ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED"

Transcript

1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008

2 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων σύνταξης 2 Λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ισολογισμός 4 Κατάσταση ταμειακής ροής 5 Κατάσταση αλλαγών μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικών 6 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 7-8 Επεξηγηματική κατάσταση διευθυντικό σχόλιο 9

3 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Παύλος Ψωμιάδης- Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιττής - Αντιπρόεδρος Γιάννος Χριστοφή - Εκτελεστικός Σύμβουλος Δημήτρης Βιδάλης - Σύμβουλος Βασίλης Αδαμόπουλος - Σύμβουλος Αλέξανδρος Αντζουλίδης- Σύμβουλος Ιάκωβος Σίμος - Σύμβουλος Γεώργιος Αδρακτάς - Σύμβουλος Αντώνης Αντωνίου - Σύμβουλος Γραμματέας Λειτουργός Συμμόρφωσης Ανεξάρτητος Ελεγκτής Νομικοί Σύμβουλοι Αναλογιστές Τράπεζες Aspis Secretarial Limited Μάριος Παναγή KPMG Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Π. Λιβέρας & Σία Γιώργος Ζ Γεωργίου Paul Warren F.I.A. Warren F.Α.Μ. Ltd Muhanna & Co Cyprus Actuarial Services Alpha Tράπεζα Pireus Bank Ελληνική Τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λαϊκή Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου Universal Bank Εμπορική Τράπεζα Eurobank EFG Εγγεγραμμένο Γραφείο Ανδρέα Χάλιου 1 Whitemoon Centre 1 ος Όροφος 2408 Έγκωμη Λευκωσία 1

4 Δήλωση των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Σύνταξης για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σύμφωνα με το άρθρο του περί των Προυποθεσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν. 190 (I)(2007) (ο «Νόμος») εμείς τα μέλη του Δικοκητικού Συμβουλίου και ο {Γενικός Διευθυντής /Οικονομικός Διευθυντής} υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας επιβεβαιώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες: (i) (ii) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 (4) του Νόμου και Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο και (β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση (fair review) των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρισης καθώς και της θέσης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή

5 ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΟΔΑ Σημ. Μεικτά ασφάλιστρα: Ατομικά ασφάλιστρα Ομαδικά ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις ( ) ( ) Καθαρά ασφάλιστρα Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων Εισοδήματα από επενδύσεις Άλλα έσοδα Καθαρά έσοδα ΕΞΟΔΑ Μεταβολή τεχνικών αποθεμάτων ( ) Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων Καθαρά έξοδα λειτουργίας Προμήθειες και έξοδα πωλήσεων Zημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων Ζημιά από πώληση επενδύσεων Εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων Έξοδα από εργασίες ( ) Κέρδος από εργασίες Έξοδα χρηματοδότησης ( ) (95.919) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία ( ) (37.968) Καθαρό κέρδος εξαμήνου Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 0,16 1,02 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 8 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 3

6 IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επένδυση σε ακίνητα Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Χρεώστες Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρεώστες Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία Επιστρεπτέα φορολογία Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αποθεματικά ασφαλειών Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Απαιτήσεις και άλλοι πιστωτές Τραπεζικά παρατραβήγματα Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων Φορολογία Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 8 αποτελούν

7 μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 4 ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Σημ. Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρμογές για στοιχεία που δέν επηρεάζουν την κίνηση μετρητων ( ) ( ) Ζημία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης ( ) ( ) Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης ( ) Ροή μετρητών από εργασίες ( ) Μερίσματα που εισπράχθηκαν Φόροι που πληρώθηκαν (92.890) (7.281) Τόκοι που πληρώθηκαν (88.595) (86.695) Καθαρή ροή μετρητών (για)/από εργασίες ( ) Ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρή ροή μετρητών (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους ( ) (75.461) Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 8 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 5

8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ ΚΑI ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΩΝ Μετoχικό κεφάλαιo Απoθεματικό επαvεκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας Απoθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό λoγαριασμού απoτελεσμάτωv Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων Αποθεματικό Μετατροπής Κεφαλαίου σε Ευρώ Σύνολο Υπόλoιπo 1 Ιανουαριου, ( ) Κέρδος/(Ζημιά) μετά τη φορολογία Επανεκτίμηση μετοχών διαθέσιμων προς πώληση ( ) ( ) Συναλλαγματικη διαφορα Μετατροπη κεφαλαιου σε Euro (78.105) Υπόλoιπo 30 Ioυvίoυ, ( ) ( ) Υπόλoιπo 1 Ιανουαριου, ( ) Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου Άμυνα πληρωτέα επι της (45.620) (45.620) λογιζόμενης διανομής μερίσματος Κέρδος/(Ζημιά) μετά τη φορολογία Ε πανεκτίμηση μετοχών διαθέσιμων προς πώληση Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση Υπόλoιπo 31 Δεκεμβρίoυ, ( )

9 ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ 1. ΛΟΓIΣΤIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για τηv ετoιμασία τωv εvοποιημένων περιληπτικώv oικovομικώv καταστάσεωv έχoυv χρησιμoπoιηθεί oι ίδιες λoγιστικές αρχές όπως και στoυς ετήσιoυς λoγαριασμoύς. Έχει επίσης υϊοθετηθεί το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Έξοδα τα οποία δεν υφίστανται ομοιόμορφα κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους αναμένονται ή αναβάλλονται μόνο εαν θα ήταν επίσης κατάλληλο τέτοια κόστα να αναμένονται ή να αναβάλλονται στο τέλος του οικονομικού έτους. Τα καθαρά έξοδα λειτουργίας αφορούν διοικητικά έξοδα τα οποία περιλαμβάνουν τα έξοδα για την είσπραξη ασφαλίστρων, την διαχείρηση του χαρτοφυλακίου, τη διαχείρηση των συμμετοχών στα κέρδη και των επιστροφών. Περιλαμβάνουν επίσης τα έξοδα προσωπικού και τις προβλέψεις για την απόσβεση της αξίας των επίπλων και του εξοπλισμού των γραφείων εφόσον δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στα έξοδα κτήσης, στις απαιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν ή στα έξοδα των επενδύσεων. Κατά την διάρκεια του 2008 τα έξοδα αυτά κατανέμονταν μεταξύ των κλάδων ζωής και ατυχημάτων με βάσει το πραγματικό κόστος που αναλογούσε στον κάθε κλάδο. Ο εταιρικός φόρος αναγνωρίζεται με βάση το αναμενόμενο ποσοστό φορολογίας που θα ίσχυε για ολόκληρο το οικονομικό έτος. Για καλύτερη εvημέρωση τoυ επεvδυτικoύ κoιvoύ oι εvδιάμεσες oικovoμικές καταστάσεις πρέπει vα διαβάζovται σε συvάρτηση με τις ετήσιες oικovoμικές καταστάσεις για τo έτoς πoυ έληξε στις 31 Δεκεμβρίoυ, ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ Οι εξαμηvιαίες ενοποιημένες oικovoμικές καταστάσεις πoυ έληξαv στις 30 Ioυvίoυ, 2008 δεv έχoυv ελεγχθεί από τoυς εξωτερικoύς ελεγκτές της εταιρείας. 3. ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου Κέρδος πoυ αvαλoγεί στoυς μετόχoυς Μεσoσταθμικός αριθμός μετoχώv πoυ ήταv εκδoμέvος κατά τηv διάρκεια της περιόδoυ Βασικο κέρδος αvά μετoχή (σεvτ) 0,16 1,02 7

10 ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ - (συνέχεια) 4. ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ Κεφάλαιo πoυ εγκρίθηκε συvήθεις μετoχές 0.17 η καθεμιά Ιουνίου/31Δεκεμβρίου / συνήθεις μετοχές των 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΑ ΑΣΦΑΛΕIΩΝ Λεπτoμέρειες έχoυv ως ακoλoύθως:- Αvαλoγία ασφαλιστικής εταιρείας Κλάδoς ζωής (ως αvαλoγιστική εκτίμηση) Κλάδoς ατυχημάτωv ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑI ΑΝΤIΣΤΟIΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Τα μετρητά και αvτίστoιχα μετρητώv απoτελoύvται από:- Μετρητά στην τράπεζα Παρατράβηγμα από τράπεζα ( ) ( ) Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με ενεχυρίαση συνήθων μετοχών της εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited, εγγυήσεις της εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited και δέσμευση καταθέσεων ύψους Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο 6,5% ετησίως. 8

11 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2008, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές, έχουν όμως ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις», και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. 3. Η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη απο εργασίες ύψους σε σχέση με κέρδη απο εργασίες ύψους το 2007, σημειώνοντας μείωση 38,7%. Τα καθαρά κέρδη για την ίδια περίοδο ανηλθαν στα από το πρώτο εξάμηνο του 2007 σημειώνοντας μείωση 77,6%. Η μείωση στην κερδοφορία της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο οφείλεται κυρίως στην μείωση των εισοδημάτων από επενδύσεις που από το 2007 μειώθηκαν σε το 2008 και στην ζημιά από επενεκτίμηση επενδύσεων που αυξήθηκε από το 2007 σε το 2008 λόγο κυρίως των αποδόσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 4. Τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα σε σύγκριση με το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 6,88%. Η αύξηση στα ασφάλιστρα οφείλεται στην ενδυνάμωση του Δικτύου Πωλήσεων της Εταιρείας και στην αύξηση των νέων εργασιών της. 5. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας μειώθηκαν στα , σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007 σημειώνοντας μείωση 25,82%. Η μείωση στα λειτουργικά έξοδα οφείλεται στις οικονομίες κλίμακος που επιτεύχθηκαν από τη Συγχώνευση των Εργασιών της Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ και Aspis Liberty Life Insurance Public Co Ltd. 6. Οι μη ελεγμένοι ενοποιημένοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων θα δημοσιευθούν στις 31 Ιουλίου 2008 στην εφημερίδα Σημερινή. Έντυπα ολόκληρων των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Center 1os όροφος, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία. 7. Προοπτικές Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστεύει ότι τηρουμένων των σημερινών δεδομένων τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2008 θα είναι ικανοποιητικά. Επιπρόσθετα η Εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειες της κατά κύριο λόγο στην αύξηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της, μέσω της προσφοράς νέων ασφαλιστικών σχεδίων και εναλλακτικών δικτύων διάθεσης και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας. 9

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2006. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ www.ethniki-asfalistiki.gr ΤΗΛ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20

ΜΑΙΟΣ 2006. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ www.ethniki-asfalistiki.gr ΤΗΛ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΜΑΙΟΣ 2006 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των τίτλων

Διαβάστε περισσότερα