E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C."

Transcript

1 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS Harvard University, Graduate και των School Οργάνων Design, της Student, Ε.Ε. Kε άλαι By Mr. George-Sp. ΙΗ C. ATHANASSOPOULOS Architect Του κ. Κωνστ. Student ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ School Architecture ι υπ ρεώσεις Καθηγητού της Μετ. Πρ. Ελληνικής Σπ. Παντείου Πανεπιστ. Technical ηµ σιας Κοιν. University Πολιτ. Επιστ., Crete 1. Introducry ι ίκησης approach: Defining έναντι concept τ υ δικαί υ Μετ. Πρ. Σπ. Πανεπ. Αθηνών και Μετ. Πρ. Σπ. Πανεπ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, ANTISTHENIS, 1. Introducry approach: και ancient των Defining ργάνων Greek philosopher, concept Ex Ch. της L., U.L. Ε.Ε. (444 Bruxelles, BC Ex Int. BC, I.I.A.P., Ans), Paris among ANTISTHENIS, or wise heritage ancient he left Greek us, he philosopher, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Ans), acquisition among or knowledge wise heritage starts he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Based, Γενική refore, πρ σέγγιση knowledge on this starts principle with in definition a first, if not final, content approach, concepts. term gentrification Based, refore, 1 ( urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not final, area approach, Planning) term Sociology gentrification Η as Ευρωπαϊκή well), 1 ( as urban Ένωση refining gentrification) έ ει a ασ ληθεί city is area, indicated κατ επανάληψη removal (in from area this, Planning) και (in µε ways), Sociology τ θέµα social as των well), groups, Εθνικών as usually refining ηµ σίων low-income a city ι ικήσεων, area, removal placement επί σκ πώ, from re this, µέσω (in artists, ways), operation τ υ κατά social τ art groups, δυνατ ν galleries, usually εκσυγ ρ νισµ ύ restaurants, low-income etc. However τ υς, αυτές this placement change, να δηγηθ ύν re regardless artists, whatever σε operation συγκλίν υσες or consequences art galleries, δι ικητικές restaurants, has, ρυθµίσεις, results etc. also However τείν υσες rising this change, l σε «µ γεν - prices regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( π ίηση» relative των speculation). δι ικητικών συστηµάτων των Κρατών Μελών. potential The term relative gentrification speculation). is found at first in UK in early 1960s it refers The term Είναι gentrification αυτ ν ητ, is τι found η «µ γεν π ίηση», at first in UK in early πέραν 1960s των άλλων n observed trend wealthy people buy property in poor it areas refers συνεπειών n observed της, trend θα διευκ λύνει wealthy τα people µέγιστα buy την property ε αρµ γή in poor κ ινών London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents areas are being London, πρακτικών indirectly upgrade squeezed. και m, δράσεων, stay mselves επ ω ελεία sometimes των δι ικ υµένων re thus και old residents διακι- are being A ν υµένων description indirectly ε squeezed. ίας this δήπ τε phenomenon αιτίας is εντ ς included τη επικράτειας in work της Sociologist Ένωσης. GLASS A description Εκ at των same πλέ ν period, this πρ σ ατων phenomenon while similar ρυθµίσεων is situations included in were ανα έρ νται recorded work Sociologist in εδώ or ι major cities GLASS ρυθµίσεις in Western at same των countries, period, Συν δων by while or Κ ρυ ής similar Researchers. situations της Ε.Ε. were της recorded Λισσα ώνας in or major cities Since (Μάρτι ς Western n, 2000), countries, issue η π ία has by preoccupied or δήγησε Researchers. και several στην διαµ ρ ωση scholars των for its κει- more comprehensive Since n, issue has preoccupied several scholars for µένων της µώνυµης approach Συνθήκης, are being και summarized της Φέϊρα below, (Ι ύνι ς from 2010). interpretations comprehensive approach are being summarized below, from interpretations Κατά την Σύν δ phenomenon phenomenon της Λισσα ώνας gentrification, gentrification, απε ασίσθη, following: following: (ως απ ρρ ια µακράς σειράς πρ ηγηθεισών δια υλεύσεων µετα ύ των return city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money In a sense, phenomenon is due a trend a new category social groups Κρατών-Μελών), time travel from τι purlieus η ικ ν µική downwn, και κ ινωνική work ανάπτυ η place is, lack της sense Ένωσης 1. The safety term συνδέεται at comes distributed from στερρώς Sociologist residencies και µε GLASS, τ ν outside εκσυγ ρ νισµ wn centres, search των GLASS παρε- for was better Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services µενων health, υπηρεσιών education, υπ entertainment των ηµ σίων at ι ικήσεων heart των city, Κρατών (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies Μελών. living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came back markets, London, etc. in According 1943 Υπ αυτή she published anor την studies ένν ια approach, regarding δι ικητικ ς city phenomenon planning. εκσυγ ρ νισµ ς, In 1950 is due she became a systematic ως teacher συνι- in University College London, she continued her social research. Her public action long-term informal effort by organized groups, manufacturers, brokers buying her στών work are condicio characterized sine by qua a passion non για for justice. την ε υπηρέτηση See also: COLLINS λων ENGLISH των κατα- DICTIONARY. 10th στατικών selling edit. Wil. real COLLINS στ ων estate, etc., SONS της for AND Ένωσης, Co depreciation Ltd. London είναι αναγκαί initially WIKIPEDIA: να part απ τελέσει The Free urban Encyclopedia: α- web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually 4 Τοις Εντευξομένοις ή Περί Οι υποχρεώσεων υποχρεώσεις της των Ελληνικής Εθνικών Δημοσίων Δημόσιας Διοικήσεων Διοίκησης έναντι του Δικαίου 1 213

2 42 14 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, competence ντικείµεν πρώτης state affairs πρ τεραι τητας in ir Region, για τα based Κράτη on Article Μέλη, τα 101 π ία current Constitution. υπ ρε ύνται 3 σε σειρά ενεργειών, µερικές των π ίων ανα έρ νται Abolition εδώ: 13 Regions Government Decree 6/3/ new Regions Παρ ή come in δυνατ τητας ir place (Organizations στ υς Π λίτες να second έ υν grade γενική local ηλεκτρ νική government) along with πρ σ αση municipalities στις παρε µενες (Organizations υπ των first Κρατών grade) υπηρεσίες. as an expression popular Θέσπιση sovereignty, διαδικασιών y consist α ι λ γησης a fundamental institution της απ δ τικ τητας Greek public των life, as guaranteed ηµ σίων by Υπηρεσιών. provisions Article 102 current Constitution By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS 4 European Άρση Charter των γρα ει κρατικών Local Harvard Self-Government. University, εµπ δίων Graduate 5 π υ School δήπ τε Design, και π τε Student, δήπ τε Abolition αυτά from εντ πί νται 1/1/20 στα Prefecture, By δι ικητικά Mr. George-Sp. Local συστήµατα Government C. ATHANASSOPOULOS των second Κρα- Architect grade, as it Student School Architecture τών was Μελών. provided by Law 1622/1986 (which ultimately was not implemented Technical University Crete ιασ άλιση της δυνατ τητας πρ σ ασης στ ιαδίκτυ και 1. στις Introducry άλλες πηγές approach: Π λυµέσων Defining λων concept των Σ λείων εκάστ υ Κρά Article Introducry 101 current approach: Constitution Defining 1975/1986/2001/2008: ANTISTHENIS, τ υς. ancient Greek philosopher, concept (444 BC BC, Ans), ñ State s administration is organized according decentralized system. among ñ ANTISTHENIS, Administrative Ε or άλλ υ, wise division ι heritage συµµετέ ντες ancient he country left Greek us, is στην he formed philosopher, established Σύν δ on basis της (444 a Φέϊρα, great BC geo-economic, - principle : 370 επανα ε- BC, Ans), social acquisition transport among αίωσαν or conditions. knowledge τις wise απ άσεις heritage starts he της with left Συν δ υ us, definition he established της Λισσα ώνας, content a great principle : απε άσι- concepts. acquisition ñ Regional Institutions knowledge starts State with generally definition have decisive competence content on concepts. issues ir Based, refore, this principle in a first, if not final, approach, term province. σαν νέα Central µέτρα gentrification Based, refore, 1 Government, για περαιτέρω apart from ε αρµ γές special cases, has της Πληρ ρικής, general direction, υπεγράµµισαν control legitimacy ( 1 ( coordination on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification τ ν urban urban σηµαντικ gentrification) Regional gentrification) ρ λ institutions των is indicated as is indicated ηµ σίων provided (in by (in ι ικήσεων law. area Planning) area Planning) των Sociology ñ Common as well), legislar as refining Administration, a city when area, y act removal normative, from y this, are obliged (in take ways), in Sociology Κρατών account social as well), Μελών special groups, as conditions (και) refining στην usually isl ενίσ υση low-income a city mountainous area, της ανταγωνιστικ τητας removal areas, placement ensuring from re this, ir (in growth. ε- artists, ways), operation ντ ς Article της 101A social Ένωσης, art groups, galleries, κ.ά. usually low-income placement re artists, Where Constitution provides restaurants, for establishment etc. However this operation change, an regardless Independent whatever Authority, operation Υπενθυµί εται, its or Members consequences art galleries, are appointed τι η restaurants, Συνθήκη has, for a results fixed της etc. tenure also Λισσα ώνας However rising y this are change, l governed επανα ε αίω- prices by regardless personal ( potential functional whatever σε την relative independence, υπ ρέωση or speculation). consequences as των specified Κρατών by has, law. results Μελών also για rising την άνευ l άλλ υ prices τιν ς ( potential 4. Article relative 102 speculation). Constitution 1975/1986/2001/2008: The ε αρµ γή ñ Administration term gentrification των local ν µικώς affairs is found belongs δεσµευτικών at first Local in Government Πρά εων UK in Organizations early της 1960s Ένωσης first it υπ refers second grade. n των The term ηµ σίων observed gentrification trend ι ικήσεων is wealthy found των at people first Κρατών in Μελών. buy UK in property early 1960s in poor it areas refers London, To n Local upgrade observed Government m, trend stay Organizations mselves wealthy sometimes people re is presumption re buy property thus competence old in poor residents areas for are administration London, upgrade local m, affaires. stay mselves Law defines sometimes extend re types thus local old affairs residents are being indirectly squeezed. distribution being indirectly ι σ ετικές between each squeezed. ρυθµίσεις grade. Law έ υν may ως delegate ε ής: Local Government organizations exercise A description powers that this consist phenomenon state s mission. is included in work Sociologist A description 1.Τα Κράτη this Μέλη phenomenon θεσπί υν is λα included τα µέτρα εσωτερικ ύ work Sociologist δικαί- GLASS ñ Local at Government same period, Organizations while similar have administrative situations were recorded financial in aunomy. or major Their authorities cities GLASS υ, in Western τα at are π ία elected same countries, είναι by period, universal αναγκαία by while secret or similar Researchers. για voting, την situations ε αρµ γή as provided were by των recorded law. ν µικώς in or δε- major cities Since σµευτικών ñ Law may provide Western n, πρά εων establishment countries, issue has της by preoccupied or Ένωσης. compulsory or voluntary associations Local Researchers. Government Organizations for works or provision several services. scholars These associations for may be comprehensive administrated Since 2. ταν n, by elected απαιτ ύνται approach issue bodies has are preoccupied ενιαίες being summarized πρ ϋπ θέσεις several below, scholars για την from εκτέλεση for interpretations comprehensive των ñ State ν µικώς exercises supervision δεσµευτικών approach over phenomenon are Local πρά εων being Government gentrification, summarized της Organizations, Ένωσης, below, following: ι which πρά εις from concerns αυ- solely legitimacy control it is not allowed block ir initiative freedom action. Legitimacy interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: control τές αναθέτ υν is exercised as εκτελεστικές provided by law. αρµ δι τητες Disciplinary sanctions στην Επιτρ πή elected social ή bodies σε ει- groups local administration, return δικές περιπτώσεις apart city, from leaving cases δε ντως involving purlieus αιτι λ γηµένες aumatic for several deduction reasons: και or σε idleness, high περιπτώσεις costs are being money applied only with consent a Council, consisted at majority regular judges, as provided by law. π υ time πρ λέπ υν travel from άλλα purlieus άρθρα της downwn, Συνθήκης, ( πως work π.. place τα is, άρθρα lack ñ The State takes all legislative, regulary fiscal measures needed ensure economic sense independence 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies GLASS, outside wn centres, search GLASS for was better Berlin, 24 (Π λιτική provides she made ασ αλείας), necessary her first studies. 26 resources (Πρ σδι ρισµ ς for accomplishment In 1932 she published των an important στρατηγικών tasks study entitled: services exercise competences health, education, Local entertainment Government Organizations at heart with simultaneous city, (possibly) ensuring transparency Youth συµ ερ ντων Unemployment. in management της The Ένωσης, same year se she κ.ά. left resources. για Germany την Ευρωπαϊκή Law defines after continuous Ένωση), relative movements with στ for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came back markets, London, etc. distribution, in According Συµ ύλι. among Local Government Organizations taxes fees, determined in ir favour, collected 1943 she by State. published Each anor transferral studies approach, regarding competences city phenomenon planning. from state s In 1950 central is due she or became regional a systematic teacher bodies in Local University College London, she continued her social research. Her public action long-term Government informal implies transfer effort by corresponding organized groups, resources. manufacturers, Law provides brokers relative regarding buying definition her work are characterized collecting local by a revenues passion directly for justice. from See Local also: Government COLLINS organizations. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling 5. edit. Because Wil. real COLLINS estate, ir importance, etc., SONS for AND Co issues depreciation Ltd. London Local Government initially WIKIPEDIA: part Organizations The Free urban Encyclopedia: have web, become in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 5 subject a series Conferences, International Conferences as well as regulations (actuallyat 24 21

3 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, 3.Για τ υς ως άνω σκ π ύς τ Ευρωπαϊκ Κ ιν ύλι και τ Συµ ύλι, απ ασί ντας, µέσω Καν νισµών, σύµ ωνα µε την συνήθη ν µ θετική διαδικασία, θεσπί υν εκ των πρ τέρων γενικ ύς καν νες και αρ ές σ ετικώς µε τ υς τρ π υς ελέγ υ απ τα Κράτη Μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµ δι τήτων α- π την Επιτρ πή. 4. Τ επίθετ «εκτελεστικ ς» By ή Mr. «εκτελεστική» George-Sp. C. παρεµ άλλεται ATHANASOPOULOS στ ν τίτλ των εκτελεστικών Harvard University, πρά εων. Graduate School Design, Student, Ε άλλης πλευράς, η Επιτρ πή By Mr. George-Sp. ανεκ ίνωσε C. στις ATHANASSOPOULOS Βρυ έλλες Architect Student School Architecture τ ν Ιαν υάρι 2007 ειδικ Πρ γραµµα ράσης Μείωσης των ι- Technical University Crete ικητικών Βαρών µε τ π σ στ κλιµακ ύµεν, τ π ί στις αρ- 1. ές Introducry τ υ έτ υς approach: 2013 πρέπει Defining να πρ σεγγίσει concept τ % εκτιµώντας, τι ANTISTHENIS, µία 1. Introducry µείωση αυτ ύ approach: ancient τ υ µεγέθ υς Defining Greek philosopher, (%) concept θα δηγήσει (444 BC σε αύ ηση BC, Ans), among τ υ ANTISTHENIS, or Ακαθάριστ υ wise heritage Εγ ώρι υ ancient he left Greek Πρ ϊ ντ ς us, he philosopher, established της Ε.Ε. (444 a great κατά BC - principle : 370 1,4% BC, (πε- Ans), acquisition among ρίπ υ or knowledge wise heritage starts ευρώ). he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Based, knowledge starts with definition content concepts. Τ refore, Πρ γραµµα on this έ ει principle υι θετηθεί in τελικώς, a first, if not (και final, είναι approach, σε ε έλι η), term gentrification Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification κατά την 1 Σύν δ ( urban 1 ( urban Κ ρυ ής gentrification) gentrification) τ ν Μάρτι is indicated is indicated (in area Planning) Sociology as well), as refining a city area, removal (in from area this, Planning) (in Sociology Με as δεδ µένη well), as την refining εκ των θεσµών a city area, πρ λεπ µένη removal from αυτ ν µία ways), social groups, usually low-income placement re this, (in artists, 1, ways), operation τ σ της social Ευρωπαϊκής art groups, galleries, usually restaurants, Ένωσης, low-income σ etc. και However των Κρατών this placement change, Μελών re regardless της, artists, whatever η operation Ένωση or δεν consequences art διαθέτει galleries, ίδια restaurants, has, ργανα, results etc. also επι ρτισµένα However rising this change, l να prices ε αρµ - regardless ( potential whatever σ υν relative τ or Κ ιν τικ speculation). consequences ίκαι has, εντ ς results των Κρατών also rising Μελών, l π τε prices η ( υ- potential The π ρέωση term relative gentrification ε αρµ γής speculation). is found τελικώς at first τ υ in Κ ιν τικ ύ UK in early ικαί υ 1960s εντ ς it των refers Κρατών n The term observed Μελών gentrification trend µετα έρεται is wealthy found at people στις first in Εθνικές buy UK ηµ σιες in property early 1960s in ι ικήσεις poor it areas refers London, n observed trend wealthy people buy property in poor areas τ υς, upgrade ι π ίες, m, κατά stay mselves µία άπ ψη, sometimes ανάγ νται re έτσι σε thus Ε ωτερικές old residents are being London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are being Υπηρεσίες indirectly squeezed. indirectly της squeezed. Ενωσης. 2 A description this phenomenon is included in work Sociologist GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researchers. situations were recorded in or major cities Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researchers. several scholars for comprehensive Since n, approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from for interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: social groups return 1.Βλ. γενικώς: city, Κων.ΓΕ.ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Υ leaving purlieus for several reasons: και Β. ΕΛΗ Σ Υ, ΔΕΛΗΘΕΟΥ, high costs in Ελ. money ΚΑΒΒΑ ΙΑ time travel (Επιστ. from Συµ λή): purlieus Τ downwn, ίκαι της Ευρωπαϊκής work place Ένωσης. is, lack Νέα sense έκδ. 1. The Αθήναι safety term at comes distributed from Sociologist residencies GLASS, outside wn centres, search GLASS for was better Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 2. Βλ. health, Ι. ΑΝΑΣΤ Π ΥΛ Σ: education, entertainment µές και at Λειτ υργίες heart της Εθνικής city, ηµ - (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies σιας living ι ίκησης research cost, withdrawal in στ Geneva, πλαίσι Prague, των from London Ευρωπαϊκών private car New easier Κ ιν τήτων. York she access came back Ε.Ε. markets, Ευρ.. London, etc. : in According 1943 Αθήνα, she 1996, published τ.2-3, anor studies σ.635. approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she became a systematic teacher in University College London, she continued her social research. Her public action long-term informal effort by organized groups, manufacturers, brokers buying her work are characterized by a passion for justice. See also: COLLINS ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: 6 variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually 3 215

4 64 14 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Definition, Με άση της GENTRIFICATION ισ ύ υσες Types ρυθµίσεις: Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, competence state affairs in ir Region, based on Article 101 current Constitution. Η ρι θέτηση 3 των αρµ δι τήτων της Ένωσης διέπεται απ την Abolition αρ ή της δ τής 13 Regions αρµ δι τητας. Government Η άσκηση Decree των αρµ δι τήτων 6/3/ new Regions της Ένωσης come in διέπεται ir place απ (Organizations τις αρ ές της επικ υρικ τητας second grade local και government) της along αναλ γικ τητας. with municipalities (Organizations first grade) as an expression popular sovereignty, Σύµ ωνα µε y την consist αρ ή a της fundamental δ τής αρµ δι τητας, institution η Greek Ένωση public ε- life, as guaranteed νεργεί µ ν ν by εντ ς provisions των ρίων Article By των Mr. αρµ δι τήτων, 102 current George-Sp. C. ATHANASOPOULOS π υ Constitution της απ νέ- 4 European µ υν τα Charter Κράτη Μέλη Local Harvard Self-Government. µε τις University, Συνθήκες Graduate 5 για την School επίτευ η Design, των στ - Student, ων, Abolition π υ ι from Συνθήκες 1/1/20 αυτές Prefecture, ρί υν. By Mr. George-Sp. Κάθε Local αρµ δι τητα, Government C. ATHANASSOPOULOS η second π ία Architect grade, as it Student School Architecture δεν was απ νέµεται provided by στην Law Ένωση 1622/1986 µε (which τις Συνθήκες ultimately ανήκει was not στα implemented Κράτη Technical University Crete Μέλη. 1. Introducry Σύµ ωνα approach: µε την αρ ή Defining της επικ υρικ τητας concept στ υς τ µείς, ι Article Introducry 101 current approach: Constitution Defining 1975/1986/2001/2008: ANTISTHENIS, π ί ι δεν υπάγ νται ancient στην Greek απ κλειστική philosopher, concept (444 της αρµ δι τητα, BC BC, Ans), η ñ State s administration is organized according decentralized system. among Ένωση ñ ANTISTHENIS, Administrative or παρεµ αίνει wise division heritage ancient µ ν he country left Greek ε σ ν us, is he formed philosopher, established και on κατά basis (444 τ ν a great BC αθµ, geo-economic, - principle : 370 BC, π υ Ans), social ι acquisition transport among στ ι or conditions. της knowledge wise πρ λεπ µενης heritage starts he with left δράσης us, definition he δεν established µπ ρ ύν content a να great επιτευ θ ύν principle : concepts. acquisition ñ Regional Institutions knowledge starts State with generally definition have decisive competence content on concepts. issues ir Based, refore, this principle in a first, if not final, approach, term province. επαρκώς Central απ gentrification Based, refore, 1 Government, τα Κράτη apart Μέλη, from special τ σ cases, σε κεντρικ, has general σ direction, και σε περι- coordination on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification ερειακ control legitimacy ( 1 και ( τ πικ urban gentrification) Regional urban gentrification) επίπεδ, institutions µπ ρ ύν is indicated as provided is indicated µως, (in (in λ γω by law. area area της κλίµακας Planning) Sociology ñ Common as well), legislar as refining Administration, a city when area, y act removal normative, from y this, are Planning) obliged (in take ways), in Sociology ή account των απ τελεσµάτων social as well), special groups, as conditions refining της usually isl πρ λεπ µενης low-income a city mountainous area, removal areas, δράσης, placement ensuring from να re this, ir επιτευ- (in growth. artists, ways), operation θ ύν Article 101A social καλύτερα art groups, galleries, στ usually επίπεδ restaurants, low-income της etc. Ένωσης. placement re artists, Where Constitution provides for establishment However this operation change, an regardless Independent whatever Authority, operation Τα its or θεσµικά Members consequences art galleries, are ργανα appointed restaurants, has, της for a Ένωσης results fixed etc. tenure also However ε αρµ υν rising y this are change, l governed την prices αρ ή by regardless personal ( της potential functional whatever επικ υρικ τητας relative independence, or speculation). consequences as σύµ ωνα specified by has, µε law. τ results Πρωτ κ λλ also rising σ ετικά l prices µε την ( ε- potential 4. Article relative 102 speculation). Constitution 1975/1986/2001/2008: The αρµ γή ñ Administration term gentrification των αρ ών local affairs is της found belongs επικ υρικ τητας at first in UK και in early της 1960s αναλ γικ τη- it refers n τας. The term Τα observed Εθνικά gentrification trend Κ ιν ύλια is wealthy found 3 Local Government Organizations first second grade. at µεριµν ύν people first in buy UK για in property την early τήρηση 1960s in poor της it areas αρ- refers London, To n Local upgrade observed Government m, trend stay Organizations mselves wealthy sometimes people re is presumption re buy property thus competence old in poor residents areas for are ής της επικ υρικ τητας σύµ ωνα µε την διαδικασία, π υ πρ administration London, upgrade local m, affaires. stay mselves Law defines sometimes extend re types thus local old affairs residents are being indirectly squeezed. distribution being λέπεται between indirectly στ squeezed. εν each λ γω grade. Πρωτ κ λλ. Law may delegate Local Government organizations exercise A description powers that this consist phenomenon state s mission. is included in work Sociologist A description Σύµ ωνα µε this την phenomenon αρ ή της is αναλ γικ τητας, included work τ περιε µεν GLASS ñ Local at Government same period, Organizations while similar have administrative situations were recorded financial Sociologist in aunomy. or major Their authorities cities GLASS και in Western η at µ ρ ή are elected same countries, της by period, universal δράσης by while or της secret similar Researchers. Ένωσης voting, situations as δεν provided υπερ αίν υν were by recorded law. τα in απαι- or major cities Since τ ύµενα ñ Law may Western n, για provide countries, την issue επίτευ η establishment has by preoccupied or των Researchers. στ ων compulsory several των Συνθηκών. or voluntary associations Local Government Organizations for works or provision services. scholars These associations for may be comprehensive administrated Since n, by elected approach issue bodies has are preoccupied being summarized several below, scholars from for interpretations comprehensive ñ State exercises supervision approach over phenomenon are Local being Government gentrification, summarized Organizations, below, which following: from concerns solely legitimacy control it is not allowed block ir initiative freedom action. Legitimacy interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: control is exercised as provided by law. Disciplinary sanctions elected social bodies groups local administration, return 3. Βλ.Θ.ΚΑΛΛΙΑΝ Σ apart city, from leaving cases involving : Η purlieus αρ ή aumatic της for επικ υρικ τητας,τα several deduction reasons: or idleness, high Εθνικά costs are being Κ ι- money applied only ν ύλια with consent time travel και η from Συνθήκη a Council, purlieus της consisted Λισσα ώνας: at majority downwn, µία νέα regular διάσταση judges, work place Ευρωπαϊκής as provided by law. is, lack ñ The State takes all legislative, regulary fiscal measures needed ensure economic sense independence Συνεργασίας. 1. The safety term at comes provides distributed ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ from Sociologist necessary residencies resources ΑΠ ΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, GLASS, outside for wn accomplishment centres, Τ ΠΙΚΗΣ search GLASS tasks for was better born in Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services exercise ΑΥΤ Ι ΙΚΗΣΗΣ competences health, education, Local ΚΑΙ entertainment Government ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Organizations at ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ. heart with simultaneous city, (Επιστ. (possibly) ensuring transparency Youth Unemployment. in management The same year se she left resources. Germany Law defines after continuous relative movements with for lower studies Υπευθ. living research Καθηγητήσς cost, withdrawal in Geneva, Κωνστ. Prague, from ΓΕ.ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Σ). London private car New easier York she access came Αθήναι, back markets, London, 20 etc. distribution, among Local Government Organizations taxes fees, determined in ir favour, collected in According 1943 τ.64, σ. she by 19. State. published Each anor transferral studies approach, regarding competences city phenomenon planning. from state s In 1950 central is due she or became regional a systematic teacher bodies in Local University College London, she continued her social research. Her public action long-term Government informal implies transfer effort by corresponding organized groups, resources. manufacturers, Law provides brokers relative regarding buying definition her work are characterized collecting local by a revenues passion directly for justice. from See Local also: Government COLLINS organizations. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling 5. edit. Because Wil. real COLLINS estate, ir importance, etc., SONS for AND Co issues depreciation Ltd. London Local Government initially WIKIPEDIA: part Organizations The Free urban Encyclopedia: have web, become in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 7 subject a series Conferences, International Conferences as well as regulations (actuallyat 24 21

5 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Τα θεσµικά ργανα της Ένωσης ε αρµ υν την αρ ή της α- ναλ γικ τητας σύµ ωνα µε τ Πρωτ κ λλ σ ετικά µε την ε- αρµ γή των αρ ών της επικ υρικ τητας και της αναλ γικ τητας (άρθρ 5). Κάθε αρµ δι τητα η π ία δεν απ νέµεται στην Ένωση µε τις Συνθήκες ανήκει στα Κράτη Μέλη. Η Ένωση σέ εται την ισ τητα των Κρατών Μελών ενώπι ν των Συνθηκών, καθώς και την εθνική τ υς ταυτ τητα, By Mr. George-Sp. π υ είναι συµ υής C. ATHANASOPOULOS µε την θε- µελιώδη π λιτική και Harvard συνταγµατική University, Graduate τ υς δ µή, School στην π ία Design, συµ- Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect περιλαµ άνεται η Περι ερειακή και Τ πική Αυτ δι ίκηση. Σέ ε- Student School Architecture ται τις υσιώδεις λειτ υργίες τ υ Κράτ υς, ιδίως Technical δε τις University λειτ υρ- Crete γίες, π υ απ λέπ υν στην διασ άλιση της εδα ικής ακεραι τη- 1. τας, Introducry στη διατήρηση approach: της δηµ σιας Defining τά ης concept και στην πρ στασία της ε- ANTISTHENIS, 1. Introducry approach: Defining concept θνικής ασ άλειας. ancient Ειδικ τερα, Greek philosopher, η εθνική ασ άλεια (444 BC παραµένει BC, Ans), among ANTISTHENIS, ancient Greek philosopher, (444 BC BC, Ans), στην or ευθύνη wise κάθε heritage Κράτ υς he left Μέλ υς. us, he established Σύµ ωνα a great µε την principle : αρ ή της acquisition among or knowledge wise heritage starts he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition καλ πιστης knowledge συνεργασίας, starts with η Ένωση definition και τα Κράτη content Μέλη concepts. εκπληρών υν Based, refore, τα 1 ( εκ των urban on Συνθηκών this gentrification) principle καθήκ ντα is in indicated a first, άσει if (in not final, αµ ι αί υ area approach, Planning) σε α- term Sociology gentrification σµ ύ και as well), αµ ι αίας 1 ( as urban refining συνεργασίας. gentrification) a city is area, indicated removal (in from area this, Planning) (in ways), Sociology Τα social as Κράτη well), groups, as Μέλη usually refining λαµ άν υν low-income a city κάθε area, γενικ removal placement ή ειδικ from µέτρ re this, ικα- (in artists, ways), operation ν να διασ αλίσει social art groups, galleries, την usually restaurants, εκτέλεση low-income των etc. However υπ ρεώσεων, this placement change, π υ απ ρρέ- re regardless artists, whatever Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification υν operation απ or τις consequences art Συνθήκες galleries, ή restaurants, πρ κύπτ υν has, results etc. also απ However rising πρά εις this change, l των prices θεσµικών regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( potential ργάνων relative relative της speculation). speculation). Ένωσης. The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers The term Τα Κράτη gentrification Μέλη διευκ λύν υν is found at first in την Ένωση UK in early στην 1960s εκπλήρωση n observed trend wealthy people buy property in poor it areas refers London, της n απ στ λής upgrade observed m, της trend stay και mselves απέ υν wealthy sometimes people απ την λήψη re buy property π ι υ thus δήπ τε old in poor residents µέ- areas are being London, τρ υ indirectly ικαν ύ upgrade squeezed. να m, θέσει stay σε mselves κίνδυν sometimes την πραγµατ π ίηση re thus old των residents στ - are being A ων description indirectly της Ένωσης squeezed. this (άρθρ phenomenon 4). is included in work Sociologist GLASS A description Βάσει at same αυτών period, this των phenomenon while ρυθµίσεων similar is η situations included Εθνική in were ηµ σια recorded work ι ίκηση Sociologist in or ε- major cities GLASS κάστ υ in Western at Κράτ υς same countries, period, Μέλ υς by while or της similar Researchers. Ε.Ε. situations συµµετέ ει were στην recorded διαµ ρ ω- in or major cities Since Western countries, by or Researchers. ση Since τ υ n, n, δικαί υ issue της issue Ένωσης, has preoccupied has preoccupied ως Μέλ ς several several (τ Κράτ ς) scholars scholars Κ ιν τικών for comprehensive approach are being summarized below, from for comprehensive ργάνων, πως approach τ Συµ ύλι are being και summarized η Επιτρ πή. below, Ως from εκ τ ύτ υ, interpretations phenomenon gentrification, following: interpretations In διαθέτ υσα, a sense, phenomenon τ σ phenomenon την ε ικείωσή is due gentrification, a trend της µε a τ new δίκαι category following: της Ένωσης social groups return (ως συµ άλλ υσα city, leaving και στην purlieus παραγωγή for several τ υ), reasons: σ και high ν µικά costs in ερ- money γαλεία, time travel ευέλικτα from purlieus και τα είας downwn, απ δ σης,(διαδικασίες work place is, lack 4, sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies GLASS, outside wn centres, search GLASS for was better Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies living 4. Βλ.και research cost, withdrawal Μαρ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, in Geneva, Prague, from London private Αθαν.ΣΤΑΜΑΤ Π ΥΛ Υ: car New easier York she access came back markets, London, ι ί- etc. in According 1943 κηση she µέσω published στ ων. anor studies Αθήναι, approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she became a systematic teacher in University College London, she continued her social research. Her public action long-term informal effort by organized groups, manufacturers, brokers buying her work are characterized by a passion for justice. See also: COLLINS ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: 8 variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually 5 217

6 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. ντικείµεν πρώτης πρ τεραι τητας για τα Κράτη Μέλη, τα π ία υπ ρε ύνται Στελέ η Definition, 5 σε κ.ά.), σειρά η GENTRIFICATION ηµ σια ενεργειών, Types ι ίκηση µερικές των εκάστ υ Intervention, π ίων Κράτ υς ανα έρ νται εδώ: απ τελεί άριστ µη ανισµ ε αρµ γής τ υ δικαί υ της Ένω- Μέλ υς Παρ ή σης Definition, εντ ς δυνατ τητας των δι ικητικών στ υς Types Π λίτες ρίων Gentrification να αρµ δι τητά έ υν intervention, γενική της, ηλεκτρ νική πρ σ αση τ υ πλαισί υ στις συγκεκριµένων παρε µενες υπ υπ ρεώσεων. των Κρατών υπηρεσίες. και εντ ς Θέσπιση ι διαδικασιών σ ετικές υπ ρεώσεις α ι λ γησης εν πρ κειµένω της απ δ τικ τητας ενν είται είναι των Ρυθ- ηµ σίων µιστικές, Υπηρεσιών. ια ειριστικές και ργανικές, µετα ρα µενες σε υπ - Άρση ρέωση των γρα ει κρατικών θέσπισης εθνικών εµπ δίων κυρώσεων, By Mr. George-Sp. π υ (απ τελεσµατικών δήπ τε C. ATHANASOPOULOS και π τεκαι α- δήπ τε π τρεπτικών) αυτά εντ πί νται, σε Harvard ενδε µενες στα δι ικητικά University, παρα άσεις Graduate συστήµατα School τ υ των ικαί υ Κρατών Μελών. Ένωσης, (εντ ς της περι ής δικαι δ σίας της Εθνικής ηµ - Architect Student School Architecture Design, της Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS ιασ άλιση σιας ι ίκησης), της δυνατ τητας σε υπ ρέωση πρ σ ασης άµεσης ενηµέρωσης στ ιαδίκτυ Technical της University και Επιτρ - Crete στις άλλες πής επί πηγές των λη θέντων Π λυµέσων µέτρων λων των ε αρµ γής Σ λείων τ υ εκάστ υ δικαί υ Κράτ υς. 1. σης, Introducry σε υπ ρέωση approach: συνεργασίας Defining Εθνικών concept ργάνων και ργά- 1. Introducry approach: Defining concept της Ένω- Ε ANTISTHENIS, νων άλλ υ, της ι Ένωσης, συµµετέ ντες αλλά ancient και Greek στην σε υπ ρεώσεις Σύν δ philosopher, της Φέϊρα, συγκρ τησης (444 BC επανα ε BC, Υπηρε- Ans), αίωσαν among σιών ANTISTHENIS, or τις και απ άσεις ργάνων wise heritage της ε αρµ γής ancient he Συν δ υ left Greek us, τ υ της he philosopher, δικαί υ established Λισσα ώνας, της (444 Ένωσης a great BC απε άσι- - principle : 370 εντ ς BC, τ υ Ans), among or wise heritage he left us, he established a great principle : σαν acquisition νέα Κράτ υς µέτρα knowledge για κ.ά. περαιτέρω starts ε αρµ γές with definition της Πληρ ρικής, content υπεγράµµισαν concepts. acquisition knowledge starts with definition content concepts. Based, Based, Η refore, τ ν refore, ακρι ής σηµαντικ on τήρηση this principle on this ρ λ principle αυτών των των ηµ σίων in a in υπ ρεώσεων first, if not a first, if ι ικήσεων final, not final, ελέγ εται approach, approach, των απ term gentrification 1 ( urban gentrification) is indicated (in area Planning) term Κρατών gentrification πλευράς Μελών Ένωσης 1 ( (και) urban στην µέσω gentrification) ενίσ υση της Δδικαστικής της is ανταγωνιστικ τητας indicated δ ύ, (in µέσω area Δδι ικητικής ε- Sociology as well), as refining a city area, removal from this, Planning) (in ντ ς ways), Sociology της διαδικασίας Ένωσης, social as well), groups, κ.α. κ.ά. as usually refining low-income a city area, removal placement from re this, (in artists, ways), Υπενθυµί εται, operation Η social τελευταία art groups, τι galleries, η 6, Συνθήκη usually δι ικητικ ς restaurants, low-income της Λισσα ώνας δηλαδή etc. However έλεγ ς, this επανα ε αίω- placement change, είναι επικ υρι- re regardless artists, σε whatever την κ ς operation υπ ρέωση τ υ or αντίστ ι υ consequences art των galleries, Κρατών εθνικ ύ, restaurants, has, Μελών πρ ηγείται results etc. για also However την και rising άνευ πρ έ ει this άλλ υ change, l της τιν ς prices επιθεώ- regardless ( ε αρµ γή potential whatever ρησης, relative των or ενώ ν µικώς εάν speculation). consequences αυτή δεσµευτικών πρ κριθεί, has, results λ γω Πρά εων των also συνθηκών rising της Ένωσης l συγκεκριµέ- υπ prices ( των potential ηµ σίων The νης term περίπτωσης, relative gentrification ι ικήσεων speculation). είναι is των found συνήθως Κρατών at first συµµετ ική in Μελών. UK in (διµερής). early 1960s it refers n The term observed gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers Είναι αυτονόητο, trend ότι wealthy ο έλεγχος people αυτής buy της μορφής property δεν in είναι poor areas London, n observed trend wealthy people buy property in poor areas ι upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are London, πάντοτε σ ετικές upgrade λυσιτελής, ρυθµίσεις m, αποτελεσματικός έ υν ως ε ής: stay mselves sometimes και τελεσφορος, re με thus ό,τι old αυτό being residents are being 1.Τα indirectly squeezed. A συνεφέλκεται... indirectly Κράτη Μέλη squeezed. θεσπί υν λα τα µέτρα εσωτερικ ύ δικαίdescription this phenomenon is included in work Sociologist υ, τα A π ία description είναι αναγκαία this phenomenon για την is ε αρµ γή included in των ν µικώς work Sociologist δεσµευτικών cities GLASS in Western at πρά εων same countries, της period, Ένωσης. by while or similar Researchers. situations were recorded in or major cities 2. Since ταν Western n, απαιτ ύνται countries, issue has ενιαίες by preoccupied or πρ ϋπ θέσεις Researchers. several για scholars την εκτέλεση for GLASS at same period, while similar situations were recorded in or major των comprehensive ν µικώς Since 5. Βλ.R. n, δεσµευτικών NOE, approach issue J. HOLLENBECK, has πρά εων are preoccupied being της summarized B.GERHART, Ένωσης, several ι below, scholars πρά εις P.WRIGHT, from αυ- for Κων- τές interpretations comprehensive αναθέτ υν στ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Σ εκτελεστικές approach phenomenon αρµ δι τητες are (Επιστ. being gentrification, summarized Επιµ.), στην Β. Επιτρ πή ΕΛΗΘΕ Υ below, following: ή from σε (Ειδ.Συνεργ.) περιπτώσεις a sense, : ια είριση phenomenon δε ντως Ανθρωπίνων phenomenon αιτι λ γηµένες is due Π ρων. gentrification, a trend Αθήναι, και a new τ µ.α σε περιπτώσεις category following: 2006, τ µ.β social groups ει- δικές interpretations In π υ return πρ λέπ υν 6. Βλ. Κωνστ. άλλα city, ΓΕ. leaving άρθρα ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Σ της purlieus Συνθήκης, for several ( πως και reasons: Β. π.. ΕΛΗΘΕ Υ, τα high άρθρα costs in Ελ. money ΚΑΒΒΑ ΙΑ: time travel from. πρ., purlieus σ.87 Τ Μ. downwn, Βλ. ακ µη: work Β. place ΑΡΛΗ, is, lack Α. 24 (Π λιτική ασ αλείας), 26 (Πρ σδι ρισµ ς των στρατηγικών sense ΜΑΤΣ ΥΚΑ: 1. The safety term at comes OLAF. distributed from Sociologist ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ residencies GLASS, outside ΑΠ ΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,Τ ΠΙΚΗΣ wn centres, search GLASS for was better συµ ερ ντων Berlin, she της made Ένωσης, her first κ.ά. studies. για In την 1932 Ευρωπαϊκή she published Ένωση), an important στ study entitled: services ΑΥΤ Ι ΙΚΗΣΗΣ health, education, ΚΑΙ entertainment ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ at heart ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ. city, Επιστ. (possibly) Συµ ύλι. Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies Υπευθ. living research Καθηγητής cost, withdrawal in Geneva, Κωνστ. Prague, ΓΕ. from London ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Σ. private car New easier York she access came Αθήναι, back markets, London, 20, etc. in According 1943 τ.63, σ.52 she published επ µ. anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she became a systematic teacher in University College London, she continued her social research. Her public action long-term informal effort by organized groups, manufacturers, brokers buying her work are characterized by a passion for justice. See also: COLLINS ENGLISH 5 DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 9 (actually 86 21

7 Κείμενα / Articles Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Const. GE. ATHANASOPOULOS G. - Sp. ATHANASOPOULOS KÂ ÌÂÓ /Articles Γ. ΓEΩΡΓΗΣ / G. GEORGHIS Th. DIMOPOULOS ˆÓÛÙ.. À Α. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Const. GE. ATHANASOPOULOS Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ. π / G. KAZAMIAS Θ. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ.-. ƒ π Μ. ΛΟΪΖΙΔΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ελ. ΝΙΝΑ - ΠΑΖΑΡΖΗ +Ευαγ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ KENTPO EP. EP. ANA T. IÂÚ.. INTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Î È AÓ. IÂÚ. INTOY ΝΕΑΠΟΛΙΣ, ΠΑΦΟΣ Άρτ. Δ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ Χρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ανδρ. ΣΥΜΕΟΥ Ανδρ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ E I EøPH H A OKENTPø H ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ REVUE DE DECENTRALISATION D' ADMINISTRATION LOCALE ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL REVIEW OF ΚΕΝΤΡΟ ΕΡ. ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤ. Ιερ. Δ. ΠΙΝΤΟΣ και Αν. Ιερ. ΠΙΝΤΟΥ DECENTRALIZATION.- apple.. À Eυγ. - Mαρ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ G.- Sp. K. ATHANASOPOULOS LOCAL Θ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ÈÂ ı. MÂÙ ÊÚ ÛÙÈÎÔ : GOVERNMENT Διεύθ. Μεταφραστικού:.- ª.. À ÈÔÈÎËÙ. YappleËÚÂÛ Â : Ε. - Μ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ AND REGIONAL E. A ANA O OY O Διοικητ. Υπηρεσίες: A. KYPA E OY DEVELOPMENT Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Î ÙÔÓ fiá ÔÔÓ ÙÔ Û ÓÂ Ô Î ÔÛË Εικοστό πρώτο έτος συνεχούς έκδοσης http : // library.panteion.gr/pemos ñ EÏÏËÓÈÎ appleâúèô ÈÎ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ TÂ Ô /N. 68 A HNAI/ATHENES/ATHENS 2012 http: // library.panteion.gr/pemos - Ελληνικά περιοδικά Τηλ.:0030/ , 0030/ , Fax:0030/ Τεύχος / Ν. 79 ΑΘΗΝΑΙ / ATHENES / ATHENS 2015

8 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. E. A. TO. AYT. EP. AN. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. DEV. REG. REG. / R. / R. / R. DEC. DEC. LOC. LOC. GOV. GOV. REG. REG. DEV. DEV. EΠIΘEΩPHΣH AΠOKENTPΩΣHΣ, Types TOΠIKHΣ Intervention, AYTO IOIKHΣHΣ KAI ΠEPIΦEPEIAKHΣ ANAΠTY HΣ Definition, REVUE DE DECENTRALISATION, Types Gentrification D ADMINISTRATION intervention, LOCALE ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL REVIEW OF DECENTRALIZATION, LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT Tριµηνιαία Eπιστηµ νική By Mr. George-Sp. Έκδ ση C. ATHANASOPOULOS Edition Harvard scientifique University, trimestrielle Graduate School Design, Student, Quartely scientific By Mr. George-Sp. review C. ATHANASSOPOULOS Architect Student School Architecture Έτος ιρδύσεως Έτ ς και ιδρύσεως έκδοσης 1995 Α τεύχους µ.x Technical μ.χ. University Crete 1. Introducry approach: Tεύ ς Defining / Numéro Numb. / Issue concept // ANTISTHENIS, 1. Introducry Ιανουάριος, approach: ancient Απρίλι ς, Defining Φεβρουάριος, Greek Μάϊ ς, philosopher, Ι ύνι ς concept Μάρτιος 2012 ( BC BC, Ans), among ANTISTHENIS, or wise heritage ancient he left Greek us, he philosopher, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Ans), acquisition among or knowledge wise heritage starts he with Kωδικ ς: left us, definition he established content a great concepts. acquisition Based, refore, knowledge on this starts principle with in definition a first, if not final, content approach, concepts. term gentrification Based, refore, 1 on Iδι κτήτης this principle / Propriétaire in a first, / Owner ( urban gentrification) is indicated if (in not final, area approach, Planning) term Sociology gentrification 1 ( urban gentrification) is indicated (in area Planning) KENTPO as well), EΠIMOPΦΩΣHΣ as refining MEΛETΩN a city area, EPEYNAΣ removal KAI ANAΠTY HΣ from this, (in ways), Sociology social as well), groups, as Aστική usually refining µη κερδ σκ πική low-income a city area, Eταιρεία removal placement from re this, (in artists, ways), operation social art groups, galleries, usually restaurants, low-income etc. However this placement change, re regardless artists, whatever operation CENTRE or DE consequences art FORMATION galleries, restaurants, has, DES results ETUDES etc. also However DE rising RECHERCHE this change, l prices ET regardless DU ( potential whatever relative or speculation). consequences DEVELOPPEMENT has, results also rising l prices ( potential relative speculation). Société civile sans but lucratif The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers n The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers CENTER observed OF trend EDUCATION wealthy RESEARCH people AND buy property DEVELOPMENT in poor areas London, n upgrade observed m, trend stay Civil mselves wealthy not lucrative sometimes people Association re buy property thus old in poor residents areas are being London, indirectly upgrade squeezed. m, stay mselves sometimes re thus old residents are being A description indirectly Yπεύθυν ς squeezed. this phenomenon κατά τ ν ν µ, is included Eκδ της /Editeur/Edir in work Sociologist GLASS A description at same Kαθηγητής period, this phenomenon while Kωνστ. similar ΓE. is AΘANAΣOΠOYΛOΣ situations included in were recorded work Sociologist in or major GLASS at same Pr. period, Const. while GE. similar ATHANASSOPOULOS cities in Western countries, by or Researchers. situations were recorded in or major cities Since Western countries, by or Researchers. Eπιστηµ νικ ς n, Yπεύθυν ς: issue has preoccupied Kαθηγητής Kωνστ. several ΓE. AΘANAΣOΠOYΛOΣ scholars for comprehensive Since Responsable n, approach Scientifique: issue has are Presseur preoccupied being Const. summarized several GE. ATHANASSOPOULOS below, scholars from for interpretations comprehensive Scientific Responsible: approach phenomenon Pressor are being gentrification, Const. summarized GE. ATHANASSOPOULOS below, following: from interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: social groups return city, leaving Σύµ υλ ς purlieus Έκδ σης for several reasons: high costs in money EΛΛHNIKO KENTPO AΠOKENTPΩΣHΣ, time TOΠIKHΣ travel AYTO IOIKHΣHΣ from purlieus KAI downwn, ΠEPIΦEPEIAKHΣ work ANAΠTY HΣ place is, lack sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist Conseiller residencies d GLASS, édition outside wn centres, search GLASS for was better Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, CENTER education, HELLENIQUE entertainment DE DECENTRALISATION, at heart city, (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies D ADMINISTRATION living research cost, withdrawal in Geneva, LOCALE Prague, from London ET private DE DEVELOPPEMENT car New easier York she access came back REGIONAL markets, London, etc. in According 1943 she published anor studies approach, regarding Edition city Counsellor phenomenon planning. In 1950 is due she became a systematic teacher in long-term University informal College London, effort by organized she continued groups, her manufacturers, social research. brokers Her public action buying HELLENIC CENTER FOR DECENTRALIZATION, LOCAL her work are characterized by a passion for justice. See also: COLLINS ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real GOVERNMENT COLLINS estate, etc., SONS for AND AND Co depreciation Ltd. REGIONAL London initially DEVELOPMENT WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

9 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. E. A. TO. AYT. EP. AN. R.DEC. ADM. LOC. DEV. DEV. REG. REG. / R. R. / R. DEC. DEC. LOC. LOC. GOV. GOV. REG. REG. DEV. DEV. Types Intervention, Eιδικών Eπιστηµ νων. Σύστηµα Kριτών. Dirigée par Comité de rédaction de Presseurs d Université et de Definition, Scientifiques Types Gentrification Spécialisés intervention, System external evaluars ιευθύνεται υπ Συντακτικής Eπιτρ πής εκ Kαθηγητών Πανεπιστηµί υ και Directed by Edition Board University Pressors Specialized Scientists Tιµή τεύ υς: 9 f Συνδρ µές ετήσιες: Φιλίας: 300 f ηµ σίων Yπηρεσιών, N.Π.. και I.., ήµων, N µαρ ιακών By Mr. George-Sp. Aυτ δι ικήσεων, C. ATHANASOPOULOS Tραπε ών, Eταιρειών: Harvard 150 funiversity, Iδιωτών: 30 Graduate f Φ ιτητών: School 15 f Design, Student, E ωτερικ ύ: By Mr. US George-Sp. $ 100 C. ATHANASSOPOULOS Architect Prix: 9 f Abonnements: Prix d ami: 300 f Services Student Publics, Personnes School Morales Architecture de Droit Public ou Privé, Communes, Administrations Départementales, Technical University Banques, Crete Sociétés: 150 f Individuels: 30 f Etudiants: 15 f 1. Introducry approach: Defining Etranger: US concept $ Introducry Price: 9 fapproach: Subscriptions: Defining Friendship: concept 300 f Public Services, Legal ANTISTHENIS, Persons Public or ancient Private Greek Law, Communities, philosopher, Prefecture (444 BC - Administrations, 370 BC, Ans), among ANTISTHENIS, or wise heritage Banks, ancient Societies: he left Greek us, 150 he philosopher, festablished Individuals: ( a fgreat BC - principle : 370 BC, Ans), acquisition among or knowledge wise heritage Students: starts he with left 15 fus, Abroad: definition he established US $ 100 content a great concepts. acquisition Based, refore, knowledge on this starts principle with in definition a first, if not final, content approach, concepts. term gentrification Based, refore, 1 ( urban on this gentrification) Yπεύθυν ς Υπεύθυνος principle Tυπ γρα εί υ Τυπογραφείου in a first, if not final, approach, term gentrification 1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ is indicated ΔΗΜΗΤΡΗΣ (in area Planning) ( urban EI IKH Sociology as well), as refining Μάρνη gentrification) EK OTIKH, Πλ. a city Βάθης, is indicated A.E.E.B.E. area, Αθήνα, (in area Planning) Xαλκ κ νδύλη removal from this, (in ways), Sociology social as τηλ.: well), groups, , 35, Tηλε. Kέντρ : as usually refining φαξ: (210) low-income , , a city area, (210) , removal FAX: (210) placement from re this, (in artists, ways), social groups, usually low-income operation art galleries, restaurants, etc. However this placement change, re regardless artists, operation Tα δηµ σιευ µενα art galleries, κείµενα restaurants, απη ύν etc. τις απ ψεις However των this Συντακτών change, τ υς whatever regardless και or δεν δεσµεύ υν consequences την EΠIΘ. has, results AΠOK.,TOΠ. also rising AYT. KAI l ΠEP. prices AN. ( potential whatever relative or speculation). consequences has, results also rising l prices ( potential relative speculation). The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers Oι The αναγγελίες term gentrification εντ ς πλαισί υ is found των νέων at first εκδ σεων in UK απ τελ ύν in early ιλική 1960s πρ σ ρά n it refers τ υ Eπιστηµ νικ ύ observed trend Yπευθύν υ wealthy τ υ Περι δικ ύ people buy πρ ς property τ υς Συγγρα είς in poor τ υς areas London, n upgrade observed m, trend stay mselves wealthy sometimes people buy property in poor areas re thus old residents are being London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are Bάσει indirectly τ υ N. squeezed. 2121/1993 και των σ ετικών καν νων τ υ ιεθν ύς ικαί υ απαγ ρεύεται A description indirectly η αναδηµ σίευση squeezed. this phenomenon ή η αναπαραγωγή is included ( λική in ή µερική) work µε Sociologist π ι ν δήπ τε being GLASS τρ π A description και at µε π ι same δήπ τε period, this phenomenon µέσ while των similar κειµένων is situations included τ υ παρ ντ ς, in were recorded work ωρίς Sociologist πρ ηγ ύµενη in or major cities GLASS έγγρα η in Western at άδεια same τ υ countries, εκδ τ υ. period, by while or similar Researchers. situations were recorded in or major cities Toute Since Western reproduction n, countries, d un issue has by extrait preoccupied or Researchers. quelconque de cette Revue, par quelque procédé several scholars for comprehensive Since que n, ce soit, approach issue et notamment has are preoccupied par phocopie being summarized several ou micrilm, below, scholars from est strictement for interdite. interpretations comprehensive The whole approach material phenomenon appearing are being gentrification, this summarized Review is a copyright below, following: from may not be interpretations reproduced In a sense, whole phenomenon or phenomenon in part without is due gentrification, a trend permission a new category following: Edir. social groups return city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money time travel from ιεύθυνση purlieus / Adresse downwn, / Address work place is, lack sense 1. The Ίµ ρ υ safety term at comes 6, 7 distributed from Sociologist Aθήναι, τηλ.: residencies (210) GLASS, , outside fax: (210) wn centres, search GLASS for was better Berlin, IMVROY she 6, made GR her - 7, first studies. ATHENES In 1932 / ATHENS, she published teleph.: an important (210) , study entitled: services health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. The same year fax: she (210) left Germany after continuous movements for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came back markets, London, etc. in According 1943 she http published : // anor library.panteion.gr/pemos studies approach, regarding city phenomenon planning. Eλληνικά In 1950 is due she περι δικά became a systematic teacher in long-term University informal College London, effort by organized she continued groups, her manufacturers, social research. brokers Her public action buying her work are characterized by a passion for justice. See also: COLLINS ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co ISSN depreciation Ltd London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ Ã

þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School Law Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2014 þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ à þÿà ¹½¹º  ÅÆ Â µà ¼ Á Å º Savvidou, Artemis þÿ»» ½¹ºÌ š ½ÄÁ

Διαβάστε περισσότερα

þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½

þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½ Neapolis HEPHAESTUS Repository School Economic Sciences Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â µá¹ þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½ þÿ ±½±ÃÌÀ Å» Â, šé½ãä±½ä ½  µ. þÿ»» ½¹ºÌ š ½ÄÁ

Διαβάστε περισσότερα

E I EøPH H A OKENTPø H ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

E I EøPH H A OKENTPø H ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κείμενα / Articles Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Const. GE. ATHANASOPOULOS G. - Sp. ATHANASOPOULOS KÂ ÌÂÓ /Articles Γ. ΓEΩΡΓΗΣ / G. GEORGHIS Th. DIMOPOULOS ˆÓÛÙ.. À Α. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Const. GE. ATHANASOPOULOS Ν.

Διαβάστε περισσότερα

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Æ Áµ ı ͽ±Â. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University

þÿ Æ Áµ ı ͽ±Â. Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2014 þÿ ¹Â ½ÄµÅ¾ ¼ ½ ¹Â º ½ þÿ ²  º±¹ À± ³½¹ ½ ¼ µ À þÿ Æ Áµ ı ͽ±Â. Athanasopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Savvidou, Artemis. Neapolis University

Savvidou, Artemis. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015-03 þÿšá Ä Â º±¹ ¹±Æ Á : ½¹º  þÿ ¹µ ½µ  µºæ ½Ãµ¹Â, ĵÁ̺» Ä þÿ Á õ³³ õ¹Â ¹±Çµ Á

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980.

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Κυριακούλα ΜΑΚΡΗ Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. kmakri@geo.auth.gr Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ο λειηοσργικός κίνδσνος ζηο ελληνικό τρημαηοπιζηωηικό ζύζηημα και η περίπηωζη ηοσ Ταμείοσ Παρακαηαθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς Απόστολος Παπαγιαννάκης 1, Γιάννης Μπαρακλιανός 2, Αλεξία Σπυριδωνίδου 3 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

(The unsupported status of austerity) Μαυροζαχαράκης Μανόλης. (Mavrozacharakis Emmanouil )

(The unsupported status of austerity) Μαυροζαχαράκης Μανόλης. (Mavrozacharakis Emmanouil ) «Η αθεµελίωτη υπόσταση της λιτότητας» (The unsupported status of austerity) Μαυροζαχαράκης Μανόλης (Mavrozacharakis Emmanouil ) University of Crete, Department of Political Science, Students Αbstract Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Stylianou, Marinos. Neapolis University

Stylianou, Marinos. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ»  º±¹ à ¼±Ã ± Ä Â µä± þÿ ¹±ºÅ² Á½ à  º±¹ µä±¹á¹º þÿº ¹½É½¹º µå

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Λαμπρινή Κουρκούτα 1, Αβραμίκα Μαρία 2, Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια 3 1.Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα