E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι"

Transcript

1 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student the School Architecture Technical Crete Kε άλαι Τοις Εντευξομένοις ή Εθνικού Συντάγματος και δικαίου της Ε.Ε. Του κ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Introductory approach: Defining the concept ANTISTHENIS, 1. Introductory Η ειδικ τερη approach: the Καθηγητού ancient σ έση Defining Greek Μετ. Εθνικ ύ Πρ. philosop, the Σπ. Παντείου concept Συντάγµατ ς (444 Πανεπιστ. BC - Κοιν. 370 και BC, Πολιτ. Athens), Επιστ., ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 Μετ. BC Πρ. Σπ Πανεπ. BC, Αθηνών among ι ικητικ ύ ot wise itage δικαί υ he left us, he established a great principle : Athens), among ot wise itage he και εντ ς left Μετ. us, Πρ. τ υ he established Σπ. πλαισί υ Νομικής Πανεπ. της a great ΝΕΑΠΟΛΙΣ, σ έσης principle : Πάφος, acquisition knowledge starts with the definition the content concepts. the acquisition Based, tefore, Εθνικ ύ knowledge on Συντάγµατ ς Ex this starts principle with the in definition και Ch. a first, δικαί υ L., U.L. Bruxelles, if not the final, content της Ex approach, Ε.Ε. Int. I.I.A.P., Paris concepts. the term gentrification Based, tefore, 1 ( urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not the final, area approach, Planning) the term (or Sociology gentrification as well), 1 ( as the urban refining gentrification) a city is area, indicated the removal (in the from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), Α. social Σ έσεις εθνικ ύ usually Συντάγµατ ς low-income και δικαί υ the placement της E.E. the operation art galleries, restaurants, etc. However this change, te regardless artists, whatever the operation Eπ ot αυτών consequences art σηµειών νται galleries, restaurants, has, τα results ε ής, etc. λ γω also However τ υ rising ιδιά ντ ς this change, l prices τ υ regardless ητή- ( the potential whatever µατ ς: relative ot speculation). consequences has, results also rising l prices ( the potential The term Mε relative δεδ µέν gentrification speculation). τ στ ι εί, τι at first ι αρ ικές in the UK τρεις in K ιν τητες early 1960s (EKAX, it refers to the then The term gentrification at first in the UK in early 1960s it refers to EOK, observed EKAE), trend η µετέπειτα wealthy E.E., people εδρά νται to buy σε property σειρά α ιών in poor ( πως areas London, the then upgrade observed them, trend stay themselves wealthy sometimes people to te buy property thus old in poor residents areas are London, εκείνες upgrade των θεµελιωδών them, stay themselves ελευθεριών, sometimes της αλληλεγγύης, te thus των old θεµελιωδών being indirectly squeezed. residents are being A description indirectly ατ µικών squeezed. this δικαιωµάτων phenomenon κ.ά.), is included πρέπει να in θεωρηθεί the work ως Sociologist αναγκαί Ruth GLASS A παρεπ µεν, description at the same τι period, this αυτές phenomenon while ( ι τρεις similar K ιν τητες is situations included δηλαδή, in were the recorded work η E.E.), Sociologist in επεδίωκαν in Western και at the επιδιώκ υν same countries, period, την by while ot υλ π ίηση similar Researcs. των situations ιδρυτικών were (και recorded µεταγενέστε- in ot major ot major Ruth cities GLASS cities Since ρων) Western then, στ ων the countries, και issue σκ πών has by preoccupied ot τ υς µ ν ν Researcs. µέσω several καν νων scholars δικαί υ 1 for και its ιmore comprehensive Since then, the approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from the for various its more µέσω µη ανισµών ισ ύ ς και ιαίας επι λής. interpretations comprehensive the approach phenomenon are being gentrification, summarized the below, following: from the various interpretations Eάν δε, In a sense, the πέραν phenomenon the phenomenon τ υ ως άνω is due συστήµατ ς to gentrification, α ιών, a trend a new the category following: λη θεί υπ ψει, social groups τι ι τρείς K ιν τητες, η E.E., είναι «πρ ϊ ντα» ελεύθερης επιλ γής to return to the city, leaving the purlieus for several reasons: high costs in money time των to ενδια ερ µένων travel from the purlieus Mερών to υπ downtown, καθεστώς ειρήνης, work µακράν place is, «ιαίων The safety άνωθεν term at comes the επιταγών» distributed from Sociologist και residencies µακράν Ruth GLASS, π λεµικών outside town συγκρ ύσεων, centres, Ruth search GLASS τ τε for was ηbetter born in lack the sense 1. Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services ανάγκη health, για ένα education, ίδι και entertainment «ιδιά ν» σύστηµα at the heart καν νων the δικαί υ, city, (possibly) τ Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 she published to anot studies approach, regarding the city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in the 1. Bλ. informal College ενδεικτικώς: London, effort by Yπ θεση she Schrader, continued Συλλ γή social 1989, research. σ Yπ θεση 10th selling C-97/91, edit. Wil. real Borelli, COLLINS estate, Aπ αση etc., SONS for AND the της Co depreciation 3/12/1992. Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

2 2 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, π ί θα διέπει την εν γένει λειτ υργία τ υς παρίσταται ως κατεπείγ υσα και επι ε ληµένη. T «ιδιά ν» τ υ δικαιϊκ ύ συστήµατ ς της Eυρωπαϊκής Ένωσης δικαι λ γείται εκ τ υ γεγ ν τ ς, τι τ ύτ περιλαµ άνει, ως εκ τ υ π ικίλ υ εύρ υς Harvard των θεµάτων,, τα Graduate π ία καλείται School να Design, καλύψει Student, και να ρυθµίσει, λα τα πεδία By Mr. τ υ George-Sp. ικαί υ 2 : C. ηµ σι ATHANASSOPOULOS ιεθνές Architect ίκαι, Iδιωτικ ιεθνές ίκαι, ηµ σι Student ίκαι the ( ίκαι School Aνταγωνισµ ύ, Eργατικ ίκαι κ.λ.), Iδιωτικ ίκαι (Γενικές Technical Aρ ές, Eν - Crete Architecture 1. ικ, Introductory Eµπράγµατ ) approach: κ.λ.. Defining H ευρύτητα the µως concept αυτή τ σ ν των υπ ρύθ- 1. µιση Introductory θεµάτων, σ ν approach: και των Defining επ αυτών the concept ρυθµίσεων, δηµι υργεί σειρά ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 BC BC, Athens), ANTISTHENIS, σηµαντικών πρ ληµάτων the ancient καταγρα ής, Greek philosop, ερµηνείας (444 BC και - ε αρµ γής among ot wise itage he left us, he established a great principle : 370 BC, Athens), acquisition among και λειτ υργεί ot knowledge wise «απ τρεπτικώς» itage starts he with left the us, επί definition he συγγρα ικ ύ established the συστηµατικ ύ content a great principle : concepts. επιπέδ υ. tefore, Aπ δει η knowledge on δε this starts τ υ principle τελευταί υ with the in definition a τ ύτ υ first, if not στ ι εί υ the final, content approach, απ τελεί concepts. the τ term the acquisition Based, gentrification Based, γεγ ν ς, tefore, 1 τι ( τ urban εγ είρηµα on this gentrification) principle των ε δ µήκ ντα is in indicated a first, if συγγρα έων (in not the final, area approach, ι Planning) π ί ι the term (or Sociology gentrification συνέτα αν as well), 1 ( τ as έτ ς the urban refining 1969 gentrification) µ.x. την a city πρώτη is area, indicated Έκθεση the removal (in επί the from τ υ area Droit this, Planning) (in des various (or ways), Sociology Communautés social as well), as Européennes the usually refining low-income δεν a έ ει city επαναλη θεί area, the the removal placement µέ ρι from τ ύδε, te this, υπ (in artists, various the ways), operation την αυτή social τ υλά ιστ ν art galleries, usually restaurants, «πτική». low-income Bε αίως, etc. However επί the µέρ υς this placement change, µ ν γρα ίες te regardless artists, whatever the (λίαν operation ot α ι λ γες consequences art galleries, ενί τε...) restaurants, has, καλύπτ υν results etc. also σειρά However rising σηµαντικών this change, l prices θεµάτων, regardless ( the potential whatever ot consequences has, results also rising l prices ( the και ιδίως relative εκείνων speculation). τα π ία είτε η π λιτική «σκ πιµ τητα» πρ τάσσει potential The relative speculation). The term term έναντι gentrification gentrification άλλων, είτε η τρέ υσα at first in at first in δραστηρι τητα the UK in early 1960s the UK in early και 1960s πρακτική it refers to the then observed trend wealthy people to buy property in poor it areas refers to the εντ ς then observed τ υ ευρωπαϊκ ύ trend ώρ υ wealthy «αναδεικνύει» people to buy ως property επείγ ντα, in ως poor επίκαιρα, London, upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents areas are being London, indirectly upgrade ως κύρια. squeezed. them, stay themselves sometimes te thus old residents are being A description indirectly Πρ ς λα squeezed. αυτά this phenomenon συναρτάται is σειρά included σηµαντικών in the work άλλων Sociologist θεµάτων, Ruth GLASS A πως description at the η πληθώρα same period, this των phenomenon while γλωσσών, similar στις is situations included π ίες in were πρέπει the recorded work να διατυπώνωνται in Western at ι the ρυθµίσεις same countries, period, και by ι while ot καν νες, similar Researcs. ι situations ετερ κλητες were και recorded ενδε µένως in ot major Sociologist in ot major Ruth cities GLASS cities Since αλληλ αναιρ ύµενες Western then, the countries, issue has εθνικές by preoccupied ot ν µ θεσίες, Researcs. several ι π λιτικές scholars επιλ γές for των its more comprehensive Since επί µέρ υς then, Eθνικών the approach issue Kυ ερνήσεων, has are preoccupied being summarized ( ι π ίες several πιθαν ν below, scholars να from «συγκρ ύωνται» µε την «άλλη» π ρεία the for various its more interpretations comprehensive the approach phenomenon are being gentrification, summarized the below, following: from the various interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due 2 των ευρωπαϊκών µη ανισµών), ι to gentrification, a trend a new the category following: γεωγρα ικές ιδιαιτερ τητες των Eταίρων, ι π ίες (πιθαν ν) social ναgroups to return «κατευθύν υν» to the city, πρ ς leaving διά ρες the purlieus θεωρήσεις for several την reasons: κ ινή π λιτική high costs κ.λ.. in money time to travel from the purlieus to downtown, work place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in 2. Bλ. σ ετικώς: Yπ θεση 6/64, Costa κατά Enel, Συλλ γή , Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth σ Unemployment. Yπ θεση 14/68, The same Walt year Wilhelm she left κ.ά., Germany Συλλ γή 1969 after continuous -1971, σ.1. Yπ θεση living 106/77, research cost Simmenthal,, withdrawal in Geneva, Συλλ γή Prague, from 1978, London private σ. 239.Yπ θεση car New easier York she access 826/79, came to back Mireco, markets, to London, Συλ- etc. movements for lower studies in According 1943 λ γή she 1980, published to σ. anot 643. studies Yπ θεση approach, regarding 170/88, the city Ford phenomenon planning. Espana, In Συλλ γή 1950 is due she to became 1989, a systematic σ. teac in the informal College London, effort by she continued Yπ θεση work are characterized C-13/91, υπ θεση by a passion C-113/91, for justice. Debus, See Aπ. also: COLLINS της 4/6/1992. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

3 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Β. Τ πρωτ γενές δίκαι της Ε.Ε. T πρωτ γενές, λ ιπ ν, δίκαι της E.E. συγκρ τ ύν ενδεικτικώς: H Συνθήκη για την ίδρυση της Eυρωπαϊκής K ιν τητας Άνθρακα και Xάλυ α (EKAX), 1951 µ.x. H Συνθήκη για την Harvard ίδρυση, της Eυρωπαϊκής Graduate Oικ ν µικής School Design, K ιν τητας (EOK), 1957 µ.x.. By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student, H Συνθήκη για την ίδρυση της Eυρωπαϊκής Student K ιν τητας the School Aτ µικής Architecture Eνέργειας (EKAE), 1957 µ.x.. Technical Crete 1. Introductory H Σύµ αση approach: τρ π π ίησης Defining διατά εων the concept τ υ πρ ϋπ λ γισµ ύ και η ANTISTHENIS, 1. Σύµ αση Introductory συγ ώνευσης, approach: the ancient 1979 Defining Greek µ.x.. philosop, the concept (444 BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot H Συνθήκη wise itage και the η ancient Πρά η he left Greek πρ σ ώρησης us, he philosop, established της ανίας, (444 a great BC της - principle : 370 Iρλανδίας BC, Athens), acquisition among και τ υ ot Hνωµέν υ knowledge wise itage Bασιλεί υ, starts he with left 1972 the us, definition µ.x.. he established the content a great concepts. the acquisition Based, H tefore, Συνθήκη knowledge και on this η Πρά η starts principle with πρ σ ώρησης the in definition a first, της if not Eλλάδ ς, the final, content approach, 1979 µ.x.. concepts. the term gentrification Based, H Συνθήκη tefore, 1 ( urban on this principle in a first, if not final, approach, the term gentrification 1 για την gentrification) Γρ ιλανδία, 1984 is indicated µ.x.. (in the area Planning) (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in the area Planning) (or H as Συνθήκη well), as και the η refining Πρά η πρ σ ώρησης a city area, the της removal Iσπανίας from και this, της Π ρτ γαλλίας, social 1985 µ.x.. (in various ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), the operation art galleries, usually restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation H ot Eνιαία consequences art Eυρωπαϊκή galleries, restaurants, Πρά η, has, results 1986 etc. µ.x.. also However rising this change, l prices regardless ( the potential whatever H relative Συνθήκη ot speculation). consequences τ υ Mάαστρι τ, has, 1992 results µ.x.. also rising l prices ( the potential The term H relative Συνθήκη gentrification speculation). και η Πρά η πρ σ ώρησης at first in the UK της in Aυστρίας, early 1960s της Φινλανδίας term observed και της gentrification Σ υηδίας, trend 1995 is wealthy found µ.x.. at people first in the to buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to London, the then H upgrade observed Συνθήκη them, τ υ trend stay Άµστερνταµ, themselves wealthy 1997 sometimes people µ.x. to te buy property thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents are it refers to the then The H Συνθήκη squeezed. της Nίκαιας, 2001 µ.x. being A description indirectly squeezed. A description H Συνθήκη της this this Λισσα ώνας phenomenon phenomenon ή is Mεταρρυθµιστική included in the work is included in the Συνθήκη, Sociologist work Sociologist 2007 µ.x. 3 Ruth GLASS at the same period, while similar situations were recorded in ot major Ruth GLASS H at Συµ ωνία the same period, «Ένωση while για την similar Mεσ γει», situations 2008 cities in Western countries, by ot Researcs. were 4. recorded in ot major cities Since Oι Western then, Πρά εις the countries, issue των M νίµων has by preoccupied ot Aντιπρ σώπων Researcs. several των scholars Kυ ερνήσεων for των its more comprehensive Since Kρατών then, Mελών the approach ως issue Mελών has are preoccupied τ υ being Συµ υλί υ summarized several κ.ά. below, scholars from the for various its more interpretations comprehensive Tα εν λ γω the approach κείµενα phenomenon περιλαµ άν υν, are being gentrification, summarized ως εικ ς, the τις below, following: ασικές from αρ ές the για various interpretations In τ υς a sense, στ υς, the phenomenon τ υς the phenomenon σκ π ύς, is due την to εν gentrification, a γένει trend ργάνωση, a new the category την following: λειτ υργία social και groups to return ωρισµένα to the θέµατα city, leaving ικ ν µικ ύ the purlieus δικαί υ, for several διαγρά ντα reasons: high τα costs ( ι νεί) in money time συνταγµατικά to travel from πλαίσια the purlieus τ υ λ υ to ενιαί υ downtown, ευρωπαϊκ ύ work ικ δ µήµατ ς. place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 3. health, Bλ. Kωνστ. education, ΓE. AΘANAΣOΠOYΛOΣ: entertainment at the Eυρωπαϊκή heart the Ένωση: city, (possibly) ρά- Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies µατα living και research cost πρ σδ κίες., withdrawal in Geneva, EΠIΘEΩPHΣH Prague, from London private AΠOKENTPΩΣHΣ, car New easier York she access came to back TOΠIKHΣ markets, to London, etc. in According 1943 AYTO IOIKHΣHΣ she published to anot studies KAI approach, regarding ΠEPIΦEPEIAKHΣ the city phenomenon planning. In ANAΠTY HΣ is due she to became a systematic Aθήναι, teac in the 2008, τ.52, informal College σ.1 επ µ. London, effort by she continued 10th selling edit. 4. Wil. Bλ. real COLLINS λεπτ µέρειες estate, etc., SONS for στ AND the ανωτέρω Co depreciation Ltd. London ανα ερ µεν initially WIKIPEDIA: κείµεν. part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

4 4 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Aναλυτική ανα ρά και λεπτ µερείς ρυθµίσεις επί παντ ς θέµατ ς ενδια έρ ντ ς πιθαν ν την Eυρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν δυνατ ν να περιλαµ άνωνται στις ως άνω Συνθήκες και Πρά εις, δεδ µέν υ, τι η ν µική συστατική κατασκευή των K ιν τήτων αρ ικώς και της Ένωσης µετέπειτα ήταν Harvard αναγκαί, να στηρι θεί Graduate σε School «αρ ές» Design, και «ρυθ- Student, µίσεις» µ νίµ υ και διαρκ ύς By αρακτήρα, Mr. George-Sp. µακράν C. ATHANASSOPOULOS τ υ κινδύν υ Architect συ νών αλλαγών και τρ π π ιήσεων επι ληθησ µένων Student the School ε ίας δήπ τε ε ωγεν ύς αιτίας, (π λιτικές επιλ γές των Technical Kυ ερνήσεων των Crete Architecture 1. Xωρών Introductory Mελών, approach: τρέ υσες Defining σκ πιµ τητες, the concept π λιτικές και ικ ν µικές 1. συγκυρίες, Introductory «άτυπες» approach: συµµα ίες Defining εντ ς the των concept κ λπων των K ιν τήτων ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, και ot της Ένωσης wise itage κ.ά.). the ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among Oι ot λεπτ µερείς knowledge wise itage starts ρυθµίσεις he with left the και us, definition he η συ νή established αλλαγή the content a great στρατηγικών, concepts. the acquisition Based, π λιτικών, tefore, knowledge µέτρων on this και starts principle ρυθµίσεων with the in έ ει definition a first, εναπ τεθεί if not the final, απ content approach, τ υς εµπνευστές και tefore, 1 ( ιδρυτές urban on τ υ this gentrification) ευρωπαϊκ ύ principle is in indicated ικ δ µήµατ ς a first, if (in not the final, area στ approach, λεγ µεν Planning) the term (or concepts. the term gentrification Based, Sociology gentrification «παράγωγ» as well), 1 ( as δίκαι, the urban refining λ γω gentrification) της ευελι ίας a city is area, indicated και the της removal (in ευ έρειας the from area κατάργησης, social ανάκλησης, as well), as the ή usually τρ π π ίησης, refining low-income a city την area, π ία the the αυτ removal placement ως εκ from της te this, ύσης (in artists, various this, Planning) (in various (or ways), Sociology the ways), operation τ υ «εµπεριέ ει». social art galleries, usually restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation Πάντως, ot consequences art περί galleries, τ πρωτ γενές restaurants, has, results εν etc. γένει also However δίκαι, rising this των change, l K ιν τήτων prices regardless ( the potential whatever ot consequences has, results also rising l prices ( the αρ ικώς relative και speculation). της Ένωσης µετέπειτα, ανακύπτει σειρά θεµάτων, τινά potential The relative speculation). The των term term π ίων gentrification gentrification επισηµαίν νται διά at first at ρα έων in the first in the εν UK UK συνε εία. in early 1960s it refers to the then observed trend wealthy people to buy in property early 1960s in poor it areas refers to the then T observed πρώτ ήτηµα trend π υ wealthy ανακύπτει people είναι to buy επακρι ής property καθ ρισµ ς London, upgrade them, stay themselves sometimes te thus old in poor residents areas are being London, τ υ indirectly ρ ν υ upgrade squeezed. έναρ ης them, stay της themselves ισ ύ ς εν ς sometimes καν να δικαί υ te εκ thus των old λεγ µένων description indirectly καν νων squeezed. πρωτ γεν ύς this phenomenon αρακτήρα. is included H τρέ υσα in the work κ ιν τική Sociologist πρα- Ruth residents are being A GLASS A κτική description at the ταυτί ει same τ ν period, this ρ ν phenomenon while έναρ ης similar is µε situations included τ ρ νικ in were the σηµεί recorded work κατάθεσης Sociologist in ot major Ruth cities GLASS των in Western εγγρά ων at the same countries, κύρωσης period, by while ot µίας Συνθήκης similar Researcs. situations κ.λ. υπ were τ υ recorded τελευταί υ in ot συµ- major cities Since αλλ µέν υ Western then, the Kράτ υς countries, issue has Mέλ υς by preoccupied ot στα Researcs. αρµ δια several για scholars την εν λ γω κατάθεση ργανα. then, the approach E υπακ ύεται, issue has are preoccupied being τι η summarized κύρωση several Συνθήκης below, scholars κ.λ. from υπ the for Kρά- various its more for its more comprehensive Since interpretations comprehensive τ υς Mέλ υς the approach συντελείται phenomenon are κατά being gentrification, τ υς summarized καν νες the τ υ below, following: εσωτερικ ύ from the τ υ various interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due to gentrification, a trend a new the category following: δικαί υ, ι π ί ι δυνατ ν να είναι και εντελώς διά ρ ι πρ ς social τ υς groups to return αντίστ ι υς to the city, άλλ υ leaving Kράτ υς the purlieus πρ σεπικυρ ύντ ς for several reasons: ή πρ σ ωρ ύντ ς high costs in money time to travel from the purlieus to downtown, work place is, lack the στην ίδια Συνθήκη. Eπ αυτ ύ είναι αρακτηριστική η περίπτωση sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, κύρωσης she της made Συνθήκης first studies. τ υ Mάαστρι τ: In 1932 she published η Eλλάδα an important εκύρωσε study τηνentitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower Συνθήκη studies living research cost µε, withdrawal ν µ (N.2077/1992), in Geneva, Prague, from London private η ανία car µε New easier δηµ ψή ισµα York she access came to back markets, κ.λ.. O to London, etc. in According 1943 διά ρ ς she published to τρ π ς anot studies κύρωσης approach, regarding δεν the δηγεί city phenomenon planning. ε αίως In 1950 σε is due δια ρ π ιήσεις she to became a systematic teac in the εγκυρ τητας informal College της London, effort ιδρυτικής by she συµµετ ής continued ή της social εκ research. των υστέρων πρ σ ώρησης 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, σε Συνθήκη etc., SONS for AND κ.λ.. the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

5 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Σε αντίθεση µε τ θέµα έναρ ης της ισ ύ ς των Συνθηκών κ.λ., τ θέµα λή ης της ισ ύ ς είναι ε αρ ής διευθετηµέν : η ισ ύς της Σύµ ασης της EKAX ε έπνεε τ ν Σεπτέµ ρι τ υ έτ υς 2002 µ.x., ενώ δεν πρ ε λέπετ καταληκτική ηµερ µηνία για την EOK και την EKAE και η Συνθήκη τ υ Mάαστρι τ Harvard έ ει, συνα θεί Graduate για απερι ριστ School ρ νικ Design, διάστηµα (Tίτλ ς VII, Tελικές διατά εις, By Mr. άρθρ George-Sp. O της Συνθήκης). C. ATHANASSOPOULOS Architect Student, Έτερ θέµα συνιστά η «συνάρτηση» των Student Συνθηκών the κ.λ. School πρ ς άλληλες: ι Συνθήκες δεν «συµπληρών υν ερµηνευτικώς» Technical άλληλες, η δε Crete Architecture 1. µετα ύ Introductory αυτών approach: σ έση ισ ύ ς, Defining σε περίπτωση the concept ρυθµίσεων της αυτής τυπικής Introductory µ ρ ής, διέπεται approach: υπ Defining τ υ στ ι εί υ the concept «ρ ν ς», πως άλλως τε και 1. ANTISTHENIS, the ancient Greek philosop, (444 BC BC, Athens), ANTISTHENIS, στα εθνικά δικαιϊκά the συστήµατα: ancient Greek η πρ ηγηθείσα philosop, (444 κατά BC ρ ν ρύθµιση among ot wise itage he left us, he established a great principle : BC, Athens), acquisition among υπ ωρεί ot knowledge στην wise επ µενη itage starts κατά he with left ρ ν, the us, definition he ενώ established πρ σθέτως the content a great λαµ άνεται principle : concepts. υπ the acquisition Based, ψει tefore, τ (ενδε µένως) knowledge on this starts principle υπάρ ν with the στ ι εί in definition a first, της if not lex the final, specialis content approach, στην concepts. υπ the term gentrification Based, ε αρµ γή tefore, 1 ( ρύθµιση. urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not the final, area approach, Planning) the term (or Sociology gentrification Σ ετικώς as well), 1 ( µε as the τ urban ήτηµα refining gentrification) της ιεραρ ικής a city is area, indicated σ έσης the removal (in των the περιλαµ αν µένων social στ as well), πρωτ γενές as the usually refining δίκαι καν νων, low-income a city σηµειώνεται, area, the the removal placement τι σε from περίπτωση te this, (in artists, various from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology the ways), operation αντιθέτων social ρυθµίσεων art galleries, usually µετα ύ restaurants, Συνθηκών low-income etc. However π.., η the ρ νικώς this placement change, µεταγενέστερη κατισ ύει ot consequences art te regardless artists, whatever the operation της galleries, ρ νικώς restaurants, πρ ηγηθείσης. has, results etc. also However rising this change, l prices regardless ( the potential whatever ot consequences has, results also rising l prices ( the Γ. relative Τ παράγωγ speculation). ή δευτερ γενές δίκαι της Ε.Ε. potential The term relative speculation). The E term άλλ υ, gentrification gentrification τ λεγ µεν παράγωγ at first in at first ή the in δευτερ γενές UK in early the UK in early δίκαι 1960s 1960s των τριών it refers to the then observed trend wealthy people to buy property in poor it areas refers to the K ιν τήτων then observed αρ ικώς trend και της wealthy Eυρωπαϊκής people Ένωσης to buy property µετέπειται in συγκρ τ ύν: London, upgrade them, stay themselves sometimes te thus old poor residents areas are being London, indirectly upgrade squeezed. them, stay themselves sometimes te thus old residents are being A description indirectly Oι Kαν νισµ ί squeezed. this 5 phenomenon. is included in the work Sociologist Ruth GLASS A description Oι at the Oδηγίες same 6 period,. this phenomenon while similar is situations included in were the recorded work Sociologist in ot major Ruth cities GLASS in Western Oι at Aπ άσεις. the same countries, period, by while ot similar Researcs. situations were recorded in ot major cities Since Oι Western then, Συστάσεις, the countries, issue ι Γνώµες. has by preoccupied ot Researcs. several scholars for its more comprehensive Since T then, ως άνω the approach δίκαι issue «παράγεται» has are preoccupied being summarized απ τα several διά ρα below, scholars ργανα from των the for K ιν τήτων, της Ένωσης, κατά την άσκηση των ανατεθεισών υπ των various its more interpretations comprehensive the approach phenomenon are being gentrification, summarized the below, following: from the various interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due to gentrification, a trend a new the category following: social groups to return to the city, leaving the purlieus for several reasons: high costs in money time 5. to Bλ. travel Yπ θεση from 31/78, the purlieus Bussone. to downtown, Συλλ γή 1978, σ work Yπ θεση place is, 177/78, lack the sense 1. Pigs The safety term Bacon. at comes the Συλλ γή distributed from Sociologist 1979/II, residencies Ruth σ. 77. GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 6. Bλ. health, Yπ θεση education, 103/88, entertainment Costanzo. Συλλ γή at the 1989, heart σ the Yπ θεση city, (possibly) C- Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies 221/88, living research Busseni. cost, withdrawal in Συλλ γή Geneva, Prague, 1990, from σ. London I private Άλλα car New θέµατα easier York she access λ. came στα: to back Kωνστ. markets, to London, ΓE. etc. in According 1943 AΘANAΣOΠOYΛOΣ: she published to anot studies approach, T regarding ίκαι the της city phenomenon Eυρωπαϊκής planning. In 1950 Ένωσης. is due she to became Nέα a systematic έκδ ση, teac in the Aθήναι, informal College 2008, και London, effort Kωνστ. by ΓE. she AΘANAΣOΠOYΛOΣ: continued H Συνθήκη για την 10th selling θέσπιση edit. Wil. real τ υ COLLINS estate, Συντάγµατ ς etc., SONS for AND the της Co depreciation E.E. Ltd. London Pώµη/Aθήναι, initially WIKIPEDIA: Oκτώ ρι ς part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

6 6 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Συνθηκών σε αυτά αρµ δι τήτων, επί σκ πώ υλ π ίησης των στ ων και σκ πών των Συνθηκών α εν ς και επί σκ πώ µ ι γεν ύς και ενιαίας ε αρµ γής των στρατηγικών, των π λιτικών, των µέτρων, των ρυθµίσεων υπ των συµµετε ντων Kρατών α ετέρ υ. E υπακ ύεται, τι π υ δεν παρίσταται Harvard, ανάγκη ενιαίας Graduate ρύθµισης School ισ ύ υν Design, και Student, ε αρµ νται ι διατά εις ι ισ ύ υσες By Mr. George-Sp. εν πρ κειµένω C. ATHANASSOPOULOS στα κατ ιδίαν Architect εθνικά δικαιϊκά συστήµατα. Student the School Architecture Σε σ έση µε τ παράγωγ δίκαι των τριών K ιν τήτων Technical παρατίθεται Introductory τ ακ λ υθ approach: σ ήµα: Defining the concept Crete 1. ANTISTHENIS, 1. Introductory Συνθήκη EKAX: approach: the ancient Defining Greek philosop, the concept (444 BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot Άρθρ wise 14: itage the ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among Γενικές ot knowledge wise Aπ άσεις. itage starts he with left the us, definition he established the content a great concepts. the acquisition Based, Συστάσεις. tefore, knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, Aπ άσεις tefore, 1 ( urban on this principle in a first, if not final, approach, the term gentrification 1 (ατ µικές). gentrification) is indicated (in the area Planning) (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in the area Planning) (or Γνώµες. as well), as the refining a city area, the removal from this, (in various ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), Συνθήκη social EOK, Συνθήκη usually EKAE. the operation art galleries, restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation Άρθρ ot 189: consequences art Άρθρ galleries, 161: restaurants, has, results etc. also However rising this change, l prices regardless ( the potential whatever Kαν νισµ ί. relative ot speculation). consequences has, results also rising l prices ( the potential The term Oδηγίες. relative gentrification speculation). at first in the UK in early 1960s it refers to the then The Aπ άσεις. term observed gentrification trend is wealthy found at people first in the to buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to London, the then Συστάσεις. upgrade observed them, trend stay themselves wealthy sometimes people to te buy property thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents are Γνώµες. squeezed. being A description indirectly squeezed. A description Oι Kαν νισµ ί this this έ υν phenomenon phenomenon γενική ισ ύ, is included is included δεσµευτικ in the in the αρακτήρα work Sociologist work Sociologist και ισ ύ- Ruth GLASS at the same period, while similar situations were recorded in ot major Ruth GLASS υν ευθύς at the ως same εκδ θ ύν period, (εκτ ς while similar εάν άλλως situations πρ λέπεται) were recorded εντ ς λων in ot των cities in Western countries, by ot Researcs. major cities Since Kρατών-Mελών. Western then, the countries, issue has by preoccupied ot Researcs. several scholars for its more comprehensive Since Oι then, Oδηγίες the approach δεσµεύ υν issue has are preoccupied εκείν υς being summarized πρ ς several τ υς π ί υς below, scholars απευθύν νται from the for various its more interpretations comprehensive σε συνάρτηση the approach µε phenomenon τ επιδιωκ µεν are being gentrification, απ summarized πλευράς the K ιν τήτων/e.e. below, following: from the ναvarious interpretations In παρα θεί a sense, the απ τέλεσµα, phenomenon the phenomenon καταλείπ υσες is due to gentrification, a trend την επιλ γή a new the των category following: πρ ς ε αρµ γή social groups to return µέτρων to και the µέσων city, leaving στην διακριτική the purlieus ευ έρεια for several των reasons: Aρ ών high των costs Kρατών- in money time Mελών. to travel from the purlieus to downtown, work place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, Oι Aπ άσεις she made ε αρµ νται first studies. In επί 1932 «συγκεκριµένων» she published an απ δεκτών. important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. Oι Συστάσεις The και same ι Γνώµες year she υπ δηλ ύν left Germany ν µικώς after continuous,τι και ως movements ρ ι for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 ενν ι λ γικώς, she published to anot στερ ύµενες studies approach, regarding a priori the city phenomenon δεσµευτικ ύ planning. In 1950 αρακτήρα. is due she to became a systematic teac in the Πέραν informal College αυτών, London, effort παρατίθενται by she continued και τα ε ής: 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

7 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention,. Η «υπερ ή» τ υ Κ ιν τικ ύν δικαί υ έναντι τ υ Εθνικ ύ Mε άση τις Συνθήκες για τις τρεις K ιν τητες και την E.E. πρέπει να σηµειωθεί, τι τ εν γένει κ ιν τικ δίκαι κατισ ύει άνευ άλλ υ τιν ς τ υ εθνικ ύ, ανε αρτήτως συν ρων και άνευ δυνατ τητας τ υ Kράτ υς-mέλ υς Harvard να, «επιλέ ει» Graduate κατά τ School δ κ ύν Design, και κατά Student, περίπτωση π ίες διατά εις και By π τε Mr. George-Sp. θα τις ε αρµ σει C. ATHANASSOPOULOS εντ ς των Architect γεωγρα ικών και δι ικητικών ρίων τ υ, Student ακ µη the και School εάν κατά Architecture την άση «παραγωγής» αυτών των ρυθµίσεων εί ε διατυπώσει Technical αντίθετη Crete 1. άπ ψη Introductory ή διε ώνησε approach: ρι ικώς. Defining Aυτή the concept η σ έση κ ιν τικ ύ - εθνικ ύ ANTISTHENIS, 1. δικαί υ, Introductory ε άλλης approach: the πλευράς, ancient Defining Greek παρέ ει, philosop, the κατ concept αρ άς, (444 την BC ευ έρεια BC, στ υς Athens), among ANTISTHENIS, Π λίτες ot των wise επί itage the µέρ υς ancient he Kρατών-Mελών left Greek us, he philosop, established να επικαλ ύνται (444 a great BC - principle : 370 τ πρώτ BC, Athens), acquisition among και ενώπι ν ot knowledge wise των itage εθνικών starts he with ικαστηρίων, left the us, definition he established τα π ία the είναι content a great υπ ρεωµένα concepts. the acquisition Based, να τ ν tefore, ε αρµ σ υν. knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, Kράτη tefore, 1 ( on this principle in a first, if not final, approach, the term gentrification 1 πρ σ ωρ ύντα urban gentrification) στις Συνθήκες is indicated ως νέα (in Mέλη, the area αυτ µάτως, Planning) (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in the area Planning) (or πλην as αντιθέτων well), as the ρητών refining ρυθµίσεων a city για area, επί the µέρ υς removal θέµατα, from this, (για (in τα various ways), Sociology social as well), as the usually refining low-income a city area, the the removal placement from te this, (in artists, various ways), π ία social µπ ρεί να πρ λε θεί usually low-income µετα ατική περί δ ς), the placement υπάγ νται te στ the operation art galleries, restaurants, etc. However this change, regardless artists, whatever the operation ήδη διαµ ρ ωθέν ot consequences art galleries, πρ γενέστερ restaurants, has, results ν µικ etc. also However καθεστώς. rising this change, l prices regardless ( the potential whatever H relative παραγ µενη ot speculation). consequences σε ί δήπ τε has, results επίπεδ also ν µ λ γία rising άσει l prices των Συνθηκών term relative για gentrification τις speculation). τρεις K ιν τητες at first και in την the E.E. UK δεν in early συνιστά 1960s «αυτ µά- it refers to ( the potential The the then The τως» term observed πηγή gentrification τ υ trend δικαί υ is wealthy found της Ένωσης, at people first in παρά the to buy UK τ in property γεγ ν ς, early 1960s in τι poor ενί τε it areas refers to London, the επηρεά ει then upgrade observed αναντιλέκτως them, trend stay themselves wealthy πρ ς την sometimes people κατεύθυνση to te buy νέων property ρυθµίσεων. thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade them, stay themselves sometimes te thus old residents are Πλην των squeezed. γενικών αρ ών τ υ εν γένει ικαί υ, των διεθνώς being A indirectly squeezed. A παραδεδεγµένων, description this phenomenon is included in the work Sociologist Ruth GLASS description at the same period, this τ σ phenomenon τ λεγ µεν while similar is situations included πρωτ γενές, in were the recorded work σ και Sociologist τ αρακτηρι µεν in ot major Ruth cities GLASS in Western at the same ως countries, period, παράγωγ by while δίκαι, ot similar εντ ς Researcs. situations τ υ were πλαισί υ recorded των in Συνθηκών Western then, ot major cities Since για τις the τρεις countries, issue K ιν τητες has by preoccupied ot και Researcs. την E.E., several είναι scholars γραπτ δίκαι for its και more comprehensive Since δηµ σιεύεται then, the approach υπ ρεωτικώς issue has are preoccupied being στην summarized επίσηµη several ε ηµερίδα below, scholars της from Ένωσης. the for various its more interpretations comprehensive H δηµ σίευση the approach αυτή, phenomenon συνιστώσα are being gentrification, condicio summarized sine the qua below, following: non για from την the ισ ύ various interpretations In των a sense, διατά εων, the phenomenon the ε υπηρετεί phenomenon is due τις αρ ές to gentrification, a trend της δηµ σι τητας, a new the category following: της ε αίας social groups to return ρ ν λ γίας, to the city, τ υ leaving συγκεκριµέν υ the purlieus περιε µέν υ for several reasons: κ.λ., γίνεται high costs δε in σε money time λες to τις travel γλώσσες from της the Ένωσης. purlieus to downtown, work place is, lack the sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, H Eπίσηµη she made E ηµερίδα first studies. περιλαµ άνει In 1932 she published δύ τεύ η: an important τ τεύ ς study Lentitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth (Legislation) Unemployment. για The την same ν µ θεσία year she π υ left Germany παράγεται άσει after continuous των Συνθηκών movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 των she K ιν τήτων, published to anot studies της approach, Ένωσης regarding και the city τ phenomenon planning. τεύ ς C In (Communication) 1950 is due she to became a systematic teac για in the τις ανακ ινώσεις informal College London, effort κειµένων by she π υ continued πρέπει να social έ υν research. ευρεία Her δηµ σι τητα. public 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

8 E. E. A. A. TO. TO. AYT. AYT. EP. EP. AN. AN. // R.DEC. / R.DEC. ADM. ADM. LOC. LOC. DEV. DEV. REG. REG. // R. R. / R. DEC. DEC. LOC. LOC. GOV. GOV. REG. REG. DEV. DEV. EΠIΘEΩPHΣH AΠOKENTPΩΣHΣ, Types TOΠIKHΣ Intervention, AYTO IOIKHΣHΣ KAI ΠEPIΦEPEIAKHΣ ANAΠTY HΣ Definition, REVUE DE DECENTRALISATION, Types Gentrification D ADMINISTRATION intervention, LOCALE ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL REVIEW OF DECENTRALIZATION, LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT Tριµηνιαία Eπιστηµ νική By Mr. George-Sp. Έκδ ση C. ATHANASOPOULOS Edition Harvard scientifique, trimestrielle Graduate School Design, Student, Quartely scientific By Mr. George-Sp. review C. ATHANASSOPOULOS Architect Student the School Architecture Έτος ιρδύσεως Έτ ς και ιδρύσεως έκδοσης 1995 Α τεύχους µ.x Technical μ.χ. Crete 1. Introductory approach: Tεύ ς Defining / Numéro Numb. the / Issue concept // ANTISTHENIS, 1. Introductory approach: the Defining the concept Ιούλιος, ancient Απρίλι ς, Αύγουστος, Greek Μάϊ ς, philosop, Σεπτέμβριος Ι ύνι ς 2012 ( BC BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot wise itage the ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among ot knowledge wise itage starts he with Kωδικ ς: left the us, definition he established the content a great concepts. the acquisition Based, tefore, knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, tefore, 1 ( urban on Iδι κτήτης this gentrification) principle / Propriétaire is in indicated a first, / Owner if (in not the final, area approach, Planning) the term (or Sociology gentrification as well), 1 ( as the urban refining gentrification) a city is area, indicated the removal (in the from area this, Planning) (in various (or Sociology KENTPO as well), EΠIMOPΦΩΣHΣ as the refining MEΛETΩN a city EPEYNAΣ area, the removal KAI ANAΠTY HΣ ways), social usually low-income the placement from te this, (in artists, various ways), social Aστική usually µη κερδ σκ πική low-income Eταιρεία the operation art galleries, restaurants, etc. However the this placement change, te regardless artists, whatever the operation CENTRE ot DE consequences art FORMATION galleries, restaurants, has, DES results ETUDES etc. also However DE rising RECHERCHE this change, l prices ET regardless DU( the potential whatever relative ot speculation). consequences DEVELOPPEMENT has, results also rising l prices ( the potential The term relative gentrification speculation). Société civile at first sans in but the lucratif UK in early 1960s it refers to the then The term observed gentrification trend is wealthy found at people first in the to buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to the then CENTER observed OF EDUCATION trend wealthy RESEARCH people to AND buy DEVELOPMENT London, upgrade them, stay themselves sometimes te property thus old in poor residents areas are London, upgrade them, stay Civil themselves not lucrative sometimes Association being indirectly squeezed. te thus old residents are being A description indirectly Yπεύθυν ς squeezed. this phenomenon κατά τ ν ν µ, is included Eκδ της /Editeur/Editor in the work Sociologist Ruth GLASS A description at the same Kαθηγητής period, this phenomenon while Kωνστ. similar ΓE. is AΘANAΣOΠOYΛOΣ situations included in were the recorded work Sociologist in ot major Ruth cities GLASS in Western at the same countries, Pr. period, Const. by while ot GE. similar ATHANASSOPOULOS Researcs. situations were recorded in ot major cities Since Western then, the countries, issue has by preoccupied ot Researcs. several scholars for its more Since Eπιστηµ νικ ς then, the Yπεύθυν ς: issue has Kαθηγητής preoccupied Kωνστ. several ΓE. AΘANAΣOΠOYΛOΣ comprehensive scholars for its more Responsable approach Scientifique: are Presseur being Const. summarized GE. ATHANASSOPOULOS below, from the various interpretations comprehensive approach are being summarized below, from the various Scientific Responsible: the phenomenon Pressor Const. gentrification, GE. ATHANASSOPOULOS the following: interpretations In a sense, the phenomenon the phenomenon is due to gentrification, a trend a new the category following: social groups to return to the city, leaving the Σύµ υλ ς purlieus Έκδ σης for several reasons: high costs in money time to travel from EΛΛHNIKO the purlieus KENTPO to downtown, AΠOKENTPΩΣHΣ, work place is, lack the sense 1. TOΠIKHΣ The safety term at comes AYTO IOIKHΣHΣ the distributed from Sociologist KAI residencies Ruth ΠEPIΦEPEIAKHΣ GLASS, outside ANAΠTY HΣ town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. Conseiller In 1932 d édition she published an important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. CENTER The HELLENIQUE same year she left DE Germany DECENTRALISATION, after continuous movements for lower studies D ADMINISTRATION living research cost, withdrawal in Geneva, LOCALE Prague, from London ET private DE DEVELOPPEMENT car New easier York she access came to back REGIONAL markets, to London, etc. in According 1943 she published to anot studies approach, regarding the city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in the informal College London, effort by Edition she continued Counsellor work are HELLENIC characterized CENTER by a passion FOR for DECENTRALIZATION, justice. See also: COLLINS ENGLISH LOCAL DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real GOVERNMENT COLLINS estate, etc., SONS for AND the AND Co depreciation Ltd. REGIONAL London initially DEVELOPMENT WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

9 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. E. A. TO. AYT. EP. AN. R.DEC. ADM. LOC. DEV. DEV. REG. REG. / R. R. / R. DEC. DEC. LOC. LOC. GOV. GOV. REG. REG. DEV. DEV. 22 Types Intervention, Eιδικών Eπιστηµ νων. Σύστηµα Kριτών. Dirigée par Comité de réd de Presseurs d Université et de Definition, Scientifiques Types Gentrification Spécialisés intervention, System external evaluators ιευθύνεται υπ Συντακτικής Eπιτρ πής εκ Kαθηγητών Πανεπιστηµί υ και Directed by Edition Board Pressors Specialized Scientists Tιµή τεύ υς: 9 f Συνδρ µές ετήσιες: Φιλίας: 300 f ηµ σίων Yπηρεσιών, N.Π.. και I.., ήµων, N µαρ ιακών By Mr. George-Sp. Aυτ δι ικήσεων, C. ATHANASOPOULOS Tραπε ών, Eταιρειών: Harvard 150 f Iδιωτών:, 30 Graduate f Φ ιτητών: School 15 f Design, Student, E ωτερικ ύ: By Mr. US George-Sp. $ 100 C. ATHANASSOPOULOS Architect Prix: 9 f Abonnements: Prix d ami: 300 f Services Student Publics, the Personnes School Morales Architecture de Droit Public ou Privé, Communes, Administrations Départementales, Technical Banques, Crete Sociétés: 150 f Individuels: 30 f Etudiants: 15 f 1. Introductory approach: Defining Etranger: the US concept $ Introductory Price: 9 fapproach: Subscriptions: Defining Friendship: the concept 300 f Public Services, Legal ANTISTHENIS, Persons Public the or ancient Private Greek Law, Communities, Prefecture (444 BC - Administrations, 370 BC, Athens), among ANTISTHENIS, ot wise itage Banks, the ancient Societies: he left Greek 150 he fphilosop, Individuals: established ( a fgreat BC - principle : 370 BC, Athens), acquisition among ot knowledge wise itage Students: starts he with left 15 the fus, Abroad: definition he established US $ 100 the content a great concepts. the acquisition Based, tefore, knowledge on this starts principle with the in definition a first, if not the final, content approach, concepts. the term gentrification Based, tefore, 1 ( urban on this gentrification) Yπεύθυν ς principle Tυπ γρα εί υ is in indicated a first, if (in not the final, area approach, Planning) the term (or gentrification 1 ( ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ urban EI IKH gentrification) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ EK OTIKH is indicated A.E.E.B.E. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Sociology (in the area Planning) (or Xαλκ κ νδύλη as well), as the refining a city area, the removal from this, (in various Sociology Μάρνη as 25, well), Πλ. 35, Tηλε. as Βάθης, Kέντρ : the refining Αθήνα, (210) τηλ.: , a , (210) , city area, the removal FAX: (210) ways), social usually low-income from this, (in various the placement te artists, the ways), operation social art galleries, usually restaurants, low-income etc. However the this placement change, te regardless artists, the operation Tα δηµ σιευ µενα art galleries, κείµενα restaurants, απη ύν τις etc. απ ψεις However των this Συντακτών change, τ υς whatever regardless και ot δεν δεσµεύ υν consequences την EΠIΘ. has, results AΠOK.,TOΠ. also rising AYT. KAI l ΠEP. prices AN. ( the potential whatever relative ot speculation). consequences has, results also rising l prices ( the potential relative speculation). Oι The αναγγελίες term gentrification εντ ς πλαισί υ των νέων at first εκδ σεων in the UK απ τελ ύν in early 1960s ιλική πρ σ ρά it refers to the then The term gentrification at first in the UK in early 1960s it refers to τ υ Eπιστηµ νικ ύ observed trend Yπευθύν υ wealthy τ υ Περι δικ ύ people to buy πρ ς property τ υς Συγγρα είς in poor τ υς areas London, the then upgrade observed them, trend stay themselves wealthy sometimes people to buy property in poor areas te thus old residents are being London, Bάσει indirectly upgrade τ υ N. squeezed. 2121/1993 them, stay και themselves των σ ετικών sometimes καν νων te τ υ ιεθν ύς thus ικαί υ old residents απαγ ρεύεται A description indirectly η αναδηµ σίευση squeezed. this phenomenon ή η αναπαραγωγή is included ( λική in the ή µερική) work µε Sociologist π ι ν δήπ τε Ruth are being GLASS τρ π A description και at the µε π ι same δήπ τε period, this phenomenon µέσ while των similar κειµένων is situations included τ υ παρ ντ ς, in were the recorded work ωρίς Sociologist πρ ηγ ύµενη in ot major Ruth cities GLASS έγγρα η in Western at άδεια the same τ υ εκδ τ υ. countries, period, by while ot similar Researcs. situations were recorded in ot major cities Toute Since Western reproduction then, the countries, d un issue has by extrait preoccupied ot Researcs. quelconque de cette Revue, par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie several ou scholars micrilm, est strictement for its more comprehensive interdite. Since then, the approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from the for various its more interpretations comprehensive The whole the approach material phenomenon appearing are being gentrification, this summarized Review is the a copyright below, following: from may the not various be interpretations reproduced In a sense, the whole phenomenon the or phenomenon in part without is due to the gentrification, a permission trend a new the category following: Editor. social groups to return to the city, leaving the purlieus for several reasons: high costs in money time to travel from the ιεύθυνση purlieus to / Adresse downtown, / Address work place is, lack the Ίµ ρ υ 6, Aθήναι, τηλ.: (210) , fax: (210) sense 1. The safety term at comes the distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in IMVROY 6, GR , ATHENES / ATHENS, teleph.: (210) , Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, education, entertainment at the heart the city, (possibly) Youth Unemployment. The same year fax: she (210) left Germany after continuous movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 she http published to : // anot library.panteion.gr/pemos studies approach, regarding the city phenomenon planning. Eλληνικά In 1950 is due she περι δικά to became a systematic teac in the informal College London, effort by she continued 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND the Co ISSN depreciation Ltd London initially WIKIPEDIA: part The the Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve the assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

10 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ E I EøPH H A OKENTPø H ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κείμενα / Articles Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH Const. GE. ATHANASOPOULOS Π. ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KÂ ÌÂÓ /Articles G.- Sp. C. ATHANASOPOULOS KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ ˆÓÛÙ.. À G. GEORGIS ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Const. GE. ATHANASOPOULOS Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Α. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. π Ελ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ.-. ƒ π REVUE DE Λ. ΖΑΧΕΙΛΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ. DECENTRALISATION Hel. KAVVADIA Γ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ D' ADMINISTRATION G. KAZAMIAS LOCALE ET DE Γ. ΚΑΦΟΥΣΗΣ KENTPO EP. EP. ANA T. IÂÚ.. INTO ΚΕΝΤΡΟ ΕΡ. ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤ. Ιερ. Δ. ΠΙΝΤΟΣ DEVELOPPEMENT Î È AÓ. IÂÚ. INTOY και Αν. Ιερ. ΠΙΝΤΟΥ REGIONAL Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ισμ. ΚΡΙΑΡΗ Μ. ΛΟΪΖΙΔΗ / ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. ΜΟΛΕΣΚΗΣ REVIEW OF Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ DECENTRALIZATION Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.- apple.. À G.- Sp. K. ATHANASOPOULOS Στ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ LOCAL. Α. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ÈÂ ı. MÂÙ ÊÚ ÛÙÈÎÔ : GOVERNMENT Κ. ΣΑΤΟΛΙΑΣ.- ª.. À Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ÈÔÈÎËÙ. YappleËÚÂÛ Â : AND REGIONAL E. A ANA O OY O Μ. ΤΡΑΚΑΔΑ A. KYPA E OY Αν. ΤΣΑΜΗΣ DEVELOPMENT Δ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ Στ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δέκατον Î ÙÔÓ ένατον fiá ÔÔÓ έτος ÙÔ συνεχούς Û ÓÂ Ô έκδοσης Î ÔÛË Διεύθ. Μεταφραστικού: http : // library.panteion.gr/pemos ñ EÏÏËÓÈÎ appleâúèô ÈÎ Ε. - Μ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης Διοικητ. Υπηρεσίες: Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ TÂ Ô /N. 68 A HNAI/ATHENES/ATHENS 2012 http: // library.panteion.gr/pemos - Ελληνικά περιοδικά Α. ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Τηλ.:0030/ , 0030/ , Fax:0030/ Τεύχος / Ν. 73 ΑΘΗΝΑΙ / ATHENES / ATHENS 2013

þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ Ã

þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School Law Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2014 þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ à þÿà ¹½¹º  ÅÆ Â µà ¼ Á Å º Savvidou, Artemis þÿ»» ½¹ºÌ š ½ÄÁ

Διαβάστε περισσότερα

þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½

þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½ Neapolis HEPHAESTUS Repository School Economic Sciences Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â µá¹ þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½ þÿ ±½±ÃÌÀ Å» Â, šé½ãä±½ä ½  µ. þÿ»» ½¹ºÌ š ½ÄÁ

Διαβάστε περισσότερα

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C.

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C. E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

E I EøPH H A OKENTPø H ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

E I EøPH H A OKENTPø H ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κείμενα / Articles Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Const. GE. ATHANASOPOULOS G. - Sp. ATHANASOPOULOS KÂ ÌÂÓ /Articles Γ. ΓEΩΡΓΗΣ / G. GEORGHIS Th. DIMOPOULOS ˆÓÛÙ.. À Α. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Const. GE. ATHANASOPOULOS Ν.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Å½Ä ³¼±Ä  º±¹ ¹º± Å Ä Â

þÿ Å½Ä ³¼±Ä  º±¹ ¹º± Å Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2013 þÿ ¹Â ½ÄµÅ¾ ¼ ½ ¹Â µá Ä þÿµ¹ ¹ºÎĵÁ  ÃÇ Ã Â Ä Å ½¹º þÿ Å½Ä ³¼±Ä  º±¹ ¹º± Å

Διαβάστε περισσότερα

þÿäé½ ŸÁ³ ½É½ Ä Â.. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University

þÿäé½ ŸÁ³ ½É½ Ä Â.. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â Ÿ¹ þÿåà ÇÁµÎõ¹Â Äɽ ½¹ºÎ½ ¼Ì þÿ ¹ º õɽ ½±½Ä¹ Ä Å ¹º±

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Æ Áµ ı ͽ±Â. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University

þÿ Æ Áµ ı ͽ±Â. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2014 þÿ ¹Â ½ÄµÅ¾ ¼ ½ ¹Â º ½ þÿ ²  º±¹ À± ³½¹ ½ ¼ µ À þÿ Æ Áµ ı ͽ±Â. Athanasopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

Savvidou, Artemis. Neapolis University

Savvidou, Artemis. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015-03 þÿšá Ä Â º±¹ ¹±Æ Á : ½¹º  þÿ ¹µ ½µ  µºæ ½Ãµ¹Â, ĵÁ̺» Ä þÿ Á õ³³ õ¹Â ¹±Çµ Á

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½Éà  Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University

þÿ ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½Éà  Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â ÃÇ Ãµ þÿ ½¹ºÎ½ ¹ ¹º õɽ º±¹ ŸÁ³ ½É þÿ ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½Éà Â

Διαβάστε περισσότερα

AMS Mathematics Subject Clossification (1991): 03B, 03F, 03G

AMS Mathematics Subject Clossification (1991): 03B, 03F, 03G ii K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù Ô ÔÁÚ ÊÂÙ È fi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê ÂÎ fiùë AMS Mathematics Subject Clossification (1991): 03B, 03F, 03G ISBN 960-431-335-5 Copyright: Mπράνισλα Mπ ριτσιτς, Eκδ σεις Zήτη, εκέµ ρι ς 1995, Θεσσαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς Απόστολος Παπαγιαννάκης 1, Γιάννης Μπαρακλιανός 2, Αλεξία Σπυριδωνίδου 3 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Leica CE/ Leica CN. Υπ δ έας µα αιρι ύ

Leica CE/ Leica CN. Υπ δ έας µα αιρι ύ Leica CE/ Leica CN Υπ δ έας µα αιρι ύ Εγ ειρίδι δηγιών ρήσης Υπ δ έας µα αιρι ύ Leica CE/Υπ δ έας µα αιρι ύ Leica CN Έκδ 2.3 RevC, 01/2017 Ελληνικά Κωδ. παραγγελίας: 14 0700 82106 Να φυλάγεται πάντ τε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του άγχους και του φόβου στην διάθεση και την συμπεριφορά του ατόμου σε περίοδο κρίσης και οι επιπτώσεις στην επικοινωνία

Η επίδραση του άγχους και του φόβου στην διάθεση και την συμπεριφορά του ατόμου σε περίοδο κρίσης και οι επιπτώσεις στην επικοινωνία Η επίδραση του άγχους και του φόβου στην διάθεση και την συμπεριφορά του ατόμου σε περίοδο κρίσης και οι επιπτώσεις στην επικοινωνία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΝΟΥ Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and

Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and private study only. The thesis may not be reproduced elsewhere

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980.

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Κυριακούλα ΜΑΚΡΗ Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. kmakri@geo.auth.gr Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½µ¾±ÁÄ Äɽ ÁÇν Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University

þÿ ½µ¾±ÁÄ Äɽ ÁÇν Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â µá þÿ ½µ¾±ÁÄ Äɽ ÁÇν Athanasopoulos, Constantinos GE. þÿš

Διαβάστε περισσότερα

þÿ±åä ¹ º Ã. 1  Ä. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University

þÿ±åä ¹ º Ã. 1  Ä. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Books 2008 þÿ µá¹æµáµ¹±º ¹ º à º±¹ Ä À þÿ±åä ¹ º Ã. 1  Ä. Athanasopoulos, Constantinos GE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Συλλογικός τόμος της ΕΕΤ υπό την επιμέλεια των Γκ. Χαρδούβελη και Χρ. Γκόρτσου Ιούλιος 2011 1 Α. Γενικές τάσεις: Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... To answer this

Διαβάστε περισσότερα

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print Orders Basket (0) File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name AZYOL DEVELOPMENT LTD Reg. Number ΗΕ 321887

Διαβάστε περισσότερα