ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο του Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι οικονοµοτεχνική µελέτη, ενώ το αντικείµενο της προηγούµενης εργασίας ήταν προµελέτη σκοπιµότητας. Η διαφορά των δύο παραπάνω εργασιών πέρα της επιστηµονικής διαφοροποίησης είναι: 1) Υποδεικνύεται ο τόπος εγκατάστασης της Σχολής. 2) Προσδιορίζεται η χωροταξικά η έκταση των εγκαταστάσεων. 3) Προσδιορίζονται οι χώροι εκπαιδευτικών αναγκών και οι χώροι ιοίκησης της σχολής. 4) Επαναπροσδιορίζονται οι επενδυτικές δαπάνες. 5) Γίνεται ουσιαστική πρόταση για τους λειτουργικούς πόρους της σχολής. 6) Προσδιορίζονται τα λειτουργικά έσοδα, έξοδα της σχολής. 7) Προσδιορίζονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα και αξιολογείται η επένδυση Έτσι µε την εισαγωγή των παραπάνω παραµέτρων, η παρούσα µελέτη αποκτά όλα τα στοιχεία µιας οικονοµοτεχνικής µελέτης και απαντά στο ερώτηµα της βιωσιµότητας της σχολής ως αυτόνοµου φορέα. Η αναλυτική παρουσίαση της µελέτης σε συνδυασµό µε την πρόταση του θεσµικού πλαισίου πιστεύουµε ότι αποτελεί µια σηµαντική 1

2 πρόταση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σερρών προς την πολιτεία, η οποία θα εξετάσει το όλο θέµα µε ανάλογο ενδιαφέρον. Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής επιχειρηµατία στην πόλη των Σερρών εντάσσεται µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση του επιπέδου της επιχειρηµατικότητας. Η επιλογή δε του τόπου εγκατάστασης γίνεται µέσα στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής της χώρας µας. 2

3 2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Όπως ήδη έχουµε αναφέρει στην εισαγωγική παράγραφο του παρόντος µέρους, η παρούσα µελέτη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά µιας πλήρους οικονοµοτεχνικής µελέτης και κατά συνέπεια σε ότι αφορά την δοµή και το περιεχόµενο, δεν µπορεί να αποκλίνει βασικά από το περιεχόµενο που θα πρέπει να έχει µια οικονοµοτεχνική µελέτη. Έτσι µε βάση αυτό το δεδοµένο, η παρούσα οικονοµοτεχνική µελέτη αποτελείται από έξι (6) µέρη µε αυτοτελές περιεχόµενο του κάθε µέρους. Πιο συγκεκριµένα: ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ αναφερόµαστε στο σκοπό σύνταξης της οικονοµοτεχνικής µελέτης σε συνδυασµό µε την προµελέτη σκοπιµότητας που προηγήθηκε, στην µεθοδολογία παρουσίασης που θα ακολουθήσουµε ως και στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης το οποίο βασίζεται σε µια σειρά από παραδοχές και υποθέσεις. ΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ παρουσιάζουµε την σκοπιµότητα και την αναγκαιότητα της σχολής που αποτελεί και το σηµείο αναφοράς και αφετηρίας του εγχειρήµατος αυτού. Βασικά στοιχεία που εξετάζονται στα πλαίσια της σκοπιµότητας της επένδυσης είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιχειρηµατικότητα, η επιχειρηµατική κατάρτιση, το επιχειρηµατικό περιβάλλον και η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζονται µας οδηγούν αβίαστα στο συµπέρασµα για την αναγκαιότητα της ίδρυσης Σχολής Επιχειρηµατία. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ αποτελεί ουσιαστικά την έρευνα αγοράς στα πλαίσια µιας οικονοµοτεχνικής µελέτης. Ειδικά για την περίπτωση της παρούσας µελέτης, η έρευνα αγοράς περιλαµβάνει µια ευρεία ανασκόπηση σε ότι αφορά την επιχειρηµατική εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες του κόσµου. ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ παρουσιάζεται το οργανωτικό σχήµα της Σχολής Επιχειρηµατία το οποίο µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει το θεσµικό πλαίσιο, τα όργανα ιοίκησης, το προσωπικό της σχολής, πρόγραµµα σπουδών και τους τίτλους σπουδών. Επίσης, στο τέταρτο µέρος αναφερόµαστε σε θέµατα χωροταξίας της Σχολής, στο επενδυτικό κόστος και εγκαταστάσεις ως και στο χρηµατοδοτικό σχήµα. 3

4 ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ και τελευταίο παρουσιάζει την βιωσιµότητα της Σχολής Επιχειρηµατία όπως αυτή εκφράζεται µέσα από ένα σύστηµα ολοκληρωµένου χρηµατοοικονοµικού προγραµµατισµού, ο οποίος αποτελείται από µια σειρά επιµέρους προϋπολογισµών όπως: Προϋπολογισµός εσόδων Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων Προϋπολογισµός οικονοµικών αποτελεσµάτων ιάφοροι άλλοι προϋπολογισµοί Στο ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ προχωρούµε στην αξιολόγηση της επένδυσης, µε τις πλέον αποδεκτές µεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων. Μετά το τέλος του έκτου µέρους, ακολουθούν τα γενικά συµπεράσµατα της µελέτης. 3. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η µελέτη αυτή προβλέπεται να κατατεθεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Σερρών στο α τρίµηνο του έτους Μετά την κατάθεση στο ΕΒΕΣ, θα γίνει ειδική παρουσίαση της µελέτης στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Η µελέτη αυτή, µετά την παρουσίαση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΒΕΣ, θα υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι στο Α εξάµηνο του έτους θα έχουµε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ένταξη της παρούσας µελέτης στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως π.χ. στο ΕΣΠΑ. Με το σκεπτικό ότι µέχρι το τέλος του Α εξαµήνου θα έχουµε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τότε είναι βέβαιο ότι µέσα στο 2010 η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Επιχειρηµατία στην πόλη των Σερρών θα είναι γεγονός. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ 1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το εύτερο µέρος της µελέτης απαντά στο καίριο ερώτηµα για την σκοπιµότητα της επένδυσης η οποία στην προκειµένη περίπτωση αφορά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Επιχειρηµατία στην πόλη των Σερρών. Με βάση τον ορισµό της επιχειρηµατικότητας που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιχειρηµατικότητα θεωρεί την ικανότητα ενός ατόµου να µετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Περιλαµβάνει τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την ανάληψη των κινδύνων, καθώς και την ικανότητα κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων για την επίτευξη στόχων. Ο ορισµός αυτός θέτει την βασική προϋπόθεση ο επιχειρηµατίας να αναπτύξει συστηµατικούς και µεθοδικούς µηχανισµούς διοίκησης και οργάνωσης. Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων µας παραπέµπει στην έννοια της διαχείρισης της γνώσης. Η διαχείριση της γνώσης είναι ένας νέος κλάδος της ιοικητικής επιστήµης (Management Discipline) που αφορά την συστηµατική και συλλογική δηµιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηµατικής γνώσης µε σκοπό την ριζική βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, την βελτίωση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας. Τις ανάγκες αυτές του επιχειρηµατικού κόσµου θα αναλύσουµε στη συνέχεια, ανάγκες που συνηγορούν και δικαιολογούν την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Επιχειρηµατία. Έτσι, στα πλαίσια αυτού του µέρους µεταξύ των θεµάτων που εξετάζονται και τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την ίδρυση της Σχολής Επιχειρηµατία είναι: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα εκπαίδευσης και κατάρτισης σύµφωνα µε την Συνθήκη της Λισσαβόνας. Ο ρόλος του επιχειρηµατία στην σύγχρονη επιχείρηση. 5

6 Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. Τα χαρακτηριστικά του Έλληνα επιχειρηµατία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η επιχειρηµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η σηµασία της Σχολής Επιχειρηµατία. Η ανάλυση των παραπάνω θεµάτων και η σύνδεση αυτών µε την εκπαίδευση του επιχειρηµατία, όπως θα δούµε στην συνέχεια, συνηγορούν και δικαιολογούν την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Επιχειρηµατία. 6

7 2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί την βασικότερη κινητήρια δύναµη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της κοινωνίας. Είναι το στοιχείο κλειδί για την οικονοµική µεγέθυνση, την καινοτοµία, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και γενικότερα για την ευηµερία µιας χώρας. Το σηµαντικότερο όµως, είναι ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί µέσο προσωπικής ανάπτυξης και κύριο παράγοντα της κοινωνικής συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε το 2000 στην Λισσαβόνα ως στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Την µετατροπή της Ένωση έως το 2010 στην πλέον ανταγωνιστική, δυναµική και στηριγµένη στην γνώση οικονοµία στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίες και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή". Για την επίτευξη του στόχου και για να σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη η οποία αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιων συζητήσεων επιχειρηµατικών οργανώσεων, πανεπιστηµίων, εθνικών και περιφερειακών αρχών. Τα αποτελέσµατα των δηµόσιων διαβουλεύσεων συνέβαλαν στην διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής ατζέντας για την επιχειρηµατικότητα η οποία προβλέπει πέντε στρατηγικούς τοµείς πολιτικής για την τόνωση του επιχειρηµατικού δυναµισµού. Καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας Παρότρυνση περισσότερων ατόµων να γίνουν επιχειρηµατίες Προετοιµασία των επιχειρηµατιών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα Βελτίωση της ροής της χρηµατοδότησης ηµιουργία φιλικότερου κανονιστικού & διοικητικού πλαισίου Ο ένας λοιπόν από τους πέντε βασικούς άξονες που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας είναι η καλλιέργεια της επιχειρηµατικής νοοτροπίας κυρίως µέσα από την Παιδεία, καθώς πολλοί νέοι θα ήθελαν να γίνουν επιχειρηµατίες αλλά δεν έχουν αρκετή 7

8 εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δεξιότητές τους προκειµένου να µετατρέψουν τα όνειρά τους σε πράξη. Η Αµερική έχει συνειδητοποιήσει πολύ νωρίτερα απ ότι η Ευρώπη την σπουδαιότητα της επιχειρηµατικής εκπαίδευσης. Εισάγει µαθήµατα επιχειρηµατικότητας στα Πανεπιστήµιά της αρκετά χρόνια πριν, ενώ παράλληλα προάγει την επιχειρηµατική εκπαίδευση και στα κατώτερα επίπεδα του εκπαιδευτικού της συστήµατος. Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας, αν και το 45% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι προτιµά να αυτοαπασχολείται, µόνο το 17% υλοποιεί τις φιλοδοξίες του. Αναφορικά µε την ανάληψη νέας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, µόνο το 4% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι έχει ιδρύσει επιχείρηση ή ότι είναι ήδη επιχειρηµατίας για περίοδο µικρότερη των τριών ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ανέρχεται σε 11%. Γενικά, το ποσοστό των επιχειρηµατιών, στους οποίους περιλαµβάνονται αυτοαπασχολούµενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό µέσα στην Ευρώπη, καθώς κυµαίνεται από 6% στη ανία και στο Λουξεµβούργο, σε 13% στην Ισπανία, 15% στην Πορτογαλία και πάνω από 18% στη Ελλάδα και στην Ιταλία. Στην Ελλάδα όµως παρατηρούνται και πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων κυρίως από έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, λάθος επιλογές αλλά και από αδυναµία να προβλέψουν τις απαιτήσεις της αγοράς και να αντιµετωπίσουν τις στρατηγικές κινήσεις του ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών οι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις διακόπτουν την λειτουργία τους εντός των τριών πρώτων ετών λειτουργίας τους. Είναι φανερό ότι ένας βασικός λόγος του υψηλού ποσοστού αποτυχιών είναι η ανεπαρκής προετοιµασία και ενηµέρωση των νέων επιχειρηµατιών. Η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όλα τα νέα άτοµα, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του εκπαιδευτικού συστήµατος να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιχειρηµατικές ικανότητες και γνώσεις, για να αντιµετωπίσουν τον δύσκολο κόσµο των επιχειρήσεων. 8

9 Προωθώντας επιχειρηµατικές δεξιότητες και συµπεριφορές προάγονται και άλλα οφέλη στην κοινωνία πέρα από τις επιδιώξεις για νέα επαγγέλµατα και νέες εργασίες. Υπό την ευρύτερη έννοια, η επιχειρηµατικότητα µπορεί να θεωρηθεί ως µια γενική στάση η οποία µπορεί να χειρισθεί όλες τις µορφές εργασίας και ζωής, καθώς επιχειρηµατικότητα σηµαίνει αλλαγή. Και είναι σηµαντικό οι νέοι άνθρωποι να ευνοούν την αλλαγή και όχι να τη φοβούνται. Για το λόγο αυτόν, µέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να αναπτύσσονται οι ικανότητες που διαµορφώνουν την βάση της επιχειρηµατικότητας (δηµιουργική δράση, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, δυναµισµός για την ανάληψη λελογισµένου ρίσκου, ανεξαρτησία). Η επιχειρηµατικότητα είναι νοοτροπία και ως νοοτροπία µπορεί να καλλιεργηθεί. Ο νέος που γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ξεκινήσει και να λειτουργήσει µια επιχείρηση αυξάνει την πιθανότητα να εξελιχθεί σε ένα επιτυχηµένο επιχειρηµατία. Επίσης, όσοι έχουν εµπιστοσύνη στις δεξιότητες και στην εµπειρία τους είναι από 2 έως 7 φορές πιθανότερο να συµµετάσχουν στη διαδικασία ίδρυσης ή λειτουργίας µιας επιχείρησης. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση της Επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια και αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο. Για παράδειγµα στην Ολλανδία έχει συνταχθεί η Επιτροπή Επιχειρηµατικότητας και Εκπαίδευσης, η οποία έχει ως κύριο στόχο την εισαγωγή προγραµµάτων επιχειρηµατικότητας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από το δηµοτικό µέχρι το Πανεπιστήµιο. Στην Ιρλανδία, το Πανεπιστήµιο του ουβλίνου, παρέχει βοήθεια και υποστήριξη για την υλοποίηση επιχειρηµατικών ιδεών νέων ατόµων. Η Ιταλία, η Ισπανία αλλά και τα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζουν να αναβαθµίσουν την έννοια της επιχειρηµατικότητας και να µεταδώσουν στους νέους τις απαιτούµενες γνώσεις και νοοτροπία. Έτσι, λοιπόν, η σκέψη για την ίδρυση Σχολής Επιχειρηµατία στην χώρα µας είναι σύµφωνη µε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες της επιχειρηµατικότητας. 9

10 3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Το µορφωτικό επίπεδο των επιχειρηµατιών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η ανακάλυψη µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας βασίζεται και στη συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία του ατόµου, κάτι που σηµαίνει ότι το µορφωτικό επίπεδό του δεν καθορίζει πάντα απόλυτα το αν κάποιος είναι σε θέση να «εντοπίσει» στην αγορά κάποιες καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Άλλωστε η ανακάλυψη µόνο δεν αρκεί, καθώς ακόµα και αν εντοπίσει κάποιες ευκαιρίες, θα είναι πιθανόν σε καλύτερη θέση να τις αξιοποιήσει, εφόσον κατέχει ένα επίπεδο γνώσεων που του επιτρέπει να σχεδιάσει καλύτερα ένα πρόγραµµα δράσης. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα που συνοψίζει την ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηµατικότητας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, η εικόνα δεν διαφοροποιείται κατά το Εκπαιδευτικό επίπεδο 2006 Μέσος όρος Μερική δευτεροβάθµια 9,2% 8,9% ευτεροβάθµια εκπαίδευση 54,2% 50,2% Τριτοβάθµια 18,3% 22,1% Μεταπτυχιακό/ ιδακτορικό 18,3% 18,9% Σύνολο 100% 100% Η πλειονότητα αυτών (54%) προέρχεται από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ ένα 9% έχει απλώς παρακολουθήσει κάποιες τάξεις αυτής της βαθµίδας. Έτσι συνολικά οι µισοί νέοι / επίδοξοι επιχειρηµατίες που έχουν εντοπιστεί σε έρευνα του GEM την περίοδο διαθέτουν απλώς ένα Απολυτήριο Λυκείου. 10

11 Από την άλλη πλευρά, το 18% έχει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, ενώ ισόποσο τµήµα των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών έχει ακόµα υψηλότερη εκπαίδευση (µεταπτυχιακά / διδακτορικό). Η κατηγορία στην οποία οι ειδικοί (σύµφωνα µε έρευνα της ΙΟ Ε, επεξεργασία στοιχείων GEM) επισηµαίνουν τα περισσότερα προβλήµατα, είναι η ευρύτερη περιοχή της εκπαίδευσης, που περιλαµβάνει µάλιστα όλες τις βαθµίδες. Πιο συγκεκριµένα στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση η Ελλάδα καταλαµβάνει την 34η θέση στο σύνολο των χωρών που συµµετέχουν στο GEM, και στην περιοχή της Τριτοβάθµιας και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης την 35η θέση. Αναλυτικότερα: Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι µαθητές δεν φαίνεται να εξοικειώνονται σε σηµαντικό βαθµό στο ηµοτικό/ Γυµνάσιο / Λύκειο µε τη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς (30η), ενώ απουσιάζουν µαθήµατα που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα και την ίδια την ιδέα ίδρυσης µιας επιχείρησης ή άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (33η). Άλλωστε σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισηµαίνεται ότι στις εκπαιδευτικές αυτές βαθµίδες υπάρχουν ελάχιστα προγράµµατα για την επιχειρηµατικότητα, καθώς φαίνεται να µετατίθεται το σχετικό βάρος στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι ειδικοί επίσης βρίσκουν µάλλον περιορισµένο το βαθµό στον οποίο ενθαρρύνεται η ατοµική πρωτοβουλία, η δηµιουργικότητα και η αυτάρκεια (32η) σε αυτές τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά την Τριτοβάθµια και Επαγγελµατική Εκπαίδευση οι ειδικοί κρίνουν κάτω του µετρίου τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων (27η), ενώ είναι δυσαρεστηµένοι από τα προγράµµατα επιχειρηµατικότητας και την προετοιµασία που τα πανεπιστήµια παρέχουν στους φοιτητές τους για την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (35η). Ανεπαρκείς κρίνονται και οι δράσεις κατάρτισης ή δια βίου εκπαίδευσης (37η). Η κατάταξη της Ελλάδας τόσο χαµηλά δείχνει την έντονη αδυναµία του συστήµατος στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για τους φοιτητές έτσι ώστε να είναι σε θέση να υιοθετήσουν µετέπειτα πιθανόν µία επιχειρηµατική καριέρα. 11

12 Οι ειδικοί εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής και µε τη βοήθεια των κοινοτικών κονδυλίων υπάρχει επάρκεια επιδοτούµενων προγραµµάτων και χρηµατοδότησης δράσεων για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. ωστόσο, η αναποτελεσµατικότητα των διαδικασιών, οι αγκυλώσεις των υπηρεσιών και των δηµόσιων λειτουργών της δρουν ανασταλτικά και υπερακοντίζουν τις θετικές επιδράσεις αυτών των πολιτικών. Οι ειδικοί θεωρούν δηλαδή ότι η διοχέτευση περισσότερων πόρων για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας δεν οδηγεί αυτόµατα σε βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς απαιτούνται ενδεχοµένως καταλληλότερα εκπαιδευµένοι υπάλληλοι και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Στην Ελλάδα, σε Πανεπιστήµια αλλά και σχολεία, έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν πιλοτικά προγράµµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα. Κύριος στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι να ευαισθητοποιήσουν τους νέους και να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες σταδιοδροµίας στον συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικά και κοινωνικά κόσµο µας. Παρ όλα αυτά χρειάζονται ακόµη περισσότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Μαθητές και σπουδαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αποκτήσουνε µία ολοκληρωµένη άποψη σχετικά µε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. εν χωράει, λοιπόν, αµφιβολία ότι η ίδρυση της Σχολής Επιχειρηµατία είναι πλέον µια αναγκαιότητα και ότι η εκπαίδευση του επιχειρηµατία συµβάλλει ουσιαστικά στο να αντιµετωπίζει καθηµερινά µια σειρά θεµάτων και προβληµάτων και βελτιώνει σηµαντικά την ικανότητα του για την αποτελεσµατική διαχείριση των περιορισµένων πόρων. 12

13 4. Η ΑΤΥΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Μέχρι σήµερα υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται διάφορες δράσεις που αφορούν άµεσα ή έµµεσα την επιχειρηµατικότητα των νέων στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης: Οι θυρίδες επιχειρηµατικότητας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, που έχουν στόχο την πληροφόρηση των νέων και την στήριξη τους για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων Το πιλοτικό πρόγραµµα «επιχειρηµατικότητα νέων» που χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και εφαρµόζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ και που στοχεύει στη υποστήριξη των νέων ώστε να εισέρχονται στην αγορά εργασίας µε περισσότερα εφόδια, ειδικότερα στα σχετικά µε τις επιχειρήσεις και την λειτουργία τους θέµατα. Ο διαγωνισµός «επιχειρηµατικής ιδέας» και «επιχειρηµατικού πλάνου» που υλοποιούν από κοινού η Ελληνική Ένωση Επιχειρηµατιών (Ε.ΕΝ.Ε), το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, η εταιρεία συµβούλων McKinsey & Co και ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ). Η εισαγωγή στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Γυµνάσιο και Λύκειο µαθηµάτων - Τεχνολογίας, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών κλπ - τα οποία συµβάλλουν στην εξοικείωση των µαθητών µε την έννοια και το περιεχόµενο της επιχείρησης και τη λειτουργία της οικονοµίας. Η δηµιουργία των 68 Κέντρων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ), στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, και η εισαγωγή της συµβουλευτικής ως υποστηρικτικής υπηρεσίας, όπου εξειδικευµένος Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού έχει τη δυνατότητα 13

14 εξατοµικευµένης προσέγγισης του µαθητή και στήριξης του ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις του. Στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ορισµένα τµήµατα/σχολές, κυρίως τα οικονοµικά και πολυτεχνικά τµήµατα, παρέχουν γνώσεις σε επιµέρους πτυχές της επιχειρηµατικότητας και σε συνάφεια µε το αντικείµενο σπουδών τους (π.χ. πάνω στον τρόπο εκπόνησης ενός επιχειρηµατικού σχεδίου). Η λειτουργία 33 Γραφείων ιασύνδεσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, µε στόχο την παροχή πληροφοριών και ενηµέρωσης στους φοιτητές και σπουδαστές για τις δυνατότητες απασχόλησης, τις πιθανές εναλλακτικές πορείες που µπορούν να ακολουθήσουν µετά το πέρας των σπουδών τους. Μεταξύ των φορέων θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και τους ΕΛΚΕΠΑ, ΕΕ Ε, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΑΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ. Οι φορείς αυτοί συνήθως προσφέρουν µία σειρά προγραµµάτων (σεµιναρίων), χωρίς ωστόσο όµως να καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες του επιχειρηµατία που ξεκινούν από την έναρξη της δραστηριότητας µέχρι την πλήρη λειτουργία της επιχείρησης. Η διάθεση αυτή των πόρων κατά την προσωπική µας άποψη δεν είναι αποτελεσµατική. Οι πόροι αυτοί σε σηµαντικό ποσοστό θα µπορούσαν να διατεθούν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και στην παροχή κινήτρων νέων επιχειρηµατιών που θα δηµιουργήσουν µια ισχυρή επιχειρηµατική βάση, ικανή να δηµιουργήσει νέες βιώσιµες και αποδοτικές επιχειρήσεις. 14

15 5.Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η επιχειρηµατική δραστηριότητα σηµαίνει τη δηµιουργία µιας νέας κατάστασης, η οποία δεν υπήρχε πριν από την απόφαση ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων να λειτουργήσουν επιχειρηµατικά. Άρα, ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής διάστασης της επιχειρηµατικότητας είναι ο βαθµός στον οποίο κατορθώνει να αλλάξει τα δεδοµένα, να δηµιουργήσει δηλαδή νέες καταστάσεις: νέους παραγωγικούς οργανισµούς, νέα προϊόντα, νέες διεργασίες παραγωγής, νέες µορφές οργάνωσης, νέες αγορές, κλπ. Άλλωστε, είναι ακριβώς σε αυτά τα κριτήρια που η έρευνα του GEM καταγράφει το ποιοτικό έλλειµµα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Με εξαίρεση την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, σε όλα τα υπόλοιπα κριτήρια η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση µε τους µέσους όρους των άλλων χωρών που έλαβαν µέρος στην έρευνα του GEM και ιδίως µε τους µέσους όρους των χωρών της Ευρώπης. Επιπλέον ίσως το πιο ανησυχητικό εύρηµα είναι ότι η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλάδα φαίνεται απλώς να αναπαράγει τα χαρακτηριστικά της καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας, αντί να τα µεταβάλλει. Ο βασικός δείκτης που καταγράφει το ποιοτικό έλλειµµα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα είναι εκείνος που αφορά την καινοτοµία προϊόντος. Βεβαίως, οι χαµηλές επιδόσεις της χώρας στην καινοτοµία καταγράφονται συστηµατικά σε όλες τις σχετικές έρευνες που διεξάγονται ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. ωστόσο, τα δεδοµένα του GEM είναι εξαιρετικά σηµαντικά επειδή δεν αφορούν αντικειµενικές µετρήσεις της νεωτερικότητας των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά τις εκτιµήσεις των ίδιων των νέων επιχειρηµατιών για το κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία που θα προσφέρουν θα θεωρηθούν νεωτερικά από τους πελάτες τους. Το ανησυχητικό εύρηµα εδώ είναι ότι η πλειονότητα των επιχειρηµατιών δεν θεωρούν ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γεγονός που µάλλον σηµαίνει επίσης ότι δεν το επιδιώκουν. Οι επισηµάνσεις αυτές αναδεικνύουν 15

16 λοιπόν την κεντρική σηµασία της συνιστώσας της καινοτοµίας για την προώθηση της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Η προώθηση της καινοτοµίας συνιστά ένα ζήτηµα στο οποίο έχει αφιερωθεί ένα µεγάλο µέρος της διεθνούς οικονοµικής βιβλιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αφιερώσει σειρά Εκθέσεων και προγραµµάτων στην καινοτοµία, την οποία άλλωστε αναγνωρίζει ως βασική συνιστώσα της επιχειρηµατικότητας. Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αναγάγει την προώθηση της καινοτοµίας σε βασικό στόχο των διαρθρωτικών τους πολιτικών κατά την τελευταία δεκαετία, όπως µαρτυρούν τα δύο βασικά διαρθρωτικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΕΠΑΝ (2000-6) και το ΕΠΑΕ ( ). Οι πολιτικές για την προώθηση της καινοτοµίας βρίσκονται λοιπόν στο προσκήνιο τόσο των ευρωπαϊκών, όσο και των ελληνικών προγραµµάτων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Το ερώτηµα όµως είναι κατά πόσον οι πολιτικές που έχουν ως άµεσο στόχο την ενίσχυση της καινοτοµικότητας είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να επηρεάσουν όλες τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Φαίνεται λοιπόν ότι προκειµένου να έχουµε την καινοτοµία στις επιχειρήσεις πρέπει να φέρουµε την καινοτοµία στην εκπαίδευση και συγκεκριµένα στον επιχειρηµατία. Η ανάληψη των καινοτόµων πρωτοβουλιών από τον επιχειρηµατία καθίσταται εφικτή µέσω της δηµιουργίας συστηµάτων εκπαίδευσης προσανατολισµένα στις σύγχρονες απαιτήσεις µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας. Πιστεύουµε λοιπόν όπως θα αναφερθούµε αναλυτικά σε επόµενο µέρος της µελέτης- ότι η υπό ίδρυση Σχολή του Επιχειρηµατία θα προωθήσει καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες και την βελτίωση του επιπέδου του επιχειρηµατία. 16

17 6.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Από τη διεξαγωγή έρευνας στους «ειδικούς» εµπειρογνώµονες της επιχειρηµατικότητας, προκύπτει µια µάλλον µέτρια εικόνα. Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε 18 επιµέρους περιοχές που χαρακτηρίζουν το εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον δεν είναι ικανοποιητικές και παρά την άνοδο της επιχειρηµατικότητας τα προηγούµενα έτη, οι ειδικοί παραµένουν το ίδιο απαισιόδοξοι για την κατάσταση στην Ελλάδα. Συνοπτικά, οι Έλληνες ειδικοί φαίνεται να πιστεύουν στις επιχειρηµατικές ικανότητες του πληθυσµού και θεωρούν ότι υπάρχει κουλτούρα που υποστηρίζει την επιχειρηµατικότητα. Ταυτόχρονα οι βασικές υποδοµές της χώρας διευκολύνουν την εκδήλωση επιχειρηµατικότητας, ενώ τα εµπόδια εισόδου στις αγορές είναι σχετικά περιορισµένα. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εµφανίζει φτωχές επιδόσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες, µε χειρότερη την περιοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-κατάρτισης, όπου κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσµίως. Επίσης οι ειδικοί φαίνεται να επισηµαίνουν τη δύσκαµπτη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, ενώ συγκλίνουν µε την άποψη του πληθυσµού για περιορισµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο ελληνικό περιβάλλον. Από τη συνθετική ανάλυση των απόψεων των ειδικών εµπειρογνωµόνων µπορούν να αναφερθούν τρία βασικά συµπεράσµατα: 1ον) Τα γραφειοκρατικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. Οι χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται, το πλήθος των υπηρεσιών που εµπλέκονται, η αδειοδότηση κτλ δρουν αποτρεπτικά στην επιχειρηµατική προσπάθεια. Η απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών αποτελεί εποµένως ένα σηµαντικό βήµα που πρέπει βελτιωθεί ώστε να τονωθεί περισσότερο η άνθηση της επιχειρηµατικότητας. 2ον ) Σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής, υπάρχει µεν επάρκεια προγραµµάτων και δράσεων προώθησης της επιχειρηµατικότητας, ωστόσο η 17

18 αναποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και οι αγκυλώσεις των υπηρεσιών υπερακοντίζουν τις θετικές επιδράσεις αυτών των πολιτικών. Η διοχέτευση εποµένως περισσότερων πόρων στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας δεν οδηγεί αυτόµατα σε βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αλλά απαιτούνται και πρακτικές διευκολύνσεις στη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών. 3ον ) Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την επιχειρηµατικότητα απαιτεί σηµαντική βελτίωση σε όλες τις βαθµίδες του. Η παθητική εκµάθηση και η περιορισµένη προσπάθεια για έκφραση µεγαλύτερης δηµιουργικότητας, αδυνατίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιχειρηµατικότητα. Η µικρή διάθεση ανάληψης ρίσκου σε συνδυασµό µε την κακή εικόνα που προβάλλουν τα ΜΜΕ για τους επιχειρηµατίες και µια κοινωνία που δείχνει να φθονεί την επιτυχία, απωθεί τους νέους από την επιχειρηµατικότητα. Αλλά και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι προσπάθειες εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα είναι ακόµα περιορισµένες. 18

19 7. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Με το άνοιγµα των αγορών, την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και την παγκοσµιοποίηση, το περιβάλλον της Ελληνικής επιχείρησης καθίσταται ένα «διεθνοποιηµένο» περιβάλλον, αφού η ελληνική επιχείρηση είναι αναγκασµένη να ακολουθήσει και να προσαρµοσθεί στα νέα διεθνή δεδοµένα και στις παγκόσµιες τάσεις που επικρατούν. Ποιο είναι όµως το νέο αυτό περιβάλλον της επιχείρησης ή καλύτερα ποιο είναι το νέο πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχείρησης σε ένα έντονα διεθνοποιηµένο περιβάλλον; Αν µπορούσαµε να αποτυπώσουµε ή να καταγράψουµε τα χαρακτηριστικά αυτά, θα καταλήγαµε στις παρακάτω διαπιστώσεις: 1) Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα λέγαµε ότι είναι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του νέου αυτού περιβάλλοντος. Η απόκτηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς και η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος είναι οι βασικοί λόγοι που υπαγορεύουν τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. 2) Οι σηµαντικές επενδύσεις από πλευράς επιχειρήσεων σε εξοπλισµό για αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας δηµιουργούν την ανάγκη εύρεσης νέων πηγών χρηµατοδότησης. Η έννοια της επένδυσης διευρύνεται και αποκτά νέο περιεχόµενο αφού έχει οριστικά καταγραφεί στο σκέλος των επενδύσεων το ανθρώπινο δυναµικό (παιδεία και εφαρµοσµένη γνώση) ως και η εφαρµογή νέων µεθόδων ιοίκησης. 3) Ο παράγων κόστος και γενικά η πολιτική ελαχιστοποίησης του κόστους αποκτά νέα διάσταση στα πλαίσια του ανταγωνισµού και της ενιαίας έκφρασης των τιµών 19

20 4) Οι επιχειρήσεις σε µια προσπάθεια να περιορίσουν τα διάφορα στοιχεία κόστους προσφεύγουν σε εκτεταµένη χρήση του outsourcing (υπεργολαβιών) σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της επιχείρησης. 5) Μέσα στην κοσµογονία αυτή των αλλαγών και µεταβολών, η σηµερινή επιχείρηση βρίσκεται σε µια διαρκή διαδικασία αναδιάρθρωσης. Έτσι, βρίσκεται πάντα µεταξύ του χθες και του σήµερα, του παλαιού και του καινούριου. 6) Ο κύκλος ζωής των προϊόντων των επιχειρήσεων γίνεται ολοένα πιο σύντοµος, γεγονός που δηµιουργεί την ανάγκη για σχεδιασµό νέων προϊόντων. 7) εν είναι λίγες οι φορές που η σύναψη συµµαχιών κρίνεται τώρα επιτακτική και αναγκαία σε µια προσπάθεια να επιτύχουν εξωτερικές οικονοµίες κλίµακος. Τέτοιες περιπτώσεις θα µπορούσαµε να αναφέρουµε κοινά δίκτυα διανοµής, έρευνα-ανάπτυξη κλπ. 8) Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει επανάσταση στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η Ε.Ε. προβλέπει ότι το 2010 οι µισές θέσεις εργασίας στην Ενωµένη Ευρώπη θα αφορούν την «Κοινωνία της Πληροφορίας» είτε δηλ. τις εταιρείες που θα είναι οι παραγωγοί της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είτε θέσεις εργασίας σε άλλες επιχειρήσεις για τους ανθρώπους που θα χειρίζονται τα πληροφοριακά συστήµατα των εταιρειών τους. Η χώρα µας δε δείχνει να προσαρµόζεται µε γρήγορους ρυθµούς στις νέες τεχνολογίες παρά την προσπάθεια µερικών επιχειρήσεων. Η πρόκληση είναι σαφώς µεγάλη και η Ελλάδα δε µπορεί να απέχει από τις εξελίξεις όπως υποστηρίζεται από το σύνολο του πολιτικού κόσµου. 9) Τα τελευταία χρόνια έχουµε µία στροφή των επιχειρήσεων της χώρας µας προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η στροφή (κατεύθυνση) αυτή δεν αφορά µόνο τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις που δεν µπορούν 20

21 να αντέξουν το κόστος της παραγωγής, αλλά και µία σειρά άλλων επιχειρήσεων. Οι βαλκανικές χώρες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µε αυξανόµενη κατανάλωση, χαµηλό παραγωγικό κόστος και χαµηλούς συντελεστές φορολογίας. Ειδικότερα, ο παράγων κόστος παραγωγής αποτελεί ουσιαστική πρόκληση και πρόσκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις µε παραγωγική παρουσία στις βαλκανικές χώρες αποτελούν οι εταιρείες Γερµανός, Μαϊλης, Chipita, Frigoglass, Νίκας, Λούλης, Υφαντής, Κατσέλης, Τυράς, Πλαστικά Θράκης, Γιούλα, Πλαστικά Κρήτης, Νεοχηµικά κλπ. Η φυγή αυτή προς τις βαλκανικές χώρες θα µπορούσε να µην έχει την ένταση αυτή, αν οι επιχειρήσεις είχαν προσπαθήσει να δοκιµάσουν νέες µεθόδους και διαδικασίες προς την κατεύθυνση µείωσης του εγχωρίου κόστους παραγωγής. 10) Στους παράγοντες που διαµορφώνουν το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον και συνδέονται άµεσα µε τους σκοπούς και τους στόχους της παρούσας µελέτης θα πρέπει να προσθέσουµε τον παράγοντα γνώση. Ο παράγων γνώση και η διαχείριση της γνώσης, θέµα που θα αναφερθούµε αναλυτικά στην συνέχεια του µέρους αυτού, τοποθετείται στο επιχειρηµατικό περιβάλλον (εταιρική γνώση) και δηλώνει την ύπαρξη αποθέµατος συγκεκριµένων εµπειριών, τεχνικών και πληροφοριών που µπορεί να έχει στην διάθεση του ο επιχειρηµατίας. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι 18 διαστάσεις περιοχές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά, µε βάση τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσµια κατάταξη, µόλις σε τέσσερις η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη 20άδα των εξεταζόµενων 21

22 Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 22

23 8. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Σύµφωνα µε έρευνα της Ι.Ο.Β.Ε σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Global Enterpreneurship Monitor (G.E.M) η άνοδος της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα φαίνεται να αγγίζει το 2006 και τις γυναίκες. Έτσι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα αυξάνεται, ταχύτερα µάλιστα από την ανδρική, για 2η συνεχή χρονιά. Τρία στα δέκα εγχειρήµατα (έναντι ενός στα τέσσερα το 2005) υλοποιείται από κάποια Ελληνίδα, ενώ συνολικά το 4,69% του ενεργού γυναικείου πληθυσµού (περίπου γυναίκες) βρίσκεται το 2006 στη φάση της έναρξης µιας επιχείρησης. Έτσι, η Ελλάδα για πρώτη φορά αποµακρύνεται από τις χώρες µε τη χαµηλότερη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, υπερτερώντας µάλιστα του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη εξακολουθεί να κινητοποιεί περισσότερο τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες: οι γυναίκες εµφανίζουν σταθερά υψηλότερη επιχειρηµατικότητα ανάγκης από τους άνδρες. Ηλικιακά, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες µεταβολές σε σχέση µε το Πάνω από το 60% των νέων /επίδοξων επιχειρηµατιών που εντοπίστηκαν στην έρευνα είναι ηλικίας ετών, βρίσκονται δηλαδή σε φάση επαγγελµατικής στοχοθέτησης και δηµιουργικής ανέλιξης. Η µέση ηλικία του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία ενισχύεται ελαφρά στα 38 έτη (από 36,5 ετών το 2005), ενώ γενικά στην Ελλάδα η συµµετοχή στην επιχειρηµατικότητα από τις µικρότερες ηλικίες είναι πιο περιορισµένη σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Σηµειώνεται ωστόσο ότι χαµηλό µέσο όρο ηλικίας εµφανίζουν χώρες µε χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο και ανάπτυξη από την Ελλάδα. Το προφίλ του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία δεν διαφοροποιείται σηµαντικά, ούτε ως προς το µορφωτικό επίπεδο. Ελαφρά υποχωρεί η συµµετοχή των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 36% (από 40% το 2005), ενώ η πλειονότητα (54%) διαθέτει απλώς απολυτήριο Λυκείου. Η συµµετοχή αυτής της κατηγορίας των αποφοίτων (δευτεροβάθµια εκπαίδευση) είναι άλλωστε σταθερά από τις υψηλότερες στην Ευρώπη (3η θέση). 23

24 Ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούµε την επιχειρηµατικότητα ανά ηλικιακό κλιµάκιο στην Ελλάδα (2006) και το ποσοστό των επιχειρηµατιών ανά ηλικιακό κλιµάκιο στις ευρωπαικές χώρες : Πηγή : IOBE, επεξεργασία στοιχείων GEM Από την έρευνα του GEM στον ενεργό ελληνικό πληθυσµό ηλικίας ετών, προκύπτουν τα εξης: 24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα