ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ"

Transcript

1 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ άζθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ Ζ άζθεζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ειεχζεξε. Πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλεθηνί, εθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζσξεπηηθά ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο: (α) δηθαηνινγνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, (β) θαζνξίδνληαη ζαθή θαη αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ αλαηίζεληαη θαη αζθνχληαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνηθήζεσο, (γ) δηθαηνινγνχληαη επαξθψο απφ ηελ εηδηθή θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ξπζκίζεσο, θαη (δ) θηλνχληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ραξάζζεη ε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 3. Ζ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ άζθεζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο απφ ηελ Γηνίθεζε είλαη αλεθηή κφλν θαηά ην κέηξν πνπ ν επηβαιιφκελνο πεξηνξηζκφο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εηδηθή θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ξπζκίζεσο. Iδίσο ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ, εμίζνπ ζαιπνκέλσλ, πηπρψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πεξηνξηζκφο ζηελ ειεπζεξία άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλεθηφο κφλν αλ πξνζδηνξίδεηαη ν πξνέρσλ ζθνπφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ απνβιέπεη ε εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ. 4. ηελ έθηαζε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο

2 Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην χληαγκα, δχλαηαη λα επηβάιινληαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, γηα ιφγνπο εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξναγσγήο ηδίσο ηεο νηθνλνκίαο ησλ νξεηλψλ, λεζησηηθψλ θαη παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ. 5. Σν θπζηθφ θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί απηνηειψο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ. Σα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνβαίλνπλ ζε ζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθχιαμε ηνπ αγαζνχ απηνχ θαη, εηδηθφηεξα, ιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, παξεκβαίλνληαο ζηνλ αλαγθαίν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή ή άιιε αηνκηθή ή ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά ηε ιήςε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, ηα φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο νθείινπλ λα ζηαζκίδνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο, αλαγφκελνπο ζην γεληθφηεξν εζληθφ θαη δεκφζην ζπκθέξνλ, ε επηδίσμε φκσο ησλ ζθνπψλ απηψλ θαη ε ζηάζκηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληίζηνηρσλ ελλφκσλ αγαζψλ πξέπεη λα ζπκπνξεχεηαη πξνο ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βηψζηκε αλάπηπμε. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ πεξηνξίδνπλ ζε ηίπνηα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 6. Ζ άζθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 γίλεηαη κε ηξφπν, ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Γηαηάμεηο, ηδίσο, κε ηηο νπνίεο εηζάγεηαη ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ επηηξέπεηαη λα εηζάγνπλ θξαγκνχο εηζφδνπ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, νχηε λα παξαβηάδνληαη κε απηέο νη αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 7. Ζ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληζηηθή ζαθήλεηα θαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο

3 ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4048/ Οη αξκφδηεο αξρέο ππνρξενχληαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη απφ ηπρφλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο εηζάγνληαη ζε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 9. Ζ πηνζέηεζε κέηξσλ πεξηνξηζηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο πξνυπνζέηεη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4048/2012 θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 10. ηελ έθηαζε πνπ απηφ δελ ζπληζηά αλεπίηξεπηε αλάζεζε άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο, οη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηα νπνία ζπλεπηθνπξνχλ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Ζ εθαξκνγή θαη, φπνπ είλαη επηηξεπηφ θαη αλαγθαίν, ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζην παξφλ άξζξν. Άξζξν 2 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Ο παξψλ λφκνο θαηαιακβάλεη ηηο εμήο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα ηεο Τ.Α. κε αξηζκ. 1958/2012 (Β 21) θαη εμεηδηθεχνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο λφκνπ: α) Οκάδα 1ε «Έξγα ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ»

4 β) Οκάδα 2ε «Τδξαπιηθά έξγα» γ) Οκάδα 3ε «Ληκεληθά έξγα» δ) Οκάδα 4 ε «πζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ» ε) Οκάδα 5ε «Δμνξπθηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο» ζη) Οκάδα 6ε «Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνχ ηνκέα, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο» δ) Οκάδα 7ε «Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο» ε) Οκάδα 8ε «Τδαηνθαιιηέξγεηεο» ζ) Οκάδα 9ε «Βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο» η) Οκάδα 10 ε «Μεηαθνξά ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ» ηα) Οκάδα 11 ε «Δηδηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο» 2. Ο παξψλ λφκνο θαηαιακβάλεη θαη ηα Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 3463/2006 θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (Β 3106). 3. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ είλαη δπλαηφλ λα πξνζηίζεληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Άξζξν 3 Υξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλωληώλ Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε αξρψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο δηνηθνχκελνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, εθαξκνδνκέλσλ ζρεηηθά ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ

5 Άξζξν 4 Διεύζεξε άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ άξζξσλ, θάζε πξφζσπν κπνξεί λα αζθήζεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην γεληθφ εκπνξηθφ κεηξψν θαηά πεξίπησζε. Άξζξν 5 Γεληθνί όξνη ιεηηνπξγίαο 1. Όπνηε είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλν γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, επηβάιιεηαη ζηα πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηνλ παξφληα λφκν, ε γεληθή ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη θαηά ηελ άζθεζή ηεο, ζπγθεθξηκέλνπο γεληθνχο θαη θαζνιηθά εθαξκνζηένπο φξνπο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Οη γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 2. Ζ ππαγσγή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: (α) ππάξρεη θίλδπλνο γηα ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ απφ ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ θαη (γ) ε ππαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ.

6 Κίλδπλνο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ππάξρεη φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά αληηθεηκεληθή θξίζε θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ. 3. Σα κέηξα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απνιχησο αλαγθαία είλαη ηα κέηξα, ηα νπνία θαηά αληηθεηκεληθή θξίζε θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο απνηξέπνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ζην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ απηφ ην κέηξν. 4. Οη γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλε. Ζ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα θαη πεξηνξηζηηθά ηνπο γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία αζθνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή θάζε θηλδχλνπ γηα ζπγθεθξηκέλα δεκφζηα ζπκθέξνληα πνπ κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ απφθαζε πεξηιακβάλεη ζην ζθεπηηθφ ηεο έθζεζε πνπ βεβαηψλεη ηελ αλάγθε ππαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ σο απνιχησο αλαγθαίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ. 5. Δληφο ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο εθθηλνχλ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δέζκεο νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην πεξηερφκελν απηψλ. Ζ δηαβνχιεπζε

7 γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4048/2012, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ, θάζε ζρεηηθή πξάμε πνπ αθνξά ηε δηαβνχιεπζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθζεζεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγείνπ, δεκνζηεχεηαη θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην Ε ηνπ παξφληνο. Οη απφςεηο φισλ φζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε δεκνζηεχνληαη φπσο θαηαηίζεληαη, εθηφο θαη αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνχο εκπηζηεπηηθέο ζπλνιηθά ή κεξηθψο, νπφηε θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθή αλαθνξά φηη ν ελδηαθεξφκελνο δήηεζε λα κε δεκνζηεπζνχλ νη απφςεηο ηνπ. Απφςεηο, νη νπνίεο δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο. Γηαθνπή, ζχληκεζε ή επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο επηηξέπεηαη κφλν κία θνξά κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγνχ, γηα αληηθεηκεληθά ζπνπδαίν ιφγν, πνπ αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ ηελ δηαθνπή, ζχληκεζε ή επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο. Ζ δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε εκέξεο, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαηαξγείηαη θαη δελ κπνξεί λα εθθηλήζεη λέα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πξηλ ηελ πάξνδν έηνπο. Ζ ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο δελ κπνξεί λα είλαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο θαηά ηε έλαξμε ηεο δηαβνχιεπζεο δηάξθεηαο. Ζ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε εκέξεο. 6. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4048/2012 δελ είλαη αλαγθαία ζηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, αιιά ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο λα δεηήζνπλ ζρεηηθή έθζεζε, αλ ην ζεσξνχλ αλαγθαίν. 7. Μεηά ηελ ιήμε ηεο δηαβνχιεπζεο, ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο κε απφθαζή ηνπο είηε δηαθφπηνπλ ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηελ δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθ φζνλ δε δηθαηνινγείηαη ε

8 πηνζέηεζε γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, είηε ηελ ζπλερίδνπλ γηα φιεο ή θάπνηεο απφ απηέο. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία είηε δηαθφπηεηαη είηε ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνχιεπζεο. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, αλ ζεσξεζεί φηη πξέπεη λα εθδνζνχλ γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο, θνηλνπνηείηαη ην ζρέδην ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απνθάζεσο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ νθείιεη λα γλσκνδνηήζεη επί απηνχ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ. Σν ζρέδην απφθαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο πξνηείλνπλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ησλ γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο εθδίδνπλ ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία ηίζεληαη γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. 8. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία έθδνζεο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθθηλήζεη θαη κεηά ηελ δηαβνχιεπζε δελ εθδνζεί θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ λα επηβάιιεη γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα επαλεθθηλήζεη κφλν κεηά απφ λέα δηαβνχιεπζε. 9. Σξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ησλ γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεηαη: α) ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν κεηά απφ ακεηάθιεηε απφθαζε αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, ή

9 β) απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδην Τπνπξγφ, κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο ή ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο. Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ησλ γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθθηλεί εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο. 10. Ζ δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αξκφδηα δεκνηηθή αξρή φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ή έρεη ζπκκνξθσζεί κε απηνχο, αξθεί γηα ηελ άζθεζε κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 5. Κάζε πξφζσπν κπνξεί λα δεηά θαη λα ιακβάλεη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή αξρή βεβαίσζε φηη έρεη πξνβεί ζηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηήξεζεο ησλ γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ βεβαίσζε απηή απνηειεί βεβαησηηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Άξζξν 6 Τπνρξέωζε ηήξεζεο ειάρηζηωλ πξνηύπωλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππόθεηληαη ζε γεληθνύο όξνπο ιεηηνπξγίαο 1. Όπνπ απηφ είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλν γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέξνο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη θαη ε ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ρξήζε πξνηχπσλ ελδείθλπηαη θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ζηελ έθηαζε πνπ δελ αληίθεηηαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηδίσο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν πεξηνξηζκφ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γηα ηηο

10 αλάγθεο ηνπ παξφληνο λφκνπ σο πξφηππα ελλννχληαη νη θάζε είδνπο θαλνληζκνί, θξηηήξηα, πξφηππα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή/θαη ινηπέο ηερληθέο απαηηήζεηο. 2. Σα πξφηππα πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη πξέπεη λα είλαη ηα ειάρηζηα αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 4. Ζ πηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη απφ νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δηαπηζηεχνληαη πξνο ηνχην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία. Σα πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα δηαπηζηεπζνχλ σο νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεοθαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη ζην θεθάιαην Γ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Πηζηνπνίεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λφκνπ ελλνείηαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 5. Ζ δήισζε ελφο πξνζψπνπ ζηελ αξκφδηα δεκνηηθή αξρή φηη έρεη πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην νξγαληζκφ γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αξθεί γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 6. Ζ δήισζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππεχζπζε δήισζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζε απηήλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξάγξαθνο απηή. 6. Μεηά ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο κε ζπγθεθξηκέλν

11 πξφηππν, θάζε πξφζσπν - θνξέαο ηεο πηζηνπνίεζεο επαλαμηνινγείηαη ζε ρξφλνπο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέν πξφηππν. Ζ επαλαμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ ηα αμηνινγνχκελα πξφζσπα πξνο ηνλ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ελζηάζεσλ θαη εθφζνλ απφ απηή πξνθχπηεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δελ ηεξεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο πνπ ελεξγεί ηελ επαλαμηνιφγεζε ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλαμηνιφγεζεο λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν έρεη εθδψζεη θαη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία λα ελεκεξψζεη θάζε αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρή, παξέρνληαο θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη έγγξαθν πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ελζηάζεσλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ πξνζψπνπ θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπ επί απηψλ. 7. Κάζε πξφζσπν πνπ πηζηνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νθείιεη κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 5 λα δεκνζηνπνηεί ηελ επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο πνπ ην πηζηνπνίεζε γηα ηελ έλαξμε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Με ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ε νπνία γίλεηαη ζηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο αξρέο εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε επαλαμηνιφγεζεο, αλαθνηλψλεηαη ε επσλπκία ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, πνπ έθαλαλ ηελ αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα κεηά ηελ έλαξμε άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγηλε ε αμηνιφγεζε. Άξζξν 7 Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο 1. Όπνηε είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε ην παξφλ άξζξν, γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, επηβάιιεηαη ζηα πξφζσπα, πνπ αζθνχλ

12 ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ιεηηνπξγίαο. Ζ πξνεγνχκελε έγθξηζε ιεηηνπξγίαο απνηειεί αηνκηθή εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε. 2. Ζ ππαγσγή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο ζσξεπηηθά πξνυπνζέζεηο: (α) ππάξρεη θίλδπλνο γηα ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ απφ ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, θαη (γ) ε ππαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ. Κίλδπλνο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ππάξρεη φηαλ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά αληηθεηκεληθή θξίζε θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ. 3. Γελ επηηξέπεηαη ε ππαγσγή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, αλ θαηά αληηθεηκεληθή θξίζε θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ν θίλδπλνο κπνξεί λα απνηξαπεί κε ηελ ππαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο. 4. Αλ ε άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ πξφθιεζε θηλδχλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηαπηφρξνλα ζπλεπάγεηαη ηελ πξφθιεζε άιινπ θηλδχλνπ γηα ην ίδην δεκφζην ζπκθέξνλ ή γηα άιιν δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ ππάγεηαη ζε θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, σο πξνο ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε άζθεζε

13 ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηα ππάγεηαη ζε θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο. 5. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγνχ, θαζνξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ε δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 2, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. Με ην ίδην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαζνξίδνληαη κε ηξφπν πεξηνξηζηηθφ θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα αζθείηαη απηή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη νπνίνη είλαη νη απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απνιχησο αλαγθαίνη είλαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαηά αληηθεηκεληθή θξίζε θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο απνηξέπνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ζην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ απηή ηελ αλάγθε. 6. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο εθθηλνχλ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηαβνχιεπζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4048/2012, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ, θάζε ζρεηηθή πξάμε πνπ αθνξά ηε δηαβνχιεπζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθζεζεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγείνπ, δεκνζηεχεηαη θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην Ε ηνπ παξφληνο. Οη απφςεηο φισλ φζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε δεκνζηεχνληαη φπσο θαηαηίζεληαη, εθηφο θαη αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνχο εκπηζηεπηηθέο ζπλνιηθά ή κεξηθψο, νπφηε θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθή αλαθνξά φηη ν ελδηαθεξφκελνο δήηεζε λα κε δεκνζηεπζνχλ νη απφςεηο ηνπ. Απφςεηο, νη νπνίεο δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα

14 κε ην παξφλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χληκεζε ή επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο επηηξέπεηαη κφλν κία θνξά κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγνχ, γηα αληηθεηκεληθά ζπνπδαίν ιφγν, πνπ αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ ηελ ζχληκεζε ή επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο. Ζ ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο δελ κπνξεί λα είλαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο θαηά ηε έλαξμε ηεο δηαβνχιεπζεο δηάξθεηαο. Ζ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε εκέξεο. 7. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4048/2012 είλαη αλαγθαία ζηελ πεξίπησζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. 8. Μεηά ηελ ιήμε ηεο δηαβνχιεπζεο, ζπληάζζεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ έθζεζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη είηε φηη ζπληξέρνπλ νη φξνη γηα ηε ππαγσγή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο θαη νη αλαγθαίνη φξνη γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ζπκθέξνλ, είηε φηη δελ ζπληξέρνπλ. Ζ έθζεζε δεκνζηεχεηαη εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο δηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ε ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε απηή ε πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη φξνη γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. 9. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη νη εθάζηνηε ζπλαξκφδηνη Τπνπξγνί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπο νξίδνπλ φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο λα ππαρζεί ε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ

15 ππαγσγή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο θνηλνπνηνχλ ην ζρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο έθζεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ νθείιεη λα γλσκνδνηήζεη επί απηνχ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Ζ έθζεζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ απνηειεί κέξνο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 10. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή γηα δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεηαη: α) ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν κεηά απφ ακεηάθιεηε απφθαζε αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, ή β) απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδην Τπνπξγφ, κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο ή ηελ ηξνπνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθθηλεί εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο. Άξζξν 8 Σήξεζε ειάρηζηωλ πξνηύπωλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο 1. ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο πνπ ηίζεληαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7, κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ.

16 2. Σα πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα δηαπηζηεπηνχλ σο νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη ζην θεθάιαην Γ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 3. Ο δηαπηζηεπκέλνο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θνηλνπνηεί ππεχζπλε δήισζή ηνπ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο αξρή κε ηελ νπνία πηζηνπνηεί ηελ απφ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ζπκκφξθσζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. Ζ ππεχζπλε δήισζε δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ηεθκαίξεηαη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. Σέηνηα ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεη ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο ζε θάζε επαλαμηνιφγεζε ηήξεζεο ηνπ πξνηχπνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί κεηά ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο πηζηνπνηψληαο ηε ζπκκφξθσζε ή κε κε ηα πξφηππα. Ζ ππεχζπλε δήισζε, είηε αξρηθή είηε κεηά ηελ επαλαμηνιφγεζε, πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ ΓΔΜΖ ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ πηζηνπνηνπκέλνπ πξνζψπνπ, ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ην πξφηππν πνπ εθαξκφδεηαη, ην ρξφλν δηελέξγεηάο ηεο, θαη ππνβάιιεηαη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο ή επαλαμηνιφγεζεο. 4. Σα πξφηππα ε ζπκκφξθσζε ζηα νπνία επηβάιιεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, είλαη ηα ειάρηζηα αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή πξνηχπσλ. Ζ επηινγή ησλ πξνηχπσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 θαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηδηψθεηαη ε ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα θαη ν απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 5. Ζ ηήξεζε πξφζζεησλ πξνηχπσλ απφ έλα πξφζσπν θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπ ζρεηηθά κε απηά δελ επεξεάδεη ζε ηίπνηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε.

17 Άξζξν 9 Υνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο 1. Σν πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γηα ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δέζκε νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίδεηαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 2. Ζ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο αξρή νθείιεη λα ελεκεξψλεη, εληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ηνλ ππνβάινληα ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε ιεηηνπξγίαο αλ ιείπεη θάπνην απφ ηα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη κε ηξφπν πεξηνξηζηηθφ ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζέηνληαο θαη πξνζεζκία επηά εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηή ηα ζρεηηθά έγγξαθα δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη. 3. Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο ελφο αηηήκαηνο γηα έγθξηζε ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πελήληα (50) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ιείπνπλ έγγξαθα, ε πξνζεζκία ησλ πελήληα (50) εκεξψλ δηαθφπηεηαη θαη επαλεθθηλεί κεηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. ε πεξίπησζε παξφδνπ ησλ πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πιήξνπο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα ρσξίο ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ε αίηεζε έρεη γίλεη δεθηή θαη ε αξκφδηα αξρή νθείιεη λα εθδψζεη ηε ζρεηηθή εθεηειεζηή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ησλ πξνζεζκίσλ πνπ ηίζεληαη παξαπάλσ. Άξζξν 10 Μεηαβίβαζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο Ζ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαβηβάδεηαη καδί κε ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ε νπνία έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα ζπζηαζεί επί απηήο εκπξάγκαην δηθαίσκα κφλν καδί κε ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ε νπνία έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο. Ζ κίζζσζε ή αιιαγή ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο,

18 ε νπνία έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δελ ζπληζηά ιφγν αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. Κάζε πξφζσπν ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ή ε νπνία κεηαβηβάδεη επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ή επί ηεο νπνίαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζπζηήλεηαη δηθαίσκα επηθαξπίαο, θαζψο θαη επηρείξεζε, ε νπνία αιιάδεη έιεγρν, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ην γεγνλφο απηφ εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζηελ αξκφδηα θαηά ηφπναξρή. Ζ παξνχζα δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3959/2011 πεξί ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο ειέγρνπ ζην παξφλ έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηεο δίδεηαη ζηα άξζξα 5επ. ηνπ λ. 3959/2011. Άξζξν 11 Πεξηνξηζκόο αξηζκνύ εγθξίζεωλ ιεηηνπξγίαο θαη ρνξήγεζε απηώλ 1. ε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνηίζεηαη ε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ έγθξηζε κπνξεί λα πεξηνξηζζεί είηε ζπλνιηθά γηα νιφθιεξε ηελ Δπηθξάηεηα είηε θαη γηα ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ ην νπνίν εμππεξεηείηαη, ηδίσο αλ ε άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη είηε ηελ ρξήζε ζπάληνπ πφξνπ, ν νπνίνο δελ επαξθεί γηα αφξηζην αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ή ηελ ρξήζε άιινπ πφξνπ ηνπ Γεκνζίνπ. 2. Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ έγθξηζε λα αζθνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα θαζνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα ρνξεγεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο εγθξίζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηηο δηαθάλεηαο, ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ

19 αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αθνξά θαη έλα κφλν επίπεδν δξαζηεξηνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 θαηά ηα αλσηέξσ εηζάγεη πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Πεξηθέξεηα κφιηο ιάβεη αίηεκα γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην θνηλνπνηεί εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην Τπνπξγφ, νη νπνίνη νξίδνπλ κε αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλε θνηλή απφθαζή ηνπο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε, ηνλ αξηζκφ ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ. Σν ζηάδην απηφ δελ αθνινπζείηαη, αλ έρεη ήδε ππάξμεη πξνεγνχκελν αίηεκα θαη έρεη νξηζζεί ν αξηζκφο ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, επαλεμεηάδεηαη ππνρξεσηηθά θάζε πεληαεηία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο θάησ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη δελ έρνπλ αλαθιεζεί ή ιήμεη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, κε ηελ νπνία πεξηνξίζζεθε ν αξηζκφο ησλ εγθξίζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη νξίζζεθε ν αξηζκφο απηψλ. 4. Με ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδεηαη θαη θάζε απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ δηαγσληζκφ, κε ηνλ νπνίν ζα ρνξεγεζνχλ νη εγθξίζεηο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7. Ζ πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηξηάληα εκέξεο θαη ε δεκνζίεπζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο. Ο δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη θαη νη εγθξίζεηο ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνλ ζπλαξκφδην θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφ. 5. Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο ελφο αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ππφ

20 θαζεζηψο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα κφλν ηξηάληα εκέξεο επηπιένλ ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο ησλ εθαηφ εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εθαηφ εκεξψλ, ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη θάζε άιιε επηρείξεζε, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή θαζπζηέξεζε, ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο απηή νθείιεηαη θαη ηελ πηζαλή δηάξθεηά ηεο. 6. Κάζε πξφζσπν ζην νπνίν ρνξεγείηαη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απηψλ, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε πξαγκαηηθή άζθεζε ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ρνξήγεζή ηεο. Με ηελ πξάμε ηεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ειάρηζηεο αλαγθαίαο εθκεηάιιεπζεο. ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηίζεηαη κε ηξφπν εηδηθφ θαη ζαθή ην πιαίζην, ζην νπνίν ε εθάζηνηε αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα πξνζδηνξίζεη εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηελ ειάρηζηε εθκεηάιιεπζε θάζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, πνπ δίλεηαη κε πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Άξζξν 12 Eλδηθνθαλήο Πξνζθπγή 1. Καηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη αίηεκα ρνξήγεζεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ή θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 7, πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε αηηνχζα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο αξρήο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 24. Ζ απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο. Δάλ νη ιφγνη ηεο πξνζθπγήο ζηεξίδνληαη ζε αηηηάζεηο ηερληθήο θχζεσο, ε αξρή πνπ θξίλεη επί

21 ηεο πξνζθπγήο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ηερληθή ζπλδξνκή απφ ηνλ ηδησηηθφ θνξέα ηνπ άξζξνπ 15, ηνπ νπνίνπ ε εηζήγεζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο παξαηείλεηαη γηα δεθαπέληε (15) αθφκε εκέξεο. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ε αξρή πνπ ηελ εμέηαζε ρνξεγεί ππνρξεσηηθά ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ή ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ κε ηελ αξρηθή έγθξηζε ιεηηνπξγίαο. 2. Δηδηθά ε απφθαζε επί ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά απνθάζεσο, πνπ αθνξά ηελ κε ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ηνπο, εθδίδεηαη εληφο ζαξαληαπέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο. 3. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, ρσξίο ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο Άξζξν 13 Παξάβνιν Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν χςνο παξαβφινπ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη εηήζηα απφ ην θάζε πξφζσπν αλά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ππφ θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη, ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Άξζξν 14 Παξνρή ππεξεζηώλ 1. Πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έγθξηζε ιεηηνπξγίαο, κπνξνχλ λα ζπλππνβάιινπλ θαη κειέηεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο επηινγήο

22 ηνπο πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζήο ηνπο. Οη αξκφδηεο εθάζηνηε αξρέο εμεηάδνπλ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηά ηνπο θαη, εθ φζνλ ζεσξνχλ απηέο επαξθείο, κπνξνχλ ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηηο πηνζεηνχλ. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ επίζεο λα δεηήζνπλ εμαζθάιηζε είηε κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ή άιια ζπλήζε θαηά ηελ ρξεκαηνδνηηθή πξαθηηθή κέζα εγγπνδνζίαο ή εγγχεζεο. Ζ εγγπνδνζία πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη κειέηεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ιακβάλνληαη ππ φςηλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλ ε έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη αλ απαηηείηαη θαη ζε ηη βαζκφ κε ηελ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε ρνξήγεζεο ηεο έγθξηζεο θαη εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν πδ. 2. Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο δχλαληαη λα αλαζέηνπλ, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κειέηεο ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 3. Παξέρνληεο ππεξεζίεο ζε πξφζσπα ηα νπνία αηηνχληαη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο δελ κπνξνχλ γηα ηελ ίδηα αίηεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο λα παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο ζηηο αξρέο νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. 4. Σα πξφζσπα ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε αξκφδηεο γηα ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο αξρέο θαηά ην παξφλ άξζξν δεκνζηεχνπλ ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ηελ επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ εκπνξηθνχ κεηξψνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο παξείραλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν θαη ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε. 5. Οη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο ή ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαηά ην παξφλ άξζξν θαηαιακβάλνπλ θαη ηα πξφζσπα, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ θνηλφ έιεγρν κε απηά. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν έιεγρνο έρεη ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπ δίδεηαη ζην άξζξα 5

23 επ. ηνπ λ. 3959/2011. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Άξζξν 15 Οξγαληζκνί αμηνιόγεζεο ζπκκόξθωζεο κε πξόηππα 1. Οξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο ελφο πξνζψπνπ κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν κπνξεί λα είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθ φζνλ δηαπηζηεπζεί ζρεηηθά απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Τπνδνκψλ Πνηφηεηαο (ΔΤΠ απηνηειήο κνλάδα ΔΤΓ) ή απφ άιιν εζληθφ νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή θαη ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ. 2. Σν ΔΤΠ επνπηεχεη ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ απηφ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, πνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ απηνχο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πξφζσπα, ηα νπνία επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 3. Οξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο δελ κπνξεί γηα ηελ ίδηα ππφζεζε λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε πξφζσπν,, ηνπ νπνίνπ ηελ ζπκκφξθσζε ζε πξφηππα ζχκθσλα κε ην παξφλ αμηνινγεί. Κάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο δεκνζηεχεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηελ επσλπκία, ηνλ αξηζκφ εκπνξηθνχ κεηξψνπ, ηνλ ρξφλν θαη ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν παξείρε ππεξεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε. Ζ απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ ή ειέγρνληαη απφ νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο ή ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 10%. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν έιεγρνο έρεη ηελ έλλνηα ηελ νπνία έρεη ζην άξζξν 5 επ. ηνπ λ. 3959/2011.

24 4. Ο θάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο δηαζέηεη εγρεηξίδην πνηφηεηαο θαη εθαξκφδεη, ηεθκεξησκέλεο θαη ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αμηνινγνπκέλσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ ππνβνιή θαη εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ απνθάζεψλ ηνπ απφ ηηο αμηνινγνχκελεο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. 5. Κάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν νθείιεη λα ηεξεί αξρείν αμηνινγήζεσλ κε θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ λα βεβαηψλεη ηελ απφ κέξνπο ηνπ νξζή άζθεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο επηρείξεζεο φζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ είλαη ε επσλπκία θαη ν αξηζκφο εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηεο επηρείξεζεο, ε ζπκκφξθσζε ηεο νπνίαο κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, απεηέιεζε αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, θάζε εκεξνκελία ζηελ νπνία έγηλε αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο απηήο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ θαζψο θαη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο εληνπίζηεθε φηη ε αμηνινγεζείζα επηρείξεζε δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. Πξφζβαζε ζην αξρείν απηφ έρεη θάζε αξκφδηα αξρή επνπηείαο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ν θάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε εχινγε πιεξνθνξία ζηηο αξρέο απηέο. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΔΤΠ θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ην εγρεηξίδην πνηφηεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αμηνινγνπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ελζηάζεσλ, ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ πνπ πξέπεη λα ηεξεί θάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ

25 άξζξν. Άξζξν 16 Δπηινγή πξνηύπωλ 1. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΤΠ θαζνξίδνληαη, ηξνπνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη ηα πξφηππα γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αζθείηαη ππφ θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο. 2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΤΠ θαζνξίδνληαη, ηξνπνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη ηα πξφηππα γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αζθείηαη ππφ θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο. 3. ε πεξίπησζε πνπ γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία επξσπατθά πξφηππα, εθαξκφδνληαη απηά. Αλ δελ ππάξρνπλ επξσπατθά πξφηππα αιιά ππάξρνπλ δηεζλή πξφηππα, πνπ έρνπλ νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθαξκφδνληαη απηά. Αλ δελ ππάξρνπλ νχηε δηεζλή πξφηππα αιιά ππάξρνπλ ειιεληθά πξφηππα, πνπ έρνπλ νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθαξκφδνληαη απηά. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πξφηππα γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ρξεζηκνπνηνχληαη θαζηεξσκέλα ειιεληθά πξφηππα. Αλ δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα ειιεληθά πξφηππα, πηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 4. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα πξφηππα ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ (επξσπατθά ή δηεζλή ή εζληθά), ηα νπνία πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα, νη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο ππνρξενχληαη λα πηνζεηήζνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζρεηηθά πξφηππα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ άξζξα. Σν ελδηαθεξφκελν λα αζθήζεη ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξφζσπν κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ηζνδχλακα πξφηππα, ηα νπνία έρνπλ

26 ηεζεί ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 5. Σα ειάρηζηα πξφηππα, ηα νπνία ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, επαλεμεηάδνληαη αλ πξφθεηηαη γηα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία πνπ δηέπεη απηά ηα πξφηππα. ηελ πεξίπησζε ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ ε επαλεμέηαζε γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Ζ επαλεμέηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάξγεζε πξνηχπσλ αλ πιένλ δελ δηθαηνινγείηαη ε χπαξμή ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ζε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή ζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζείηαη είλαη ε ίδηα πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ. Κάζε πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνρξενχηαη λα πηζηνπνηεζεί φηη πιεξνί ηα πξφηππα, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 6. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κφλν εζληθά πξφηππα θαη πηνζεηεζνχλ κεηαγελέζηεξα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα, απηά επηβάιινληαη άκεζα ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αληηθαζηζηνχλ ηα κέρξη ηφηε ππάξρνληα πξφηππα. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηεζλή πξφηππα θαη πηνζεηεζνχλ κεηαγελέζηεξα επξσπατθά, απηά επηβάιινληαη άκεζα ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αληηθαζηζηνχλ ηα κέρξη ηφηε ππάξρνληα πξφηππα. Αξζξν17 Γεληθέο αξρέο πηζηνπνίεζεο 1. Κάζε πξφζσπν ην νπνίν επηζπκεί λα αζθήζεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν απαηηείηαη πηζηνπνίεζε, κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο πνπ επηζπκεί απφ ην Μεηξψν Οξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο πκκφξθσζεο. 2. Οη νηθνλνκηθνί φξνη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ. Οη ζπκθσλίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο

27 πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη δελ κπνξεί λα ξπζκίδνπλ ηαπηφρξνλα άιιεο ηπρφλ ζπλαιιαγέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Κάζε αληίζεηε ζπκθσλία είλαη απηνδίθαηα άθπξε. 3. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνπ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΤΠ κπνξνχλ λα θαζνξίδφληαη ηππνπνηεκέλα ζρέδηα ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, νη φξνη ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα είλαη ελ φισ ή ελ κέξεη δεζκεπηηθνί γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο ή λα κελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα νξίδνληαη αλψηαηεο ηηκέο παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΗ ΤΠΟΓΟΥΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ Άξζξν Οξγαλσκέλνο Υπνδνρέαο Γξαζηεξηνηήησλ (ΟΥΓ) είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν δνκψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ππνδνκήο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή πεξηνρή θείκελε εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκνχ, κε πνιενδνκηθή νξγάλσζε θαη ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζχκθσλα κε ηνλ Φσξνηαμηθφ θαη Πνιενδνκηθφ Σρεδηαζκφ θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα λα εγθαζίζηαληαη ζε απηφ πξφζσπα ελδηαθεξφκελα γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηά πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή πνπ ήδε αζθνχλ απηέο. Ζ ίδξπζε ΟΥΓ πξνυπνζέηεη ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.

28 2. Σε θάζε ΟΥΓ κπνξεί λα αζθνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ππφ θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, ή ππφ θαζεζηψο γεληθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ή νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνηεο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο. Ζ εθηειεζηή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΥΓ, πεξηιακβάλεη θαη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν εγθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηνλ ΟΥΓ θαη αζθεί ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. Με ην πξνεδξηθφ δηαηαγκα ηνπ άξζξνπ 7 παξ.5 ηίζεληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο γηα ΟΥΓ θαη ηελ άζθεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΟΥΓ αλ απηφ είλαη αλαγθαίν ψζηε λα εμππεξεηείηαη κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν ε ιεηηνπξγία ηνπο,. To Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα επηπιένλ νξίδεη: α) Τν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ (ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο, εθζέζεηο, πξνυπνινγηζκνί θιπ.) πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα ηελ ίδξπζε ΟΥΓ. β) Τν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΥΓ γ) Τελ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΟΥΓ γ) Τελ ειάρηζηε έθηαζε γηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ΟΥΓ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε φπνηα δελ κπνξεί λα είλα κηθξφηεξε απφ ηα εθαηφ ζηξέκκαηα. δ) Τηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο ε) Τε δηακφξθσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζη) Τελ ειάρηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη δνκή ηνπ θνξέα ίδξπζεο ή δηαρείξηζεο ηνπ ΟΥΓ, πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ειάρηζην

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα