ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ ΓΔΩΑΦΡΟΤ EPS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ ΓΔΩΑΦΡΟΤ EPS"

Transcript

1 ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) 9 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2006 Η ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ EPS ΕΝΑ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ ΓΔΩΑΦΡΟΤ EPS Δξεπλεηηθή Οκάδα: Γ.Α. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Γ. Αζαλαζόπνπινο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Καζεγεηήο Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Β. Ξελάθε, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Σκήκα Γηδάθησξ Πνιηηηθώλ Παλεπηζηεκίνπ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηξώλ (Δπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Α.Δ. Θενδσξάηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο) Υξ. Νηθνινπνύινπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ΜΓΔ Σκ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Παλ. Παηξώλ Β. ηαζνπνύινπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ΜΓΔ Σκ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Παλ. Παηξώλ

2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ πκπηεζηό παξέκβιεκα EPS EPS πκπηεζηό παξέκβιεκα EPS P ΑΔ ΑΔ P ΑΔ P ΑΔ Αθξόβαζξν Σνίρσκα Σνίρνο βαξύηεηαο πξόβνινο ππνγείνπ γέθπξαο πκπηεζηό παξέκβιεκα EPS a g (t) a g (t) g (t) a g (t) a g (t) (P ΑΔ ) ΜΟΝ (P (P ΑΔ ΑΔ ) ΜΟΝ ) (P ΜΟΝ ΑΔ ) ΜΟΝ a g (t) a g (t) a g (t) a g (t) Μόλσζε έλαληη ζεηζκηθώλ πιεπξηθώλ σζήζεσλ κε ρξήζε ζπκπηεζηνύ παξεκβιήκαηνο EPS Απνηειεί επέθηαζε ηεο γλσζηήο κεζόδνπ κείσζεο ησλ ζηαηηθώλ πιεπξηθώλ σζήζεσλ

3 ΔΙΜΙΚΔ ΑΣΟΥΙΔ ΣΟΙΥΩΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ εηζκόο Northridge (M s = 6.8) Λνο Άληδειεο, ΗΠΑ, 1994 εηζκόο Kobe (M s = 7.0) Ιαπσλία, 1995 εηζκόο Chi Chi (M s = 7.3) Σατβάλ, 1999 Αζηνρία ηνίρνπ βαξύηεηαο εδξαδόκελνπ ζηε δώλε επηθαλεηαθήο ζεηζκηθήο δηάξξεμεο, ιόγσ νιίζζεζεο θαη αλαηξνπήο Αζηνρία ηνίρνπ βαξύηεηαο ιόγσ ππέξβαζεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο θαη αλαηξνπήο Αζηνρία ηνίρνπ βαξύηεηαο (νιίζζεζε κεηαμύ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ)

4 ΔΙΜΙΚΔ ΑΣΟΥΙΔ ΣΟΙΥΩΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ εηζκηθέο Αζηνρίεο Σνίρσλ Αληηζηήξημεο εηζκόο Niigata (M s = 6.8), Ιαπσλία, 2004 εηζκόο Kashmir (M s = 7.6) Παθηζηάλ, 2005 Αζηνρία ιόγσ αλαηξνπήο, ηνίρνπ από ζθπξόδεκα ηύπνπ πξνβόινπ Καηάξξεπζε αθξόβαζξνπ θξεκαζηήο γέθπξαο Αζηνρία ζε δηάηκεζε πηεξπγόηνηρνπ ζε αθξόβαζξν γέθπξαο

5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ EPS Πνιύ κηθξό εηδηθό βάξνο Πνιύ κεγάιν πνζνζηό κεζπγθνηλσλνύλησλ θελώλ (πιεξσκέλσλ κε αέξα) Μεγάιεο ηηκέο ειαζηηθώλ κέηξσλ θαη αληνρήο (ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ) Μηθξέο ηηκέο ηνπ Λόγνπ Poisson

6 ΚΤΡΙΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΔΡΔΤΝΑ Μεραληθή ζπκπεξηθνξά EPS ππό ζηαηηθή θαη ζεηζκηθή θόξηηζε (πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε) εηζκηθή ζπκπεξηθνξά κνλσκέλσλ θαηαζθεπώλ εδαθηθήο αληηζηήξημεο (αλαιπηηθή δηεξεύλεζε)

7 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Γνθηκέο ζπληνληζκνύ (ζηξεπηηθή δηάηκεζε) Γνθηκέο πηεδνθεξακηθώλ ζηνηρείσλ πζθεπή πληνληζκνύ Δδαθηθώλ Γνθηκίσλ (ΔΓ) Πηεδνθεξακηθά ζηνηρεία θνξπθήο θαη βάζεο Διιεληθό Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο 72233/ : Γ.Α. Αζαλαζόπνπινο

8 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Γνθηκέο κνλνηνληθήο ηξηαμνληθήο θόξηηζεο Γνθηκέο θπθιηθήο ηξηαμνληθήο θόξηηζεο Αηζζεηήξεο γηα ηε κέηξεζε ησλ ηνπηθώλ παξακνξθώζεσλ ηνπ δνθηκίνπ πζθεπή Κπθιηθήο Σξηαμνληθήο Φόξηηζεο GDS (2Hz)

9 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Θιηπηηθή αληνρή ζ c10 ζc ξ (ζ3 ξ: ππθλόηεηα ηνπ EPS (kg/m 3 ) ζ c10 : (kpa) 0kPa) / / / / / / / / ζ ζ c10 ζ 3 c10 c10 ζ ζ ζ Μεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζ 3! 3 ζ c10 ζ 3 ζ 3 ζ 3 / / / / / / / /

10 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Μέηξν δηάηκεζεο κηθξώλ παξακνξθώζεσλ, G o (γ<10-4 ) Γζ 1 Go ξ (ζ3 0kPa) ξ: ππθλόηεηα ηνπ EPS (kg/m 3 ) G ν : (MPa) / / / / / / / / G G o ζ3 o ζ ζ ζ 3 c10 ζ 1.41 ζ Μεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζ 3! 3 c10 2 Γζ 1 ζ 3 ζ 3 ζ 3 / / / / / / / /

11 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Λόγνο Poisson κηθξώλ παξακνξθώζεσλ, λ o (γ<10-4 ) Γζ 1 λo ξ (ζ3 0kPa) ξ: ππθλόηεηα ηνπ EPS (kg/m 3 ) / / / / / / / / Γζ 1 λ o 0.25 ζ ζ c10 Μεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζ 3! ζ 3 ζ 3 ζ 3 / / / / / / / /

12 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ πζρεηίζεηο ξ, ζ C10, G o, v o π (kg/m 3 ) ζ c10 (kpa) G o (MPa) ν o 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38

13 Λόγορ Poisson, ν Λόγορ Poisson, ν ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ζ 3 =0kPa ζ 3 =24kPa ζ 3 =0kPa ζ 3 =24kPa Λόγνο Poisson (γ>10-4 ) ΓΔΠ12 Εξίζυζη Horvath 1995 (ζ 3 =0kPa) x10-5 1x Γελ εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηελ ππθλόηεηα Μεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζ 3 Μεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο παξακόξθσζεο Γίλεηαη αξλεηηθόο γηα κεγάιεο ηηκέο παξακόξθσζεο θαη ζ 3 Αξονική παπαμόπθυζη, ε a ζ 3 =0kPa ΓΔΠ ζ 3 =80kPa ζ 3 =0kPa ζ 3 =80kPa -0.3 Εξίζυζη Horvath 1995 (ζ 3 =0kPa) x10-5 1x Αξονική παπαμόπθυζη, ε a

14 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Καλνληθνπνηεκέλν Μέηξν Διαζηηθόηεηαο, Δ/Δ ν ζ 3 /ζ c10 < Ε/Ε ο ΓΔΠ12 ΓΔΠ15 ΓΔΠ20 ΓΔΠ25 ΓΔΠ Αξονική παπαμόπθυζη, ε a

15 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Καλνληθνπνηεκέλν Μέηξν Διαζηηθόηεηαο, Δ/Δ ν ζ 3 /ζ c10 < Ε/Ε ο 0.6 E/E o 1/(1 ε c /0.01) Athanasopoulos et al. (1999) Αξονική παπαμόπθυζη, ε a

16 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Καλνληθνπνηεκέλν Μέηξν Διαζηηθόηεηαο, Δ/Δ ν ζ 3 /ζ c10 < Ε/Ε ο Τπό δηεξεύλεζε E 1 Eo 1 ε / ζ /p c 3 α θ ξ α ξw Αμμορ Athanasopoulos et al. (1999) Αξονική παπαμόπθυζη, ε a

17 ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ EPS Υξήζε πκπηεζηνύ Παξεκβιήκαηνο γηα ηε Μείσζε ησλ ηαηηθώλ Πιεπξηθώλ Δδαθηθώλ Ωζήζεσλ Partos and Kazaniwsky (1987) McGown, Andrawes and Murray (1988) Horvath (1991) Karpurapu and Bathurst (1992) Horvath (2000) Tsukamoto, Ishihara, Nakazawa, Kon, Masuo and Hara (2001, 2002)

18 ΤΜΠΙΔΣΟ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑ EPS Υξήζε πκπηεζηνύ Παξεκβιήκαηνο γηα ηε Μείσζε ησλ εηζκηθώλ Πιεπξηθώλ Δδαθηθώλ Ωζήζεσλ Horvath (1995) Inglis, Macleod, Naesgaard and Zergoun (1996) Pelekis, Xenaki and Athanasopoulos (2000) Ξελάθε, Πειέθεο θαη Αζαλαζόπνπινο (2001α, 2001β) Hazarika (2001) Hazarika, Nakazawa, Matsuzawa and Negussey (2001) Hazarika and Okuzono (2004) Hazarika (2005) Zarnani, Bathurst and Gaskin (2005) ηαζνπνύινπ (2005) Νηθνινπνύινπ (2006)

19 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Δμηδαλίθεπζε ηνπ θπζηθνύ πξνβιήκαηνο Η Δ w, Ι w Τιηθό επίρσζεο v =1/3, γ = 18 kn/m 3 Με-γξακκηθή ζπκπεξηθνξά Δ S,0 = 260 MPa ηξνθηθό ειαηήξην a g ΟΡΙΜΟ: Α r = Απνηειεζκαηηθόηεηα ζεηζκηθήο κόλσζεο = (ΓP ΜΟΝ /P)x100 όπνπ : ΓP ΜΟΝ = P- P ΜΟΝ

20 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Υξήζε ηνπ Κώδηθα Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ PLAXIS v.8 Κώδηθαο Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ PLAXIS v.8 (Dynamic)

21 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Πξνζνκνίσζε ηνπ πζηήκαηνο Σνίρνο - Δπίρσκα Καηαθόξπθν ζηνηρείν δνθνύ θαζνξηδόκελεο δπζθακςίαο Τιηθό επίρσζεο γ=18 kn/m 3, Δ s,0 =260 MPa, λ=1/3 Με-γξακκηθή ζπκπεξηθνξά Απνξξνθεηηθό όξην Κύιηζε ΜΗ-ΜΟΝΩΜΔΝΟ ΣΟΙΥΟ Γηεπηθάλεηα εδάθνπο- ηνίρνπ ηξνθηθό ειαηήξην Δδαθηθό Δπίρσκα Οξηδόληην άθακπην ζηνηρείν δνθνύ (βάζε Οξηδόληην έδξαζεο ηνίρνπ) άθακπην ζηνηρείν δνθνύ (Βάζε έδξαζεο ηνίρνπ) Δμαλαγθαζκέλε κεηαθίλεζε Πάθησζε (αξκνληθή θίλεζε) Γηέγεξζε βάζεο ΜΟΝΩΜΔΝΟ ΣΟΙΥΟ Παξέκβιεκα EPS πνζνζηηαίνπ πάρνπο t r Με-γξακκηθή ζπκπεξηθνξά Δδαθηθό Δπίρσκα

22 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Πξνζνκνίσζε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο ησλ Τιηθώλ D% Εδαθικό ςλικό EPS (Xenaki, 2005) Stokoe, 2004 Zhang, 2005 Vucetic & Dobry, 1991 EPS (Xenaki, 2005) G/G o Stokoe, 2004 Zhang et al., 2005 Vucetic and Dobry, 1991 Hardin and Kalinski, E-6 1E-5 1E-4 1E E-6 1E-5 1E-4 1E γ c γ c

23 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: ύγθξηζε κε Γεκνζηεπκέλα Απνηειέζκαηα Γνθηκέο εηζκηθήο Σξάπεδαο (Zarnani et al. 2005) Πεηξακαηηθή Γηάηαμε: Φπζηθό νκνίσκα άθακπηνπ. ηνίρνπ, κηθξήο θιίκαθαο (ύςνπο 1m) Παξέκβιεκα EPS (ξ=12 θαη 16 kg/m 3, πάρνο 0.15m) Δπίρσκα πζηήκαηα κέηξεζεο Ιδηόηεηα Σηκή Ιδηόηεηεο (πλζεηηθνύ) Δδάθνπο (Zarnani et al. 2005) Ππθλόηεηα, ξ 1550 kg/m 3 Γσλία ηξηβήο, θ 51 ν Παξακέλνπζα γσλία ηξηβήο 46 ν πλνρή, c 0 kpa ρεηηθή ππθλόηεηα, D r 86% Γσλία δηαζηαιηηθόηεηαο, ς 15 ν

24 ζςνολική δύναμη ζηον ηοίσο (kn/m) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: ύγθξηζε κε Γεκνζηεπκέλα Απνηειέζκαηα Γνθηκέο εηζκηθήο Σξάπεδαο (Zarnani et al. 2005) ηοίσορ συπίρ παπέμβλημα ηοίσορ με παπέμβλημα EPS16 ηοίσορ με παπέμβλημα EPS κοπςθαία ηιμή επιηάσςνζηρ (g) Απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζεηζκηθήο ηξάπεδαο

25 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: ύγθξηζε κε Γεκνζηεπκέλα Απνηειέζκαηα Γνθηκέο εηζκηθήο Σξάπεδαο (Zarnani et al. 2005) Πξνζνκνίσζε εδάθνπο: ειαζηηθό πιηθό, εθαξκνγή κεζόδνπ ηζνδύλακεογξακκηθόηεηαο Πξνζνκνίσζε EPS: ειαζηηθό πιήξσο ζπλεθηηθό πιηθό εθαξκνγή κεζόδνπ ηζνδύλακεογξακκηθόηεηαο Γηέγεξζε βάζεο: Πξνζνκνίσζε κε ηνλ θώδηθα PLAXIS Αξκνληθή f=5hz, a 0 = g, t=5sec

26 ζςνολική δύναμη ζηον ηοίσο (KN/m) ζςνολική δύ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: ύγθξηζε κε Γεκνζηεπκέλα Απνηειέζκαηα Γνθηκέο εηζκηθήο Σξάπεδαο (Zarnani et al. 2005) Δοκ. Σειζμ. Τπαπ.συπίρ EPS PLAXIS συπίρ EPS Δοκ. Σειζμ. Τπαπ. με EPS12 PLAXIS με EPS12 Δοκ. Σειζμ. Τπαπ. με EPS16 PLAXIS με EPS κοπςθαία ηιμή επιηάσςνζηρ (g) Πξνζνκνίσζε κε ηνλ θώδηθα PLAXIS

27 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Γηεξεπλεζείζεο Παξάκεηξνη Έληαζε ηεο Κίλεζεο Βάζεο, a 0 πρλόηεηα ηεο Κίλεζεο Βάζεο, f Ππθλόηεηα Γεσαθξνύ EPS, ξ Πνζνζηηαίν Πάρνο Παξεκβιήκαηνο EPS, t r Δπθακςία Σνίρνπ, d w Ύςνο Σνίρνπ, H πκπεξηθνξά πιηθώλ : α) EPS Με-γξακκηθή, Ξελάθε (2005) β) Δδάθνπο Με-γξακκηθή

28 Κανονικοποιημένο ύτορ, η ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Έληαζε ηεο Κίλεζεο Βάζεο H = 4m, EPS20, t r =5% 1,0 d w =0 1,0 d w =5 1,0 d w =40 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 a 0 =0.1g, f=3hz E s =0.80E S,0 E EPS =0.99Ε EPS,0 a 0 =0.5g, f=2hz E s =0.31E S,0 E EPS =0.96Ε EPS,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ζ eq /a 0 γη 0,3 0,2 0,1 a 0 =0.1g, f=3hz E s =0.82E S,0 E EPS =0.98Ε EPS,0 a 0 =0.5g, f=2hz E s =0.32E S,0 E EPS =0.86Ε EPS,0 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ζ eq /a 0 γη 0,3 0,2 0,1 a 0 =0.1g, f=3hz E s =0.82E S,0 E EPS =0.98Ε EPS,0 a 0 =0.5g, f=2hz E s =0.32E S,0 E EPS =0.75Ε EPS,0 0,0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ζ eq /a 0 γη Τπάξρεη εμάξηεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δπλακηθώλ σζήζεσλ από ηελ έληαζε ηεο θίλεζεο βάζεο θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άθακπηνπ ηνίρνπ (d w =0)

29 Κανονικοποιημένο ύτορ, η ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Ππθλόηεηα Γεσαθξνύ EPS H = 4m, d w =0, EPS t r =5% 1,0 0,9 EPS15 EPS20 EPS25 1,0 0,9 EPS15 EPS20 EPS25 1,0 0,9 EPS15 EPS20 EPS25 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 a 0 =0.1g E s =0.80E S E EPS,0 =0.99Ε EPS 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 ζ eq /a 0 γη 0,2 0,1 a 0 =0.3g E s =0.55E S E EPS,0 =0.97Ε EPS 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 ζ eq /a 0 γη 0,2 0,1 a 0 =0.5g E s =0.31E S E EPS,0 =0.96Ε EPS 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ζ eq /a 0 γη Oη ζεηζκηθέο σζήζεηο κεηώλνληαη όζν κεηώλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ EPS. Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεηζκηθήο κόλσζεο απμάλεηαη όζν ειαηηώλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ EPS.

30 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Πνζνζηηαίν Πάρνο Παξεκβιήκαηνο EPS H = 4m, d w =0, EPS Πξνθαηαξθηηθή βέιηηζηε ηηκή πνζνζηηαίνπ πάρνπο παξεκβιήκαηνο: t r =5%. ηελ πεξηνρή ηεο ηηκήο απηήο παξαηεξείηαη έληνλε κεηαβνιή ηεο θιίζεο ησλ θακππιώλ Α r -t r θαη επνκέλσο ην πάρνο θαη ην θόζηνο ηνπ EPS απμάλεηαη κε-γξακκηθά γηα πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ A r.

31 Δπθακςία Σνίρνπ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ H = 4m, EPS A r a 0 =0.1g, f=3hz a 0 =0.3g, f=2hz a 0 =0.5g, f=2hz d w = 0 d w = 5 d w = t r (%) d w = 0 d w = 5 d w = t r (%) d w = 0 d w = 5 d w = t r (%) t r =5% Μείσζε ζεηζκηθήο ώζεζεο 54% έσο 70% γηα a 0 =0.1g 46% έσο 57% γηα a 0 =0.3g 32% έσο 48% γηα a 0 =0.5g

32 Ύςνο Σνίρνπ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ d w =0, EPS A r a 0 =0.1g a 0 =0.3g H=4m, f=3hz H=4m, f=3hz 10 H=8m, f=0.5hz H=8m, f=0.5hz t r (%) t r (%) a 0 =0.5g H=4m, f=3hz H=8m, f=0.5hz t r (%) a 0 =0.1g ην ύςνο ηνπ ηνίρνπ δελ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, Α r a 0 >0.3g ην ύςνο ηνπ ηνίρνπ επεξεάδεη (ειαηηώλεη) ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζεηζκηθήο κόλσζεο

33 Ύςνο Σνίρνπ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ A r =50% EPS 20 H=8m, d w =0 H=4m, d w =0 H=4m, d w =5 20 (I) (II) (III) t r (%) t r =9.5% 5 t r =5.5% 0 t r =3.2% a 0 (g)

34 Ύςνο Σνίρνπ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Πνζνζηηαίν πάρνο παξεκβιήκαηνο EPS 20, t r (%), γηα επίηεπμε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζεηζκηθήο κόλσζεο A r =50% Ύςνο ηνίρνπ h (m) Σεισμική Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ

35 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Μείσζε θόζηνπο Δθαξκνγή ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πεξίπησζε ζπλήζνπο ηνίρνππξνβόινπ ζθπξνδέκαηνο ύςνπο 4.0m νδεγεί ζηηο αθόινπζεο κέζεο κεηώζεηο θόζηνπο (ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ζπκβαηηθνύ ηνίρνπ) γηα ηηο ηξεηο δώλεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ: Ζώνη Πάρνο ζπκπηεζηνύ παξεκβιήκαηνο, t r, % Μείσζε θόζηνπο, % Ι 5 18 ΙΙ 6 50 ΙΙΙ 8 70

36 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 1. Με ρξήζε γεσαθξνύ EPS επηηπγράλεηαη πνιύ απνηειεζκαηηθή ζεηζκηθή κόλσζε θαηαζθεπώλ εδαθηθήο αληηζηήξημεο, κε ζεκαληηθή κείσζε θόζηνπο. 2. εκαληηθέο παξάκεηξνη: πάρνο θαη ππθλόηεηα παξεκβιήκαηνο ύςνο ηνίρνπ έληαζε θαη ζπρλόηεηα θόξηηζεο 3. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεηζκηθήο κόλσζεο απμάλεηαη κε ην πάρνο ηνπ ζπκπηεζηνύ παξεκβιήκαηνο θαη κε ηε κείσζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ EPS. Γηα ηνλ ζρεδηαζκό πξνηείλεηαη ε ρξήζε γεσαθξνύ EPS 20 θαη ε ρξήζε ηηκήο ζεηζκηθήο πξνζαύμεζεο ίζεο κε ην 50% απηήο πνπ αληηζηνηρεί ζε κε-κνλσκέλν ηνίρν (δει. Α r =50%)

37 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 4. Σν απαηηνύκελν πάρνο ζπκπηεζηνύ παξεκβιήκαηνο εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ έληαζε ηεο θίλεζεο βάζεο θαη ην ύςνο ηνπ ηνίρνπ θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από ηελ επθακςία ηνπ ηνίρνπ. Γηα ην ζρεδηαζκό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο: Πνζνζηηαίν πάρνο παξεκβιήκαηνο EPS 20, t r (%), γηα επίηεπμε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζεηζκηθήο κόλσζεο A r =50% Ύςνο ηνίρνπ h (m) Σεισμική Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: "Μειέηε Γηεγέξζεσλ ζηε ρξήζε καγλεηνκέηξνπ SQUID κε εθαξκνγή ζε Με Καηαζηξνθηθνύο Διέγρνπο" ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΓΑΚΣΩΡ: Υαξίθιεηα-Υαξηηίλε Βνπιγαξάθε ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα