Αυτοαποτελεσματικότητα και Στρατηγικές Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης κατά την εκμάθηση της Eλληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ενήλικους ακούοντες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτοαποτελεσματικότητα και Στρατηγικές Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης κατά την εκμάθηση της Eλληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ενήλικους ακούοντες"

Transcript

1 Αυτοαποτελεσματικότητα και Στρατηγικές Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης κατά την εκμάθηση της Eλληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ενήλικους ακούοντες Γούσια Κατερίνα Φιλόλογος, MSc στις Επιστήμες της Αγωγής Περίληψη Η παρούσα έρευνα διερευνά τις στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που χρησιμοποιούν οι ενήλικοι ακούοντες σπουδαστές κατά την εκμάθηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, την αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας που έχουν και τη συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας με τη χρήση στρατηγικών αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου, ενώ ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι σπουδαστές κατά την εκμάθηση της νοηματικής χρησιμοποιούν περισσότερο συναισθηματικές και κοινωνικές στρατηγικές, νιώθουν αρκετά αυτοαποτελεσματικοί και υπάρχει υψηλής εντάσεως θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας που έχουν και τη χρήση των συναισθηματικών στρατηγικών. Παρά την εξαντλητική αναζήτηση της βιβλιογραφίας από την ερευνήτρια, δεν εντοπίστηκαν παρόμοιες μελέτες που να αφορούν την ελληνική νοηματική γλώσσα. Επομένως, η έρευνα καλύπτει ένα ερευνητικό κενό. Λέξεις κλειδιά: νοηματική γλώσσα, στρατηγικές, αυτοαποτελεσματικότητα Αρκτικόλεξα: ΑΡΜ: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ΕΝΓ: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ΝΓ: Νοηματική Γλώσσα Εισαγωγή Η σύγχρονη αντίληψη αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων θέτει στο επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και την τάση του για αυτονομία και ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης. Χαρακτηριστικό των ενηλίκων εκπαιδευόμενων είναι η τάση για έλεγχο της μάθησής τους, η θέσπιση προσωπικών στόχων και η αναζήτηση τρόπων για υλοποίησή τους. Ο όρος που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία ευρέως, για να περιγραφεί αυτή η επιθυμία ανάληψης ευθύνης από τον εκπαιδευόμενο, είναι ο όρος «Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση» (στο εξής θα αναφέρεται ως ΑΡΜ). Κατά τον Zimmerman (2000) η ΑΡΜ θεωρείται η διεργασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι µε δική τους πρωτοβουλία ελέγχουν γνώσεις, συμπεριφορές, συναισθήματα, καθώς και ορισμένες πλευρές του περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Βασικό δε στοιχείο της ΑΡΜ αποτελεί η χρήση στρατηγικών μάθησης. Εξάλλου, σύμφωνα με την Griffiths (Griffiths & Cansiz, 2015) οι έννοιες «στρατηγικές και αυτορρύθμιση είναι αμοιβαία αλληλοεξαρτώμενες», καθώς η αυτορρυθμιστική διάθεση των εκπαιδευόμενων τροφοδοτεί την εφαρμογή των στρατηγικών μάθησης (Tseng et al., 2006). Όπως ισχύει στην εκμάθηση οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, έτσι οι στρατηγικές ΑΡΜ αποτελούν σημαντικά συστατικά και για την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Zimmerman & Martinez Pons, 1990). Η νοηματική θεωρείται κι αυτή ξένη γλώσσα από τη στιγμή που γλωσσολογικά και πολιτισμικά είναι μια άγνωστη γλώσσα για τους ακούοντες και διαφορετική από τη μητρική τους (Wilcox, 1989). 131

2 Έχουν διατυπωθεί διάφορες τυπολογίες των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης με πιο δημοφιλή τη διάκριση της Oxford (1990) μεταξύ άμεσων και έμμεσων. Οι άμεσες περιλαμβάνουν τις μνημονικές, τις γνωστικές και τις αντισταθμιστικές στρατηγικές. Οι μνημονικές επιστρατεύονται από τους σπουδαστές για την αποθήκευση και ανάκληση των νέων πληροφοριών, οι γνωστικές για την κατανόηση και παραγωγή της γλώσσας στόχου, ενώ οι αντισταθμιστικές για την αναπλήρωση των ελλιπών γνώσεων. Οι έμμεσες διακρίνονται σε μεταγνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές. Οι μεταγνωστικές αναφέρονται στον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους, οι συναισθηματικές στη ρύθμιση της συναισθηματικής τους κατάστασης και οι κοινωνικές στη μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους (Oxford, 1990). Επιπλέον, μείζον ζήτημα στον αυτορρυθμιστικό μηχανισμό αποτελεί η «αυτοποτελεσματικότητα», όρος που αναφέρεται στην υποκειμενική κρίση ενός ατόμου σχετικά με την ικανότητές του να εκτελέσει κάποιο έργο στα πλαίσια των σχεδιασμένων στόχων του (Bandura, 1977). Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις ικανότητές τους να εκτελέσουν ένα μαθησιακό έργο έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζουν πολλές πτυχές της μαθησιακής συμπεριφοράς, όπως τη διαμόρφωση στόχων, τα κίνητρα, το μέγεθος της προσπάθειας, τον βαθμό επιμονής και τη συναισθηματική κατάσταση, στοιχεία τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μαθησιακή απόδοση (Bandura, 1977). Αν και η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει από έρευνες που διερευνούν την αυτοαποτελεσματικότητα και τις στρατηγικές ΑΡΜ στο πεδίο εκμάθησης ξένων ομιλούμενων γλωσσών (Bonyadi et al., 2012; Gahungu, 2007; Jee, 2015; Uçar, 2016), χαρακτηριστικό είναι το έλλειμμα αναφορών για τη ΝΓ. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα έρευνα, η οποία εστιάζει στις στρατηγικές ΑΡΜ και την αυτοαποτελεσματικότητα στο πεδίο εκμάθησης της ελληνικής ΝΓ (στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΝΓ). Μέθοδος Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές ΑΡΜ που χρησιμοποιούν οι ενήλικοι ακούοντες σπουδαστές κατά την εκμάθηση της ΕΝΓ, τον βαθμό αυτοαποτελεσματικότητάς τους και τη σχέση των στρατηγικών ΑΡΜ με την αυτοαποτελεσματικότητα των σπουδαστών. Με βάση την παραπάνω στοχοθεσία προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1. Ποιες στρατηγικές ΑΡΜ χρησιμοποιούν οι ενήλικοι ακούοντες σπουδαστές κατά την εκμάθηση της ΕΝΓ; 2. Ποιο είναι το επίπεδο της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας των σπουδαστών της ΕΝΓ; 3. Πώς σχετίζονται οι στρατηγικές ΑΡΜ που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές με το επίπεδο αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας που παρουσιάζουν; Συγκεκριμένα: 3α. Πώς συσχετίζεται η κάθε κατηγορία στρατηγικών ΑΡΜ που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές με το επίπεδο αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητάς τους; 3β. Πώς συσχετίζεται η κάθε στρατηγική ξεχωριστά με το επίπεδο αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητάς τους; Δείγμα έρευνας Στην έρευνα συμμετείχαν 196 σπουδαστές και των 4 ετών/κύκλων σπουδών, οι οποίοι φοιτούσαν συνολικά σε 12 σχολές ΕΝΓ στην Ελλάδα. Το δείγμα αποτελούσε το 24% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας. 132

3 Μέθοδος Ως μέθοδος επιλέχθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου, ενώ αντίστοιχα εργαλεία ήταν τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις. Ερωτηματολόγιο Στο ερωτηματολόγιο οι σπουδαστές κλήθηκαν να αναφέρουν μέσα από μια κλίμακα Likert τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν ένα δοσμένο σύνολο 25 στρατηγικών εκ των οποίων 7 ήταν γνωστικές, 6 μεταγνωστικές, 4 αντισταθμιστικές, 4 συναισθηματικές και 4 κοινωνικές. Ως βάση για αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Strategy Inventory for Language Learning (SILL) της Oxford (1990), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τη διερεύνηση των στρατηγικών εκμάθησης ξένων προφορικών γλωσσών. Ωστόσο, από το SILL αρκετές προτάσεις αφαιρέθηκαν, ενώ άλλες δημιουργήθηκαν από την ερευνήτρια. Στη συνέχεια, μέσα από μια άλλη κλίμακα Likert οι σπουδαστές εξέφρασαν τις πεποιθήσεις τους σε 14 δηλώσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Κάποιες από αυτές βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο της Gahungu (2007) και τροποποιήθηκαν, ώστε να ταιριάζουν στην περίπτωση της ΝΓ, ενώ άλλες δημιουργήθηκαν από την ερευνήτρια. Συνεντεύξεις Ο δεύτερος τρόπος συλλογής δεδομένων ήταν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, που δίνουν την ευκαιρία στους ερωτώμενους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να περιγράψουν τις εμπειρίες τους, όπως οι ίδιοι κρίνουν. Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των σπουδαστών χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα. Διαδικασίες συλλογής δεδομένων Αρχικά έγινε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια στάλθηκαν σε σχολές ΕΝΓ, που ήταν αναγνωρισμένες από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, ηλεκτρονικές επιστολές, οι οποίες παρότρυναν τους ιθύνοντες για συμμετοχή στην έρευνα. Ύστερα από θετική ανταπόκριση 12 σχολών στάλθηκαν σε αυτές τα ερωτηματολόγια. Αυτές με τη σειρά τους τα χορήγησαν σε όσους σπουδαστές είχαν τη διάθεση να τα συμπληρώσουν (βολική δειγματοληψία). Η διαδικασία αποστολής και συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων διήρκεσε από 20/3/2018 έως 20/4/2018. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 177 ερωτηματολόγια. Την περίοδο από 2/4/2018 έως 20/4/2018 διεξήχθησαν 19 συνεντεύξεις. Οι αρχικές συνεντεύξεις έγιναν σε βολικό δείγμα, δηλαδή σε άτομα που η ερευνήτρια είχε την ευκολία να τα προσεγγίσει και τα οποία έδειξαν προθυμία να συμμετάσχουν, ενώ στη συνέχεια εφαρμόστηκε η τεχνική της χιονοστιβάδας (Creswell, 2011). Διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε με τη βοήθεια του SPSS έκδοσης 20. Για το μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά τις στρατηγικές δημιουργήθηκε μία πεντάβαθμη κλίμακα Likert στην οποία διατάχτηκαν τα ενδεχόμενα απάντησης Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Λίγο και Καθόλου. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach's Alpha έδειξε,821. Για το μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά την αυτοαποτελεσματικότητα δημιουργήθηκε μια άλλη κλίμακα Likert στην οποία διατάχθηκαν τα ενδεχόμενα απάντησης Πάρα πολύ βέβαιος/η, Πολύ βέβαιος/η, Αρκετά βέβαιος/η, Μάλλον βέβαιος/η και Καθόλου βέβαιος/η. Ο Cronbach's Alpha υπολογίστηκε στο,904. Για τη στατιστική ανάλυση τα πέντε ενδεχόμενα απάντησης κωδικοποιήθηκαν με τις τιμές 5, 4, 3, 2 και 1 αντίστοιχα. Προς ευκολία της ανάλυσης οι στρατηγικές κατηγοριοποιήθηκαν σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής χρήσης σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προτείνει η Oxford (1990), η οποία για μέσο όρο από 1 έως 2,4 προσδιορίζει τις στρατηγικές ως χαμηλής χρήσης, από 2,5 έως 3,4 μεσαίας και από 3,5 έως 5 υψηλής. Με τον ίδιο τρόπο κατηγοριοποιήθηκαν και οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. 133

4 Για τη συσχέτιση της χρήσης των στρατηγικών ΑΡΜ με την αυτοαποτελεσματικότητα υπολογίστηκαν δείκτες συσχέτισης Spearman (Corder & Foreman, 2009). Περιορισμοί έρευνας Από τον ερευνητικό σχεδιασμό προέκυψαν κάποιοι περιορισμοί. Γεγονός είναι ότι στη χώρα μας η βιβλιογραφία σχετικά με τη ΝΓ είναι περιορισμένη. Χαρακτηριστικό είναι ότι αφενός δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα, στα οποία θα μπορούσε να βασιστεί κανείς, και αφετέρου δεν υπήρχε κάποιο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης των στρατηγικών ΑΡΜ και της αυτοαποτελεσματικότητας. Ως απότοκο του παραπάνω ελλείμματος, βάση σχεδιασμού αποτέλεσαν δύο ερωτηματολόγια των ερευνητριών Oxford (1990) και Gahungu (2007), τα οποία όμως αφορούν ομιλούμενες γλώσσες. Στην κατεύθυνση της συμβατότητας με την ιδιαίτερη δομή της ΕΝΓ τα ερωτηματολόγια τροποποιήθηκαν, ενώ αφαιρέθηκαν μεταβλητές. Το εργαλείο που πρόεκυψε δεν έχει μελετηθεί επιστημονικά και δεν έχει σταθμιστεί. Το γεγονός αυτό αποτελεί περιορισμό της παρούσας έρευνας τόσο σε σχέση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν όσο και σε σχέση με τη σύγκριση με άλλα ερευνητικά δεδομένα. Αποτελέσματα Για κάθε ερευνητικό ερώτημα παρατίθενται τα αποτελέσματα πρώτα της ποσοτικής μεθόδου και στη συνέχεια της ποιοτικής. Ποιες στρατηγικές ΑΡΜ χρησιμοποιούν οι σπουδαστές κατά την εκμάθηση της ΕΝΓ; Α) Στατιστική ανάλυση Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου παρατίθεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Ταξινόμηση της χρήσης στρατηγικών Στρατηγικές Επίπεδο x s χρήσης Αναζήτηση βοήθειας από τον/την καθηγητή/τρια για απορίες Υψηλό 4,31,768 Απόλαυση της επικοινωνίας στη ΝΓ Υψηλό 4,24,832 Αίτημα στον συννοηματιστή για επανάληψη του νοηματισμού του Υψηλό 4,02,941 Στόχευση σε δραστηριότητες που προκαλούν ευχάριστα Υψηλό 3,94,987 συναισθήματα Αναζήτηση βοήθειας από συσπουδαστές για απορίες Υψηλό 3,84,984 Περιφραστική απόδοση μιας άγνωστης λέξης Υψηλό 3,81,934 Αυτοενθάρρυνση για επικοινωνία στη ΝΓ Υψηλό 3,81 1,084 Προσοχή στα λάθη προσπάθεια μη επανάληψής τους Υψηλό 3,72,767 Συζήτηση συναισθημάτων σχετικών με την εκμάθηση της ΝΓ Υψηλό 3,69 1,055 Εκμάθηση της κουλτούρας της κοινότητας των Κωφών Υψηλό 3,52 1,088 Μίμηση των φυσικών ομιλητών της ΝΓ Μεσαίο 3,31,916 Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για πρακτική εξάσκηση στη ΝΓ Μεσαίο 3,28,984 Συνέχιση της συζήτησης ακόμα κι όταν υπάρχουν άγνωστες λέξεις Μεσαίο 3,24,999 Μη κατά λέξη μετάφραση από την προφορική γλώσσα στη ΝΓ Μεσαίο 3,18,996 Αλλαγή τρόπου μελέτης αν δεν είναι αποδοτικός Μεσαίο 3,09 1,030 Αίτημα στον συννοηματιστή για επιβράδυνση της ομιλίας του Μεσαίο 2,99 1,300 Παρακολούθηση ειδήσεων στη ΝΓ Μεσαίο 2,96 1,166 Συχνές επαναλήψεις Μεσαίο 2,96,958 Οργάνωση προγράμματος έτσι ώστε να μείνει χρόνος για μελέτη Μεσαίο 2,73,998 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της κοινότητας των Κωφών Μεσαίο 2,62 1,245 Αυτοαξιολόγηση μπροστά στον καθρέφτη Μεσαίο 2,52 1,

5 Χρήση χρονοδιαγράμματος μελέτης Χαμηλό 2,40 1,069 Βιντεοσκόπηση εαυτού με στόχο την αυτοαξιολόγηση Χαμηλό 2,27 1,378 Χρήση λεξικού Χαμηλό 2,14 1,280 Τήρηση σημειώσεων στο μάθημα Χαμηλό 1,99 1,360 x : μέσος όρος, s: τυπική απόκλιση Σε ό,τι αφορά ποια κατηγορία χρησιμοποιείται περισσότερο, τα αποτελέσματα (πίνακας 2) έδειξαν ότι οι συναισθηματικές είναι η περισσότερο προτιμώμενη κατηγορία. Πίνακας 2: Ταξινόμηση κατηγοριών στρατηγικών Κατηγορίες Επίπεδο χρήσης x s Συναισθηματικές στρατηγικές Υψηλό 3,92 0,72 Κοινωνικές στρατηγικές Υψηλό 3,58 0,70 Αντισταθμιστικές στρατηγικές Υψηλό 3,51 0,73 Γνωστικές στρατηγικές Μεσαίο 2,83 0,62 Μεταγνωστικές στρατηγικές Μεσαίο 2,79 0,67 x : μέσος όρος, s: τυπική απόκλιση Τέλος, εντοπίστηκε από κάθε κατηγορία στρατηγικών ποια επιμέρους στρατηγική χρησιμοποιείται περισσότερο (πίνακας 3). Πίνακας 3: Πρώτη σε χρήση στρατηγική από κάθε κατηγορία στρατηγικών Κατηγορία Στρατηγική x s Συναισθηματικές στρατηγικές Απόλαυση της επικοινωνίας στη ΝΓ 4,24 0,83 Κοινωνικές Στρατηγικές Αναζήτηση βοήθειας από τον/την 4,31 0,77 καθηγητή/τρια για απορίες Αντισταθμιστικές στρατηγικές Αίτημα στον συννοηματιστή για 4,02 0,94 επανάληψη του νοηματισμού του Γνωστικές στρατηγικές Μίμηση των φυσικών ομιλητών της ΝΓ 3,31 0,92 Μεταγνωστικές στρατηγικές Προσοχή στα λάθη προσπάθεια μη 3,72 0,77 επανάληψής τους x : μέσος όρος, s: τυπική απόκλιση Β) Αποτελέσματα συνεντεύξεων Γνωστικές στρατηγικές Η πρώτη γνωστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές είναι η τήρηση σημειώσεων. Οι σημειώσεις αυτές καταγράφονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και αφορούν κυρίως λεκτικές περιγραφές των νοημάτων που διδάσκονται. Νοήματα είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιεί η ΕΝΓ, προκειμένου να εκφράσει γλωσσικά σημεία (Ευθυμίου & Κατσογιάννου, 2001). Ο Χριστόφορος χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κρατώ σημειώσεις στα μαθήματα. Βλέπω τον τρόπο που ο δάσκαλος νοηματίζει τη λέξη και περιγράφω την κίνηση στο χαρτί». Η μελέτη και η επανάληψη θεωρούνται εξίσου απαραίτητες σύμφωνα με τις μαρτυρίες των σπουδαστών. Άσπα: «Η ΝΓ θέλει διάβασμα, θέλει μελέτη. Δεν είναι παίξε γέλασε.», Μαρίνα: «Με βοηθάει σε τακτά χρονικά διαστήματα να κάνω επαναλήψεις σε όλη την ύλη». Στο πλαίσιο της μελέτης στο σπίτι υιοθετείται, επίσης, η στρατηγική της τυπικής εξάσκησης και της πρόβας, με την οποία οι σπουδαστές αναπαράγουν νοήματα ξανά και ξανά, ώστε να γίνουν κτήμα τους. Γλυκερία: «Κάνω πολλές φορές το ίδιο νόημα για να το μάθω.» 135

6 Προσφιλέστατη όμως πρακτική των σπουδαστών αποτελεί η αναζήτηση πηγών. Δεδομένου ότι στην περίπτωση της νοηματικής δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα εγχειρίδια εφόσον πρόκειται για οπτικοκινητική γλώσσα οι σπουδαστές του δείγματος χρησιμοποιούν ευρέως το διαδίκτυο, τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το κανάλι youtube, προσβάσιμες ιστοσελίδες, καθώς και την τηλεόραση για να παρακολουθήσουν ειδήσεις στη νοηματική. Μέσω του διαδικτύου οι σπουδαστές ενημερώνονται σχετικά με δραστηριότητες, ημερίδες και υλικό σχετικό με τους Κωφούς και τη ΝΓ, ενώ επιπρόσθετα παρακολουθούν αναρτημένα βίντεο στη νοηματική ή ανατρέχουν σε ηλεκτρονικά λεξικά. Επιπλέον, η παρεμβολή της πρώτης γλώσσας των εκπαιδευόμενων ενεργοποιεί τη γνωστική στρατηγική της συγκριτικής μεταξύ γλωσσών, με την οποία οι σπουδαστές εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές της ΝΓ με την ελληνική ή άλλες προφορικές γλώσσες που γνωρίζουν. Τέλος, η στρατηγική της υιοθέτησης του ρόλου του δασκάλου εφαρμόζεται από αρκετούς σπουδαστές, καθώς όπως ισχυρίζονται, διδάσκοντας κάτι σε άλλον το αφομοιώνουν και οι ίδιοι καλύτερα. Αθηνά: «Προσπαθώ να δείξω στον σύντροφό μου και σε φίλους τι έχω μάθει στη ΝΓ. Έτσι, τα θυμάμαι και 'γω καλύτερα.» Αντισταθμιστικές στρατηγικές Κατά τη νοηματική επικοινωνία οι σπουδαστές είναι δυνατόν, λόγω των ελλείψεών τους σε γνώσεις, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή του νοηματικού λόγου. Οι αντισταθμιστικές στρατηγικές τούς επιτρέπουν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα παρά τις δυσκολίες αυτές (Oxford, 1990). Συνήθης τακτική των σπουδαστών, όταν δεν κατανοούν κάποιες λέξεις, είναι η εξαγωγή σημασίας από τα συμφραζόμενα. Η Αρτεμισία σχετικά αναφέρει: «Όπως στις περισσότερες γλώσσες που έχω μάθει, ακόμα κι αν δε θυμάσαι λέξεις, όταν όμως παρακολουθείς και μπαίνεις στο πνεύμα, τότε κατανοείς πιο εύκολα το νόημα και παράγεις πιο εύκολα λόγο.» Κατά τον ίδιο τρόπο και η Αθηνά εστιάζει στο γενικό νόημα, συνεπικουρούμενη ωστόσο και από στοιχεία εκφραστικότητας. «Η αλήθεια είναι ότι στη νοηματική, επειδή δείχνουν και συναίσθημα πολύ, δείχνουν και την ένταση ανάλογα με το τι θέλουν να πουν, βγάζεις συμπέρασμα, βγάζεις νόημα από την όλη εικόνα. Δηλαδή πιάνεις 2 3 λέξεις και καταλαβαίνεις τι λέει ο άλλος.» Μια ακόμη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές, για να ξεπεράσουν το εμπόδιο του άγνωστου λεξιλογίου, είναι η περιγραφική απόδοση μιας λέξης. Μυρσίνη: «Μπορεί να μην ξέρω πώς θα πω πίνακας, αλλά θα δείξω τον τοίχο που βάζεις κάτι και έχει μια ζωγραφιά.» Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι σπουδαστές καταφεύγουν σε δακτυλοσυλλαβισμό που σημαίνει τη χρήση του δακτυλικού αλφαβήτου για τον συλλαβισμό λέξεων και συνήθως κύριων ονομάτων (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010) ή σε αποσιώπηση. Αρτεμισία: «Εντάξει, άμα δεν ξέρω μια λέξη, θα την περιγράψω γενικά, κι αν δω ότι δε γίνεται θα κάνω δακτυλοσυλλαβισμό, ή μπορώ να την παραλείψω κιόλας. Δηλαδή, άμα πω μια ιστορία και δεν έχει τόση σημασία αυτή η λέξη στη ροή της ιστορίας, μπορώ να την αποσιωπήσω.» Μεταγνωστικές στρατηγικές Στα πλαίσια της οργάνωσης της μάθησης οι σπουδαστές του δείγματος χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου και του περιβάλλοντος μελέτης. Για παράδειγμα η Γλυκερία, που φοιτά στον 4 ο κύκλο σπουδών, φροντίζει να νοηματίζει σύμφωνα με τον χρόνο των εξετάσεων στην κατεύθυνση της σωστής προετοιμασίας: «Έχω φτάσει στο σημείο να κάνω κείμενα σε κανονικό χρόνο, του τύπου ότι θα πάω σε εξετάσεις. Το ίδιο και με το βίντεο.» Σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση του περιβάλλοντος, για αρκετούς σπουδαστές η διαμόρφωση ενός σιωπηρού περιβάλλοντος θεωρείται σημαντική. Επιπλέον, οι σπουδαστές αναφέρουν ότι επιδιώκουν να παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματά τους και να μην απουσιάζουν χωρίς λόγο από τη σχολή, καθώς έτσι διατηρούν επαφή με μια γλώσσα που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού και οι 136

7 ευκαιρίες για εξάσκηση είναι λίγες εκτός σχολής σε σχέση με άλλες γλώσσες. Πέρα όμως από τη φυσική παρουσία τους, επιδιώκουν να είναι συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Βάνα: «Είμαι τόσο εκεί, γιατί κάθε φορά κάτι καινούργιο ανακαλύπτεις, κάθε φορά που νομίζεις ότι κάτι το ήξερες. Εξάλλου, η δασκάλα είναι πάρα πολύ γρήγορη, γι αυτό πρέπει να συγκεντρώνεσαι πολύ και να σαι σε εγρήγορση.» Η σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους κυρίως κατά την εκμάθηση νέων νοημάτων. Για παράδειγμα οι σπουδαστές συνδέουν καινούργια νοήματα που μαθαίνουν με πράγματα που τους είναι ήδη γνωστά, ώστε να τα αφομοιώνουν πιο εύκολα. Αθηνά: «Συνδυάζω πράγματα, συνδέω πράγματα. Π.χ. μια λέξη που μπορεί να μου δείξει η δασκάλα, εγώ μπορεί από μέσα μου να πω "Α... είναι σαν κι αυτό", με κάτι, π.χ. το αεροπλάνο είναι σαν το Υ (ενν. το γράμμα Υ στη ΝΓ). Και έτσι μου έρχεται πιο εύκολα.» Από όλους σχεδόν τους σπουδαστές αναφέρθηκε η στρατηγική της αυτοαξιολόγησης. Οι σπουδαστές ανέφεραν ότι συχνά νοηματίζουν μπροστά στον καθρέφτη, ώστε να έχουν εικόνα του εαυτού τους και να εντοπίζουν έτσι τα λάθη τους. Άννα: «Στο σπίτι μου κοιτάζομαι στον καθρέφτη για να δω πώς το κάνω, γιατί είχα πιάσει τον εαυτό μου να έχω σκυφτό το κεφάλι και να κοιτάζω τα δάχτυλά μου στην αρχή, ενώ δεν έπρεπε.» Τέλος, οι σπουδαστές πέρα από τον εαυτό τους αξιολογούν και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, ενώ όταν συνειδητοποιούν ότι κάποια στρατηγική δεν είναι αποτελεσματική, επαναπροσδιορίζουν και την αλλάζουν, όπως στην περίπτωση της πιστής μετάφρασης από την ελληνική γλώσσα στην ΕΝΓ. Συναισθηματικές στρατηγικές Κοινό τόπο πολλών σπουδαστών αποτελεί η θέση ότι μέσω της επικοινωνίας τους στην ΕΝΓ διασκεδάζουν και αντλούν θετικά συναισθήματα. Μάλιστα πιστεύουν ότι όταν βιώνουν θετικά συναισθήματα αποδίδουν περισσότερο. Η Χαρά και η Αρτεμισία για παράδειγμα επιδιώκουν να δημιουργούν φιλίες, για να είναι η εκμάθηση της νοηματικής όσο και η παραμονή τους στη σχολή πιο ευχάριστη. Η Αρτεμισία, επίσης, αναφέρει πως της αρέσει να γίνονται και αστεία στην τάξη, καθώς όπως χαρακτηριστικά λέει: «αυτό μπορεί να είναι έναυσμα για να μάθεις κάτι καινούργιο ή να σου λυθεί κάποια απορία». Η δε Μυρσίνη προσπαθεί να συνδέει μια λέξη ή οτιδήποτε μαθαίνει με μια αστεία ιστορία, για να τα αφομοιώνει ευκολότερα. Συνήθεις, επίσης, πρακτικές των σπουδαστών είναι η απόδοση ή η παρακολούθηση τραγουδιών στη νοηματική στο διαδίκτυο, καθώς και η συμμετοχή σε πάρτι καραόκε, όπου μεταφέρουν τραγούδια στη νοηματική. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζουν τη μάθηση με τη διασκέδαση. Αμαλία: «Τα τραγούδια που ακούω τα κάνω στην νοηματική. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα τραγουδώ στον Αντρέα όμως και στις φίλες μου. Έτσι μαθαίνω και λέξεις.» Η Χριστίνα μάλιστα προτιμά να μαθαίνει τη γλώσσα μέσα από παρακολούθηση τραγουδιών, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Βλέπω και ειδήσεις, αλλά ένα τραγούδι είναι πιο απλό, πιο ευχάριστο.» Επιπλέον, η κατανόηση της ψυχολογικής κατάστασης, λ.χ. πότε νιώθει κανείς άγχος και για ποιο λόγο, αποτελεί μια συναισθηματική στρατηγική. Η Ελπινίκη αναφέρει ότι όταν νοηματίζει με ανθρώπους που γνωρίζει για πρώτη φορά και νοηματίζουν πολύ γρήγορα, αγχώνεται και ως εκ τούτου η απόδοσή της μειώνεται σημαντικά. Ο δε Άγγελος όταν δυσκολεύεται να εκφράσει αυτό που θέλει στη νοηματική, χρησιμοποιεί στρατηγικές μείωσης του άγχους, όπως επιστράτευση του χιούμορ. Κοινωνικές στρατηγικές Η πρώτη κοινωνική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές είναι η αναζήτηση βοήθειας από τον Κωφό δάσκαλό τους. Άννα: «Κάνω πολλές ερωτήσεις στον δάσκαλό μου. Πολλές φορές του ζητάω να μου επαναλάβει το προηγούμενο μάθημα, όχι όλο, μερικά σημεία ή να με βοηθήσει στο χέρι μου πώς να σχηματίσω τα δάχτυλά μου.» Σε άλλες περιπτώσεις η αναζήτηση βοήθειας από συσπουδαστές θεωρείται ότι διευκολύνει περισσότερο τη 137

8 μαθησιακή διαδικασία. Πέτρος: «Στην τάξη αλληλοβοηθιόμαστε με τους συμμαθητές. Γιατί κι ο δάσκαλος όταν έχει να κάνει με πολύ κόσμο, καθώς διδάσκει, προκύπτουν συνέχεια άγνωστες λέξεις, οπότε μεταξύ μας ίσως κάποιες φορές ρωτάς τον διπλανό σου ποια λέξη είναι αυτή και σου δίνει να καταλάβεις.» Η αλληλοβοήθεια μάλιστα αυτή παίρνει συχνά τη μορφή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, η οποία αποτελεί άλλη μια κοινωνική στρατηγική. Οι σπουδαστές αναφέρουν ότι συγκεντρώνονται συχνά εκτός σχολής, για να μελετούν μαζί ή να κάνουν επαναλήψεις. Ελπινίκη: «Ειδικά προτιμώ να διαβάζω και να κάνω επαναλήψεις με μια φίλη μου, γιατί μόνη μου θα βαρεθώ βασικά.» Επίσης, οι σπουδαστές συγκεντρώνονται μεταξύ τους απλά για να επικοινωνούν μέσω ΕΝΓ, κάνοντας έτσι πρακτική εξάσκηση στη γλώσσα. Άννα: «Μερικές φορές, όταν πάμε με τις φίλες μου για καφέ και είναι και η φίλη μου (ενν. συσπουδάστρια ΕΝΓ), εξασκούμαστε στη νοηματική οι δυο μας. Κανονίζουμε, δηλαδή, να πάμε γι αυτόν τον σκοπό.» Ωστόσο, η πρακτική εξάσκηση με συσπουδαστές αξιολογείται ότι υστερεί ως μέθοδος, καθώς οι σπουδαστές, όταν δε γνωρίζουν κάποια λέξη στη νοηματική ή κουράζονται, εγκαταλείπουν και επανέρχονται στην προφορική γλώσσα (στις αντίστοιχες εξόδους με Κωφούς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα). Ιδανική κρίνεται η πρακτική εξάσκηση με φυσικούς ομιλητές της ΝΓ και μάλιστα εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου (δηλ. εκτός σχολής), καθώς έτσι η μάθηση επιτυγχάνεται σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας. Η ανάπτυξη της πολιτισμικής κατανόησης συνιστά, επίσης, μια κοινωνική στρατηγική που υιοθετείται από τους σπουδαστές. Δεδομένου ότι γλώσσα και κουλτούρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, οι σπουδαστές θεωρούν απαραίτητο για τη γλωσσική τους εξέλιξη να μαθαίνουν για την κουλτούρα των Κωφών. Τέλος, μεταξύ των κοινωνικών στρατηγικών συγκαταλέγεται και η ενσυναίσθηση. Για παράδειγμα ο Άγγελος καταθέτει ότι συχνά προσπαθεί να μπει στη θέση των Κωφών και να κατανοήσει συμπεριφορές δυσπιστίας που ενίοτε εκδηλώνουν, ενώ για την Άσπα και τη Βάνα βασικό κίνητρο για την εκμάθηση της ΕΝΓ ήταν η επιθυμία επικοινωνίας με μια γλωσσική μειονότητα και η ανάγκη άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Ποιο είναι το επίπεδο της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας των σπουδαστών της ΕΝΓ; Α) Στατιστική ανάλυση Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο της αυτοαποτελεσματικότητας των σπουδαστών του δείγματος ήταν μεσαίο. Ο μέσος όρος της αυτοαποτελεσματικότητας ήταν 3,25 με τυπική απόκλιση 0,65. Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα 4. Πίνακας 4: Ταξινόμηση πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας Επίπεδο x s Πιστεύω ότι έχω δυνατότητες για καλύτερη χρήση της ΝΓ Υψηλό 4,16,918 από ό,τι τη χρησιμοποιώ τώρα. Πιστεύω ότι μπορώ να μάθω το υλικό που διδάσκεται στην Υψηλό 3,90,808 τάξη. Πιστεύω ότι μπορώ να πετύχω τους στόχους που έχω Υψηλό 3,75,954 θέσει για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Έχω την πεποίθηση ότι μπορώ να αποκτήσω την επάρκεια Υψηλό 3,59 1,190 στη ΝΓ. Ξέρω ότι μπορώ να συμμετέχω ενεργά μέσα στην τάξη. Υψηλό 3,56,958 Πιστεύω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω ένα αρνητικό Μεσαίο 3,48 1,023 συναίσθημα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μου στην εκμάθηση της ΝΓ. Όταν βλέπω κάποιον να νοηματίζει, μπορώ να κατανοήσω Μεσαίο 3,26,879 το βασικό νόημα του θέματος. Πιστεύω ότι είμαι καλός/ή σπουδαστής/στρια της ΝΓ. Μεσαίο 3,24 1,

9 Μπορώ να μεταφέρω στον συννοηματιστή μου την ουσία Μεσαίο 3,13,905 αυτών που θέλω να πω. Εάν ο συννοηματιστής μου δεν καταλαβαίνει τι θέλω να Μεσαίο 2,97,967 πω, μπορώ να επιλύσω τέτοια επικοινωνιακά προβλήματα. Πιστεύω ότι μπορώ να αλληλεπιδράσω με μέλη της Μεσαίο 2,76,990 κοινότητας των Κωφών. Μπορώ να δώσω στον συννοηματιστή μου και Μεσαίο 2,68,984 λεπτομέρειες για το θέμα που έχουμε αναπτύξει, αν μου το ζητήσει. Όταν βλέπω κάποιον να νοηματίζει, μπορώ να κατανοήσω Μεσαίο 2,54,886 πέρα από το βασικό νόημα και τις λεπτομέρειες του θέματος. Πιστεύω πως μπορώ να επικοινωνήσω με ευχέρεια στη ΝΓ. Μεσαίο 2,50 1,009 x : μέσος όρος, s: τυπική απόκλιση Β) Ανάλυση συνεντεύξεων Οι περισσότεροι σπουδαστές νιώθουν αρκετά αυτοαποτελεσματικοί σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών τους (έτος στο οποίο φοιτούν). Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Μυρσίνης, η οποία νιώθει ότι υπερέχει στην αντίληψη σε σχέση με τους συμμαθητές της, επειδή η μητέρα της είναι Κωφή και είναι εξοικειωμένη με τη χρήση της ΕΝΓ από μικρή. Μερίδα σπουδαστών, οι οποίοι συναναστρέφονται Κωφούς για τις ανάγκες της εργασίας τους, παρουσιάζουν επίσης υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα. Ο Πέτρος για παράδειγμα εργάζεται σε κέντρο εκμάθησης ΝΓ ως τεχνικός υπολογιστών. Η τριβή του με τη νοηματική σε επίπεδο καθημερινών συζητήσεων τον κρατά σε εγρήγορση και τον βοηθά να κατακτά τη γλώσσα με συνέπεια και ακρίβεια. Παρόμοια και η Ελισάβετ νιώθει υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα που την αποδίδει στην εμπειρία με τους Κωφούς μαθητές της, καθώς πέρα από το γεγονός ότι μαθαίνει τη ΝΓ, διδάσκει αγγλικά και γερμανικά σε Κωφά παιδιά χρησιμοποιώντας νοηματική. Ελισάβετ: «Δεν αγγίζω και την τελειότητα, αλλά θεωρώ ότι τον τελευταίο καιρό έχω μεγάλη βελτίωση, λόγω του ότι τα παιδιά στα οποία διδάσκω ξένη γλώσσα είναι Κωφά.» Ωστόσο, η πρακτική εξάσκηση δεν είναι πανάκεια. Η Αρτεμισία σχετικά αναφέρει: «Θεωρώ ότι είμαι σε καλό δρόμο, αλλά θα έπρεπε να διαβάζω περισσότερο και μόνη μου. Δηλαδή θέλει δουλειά. Όχι μόνο πρακτική εξάσκηση.» Για άλλους σπουδαστές σημείο κλειδί για την αυτοαποτελεσματικότητά τους αποτελούν οι θεατρικές σπουδές. Η Βάνα, η οποία είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, καταθέτει: «Νομίζω ότι είμαι αρκετά καλή και σε αυτό με βοήθησαν οι προηγούμενες σπουδές μου στο θέατρο.» Η δε Άσπα πέρα από τις θεατρικές σπουδές δίνει μεγάλη σημασία στο έμφυτο ταλέντο, καθώς και στο ότι της αρέσει πολύ η νοηματική, γεγονός που την κάνει να προσπαθεί περισσότερο. Άσπα: «Νιώθω ικανοποιημένη. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και έχω πολλή όρεξη γι' αυτό και προσπαθώ, οπότε πιστεύω ότι αποδίδω σωστά[...] Βασικά πιστεύω ότι το έχω. Έχω κάνει λίγο θέατρο και είμαι άνετη με τις κινήσεις μου και μου αρέσει που το χρησιμοποιούμε αυτό στη νοηματική.» Από την άλλη, η ανελλιπής παρουσία στα μαθήματα, η συνέπεια και η μεθοδικότητα της Ελπινίκης της δίνουν ασφάλεια στην επικοινωνία με Κωφούς, όμως δε νιώθει ακόμη έτοιμη για εξετάσεις. Το θέμα των εξετάσεων απασχολεί και τη Γλυκερία, η οποία ενώ θεωρεί ότι στο κομμάτι των εικόνων μπορεί να τα καταφέρει, στο βίντεο νιώθει ανεπαρκής. Εξάλλου, το ότι σπουδάζει σε 3 ο 4 ο ταχύρρυθμο τμήμα, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν τη βοηθά να αφομοιώσει την ύλη. Άλλοι σπουδαστές χαρακτηρίζουν την αυτοαποτελεσματικότητά τους ως μέτρια. Χριστίνα: «Θα έλεγα ότι είμαι μέτρια, με την έννοια ότι επειδή έχω και άλλες ασχολίες αυτόν τον καιρό, δεν έχω και τόσο χρόνο για τη νοηματική.» Η Σοφία περιγράφει την έλλειψη 139

10 εμπιστοσύνης στις ικανότητές της ως απότοκο των απαιτήσεων στη σχολή: «Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Νομίζω ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ το επίπεδο απότομα. Δηλαδή από τον δεύτερο στον τρίτο κύκλο, εγώ είδα μεγάλη διαφορά στη δυσκολία, γιατί είμαι και σε εντατικό πρόγραμμα.» Τέλος, η Αμαλία περιγράφει τον εαυτό της ως προς την απόδοσή της αρνητικά, καθώς παρόλο που γνωρίζει το λεξιλόγιο ντρέπεται να εκφραστεί, ακόμα και όταν ένα θέμα της είναι οικείο. Ποια είναι η συσχέτιση ανάμεσα στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των σπουδαστών και τη χρήση των στρατηγικών ΑΡΜ; Καταρχάς, συσχετίστηκε το επίπεδο αίσθησης αυτοαπολεσματικότητας με καθεμία από τις πέντε κατηγορίες των στρατηγικών ΑΡΜ. Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, όλοι οι συντελεστές Spearman που υπολογίστηκαν είναι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί. Πίνακας 5: Συντελεστές συσχέτισης αυτοαποτελεσματικότητας με κατηγορίες στρατηγικών Γνωστικές Μεταγνωστικές Αντισταθμιστικές Συναισθηματικές Κοινωνικές Αυτοαποτελεσματικότητα.451 **.365 **.268 **.522 **.465 ** p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 Ο συντελεστής συσχέτισης της αυτοαπολεσματικότητας με τις συναισθηματικές στρατηγικές είναι ο μόνος ισχυρής εντάσεως, δηλώνοντας μια δυνατή σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα χρησιμοποιούν σε υψηλό βαθμό συναισθηματικές στρατηγικές και το αντίστροφο. Οι υπόλοιποι συντελεστές συσχέτισης είναι χαμηλής εντάσεως, δηλώνοντας ήπιες σχέσεις μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας και των υπόλοιπων κατηγοριών. Δηλαδή οι σπουδαστές με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα έχουν την τάση να χρησιμοποιούν γνωστικές, μεταγνωστικές, αντισταθμιστικές και κοινωνικές στρατηγικές και το αντίστροφο. Πώς συσχετίζεται η κάθε στρατηγική ξεχωριστά με το επίπεδο αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητάς τους; Από τους 25 συντελεστές συσχέτισης Spearman που υπολογίστηκαν, απορρίφθηκαν οι 6 ως μη στατιστικά σημαντικοί. Ο συντελεστής που συσχετίζει την αυτοαποτελεσματικότητα με τη συναισθηματική στρατηγική «Ενθαρρύνω τον εαυτό μου να επικοινωνώ στη ΝΓ, ακόμα και αν φοβάμαι ότι θα εκτεθώ ή θα κάνω λάθη» είναι ο μόνος υψηλής εντάσεως με r=.525 ** και p=.000 δείχνοντας μια δυνατή σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Οι υπόλοιποι είναι χαμηλής και υποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές που έχουν μεγάλη αυτοαποτελεσματικότητα τείνουν να χρησιμοποιούν τις συσχετιζόμενες στρατηγικές και το αντίστροφο. Συμπεράσματα Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι στρατηγικές ΑΡΜ που επιστρατεύονται από τους ενήλικους ακούοντες σπουδαστές της ΕΝΓ είναι κυρίως οι συναισθηματικές, ενώ ουραγό στην κατάταξη αποτελούν οι μεταγνωστικές. Οι σπουδαστές του δείγματος αναφέρουν ότι αντλούν ικανοποίηση από το μάθημα και τη χρήση της ΕΝΓ γενικότερα, καθώς το μάθημα πραγματοποιείται εκτός παραδοσιακών σχημάτων διδασκαλίας χρησιμοποιούνται ευρέως βίντεο, εικόνες και παιχνίδια, αντί βιβλίων. Εξάλλου, όπως παρατήρησε η ερευνήτρια κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, υπήρξε μια χαρούμενη διάθεση και θετική στάση των σπουδαστών απέναντι στην ΕΝΓ. Ίσως έτσι ερμηνεύεται η υψηλή χρήση συναισθηματικών στρατηγικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κοινωνικές στρατηγικές της αναζήτησης βοήθειας από τον δάσκαλο και από συσπουδαστές 140

11 συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό χρήσης (μάλιστα η αναζήτηση βοήθειας από τον δάσκαλο βρίσκεται πρώτη σε συχνότητα σε όλο το ερωτηματολόγιο). Η ερμηνεία του παραπάνω ευρήματος ίσως συνδέεται με την έλλειψη σχετικών βιβλίων ή λεξικών της ΕΝΓ, στα οποία θα μπορούσε να ανατρέξει κανείς. Επιπρόσθετα, η υψηλή χρήση των αντισταθμιστικών στρατηγικών ερμηνεύεται βάσει των γλωσσικών ελλειμμάτων που έχουν οι σπουδαστές, καθώς οι περισσότεροι φοιτούν στους τρεις πρώτους κύκλους σπουδών. Στον αντίποδα, η μικρή χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών (δηλ. υιοθέτησης πλάνου μελέτης και αξιολόγησης καθώς και ξεκάθαρων στόχων, στρατηγικές που υιοθετούνται συνήθως όταν υπάρχει προοπτική των εξετάσεων) θα μπορούσε να ερμηνευτεί βάσει του γεγονότος ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση και των τεσσάρων κύκλων σπουδών για την απόκτηση της επάρκειας. Εφόσον, λοιπόν, δεν παρατηρείται σύνδεση απόδοσης και αποτελέσματος σε άμεσο χρόνο, δε φαίνεται να είναι προτιμητέες αυτές οι στρατηγικές. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ερευνήθηκε εκτενώς και η αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας. Υψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα παρουσίασαν σπουδαστές που είχαν πολλές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην ΕΝΓ με άλλους. Το γεγονός ότι είχαν Κωφό άτομο στην οικογένειά τους ή συναναστρέφονταν με Κωφούς στον χώρο εργασία τους τούς έδινε υψηλή αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας. Επιπλέον, οι θεατρικές σπουδές ή η συμμετοχή των σπουδαστών σε θεατρική ομάδα φαίνεται να συντελεί θετικά στην αυτοαποτελεσματικότητά τους, βοηθώντας τους στην εκφραστικότητα που απαιτεί η νοηματική επικοινωνία. Από την άλλη, η χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα αποδίδεται στην έλλειψη χρόνου για μελέτη, στην έλλειψη προσπάθειας και στην παρακολούθηση ταχύρρυθμου τμήματος που δεν βοηθά στην αφομοίωση της ύλης. Επίσης, κάποιοι από αυτούς που είχαν μειωμένη αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας έδειχναν αγχώδεις και εσωστρεφείς. Τέλος, σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατό να αισθάνονται επαρκείς σε κάποιο πεδίο εν αντιθέσει με κάποιο άλλο (π.χ. εικόνες, απόδοση κείμενων, αυθόρμητη επικοινωνία κτλ), εύρημα το οποίο συνάδει και με την ερμηνεία του Bandura (1977) περί αυτοαποτελεσματικότητας όχι ως γενικευμένης ιδιότητας του ατόμου αλλά ως εξειδικευμένης αντίληψης στον εκάστοτε τομέα δραστηριότητας. Συζήτηση Αναφορικά με τη χρήση στρατηγικών και τη σύγκριση με προγενέστερες έρευνες οι οποίες αφορούν την εκμάθηση ξένων ομιλουμένων γλωσσών για την ΕΝΓ δεν υπήρχαν σχετικές έρευνες ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο η παρούσα έρευνα κατατάσσει πρώτη τη χρήση συναισθηματικών στρατηγικών. Βάσει ερευνών συχνότερα επιστρατεύονται οι μεταγνωστικές στρατηγικές (Bonyadi et al, 2012; Jee, 2015; Uçar, 2016) ή οι αντισταθμιστικές (Murrey, 2010, όπ. αναφ. στο Jee, 2015). Συγχρόνως, η χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών στο τέλος της κατάταξης έρχεται σε σύγκρουση με τη θέση του Flavell (1979, όπ. αναφ. στο de Boer et al., 2012) ότι οι ενήλικες επιλέγουν ευρέως μεταγνωστικές στρατηγικές. Η μεσαία αυτοαποτελεσματικότητα που βρέθηκε, βάσει του τροποποιημένου ερωτηματολογίου της Gahungu, είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα της Jee (2015) και λιγότερο σύμφωνη με την έρευνα του Uçar (2016). Τέλος, όσον αφορά τη θετική συσχέτιση αυτοαποτελεσματικότητας με τη χρήση στρατηγικών, υπάρχει συμφωνία με την έρευνα του Uçar (2016), της Gahungu (2007) και της Jee (2015). Αντιθέτως, ο Bonyadi και οι συνεργάτες του (2012) θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ευρύτερες προεκτάσεις και προτάσεις για μελλοντική έρευνα Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν παιδαγωγικό και διδακτικό ενδιαφέρον. Το εύρημα ότι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν ευρέως συναισθηματικές στρατηγικές για την εκμάθηση της ΕΝΓ μπορεί να αξιοποιηθεί στην κατάρτιση αναλυτικών 141

12 προγραμμάτων. Σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη η θετική στάση και ο ενθουσιασμός των ενηλίκων σπουδαστών, όταν μαθαίνουν μια γλώσσα η οποία δεν είναι προφορική. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες της ΕΝΓ, ώστε να βοηθήσουν τους σπουδαστές τους να γίνουν πιο αυτόνομοι και αποτελεσματικοί. Ιδιαίτερα, κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να χρησιμοποιούν στρατηγικές που σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιούνται λιγότερο όπως τις μεταγνωστικές. Τέλος, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν στη σχέση μεταξύ της χρήσης στρατηγικών ΑΡΜ και της επίδοσης των σπουδαστών στην ΕΝΓ. Αναφορές Bandura, A. (1977). Self efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84(2), Bonyadi, A., Nikou, F.R, & Shahbaz, S. (2012). The relationship between EFL learners selfefficacy beliefs and their language learning strategy use. English Language Teaching, 5(8), Corder, G. W., & Foreman D. I. (2009). Nonparametric statistics for non statisticians: A step by step approach. NJ: Wiley. Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ίων. de Boer, H., Donker Bergstra, A., & Kostons, D. (2012). Effective strategies for selfregulated learning: A meta analysis. Groningen: GION Onderzoek/Onderwijs. Gahungu, O. (2007). The relationships among strategy use, self efficacy, and language ability in foreign language learners. (Dissertation, USA: Northern Arizona University). Griffiths, C, & Cansiz, G. (2015). Language learning strategies: An holistic view. Studies in Second Language Learning and Teaching, 5(3), Jee, M. J. (2015). Language learners strategy use and self efficacy: Korean heritage learners versus non heritage learners. Language Research, 51(1), Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House/ Harper & Row. Tseng, W., Dörnyei, Z., & Schmitt, N. (2006). A new approach to assessing strategic learning: The case of self regulation in vocabulary acquisition. Applied Linguistics, 27, Uçar, S. (2016). The exploration of the relationship between self efficacy and strategy use in a turkish context. Curr Res Educ, 2(3), Wilcox, S. (1989). Breaking through the culture of silence. In S. Wilcox, (Ed.) American deaf culture: An anthology. Silver Spring, MD: Linstok Press. Zimmerman, B. J. (2000). Attainment of self regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self regulation (pp ). San Diego, CA: Academic Press Zimmerman, B. J., & Martinez Pons, M. (1990). Student differences in self regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), Ευθυμίου Ε., & Κατσογιάννου, Μ. (2001). Από την έρευνα για την ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ): Μελέτη του λεξιλογίου και δημιουργία λεξικού. Πρακτικά 22ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 2, Θεσσαλονίκη. Κουρμπέτης, Β., & Χατζοπούλου, Μ. (2010). Μπορώ και με τα μάτια μου. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές. Αθήνα: Καστανιώτης. 142

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Χρυσούλα Λαλαζήση Σχολική Σύμβουλος Δ/μιας Eκπ/σης Αρχιτεκτόνων-Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών chrlalazisi@gmail.com Πως μαθαίνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ STEPHEN J. PAPE & CHUANG WANG Μάθημα: Ειδικά Θέματα ΔτΜ Διδάσκουσα: Μ. Τζεκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Διεπιστημονικότητα Ιστορία & Φιλοσοφία της Χημείας Γλωσσολογία Χημεία Διδακτική της Χημείας Παιδαγωγική Ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2 Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Α. Παράμετροι που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας Γ2 Πολλές παράμετροι επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Εστιάζει σε δυο σημεία του ρόλου του ΣΕΠ στο ΑΠΚΥ: 1) ως εκπαιδευτή ενηλίκων, δεδομένου ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται αποτελείται κατά αποκλειστικότητα από ενήλικους εκπαιδευόμενους. 2) ως συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Σ Α Κ Ο Ν Ι Δ Η Σ, Δ Π Θ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Τ Ζ Ε Κ Α Κ Η, Α Π Θ Α. Μ Α Ρ Κ Ο Υ, Δ Π Θ Α Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο 2 0 17-2018 2 ο παραδοτέο 8/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων 1. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Πακλατζόγλου Σοφία Μουράτογλου Νικόλαος Καρολίδου Σωτηρία Παζάρσκη Γεωργία Γιολάντα ΠΕΣΥΠ 3 Απριλίου 2017 Θεσσαλονίκη Η μάθηση είναι διαδικασία πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Παπαμιχαλοπούλου Ελευθερία, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής Τ.Ε. 1 ο Νηπιαγωγείου Ελληνικού Υπ. Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η.

Παπαμιχαλοπούλου Ελευθερία, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής Τ.Ε. 1 ο Νηπιαγωγείου Ελληνικού Υπ. Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η. Π3.2.2. Κοινωνικές Ιστορίες που αφορούν στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων για μαθητές με αναπηρία Π3.2.3. Κοινωνικές Ιστορίες που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 6 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 6 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Μάθημα 6 ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2017-2018 Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προσδιοριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες Μέσω της χρήσης μιας κλίμακας αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 5, αξιολογήστε σε ποιο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή:

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλικία:. Φύλο: Αγόρι Κορίτσι Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα εκτός σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: Πόσο συμφωνείς με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις; Βάλε σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Γαλήνη Σαπουντζάκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Γαλήνη Σαπουντζάκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Γαλήνη Σαπουντζάκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2014-15 Αναδυόμενος γραμματισμός και κωφό παιδί: Αρχή: Τα κωφά παιδιά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1. Γονείς δημογραφικά στοιχεία, φύλο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ψυχολογικοί παράγοντες (συστολή, αρν. εμπειρίες, αδεξιότητα) προσδοκίες, στάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου»

«Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου» «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου» Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Σχ. Χρονιά 2018-2019 Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12. Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1

Μάθηµα 12. Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1 Μάθηµα 12 Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1 Προϊόν της αξιολόγησης Process product research Ορισµός των παραγόντων που καθιστούν τη διδασκαλία αποτελεσµατική Εξαρτάται από τους στόχους, την ιδεολογία, τα ιδεώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α.

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. Μορέλα Έρη, PhD Ορισμοί Ηθική: σύνολο αρχών που ορίζουν τι είναι σωστό και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το Ελένη Κουννή Ε 2 Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και θα μαθαίνω περισσότερα πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της διγλωσσίας α. χρόνος β. σειρά γ. πλαίσιο κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας

Διαστάσεις της διγλωσσίας α. χρόνος β. σειρά γ. πλαίσιο κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας Διαστάσεις της διγλωσσίας α. χρόνος β. σειρά γ. πλαίσιο κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας Διάσταση 1 η A. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ανάλογα με το πότε κατακτήθηκε η Γ2, διακρίνουμε ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές-ο ρόλοςτωνστιλ διδασκαλίας. Αυγερινός Γ. Ανδρέας

Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές-ο ρόλοςτωνστιλ διδασκαλίας. Αυγερινός Γ. Ανδρέας Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές-ο ρόλοςτωνστιλ διδασκαλίας Αυγερινός Γ. Ανδρέας aavgerin@phyed.duth.gr Κεντρική έννοια είναι ότι Ο καθηγητής ΦΑ επιτυγχάνει τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (portfolio )

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (portfolio ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (portfolio ) Τα φύλλα εργασίας, που προτείνονται για χρήση του portfolio είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των νηπιαγωγών των Πειραματικών Νηπιαγωγείων του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Δ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης

Μαθηματικά Δ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης Μαθηματικά Δ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι μαθητές με μεγάλη διαφορά απάντησαν «για να ταξιδέψω» [75%] και «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες» [73%]. Μεγάλο ποσοστό επίσης εκφράζει την πρόθεση να τα χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 Αυτο-ρυθμιζόμενη Mάθηση Ελευθερία N. Γωνίδα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ / Ακ. Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ / Ακ. Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Προγραμματισμός Μαθήματα 1-3: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα. Επίπεδα έρευνας, δεοντολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Ερευνητικές διαδικασίες: Ερευνητικά πλαίσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέσα συλλογής δεδομένων Β) Συνέντευξη Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

A μέρος Σεμιναρίου. Λευκωσία Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη

A μέρος Σεμιναρίου. Λευκωσία Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη A μέρος Σεμιναρίου Εκπαιδευτής : Wolfgang Wildfeuer Λευκωσία 20-24 Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στόχος Βελτίωση επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχέση αυτεπάρκειας και πληροφοριακής συµπεριφοράς των χρηστών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχέση αυτεπάρκειας και πληροφοριακής συµπεριφοράς των χρηστών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχέση αυτεπάρκειας και πληροφοριακής συµπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων

H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων Συζητήστε τι σημαίνει για σας μαθαίνω; Πώς θεωρείτε ότι μαθαίνουν τα παιδιά; Σημειώστε κάτι που θεωρείτε ότι έμαθαν τα παιδιά σε κάποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1. Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Η σοφία, η κατανόηση, η συμπόνια, και η ολοκληρωμένη προσωπικότητα είναι σίγουρα σημαντικές παράμετροι και χαρακτηριστικά που θα ήθελες να έχει ο ψυχοθεραπευτής σου, αλλά δεν είναι επαρκή κριτήρια στα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα