ΣΕΛI Α. ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1. ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΛI Α. ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1. ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου 2"

Transcript

1 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Σύµφωνα µε τον Ν. 190(Ι)/2007

2 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛI Α ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου 2 Ενοποιηµένη ενιαία κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 5 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 6 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 7-10 Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 11-12

3 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΕΛΙ Α 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑI ΑΛΛΟI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟI Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου Πρόεδρος Μιχαήλ Κ. Τυλλής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανδρέας Κ. Τυλλής ιευθύνων Σύµβουλος Ανδρέας Ευθυµίου Εκτελεστικός Σύµβουλος Φρίξος Κιτροµιλίδης Μέλος Νικόλαoς Πλακίδης Μέλος Μιχαήλ Σκουφαρίδης Μέλος Κώστας Αγαθοκλέους Μέλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ MGI Γρηγορίου & Σία Λτδ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου και Σία ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λτδ Λαϊκή Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ Alpha Bank Ltd Τράπεζα Universal ηµόσια Λτδ Ελληνική Τράπεζα Λτδ Societe Generale Cyprus Ltd Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρος) Λτδ Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Eurobank EFG Cyprus Ltd Σ.Π.Ε. Μέσα Γειτονιάς ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕIΟ Γρίβα ιγενή 46 Cosmos Tower 1080 Λευκωσία

4 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙ Α 2 Σύµφωνα µε το Άρθρο 10(7) του Νόµου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά µε πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εµείς τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Συγκροτήµατος ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ επιβεβαιώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε:- (α) Οι εξαµηνιαίες ενδιάµεσες ενοποιηµένες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου, 2010 µέχρι 30 Ιουνίου, 2010 οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 3 µέχρι 10:- (i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα λογιστικά πρότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 10(4) του Νόµου και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο και (β) η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση (fair review) των πληροφοριών που απαιτούνται από το εδάφιο 6 του άρθρου 10 του Νόµου 190(Ι)/2007. Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου Πρόεδρος Μιχαήλ Κ. Τυλλής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανδρέας Κ. Τυλλής ιευθύνων Σύµβουλος Ανδρέας Ευθυµίου Εκτελεστικός Σύµβουλος Φρίξος Κιτροµιλίδης Μέλος Νικόλαος Πλακίδης Μέλος Μιχαήλ Σκουφαρίδης Μέλος Κώστας Αγαθοκλέους Μέλος Λευκωσία, 30 Αυγούστου, 2010

5 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΣΕΛΙ Α 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Έξι µήνες πoυ έληξαv στις 30 Ιουνίου Έσοδα Μικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Μείον:- Μερίδιο αντασφαλιστών στα δεδουλευµένα ασφάλιστρα Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Πλέον:- ικαιώµατα ασφαλίστρων και άλλα δικαιώµατα Προµήθειες από αντασφαλιστές Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξία ασφαλιστών Σύνολο άλλων εσόδων Ολικό εσόδων Απoζηµιώσεις Προµήθειες πληρωτέες και άλλα έξοδα πωλήσεων Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες Σύνολο λειτουργικών και διοικητικών εξόδων από ασφαλιστικές εργασίες Τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσµα Εισοδήµατα από επενδύσεις Ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου επενδύσεων (82.372) (82.372) Κέρδος µετά τα αποτελέσµατα των επενδυτικών δραστηριοτήτων Άλλα έσοδα Άλλα έξοδα ( ) ( ) Έξοδα χρηµατοδότησης (54.753) (61.536) Έξοδα διαχείρισης εξαρτηµένης εταιρείας (8.515) (709) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία (30.896) (73.390) Κέρδος περιόδου Άλλα συνολικά έσοδα εν υπήρξαν άλλα συνολικά έσοδα για αναφορά. Κέρδος περιόδου που αποδίδεται σε:- Πλειοψηφία µετόχων Μειοψηφία µετόχων (1.452) (522) Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 4 0,44 3,51 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

6 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΕΛΙ Α 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2010 ΕΝΕΡΓΗΤIΚΟ Σηµ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εµπορική εύνοια από εξαγορά χαρτοφυλακίων Επενδύσεις σε ακίνητα άνειο εισπρακτέο Κυκλoφoρoύv ενεργητικό Εµπορικοί χρεώστες και άλλα χρεωστικά υπόλοιπα Επενδύσεις που κρατούνται για εµπορία Φορολογία Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑIΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό επανεκτίµησης Αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Μακροπρόθεσµα δάνεια Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων Τρέχουσες υποχρεώσεις Εµπορικοί πιστωτές και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα Εκκρεµείς απαιτήσεις Μη κερδηµένα ασφάλιστρα Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Παρατράβηγµα από τράπεζα Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

7 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕIΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕΛΙ Α 5 Σηµ. Έξι µήνες πoυ έληξαv στις 30 Ioυvίoυ Ρoή µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδος πριν από τη φορολογία Αναπροσαρµογές για στοιχεία που δεν επηρεάζουν την κίνηση µετρητών Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης ( ) ( ) Μετρητά από εργασίες ( ) Φόροι πoυ πληρώθηκαv (88.226) ( ) Καθαρή ρoή µετρητών από/που χρησιµοποιήθηκαν για εργασίες ( ) Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για επενδυτικές δραστηριότητες (29.466) Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα τωv µετρητών (25.596) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στηv αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στo τέλος της περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

8 ΣΕΛΙ Α 6 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2010 Μετοχικό κεφάλαιο Απoθεµατικό επανεκτίµησης Απoθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων Σύνολο Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου, Κέρδος µετά τη φορολογία Έκτακτη αµυντική εισφορά επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου, Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου, Κέρδος µετά τη φορολογία Έκτακτη αµυντική εισφορά επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος (69.543) (69.543) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου, Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

9 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2010 ΣΕΛΙ Α 7 1. ΛΟΓIΣΤIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για τηv ετοιµασία τωv ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί oι ίδιες λογιστικές αρχές όπως και στους ετήσιους ενοποιηµένους λογαριασµούς για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου, Έχει επίσης υιοθετηθεί το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Έξοδα τα οποία δεν υφίστανται οµοιόµορφα κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους αναµένονται ή αναβάλλονται µόνο εάν θα ήταν επίσης κατάλληλο τέτοια κόστη να αναµένονται ή να αναβάλλονται στο τέλος του οικονοµικού έτους. Ο εταιρικός φόρος αναγνωρίζεται µε βάση το αναµενόµενο ποσοστό φορολογίας που θα ίσχυε για ολόκληρο το οικονοµικό έτος. Οι ενδιάµεσοι περιληπτικοί ενοποιηµένοι λογαριασµοί συµπεριλαµβάνουν τους λογαριασµούς της Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λτδ και της εξαρτηµένης εταιρείας Cosmos International Life Insurance Agencies Ltd. Η εξαγορά της εξαρτηµένης εταιρείας λογίζεται µε βάση την λογιστική µέθοδο της αγοράς. Οι λογαριασµοί της εξαρτηµένης εταιρείας ενοποιούνται από την ηµέρα απόκτησής της µέχρι την ηµέρα διάθεσης της. Κατά την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της εξαρτηµένης εταιρείας έχουν εφαρµοστεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως της µητρικής εταιρείας. Οι εταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών δεν συµπεριλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Για καλύτερη εvηµέρωση τoυ επενδυτικού κοινού oι εvδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει vα διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του συγκροτήµατος για τo έτος πoυ έληξε στις 31 εκεµβρίου, ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ Οι εξαµηνιαίες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πoυ έληξαv στις 30 Ioυvίoυ, 2010 δεv έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας.

10 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΣΕΛΙ Α 8 ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ - (συνέχεια) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα κατά τοµέα δραστηριότητας:- Κλάδος Μικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Αναλογία Καθαρά Μικτά Αναλογία αντασφα- δεδουλευµένα δεδουλευµένα αντασφαλιστών ασφάλιστρα ασφάλιστρα λιστών Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Ατυχηµάτων και ασθενειών Μηχανοκινήτων οχηµάτων Θαλάσσης και µεταφορών Πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία Ευθύνης εργοδότη Ολικό Όλα τα αναφερθέντα µικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα αφορούν εγχώριες πωλήσεις έτσι δεν τίθεται θέµα ανάλυσης τους κατά γεωγραφικό τοµέα. 4. ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Έξι µήνες πoυ έληξαv στις 30 Ioυvίoυ Κέρδος πoυ αναλογεί στους µετόχους Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών πoυ ήταv εκδοµένος κατά τηv διάρκεια της περιόδου Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος αvά µετοχή (σεvτ) 0,44 3,51

11 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΣΕΛΙ Α 9 ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ - (συνέχεια) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ Κεφάλαιο πoυ εγκρίθηκε συνήθεις µετοχές 0,31 η καθεµιά Ιανουαρίου Κεφάλαιο πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε συνήθεις µετοχές 0,31 η καθεµιά Ιουνίου / 31 εκεµβρίου συνήθεις µετοχές 0,31 η καθεµιά ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑI ΑΝΤIΣΤΟIΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:- Μετρητά στηv τράπεζα Μετρητά στο ταµείο Παρατράβηγµα από τράπεζα ( ) ( ) Το παρατράβηγµα από τράπεζα είναι εξασφαλισµένο µε υποθήκη επί συγκεκριµένων ορόφων του κτιρίου της εταιρείας στη Λεωφόρο Γρίβα ιγενή 46, Λευκωσία για το ποσό ύψους Ευρώ. Τo επιτόκιο πoυ χρεώνεται από τηv τράπεζα στo παρατράβηγµα είναι ίσο µε το εκάστοτε Euribor πλέον 1,90% ενώ το επιτόκιο που απολαµβάνει η εταιρεία στα µετρητά πoυ είναι κατατεθειµένα σε τραπεζικούς λογαριασµούς είναι 2,25% - 4,25%.

12 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕ ΣΕΛΙ Α 10 ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ - (συνέχεια) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχιακές µεταβολές. 8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που χρήζουν αναφοράς. 9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (α) Οφειλή από εξαρτηµένη εταιρεία Cosmos International Life Insurance Agencies Ltd

13 ΣΕΛΙ Α 11 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2010 εξέτασε και ενέκρινε τις µη ελεγµένες συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του συγκροτήµατος για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του συγκροτήµατος που αναφέρονται στην εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. 3. Τα µικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα για το πρώτο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε 13,2 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε 14,3 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξεως του 6,9%. Η Εταιρεία εξακολουθεί να εφαρµόζει αυστηρά µέτρα αποδοχής κινδύνων µε αποτέλεσµα να επηρεαστεί η παραγωγή στο κλάδο µηχανοκινήτων οχηµάτων. Κατά την φετινή περίοδο η παραγωγή στο κλάδο µηχανοκινήτων οχηµάτων µειώθηκε κατά 12% ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση που φτάνει συνολικά το 21%. 4. Τα έξοδα αποζηµιώσεων, προµηθειών και διαχείρισης µειώθηκαν κατά 1,7% το πρώτο εξάµηνο του 2010 σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2009 και ανήλθαν στα 12,1 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε 12,3 εκατοµµύρια. 5. Το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες για το πρώτο εξάµηνο του 2010 ανήλθε σε σε σύγκριση µε κέρδος κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξεως του 57,6%. 6. Για το πρώτο εξάµηνο του 2010 το κέρδος του Συγκροτήµατος µετά την φορολογία που αποδίδεται στην πλειοψηφία των µετόχων ανήλθε σε σε σχέση µε κέρδος την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το βασικό κέρδος ανά µετοχή ανήλθε σε 0,44 σεντ σε σχέση µε κέρδος 3,51 σεντ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 7. Το Συγκρότηµα δεν είχε εισοδήµατα από µη επαναλαµβανόµενες ή έκτακτες δραστηριότητες είτε στην τρέχουσα περίοδο είτε στην αντίστοιχη περσινή. 8. Τα σηµαντικότερα γεγονότα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010 ήταν η αύξηση της παραγωγής και της κερδοφορίας σε όλους τους κλάδους εκτός των µηχανοκινήτων οχηµάτων. Η παραγωγή των κλάδων αυτών και η κερδοφορία τους είναι πολύ ικανοποιητική και πιστεύεται ότι θα συνεχιστεί µε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα το δεύτερο εξάµηνο. Σηµαντικό γεγονός είναι επίσης η µείωση της συνολικής κερδοφορίας από ασφαλιστικές εργασίες, που οφείλεται κυρίως λόγω της λήψης µέτρων για ενδυνάµωση των τεχνικών αποθεµατικών της Εταιρείας και στην αύξηση των αποζηµιώσεων στον κλάδο µηχανοκινήτων οχηµάτων η οποία πιστεύεται ότι είναι προσωρινή λόγω των µέτρων που έχει πάρει η Εταιρεία µε τον τερµατισµό ζηµιογόνων συνεργατών. 9. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες παρουσιάζονται στη σηµείωση 27 των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Αναµένεται ότι κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας θα παρουσιάσει αύξηση σε όλους τους κλάδους.

14 ΣΕΛΙ Α 12 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, Οι συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα και εταιρείες κατά το πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού έτους παρουσιάζονται στην σηµείωση 9 των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του συγκροτήµατος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου Η µη ελεγµένη ενοποιηµένη ενιαία κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων θα δηµοσιευθεί την 1 Σεπτεµβρίου 2010 στην εφηµερίδα Πολίτης. Ικανοποιητικός αριθµός αντιτύπων του πλήρους κειµένου διατίθεται στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Κόσµος στη Λεωφόρο Γρίβα ιγενή 46, 1080 Λευκωσία. Επίσης το πλήρες κείµενο δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση Το ιοικητικό Συµβούλιο 30 Αυγούστου, 2010

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Επεξηγηµατική κατάσταση 2-4 Μη ελεγµένος ενδιάµεσος ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-5 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, 3106 Λεμεσός Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: 25581235, Φαξ: 25 585828 E-mail: info@kythreotis.com.

Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, 3106 Λεμεσός Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: 25581235, Φαξ: 25 585828 E-mail: info@kythreotis.com. Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, 3106 Λεμεσός Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: 25581235, Φαξ: 25 585828 E-mail: info@kythreotis.com.cy, www.kythreotis.com.cy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα