ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ ζηελ παξέλζεζε «(Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ)» (δεχηεξε γξακκή), κε ηηο αθφινπζεο λέεο ιέμεηο ζηελ παξέλζεζε «(Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ θαη Πξφζβαζε ζε Καηαγεγξακκέλν Πεξηερφκελν Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο)». πλνπηηθφο ηίηινο. 92(Ι) ηνπ Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ηεο Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ θαη Πξφζβαζε ζε Καηαγεγξακκέλν Πεξηερφκελν Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Απφξξεηνπ ηεο Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζε πλδηαιέμεσλ) Νφκν ηνπ 1996 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα δηαβάδνληαη καδί σο νη πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ηεο Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζε θαη Πξφζβαζε ζε Καηαγεγξακκέλν Πεξηερφκελν Ιδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο) Νφκνη ηνπ 1996 θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 3. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκψλ ησλ φξσλ «αδίθεκα», «δηθαζηηθφ έληαικα», «ηδησηηθή επηθνηλσλία» θαη «πεξηερφκελν», κε ηνπο αθφινπζνπο λένπο νξηζκνχο:

2 2 «αδίθεκα» ζεκαίλεη αδίθεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ εδαθίνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη «δηθαζηηθφ έληαικα» ζεκαίλεη έληαικα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 19 ή ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 «ηδησηηθή επηθνηλσλία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πξνθνξηθή ή γξαπηή ή άιιεο κνξθήο επηθνηλσλία ή νπνηαδήπνηε ηειεπηθνηλσλία ή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία γίλεηαη απφ πξφζσπν θάησ απφ πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη ινγηθφ ην πξφζσπν απηφ λα αλακέλεη φηη δελ ζα ππνθιαπεί ή ζα παξαθνινπζεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ εθείλν ην νπνίν ζθνπείηαη λα ιάβεη ηελ επηθνηλσλία απηή θαη πεξηιακβάλεη ηε ξαδηνεπηθνηλσλία, ηελ αζχξκαηε θαη ηελ ελζχξκαηε επηθνηλσλία «πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο» ζεκαίλεη νηηδήπνηε πεξηέρεηαη ζε ηδησηηθή επηθνηλσλία θαη (β) κε ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο:

3 3 Κεθ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ «αλαθξηηήο» ζεκαίλεη κέινο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ δηεξεπλά ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο θαη/ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα δηελεξγεί αλαθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ «αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο» ζεκαίλεη ηελ πξνζηαζία ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ηνπ εζληθνχ πινχηνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

4 4 «θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο» ζεκαίλεη πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ην νπνίν βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζπζθεπή ή αληηθείκελν θαη πεξηιακβάλεη επηθνηλσλία θαηαγεγξακκέλε ζε επηζηνιέο, ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη κελχκαηα κέζσ ππεξεζίαο ζχληνκσλ κελπκάησλ (sms) ή κέζσ ππεξεζίαο κελπκαησλ πνιπκέζσλ (mms) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( s) ή δηαδηθηχνπ Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 4. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (1): «-(1) Δθηφο φπνπ εηδηθά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ Μέξνο, θάζε πξφζσπν ην νπνίν - (α) εζθεκκέλα ππνθιέπηεη ή παξαθνινπζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνθηά πξφζβαζε ή απνπεηξάηαη λα ππνθιέςεη ή λα παξαθνινπζήζεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα απνθηήζεη πξφζβαζε ή πξνθαιεί ή επηηξέπεη ή εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν λα ππνθιέςεη ή λα παξαθνινπζήζεη ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ή λα απνπεηξαζεί λα ππνθιέςεη ή λα παξαθνινπζήζεη ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή

5 5 (β) εζθεκκέλα ρξεζηκνπνηεί, απνπεηξάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή πξνθαιεί ή επηηξέπεη ή εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απνπεηξαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή, κεραληθή, ειεθηξνκαγλεηηθή, αθνπζηηθή ή άιιε ζπζθεπή ή κεράλεκα, πξνο ην ζθνπφ ππνθινπήο ή παξαθνινχζεζεο ή πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή (γ) εζθεκκέλα απνθαιχπηεη ή απνπεηξάηαη λα απνθαιχςεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, γλσξίδνληαο ή έρνληαο ιφγν λα γλσξίδεη φηη ε πιεξνθνξία ιήθζεθε απφ ππνθινπή ή παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή (δ) εζθεκκέλα ρξεζηκνπνηεί ή απνπεηξάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, γλσξίδνληαο ή έρνληαο ιφγν λα γλσξίδεη φηη ε πιεξνθνξία ιήθζεθε απφ ππνθινπή ή παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε.» (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνχ, ηεο παξαγξάθνπ (α), κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (α):

6 6 «(α) έρεη ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγθξηζε γηα παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο απφ ην πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ή έρεη πξνβεί ζηελ επηθνηλσλία απηή θαη απφ ην πξφζσπν, ην νπνίν έιαβε ή ζθνπείηαη λα ιάβεη ηελ επηθνηλσλία απηή ή απφ ην έλα απφ ηα δχν ζε πεξίπησζε άζεκλσλ, ελνριεηηθψλ ή απεηιεηηθψλ αλψλπκσλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ» (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (δ) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 19» (ηέηαξηε γξακκή), κε ηε ιέμε «δηαηάμεσλ» θαη αθνινχζσο κε ηελ έλζεζε κεηά ηε ιέμε «παξαθνινχζεζε» (πέκπηε θαη έθηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο» (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (ε) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «άξζξσλ 8, 9 θαη 19» (ηέηαξηε γξακκή), κε ηε ιέμε «δηαηάμεσλ» (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ζ), κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (ζ): «(ζ) έιαβε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε παξαθνινχζεζε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο ή ην πεξηερφκελν απηήο ή καξηπξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηέηνηα παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη απνθαιχπηεη απηήλ, θαηαζέηνληαο σο κάξηπξαο ζ νπνηαδήπνηε πνηληθή ή πνιηηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, λννπκέλνπ φηη ε ελ

7 7 ιφγσ παξαθνινχζεζε ή πξφζβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε πνπ δφζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ξεηήο έγθξηζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνέβε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ έιαβε απηή ή απφ ην έλα απφ ηα δχν, ζε πεξίπησζε άζεκλσλ, ελνριεηηθψλ ή απεηιεηηθψλ αλψλπκσλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ» θαη (ζη) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (ζ), ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (η): «(η) απνθηά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε, ε νπνία δφζεθε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ή θαιφπηζηα ππνβνεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε ιήςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο απφ άιιν πξφζσπν ή πξφζσπα ην νπνίν ή ηα νπνία έρνπλ εχινγε θαη πηζαλή αηηία λα πηζηεχεη ή πηζηεχνπλ φηη ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε.». Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 5. Σν άξζξν 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, ηεο ιέμεο «δηαηάμεσλ», (δεχηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «άξζξσλ 8, 9 θαη 19». Πξνζζήθε λένπ Μέξνπο IVA ζην βαζηθφ λφκν. 6. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ έλζεζε, ακέζσο κεηά ην Μέξνο IV απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Μέξνπο IVA: «ΜΔΡΟ IVA - ΠΡΟΒΑΗ Δ ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 8 Αίηεζε γηα πξφζβαζε ζε θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 21.-(1) Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δχλαηαη λα απεπζχλεη κνλνκεξή αίηεζε (ex parte) ζην Γηθαζηήξην, δεηψληαο έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ή λα εγθξίλεη ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο απφ ή εθ κέξνπο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή. (2) H αίηεζε δχλαηαη λα ππνβιεζεί αλαθνξηθά κε πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο, πνπ βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν ζε έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή, θαηφπηλ εθηέιεζεο δηθαζηηθνχ εληάικαηνο έξεπλαο, ην νπνίν εθδφζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 έσο 30 ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ή θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην Γηθαζηήξην αηηήκαηνο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή θαηφπηλ εθηέιεζεο αηηήκαηνο δηθαζηηθήο

9 9 23(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ πλδξνκήο είηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή μέλεο ρψξαο είηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζε Πνηληθά Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2001, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή κε βάζε δηεζλείο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο πξνζρψξεζε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπο ή κε άιιν λφκηκν ηξφπν. 183(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ε αίηεζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη, εάλ είλαη αλαγθαίν θαη αίηεκα γηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, σο απηά νξίδνληαη ζηνλ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκν ηνπ 2007, ηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2). (4) Η αίηεζε, δχλαηαη, επίζεο, λα πεξηιακβάλεη, εάλ είλαη αλαγθαίν θαη αίηεκα εμνπζηνδφηεζεο γηα είζνδν θαη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ηφπν, ζηνλ νπνίν εχινγα πηζηεχεηαη φηη ππάξρνπλ έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή

10 10 αληηθείκελα επί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαηάζρεζε θαη θαηαθξάηεζε απηψλ, κέρξη ηελ απνπεξάησζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε ζρέζε κε απηά. (5) Κακηά αίηεζε απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη θακηά εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε δελ κπνξεί λα δνζεί απφ δηθαζηή γηα πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν- (α) πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο αζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ή (β) γηα ηελ απνηξνπή, δηεξεχλεζε ή δίσμε ζε ζρέζε κε αδηθήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην Β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ή αληηθαζίζηαηαη.

11 11 Πεξηερφκελν Αηηήζεσο. 22. Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάικαηνο γηα εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε πξφζβαζεο, επηζεψξεζεο θαη ιήςεο θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο γίλεηαη εγγξάθσο, ππνγξάθεηαη απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλνξθν δήισζε αξκφδηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία: (α) Σελ ηδηφηεηα ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ (β) πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε γεγνλφησλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ν αηηεηήο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη ην δεηνχκελν δηθαζηηθφ έληαικα πξέπεη λα εθδνζεί πνπ λα πεξηιακβάλεη - (i) (ii) ιεπηνκέξεηεο ηνπ αδηθήκαηνο, ην νπνίν εχινγα πηζηεχεηαη φηη δηαπξάρζεθε, δηαπξάηηεηαη ή αλακέλεηαη λα δηαπξαρζεί ή πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ πνπ πηζηεχεηαη φηη ππάξρεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο γεληθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ εγγξάθσλ ή ησλ ζπζθεπψλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ επί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ή θαηαγεγξακκέλν ην πεξηερφκελν ηεο

12 12 (iii) (iv) (vi) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα έγγξαθα ή νη ζπζθεπέο ή ηα αληηθείκελα επί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, πεξηήιζαλ ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ εχινγα πηζηεχεηαη φηη δηέπξαμε ή δηαπξάηηεη ή αλακέλεηαη λα δηαπξάμεη ην αδίθεκα, εάλ είλαη γλσζηή, θαη ζηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο δεηείηαη ε πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ην επάγγεικα, εάλ είλαη γλσζηά, φισλ ησλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλίαο ηνπο εχινγα πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνηξνπή, δηεξεχλεζε ή δίσμε αδηθήκαηνο ή λα ρξεζηκεχζεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο αζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο

13 13 (γ) ην φξγαλν ή ην πξφζσπν, ην νπνίν ή εθ κέξνπο ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλίαο (δ) ην αίηεκα, εάλ είλαη αλαγθαίν, γηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, σο απηά νξίδνληαη ζηνλ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, ηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε έγγξαθα ή ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ζηα νπνία βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο (ε) ην αίηεκα, εάλ είλαη αλαγθαίν, εμνπζηνδφηεζεο γηα είζνδν θαη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ηφπν, θαη θαηάζρεζε εγγξάθσλ ή ζπζθεπψλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ, ζηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαθξάηεζε απηψλ, κέρξη ηελ απνπεξάησζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε ζρέζε κε απηά:

14 14 Ννείηαη φηη, ν Γηθαζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αηηεηή ηελ παξνρή πεξαηηέξσ ιεπηνκεξεηψλ ή ζηνηρείσλ ή καξηπξίαο γηα ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο κε ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθήο ελφξθνπ δειψζεσο ή ελφξθνπ καξηπξηθήο θαηαζέζεσο ή άιισο πσο. Έθδνζε Γηθαζηηθνχ Δληάικαηνο πξφζβαζεο ζε θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 23.-(1) Ο Γηθαζηήο δχλαηαη λα εθδψζεη ην δηθαζηηθφ έληαικα, πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 21 θαη 22, φπσο δεηήζεθε κε αίηεζε ή κε ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή κε ηέηνηνπο φξνπο, κε ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ή λα εγθξίλεη ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, εάλ ηθαλνπνηεζεί φηη κε βάζε ηα γεγνλφηα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ αηηεηή - (α) ππάξρεη εχινγε ππνςία ή πηζαλφηεηα φηη πξφζσπν δηαπξάηηεη, δηέπξαμε ή αλακέλεηαη λα δηαπξάμεη αδίθεκα ή ππάξρεη εχινγε ππνςία ή πηζαλφηεηα λα θηλδπλεχεη ε αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο (β) ππάξρεη εχινγε ππνςία ή πηζαλφηεηα φηη ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθή επηθνηλσλία ζπλδέεηαη ή είλαη ζπλαθήο κε ην αδίθεκα ή κε ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο (γ) είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο.

15 15 (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, ην δηθαζηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, σο απηά νξίδνληαη ζηνλ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, ηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε ζπζθεπέο ή αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή ηεο ΜΟΚΑ ή νπνηνπδήπνηε αλαθξηηή, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 21. (3) Γηθαζηηθφ έληαικα, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη, πεξαηηέξσ, λα εμνπζηνδνηήζεη, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο ν Γηθαζηήο θξίλεη ζθφπηκν- (α) είζνδν θαη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαζνξίδεηαη ζε απηφ, θαη (β) θαηάζρεζε νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή ζπζθεπψλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηφπν, ζηα νπνία εχινγα πηζηεχεηαη φηη βξίζθεηαη θαηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαθξάηεζε απηψλ, κέρξη ηελ απνπεξάησζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε ζρέζε κε απηά.

16 16 Λήςε ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε άιια αδηθήκαηα. 24. Δάλ θαηά ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε θαηαγεγξακκέλνπ ηδησηηθήο πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζε ή έγθξηζε, θαηφπηλ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ιακβάλεηαη ηδησηηθή επηθνηλσλία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε άιιν αδίθεκα απφ απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δηθαζηηθφ έληαικα, ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ζεσξείηαη φηη ιήθζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, λννπκέλνπ φηη θαηαρσξείηαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, πνπ λα εγθξίλεη ηελ πξφζβαζε, επηζεψξεζε θαη ιήςε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ δηθαζηηθφ έληαικα. Καηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 25.-(1) Όηαλ δηαπηζησζεί, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, φηη ην πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έρεη ιεθζεί βάζεη δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 21, 22 θαη 23, δελ ζπλδέεηαη κε ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ην έληαικα, θαηαζηξέθεηαη.

17 17 (2) Πεξηερφκελν ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο καξηπξίαο, ζηελ πεξίπησζε πεξάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηαζηξέθεηαη. Αλαξίζκεζε ησλ πθηζηάκελσλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 7. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαξίζκεζε ησλ πθηζηάκελσλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 σο άξζξα 26, 27 θαη 28. Πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 27Α ζην βαζηθφ λφκν. 8. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 27 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 27Α: «Καλέλαο επεξεαζκφο ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ. 27A. Σίπνηα ζηνλ παξφληα Νφκν δελ επεξεάδεη νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηαηήξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γεδνκέλσλ κε θνπφ ηε Γηεξεχλεζε νβαξψλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.».

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 91(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4451 Παρασκεσή, 4 Ιοσλίοσ 2014 681 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΑΝΑΘΔΧΡΔΗ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 111(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4456 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 783 Ο πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Σαμείυν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 197(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4482 Σρίτη, 23 Δεκεμβρίοσ 2014 1115 Ο περί Μεηαβιβάζεως και Υποθηκεύζεως Ακινήηων (Τροποποιηηικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 192(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4480 Παρασκεσή, 19 Δεκεμβρίοσ 2014 1085 Ο πεπί Μησανών Παιγνιδιού, Μησανών Επιδεξιόηηηαρ και Μησανών Ψςσαγωγίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ» ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΤΡΩΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΒΑΡΟΒΙΑ ΣΗ 16εο ΜΑΪΟΤ 2005, ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 42/2014/ΔΔ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 201(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4483 Σετάρτη, 31 Δεκεμβρίοσ 2014 1125 Ο πεπί Διαηήπηζηρ Αποθεμάηων Πεηπελαιοειδών (Σποποποιηηικόρ) (Απ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα