ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:"

Transcript

1 ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα ζε ζύκβαζε παξνρήο πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ δηελεξγείηαη ππό ζπλζήθεο ηδηάδνπζαο νηθνλνκηθήο ηζρύνο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο έλαληη ηνπ νθεηιέηε θαη απνβαίλεη εηεξνβαξήο ελαληίνλ ηνπ θαη Δπεηδή ε επηβνιή κηαο ηέηνηαο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο δπλαηόλ λα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζκελήο γηα ηνλ νθεηιέηε ρσξίο ηελ δηθή ηνπ ζπλαίλεζε, θαη Δπεηδή κε ηηο επηθεξόκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηδηώθεηαη ε παξνρή πξνζηαζίαο έλαληη ηέηνησλ κνλνκεξώλ ξεηξώλ νη νπνίεο ζεσξνύληαη θαηαρξεζηηθήο θύζεσο Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: πλνπηηθόο ηίηινο. 160(Ι) ηνπ Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ Νόκν ηνπ 1999 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνη ηνπ 1999 θαη άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ. 2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «πηζησηηθό ίδξπκα» κε ηνλ αθόινπζν λέν νξηζκό: «έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζην

2 2 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ: L176, , ζ (Ι) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ ζεκείν (1) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνύ αξηζ. 575/2013 θαη γηα ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ αλαθέξεηαη ζηα ΑΠΙ θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα θξαηώλ κειώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκνπ.». θαη (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθόινπζσλ λέσλ όξσλ θαη ησλ νξηζκώλ ηνπο: «Αδεηνδνηεκέλν Πηζησηηθό Ίδξπκα» ή «ΑΠΙ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκνπ. «βαζηθό επηηόθην» ζεκαίλεη ην βαζηθό επηηόθην ηνπ ΑΠΙ ζε επξώ ή άιιν λόκηζκα ή ην βαζηθό επηηόθην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή ην επηηόθην

3 3 Euribor ή ην επηηόθην LIBOR ή ην βαζηθό επηηόθην ηεο εζληθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο ρώξαο πνπ εθδίδεη ην λόκηζκα ή άιιν επηηόθην αλάινγν κε ην Euribor. «Καλνληζκόο 575/2013» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ινπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. «πεξηζώξην επηηνθίνπ» ζεκαίλεη ηελ πξνζαύμεζε ζην βαζηθό επηηόθην εθπεθξαζκέλεο σο πνζνζηνύ θαη πνπ δειώλεηαη ζαθώο ζηε ζύκβαζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο. «επηηόθην ππεξεκεξίαο» ζεκαίλεη ην επηηόθην πνπ ινγίδεηαη ζην πνζό ησλ δόζεσλ δαλείνπ πνπ είλαη θαζπζηεξεκέλεο ή ζην πνζό ηεο ππέξβαζεο ινγαξηαζκνύ ππεξαλαιήςεσο ή ζην πνζό ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ή ζην θαζπζηεξεκέλν νθεηιόκελν πνζό πιεξσκήο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. «ζύκβαζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο» ζεκαίλεη ζύκβαζε γηα ηελ παξνρή πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο από ΑΠΙ πξνο νθεηιέηε θαη πεξηιακβάλεη όξην ππεξαλαιήςεσο, ζύκβαζε δαλείνπ θαη όξην πηζησηηθήο θάξηαο. «ζπλνιηθό επηηόθην» ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ηνπ

4 4 βαζηθνύ επηηνθίνπ θαη ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ. «ππνθαηάζηεκα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ην ζεκείν (17) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνύ αξηζ. 575/ βαζηθνύ λόκνπ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ 2Α θαη 2Β. 3. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 2, ησλ αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ: «θνπόο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ (Ι) ηνπ Α. θνπόο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ 2014, είλαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ νθεηιεηώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ δηά ηεο απαγόξεπζεο ηεο επηβνιήο ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο πνπ ζπλεπάγεηαη γη απηνύο ε κνλνκεξήο άζθεζε από πηζησηηθό ίδξπκα, ηπρόλ ζπκβαηηθνύ δηθαηώκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ξήηξα αύμεζεο πεξηζσξίνπ, θαη ε πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηηνθίσλ όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ. Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ (Ι) ηνπ Β. Ο πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθαξκόδεηαη ζε ζπκβάζεηο πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ κεηαμύ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ησλ νθεηιεηώλ ηνπο σο αθνινύζσο: (α) ζε όιεο ηηο ελ ηζρύη ζπκβάζεηο πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ, πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη

5 5 πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ 2014, είηε αζθήζεθε από ην πηζησηηθό ίδξπκα ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο αύμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ είηε όρη: Ννείηαη όηη πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί από νθεηιέηε σο αύμεζε πεξηζσξίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ 2014, δελ δύλαηαη λα επηζηξαθεί από ην πηζησηηθό ίδξπκα πξνο ηνλ νθεηιέηε θαη (β) ζε όιεο ηηο λέεο ζπκβάζεηο πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνύ) Νόκνπ ηνπ 2014.». άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ. 4. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «ζηνλ νπνίν παξαρσξνύλ δάλεην ή άιιε πηζησηηθή δηεπθόιπλζε γηα ην ύςνο ηνπ επηηνθίνπ» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή) κε ηε θξάζε «κε ηνλ νπνίν ζπλάπηνπλ ζύκβαζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο, κεηαμύ άιισλ, γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ». (β) κε ηε δηαγξαθή από ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1),

6 6 ηεο θξάζεο «ην δάλεην ή» (δεύηεξε γξακκή). (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: «(γ) λα ελεκεξώλνπλ ηνπο νθεηιέηεο θαη ηνπο εγγπεηέο κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο απηνύο γηα ηπρόλ αιιαγή ζην βαζηθό επηηόθην ή αιιαγή ζην ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ ηόθνπ ή γεληθά γηα νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή αθνξά ζην βαζηθό επηηόθην θαζώο θαη αιιαγή ηεο δόζεο ηνπ δαλείνπ όηαλ απηή κεηαβάιιεηαη.». (δ) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1), ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (δ), ησλ αθόινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ θαη ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: «(ε) λα παξνπζηάδνπλ κε δηαθάλεηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ βαζηθώλ επηηνθίσλ ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο θάζε θαηεγνξίαο βαζηθνύ επηηνθίνπ θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο θαη παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ησλ βαζηθώλ επηηνθίσλ. θαη (ζη) λα δειώλνπλ ζαθώο ζηε ζύκβαζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο θαη λα ελεκεξώλνπλ θάζε νθεηιέηε θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ύςνο ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο, γηα ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ θαζώο θαη γηα ηηο ζπλζήθεο παύζεο ρξέσζεο ηνπ: Ννείηαη όηη δελ είλαη επηηξεπηή αύμεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο ηξάπεδαο πέξαλ ησλ δύν

7 7 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ από ην ζπκθσλεζέλ επηηόθην.». θαη (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ην εδάθην (2), ηεο θξάζεο «ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή) κε ηε θξάζε «πέληε ρηιηάδεο επξώ ( 5.000)». βαζηθνύ λόκνπ κε ηελ πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 3Α. 5. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 3, ηνπ αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ: «Ρήηξα κνλνκεξνύο αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ. 3Α.-(1) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ ελ ηζρύη λόκνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2Α θαη 2Β, ζπκβαηηθή ξήηξα πνπ παξέρεη ζε πηζησηηθό ίδξπκα ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο αύμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ζε ζύκβαζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο πνπ ήηαλ ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνπ ηνπ 2014 δελ δεζκεύεη ηνλ νθεηιέηε. (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), απαγνξεύεηαη ζε πηζησηηθό ίδξπκα λα πεξηιάβεη, ξήηξα πνπ λα ηνπ παξέρεη ην κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζε ζύκβαζε πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνπ ηνπ 2014.». βαζηθνύ λόκνπ κε 6. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 5, ηνπ αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ:

8 8 ηελ πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 5Α. «Γηνηθεηηθό πξόζηηκν. 138(I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ Α. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεξηέιζεη ζε γλώζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο σο αξκόδηαο επνπηηθήο αξρήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκνπ, όηη πηζησηηθό ίδξπκα παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αθνύ δώζεη ζην πηζησηηθό ίδξπκα ηελ δπλαηόηεηα λα αθνπζζεί, λα επηβάιεη ζην πηζησηηθό ίδξπκα δηνηθεηηθό πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηό ρηιηάδεο επξώ ( ) θαη ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο, δηνηθεηηθό πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξώ ( ) γηα θάζε εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια κέηξα ήζειε θξίλεη ζθόπηκν πξνο άξζε ηεο παξάβαζεο.». Δ/ /16ειεπζ.επηηνθίνπ/ΠΧ

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. ΑΡΙΘΜΟ 0084/2015 2016 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. Π.Δ. ΓΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΔΙΑ-ΔΛΑΣΔΙΑ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 5/10/2015, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη,

Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη, Αζήλα, 02-02-2007 Κύξηνη, ρεηηθά κε ην εξώηεκα πνπ κνπ απεπζύλαηε, εάλ νη Γηαηξνί θιάδνπ Ε..Τ. λνκηκνπνηνύληαη ζηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο, έρσ λα παξαηεξήζσ ηα εμήο: 1. Σν Κξάηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα