E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι"

Transcript

1 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student the School Architecture Technical Crete Kε άλαι Τοις Εντευξομένοις ή Εθνικού Συντάγματος και δικαίου της Ε.Ε. Του κ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Introductory approach: Defining the concept ANTISTHENIS, 1. Introductory Η ειδικ τερη approach: the Καθηγητού ancient σ έση Defining Greek Μετ. Εθνικ ύ Πρ. philosop, the Σπ. Παντείου concept Συντάγµατ ς (444 Πανεπιστ. BC - Κοιν. 370 και BC, Πολιτ. Athens), Επιστ., ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 Μετ. BC Πρ. Σπ Πανεπ. BC, Αθηνών among ι ικητικ ύ ot wise itage δικαί υ he left us, he established a great principle : Athens), among ot wise itage he και εντ ς left Μετ. us, Πρ. τ υ he established Σπ. πλαισί υ Νομικής Πανεπ. της a great ΝΕΑΠΟΛΙΣ, σ έσης principle : Πάφος, acquisition knowledge starts with the definition the content concepts. the acquisition Based, tefore, Εθνικ ύ knowledge on Συντάγµατ ς Ex this starts principle with the in definition και Ch. a first, δικαί υ L., U.L. Bruxelles, if not the final, content της Ex approach, Ε.Ε. Int. I.I.A.P., Paris concepts. the term gentrification Based, tefore, 1 ( urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not the final, area approach, Planning) the term (or Sociology gentrification as well), 1 ( as the urban refining gentrification) a city is area, indicated the removal (in the from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), Α. social Σ έσεις εθνικ ύ usually Συντάγµατ ς low-income και δικαί υ the placement της E.E. the operation art galleries, restaurants, etc. However this change, te regardless artists, whatever the operation Eπ ot αυτών consequences art σηµειών νται galleries, restaurants, has, τα results ε ής, etc. λ γω also However τ υ rising ιδιά ντ ς this change, l prices τ υ regardless ητή- ( the potential whatever µατ ς: relative ot speculation). consequences has, results also rising l prices ( the potential The term Mε relative δεδ µέν gentrification speculation). τ στ ι εί, τι at first ι αρ ικές in the UK τρεις in K ιν τητες early 1960s (EKAX, it refers to the then The term gentrification at first in the UK in early 1960s it refers to EOK, observed EKAE), trend η µετέπειτα wealthy E.E., people εδρά νται to buy σε property σειρά α ιών in poor ( πως areas London, the then upgrade observed them, trend stay themselves wealthy sometimes people to te buy property thus old in poor residents areas are London, εκείνες upgrade των θεµελιωδών them, stay themselves ελευθεριών, sometimes της αλληλεγγύης, te thus των old θεµελιωδών being indirectly squeezed. residents are being A description indirectly ατ µικών squeezed. this δικαιωµάτων phenomenon κ.ά.), is included πρέπει να in θεωρηθεί the work ως Sociologist αναγκαί Ruth GLASS A παρεπ µεν, description at the same τι period, this αυτές phenomenon while ( ι τρεις similar K ιν τητες is situations included δηλαδή, in were the recorded work η E.E.), Sociologist in επεδίωκαν in Western και at the επιδιώκ υν same countries, period, την by while ot υλ π ίηση similar Researcs. των situations ιδρυτικών were (και recorded µεταγενέστε- in ot major ot major Ruth cities GLASS cities Since ρων) Western then, στ ων the countries, και issue σκ πών has by preoccupied ot τ υς µ ν ν Researcs. µέσω several καν νων scholars δικαί υ 1 for και its ιmore comprehensive Since then, the approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from the for various its more µέσω µη ανισµών ισ ύ ς και ιαίας επι λής. interpretations comprehensive the approach phenomenon are being gentrification, summarized the below, following: from the various interpretations Eάν δε, In a sense, the πέραν phenomenon the phenomenon τ υ ως άνω is due συστήµατ ς to gentrification, α ιών, a trend a new the category following: λη θεί υπ ψει, social groups τι ι τρείς K ιν τητες, η E.E., είναι «πρ ϊ ντα» ελεύθερης επιλ γής to return to the city, leaving the purlieus for several reasons: high costs in money time των to ενδια ερ µένων travel from the purlieus Mερών to υπ downtown, καθεστώς ειρήνης, work µακράν place is, «ιαίων The safety άνωθεν term at comes the επιταγών» distributed from Sociologist και residencies µακράν Ruth GLASS, π λεµικών outside town συγκρ ύσεων, centres, Ruth search GLASS τ τε for was ηbetter born in lack the sense 1. Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services ανάγκη health, για ένα education, ίδι και entertainment «ιδιά ν» σύστηµα at the heart καν νων the δικαί υ, city, (possibly) τ Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 she published to anot studies approach, regarding the city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in the 1. Bλ. informal College ενδεικτικώς: London, effort by Yπ θεση she Schrader, continued Συλλ γή social 1989, research. σ Yπ θεση 10th selling C-97/91, edit. Wil. real Borelli, COLLINS estate, Aπ αση etc., SONS for AND the της Co depreciation 3/12/1992. Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

2 2 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, π ί θα διέπει την εν γένει λειτ υργία τ υς παρίσταται ως κατεπείγ υσα και επι ε ληµένη. T «ιδιά ν» τ υ δικαιϊκ ύ συστήµατ ς της Eυρωπαϊκής Ένωσης δικαι λ γείται εκ τ υ γεγ ν τ ς, τι τ ύτ περιλαµ άνει, ως εκ τ υ π ικίλ υ εύρ υς Harvard των θεµάτων,, τα Graduate π ία καλείται School να Design, καλύψει Student, και να ρυθµίσει, λα τα πεδία By Mr. τ υ George-Sp. ικαί υ 2 : C. ηµ σι ATHANASSOPOULOS ιεθνές Architect ίκαι, Iδιωτικ ιεθνές ίκαι, ηµ σι Student ίκαι the ( ίκαι School Aνταγωνισµ ύ, Eργατικ ίκαι κ.λ.), Iδιωτικ ίκαι (Γενικές Technical Aρ ές, Eν - Crete Architecture 1. ικ, Introductory Eµπράγµατ ) approach: κ.λ.. Defining H ευρύτητα the µως concept αυτή τ σ ν των υπ ρύθ- 1. µιση Introductory θεµάτων, σ ν approach: και των Defining επ αυτών the concept ρυθµίσεων, δηµι υργεί σειρά ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 BC BC, Athens), ANTISTHENIS, σηµαντικών πρ ληµάτων the ancient καταγρα ής, Greek philosop, ερµηνείας (444 BC και - ε αρµ γής among ot wise itage he left us, he established a great principle : 370 BC, Athens), acquisition among και λειτ υργεί ot knowledge wise «απ τρεπτικώς» itage starts he with left the us, επί definition he συγγρα ικ ύ established the συστηµατικ ύ content a great principle : concepts. επιπέδ υ. tefore, Aπ δει η knowledge on δε this starts τ υ principle τελευταί υ with the in definition a τ ύτ υ first, if not στ ι εί υ the final, content approach, απ τελεί concepts. the τ term the acquisition Based, gentrification Based, γεγ ν ς, tefore, 1 τι ( τ urban εγ είρηµα on this gentrification) principle των ε δ µήκ ντα is in indicated a first, if συγγρα έων (in not the final, area approach, ι Planning) π ί ι the term (or Sociology gentrification συνέτα αν as well), 1 ( τ as έτ ς the urban refining 1969 gentrification) µ.x. την a city πρώτη is area, indicated Έκθεση the removal (in επί the from τ υ area Droit this, Planning) (in des various (or ways), Sociology Communautés social as well), as Européennes the usually refining low-income δεν a έ ει city επαναλη θεί area, the the removal placement µέ ρι from τ ύδε, te this, υπ (in artists, various the ways), operation την αυτή social τ υλά ιστ ν art galleries, usually restaurants, «πτική». low-income Bε αίως, etc. However επί the µέρ υς this placement change, µ ν γρα ίες te regardless artists, whatever the (λίαν operation ot α ι λ γες consequences art galleries, ενί τε...) restaurants, has, καλύπτ υν results etc. also σειρά However rising σηµαντικών this change, l prices θεµάτων, regardless ( the potential whatever ot consequences has, results also rising l prices ( the και ιδίως relative εκείνων speculation). τα π ία είτε η π λιτική «σκ πιµ τητα» πρ τάσσει potential The relative speculation). The term term έναντι gentrification gentrification άλλων, είτε η τρέ υσα at first in at first in δραστηρι τητα the UK in early 1960s the UK in early και 1960s πρακτική it refers to the then observed trend wealthy people to buy property in poor it areas refers to the εντ ς then observed τ υ ευρωπαϊκ ύ trend ώρ υ wealthy «αναδεικνύει» people to buy ως property επείγ ντα, in ως poor επίκαιρα, London, upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents areas are being London, indirectly upgrade ως κύρια. squeezed. them, stay themselves sometimes te thus old residents are being A description indirectly Πρ ς λα squeezed. αυτά this phenomenon συναρτάται is σειρά included σηµαντικών in the work άλλων Sociologist θεµάτων, Ruth GLASS A πως description at the η πληθώρα same period, this των phenomenon while γλωσσών, similar στις is situations included π ίες in were πρέπει the recorded work να διατυπώνωνται in Western at ι the ρυθµίσεις same countries, period, και by ι while ot καν νες, similar Researcs. ι situations ετερ κλητες were και recorded ενδε µένως in ot major Sociologist in ot major Ruth cities GLASS cities Since αλληλ αναιρ ύµενες Western then, the countries, issue has εθνικές by preoccupied ot ν µ θεσίες, Researcs. several ι π λιτικές scholars επιλ γές for των its more comprehensive Since επί µέρ υς then, Eθνικών the approach issue Kυ ερνήσεων, has are preoccupied being summarized ( ι π ίες several πιθαν ν below, scholars να from «συγκρ ύωνται» µε την «άλλη» π ρεία the for various its more interpretations comprehensive the approach phenomenon are being gentrification, summarized the below, following: from the various interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due 2 των ευρωπαϊκών µη ανισµών), ι to gentrification, a trend a new the category following: γεωγρα ικές ιδιαιτερ τητες των Eταίρων, ι π ίες (πιθαν ν) social ναgroups to return «κατευθύν υν» to the city, πρ ς leaving διά ρες the purlieus θεωρήσεις for several την reasons: κ ινή π λιτική high costs κ.λ.. in money time to travel from the purlieus to downtown, work place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in 2. Bλ. σ ετικώς: Yπ θεση 6/64, Costa κατά Enel, Συλλ γή , Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth σ Unemployment. Yπ θεση 14/68, The same Walt year Wilhelm she left κ.ά., Germany Συλλ γή 1969 after continuous -1971, σ.1. Yπ θεση living 106/77, research cost Simmenthal,, withdrawal in Geneva, Συλλ γή Prague, from 1978, London private σ. 239.Yπ θεση car New easier York she access 826/79, came to back Mireco, markets, to London, Συλ- etc. movements for lower studies in According 1943 λ γή she 1980, published to σ. anot 643. studies Yπ θεση approach, regarding 170/88, the city Ford phenomenon planning. Espana, In Συλλ γή 1950 is due she to became 1989, a systematic σ. teac in the informal College London, effort by she continued Yπ θεση work are characterized C-13/91, υπ θεση by a passion C-113/91, for justice. Debus, See Aπ. also: COLLINS της 4/6/1992. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

3 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Β. Τ πρωτ γενές δίκαι της Ε.Ε. T πρωτ γενές, λ ιπ ν, δίκαι της E.E. συγκρ τ ύν ενδεικτικώς: H Συνθήκη για την ίδρυση της Eυρωπαϊκής K ιν τητας Άνθρακα και Xάλυ α (EKAX), 1951 µ.x. H Συνθήκη για την Harvard ίδρυση, της Eυρωπαϊκής Graduate Oικ ν µικής School Design, K ιν τητας (EOK), 1957 µ.x.. By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student, H Συνθήκη για την ίδρυση της Eυρωπαϊκής Student K ιν τητας the School Aτ µικής Architecture Eνέργειας (EKAE), 1957 µ.x.. Technical Crete 1. Introductory H Σύµ αση approach: τρ π π ίησης Defining διατά εων the concept τ υ πρ ϋπ λ γισµ ύ και η ANTISTHENIS, 1. Σύµ αση Introductory συγ ώνευσης, approach: the ancient 1979 Defining Greek µ.x.. philosop, the concept (444 BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot H Συνθήκη wise itage και the η ancient Πρά η he left Greek πρ σ ώρησης us, he philosop, established της ανίας, (444 a great BC της - principle : 370 Iρλανδίας BC, Athens), acquisition among και τ υ ot Hνωµέν υ knowledge wise itage Bασιλεί υ, starts he with left 1972 the us, definition µ.x.. he established the content a great concepts. the acquisition Based, H tefore, Συνθήκη knowledge και on this η Πρά η starts principle with πρ σ ώρησης the in definition a first, της if not Eλλάδ ς, the final, content approach, 1979 µ.x.. concepts. the term gentrification Based, H Συνθήκη tefore, 1 ( urban on this principle in a first, if not final, approach, the term gentrification 1 για την gentrification) Γρ ιλανδία, 1984 is indicated µ.x.. (in the area Planning) (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in the area Planning) (or H as Συνθήκη well), as και the η refining Πρά η πρ σ ώρησης a city area, the της removal Iσπανίας from και this, της Π ρτ γαλλίας, social 1985 µ.x.. (in various ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), the operation art galleries, usually restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation H ot Eνιαία consequences art Eυρωπαϊκή galleries, restaurants, Πρά η, has, results 1986 etc. µ.x.. also However rising this change, l prices regardless ( the potential whatever H relative Συνθήκη ot speculation). consequences τ υ Mάαστρι τ, has, 1992 results µ.x.. also rising l prices ( the potential The term H relative Συνθήκη gentrification speculation). και η Πρά η πρ σ ώρησης at first in the UK της in Aυστρίας, early 1960s της Φινλανδίας term observed και της gentrification Σ υηδίας, trend 1995 is wealthy found µ.x.. at people first in the to buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to London, the then H upgrade observed Συνθήκη them, τ υ trend stay Άµστερνταµ, themselves wealthy 1997 sometimes people µ.x. to te buy property thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents are it refers to the then The H Συνθήκη squeezed. της Nίκαιας, 2001 µ.x. being A description indirectly squeezed. A description H Συνθήκη της this this Λισσα ώνας phenomenon phenomenon ή is Mεταρρυθµιστική included in the work is included in the Συνθήκη, Sociologist work Sociologist 2007 µ.x. 3 Ruth GLASS at the same period, while similar situations were recorded in ot major Ruth GLASS H at Συµ ωνία the same period, «Ένωση while για την similar Mεσ γει», situations 2008 cities in Western countries, by ot Researcs. were 4. recorded in ot major cities Since Oι Western then, Πρά εις the countries, issue των M νίµων has by preoccupied ot Aντιπρ σώπων Researcs. several των scholars Kυ ερνήσεων for των its more comprehensive Since Kρατών then, Mελών the approach ως issue Mελών has are preoccupied τ υ being Συµ υλί υ summarized several κ.ά. below, scholars from the for various its more interpretations comprehensive Tα εν λ γω the approach κείµενα phenomenon περιλαµ άν υν, are being gentrification, summarized ως εικ ς, the τις below, following: ασικές from αρ ές the για various interpretations In τ υς a sense, στ υς, the phenomenon τ υς the phenomenon σκ π ύς, is due την to εν gentrification, a γένει trend ργάνωση, a new the category την following: λειτ υργία social και groups to return ωρισµένα to the θέµατα city, leaving ικ ν µικ ύ the purlieus δικαί υ, for several διαγρά ντα reasons: high τα costs ( ι νεί) in money time συνταγµατικά to travel from πλαίσια the purlieus τ υ λ υ to ενιαί υ downtown, ευρωπαϊκ ύ work ικ δ µήµατ ς. place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 3. health, Bλ. Kωνστ. education, ΓE. AΘANAΣOΠOYΛOΣ: entertainment at the Eυρωπαϊκή heart the Ένωση: city, (possibly) ρά- Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies µατα living και research cost πρ σδ κίες., withdrawal in Geneva, EΠIΘEΩPHΣH Prague, from London private AΠOKENTPΩΣHΣ, car New easier York she access came to back TOΠIKHΣ markets, to London, etc. in According 1943 AYTO IOIKHΣHΣ she published to anot studies KAI approach, regarding ΠEPIΦEPEIAKHΣ the city phenomenon planning. In ANAΠTY HΣ is due she to became a systematic Aθήναι, teac in the 2008, τ.52, informal College σ.1 επ µ. London, effort by she continued 10th selling edit. 4. Wil. Bλ. real COLLINS λεπτ µέρειες estate, etc., SONS for στ AND the ανωτέρω Co depreciation Ltd. London ανα ερ µεν initially WIKIPEDIA: κείµεν. part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

4 4 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Aναλυτική ανα ρά και λεπτ µερείς ρυθµίσεις επί παντ ς θέµατ ς ενδια έρ ντ ς πιθαν ν την Eυρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν δυνατ ν να περιλαµ άνωνται στις ως άνω Συνθήκες και Πρά εις, δεδ µέν υ, τι η ν µική συστατική κατασκευή των K ιν τήτων αρ ικώς και της Ένωσης µετέπειτα ήταν Harvard αναγκαί, να στηρι θεί Graduate σε School «αρ ές» Design, και «ρυθ- Student, µίσεις» µ νίµ υ και διαρκ ύς By αρακτήρα, Mr. George-Sp. µακράν C. ATHANASSOPOULOS τ υ κινδύν υ Architect συ νών αλλαγών και τρ π π ιήσεων επι ληθησ µένων Student the School ε ίας δήπ τε ε ωγεν ύς αιτίας, (π λιτικές επιλ γές των Technical Kυ ερνήσεων των Crete Architecture 1. Xωρών Introductory Mελών, approach: τρέ υσες Defining σκ πιµ τητες, the concept π λιτικές και ικ ν µικές 1. συγκυρίες, Introductory «άτυπες» approach: συµµα ίες Defining εντ ς the των concept κ λπων των K ιν τήτων ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, και ot της Ένωσης wise itage κ.ά.). the ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among Oι ot λεπτ µερείς knowledge wise itage starts ρυθµίσεις he with left the και us, definition he η συ νή established αλλαγή the content a great στρατηγικών, concepts. the acquisition Based, π λιτικών, tefore, knowledge µέτρων on this και starts principle ρυθµίσεων with the in έ ει definition a first, εναπ τεθεί if not the final, απ content approach, τ υς εµπνευστές και tefore, 1 ( ιδρυτές urban on τ υ this gentrification) ευρωπαϊκ ύ principle is in indicated ικ δ µήµατ ς a first, if (in not the final, area στ approach, λεγ µεν Planning) the term (or concepts. the term gentrification Based, Sociology gentrification «παράγωγ» as well), 1 ( as δίκαι, the urban refining λ γω gentrification) της ευελι ίας a city is area, indicated και the της removal (in ευ έρειας the from area κατάργησης, social ανάκλησης, as well), as the ή usually τρ π π ίησης, refining low-income a city την area, π ία the the αυτ removal placement ως εκ from της te this, ύσης (in artists, various this, Planning) (in various (or ways), Sociology the ways), operation τ υ «εµπεριέ ει». social art galleries, usually restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation Πάντως, ot consequences art περί galleries, τ πρωτ γενές restaurants, has, results εν etc. γένει also However δίκαι, rising this των change, l K ιν τήτων prices regardless ( the potential whatever ot consequences has, results also rising l prices ( the αρ ικώς relative και speculation). της Ένωσης µετέπειτα, ανακύπτει σειρά θεµάτων, τινά potential The relative speculation). The των term term π ίων gentrification gentrification επισηµαίν νται διά at first at ρα έων in the first in the εν UK UK συνε εία. in early 1960s it refers to the then observed trend wealthy people to buy in property early 1960s in poor it areas refers to the then T observed πρώτ ήτηµα trend π υ wealthy ανακύπτει people είναι to buy επακρι ής property καθ ρισµ ς London, upgrade them, stay themselves sometimes te thus old in poor residents areas are being London, τ υ indirectly ρ ν υ upgrade squeezed. έναρ ης them, stay της themselves ισ ύ ς εν ς sometimes καν να δικαί υ te εκ thus των old λεγ µένων description indirectly καν νων squeezed. πρωτ γεν ύς this phenomenon αρακτήρα. is included H τρέ υσα in the work κ ιν τική Sociologist πρα- Ruth residents are being A GLASS A κτική description at the ταυτί ει same τ ν period, this ρ ν phenomenon while έναρ ης similar is µε situations included τ ρ νικ in were the σηµεί recorded work κατάθεσης Sociologist in ot major Ruth cities GLASS των in Western εγγρά ων at the same countries, κύρωσης period, by while ot µίας Συνθήκης similar Researcs. situations κ.λ. υπ were τ υ recorded τελευταί υ in ot συµ- major cities Since αλλ µέν υ Western then, the Kράτ υς countries, issue has Mέλ υς by preoccupied ot στα Researcs. αρµ δια several για scholars την εν λ γω κατάθεση ργανα. then, the approach E υπακ ύεται, issue has are preoccupied being τι η summarized κύρωση several Συνθήκης below, scholars κ.λ. from υπ the for Kρά- various its more for its more comprehensive Since interpretations comprehensive τ υς Mέλ υς the approach συντελείται phenomenon are κατά being gentrification, τ υς summarized καν νες the τ υ below, following: εσωτερικ ύ from the τ υ various interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due to gentrification, a trend a new the category following: δικαί υ, ι π ί ι δυνατ ν να είναι και εντελώς διά ρ ι πρ ς social τ υς groups to return αντίστ ι υς to the city, άλλ υ leaving Kράτ υς the purlieus πρ σεπικυρ ύντ ς for several reasons: ή πρ σ ωρ ύντ ς high costs in money time to travel from the purlieus to downtown, work place is, lack the στην ίδια Συνθήκη. Eπ αυτ ύ είναι αρακτηριστική η περίπτωση sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, κύρωσης she της made Συνθήκης first studies. τ υ Mάαστρι τ: In 1932 she published η Eλλάδα an important εκύρωσε study τηνentitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower Συνθήκη studies living research cost µε, withdrawal ν µ (N.2077/1992), in Geneva, Prague, from London private η ανία car µε New easier δηµ ψή ισµα York she access came to back markets, κ.λ.. O to London, etc. in According 1943 διά ρ ς she published to τρ π ς anot studies κύρωσης approach, regarding δεν the δηγεί city phenomenon planning. ε αίως In 1950 σε is due δια ρ π ιήσεις she to became a systematic teac in the εγκυρ τητας informal College της London, effort ιδρυτικής by she συµµετ ής continued ή της social εκ research. των υστέρων πρ σ ώρησης 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, σε Συνθήκη etc., SONS for AND κ.λ.. the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

5 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Σε αντίθεση µε τ θέµα έναρ ης της ισ ύ ς των Συνθηκών κ.λ., τ θέµα λή ης της ισ ύ ς είναι ε αρ ής διευθετηµέν : η ισ ύς της Σύµ ασης της EKAX ε έπνεε τ ν Σεπτέµ ρι τ υ έτ υς 2002 µ.x., ενώ δεν πρ ε λέπετ καταληκτική ηµερ µηνία για την EOK και την EKAE και η Συνθήκη τ υ Mάαστρι τ Harvard έ ει, συνα θεί Graduate για απερι ριστ School ρ νικ Design, διάστηµα (Tίτλ ς VII, Tελικές διατά εις, By Mr. άρθρ George-Sp. O της Συνθήκης). C. ATHANASSOPOULOS Architect Student, Έτερ θέµα συνιστά η «συνάρτηση» των Student Συνθηκών the κ.λ. School πρ ς άλληλες: ι Συνθήκες δεν «συµπληρών υν ερµηνευτικώς» Technical άλληλες, η δε Crete Architecture 1. µετα ύ Introductory αυτών approach: σ έση ισ ύ ς, Defining σε περίπτωση the concept ρυθµίσεων της αυτής τυπικής Introductory µ ρ ής, διέπεται approach: υπ Defining τ υ στ ι εί υ the concept «ρ ν ς», πως άλλως τε και 1. ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 BC BC, Athens), ANTISTHENIS, στα εθνικά δικαιϊκά the συστήµατα: ancient Greek η πρ ηγηθείσα philosop, (444 κατά BC ρ ν ρύθµιση among ot wise itage he left us, he established a great principle : BC, Athens), acquisition among υπ ωρεί ot knowledge στην wise επ µενη itage starts κατά he with left ρ ν, the us, definition he ενώ established πρ σθέτως the content a great λαµ άνεται principle : concepts. υπ the acquisition Based, ψει tefore, τ (ενδε µένως) knowledge on this starts principle υπάρ ν with the στ ι εί in definition a first, της if not lex the final, specialis content approach, στην concepts. υπ the term gentrification Based, ε αρµ γή tefore, 1 ( ρύθµιση. urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not the final, area approach, Planning) the term (or Sociology gentrification Σ ετικώς as well), 1 ( µε as the τ urban ήτηµα refining gentrification) της ιεραρ ικής a city is area, indicated σ έσης the removal (in των the περιλαµ αν µένων social στ as well), πρωτ γενές as the usually refining δίκαι καν νων, low-income a city σηµειώνεται, area, the the removal placement τι σε from περίπτωση te this, (in artists, various from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology the ways), operation αντιθέτων social ρυθµίσεων art galleries, usually µετα ύ restaurants, Συνθηκών low-income etc. However π.., η the ρ νικώς this placement change, µεταγενέστερη κατισ ύει ot consequences art te regardless artists, whatever the operation της galleries, ρ νικώς restaurants, πρ ηγηθείσης. has, results etc. also However rising this change, l prices regardless ( the potential whatever ot consequences has, results also rising l prices ( the Γ. relative Τ παράγωγ speculation). ή δευτερ γενές δίκαι της Ε.Ε. potential The term relative speculation). The E term άλλ υ, gentrification gentrification τ λεγ µεν παράγωγ at first in at first ή the in δευτερ γενές UK in early the UK in early δίκαι 1960s 1960s των τριών it refers to the then observed trend wealthy people to buy property in poor it areas refers to the K ιν τήτων then observed αρ ικώς trend και της wealthy Eυρωπαϊκής people Ένωσης to buy property µετέπειται in συγκρ τ ύν: London, upgrade them, stay themselves sometimes te thus old poor residents areas are being London, indirectly upgrade squeezed. them, stay themselves sometimes te thus old residents are being A description indirectly Oι Kαν νισµ ί squeezed. this 5 phenomenon. is included in the work Sociologist Ruth GLASS A description Oι at the Oδηγίες same 6 period,. this phenomenon while similar is situations included in were the recorded work Sociologist in ot major Ruth cities GLASS in Western Oι at Aπ άσεις. the same countries, period, by while ot similar Researcs. situations were recorded in ot major cities Since Oι Western then, Συστάσεις, the countries, issue ι Γνώµες. has by preoccupied ot Researcs. several scholars for its more comprehensive Since T then, ως άνω the approach δίκαι issue «παράγεται» has are preoccupied being summarized απ τα several διά ρα below, scholars ργανα from των the for K ιν τήτων, της Ένωσης, κατά την άσκηση των ανατεθεισών υπ των various its more interpretations comprehensive the approach phenomenon are being gentrification, summarized the below, following: from the various interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due to gentrification, a trend a new the category following: social groups to return to the city, leaving the purlieus for several reasons: high costs in money time 5. to Bλ. travel Yπ θεση from 31/78, the purlieus Bussone. to downtown, Συλλ γή 1978, σ work Yπ θεση place is, 177/78, lack the sense 1. Pigs The safety term Bacon. at comes the Συλλ γή distributed from Sociologist 1979/II, residencies Ruth σ. 77. GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 6. Bλ. health, Yπ θεση education, 103/88, entertainment Costanzo. Συλλ γή at the 1989, heart σ the Yπ θεση city, (possibly) C- Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies 221/88, living research Busseni. cost, withdrawal in Συλλ γή Geneva, Prague, 1990, from σ. London I private Άλλα car New θέµατα easier York she access λ. came στα: to back Kωνστ. markets, to London, ΓE. etc. in According 1943 AΘANAΣOΠOYΛOΣ: she published to anot studies approach, T regarding ίκαι the της city phenomenon Eυρωπαϊκής planning. In 1950 Ένωσης. is due she to became Nέα a systematic έκδ ση, teac in the Aθήναι, informal College 2008, και London, effort Kωνστ. by ΓE. she AΘANAΣOΠOYΛOΣ: continued H Συνθήκη για την 10th selling θέσπιση edit. Wil. real τ υ COLLINS estate, Συντάγµατ ς etc., SONS for AND the της Co depreciation E.E. Ltd. London Pώµη/Aθήναι, initially WIKIPEDIA: Oκτώ ρι ς part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

6 6 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Συνθηκών σε αυτά αρµ δι τήτων, επί σκ πώ υλ π ίησης των στ ων και σκ πών των Συνθηκών α εν ς και επί σκ πώ µ ι γεν ύς και ενιαίας ε αρµ γής των στρατηγικών, των π λιτικών, των µέτρων, των ρυθµίσεων υπ των συµµετε ντων Kρατών α ετέρ υ. E υπακ ύεται, τι π υ δεν παρίσταται Harvard, ανάγκη ενιαίας Graduate ρύθµισης School ισ ύ υν Design, και Student, ε αρµ νται ι διατά εις ι ισ ύ υσες By Mr. George-Sp. εν πρ κειµένω C. ATHANASSOPOULOS στα κατ ιδίαν Architect εθνικά δικαιϊκά συστήµατα. Student the School Architecture Σε σ έση µε τ παράγωγ δίκαι των τριών K ιν τήτων Technical παρατίθεται Introductory τ ακ λ υθ approach: σ ήµα: Defining the concept Crete 1. ANTISTHENIS, 1. Introductory Συνθήκη EKAX: approach: the ancient Defining Greek philosop, the concept (444 BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot Άρθρ wise 14: itage the ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among Γενικές ot knowledge wise Aπ άσεις. itage starts he with left the us, definition he established the content a great concepts. the acquisition Based, Συστάσεις. tefore, knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, Aπ άσεις tefore, 1 ( urban on this principle in a first, if not final, approach, the term gentrification 1 (ατ µικές). gentrification) is indicated (in the area Planning) (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in the area Planning) (or Γνώµες. as well), as the refining a city area, the removal from this, (in various ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), Συνθήκη social EOK, Συνθήκη usually EKAE. the operation art galleries, restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation Άρθρ ot 189: consequences art Άρθρ galleries, 161: restaurants, has, results etc. also However rising this change, l prices regardless ( the potential whatever Kαν νισµ ί. relative ot speculation). consequences has, results also rising l prices ( the potential The term Oδηγίες. relative gentrification speculation). at first in the UK in early 1960s it refers to the then The Aπ άσεις. term observed gentrification trend is wealthy found at people first in the to buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to London, the then Συστάσεις. upgrade observed them, trend stay themselves wealthy sometimes people to te buy property thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents are Γνώµες. squeezed. being A description indirectly squeezed. A description Oι Kαν νισµ ί this this έ υν phenomenon phenomenon γενική ισ ύ, is included is included δεσµευτικ in the in the αρακτήρα work Sociologist work Sociologist και ισ ύ- Ruth GLASS at the same period, while similar situations were recorded in ot major Ruth GLASS υν ευθύς at the ως same εκδ θ ύν period, (εκτ ς while similar εάν άλλως situations πρ λέπεται) were recorded εντ ς λων in ot των cities in Western countries, by ot Researcs. major cities Since Kρατών-Mελών. Western then, the countries, issue has by preoccupied ot Researcs. several scholars for its more comprehensive Since Oι then, Oδηγίες the approach δεσµεύ υν issue has are preoccupied εκείν υς being summarized πρ ς several τ υς π ί υς below, scholars απευθύν νται from the for various its more interpretations comprehensive σε συνάρτηση the approach µε phenomenon τ επιδιωκ µεν are being gentrification, απ summarized πλευράς the K ιν τήτων/e.e. below, following: from the ναvarious interpretations In παρα θεί a sense, the απ τέλεσµα, phenomenon the phenomenon καταλείπ υσες is due to gentrification, a trend την επιλ γή a new the των category following: πρ ς ε αρµ γή social groups to return µέτρων to και the µέσων city, leaving στην διακριτική the purlieus ευ έρεια for several των reasons: Aρ ών high των costs Kρατών- in money time Mελών. to travel from the purlieus to downtown, work place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, Oι Aπ άσεις she made ε αρµ νται first studies. In επί 1932 «συγκεκριµένων» she published an απ δεκτών. important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. Oι Συστάσεις The και same ι Γνώµες year she υπ δηλ ύν left Germany ν µικώς after continuous,τι και ως movements ρ ι for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 ενν ι λ γικώς, she published to anot στερ ύµενες studies approach, regarding a priori the city phenomenon δεσµευτικ ύ planning. In 1950 αρακτήρα. is due she to became a systematic teac in the Πέραν informal College αυτών, London, effort παρατίθενται by she continued και τα ε ής: 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

7 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention,. Η «υπερ ή» τ υ Κ ιν τικ ύν δικαί υ έναντι τ υ Εθνικ ύ Mε άση τις Συνθήκες για τις τρεις K ιν τητες και την E.E. πρέπει να σηµειωθεί, τι τ εν γένει κ ιν τικ δίκαι κατισ ύει άνευ άλλ υ τιν ς τ υ εθνικ ύ, ανε αρτήτως συν ρων και άνευ δυνατ τητας τ υ Kράτ υς-mέλ υς Harvard να, «επιλέ ει» Graduate κατά τ School δ κ ύν Design, και κατά Student, περίπτωση π ίες διατά εις και By π τε Mr. George-Sp. θα τις ε αρµ σει C. ATHANASSOPOULOS εντ ς των Architect γεωγρα ικών και δι ικητικών ρίων τ υ, Student ακ µη the και School εάν κατά Architecture την άση «παραγωγής» αυτών των ρυθµίσεων εί ε διατυπώσει Technical αντίθετη Crete 1. άπ ψη Introductory ή διε ώνησε approach: ρι ικώς. Defining Aυτή the concept η σ έση κ ιν τικ ύ - εθνικ ύ ANTISTHENIS, 1. δικαί υ, Introductory ε άλλης approach: the πλευράς, ancient Defining Greek παρέ ει, philosop, the κατ concept αρ άς, (444 την BC ευ έρεια BC, στ υς Athens), among ANTISTHENIS, Π λίτες ot των wise επί itage the µέρ υς ancient he Kρατών-Mελών left Greek us, he philosop, established να επικαλ ύνται (444 a great BC - principle : 370 τ πρώτ BC, Athens), acquisition among και ενώπι ν ot knowledge wise των itage εθνικών starts he with ικαστηρίων, left the us, definition he established τα π ία the είναι content a great υπ ρεωµένα concepts. the acquisition Based, να τ ν tefore, ε αρµ σ υν. knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, Kράτη tefore, 1 ( on this principle in a first, if not final, approach, the term gentrification 1 πρ σ ωρ ύντα urban gentrification) στις Συνθήκες is indicated ως νέα (in Mέλη, the area αυτ µάτως, Planning) (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in the area Planning) (or πλην as αντιθέτων well), as the ρητών refining ρυθµίσεων a city για area, επί the µέρ υς removal θέµατα, from this, (για (in τα various ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), π ία social µπ ρεί να πρ λε θεί usually low-income µετα ατική περί δ ς), the placement υπάγ νται te στ the operation art galleries, restaurants, etc. However this change, regardless artists, whatever the operation ήδη διαµ ρ ωθέν ot consequences art galleries, πρ γενέστερ restaurants, has, results ν µικ etc. also However καθεστώς. rising this change, l prices regardless ( the potential whatever H relative παραγ µενη ot speculation). consequences σε ί δήπ τε has, results επίπεδ also ν µ λ γία rising άσει l prices των Συνθηκών term relative για gentrification τις speculation). τρεις K ιν τητες at first και in την the E.E. UK δεν in early συνιστά 1960s «αυτ µά- it refers to ( the potential The the then The τως» term observed πηγή gentrification τ υ trend δικαί υ is wealthy found της Ένωσης, at people first in παρά the to buy UK τ in property γεγ ν ς, early 1960s in τι poor ενί τε it areas refers to London, the επηρεά ει then upgrade observed αναντιλέκτως them, trend stay themselves wealthy πρ ς την sometimes people κατεύθυνση to te buy νέων property ρυθµίσεων. thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents are Πλην των squeezed. γενικών αρ ών τ υ εν γένει ικαί υ, των διεθνώς being A indirectly squeezed. A παραδεδεγµένων, description this phenomenon is included in the work Sociologist Ruth GLASS description at the same period, this τ σ phenomenon τ λεγ µεν while similar is situations included πρωτ γενές, in were the recorded work σ και Sociologist τ αρακτηρι µεν in ot major Ruth cities GLASS in Western at the same ως countries, period, παράγωγ by while δίκαι, ot similar εντ ς Researcs. situations τ υ were πλαισί υ recorded των in Συνθηκών Western then, ot major cities Since για τις the τρεις countries, issue K ιν τητες has by preoccupied ot και Researcs. την E.E., several είναι scholars γραπτ δίκαι for its και more comprehensive Since δηµ σιεύεται then, the approach υπ ρεωτικώς issue has are preoccupied being στην summarized επίσηµη several ε ηµερίδα below, scholars της from Ένωσης. the for various its more interpretations comprehensive H δηµ σίευση the approach αυτή, phenomenon συνιστώσα are being gentrification, condicio summarized sine the qua below, following: non για from την the ισ ύ various interpretations In των a sense, διατά εων, the phenomenon the ε υπηρετεί phenomenon is due τις αρ ές to gentrification, a trend της δηµ σι τητας, a new the category following: της ε αίας social groups to return ρ ν λ γίας, to the city, τ υ leaving συγκεκριµέν υ the purlieus περιε µέν υ for several reasons: κ.λ., γίνεται high costs δε in σε money time λες to τις travel γλώσσες from της the Ένωσης. purlieus to downtown, work place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, H Eπίσηµη she made E ηµερίδα first studies. περιλαµ άνει In 1932 she published δύ τεύ η: an important τ τεύ ς study Lentitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth (Legislation) Unemployment. για The την same ν µ θεσία year she π υ left Germany παράγεται άσει after continuous των Συνθηκών movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 των she K ιν τήτων, published to anot studies της approach, Ένωσης regarding και the city τ phenomenon planning. τεύ ς C In (Communication) 1950 is due she to became a systematic teac για in the τις ανακ ινώσεις informal College London, effort κειµένων by she π υ continued πρέπει να social έ υν research. ευρεία Her δηµ σι τητα. public 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

8 E. E. A. A. TO. TO. AYT. AYT. EP. EP. AN. AN. // R.DEC. / R.DEC. ADM. ADM. LOC. LOC. DEV. DEV. REG. REG. // R. R. / R. DEC. DEC. LOC. LOC. GOV. GOV. REG. REG. DEV. DEV. EΠIΘEΩPHΣH AΠOKENTPΩΣHΣ, Types TOΠIKHΣ Intervention, AYTO IOIKHΣHΣ KAI ΠEPIΦEPEIAKHΣ ANAΠTY HΣ Definition, REVUE DE DECENTRALISATION, Types Gentrification D ADMINISTRATION intervention, LOCALE ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL REVIEW OF DECENTRALIZATION, LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT Tριµηνιαία Eπιστηµ νική By Mr. George-Sp. Έκδ ση C. ATHANASOPOULOS Edition Harvard scientifique, trimestrielle Graduate School Design, Student, Quartely scientific By Mr. George-Sp. review C. ATHANASSOPOULOS Architect Student the School Architecture Έτος ιρδύσεως Έτ ς και ιδρύσεως έκδοσης 1995 Α τεύχους µ.x Technical μ.χ. Crete 1. Introductory approach: Tεύ ς Defining / Numéro Numb. the / Issue concept // ANTISTHENIS, 1. Introductory approach: the Defining the concept Ιούλιος, ancient Απρίλι ς, Αύγουστος, Greek Μάϊ ς, philosop, Σεπτέμβριος Ι ύνι ς 2012 ( BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot wise itage the ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among ot knowledge wise itage starts he with Kωδικ ς: left the us, definition he established the content a great concepts. the acquisition Based, tefore, knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, tefore, 1 ( urban on Iδι κτήτης this gentrification) principle / Propriétaire is in indicated a first, / Owner if (in not the final, area approach, Planning) the term (or Sociology gentrification as well), 1 ( as the urban refining gentrification) a city is area, indicated the removal (in the from area this, Planning) (in various (or Sociology KENTPO as well), EΠIMOPΦΩΣHΣ as the refining MEΛETΩN a city EPEYNAΣ area, the removal KAI ANAΠTY HΣ ways), social usually low-income the placement from te this, (in artists, various ways), social Aστική usually µη κερδ σκ πική low-income Eταιρεία the operation art galleries, restaurants, etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation CENTRE ot DE consequences art FORMATION galleries, restaurants, has, DES results ETUDES etc. also However DE rising RECHERCHE this change, l prices ET regardless DU( the potential whatever relative ot speculation). consequences DEVELOPPEMENT has, results also rising l prices ( the potential The term relative gentrification speculation). Société civile at first sans in but the lucratif UK in early 1960s it refers to the then The term observed gentrification trend is wealthy found at people first in the to buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to the then CENTER observed OF EDUCATION trend wealthy RESEARCH people to AND buy DEVELOPMENT London, upgrade them, stay themselves sometimes te property thus old in poor residents areas are London, upgrade them, stay Civil themselves not lucrative sometimes Association being indirectly squeezed. te thus old residents are being A description indirectly Yπεύθυν ς squeezed. this phenomenon κατά τ ν ν µ, is included Eκδ της /Editeur/Editor in the work Sociologist Ruth GLASS A description at the same Kαθηγητής period, this phenomenon while Kωνστ. similar ΓE. is AΘANAΣOΠOYΛOΣ situations included in were the recorded work Sociologist in ot major Ruth cities GLASS in Western at the same countries, Pr. period, Const. by while ot GE. similar ATHANASSOPOULOS Researcs. situations were recorded in ot major cities Since Western then, the countries, issue has by preoccupied ot Researcs. several scholars for its more Since Eπιστηµ νικ ς then, the Yπεύθυν ς: issue has Kαθηγητής preoccupied Kωνστ. several ΓE. AΘANAΣOΠOYΛOΣ comprehensive scholars for its more Responsable approach Scientifique: are Presseur being Const. summarized GE. ATHANASSOPOULOS below, from the various interpretations comprehensive approach are being summarized below, from the various Scientific Responsible: the phenomenon Pressor Const. gentrification, GE. ATHANASSOPOULOS the following: interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due to gentrification, a trend a new the category following: social groups to return to the city, leaving the Σύµ υλ ς purlieus Έκδ σης for several reasons: high costs in money time to travel from EΛΛHNIKO the purlieus KENTPO to downtown, AΠOKENTPΩΣHΣ, work place is, lack the sense 1. TOΠIKHΣ The safety term at comes AYTO IOIKHΣHΣ the distributed from Sociologist KAI residencies Ruth ΠEPIΦEPEIAKHΣ GLASS, outside ANAΠTY HΣ town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. Conseiller In 1932 d édition she published an important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. CENTER The HELLENIQUE same year she left DE Germany DECENTRALISATION, after continuous movements for lower studies D ADMINISTRATION living research cost, withdrawal in Geneva, LOCALE Prague, from London ET private DE DEVELOPPEMENT car New easier York she access came to back REGIONAL markets, to London, etc. in According 1943 she published to anot studies approach, regarding the city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in the informal College London, effort by Edition she continued Counsellor work are HELLENIC characterized CENTER by a passion FOR for DECENTRALIZATION, justice. See also: COLLINS ENGLISH LOCAL DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real GOVERNMENT COLLINS estate, etc., SONS for AND the AND Co depreciation Ltd. REGIONAL London initially DEVELOPMENT WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

9 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. E. A. TO. AYT. EP. AN. R.DEC. ADM. LOC. DEV. DEV. REG. REG. / R. R. / R. DEC. DEC. LOC. LOC. GOV. GOV. REG. REG. DEV. DEV. 22 Types Intervention, Eιδικών Eπιστηµ νων. Σύστηµα Kριτών. Dirigée par Comité de réd de Presseurs d Université et de Definition, Scientifiques Types Gentrification Spécialisés intervention, System external evaluators ιευθύνεται υπ Συντακτικής Eπιτρ πής εκ Kαθηγητών Πανεπιστηµί υ και Directed by Edition Board Pressors Specialized Scientists Tιµή τεύ υς: 9 f Συνδρ µές ετήσιες: Φιλίας: 300 f ηµ σίων Yπηρεσιών, N.Π.. και I.., ήµων, N µαρ ιακών By Mr. George-Sp. Aυτ δι ικήσεων, C. ATHANASOPOULOS Tραπε ών, Eταιρειών: Harvard 150 f Iδιωτών:, 30 Graduate f Φ ιτητών: School 15 f Design, Student, E ωτερικ ύ: By Mr. US George-Sp. $ 100 C. ATHANASSOPOULOS Architect Prix: 9 f Abonnements: Prix d ami: 300 f Services Student Publics, the Personnes School Morales Architecture de Droit Public ou Privé, Communes, Administrations Départementales, Technical Banques, Crete Sociétés: 150 f Individuels: 30 f Etudiants: 15 f 1. Introductory approach: Defining Etranger: the US concept $ Introductory Price: 9 fapproach: Subscriptions: Defining Friendship: the concept 300 f Public Services, Legal ANTISTHENIS, Persons Public the or ancient Private Greek Law, Communities, Prefecture (444 BC - Administrations, 370 BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot wise itage Banks, the ancient Societies: he left Greek 150 he fphilosop, Individuals: established ( a fgreat BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among ot knowledge wise itage Students: starts he with left 15 the fus, Abroad: definition he established US $ 100 the content a great concepts. the acquisition Based, tefore, knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, tefore, 1 ( urban on this gentrification) Yπεύθυν ς principle Tυπ γρα εί υ is in indicated a first, if (in not the final, area approach, Planning) the term (or gentrification 1 ( ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ urban EI IKH gentrification) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ EK OTIKH is indicated A.E.E.B.E. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Sociology (in the area Planning) (or Xαλκ κ νδύλη as well), as the refining a city area, the removal from this, (in various Sociology Μάρνη as 25, well), Πλ. 35, Tηλε. as Βάθης, Kέντρ : the refining Αθήνα, (210) τηλ.: , a , (210) , city area, the removal FAX: (210) ways), social usually low-income from this, (in various the placement te artists, the ways), operation social art galleries, usually restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, the operation Tα δηµ σιευ µενα art galleries, κείµενα restaurants, απη ύν τις etc. απ ψεις However των this Συντακτών change, τ υς whatever regardless και ot δεν δεσµεύ υν consequences την EΠIΘ. has, results AΠOK.,TOΠ. also rising AYT. KAI l ΠEP. prices AN. ( the potential whatever relative ot speculation). consequences has, results also rising l prices ( the potential relative speculation). Oι The αναγγελίες term gentrification εντ ς πλαισί υ των νέων at first εκδ σεων in the UK απ τελ ύν in early 1960s ιλική πρ σ ρά it refers to the then The term gentrification at first in the UK in early 1960s it refers to τ υ Eπιστηµ νικ ύ observed trend Yπευθύν υ wealthy τ υ Περι δικ ύ people to buy πρ ς property τ υς Συγγρα είς in poor τ υς areas London, the then upgrade observed them, trend stay themselves wealthy sometimes people to buy property in poor areas te thus old residents are being London, Bάσει indirectly upgrade τ υ N. squeezed. 2121/1993 them, stay και themselves των σ ετικών sometimes καν νων te τ υ ιεθν ύς thus ικαί υ old residents απαγ ρεύεται A description indirectly η αναδηµ σίευση squeezed. this phenomenon ή η αναπαραγωγή is included ( λική in the ή µερική) work µε Sociologist π ι ν δήπ τε Ruth are being GLASS τρ π A description και at the µε π ι same δήπ τε period, this phenomenon µέσ while των similar κειµένων is situations included τ υ παρ ντ ς, in were the recorded work ωρίς Sociologist πρ ηγ ύµενη in ot major Ruth cities GLASS έγγρα η in Western at άδεια the same τ υ εκδ τ υ. countries, period, by while ot similar Researcs. situations were recorded in ot major cities Toute Since Western reproduction then, the countries, d un issue has by extrait preoccupied ot Researcs. quelconque de cette Revue, par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie several ou scholars micrilm, est strictement for its more comprehensive interdite. Since then, the approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from the for various its more interpretations comprehensive The whole the approach material phenomenon appearing are being gentrification, this summarized Review is the a copyright below, following: from may the not various be interpretations reproduced In a sense, the whole phenomenon the or phenomenon in part without is due to the gentrification, a permission trend a new the category following: Editor. social groups to return to the city, leaving the purlieus for several reasons: high costs in money time to travel from the ιεύθυνση purlieus to / Adresse downtown, / Address work place is, lack the Ίµ ρ υ 6, Aθήναι, τηλ.: (210) , fax: (210) sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in IMVROY 6, GR , ATHENES / ATHENS, teleph.: (210) , Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. The same year fax: she (210) left Germany after continuous movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 she http published to : // anot library.panteion.gr/pemos studies approach, regarding the city phenomenon planning. Eλληνικά In 1950 is due she περι δικά to became a systematic teac in the informal College London, effort by she continued 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co ISSN depreciation Ltd London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

10 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ E I EøPH H A OKENTPø H ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κείμενα / Articles Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH Const. GE. ATHANASOPOULOS Π. ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KÂ ÌÂÓ /Articles G.- Sp. C. ATHANASOPOULOS KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ ˆÓÛÙ.. À G. GEORGIS ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Const. GE. ATHANASOPOULOS Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Α. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. π Ελ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ.-. ƒ π REVUE DE Λ. ΖΑΧΕΙΛΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ. DECENTRALISATION Hel. KAVVADIA Γ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ D' ADMINISTRATION G. KAZAMIAS LOCALE ET DE Γ. ΚΑΦΟΥΣΗΣ KENTPO EP. EP. ANA T. IÂÚ.. INTO ΚΕΝΤΡΟ ΕΡ. ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤ. Ιερ. Δ. ΠΙΝΤΟΣ DEVELOPPEMENT Î È AÓ. IÂÚ. INTOY και Αν. Ιερ. ΠΙΝΤΟΥ REGIONAL Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ισμ. ΚΡΙΑΡΗ Μ. ΛΟΪΖΙΔΗ / ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. ΜΟΛΕΣΚΗΣ REVIEW OF Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ DECENTRALIZATION Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.- apple.. À G.- Sp. K. ATHANASOPOULOS Στ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ LOCAL. Α. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ÈÂ ı. MÂÙ ÊÚ ÛÙÈÎÔ : GOVERNMENT Κ. ΣΑΤΟΛΙΑΣ.- ª.. À Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ÈÔÈÎËÙ. YappleËÚÂÛ Â : AND REGIONAL E. A ANA O OY O Μ. ΤΡΑΚΑΔΑ A. KYPA E OY Αν. ΤΣΑΜΗΣ DEVELOPMENT Δ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ Στ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δέκατον Î ÙÔÓ ένατον fiá ÔÔÓ έτος ÙÔ συνεχούς Û ÓÂ Ô έκδοσης Î ÔÛË Διεύθ. Μεταφραστικού: http : // library.panteion.gr/pemos ñ EÏÏËÓÈÎ appleâúèô ÈÎ Ε. - Μ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης Διοικητ. Υπηρεσίες: Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ TÂ Ô /N. 68 A HNAI/ATHENES/ATHENS 2012 http: // library.panteion.gr/pemos - Ελληνικά περιοδικά Α. ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Τηλ.:0030/ , 0030/ , Fax:0030/ Τεύχος / Ν. 73 ΑΘΗΝΑΙ / ATHENES / ATHENS 2013

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2 2 The restoration of the National Theatre in Athens, a 19th century s emblematic building of an utmost cultural importance is giving back to the city its missing allure. The project aims to revitalize

Διαβάστε περισσότερα