Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1830 Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης με Χρήση Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) Seismic Isolation of Earth Retaining Structures by EPS Compressible Inclusions Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Χρησιμοποιείται η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης συμπιεστού παρεμβλήματος γεωαφρού EPSτοποθετούμενου μεταξύ της κατασκευής αντιστήριξης και του εδαφικού επιχώματος -ως μέσου μόνωσης έναντι των αναπτυσσόμενων σεισμικών ωθήσεων. Οι αναλύσεις διεξάγονται χρησιμοποιώντας οριζόντια αρμονική διέγερση βάσης μεταβλητής έντασης και συχνότητας, με την παραδοχή ισοδύναμης-γραμμικής συμπεριφοράς του εδαφικού επιχώματος. Καταρχήν, επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης διαμέσου συγκρίσεων μετρηθείσας-υπολογιζόμενης συμπεριφοράς φυσικού ομοιώματος τοίχου αντιστήριξης μικρής κλίμακας σε δοκιμές σεισμικής τράπεζας. Στη συνέχεια, διεξάγονται παραμετρικές αναλύσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης, A r, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η μείωση των σεισμικών ωθήσεων σε ποσοστό 50% με μικρά απαιτούμενα πάχη (4% έως 17% του ύψους του τοίχου) παρεμβλήματος γεωαφρού EPS, πυκνότητας 20 kg/m 3. Προτείνεται απλοποιημένη μεθοδολογία σχεδιασμού τοίχων αντιστήριξης με την οποία επιτυγχάνεται (σύμφωνα με συγκριτικές αναλύσεις κόστουςοφέλους) οικονομία μέχρι και 40% σε σχέση με το κόστος ενός συμβατικού τοίχου αντιστήριξης σκυροδέματος. ABSTRACT : Results of FEM numerical analyses are presented concerning the response of earth retaining walls, seismically isolated by an EPS geofoam compressible inclusion, to harmonic base excitation. The isolation efficiency, A r, of the inclusion (i.e. the percent reduction of the seismic thrust increment compared to the case without isolation) was examined as a function of inclusion shape, density and thickness, of wall flexibility and height and of intensity and frequency of base motion. The method of analysis is first validated by simulating shaking table tests on a small scale model retaining wall (reported in the literature) and successfully predicting the measured behavior. Then, based on the results of the parametric analyses, a two-step tentative design procedure is proposed for EPS geofoam seismically isolated soil retaining structures. The results of cost-benefit analyses indicate a cost reduction up to 40% compared to a reinforced concrete conventional retaining wall. 1 Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2 Πολιτικός Μηχανικός, MSc., 3 Πολιτικός Μηχανικός, MSc.,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης αποτελούν σημαντική συνιστώσα πολλών έργων υποδομής αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας ο ανεπαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία, για την αποφυγή της οποίας απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η σημαντική αύξηση των διαστάσεών της κατασκευής και του αντίστοιχου κόστους (Carville, 2001; Crespellani et al., 2001; Durrani et al., 2005; Fang et al., 2003, 2001; Matasovic et al., 2004; Nagayama et al., 2001; Negussey and Srirajan, 2001; NILIM-PWRI, 2004; Puri et al., 2004). Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της χρήσης συμπιεστού παρεμβλήματος EPS ως μέσου μόνωσης έναντι των σεισμικών εδαφικών ωθήσεων που ασκούνται σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης, Σχήμα 1. Η ανωτέρω λειτουργία του EPS θεωρείται επέκταση της αντίστοιχης εφαρμογής του συμπιεστού παρεμβλήματος για τη μείωση των στατικών πλευρικών εδαφικών ωθήσεων (Horvath, 1991, 1995, 1997, 2004; Mc Gown et al., 1988; Karpurapu and Bathurst, 1992; Negussey and Sun, 1995; Partos and Kazaniwsky, 1987; Tsukamoto et al., 2001, 2002). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αριθμητικών παραμετρικών αναλύσεων της συμπεριφοράς σεισμικά μονωμένων και συμβατικών τοίχων αντιστήριξης. Για την διεξαγωγή των αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα πειραματικών διερευνήσεων της μηχανικής συμπεριφοράς του EPS υπό δυναμική/κυκλική φόρτιση στην περιοχή παραμορφώσεων που αναπτύσσονται στις εφαρμογές της Γεωτεχνικής Μηχανικής (Athanasopoulos et al., 1999; Athanasopoulos and Xenaki, 2001; Athanasopoulos et al., 2007; Ξενάκη κ.α., 2001; Ξενάκη,, 2005; Ξενάκη και Αθανασόπουλος, 2001, 2006). Σχήμα 1. Τύποι κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, με συμπιεστό παρέμβλημα γεωαφρού EPS. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Η σεισμική μονωτική ικανότητα του παρεμβλήματος γεωαφρού EPS σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης έχει διερευνηθεί κυρίως με τη διεξαγωγή αριθμητικών αναλύσεων (Bathurst and Alfaro, 1996; Hazarika, 2001; Hazarika et al., 2001; Inglis et al., 1996; Konno et al., 2001; Pelekis et al., 2000; Zarnani and Bathurst, 2005; Ξενάκη κ.α., 2001; Bathurst et al., 2007) και μόλις κατά την τελευταία τριετία έχουν δημοσιευθεί αποτελέσματα δοκιμών Σεισμικής 2

3 Τράπεζας σε φυσικά ομοιώματα μικρής κλίμακας (Hazarika, 2005; Hazarika and Okuzono, 2004; Zarnani et al., 2005; Bathurst et al., 2007;Zarnani and Bathurst, 2007). Στην παρούσα έρευνα η σεισμική συμπεριφορά τοίχων εδαφικής αντιστήριξης, σεισμικά μονωμένων με παρέμβλημα EPS, διερευνάται με τη βοήθεια αριθμητικών αναλύσεων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS (2002), Σχήμα 2. Χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αναλύσεων συμπεριφοράς κατακόρυφων τοίχων με οριζόντιο ή κεκλιμένο επίχωμα κάτω από οριζόντια αρμονική διέγερση βάσης, κάνοντας δεκτή ισοδύναμη-γραμμική συμπεριφορά για το εδαφικό υλικό και τον γεωαφρό EPS, Σχήμα 3 (Hardin and Kalinski, 2005; Stokoe et al., 2004; Veletsos and Younan, 1994, 1995, 1996, 1997; Vucetic and Dobry, 1991; Zhang et al., 2005). Γεωαφρός EPS Στοιχείο δοκού πεπερασμένης δυσκαμψίας Εδαφικό επίχωμα Στοιχείο άκαμπτης δοκού Σχήμα 2. Παράδειγμα δικτύου πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε στις αριθμητικές αναλύσεις απόκρισης τοίχου ύψους 4m, σεισμικά μονωμένου με παρέμβλημα γεωαφρού EPS. Σχήμα 3. Καμπύλες μείωσης των ελαστικών μέτρων του γεωαφρού EPS και αμμώδους εδαφικού υλικού με την αύξηση της ανηγμένης διατμητικής παραμόρφωσης. 3

4 H αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης, A r, του συμπιεστού παρεμβλήματος ορίζεται ως το επί τοις εκατό ποσοστό της μείωσης της σεισμικής προσαύξησης της ώθησης, ΔP MON =P-P MON, (λόγω της ύπαρξης παρεμβλήματος) ως προς την τιμή της σεισμικής προσαύξησης χωρίς την ύπαρξη παρεμβλήματος, P, Εξίσωση 1 : Α r = (ΔP ΜΟΝ /P)x100, (1) Διερευνήθηκε κατ αρχήν η αξιοπιστία της μεθοδολογίας ανάλυσης προσομοιώνοντας την περίπτωση δημοσιευμένων δοκιμών σεισμικής τράπεζας σε φυσικό ομοίωμα τοίχου σεισμικά μονωμένου με παρέμβλημα EPS (Zarnani and Bathurst, 2005; Zarnani et al., 2005). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με τη μετρηθείσα συμπεριφορά του τοίχου και στη συνέχεια εξετάσθηκε, με τη βοήθεια παραμετρικών αναλύσεων, η επίδραση των ακολούθων παραμέτρων: α) πυκνότητα, σχήμα, πάχος και μη-γραμμική συμπεριφορά του συμπιεστού παρεμβλήματος EPS, β) ύψος και ευκαμψία του τοίχου αντιστήριξης, και γ) ένταση και συχνότητα της κίνησης βάσης. Διερευνήθηκε επίσης η συνεισφορά των δύο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του EPS, δηλαδή της συμπιεστότητας και του πολύ μικρού ειδικού βάρους, στην επιτυγχανόμενη σεισμική μόνωση. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν (Athanasopoulos et al., 2007; Νικολοπούλου, 2006; Σταθοπούλου, 2005) ότι το ορθογωνικό σχήμα παρεμβλήματος (δηλαδή σταθερό πάχος κατά την έννοια του βάθους) συνδυάζει τεχνικά και κατασκευαστικά πλεονεκτήματα και γι αυτό προτείνεται η χρησιμοποίησή του στις πρακτικές εφαρμογές. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η μονωτική ικανότητα του EPS οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συμπιεστότητα του και σε πολύ μικρό ποσοστό στην ελαφρότητά του. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν επιπλέον ότι η μονωτική αποτελεσματικότητα αυξάνεται με την αύξηση του πάχους του παρεμβλήματος και τη μείωση της πυκνότητας του και είναι εφικτές τιμές αποτελεσματικότητας Α r μεγαλύτερες του 80%, Σχήμα A r a 0 =0.1g, f=3hz a 0 =0.3g, f=2hz a 0 =0.5g, f=2hz EPS15 3Hz 10 EPS20 3Hz EPS25 3Hz t r (%) EPS15 3Hz EPS20 3Hz EPS25 3Hz t r (%) EPS15 3Hz EPS20 3Hz EPS25 3Hz t r (%) Σχήμα 4. Αποτελεσματικότητα σεισμικής μόνωσης, Α r, παρεμβλήματος γεωαφρού EPS, ως συνάρτηση του πάχους και της πυκνότητας του παρεμβλήματος καθώς και της έντασης της κίνησης βάσης. 4

5 Με βάση την παρατήρηση ότι η σχέση: αποτελεσματικότητα πάχος παρεμβλήματος γίνεται έντονα μη-γραμμική για τιμές A r >50%, συνιστάται από οικονομοτεχνική άποψη ο σχεδιασμός σεισμικά μονωμένων τοίχων αντιστήριξης με βάση την τιμή Α r =50%. Επίσης, με στόχο τη μείωση των στατικών (άμεσων και ερπυστικών) και σεισμικών παραμορφώσεων του επιχώματος συνιστάται η χρήση υλικού πυκνότητας ίσης με 20kg/m 3 (ή θλιπτικής αντοχής σ c10 100kPa). Η μη-γραμμικότητα του συνολικού συστήματος (τοίχος, συμπιεστό παρέμβλημα, επίχωμα), Σχήμα 3, βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά τη σεισμική συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πάχος παρεμβλήματος που απαιτείται για την επίτευξη αποτελεσματικότητας ίσης με 50%, όσο αυξάνεται το ύψος του τοίχου και η ένταση της κίνησης βάσης, Σχήμα 5. Με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα των αναλύσεων προτείνονται οι ακόλουθες τιμές του πάχους παρεμβλήματος ΕPS 20 (σ c10 =100kPa) που απαιτείται για την επίτευξη της τιμής A r =50%, ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της έντασης της κίνησης βάσης, Πίνακας 1. Οι αναλύσεις υποδεικνύουν περαιτέρω ότι η ύπαρξη του συμπιεστού παρεμβλήματος δεν επηρεάζει το ύψος εφαρμογής της σεισμικής συνιστώσας της ώθησης καθώς και ότι η αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης μειώνεται δραματικά κατά τις συνθήκες συντονισμού, Σχήμα 6. Επομένως, στις εφαρμογές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η σεισμική μόνωση παραμένει πλήρως αποτελεσματική όταν η δεσπόζουσα συχνότητα της διέγερσης βάσης βρίσκεται εκτός της περιοχής 0.3f 1 έως 2f 1 όπου f 1 =θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του συστήματος τοίχος-επίχωμα. Σχήμα 5. Επίδραση του ύψους του τοίχου και της έντασης της κίνησης βάσης στο απαιτούμενο πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος EPS 20, για την επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης, Α r =50%. 5

6 Πίνακας 1. Προτεινόμενες τιμές του πάχους παρεμβλήματος, t r (%), ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας. Υψος τοίχου Η (m) Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος, tr (%) * για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Ar=50% Σεισμική Ζώνη Ι 0.16g Σεισμική Ζώνη ΙΙ Σεισμική Ζώνη ΙΙΙ 0.24g 0.36g * Για EPS 20 (σ c10 100kPa) Σχήμα 6. Επίδραση της κανονικοποιημένης συχνότητας διέγερσης βάσης στην αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης συμπιεστού παρεμβλήματος, EPS 20 (πάχους t r =10%), για άκαμπτο και πολύ εύκαμπτο τοίχο αντιστήριξης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση την παρατήρηση ότι η ευκαμψία του τοίχου αντιστήριξης δεν επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης (για την περίπτωση συνήθων τοίχων σκυροδέματος) προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία δύο βημάτων για το σχεδιασμό σεισμικά μονωμένων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα: α. Διαστασιολόγηση του τοίχου αντιστήριξης λαμβάνοντας υπόψη το 50% της σεισμικής προσαύξησης που προβλέπεται από τον αντισεισμικό κανονισμό για την περιοχή του έργου. 6

7 β. Τοποθέτηση συμπιεστού παρεμβλήματος EPS20 (σ c kpa) μεταξύ τοίχου και υλικού επιχώματος, με σταθερό καθ ύψος πάχος που επιλέγεται από τον Πίν.1 ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της σεισμικής δράσης σχεδιασμού της περιοχής του έργου. Εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας για την περίπτωση συνήθους τοίχου-προβόλου σκυροδέματος ύψους 4.0m οδηγεί στις ακόλουθες μέσες μειώσεις κόστους (σε σχέση με την κατασκευή συμβατικού τοίχου) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου, Πίνακας 2 : Η προτεινόμενη μέθοδος σεισμικής μόνωσης κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης προσφέρεται ιδιαίτερα για τη σεισμική ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών. Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιμές μειώσεις κόστους για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, t r, % Μείωση κόστους, % ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Athanasopoulos, G.A., Pelekis, P.C. and Xenaki, V.C., 1999, Dynamic Properties of EPS Geofoam: An Experimental Investigation, Geosynthetics International, Vol.6, No. 3, pp Athanasopoulos, G.A. and Xenaki, V.C., 2001, Experimental Investigation of the Interaction Mechanism at the EPS Geofoam Sand Interface by Direct Shear Testing, Geosynthetics International, Vol.8, No. 6, pp Athanasopoulos, G. A., Nikolopoulou, C. P., Xenaki, V. C. and Stathopoulou, V. D., 2007, Reducing the Seismic Earth Pressures on Retaining Walls by EPS Geofoam Buffers - Numerical Parametric Analyses, Proceedings of Geosynthetics 2007, Washington DC, January 2007, USA. Athanasopoulos, G.A., Nikolopoulou, C. P. and Xenaki, V. C., 2007, Seismic Isolation of Earth-Retaining Structures by EPS Geofoam Compressible Inclusions Dynamic FE Analyses, Proceedings of 4 th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, June, 2007, Paper No Bathurst, R. J. and Alfaro, M.C., (1996), Review of Seismic Design, Analysis and Performance of Geosynthetic Reinforced Walls, Slopes and Embankments, Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement, Fukuoka, Kyushu, Japan, November 1996, H. Ochiai, N. Yasufuku and K. Omine Eds. Balkema, 1997, Vol.2, pp Bathurst, R. J., Zarnani, S. and Gaskin, A., 2007, Shaking Table Testing of Geofoam Seismic Buffers, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27 (2007)

8 Bathurst, R. J., Keshavarz, A. Zarnani, S. and Take, W. A., 2007, A Simple Displacement Model for Response Analysis of EPS Geofoam Seismic Buffers, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27 (2007) Carville, C. A., 2001, Damage from Collapsed Backfill Rock and Soils Behind Retaining Walls Caused by Earthquake Shaking, Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 3p. Crespellani, T., Madiai, C. and Vannucchi, G., 2001, A Case History: Seismic Analysis of the Retaining Wall of the Sacro Convento in Assisi (Italy), Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 7p. Durrani, A. J., Elnashai, A. S., Hashash, Y. M. A., Kim, S. J., and Masud, A., Kashmir Earthquake of October, A Quick Look Report, Mid-America Earthquake Center Report, No Fang, Y. S., Yang, Y. C. and Chen, T. J., 2003, Retaining Walls Damaged in the Chi-Chi Earthquake, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 40, pp Fang, Y.-S., Cben, T.-J., Yang, Y.-C. and Tang, C.-C., 2001, The Behavior of Retaining Walls Under 1999 Chi-Chi Earthquake, Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 6p. Hardin, B.O. and Kalinski, M.E., 2005, Estimating the Shear Modulus of Gravelly Soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, July 2005, pp Hazarika, H., 2005, A Soil-Structure Interaction Model With Multiple Participating Components, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics, 2005, Torino, Italy, June 2005, G. Barla, M. Barla Eds., Prediction Analysis and Design in Geomechanical Applications, Vol. 3, pp Hazarika, H., 2001, Mitigation of Seismic Hazard on Retaining Structures A Numerical Experiment, Proceedings of the Eleventh (2001) International Offshore and Polar Engineering Conference, Stavanger, Norway, June 17-22, 2001, International Society of Offshore and Polar Engineers, pp Hazarika, H., Nakazawa, J., Matsuzawa, H. and Negussey, D., 2001, On The Seismic Earth Pressure Reduction Against Retaining Structures Using Lightweight Geofoam Fill, Proceedings of Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics in Honor of Professor W.D. Liam Finn, 2001, San Diego, California, March Hazarika, H. and Okuzono, S., 2004, Modeling the Behavior of a Hybrid Interactive System 8

9 Involving Soil, Structure and EPS Geofoam, Soils and Foundations, Japanese Geotechnical Society, October 2004, Vol. 44, No. 5, pp Horvath, J. S., 1991, Using Geosynthetics to Reduce Earth Loads on Rigid Retaining Structures, Proceedings of Geosynthetics 91 Conference, Atlanta, USA, Horvath, J. S., 1995, Geofoam Geosynthetic, Horvath Engineering, P.C. Scarsdale, N.Y. U.S.A, 217p. Horvath, J. S., 1997, The Compressible Inclusion Function of EPS Geofoam, Geotextiles and Geomembranes, Vol.15, pp Horvath, J. S., 2004, Geofoam Compressible Inclusions: The New Frontier in Earth Retaining Structures, Geotechnical Engineering for Transportation Projects, Proceedings of Geo-Trans 2004, ASCE Geotechnical Special Publication No. 126, July 27-31, 2004, Los Angeles, California, M. K. Yegian and E. Kavazanjian Eds., Vol. 2, pp Inglis, D., Macleod, G., Naesgaard, E. and Zergoun, M., 1996, Basement Wall with Seismic Earth Pressure and Novel Expanded Polystyrene Foam Buffer Layer, Proceedings of 10 th Annual Symposium of the Vancouver Geotechnical Society, Vancouver, B.C., 18p. Karpurapu, R. and Bathurst, R. J., 1992, Numerical Investigation of Controlled Yielding of Soil-Retaining Wall Structures, Geotextiles and Geomembranes, Vol.11, No. 2, pp Konno, H., Nakano, O., Kishi, N., Gotoh, Y. and Ishikawa, Y., (2001), A Practical Design Method of Three-Layered Absorbing System, Proceedings of the 3 rd International Conference on EPS Geofoam 2001, Salt Lake City, Utah, December 2001, 11p. Matasovic, N., Caldewell, J. and Guptill, P., 2004, The Role of Geotechnical Factors in Northridge Earthquake Residential Damage, Proceedings of the Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 2004, New York, NY, April 13-17, McGown, A., Andrawes, K. Z. and Murray, R. T., 1988, Controlled Yielding of the Lateral Boundaries of Soil Retaining Structures, In Proceedings of the ASCE Symposium on Geosynthetics for Soil Improvement,1988, ed. R.D. Holtz, Nashville, TN, USA, pp Nagayama, Y., Matsui, T., Yasukawa, I. and Kasai, H., 2001, A Field Study and Dynamic Finite Element Analysis of Railway Retaining Structures Damaged by the Hogoken- Nambu Earthquake (1995), Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 6p. Negussey, D. and Srirajan, S., (2001), Slope Stabilization Using EPS Geofoam, Proceedings of the 3 rd International Conference on EPS Geofoam 2001, Salt Lake City, Utah, December 2001, 12p. 9

10 Negussey, D. and Sun, M. C., (1996), Reducing Lateral Pressure by Geofoam (EPS) Substitution, EPS Tokyo 96, Proceedings of International Symposium on EPS Construction Method, Japan, October 1996, pp NILIM-PWRI Joint Reconnaissance Team for the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004, Report on Damage to Infrastructures by the Mid Niigata Prefecture Earthquake in Partos, A. M. and Kazaniwsky, P. M., 1987, Geoboard Reduces Lateral Earth Pressures, In Proceedings of Geosynthetics 87, New Orleans, USA, February Pelekis, P. C., Xenaki, V. C. and Athanasopoulos, G. A., 2000, Use of EPS Geofoam for Seismic Isolation of Earth Retaining Structures: Results of a FEM Study, Proceedings of the 2 nd European Geosynthetics Conference, EuroGeo 2000, Bologna, Italy, October 2000, A. Cancelli, D. Cazzuffi and C. Soccodato Eds., Vol. 2, pp PLAXIS, A Finite Element Code for Soil and Rock Analyses, R. B. J. Brinkgreve, Professional Version 8.1, 2002, Balkema, Lisse. Puri, V. K., Prakash, S. and Widanarti, R., 2004, Retaining Walls under Seismic Loading, Proceedings of the Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, New York, NY, April 13-17, 2004, 7p. Stokoe, K.H., Darendeli, M.B., Menq, F.-Y. and Choi, W.K., 2004, Comparison of the Linear and Nonlinear Dynamic Properties of Gravels, Sands, Silts and Clays, Proceedings of The 11 th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering, Proceedings of The 3rd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, University of California, Berkeley, USA, 7th-9th January 2004, ed. D. Doolin, A. Kammerer, T. Nogami, R.B. Seed, I. Towhata., pp Tsukamoto, Y., Ishihara, K., Nakazawa H., Kon, H., Masuo, T. and Hara, K., 2001, Combined Reinforcement by Means of EPS Blocks and Geogrids for Retaining Wall Structures, Landmarks in Earth Reinforcement, Proceedings of International Symposium on Earth Reinforcement, Ochiai, Otani, Yasufuku and Omine Eds., Swets & Zeitlinger 2001, pp Tsukamoto, Y., Ishihara, K., Kon, H. and Masuo, T., 2002, Use of Compressible Expanded Polystyrene Blocks and Geogrids for Retaining Wall Structures, Soils and Foundations, Japanese Geotechnical Society, Vol. 42, No. 4, August 2002, pp. 2. Veletsos, A. S. and Younan, A. H., 1994, Dynamic Modeling and Response of Soil-Wall Systems, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 120, No. 12, December, 1994, pp Veletsos, A. S. and Younan, A. H., 1995, Dynamic Soil Pressures on Vertical Walls, State of the Art, Proceedings of the 3 rd International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, April , St. Louis, Missouri, Vol. 3, pp Veletsos, A. S. and Younan, A. H., 1996, Dynamic Response of Cantilever Retaining Walls, Analysis and Design of Retaining Structures Against Earthquakes, ASCE Geotechnical 10

11 Special Publication No. 60, Washington, November 10-14, 1996, S. Prakash Ed., pp Veletsos A. S. and Younan A. H., 1997, Dynamic Response of Cantilever Retaining Walls, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 123, No. 2, February 1997, pp Vucetic, M. and Dobry, R., 1991, Effect of Soil Plasticity on Cyclic Response, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 117, No. 1, pp Zarnani, S. and, Bathurst, R. J., 2005, Numerical Investigation of Geofoam Seismic Buffers Using FLAC, In Proceedings of the North American Geosynthetics Society (NAGS)/GRI19 Conference, 2005, Las Vegas, NV, USA, December Zarnani, S. and, Bathurst, R. J. and Gaskin, A., 2005, Experimentall Investigation of Geofoam Seismic Buffers Using A Shaking Table, In Proceedings of the North American Geosynthetics Society (NAGS)/GRI19 Conference, 2005, Las Vegas, NV, USA, December Zarnani, S. and Bathurst, R. J., 2007 Experimental Investigation of EPS Geofoam Seismic Buffers Using Shaking Table Tests, Geosynthetics International, 2007, 14, No.3, Zhang, J., Andrus, R.D. and Hsein Juang, C., 2005, Normalized Shear Modulus and Material Damping Ratio Relationships, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, April 2005, pp Νικολοπούλου, Χ. Π., 2006, Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης Έναντι Σεισμικών Πλευρικών Ωθήσεων με Χρήση Γεωαφρου EPS Επίδραση της Μη-Γραμμικής Συμπεριφοράς των Υλικών, Διατριβή για ΜΔΕ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεπτέμβριος Ξενάκη, Β. Κ., Πελέκης, Π. Κ. και Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001, Πειραματική Διερεύνηση των Δυναμικών Ιδιοτήτων του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, 30 Μαϊου 1 Ιουνίου 2001, Τόμος 1, σελ Ξενάκη, Β. Κ., Πελέκης, Π. Κ. και Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001α, Χρήση του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης για τη Σεισμική Μόνωση Τοίχων Αντιστήριξης: Ανάλυση με τη ΜΠΣ, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, 30 Μαϊου 1 Ιουνίου 2001, Τόμος 1, σελ Ξενάκη, Β. Κ., Πελέκης, Π. Κ., Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001β, Μείωση των Σεισμικών Ωθήσεων σε Τοίχους Αντιστήριξης με χρήση του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης: Ανάλυση με τη ΜΠΣ, 2 ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Νοεμβρίου, 2001, Θεσσαλονίκη, Τόμος A, σελ Ξενάκη, Β. Κ., 2005, Πειραματική Διερεύνηση της Μηχανικής Συμπεριφοράς Γεωαφρών Διογκωμένης Πολυστερίνης υπό Συνθήκες Στατικής και Δυναμικής/Κυκλικής Φόρτισης, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάρτιος 2005, 334 σελίδες. 11

12 Ξενάκη, Β. Κ., Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001, Μηχανισμός Αλληλεπίδρασης στη Διεπιφάνεια Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης-Άμμου: Πειραματική Διερεύνηση, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, 30 Μαϊου 1 Ιουνίου 2001, Τόμος 1, σελ Ξενάκη, Β. Κ., Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2006, Μηχανική Συμπεριφορά του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΓΔΠ) υπό Συνθήκες Στατικής και Δυναμικής / Κυκλικής Φόρτισης, Πρακτικά 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, 31/5 2/6 2006, Τόμος 1, σελ Σταθοπούλου, Β. Δ., 2005, Σεισμική Μόνωση Τοίχων Εδαφικής Αντιστήριξης με Γεωαφρό Διογκωμένης Πολυστερίνης Παραμετρική Αριθμητική Ανάλυση, Διατριβή για ΜΔΕ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούλιος

Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας Παντελής Πατενιώτης Γενικός Διευθυντής Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Λέξεις κλειδιά:eps,διογκωμένη πολυστερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Comparison of empirial evaluation of liquefation resistane from SPT and CPT tests ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ. Καθηγητής ΕΜΠ ΒΑΛΣΑΜΗΣ, Α. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Τα Νέα 22 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ 80 χρόνια 3 3ο Ελληνο-Ιαπωνικό Συμπόσιο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Laboratory tests for Determination of Swelling Soils Parameters. A Comparative

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόµενα I. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα... 4 II. Σπουδές... 6 III. Επιστηµονικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών -Ph.D Tμήμα Materials Science and Engineering. University of California, Los Angeles, California, USA. -Master of Science, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 23 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ Γεωργία Ε. Μπέη Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΜSc Aποκαταστάσεων Iστορικών Kτιρίων Ερευνήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού

Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού Application of Geophysical and Laboratory Methods for the Determination of the Stiffness

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Κατάλογος Προϊόντων EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Η εταιρεία Η Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒEΕ αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εταιρείες παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 09/12/2010 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα