Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία."

Transcript

1 Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67 Αριθ. Πρωτ.: Γ32/634/ Σας ενηµερώνουµε ότι µε το Προεδρικό ιάταγµα 26/2007, άρθρο 1, (ΦΕΚ 18/2007 τεύχος πρώτο) καταργήθηκαν οι ειδικές επιτροπές έγκρισης της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία. Κατά συνέπεια, από την λήψη του παρόντος εγγράφου δεν θα προγραµµατίζονται πλέον περιστατικά για τις επιτροπές έγκρισης Μαγνητικής Τοµογραφίας που λειτουργούν σε διάφορες Μονάδες Υγείας και Νοσοκοµεία του ΙΚΑ. Τα περιστατικά που έχουν προγραµµατιστεί µέχρι τη λήψη του εγγράφου θα ακυρωθούν, µε τηλεφωνική ειδοποίηση των ασθενών και θα αντιµετωπισθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν από την Μονάδα υγείας των ασθενών. Η κατάργηση των ειδικών επιτροπών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτελέσει αφορµή για αύξηση της ζήτησης των Μαγνητικών Τοµογραφιών. Επισηµαίνουµε ότι η ζήτηση των εξετάσεων παρακολουθείται µέσω του Συστήµατος ιαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ ΖΥΥ-184) και κατά συνέπεια είναι δυνατός ο έλεγχος αυξηµένης παραποµπής από κάποιους γιατρούς. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 1) Οι εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίας θα αναγράφονται, όπως µέχρι σήµερα, στο έντυπο εξετάσεων υψηλού κόστους, από ειδικευµένους

2 θεραπευτές γιατρούς του ΙΚΑ. Κάθε γιατρός θα περιορίζεται στην αναγραφή εξετάσεων της ειδικότητάς του, αποκλειστικά και µόνον στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι αναγκαίες ιατρικές ενδείξεις. 2) Για να καταλήξει ο γιατρός στη ζήτηση της Μαγνητικής Τοµογραφίας, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρουµε παρακάτω στον πίνακα (2), θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο απλούστερος κλινικοεργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος, σύµφωνα µε την ισχύουσα διεθνή ιατρική πρακτική. 3) Τα παραπεµπτικά θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένα, συµπληρωµένα σε όλες τις ενδείξεις τους, και θα φαίνονται µε σαφήνεια όλα τα στοιχεία του ασφαλισµένου. Στο παραπεµπτικό Μαγνητικής Τοµογραφίας θα περιγράφονται υποχρεωτικά τα αποτελέσµατα των πορισµάτων των διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν προηγηθεί, βάσει των οποίων προκύπτει η αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση του ασθενούς µε Μαγνητική τοµογραφία. Σε περίπτωση που τα παραπεµπτικά δεν είναι πλήρως αιτιολογηµένα και συµπληρωµένα σε όλες τους τις ενδείξεις (ιδιαίτερα όσον αφορά τα πορίσµατα των εξετάσεων που έχουν προηγηθεί), οι εξετάσεις δεν θα εγκρίνονται από τους ιευθυντές των Μον. Υγείας και τους ελεγκτές των Νοσοκοµείων. Σε περίπτωση που εγκριθούν δεν θα πραγµατοποιούνται από τα συµβεβληµένα εργαστήρια και δεν θα πληρώνονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ και τα τµήµατα Παροχών.

3 4) Τα παραπεµπτικά των εξετάσεων εξωτερικών ασθενών θα εγκρίνονται υποχρεωτικά από τον ιευθυντή της Μονάδος Υγείας, ενώ των νοσηλευοµένων σε Νοσοκοµείο του ΙΚΑ από τον ιευθυντή της κλινικής που νοσηλεύεται ο ασθενής. Μόνον σε περίπτωση απουσίας τους µπορούν να εγκρίνονται από τον νόµιµο αναπληρωτή τους. Μαγνητικές Τοµογραφίες που ζητούνται κατά την διάρκεια του απογευµατινού ωραρίου θα εγκρίνονται από τον υπεύθυνο γιατρό του απογευµατινού ωραρίου. 5) Μαγνητικές Τοµογραφίες νοσηλευοµένων ασθενών σε Κρατικά Νοσοκοµεία και Ιδιωτικές Κλινικές θα πραγµατοποιούνται ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη γνωµάτευση, υπογεγραµµένη από τον ιευθυντή της κλινικής που νοσηλεύεται ο ασθενής, και έγκριση του ελεγκτή γιατρού του ΙΚΑ στο Νοσοκοµείο ή την Κλινική, αφού επισκεφθεί τον ασθενή, ελέγξει τον φάκελο νοσηλείας και συµφωνήσει µε την αναγκαιότητα της εξέτασης. Ο ελεγκτής του ΙΚΑ θα κρατά φωτοτυπία κάθε εγκριτικής γνωµάτευσης και στο τέλος του µήνα θα τις παραδίδει στον ιευθυντή της Μονάδος Υγείας που ανήκει, µε το συγκεντρωτικό µηνιαίο στατιστικό πίνακα (επισυνάπτεται υπόδειγµα του πίνακα 1 ). Στη Μονάδα θα γίνεται σύγκριση µε τις υποβαλλόµενες κάθε µήνα εξετάσεις για πληρωµή από κάθε εργαστήριο (για τις Μονάδες που υπάρχουν συµβάσεις Μαγν. Τοµογραφιών). Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται µε προσοχή σε ειδικό αρχείο προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος από την ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ. Οι ιευθυντές των Μονάδων Υγείας οφείλουν να παρακολουθούν τον αριθµό των εξετάσεων που εγκρίνονται και να παρεµβαίνουν όταν

4 διαπιστώνουν υπερβάσεις, ενηµερώνοντας άµεσα και τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ιοίκησης. Φωτοτυπία του µηνιαίου στατιστικού δελτίου νοσηλευοµένων ασθενών (πίνακας 1) θα αποστέλλεται κάθε µήνα στην Υπηρεσία µας µε τις αναγκαίες επισηµάνσεις του ιευθυντή. 6) Για κάθε ασθενή αναγράφεται και εγκρίνεται µία µόνον Μαγνητική Τοµογραφία και σε εξαιρετικές µόνον περιπτώσεις, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση έως δύο εξετάσεις. Σε καµία περίπτωση δεν αναγράφονται δύο παραπεµπτικά ταυτόχρονα ή σε σύντοµο χρόνο για τον ίδιο ασθενή. 7) Είναι υποχρεωτική η αναγραφή της εξέτασης στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισµένου (και επί εξωτερικών ασθενών και επί νοσηλευοµένων), ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του χρόνου επανάληψης της εξέτασης. Ο ιευθυντής της Μονάδος ή ο ελεγκτής του Νοσοκοµείου ΙΚΑ που εγκρίνει την εξέταση, παράλληλα µε τον έλεγχο για την αναγκαιότητά της, θα προσυπογράφει και επί του βιβλιαρίου ασθενείας όπου αναγράφεται η εξέταση (ηµεροµηνία-υπογραφή σφραγίδα), εφ όσον βεβαίως εγκρίνει την εξέταση, άλλως θα σηµειώσει ότι δεν εγκρίνεται. 8) Η αναγραφή των ζητουµένων εξετάσεων Μαγνητικής Τοµογραφίας Μαγνητικής Αγγειογραφίας από τους γιατρούς πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά σύµφωνα µε το ονοµατολόγιο που καθιερώθηκε µε την Υ7/9212/1994 Υπουργική απόφαση η οποία είχε κοινοποιηθεί στις επιτροπές Μαγνητικών Τοµογραφιών που καταργούνται. Μόνον αυτές

5 οι εξετάσεις Μαγν/κής Τοµογρ. πρέπει να αναγράφονται από τους γιατρούς µας και να εγκρίνονται από τους ιευθυντές των µονάδων και τους ελεγκτές των Νοσοκοµείων. Επισυνάπτουµε λοιπόν το Γ32/131/ έγγραφό µας (καθιέρωση ονοµατολογίου Μαγνητικών Τοµογραφιών και Αγγειογραφιών) και παρακαλούµε να χορηγηθεί από ένα αντίγραφο σε κάθε γιατρό που έχει δικαίωµα αναγραφής Μαγνητικών Τοµ. καθώς και στους ελεγκτές του ΙΚΑ στα Νοσοκοµεία και τις Ιδιωτ. Κλινικές. Σηµειώνουµε ότι εάν δεν εφαρµοσθεί η ορολογία των εξετάσεων που αναφέρεται στο ονοµατολόγιο δεν µπορούν να προγραµµατισθούν τα ραντεβού των εξετάσεων µέσω Σ ΖΥΥ(184) και δεν µπορούν να πληρωθούν τα συµβεβληµένα εργαστήρια. Για την διευκόλυνση των θεραπευτών γιατρών και των ελεγκτών του ΙΚΑ αλλά και των ιευθυντών που εγκρίνουν τελικά την εξέταση, παραθέτουµε τον πίνακα (2) µε τις Μαγνητικές Τοµογραφίες που µπορούν να αναγράφονται χωρίς να απαιτείται προηγουµένως η διενέργεια αξονικής τοµογραφίας, εφ όσον βεβαίως συντρέχουν όλες οι αναγκαίες ιατρικές ενδείξεις και περιγράφονται στο παραπεµπτικό. Ο πίνακας (2) πρέπει επίσης να διανεµηθεί σε όλους τους γιατρούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται η ιατρική διερεύνηση του ασθενούς µε απλούστερα διαγνωστικά µέσα, και µόνον όταν από αυτά τεκµηριώνεται επιστηµονικά θα ζητείται επικουρικά και η Μαγνητική τοµογραφία. Οι Μαγνητικές τοµογραφίες που προγραµµατίζονται µέσω του Σ ΖΥΥ (184), θα προγραµµατίζονται πλέον βάσει του παραπεµπτικού (εξετάσεων υψηλού κόστους) και δεν θα απαιτείται η γνωµάτευση των επιτροπών MRI που καταργούνται.

6 Με ευθύνη των ιευθυντών παρακαλούµε να ενηµερωθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι µε υπογραφή και ιδιαίτερα: α) οι θεραπευτές γιατροί-οι ελεγκτές του ΙΚΑ στα Νοσοκοµεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές καθώς και οι υπάλληλοι στις Γραµµατείες των Μονάδων Υγείας β) Τα τµήµατα Παροχών και τα Οικονοµικά τµήµατα που εκκαθαρίζουν τις σχετικές δαπάνες. γ) Τα συµβεβληµένα εργαστήρια Μαγνητικής Τοµογραφίας σε Μονάδες Υγείας της Επαρχίας.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ :... ΕΤΟΣ : ΜΗΝΑΣ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Συµπληρώνεται ένα έντυπο για κάθε Νοσοκοµείο ή Ιδιωτική Κλινική) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ 1. Έλεγχος Υπόφυσης 2. Έλεγχος µηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας, αποµυελινωτικής νόσου, λευκοεγκεφαλοπάθειας 3. Εκτίµηση ή επανεκτίµηση µετά συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία όγκων εγκεφάλου, µυελού, οφθαλµικών κόγχων. 4. Προεγχειρητικά σε λειτουργικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις για νευρολογικά νοσήµατα(επιληψία Parkinson) 5. Επί διπλωπίας 6. ΑΕΕ στελέχους, Αιφνίδια θρόµβωση ΚΝΣ σε άτοµα <60 ετών. 7. Επιληψία 8. Έλεγχος Μυελίτιδας (φλεγµονώδους, ΜS, ΣΕΛ,κλπ) 9. Μαγνητική Αγγειογραφία εγκεφάλου, καρωτίδων εξαγώνου του willis, κόλπων και φλεβών εγκεφάλου και θρόµβωση φλεβωδών κόλπων ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑ 1. Έλεγχος προστάτη (µελέτη του ίδιου του αδένα όχι των µεταστάσεων) 2. Έλεγχος τραχήλου µήτρας 3. Έλεγχος όσχεου

9 4. Σταδιοποίηση καρκίνου κύστεως στην ελάσσονα πύελο (για έλεγχο επέκτασης πέραν του τοιχώµατος) 5. Έλεγχος εγκύων ΚΑΡ ΙΑ 1. Έλεγχος καρδιάς (περικαρδίτιδας) ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 1. Έλεγχος χόνδρων, συνδέσµων, αρθρώσεων, τενοντίτιδας, οστεοχονδρίτιδας 2. Επίµονη ή υποτροπιάζουσα µονοαρθρίτιδα µεγάλης αρθρώσεως. 3. Κακώσεις µυών (θλάσεις ρήξεις αιµατώµατα) 4. Έλεγχος Μυοσιτίδων, µυοπαθειών, 5. Κακώσεις αρθρώσεων άνω και κάτω άκρων µε αρνητική α/α 6. Οξέα µετατραυµατικά επεισόδια διατοµών νωτιαίου µυελού ή ιππουριδικής συνδροµής. 7. Άσηπτες νεκρώσεις οστών (σκαφοειδούς, ισχύων, γόνατος, 8. Όγκοι µαλακών µορίων Ειδικότερα: Γόνατο Βλάβες µηνίσκου, κακώσεις ρήξεις χιαστών, αστάθεια συνδεσµικές βλάβες, υµενίτιδα χονδροπάθεια, σηπτική αρθρίτιδα αίµαθρο.

10 Μακρά οστά Όγκοι µακρών οστών και µαλακών µορίων, οστεοµυελίτιδα, άσηπτες νεκρώσεις Ώµος Ρήξη µυοτενοντίου πετάλου, εξάρθρηµα ώµου, σύνδροµο υπακροµιακής πρόσκρουσης, βλάβη του χόνδρου της κεφαλής του βραχιονίου και ωµογλήνης. Σ Σ Επί υποτροπής συµπτωµάτων σε µετεγχειρητικές καταστάσεις.. Ισχίο Χόνδρινη βλάβη κεφαλής µηριαίου-κοτύλης, άσηπτη νέκρωση κεφαλής µηριαίου, σηπτική αρθρίτιδα. Επώδυνο ισχίο σε συνδυασµό µε αυξηµένους δείκτες φλεγµονής στα πλαίσια αυτοάνοσου νοσήµατος Αγκώνας Συνδεσµικές βλάβες αστάθεια, βλάβες χόνδρου, σηπτική αρθρίτιδα Πηχεοκαρπική Συνδεσµικές βλάβες, άσηπτη νέκρωση οσταρίων καρπού, καθυστερηµένη πώρωση καταγµάτων σκαφοειδούς, ρήξη τρίγωνου χόνδρου, σηπτική αρθρίτιδα

11 Άκρα χείρα Συνδεσµικές βλάβες φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων Ποδοκνηµική Συνδεσµικές κακώσεις Π Κ Άσηπτη νέκρωση οσταρίων ταρσού. Σηπτική αρθρίτιδα.

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ Συµπλήρωση-Τροποποίηση της διαδικασίας για διενέργεια Μελέτης Άπνοιας Ύπνου και χορήγησης αναπνευστικών συσκευών (C PAP, Bi PAP) Καθορισµός αποδοτέου ποσού» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ Στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο.

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ σελ. 2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σελ. 6 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σελ. 8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 9 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 11 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 13 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ σελ.14 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα