ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006"

Transcript

1 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 Ενοποιηµένος ισολογισµός 5 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 6 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 7-21

2 1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ σε συνεδρία του που έγινε στις 10 Αυγούστου 2006 µελέτησε και ενέκρινε τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 2. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία ετοιµάστηκαν µε βάση το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. 3. Το Συγκρότηµα κατά την πρώτη εξαµηνία 2006 παρουσίασε σηµαντικά κέρδη σε σύγκριση µε τις ζηµίες της αντίστοιχης εξαµηνίας Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ανήλθε στα ΛΚ σε σύγκριση µε ζηµία ΛΚ της περσινής εξαµηνίας. Οι κυριότεροι λόγοι των κερδοφόρων αποτελεσµάτων είναι: (α) Τα αποτελέσµατα του Γενικού Κλάδου για την πρώτη εξαµηνία 2006 παρουσιάζουν κέρδος ύψους ΛΚ σε σχέση µε κέρδος ΛΚ την πρώτη εξαµηνία Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην συνεχή βελτίωση του δείκτη καθαρών ασφαλιστικών απαιτήσεων που πραγµατοποιήθηκαν προς καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα του Κλάδου Οχηµάτων. Τα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα του Γενικού Κλάδου ανήλθαν στα ΛΚ σε σύγκριση µε ΛΚ την αντίστοιχη εξαµηνία 2005 ενώ οι καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις είναι στα ίδια επίπεδα (ΛΚ σε σύγκριση µε ΛΚ ). (β) Τα αποτελέσµατα του Κλάδου Ζωής για την πρώτη εξαµηνία 2006 παρουσιάζουν κέρδος ύψους ΛΚ σε σχέση µε ζηµία ΛΚ για την πρώτη εξαµηνία Τα αποτελέσµατα του Κλάδου Ζωής σε σύγκριση µε την πρώτη εξαµηνία 2005 έχουν επηρεασθεί θετικά από την ψηλότερη απόδοση των επενδύσεων όσο και από την µείωση των εξόδων εργασιών. Τα ασφάλιστρα ανήλθαν στα ΛΚ σε σύγκριση µε ΛΚ την αντίστοιχη εξαµηνία Σηµειώνεται ότι οι καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές του Κλάδου Ζωής έχουν ανέλθει στις ΛΚ σε σύγκριση µε ΛΚ την αντίστοιχη εξαµηνία του 2005 κυρίως λόγω της αύξησης των αποθεµάτων, τόσο των επενδυτικών συµβολαίων (αύξηση χρηµατιστηριακών αξιών µετοχών) όσο και των µη επενδυτικών συµβολαίων (µείωση επιτοκίων). (γ) Το κέρδος από τις χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές εργασίες του Συγκροτήµατος ανήλθε στα ΛΚ (πριν από την πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών ύψους ΛΚ ) σε σύγκριση µε ΛΚ την αντίστοιχη εξαµηνία του 2005 κυρίως λόγω της σηµαντικής αύξησης στις χρηµατιστηριακές αξίες των τραπεζικών τίτλων. (δ) Το Συγκρότηµα κατά την πρώτη εξαµηνία 2006 έχει προβεί σε προβλέψεις επισφαλών χρεωστών ΛΚ σε σύγκριση µε ΛΚ της αντίστοιχης εξαµηνίας 2005.

3 2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχ.) 4. Το κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή υπολογίστηκε µε βάση το κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας και το µεσοσταθµικό αριθµό των µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου. 5. Το Συγκρότηµα αναµένει από τα µέχρι σήµερα στοιχεία να συνεχιστεί η αύξηση στα ασφάλιστρα για το υπόλοιπο του έτους Εκτός απρόοπτου αναµένεται ότι η κερδοφορία του Γενικού Κλάδου θα συνεχιστεί. Τα αποτελέσµατα του Κλάδου Ζωής για το υπόλοιπο έτος θα εξαρτηθούν κυριότερα από τη πορεία των επενδύσεων. Οι προοπτικές του Συγκροτήµατος στον χρηµατοοικονοµικό και επενδυτικό τοµέα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2006 θα εξαρτηθούν ουσιαστικά από το γενικότερο κλίµα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων καθώς και τις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο. 6. Αντίγραφα ολόκληρου του κειµένου των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων θα διατίθενται προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Anna Maria Court, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Λευκωσία. Κ.Σ. Κουτσοκούµνης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 10 Αυγούστου 2006

4 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1/2006-1/1/ /6/ /6/2005 Σηµ. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα Αύξηση στο µεικτό απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων ( ) ( ) Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση του µεικτού αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα εισπρακτέα Έσοδα από επενδύσεις Άλλα έσοδα από εργασίες Καθαρά έσοδα Μεικτές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις µεικτές απαιτήσεις και παροχές Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) Έξοδα κτήσης ( ) ( ) Έξοδα διαχείρισης ( ) ( ) Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ( ) ( ) Έξοδα επενδύσεων (17.184) - Έξοδα από εργασίες ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν το κόστος χρηµατοδότησης ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) (95.152) Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης ( ) (93.603) Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (23.384) (22.211) Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο ( ) Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο που αναλογεί: -Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ( ) -Στο συµφέρον µειοψηφίας (47) ( ) Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σεντ) 5 3,34 (1,80) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

5 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ Όλα τα έσοδα και έξοδα για τα υπό αναφορά εξάµηνα παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

6 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Άϋλο ενεργητικό Ακίνητα για επένδυση ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης Μερίδιο αντασφαλιστών στα ασφαλιστικά αποθέµατα Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας ΟΛΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόθεµα Κλάδου Ζωής Μακροπρόθεσµα δάνεια Αναβαλλόµενη φορολογία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ασφαλιστικά αποθέµατα Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων Φορολογία ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

7 6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1/2006-1/1/ /6/ /6/2005 Σηµ. Ροή µετρητών από/(για) εργασίες (70.125) Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) (91.807) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Φορολογία που πληρώθηκε ( ) (79.784) Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (28.405) (45.016) Πληρωµές για αγορά στοιχείων άϋλου ενεργητικού (27.152) ( ) Πληρωµές για αγορά ακινήτων για επένδυση (8.224) - Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων Πληρωµές για αγορά επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωµή δανείων µείον εισπράξεις νέων δανείων ( ) (99.639) Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) (99.639) Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

8 7 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 29 Οκτωβρίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και στις 20 Νοεµβρίου 1997 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Το εκέµβριο 1997 η Εταιρεία µε έκδοση νέων µετοχών στο κοινό εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τοµέα, οι χρηµατοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες, και οι κτηµατικές επιχειρήσεις. Ολες οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο. Στις 21 Μαρτίου 2005, η Εταιρεία µετονοµάστηκε από Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ σε Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ. Σύµφωνα µε την άποψη των Οργάνων ιοίκησης η Εταιρεία θεωρείται ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τους Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες της εταιρείες (που µαζί αναφέρονται ως το Συγκρότηµα ). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες οι οποίες είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο συνάλλαγµα της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Ιουνίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Βάση ετοιµασίας Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2006 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) συµπεριλαµβανοµένου και του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος Οι οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το έτος της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου, του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου του , και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.

9 8 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Βάση ετοιµασίας (συνέχ.) Οι λογιστικές αρχές που ακολουθούνται µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που κρίνονται σηµαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος είναι οι ίδιες µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Η ανάλυση κατά τοµέα γίνεται µε βάση τους τοµείς δραστηριότητας του Συγκροτήµατος. Αυτή η ανάλυση βασίζεται τόσο στη διοικητική δοµή όσο και στη δοµή εσωτερικής αναφοράς του Συγκροτήµατος. Μη κατανεµητέα στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως στοιχεία και έσοδα που αποφέρουν εισόδηµα, τοκοφόρα δάνεια, δάνεια και έξοδα και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και έξοδα.

10 9 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) Κλάδος Γενικής Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2005 Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα Αύξηση στο µεικτό αποθεµατικό µη δεδουλευµενών ασφάλιστρων ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση του µεικτού αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα εισπρακτέα Έσοδα από επενδύσεις Άλλα έσοδα από εργασίες Καθαρά έσοδα

11 10 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) Κλάδος Γενικής Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2005 Μεικτές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις µεικτές απαιτήσεις και παροχές Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα κτήσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διαχείρισης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (25.680) (16.938) (71.979) (97.177) ( ) ( ) Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα επενδύσεων (17.184) (17.184) - Έξοδα από εργασίες ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (25.680) (16.938) (71.979) ( ) ( ) ( ) Κέρδος/ (ζηµία) από εργασίες πριν το κόστος χρηµατοδότησης (82.896) (7.833) (90) (71.556) ( ) ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) (95.118) (33) (34) - - ( ) (95.152) Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης ( ) (93.849) (33) ( ) (93.603)

12 11 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) Κλάδος Γενικής Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2005 Κέρδος / (ζηµία) για την περίοδο πριν τη φορολογία (82.896) (7.866) 156 (71.556) ( ) ( ) Φορολογία - - (21.379) (21.275) (1.603) (529) (402) (407) - - (23.384) (22.211) Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο ( ) (8.268) (251) (71.556) ( ) ( ) Κέρδος / (ζηµία) για την περίοδο που αναλογεί: -Στους µετόχους της ιθύνουσας Εταιρείας ( ) -Στο συµφέρον µειοψηφίας (47) ( ) Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σέντ) 3,34 (1,80

13 12 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) Κλάδος Γενικής Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2005 Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας Κεφαλαιουχικές δαπάνες περιόδου Αποσβέσεις στοιχείων ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων Αποσβέσεις στοιχείων άϋλου ενεργητικού

14 13 5. ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1/1/2006-1/1/ /6/ /6/2005 Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους µετόχους για την περίοδο ( ) ( ) Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σεντ) 3,34 (1,80) Το πλήρες κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή είναι το ίδιο µε το βασικό καθώς στις 30 Ιουνίου 2006 και 2005 δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε συνήθεις µετοχές που είναι µειωτικοί κερδών.

15 14 6. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά Έπιπλα Γη και λογισµικά και Ολικό Ολικό κτίρια Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός 30/6/ /12/2005 Κόστος ή εκτίµηση Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις - ( 6.365) - - (6.365) - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Χρέωση για το έτος Σε εκποιήσεις - (6.189) - - (6.189) - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου

16 15 6. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχ.) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός ύψους (2005: ) είναι κατανεµηµένα στο ενεργητικό του Κλάδου Ζωής. Στις 31 εκεµβρίου 2003, γη και κτίρια του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν από τους ιοικητικούς Συµβούλους µε βάση την αγοραία τους αξία τον εκέµβριο του Η επανεκτίµηση βασίστηκε σε εκτίµηση που έγινε από εξωτερικό επαγγελµατία εκτιµητή κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση που ανέρχεται σε για το Συγκρότηµα µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Αναβαλλόµενη φορολογία ύψους για το Συγκρότηµα η οποία προέκυψε από την επανεκτίµηση της γης και κτιρίων το 2003 χρεώθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Ακίνητη περιουσία της Εταιρείας είναι δεσµευµένη για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων. Η αξία των υποθηκών ανέρχεται σε (2005: ). Αν τα συνολικά ποσά της γης και κτιρίων τα οποία παρουσιάζονται πιο πάνω προσδιορίζονταν σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους θα είχαν ως εξής: Γη Κτίρια Τιµή κόστους Αποσβέσεις ( ) ( ) Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου

17 16 7. ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εµπορική Λογισµικά Ολικό Ολικό εύνοια προγράµµατα 30/06/06 31/12/05 Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Προσθήκες Υπόλοιπο 30 Ιουνίου / 31 εκεµβρίου ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις για την περίοδο/έτος Υπόλοιπο 30 Ιουνίου / 31 εκεµβρίου ( ) ( ) ( ) Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου / 31 εκεµβρίου Η εµπορική εύνοια αποτελείται από: -Αρνητική εµπορική εύνοια ( ) -Εµπορική εύνοια ( ) 8. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων (i) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο Αξιών Σύνολο επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία

18 17 8. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) (ii)επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Τίτλοι εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο Αξιών Εξωτερικού Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο Αξιών Κυβερνητικά και άλλα εγγυηµένα χρεώγραφα Σύνολο επενδύσεων που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Σύνολο επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Επενδύσεις αξίας (2005: ) είναι δεσµευµένες για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων του Συγκροτήµατος. Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ύψους (2005: ) είναι κατανεµηµένες στον Κλάδο Ζωής. Κίνηση Επενδύσεων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αγορές/(πωλήσεις) επενδύσεων Πλεόνασµα από επανεκτίµηση Υπόλοιπο 30 Ιουνίου /31 εκεµβρίου

19 18 9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΟΣΑ Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί άνεια συµβολαίων ζωής Λογαριασµοί δανείων Χρεώστες από πώληση ακίνητης περιουσίας και Επενδύσεων Ποσά οφειλόµενα από αντασφαλιστές Εκκρεµή ασφάλιστρα και λογαριασµοί αντιπροσώπων Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά ύψους ( ) είναι κατανεµηµένα στο Κλάδο Ζωής. 10. ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Κλάδος Γενική Φύσεως Απόθεµα απαιτήσεων Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων Κλάδος Ζωής Συµβόλαια συνδεδεµένα µε περιουσιακά στοιχεία Άλλα συµβόλαια Σύνολο ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 30/6/2005 Μετρητά στο ταµείο Μετρητά στην τράπεζα Εµπρόθεσµες καταθέσεις

20 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (συνέχ.) Τα µετρητά, και αντίστοιχα µετρητών φέρουν ετήσιο τόκο προς 0,25% - 4,60%. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών ύψους (2005: ) είναι κατανεµηµένα στον Κλάδο Ζωής. Καταθέσεις ύψους (2005: ) για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα είναι δεσµευµένες για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων του Συγκροτήµατος. 12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριµένο: συνήθεις µετοχές των 0,10 η καθεµιά (2005: συνήθεις µετοχές των 0,10 η καθεµία) Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου (2005: ) συνήθεις µετοχές των 0,10 η καθεµία ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου/31 εκεµβρίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου / 31 εκεµβρίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟ ΟΥ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο/το έτος ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου / 31 εκεµβρίου ( ) Σύνολο αποθεµατικών

21 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Κλάδος Γενικής Φύσεως Αποθέµατα εκκρεµών απαιτήσεων Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ Κλάδος Ζωής Απόθεµα συµβολαίων συνδεδεµένων µε περιουσία στοιχεία Άλλα συµβόλαια Κατά τον υπολογισµό των ασφαλιστικών αποθεµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες µεθόδοι και υποθέσεις όπως τον υπολογισµό των αποθεµάτων της 31/12/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Απαιτήσεις Κλάδου Ζωής Λογαριασµοί Αντιπροσώπων Λογαριασµοί Αντασφαλιστών Άλλοι λογαριασµοί και οφειλόµενα έξοδα ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2006 παραµένουν οι ίδιες όπως µε αυτές που παρουσιάζονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις.

22 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30/6/ /6/2005 (i) Αµοιβή ιοικητικού Συµβουλίου -Ως εκτελεστικοί σύµβουλοι ικαιώµατα (ii) Υπόλοιπο µε εξαρτηµένες εταιρείες Χρεωστικά υπόλοιπα Minerva Estate Limited Minerva Financial Services Ltd Πιστωτικά υπόλοιπα Citi Principal Investments Limited (85.741) (8.127) Minerva Credit Company Limited (22.557) (22.557) ( ) (30.684) ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε στις 10 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Απoσπάσµατα των αποτελεσµάτων της πρώτης εξαµηνίας του 2005 θα δηµοσιευθούν στις 12 Αυγούστου 2006 στην εφηµερίδα Πολίτης. Αντίγραφα ολόκληρου του κειµένου των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων θα διατίθενται προς το κοινό χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Anna Maria Court, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Λευκωσία.

23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2008-1/1/ /6/ /6/2007

1/1/2008-1/1/ /6/ /6/2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ηλώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας 1 Ενδιάµεση Εκθεση ιαχείρισης 2 & 3 Συνοπτική ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

OPTIONS CASSOULIDES PLC

OPTIONS CASSOULIDES PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00017188/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ANNOUNCEMENT ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα ήλωση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00013094/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ΑNNOUNCEMENT EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014.

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014. 0065/00009146/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Μή εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30/6/2014 Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤ Έκθεση και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2005 1 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 2 Ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017 C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Έκθεση και Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ellinas Finance Public Company Ltd

Ellinas Finance Public Company Ltd Ellinas Finance Public Company Ltd ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 Αυγούστου Θέµα: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 2011 Ενδιάµεση Έκθεση ιαχείρισης της Εταιρείας Stademos Hotels Plc

29 Αυγούστου Θέµα: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 2011 Ενδιάµεση Έκθεση ιαχείρισης της Εταιρείας Stademos Hotels Plc 29 Αυγούστου 2011 Θέµα: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 2011 Ενδιάµεση Έκθεση ιαχείρισης της Εταιρείας Stademos Hotels Plc Με την παρούσα επιστολή σας πληροφορούµε, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 0065/00004387/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH Attachments: 1. Εξαμηνιαία 2. Διαχείριση 3. Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017

Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 Αποτελέσματα Πρώτης Εξαμηνίας 2017 0018/00020953/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση - 01-09-2017 2. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1-2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1. Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων 2

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1. Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων 2 Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μη ελεγµένες Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Ιουνίου 2006

MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μη ελεγµένες Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Ιουνίου 2006 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Ιουνίου 2006 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00017176/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 1 Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα