Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε."

Transcript

1 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως τέτοια χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν τόσο οι τρόποι χρήσεις των Μ.Μ.Ε. από τους εφήβους που συμμετείχαν στην έρευνα (π.χ., οι τηλεοπτικές τους συνήθειες) όσο και τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν το επάγγελμά τους και τις πηγές πληροφόρησης τις οποίες χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία συνδέονται με τον παραπάνω στόχο και στα οποία επιχειρήσαμε να δώσουμε απάντηση είναι τα εξής: 1. Ο βαθμός της επαφής των εφήβων με τα Μ.Μ.Ε. και ο τρόπος χρήσης αυτών διαφοροποιούν τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές; 2. Οι πηγές πληροφόρησης που έχουν στη διάθεσή τους οι έφηβοι και τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν ένα επάγγελμα διαφοροποιούν τις επαγγελματικές τους επιλογές; Από το σύνολο των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο επιλέχθηκαν μόνο αυτές των οποίων ο χειρισμός θα βοηθούσε να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. Καθώς ο στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε αν οι επαγγελματικές επιλογές των παιδιών του δείγματος διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά ανάλογα τον τρόπο χρήσης των Μ.Μ.Ε., επιλέξαμε ως βασική μεταβλητή τις κατηγορίες των επαγγελμάτων που τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν απαντώντας στην ερώτηση "ποιο επάγγελμα σκοπεύεις να ακολουθήσεις;". Στη συνέχεια, οι απαντήσεις τους εντάχθηκαν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες επαγγελμάτων: (α) ελεύθερα επαγγέλματα (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, έμποροι, αθλητέςπροπονητές, διοικητικά στελέχη) (β) εκπαιδευτικοί-δημόσιοι υπάλληλοι (καθηγητές, δάσκαλοι, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί), (γ) στρατιωτικά επαγγέλματα, (δ) χειρωνακτικά επαγγέλματα (τεχνίτεςγεωργοί-κτηνοτρόφοι), και (ε) καλλιτεχνικά επαγγέλματα (καλλιτέχνης, συγγραφέας) (βλέπε περιγραφή συχνοτήτων στο ίδιο κεφάλαιο). Με τον

2 39 τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια σύνθετη μεταβλητή πέντε κατηγοριών η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως η μεταβλητή "κατηγορία επαγγέλματος". Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια σειρά ελέγχων ανεξαρτησίας με τη μέθοδο crosstabs κρατώντας σταθερή κάθε φορά τη μεταβλητή της κατηγορίας επαγγέλματος και ελέγχοντας την κατανομή της σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Στην αρχή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που αφορούν συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με βάση κυρίως τις τηλεοπτικές συνήθειες των παιδιών αλλά και τον τρόπο χρήσης άλλων Μ.Μ.Ε. (π.χ., εφημερίδα). Τέλος, θα παρουσιαστούν οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με βάση τα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος, όπως αυτά αναφέρονται από τα ίδια τα παιδιά, και τις πηγές πληροφόρησης που είχαν στη διάθεσή τους για τη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών τους. Στο Παράρτημα ΙΙ δίνονται οι αντίστοιχοι Πίνακες συνάφειας των υπό εξέταση μεταβλητών καθώς και οι τιμές των τυποποιημένων υπολοίπων (οι τιμές αυτές διαβάζονται σαν τιμές z, όπου μεγέθη μικρότερα του 2 ή μεγαλύτερα του +2 υποδεικνύουν κελιά που διαφέρουν από το μοντέλο ανεξαρτησίας. Για το λόγο αυτό θα αναφέρονται ως τιμές z). Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. Τηλεοπτικές συνήθειες. Για τη μέτρηση των τηλεοπτικών συνηθειών υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν δύο ερωτήσεις: (α) πόση ώρα βλέπεις τηλεόραση και (β) ποιες ώρες βλέπεις τηλεόραση. Ξεκινώντας από την πρώτη ερώτηση, οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά τοποθετήθηκαν σε τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις που αναφέρουν ότι βλέπουν τηλεόραση έως και 1 ώρα (λίγο), στη δεύτερη κατηγορία πάνω από 1 ώρα και έως 2 ώρες (μέτρια) και στην τρίτη κατηγορία πάνω από 2 ώρες και έως και 4 ώρες ή και περισσότερο (πολύ). Η σχέση των ωρών τηλεθέασης με την επιλογή επαγγέλματος δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική [x 2 (8)=5.71, p=.679]. Στη δεύτερη ερώτηση οι απαντήσεις των παιδιών τοποθετήθηκαν στις εξής τρεις κατηγορίες: (α) από το πρωί έως 8.00 το απόγευμα, (β) από 8.00

3 40 έως το βράδυ και (γ) από και πάνω. Και στην περίπτωση αυτή η τιμή του x 2 δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική [x 2 (8)=7.47, p=.487]. Ανάγνωση εφημερίδας. Τα παιδιά απαντούσαν στην ερώτηση: "εσύ διαβάζεις εφημερίδα;" επιλέγοντας μεταξύ τριών επιλογών (συχνά, σπάνια, ποτέ). Η σύγκριση μεταξύ των ομάδων βρέθηκε στατιστικά σημαντική [x 2 (8)=16.23, p=.039]. Ειδικότερα, η διαφορά εντοπίζεται σε τρεις περιπτώσεις. Τα παιδιά που δηλώνουν ότι διαβάζουν συχνά εφημερίδα τείνουν να επιλέγουν περισσότερο τα ελεύθερα επαγγέλματα (z=2,1) και λιγότερο το επάγγελμα του τεχνίτη ή του γεωργού (z=-2,1). Αντίθετα, τα παιδιά που δηλώνουν ότι διαβάζουν σπάνια εφημερίδα φαίνεται να προτιμούν λιγότερο τα ελεύθερα επαγγέλματα (z=-2,3). Τέλος, τα παιδιά που δηλώνουν ότι δε διαβάζουν εφημερίδα ποτέ (πολύ λίγα ωστόσο στον αριθμό) αναφέρουν μεγαλύτερη προτίμηση στο επάγγελμα του τεχνίτη και του γεωργού (z=2,8). Στο σημείο αυτό το ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί είναι αν ο τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. διαφοροποιείται με βάση τα δημογραφικά στοιχεία των εφήβων. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας επιτρέψει να οδηγηθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με τους παράγοντες που παρεμβαίνουν και πιθανόν επηρεάζουν τον τρόπο και το βαθμό χρήσης αυτών των Μ.Μ.Ε. από τους εφήβους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια σειρά ελέγχων ανεξαρτησίας με τη μέθοδο crosstabs. Β. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα. Η μεταβλητή «μορφωτικό επίπεδο πατέρα» χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: (1 η ) χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (από μερικές τάξεις Δημοτικού έως και την Τρίτη Γυμνασίου), (2 η ) μέσο μορφωτικό επίπεδο (Εξατάξιο Γυμνάσιο και Λύκειο), (3 η ) υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση). H τιμή του x 2 ως προς το πόση ώρα βλέπουν τηλεόραση δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική

4 41 [x 2 (4)=5.54, p=.236]. Στατιστικά σημαντική, ωστόσο, βρέθηκε η σχέση του μορφωτικού επιπέδου με τις ώρες τηλεθέασης [x 2 (4)=12.35, p=.015]. Ειδικότερα, η σχέση είναι σημαντική σε τρεις περιπτώσεις. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση επιλέγουν σημαντικά περισσότερο την τελευταία τηλεοπτική ζώνη, δηλαδή από τις το βράδυ και μετά (z=3,2) και σημαντικά λιγότερο την πρώτη τηλεοπτική ζώνη, δηλαδή από το πρωί έως τις 8.00 το απόγευμα (z=-2,9). Ενώ, τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν μόρφωση Λυκείου τείνουν να προτιμούν περισσότερο την πρώτη τηλεοπτική ζώνη (z=2). Τέλος, βρέθηκε στατιστικά σημαντική η σχέση του μορφωτικού επιπέδου με τη συνήθεια ανάγνωσης εφημερίδας [x 2 (4)=18.27, p=.001]. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση αναφέρουν σημαντικά περισσότερο ότι διαβάζουν εφημερίδα συχνά (z=2,7) και σημαντικά λιγότερο ότι δεν διαβάζουν ποτέ (z=- 2). Αντίθετα, τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλή μόρφωση αναφέρουν σημαντικά λιγότερο ότι διαβάζουν εφημερίδα συχνά (z=-4,1) και σημαντικά περισσότερο ότι διαβάζουν σπάνια εφημερίδα (z=3). Επάγγελμα πατέρα. Η μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: (1 η ) χαμηλό εισόδημα (τεχνίτες-εργάτες-γεωργοί), (2 η ) μέσο εισόδημα (εκπαιδευτικοί-ιδιωτικοί υπάλληλοι-δημόσιοι υπάλληλοι), (3 η ) υψηλό εισόδημα (έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες). H σχέση του επαγγέλματος του πατέρα με τις ώρες τηλεθέασης δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική [x 2 (4)=6.17, p=.187]. Στατιστικά σημαντική, ωστόσο, βρέθηκε η σχέση του επαγγέλματος του πατέρα με τις ώρες τηλεθέασης [x 2 (4)=25.45, p=.000]. Ειδικότερα, η σχέση βρέθηκε σημαντική σε τέσσερις περιπτώσεις. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι έμποροι ή επιχειρηματίες επιλέγουν σημαντικά περισσότερο την τελευταία τηλεοπτική ζώνη, δηλαδή από τις το βράδυ και μετά (z=3,6) και σημαντικά λιγότερο την πρώτη τηλεοπτική ζώνη, δηλαδή από το πρωί έως τις 8.00 το απόγευμα (z=-2,6). Ενώ, τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι χειρώνακτες ή τεχνίτες προτιμούν σημαντικά περισσότερο την πρώτη τηλεοπτική ζώνη (z=3,8) και σημαντικά λιγότερο την τελευταία ζώνη (10.00 το βράδυ και πάνω). Τέλος, βρέθηκε

5 42 στατιστικά σημαντική η διαφοροποίηση αυτών των ομάδων ως προς την ανάγνωση εφημερίδας [x 2 (4)=26.72, p=.000]. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι χειρώνακτες αναφέρουν σημαντικά περισσότερο ότι διαβάζουν εφημερίδα σπάνια (z=3,4) και ποτέ (z=2) σημαντικά λιγότερο ότι διαβάζουν συχνά (z=-4,6). Ενώ τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι αναφέρουν σημαντικά περισσότερο ότι διαβάζουν συχνά εφημερίδα (z=4,4) και σημαντικά λιγότερο ότι διαβάζουν σπάνια (z=-2,9) ή ποτέ (z=-2,3). Φύλο. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η σχέση του φύλου με τη συχνότητα τηλεθέασης [x 2 (2)=10,19 p=.006]. Ειδικότερα, οι σημαντικές διαφορές εντοπίζονται σε δύο περιπτώσεις. Τα αγόρια αναφέρουν σημαντικά περισσότερο (z=3,2) ότι βλέπουν τηλεόραση από 2 ώρες και πάνω την ημέρα ενώ τα κορίτσια αναφέρουν σημαντικά λιγότερο (z=-3,2) ότι βλέπουν τηλεόραση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα την ημέρα. Σημαντικές βρέθηκαν και οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων ως προς το ποιες ώρες βλέπουν τηλεόραση [x 2 (2)=39,12 p=.000]. Ειδικότερα, τα κορίτσια αναφέρουν σημαντικά περισσότερο ότι βλέπουν τηλεόραση από το πρωί έως στις 8.00 το απόγευμα (z=6,1) και σημαντικά λιγότερο από τις το βράδυ και πιο αργά λιγότερο (z=-6,1). Ενώ, τα αγόρια προτιμούν ακριβώς τις αντίθετες ζώνες τηλεθέασης. Δηλώνουν, δηλαδή, ότι προτιμούν σημαντικά περισσότερο την τελευταία ζώνη τηλεθέασης (z=4,6) και σημαντικά λιγότερο την πρώτη ζώνη λιγότερο (z=-4,6). Τέλος, στατιστικά σημαντική βρέθηκε και η σχέση του φύλου με τη συνήθεια ανάγνωσης εφημερίδας [x 2 (2)=43,69 p=.000]. Ειδικότερα, τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό (z=6,6) από ό,τι τα κορίτσια (z=-6,6) ότι διαβάζουν συχνά εφημερίδα. Ενώ αντίθετα, τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά μικρότερο βαθμό (z=-5,8) από ό,τι τα κορίτσια ότι διαβάζουν σπάνια εφημερίδα (z=5,8). Κατεύθυνση. Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν τρεις κατευθύνσεις: Θετική, Θεωρητική και Τεχνολογική. Βρέθηκε σημαντική η σχέση της κατεύθυνσης με

6 43 τις ώρες τηλεθέασης [x 2 (4)=14,08 p=.007]. Ειδικότερα, οι έφηβοι που έχουν επιλέξει τη Θετική κατεύθυνση αναφέρουν ότι παρακολουθούν τηλεόραση έως μια ώρα την ημέρα σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό (z=2,5) από τις υπόλοιπες ομάδες και σε σημαντικά μικρότερο βαθμό (z=-3,4) ότι παρακολουθούν τηλεόραση από τρεις ώρες και πάνω την ημέρα. Ως προς τις ώρες τηλεθέασης βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε τρεις περιπτώσεις [x 2 (4)=21,18 p=.002]. Ειδικότερα, οι έφηβοι που επιλέγουν τη Θετική κατεύθυνση αναφέρουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό ότι παρακολουθούν τηλεόραση από τις το βράδυ και μετά (z=3,1) ενώ οι έφηβοι που έχουν επιλέξει τη θεωρητική κατεύθυνση προτιμούν σημαντικά περισσότερο την πρώτη ζώνη, δηλαδή από το πρωί έως τις 8.00 το απόγευμα (z=3,2) και σημαντικά λιγότερο την τελευταία ζώνη (z=-4,3). Τέλος, Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντική η σχέση της κατεύθυνσης με τη συνήθεια ανάγνωσης εφημερίδας [x 2 (4)=2,56 p=.634]. Σχολική τάξη-ηλικία. Υπενθυμίζεται ότι το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από μαθητές της Β και Γ Λυκείου. Βρέθηκε σχεδόν οριακά στατιστικά σημαντική η σχέση της τάξης-ηλικίας με το χρόνο τηλεθέασης εφημερίδας [x 2 (2)=6,36 p=.041]. Ειδικότερα, οι μαθητές της Β Λυκείου αναφέρουν σημαντικά περισσότερο ότι βλέπουν έως μια ώρα τηλεόραση την ημέρα (z=2,4). ενώ οι μαθητές της Γ Λυκείου αναφέρουν σημαντικά λιγότερο ότι βλέπουν τηλεόραση έως και μια ώρα την ημέρα (z=-2,4). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική η σχέση της τάξης με τις ώρες τηλεθέασης [x 2 (2)=3,27 p=.195] ούτε ως προς την ανάγνωση εφημερίδας [x 2 (2)=.942 p=.624]. Γ. Κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος-πηγές πληροφόρησης Κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής ομαδοποιήθηκαν ως εξής: (α) κλίσεις, (β) σχολικές επιδόσεις, (γ) οικονομικές απολαβές, (δ) κοινωνική προσφορά και (ε) επαγγελματική αποκατάσταση-μονιμότητα. Η σχέση των κριτηρίων επιλογής με την επιλογή επαγγέλματος βρέθηκε στατιστικά σημαντική [x 2 (16)=60.67, p=.000] Η σχέση είναι σημαντική σε οκτώ

7 44 περιπτώσεις. Ειδικότερα, η ομάδα των παιδιών που αναφέρει ως κριτήριο επιλογής τις σχολικές επιδόσεις επέλεξε σημαντικά περισσότερο το επάγγελμα του καθηγητή και του δημοσίου υπαλλήλου (z=2,5) και σημαντικά λιγότερο τα στρατιωτικά επαγγέλματα (z=-2,5). Η ομάδα των παιδιών που αναφέρει ως κριτήριο επιλογής τις οικονομικές απολαβές, ενώ θα περίμενε κανείς να επιλέξει τα ελεύθερα επαγγέλματα, εντούτοις επέλεξε σημαντικά περισσότερο το επάγγελμα του τεχνίτη-γεωργού (z=2,6) και σημαντικά λιγότερο, όπως άλλωστε αναμενόταν, το επάγγελμα του καθηγητή και του δημοσίου υπαλλήλου (z=-2,3). Η ομάδα των παιδιών με κριτήριο επιλογής την κοινωνική προσφορά επέλεξε σημαντικά περισσότερο τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα (z=4,1) και λιγότερο τα στρατιωτικά επαγγέλματα (z=-2). Τέλος, η ομάδα των παιδιών με κριτήριο επιλογής την επαγγελματική αποκατάστασημονιμότητα επέλεξε, όπως αναμενόταν, σε μικρότερο βαθμό τα ελεύθερα επαγγέλματα (z=-2,6) και σε μεγαλύτερο βαθμό τα στρατιωτικά επαγγέλματα (z=4,9). Πηγές πληροφόρησης. Από τις πηγές πληροφόρησης που αναφέρουν τα παιδιά ότι αξιοποίησαν για να διαμορφώσουν τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις επιλέξαμε τις πέντε πρώτες σε σειρά προτεραιότητας, καθώς αυτές αναφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος. Ειδικότερα, ως βασικές πηγές πληροφόρησης αναφέρουν: (α) το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, (β) τους γονείς, (γ) τους φίλους, (δ) τα Μ.Μ.Ε., (ε) το φροντιστήριο, (στ) καμία πηγή και (ζ) αναφορά άλλων πηγών (βλ. Παράρτημα Ι). Η σχέση των πηγών πληροφόρησης με την επιλογή επαγγέλματος βρέθηκε στατιστικά σημαντική [x 2 (24)=48.49, p=.002] σε οκτώ περιπτώσεις. Ειδικότερα, τα παιδιά που επιλέγουν τα ελεύθερα επαγγέλματα αναφέρουν σε σημαντικά μικρότερο βαθμό ως βασική πηγή πληροφόρησης τον Σ.Ε.Π. (z=- 2,7) και σε μεγαλύτερο βαθμό ως πηγή πληροφόρησης τους γονείς (z=3,3). Τα παιδιά που επιλέγουν το επάγγελμα του καθηγητή και του δημοσίου υπαλλήλου αναφέρουν σημαντικά λιγότερο ως πηγή πληροφόρησης τους γονείς (z=-2,3) και σημαντικά περισσότερο το φροντιστήριο (z=2,5). Τέλος, τα παιδιά που επιλέγουν το επάγγελμα του καλλιτέχνη-συγγραφέα αναφέρουν σημαντικά λιγότερο τους γονείς ως βασική πηγή πληροφόρησης (z=-2,3) ενώ

8 45 δίνουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό άλλες αιτίες από τις προτεινόμενες (z=3,2). Οι συνθήκες τηλεθέασης και η γενικότερη επαφή με τα Μ.Μ.Ε. (π.χ., ανάγνωση εφημερίδας) δε βρέθηκε να διαφοροποιούν σημαντικά το είδος των πηγών πληροφόρησης που αναφέρουν οι έφηβοι. Το ίδιο σημαντικές δε βρέθηκαν και οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων των εφήβων που αναφέρουν διαφορετικά κριτήρια επιλογής του επαγγέλματός τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι διερευνήθηκε επίσης η σχέση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος με την επιλογή επαγγελμάτων. Η διερεύνηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη διότι τα ίδια τα παιδιά αναφέρουν την οικογένεια και το σχολείο ως δύο σημαντικές πηγές πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των επαγγελματικών τους επιλογών. Τα στοιχεία αυτά δίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Δ. Στάσεις απέναντι στα Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικός προσανατολισμός Όπως προαναφέρθηκε ένα ποσοστό εφήβων θεωρεί τα Μ.Μ.Ε. ως μια από τις πηγές πληροφόρησης που συνεισφέρει στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Πώς, όμως, αντιλαμβάνονται οι έφηβοι το ρόλο των Μ.Μ.Ε.; Ένας από τους ειδικότερους στόχους της έρευνας αφορούσε τη διερεύνηση της στάσης των εφήβων απέναντι στα Μ.Μ.Ε. ως πηγές πληροφόρησης για τον κόσμο και μετάδοσης αξιών γενικά αλλά και της συνεισφοράς αυτών στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό ειδικότερα. Το ερώτημα στο οποίο επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση ήταν: από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η στάση των εφήβων απέναντι στα Μ.Μ.Ε.; Δηλαδή, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ διαφόρων ομάδων εφήβων όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των Μ.Μ.Ε. αλλά και στις απόψεις τους για το χαρακτήρα των Μ.Μ.Ε. και το ρόλο τους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό; Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στην ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο επιμέρους ερωτηματολόγιο των στάσεων απέναντι στα Μ.Μ.Ε. εφαρμόζοντας την τεχνική της ανάλυσης παραγόντων (principle factor analysis) με ορθογώνια περιστροφή των αξόνων (varimax rotation). H ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Η

9 46 ανάλυση στο σύνολο του δείγματος ανέδειξε 5 παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν το 48.3% της συνολικής διακύμανσης. To ερωτηματολόγιο στο σύνολό του παρουσίασε υψηλή εσωτερική αξιοπιστία (Cronbach α=.74). Οι φορτίσεις των 20 μεταβλητών (προτάσεων του ερωτηματολογίου) στους 5 αυτούς παράγοντες δίνονται στον Πίνακα.1. Ειδικότερα, ο πρώτος παράγοντας (ερμηνεύει το 18% της συνολικής διακύμανσης) απεικονίζει τα Μ.Μ.Ε. ως μέσα διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και πνευματικών αξιών αλλά και ως άμεση πηγή πληροφόρησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Συγκεκριμένα, σε αυτόν τον παράγοντα "φόρτισαν" οι μεταβλητές που αξιολογούσαν (α) τη συμβολή των Μ.Μ.Ε. στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, (β) την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για επαγγέλματα, (γ) τη διαμόρφωση επαγγελματικών αξιών, και (δ) την παροχή πληροφοριών για πλεονεκτήματαμειονεκτήματα ποικίλων επαγγελμάτων. Ο δεύτερος παράγοντας (ερμηνεύει το 10,8% της συνολικής διακύμανσης) απεικονίζει την έμμεση την επίδραση των Μ.Μ.Ε. και ειδικότερα της τηλεόρασης στην επιλογή του επαγγέλματος, μέσω της δημιουργίας επαγγελματικών προτύπων. Είναι αξιοσημείωτο ότι διαχωρίζεται η άμεση από την έμμεση επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην επιλογή επαγγέλματος. Τα Μ.Μ.Ε. παρουσιάζονται σε αυτόν τον παράγοντα ως μέσα προβολής ορισμένων μόνο επαγγελμάτων και επαγγελματικών αξιών οι οποίες τείνουν να υιοθετούνται από τους νέους ανθρώπους. Οι τρεις επόμενοι παράγοντες αξιολογούν το ρόλο της τηλεόρασης μόνο. Ειδικότερα, ο τρίτος παράγοντας (ερμηνεύει το 7,5% της συνολικής διακύμανσης) αφορά την τάση των εφήβων να θεωρούν την τηλεόρασης ως ένα μέσο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ο τέταρτος παράγοντας (ερμηνεύει το 6,4% της συνολικής διακύμανσης) αφορά τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου ως μέσο πληροφόρησης για όσα συμβαίνουν μέσα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τέλος, ο πέμπτος παράγοντας (ερμηνεύει το 5,5% της συνολικής διακύμανσης) αξιολογεί το ρόλο της τηλεόρασης ως ένα μέσο προβολής σεξιστικών προτύπων. Συγκεκριμένα, αυτόν τον παράγοντα "φόρτισαν" οι μεταβλητές: "μέσα από την τηλεόραση προβάλλονται κυρίως οι ανδρικές αξίες" και "μέσα από την τηλεόραση προβάλλονται ορισμένα επαγγέλματα ως γυναικεία ενώ άλλα ως ανδρικά".

10 47 Στη συνέχεια η πρόσθεση των μεταβλητών που "φορτίζουν" στον κάθε παράγοντα έδωσε πέντε σύνθετες μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν πέντε καινούριες μεταβλητές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές στις μετέπειτα αναλύσεις και αναφέρονται ως εξής: (α) Τα Μ.Μ.Ε. ως μέσα διάδοσης επιστημονικών γνώσεων, πνευματικών αξιών αλλά και ενημέρωσης για επαγγέλματα (β) Τα Μ.Μ.Ε. ως μέσα διαμόρφωσης επαγγελματικών προτύπων (γ) Η τηλεόραση ως μέσο ψυχαγωγίας και διασκέδασης (δ) Η τηλεόραση ως μέσο πληροφόρησης για τη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο (ε) Η τηλεόραση ως μέσο προβολής σεξιστικών (επαγγελματικών κυρίως) προτύπων.

11 48 Πίνακας 1 Οι φορτίσεις των μεταβλητών στους 5 παράγοντες Μεταβλητές Παράγοντες Τα Μ.Μ.Ε. συμβάλλουν στη.529 διάδοση επιστημονικής γνώσης -Συμβάλλουν στον επαγγελματικό.569 προσανατολισμό -Δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για.534 επαγγέλματα -Συμβάλλουν στην πνευματική.650 καλλιέργεια των νέων -Διαμορφώνουν επαγγελματικές αξίες.441 -Η τηλεόραση διευρύνει τις γνώσεις.639 των νέων -Η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση.614 πνευματικών-ηθικών αξιών -Η τηλεόραση δίνει πληροφορίες για.588 πλεονεκτ.-μειονεκτ. επαγγελμάτων -Τα Μ.Μ.Ε. προβάλλουν ιδιαίτερα.529 ορισμένα επαγγέλματα -Η Τηλεόραση επηρεάζει τις.688 επαγγελματικές επιλογές των νέων -Ο θαυμασμός των νέων για κάποια πρόσωπα...συμβάλλει στο να θέλουν.717 να εξασκήσουν το επάγγελμά τους -Οι νέοι υιοθετούν θέσεις και απόψεις.677 που προβάλλει η τηλεόρ. -Ο θαυμασμός των νέων για προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.570 συμβάλλει...το επάγγελμα αυτών -Οι νέοι βλέπουν συνήθως τηλεόρ..419 για να ξεχνούν τα προβλήματά τους -Οι νέοι βλέπουν συνήθως τηλεόρ..726 για να ψυχαγωγηθούν -Οι νέοι βλέπουν...για να περνούν.756 ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο -Οι νέοι βλέπουν τηλεόραση για να πληροφορηθούν για όσα συμβαίνουν.788 στη χώρα μας -Οι νέοι βλέπουν...για όσα.801 συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο -Μέσα από την τηλ. Προβάλλονται.741 επαγγέλματα ως γυναικεία ή ανδρ. -Μέσα από την τηλεόραση.815 προβάλλονται ανδρικές αξίες

12 49 Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα που ήδη θέσαμε, δηλαδή αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των εφήβων για το χαρακτήρα και το ρόλο των Μ.Μ.Ε., οι μέσοι όροι των εκτιμήσεων των εφήβων στους πέντε προαναφερθέντες παράγοντες υποβλήθηκαν σε αναλύσεις διακύμανσης με παράγοντες μεταξύ των ομάδων: (α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, το επάγγελμα του πατέρα, το φύλο, την κατεύθυνση, την ηλικία-σχολική τάξη και τη σχολική βαθμολογία), (β) τον τρόπο χρήσης των Μ.Μ.Ε. (χρόνος τηλεθέασης, ώρες τηλεθέασης, ανάγνωση εφημερίδας) και (γ) τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, οι πηγές πληροφόρησης και η κατηγορία επαγγέλματος που τα παιδιά έχουν επιλέξει. Για την παρουσίαση των στατιστικά σημαντικών διαφορών επιλέχθηκε ο δείκτης Pillais καθώς στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνταν η προϋπόθεση της σφαιρικότητας των δεδομένων (όπως, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο για μεγάλα δείγματα και για διαφορετικού μεγέθους κελιά). Ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρείται ως ο πιο ανθεκτικός δείκτης σε παραβιάσεις της σφαιρικότητας των δεδομένων. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και στάση απέναντι στα Μ.Μ.Ε. Μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα πατέρα. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική η κύρια επίδραση τόσο του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα [F(10,2206)= , p=.408] όσο και του επαγγέλματος του πατέρα [F(10,2206 )= , p=.266] στις εκτιμήσεις των παιδιών για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. Φύλο. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η κύρια επίδραση του φύλου στις ίδιες εκτιμήσεις για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. [F(5,1089)= , p=.000]. Ειδικότερα, η διαφορά των δύο φύλων βρέθηκε στατιστικά σημαντική, πρώτον, στην περίπτωση των εκτιμήσεων των Μ.Μ.Ε. ως μέσα διάδοσης επιστημονικών γνώσεων, πνευματικών αξιών αλλά και ενημέρωσης για επαγγέλματα [F(1,1093)= , p=.018]. Τα αγόρια εκτιμούν υψηλότερα (ΜΟ=1.8239) αυτή τη λειτουργία των Μ.Μ.Ε. από ό,τι τα κορίτσια (ΜΟ=1.7632). Δεύτερον, βρέθηκε σημαντική διαφορά στις εκτιμήσεις των δύο φύλων για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. ως μέσα διαμόρφωσης επαγγελματικών

13 50 προτύπων [F(1,1093)= , p=.000]. Σε αυτή την περίπτωση τα κορίτσια (ΜΟ=2.7396) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα αγόρια (ΜΟ=2.6159) πως τα Μ.Μ.Ε. προβάλλουν συγκεκριμένα επαγγελματικά πρότυπα. Τέλος, βρέθηκε σημαντική η διαφορά φύλου στην άποψη ότι η τηλεόραση είναι μέσο πληροφόρησης για τη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο [F(1,1093)= , p=.009], όπου τα αγόρια (ΜΟ=2.27) δίνουν υψηλότερες τιμές από ό,τι τα κορίτσια (ΜΟ=2.1491). Κατεύθυνση. Η κύρια επίδραση της κατεύθυνσης που επιλέγουν τα παιδιά στο σχολείο (Θετική, Θεωρητική και Τεχνολογική) δε βρέθηκε σημαντική [F(10,2208)= , p=.090]. Η εφαρμογή ωστόσο των επιμέρους αναλύσεων διακύμανσης έδειξε ότι η διαφορά των τριών ομάδων είναι στατιστικά σημαντική μόνο στην περίπτωση των εκτιμήσεων για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. ως μέσα διαμόρφωσης επαγγελματικών προτύπων [F(2,1107)= , p=.001]. H εφαρμογή του Scheffe test έδειξε ότι η διαφορά εντοπίζεται στις χαμηλότερες εκτιμήσεις των παιδιών της τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΜΟ=2.6053) συγκριτικά με αυτές των παιδιών των δύο άλλων κατευθύνσεων [θετική (ΜΟ=2.7199) και θεωρητική (ΜΟ=2.7316)]. Ηλικία-σχολική τάξη. Η κύρια επίδραση της ηλικίας βρέθηκε σημαντική [F(5,1112)= , p=.001]. Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των δύο τάξεων βρέθηκε σημαντική στην περίπτωση της θεώρησης των Μ.Μ.Ε. ως μέσα διάδοσης επιστημονικών γνώσεων, πνευματικών αξιών αλλά και ενημέρωσης για επαγγέλματα [F(1,1116)= , p=.000]. Τα μικρότερα παιδιά (Β' Λυκείου) εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτόν το ρόλο των Μ.Μ.Ε. (ΜΟ=1.8567) σε σύγκριση με τα παιδιά της Γ' Λυκείου (ΜΟ=1.7510). Επίσης, σημαντική βρέθηκε η διαφορά στις εκτιμήσεις των δύο ομάδων όσον αφορά το ρόλο της τηλεόρασης ως μέσο προβολής σεξιστικών, επαγγελματικών κυρίως, προτύπων [F(1,1116)= , p=.024]. Και σε αυτή την περίπτωση οι εκτιμήσεις των παιδιών της Β' Λυκείου είναι υψηλότερες (ΜΟ=1.8567) από ό,τι αυτές της Γ' Λυκείου (ΜΟ=1.7510). Σχολική βαθμολογία. Η κύρια επίδραση της σχολικής βαθμολογίας βρέθηκε σημαντική [F(15,3297)= , p=.000]. Η στατιστικά σημαντική διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται μόνο σε μια περίπτωση, αυτή της θεώρησης των Μ.Μ.Ε. ως μέσα προβολής επαγγελματικών προτύπων

14 51 [F(3,1101)= , p=.000]. Ειδικότερα, η εφαρμογή του Scheffe test έδειξε ότι η ομάδα που διαφοροποιείται σημαντικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες είναι η ομάδα των παιδιών με την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία ομάδα εκτιμά και σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό (ΜΟ=2.8474) αυτόν το ρόλο των Μ.Μ.Ε. Ακολουθεί η ομάδα των παιδιών με την αμέσως υψηλότερη βαθμολογία (15,1-17) (ΜΟ=2.6897) η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από την ομάδα των παιδιών με τη χαμηλότερη βαθμολογία (10-13) (ΜΟ=2.5466) αλλά όχι από την προτελευταία ομάδα (13,1-15) (ΜΟ=2.6642). Τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. και στάση απέναντι στα Μ.Μ.Ε. Τηλεοπτικές συνήθειες. Η κύρια επίδραση του χρόνου τηλεθέασης δε βρέθηκε σημαντική [F(10,2168)= , p=.093] καθώς και η κύρια επίδραση των συγκεκριμένων ωρών τηλεθέασης [F(10,2132)= , p=.162]. Βρέθηκε, ωστόσο, σημαντική η διαφορά στην περίπτωση των εκτιμήσεων της τηλεόρασης ως μέσο ψυχαγωγίας [F(2,1069)= , p=.010]. Η εφαρμογή του Scheffe test έδειξε ότι η διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στην ομάδα των παιδιών που βλέπει τηλεόραση από το πρωί έως στις 8.00 το απόγευμα και στην ομάδα των παιδιών που βλέπει από τις 8.00 έως στις το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα θεωρεί σε μεγαλύτερο βαθμό την τηλεόραση ως μέσο ψυχαγωγίας (ΜΟ=3.0275) από ό,τι η δεύτερη ομάδα (ΜΟ=2.8893). Ο μέσος όρος της ομάδας που βλέπει τηλεόραση από τις και πάνω ήταν ΜΟ= Ανάγνωση εφημερίδων. Η κύρια επίδραση της συχνότητας ανάγνωσης εφημερίδων από τα παιδιά βρέθηκε σημαντική [F(10,2218)= , p=.001]. Η διαφορά εντοπίζεται σε δύο περιπτώσεις, πρώτον, στις εκτιμήσεις για τα Μ.Μ.Ε. ως μέσα προβολής επαγγελματικών προτύπων [F(2,1112)= , p=.010] και, δεύτερον, στις εκτιμήσεις για την τηλεόραση ως μέσο πληροφόρησης για τη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο [F(2,1112)= , p=.000]. Ειδικότερα, η εφαρμογή του Scheffe test έδειξε ότι η διαφορά στην πρώτη περίπτωση εντοπίζεται ανάμεσα στην ομάδα των παιδιών που αναφέρουν ότι διαβάζουν συχνά εφημερίδα και στην ομάδα των

15 52 παιδιών που αναφέρουν ότι δε διαβάζουν ποτέ. Η πρώτη ομάδα θεωρεί σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό ότι μέσα από τα Μ.Μ.Ε. προβάλλονται επαγγελματικά πρότυπα (ΜΟ=2.7402) από ό,τι θεωρεί η δεύτερη ομάδα (ΜΟ=2.5764). Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για την τηλεόραση ως μέσο πληροφόρησης, είναι σημαντική η διαφορά μεταξύ της ομάδας των παιδιών που δεν διαβάζουν ποτέ εφημερίδα, η οποία δίνει και τις χαμηλότερες εκτιμήσεις (ΜΟ=1.9241) και των δύο άλλων ομάδων (διαβάζουν σπάνια ΜΟ= και διαβάζουν συχνά ΜΟ=2.2449). Πηγές πληροφόρησης, κριτήρια επιλογής, επαγγελματικές επιλογές και στάση απέναντι στα Μ.Μ.Ε. Πηγές πληροφόρησης. Η κύρια επίδραση των πηγών πληροφόρησης βρέθηκε σημαντική [F(30,5485= , p=.001]. Η διαφορά εντοπίζεται σε δύο περιπτώσεις, πρώτον, στις εκτιμήσεις για τα Μ.Μ.Ε. ως μέσα διάδοσης γνώσεων αλλά και πληροφοριών για ποικίλα επαγγέλματα [F(6,1097)= , p=.000] και, δεύτερον, στις εκτιμήσεις για την τηλεόραση ως μέσο πληροφόρησης για τη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο [F(6,1097)= , p=.022]. Ειδικότερα, η εφαρμογή του Scheffe test έδειξε ότι η διαφορά στην πρώτη περίπτωση εντοπίζεται ανάμεσα στην ομάδα των παιδιών που αναφέρουν ότι βασική πηγή πληροφόρησης για την επιλογή του επαγγέλματός τους είναι τα Μ.Μ.Ε. και στις ομάδες των παιδιών που αναφέρουν ως βασική πηγή πληροφόρησης τους γονείς και το φροντιστήριο. Η πρώτη ομάδα θεωρεί σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό ότι τα Μ.Μ.Ε. είναι μέσα διάδοσης γνώσεων-αξιών και πληροφόρησης για ποικίλα επαγγέλματα (ΜΟ=1.9734) από ό,τι θεωρεί η δεύτερη (ΜΟ=1.7638) και η τρίτη ομάδα παιδιών (ΜΟ=1.7179). Η διαφορά στις εκτιμήσεις για την τηλεόραση ως μέσο πληροφόρησης για τη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο εντοπίζεται στις σημαντικά υψηλότερες εκτιμήσεις των παιδιών που αναφέρουν ως βασική πηγή πληροφόρησης τον Σ.Ε.Π. (ΜΟ=2.3114) από αυτές των παιδιών που αναφέρουν ως βασική πηγή πληροφόρησης το φροντιστήριο (ΜΟ=2.0714).

16 53 Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος. Η κύρια επίδραση των κριτηρίων επιλογής του επαγγέλματος δε βρέθηκε σημαντική [F(20,3164)= , p=.425]. Κατηγορία επαγγέλματος. Η κύρια επίδραση της επαγγελματικής επιλογής των παιδιών βρέθηκε σημαντική [F(20,3888)= , p=.001]. Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των ομάδων βρέθηκε μόνο σημαντική στην περίπτωση των εκτιμήσεων των Μ.Μ.Ε. ως μέσα προβολής επαγγελματικών προτύπων [F(4,973)= , p=.000]. Η εφαρμογή του Scheffe test έδειξε ότι η διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στην ομάδα των παιδιών που επιλέγει τα ελεύθερα επαγγέλματα και στην ομάδα που επιλέγει τα στρατιωτικά επαγγέλματα. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι τα Μ.Μ.Ε. προβάλλουν επαγγελματικά πρότυπα (ΜΟ=2.7511) από ό,τι τα παιδιά της δεύτερης ομάδας (ΜΟ=2.5986).

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (3.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι

Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι εξωσχολικοί παράγοντες (εκπαιδευτικοί, συμμαθητές) (β) Οι εξωσχολικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Μάρτιος 2005 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α

Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση στους μαθητές του δείγματος στο στάδιο Α. 471 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Ερευνητική Εργασία Β2 Α τετράμηνο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Ερευνητική Εργασία Β2 Α τετράμηνο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Ερευνητική Εργασία Β2 Α τετράμηνο 2014-15 ΟΜΑΔΑ 4 1 ΒΕΡΡΑ Β. 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ, 3 ΜΑΝΤΟΥΚΑ Η. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ- 4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. 5 ΣΚΙΑΔΑ Μ. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Δ', Ε' και ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Δ', Ε' και ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΠΑΙΤΕ_ΠΕΣΥΠ_ΤΜΗΜΑ Α'_2016-2017 (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΟΥΡΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Δ', Ε' και ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Καραβά Αναστασία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Καραβά Αναστασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Καραβά Αναστασία Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος Α Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Σημερα και την επόμενη βδομάδα Η ερευνητική διαδικασία Επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός Είδη ερευνητικών ερωτημάτων Ερευνητικές υποθέσεις Βασικές ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Συνάφεια μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών. Εκδ. #3,

Συνάφεια μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών. Εκδ. #3, Συνάφεια μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών Εκδ. #3, 19.03.2016 Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 εφαρμόζεται για να εξετάσουμε τη συνάφεια μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών με την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΥΠΟΘΕΜΑ 1 Ο Η επιλογή σπουδών σε ένα περιβάλλον επαγγελματικής κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :. - -,,,,,,, 2008 - : On Demand : 5 : 37 : 61, : 89, : - 127 : 161 : 179 : 195 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. στην Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου Δεκέμβριος 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. στην Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου Δεκέμβριος 2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ στην Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου Δεκέμβριος 2013 Κείμενο Τηλεόραση και νέοι Η τηλεόραση επηρεάζει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των τηλεθεατών, δεν τους επηρεάζει όλους, όμως,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων η µερησίων δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα βασικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα στο στάδιο Β

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες Απρίλιος 2018

Αρχάνες Απρίλιος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού Στην εργασία που πραγματοποιήσαμε ενδιαφερθήκαμε για : Τις φιλοδοξίες των νέων Την κατανομή του χρόνου των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Σ Α Κ Ο Ν Ι Δ Η Σ, Δ Π Θ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Τ Ζ Ε Κ Α Κ Η, Α Π Θ Α. Μ Α Ρ Κ Ο Υ, Δ Π Θ Α Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο 2 0 17-2018 2 ο παραδοτέο 8/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009-2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης γάλακτος και γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο 1. Ταυτότητα Έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι επιδόσεις 30 ατόμων σε ένα ψυχομετρικό test, που προσήλθαν ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε τραπεζικό οργανισμό. Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύονται και από το φύλο κάθε ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

σ = και σ = 4 αντιστοίχως. Τότε θα ισχύει

σ = και σ = 4 αντιστοίχως. Τότε θα ισχύει Θέματα ομάδας A 1. Σε κάποιο πείραμα τύχης μία τυχαία μεταβλητή λαμβάνει τις τιμές = 10 και = 10. Τότε η μέση τιμή x της θα είναι α. 10 β. 10 γ.,5 10 δ. 19,5 10 1= 10, = 10,. Δυο τυχαίες μεταβλητές, ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στέκια Νέων του Βόλου

Στέκια Νέων του Βόλου 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σχολικό έτος: 2014 2015 Πολιτιστικό Πρόγραμμα Στέκια Νέων του Βόλου Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας Υπεύθυνοι καθηγητές: Νίκη Ρηγάκη, Κοινωνιολόγος Κωνσταντίνα Μωραίτου, Φυσικός Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός: ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην επιλογή επαγγέλματος από τα δύο φύλα

Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός: ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην επιλογή επαγγέλματος από τα δύο φύλα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός: ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην επιλογή επαγγέλματος από τα δύο φύλα ΔΟΜΝΑ ΚΑΚΑΝΑ Επικ. Καθηγήτρ. Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας Σεπτέμβριος 2017 #FocusBari Εισαγωγή & Σκοπός Έρευνας Η εταιρία ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. ζήτησε τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας για το περιοδικό της ΥΓΕΙΑ+ΟΜΟΡΦΙΑ εμπιστεύομαι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και Παχυσαρκία Ερευνητική Εργασία (Project) Τμήμα: ΑΠ4 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου Σχ. Έτος: Υπεύθ. Καθηγητές: Λέκκας Λ. Ράπτης Τ.

Τηλεόραση και Παχυσαρκία Ερευνητική Εργασία (Project) Τμήμα: ΑΠ4 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου Σχ. Έτος: Υπεύθ. Καθηγητές: Λέκκας Λ. Ράπτης Τ. Τηλεόραση και Παχυσαρκία Ερευνητική Εργασία (Project) Τμήμα: ΑΠ4 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου Σχ. Έτος: 2012-2013 Υπεύθ. Καθηγητές: Λέκκας Λ. Ράπτης Τ. διαλέξαμε το θέμα αφορμή Στατιστικά έχουμε τα πιο παχύσαρκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βασίλειος Εφόπουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση»

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» «Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταύρος Κιούπης Επιβλέπων καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

των αποτελεσμάτων της έρευναςσυμπεράσματα-επαναληψιμότητα

των αποτελεσμάτων της έρευναςσυμπεράσματα-επαναληψιμότητα ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Παρουσίαση Αποτελεσμάτωνσυζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευναςσυμπεράσματα-επαναληψιμότητα έρευνας Καμπάς Αντώνης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα