ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ ζηελ παξέλζεζε «(Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ)» (δεχηεξε γξακκή), κε ηηο αθφινπζεο λέεο ιέμεηο ζηελ παξέλζεζε «(Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ θαη Πξφζβαζε ζε Καηαγεγξακκέλν Πεξηερφκελν Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο)». πλνπηηθφο ηίηινο. 92(Ι) ηνπ Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ηεο Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ θαη Πξφζβαζε ζε Καηαγεγξακκέλν Πεξηερφκελν Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Απφξξεηνπ ηεο Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ) Νφκν ηνπ 1996 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα δηαβάδνληαη καδί σο νη πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ηεο Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζε θαη Πξφζβαζε ζε Καηαγεγξακκέλν Πεξηερφκελν Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο) Νφκνη ηνπ 1996 θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 3. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκψλ ησλ φξσλ «αδίθεκα», «δηθαζηηθφ έληαικα», «ηδησηηθή επηθνηλσλία» θαη «πεξηερφκελν», κε ηνπο αθφινπζνπο λένπο νξηζκνχο:

2 2 «αδίθεκα» ζεκαίλεη αδίθεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ εδαθίνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη «δηθαζηηθφ έληαικα» ζεκαίλεη έληαικα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 19 ή ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 «ηδησηηθή επηθνηλσλία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πξνθνξηθή ή γξαπηή ή άιιεο κνξθήο επηθνηλσλία ή νπνηαδήπνηε ηειεπηθνηλσλία ή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία γίλεηαη απφ πξφζσπν θάησ απφ πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη ινγηθφ ην πξφζσπν απηφ λα αλακέλεη φηη δελ ζα ππνθιαπεί ή ζα παξαθνινπζεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ εθείλν ην νπνίν ζθνπείηαη λα ιάβεη ηελ επηθνηλσλία απηή θαη πεξηιακβάλεη ηε ξαδηνεπηθνηλσλία, ηελ αζχξκαηε θαη ηελ ελζχξκαηε επηθνηλσλία «πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο» ζεκαίλεη νηηδήπνηε πεξηέρεηαη ζε ηδησηηθή επηθνηλσλία θαη (β) κε ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο:

3 3 Κεθ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ «αλαθξηηήο» ζεκαίλεη κέινο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ δηεξεπλά ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο θαη/ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα δηελεξγεί αλαθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ «αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο» ζεκαίλεη ηελ πξνζηαζία ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ηνπ εζληθνχ πινχηνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

4 4 «θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο» ζεκαίλεη πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ην νπνίν βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζπζθεπή ή αληηθείκελν θαη πεξηιακβάλεη επηθνηλσλία θαηαγεγξακκέλε ζε επηζηνιέο, ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη κελχκαηα κέζσ ππεξεζίαο ζχληνκσλ κελπκάησλ (sms) ή κέζσ ππεξεζίαο κελπκαησλ πνιπκέζσλ (mms) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( s) ή δηαδηθηχνπ Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 4. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (1): «-(1) Δθηφο φπνπ εηδηθά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ Μέξνο, θάζε πξφζσπν ην νπνίν - (α) εζθεκκέλα ππνθιέπηεη ή παξαθνινπζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνθηά πξφζβαζε ή απνπεηξάηαη λα ππνθιέςεη ή λα παξαθνινπζήζεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα απνθηήζεη πξφζβαζε ή πξνθαιεί ή επηηξέπεη ή εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν λα ππνθιέςεη ή λα παξαθνινπζήζεη ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ή λα απνπεηξαζεί λα ππνθιέςεη ή λα παξαθνινπζήζεη ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή

5 5 (β) εζθεκκέλα ρξεζηκνπνηεί, απνπεηξάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή πξνθαιεί ή επηηξέπεη ή εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απνπεηξαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή, κεραληθή, ειεθηξνκαγλεηηθή, αθνπζηηθή ή άιιε ζπζθεπή ή κεράλεκα, πξνο ην ζθνπφ ππνθινπήο ή παξαθνινχζεζεο ή πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή (γ) εζθεκκέλα απνθαιχπηεη ή απνπεηξάηαη λα απνθαιχςεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, γλσξίδνληαο ή έρνληαο ιφγν λα γλσξίδεη φηη ε πιεξνθνξία ιήθζεθε απφ ππνθινπή ή παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή (δ) εζθεκκέλα ρξεζηκνπνηεί ή απνπεηξάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, γλσξίδνληαο ή έρνληαο ιφγν λα γλσξίδεη φηη ε πιεξνθνξία ιήθζεθε απφ ππνθινπή ή παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε.» (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο παξαγξάθνπ (α), κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (α):

6 6 «(α) έρεη ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγθξηζε γηα παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο απφ ην πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ή έρεη πξνβεί ζηελ επηθνηλσλία απηή θαη απφ ην πξφζσπν, ην νπνίν έιαβε ή ζθνπείηαη λα ιάβεη ηελ επηθνηλσλία απηή ή απφ ην έλα απφ ηα δχν ζε πεξίπησζε άζεκλσλ, ελνριεηηθψλ ή απεηιεηηθψλ αλψλπκσλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ» (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (δ) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 19» (ηέηαξηε γξακκή), κε ηε ιέμε «δηαηάμεσλ» θαη αθνινχζσο κε ηελ έλζεζε κεηά ηε ιέμε «παξαθνινχζεζε» (πέκπηε θαη έθηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο» (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (ε) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «άξζξσλ 8, 9 θαη 19» (ηέηαξηε γξακκή), κε ηε ιέμε «δηαηάμεσλ» (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ζ), κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (ζ): «(ζ) έιαβε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε παξαθνινχζεζε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή ην πεξηερφκελν απηήο ή καξηπξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηέηνηα παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη απνθαιχπηεη απηήλ, θαηαζέηνληαο σο κάξηπξαο ζ νπνηαδήπνηε πνηληθή ή πνιηηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, λννπκέλνπ φηη ε ελ

7 7 ιφγσ παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε πνπ δφζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ξεηήο έγθξηζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνέβε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ έιαβε απηή ή απφ ην έλα απφ ηα δχν, ζε πεξίπησζε άζεκλσλ, ελνριεηηθψλ ή απεηιεηηθψλ αλψλπκσλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ» θαη (ζη) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (ζ), ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (η): «(η) απνθηά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε, ε νπνία δφζεθε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ή θαιφπηζηα ππνβνεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε ιήςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο απφ άιιν πξφζσπν ή πξφζσπα ην νπνίν ή ηα νπνία έρνπλ εχινγε θαη πηζαλή αηηία λα πηζηεχεη ή πηζηεχνπλ φηη ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε.». Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 5. Σν άξζξν 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ηεο ιέμεο «δηαηάμεσλ», (δεχηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «άξζξσλ 8, 9 θαη 19». Πξνζζήθε λένπ Μέξνπο IVA ζην βαζηθφ λφκν. 6. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ έλζεζε, ακέζσο κεηά ην Μέξνο IV απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Μέξνπο IVA: «ΜΔΡΟ IVA - ΠΡΟΒΑΗ Δ ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 8 Αίηεζε γηα πξφζβαζε ζε θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 21.-(1) Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δχλαηαη λα απεπζχλεη κνλνκεξή αίηεζε (ex parte) ζην Γηθαζηήξην, δεηψληαο έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ή λα εγθξίλεη ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο απφ ή εθ κέξνπο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή. (2) H αίηεζε δχλαηαη λα ππνβιεζεί αλαθνξηθά κε πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο, πνπ βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν ζε έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή, θαηφπηλ εθηέιεζεο δηθαζηηθνχ εληάικαηνο έξεπλαο, ην νπνίν εθδφζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 έσο 30 ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ή θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην Γηθαζηήξην αηηήκαηνο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή θαηφπηλ εθηέιεζεο αηηήκαηνο δηθαζηηθήο

9 9 23(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ πλδξνκήο είηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή μέλεο ρψξαο είηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζε Πνηληθά Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2001, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή κε βάζε δηεζλείο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο πξνζρψξεζε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπο ή κε άιιν λφκηκν ηξφπν. 183(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ε αίηεζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη, εάλ είλαη αλαγθαίν θαη αίηεκα γηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, σο απηά νξίδνληαη ζηνλ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκν ηνπ 2007, ηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2). (4) Η αίηεζε, δχλαηαη, επίζεο, λα πεξηιακβάλεη, εάλ είλαη αλαγθαίν θαη αίηεκα εμνπζηνδφηεζεο γηα είζνδν θαη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ηφπν, ζηνλ νπνίν εχινγα πηζηεχεηαη φηη ππάξρνπλ έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή

10 10 αληηθείκελα επί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαηάζρεζε θαη θαηαθξάηεζε απηψλ, κέρξη ηελ απνπεξάησζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε ζρέζε κε απηά. (5) Κακηά αίηεζε απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη θακηά εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε δελ κπνξεί λα δνζεί απφ δηθαζηή γηα πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν- (α) πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο αζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ή (β) γηα ηελ απνηξνπή, δηεξεχλεζε ή δίσμε ζε ζρέζε κε αδηθήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην Β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ή αληηθαζίζηαηαη.

11 11 Πεξηερφκελν Αηηήζεσο. 22. Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάικαηνο γηα εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε πξφζβαζεο, επηζεψξεζεο θαη ιήςεο θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο γίλεηαη εγγξάθσο, ππνγξάθεηαη απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλνξθν δήισζε αξκφδηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία: (α) Σελ ηδηφηεηα ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ (β) πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε γεγνλφησλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ν αηηεηήο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη ην δεηνχκελν δηθαζηηθφ έληαικα πξέπεη λα εθδνζεί πνπ λα πεξηιακβάλεη - (i) (ii) ιεπηνκέξεηεο ηνπ αδηθήκαηνο, ην νπνίν εχινγα πηζηεχεηαη φηη δηαπξάρζεθε, δηαπξάηηεηαη ή αλακέλεηαη λα δηαπξαρζεί ή πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ πνπ πηζηεχεηαη φηη ππάξρεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο γεληθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ εγγξάθσλ ή ησλ ζπζθεπψλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ επί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ή θαηαγεγξακκέλν ην πεξηερφκελν ηεο

12 12 (iii) (iv) (vi) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα έγγξαθα ή νη ζπζθεπέο ή ηα αληηθείκελα επί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, πεξηήιζαλ ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ εχινγα πηζηεχεηαη φηη δηέπξαμε ή δηαπξάηηεη ή αλακέλεηαη λα δηαπξάμεη ην αδίθεκα, εάλ είλαη γλσζηή, θαη ζηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο δεηείηαη ε πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ην επάγγεικα, εάλ είλαη γλσζηά, φισλ ησλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλίαο ηνπο εχινγα πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνηξνπή, δηεξεχλεζε ή δίσμε αδηθήκαηνο ή λα ρξεζηκεχζεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο αζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο

13 13 (γ) ην φξγαλν ή ην πξφζσπν, ην νπνίν ή εθ κέξνπο ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλίαο (δ) ην αίηεκα, εάλ είλαη αλαγθαίν, γηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, σο απηά νξίδνληαη ζηνλ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, ηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ζηα νπνία βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο (ε) ην αίηεκα, εάλ είλαη αλαγθαίν, εμνπζηνδφηεζεο γηα είζνδν θαη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ηφπν, θαη θαηάζρεζε εγγξάθσλ ή ζπζθεπψλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ, ζηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαθξάηεζε απηψλ, κέρξη ηελ απνπεξάησζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε ζρέζε κε απηά:

14 14 Ννείηαη φηη, ν Γηθαζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αηηεηή ηελ παξνρή πεξαηηέξσ ιεπηνκεξεηψλ ή ζηνηρείσλ ή καξηπξίαο γηα ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο κε ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθήο ελφξθνπ δειψζεσο ή ελφξθνπ καξηπξηθήο θαηαζέζεσο ή άιισο πσο. Έθδνζε Γηθαζηηθνχ Δληάικαηνο πξφζβαζεο ζε θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 23.-(1) Ο Γηθαζηήο δχλαηαη λα εθδψζεη ην δηθαζηηθφ έληαικα, πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 21 θαη 22, φπσο δεηήζεθε κε αίηεζε ή κε ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή κε ηέηνηνπο φξνπο, κε ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ή λα εγθξίλεη ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, εάλ ηθαλνπνηεζεί φηη κε βάζε ηα γεγνλφηα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ αηηεηή - (α) ππάξρεη εχινγε ππνςία ή πηζαλφηεηα φηη πξφζσπν δηαπξάηηεη, δηέπξαμε ή αλακέλεηαη λα δηαπξάμεη αδίθεκα ή ππάξρεη εχινγε ππνςία ή πηζαλφηεηα λα θηλδπλεχεη ε αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο (β) ππάξρεη εχινγε ππνςία ή πηζαλφηεηα φηη ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθή επηθνηλσλία ζπλδέεηαη ή είλαη ζπλαθήο κε ην αδίθεκα ή κε ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο (γ) είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο.

15 15 (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, ην δηθαζηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, σο απηά νξίδνληαη ζηνλ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, ηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 21. (3) Γηθαζηηθφ έληαικα, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη, πεξαηηέξσ, λα εμνπζηνδνηήζεη, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο ν Γηθαζηήο θξίλεη ζθφπηκν- (α) είζνδν θαη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαζνξίδεηαη ζε απηφ, θαη (β) θαηάζρεζε νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή ζπζθεπψλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηφπν, ζηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαθξάηεζε απηψλ, κέρξη ηελ απνπεξάησζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε ζρέζε κε απηά.

16 16 Λήςε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε άιια αδηθήκαηα. 24. Δάλ θαηά ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ ηδησηηθήο πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε, θαηφπηλ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ιακβάλεηαη ηδησηηθή επηθνηλσλία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε άιιν αδίθεκα απφ απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δηθαζηηθφ έληαικα, ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ζεσξείηαη φηη ιήθζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, λννπκέλνπ φηη θαηαρσξείηαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, πνπ λα εγθξίλεη ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ δηθαζηηθφ έληαικα. Καηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 25.-(1) Όηαλ δηαπηζησζεί, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, φηη ην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έρεη ιεθζεί βάζεη δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 21, 22 θαη 23, δελ ζπλδέεηαη κε ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ην έληαικα, θαηαζηξέθεηαη.

17 17 (2) Πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο καξηπξίαο, ζηελ πεξίπησζε πεξάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηαζηξέθεηαη. Αλαξίζκεζε ησλ πθηζηάκελσλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 7. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαξίζκεζε ησλ πθηζηάκελσλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 σο άξζξα 26, 27 θαη 28. Πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 27Α ζην βαζηθφ λφκν. 8. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 27 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 27Α: «Καλέλαο επεξεαζκφο ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ. 27A. Σίπνηα ζηνλ παξφληα Νφκν δελ επεξεάδεη νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.».

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα