ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ ΑΠΟΦΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : Fax : Δ-mail : Απιθμ. Ππωη: 2456/ ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ ΑΠΟΦΑΗ H Γενική Γπαμμαηέαρ Ξεπιθέπειαρ Θενηπικήρ Κακεδονίαρ Έσονηαρ ςπότη: 1. Ρο Λ. 3614/2007 «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο » (ΦΔΘ 267/Α/ ) όπυρ ιζσύει. 2. Ρην με απιθμό Δ(2007) 5337/ Απόθαζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ πεπί έγκπιζηρ ηος Ξεπιθεπειακού Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Κακεδονίαρ Θπάκηρ» για κοινοηική ενίζσςζη από ηο ΔΠΞΑ ζηο πλαίζιο ζύγκλιζηρ για ηιρ Ξεπιθέπειερ ηηρ Δλλάδορ (Θυδικόρ 13) 3. Ρη με απ.ππυη /ΔΠ1749/ (ΦΔΘ540/Α/ ) ποςπγική Απόθαζη Πςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ όπυρ ιζσύει 4. Ρο πποβλεπόμενο ζηο άπθπο 2, παπ.1 (γ) ηος Λ.3614/07 Πύζηημα Γιασείπιζηρ και Δλέγσος, όπυρ ιζσύει, 5. Ρο Λ. 2503/97 «Ίδπςζη Λομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηποποποίηζη διαηάξευν για ηην ππυηοβάθμια αςηοδιοίκηζη και ηην Ξεπιθέπεια και άλλερ διαηάξειρ». 6. Ρη με απ. ππυη /ΔΠ4730/ απόθαζη ηος ποςπγού Νικονομίαρ και Νικονομικών για ηην «Δκσώπηζη απμοδιοηήηυν διασείπιζηρ για ππάξειρ ηυν Ξεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ξπογπαμμάηυν ηος ΔΠΞΑ ζηιρ Γιεςθύνζειρ Πσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ κάθε Ξεπιθέπειαρ»

2 7. Ρη με απ. ππυη /ΔΠ4244/ απόθαζη ηος ποςπγού Νικονομίαρ και Νικονομικών για ηην ηποποποίηζη ηηρ ςπ απίθμ /ΔΠ4730/ όμοιαρ, για ηην «Δκσώπηζη απμοδιοηήηυν διασείπιζηρ για ππάξειρ ηυν Ξεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ξπογπαμμάηυν ηος ΔΠΞΑ ζηιρ Γιεςθύνζειρ Πσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ κάθε Ξεπιθέπειαρ». 8. Ρη με απ. ππυη 17100/ΔΠ2980/ απόθαζη ηος ποςπγού Νικονομίαρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ και Λαςηιλίαρ για ηην ηποποποίηζη ηηρ ςπ απίθμ /ΔΠ4244/ απόθαζηρ ηος ποςπγού Νικονομίαρ και Νικονομικών, για ηην «Δκσώπηζη απμοδιοηήηυν διασείπιζηρ για ππάξειρ ηυν Ξεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ξπογπαμμάηυν ηος ΔΠΞΑ ζηιρ Γιεςθύνζειρ Πσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ κάθε Ξεπιθέπειαρ». 9. Ρην απόθαζη Α.Ξ. ηηρ 2 ηρ Πςνεδπίαζηρ ( ) ηηρ Δπιηποπήρ Ξαπακολούθηζηρ ηος Ξεπιθεπειακού Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Κακεδονίαρ Θπάκηρ» πος αθοπούν ηην έγκπιζη ηυν κπιηηπίυν για επιλογή και αξιολόγηζη δπάζευν ενιζσύζευν ζηο πλαίζιο ηος Δπενδςηικού Λόμος 3299/ Ρην επιβεβαίυζη ηηρ Γ/νζηρ Πσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ ηηρ Ξ.Θ.Κ. για ηην εθαπμογή ηυν κπιηηπίυν επιλογήρ και αξιολόγηζηρ επενδςηικών ζσεδίυν 11. Ρην εθαπμογή ηυν κπιηηπίυν διασυπιζμού ηυν παπεμβάζευν ηος Δςπυπαφκού Ραμείος Ξεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ με ηο Δςπυπαφκό Γευπγικό Ραμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και ηο Δςπυπαφκό Ραμείο Αλιείαρ, όπυρ αςηά πεπιγπάθονηαι ζηο Θεθάλαιο «Πςμπληπυμαηικόηηηα ηυν παπεμβάζευν με αςηέρ πος σπημαηοδοηούνηαι από ηο Δςπυπαφκό Γευπγικό Ραμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (ΔΓΡΑΑ) και ηο Δςπυπαφκό Ραμείο Αλιείαρ (ΔΡΑ) - Θπιηήπια Γιασυπιζμού ηυν Ξαπεμβάζευν ηυν Ραμείυν με ηο ΔΓΡΑΑ και ΔΡΑ.» ηος Δ.Ξ., μέζυ ηος μησανιζμού πποώθηζηρ ηηρ ζςμπληπυμαηικόηηηαρ ηυν δπάζευν πος πποβλέπεηαι ζηιρ διαηάξειρ εθαπμογήρ, 12. Ριρ εκδοθείζερ αποθάζειρ ςπαγυγήρ ηυν δικαιούσυν ζηιρ διαηάξειρ ηος Λ. 3299/2004 για ηην ςλοποίηζη ηυν επενδςηικών ζσεδίυν, ζηιρ οποίερ πεπιγπάθονηαι οι όποι ένηαξηρ και οι ςποσπεώζειρ ηυν δικαιούσυν. Αποθαζίζει ηην ένηαξη ζηον Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» (Θεμαηική Ξποηεπαιόηηηα 08: Άλλερ Δπενδύζειρ ζε επισειπήζειρ) ηος Ξεπιθεπειακού Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Κακεδονίαρ Θπάκηρ» ηυν ππάξευν με ηα ζηοισεία πος αναθέπονηαι παπακάηυ: - 2 -

3 Ρίηλορ Θεμαηικήρ Ξποηεπαιόηηηαρ 08: Άλλερ Δπενδύζειρ ζε επισειπήζειρ MIS ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΤΥΟ Π/Τ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΘΑΚΑΟΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΑΚΑΟΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ , , ΑΛΑΡΝΚΗΘ ΣΔΙΞ Α.Δ. και δ.η. "ANATOMIC HELP A.E." ΑΛΑΡΝΚΗΘ ΣΔΙΞ ΑΔ - ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ & ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ , , ΘΔΡΔ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΝΟΡΔΠ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Θ.Δ.Ρ.Δ. Α.Δ. ΞΝΟΡΔΠ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ , , ΘΔΟΑΚΝΞΝΗΦΑ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΗΓΖ - ΤΑΙΡΗΓΖ Α. Δ.και δ.η. "ΘΔΟΑΚΝΞΝΗΦΑ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ" Α.Δ ΘΔΟΑΚΝΞΝΗΗΑ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΑΔ , , ΑΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ , , ΒΗΝΙΗΞΑΠΚΑΡΑ Α.Δ ΒΗΝΙΗΞΑΠΚΑΡΑ Α.Δ , , ΚΞΗ ΔΚ ΞΗ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ ΚΞΗ ΔΚ ΞΗ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ , , ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΑΠ Α.Δ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Λ. ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΑΠ Α.Δ , , ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ ΑΔ , , ΟΝΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Α.Β.Δ.Δ ΟΝΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΑΒΔΔ , , ΡΕΔΒΔΙΔΘΝΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΕΔΒΔΙΔΘΝΠ Α.Δ , , ΘΑΟΗΛΑ ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ KARINA ABEE , , Φ. ΖΙΘΝΠ & Θ. ΟΑΙΙΖΠ Ν.Δ. ΚΔ Γ.Ρ. " PROFESSIONAL PRINT O.E Φ. ΖΙΘΝΠ - Θ. ΟΑΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΔΘΡΞΥΠΔΗΠ , , ΡΝΟΝΡΝΓΙΝ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΝΟΝΡΝΓΙΝ Α.Δ , , Δ. ΓΑΒΑΙΑΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΣΑΙΒΓΗΛΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Δ.ΓΑΒΑΙΑΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΣΑΙΒΓΗΛΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ , , Α. ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ - ΠΗΑ ΝΔ , , ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ ΕΑΟΟΖ ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ και δ.η. "ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ ΕΑΟΟΖΠ Α.Β.Δ.Ρ.Δ." ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ ΕΑΟΟΖΠ ΑΒΔΡΔ , ,00-3 -

4 ΚΝΛΡΑ ΘΑΚΞΗΛΑ (MODA CABINA) ANΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΜΟΡΖΚΑΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ και δ.η. "MODA CABINA Α.Β.Δ.Δ." ΚΝΛΡΑ ΙΗΦΡ ΑΒΔΔ MODA LIFT ΑΒΔΔ ΑΛΥΛΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ , , ΓΘΑΡΕΔΙΑΘΖΠ Θ. ΘΑΗ ΗΝΗ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΕΑΣΑΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ ΑΦΝΗ Κ. ΞΟΗΑΚΖ ΝΔ και δ.η. "Κ.Δ.Θ. ΚΔΡΑΙ" ΓΘΑΡΕΔΙΑΘΖΠ Θ ΘΑΗ ΗΝΗ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΑΟΡΝΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ ΑΦΝΗ ΞΟΗΑΚΖ Ν.Δ , , , , ΓΗΑΡΠΑΠ Κ. ΚΖΡΟΝΙΑΠ Λ. Ν.Δ ΓΗΑΡΠΑΠ Κ. ΚΖΡΟΝΙΑΠ Λ. Ν.Δ , , Γ. ΗΥΑΛΛΗΓΖΠ - Θ. ΠΡΔΘΑΠ Ν.Δ. - "ATRIUM HVAC Products" Γ.ΗΥΑΛΛΗΓΖΠ- Θ.ΠΡΔΘΑΠ Ν.Δ , ,00 ΠΛΝΙΝ , ,00 Νι ππάξειρ ζςγσπημαηοδοηούνηαι από ηο Δςπυπαφκό Ραμείο Ξεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ. Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΚΑΟΗΑ ΙΗΝΛΖ - 4 -

5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. ΞΝΗΑΛ Λίκηρ Αθήνα - Δθνική Απσή Πςνηονιζμού-ΔΠ/ΔΔΞ ΔΠΞΑ - Γ/νζη Γημοζίυν Δπενδύζευν - Απσή Ξιζηοποίηζηρ 2. Διδική πηπεζία Απσή Ξληπυμήρ Λαύαπσος Λικοδήμος 11 & Βοςλήρ Αθήνα 3. Δθνική Απσή Πςνηονιζμού-πηπεζία ΝΞΠ ΔΠΞΑ Αγ. Φιλοθέηρ Αθήνα 4. ΔΓΑ/ΞΔΞ Γευπγικήρ Πσολήρ Θεζζαλονίκη ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γπαθείο Γενικήρ Γπαμμαηέυρ ΞΘΚ Σπονολογικό Απσείο Ρμήμα Γ - 5 -

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ IEYΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας : 540 08 Πληροφορίες : K. Παπαγεωργίου Τηλ. : 2313309464 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 29-3-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Απιθμ. Ππυη.: 284/39147 Γ/ΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Κ.Ο.Α. Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS Ελλάδα-Αθήνα: Καθεηήπερ 2015/S 043-073782 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Ανώηαηη ηπαηιυηική Διοίκηζη Τποζηήπιξηρ ηπαηού/διεύθςνζη

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του Τμήμα Γεωπγίαρ, Υποςπγείο Γεωπγίαρ, Φςζικών Πόπων και Πεπιβάλλονηορ Φπονοδιάγπαμμα Κανονιζμόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Υπνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ηεο Επηηξνπήο (Οθηψβξηνο 2011) Σπδεηήζεηο ζην Σπκβνχιην θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Installing and Configuring Windows Server 2012-Course 20410

Installing and Configuring Windows Server 2012-Course 20410 This course is part one of a three-part series that provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α ΥΧΡΑ Melograno Villas 21/09 120/9 3 B/B 155 199 40 212/30 212/30 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από / ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. ΥΧΡΑ Melograno

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities

Διαβάστε περισσότερα