΠTΥΛ CROWN HELLAS CAN ΒΗΝΚ. ΔΗΓΥΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ A.E

2 CYCLON ΔΙΙΑΠ Α.Δ DIVERSA Α.Δ.Β.Δ ELBISCO Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ELMEC SPORT A.B.E.T.E ENVITEC Α.Δ EPSILON NET Α.Δ EUROBANK PROPERTIES Α.Δ.Δ.Α.Ξ EURODRIP Α.Β.Δ.Γ.Δ EUROLINE ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ Α.Δ.Δ.Σ EUROMEDICA Α.Δ. ΞΑΟΝΣΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ EUROXX ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ F.G. EUROPE Α.Δ F.H.L. Ζ.ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ Α.Β.Δ.Δ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ FLEXOPACK Α.Δ.Β.Δ.Ξ FOLLI - FOLLIE Α.Β.Δ.Δ FORTHNET A.E FOURLIS Α.Δ.ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ FRIGOGLASS Α.Β.Δ.Δ HELLAS ONLINE ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ Α.Δ Info-Quest Α.Δ.Β.Δ INFORM Ξ. ΙΘΝΠ Α.Δ INFORMER Α.Δ INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Δ INTERINVEST ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΞΔΛΓ/ΘΖ Α.Δ.Δ.Σ J. & P. - ΑΒΑΜ Α.Δ JUMBO ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ KLEEMAN HELLAS Α.Β.Δ.Δ LAMDA DEVELOPMENT Α.Δ LAVIPHARM Α.Δ Logismos ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Α.Δ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN ΔΓΛΑΡΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ MEDICON ΔΙΙΑΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ MEDITERRA Α.Δ MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP MEVACO ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ MIG REAL ESTATE Α.Δ.Δ.Α.Ξ MLS ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Α.Δ NEXANS ΔΙΙΑΠ Α. Β. Δ NUTRIART Α.Β.Δ.Δ OLYMPIC CATERING Α.Δ PAPERPACK - ΡΠΝΘΑΟΗΓΖΠ Η. Α.Β.Δ.Δ PASAL Α.Δ. ΑΛΑΞΡΜΔΥΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Δ PLIAS ΑΒΔΔ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΥΛ ΑΓΑΘΥΛ PROFILE A.E.B.E.ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ PROTON ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Δ.Δ REDS Α.Δ. ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ & ΞΖΟΔΠΗΥΛ RILKEN ΒΗΝΚ/ΛΗΑ ΘΑΙ/ΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ Α.Δ S & B ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ ΝΟΘΡΑ Α.Δ

3 SATO A.E. ΔΗΓΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΠΞΗΡΗΝ SCIENS ΓΗΔΘΛΖΠ Α.Δ. ΔΞΔΛΓ. ΘΑΗ ΠΚΚ SPACE HELLAS Α.Δ SPIDER Λ.ΞΔΡΠΗΝΠ & ΗΝΗ A.E SPRIDER STORES A.E.Β.Δ. ΔΛΓΚΑΡΥΛ - ΘΡΖΚΑΡΗΘΖ TRASTOR Α.Δ.Δ. ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ UNIBIOS Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ VELL GROUP Α.Δ VIDAVO Α.Δ VIVARTIA ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ VIVERE ENTERTAINMENT ΔΚΞΝΟΗΘΖ&ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ YALCO - ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Α.Δ Α.Γ.Δ.Ρ. ΖΟΑΘΙΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΝΗΘΝΠ ΠΞΟΝ Α.Δ.Β.Δ ΑΔΓΔΘ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑ ΑΗΓΑΗΝ ΑΘΖΛΑ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΗΝΙΗΘΖ Α.Δ.Δ.Σ ΑΘΟΗΡΑΠ Α.Δ ΑΙΘΝ ΔΙΙΑΠ ΑΒΔΔ ΑΙΝΚΙ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΑΙΝΚΗΛΗΝ Α.Δ ΑΙΦΑ ΓΘΟΗΠΗΛ ΠΠΡ. ΗΠΣ. & ΔΙΔΓ. ΞΔΟΗΒ. Α.Δ ΑΙΦΑ-ΒΖΡΑ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ A.E ΑΛΔΘ Α.Δ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΠΗΚΔΛΡΥΛ ΡΗΡΑΛ ΑΟΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΑΟΑΚΝΙΔΓΘΝΠ Α.Δ ΑΠΡΖΟ ΞΑΙΑΠ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ Α.Μ.Δ ΑΡΔΟΚΥΛ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ Α.Γ.Δ.Θ.Δ ΑΡΙΑΛΡΗΘ ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ Α.Δ.Δ ΑΡΡΗ-ΘΑΡ Α.Ρ.Δ ΑΡΡΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ ΑΦΝΗ Η.& Β. ΙΑΓΔΛΖΠ Α.Δ. "ΚΗΛΔΟΒΑ" ΑΦΝΗ Σ. ΘΝΟΓΔΙΙΝ Α.Δ.Β.Δ ΑΣΝΛ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΒΑΙΘΑΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ ΒΑΟΑΓΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Ξ.Δ ΒΑΟΒΑΟΔΠΝΠ Α.Δ. ΔΟΥΞΑΦΘΑ ΛΖΚΑΡΝΟΓΔΗΑ ΒΑΟΓΑΠ ΑΔΒΔΔ ΒΗΝΗΑΡΟΗΘΖΠ & ΟΝΚΞΝΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ Α.Δ.Δ ΒΗΝΘΑΟΞΔΡ Α.Δ. ΒΗΝΚ. & ΔΚΞΝΟ.ΔΞΗΣΔΗΟ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΒΗΝΡΔΟ Α.Δ ΒΗΝΣΑΙΘΝ Δ.Β. ΣΑΙΘΝ ΘΑΗ ΑΙΝΚ ΒΗΠ Α.Δ ΒΝΓΗΑΡΕΝΓΙΝ SYSTEMS Α.Δ ΓΑΙΑΜΗΓΗ ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Δ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. ΠΚ/ΣΥΛ, ΑΘΗΛΖΡΥΛ, ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΓΔΘΔ Α.Δ ΓΔΛ. ΔΚΞΝΟΗΝ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ ΓΗΝΟΝΚΞΟΝΘΔΟΠ ΚΔΠΗΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ Α.Δ ΓΟ. ΠΑΟΑΛΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ

4 ΓΑΗΝΠ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΑΒΔΔ ΓΖΚ/ΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΑΚΞΟΑΘΖ Α.Δ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ ΑΔ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ & ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ ΓΔΗΑ ΓΗΑΠ Α.Δ.Δ.Σ ΓΗΑΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Β.Δ.Δ ΓΝΚΗΘΖ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ ΓΝΟΝΠ Α.Δ Δ. ΞΑΗΟΖΠ Α.Β.Δ.Δ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ ΔΒΟΝΦΑΟΚΑ ΑΒΔΔ - ΒΗΝΚ/ΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΔΓΟΑΠΖ - Σ. ΤΑΙΙΗΓΑΠ Α.Ρ.Δ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ ΔΗΓΖΠΔΝΦΥΛΗΘΖ ΔΙΙΑΠ Α.Δ.Δ ΔΗΘΝΛΑ - ΖΣΝΠ Α.Δ.Δ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΚΞΔΟΖ Α.Δ ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΗΒΑΛΖ Α.Β.Δ ΔΘΡΔΟ Α.Δ ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Κ. & Δ ΔΙΑΠΡΟΝΛ Α.Δ.Β.Δ. - ΣΑΙΒΝΟΓΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΔΙΒΑΙ Α.Δ ΒΗΝΚ/ΛΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓ. ΑΙΝΚ ΔΙΒΔ - ΔΛΓΚΑΡΥΛ Α.Δ ΔΙΒΗΔΚΔΘ ΔΙΓΔΘΑ Α.Δ ΔΙΔΘΔΟΖ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ Α.Δ ΔΙΗΛΝΗΙ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΥΛ Α.Δ ΔΙΙ. ΒΗΝΚ. ΕΑΣΑΟΖΠ Α.Δ ΔΙΙΑΘΡΥΟ Α.Δ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΙΥΓΗΑ Α.Δ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ Α.Δ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Β.Δ.Δ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΦΑΛΡΝΟΓΗΑ Α.Δ ΔΙΡΝΛ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ Α.Δ.Β.Δ ΔΙΡΟΑΘ Α.Δ ΔΙΦΗΘΝ Α.Δ.Δ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ ΔΚΞΝΟΗΘΝΠ ΓΔΠΚΝΠ Α.Δ.Β.Δ ΔΛΡΔΟΠΝΦΡ Α.Δ ΔΛΥΚΔΛΖ ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΗΑ Α.Δ ΔΞΗΙΔΘΡΝΠ ΘΙΥΠ/ΟΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΔΗΘΝΛΝΠ Α.Δ ΔΟΗΝΟΓΗΑ ΡΟΗΑ ΑΙΦΑ Α.Δ ΔΡ. ΓΟΔΠΖΠ & ΑΞΝΣ. ΘΔΠ/ΘΖΠ Α.Δ ΔΡΔΚ Α.Δ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΗΠΡΖ ΔΟΥΠΚΒΝΙΝΗ Α.Δ ΔΟΥΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ & ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ Α.Δ ΕΑΚΞΑ Α.Δ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓ.ΔΛΡΞΥΛ-ΚΚΔ Ζ ΛΑΡΔΚΞΝΟΗΘΖ-Ξ. ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ & ΠΗΑ Α.Δ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ.Δ Η. ΘΙΝΘΗΛΑΠ - Η. ΙΑΞΞΑΠ ΡΔΣΛ. & ΔΚΞΝΟ.Α.Δ

5 Η. ΚΞΝΡΑΟΖΠ & ΗΝΠ HOLDING A.E ΗΑΠΥ Α.Δ ΗΑΡΟΗΘΝ ΑΘΖΛΥΛ Δ.Α.Δ ΗΘΡΗΛΝΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ ΗΙΓΑ Α.Δ ΗΚΞΔΟΗΝ-ΑΟΓΥ ΓΘΟΝΞ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ ΗΛΡΔΟΡΔΘ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΡΔΣΛ/ΓΗΔΠ ΗΛΡΟΑΘΝΚ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΘΑΡ. Α.Δ.ΡΔΣΛ. ΔΟΓ. & ΚΔΡ.ΘΑΡ ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ ΗΝΛΗΘΖ (ΜΔΛ/ΘΔΠ ΔΞΗΣ/ΠΔΗΠ) ΗΞΞΝΡΝΟ Α.Δ ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ Θ. ΘΑΟΓΑΠΗΙΑΟΖΠ & ΗΝΗ Α.Δ.Β.Δ ΘΑΞΛΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΑΟΔΙΗΑ Α.Δ ΘΑΟΑΡΕΖ Α.Δ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΑΦΝΟΝΙ. ΔΗΓΥΛ Α.Δ ΘΔΟΑΚΔΗΑ-ΑΙΙΑΡΗΛΖ Α.Δ. ΓΗΑΣ. ΑΘΗΛ. & ΠΚΚΔΡ ΘΙΥΛΑΡΔΜ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Α.Δ ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΗΑ ΛΑΞΑΘΡΝ Α.Β.Δ.Δ ΘΝΟΟΔΠ ΦΠIKA ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΘΝΚΞΑΠ Α.Δ.ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΘΟΔ.ΘΑ Α.Δ ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ ΘΟΖΡΥΛ ΑΟΡΝΠ Α.Δ.Β.Δ ΘΟΗ-ΘΟΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ Α.Β.Δ.Δ ΘΡΖΚΑ ΘΥΠΡΑ ΙΑΕΑΟΗΓΖ Α.Δ ΘΙΗΛΓΟΝΚΙΝΗ Θ. ΠΑΟΑΛΡΝΞΝΙΝΠ Α.Δ ΘΟΗΑΘΝΙΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ Α.Δ ΙΑΚΤΑ Α.Δ. ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΛΑΘΑΚ Α.Δ Κ. Η. ΚΑΦΙΙΖΠ Α.Δ.Β.Δ ΚΑΘΗΝΠ ΞΟΗΚΑΣΑ Α.Δ ΚΑΟΑΘ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ ΚΔΡΘΑ Α.Δ ΚΖΣΑΛΗΘΖ Α.Δ ΚΗΛΥΗΘΔΠ ΓΟΑΚΚΔΠ Α.Λ.Δ ΚΝΡΝΓΛΑΚΗΘΖ Α.Δ.Δ ΚΝΡΝΟ ΝΦΙ (ΔΙΙΑΠ) ΓΗΙ. ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΔ ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ ΚΞΑΚΞΖΠ ΒΥΒΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ ΚΞΖΡΟΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΗΘΖ Α. Δ ΚΙΝΗ ΘΔΞΔΛΝ Α.Β.Δ.Δ ΚΙΝΗ ΙΝΙΖ Α.Δ ΚΡΗΙΖΛΑΗΝΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣ/ΥΛ Λ. ΒΑΟΒΔΟΖΠ-MODA BAGNO Α.Δ Λ. ΙΔΒΔΛΡΔΟΖΠ Α.Δ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΔΠΒΝ Α.Δ ΛΔΥΟΗΝΛ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΛΖΟΔΠ ΗΣΘ/ΓΔΗΔΠ Α.Δ ΛΡΗΝΛΗΘ Α.Δ.Β.Δ ΛΡΝΞΙΔΟ Α.Β.Δ.Δ

6 ΛΡΟΝΘΦΑΟΚΞΔΛ ΔΙΙΑΠ ΑΔΒΔ Ν ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ. & Π ΝΞΑΞ ΑΔ ΝΞΡΝΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ Α.Β.Δ.Ρ.Δ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΗΚΔΛΝΠ ΘΔΠ/ΘΖΠ Α.Δ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΗΚΔΛΝΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ ΝΡΔ Α.Δ Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ ΞΑΞΑΞΑΛΑΓΗΥΡΝ ΑΒΔΔΑ - ΓΟΝΚΔΑΠ ΞΑΟΛΑΠΠΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Α.Β.Δ.Ρ.Δ ΞΔΟΠΔΠ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΔΗΓ. ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Α.Β.Δ.Δ ΞΔΡΕΔΡΑΘΗΠ Α.Δ ΞΔΡΟΝΠ ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΖΓΑΠΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ ΞΙΑΗΠΗΝ COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΟΑΘΖΠ Α.Β.Δ.Δ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΟΖΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ ΞΟΑΜΗΡΔΙΔΗΝ ΘΔΟΑΞΔΡΖΟΗΝ ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ Α.Ρ.Δ ΟΔΒΝΦΙ Α.Δ.Δ.Ξ ΟΗΛΡΔΛΘΝ ΑΛΥΛ.ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΠΚΚΔΡΝΣΗΘΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΠΑΛΝ ΔΙΙΑΠ ΠΚΚΔΡΝΣΗΘΖ Α.Δ.Β.Δ ΠΔΙΚΑΛ Α.Δ ΠΗΓΔΛΝΟ Α.Δ. (ΞΟΥΖΛ ΔΟΙΗΘΝΛ) ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ ΠΡΔΙΗΝΠ ΘΑΛΑΘΖΠ ΑΒΔΔ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΚΗΘΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ Α.Δ ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ ΠΥΙΖΛΝΟΓΔΗΑ ΘΝΟΗΛΘΝ Α.Δ ΠΥΙΖΛΝΟΓΔΗΑ ΡΕΗΟΑΘΗΑΛ ΞΟΝΦΗΙ Α.Δ Ρ BANK Α.Ρ.Δ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΝ ΡΑΚΗΔΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Ρ.Δ ΡΔΜΑΞΟΔΡ ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ A.B.E.T.E ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ ΡΖΙΔΡΞΝΠ Α.Δ ΡΟΑΞΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΗΝΗ Δ.ΣΑΡΕΖΘΟΑΛΗΥΡΖ Α.Δ ΦΗΔΟΑΡΔΜ ΑΦΝΗ ΑΛΔΕΝΙΑΘΖ Α.Δ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΛΑΘΑΠ ΦΗΛΡΔΜΞΝΟΡ Α.Δ ΦΝΛΡΙΗΛΘ Α.Δ.Β.Δ. ΡΟΝΦ., ΑΛΡΗΞΟ. & ΓΗΑΛΝΚΥΛ Σ. Θ. ΡΔΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ Σ. ΚΞΔΛΟΝΚΞΖ & ΗΝΠ Α.Δ ΣΑΗΓΔΚΔΛΝΠ Α.Δ.Β.Δ ΣΑΙΘΝΟ Α.Δ ΣΑΡΕΖΦΥΑΛΛΝ

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4.

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4. 994 +0,26% ΩΡΑ: 15:32 Γενικός δείκτης Χρηματιστήριο Αγορές Ισοτιμίες Εμπορεύματα 10/09 11/09 12/09 13/09 16/09 1100 1060 1020 980 940 900 Γενικός XA 994 +0,26% FTSE/ASE 20 342 +0,50% FTSE/ASE 40 1.035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών.

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Εργασίες για το µάθηµα «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ» Κατηγορία Εργασιών 1 : Τραπεζικά προϊόντα για ιδιώτες = Τραπεζικά Προϊόντα για αποταµιευτές και Χρηµατοδότηση ιδιωτών Καταγραφή των καταθετικών

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30 - Μετοχικό

NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30 - Μετοχικό NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30 - Μετοχικό Διαπραγματεφςιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΣΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΖΟΤΝ ΣΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ Νοζμβριοσ 2010 NBG Asset

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 2008 >=5.000.000 1 9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 425 Ενέργεια - Νερό 2 1 Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 480 Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 3 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Cover Story - : G. BERRETTA, CEO, EUTELSAT: «broadband,» GOOGLE VS EVERYBODY: ; NETWORK READINESS INDEX:

Cover Story - : G. BERRETTA, CEO, EUTELSAT: «broadband,» GOOGLE VS EVERYBODY: ; NETWORK READINESS INDEX: ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064 Τεύχος 70 Β Περίοδος Απρίλιος 2010 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ Cover Story - : 2009, Romtelecom: G. BERRETTA, CEO, EUTELSAT: «broadband,» GOOGLE VS EVERYBODY: ; NETWORK READINESS INDEX: POINT TOPIC:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο

REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο Δξ Αξηζηνηέιεο Καξπηηλόο Γεληθόο Δηεπζπληήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο NBG Real Estate 1 Ση είλαη ηα REITs θαη γηαηί λα επελδύζεη θάπνηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα