E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C."

Transcript

1 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS Harvard University, Graduate και των School Οργάνων Design, της Student, Ε.Ε. Kε άλαι By Mr. George-Sp. ΙΗ C. ATHANASSOPOULOS Architect Του κ. Κωνστ. Student ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ School Architecture ι υπ ρεώσεις Καθηγητού της Μετ. Πρ. Ελληνικής Σπ. Παντείου Πανεπιστ. Technical ηµ σιας Κοιν. University Πολιτ. Επιστ., Crete 1. Introducry ι ίκησης approach: Defining έναντι concept τ υ δικαί υ Μετ. Πρ. Σπ. Πανεπ. Αθηνών και Μετ. Πρ. Σπ. Πανεπ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, ANTISTHENIS, 1. Introducry approach: και ancient των Defining ργάνων Greek philosopher, concept Ex Ch. της L., U.L. Ε.Ε. (444 Bruxelles, BC Ex Int. BC, I.I.A.P., Ans), Paris among ANTISTHENIS, or wise heritage ancient he left Greek us, he philosopher, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Ans), acquisition among or knowledge wise heritage starts he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Based, Γενική refore, πρ σέγγιση knowledge on this starts principle with in definition a first, if not final, content approach, concepts. term gentrification Based, refore, 1 ( urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not final, area approach, Planning) term Sociology gentrification Η as Ευρωπαϊκή well), 1 ( as urban Ένωση refining gentrification) έ ει a ασ ληθεί city is area, indicated κατ επανάληψη removal (in from area this, Planning) και (in µε ways), Sociology τ θέµα social as των well), groups, Εθνικών as usually refining ηµ σίων low-income a city ι ικήσεων, area, removal placement επί σκ πώ, from re this, µέσω (in artists, ways), operation τ υ κατά social τ art groups, δυνατ ν galleries, usually εκσυγ ρ νισµ ύ restaurants, low-income etc. However τ υς, αυτές this placement change, να δηγηθ ύν re regardless artists, whatever σε operation συγκλίν υσες or consequences art galleries, δι ικητικές restaurants, has, ρυθµίσεις, results etc. also However τείν υσες rising this change, l σε «µ γεν - prices regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( π ίηση» relative των speculation). δι ικητικών συστηµάτων των Κρατών Μελών. potential The term relative gentrification speculation). is found at first in UK in early 1960s it refers The term Είναι gentrification αυτ ν ητ, is τι found η «µ γεν π ίηση», at first in UK in early πέραν 1960s των άλλων n observed trend wealthy people buy property in poor it areas refers συνεπειών n observed της, trend θα διευκ λύνει wealthy τα people µέγιστα buy την property ε αρµ γή in poor κ ινών London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents areas are being London, πρακτικών indirectly upgrade squeezed. και m, δράσεων, stay mselves επ ω ελεία sometimes των δι ικ υµένων re thus και old residents διακι- are being A ν υµένων description indirectly ε squeezed. ίας this δήπ τε phenomenon αιτίας is εντ ς included τη επικράτειας in work της Sociologist Ένωσης. GLASS A description Εκ at των same πλέ ν period, this πρ σ ατων phenomenon while similar ρυθµίσεων is situations included in were ανα έρ νται recorded work Sociologist in εδώ or ι major cities GLASS ρυθµίσεις in Western at same των countries, period, Συν δων by while or Κ ρυ ής similar Researchers. situations της Ε.Ε. were της recorded Λισσα ώνας in or major cities Since (Μάρτι ς Western n, 2000), countries, issue η π ία has by preoccupied or δήγησε Researchers. και several στην διαµ ρ ωση scholars των for its κει- more comprehensive Since n, issue has preoccupied several scholars for µένων της µώνυµης approach Συνθήκης, are being και summarized της Φέϊρα below, (Ι ύνι ς from 2010). interpretations comprehensive approach are being summarized below, from interpretations Κατά την Σύν δ phenomenon phenomenon της Λισσα ώνας gentrification, gentrification, απε ασίσθη, following: following: (ως απ ρρ ια µακράς σειράς πρ ηγηθεισών δια υλεύσεων µετα ύ των return city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money In a sense, phenomenon is due a trend a new category social groups Κρατών-Μελών), time travel from τι purlieus η ικ ν µική downwn, και κ ινωνική work ανάπτυ η place is, lack της sense Ένωσης 1. The safety term συνδέεται at comes distributed from στερρώς Sociologist residencies και µε GLASS, τ ν outside εκσυγ ρ νισµ wn centres, search των GLASS παρε- for was better Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services µενων health, υπηρεσιών education, υπ entertainment των ηµ σίων at ι ικήσεων heart των city, Κρατών (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies Μελών. living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came back markets, London, etc. in According 1943 Υπ αυτή she published anor την studies ένν ια approach, regarding δι ικητικ ς city phenomenon planning. εκσυγ ρ νισµ ς, In 1950 is due she became a systematic ως teacher συνι- in University College London, she continued her social research. Her public action long-term informal effort by organized groups, manufacturers, brokers buying her στών work are condicio characterized sine by qua a passion non για for justice. την ε υπηρέτηση See also: COLLINS λων ENGLISH των κατα- DICTIONARY. 10th στατικών selling edit. Wil. real COLLINS στ ων estate, etc., SONS της for AND Ένωσης, Co depreciation Ltd. London είναι αναγκαί initially WIKIPEDIA: να part απ τελέσει The Free urban Encyclopedia: α- web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually 4 Τοις Εντευξομένοις ή Περί Οι υποχρεώσεων υποχρεώσεις της των Ελληνικής Εθνικών Δημοσίων Δημόσιας Διοικήσεων Διοίκησης έναντι του Δικαίου 1 213

2 42 14 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, competence ντικείµεν πρώτης state affairs πρ τεραι τητας in ir Region, για τα based Κράτη on Article Μέλη, τα 101 π ία current Constitution. υπ ρε ύνται 3 σε σειρά ενεργειών, µερικές των π ίων ανα έρ νται Abolition εδώ: 13 Regions Government Decree 6/3/ new Regions Παρ ή come in δυνατ τητας ir place (Organizations στ υς Π λίτες να second έ υν grade γενική local ηλεκτρ νική government) along with πρ σ αση municipalities στις παρε µενες (Organizations υπ των first Κρατών grade) υπηρεσίες. as an expression popular Θέσπιση sovereignty, διαδικασιών y consist α ι λ γησης a fundamental institution της απ δ τικ τητας Greek public των life, as guaranteed ηµ σίων by Υπηρεσιών. provisions Article 102 current Constitution By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS 4 European Άρση Charter των γρα ει κρατικών Local Harvard Self-Government. University, εµπ δίων Graduate 5 π υ School δήπ τε Design, και π τε Student, δήπ τε Abolition αυτά from εντ πί νται 1/1/20 στα Prefecture, By δι ικητικά Mr. George-Sp. Local συστήµατα Government C. ATHANASSOPOULOS των second Κρα- Architect grade, as it Student School Architecture τών was Μελών. provided by Law 1622/1986 (which ultimately was not implemented Technical University Crete ιασ άλιση της δυνατ τητας πρ σ ασης στ ιαδίκτυ και 1. στις Introducry άλλες πηγές approach: Π λυµέσων Defining λων concept των Σ λείων εκάστ υ Κρά Article Introducry 101 current approach: Constitution Defining 1975/1986/2001/2008: ANTISTHENIS, τ υς. ancient Greek philosopher, concept (444 BC BC, Ans), ñ State s administration is organized according decentralized system. among ñ ANTISTHENIS, Administrative Ε or άλλ υ, wise division ι heritage συµµετέ ντες ancient he country left Greek us, is στην he formed philosopher, established Σύν δ on basis της (444 a Φέϊρα, great BC geo-economic, - principle : 370 επανα ε- BC, Ans), social acquisition transport among αίωσαν or conditions. knowledge τις wise απ άσεις heritage starts he της with left Συν δ υ us, definition he established της Λισσα ώνας, content a great principle : απε άσι- concepts. acquisition ñ Regional Institutions knowledge starts State with generally definition have decisive competence content on concepts. issues ir Based, refore, this principle in a first, if not final, approach, term province. σαν νέα Central µέτρα gentrification Based, refore, 1 Government, για περαιτέρω apart from ε αρµ γές special cases, has της Πληρ ρικής, general direction, υπεγράµµισαν control legitimacy ( 1 ( coordination on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification τ ν urban urban σηµαντικ gentrification) Regional gentrification) ρ λ institutions των is indicated as is indicated ηµ σίων provided (in by (in ι ικήσεων law. area Planning) area Planning) των Sociology ñ Common as well), legislar as refining Administration, a city when area, y act removal normative, from y this, are obliged (in take ways), in Sociology Κρατών account social as well), Μελών special groups, as conditions (και) refining στην usually isl ενίσ υση low-income a city mountainous area, της ανταγωνιστικ τητας removal areas, placement ensuring from re this, ir (in growth. ε- artists, ways), operation ντ ς Article της 101A social Ένωσης, art groups, galleries, κ.ά. usually low-income placement re artists, Where Constitution provides restaurants, for establishment etc. However this operation change, an regardless Independent whatever Authority, operation Υπενθυµί εται, its or Members consequences art galleries, are appointed τι η restaurants, Συνθήκη has, for a results fixed της etc. tenure also Λισσα ώνας However rising y this are change, l governed επανα ε αίω- prices by regardless personal ( potential functional whatever σε την relative independence, υπ ρέωση or speculation). consequences as των specified Κρατών by has, law. results Μελών also για rising την άνευ l άλλ υ prices τιν ς ( potential 4. Article relative 102 speculation). Constitution 1975/1986/2001/2008: The ε αρµ γή ñ Administration term gentrification των local ν µικώς affairs is found belongs δεσµευτικών at first Local in Government Πρά εων UK in Organizations early της 1960s Ένωσης first it υπ refers second grade. n των The term ηµ σίων observed gentrification trend ι ικήσεων is wealthy found των at people first Κρατών in Μελών. buy UK in property early 1960s in poor it areas refers London, To n Local upgrade observed Government m, trend stay Organizations mselves wealthy sometimes people re is presumption re buy property thus competence old in poor residents areas for are administration London, upgrade local m, affaires. stay mselves Law defines sometimes extend re types thus local old affairs residents are being indirectly squeezed. distribution being indirectly ι σ ετικές between each squeezed. ρυθµίσεις grade. Law έ υν may ως delegate ε ής: Local Government organizations exercise A description powers that this consist phenomenon state s mission. is included in work Sociologist A description 1.Τα Κράτη this Μέλη phenomenon θεσπί υν is λα included τα µέτρα εσωτερικ ύ work Sociologist δικαί- GLASS ñ Local at Government same period, Organizations while similar have administrative situations were recorded financial in aunomy. or major Their authorities cities GLASS υ, in Western τα at are π ία elected same countries, είναι by period, universal αναγκαία by while secret or similar Researchers. για voting, την situations ε αρµ γή as provided were by των recorded law. ν µικώς in or δε- major cities Since σµευτικών ñ Law may provide Western n, πρά εων establishment countries, issue has της by preoccupied or Ένωσης. compulsory or voluntary associations Local Researchers. Government Organizations for works or provision several services. scholars These associations for may be comprehensive administrated Since 2. ταν n, by elected απαιτ ύνται approach issue bodies has are preoccupied ενιαίες being summarized πρ ϋπ θέσεις several below, scholars για την from εκτέλεση for interpretations comprehensive των ñ State ν µικώς exercises supervision δεσµευτικών approach over phenomenon are Local πρά εων being Government gentrification, summarized της Organizations, Ένωσης, below, following: ι which πρά εις from concerns αυ- solely legitimacy control it is not allowed block ir initiative freedom action. Legitimacy interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: control τές αναθέτ υν is exercised as εκτελεστικές provided by law. αρµ δι τητες Disciplinary sanctions στην Επιτρ πή elected social ή bodies σε ει- groups local administration, return δικές περιπτώσεις apart city, from leaving cases δε ντως involving purlieus αιτι λ γηµένες aumatic for several deduction reasons: και or σε idleness, high περιπτώσεις costs are being money applied only with consent a Council, consisted at majority regular judges, as provided by law. π υ time πρ λέπ υν travel from άλλα purlieus άρθρα της downwn, Συνθήκης, ( πως work π.. place τα is, άρθρα lack ñ The State takes all legislative, regulary fiscal measures needed ensure economic sense independence 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies GLASS, outside wn centres, search GLASS for was better Berlin, 24 (Π λιτική provides she made ασ αλείας), necessary her first studies. 26 resources (Πρ σδι ρισµ ς for accomplishment In 1932 she published των an important στρατηγικών tasks study entitled: services exercise competences health, education, Local entertainment Government Organizations at heart with simultaneous city, (possibly) ensuring transparency Youth συµ ερ ντων Unemployment. in management της The Ένωσης, same year se she κ.ά. left resources. για Germany την Ευρωπαϊκή Law defines after continuous Ένωση), relative movements with στ for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came back markets, London, etc. distribution, in According Συµ ύλι. among Local Government Organizations taxes fees, determined in ir favour, collected 1943 she by State. published Each anor transferral studies approach, regarding competences city phenomenon planning. from state s In 1950 central is due she or became regional a systematic teacher bodies in Local University College London, she continued her social research. Her public action long-term Government informal implies transfer effort by corresponding organized groups, resources. manufacturers, Law provides brokers relative regarding buying definition her work are characterized collecting local by a revenues passion directly for justice. from See Local also: Government COLLINS organizations. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling 5. edit. Because Wil. real COLLINS estate, ir importance, etc., SONS for AND Co issues depreciation Ltd. London Local Government initially WIKIPEDIA: part Organizations The Free urban Encyclopedia: have web, become in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 5 subject a series Conferences, International Conferences as well as regulations (actuallyat 24 21

3 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, 3.Για τ υς ως άνω σκ π ύς τ Ευρωπαϊκ Κ ιν ύλι και τ Συµ ύλι, απ ασί ντας, µέσω Καν νισµών, σύµ ωνα µε την συνήθη ν µ θετική διαδικασία, θεσπί υν εκ των πρ τέρων γενικ ύς καν νες και αρ ές σ ετικώς µε τ υς τρ π υς ελέγ υ απ τα Κράτη Μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµ δι τήτων α- π την Επιτρ πή. 4. Τ επίθετ «εκτελεστικ ς» By ή Mr. «εκτελεστική» George-Sp. C. παρεµ άλλεται ATHANASOPOULOS στ ν τίτλ των εκτελεστικών Harvard University, πρά εων. Graduate School Design, Student, Ε άλλης πλευράς, η Επιτρ πή By Mr. George-Sp. ανεκ ίνωσε C. στις ATHANASSOPOULOS Βρυ έλλες Architect Student School Architecture τ ν Ιαν υάρι 2007 ειδικ Πρ γραµµα ράσης Μείωσης των ι- Technical University Crete ικητικών Βαρών µε τ π σ στ κλιµακ ύµεν, τ π ί στις αρ- 1. ές Introducry τ υ έτ υς approach: 2013 πρέπει Defining να πρ σεγγίσει concept τ % εκτιµώντας, τι ANTISTHENIS, µία 1. Introducry µείωση αυτ ύ approach: ancient τ υ µεγέθ υς Defining Greek philosopher, (%) concept θα δηγήσει (444 BC σε αύ ηση BC, Ans), among τ υ ANTISTHENIS, or Ακαθάριστ υ wise heritage Εγ ώρι υ ancient he left Greek Πρ ϊ ντ ς us, he philosopher, established της Ε.Ε. (444 a great κατά BC - principle : 370 1,4% BC, (πε- Ans), acquisition among ρίπ υ or knowledge wise heritage starts ευρώ). he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Based, knowledge starts with definition content concepts. Τ refore, Πρ γραµµα on this έ ει principle υι θετηθεί in τελικώς, a first, if not (και final, είναι approach, σε ε έλι η), term gentrification Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification κατά την 1 Σύν δ ( urban 1 ( urban Κ ρυ ής gentrification) gentrification) τ ν Μάρτι is indicated is indicated (in area Planning) Sociology as well), as refining a city area, removal (in from area this, Planning) (in Sociology Με as δεδ µένη well), as την refining εκ των θεσµών a city area, πρ λεπ µένη removal from αυτ ν µία ways), social groups, usually low-income placement re this, (in artists, 1, ways), operation τ σ της social Ευρωπαϊκής art groups, galleries, usually restaurants, Ένωσης, low-income σ etc. και However των Κρατών this placement change, Μελών re regardless της, artists, whatever η operation Ένωση or δεν consequences art διαθέτει galleries, ίδια restaurants, has, ργανα, results etc. also επι ρτισµένα However rising this change, l να prices ε αρµ - regardless ( potential whatever σ υν relative τ or Κ ιν τικ speculation). consequences ίκαι has, εντ ς results των Κρατών also rising Μελών, l π τε prices η ( υ- potential The π ρέωση term relative gentrification ε αρµ γής speculation). is found τελικώς at first τ υ in Κ ιν τικ ύ UK in early ικαί υ 1960s εντ ς it των refers Κρατών n The term observed Μελών gentrification trend µετα έρεται is wealthy found at people στις first in Εθνικές buy UK ηµ σιες in property early 1960s in ι ικήσεις poor it areas refers London, n observed trend wealthy people buy property in poor areas τ υς, upgrade ι π ίες, m, κατά stay mselves µία άπ ψη, sometimes ανάγ νται re έτσι σε thus Ε ωτερικές old residents are being London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are being Υπηρεσίες indirectly squeezed. indirectly της squeezed. Ενωσης. 2 A description this phenomenon is included in work Sociologist GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researchers. situations were recorded in or major cities Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researchers. several scholars for comprehensive Since n, approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from for interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: social groups return 1.Βλ. γενικώς: city, Κων.ΓΕ.ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Υ leaving purlieus for several reasons: και Β. ΕΛΗ Σ Υ, ΔΕΛΗΘΕΟΥ, high costs in Ελ. money ΚΑΒΒΑ ΙΑ time travel (Επιστ. from Συµ λή): purlieus Τ downwn, ίκαι της Ευρωπαϊκής work place Ένωσης. is, lack Νέα sense έκδ. 1. The Αθήναι safety term at comes distributed from Sociologist residencies GLASS, outside wn centres, search GLASS for was better Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 2. Βλ. health, Ι. ΑΝΑΣΤ Π ΥΛ Σ: education, entertainment µές και at Λειτ υργίες heart της Εθνικής city, ηµ - (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies σιας living ι ίκησης research cost, withdrawal in στ Geneva, πλαίσι Prague, των from London Ευρωπαϊκών private car New easier Κ ιν τήτων. York she access came back Ε.Ε. markets, Ευρ.. London, etc. : in According 1943 Αθήνα, she 1996, published τ.2-3, anor studies σ.635. approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she became a systematic teacher in University College London, she continued her social research. Her public action long-term informal effort by organized groups, manufacturers, brokers buying her work are characterized by a passion for justice. See also: COLLINS ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: 6 variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually 3 215

4 64 14 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Definition, Με άση της GENTRIFICATION ισ ύ υσες Types ρυθµίσεις: Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, competence state affairs in ir Region, based on Article 101 current Constitution. Η ρι θέτηση 3 των αρµ δι τήτων της Ένωσης διέπεται απ την Abolition αρ ή της δ τής 13 Regions αρµ δι τητας. Government Η άσκηση Decree των αρµ δι τήτων 6/3/ new Regions της Ένωσης come in διέπεται ir place απ (Organizations τις αρ ές της επικ υρικ τητας second grade local και government) της along αναλ γικ τητας. with municipalities (Organizations first grade) as an expression popular sovereignty, Σύµ ωνα µε y την consist αρ ή a της fundamental δ τής αρµ δι τητας, institution η Greek Ένωση public ε- life, as guaranteed νεργεί µ ν ν by εντ ς provisions των ρίων Article By των Mr. αρµ δι τήτων, 102 current George-Sp. C. ATHANASOPOULOS π υ Constitution της απ νέ- 4 European µ υν τα Charter Κράτη Μέλη Local Harvard Self-Government. µε τις University, Συνθήκες Graduate 5 για την School επίτευ η Design, των στ - Student, ων, Abolition π υ ι from Συνθήκες 1/1/20 αυτές Prefecture, ρί υν. By Mr. George-Sp. Κάθε Local αρµ δι τητα, Government C. ATHANASSOPOULOS η second π ία Architect grade, as it Student School Architecture δεν was απ νέµεται provided by στην Law Ένωση 1622/1986 µε (which τις Συνθήκες ultimately ανήκει was not στα implemented Κράτη Technical University Crete Μέλη. 1. Introducry Σύµ ωνα approach: µε την αρ ή Defining της επικ υρικ τητας concept στ υς τ µείς, ι Article Introducry 101 current approach: Constitution Defining 1975/1986/2001/2008: ANTISTHENIS, π ί ι δεν υπάγ νται ancient στην Greek απ κλειστική philosopher, concept (444 της αρµ δι τητα, BC BC, Ans), η ñ State s administration is organized according decentralized system. among Ένωση ñ ANTISTHENIS, Administrative or παρεµ αίνει wise division heritage ancient µ ν he country left Greek ε σ ν us, is he formed philosopher, established και on κατά basis (444 τ ν a great BC αθµ, geo-economic, - principle : 370 BC, π υ Ans), social ι acquisition transport among στ ι or conditions. της knowledge wise πρ λεπ µενης heritage starts he with left δράσης us, definition he δεν established µπ ρ ύν content a να great επιτευ θ ύν principle : concepts. acquisition ñ Regional Institutions knowledge starts State with generally definition have decisive competence content on concepts. issues ir Based, refore, this principle in a first, if not final, approach, term province. επαρκώς Central απ gentrification Based, refore, 1 Government, τα Κράτη apart Μέλη, from special τ σ cases, σε κεντρικ, has general σ direction, και σε περι- coordination on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification ερειακ control legitimacy ( 1 και ( τ πικ urban gentrification) Regional urban gentrification) επίπεδ, institutions µπ ρ ύν is indicated as provided is indicated µως, (in (in λ γω by law. area area της κλίµακας Planning) Sociology ñ Common as well), legislar as refining Administration, a city when area, y act removal normative, from y this, are Planning) obliged (in take ways), in Sociology ή account των απ τελεσµάτων social as well), special groups, as conditions refining της usually isl πρ λεπ µενης low-income a city mountainous area, removal areas, δράσης, placement ensuring from να re this, ir επιτευ- (in growth. artists, ways), operation θ ύν Article 101A social καλύτερα art groups, galleries, στ usually επίπεδ restaurants, low-income της etc. Ένωσης. placement re artists, Where Constitution provides for establishment However this operation change, an regardless Independent whatever Authority, operation Τα its or θεσµικά Members consequences art galleries, are ργανα appointed restaurants, has, της for a Ένωσης results fixed etc. tenure also However ε αρµ υν rising y this are change, l governed την prices αρ ή by regardless personal ( της potential functional whatever επικ υρικ τητας relative independence, or speculation). consequences as σύµ ωνα specified by has, µε law. τ results Πρωτ κ λλ also rising σ ετικά l prices µε την ( ε- potential 4. Article relative 102 speculation). Constitution 1975/1986/2001/2008: The αρµ γή ñ Administration term gentrification των αρ ών local affairs is της found belongs επικ υρικ τητας at first in UK και in early της 1960s αναλ γικ τη- it refers n τας. The term Τα observed Εθνικά gentrification trend Κ ιν ύλια is wealthy found 3 Local Government Organizations first second grade. at µεριµν ύν people first in buy UK για in property την early τήρηση 1960s in poor της it areas αρ- refers London, To n Local upgrade observed Government m, trend stay Organizations mselves wealthy sometimes people re is presumption re buy property thus competence old in poor residents areas for are ής της επικ υρικ τητας σύµ ωνα µε την διαδικασία, π υ πρ administration London, upgrade local m, affaires. stay mselves Law defines sometimes extend re types thus local old affairs residents are being indirectly squeezed. distribution being λέπεται between indirectly στ squeezed. εν each λ γω grade. Πρωτ κ λλ. Law may delegate Local Government organizations exercise A description powers that this consist phenomenon state s mission. is included in work Sociologist A description Σύµ ωνα µε this την phenomenon αρ ή της is αναλ γικ τητας, included work τ περιε µεν GLASS ñ Local at Government same period, Organizations while similar have administrative situations were recorded financial Sociologist in aunomy. or major Their authorities cities GLASS και in Western η at µ ρ ή are elected same countries, της by period, universal δράσης by while or της secret similar Researchers. Ένωσης voting, situations as δεν provided υπερ αίν υν were by recorded law. τα in απαι- or major cities Since τ ύµενα ñ Law may Western n, για provide countries, την issue επίτευ η establishment has by preoccupied or των Researchers. στ ων compulsory several των Συνθηκών. or voluntary associations Local Government Organizations for works or provision services. scholars These associations for may be comprehensive administrated Since n, by elected approach issue bodies has are preoccupied being summarized several below, scholars from for interpretations comprehensive ñ State exercises supervision approach over phenomenon are Local being Government gentrification, summarized Organizations, below, which following: from concerns solely legitimacy control it is not allowed block ir initiative freedom action. Legitimacy interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due gentrification, a trend a new category following: control is exercised as provided by law. Disciplinary sanctions elected social bodies groups local administration, return 3. Βλ.Θ.ΚΑΛΛΙΑΝ Σ apart city, from leaving cases involving : Η purlieus αρ ή aumatic της for επικ υρικ τητας,τα several deduction reasons: or idleness, high Εθνικά costs are being Κ ι- money applied only ν ύλια with consent time travel και η from Συνθήκη a Council, purlieus της consisted Λισσα ώνας: at majority downwn, µία νέα regular διάσταση judges, work place Ευρωπαϊκής as provided by law. is, lack ñ The State takes all legislative, regulary fiscal measures needed ensure economic sense independence Συνεργασίας. 1. The safety term at comes provides distributed ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ from Sociologist necessary residencies resources ΑΠ ΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, GLASS, outside for wn accomplishment centres, Τ ΠΙΚΗΣ search GLASS tasks for was better born in Berlin, she made her first studies. In 1932 she published an important study entitled: services exercise ΑΥΤ Ι ΙΚΗΣΗΣ competences health, education, Local ΚΑΙ entertainment Government ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Organizations at ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ. heart with simultaneous city, (Επιστ. (possibly) ensuring transparency Youth Unemployment. in management The same year se she left resources. Germany Law defines after continuous relative movements with for lower studies Υπευθ. living research Καθηγητήσς cost, withdrawal in Geneva, Κωνστ. Prague, from ΓΕ.ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Σ). London private car New easier York she access came Αθήναι, back markets, London, 20 etc. distribution, among Local Government Organizations taxes fees, determined in ir favour, collected in According 1943 τ.64, σ. she by 19. State. published Each anor transferral studies approach, regarding competences city phenomenon planning. from state s In 1950 central is due she or became regional a systematic teacher bodies in Local University College London, she continued her social research. Her public action long-term Government informal implies transfer effort by corresponding organized groups, resources. manufacturers, Law provides brokers relative regarding buying definition her work are characterized collecting local by a revenues passion directly for justice. from See Local also: Government COLLINS organizations. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling 5. edit. Because Wil. real COLLINS estate, ir importance, etc., SONS for AND Co issues depreciation Ltd. London Local Government initially WIKIPEDIA: part Organizations The Free urban Encyclopedia: have web, become in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 7 subject a series Conferences, International Conferences as well as regulations (actuallyat 24 21

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

NGO accreditation ICH-09- Form

NGO accreditation ICH-09- Form NGO accreditation ICH-09- Form United Nations ucational, Scientific and Cultural Organization lntangible Cultural Heritage REQUEST ΒΥ Α NON-GOVERNMENTAL 0RGANIZAτiON ΤΟ ΒΕ ACCREDITED ΤΟ PROVIDE ADVISORY

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ / TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT A Έκδοση / 1st Edition 2012 Copyright: ΥΠΠΟΤ / Εκδόσεις Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

The technological and innovative capacity of Central

The technological and innovative capacity of Central 6 6 EÊ ÚÌÔÁ OÚÈ ÔÓÙ ˆÓ TÂ ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ ÚÂÈ Application of Generic Technologies in the Region H τεχνολογική και καινοτοµική ικαν τητα της Κ. Μακεδονίας µπορεί να αξιολογηθεί απ το επίπεδο εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN INFORMATION

BULLETIN INFORMATION BULLETIN INFORMATION ATHENS 1997 Details from this bulletin may be reproduced subject to giving acknowledgement to the source. A copy of the publication should be sent to the members of IASL. Publisher:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225) ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225) Σ. Στυλιανίδης, Αν. Καθ. Κοιν. Ψυχιατρικής Παντείου Παν/μίου Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 Δράση Β.2.4: Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης «Γ ιατηνπροστασία του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα