Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1830 Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης με Χρήση Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) Seismic Isolation of Earth Retaining Structures by EPS Compressible Inclusions Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Χρησιμοποιείται η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης συμπιεστού παρεμβλήματος γεωαφρού EPSτοποθετούμενου μεταξύ της κατασκευής αντιστήριξης και του εδαφικού επιχώματος -ως μέσου μόνωσης έναντι των αναπτυσσόμενων σεισμικών ωθήσεων. Οι αναλύσεις διεξάγονται χρησιμοποιώντας οριζόντια αρμονική διέγερση βάσης μεταβλητής έντασης και συχνότητας, με την παραδοχή ισοδύναμης-γραμμικής συμπεριφοράς του εδαφικού επιχώματος. Καταρχήν, επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης διαμέσου συγκρίσεων μετρηθείσας-υπολογιζόμενης συμπεριφοράς φυσικού ομοιώματος τοίχου αντιστήριξης μικρής κλίμακας σε δοκιμές σεισμικής τράπεζας. Στη συνέχεια, διεξάγονται παραμετρικές αναλύσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης, A r, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η μείωση των σεισμικών ωθήσεων σε ποσοστό 50% με μικρά απαιτούμενα πάχη (4% έως 17% του ύψους του τοίχου) παρεμβλήματος γεωαφρού EPS, πυκνότητας 20 kg/m 3. Προτείνεται απλοποιημένη μεθοδολογία σχεδιασμού τοίχων αντιστήριξης με την οποία επιτυγχάνεται (σύμφωνα με συγκριτικές αναλύσεις κόστουςοφέλους) οικονομία μέχρι και 40% σε σχέση με το κόστος ενός συμβατικού τοίχου αντιστήριξης σκυροδέματος. ABSTRACT : Results of FEM numerical analyses are presented concerning the response of earth retaining walls, seismically isolated by an EPS geofoam compressible inclusion, to harmonic base excitation. The isolation efficiency, A r, of the inclusion (i.e. the percent reduction of the seismic thrust increment compared to the case without isolation) was examined as a function of inclusion shape, density and thickness, of wall flexibility and height and of intensity and frequency of base motion. The method of analysis is first validated by simulating shaking table tests on a small scale model retaining wall (reported in the literature) and successfully predicting the measured behavior. Then, based on the results of the parametric analyses, a two-step tentative design procedure is proposed for EPS geofoam seismically isolated soil retaining structures. The results of cost-benefit analyses indicate a cost reduction up to 40% compared to a reinforced concrete conventional retaining wall. 1 Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2 Πολιτικός Μηχανικός, MSc., 3 Πολιτικός Μηχανικός, MSc.,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης αποτελούν σημαντική συνιστώσα πολλών έργων υποδομής αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας ο ανεπαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία, για την αποφυγή της οποίας απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η σημαντική αύξηση των διαστάσεών της κατασκευής και του αντίστοιχου κόστους (Carville, 2001; Crespellani et al., 2001; Durrani et al., 2005; Fang et al., 2003, 2001; Matasovic et al., 2004; Nagayama et al., 2001; Negussey and Srirajan, 2001; NILIM-PWRI, 2004; Puri et al., 2004). Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της χρήσης συμπιεστού παρεμβλήματος EPS ως μέσου μόνωσης έναντι των σεισμικών εδαφικών ωθήσεων που ασκούνται σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης, Σχήμα 1. Η ανωτέρω λειτουργία του EPS θεωρείται επέκταση της αντίστοιχης εφαρμογής του συμπιεστού παρεμβλήματος για τη μείωση των στατικών πλευρικών εδαφικών ωθήσεων (Horvath, 1991, 1995, 1997, 2004; Mc Gown et al., 1988; Karpurapu and Bathurst, 1992; Negussey and Sun, 1995; Partos and Kazaniwsky, 1987; Tsukamoto et al., 2001, 2002). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αριθμητικών παραμετρικών αναλύσεων της συμπεριφοράς σεισμικά μονωμένων και συμβατικών τοίχων αντιστήριξης. Για την διεξαγωγή των αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα πειραματικών διερευνήσεων της μηχανικής συμπεριφοράς του EPS υπό δυναμική/κυκλική φόρτιση στην περιοχή παραμορφώσεων που αναπτύσσονται στις εφαρμογές της Γεωτεχνικής Μηχανικής (Athanasopoulos et al., 1999; Athanasopoulos and Xenaki, 2001; Athanasopoulos et al., 2007; Ξενάκη κ.α., 2001; Ξενάκη,, 2005; Ξενάκη και Αθανασόπουλος, 2001, 2006). Σχήμα 1. Τύποι κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, με συμπιεστό παρέμβλημα γεωαφρού EPS. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Η σεισμική μονωτική ικανότητα του παρεμβλήματος γεωαφρού EPS σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης έχει διερευνηθεί κυρίως με τη διεξαγωγή αριθμητικών αναλύσεων (Bathurst and Alfaro, 1996; Hazarika, 2001; Hazarika et al., 2001; Inglis et al., 1996; Konno et al., 2001; Pelekis et al., 2000; Zarnani and Bathurst, 2005; Ξενάκη κ.α., 2001; Bathurst et al., 2007) και μόλις κατά την τελευταία τριετία έχουν δημοσιευθεί αποτελέσματα δοκιμών Σεισμικής 2

3 Τράπεζας σε φυσικά ομοιώματα μικρής κλίμακας (Hazarika, 2005; Hazarika and Okuzono, 2004; Zarnani et al., 2005; Bathurst et al., 2007;Zarnani and Bathurst, 2007). Στην παρούσα έρευνα η σεισμική συμπεριφορά τοίχων εδαφικής αντιστήριξης, σεισμικά μονωμένων με παρέμβλημα EPS, διερευνάται με τη βοήθεια αριθμητικών αναλύσεων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS (2002), Σχήμα 2. Χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αναλύσεων συμπεριφοράς κατακόρυφων τοίχων με οριζόντιο ή κεκλιμένο επίχωμα κάτω από οριζόντια αρμονική διέγερση βάσης, κάνοντας δεκτή ισοδύναμη-γραμμική συμπεριφορά για το εδαφικό υλικό και τον γεωαφρό EPS, Σχήμα 3 (Hardin and Kalinski, 2005; Stokoe et al., 2004; Veletsos and Younan, 1994, 1995, 1996, 1997; Vucetic and Dobry, 1991; Zhang et al., 2005). Γεωαφρός EPS Στοιχείο δοκού πεπερασμένης δυσκαμψίας Εδαφικό επίχωμα Στοιχείο άκαμπτης δοκού Σχήμα 2. Παράδειγμα δικτύου πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε στις αριθμητικές αναλύσεις απόκρισης τοίχου ύψους 4m, σεισμικά μονωμένου με παρέμβλημα γεωαφρού EPS. Σχήμα 3. Καμπύλες μείωσης των ελαστικών μέτρων του γεωαφρού EPS και αμμώδους εδαφικού υλικού με την αύξηση της ανηγμένης διατμητικής παραμόρφωσης. 3

4 H αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης, A r, του συμπιεστού παρεμβλήματος ορίζεται ως το επί τοις εκατό ποσοστό της μείωσης της σεισμικής προσαύξησης της ώθησης, ΔP MON =P-P MON, (λόγω της ύπαρξης παρεμβλήματος) ως προς την τιμή της σεισμικής προσαύξησης χωρίς την ύπαρξη παρεμβλήματος, P, Εξίσωση 1 : Α r = (ΔP ΜΟΝ /P)x100, (1) Διερευνήθηκε κατ αρχήν η αξιοπιστία της μεθοδολογίας ανάλυσης προσομοιώνοντας την περίπτωση δημοσιευμένων δοκιμών σεισμικής τράπεζας σε φυσικό ομοίωμα τοίχου σεισμικά μονωμένου με παρέμβλημα EPS (Zarnani and Bathurst, 2005; Zarnani et al., 2005). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με τη μετρηθείσα συμπεριφορά του τοίχου και στη συνέχεια εξετάσθηκε, με τη βοήθεια παραμετρικών αναλύσεων, η επίδραση των ακολούθων παραμέτρων: α) πυκνότητα, σχήμα, πάχος και μη-γραμμική συμπεριφορά του συμπιεστού παρεμβλήματος EPS, β) ύψος και ευκαμψία του τοίχου αντιστήριξης, και γ) ένταση και συχνότητα της κίνησης βάσης. Διερευνήθηκε επίσης η συνεισφορά των δύο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του EPS, δηλαδή της συμπιεστότητας και του πολύ μικρού ειδικού βάρους, στην επιτυγχανόμενη σεισμική μόνωση. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν (Athanasopoulos et al., 2007; Νικολοπούλου, 2006; Σταθοπούλου, 2005) ότι το ορθογωνικό σχήμα παρεμβλήματος (δηλαδή σταθερό πάχος κατά την έννοια του βάθους) συνδυάζει τεχνικά και κατασκευαστικά πλεονεκτήματα και γι αυτό προτείνεται η χρησιμοποίησή του στις πρακτικές εφαρμογές. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η μονωτική ικανότητα του EPS οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συμπιεστότητα του και σε πολύ μικρό ποσοστό στην ελαφρότητά του. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν επιπλέον ότι η μονωτική αποτελεσματικότητα αυξάνεται με την αύξηση του πάχους του παρεμβλήματος και τη μείωση της πυκνότητας του και είναι εφικτές τιμές αποτελεσματικότητας Α r μεγαλύτερες του 80%, Σχήμα A r a 0 =0.1g, f=3hz a 0 =0.3g, f=2hz a 0 =0.5g, f=2hz EPS15 3Hz 10 EPS20 3Hz EPS25 3Hz t r (%) EPS15 3Hz EPS20 3Hz EPS25 3Hz t r (%) EPS15 3Hz EPS20 3Hz EPS25 3Hz t r (%) Σχήμα 4. Αποτελεσματικότητα σεισμικής μόνωσης, Α r, παρεμβλήματος γεωαφρού EPS, ως συνάρτηση του πάχους και της πυκνότητας του παρεμβλήματος καθώς και της έντασης της κίνησης βάσης. 4

5 Με βάση την παρατήρηση ότι η σχέση: αποτελεσματικότητα πάχος παρεμβλήματος γίνεται έντονα μη-γραμμική για τιμές A r >50%, συνιστάται από οικονομοτεχνική άποψη ο σχεδιασμός σεισμικά μονωμένων τοίχων αντιστήριξης με βάση την τιμή Α r =50%. Επίσης, με στόχο τη μείωση των στατικών (άμεσων και ερπυστικών) και σεισμικών παραμορφώσεων του επιχώματος συνιστάται η χρήση υλικού πυκνότητας ίσης με 20kg/m 3 (ή θλιπτικής αντοχής σ c10 100kPa). Η μη-γραμμικότητα του συνολικού συστήματος (τοίχος, συμπιεστό παρέμβλημα, επίχωμα), Σχήμα 3, βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά τη σεισμική συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πάχος παρεμβλήματος που απαιτείται για την επίτευξη αποτελεσματικότητας ίσης με 50%, όσο αυξάνεται το ύψος του τοίχου και η ένταση της κίνησης βάσης, Σχήμα 5. Με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα των αναλύσεων προτείνονται οι ακόλουθες τιμές του πάχους παρεμβλήματος ΕPS 20 (σ c10 =100kPa) που απαιτείται για την επίτευξη της τιμής A r =50%, ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της έντασης της κίνησης βάσης, Πίνακας 1. Οι αναλύσεις υποδεικνύουν περαιτέρω ότι η ύπαρξη του συμπιεστού παρεμβλήματος δεν επηρεάζει το ύψος εφαρμογής της σεισμικής συνιστώσας της ώθησης καθώς και ότι η αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης μειώνεται δραματικά κατά τις συνθήκες συντονισμού, Σχήμα 6. Επομένως, στις εφαρμογές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η σεισμική μόνωση παραμένει πλήρως αποτελεσματική όταν η δεσπόζουσα συχνότητα της διέγερσης βάσης βρίσκεται εκτός της περιοχής 0.3f 1 έως 2f 1 όπου f 1 =θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του συστήματος τοίχος-επίχωμα. Σχήμα 5. Επίδραση του ύψους του τοίχου και της έντασης της κίνησης βάσης στο απαιτούμενο πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος EPS 20, για την επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης, Α r =50%. 5

6 Πίνακας 1. Προτεινόμενες τιμές του πάχους παρεμβλήματος, t r (%), ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας. Υψος τοίχου Η (m) Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος, tr (%) * για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Ar=50% Σεισμική Ζώνη Ι 0.16g Σεισμική Ζώνη ΙΙ Σεισμική Ζώνη ΙΙΙ 0.24g 0.36g * Για EPS 20 (σ c10 100kPa) Σχήμα 6. Επίδραση της κανονικοποιημένης συχνότητας διέγερσης βάσης στην αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης συμπιεστού παρεμβλήματος, EPS 20 (πάχους t r =10%), για άκαμπτο και πολύ εύκαμπτο τοίχο αντιστήριξης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση την παρατήρηση ότι η ευκαμψία του τοίχου αντιστήριξης δεν επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης (για την περίπτωση συνήθων τοίχων σκυροδέματος) προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία δύο βημάτων για το σχεδιασμό σεισμικά μονωμένων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα: α. Διαστασιολόγηση του τοίχου αντιστήριξης λαμβάνοντας υπόψη το 50% της σεισμικής προσαύξησης που προβλέπεται από τον αντισεισμικό κανονισμό για την περιοχή του έργου. 6

7 β. Τοποθέτηση συμπιεστού παρεμβλήματος EPS20 (σ c kpa) μεταξύ τοίχου και υλικού επιχώματος, με σταθερό καθ ύψος πάχος που επιλέγεται από τον Πίν.1 ως συνάρτηση του ύψους του τοίχου και της σεισμικής δράσης σχεδιασμού της περιοχής του έργου. Εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας για την περίπτωση συνήθους τοίχου-προβόλου σκυροδέματος ύψους 4.0m οδηγεί στις ακόλουθες μέσες μειώσεις κόστους (σε σχέση με την κατασκευή συμβατικού τοίχου) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου, Πίνακας 2 : Η προτεινόμενη μέθοδος σεισμικής μόνωσης κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης προσφέρεται ιδιαίτερα για τη σεισμική ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών. Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιμές μειώσεις κόστους για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, t r, % Μείωση κόστους, % ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Athanasopoulos, G.A., Pelekis, P.C. and Xenaki, V.C., 1999, Dynamic Properties of EPS Geofoam: An Experimental Investigation, Geosynthetics International, Vol.6, No. 3, pp Athanasopoulos, G.A. and Xenaki, V.C., 2001, Experimental Investigation of the Interaction Mechanism at the EPS Geofoam Sand Interface by Direct Shear Testing, Geosynthetics International, Vol.8, No. 6, pp Athanasopoulos, G. A., Nikolopoulou, C. P., Xenaki, V. C. and Stathopoulou, V. D., 2007, Reducing the Seismic Earth Pressures on Retaining Walls by EPS Geofoam Buffers - Numerical Parametric Analyses, Proceedings of Geosynthetics 2007, Washington DC, January 2007, USA. Athanasopoulos, G.A., Nikolopoulou, C. P. and Xenaki, V. C., 2007, Seismic Isolation of Earth-Retaining Structures by EPS Geofoam Compressible Inclusions Dynamic FE Analyses, Proceedings of 4 th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, June, 2007, Paper No Bathurst, R. J. and Alfaro, M.C., (1996), Review of Seismic Design, Analysis and Performance of Geosynthetic Reinforced Walls, Slopes and Embankments, Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement, Fukuoka, Kyushu, Japan, November 1996, H. Ochiai, N. Yasufuku and K. Omine Eds. Balkema, 1997, Vol.2, pp Bathurst, R. J., Zarnani, S. and Gaskin, A., 2007, Shaking Table Testing of Geofoam Seismic Buffers, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27 (2007)

8 Bathurst, R. J., Keshavarz, A. Zarnani, S. and Take, W. A., 2007, A Simple Displacement Model for Response Analysis of EPS Geofoam Seismic Buffers, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27 (2007) Carville, C. A., 2001, Damage from Collapsed Backfill Rock and Soils Behind Retaining Walls Caused by Earthquake Shaking, Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 3p. Crespellani, T., Madiai, C. and Vannucchi, G., 2001, A Case History: Seismic Analysis of the Retaining Wall of the Sacro Convento in Assisi (Italy), Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 7p. Durrani, A. J., Elnashai, A. S., Hashash, Y. M. A., Kim, S. J., and Masud, A., Kashmir Earthquake of October, A Quick Look Report, Mid-America Earthquake Center Report, No Fang, Y. S., Yang, Y. C. and Chen, T. J., 2003, Retaining Walls Damaged in the Chi-Chi Earthquake, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 40, pp Fang, Y.-S., Cben, T.-J., Yang, Y.-C. and Tang, C.-C., 2001, The Behavior of Retaining Walls Under 1999 Chi-Chi Earthquake, Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 6p. Hardin, B.O. and Kalinski, M.E., 2005, Estimating the Shear Modulus of Gravelly Soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, July 2005, pp Hazarika, H., 2005, A Soil-Structure Interaction Model With Multiple Participating Components, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics, 2005, Torino, Italy, June 2005, G. Barla, M. Barla Eds., Prediction Analysis and Design in Geomechanical Applications, Vol. 3, pp Hazarika, H., 2001, Mitigation of Seismic Hazard on Retaining Structures A Numerical Experiment, Proceedings of the Eleventh (2001) International Offshore and Polar Engineering Conference, Stavanger, Norway, June 17-22, 2001, International Society of Offshore and Polar Engineers, pp Hazarika, H., Nakazawa, J., Matsuzawa, H. and Negussey, D., 2001, On The Seismic Earth Pressure Reduction Against Retaining Structures Using Lightweight Geofoam Fill, Proceedings of Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics in Honor of Professor W.D. Liam Finn, 2001, San Diego, California, March Hazarika, H. and Okuzono, S., 2004, Modeling the Behavior of a Hybrid Interactive System 8

9 Involving Soil, Structure and EPS Geofoam, Soils and Foundations, Japanese Geotechnical Society, October 2004, Vol. 44, No. 5, pp Horvath, J. S., 1991, Using Geosynthetics to Reduce Earth Loads on Rigid Retaining Structures, Proceedings of Geosynthetics 91 Conference, Atlanta, USA, Horvath, J. S., 1995, Geofoam Geosynthetic, Horvath Engineering, P.C. Scarsdale, N.Y. U.S.A, 217p. Horvath, J. S., 1997, The Compressible Inclusion Function of EPS Geofoam, Geotextiles and Geomembranes, Vol.15, pp Horvath, J. S., 2004, Geofoam Compressible Inclusions: The New Frontier in Earth Retaining Structures, Geotechnical Engineering for Transportation Projects, Proceedings of Geo-Trans 2004, ASCE Geotechnical Special Publication No. 126, July 27-31, 2004, Los Angeles, California, M. K. Yegian and E. Kavazanjian Eds., Vol. 2, pp Inglis, D., Macleod, G., Naesgaard, E. and Zergoun, M., 1996, Basement Wall with Seismic Earth Pressure and Novel Expanded Polystyrene Foam Buffer Layer, Proceedings of 10 th Annual Symposium of the Vancouver Geotechnical Society, Vancouver, B.C., 18p. Karpurapu, R. and Bathurst, R. J., 1992, Numerical Investigation of Controlled Yielding of Soil-Retaining Wall Structures, Geotextiles and Geomembranes, Vol.11, No. 2, pp Konno, H., Nakano, O., Kishi, N., Gotoh, Y. and Ishikawa, Y., (2001), A Practical Design Method of Three-Layered Absorbing System, Proceedings of the 3 rd International Conference on EPS Geofoam 2001, Salt Lake City, Utah, December 2001, 11p. Matasovic, N., Caldewell, J. and Guptill, P., 2004, The Role of Geotechnical Factors in Northridge Earthquake Residential Damage, Proceedings of the Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 2004, New York, NY, April 13-17, McGown, A., Andrawes, K. Z. and Murray, R. T., 1988, Controlled Yielding of the Lateral Boundaries of Soil Retaining Structures, In Proceedings of the ASCE Symposium on Geosynthetics for Soil Improvement,1988, ed. R.D. Holtz, Nashville, TN, USA, pp Nagayama, Y., Matsui, T., Yasukawa, I. and Kasai, H., 2001, A Field Study and Dynamic Finite Element Analysis of Railway Retaining Structures Damaged by the Hogoken- Nambu Earthquake (1995), Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, March 26-31, 2001, 6p. Negussey, D. and Srirajan, S., (2001), Slope Stabilization Using EPS Geofoam, Proceedings of the 3 rd International Conference on EPS Geofoam 2001, Salt Lake City, Utah, December 2001, 12p. 9

10 Negussey, D. and Sun, M. C., (1996), Reducing Lateral Pressure by Geofoam (EPS) Substitution, EPS Tokyo 96, Proceedings of International Symposium on EPS Construction Method, Japan, October 1996, pp NILIM-PWRI Joint Reconnaissance Team for the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004, Report on Damage to Infrastructures by the Mid Niigata Prefecture Earthquake in Partos, A. M. and Kazaniwsky, P. M., 1987, Geoboard Reduces Lateral Earth Pressures, In Proceedings of Geosynthetics 87, New Orleans, USA, February Pelekis, P. C., Xenaki, V. C. and Athanasopoulos, G. A., 2000, Use of EPS Geofoam for Seismic Isolation of Earth Retaining Structures: Results of a FEM Study, Proceedings of the 2 nd European Geosynthetics Conference, EuroGeo 2000, Bologna, Italy, October 2000, A. Cancelli, D. Cazzuffi and C. Soccodato Eds., Vol. 2, pp PLAXIS, A Finite Element Code for Soil and Rock Analyses, R. B. J. Brinkgreve, Professional Version 8.1, 2002, Balkema, Lisse. Puri, V. K., Prakash, S. and Widanarti, R., 2004, Retaining Walls under Seismic Loading, Proceedings of the Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, New York, NY, April 13-17, 2004, 7p. Stokoe, K.H., Darendeli, M.B., Menq, F.-Y. and Choi, W.K., 2004, Comparison of the Linear and Nonlinear Dynamic Properties of Gravels, Sands, Silts and Clays, Proceedings of The 11 th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering, Proceedings of The 3rd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, University of California, Berkeley, USA, 7th-9th January 2004, ed. D. Doolin, A. Kammerer, T. Nogami, R.B. Seed, I. Towhata., pp Tsukamoto, Y., Ishihara, K., Nakazawa H., Kon, H., Masuo, T. and Hara, K., 2001, Combined Reinforcement by Means of EPS Blocks and Geogrids for Retaining Wall Structures, Landmarks in Earth Reinforcement, Proceedings of International Symposium on Earth Reinforcement, Ochiai, Otani, Yasufuku and Omine Eds., Swets & Zeitlinger 2001, pp Tsukamoto, Y., Ishihara, K., Kon, H. and Masuo, T., 2002, Use of Compressible Expanded Polystyrene Blocks and Geogrids for Retaining Wall Structures, Soils and Foundations, Japanese Geotechnical Society, Vol. 42, No. 4, August 2002, pp. 2. Veletsos, A. S. and Younan, A. H., 1994, Dynamic Modeling and Response of Soil-Wall Systems, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 120, No. 12, December, 1994, pp Veletsos, A. S. and Younan, A. H., 1995, Dynamic Soil Pressures on Vertical Walls, State of the Art, Proceedings of the 3 rd International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, April , St. Louis, Missouri, Vol. 3, pp Veletsos, A. S. and Younan, A. H., 1996, Dynamic Response of Cantilever Retaining Walls, Analysis and Design of Retaining Structures Against Earthquakes, ASCE Geotechnical 10

11 Special Publication No. 60, Washington, November 10-14, 1996, S. Prakash Ed., pp Veletsos A. S. and Younan A. H., 1997, Dynamic Response of Cantilever Retaining Walls, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 123, No. 2, February 1997, pp Vucetic, M. and Dobry, R., 1991, Effect of Soil Plasticity on Cyclic Response, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 117, No. 1, pp Zarnani, S. and, Bathurst, R. J., 2005, Numerical Investigation of Geofoam Seismic Buffers Using FLAC, In Proceedings of the North American Geosynthetics Society (NAGS)/GRI19 Conference, 2005, Las Vegas, NV, USA, December Zarnani, S. and, Bathurst, R. J. and Gaskin, A., 2005, Experimentall Investigation of Geofoam Seismic Buffers Using A Shaking Table, In Proceedings of the North American Geosynthetics Society (NAGS)/GRI19 Conference, 2005, Las Vegas, NV, USA, December Zarnani, S. and Bathurst, R. J., 2007 Experimental Investigation of EPS Geofoam Seismic Buffers Using Shaking Table Tests, Geosynthetics International, 2007, 14, No.3, Zhang, J., Andrus, R.D. and Hsein Juang, C., 2005, Normalized Shear Modulus and Material Damping Ratio Relationships, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, April 2005, pp Νικολοπούλου, Χ. Π., 2006, Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης Έναντι Σεισμικών Πλευρικών Ωθήσεων με Χρήση Γεωαφρου EPS Επίδραση της Μη-Γραμμικής Συμπεριφοράς των Υλικών, Διατριβή για ΜΔΕ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεπτέμβριος Ξενάκη, Β. Κ., Πελέκης, Π. Κ. και Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001, Πειραματική Διερεύνηση των Δυναμικών Ιδιοτήτων του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, 30 Μαϊου 1 Ιουνίου 2001, Τόμος 1, σελ Ξενάκη, Β. Κ., Πελέκης, Π. Κ. και Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001α, Χρήση του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης για τη Σεισμική Μόνωση Τοίχων Αντιστήριξης: Ανάλυση με τη ΜΠΣ, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, 30 Μαϊου 1 Ιουνίου 2001, Τόμος 1, σελ Ξενάκη, Β. Κ., Πελέκης, Π. Κ., Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001β, Μείωση των Σεισμικών Ωθήσεων σε Τοίχους Αντιστήριξης με χρήση του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης: Ανάλυση με τη ΜΠΣ, 2 ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Νοεμβρίου, 2001, Θεσσαλονίκη, Τόμος A, σελ Ξενάκη, Β. Κ., 2005, Πειραματική Διερεύνηση της Μηχανικής Συμπεριφοράς Γεωαφρών Διογκωμένης Πολυστερίνης υπό Συνθήκες Στατικής και Δυναμικής/Κυκλικής Φόρτισης, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάρτιος 2005, 334 σελίδες. 11

12 Ξενάκη, Β. Κ., Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2001, Μηχανισμός Αλληλεπίδρασης στη Διεπιφάνεια Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης-Άμμου: Πειραματική Διερεύνηση, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, 30 Μαϊου 1 Ιουνίου 2001, Τόμος 1, σελ Ξενάκη, Β. Κ., Αθανασόπουλος, Γ. Α., 2006, Μηχανική Συμπεριφορά του Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΓΔΠ) υπό Συνθήκες Στατικής και Δυναμικής / Κυκλικής Φόρτισης, Πρακτικά 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, 31/5 2/6 2006, Τόμος 1, σελ Σταθοπούλου, Β. Δ., 2005, Σεισμική Μόνωση Τοίχων Εδαφικής Αντιστήριξης με Γεωαφρό Διογκωμένης Πολυστερίνης Παραμετρική Αριθμητική Ανάλυση, Διατριβή για ΜΔΕ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούλιος

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση Σεισμικής Συμπεριφοράς Ευμετακίνητων Τοίχων Αντιστήριξης Σεισμικά Μονωμένων με Παρέμβλημα Γεωαφρού EPS

Αριθμητική Ανάλυση Σεισμικής Συμπεριφοράς Ευμετακίνητων Τοίχων Αντιστήριξης Σεισμικά Μονωμένων με Παρέμβλημα Γεωαφρού EPS Αριθμητική Ανάλυση Σεισμικής Συμπεριφοράς Ευμετακίνητων Τοίχων Αντιστήριξης Σεισμικά Μονωμένων με Παρέμβλημα Γεωαφρού EPS Numerical Analysis of Seismic Behavior of Free to Move Earth Retaining Walls Isolated

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Συμπεριφορά Αντιστηρίξεων Μονωμένων με Γεωαφρό Seismic Response of Geofoam-Isolated Retaining Walls

Σεισμική Συμπεριφορά Αντιστηρίξεων Μονωμένων με Γεωαφρό Seismic Response of Geofoam-Isolated Retaining Walls 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 263 Σεισμική Συμπεριφορά Αντιστηρίξεων Μονωμένων με Γεωαφρό Seismic Response of Geofoam-Isolated Retaining

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Simulation of the Dynamic Distress of Rigid and Flexible Retaining Walls ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ανθυποσμηναγός Π.Α., Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ. Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste

Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ. Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste ΖΕΚΚΟΣ, Δ. Π. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD, GeoSyntec Consultants, Oakland,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Σεπτέμβριος 2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης. Traffic surcharge loads effect on the displacements of reinforced soil walls

Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης. Traffic surcharge loads effect on the displacements of reinforced soil walls Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης Traffic surcharge loads effect on the displacements of reinforced soil walls ΖΕΥΓΩΛΗΣ, Ι.Ε. ΝΤΟΥΛΗΣ, Γ.Ι. Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ (υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Σεισμικής Απόκρισης Οπλισμένων Εδαφικών Πρανών

Ανάλυση της Σεισμικής Απόκρισης Οπλισμένων Εδαφικών Πρανών Ανάλυση της Σεισμικής Απόκρισης Οπλισμένων Εδαφικών Πρανών Seismic Response of Reinforced Soil Slopes ΤΖΑΒΑΡΑ, Ι. ΖΑΝΙΑ, Β. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ, Ι. ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΒΙΘΗΣ, E. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ Κων/νος Σπυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία εξετάζεται η μη γραμμική,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: διογκωμένη πολυστερίνη, EPS, θεμελίωση κτιρίου, αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής, παραμετρική διερεύνηση, πεπερασμένα στοιχεία

Λέξεις κλειδιά: διογκωμένη πολυστερίνη, EPS, θεμελίωση κτιρίου, αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής, παραμετρική διερεύνηση, πεπερασμένα στοιχεία 1 Στατική και δυναμική συμπεριφορά της διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) ως υλικό πλήρωσης σε σύστημα σχάρας πεδιλοδοκών Static and dynamic behaviour of strip footings using expanded polystyrene (EPS) as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EPS ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ EPS ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟ EPS ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παντελής Πατενιώτης Γενικός Διευθυντής Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Λέξεις κλειδιά:eps,διογκωμένη πολυστερίνη, γεωαφρός ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Συστημάτων Αντιστήριξης»

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Συστημάτων Αντιστήριξης» ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Συστημάτων Αντιστήριξης» ΙΚ IV ΥΣΜΙΑΣ (ΜΑΕ) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας Παντελής Πατενιώτης Γενικός Διευθυντής Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Λέξεις κλειδιά:eps,διογκωμένη πολυστερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση

Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Dynamic Response of Rectangular Tunnels in Soft Soils: Experimental and Numerical Investigation

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης

Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης Designing Strip Footing Foundations using Expanded Polystyrene (EPS) as Fill Material ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t.

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t. 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 Ⅰ 100124 TB 534 + 2TP 273 A 0254-0037201008 - 1091-08 20 Hz 2 ~ 8 Hz 1988 Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5 2 2 1 1 1b 6 M p

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ ΓΔΩΑΦΡΟΤ EPS

ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ ΓΔΩΑΦΡΟΤ EPS ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) 9 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2006 Η ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ EPS ΕΝΑ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Empirical Relations for Permanent Strain and Pore Pressure for Cyclic Loading of Sand

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Grain Size Effect on Dynamic Properties of Sand - An Experimental Investigation ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Ν. ΛΟΝΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά

Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά Experimental Determination of Ground Acceleration at Liquefaction Site Based on Observed

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ Π. ΜΑΡΑΘΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ Π. ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ Π. ΜΑΡΑΘΙΑΣ Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Λέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΤΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισµένου Εδάφους Ανάλυση ύο Περιπτώσεων Αστοχίας Υπό Στατική και Σεισµική Φόρτιση

Κατασκευές Οπλισµένου Εδάφους Ανάλυση ύο Περιπτώσεων Αστοχίας Υπό Στατική και Σεισµική Φόρτιση Κατασκευές Οπλισµένου Εδάφους Ανάλυση ύο Περιπτώσεων Αστοχίας Υπό Στατική και Σεισµική Φόρτιση Reinforced Soil Structures Analyses of Two Case Histories of Failure Under Static and Seismic Loading ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2023 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νεό Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας.

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. Site Response Analysis Incorporated in Probabilistic Seismic Hazard Assessments ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Μ. I.,

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της θεμελίωσης στην δυναμική συμπεριφορά συστημάτος ανωδομής-εδάφους Influence of foundation on the dynamic behavior of soilstructure

Η επιρροή της θεμελίωσης στην δυναμική συμπεριφορά συστημάτος ανωδομής-εδάφους Influence of foundation on the dynamic behavior of soilstructure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρρο 179 Η επιρροή της εμελίωσης στην δυναμική συμπεριφορά συστημάτος ανωδομής-εδάφους Influence of foundation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Elastic-Linear

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Συμπεριφοράς Ενδόσιμων Τοίχων Αντιστήριξης σε υναμική Φόρτιση μέσω Πειραμάτων Σεισμικής Τράπεζας

ιερεύνηση της Συμπεριφοράς Ενδόσιμων Τοίχων Αντιστήριξης σε υναμική Φόρτιση μέσω Πειραμάτων Σεισμικής Τράπεζας ιερεύνηση της Συμπεριφοράς Ενδόσιμων Τοίχων Αντιστήριξης σε υναμική Φόρτιση μέσω Πειραμάτων Σεισμικής Τράπεζας Investigation of the Dynamic Behaviour of Yielding Retaining Walls by Shaking Table Testing

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Soil foundation structure interaction in the proximity of slopes on cliff-type topographic irregularities

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισµένης γης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα

Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισµένης γης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα Design and construction of sequential reinforced walls with metal strips ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΞΑΝΘΗ Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 25 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης κατασκευών με επεμβάσεις στο υπέδαφος θεμελίωσης

Αριθμητική διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης κατασκευών με επεμβάσεις στο υπέδαφος θεμελίωσης Αριθμητική διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης κατασκευών με επεμβάσεις στο υπέδαφος θεμελίωσης Numerical investigation of potential seismic risk mitigation at structures implementing

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων»

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» Βιολέττα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Γιαρλέλης. Βιογραφικό Σημείωμα

Χρήστος Γιαρλέλης. Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστος Γιαρλέλης Βιογραφικό Σημείωμα Ο Χρήστος Γιαρλέλης είναι δομοστατικός μηχανικός με εξειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών. Είναι εταίρος της EQUIDAS Consulting Engineers, (www.equidas.com),

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης

Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης A Simplified Methodology for the Seismic Vulnerability Assessment of Earthen Levees ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΚΚΟΥ, Α.

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών

Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών Pile wall analysis in soft rock formations ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ, Χ. ΛΥΚΙΔΗΣ, Γ. ΝΙΑΒΗΣ, Δ. Γεωτεχνικός Μηχανικός, MSc, VT, M. ASCE, Γενική Μελετών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Region of Nonlinear

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια

Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια γεωκατασκευών Effect of geosynthetic materials on the seismic response and the stability of geostructures ΖΑΝΙΑ, Β. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜOΝΩΣΗ: ΛΥΣΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η Ελλάδα, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, έχει ένα δυσάρεστο χαρακτηριστικό: την έντονη σεισμικότητα. Αυτό, την καθιστά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Καμπύλες τρωτότητας εύκαμπτων αγωγών λόγω μόνιμων παραμορφώσεων. Παραμετρικές αναλύσεις

Καμπύλες τρωτότητας εύκαμπτων αγωγών λόγω μόνιμων παραμορφώσεων. Παραμετρικές αναλύσεις o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 8 Καμπύλες τρωτότητας εύκαμπτων αγωγών λόγω μόνιμων παραμορφώσεων. Παραμετρικές αναλύσεις Fragility curves for

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Λύση Τασικού Πεδίου για Βαρυτικές και Σεισμικές Ωθήσεις Γαιών. Simple Stress Solution for Gravitational and Seismic Earth Pressures.

Απλή Λύση Τασικού Πεδίου για Βαρυτικές και Σεισμικές Ωθήσεις Γαιών. Simple Stress Solution for Gravitational and Seismic Earth Pressures. Απλή Λύση Τασικού Πεδίου για Βαρυτικές και Σεισμικές Ωθήσεις Γαιών. Simple Stress Solution for Gravitational and Seismic Earth Pressures. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Γ. E. Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 1, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 2, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 3, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 4

Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 1, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 2, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 3, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1996 Πειραματικός Έλεγχος Σεισμικής Συμπεριφοράς Τοίχων Ωπλισμένης Γης στην Νέα Δονητική Τράπεζα του Εργαστηρίυ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκάρσια φορτιζόμενος πάσσαλος σε μαλακό οργανικό έδαφος : ανάλυση πειραμάτων φυσικής κλίμακας

Εγκάρσια φορτιζόμενος πάσσαλος σε μαλακό οργανικό έδαφος : ανάλυση πειραμάτων φυσικής κλίμακας Εγκάρσια φορτιζόμενος πάσσαλος σε μαλακό οργανικό έδαφος : ανάλυση πειραμάτων φυσικής κλίμακας Laterally loaded pile in soft organic soil : analysis of full-scale experiments ΔΡΟΣΟΣ, Β. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µελέτη µεταλλικής καµινάδας ύψους 80 µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10)

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Application of Empirical Relations for Excess Pore Pressure of Granular Soils in Liquefaction Hazard

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1, Πολυνίκης ΒΑΖΟΥΡΑΣ 2, Σπύρος Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3

Πάνος ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1, Πολυνίκης ΒΑΖΟΥΡΑΣ 2, Σπύρος Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2029 Εντατική Κατάσταση και Οριακή Αντοχή Υπόγειων Χαλύβδινων Αγωγών σε Ενεργά Ρήγματα Stress State and

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες

Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες Σύνοψη Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων και οι βασικές απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών

Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών Equivalence between 2D an 3D Numerical Analyses of the Seismic Response of Improve Sites ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Γ. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων

Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων Design of slopes with the criterion of the seismic-induced permanent displacements ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Μ. Γ., ρ Μηχ., Π.Μ. &

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΤΣΙΚΑΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Παναγιώτης ΤΣΙΚΑΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2004 Διερεύνηση της Επιρροής Ανοιγμάτων Τοιχοπληρώσεων σε Πλαισιακές Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope.

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Imperial College, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση Effect of Silt Content on Earthquake-Induced Liquefaction: A New Approach ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Διαμήκους Σεισμικής Διέγερσης στην Συμπεριφορά της Ανάντη Πλάκας Σκυροδέματος Λιθόρριπτων Φραγμάτων

Επίδραση Διαμήκους Σεισμικής Διέγερσης στην Συμπεριφορά της Ανάντη Πλάκας Σκυροδέματος Λιθόρριπτων Φραγμάτων Επίδραση Διαμήκους Σεισμικής Διέγερσης στην Συμπεριφορά της Ανάντη Πλάκας Σκυροδέματος Λιθόρριπτων Φραγμάτων Effect of Longitudinal Vibrations on the Behavior of Concrete Face Rockfill Dams ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Όνομα Μητρός Επάγγελμα Βαθμός Ειδικότητα Μονάδα Τοποθεσία Μονάδας Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος Χρήστος Νεραντζιά Αξιωματικός

Διαβάστε περισσότερα

Stress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil

Stress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil 8 7 011 7 Journal of Highway and Transportation Research and Development Vol. 8 No. 7 Jul. 011 100-068 011 07-0014 - 05 1 1. 0009. 710064 k 0 Merchant 4 Merchant U416. 1 + 6 A Stress Relaxation Test and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα