ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ «ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ:ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΔΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ «ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ:ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΔΓΟΤ"

Transcript

1 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ the contents of the document.] ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ «ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ:ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΔΓΟΤ ΑΡΓΟΣΟΛΗ 2011 ΑΡΓΟΣΟΛΗ 2011

2 he abstract of e document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ζ πηπρηαθή εξγαζία εγθξίζεθε απφ: Αγεζίιανο Κνληδάξεο, Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ Αλαζηαζία Βελέηε Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο Δππξαμία Πνιιάηνπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο

3 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θπξία Βάιηα Κατκάθε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, δίλνληαο κνπ ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα πνπ επηζπκνχζα. Σελ επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεθπεξαίσζεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο ε νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο ζα ήηαλ αδχλαηε. Δπραξηζηψ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, επραξηζηψ απφ θαξδηάο ηα αδέξθηα κνπ, γηα ηε ζπλερή ζπκπαξάζηαζε, ηελ αγάπε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ φιν απηφλ ηνλ θαηξφ, αιιά θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή ζπκπαξάζηαζε φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. III

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα: «Ηζηνζειίδεο Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο: Μειέηε Καηαζθεπή Δξγαιείνπ Αμηνιφγεζεο» έρεη σο ζθνπφ ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Καηφπηλ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαηαιήμακε ζηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ηα νπνία ηειηθψο ελζσκαηψζακε ζε έλα επξχηεξν κνληέιν αμηνιφγεζεο, κε ηε κνξθή πίλαθα, θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο δείγκαηνο πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηνλ πίλαθα απηφλ. ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ θείκελν, θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζηφρνη θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο. Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. ην ηξίην κέξνο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Δδψ νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ζηηο κέξεο καο, αθνινπζεί κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Ίληεξλεη, ζηε ζπλέρεηα νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία θαη νη δηαθνξέο ηνπ απφ ηα ππφινηπα κέζα. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ην Ίληεξλεη σο εξγαιείν γηα ηνπο πνιηηηθνχο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία. Σέινο πξνβάιινληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ θαη δηακνξθψλεηαη ην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Σν ηέηαξην κέξνο αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ ηνπ δείγκαηνο, αθνινπζεί ε ζπγθέληξσζε θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Σέινο αθνινπζεί ε θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο. Λέμεηο Κιεηδηά: Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία, Internet - Γηαδίθηπν, Δπηθνηλσλία, Πνιίηεο, Πνιηηηθνί, Ηζηνζειίδεο, Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδσλ. IV

5 ABSTRACT This paper on Political Communication Sites: Study - Design of Evaluation Tool aims to design and manufacture measurement tool of political communication sites. Following a systematic study of international literature, we found the configuration benchmarks of political websites, which eventually incorporated into a broader evaluation model, in tabular form, thus leading to an evaluation of a sample of political websites according to this list. In the first part of this paper is an introductory text, and then follow the objectives and usefulness of research. The second part refers to the methodology of research. The third part is literature review. This defines the concept of political communication today, following a brief history of the Internet, then the potential that offers in political communication and the differences from the other communicational instruments. Also the Internet is being presented as a tool for politicians and citizens, and social networking services that can be used in political communication. Finally run the benchmarks and shaped web tool for evaluating the political pages. The fourth part deals with the analysis of data and research results. Here is carried out the evaluation of the Greek Politicians websites that partecipate in the sample, followed by the collection and interpretation of research results and then statistical analysis of these results. Finally,is following a critical analysis of research findings. Keywords: Political Communication, Internet, Communication, Citizens, Politicians, Websites, criteria of Web Site Evaluation. V

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... III ΠΔΡΗΛΖΦΖ... IV ΜΔΡΟ 1 : ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ... 2 ΜΔΡΟ 2 : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Γεπηεξνγελήο Έξεπλα Πξσηνγελήο Έξεπλα ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αληηθείκελν Έξεπλαο Πξνζδηνξηζκφο Γείγκαηνο Δξγαιείν Αμηνιφγεζεο Μεζνδνινγία ηεο Αλάιπζεο... 7 ΜΔΡΟ 3 : ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & INTERNET Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ INTERNET Internet: Γνκή θαη Πξφζβαζε Ζ Γηείζδπζε ηνπ Internet ζηελ Διιάδα - Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Ση πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν ζηε Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία Γηαθνξέο Γηαδηθηχνπ Παξαδνζηαθψλ Μέζσλ ΣΟ INTERNET Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ Πξνβνιή πνιηηηθψλ θνκκάησλ Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ εχξνπο πιεξνθνξηψλ Ακθίδξνκε επηθνηλσλία Αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ αιιά θαη ρξφλνπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε Γεκφζηεο ζρέζεηο - Οξγάλσζε θαη ηαρχηεηα Δζσθνκκαηηθή ρξήζε Οηθνλνκηθνί ιφγνη Δζεινληηθή ζπκκεηνρή Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πκκεηνρή πνιηηψλ - Αληαιιαγή απφςεσλ Γπλαηφηεηα άκεζεο απάληεζεο Μεηάδνζε πιεξνθνξηψλ Άκεζε ελεκέξσζε Πιεξνθνξία πξνο ην θνηλφ VII

7 Πίνακασ Περιεχομζνων Πιεξνθνξία ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο Πιεξνθνξία ζε άηνκα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ ιάβνπλ κε άιιν ηξφπν Γπλαηφηεηα εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θνηλνχ - Νένη ςεθνθφξνη Βάζε δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ πκπεξάζκαηα ΣΟ INTERNET Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ Ακθίδξνκε επηθνηλσλία - πκκεηνρή πνιηηψλ Δλίζρπζε νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο Σαρχηεηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ Άκεζε ελεκέξσζε Μεγάιν Δχξνο Πιεξνθνξηψλ Γπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα αλαηξέμεη ζε πιεξνθνξίεο Γπλαηφηεηα επηινγήο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο - Αληαιιαγή απφςεσλ Γπλαηφηεηα άκεζεο απάληεζεο ησλ εξσηεκάησλ ηνπ πνιίηε πξνο ηνλ πνιηηηθφ Διεπζεξία ρξφλνπ (απφ ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ) - Αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ Πιεξνθνξία ζε άηνκα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ ιάβνπλ κε άιιν ηξφπν Σαθηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε βάζεο δεδνκέλσλ Υακειφ θφζηνο Δζεινληηθή ζπκκεηνρή Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πκπεξάζκαηα ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Social News & Bookmarking Κνηλσληθέο Δηδήζεηο & ειηδνδείθηεο Social Photo Sharing - Κνηλή ρξήζε θσηνγξαθηψλ Social Video Sharing - Κνηλή ρξήζε βίληεν Blogs Ηζηνιφγηα Micro-Blogging Social Networking - Κνηλσληθή δηθηχσζε Forum πδήηεζε Chat - Εσληαλή ζπλνκηιία s Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Podcasting Κνηλφηεηεο πκπεξάζκαηα ΚΡΗΣΖΡΗΑ AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ Γηαθάλεηαο Πεξηερνκέλνπ Σερληθήο Αξηηφηεηαο ΜΔΡΟ 4 : ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ VIII

8 Πίνακασ Περιεχομζνων 4.4. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΔΡΟ 5 : ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.: ΠΗΝΑΚΔ AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ IX

9 Πίνακασ Περιεχομζνων ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ Δηθφλα 3.1: Ζ επηθνηλσλία ελφο αηφκνπ Δηθφλα 3.2: Social Photo Sharing Δθαξκνγέο Δηθφλα 3.3: Social Video Sharing Δθαξκνγέο Δηθφλα 3.4: Blogs Δθαξκνγέο Δηθφλα 3.5: Micro-Blogging Δθαξκνγέο Δηθφλα 3.6: Social Networking Δθαξκνγέο Δηθφλα 3.7: Τπεξεζίεο Δηθφλα 3.8: Ο ρξφλνο Φφξησζεο Δηθφλα 3.9: Υξήζε θαη Πεξηβάιινλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 2.1.: Βνπιεπηέο αλά Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα... 5 Πίλαθαο 2.2.: Οη Έιιελεο Βνπιεχηεο αλά θφκκα... 6 Πίλαθαο 3.1.: Οη θπξηφηεξεο θαηαιήμεηο ηζηνζειίδσλ Πίλαθαο 3.2.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδσλ Πίλαθαο 4.1.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Κ. θαλδαιίδε Πίλαθαο 4.2.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Α. Πιεχξε Πίλαθαο 4.3.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Α. Λνβέξδνπ Πίλαθαο 4.4.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Α. ππιησηφπνπινο Πίλαθαο 4.5.: Πίλαθαο Αμηνινγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Γ. Βιάρνο Πίλαθαο 4.6.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Π. Οηθνλφκνπ Πίλαθαο 4.7.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηεο βνπιεπηή Ο. Κεθαινγηάλλε Πίλαθαο 4.8.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Μ. Βνξίδε Πίλαθαο 4.9.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Παπαδεκνχιεο Υξηζηφδνπινπ Γ Πίλαθαο 4.10.: Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδαο ηνπ βνπιεπηή Κνληνγηάλλεο Γεκεηξίνπ Γ Πίλαθαο 4.11.: Πίλαθαο πγθεληξσηηθψλ ηνηρείσλ Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδσλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ Γξάθεκα 3.1.: Ζ ρξήζε Γηαδηθηχνπ απφ ην 2001 σο ην Γξάθεκα 3.2.: Οη ρξήζηεο Γηαδηθηχνπ σο πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ Γξάθεκα 4.1.: Αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ βνπιεπηψλ αλά θφκκα, κε βάζε ην θξηηήξην πιεξφηεηαο πιεξνθνξηψλ Γξάθεκα 4.2.: Αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ βνπιεπηψλ αλά θφκκα, κε βάζε ην θξηηήξην ηερληθήο αξηηφηεηαο Γξάθεκα 4.3.: Αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ βνπιεπηψλ αλά θφκκα, γηα πξνβνιή ζε ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο Social Media Γξάθεκα 4.4: Αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ βνπιεπηψλ αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο Γξάθεκα 4.5.: Αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ βνπιεπηψλ αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζε κνξθή πίηαο X

10 Ειςαγωγι ΜΔΡΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ζπλεηζθέξεη ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηεξίδνληαο πξντφληα πνπ δελ ππήξραλ πξηλ. Σν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη επθνιίεο πνπ παξέρεη, ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Ζ επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαίλεηαη θπξίσο: ζηελ πξφζβαζε ζε θαηλνκεληθά απεξηφξηζηεο πιεξνθνξίεο, ζηε ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (θεηκέλσλ, εηθφλσλ, ήρσλ), ζηε ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηαπηφρξνλεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζέηεη ν ρψξνο. Ζ ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πιήζνπο ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν. Οη ηζηνζειίδεο απνηεινχλ πιένλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη ζπρλά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ αθνξνχλ κηα νξηζκέλε νκάδα ρξεζηψλ. Ο ηξφπνο δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά κέζα θαη ηχπνπο, δηαθνξεηηθή γιψζζα, θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο εηθφλεο, ήρνπο θαη βίληεν. Πνηεο είλαη φκσο νη δηαθνξέο δηαδηθηχνπ θαη παξαδνζηαθψλ κέζσλ; Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίληεξλεη σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο; Ση κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηη ζηνπο πνιίηεο; Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ; Οη ηζηνζειίδεο ησλ πνιηηηθψλ δηαζέηνπλ ζην έπαθξν φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην λέν κέζν; Σν Γηαδίθηπν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιηηψλ, θαζψο παξέρεη πεξηζζφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηα θνηλά. Με ηελ έιεπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ εγθαηληάδνληαη λέεο κνξθέο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ κεραληζκψλ θαη πξνζψπσλ. Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη έρεη εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή φισλ καο θαη δελ αθήλεη πιένλ θαλέλαλ αδηάθνξν. Δξέζηζκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ππήξμε ε θακπάληα ηνπ Barack Obama πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Ο Barack Obama δεκηνχξγεζε λέα ηάζε, εθκεηαιιεπφκελνο φζν θαιχηεξα κπνξνχζε ηα ζχγρξνλα εξγαιεία θαη κέζα επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Σν Γηαδίθηπν σο γλσζηφλ είρε απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ επηηπρία ηνπ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα εληνπηζζεί θαη λα αμηνινγεζεί, αλ θαη θαηά πφζν νη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ δηαζέηνπλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν. 1

11 Ειςαγωγι 1.2. ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί γεληθφηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην Internet ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο πνιίηεο αιιά θαη ζηνπο πνιηηηθνχο (θφκκαηα, βνπιεπηέο θαη γεληθφηεξα ζηα πνιηηηθά πξφζσπα), κέζα απφ ηελ ρξήζε ηζηνζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη ε κειέηε ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ε θαηαζθεπή ελφο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο. Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, θξαηήζακε σο βάζε ην κνληέιν ηνπ Άιεζηεξ κηζ (Alastair Smith, 2005), πάλσ ζην νπνίν πξνζζέζακε θάπνηα αθφκα θξηηήξηα, ηα νπνία θξίλακε ζεκαληηθά γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Σν κνληέιν αμηνιφγεζεο παίξλεη ηε κνξθή πίλαθα. Παξάιιεια, πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ζαξάληα ελλέα ηζηνζειίδσλ Διιήλσλ ελ ελεξγεία βνπιεπηψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ επηιέρζεθε κε βάζε ηελ αλαινγία εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θφκκα ζηε βνπιή. Ζ αλαινγία απηή γηα ην δείγκα ησλ ζαξάληα ελλέα βνπιεπηψλ είλαη ε εμήο: ην ΠΑ.Ο.Κ. 26 έδξεο, Ν.Γ. 15, ΛΑ.Ο.. 3, Τ.ΡΗΕ.Α. 2, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ 3, ην Κ.Κ.Δ. 0 θαζψο δελ δηαηεξεί θαλέλαο ηνπο ηζηνζειίδα. Απψηεξνη ζηφρνη κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο είλαη λα αλαγλσξηζηεί ην Γηαδίθηπν σο έλα λέν ηζρπξφ κέζν ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιηηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Καζψο φπσο αλαθέξεη θαη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει. 288), φζν ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλερψο απμάλεη, ηφζν ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία είλαη αλαπφθεπθηε θαη φζν απηφ εμειίζζεηαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζα εληππσζηάδνπλ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ο Παγθφζκηνο Γηθηπαθφο Ηζηφο απμάλεη ζπλερψο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θηάλεη ηα κεξηθά δηζεθαηνκκχξηα παγθνζκίσο. Λακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο θαη ηελ ηαρχηεηα απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, παξαηεξείηαη απμαλφκελνο βαζκφο ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αξρψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα βαζίδεηαη κία θαιή ηζηνζειίδα, πνπ είλαη ζε ζέζε λα εληζρχεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε. ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ απνηειεί πιένλ γεγνλφο. Οη ηζηνζειίδεο ησλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα απνηεινχλ έλα κέζν απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηνπο πνιίηεο. Χο απνηέιεζκα, κηα ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πνιηηηθψλ, λα αμηνπνηεί θάζε λέα ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνζαξκφδνληαο ηελ θαηάιιεια γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζχλδεζήο κε ηνπο πνιίηεο. 2

12 Μεκοδολογία Ζρευνασ ΜΔΡΟ 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 2.1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΈΡΔΤΝΑ Σν θεθάιαην απηφ, αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε νπνία είλαη θαη δεπηεξνγελήο θαη πξσηνγελήο Γεπηεξνγελήο Έξεπλα Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα ζχκθσλα κε ην Universal Business Analytics Ltd (ubaconsultants.com), «δηεμάγεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ήδε ζπιιερζεί ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ή απφ ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ πειάηε». ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε χζηεξα απφ αλαδήηεζε ζε βηβιηνζήθεο Διιεληθψλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζην Γηαδίθηπν ε έξεπλα πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα πηπρηαθή αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ Γεκεξηδή Ν., Ζ πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Παπαδήζε Σν εμακεληαίν πεξηνδηθφ Εεηήκαηα Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Δπηθνηλσλίαο Δθδφζεηο Καζηαληψηε, έθαλε έξεπλα κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε επηιεγκέλσλ πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ Διιήλσλ πνιηηηθψλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν Σα απνηειέζκαηα δεκνζηεχζεθαλ ζην ηεχρνο 2 ην έηνο Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ φηη νη Έιιελεο βνπιεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο εγρεηξεκαηηθά, ρσξίο σζηφζν λα αμηνπνηνχλ ηηο δηαδξαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε δεπηεξνγελήο έξεπλα ζα εθκεηαιιεπηεί ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ψζηε λα θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο πνιηηηθνχ Πξσηνγελήο Έξεπλα Ζ πξσηνγελήο έξεπλα ζχκθσλα κε ην Universal Business Analytics Ltd (ubaconsultants.com) «ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα». Ζ παξνχζα πηπρηαθή αθνινπζεί ηε κεζνδνινγία ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, κέζσ ηεο έξεπλαο, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ζέηνληαη θάπνηα εξσηήκαηα. Μεηά απφ ην πέξαο ηεο έξεπλαο, ηα εξσηήκαηα απηά, ζα απαληεζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζην ηειηθφ ζπκπέξαζκα. Γειαδή αλ ηειηθά, νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ πιεξνχλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν. 3

13 Μεκοδολογία Ζρευνασ Δξσηήζεηο: Οη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ δηαζέηνπλ ηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν; Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ; ε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο; Πνηα θφκκαηα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηεο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ; Πνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ; Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ ζα ρξεηαζηεί λα δηεμαρζεί έξεπλα. Ζ πνζνηηθή έξεπλα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αληηθείκελν ηεο Έξεπλαο Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ ψζηε λα εληνπηζηεί ζε ηη βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, θαη ηέινο λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αλά θφκκα, αιιά θαη αλά ζπλφινπ ησλ βνπιεπηψλ Πξνζδηνξηζκόο Γείγκαηνο χκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ θαη ηηο έδξεο πνπ θαηαιακβάλεη θάζε θφκκα ζην θνηλνβνχιην, ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (hellenicparliament.gr), επηιέρζεθε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Σν δείγκα απηφ πεξηιακβάλεη ζαξάληα ελλέα ηζηνζειίδεο Διιήλσλ ελ ελεξγεία βνπιεπηψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ επηιέρζεθε κε βάζε ηελ αλαινγία εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θφκκα ζηε Βνπιή, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1. Ζ αλαινγία θαηά πξνζέγγηζε γηα ην δείγκα ησλ ζαξάληα ελλέα βνπιεπηψλ είλαη ε εμήο: ην ΠΑ.Ο.Κ. 26 έδξεο, Ν.Γ. 15 έδξεο, ΛΑ.Ο.. 3 έδξεο, Τ.ΡΗΕ.Α. 2 έδξεο, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ 3 έδξεο, 4

14 Μεκοδολογία Ζρευνασ ην Κ.Κ.Δ. 0, θαζψο δελ δηαηεξεί θαλέλαο ηνπο ηζηνζειίδα. Έηζη ινηπφλ, ν αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί κε βάζε ηελ αλαινγία εδξψλ πνπ θαηαιακβάλεη ην Κ.Κ.Δ. ζηε Βνπιή γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κνηξάζηεθε ζηα ππφινηπα θφκκαηα. Πίνακας 2.1.: Βουλευτζσ ανά Κοινοβουλευτικι Ομάδα, πθγι: Βουλι των Ελλινων. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθηελή παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ν παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 2.2) δηακνξθψζεθε κε βάζε ηελ αλαινγία εδξψλ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε θφκκα ζηε Βνπιή. ηνλ πίλαθα ινηπφλ απηφλ, παξνπζηάδνληαη ηα νλφκαηα ησλ Διιήλσλ ελ ελεξγεία βνπιεπηψλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά θφκκα. Δπηινγή ησλ νλνκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηπραία, απνθιείνληαο φκσο ηνπο αξρεγνχο θνκκάησλ, νη νπνίνη ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο, ιφγσ ηνπ φηη δηαζέηνπλ πνιιαπιά επηθνηλσληαθά επηηειεία ψζηε λα εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηελ on line πξνβνιή ηνπο. 5

15 Μεκοδολογία Ζρευνασ Πίνακας 2.2.: Οι Ζλλθνεσ Βουλευτζσ ανά κόμμα. 6

16 Μεκοδολογία Ζρευνασ Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο Αξρηθά κειεηήζακε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε, θαηαιήμακε ζηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ, πνπ ηειηθψο ηα ελζσκαηψζακε ζε έλα επξχηεξν κνληέιν αμηνιφγεζεο, πνπ παίξλεη ηελ κνξθή πίλαθα, θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο δείγκαηνο πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηνλ πίλαθα απηφλ. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε κε θιίκαθα 1-10, ησλ εμήο θξηηεξίσλ: 1) Γηαθάλεηαο: εδψ αμηνινγείηαη ε ηζηνζειίδα γηα ηελ ζαθήλεηα ζθνπνχ ηεο, θαη γηα ηελ θάιπςε φζν αθνξά ην εχξνο, ην βάζνο, ην ρξφλν θαη ηε κνξθή. 2) Πεξηερνκέλνπ: αμηνινγείηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα, ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα. 3) Σερληθήο Αξηηφηεηαο: αμηνινγείηαη γηα ηελ γξαθηζηηθή κέζνδν, δειαδή γηα ηελ αηζζεηηθή, ηα γξαθηθά θαη ηνλ πνιπκεζηθφ ζρεδηαζκφ. Αιιά θαη γηα ηελ κέζνδν ηερληθήο πξνζέγγηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε, ηελ πινήγεζε θαη νξγάλσζε, ηελ αλαδήηεζε, ηνπο ζπλδέζκνπο, ηελ επρξεζηία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Σέινο, ππάξρεη θαη έλα αθφκε θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζηνζειίδαο θάζε Έιιελα βνπιεπηή, εθείλν ηεο πξνβνιήο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media). ηα επφκελα θεθάιαηα παξαηίζεληαη πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ ησλ επηκέξνπο βνπιεπηψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθεξζήθαλ πξνεγνπκέλσο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζαξάληα ελλέα πίλαθεο έλα γηα ηνλ θαζέλα Μεζνδνινγία ηεο Αλάιπζεο Οη πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ πνιηηηθψλ, είλαη ρσξηζκέλνη ζε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Δμεηάζηεθαλ κία κία νη ηζηνζειίδεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη αμηνινγήζεθαλ θαηάιιεια. Ζ αλάιπζε έγηλε αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θφκκαηα, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel θαζψο ήηαλ δηαζέζηκν θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαηαξηίδεη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην ζθνπφ θαη ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο ζα δηαπηζησζεί πνηα θφκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ κέζνπ θαη ζε πνηεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν. 7

17 ΜΔΡΟ 3 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & INTERNET 3.1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ Με ηελ εμέιημε ηεο, ε πνιηηηθή επηθνηλσλία εμαξηάηαη απφ ηεο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρέζε ηνπ πνιηηηθνχ (είηε σο πξφζσπν, είηε σο νξγαληζκφο) κε ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξψκελα. Σν γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή επηθνηλσλία ζεσξείηαη σο έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο, καο θαλεξψλεη άιισζηε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο. Πνιηηηθή θαη επηθνηλσλία είλαη έλλνηεο αδηαίξεηεο. Κάζε πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηνλ Μεηαμά (2004) εκπεξηέρεη «άξξεθηα ηελ επηθνηλσλία ηεο, γηαηί πνιηηηθή ρσξίο επηθνηλσλία δελ ππάξρεη θαη επηθνηλσλία ρσξίο κηα ειάρηζηε αίζζεζε ή θαη ςεπδαίζζεζε θνηλφηεηαο δελ λνείηαη». Πνιηηηθή, είλαη ε ζπιινγηθή δξάζε κε ζηφρν ηελ αιιαγή ή βειηίσζε ησλ ζεζκψλ πνπ γίλνληαη ζην φλνκα ησλ άιισλ. Δπηθνηλσλία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη «ε απιή κεηαβίβαζε κελπκάησλ, ηδεψλ θαη εηθφλσλ». Καηαλνείηαη σο: «παξαγσγή λνήκαηνο, ακνηβαία αληαιιαγή κελπκάησλ, δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ άιισλ, πξάμε εξεζίζκαηνο-αληαπφθξηζεο, κέζν άζθεζεο εμνπζίαο, δηαδηθαζία επηξξνήο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειφδξαζεο», ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει. 74). ηελ επηθνηλσλία ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κελπκάησλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ιεγφκελα κελχκαηα (φπνπ ν πνκπφο εθπέκπεη ην κήλπκα πνπ κεηαθέξεηαη ζην δέθηε κέζα απφ έλα δίαπιν), πνπ γξάθνληαη, ιέγνληαη, αθνχγνληαη, θαη πνπ πεξηέρνπλ επίζεο ηηο εηθφλεο πνπ βιέπνπκε. ηε δεχηεξε θαηεγνξία κελπκάησλ αλήθνπλ, ηα κε ιεγφκελα πνπ είλαη: νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη νη ρεηξνλνκίεο. Με ιίγα ιφγηα, φπσο αλαθέξεη ν Λνχιεο θ.ά. (2005) ηα κε ιεγφκελα κελχκαηα είλαη «ην άξσκα πνπ βγαίλεη θαη ε πλνή πνπ εθπέκπεηαη κέζα απφ ηα ιεγφκελα κελχκαηα», φια απηά απνηεινχλ θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη θαη επέθηαζε, ζπκπεξηθνξάο. Έλαο απφ ηνπο πην πξφζθαηνπο νξηζκνχο ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεξηδήο (2002, ζει. 86), «είλαη ε εζειεκέλε θαη αζέιεηε κεηαβίβαζε θαη παξαγσγή κελπκάησλ, ιεθηηθήο θαη εμσ-ιεθηηθήο θχζεσο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο απφ, κεηαμχ θαη εληφο ησλ ζεζκψλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο αηνκηθέο πνιηηηθέο γλψκεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα». Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε επηθνηλσλία ζηα πνιηηηθά δξψκελα θαη ζηελ πνιηηηθή δσή γεληθά, θαζψο επεξεάδεη ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε καδηθφ επίπεδν ή ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην. Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Ο Meadow (1980), φπσο παξαπέκπεηαη ζην Γεκεξηδήο (2002, ζ.71) φξηζε ηελ πνιηηηθή 8

18 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet επηθνηλσλία σο «νπνηαδήπνηε αληαιιαγή ζπκβφισλ ή κελπκάησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηαπηνρξφλσο ηελ επεξεάδνπλ». Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξεί λα θαηαιήμεη θαλείο είλαη, φηη ε επηθνηλσλία γηα ηνλ άλζξσπν, σο θνηλσληθφ νλ πνπ είλαη, απνηειεί θχξην θαη δσνγφλν παξάγνληα γηα ηελ αξκνληθή ηνπ ζπκβίσζε. Σν άηνκν δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη γεληθά ηεο επηθνηλσλίαο. Όηαλ ινηπφλ, νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ πξφζσπν ή πνιηηηθφο θνξέαο «βγαίλεη ζην πξνζθήλην, ζηνλ δεκφζην ρψξν, βγαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αλαπφθεπθηα ηνλ ζπλνδεχεη έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο», ππνζηεξίδεη ν Κνπζνχιεο (2006, ζει. 23). Ζ επηθνηλσληαθή απηή ηαθηηθή, ζρεηίδεηαη κε ηε πξνβνιή ελφο πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ, φπνην θαη αλ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ, φπνπ ε δξάζε ηεο έρεη σο ζηφρν, ηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο, πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ πνιίηε, ν νπνίνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζην λα δηαζθαιίζεη, φζν θαη ζην λα κελ απνηξέςεη πηζαλέο ςήθνπο, πνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ θαζνξηζηηθνί γηα ηνλ ππνςήθην INTERNET Internet: Γνκή θαη Πξόζβαζε Σν Γηαδίθηπν, Internet ζηα αγγιηθά, είλαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ππνινγηζηψλ ζηνλ θφζκν. Οη ππνινγηζηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηειεθσληθέο θαη άιιεο γξακκέο. Σν Internet ζχκθσλα κε ην Κέληξν Γηθηχνπ ηνπ Π.Θ (1997) απνηειεί έλα πιέγκα απφ εθαηνκκχξηα δηαζπλδεδεκέλνπο ππνινγηζηέο, ην νπνίν εθηείλεηαη ζρεδφλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ πιαλήηε, θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν. Παξέρεηαη απφ εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ internet, ηνπο ιεγφκελνπο Internet Service Providers (ISP), πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο ε πξφζβαζε. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν είλαη ηεξάζηηεο, φπσο απηέο ηεο πξφζβαζεο ζε: λέα, απεξηφξηζηεο πιεξνθνξίεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Δπίζεο, επηηξέπεη ηε ρξήζε πνιιψλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), νη ειεθηξνληθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ (newsgroups), νη ειεθηξνληθέο ιίζηεο αλαθνηλψζεσλ (mailing lists), ε επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (chat), νη ηειεδηαζθέςεηο (net-meeting), ε δηακνίξαζε αξρείσλ (file sharing), ε επηθφξησζε αξρείσλ (file transfer) θαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο (World Wide Web), πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ επηθνηλσλία, αλαθέξεη ην.δ.π.& Δ.Δ. 1 (2005). Γηεζλψο, ε αλάπηπμε ηνπ Internet, θαη γεληθφηεξα ε ρξήζε λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο γηα κηα ρψξα. Σν Γηαδίθηπν απνηειεί πιένλ, έλα απφ ηα πην βαζηθά εξγαιεία θαη αγαζά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, φπνπ ε ρξήζε ηνπ επεθηείλεηαη δηαξθψο. 1 χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδνο. 9

19 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Ζ Γηείζδπζε ηνπ Internet ζηελ Διιάδα - Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Σν Γηαδίθηπν (Internet) ζηελ Διιάδα, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, αξρηθά αξθεηά πεξηνξηζκέλα, θπξίσο απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ θαη ηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν θαη απφ ειάρηζηεο εηαηξείεο, ππνζηεξίδεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει. 3). Οη ρξήζηεο ηνπ Internet ζηελ Διιάδα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη κεηά, απμήζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε πνιχ ζπληεξεηηθνχο ξπζκνχο. ηε ρψξα καο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηνπ ΔΓΔΣ Α.Δ. 2 παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ Internet ζην γεληθφ πιεζπζκφ ειηθίαο απφ 15 εηψλ θαη πάλσ (γξάθεκα 3.1.), αλέξρεηαη γηα ην έηνο 2006 ζην 31,1%, ελψ ην γεληθφ πνζνζηφ ρξήζεο internet ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αγγίδεη ην 24,6%. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή ε αχμεζε πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα (γξάθεκα 3.2.), φπνπ ην 2008 θηάλεη ην 43,8%. ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ, Υξεζηκνπνηείηε ην Ίληεξλεη; (χλνιν δείγκαηνο, 2001: 6090 άηνκα, 2002: 2461 άηνκα, 2003: 2802 άηνκα, 2004: 2804 άηνκα, 2005: 2741 άηνκα, 2006: 2688 άηνκα). 31,1 21,6 25,2 24,5 24,6 24,6. 13,2 17,2 19,9 19,7 19,5 10, Σύνολο δείγματος ετών Γράφημα 3.1: Η χριςθ Διαδικτφου από το 2001 ωσ το 2006, πθγι: Εκνικι Ζρευνα για τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ και τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ. 2 Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο - ΔΓΔΣ Α.Δ.ΔΓΔΣ. 10

20 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Γράφημα 3.2.: Οι χριςτεσ Διαδικτφου ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ, πθγι: Εκνικι Ζρευνα για τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ και τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ. Οη ρξήζηεο ηνπ Internet, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ δηακνξθψλνπλ απφςεηο νκάδσλ πνιηηψλ (opinion leaders), απνηεινχληαη θπξίσο απφ λένπο (14-35 εηψλ), νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζπλήζσο ζηα αζηηθά θέληξα, αλήθνπλ ζηα κεζαία θαη αλψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, κε κέζν θαη πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ππνζηεξίδεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει. 3). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζην 11ν πλέδξην Info-Com World (2009) 3 γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ε Δπξπδσληθφηεηα ζηε ρψξα καο, εθηηκήζεθε φηη ζην ηέινο ηνπ 2010, ε Διιάδα ζα έρεη πηάζεη ην κέζν θνηλνηηθφ φξν. Απφ ηα ζηνηρεία ηψξα, πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν ΟΣΔ ην 2009 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή» (2009), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην επίπεδν ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο, θαίλεηαη φηη νη ηηκέο έρνπλ δηαξθψο κεηνχκελε ηάζε, θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ πξψηε δεθάδα αλάκεζα ζηηο ρψξεο - κέιε ηνπ ΟΟΑ φζνλ αθνξά ζην θφζηνο αλά Mbps, ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, νη ππεξεζίεο internet, είλαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη ζην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο Διιάδαο, κε θάιπςε ζηα αζηηθά θέληξα θαηά 100% θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πεξίπνπ 55%, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεσγξαθηθνχ αλάγιπθνπ ηεο ρψξαο καο. 3 Σν 11ν πλέδξην Info-ComWorld 2009 (πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηεο Αζήλαο Divani Caravel, Σν ζπλέδξην ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ), ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο (ΔΔΚΣ), ηνπ Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) θαη ηνπ Global Suppliers mobile Association (GSA). 11

21 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Ση πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν ζηε Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία Σν Internet ζπλεηζθέξεη ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηεξίδνληαο πξντφληα πνπ δελ ππήξραλ πξηλ. Σν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη επθνιίεο πνπ παξέρεη, ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Ζ επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαίλεηαη θπξίσο: ζηελ πξφζβαζε ζε θαηλνκεληθά απεξηφξηζηεο πιεξνθνξίεο, ζηε ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (θεηκέλσλ, εηθφλσλ, ήρσλ), ζηε ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηαπηφρξνλεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζέηεη ν ρψξνο, φπσο αλαθέξεη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν Υαηξεηάθεο (2002, ζει. 103). Σν Γηαδίθηπν έρεη εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή φισλ καο θαη δελ αθήλεη πιένλ θαλέλαλ αδηάθνξν. Γηαλχνπκε κηα πεξίνδν φπνπ, ε πνιηηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε, είλαη θπξίσο δηακεζνιαβεκέλε απφ ηνλ ηχπν, ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε, θαη πιένλ απφ ην internet. Ζ είζνδνο ηνπ Internet ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηθφ ρψξν μεθίλεζε ην 1996, κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πξνζπάζεηεο. Σν 1999 ην θπβεξλψλ θφκκα εκθαλίζηεθε κε επίζεκν πιένλ θφκβν ζην Γηαδίθηπν, κέζα απφ κία αλαλεσκέλε θαη δπλακηθή ηζηνζειίδα, έρνληαο ηε δηθή ηνπ δηεχζπλζε (URL). 4 Γεκηνπξγψληαο ηελ ηζηνζειίδα απηή, ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ Internet σο κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ κε ηνπο πνιίηεο, ππνζηεξίδεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει. 5). ηηο ΖΠΑ, ε πνιηηηθή επηθνηλσλία ζην internet μεθίλεζε απφ πνιχ πην λσξίο ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα. Ζ ζρεηηθά πξφζθαηε εθζηξαηεία ηνπ Οκπάκα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο θχξην εξγαιείν ην Γηαδίθηπν, έγηλε γλσζηή ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πηνζεηήζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Άιισζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθζηξαηείαο απηήο θάλεθαλ κέζα απφ ηελ λίθε ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ε έξεπλα ηνπ θέληξνπ «ΧΜΔΓΑ», πνπ παξαπέκπεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή» (2010), είλαη έληνλε ε απνπζία ησλ ειιεληθψλ θνκκάησλ απφ ηε δηαδηθηπαθή εμέιημε. Οη Έιιελεο πνιηηηθνί «παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ βαζκφ ρξήζεο ηνπ κέζνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ηζηνζειίδεο αξθεηψλ εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο». Οη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο κέζν ζηαηηζηηθήο, «ην ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα θπιιάδηα θαη άιια παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, απηφ δείρλεη φηη ε δπλακηθή ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ έρεη γίλεη αθφκε αληηιεπηή απφ ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο, ηφζν ζηελ εκβέιεηά ηεο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα απηήο». Σν Internet πξνζζέηεη λέα ζηνηρεία ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία φπσο: Σελ εζσ-δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, ηελ επηθνηλσλία δειαδή κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζην Γηαδίθηπν. Σελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξάγκα ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε, λα αθήζεη ηε ζέζε ηνπ αθξναηή ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, θαη λα κεηάζρεη ζε απηήλ κε ηελ άκεζε επηθνηλσλία πνιίηε θαη πνιηηηθνχ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα. Έλα αθφκε ζηνηρείν, είλαη ε απεμάξηεζε ηνπ πνιηηηθνχ ρξφλνπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε, δηαζέηνληαο έηζη απεξηφξηζην ρξφλν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν. Ζ επηθνηλσλία ησλ πνιηηηθψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεη νηθνλνκηθφ θφζηνο, ζε ζχγθξηζε 4 URL (Uniform Resource Locator) είλαη ε δηεχζπλζε ελφο αξρείνπ κέζα ζην Internet. 12

22 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet κε ην θφζηνο ησλ ππφινηπσλ κέζσλ. Μέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ηνπο, ηα πνιηηηθά πξφζσπα ή νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, παξνπζηάδνληαο αθφκε θαη έξγα ηνπο. Οη πνιηηηθέο ηζηνζειίδεο κπνξνχλ επίζεο λα θηινμελνχλ επηζθέπηεο επηηξέπνληαο ηνπο λα ζέηνπλ εξσηήκαηα ή ζρφιηα ελδερνκέλσο, πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Ζ έιεπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία δηράδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε ηελ Norris, (2000) φπσο παξαπέκπεηαη ζην Γεκεξηδήο (2002, ζει. 181) αηζηφδνμα θαη απαηζηφδνμα ζελάξηα ζην ζέκα ηεο εμέιημεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία, απνθξπζηαιιψλνληαη κέζα απφ ηηο ζεσξίεο ηεο θηλεηνπνίεζεο, νη νπνίεο θάλνπλ ιφγν γηα ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε λέα ηερλνινγία «θαηαξγεί ηα ρσξνρξνληθά φξηα, πεξηνξίδεη ηα νηθνλνκηθά εκπφδηα, δίλεη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο γηα πνιηηηθή ζπκκεηνρή, πνιηηηθή ελεκέξσζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία». Οη ζεσξίεο ηεο ελδπλάκσζεο, αξλνχληαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη «ππνζηεξίδνπλ φηη ην Γηαδίθηπν είλαη πηζαλφηεξν λα εληζρχζεη ήδε δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο, πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ήδε ελεξγνχο πνιίηεο, λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πνιηηηθή κέζα απφ ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο». χκθσλα κε ηνλ Γξ. Υακαληνχλ Σνπξέ (Γ. Γξακ. ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σει/ληψλ) φπσο παξαπέκπεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή» (2010), «ην Γηαδίθηπν είλαη ε πην ηζρπξή πεγή δηαθψηηζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε πνηέ. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ζεσξνχλ ην Γηαδίθηπν σο ζηνηρείν ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ηνπο, φπσο νη δξφκνη θαη ην λεξφ». Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ θάζε θνξά φιν θαη λεφηεξεο θαη θαηλνηφκεο πνπ είλαη, ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξα θξίζηκεο, ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Σν Internet θηινμελεί γλψκεο θαη παγθφζκηεο απφςεηο εθαηνκκχξησλ αλζξψπσλ αλά ηνλ θφζκν πξνζθέξνληαο εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην θαη πνηθίιν, σο πξνο ην πεξηερφκελν, φγθν πιεξνθνξηψλ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ επηδξνχλ έκκεζα ζην ίδην ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, πνπ πξνζιακβάλνπκε ζήκεξα κε θαηαπιεθηηθή επθξίλεηα, εηθνληθή ή ερεηηθή ή θαη ζπλζεηηθή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε νπνηνδήπνηε ρψξν. Σν λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Internet, είλαη νπζηαζηηθά ζαλ λα κέλεη αλεθκεηάιιεπην έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη ηδηαίηεξεο επθαηξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, θαη φζν απηφ εμειίζζεηαη απηέο ζα εληππσζηάδνπλ Γηαθνξέο Γηαδηθηύνπ Παξαδνζηαθώλ Μέζσλ ηελ Διιάδα δελ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί εληειψο νη παιηέο κέζνδνη ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ, ηεο δηαλνκήο θπιιαδίσλ ή θνκκαηηθψλ εληχπσλ, ππνζηεξίδεη ν ακαξάο (2008, ζει.17). Ζ εηζαγσγή κηαο λέαο ηερλνινγίαο ζε έλα πεδίν επηθέξεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κηα αλαδηάηαμε ησλ κέρξη ηφηε ηζρχνλησλ ζπζρεηηζκψλ. Ζ θαηάιεμε ηεο νπνίαο ζπλήζσο πξνζδίδεη έλα ζπλνιηθφ ηειηθφ απνηέιεζκα ππέξηεξν ησλ πξνεγνπκέλσλ ηνπ. 13

23 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Σύπνο Μέρξη ζήκεξα, ν ηχπνο θαη ην ξαδηφθσλν επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. Οη εθεκεξίδεο κεηαθέξνληαη εχθνια θαη κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ νπνπδήπνηε, ζην ζπίηη, ζην ηαμίδη, ζηε δνπιεία. Θεσξείηαη φηη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο κηαο θαη πνιινί αλαγλψζηεο θξαηνχλ κεξηθά θαη ηα αξρεηνζεηνχλ ζηελ βηβιηνζήθε ηνπο ή ηα δαλείδνπλ ζε άιινπο, ππνζηεξίδεη ν Φξαλθ Σδεθθηλο (Jefkins, 2006, ζει. 110). Πιένλ νη εθεκεξίδεο ππάξρνπλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φπνπ ε αλάγλσζε ηνπο γίλεηαη κέζα απφ έλαλ ππνινγηζηή θαη κηα ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Βέβαηα είλαη ιίγν δχζθνιν λα θαηαθέξεηο θαλείο λα δηαβάζεη κέζα ζην ιεσθνξείν ή ζην κεηξφ, επίζεο ην μεθχιιηζκα ησλ εθεκεξίδσλ είλαη δχζθνιν λα γίλεη ζε κηα ειεθηξνληθή έθδνζε, γηαηί ην λα δηαβάδεηο απφ κηα νζφλε ηνπ ππνινγηζηή δελ είλαη ηδηαίηεξα επράξηζην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ππνινγηζηή γηα λα ζπλδεζεί ζην Γηαδίθηπν, κηαο θαη ππάξρνπλ θαη άιιεο ζπζθεπέο π.ρ. θηλεηφ ηειέθσλν θαη tablet πνπ ζπλδένληαη ζε απηφ. Σν ζεηηθφ είλαη φηη κηα ειεθηξνληθή εθεκεξίδα κπνξεί λα παξέρεη δηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο ησλ εηδήζεσλ. Δπηπξνζζέησο νη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβνπλ εηθφλεο, ήρν θαη βίληεν πέξαλ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. Σειεόξαζε Ζ εηζαγσγή ηεο ηειεφξαζεο ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία, είρε σο απνηέιεζκα, ε ηειεφξαζε λα απνθηήζεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη δχλακε γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. H εγεκνλία ηεο, σο θπξίαξρν κέζν δηαλνκήο ηνπ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ηειενπηηθνχ αθξναηεξίνπ. Ζ ηειεφξαζε είλαη έλα κέζν πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Χζηφζν ε επηθνηλσλία παξακέλεη κνλφδξνκε κε ην κήλπκα λα κεηαδίδεηαη απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε, απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή, απφ ην δεκνζηνγξάθν ζην θνηλφ, ππνζηεξίδεη ν Υαηξεηάθεο (2002, ζει.38). ηελ επνρή ηεο ηειενπηηθήο εηθφλαο νη πνιηηηθνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ δεκφζηα εηθφλα ηνπο, πξνβάιινληαο ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ζπλεληεχμεηο ςπρνινγηθψλ εθπνκπψλ θαη φρη ηφζν κέζα απφ πνιηηηθνχο ζπληάθηεο γηα ζπδήηεζε πνιηηηθψλ ζεκάησλ, δίλνπλ δειαδή έκθαζε ζην θαίλεζζαη αληί ηνπ είλαη, κε απνηέιεζκα ε εηθφλα λα ππεξηζρχεη νινθάλεξα ησλ ζεκάησλ. Ζ ηειεφξαζε απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ελφο πνιηηηθνχ, θαζψο ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ εληππψζεσλ πνπ απνθνκίδνπλ νη πνιίηεο γηα ηνπο πνιηηηθνχο, εληππψζεσλ πνπ ειέγρνληαη κε ιεπηνκέξεηα απφ ηα επηηειεία ησλ εηδηθψλ. Σα επηηειεία απηά αλαιακβάλνπλ λα αιιάμνπλ ηελ ξνή ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ ν νπνίνο ηειεπηαία εκθαλίδεηαη «θνπξαζκέλνο, άζπκνο θαη κεξπθαζηηθφο» έηζη ψζηε λα δειεάζνπλ θαη ηνπο πνιίηεο πνπ παξακέλνπλ αδηάθνξνη γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα θαη λα «δείμνπλ βαζηέο δηαθνξέο εθεί πνπ φια είλαη ξερά», αλαθέξεη ν Μπνπθάιαο (2004, ζει.4). Μεγάια πνζά δαπαλψληαη ζε δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο θαη άιιεο επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο (αθίζεο, θπιιάδηα, έλζεηα, ζε εθεκεξίδεο, εθινγηθά θέληξα, ζπγθεληξψζεηο θ.α.). Καζψο θαη ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, γηα δεκνζθνπήζεηο, πνζνηηθέο έξεπλεο κε δηαγλσζηηθφ ή πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ πνιηηηθφ πεδίν ή κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο 14

24 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet αθφκε θαη ζε (πνζνηηθέο) δεκνζθνπήζεηο εμφδνπ απφ ηελ θάιπε (exit polls). Αγνξά επίζεο γίλεηαη γηα ηελ παξνρή εηδηθψλ ζπκβνχισλ πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην πξνθίι ηνπ θάζε πνιηηηθνχ κέζα απφ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. Οη επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ραξάδνπλ ηελ πξνεθινγηθή ζηξαηεγηθή ησλ πνιηηηθψλ, θαζηζηψληαο αζθαιψο ηελ θάζνδν ζηελ πνιηηηθή θνλίζηξα κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη πξνζηηή, νπζηαζηηθά, κφλν ζε φζνπο έρνπλ ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. Ζ πνιηηηθή κπνξεί λα ππεξεθηεζεί θάπνηεο θνξέο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο γηαηί είλαη πνιχ εχθνιν λα ζπιιεθζεί ν πνιηηηθφο απξνεηνίκαζηνο κε απνηέιεζκα λα εηπσζνχλ πνιηηηθά ιάζε. Τπάξρνπλ ινηπφλ πνιινί θίλδπλνη γηα ηελ ζηξέβισζε ηεο εηθφλαο ηνπ πνιηηηθνχ ζηα κάηηα ηνπ ηειενπηηθνχ θνηλνχ. Οη πνιηηηθνί δελ δηακεζνιαβνχληαη πιένλ ηφζν απφ ηα ΜΜΔ φζν απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη κέζα ζε απηά, επηρεηξψληαο δηαξθψο λα ηελ επηβεβαηψζνπλ. Ο ηειενπηηθφο πνιηηηθφο ιφγνο φπσο αλαθέξεη ν Βακβαθάο (2006, ζει.44), ζπρλά ππνηάζζεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ηειεφξαζεο, απηφο πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθφο, ζχληνκνο, ζπγθεθξηκέλνο, επξεκαηηθφο, λα πεξηιακβάλεη θξάζεηο πνπ λα πξνθαινχλ εληχπσζε ψζηε λα ραξαρηνχλ ζηελ κλήκε ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξάδεηγκα σο ηίηινη εθεκεξίδσλ ή γεληθφηεξα εηδήζεσλ. Ζ κνλφδξνκε θαη απζηεξά ειεγρφκελε σο πξνο ηνπο ιφγνπο, ηα λνήκαηα, ηηο εηθφλεο πνιηηηθή επηθνηλσλία ζηελ ηειεφξαζε, ε πνιηηηθή δεκνζηνγξαθία ε νπνία δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηνλ πνιηηηθφ θαη ζην θνηλφ κέζσ ηεο γλψκεο γηα ηνλ πνιηηηθφ θφζκν θαη ηελ θπβέξλεζε, ε απνπζία εκβάζπλζεο θαη ε αλαπιήξσζε ηεο ζπζηεκαηηθήο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηηθψλ κε ηηο πνιηηηθέο ηειενπηηθέο κνλνκαρίεο (debates), ηηο δεκνζθνπήζεηο εμφδνπ (exit polls), θαη ηελ αξλεηηθή δηαθήκηζε, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαπνθάζηζησλ ςεθνθφξσλ. Έηζη ε ηειεφξαζε έρεη ράζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ακεζφηεηαο ηεο ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη θάπνηα πξφδξνκα ζεκεία θφπσζεο, εθφζνλ δελ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα ν πνιίηεο λα παξακέλεη σο ζεαηήο ησλ πνιηηηθψλ δξψκελσλ. Όπσο αλαθέξεη ν Βαλδψξνπ (2002, ζει.110) κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζπλήζσο απαληάηαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηα πνιηηηθά γεγνλφηα, αίζζεζε «αλαξκνδηφηεηαο» θαη ηειηθψο απνρή αθφκε θαη απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, ε ηάζε απηή κπνξεί λα αλαζηξαθεί ή, έζησ, λα πεξηνξηζηεί αλ εθαξκνζηνχλ ζχγρξνλεο θαη ειθπζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε ηνλ Γεξηνχδν (1998, ζει. 101) ην Γηαδίθηπν ζπλαξπαζηηθφ θαζψο είλαη, είλαη αθφκα αξθεηά ραψδεο κηαο θαη ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαθέξεη λα βξεη θαλείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ είλαη λα θάλεη εμεξεχλεζε - αλαδήηεζε. Απηφ κπνξεί λα παίξλεη ψξεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ άπεηξεο θαη αξθεηέο θνξέο άθπξεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεξνθνξίεο, γη απηφ πξέπεη λα ζπλερίζεη ψζηε λα θαηαθέξεη λα βξεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ςάρλεη. Βέβαηα γη απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο Yahoo θαη Google, έηζη πιεθηξνινγψληαο κηα ιέμε θιεηδί ή θξάζε, εκθαλίδεηαη έλαο θαηάινγνο κε ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο ιέμεηο. 15

25 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία θαη ηηο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο ραξαθηεξίδνληαη ηφζν ζεκαληηθέο, ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα «παξαθκή» ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει.176). Οη επηθξίζεηο γηα ηε λέα επνρή πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ζπλδένληαη θπξίσο κε θαηλφκελα φπσο ηελ ακεξηθαλνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Σν ακεξηθάληθν κνληέιν, είλαη πιένλ γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν φηη έρεη γίλεη ην πξφηππν ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν. Σν Γηαδίθηπν αιιάδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηαηί είλαη ακθίδξνκν. Κάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη παξαγσγφο. Αληί λα είλαη παζεηηθφο (λα δηαβάζεη λα αθνχεη ή λα παξαθνινπζεί), ν ρξήζηεο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα γίλεη ελεξγεηηθφο, λα παξάγεη πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηζηνιφγηα θαη άιια ηα νπνία αλήθνπλ ζε ηδηψηεο θη έρνπλ πνιιέο θνξέο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηνλ Γεκεξηδή (2000, ζει. 400) ε αληηθαηάζηαζε ελφο παζεηηθνχ ζεαηή (ηειεφξαζε) απφ έλαλ ελεξγφ δέθηε (internet) γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο ζεσξείηαη σο κέζν επηδίσμεο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαζελφο, ελψ γηα άιινπο δεκηνπξγεί ηελ κεγέζπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνιηηψλ θαη κε. Σν Internet απνηειεί ηνλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ εθπξφζσπν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε κεξηθέο εθαξκνγέο ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία. Δίλαη αλακθηζβήηεηα απνηειεζκαηηθφηεξν απφ ηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν, γηα ηελ αηνκηθή επηθνηλσλία πνπ παξέρεη. Γηαλνίγεη πξννπηηθέο ειεπζεξίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα ππφινηπα κέζα. Βξίζθεηαη ζε δηαξθή θάζε εμέιημεο θαη αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπ, νη νπνίεο απιά δελ έρνπλ αθφκα αλαθαιπθζεί. χκθσλα κε κειέηε ηεο Microsoft φπσο παξαπέκπεηαη ζην Ν. έληηζνλ (Sandison, 2009), θαη κε βάζε ηνπο σο ηφηε ξπζκνχο, εθηηκήζεθε φηη ε ηειεφξαζε ζα παξνπζηάδεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην θνηλφ ζα αληηκεησπίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ηειεφξαζεο, αθνχ ε ρξήζε ηνπ internet ζα μεπεξάζεη ηε ρξήζε ηειεφξαζεο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζα απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν κέζν γηα πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε. 16

26 3.3. ΣΟ INTERNET Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, πξνεθινγηθά, νη πνιηηηθνί άλνηγαλ έλα παξάζπξν ζε θάπνηα κπαιθφληα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θφζκν. ήκεξα φπσο ππνζηεξίδεη ν Σδαζάο (2000, ζει. 16), αλνίγνπλ ηα «παξάζπξα - windows» ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπο γηα λα δηαβνχλ ηηο πχιεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. H επαλαζηαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε άμνλεο ηελ εζεινληηθή ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ην θνηλφ φξακα κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηελ αδηάιεηπηε ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ), θαη γεληθφηεξα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Facebook, YouTube θ.α.), είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο πξνεθινγηθήο θακπάληαο ελφο πνιηηηθνχ, πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε κεγάιε αλαηξνπή. χκθσλα κε ηνλ Benoit (2000), φπσο παξαπέκπεηαη ζην Γηαλλά & Λάππα ( 2005, ζει. 115), πνιηηηθνί ππνςήθηνη πνπ εληάζζνπλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ πξνεθινγηθή ηνπο ζηξαηεγηθή ζεσξνχλ φηη ην Γηαδίθηπν ππεξηεξεί έλαληη άιισλ κέζσλ, ην γηαηί ζα ην δνχκε παξαθάησ Πξνβνιή πνιηηηθώλ θνκκάησλ Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ εύξνπο πιεξνθνξηώλ Σν Ίληεξλεη επηηξέπεη ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ απνζήθεπζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, αξρεία ήρνπ ή βίληεν, ζθίηζα, θσηνγξαθίεο πνιηηηθψλ ζε λεαξή ειηθία, εηθφλεο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο εθδειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεπκέλα άξζξα ηνπο ζηνιίδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ πνιηηηθψλ. Τπάξρνπλ, σζηφζν, πνιινί ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, λα πξνβάιινπλ κηα πην «αλζξψπηλε» εηθφλα (εηθφλεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη θσηνγξαθίεο απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία), ζηνρεχνληαο ζε κηα πην άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο απινχο πνιίηεο. Δίλαη ζπλήζσο εθείλνη πνπ επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν ιηηέο θαη απέξηηηεο ιχζεηο. Ζ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ φζν αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ςεθνθφξσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ηε δηαθήκηζε ησλ θνκκάησλ, κέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο απφ φηη ζηα ππφινηπα κέζα. Σν λέν απηφ κέζν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο ζπλδέζκσλ, ηφζν απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, φζν θαη άιισλ ρψξσλ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ηδενινγία ηνπ πνιηηηθνχ ζεζκνχ πνπ εθπξνζσπεί, άιια θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ Ακθίδξνκε επηθνηλσλία Υάξεο ηνλ ακθίδξνκν ραξαθηήξα ηνπ κέζνπ, πξνζθέξεηαη κηα ζεηξά εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηψζνπλ ηελ απφζηαζε κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ρηιηάδσλ πνιηηψλ, θαη λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο π.ρ. κέζα απφ δσκάηηα ζπδεηήζεσλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θπβεξλν-δεκνζθνπήζεσλ θαη δεκνςεθηζκάησλ, chat groups θ.α., θαζηζηψληαο ηνλ φπσο ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει. 193), «πξψην απφ 17

27 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet πνιίηε θαηαλαισηή ζε ελεξγφ πνιίηε». Έηζη ν πνιίηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πνιηηηθφ γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί, θαζεκεξηλά θαη φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ Αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ αιιά θαη ρξόλνπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε. ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα, ν πνιηηηθφο, κπνξεί λα αλαπηχζζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε φιν ηνπο ην εχξνο. Να παξνπζηάδεη ην έξγν πνπ έρεη πξνζθέξεη, λα ηνπνζεηείηαη θαζεκεξηλά θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο πνιίηεο κε κεγάιε επρέξεηα ρξφλνπ. ην Γηαδίθηπν δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ, πνπ ζπλήζσο πηέδεη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πνιίηε λα νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, ή ζπλεζέζηεξα λα ηελ αθήζεη εθθξεκή, ππνζηεξίδεη ν Υαηξεηάθεο (2002). Δίλαη ην κφλν κέζν πνπ επηηξέπεη: ηελ επηιεθηηθή ρξήζε ηνπ, φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ηαπηφρξνλεο ελαζρφιεζεο κε πνιιά αληηθείκελα. Ζ έλλνηα ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έρεη αιιάμεη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει. 280). Γελ είλαη απαξαίηεηα πιένλ ηα εθινγηθά θέληξα ζε εκθαλέο ζεκεία, φκνξθα θαη παλάθξηβα δηαθνζκεκέλα, ιφγν ηνπ φηη ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη απεξηφξηζην ρξφλν παξνπζίαζεο 24 ψξεο ην 24σξν. Έηζη επλννχληαη αθφκε θαη ηα κηθξφηεξα πνιηηηθά ζρήκαηα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηα θιαζηθά κέζα Γεκόζηεο ζρέζεηο - Οξγάλσζε θαη ηαρύηεηα Οη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εμσηεξηθή αιιά θαη εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ θνκκάησλ, ρσξίο απαξαίηεηα λα θαηαξγείηαη ην ηειέθσλν θαη ην θαμ. «Σν κέζν, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο ζπλδέζκσλ ηφζν απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ηδενινγία ηνπ πνιηηηθνχ ζεζκνχ πνπ εθπξνζσπεί, αιιά θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ», ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει. 186). Σν ίληεξλεη, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απνηειεί ην πην πξαθηηθφ, γξήγνξν (π.ρ. κέζσ ησλ mailing lists) θαη θηελφ ηξφπν απνζηνιήο θεηκέλσλ, παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ. Γεληθά νη εμειίμεηο ζηε λέα ςεθηαθή ηερλνινγία κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ πνιηηηθψλ εθζηξαηεηψλ θαη θαζηζηνχλ ηε δηαδηθαζία απην-νξγάλσζεο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε φρη κφλνλ εθηθηέο, άιια θαη ζπλερψο απνδνηηθφηεξεο. Με βάζε ην Γηαδίθηπν αλαπηχζζνληαη λέεο κνξθέο πνιηηηθήο δξάζεο θαη λέεο δπλαηφηεηεο. 18

28 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Δζσθνκκαηηθή ρξήζε Ζ εζσθνκκαηηθή ρξήζε ηνπ κέζνπ εληζρχεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο εθζηξαηείαο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία κέρξη ηψξα γηλφηαλ κέζσ ηειεθψλσλ θαη θαμ, αληηθαζίζηαηαη απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθφηεξα ζην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο Οηθνλνκηθνί ιόγνη Σν internet φπσο αλαθέξεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει.7), έρεη δψζεη κία λέα, αηζηφδνμε πλνή ζηα θφκκαηα, δηφηη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κηαο ηζηνζειίδαο είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιν κέζν πξνβνιήο. Έηζη δίλεηαη ε επθαηξία θαη ζε λένπο ππνςεθίνπο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ςεθνθφξνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπλ κεγάια πνζά ζηελ αγνξά ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ή ζηηο θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο, ζε ζπγθεληξψζεηο ή ζηε ζπληήξεζε ελφο πνιηηηθνχ γξαθείνπ αθνχ, πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θφκκαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ άκεζα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ην Γηαδίθηπν, ε νξγάλσζε εζεινληψλ, εμνηθνλνκεί ρξφλν ζηνπο πνιηηηθνχο αιιά θαη ρξήκα ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Μέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ παξέρεηαη δνπιεηά ζηνπο εζεινληέο αλαιφγσο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ θαζελφο. Παξαδείγκαηνο ράξε κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ s, ηα νπνία λα ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηηο ελέξγεηέο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη λα ηνπο πιεξνθνξνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθζηξαηείαο θαη λα ηνπο παξέρνπλ ηε επθαηξία λα βνεζήζνπλ. ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ θαη ηειεθσληθά. Οη εζεινληέο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνη αθφκα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε θεκψλ, ζηέιλνληαο ελεκεξσηηθά s ζε ππνζηεξηθηέο θαη κε. Άιισζηε φπσο απνδείρζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οκπάκα, ε ζνθή δηαρείξηζε ησλ εζεινληψλ θηλεηνπνηεί βνπλά. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Σδαλαβάξε (2009), αθφκα θαη αλ έλαο επηζθέπηεο δήισλε φηη έρεη κφλν 5 ιεπηά, γηα λα βνεζήζεη ηελ εθζηξαηεία, έπαηξλε ηελ απάληεζε φηη πξνιαβαίλεη λα θνξέζεη κία θνλθάξδα Οηθνλνκηθή ελίζρπζε Ζ δηαδηθηπαθή εθζηξαηεία πέξα απφ ην λα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ςήθνπο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνκκάησλ θαη κάιηζηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο, φηαλ ηα έμνδα ησλ θνκκάησλ είλαη κεγάια. Ζ εζεινληηθή βνήζεηα κε online δσξεέο, κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. 19

29 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Δθηφο φκσο απφ ηηο online δσξεέο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ηελ πψιεζε θνκκαηηθψλ εθδφζεσλ ή άιισλ πξντφλησλ. ηελ Διιάδα, νη δσξεέο πξνο ηα θφκκαηα ή ηνπο ππνςεθίνπο γίλνληαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή ζπλδξνκήο ή ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεληξψζεηο, ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει. 186) χκθσλα κε ηνλ Ρ. Νηέβηο (Davis, 1999, ζει. 107) έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε αξθεηψλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ, είλαη ε αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζψο θαη εζεινληψλ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μπφκπ Νηφνπι ζηηο ακεξηθάληθεο εθινγέο ηνπ 1996, ππήξρε ζπγθεθξηκέλε θφξκα γηα εθείλνπο πνπ ζα απνθάζηδαλ λα δψζνπλ ηνλ νβνιφ ηνπο γηα ηε λίθε ηνπ ππνςεθίνπ. Γηα εθείλνπο πνπ ζα έδηλαλ πάλσ απφ 25$ κάιηζηα πξνβιεπφηαλ σο δψξν, έλα mousepad. Δπίζεο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη θαλείο κία θφξκα θαη λα γίλεη εζεινληήο. Ζ αλάινγε ελέξγεηα απέδσζε θαξπνχο θαη ζηνλ Οκπάκα, αθνχ ζε κφιηο 50 κέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο εθζηξαηείαο ηνπ, είρε ήδε δσξεηέο, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ. Αληίζηνηρα, ζηε ζειίδα ηνπ ππνςεθίνπ Λάκαξ, ππήξρε κηα ιίζηα ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ κε ηηο νπνίεο κπνξνχζε θάπνηνο λα επηθνηλσλήζεη ψζηε λα γίλεη εζεινληήο. Όζνλ αθνξά ζηελ πξφζθιεζε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ην 46% ησλ Ακεξηθαλψλ ππνςεθίσλ ην 1996, αθνινχζεζαλ απηή ηε κέζνδν, αθνχ ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε δχλακε ηνπ λένπ κέζνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο ςεθνθφξνπο. Ζ αίηεζε νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο γηλφηαλ είηε κε πξνηξνπή γηα θάιεζκα ζηα δηαζέζηκα ηειέθσλα θαη mails, είηε κε εηδηθέο θφξκεο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκπιήξσλαλ αλάινγα κε ην πνζφ πνπ ήζειαλ λα δψζνπλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Associated Press φπσο παξαπέκπεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή» (2008), αχμεζε παξνπζηάδνπλ θαη νη δσξεέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, κε 6% ησλ ελειίθσλ λα έρνπλ ζπλεηζθέξεη ρξεκαηηθά ζε θάπνηνλ ππνςήθην κέζα απφ ζρεηηθή ηζηνζειίδα. Σν 2004 ην πνζνζηφ απηφ δελ μεπεξλνχζε ην 2%. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη πνιχ πην εχθνια ζπλεηζθέξνπλ άηνκα 1επξψ παξά 1 άηνκν επξψ. Με βάζε απηήλ ηε ινγηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Γηαδίθηπν, γηα λα ζπλεηζθέξνπλ νη θίινη θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ θηλήκαηνο ηνλ φβνιν ηνπο πκκεηνρή πνιηηώλ - Αληαιιαγή απόςεσλ Σν internet είλαη έλα δηαδξαζηηθφ κέζν φπνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη έλαο απιφο παζεηηθφο δέθηεο, αιιά κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη, λα απνζηείιεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ιάβεη κέξνο ζε ζπδεηήζεηο ζε chat rooms θαη forums. Όπσο αλαθέξεη ε Φαζνπιάθε (2004, ζει. 20), ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (πνιηηψλ θαη πνιηηηθψλ) γηα ηδέεο θαη πξνηάζεηο, εληζρχεη ηελ αμία ησλ θνκκάησλ, δείρλεη φηη ην θφκκα ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ θαη δελ θνβάηαη λα ηηο δεκνζηνπνηήζεη, ψζηε ζηε δεκφζηα ζθαίξα λα είλαη νξαηή ε άπνςε ηνπ θαζελφο. Βέβαηα, έλα chat room κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ζεκείν αξλεηηθψλ ζρνιίσλ φηαλ ην θφκκα δελ μέξεη λα ρεηξηζηεί αξλεηηθέο θξίζεηο θαη απφςεηο ησλ πνιηηψλ ή δελ κπνξεί λα θαζνδεγήζεη κία ζπδήηεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα ηνπ chat room είλαη ην ίδην κε κηαο απνηπρεκέλεο ηειενπηηθήο ζπλέληεπμεο, δειαδή δεκφζηα γειηνπνίεζε θαη αθνξκή ζρνιίσλ απφ αληίπαια θφκκαηα. 20

30 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Γπλαηόηεηα άκεζεο απάληεζεο ην Γηαδίθηπν δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο, φινη ζεσξεηηθά είλαη ίζνη ζην ςεθηαθφ ζχκπαλ αθνχ έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν. Ο αληαγσληζκφο ησλ θνκκάησλ θαίλεηαη έηζη λα είλαη πην δεκνθξαηηθφο θαη ε ιεγφκελε ςεθηαθή δεκνθξαηία λα κνηάδεη κε έλα ηδεαηφ θφζκν φπνπ φινη έρνπλ δηθαίσκα λα εθθξαζηνχλ. Οη πνιηηηθνί κέζα απφ ηα sites, blogs θαη forum ηνπο δεκηνπξγνχλ εζηίεο ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ πνιηηψλ, πξάγκα ην νπνίν θέξλεη πην θνληά ηνλ πνιίηε ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο ππνςήθηνπο, ππνζηεξίδεη ν Πεθάλεο (2010). Σν λέν απηφ κέζν πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο απάληεζεο, απαξαίηεην εξγαιείν ησλ κεηακνληέξλσλ επηθνηλσληαθψλ εθζηξαηεηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο αληαπάληεζεο ρξεζηκεχεη ζηελ αλαζθεπή αξλεηηθψλ επηρεηξεκάησλ ηφζν απφ πνιηηηθνχο αληηπάινπο φζν θαη απφ ηα ππφινηπα Μέζα. Γηα λα πξνιακβάλνληαη ινηπφλ, ηπρφλ αξλεηηθά ζρφιηα, ηα νπνία ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο δηαζπνξάο κηαο είδεζεο κέζσ ηνπ internet κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιε αλαζηάησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε online αληαπφθξηζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επίζεκε ζέζε ηνπ θφκκαηνο ή θάπνηα ζρεηηθή δήισζε. Πιένλ κε ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα πνιηηηθά θφκκαηα αιιά θαη νη θπβεξλήζεηο, κπνξνχλ λα κεηαζηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα ελαληίνλ ηνπο, κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, ρσξίο λα ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν, ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει.187) Μεηάδνζε πιεξνθνξηώλ Άκεζε ελεκέξσζε Μέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, ηα θφκκαηα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δηεμνδηθά ηα πνιηηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, φπσο θαη λα κεηαδψζνπλ έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ επίθαηξνπ (π.ρ. δειηία Σχπνπ, νκηιίεο θαη εθζηξαηεπηηθή ελεκέξσζε) θαη αξρεηαθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ειεθηξνληθά αξρεία θαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο) Πιεξνθνξία πξνο ην θνηλό Αδηακθηζβήηεηα ην internet απνηειεί έλα ζαπκάζην κέζν γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, αθνχ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο αξρείν παιαηφηεξσλ εηδήζεσλ θαη γεγνλφησλ, αιιά θαη σο αγγειηνθφξνο κελπκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έλα θφκκα έρεη κεγάιν φθεινο απφ απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ ηζηνζειίδα πνπ ζα θαηαζθεπάζεη κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηηο ζέζεηο, ηηο αξρέο, ηηο αμίεο, ηα κέιε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, ηα νπνία ζπλήζσο δελ είλαη γλσζηά ζην επξχ θνηλφ, παξάιιεια λα ελεκεξψζεη γηα θάζε εμέιημε πνπ ζπκβαίλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Έηζη, ν πνιίηεο ελεκεξψλεηαη γηα νηηδήπνηε αθνξά ην θφκκα. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε ελεκέξσζε απηή έρεη θαη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα: φηη είλαη γξακκέλε απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θφκκαηνο, φπσο απηφ ζέιεη λα παξνπζηάζεη έλα γεγνλφο θαη κε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, ρσξίο λα εκπιέθνληαη ηξίηνη ζηε ζπγγξαθή ηεο είδεζεο. 21

31 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet χκθσλα κε ηνλ Νετξ (Brian MCc Nair 1998, ζει. 229) ε πιεξνθνξία «είλαη κηα πεγή δχλακεο, ε επξεία αλάπηπμε ηεο νπνίαο κπνξεί λα παίμεη κεγάιν θαη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ πνιηηηθή» Πιεξνθνξία ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο αλ εχθνιεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο, νη ηζηνζειίδεο ησλ θνκκάησλ ή ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φπσο δειηία ηχπνπ, ζε έλα μερσξηζηφ ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ θφκκαηνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απνηειεί αμηφπηζηε πεγή, αθνχ παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα αλαιινίσηα θαη επζείαλ απφ ηελ πεγή, ηα νπνία ζα κπνξεί έλαο δεκνζηνγξάθνο εχθνια λα ηα ζπκβνπιεπηεί. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηνπο πνιηηηθνχο λα ειέγρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηε ξνή ησλ εηδήζεσλ Πιεξνθνξία ζε άηνκα πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα ηελ ιάβνπλ κε άιιν ηξόπν Όπσο επηζεκαίλεη ν Υφνπαξλη (Howard, 1999, ζει. 88), φηη θάπνηε ζεσξήζεθε αθαηαλίθεην εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία (ηείρε, βνπλά, σθεαλνί), έρεη πιένλ γθξεκηζηεί, αθνχ φπσο είλαη γλσζηφ ην Γηαδίθηπν θαηαξγεί ηα ρσξνρξνληθά φξηα. Σν Γηαδίθηπν θαζηζηά ηελ πιεξνθνξία αλαγλψζηκε θαη ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή αθφκε θαη ζε εθείλνπο πνπ δνπλ ζε άιιε ρψξα, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηνπ θφκκαηνο θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ επηζπκεηή πιεξνθφξεζε απφ ηα κέζα ηεο ρψξαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε κία δεχηεξε γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή πνπ είλαη ε δηεζλήο Lingua franca, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη θαη νη ςεθνθφξνη πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα κέξε Γπλαηόηεηα εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θνηλνύ - Νένη ςεθνθόξνη Ζ δπλαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ λα κεηαδίδεη επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αμηνινγεζεί πνιχπιεπξα, γηαηί παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ςεθνθφξσλ (narrowcasting), φπσο νη λένη, νη εζεινληέο, νη έιιελεο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη νη ςεθνθφξνη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηθεξεηψλ. Οη ρξήζηεο ηνπ ίληεξλεη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη παγθνζκίσο, είλαη θπξίσο λένη πνπ αλήθνπλ ζηα κέζα θαη αλψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, ππνζηεξίδεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει. 3). Δίλαη ζεκαληηθφ γηα έλα θφκκα λα πιεζηάζεη απηφ ην λέν θνηλφ, κε έλα κέζν πνπ είλαη θηιηθφ θαη γλσζηφ πξνο απηνχο, ψζηε λα ηνπο θεξδίζεη αξγφηεξα σο ςεθνθφξνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα ζρεδηαζηεί ην site ζε λεαληθφ πλεχκα θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί έλαο αξηζκφο επηζθεπηψλ λεαξήο ειηθίαο, πνπ παξάιιεια κε ηελ πινήγεζε ηνπο ζην site ζα πιεξνθνξεζνχλ θαη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο, πνπ πηζαλφλ αξγφηεξα λα ελζηεξληζηνχλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηή ηνπ 5 Lingua Franca ή Κνηλή δηάιεθηνο απνθαιείηαη κηα γιψζζα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο θνηλφηεηεο, επεηδή είλαη εθηελψο δηαδεδνκέλε θαη επξέσο θαηαλνεηή. Γηα παξάδεηγκα, ε αγγιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα σο lingua franca. 22

32 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet επηθνηλσληαθνχ εξγαιείνπ εμαξηάηαη βέβαηα θαη απφ ηε δηαηήξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ κέζα απφ δπλακηθέο θαη ειθπζηηθέο ζειίδεο, ηφζν απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ φζν θαη εκθάληζεο Βάζε δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηώλ Με ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ην θφκκα κπνξεί λα απνθηήζεη κία βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο, δειαδή κία ιίζηα κε ηα νλφκαηα θαη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ, ηα νπνία νη ίδηνη νη ρξήζηεο δίλνπλ ζε εηδηθή θφξκα ζην site. Απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηθνηλσλία αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα κε ηελ απνζηνιή π.ρ. newsletter πκπεξάζκαηα Ζ επαλαζηαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε άμνλεο ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ηαρεία πνιηηηθή απάληεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ, ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ αιιά θαη ρξφλνπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε, ην ρακειφ θφζηνο ρξήζεο δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ εχξνπο πιεξνθνξηψλ, ηελ παξνρή βάζεο δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θνηλνχ κε φθεινο ηελ εκπηζηνζχλε λέσλ ςεθνθφξσλ. Όπσο θαη ηελ εζεινληηθή ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ην θνηλφ φξακα κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηελ αδηάιεηπηε ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) θαη γεληθφηεξα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Facebook θαη YouTube), είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηθαλά λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πέξα απφ ζθνπηκφηεηεο, εκπφδηα θαη ζχλνξα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ηνπ δηαδηθηχνπ, δηεπθνιχλεη ηνλ πνιηηηθφ, απειεπζεξψλνληαο ηνπ πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα, πξνζθέξνληαο ηνπ λένπο πνιηηηθνχο πφξνπο παξαδείγκαηνο ράξε: δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πνιιέο ηδέεο θαη πξνηάζεηο κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηνπο ππνςεθίνπο πνιηηηθνχο λα πξνβάιινπλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ηηο ζέζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, κε έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα, ην φηη ε θάζε πιεξνθνξία είλαη γξακκέλε απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θφκκαηνο, φπσο απηφ ζέιεη λα παξνπζηάζεη έλα γεγνλφο θαη κε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο ρσξίο λα εκπιέθνληαη ηξίηνη ζηε ζπγγξαθή ηεο είδεζεο. Ο κέζνο Έιιελαο πνιίηεο ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν. Ο πνιηηηθφο ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα έρεη γλψζεηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη γηα ηε ζπληήξεζε κηαο ηζηνζειίδαο. Ο πνιηηηθφο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ην Γηαδίθηπν ζηελ πξνεθινγηθή ηνπ θακπάληα, γηα λα θάλεη ηε δηαθνξά ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηηο εθινγέο. Σν internet, απφ ηε κία πιεπξά απνηειεί ίζσο έλα απφ ηα πην νηθνλνκηθά κέζα, αιιά απφ ηελ άιιε ε πνιηηηθή αξέλα απαηηεί έλα θφκκα λα έρεη φιεο ηηο δπλαηέο γλψζεηο θαη λα κελ πζηεξεί θάπνπ δηφηη ε θξηηηθή πνπ 23

33 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet κπνξεί λα δερζεί φηη δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη έλα βαξχ πιήγκα. Ζ πξνζπάζεηα δε, πξέπεη λα μεθηλάεη αξθεηά λσξίηεξα απφ κηα ηππηθή πξνεθινγηθή εθζηξαηεία γηα λα επέιζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη λα γίλεη ε κεγάιε αλαηξνπή. Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη κε ηελ έιεπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ εγθαηληάδνληαη λέεο κνξθέο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ κεραληζκψλ θαη πξνζψπσλ. 24

34 3.4. ΣΟ INTERNET Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Οη πνιίηεο ζέινπλ λα αληηιεθζνχλ ηελ εμέιημε ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε, ζέινπλ λα δηαβάζνπλ κηα νκηιία απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο θαη φρη κφλν ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο, ή φπσο ηα παξνπζηάδνπλ νη δεκνζηνγξάθνη ή νη ζπληάθηεο θάζε θνξά. χκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ ηλζηηηνχην εξεπλψλ, ζρεδφλ 30% ησλ Ακεξηθαλψλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα λα δηαβάζνπλ ή λα δνπλ κε επεμεξγαζκέλν πιηθφ, φπσο ζηηγκηφηππα ζπλεληεχμεσλ, ζέζεηο πνιηηηθήο, αλαθνηλψζεηο θαη αληίγξαθα νκηιηψλ. «Θέινπλ λα αληηιεθζνχλ ηελ εμέιημε ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε, ζέινπλ λα δηαβάζνπλ κία νκηιία απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο θαη φρη κφλν ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο», αλαθέξεη ν Λη Ρέηλη δηεπζπληήο ηνπ νκίινπ Pew, φπσο παξαπέκπεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή» (2008). Σν Γηαδίθηπν έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα άιια παξαδνζηαθά κέζα. Πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηνπο πνιίηεο ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Ακθίδξνκε επηθνηλσλία - πκκεηνρή πνιηηώλ Ο πνιίηεο κπνξεί πιένλ λα αθήζεη ηε ζέζε ηνπ απινχ αθξναηή-ζεαηή ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη λα κεηάζρεη ζε απηήλ ελεξγά, λα ζηείιεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ιάβεη κέξνο ζε ζπδεηήζεηο ζε chat rooms θαη forum, ππνζηεξίδεη ν αξηδεηάθεο (2001, ζει.6). Αθφκε κπνξεί φρη κφλν λα είλαη απνδέθηεο, αιιά λα παξάγεη ν ίδηνο πιένλ πιεξνθνξία θαη πεξηερφκελν πάλσ ζε ζέκαηα πνπ επηζπκεί. Γεληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, επηηπγράλεηαη ε κεηψζεη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ πνιηηηθψλ ή πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πξνζθέξνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ Δλίζρπζε νξηδόληηαο επηθνηλσλίαο Σα δηαδηθηπαθά κέζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εθθξάδνπλ δεκφζηα, έκπξαθηα θαη άκεζα ηελ άπνςή ηνπο πάλσ ζηα θνηλά θαη λα επεξεάδνπλ ην δεκφζην δηάινγν θαίξησλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ, ππνζηεξίδεη ν Grossman (1997) φπσο παξαπέκπεηαη ζην Παπαραξίζε (2008, ζει.13). Δίλαη γεγνλφο, φηη ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ θαη απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ επηθνηλσλνχλ, αλαπηχζζνπλ νξηδφληηα δίθηπα επηθνηλσλίαο, θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λέεο ζπιινγηθφηεηεο, κέζα απφ νκάδεο ζπδεηήζεσλ (newsgroups), βήκαηα δηαιφγνπ (forums), αίζνπζεο ζπλνκηιίαο (chatrooms) θαη άιια. 25

35 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Σαρύηεηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ Άκεζε ελεκέξσζε Μέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ θνκκάησλ, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γξήγνξα θαη εχθνια θαηεπζείαλ απφ ηελ πεγή. Μπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ άκεζα γηα παξάδεηγκα: γηα ηα πνιηηηθά πξνγξάκκαηα, γηα ηηο πξνηάζεηο, ηηο νκηιίεο θαη ηα δειηία ηχπνπ. Γεληθφηεξα λα ελεκεξσζνχλ γηα έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ επίθαηξνπ θαη αξρεηαθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ειεθηξνληθά αξρεία θαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο) Μεγάιν Δύξνο Πιεξνθνξηώλ Γπλαηόηεηα ηνπ πνιίηε λα αλαηξέμεη ζε πιεξνθνξίεο Αδηακθηζβήηεηα ην internet απνηειεί έλα ζαπκάζην κέζν γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ αθνχ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο αξρείν επίθαηξσλ αιιά θαη παιαηφηεξσλ εηδήζεσλ ή γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα φπνηε εθείλνο ην επηζπκεί θαη έρεη επίζεο ηελ επθαηξία, λα αλαηξέμεη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ήδε γλσξίδεη ή λα αλαδεηήζεη λεφηεξεο αιιά θαη παιαηφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ην Γηαδίθηπν δηαζέηεη κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ κέζα απφ αξρεία θεηκέλνπ (π.ρ. pdf) 6, ήρνπ, εηθφλαο θαη άιια πνιιά ηα νπνία κπνξεί λα θαηεβάζεη (download) θαη λα απνζεθεχζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν φηαλ ρξεηαζηεί λα ηα αλαδεηήζεη, ππνζηεξίδεη ν Παθεξ (Jayashree Pakhare, 2011). Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη ζε πεξίπησζε πνπ δηαηεξεί θάπνην αξρείν. Σν Γηαδίθηπν δηεπθνιχλεη ηνλ πνιίηε, ζηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη, θαζψο κπνξεί γξήγνξα θαη εχθνια λα δηαβάζεη έλα ζσξφ πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαηξέμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή Γπλαηόηεηα επηινγήο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο Δίλαη γλσζηφ φπσο αλαθέξεη θαη ν νθνθιένπο (2003, ζει. 29), φηη ν κέζνο ζχγρξνλνο θαη πνιπάζρνινο άλζξσπνο δελ έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη γλσξηκίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φκσο ν πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ θαη λα θάλεη κηα ζπλεηδεηή επηινγή απφ ηηο πξνζθνξέο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη ππάξρνληεο δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελφ ηνπο. Με ηε δπλαηφηεηα απηή νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, κεηψλνληαο έηζη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλαζθάιεηα. 6 Σν PDF (Portable Document Format) είλαη έλαο ηχπνο αξρείσλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθηχπσζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ εγγξάθσλ φπσο αθξηβψο έλα ηειηθφ έληππν θείκελν, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη ε κνξθνπνίεζε (ζηνπο ραξαθηήξεο, ηελ εηθφλα θαη ην ζρεγξάθεκα) θαη ε ζειηδαξίζκεζή, απηνί νη ηχπνη αξρείσλ εκθαλίδνληαη ην ίδην, αλεμάξηεηα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. έγγξαθν ζε PDF εκθαλίδεηαη ην ίδην ζε Windows, Macintosh, Linux). Σα PDF αξρεία βνεζνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο εγγξάθσλ, ζε αληηζηνηρία κε ηελ παξαδνζηαθή, έληππε δεκνζίεπζε. Βέβαηα γηα ηελ εκθάληζε εγγξάθσλ κε δηάηαμε pdf, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Adobe Acrobat Reader. 26

36 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο - Αληαιιαγή απόςεσλ Σν Γηαδίθηπν ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα, είλαη έλα κέζν πνπ επηηξέπεη ζην κέγηζην ην δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Ο πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πνιηηηθφ αλνηθηά, ειεχζεξα θαη ρσξίο ελδηάκεζνπο, κέζα απφ ειεθηξνληθά κελχκαηα, ζέηνληαο ηνπ εξσηήκαηα γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί θαζεκεξηλά, θαη φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ. ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ (forums, blogs, chats θ.α.), νη πνιίηεο δηαζέηνπλ πξσηνβνπιίεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζνπλ, ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, λα θαηαζέζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ηδέεο, ηηο δηαθσλίεο ηνπο, λα ζρνιηάζνπλ πνιηηηθά θείκελα ή άξζξα ζηειερψλ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθέο πνιηηηθέο δξάζεηο θαη λα δηθηπψλνληαη κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Με ηε δπλαηφηεηα απηή ν πνιίηεο γλσξίδεη ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν θαιχηεξα. Δπίζεο νη ςεθνθφξνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαδεηήζνπλ γξήγνξα θαη εχθνια πιεξνθνξίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο π.ρ. γηα πνιηηηθά γεγνλφηα, γηα έξεπλεο, γηα ζηαηηζηηθέο θαη γηα δεκνζθνπήζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Έηζη ινηπφλ ν πνιίηεο έξρεηαη πην θνληά ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα Γπλαηόηεηα άκεζεο απάληεζεο ησλ εξσηεκάησλ ηνπ πνιίηε πξνο ηνλ πνιηηηθό Σν λέν απηφ κέζν πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο απάληεζεο, ν πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πνιηηηθφ κέζα απφ ειεθηξνληθά κελχκαηα (κε ηελ άκεζε απνζηνιή θαη ιήςε αιιεινγξαθίαο), ζέηνληαο ηνπ εξσηήκαηα, πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ. Μελχκαηα πνπ θπζηθά απαηηνχλ άκεζεο απαληήζεηο Διεπζεξία ρξόλνπ (από ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ) - Αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ειεπζεξία έθθξαζεο κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ αιιά θαη ρξφλνπ επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηηθψλ κε ηνπο πνιίηεο. Δίλαη ην κφλν κέζν πνπ επηηξέπεη ηελ επηιεθηηθή ηνπ ρξήζε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, θαζψο παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιείηαη ηαπηφρξνλα κε δηάθνξα αληηθείκελα. Ζ έλλνηα ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έρεη αιιάμεη. Γελ είλαη πιένλ απαξαίηεην ν πνιίηεο λα ηξέρεη ζηα εθινγηθά θέληξα, ζε ζπγθεληξψζεηο ή θαη ζηα γξαθεία ησλ θνκκάησλ γηα λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media), κπνξεί ν πνιίηεο λα ζπιιέμεη ζην έπαθξν ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. 27

37 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Πιεξνθνξία ζε άηνκα πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα ηελ ιάβνπλ κε άιιν ηξόπν Σν Γηαδίθηπν θαζηζηά ηελ πιεξνθνξία αλαγλψζηκε θαη ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή αθφκε θαη ζε εθείλνπο πνπ δνπλ ζε άιιε ρψξα, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηνπ θφκκαηνο θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ επηζπκεηή πιεξνθφξεζε απφ ηα κέζα ηεο ρψξαο ηνπο Σαθηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κέζα από ηε ζπκπιήξσζε βάζεο δεδνκέλσλ Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ηαθηηθήο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο - ελεκέξσζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κέζα απφ βάζεηο δεδνκέλσλ. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ιίζηεο κε ηα νλφκαηα θαη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ, ηα νπνία νη ίδηνη νη ρξήζηεο δίλνπλ ζε εηδηθή θφξκα ζην site εθείλν απφ ην νπνίν επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο π.ρ. ειεθηξνληθή εθεκεξίδα (e-newsletter) ή ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ζπγθεληξψζεηο θαη νκηιίεο ησλ πνιηηηθψλ. Πιεξνθνξίεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη νη ίδηνη λα ςάρλνπλ απφ κφλνη ηνπο θάζε θνξά Υακειό θόζηνο Σν θφζηνο ζχλδεζεο άιια θαη δεκηνπξγίαο ελφο blog ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, είλαη ειάρηζην σο θαη κεδακηλφ ζα ιέγακε. Μεηψλνληαο ζεκαληηθέο δαπάλεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο ςεθνθφξνπο λα έξζνπλ ζε επαθή, επηθνηλσλία κε ηνπο ππνςεθίνπο ή ηα θφκκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ ζε θάζε νκηιία ηνπο, ζε ζπγθεληξψζεηο ηνπο, ζηα γξαθεία ησλ θνκκάησλ ή αθφκα θαη ζηα πεξίπηεξα γηα λα αγνξάζνπλ εθεκεξίδεο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα, κηαο θαη απηφ απαηηεί θάπνηα έμνδα. Πιένλ πνιιέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπιιερηνχλ άκεζα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαθή πξφζσπν κε πξφζσπν Δζεινληηθή ζπκκεηνρή Γηα εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα εληζρχζνπλ ην θφκκα ηνπο, ηνπο παξέρεηαη κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηζηνζειίδσλ δνπιεηά αλαιφγσο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ θαζελφο ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξε νη εζεινληέο κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ s, ηα νπνία λα ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ππνςεθίσλ. Οη εζεινληέο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνη αθφκα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε θεκψλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ θφκκαηνο πνπ ππνζηεξίδνπλ, ζηέιλνληαο ελεκεξσηηθά ζε ππνζηεξηθηέο θαη κε. 28

38 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Οηθνλνκηθή ελίζρπζε Οη θίινη θαη ππνζηεξηθηέο ησλ θνκκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ, κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ κε ην λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνκκάησλ, θαη κάιηζηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, φηαλ ηα έμνδα ησλ θνκκάησλ είλαη κεγάια. Ζ εζεινληηθή βνήζεηα κε online δσξεέο, κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ππνςεθίσλ ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ηελ πψιεζε θνκκαηηθψλ εθδφζεσλ ή άιισλ πξντφλησλ, ππνζηεξίδεη ν Γεκεξηδήο (2002, ζει. 186). ηελ Διιάδα, νη δσξεέο πξνο ηα θφκκαηα ή ηνπο ππνςεθίνπο γίλνληαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή ζπλδξνκήο ή ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεληξψζεηο πκπεξάζκαηα Σν internet σο εξγαιείν γηα ηνπο πνιίηεο πξνζθέξεη: ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο, ηε ηαρχηεηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ηελ άκεζε ελεκέξσζε, ηελ παξνρή κεγάινπ εχξνπο πιεξνθνξηψλ, ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα αλαηξέμεη ζε πιεξνθνξίεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί, ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο, ηε δπλαηφηεηα άκεζεο απάληεζεο ησλ εξσηεκάησλ ηνπο πξνο ηνπο πνιηηηθνχο, ηελ ειεπζεξία ρξφλνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, ηε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε άηνκα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ ιάβνπλ κε άιιν ηξφπν ιφγν απφζηαζεο, ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα, ην ρακειφ θφζηνο ρξήζεο ηνπ κέζνπ, ηε δπλαηφηεηα εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο ηα θφκκαηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην Γηαδίθηπν επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο φρη κφλν λα είλαη απνδέθηεο αιιά λα παξάγνπλ νη ίδηνη πιένλ πιεξνθνξία θαη πεξηερφκελν. Σνπο επηηξέπεη λα εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα δηακνξθψλνπλ νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα θάζε δήηεκα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ηνπ δηαδηθηχνπ, δηεπθνιχλεη ηνλ πνιίηε, απειεπζεξψλνληαο ηνπ πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα, θαζψο επίζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ν πνιίηεο θαηαθέξλεη: Εικόνα 3.10: Η επικοινωνία ενόσ ατόμου. Να αηζζάλεηαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνπο άιινπο, Να μεθεχγεη απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ, Να είλαη αξρεγφο θνηλφηεηαο (αλ δηαζέηεη π.ρ. ηζηνιφγην), Να αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ δηάζεζε, Να γεκίδεη ηνλ ρξφλν ηνπ, 29

39 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Να πιεξνθνξεί /ηαη, Να ζπγθξίλεη, Να δηακνξθψλεη, Να επεξεάδεη /ηαη, Να παξαθνινπζεί, Να εθθξάδεη /ηαη, Να δηθηπψλεηαη, Να ζπλεξγάδεηαη, Να ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή, Να ελεκεξψλεη /ηαη θαη ελ ζπλερεία λα θάλεη ηελ επηινγή ηνπ, Να επηιέγεη ην κέζν, ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ ελεκέξσζεο ηνπ, ρσξίο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιηηψλ, θαζψο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηα θνηλά. 30

40 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet 3.5. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε απνηειεί έλα λέν, θαη θαηά πνιινχο εθπιεθηηθφ ηερλνινγηθφ θαηλφκελν ηνπ 21νπ αηψλα. χκθσλα κε ηελ ππεξεζία ελεκέξσζεο ηνπ Δ.Δ.. Πιεξνθνξηθήο 7 (2008, diadiktyo.edu.gr), ν φξνο «Κνηλσληθή Γηθηχσζε», είλαη ε κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ «Social Networking» αλαθέξεηαη, ζε ςεθηαθνχο ρψξνπο δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο φρη κφλν ζηνπο κηθξνχο, αιιά θαη ζηνπο κεγάινπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλαθέξεη ν Ν. Νάζηνλο (Nations, 2011), ζε απηνχο αλήθνπλ δεθάδεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην Γηαδίθηπν, πνπ ε θάζε κία έρεη ηε δηθηά ηεο ηδηαηηεξφηεηα, θαη πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηα κέιε ηεο. ηνπο ηχπνπο απηνχο εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη ηζηνζειίδεο, πνπ πξνθαινχλ αιιειεπίδξαζε κε ην site θαη κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. ήκεξα, ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 200 ηέηνηα ελεξγά θέληξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. χκθσλα κε ηελ Κ. Γηακαληάθε (2003, ζει. 408), θάζε ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο πεξηέρεη ηηο δηθέο ηεο κνξθέο ηεξαξρίαο θαη ειέγρνπ, ρεηξηζκψλ θαη ξίζθσλ. Δπίζεο κέζα απφ απηέο αλαπαξάγνληαη πνιιέο κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ζπδήηεζεο θαη ελίνηε δξάζεο. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη απφ φιν ηνλ (αλεπηπγκέλν θπξίσο) θφζκν ζπλεπξίζθνληαη ζε απηέο πνπ μεπεξλνχλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα θαη αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο ξνέο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξαθάησ ζα δνχκε αλαιπηηθά ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, άιια θαη κεξηθά παξαδείγκαηα ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία Social News & Bookmarking Κνηλσληθέο Δηδήζεηο & ειηδνδείθηεο Οη Social News εθαξκνγέο, απνηεινχλ εμαηξεηηθή πεγή, γηα λα γλσξίδνπλ νη ρξήζηεο, ηηο πην πξφζθαηεο θαη δεκνθηιείο εηδήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. Βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ζπλδέζκσλ, θαζψο εθαξκφδνπλ ηε δπλαηφηεηα ςήθνπ ζηηο παξαηεξήζεηο, έηζη ψζηε ηα πην δεκνθηιή ζρφιηα λα εκθαλίδνληαη πξψηα, αλαθέξεη ν Υ. Ηκαληηλ Μνπζα (Hamza Emadeen Mousa, 2009). Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη: DiGG θαη Designfloat. Ζ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο Social Bookmarking ζχκθσλα κε ην BBC News (n.d., news.bbc.co.uk) είλαη: αληί λα απνζεθεχνπλ νη ρξήζηεο, ηνπο ζειηδνδείθηεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπο ή ζε πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο, κπνξνχλ λα ηα απνζεθεχνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε (online), έηζη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή. Οη ππεξεζίεο social bookmarking επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, λα νξγαλψλνπλ, λα αλαδεηνχλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ζειηδνδείθηεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε (online) επηηξέπνληαο ηνπο ηε 7 Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο. 31

41 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet δπλαηφηεηα λα θξαηήζνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ πξνζσπηθέο ή λα ηηο δεκνζηεχζνπλ ψζηε λα ηηο βιέπνπλ νη ππφινηπνη ρξήζηεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη: Reddit, Delicious. Οη ηζηνζειίδεο ησλ δχν θαηεγνξηψλ έρνπλ κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ θαη είλαη πνιχ εχθνιεο ζηε ρξήζε. Οη πεξηζζφηεξεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ θάζε κία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο, λα ππνβάιεη ην πεξηερφκελν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, λα κνηξάδεηαη ηνπο ζπλδέζκνπο κε άιινπο ρξήζηεο. Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ κεξηθέο απφ απηέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ, έηζη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζπδήηεζε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα. Άιιεο πάιη έρνπλ εθαξκφζεη ηε δπλαηφηεηα ςήθνπ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, έηζη ψζηε ηα πην δεκνθηιή ζρφιηα λα εκθαλίδνληαη πξψηα. Οη πιαηθφξκεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα ζέκαηα π.ρ. ππάξρνπλ θάπνηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνιηηηθά, θνηλσληθά, ηερλνινγίαο ή επηζηήκεο, άιιεο κε ζέκαηα ζξεζθεπηηθά, αζιεηηθά, κφδαο, θχζεο θ.α. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο κπνξνχλ νη πνιηηηθνί λα πξνζειθχζνπλ λένπο ςεθνθφξνπο, λα πιεξνθνξήζνπλ θαη ελεκεξψζνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα. χκθσλα κε ηνλ Άξβηλη (Arvind, 2010) θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη απηέο νη εθαξκνγέο απνηεινχλ πεγή γηα λα πξνζειθχζνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ ζαλ καγλήηεο γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Γεκνθηιείο γεληθφηεξα εθαξκνγέο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, πνπ αλαπηχζζνπλ ζέκαηα πνιηηηθήο είλαη νη: Digg, Fark, Propeller, Slashdot θαη Reddit. Άιιεο ηέηνηεο εθαξκνγέο είλαη νη: Shoutwire, StirrdUp, C2NN, Hugg, Earthfrisk θαη Newsvine Social Photo Sharing - Κνηλή ρξήζε θσηνγξαθηώλ. Οη ηζηνζειίδεο Photo sharing ζχκθσλα κε ηνλ Α. Ηζθνιλη (Iskold, 2006), επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζην Γηαδίθηπν γηα λα ηηο κνηξάδνπλ κε άιινπο ρξήζηεο. Μπνξνχλ λα νλνκάζνπλ (tag) ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο κε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθφλα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη πην εχθνιε αλαδήηεζε. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ αιιά θαη λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο εηθφλεο. Εικόνα 3.11: Social Photo Sharing Εφαρμογζσ. Μέζα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο Photo Sharing πιαηθφξκεο κπνξνχλ νη πνιηηηθνί λα αλεβάζνπλ δηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο π.ρ. απφ ζπλαληήζεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ ή απιέο θσηνγξαθίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ή αθφκα θαη εηθφλεο κε ην ινγφηππν ησλ θνκκάησλ γηα ηηο πνιηηηθέο εθζηξαηείεο θαη ηηο θακπάληεο ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ βέβαηα είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο αλ φρη φιεο νη Photo Sharing πιαηθφξκεο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιιεο πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ. 32

42 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ είλαη ηα εμήο: Flickr, Shutterfly θαη ην Picasa. Σέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκεο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα εηθφλεο θαη πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο κεληαίσο. Άιιεο γλσζηέο εθαξκνγέο είλαη: Zoto, esnips, Fotki, Fotolog, Linkinn, My Opera, Photbucket, Picli, Tagmee θαη Zoomr Social Video Sharing - Κνηλή ρξήζε βίληεν. Οη ηζηνζειίδεο Video sharing (Κνηλή ρξήζε βίληεν) επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο είηε απηνί είλαη πνιηηηθνί είηε είλαη απινί πνιίηεο, λα αλεβάδνπλ βίληεν ζε αλάινγεο ηζηνζειίδεο, λα παξαθνινπζήζνπλ άιια βίληεν, λα ζρνιηάζνπλ ή λα ζρνιηαζηνχλ, θαη λα ηα κνηξαζηνχλ κε άιινπο ρξήζηεο, ή αθφκε θαη λα ελζσκαηψζνπλ νξηζκέλα απφ απηά ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ή blogs ηνπο. Εικόνα 3.3: Social Video Sharing Εφαρμογζσ. Μέζα απφ απηέο παξέρεηαη ζηνπο πνιηηηθνχο ε δπλαηφηεηα δεκφζηαο πξνβνιήο ελφο βίληεν. Σα βίληεν θνηλνπνηνχληαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε, κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηοθιεηδηά, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ηα αλαδεηήζνπλ εχθνια. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δειψζνπλ αλ ηνπο αξέζεη έλα βίληεν ή φρη, ή αθφκε θαη λα ην ζρνιηάζνπλ αλ βέβαηα ν ηδηνθηήηεο ηνπ βίληεν ην επηηξέπεη. Μέζα απφ ηε ρξήζε πιαηθφξκσλ Video sharing νη πνιηηηθνί θαη ηα θφκκαηα επηηπγράλνπλ: Να ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. Σε ζπλερή δεκνζίεπζε δηαθφξσλ βίληεν είηε είλαη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, είηε είλαη νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο, ή αθφκε θαη απνζπάζκαηα απφ παξνπζίεο ηνπο ζε άιια κέζα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχλ ελήκεξν ην θνηλφ γηα ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, επίζεο ηνπο παξέρνπλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ π.ρ. λα παξαθνινπζήζνπλ νιφθιεξε ηελ νκηιία θαη φρη κφλν απφζπαζκα απφ απηή, ππνζηεξίδεη ν Νάζηνλο (Nations, 2011). Ζ πην δεκνθηιείο social video sharings εθαξκνγέο είλαη: Youtube, Vimeo, Viddler θαη Blip.TV. Γηα παξάδεηγκα ην youtube.com είλαη κία ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηδηφθηεησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ, κέζα απφ ηα video, κεγάιεο δπλαηφηεηεο δηαλνκήο (ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη ην βίληεφ ηνπ κε , λα ην βάιεη ζην blog ηνπ, λα ην αλεβάζεη ζην facebook) κε απνηέιεζκα ε πιαηθφξκα λα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο δαλείδνληαη πεξηερφκελν απφ ην youtube. Άιιεο ηέηνηεο εθαξκνγέο είλαη νη εμήο: Panjea, Revver, Tubearoo, Viddler, Video Bomb, Video, Sift θαη Vimby. 33

43 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Blogs - Ηζηνιόγηα Σα blogs είλαη ηζηνζειίδεο πνπ αλαλεψλνληαη ηαθηηθά, νπζηαζηηθά απνηεινχλ πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε είλαη πνιχ πην εχθνιε απφ ηηο ζπκβαηηθέο. Σν χθνο αιιά θαη ν ηξφπνο γξαθήο είλαη πην πξνζσπηθφο, πξνηξέπνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε δηάινγν θαη επηθνηλσλία. Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε έλα ζέκα θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θαζεκεξηλά εκεξνιφγηα απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ Δπηζηεκφλσλ Πιεξνθφξεζεο γηα ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο ηνπ Αλδξένπ θ.ά. (2008, ζει. 9), ηα blogs ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ έθθξαζε πνιηηηθψλ απφςεσλ, γηα θνηλσληθά ζρφιηα ή θαη γηα δεκνζίεπζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ θάζε εθδφηε ηνπο. Λεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο αλακεηαδφηεο ησλ φζσλ ιέγνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηα θπξίαξρα κέζα αιιά θαη σο ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ κηα άκεζε αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ. Tα Blogs αζθνχλ κηα νινέλα απμαλφκελε πνιηηηθή επηξξνή, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηα θπξίαξρα κέζα θαη εηδηθφηεξα ζην φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ δηαβάδνληαη απφ δεκνζηνγξάθνπο θαη άιιεο πνιηηηθέο ειίη, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο ηνπ φηη ηα blogs απνηεινχλ ηξφπν έθθξαζεο απφςεσλ, δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ Εικόνα 3.4: Blogs Εφαρμογζσ. θαη ελεκέξσζεο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη θνηλνχ. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε κεδεληθφ θφζηνο, ππνζηεξίδνπλ ν Νηξέδλεξ θαη Φέξει (D. Drezner & Farrell, 2004). Σα πνιηηηθά blogs ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο: Γηα ην ιφγν ηνπ φηη ηα blogs πξνζθέξνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ρσξίο δειαδή θάπνην θφζηνο θαη γηα ηνπ φηη κεηαμχ ησλ πνκπψλ επηθξαηεί ηζνηηκία. Γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε - θαζνξηζκφ ησλ θπξίαξρσλ ζεκάησλ. Υξεζηκνπνηνχληαη σο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη γεληθφηεξα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο. Γηα πξνζέιθπζε λέσλ ςεθνθφξσλ. Γηα λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. Γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνκκάησλ, κε λέεο online κεζφδνπο ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ. Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε εζεινληψλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο πνιίηεο ππνζηεξηθηέο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε εθζηξαηείεο. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηα ζρφιηα, ηηο θξηηηθέο, ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα δεκνζηεπκέλα 34

44 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet θείκελα ησλ πνιηηηθψλ. Καζψο θαη γηα ην φηη ηα blogs απνηεινχλ έλα δηθηπαθφ θαηλφκελν πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο ππεξζπλδέζκνπο, ηνπο ζπλδέζκνπο δειαδή κεηαμχ ησλ bloggers, κε ζθνπφ ηελ επξεία εμάπισζε ησλ πνιηηηθψλ blogs. Σν κέιινλ ησλ blogs δηαθαίλεηαη ιακπξφ θαζψο ην ζπλερψο αλαλεσκέλν πεξηερφκελν ηα θάλεη ζεκαληηθά θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ internet αιιά θαη γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Σψξα νη bloggers έρνπλ εμειηρζεί ζε ηζρπξά φπια ζηε κάρε ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ. Μηαο θαη θαηά ηηο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο, νη επηζθέπηεο ζηα blogs έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί. Οη πην δεκνθηιείο δσξεάλ blogging πιαηθφξκεο είλαη WordPress.com, TypePad.com, Blogspot.com, Technorati.com, ην Blogger.com θαη άιιεο Micro-Blogging Οη Microblogging πιαηθφξκεο έρνπλ θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πιεξνθνξίεο πνπ θαηαλαιψλεηαη. Οη άλζξσπνη ζήκεξα κνηξάδνληαη απηά πνπ παξαηεξνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα γεγνλφηα, θαη ηη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Εικόνα 3.5: Micro-Blogging Εφαρμογζσ. χκθσλα κε ηνλ Α. Μετθηειλη (Mayfield, 2008, ζει.27), νη πιαηθφξκεο απηέο έρνπλ ηε κνξθή blogging, παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ζχληνκσλ πιεξνθνξηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ κηθξέο πιεξνθνξίεο ή ελεκεξψζεηο, φπσο ζχληνκεο πξνηάζεηο, κεκνλσκέλεο εηθφλεο, ή θαη βίληεν αθφκε κε ηε δεκνζίεπζε ζπλδέζκσλ (links). Οη πιαηθφξκεο φκσο απηέο δηαθέξνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά blogging, επεηδή ην πεξηερφκελν παξαδίδεηαη ζε κηθξέο δφζεηο πιεξνθνξηψλ, κέζα απφ ζχληνκα δειαδή κελχκαηα. Οξηζκέλεο ππεξεζίεο microblogging πξνζθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγρνπλ πνηνο κπνξεί λα δηαβάζεη ηα microblogs ηνπο. Μέζα απφ ηελ ρξήζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο φπσο: δηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλφηα εηδήζεσλ, ή πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θαζέλα ηνπο θαζεκεξηλά ή πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή γεληθφηεξα, ηηο νπνίεο ν ίδηνη ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ κε άιινπο ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ. Με ηε ρξήζε Microblogging εθαξκνγψλ νη πνιηηηθνί επηηπγράλνπλ: ηε ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνχ, ηε ζπλερή δεκνζίεπζε δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, κέζα απφ ζχληνκα κελχκαηα ή πξνηάζεηο π.ρ. γηα ηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπο ζε ηειενπηηθά θαλάιηα, ή γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο. Καζψο επίζεο θαη ηε δεκνζίεπζε δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ (links) πνπ λα παξαπέκπνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ή ζε άιιεο εθαξκνγέο θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα: 35

45 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet ηελ ελεκέξσζε επίθαηξσλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ, δειηίσλ ηχπνπ, νκηιηψλ, ζπλεληεχμεσλ, εηθφλσλ θαη βίληεν. εκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνβνιήο ηνπο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο Microblogging πιαηθφξκεο παξέρνληαη δσξεάλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη ζπλδένπλ δηάθνξεο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο κεηαμχ ηνπο, ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θηλήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ π.ρ. ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ θνκκάησλ θαη ζπδεηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά δεηήκαηα. Οη Microblogging πιαηθφξκεο θέξλνπλ ηνπο πνιηηηθνχο πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηνπο ρξήζηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο πνιίηεο/ ρξήζηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιαηθφξκσλ λα ελεκεξψλνληαη θαζεκεξηλά γηα ην πνπ βξίζθεηαη θαη ην ηη θάλεη ν πνιηηηθφο ηνπο. Απηφ είλαη εθηθηφ κέζα απφ ηηο πιαηθφξκεο απηέο αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιηηηθνχο λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ζπρλά ηνπ πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Ζ πην δεκνθηιήο microblogging εθαξκνγή είλαη ην Twitter. χκθσλα ηνλ. Νέζκπηη (Scott Nesbitt, 2009), ε πιαηθφξκα απηή δηαθξίλεηαη γηα ηελ ακεζφηεηα ηεο, επηηξέπεη κελχκαηα κέρξη 140 ραξαθηήξεο φπσο ζθέςεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εξσηήζεηο ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεη ν θάζε ρξήζηεο κε ηελ ινγηθή ηεο αθνινπζίαο, δειαδή ν θαζέλαο αθνινπζεί απηνχο πνπ πηζηεχεη φηη έρνπλ θάηη λα πνπλ θαη εθείλνη κε ηελ ζεηξά ηνπο αθνινπζνχλ εθείλνλ. Ζ φιε δηαδηθαζία κνηάδεη αξθεηά κε ηελ απνζηνιή SMS κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο κελπκάησλ κε κηα φκσο ζεκαληηθά δηαθνξά: Σα κελχκαηα ησλ ρξεζηψλ δελ πεγαίλνπλ ζε έλαλ κφλν παξαιήπηε αιιά ζε πνιινχο θαη ρσξίο θφζηνο. Άιιεο ηέηνηεο εθαξκνγέο είλαη νη εμήο: Tumblr, Plurk, denti.ca, Jaiku θαη Pownce Social Networking - Κνηλσληθή δηθηύσζε Οη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Networking) ή αιιηψο νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απνζθνπνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε αιιειεπηδξάζεσλ. Δπηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Οη άλζξσπνη φπσο αλαθέξεη θαη ε Βαληδη Μπηι (Vangie Beal, 2007), ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Οη πην γλσζηέο απφ απηέο είλαη ην Facebook θαη ην MySpace, φπνπ είλαη δηθηπαθνί ηφπνη, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη απεπζείαο θαη λα αληαιιάδνπλ πιεξνθνξίεο κε άιινπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο, λα θάλνπλ θίινπο, φπσο θαη λα ζρνιηάδνπλ, ή λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα κνηξάδνληαη ηδέεο, δξαζηεξηφηεηεο, εθδειψζεηο, θαη ζπκθέξνληα εληφο ησλ επηκέξνπο δηθηχσλ ηνπο. Οη ηζηνζειίδεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο θαη απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 36

46 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet φηη νη πνιηηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ έρεη λφεκα λα πεξηκέλνπλ παζεηηθά ην θνηλφ ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Αληηζέησο, λα επηιέγνπλ νη ίδηνη λα επηζθεθζνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο ζην δηθφ ηνπο «ρψξν». Οη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ρξήζηκεο σο εξγαιείν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, αθνχ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο είηε είλαη πνιηηηθνί είηε θφκκαηα ηα εμήο: ηελ εμάπισζε πνιηηηθψλ κελπκάησλ, ηε ζπιινγή θεθαιαίσλ, ηελ αχμεζε εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, ηε δπλαηφηεηα δεκνζθνπήζεσλ, ηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη ζπλδένπλ δηάθνξεο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο κεηαμχ ηνπο, ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ π.ρ. γηα ζπγθεληξψζεηο θαη νκηιίεο. ηελ ζπρλή αλάξηεζε: θσηνγξαθηψλ, βίληεν θαη blog. ηελ επηθνηλσλία κέζα απφ αηνκηθέο ή νκαδηθέο απνζηνιέο κελπκάησλ, ηε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ πεδίν δηαιφγνπ κε ην θνηλφ ηνπο. ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ κεηαμχ ησλ θίισλ. Οη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ έλα γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηελ θπβέξλεζε γεληθφηεξα, λα πάξνπλ ηε γλψκε ηνπ θνηλνχ θαη λα θξαηήζνπλ ην θνηλφ ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Αξθεηνί είλαη νη άλζξσπνη απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην έπαθξν απηφ ην λέν ηζρπξφ εξγαιείν. Γελ είλαη ιίγνη κάιηζηα, νη πνιηηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ήδε πξνθίι ζην Facebook, MySpace ή θαη ζε άιιεο πιαηθφξκεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ εθζηξαηεηψλ ηνπο. Εικόνα 3.6: Social Networking Οη πην δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο Εφαρμογζσ. είλαη ην Facebook, ην MySpace θαη ην Hi5 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε φιν ηνλ θφζκν. Αξθεηά γλσζηέο είλαη θαη νη εμήο: Orkut, Bebo, Decayenne, Tagged, XING, Badoo, θαη νη Skyrock, Friendster θαη Mixi ζε ηκήκαηα ηεο Δπξψπεο. Με βάζε ηε κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Pew (Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ) δηαπίζησζε φηη 10% ησλ ελειίθσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ην MySpace γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε απηή αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε κηαο δηαδηθηπαθήο εθζηξαηείαο ππέξ θάπνηνπ ππνςεθίνπ, είηε γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε θάπνηα δηαδηθηπαθή πνιηηηθή νκάδα, αλαθέξεη ε Associated Press φπσο παξαπέκπεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή» (2008). 37

47 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Forum -πδήηεζε Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο on-line πξνθιήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην λέν κέζν ζηνπο απινχο πνιίηεο, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πνιηηηθνχο αιιά θαη κεηαμχ ηνπο θαη λα απαηηήζνπλ απάληεζε, κέζα απφ chat θαη fora πνπ θηινμελνχληαη ζηνπο θφκβνπο ηνπο. Σo Φφξνπκ (Forum) φπσο ππνζηεξίδεη ν ξέληεξ (Schrader, n.d), είλαη έλαο ηζρπξφο θαη δεκνθηιήο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ζπλάζξνηζεο ηδεψλ θαη αλζξψπσλ κε αλάινγν ελδηαθέξνλ. Δίλαη νξγαλσκέλν ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο φπνπ νη ρξήζηεο αλαπηχζζνπλ ζπλνκηιίεο θαη παξέρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θάζε θνξά, είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο. Ο ρξήζηεο κπνξεί κέζα απφ ηνπο ηίηινπο λα θξίλεη αλ κηα νκάδα ηνλ ελδηαθέξεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαβάζεη άξζξα ή λα ζηείιεη ην δηθφ ηνπ. Άιισζηε ην Φφξνπκ ζχκθσλα κε ηνλ Φαξνχδα. (2002), επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ, αληαιιαγήο απφςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ δξάζεο κεηαμχ ησλ φζσλ κεηέρνπλ ζε απηφ θαη θαηαζηεί δπλαηή ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Πξάγκα πνπ νπζηαζηηθά βνεζάεη ηνπο πνιηηηθνχο ζην λα κπνξνχλ κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ, λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ζπκκέηνρε ζηα θνηλά, λα απνθηήζνπλ λέεο ζπκκεηνρέο απφ εζεινληέο αιιά θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαζψο λα δηαηεξνχληαη ελήκεξνη θαη λα παξαηεξνχλ ηηο ζθέςεηο, απφςεηο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπο θξαηνχλ ελήκεξνπο, λα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηνπο θαη λα ηνπο ιχλνπλ γεληθφηεξα ηπρφλ απνξίεο ηνπο Chat - Εσληαλή ζπλνκηιία Σν Chat είλαη ε επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ, είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή νη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο. Δπηηξέπεη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ πνιιψλ αηφκσλ ηαπηφρξνλα είηε κε γξαπηφ θείκελν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, είηε κε video θαη ήρν αλ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (webcam θαη κηθξφθσλν). Δπεηδή φκσο είλαη αδχλαην λα κηιάλε ηαπηφρξνλα δεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα, νη ζπλνκηιίεο ιακβάλνπλ ρψξν ζηα ιεγφκελα θαλάιηα. Σα θαλάιηα (channels) δελ είλαη παξά νκάδεο ζπδήηεζεο, πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ζέκα ζπλνκηιίαο. Σα chat-rooms ζχκθσλα κε ηνλ Ν. λει (Snell, 2008, ζει.104), είλαη αίζνπζεο ζπδεηήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα ππνβάινπλ νη ρξήζηεο ηηο εξσηήζεηο, ηηο απφςεηο ή ζεκεηψζεηο ηνπο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ή λα ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. Ο θάζε ρξήζηεο εηζέξρεηαη κε έλα ςεπδψλπκν (nickname) θαη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αληαιιάζνληαο κελχκαηα ζην δεκφζην ρψξν ή πξνζσπηθά ζε έλαλ ρξήζηε ζπλνκηιψληαο κε απηφλ θαηεπζείαλ. Σα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα απαληεζνχλ απφ φινπο, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηα κελχκαηα δηαβάδνληαη κεηαμχ ησλ δχν, δελ είλαη δειαδή πξνζβάζηκα ζηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο ηεο αίζνπζαο. Σα κελχκαηα ζηα chat rooms ππνινγίδνληαη ζηνπο 100 πεξίπνπ ραξαθηήξεο. 38

48 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Σν κνλαδηθφ ίζσο «ζθνηεηλφ» ζεκείν ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ επηηεχγκαηνο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη κεηέρνληεο ζηε ζπδήηεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχπηνληαη θάησ απφ ην πέπιν ηεο αλσλπκίαο. Όπνηνη θη αλ είλαη απηνί (απινί πνιίηεο, πνιηηηθνί, ππάιιεινη πνιηηηθψλ γξαθείσλ θ.α.) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ςεπδψλπκν ή ςεχηηθν φλνκα θαη άξα λα ππνλνκεχνπλ πξφζσπα θαη πνιηηηθέο, λα ζπθνθαληνχλ θαη λα θαηεγνξνχλ ππνςεθίνπο, ρσξίο λα απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Φπζηθά, ε δπλαηφηεηα ηεο αλσλπκίαο ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη ζεηηθή ρξνηά θαζψο πνιινί πνπ πξηλ δίζηαδαλ ή θνβνχληαλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο «πξφζσπν κε πξφζσπν», ηψξα ηνικνχλ λα ην θάλνπλ. Ζ αλσλπκία πξνζηαηεχεη (αιιά θαη ειεπζεξψλεη) απφ ηπρφλ θνηλσληθέο δηαθνξέο (θχιν, γέλνο, εζληθφηεηα, ειηθία) θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε κηα πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Γεληθφηεξα φκσο ην chat σο εξγαιείν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο πξνζθέξεη ζηνπο πνιηηηθνχο αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλνχλ έηζη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο φπσο ηειέθσλν, fax θαη επίζθεςε s Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, πνπ έρεη νπζηαζηηθά θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ. ήκεξα ε αληαιιαγή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο είλαη ε πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν. Έλα κήλπκα θηάλεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα (ή ην πνιχ ζε κία ψξα), αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη κηα απφ ηηο πην πξνζσπηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο ζην Γηαδίθηπν, είλαη ηαρχηεξν απφ ην ζπκβαηηθφ ηαρπδξνκείν θαη επθνιφηεξν απφ ην θαμ, αλαθέξεη ν Ν. λει (Snell, 2008, ζει. 79). Με ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο, ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ (εγγξάθσλ, εηθφλσλ, ήρσλ, πξνγξακκάησλ θ.α.) ζε αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ην εθινγηθφ ζψκα, είηε πξφθεηηαη γηα εζεινληέο, γηα ζπλεξγάηεο ή αθφκα θαη γηα πηζαλνχο ςεθνθφξνπο, θαζψο ην κήλπκα κπνξεί λα ζηαιεί θαη λα θηάζεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, κέζα ζε ιίγα ιεπηά, ππνζηεξίδεη ν Σαξηθ (Tariq, 2008). Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κηαο θαη θαηά ηελ εγγξαθή ζε απηέο, πέξα απφ θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο φλνκα, επψλπκν θσδηθφο πξφζβαζεο θαη άιια, απαηηείηαη επίζεο θαη ε εηζαγσγή κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο. Χζηφζν, κεγάιν άικα έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Πξφζθαηα, ζηηο πνιηηηθέο εθζηξαηείεο έρνπλ πξνζζέζεη δεκηνπξγηθέο ειεθηξνληθέο ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ησλ ςεθνθφξσλ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 39

49 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet λα κπνξνχλ άκεζα θαη γξήγνξα νη ππνςήθηνη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο (εζσθνκκαηηθή επηθνηλσλία) γηα ηα πνιηηηθά δεηήκαηα, λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κελχκαηα απφ δπλεηηθνχο ςεθνθφξνπο, λα απνζηέιινπλ ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα ζε έλα νξηζκέλν ή ζε επξχ θνηλφ, λα απμεζεί ν αξηζκφο εζεινληήο ζπκκεηνρήο, λα απμεζεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε, λα εληνπίζνπλ γξήγνξα ρηιηάδεο πηζαλνχο ςεθνθφξνπο θαη λα θαηαθέξνπλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ κέζα απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ςεθνθφξνπο θαηεπζείαλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ σο εξγαιείν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο πνιηηηθνχο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Χζηφζν εάλ ζπλδπαζηεί κε ηελ ρξήζε θαη άιισλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην νπζηαζηηθφ θιεηδί γηα ηελ επηηπρία. Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη πιεζψξα εηαηξεηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία γηα ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, e-cards (ειεθηξνληθψλ θαξηψλ), ηελ αλάπηπμε θαηαιφγνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( lists) γηα ηελ πινπνίεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. Απηφ φκσο δπζηπρψο έρεη θάπνην θφζηνο γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη εθηφο απηνχ είλαη δπζάξεζην γηα ηνπο πνιίηεο λα γλσξίδνπλ φηη αζρνινχληαη ηξίηνη γηα ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ επηηξέπεη ζηνπο ππνςεθίνπο, ηνπο ζπκβνχινπο θαη ζηα ζηειέρε λα έρνπλ έλα ζαθέο πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηπάισλ ηνπο. Σν πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο εμάπισζεο ησλ κελπκάησλ, ηεο άκεζεο απάληεζεο ηπρφλ επηζέζεσλ, ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ, ηεο γξήγνξεο θηλεηνπνίεζεο εζεινληψλ θαη ηεο δηαθήκηζεο κε ιηγνζηά έμνδα. Όια απηά έξρνληαη καδί γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ππνδνκή κηαο Εικόνα 3.7: Υπθρεςίεσ. επηηπρεκέλεο θακπάληαο. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία, έρεη θαηαζηεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε πνιηηηθή εθζηξαηεία, θαη ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ε δεκνηηθφηεηά ηεο αλ ζπλεηδεηνπνηεζεί ε αμία ηεο. Χζηφζν, είλαη ζην ρέξη ηνπ θάζε πνιηηηθνχ γηα ην αλ θαη πφζν ζα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη νη εμήο: Gmail, Yahoo mail, Windows live hotmail θαη άιιεο. 40

50 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Podcasting Κνηλόηεηεο Σν podcasting είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαλνκή αξρείσλ ήρνπ ή βίληεν, φπσο ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ή κνπζηθά βίληεν, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην RSS Feed 8. ήκεξα, πνιίηεο ζε φιν ηνλ θφζκν δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ελψ έηζη κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ κε ην θνηλφ ηνπο κε πνιχ πην δσληαλφ ηξφπν απφ φηη κέρξη ηψξα, ππνζηεξίδεη ν Βαζηιεηάδεο (ρ.ρ, ζει. 2). Ζ ρξήζε podcasting κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε γηα ηνπο πνιηηηθνχο, ιφγν ηνπ φηη ηνπο δίλεηαη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη δηθά ηνπο ηδηφθηεηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ ηνπο. Αθνχ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ (ήρνπ ή βίληεν) γηα έλα θνηλφ πνπ ζέιεη απφ κφλν ηνπ λα ζπιιέμεη θαη λα αθνχζεη ή λα δεη φπνπ, θαη φπνηε ζέιεη ηηο πιεξνθνξίεο, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ πξνβιέπνπλ κφλν κία πεγή ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, θαη ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν. Γελ ππάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα πνιηηηθψλ podcasts. Τπάξρνπλ φκσο κεξηθά παξάδεηγκα φπνπ νη Ακεξηθαλνί πνιηηηθνί θαη ηα θφκκαηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ podcasts γηα λα κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο απεπζείαο, ρσξίο λα κεζνιαβνχλ άιια κέζα, αλαθέξεη ν Κξάτγθ (Craig, 2006). Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο podcast ππεξεζίεο είλαη: Podcast Alley, Digital Podcast θαη Allpodcasts.com πκπεξάζκαηα Σα θνηλσληθά δίθηπα είλαη έλαο ρψξνο ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο, δίρσο πεξηνξηζκνχο. Κπξηαξρνχλ ζηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία θαη παξέρνπλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο γηα φινπο, θαζψο πξνζθέξνπλ ακεζφηεηα, ηζφηεηα θαη γεληθφηεξα δσξεάλ φιεο ηνπο ηηο ππεξεζίεο. Δθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη θαλαηηθνί θίινη ησλ ιεγφκελσλ «social networking sites», φπνπ θαζεκεξηλά κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ επαθέο κε άηνκα πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα βιέπνπλ θαζεκεξηλά, λα ζπδεηάλε θαη λα αληαιιάζζνπλε απφςεηο θαη πιηθφ κε αλζξψπνπο θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ, λα πξνσζνχλ ηα ελδηαθέξνληα ή ηα έξγα ηνπο, λα γλσξίδνπλ λέα άηνκα θαη πνιιά άιια. Δπηπιένλ, ην «social networking» σο λένο ηξφπνο θνηλσληθήο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν θαη λα ην κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο, ρσξίο λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο. Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, θάζε θνηλσληθφ δίθηπν είλαη εληειψο κνλαδηθφ θαη επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε έλα ηεξάζηην θνηλφ. Έλα ηφζν κεγάιν θνηλφ απνηειεί θπζηθά θαηεμνρήλ ρψξν θαη πνιηηηθήο έθθξαζεο, αθνχ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ςεθνθφξσλ θαη ηεο αγνξάο εληνπίδεηαη θαη 8 Ζ ηερλνινγία ησλ RRS Feeds επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη λέν πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ρσξίο απηφο λα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα ηελ επηζθεθζεί. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν απαξαίηεην γηα έλαλ πνιηηηθφ πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη ζπλδξνκεηέο ζε φζα έρεη λα πεη. 41

51 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Γηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά εμαηξεηηθά δπλακηθφ σο εξγαιείν. Δθαηνκκχξηα είλαη ρξήζηεο ζπλεπξίζθνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ειεθηξνληθά θαη ζπδεηνχλ κέζα απφ fora, blogs, social networks θαη φιεο ηηο άιιεο ππεξεζίεο. Σα κέζα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή παξαγσγή πεξηερφκελνπ θαη ηδεψλ. Ζ λέα απηή «ςεθηαθή γεληά» ζθέθηεηαη θαη ιεηηνπξγεί, πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη αξθεηνί πνιηηηθνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ελεξγά ζηα θνηλσληθά δίθηπα, κε Οκάδεο Φίισλ θαη Τπνζηεξηθηψλ, ζεκαηηθά group, ζπλερείο ελεκεξψζεηο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, κε θαζεκεξηλφ ζρνιηαζκφ ηεο επηθαηξφηεηαο θαη άιια πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο γηα Πνιηηηθνχο (interview.com.gr), «θάζε πνιηηηθφο ρξεηάδεηαη λα γίλεη κέξνο απηήο ηεο θνηλφηεηαο, θαη κία βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα θαηαλνήζεη φ,ηη πιένλ δελ απεπζχλεηαη κφλν ζε θάπνηεο δεκνγξαθηθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ζηέιλεη κνλφδξνκα κελχκαηα, αιιά ζε πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο πνπ είλαη έηνηκνη λα αθνχζνπλ αιιά θαη λα εθθξάζνπλ ακθίδξνκα ηε γλψκε ηνπο». 42

52 3.6. ΚΡΗΣΖΡΗΑ AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet χκθσλα κε ην Μαθξάθε (1999) φπσο παξαπέκπεηαη ζην Παιαηγεσξγίνπ (2010, ζει. 16) «ε αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ». Οη ηζηνζειίδεο αμηνινγνχληαη θπξίσο απφ ηνπο ρξήζηεο, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Δθείλνη είλαη πνπ ζα απνθαζίζνπλ αλ ηειηθά ε ηζηνζειίδα ηνπο παξείρε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, αλ ζα ηελ επηζθεθηνχλ μαλά θαη νχησ θαζεμήο. Μηα ηζηνζειίδα γηα λα ζεσξείηαη πιήξεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο, ζα πξέπεη λα ηεξεί κεξηθά απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ, έγηλε κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Άιεζηεξ κηζ (Smith, 2005) ζην Victoria University of Wellington (VUW) Σκήκα Βηβιηνζήθεο θαη Πιεξνθφξεζεο πνπδψλ (Library and Information Studies), ζηε Νέα Εειαλδία (ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα κε ζέκα Αμηνιφγεζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο (Evaluation of information sources). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνπλ ζην Γηαδίθηπν. Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε κία «εξγαιεηνζήθε» ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα πεγέο πιεξνθφξεζεο ζην Γηαδίθηπν γηα ρξήζε ζε βηβιηνζήθεο, π.ρ. γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο νδεγνχο ησλ πεγψλ, βνεζψληαο ηνπο ρξήζηεο λα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ. ην κνληέιν ηνπ Άιεζηεξ κηζ, πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνζηέζεθαλ θάπνηα αθφκα θξηηήξηα κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηα νπνία θξίζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη ζε: 1. Γηαθάλεηαο, 2. Πεξηερνκέλνπ, 3. Σερληθήο Αξηηφηεηαο. 43

53 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Γηαθάλεηαο Ζ δηαθάλεηα είλαη κηα ζεκειηψδεο ηδηφηεηα νπνηνπδήπνηε δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ πςειήο πνηφηεηαο. Τπνδεηθλχεη φηη ν δηθηπαθφο ηφπνο πξέπεη λα δειψλεη κε ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ, αιιά θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 1. αθήλεηα ζθνπνχ Οη ηζηνζειίδεο θαηαζθεπάδνληαη γηα πνιινχο ιφγνπο, γηα παξάδεηγκα κεξηθέο ηζηνζειίδεο πξννξίδνληαη γηα: λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, λα εθπαηδεχζνπλ, λα ζπγθεληξψζνπλ δεζκνχο πξνο άιινπο θφκβνπο, λα θέξνπλ ζε επαθή ηνπο αλζξψπνπο, λα πνπιήζνπλ θάηη, ή αθφκα ζπρλφηεξα, γηα λα δηαζθεδάζνπλ ηνπο ρξήζηεο. χκθσλα κε ηνλ Άιεζηεξ κηζ (2005), ε αμηνιφγεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ελφο ηζηνρψξνπ γίλεηαη σο εμήο: Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο πεγήο; Σν πεξηερφκελν ππνζηεξίδεη ην ζθνπφ ηεο ηζηνζειίδαο; Δίλαη νξηζκέλνο μεθάζαξα; Τπάξρεη εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα δειψλνληαη κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ; Αλαθέξεη δειαδή ε αξρηθή ζειίδα (ή ππάξρεη εηδηθή ζειίδα), ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε, ηη κπνξεί λα βξεη ν επηζθέπηεο ζηηο ζειίδεο; Ζ ηζηνζειίδα νξγαλψλεηαη ζσζηά; Δίλαη νη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ ηζηνζειίδα; Ζ ηζηνζειίδα αμηνινγεί ηηο ζπλδέζεηο; Μία ηζηνζειίδα πνπ δειψλεη μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο ηεο, αιιά δελ ηνπο εθπιεξψλεη ζεσξείηαη απνηπρεκέλε. Γηα λα ειέγμεη θάπνηνο κία απφ ηηο ζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη λα δηαβάζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη απνθαζίζεη εάλ έκαζε φζα έπξεπε. Δπίζεο αλ ππάξρνπλ δηαγξάκκαηα ή εηθφλεο, λα εμεηάζεη αλ απηά ηνλ βνήζεζαλ, ψζηε λα θαηαιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο θαιχηεξα. 44

54 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet 1.α. Κνηλφ: Πνηνη είλαη νη επηδησθφκελνη ρξήζηεο απηήο ηεο πεγήο; ε ηη επίπεδν είλαη πξνζρεδηαζκέλε ε πεγή: γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθνχο, θνηλνχο αλζξψπνπο, ή ζπνπδαζηέο; Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη είλαη θαηάιιειεο γηα ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη; Ζ νκάδα ρξεζηψλ έρεη ζχλδεζε γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πεγή; Ζ νκάδα ρξεζηψλ αληαπνθξίλεηαη ζην επηδησθφκελν θνηλφ; Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θάζε δηθηπαθφο ηφπνο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα κηα ζσζηή θαη επηηπρεκέλε ηζηνζειίδα. 2. Κάιπςε Δίλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε έθηαζε ηεο θάιπςεο, δεδνκέλνπ δηφηη ην εχξνο ησλ ζπλδέζεσλ, κπνξεί λα είλαη άπεηξν. Έλαο ζπληάθηεο κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πεξηεθηηθή θάιπςε ελφο ζέκαηνο ελψ άιινο κπνξεί λα θαιχςεη κφλν κηα πηπρή ελφο ζέκαηνο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ηζηνρψξνπ φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε, ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηα εμήο: Πνηα ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πεγή; Πνηνο ζεκαηηθφο ηνκέαο θαιχπηεηαη; Δίλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ; Ο ηνκέαο ηεο θάιπςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλεη: 2.α. Δχξνο: Οη ρξήζηεο είλαη εθείλνη πνπ ζα θξίλνπλ αλ κηα ηζηνζειίδα είλαη ρξήζηκε γηα απηνχο ή φρη, απφ ην αλ έρεη ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζηελ πνζφηεηα γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα είλαη μεθάζαξνο ν ζηφρνο ηεο ηζηνζειίδαο, θαη ην ππεξβνιηθφ εχξνο πιεξνθνξηψλ ζα πξνβιεκαηίζεη ην ρξήζηε ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο, αιιά θαη εληνπηζκνχ ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο. Γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζε θάπνην ζέκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαζπλδέζεηο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο. Βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη ηα εμήο: Καιχπηνληαη φιεο νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο; Έρεη ε ηζηνζειίδα ηελ θαηάιιειε πνηθηιία πιεξνθνξίαο γηα ην αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη; Έρεη ην πεξηερφκελν ην θαηάιιειν εχξνο; Μπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ νη ρξήζηεο ζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο; 45

55 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εχξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζα πξέπεη νη ζπλδέζεηο λα βξίζθνληαη θαηεπζείαλ ζην ζεκείν εθείλν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ππάξρεη ην ζρεηηθφ πιηθφ θαη φρη ζηελ θεληξηθή ζειίδα. Βέβαηα αλ ππάξρνπλ εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο, θαιφ είλαη, λα εκθαλίδεηαη θάπνην εηθνλίδην πνπ λα θαλεξψλεη ζην ρξήζηε φηη πξφθεηηαη λα νδεγεζεί εθηφο ηζηνζειίδαο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Γνχλαξε (2009, ζει.114), ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηφ κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη θαη κε εηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. Δπίζεο ε κεραλή αλαδήηεζεο λα ηαηξηάδεη κε ην αληηθείκελν ηεο ζειίδαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα παξνπζηάδνληαη κε παξαζηαηηθφ ηξφπν. 2.β. Βάζνο: Πφζν εκβαζχλεη ε πεγή πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο; 2.γ. Υξφλνο: Οη πιεξνθνξίεο ηνπ κέζνπ πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο; 2.δ. Μνξθή: Απνθιείνληαη νξηζκέλα είδε Γηαδηθηπαθψλ πεγψλ φπσο PDF 9 θαη FTP; Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Πεξηερνκέλνπ Σν πεξηερφκελν είλαη ίζσο ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρία κηαο ηζηνζειίδαο. Δθείλνο πνπ λνηάδεηαη γηα ηε ζπρλή αλαλέσζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, λνηάδεηαη νπζηαζηηθά θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο. είλαη: Μεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γεληθά γηα ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο Ση πξέπεη λα πεξηέρεη κηα νινθιεξσκέλε ηζηνζειίδα; Πνηφ πξέπεη λα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο; Πνηνο είλαη ν ιφγνο θαηαζθεπήο ηεο; Ση παξνπζηάδεηαη κέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο; Οη ηζηνρψξνη πξέπεη λα είλαη ρξήζηκνη ζπγρξφλσο θαη σο πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ κφλνη ηνπο, θαη σο ζπλδέζεηο γηα άιιεο πιεξνθνξίεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν βξίζθεηαη ζην θείκελν. Ζ πνηφηεηα γξαθήο, ην θαηά πφζν δειαδή είλαη θαιφ γξακκέλν ην θείκελν, αλ ππάξρνπλ νξζνγξαθηθά ή θαη ζπληαθηηθά ιάζε, φια απηά επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Άιεζηεξ κηζ (Alastair Smith, 2005), ε πνηφηεηα γξαθήο είλαη ζεκαληηθή γηα ην πεξηερφκελν, έηζη ψζηε λα γλσζηνπνηείηαη κε ζαθήλεηα. 9 Βι. ζεκείσζε 6 ζει Σν FTP (File Transfer Protocol) ή (Πξσηφθνιιν Μεηαθνξάο Αξρείσλ) επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά αξρείσλ απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν φπσο: αλέβαζκα θαη θαηέβαζκα αξρείσλ απφ ηνλ server αιιά θαη επηπιένλ δπλαηφηεηεο φπσο ε δηαγξαθή θαη ε κεηνλνκαζία αξρείσλ αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. 46

56 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Σν πεξηερφκελν είλαη απνθιεηζηηθή ππφζεζε ηνπ θάζε ηδηνθηήηε ηζηνζειίδαο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερφκελν κηαο πεγήο γίλεηαη κε βάζε ηα εμήο: ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα, ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα. Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα φπσο: Οη πιεξνθνξίεο είλαη ηεθκεξησκέλεο ή είλαη απιέο απφςεηο; Ο ηζηνρψξνο πεξηιακβάλεη απζεληηθέο πιεξνθνξίεο, ή απιά δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο; Δίλαη ε πεγή νιφθιεξε ή απνηειεί κέξνο άιιεο πεγήο, ράλνληαο πηζαλψο ηε ζεκαζία ηεο; Απηά θαη άιια πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο αλαιχνληαη παξαθάησ. 1. Αληηθεηκεληθφηεηα Όπσο αλαθέξνπλ ν Ζιηάδεο θαη ν Σδηκφπνπινο (2009), ζε παξνπζίαζε ηνπο ζην 5ν πλέδξην ηεο χξνπ ηνλ Μάην ηνπ 2009, ην πεξηερφκελν ηεο πεγήο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη αληηθεηκεληθφ, ρσξίο εκπνξηθή, πνιηηηθή, θχιν ή θπιεηηθή πξνθαηάιεςε. Απαιιαγκέλν απφ γεληθφηεξεο πξνθαηαιήςεηο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο (objectivity) ηνπ πεξηερνκέλνπ, είλαη ζεκαληηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξαζέηνληαη θαη ζπλδένληαη ηα πεξηερφκελα, είλαη ζπκβαηφο κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ ηζηφηνπνπ; Τπάξρνπλ πξνζσπηθέο απφςεηο; Αλαθέξνληαη ξεηά; Απηέο επεξεάδνπλ ηε γλψκε ηνπ θνηλνχ; Οη απφςεηο απνδίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αμηφπηζηεο πεγέο; Παξνπζηάδνληαη αθξαίεο, ξαηζηζηηθέο ή πνισηηθέο απφςεηο; Τπάξρνπλ πνιηηηθέο ή ηδενινγηθέο πξνθαηαιήςεηο; Αλ θάπνηνο επηζπκεί λα ειέγμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ηπραίλεη λα κελ έρεη θάπνηεο γλψζεηο ζρεηηθά κε απηέο, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαδεηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ζε άιιεο ζειίδεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ηηο ζπγθξίλεη θαη λα ηζεθάξεη αλ φλησο είλαη ζσζηέο. 47

57 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet 1.α. Γηαθήκηζε Τπάξρνπλ δηαθεκίζεηο ζηελ ηζηνζειίδα; Ζ ζειίδα είλαη γεκάηε δηαθεκίζεηο άζρεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ; Οη δηαθεκίζεηο αλαθαηεχνληαη κε πιεξνθνξίεο; ηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο; 2. Αμηνπηζηία Όπσο αλαθέξεη ην ΔΑΗΣΤ 11 (2008, ζει. 77) φιεο νη ηζηνζειίδεο δεκηνπξγνχληαη κε θάπνην ζθνπφ είηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηφηνπνπ ζηεξίδεηαη παξαδείγκαηνο ράξε ζε: ηδίνπο πφξνπο, ππεξεζίεο, ηδξχκαηα ή ζπιιφγνπο θ.α. Σέηνηνη παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο είλαη: Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ηζηφηνπνπ (π.ρ. , επάγγεικα); Οη δεκνζηεχζεηο αλαθέξνπλ ηηο πεγέο ηνπο; Πνηνο ν ζηφρνο ηεο πιεξνθνξίαο; Ο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο; Τπάξρνπλ νξζνγξαθηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε, Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε; Γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπλαθείο εξγαζίεο; Ζ αμηνπηζηία ελφο ηζηφηνπνπ πξέπεη πάληα λα δηεξεπλεζεί πξνζεθηηθά θαη λα αλαιπζεί πξηλ ζεσξεζεί. 3. Δγθπξφηεηα Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο: Μπνξεί ν επηζθέπηεο λα ζηείιεη παξαηεξήζεηο; Οη πιεξνθνξίεο είλαη επαιεζεχζηκεο; Οη ζπγγξαθείο είλαη εηδηθνί επί ηνπ ζέκαηνο; Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία επαθήο γηα ηνλ ζρεδηαζηή θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηζηφηνπνπ; Σν site δηεπθξηλίδεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ (copyright); Δίλαη θαηνρπξσκέλε ε λνκηκφηεηά ηνπ; Τπάξρεη άιινο ηξφπνο λα ειεγρζεί ε λνκηκφηεηα ηνπ site κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν; 11 Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Πάηξαο. 48

58 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Δίλαη ζπιινγηθή ή αηνκηθή δνπιεηά; Δίλαη ηδηψηεο ή δεκφζην; Τπάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα πνπ ειέγρνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεκνζηεχεηαη; Πνηνο έρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα; 4. Απζεληηθφηεηα Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ελφο πεξηερνκέλνπ πξέπεη θαλείο λα αλαξσηεζεί αλ νη ηζηνζειίδεο παξέρνπλ πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο, πνπ δελ ππάξρνπλ αιινχ ζην δίθηπν. 5. Αθξίβεηα Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ηζηνρψξνπ, φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα (accuracy), κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηα παξαθάησ: Δκθαλίδεηαη ε πεγή σο εχθνια αλαδεηήζηκε; Δίλαη κηα βηβιηνγξαθία ή έλαο θαηάινγνο αλαθνξάο ζπκπεξηιακβαλφκελνο; ηαηηζηηθέο θαη άιιεο πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο; Έρεη ε πεγή γξακκαηηθά, νξζνγξαθηθά ή ηππνγξαθηθά ιάζε; Καιχπηεη πνιχπιεπξα ή κνλνδηάζηαηα ην ζέκα; Πεξηιακβάλεη θπξίσο απφςεηο ή γεγνλφηα; Δίλαη νη πιεξνθνξίεο ηεο πεγήο ηεθκεξησκέλεο, ζαθήο, ιεπηνκεξήο, θαη θαηαλνεηέο; Δίλαη ε ηζηνζειίδα εκπνξηθή, θπβεξλεηηθή, αθαδεκατθή, πξνζσπηθή, εηαηξηθή; Πνηα είλαη ε θεληξηθή δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο; Δπηρνξεγείηαη απφ θάπνην νξγαληζκφ; 49

59 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Καηάιεμε Δίδνο Πεξηγξαθή.com εκπνξηθή θνπφο ησλ δεκηνπξγψλ είλαη ε πξνψζεζε θαη πψιεζε πξντφλησλ..edu αθαδεκατθή θνπφο ησλ δεκηνπξγψλ είλαη ε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. πλήζσο αλήθεη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα..gov θπβεξλεηηθή θνπφο ησλ δεκηνπξγψλ είλαη ε ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πιεξνθφξεζεο κε επίζεκα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα..org εηαηξηθή θνπφο ησλ δεκηνπξγψλ είλαη ε ελεκέξσζε γηα έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ. Πίνακας 3.1.: Οη θπξηφηεξεο θαηαιήμεηο ηζηνζειίδσλ, πεγή: ΧΡΗΧΝ Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηνπ ΧΡΗΧΝ 12 (2009) (πίλαθαο 3.1.) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην είδνο κηαο ηζηνζειίδαο, κέζα απφ ηελ θαηάιεμε ηεο δηεχζπλζήο ηεο. 6. Δπηθαηξφηεηα Όπσο επηζεκαίλνπλ ζην 5ν πλέδξην ηεο χξνπ ν Ζιηάδεο θαη ν Σδηκφπνπινο (2009), είλαη ζεκειηψδεο γηα κηα πεγή λα δηαηεξεί επίθαηξν ην πεξηερφκελφ ηεο θαη λα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο. Δίλαη πξνθαλέο πσο νη πξφζθαηεο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε αμία απφ ηηο παιηέο, πξάγκα πνπ φκσο πάξα πνιινί δηθηπαθνί ηφπνη δείρλνπλ λα κελ ην γλσξίδνπλ ή λα ην μερλνχλ. Σν πεξηερφκελν ελφο δηθηπαθνχ θφκβνπ πξέπεη λα αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά θαη λα ελεκεξψλεηαη, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζρεηηθφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ. πλεπψο ην πεξηερφκελν πνπ θαζίζηαηαη αλεπίθαηξν πξέπεη λα αθαηξείηαη. εκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ είλαη: Οη εκεξνκελίεο ελεκέξσζεο είλαη ζπρλέο, αληηζηνηρνχλ απηέο ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο πεγήο; Τπάξρνπλ κε ελεξγνί ζχλδεζκνη; Τπάξρεη ζρεηηθφ link πνπ δείρλεη ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ; 12 ΧΡΗΧΝ - Πξφγξακκα Πιεξνθνξηαθνχ Γξακκαηηζκνχ, Βηβιηνζήθε Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο. 50

60 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Τπάξρεη έλδεημε γηα ηελ ηειεπηαία αλαλέσζε ηνπ site; Τπάξρεη εκεξνκελία πξψηεο εκθάληζεο ηνπ site ζην Γηαδίθηπν; (Εετκπέθεο θ.α., 2002, ζει. 4) Ζ νξγάλσζε ή ην πξφζσπν πνπ θηινμελεί ηελ πεγή δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, γηα ηελ ηξέρνπζα ζπληήξεζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεγήο; Γεδνκέλνπ φηη νη ηζηφηνπνη κπνξνχλ γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά λα ελεκεξσζνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηα εγρεηξίδηα ή άιιεο έληππεο πεγέο, κπνξνχλ θάιιηζηα λα είλαη ε θαιχηεξε πεγή ηξερνπζψλ πιεξνθνξηψλ. 7. Μνλαδηθφηεηα Ζ κνλαδηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο ζέηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μερσξίδεη κέζα απφ εθαηνκκχξηα άιιεο, ζην ςεθηαθφ θφζκν ηνπ Internet. εκαληηθφ ινηπφλ είλαη λα παξαηεξήζνπκε ηα παξαθάησ: Δίλαη ε πιεξνθνξία ηεο πεγήο δηαζέζηκε ζε άιιεο κνξθέο (γηα παξάδεηγκα άιιεο ηνπνζεζίεο, παγθφζκην ηζηφ, εθηχπσζε, νπηηθφ δίζθν (CD-ROM); Πνηα πιενλεθηήκαηα έρεη απηή ε ζπγθεθξηκέλε πεγή; Δάλ ε πεγή πξνέξρεηαη απφ κία άιιε κνξθή, γηα παξάδεηγκα έληππν (ζε πεξίπησζε εθεκεξίδαο), έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηφηππεο, ε θάιπςε δειαδή ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζηνλ ίδην βαζκφ εθηελείο; Έρνπλ πξνζηεζεί επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά; Άιεζηεξ κηζ (Smith, 2005) Τπάξρεη πεξίπησζε λα βξεζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο ζε άιιεο πεγέο, πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά; Ζ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, αιιά πην ζεκαληηθφ είλαη λα δηαρσξίδνληαη νη πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο παιαηφηεξεο Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Σερληθήο Αξηηόηεηαο Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο ηζηνζειίδαο, ε γξαθηζηηθή κέζνδνο θαη ε κέζνδνο ηερληθήο πξνζέγγηζεο. ηε γξαθηζηηθή κέζνδν ζρεδηαζκνχ, ν ζρεδηαζηήο-γξαθίζηαο δίλεη ην βάξνο ηεο ζρεδίαζεο ζηελ θαιαηζζεζία, ζηελ ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε θαη ζηνλ εληππσζηαζκφ κέζσ νπηηθναθνπζηηθψλ εθέ. Ζ ηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ιακβάλεη ππφςε θαλφλεο θαη ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ νδεγνχλ ζηε ζρεδίαζε ελφο εχρξεζηνπ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ επηζθέπηε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πινήγεζε επθνιφηεξε. 51

61 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet 1. Γξαθηζηηθή κέζνδνο 1.α. Αηζζεηηθή Ζ θαιαηζζεζία απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ ηζηνζειίδσλ, κεγάιν φκσο κέξνο εζηηάδεηαη ζπλήζσο ζηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Ζ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο ζην Internet, ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα θαη κε ηνλ ιηγφηεξν δπλαηφ θφπν. Όηαλ ν ρξήζηεο δελ γλσξίδεη ηη αθξηβψο ςάρλεη, ηφηε ε πινήγεζε ζα πξέπεη λα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςεη θάηη πνπ ζα ηνπ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο απνηχρεη ζε απηφλ ην ζηφρν, ν επηζθέπηεο ζα ράζεη γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ζα θηλεζεί ζε άιιεο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν, γηα λα βξεη απηφ πνπ ςάρλεη. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε, ηφζν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, φζν θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ κε εηθαζηηθέο-γξαθηζηηθέο απεηθνλίζεηο. 1.β. Γξαθηθά θαη πνιπκεζηθφο ζρεδηαζκφο Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηζηφηνπνπ είλαη ε αηζζεηηθή ή ε νπηηθή εκθάληζε. Ο ζσζηφο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ θαη γξαθηθψλ ελζαξξχλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο λα κείλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ή λα ηελ εμεξεπλήζνπλ ιεπηνκεξψο. Ζ ρξήζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ζε κηα ζειίδα, απφ ηελ κία πιεπξά θαζηζηά ηελ παξνπζίαζε πην εληππσζηαθή θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, αιιά απφ ηελ άιιε, ε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ γξαθηθψλ απμάλεη ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ππνζηεξίδνπλ ν Ζιηάδεο θαη ν Σδηκφπνπινο (2009). Όζνλ αθνξά ηα θείκελα, ν θαηάιιεινο γξαθηθφο θαη πνιπκεζηθφο ζρεδηαζκφο επηηπγράλεηαη κε: κε ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο θαη ηελ θαηάιιειε επηινγή ηνπ ρξψκαηνο γηα έλα επαλάγλσζην θείκελν, ηελ ηθαλφηεηα επηιεθηηθήο αλάγλσζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ζαθήο θαη απιήο γιψζζαο, απφ ηνπο ηίηινπο ζειίδσλ θαη απφ επηθεθαιίδεο πνπ βγάδνπλ λφεκα, ηελ απνπζία ιαζψλ, είηε ζπληαθηηθά είλαη, είηε νξζνγξαθηθά ηα κηθξά θείκελα, ηελ ζηνίρηζε, ηα γξαθηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θφλην πίζσ απφ ην θείκελν θαη ηελ εθαξκνγή Splash Screen 13, πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ πξψηε ζειίδα ζε έλαλ ηζηφηνπν. 13 Ζ εθαξκνγή Splash Screen είλαη κηα ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη σο αξρηθή. Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζαγσγηθή, γηα λα πεξηγξάςεη κηα ζειίδα ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. Μεξηθέο θνξέο δελ θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ νζφλε, αιιά κφλν έλα ζεκείν θνληά ζην θέληξν, ελψ άιιεο θνξέο αλακέλεηαη λα ηξέμνπλ ζε πιήξε νζφλε. 52

62 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο ηα παξαθάησ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν: Ύπαξμε ή κε δηαθεκίζεσλ θαη αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ. Δληππσζηαζκφο θαη εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε. Πξνψζεζε ηειενπηηθψλ γεγνλφησλ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Σξφπνο εκθάληζεο ησλ θεηκέλσλ: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κηα ηζηνζειίδα ην πεξηερφκελν ηεο λα είλαη επαλάγλσζην θαη λα έρεη κεγάιε αλαγλσζηκφηεηα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα εμήο: 1.β.1. Μηθξά θείκελα Δίλαη ζεκαληηθφ ηα θείκελα λα είλαη κηθξά θαη ζχληνκα, παξνπζηάδνληαο θπξίσο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα κελ λα δπζαλαζρεηνχλ νη ρξήζηεο κε ηελ αλάγλσζε κεγάισλ θαη καθξνζθειψλ θεηκέλσλ. Δίλαη γλσζηφ πιένλ, φηη ε αλάγλσζε απφ νζφλε ππνινγηζηή είλαη πην αξγή ζε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε έληππεο χιεο. 1.β.2. Κείκελα ρσξίο ιάζε Σα θείκελα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο αλαγλψξηζεο γξακκαηηθψλ ή ζπληαθηηθψλ ιαζψλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα κελ ηνπο δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε θαη ηπρφλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ. 1.β.3. Γξαθηθά θεηκέλνπ Υξψκαηα: Σα ρξψκαηα φπσο αλαθέξεη ε Καβαθιή (2001, ζει.6), απνδίδνπλ θάπνην κήλπκα αλάινγα κε ην γεληθφ πιαίζην ηεο εθαξκνγήο, ηελ θνπιηνχξα ή ην γεληθφ θχιν ηνπ ρξήζηε. Καιφ είλαη βέβαηα ην θείκελν λα είλαη κε καχξα γξάκκαηα θαη ην θφλην λα είλαη αλνηρηφρξσκν π.ρ. άζπξν, έηζη επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αληίζεζε. Ζ ρξήζε σο ηξία θπξίαξρα ρξψκαηα ζηελ ίδηα ζειίδα, ε απνθπγή μαθληθψλ κεηαβνιψλ θσηεηλφηεηαο θαη ζηνηρείσλ πνπ αλαβνζβήλνπλ, βνεζνχλ ψζηε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο λα γίλεηαη πην επαλάγλσζην. Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο: Καιφ είλαη ν γξακκαηνζεηξέο λα είλαη ζρεηηθά κεγάιεο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. Όζνλ αθνξά ηα θεθαιαία θαη πεδά γξάκκαηα, ηα θείκελα κε θεθαιαία γξάκκαηα είλαη δχζθνια λα δηαβαζηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο νη ρξήζηεο έρνπλ ζπλεζίζεη λα βιέπνπλ θεθαιαία γξάκκαηα κφλν φπνπ ππάξρνπλ επηθεθαιίδεο, ηίηινη, ιεδάληεο, ή αθφκε θαη εηηθέηεο. 53

63 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Απνθπγή γξαθηθψλ πίζσ απφ ην θείκελν: Σα γξαθηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θφλην πίζσ απφ θείκελα, δπζθνιεχνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηήξσλ ζπλεπψο θαη ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. ηνίρηζε: Ζ ζηνίρηζε πξνηείλεηαη λα είλαη ζηα αξηζηεξά, κηαο θαη είλαη απνδεδεηγκέλν πιένλ φηη νη ρξήζηεο έρνπλ κάζεη θαη δηαβάδνπλ πην γξήγνξα φηαλ ππάξρεη αξηζηεξή ζηνίρηζε θεηκέλνπ. 1.β.4. Ηθαλφηεηα επηιεθηηθήο αλάγλσζεο Λφγν ηνπ φηη νη ρξήζηεο ζπλεζίδνπλ λα μεθπιιίδνπλ κηα ζειίδα δηαρσξίδνληαο ππνζπλείδεηα ηε ρξήζηκε απφ ηελ άρξεζηε γη απηνχο πιεξνθνξία, ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηιεθηηθήο αλάγλσζεο, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα παξαθάησ: 1.β.5. Δπηθεθαιίδεο κε λφεκα Οη επηθεθαιίδεο ζα πξέπεη λα εμεγνχλ επηγξακκαηηθά κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ελφο άξζξνπ, γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ζχγρπζε γηα ην πνπ βξίζθεηαη θάζε πιεξνθνξία. Ζ ρξήζε ηειεηψλ (bullets) είλαη ζεκαληηθή, φπσο θαη ν έληνλνο ρξσκαηηζκφο ζε ιέμεηο θιεηδηά ψζηε λα ηνληζηνχλ γηα λα ηα παξαηεξήζεη ν ρξήζηεο. 1.β.6. αθήο θαη απιή γιψζζα Δίλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη ρξήζε φζν πην απιήο γιψζζαο γίλεηαη, ρσξίο κεηαθνξηθέο έλλνηεο θαη ρηνπκνξηζηηθέο εθθξάζεηο. Γεληθφηεξα νη πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα πεξηπιέθνπλ έλλνηεο κε βαζχηεξα λνήκαηα. Θα πξέπεη θαηά ην δπλαηφ λα παξνπζηάδεηε ν επίινγνο, γηα λα γλσξίδνπλ νη ρξήζηεο κε κία καηηά ηη κπνξεί ε θάζε ζειίδα λα ηνπο πξνζθέξεη. Ζ γιψζζα ζα πξέπεη λα είλαη απιή, θαηαλνεηή θαη θαζφινπ εκπνξηθή ιφγν ηνπ φηη θάπνηνη ηζηφηνπνη είλαη πξνζπειάζηκνη απφ δηάθνξεο ειηθίεο. 1.β.7. Σίηινο ζειίδσλ Όζνλ αθνξά ηα θείκελα ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλακηθνχο, ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζχληνκνπο ηίηινπο (είηε είλαη απινί ηίηινη, είηε δηεπζχλζεηο αξρείσλ URL (Uniform Resource Locator), 14 ζρεηηθνχο κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ θαη φρη ανξηζηίεο θαη γεληθφηεηεο. Θα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνη, ψζηε λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε ζην λα παξακείλεη πεξηζζφηεξν ζε θάζε ηζηνζειίδα ή λα ηελ επηζθέπηεηαη ζπρλφηεξα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ηίηινη ζειίδσλ λα πιεξνχλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κπνξνχλ εχθνια λα εληνπηζηνχλ θαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 14 Σν URL (Uniform Resource Locator) είλαη ε δηεχζπλζε ελφο αξρείνπ κέζα ζην Internet. 54

64 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet ρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ ηίηισλ ζπλίζηαηαη: κηθξφ κήθνο, εχθνιν φλνκα πεδίνπ (domain name) ζηελ απνκλεκφλεπζε αιιά θαη ηελ πιεθηξνιφγεζε, ρξήζηκεο θαη επλφεηεο ιέμεηο, απνθπγή ραξαθηήξσλ φπσο ζεκεία ζηίμεο πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ πιεθηξνιφγεζε. Σέινο φπσο αλαθέξεη ε Γνχλαξε (2009, ζει. 108), θαιφ είλαη νη ηίηινη URL λα απεηθνλίδνπλ ηε δφκεζε ηνπ Site, θαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ζβήλνληαο ζηαδηαθά θνκκάηηα απφ ην ηέινο ηνπ URL, λα κεηαθηλείηαη πξνο ηελ θνξπθή ηεο δνκήο ηνπ Site. 1.β.8. Υξήζε πηλάθσλ: Αλ γίλεηαη ρξήζε πηλάθσλ ζε κηα ηζηνζειίδα, είλαη θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ ηεο πεγήο; Οη πίλαθεο επηηξέπνπλ ηελ παξάζεζε ηαμηλνκεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ελδερνκέλσο πξνηάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Ζ ζχλζεζε ησλ νπνίσλ επηβάιιεη επηκέιεηα γηα λα κελ βαξαίλεη νπηηθά ηε ζειίδα. Όπσο αλαθέξνπλ ν Μπιέηζνο θαη ε Κξηηδηιάθε (2009, ζει. 28), θαηά ηε ρξήζε ηνπο ζπληζηάηαη: Υξήζε δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ, ηδηαίηεξα φηαλ ν πίλαθαο απνηειεί κέξνο θφξκαο. Αλνηρηφ ρξψκα θφληνπ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Ύπαξμε ηίηισλ γηα θάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην ππφινηπν κέξνο ηεο ζηήιεο (γηα παξάδεηγκα κε πην ζθνχξν ρξψκα θφληνπ ή/θαη ραξαθηήξεο έληνλνπο). Υξήζε έληνλεο γξαθήο γηα ην πεξηερφκελν θαη νπηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θειηψλ πνπ έρνπλ θιηθαξηζηεί, αλ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ θιηθάξνληαη. 1.β.9. Υξήζε εηθφλσλ: Γίλεη ε εηθφλα ηα απαξαίηεηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ Site; χκθσλα κε ηνλ Μπιέηζν θαη ηελ Κξηηδηιάθε (2009, ζει. 28), νη εηθφλεο πξέπεη λα κελ είλαη κεγάιεο, κε ηελ έλλνηα ηνπ φγθνπ ρσξεηηθφηεηαο γηαηί ακέζσο ηίζεληαη σο εκπφδην γηα ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν. Γη απηφ ην ιφγν ζπληζηάηαη ε θαηαρψξηζε ησλ εηθφλσλ λα είλαη ζε κνξθή.jpg, ή.png. Γεληθφηεξα ζπληζηάηαη ε ζπκπίεζε ησλ εηθφλσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο. 1.β.10. Υξήζε ήρνπ: Ζ ρξήζε ηνπ ήρνπ είλαη επράξηζηε; Ο ήρνο πξνζθέξεη νπζηαζηηθή πιεξνθνξία; 55

65 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Δίλαη ζεκαληηθφ νη ρξήζηεο λα πξνεηδνπνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη λα επηηξέπεηαη ε επηινγή δηαθνπήο ηνπ ήρνπ φπνηε ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. Γηα ηε ρξήζε ήρνπ πξνηείλνληαη απαινί ηφλνη ζε αληίζεζε κε γξήγνξνπο θαη εθθσθαληηθνχο ήρνπο, θαζψο θαη ρξήζε επαγγεικαηηθψλ πνηνηηθψλ ήρσλ νη νπνίνη δίλνπλ κία αίζζεζε αλεβαζκέλεο πνηφηεηαο ζε νιφθιεξν ην Site. Ζ ζσζηή ρξήζε γξαθηθψλ, animation θαη ήρνπ απμάλεη αηζζεηά ηελ δσληάληα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δίλεη άιιε δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο. Βέβαηα ε ρξήζε πνιιψλ γξαθηθψλ επηβαξχλεη ηνλ ρξφλν θφξησζεο ηεο θάζε ηζηνζειίδαο. 1. Μέζνδνο ηερληθήο πξνζέγγηζεο 2.α. Πξφζβαζε Ζ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ δηθηπαθφ ηφπν ζπληζηά έλα ζχλνιν απφ ηδηφηεηεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο ζειίδεο, αθφκα θαη γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, ζρεηηθά κε ηελ φξαζε, ηελ αθνή, ηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο θαη ηε βξαρπρξφληα κλήκε, νη νπνίεο ηνπο εκπνδίδνπλ ζηελ πξφζβαζή ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ Σν θαίξην δήηεκα γηα ηελ παξνρή ελφο επξχηεξνπ πεδίνπ πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ παξνπζηάζεσλ ηεο πιεξνθνξίαο, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνπ είδνπο πξφβιεκα (αηζζεηεξηαθφ ή θηλεηηθφ), λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε γη απηνχο πξφζβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ε πνιιαπιφηεηα απηή ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ζπκβάιεη ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ αθφκα θαη γηα άηνκα ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, επεηδή απμάλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ηζηνζειίδεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλν εχξνο ζπρλφηεηαο ή θαη ζνξπβψδε πεξηβάιινληα. χκθσλα κε ηνλ Πήρα (2006, ζει. 11), απηφ πνπ θαζηζηά ηελ πιεξνθνξία εχθνια δηαζέζηκε γηα θάζε ρξήζηε, είλαη ε ηθαλφηεηα πξφζβαζεο πνπ παξέρεη ν θάζε δηθηπαθφ ηφπνο, ψζηε νη ρξήζηεο ηνπ λα κπνξνχλ λα βξνπλ, θαη λα ρεηξηζηνχλ πιεξνθνξίεο δίρσο ηελ αλάγθε ηδηαίηεξσλ ινγηζκηθψλ εξγαιείσλ ή εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ. Μεξηθά ινηπφλ ζεκαληηθά ζηνηρεία είλαη ηα παξαθάησ: Μπνξεί ε πεγή λα πξνζεγγηζηεί κε ην βαζηθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ, ή ρξεηάδεηαη επηπιένλ ινγηζκηθφ (java applets 15, εθαξκνγέο Flash 16, plug-ins 17 ), εηδηθφ ινγηζκηθφ, Ζ ηερλνινγία ησλ applets είλαη κία ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη έλα πξφγξακκα java (ην applet) λα ηξέρεη ζε κία ζειίδα ηνπ web. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ πξνγξάκκαηα γηα ην Internet. Ζ ηερλνινγία Flash είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηζηνζειίδσλ. Οη ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηελ ηερλνινγία απηή είλαη μερσξηζηέο ζε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. Μπνξνχλ λα δηαζέηνπλ γξαθηθά κε θίλεζε (animation) θαη έηζη είλαη πην δσληαλέο θαη εληππσζηαθέο κε απνηέιεζκα ζπρλά λα πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ηερλνινγία Flash ζπλδπάδεηαη κε ηελ θιαζζηθή HTML πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν ηερλνινγηψλ. 56

66 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet θσδηθνί πξφζβαζεο ή απαηηήζεηο δηθηπαθήο θάιπςεο; Μπνξεί ε πεγή λα έρεη κηα αμηφπηζηε πξφζβαζε, ή κήπσο είλαη ζπρλά ππεξθνξησκέλε θαη εθηφο ζχλδεζεο; Άιεζηεξ κηζ (Smith, 2005) Ζ πεγή έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιά κε έλα ινγηζκηθφ, θαη κε ην πεξηβάιινλ ρξήζηε (γηα παξάδεηγκα ε πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ θπιινκεηξεηή Firefox ζε κηα επξπδσληθή ζχλδεζε) θαη είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί κε άιια (γηα παξάδεηγκα Linux ζηα 2400bps); Δίλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηνχλ νη πεγέο κε βάζε ηε δηαθνξά πινήγεζεο θαη ζχλδεζεο. Οη πφξνη Telnet 18 κπνξνχλ λα παξηζηάλνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηήζεη έλαλ πειάηε Telnet. Οη εηθφλεο θαη άιια πνιπκέζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα εάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ Εικόνα 3.8: Ο χρόνοσ Φόρτωςθσ εγθαηαζηήζεη ην ζσζηφ ζεαηή, ππνζηεξίδεη ν ηνπ Άιεζηεξ κηζ (Smith, 2005,). Ο ρξφλνο θφξησζεο αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν νη ρξήζηεο πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ψζηε ν browser λα θαηεβάζεη δεδνκέλα θαη αξρεία απφ έλα web server. χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Robert B. Miller (1968) φπσο αλαθέξεη ε Καβαθιή (2001, ζει. 21) ε ηαρχηεηα θφξησζεο ησλ ζειίδσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 10 δεπηεξφιεπηα, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 απηψλ δεπηεξνιέπησλ, θαιφ είλαη λα θαίλεηαη θάπνην ζήκα πξνφδνπ. Πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ν ρξήζηεο δπζαλαζρεηεί σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηείλεη πξνο εχξεζε άιισλ. ε πεξίπησζε κεηαθφξησζεο ελφο κεγάινπ αξρείνπ ν ζρεδηαζηήο ηνπ ηζηφηνπνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη γηα ην ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί. Γεληθά, ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν κηαο πεγήο κπνξεί λα: είλαη ειεχζεξε δεηάεη ζπλδξνκή δεηάεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (φλνκα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) πξφζβαζε ζε θάπνηα πεγή. γηα 2.β. Πινήγεζε θαη νξγάλσζε Ζ πινήγεζε αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θηλεζεί κέζα ζηνλ ηζηφηνπν. Ζ πιεξνθνξία γίλεηαη ρξήζηκε εθφζνλ είλαη ινγηθά νξγαλσκέλε θαη εχθνια πξνζβάζηκε Έλα ινγηζκηθφ plug-in είλαη έλα κηθξφ πξφγξακκα ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζε έλα άιιν πξφγξακκα (π.ρ. Browser) γηα λα ην θάλεη πην ιεηηνπξγηθφ, ηα plug-ins ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη απφ ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη δπν πνιχ γλσζηά παξαδείγκαηα απηψλ είλαη ηα Adobe Flash θαη Quicktime. Telnet: νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο καθξηλήο ζχλδεζεο, θαη είλαη κηα πνιχ απιή δηαδηθαζία. Σν Telnet αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ client/server, πνπ κέζα απφ απηφ επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ππνινγηζηψλ (αλαιφγσο ησλ δηθαησ κάησλ πνπ έρνπκε) ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πάλσ ζηε Γή, ζαλ λα βξηζθφκαζηαλ κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή απηφλ. 57

67 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Οη θαιά ζρεδηαζκέλεο ηζηνζειίδεο πεξηέρνπλ ηηο πιένλ ζπλαθείο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη κηα ζαθή έλδεημε ησλ ζεκαηηθψλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ επηπέδνπ πινήγεζεο. Γειαδή κία αξρηθή ζειίδα ή κία θχξηα ζειίδα πνπ ελεξγεί σο αθεηεξία απφ ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα βαζίζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ. Ζ αξρηθή ζειίδα πξέπεη λα πεξηέρεη θάπνηα κνξθή άκεζεο ζχλδεζεο κε φια ηα άιια ηκήκαηα ηνπ ηζηφηνπνπ. Όπσο αλαθέξνπλ ν Ζιηάδεο θαη ν Σδηκφπνπινο (2009), «ην ρξήζηκν πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 3 θιηθ καθξηά απφ ηελ θχξηα ζειίδα» Οη πξνζδνθίεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ πινήγεζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ή ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηζηνζειίδσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, ν ρξήζηεο λα θαηαλνήζεη απφ ηελ αξρή ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Απηφ επηηπγράλεηαη αλ έρεη πξφζβαζε, απφ ηελ πξψηε επίζθεςε, ζηνλ ηξφπν ηεο παξερφκελεο πινήγεζεο, θαη έηζη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο, δηαηεξψληαο ηε ζρεηηθή ηνπ ζέζε ππφ έιεγρν. Ο ρξήζηεο είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη απφ ηελ αξρή ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο κηαο ηζηνζειίδαο. Γη απηφ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Ζ δφκεζε ηνπ Site αληηζηνηρεί ζηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ; Δίλαη ην νξγαλσηηθφ ζρέδην θαηάιιειν, είλαη γηα παξάδεηγκα ρξνλνινγηθά γηα κηα ηζηνξηθή πεγή; Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο ν ηίηινο ηνπ site θαη ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ, αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα; Δίλαη εχθνιε ε πινήγεζε ζηα δηάθνξα κέξε ηεο ηζηνζειίδαο; Οη πξσηεχνπζεο δηεξγαζίεο είλαη πην εχθνια πξνζβάζηκεο απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο; Δίλαη θαηαλνεηή ε νξγάλσζε ηεο ηζηνζειίδαο; Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα; Πξνζθέξεη ε ηζηνζειίδα έλα θαηάινγν πεξηερνκέλσλ ή θάπνην επξεηήξην; χκθσλα κε ηνλ Νίιζελ (Nielsen, 2010), αλ κηα ηζηνζειίδα απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζειίδσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία πινήγεζεο. Σέηνηνπ είδνπο εξγαιεία κπνξνχλ λα είλαη ηα εμήο: Υαξηνγξάθεζε ηεο ηζηνζειίδαο, δείθηεο, εζσηεξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα γξήγνξε απιή ή ζχλζεηε αλαδήηεζε εθφζνλ ππάξρεη θαιή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ, πεξηγξαθηθνχο θαη άκεζνπο ηίηινπο ζηηο ππνζειίδεο, ρξήζε logos, ππφδεημε ηεο δνκήο φινπ ηνπ Site ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζειίδαο, ρξήζε βνήζεηαο, Newsletter, 19 ή παξνρή ρξήζηκσλ ζπλδέζεσλ. 19 Σν Newsletter απνηειεί νπζηαζηηθά ελεκεξσηηθφ δειηίν πξνψζεζεο π.ρ. κηαο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ ηεο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν δειηίν απηφ κπνξεί λα απνζηέιιεηαη πεξηζηαζηαθά ή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα απαξηίδεηαη απφ εηδήζεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνζθνξέο, αλαιχζεηο, πιεξνθφξεζε, ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο, ππελζπκίζεηο ή αθφκε θαη πξνεηδνπνηήζεηο, δηαηεξψληαο πάληνηε ηνλ ελεκεξσηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. 58

68 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Δπίζεο ν Νίιζελ (Nielsen, 2010), επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην ιεγφκελν scrolling (θχιηζε), γηαηί παξφιν πνπ νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θχιηζε γηα λα δνπλ ηα πεξηερφκελα κηαο ηζηνζειίδαο, δηαζέηνπλ κφλν ην 20% ηεο πξνζνρήο ηνπο ζην θάησ κέξνο κηαο ζειίδαο. Γεληθά, ζα πξέπεη νη ηζηνζειίδεο λα είλαη φζν πην ζχληνκεο γίλεηαη, ρσξίο λα είλαη θπιηφκελεο, εθηφο βέβαηα θαη αλ ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη scrolling, ζα πξέπεη ε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη φια ηα ζηνηρεία ειέγρνπ λα βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο πξψηεο νζφλεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην ρξήζηε, αλ ινηπφλ νη ζειίδεο πξφθεηηαη λα έρνπλ αξθεηφ πεξηερφκελν, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ην κελνχ ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο γηα λα κελ αλαγθαζηεί ν ρξήζηεο λα μαλαθάλεη scroll. 2.γ. Αλαδήηεζε Πξφθεηηαη γηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχξεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν κε ηε ρξήζε απιψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζαξψλνπλ θαηά δηαζηήκαηα ηζηνρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγνχλ εθηελείο βάζεηο δεδνκέλσλ (indexing), επηηξέπνληαο ηελ εχξεζε ελφο ηζηφηνπνπ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ιέμε ή ηελ θξάζε πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δεκηνπξγνχλ, απηφκαηα έλα εζσηεξηθφ επξεηήξην κε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, επεμεξγάδνληαη κε δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο ηνλ φξν ή ηελ θξάζε αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε, ηνλ ζπζρεηίδνπλ κε ην εζσηεξηθφ ηνπο επξεηήξην θαη ηειηθά παξέρνπλ κία ιίζηα κε ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζε έλα site θαη δηαθνξεηηθφ λα θαηαθέξνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ site, λα εληνπίδνπλ επηηπρψο ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία κε ηε ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο: νη ρξήζηεο δελ μέξνπλ πψο λα ζρεκαηίζνπλ ηα ζσζηά εξσηήκαηα ή ηηο απνξίεο ηνπο θαη φηη ε ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ δηαθέξεη απφ site ζε site. Πνιινί ηζηφηνπνη πεξηέρνπλ κηα κεραλή αλαδήηεζεο ψζηε λα δίλνπλ ζπλαθή ζηνηρεία ζηνλ ρξήζηε. Όκσο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο αλαδήηεζεο πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα παξαθάησ: Πφζν δξαζηηθά κπνξνχλ νη πιεξνθνξίεο λα αλαθηεζνχλ απφ ηελ πεγή; Πξνζθέξεηαη ζαλ κία ρξήζηκε πεγή αλαδήηεζεο; Ση ρεηξηζηέο θαη ηη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα; Ζ κεραλή αλαδήηεζεο είλαη έλα θαιαίζζεην κέζν γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε; Καηαηάζζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε πίλαθεο; Άιεζηεξ κηζ (Smith, 2005) 2.δ. χλδεζκνη - Τπεξζχλδεζκνη Κάζε ζχλδεζκνο (link) απνηειεί κηα ιεθηηθή ή γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξίαο. Οπφηε ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζεκαζηνινγηθή ζπζρέηηζε κε ην πεξηερφκελν ζην νπνίν νδεγεί. 59

69 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet Οη ζχλδεζκνη πινπνηνχληαη κέζσ ησλ παξαθάησ ηξφπσλ: ζχλδεζκνο κε ππεξθείκελν (hypertext) κέζσ ιέμεσλ, ζχλδεζκνο κε ππεξθείκελν (hypertext) κέζσ εηθφλαο, θαη ζχλδεζκνο κε θαξηέιεο (tabs) Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη θαιή έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη ην πεξηερφκελν, γηα λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ην ρξήζηε. Όζν αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: Οη εμεξρφκελνη ζχλδεζκνη θαιφ ζα ήηαλ λα μερσξίδνπλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη ρξήζηεο φηη πξφθεηηαη πεξί εμσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ. Δπίζεο κε ελεξγνί ζχλδεζκνη δελ έρνπλ λφεκα λα ππάξρνπλ θαζψο θνξηψλνπλ ηελ ζειίδα, ρσξίο λα απνθέξνπλ θάηη. Ο ππεξζχλδεζκνο κεηαθέξεη ην ρξήζηε κέζσ ηνπ browser απφ κία ζειίδα ζε κία άιιε. Ζ ιέμε ππεξζχλδεζκνο (Hyperlink) κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο ζχλδεζκνο (link). Οη ππεξζχλδεζκνη πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε θαη αληηπξνζσπεπηηθή πεξηγξαθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππεξζπλδέζκνπο εηθφλσλ, ζηελ πεξίπησζε απηή θαιφ είλαη λα ππάξρεη έλα ελαιιαθηηθφ θείκελν πνπ ζα εκθαλίδεηαη φηαλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ κέλεη επάλσ ζηελ εηθφλα. Οη ρξήζηεο αξέζθνληαη ζην λα αλαδεηνχλ. Ο ρξσκαηηζκφο ππεξζπλδέζκσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ πνηνη είλαη νη ππεξζχλδεζκνη, ζε πνηνχο έρνπλ κπεη (απηφ εχθνια ζα κπνξεί λα θαλεί αλ αιιάδεη ην ρξψκα ηνπο θαηά ην θιηθάξηζκα). Όηαλ νη ππεξζχλδεζκνη θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ, ηφηε ην θείκελν γίλεηαη δχζθνιν ζηε ζάξσζε. Καίξηα δεηήκαηα φπσο αλαθέξνπλ ν Μπιέηζνο θαη ε Κξηηδηιάθε (2009, ζει. 23), γηα ηηο ζπλδέζεηο πνπ γίλνληαη ζε άιιεο πεγέο είλαη: Οη ζπλδέζεηο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο είλαη πνηνηηθέο; Γηαηεξνχληαη ελήκεξεο; Δίλαη ρξήζηκεο; Απηέο ιεηηνπξγνχλ; Δίλαη αμηφπηζηεο; Γίλνπλ δειαδή ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ αλαγλψζηε πνπ αλαδεηά ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθφξεζε; Δίλαη θηηαγκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ζαθέο, φηαλ ππάξρεη δειαδή κηα εμσηεξηθή ηζηνζειίδα απηή αλαθέξεηαη; Τπάξρνπλ ελδερνκέλσο δεηήκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηνπο ηζηνρψξνπο πνπ γηα παξάδεηγκα, εζσθιείνπλ κηα εμσηεξηθή ζχλδεζε δηαηππψλνληαο ηελ έηζη ψζηε ε πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ λα είλαη αζαθήο; 60

70 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet 2.ε. Φηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε Δπρξεζηία Ο φξνο Δπρξεζηία (Usability) ζεκαίλεη θαηαιιειφηεηα, είλαη έλα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αμηνινγεί πφζν εχθνιν ρξεζηκνπνηείηαη ε ηζηνζειίδα απφ ηνλ ρξήζηε. Ο Νίιζελ (Nielsen) φπσο παξαπέκπεηαη ζην Α. Γνχλαξε (2009, ζει.70), αλαθέξεη φηη ε κειέηε ηεο επρξεζηίαο δελ παξακέλεη κφλν ζην ρψξν απφ φπνπ πξνήξζε, ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη εηδηθφηεξα ζην ινγηζκηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα. Πιένλ γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά απηέο είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλεο ζην φθεινο ηνπ ρξήζηε, ζην πφηε θαη πσο είλαη κηα ηζηνζειίδα πην βνιηθή, πφζν θαιά κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ρξεζηηθφηεηα, ηηο δπλαηφηεηεο, δειαδή, πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Nielsen ηα ραξαθηεξηζηηθά επρξεζηίαο είλαη ηα εμήο: Δπκάζεηα (learnability): ε επθνιία κε ηελ νπνία καζαίλεη θάπνηνο έλα ζχζηεκα κέρξη ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα παξάγεη έξγν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. Απνδνηηθφηεηα (Efficiency): ην λα κπνξεί θάπνηνο λα πεηχρεη πςειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο κε έλα ζχζηεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη κάζεη ην ρεηξηζκφ ηνπ. Ζ Απνδνηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε κέγηζηε απφδνζε ηνπ ρξήζηε, φηαλ έρεη πιένλ αθήζεη νξηζηηθά πίζσ ηνπ ην ζηάδην ηεο κάζεζεο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ζηακαηνχλ πνιχ πξηλ κάζνπλ ηα πάληα, γεγνλφο πνπ αλ ζπλέρηδαλ ζα βειηίσλαλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπο. Αλαθιεζηκφηεηα (Memorability): ην λα κπνξεί θάπνηνο, έρνληαο απνκαθξπλζεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ζχζηεκα, λα ζπκάηαη πσο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη φηαλ επηζηξέςεη ζε απηφ. Να κελ έρεη μεράζεη, δειαδή, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Λάζε: Σα άηνκα θάλνπλ ιάζε. Έλα ζχζηεκα δελ πξέπεη λα επηηξέπεη πνιιά ιάζε θαη, ζηα ιίγα πνπ γίλνληαη, ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε δηφξζσζε ηνπο. Σα θαηαζηξνθηθά ιάζε ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Σα πξνβιήκαηα πξνέξρνληαη απφ ιάζε φπσο: πλεηδεηέο ζθέςεηο πνπ νδεγνχλ ζε έλα ιάζνο αληί ζε κία ζσζηή ιχζε. Αζπλείδεηε ζπκπεξηθνξά (απξνζεμία) πνπ νδεγεί ζε ιάζνο θαηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Δκθαλίδεηαη ζπρλά ζε επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζπγθέληξσζεο. Ηθαλνπνίεζε (satisfaction): είλαη έλα θαζαξά ππνθεηκεληθφ κέηξν θαη αθνξά ζηελ άλεζε θαη ζηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ δειψλεη θάπνηνο ρξήζηεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηε γλψκε ηνπ γηα ηνπο ππνινγηζηέο γεληθά, εηδηθά ην πφζν θαιά πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ηνπο ρεηξηζηεί. Όζν θαιχηεξνο λνκίδεη φηη είλαη, ηφζν ζεηηθφηεξα ζα ηνπο βιέπεη. Ζ εληχπσζε ηεο δπζθνιίαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία κεγαιχηεξεο δπζθνιίαο πνπ ζπλάληεζε θαλείο. 61

71 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet 2.ζη. Αιιειεπίδξαζε Ζ αιιειεπίδξαζηηθφηεηα φπσο αλαθέξεη ν Λαδαξίλεο (2007, ζει.15), είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη κηα εθαξκνγή ζηνλ ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηελ εμέιημε ηεο. Με ηνλ φξν αιιειεπίδξαζε ελλννχκε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα άκεζε ή έκκεζε. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ρξεζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ, γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο δηεπαθήο ρξήζηε (user interface), κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ, δηακνξθψλνληαο έηζη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ην πεξηβάιινλ φζν πην επράξηζην θαη ιεηηνπξγηθφ γίλεηαη ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Ο ζθνπφο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αιιειεπίδξαζεο εθηφο ηνπ θιηθ ησλ απιψλ ζπλδέζκσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε κεηαθνξά απφ κία ηζηνζειίδα ζε άιιε ή ην θαηέβαζκα ελφο αξρείνπ απφ ηνλ ηζηφηνπν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Σέηνηνη ηζηφηνπνη κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλδέζεηο κε βάζεηο δεδνκέλσλ (eshop), 20 λα δηεξκελεχνπλ εληνιέο πνπ επηηεινχλ πξάμεηο αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (web applications), 21 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θνξκψλ αιιειεπίδξαζεο θ.α. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε δηαδηθαζία αιιεπεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή. Εικόνα 3.9: Χριςθ και Περιβάλλον. 20 E-shop είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί θάπνηνο ζε έλα Γηαδηθηπαθφ ηφπν (site) κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο δηαθφξσλ εηδψλ. 21 Web applications, είλαη νη εθαξκνγέο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 62

72 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet εκαληηθά θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηζηνρψξσλ είλαη ηα εμήο: Τπάξρεη νπηηθφο δηαρσξίζκφο ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ site; Αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπίδξαζεο φπσο θφξκεο cgi scripts 22 θ.α. παξέρνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαιά; Πξνζδίδνπλ αμία ζην δηθηπαθφ ηφπν; Τπάξρεη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζε κέιε κεηνλνηήησλ πνπ κέλνπλ ζηε ρψξα; Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα θαη ζε άιιεο γιψζζεο; Δίλαη εχθνιε ε πινήγεζε; Οη ρξήζηεο έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ αθξηβψο βξίζθνληαη; Τπάξρεη ράξηεο πινήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο; Τπάξρνπλ απιέο, θαηαλνεηέο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο; Ζ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) είλαη δηαζέζηκε; Τπάξρεη on-line θφξκα ζπδεηήζεσλ; Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ; Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ (newsletters) γίλεηαη; Τπάξρεη ελεξγφο ζπκκεηνρή ρξεζηψλ; Τπάξρεη θνηλφηεηα επηζθεπηψλ γηα επηθνηλσλία, ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπδεηήζεσλ (forum); Ο ρξφλνο απφθξηζεο είλαη ηδαληθφο; Πεδία έξεπλαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο απνηεινχλ: Σερληθέο έξεπλαο: Πνζνηηθέο Μέζνδνη: παξάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ αλαιχνπλ ηελ πνζφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Πνηνηηθέο κέζνδνη: αλαθέξνληαη ζην είδνο, ηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εκπεηξίεο, εξκελεχνπλ κε-αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 22 Σα CGI scripts επηηξέπνπλ ηε δπλακηθή παξαγσγή ή θαιχηεξα ηελ δεκηνπξγία ζειίδσλ HTML. Σα CGI scripts κπνξνχλ λα ηξέμνπλ πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα επεμεξγαζία φπσο ηα θνηλά παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα. 63

73 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Πολιτικι Επικοινωνία & Internet χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ην ηειηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο δηακνξθψλεηαη, σο εμήο: Πίνακας 3.2.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων 64

74 ΜΔΡΟ 4 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 4.1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζαξάληα ελλέα ηζηνζειίδσλ βνπιεπηψλ ηεο Διιεληθήο βνπιήο κε βάζε ην εξγαιείν πνπ θαηαξηίζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ψζηε λα εληνπηζηεί ζε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, θαη ηέινο λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αλά θφκκα, αιιά θαη αλά ζπλφινπ ησλ βνπιεπηψλ. Σν εξγαιείν παίξλεη ηελ κνξθή πίλαθα θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε κε θιίκαθα 1-10, ησλ εμήο θξηηεξίσλ: 1. Γηαθάλεηαο: εδψ αμηνινγείηαη ε ηζηνζειίδα γηα ηελ ζαθήλεηα ζθνπνχ ηεο, θαη γηα ηελ θάιπςε φζν αθνξά ην εχξνο, ην βάζνο, ην ρξφλν θαη ηε κνξθή. 2. Πεξηερνκέλνπ: αμηνινγείηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα, ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα. 3. Σερληθήο Αξηηφηεηαο: αμηνινγείηαη γηα ηελ γξαθηζηηθή κέζνδν, δειαδή γηα ηελ αηζζεηηθή, ηα γξαθηθά θαη ηνλ πνιπκεζηθφ ζρεδηαζκφ. Αιιά θαη γηα ηελ κέζνδν ηερληθήο πξνζέγγηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε, ηελ πινήγεζε θαη νξγάλσζε, ηελ αλαδήηεζε, ηνπο ζπλδέζκνπο, ηελ επρξεζηία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Σέινο, ππάξρεη θαη έλα αθφκε θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζηνζειίδαο θάζε Έιιελα βνπιεπηή, εθείλν ηεο πξνβνιήο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media). Οη ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη λέα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αθφκα ζνβαξέο αλαθνξέο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ ησλ επηκέξνπο βνπιεπηψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθεξζήθαλ πξνεγνπκέλσο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζαξάληα ελλέα πίλαθεο έλα γηα ηνλ θαζέλα. 65

75 4.2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ επηιέρζεθαλ ηπραία πέληε ζειίδεο βνπιεπηψλ, γηα λα απνηειέζνπλ ην "δείγκα ειέγρνπ" ηνπ εξγαιείνπ καο, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε κέρξη ηψξα δνπιεηά θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πξηλ ηελ ηειηθή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. Σα εξγαιεία ζπκπιεξψζεθαλ απφ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Βνπιεπηήο: Α' ΑΘΖΝΑ - ΠΑΟΚ - Κψζηαο θαλδαιίδεο Ηζηνζειίδα: < Πίνακας 4.1.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Κ. Σκανδαλίδθ. 66

76 Βνπιεπηήο: Α' ΑΘΖΝΑ - ΛΑΟ - Αζαλάζηνο Πιεχξεο Ηζηνζειίδα: < Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Πίνακας 4.2.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Α. Πλεφρθ. 67

77 Βνπιεπηήο: Β' ΑΘΖΝΑ - ΠΑΟΚ - Αλδξέαο Λνβέξδνο Ηζηνζειίδα: < Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Πίνακας 4.3.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Α. Λοβζρδου. 68

78 Βνπιεπηήο: Β' ΑΘΖΝΑ - ΝΓ - Άξεο ππιησηφπνπινο Ηζηνζειίδα: < Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Πίνακας 4.4.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Α. Σπυλιωτόπουλοσ. 69

79 Βνπιεπηήο: ΑΣΣΗΚΖ - ΝΓ - Γηψξγνο Βιάρνο Ηζηνζειίδα: Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Πίνακας 4.5.: Πίνακασ Αξιολογθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Γ. Βλάχοσ. Μεηά ην αξρηθφ δείγκα ησλ πέληε ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία δελ είλαη ζεκαληηθή ζηελ αμηνιφγεζε γηαηί πξφθεηηαη γηα ζειίδεο ελεξγψλ πνιηηηθψλ θαη φια φζα αλαθέξνληαη είλαη απηνλφεηα. Άξα ην εξγαιείν καο δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ πεξηιακβάλεη. Έηζη ινηπφλ επηιέμακε κία άιιε θαηεγνξία πνπ ιέγεηαη πξνζσπηθά ζρφιηα θαη εθηηκνχκε κε θιίκαθα 1-10 θαηά πφζνλ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ζρφιηα θαη αληηδξάζεηο ζηελ επηθαηξφηεηα φρη κέζσ δειηίσλ ηχπνπ θαη ζπλεληεχμεσλ ζηα κήληηα (ην νπνίν νλνκάδνπκε ζεζκηθή πιεξνθνξία) αιιά κέζσ blog, facebook, twitter ή πξνζσπηθψλ ζρνιίσλ ζηελ ηζηνζειίδα. Με βάζε πιένλ ην λέν εξγαιείν, παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα δείγκα κεγέζνπο πέληε ηζηνζειίδεο βνπιεπηψλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θφκκαηα. Σν ζχλνιν θαη ησλ ζαξάληα ελλέα πηλάθσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα. 70

80 1. Βνπιεπηήο: Α' ΑΘΖΝΑ - ΠΑΟΚ - Παληειήο Οηθνλφκνπ Ηζηνζειίδα: < Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Πίνακας 4.6.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Π. Οικονόμου. 2. Βνπιεπηήο: ΚΡΖΣΖ - Ρέζπκλν - ΝΓ - Όιγα Κεθαινγηάλλε Ηζηνζειίδα: < Πίνακας 4.7.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ τθσ βουλευτι Ο. Κεφαλογιάννθ. 71

81 3. Βνπιεπηήο: ΑΣΣΗΚΖ - ΛΑΟ - Μάθεο Βνξίδεο Ηζηνζειίδα: < Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Πίνακας 4.8.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Μ. Βορίδθ. 4. Βνπιεπηήο: Β' ΑΘΖΝΧΝ ΤΡΗΕΑ - Παπαδεκνχιεο Υξηζηφδνπινπ Γεκήηξηνο Ηζηνζειίδα: < Πίνακας 4.9.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Παπαδθμοφλθσ Χριςτόδουλου Δ. 72

82 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ 5. Βνπιεπηήο: ΖΛΔΗΑ - Αλεμάξηεηνο - Κνληνγηάλλεο Γεκεηξίνπ Γεψξγηνο Ηζηνζειίδα: < Πίνακας 4.10.: Πίνακασ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδασ του βουλευτι Κοντογιάννθσ Δθμθτρίου Γ. 73

83 4.3 ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Mέζα απφ ηελ επί κέξνπο αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δείγκαηνο, πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 4.11.), ν νπνίνο απνηππψλεη ζπλνιηθά, ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δείγκαηνο. Παξέρεη αλαιπηηθά, θαη ηαπηφρξνλα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο ησλ βνπιεπηψλ αιιά θαη ησλ θνκκάησλ γεληθφηεξα. Ο πίλαθαο απηφο ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ βαζκνινγηψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο θξηηεξίνπ αλά βνπιεπηή θαη αλά θφκκα, θαζψο θαη ην γεληθφ ζχλνιν ησλ βαζκνινγηψλ αλά ζηήιε. Έηζη ινηπφλ ζηελ ζηήιε 1 αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ, αλά θαηεγνξία θξηηεξίνπ δειαδή: ηεο πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media). Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο, λα γλσξίδνπκε ηα πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ ηεο βαζκνινγίαο ηεο θάζε θαηεγνξίαο, αλά βνπιεπηή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζηήιε 2 ππνινγίδεη ηελ βαζκνινγία ηεο θάζε θαηεγνξίαο ηεο ζηήιεο 1, ζε πνζνζηφ % πνπ αληηζηνηρεί αλά βνπιεπηή. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο 2, δεκηνπξγήζεθε ε ζηήιε 3 ηνπ πίλαθα. Δθεί ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θξηηήξην, ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ζπλεπάγεηαη κε ην 100%. Ζ ζηήιε απηή απνηειεί ηελ πιένλ ρξήζηκε πιεξνθνξία, θαζψο καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, ηεο αμηνιφγεζεο δειαδή ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ. 74

84 Πίνακας 4.11.: Πίνακασ Συγκεντρωτικών Στοιχείων Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων. Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ

85 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ 4.4. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΈΡΔΤΝΑ Παξ' φιν πνπ κε κηα πξψηε καηηά νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο θαίλνληαη λα αθνινπζνχλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζην πεξηερφκελν φκσο ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Όπσο παξαηεξείηαη ήδε ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (πίλαθα 4.11) ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ βνπιεπηψλ. Γράφημα 4.1: Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων βουλευτών ανά κόμμα, με βάςθ το κριτιριο πλθρότθτασ πλθροφοριών. ην παξαπάλσ γξάθεκα (γξάθεκα 4.1.) παξαηεξείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ βνπιεπηψλ αλά θφκκα, φζν αθνξά ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πιεξφηεηαο πιεξνθνξηψλ. Φαίλεηαη φηη νη βνπιεπηέο ησλ κηθξφηεξσλ θνκκάησλ επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζην Γηαδίθηπν. Πηζαλφλ γηαηί είλαη πην θζελφ απφ ηα άιια κέζα πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ίζσο γηαηί είλαη πην θαηλνχξγην. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηζηνζειίδεο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. κε πνζνζηφ (39,70%) ηνπ δείγκαηνο, ππεξηζρχνπλ ηνπ ΛΑ.Ο.. κε (39,26%), φζν αθνξά ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Αθνινπζεί ην ΠΑ.Ο.Κ. κε (38,27%) λα επηθξαηεί ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ κε (38,11%) θαη ηέινο ηεο Ν.Γ. κε (37,28%). 76

86 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Γράφημα 4.2: Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων βουλευτών ανά κόμμα, με βάςθ το κριτιριο τεχνικισ αρτιότθτασ. ην γξάθεκα 4.2., αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ βνπιεπηψλ αλά θφκκα, φζν αθνξά ην θξηηήξην ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο. ην γξάθεκα απηφ, παξαηεξείηαη φηη ην ΛΑ.Ο.. κε (53,54%) ππεξηζρχεη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. κε (51.33%), φζν αθνξά ηελ ηερληθή αξηηφηεηα. Αθνινπζνχλ νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ κε (47,89%) λα επηθξαηνχλ ηεο Ν.Γ. κε (45,83%) θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. κε κηθξή δηαθνξά (45,52%). Γράφημα 4.3: Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων βουλευτών ανά κόμμα, για προβολι ςε υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ Social Media. 77

87 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Σέινο ην γξάθεκα 4.3., παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ βνπιεπηψλ αλά θφκκα, φζν αθνξά ηελ πξνβνιή ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media). Παξαηεξείηαη φηη ε Ν.Γ. (16,89%) ππεξηζρχεη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. κε (16,21%), φζν αθνξά ηελ πξνβνιή ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ κε (14,00%) έλαληη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. κε (8,97%) θαη ηέινο ηνπ ΛΑ.Ο.. κε κηθξή δηαθνξά (7.20%). Ο πίλαθαο απηφο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο. Δλψ ινηπφλ ζε ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ φπσο πιεξφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθή αξηηφηεηα ηα δχν κεγάια θφκκαηα, ην ΠΑΟΚ θαη ε Ν.Γ. θαηέρνπλ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο, ζε φηη αθνξά ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπκβαίλεη ην αληίζεην, ππεξηεξνχλ δειαδή ζηελ ελζσκάησζε θαη ηε ρξήζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα θφκκαηα. Τπάξρεη αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα δχν κεγάια θφκκαηα θαίλεηαη φηη επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Λφγσ ηεο ηερληθήο θχζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο γηα απαληήζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα, σζηφζν απνηεινχλ έλα πξψηεο ηάμεσο άλνηγκα γηα επφκελεο έξεπλεο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Γράφημα 4.4: Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων βουλευτών ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ. Σν γξάθεκα 4.4., παξαζέηεη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θξηηήξην, φπνπ ην θάζε έλα απφ απηά ππνινγίδεηαη κε ην κέγηζην πνζνζηφ 100%. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψλνπκε φηη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείγκαηνο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, κφλν ην θξηηήξην εθείλν ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ κέζνπ φξνπ κε πνζνζηφ (64%). 78

88 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο βνπιεπηψλ δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα, δειαδή ζηελ γξαθηζηηθή κέζνδν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αηζζεηηθή, ηα γξαθηθά θαη ηνλ πνιπκεζηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά θαη ζηελ κέζνδν ηερληθήο πξνζέγγηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε, ηελ πινήγεζε θαη νξγάλσζε, ηελ αλαδήηεζε, ηνπο ζπλδέζκνπο, ηελ επρξεζηία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Σν θξηηήξην ηεο πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ έξρεηαη δεχηεξν αγγίδνληαο κφιηο ην (52%). Γεγνλφο πνπ καο ππνδεηθλχεη φηη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ θαηά ην ήκηζπ παξέρνπλ ζεζκηθή πιεξνθνξία θαη πξνζσπηθά ζρφιηα. Σέινο ε πξνβνιή ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξνπζηάδεη αξθεηά ρακειφ πνζνζηφ κφιηο ην (29%) ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο: Social Networking, Micro-Blogging, Social Video Sharing θαη Social Photo Sharing. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ βνπιεπηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ πνπ αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηακνξθψλεηαη ην παξαθάησ γξάθεκα (γξάθεκα 4.5.). Όπνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζην (100%). Γράφημα 4.5: Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων βουλευτών ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ ςε μορφι πίτασ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη θαηά θχξην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο ηνπ δείγκαηνο, εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα κε πνζνζηφ (46,40%). Αθνινπζεί ε πιεξφηεηα πιεξνθνξηψλ κε πνζνζηφ (38.07%) θαη ηέινο κε αξθεηά ρακειφ πνζνζηφ, ε πξνβνιή ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media) κε πνζνζηφ (15,52%). 79

89 Ανάλυςθ Δεδομζνων & Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζπλεπάγεηαη φηη: νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ πιεξνχλ θαηά ην ήκηζπ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ίληεξλεη. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα κε πνζνζηφ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ, χζηεξα ζηελ πιεξφηεηα πιεξνθνξηψλ κε πνζνζηφ ζηα φξηα ηνπ άλσ κέζνπ φξνπ θαη ηέινο ηελ ιηγφηεξε πξνζνρή ζηελ πξνβνιή ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media) κε πνζνζηφ θαηψηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ. 80

90 Κριτικι Ανάλυςθ Συμπεραςμάτων ΜΔΡΟ 5 ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΩΝ 5.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο δίλνληαη απαληήζεηο ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο εξεπλάο. Αλαιχνληαο ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, δηαπηζηψλεηαη ην θαηά πφζν νη ηζηνζειίδεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, πιεξνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη πνηα είλαη ηα θξηηήξηα εθείλα ζηα νπνία έδσζαλ ηελ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα θαη ζε πνηα ιηγφηεξε. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ησλ ζαξάληα ελλέα δειαδή ηζηνζειίδσλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, νη πέληε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αξρηθνχ εξγαιείνπ. Γεγνλφο πνπ ζηελ πνξεία απνδείρζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ πεξηηηά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δείγκαηνο καο, κηαο θαη επξφθεηην γηα ζειίδεο ελεξγψλ πνιηηηθψλ θαη ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαλ ζην αξρηθφ εξγαιείν ήηαλ απηνλφεηα. Οπφηε ην αξρηθφ εξγαιείν δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Με βάζε ινηπφλ ην λέν απηφ εξγαιείν, αμηνινγήζεθαλ νη ππφινηπεο 44 ηζηνζειίδεο Διιήλσλ βνπιεπηψλ. χκθσλα κε ην εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θξίζηκε απφζηαζε απφ ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζε κηα ηζηνζειίδα λα παξέρεη. Έηζη ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ηα πεξηζζφηεξα παξάζπξα είλαη θιεηζηά, ή έζησ, κηζάλνηρηα. Οη Έιιελεο βνπιεπηέο δελ έρνπλ θαηνξζψζεη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο θαη πζηεξνχλ ζαθψο ζηνλ ηνκέα απηφ ΚΡΗΣΗΚΖ Αλ θαη ζρεδφλ φινη νη πνιηηηθνί έρνπλ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, θαίλεηαη λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν γηα πνιηηηθφ κάξθεηηλγθ, παξά γηα πξαγκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο. Οη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί ίζσο δελ έρνπλ πάξεη ζηα ζνβαξά ην λέν απηφ κέζν, σο εξγαιείν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Υξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο εγρεηξεκαηηθά, ρσξίο σζηφζν λα αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δηαδξαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ, λα θαηαλνήζνπλ φηη ην λέν απηφ κέζν κπνξεί λα ηνπο παξέρεη έλα ζσξφ πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάζακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά φινπο φζνπο αζρνιεζνχλ καδί ηνπ. 81

91 Κριτικι Ανάλυςθ Συμπεραςμάτων ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ απνηειεί πιένλ γεγνλφο. Ο ζχγρξνλνο πνιηηηθφο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζαλ γλψζηεο θαη επρεξήο ρξήζηεο ηνπ ίληεξλεη. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαηεξεί έλα πιήξεο θφκβν, ν νπνίνο ζα αλαλεψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαηλνχξγηεο ηδέεο, ζέζεηο, ηνπνζεζίεο ζηελ επηθαηξφηεηα θαη ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα πξνβάιιεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ θφκκαηνο ή ηνπ πξνζψπνπ. Οη ηζηνζειίδεο ησλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα απνηεινχλ έλα κέζν απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηνπο πνιίηεο. Χο απνηέιεζκα, κηα ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πνιηηηθψλ, λα αμηνπνηεί θάζε λέα ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνζαξκφδνληαο ηελ θαηάιιεια γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζχλδεζήο κε ηνπο πνιίηεο ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ Ζ έξεπλα απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνπνκπφο γηα ηνπο εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Γηα λα ειεγρζεί ην εξγαιείν ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί δεκνζθφπεζε πεξηιακβάλνληαο ηα αιιειέλδεηα ζηάδηα: δεηγκαηνιεςίαο, κε ηελ ζπκπιήξσζε δειαδή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο (π.ρ. ειηθία, επάγγεικα, κφξθσζε, πεξηθέξεηα-αζηηθά θέληξα θ.α.), επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηέινο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Ώζηε λα βγεη ε βαζκνινγία πξαγκαηηθά ζσζηή. Σέινο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ άλεηα ην έλαπζκα γηα κία θαηλνχξγηα εξεπλεηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 82

92 Κριτικι Ανάλυςθ Συμπεραςμάτων ΔΠΗΛΟΓΟ Σν ίληεξλεη αλνίγεη θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά πνιιά λέα παξάζπξα ζηνλ θφζκν ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Σν Γηαδίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ηφζν γηα ηνπο πνιηηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Παξέρεη πνιιέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζηνλ ηνκέα απηφ. Δίλαη ίζσο παξάηνικν λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ην πφηε ζα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο, γηα λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ κέζνπ ζην έπαθξν. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Νεγξνπφληεο (1995, ζει. 234) «φπσο θαη κηα δχλακε ηεο θχζεο έηζη θαη ηελ ςεθηαθή επνρή δελ κπνξείο λα ηελ ακθηζβεηήζεηο ή λα ηελ ζηακαηήζεηο». Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη φζν ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλερψο απμάλεη, ηφζν ε ρξήζε ηνπ ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία ζα είλαη αλαπφθεπθηε. Γηα απηφ επηβάιιεηαη ε παξαθνινχζεζε απφ θνληά ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ε αμηνπνίεζε θάζε λέαο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη, πξνζαξκφδνληαο ηελ ζηα πιαίζην ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. 83

93 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Πίλαθαο Βηβιηνγξαθίαο Βηβιία Βακβαθάο Β. (2006), Δθινγέο θαη Δπηθνηλσλία ζηελ Μεηαπνιίηεπζε, Δθδφζεηο αββάιαο. Γεκεξηδήο Ν.& θακλάθεο Α. (2000), Σν internet σο ιαβχξηλζνο θαη ν κίηνο ηεο Αξηάδλεο, Peter Vervey, Πεξηθεξεηαθά ΜΜΔ ζηελ Δπξψπε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. Γεκεξηδήο Ν. (2002), Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία: Γηαθηλδχλεπζε, Γεκνζηφηεηα, Γηαδίθηπν, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. Γεκεξηδήο Ν. (2002), Ζ πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. Γεξηνχδνο Μ. (1998), Αrpanet, Internet θαη Ηζηφο. ΣΗ ΜΔΛΛΔΗ ΓΔΝΔΘΑΗ, Δθδφζεηο Ληβαλε, Αζήλα. Γηακαληάθε Κ. (2003), Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζην Γηαδίθηπν. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ 2000, ζην: Παλαγησηνπνχινπ Ρ. (επηκ.), Ζ ςεθηαθή πξφθιεζε ΜΜΔ θαη Γεκνθξαηία (εξγαζίεο δηεζλνχο πλεδξίνπ Αζήλα, Μάηνο 2001), Δθδφζεηο Σππσζήησ Γηψξγνο Γαξδαλφο, Αζήλα Κνπζνχιεο Λ. (2006), Πνιηηηθή δξάζε θαη πνιηηηθή επηθνηλσλία πξάμεηο παξάιιειεο, απφ ην βηβιίν: Ζ Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζηελ Πξάμε - Σα ζεκηλάξηα ηεο Λέγεηλ & Πξάηηεηλ, Μεηακεζνλχθηηεο εθδφζεηο ΔΠΔ, Αζήλα. Λαδαξίλεο Φ. (2007), Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Θεσξία- Τιηθφ- Λνγηζκηθφ, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. Νεγξνπφληεο Ν. (1995), Φεθηαθφο Κφζκνο, Κάηζηθαο Α. (κεηάθξαζε), Δθδφζεηο Καζηαληψηε. ακαξάο Α. (2008), Σειενπηηθή Πνιηηηθή Γηαθήκηζε ζηελ Διιάδα , Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, Δθδφζεηο Καζηαληψηε. αξηδεηάθεο Ν. (2003), Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζην Γηαδίθηπν. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ 2000, ζην: Παλαγησηνπνχινπ Ρ. (επηκ.), Ζ ςεθηαθή πξφθιεζε ΜΜΔ θαη Γεκνθξαηία (εξγαζίεο δηεζλνχο πλεδξίνπ Αζήλα, Μάηνο 2001), Δθδφζεηο Σππσζήησ Γηψξγνο Γαξδάκνο, Αζήλα νθνθιένπο Α. Κι. (2003), Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία θαη Πξνεθινγηθέο Δθζηξαηείεο, Ηλζηηηνχην Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο Intercollege, Λεπθσζία

94 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Brian MCc Nair (1998), Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία, Μεηάθξαζε Σζνπξβάθα., Βάγηαο γ., Κνζθηλάο Κ., Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Κνζθηλάο Κ., Δθδφζεηο Καηάξηη. Frank Jefkins (2006), Γηαθήκηζε, Σξίηε Αγγιηθή Έθδνζε, εηξά Οηθνλνκία & Δπηρείξεζε, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. Howard H. Frederick (1999), Ηζηνξία ηεο Δπηθνηλσλίαο, Δπηκέιεηα αξξήο Νίθνο, Δθδφζεηο Έιιελ. Ned Snell, Bob Temple & T. Michael Clark (2008), Μάζεηε ην Internet θαη Web Όια ζε Έλα, 2 ε Διιεληθή Δπαλέθδνζε, Δθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο, Αζήλα. Richard Danis (1999), The web of politics - The Internet s impact on the American political system, Oxford University press. Άξζξα ζην Γηαδίθηπν Αλδξένπ Η., Γατηάλνπ Π. θ.α. (2008), Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ Δπηζηεκφλσλ Πιεξνθφξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 25 Μαξηίνπ 2011]. Αζθεηή Βαζηιηθή (2006), Αμηνιφγεζε ςεθηαθήο δεκνζίεπζεο: Κξηηήξηα θαη Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξίαο Ζιεθηξνληθή Γεκνζίεπζε, Ηφλην Παλεπηηζηήκην [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 19 Γεθεκβξίνπ 2010]. Βαζηιεηάδεο Γ., Interview, Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο γηα Πνιηηηθνχο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 11 Απξηιίνπ 2011]. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βνπιεπηέο αλά Κνηλνβνπιεπηηθή νκάδα [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 26 Ηαλνπαξίνπ 2011]. Γνχλαξε Α. (2009), Αμηνιφγεζε Δπρξεζηίαο Ηζηνζειίδσλ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ E-Banking, Παλεπηζηήκην Παηξψλ [online] Γηαζέζηκν ζην: < mech%29.pdf.pdf> [πξφζβαζε 10 Γεθεκβξίνπ 2010]. ΔΑΗΣΤ - Δξεπλεηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα, Μάτνο 2008), Σεχρνο 1, Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 15 Γεθεκβξίνπ 2010]. 85

95 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο - ΔΓΔΣ Α.Δ.ΔΓΔΣ ebusniness forum. [online] Γηαζέζηκν ζην: < 19&parent=1272&language=el#1272>, [πξφζβαζε 12 Οθησβξίνπ 2010]. Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο "Γηαδίθηπν" (2008), Ζ Κνηλσληθή Γηθηχσζε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 10 Απξηιίνπ 2011]. Εετκπέθεο Γ., Παιηαλφπνπινο Γ. θαη Παπαζενδψξνπ Β. (2002), Αμηνιφγεζε Διιεληθψλ News Sites, Human Computer Interaction, Πάηξα 2002 [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 13 Γεθεκβξίνπ 2010]. Ζιηάδεο Β. θαη Σδηκφπνπινο Ν. (2009, mag.e-diktyo.eu), Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Γηθηπαθψλ Σφπσλ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο, Δηζήγεζε ζην 5ν πλέδξην ηεο χξνπ ηνλ Μάην ηνπ 2009 [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 01 Ηαλνπαξίνπ 2011]. Καβαθιή Β. (2001, Μαξ.02), Οη Βαζηθέο Αξρέο ρεδηαζκνχ Δγθαξκνγψλ, Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Δπηθνηλσλίαο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 05 Γεθεκβξίνπ 2010]. Κέληξνπ Γηθηχνπ ηνπ Π.Θ (Γεθ. 1997), Ση είλαη ην Internet [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 19 Οθησβξίνπ 2010]. Λνχιεο Γ., Σζίκαο Π., Κνπζνχιεο Λ., θ.ά. (2005), Ζ πνιηηηθή επηθνηλσλία ζηελ πξάμε, Μεηακεζνλχθηηεο Δθδφζεηο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 9 Οθησβξίνπ 2010]. Μεηαμάο Α.-Η.Γ. (2004), Δθινγέο 2004, Πνιηηηθή θαη Δπηθνηλσλία [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 12 Ννεκβξίνπ 2010]. Μπιέηζνο Κψζηαο θαη Κξηηδηιάθε Καηεξίλα (2009), Αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Φπρνινγίαο [online] Γηαζέζηκν ζην: < Διιεληθνχ-Γεκνζίνπ?query=αιιειεπίδξαζε> [πξφζβαζε 13 Φεβξνπαξίνπ 2011]. 86

96 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Παιαηγεσξγίνπ Γ. (2010, Mάηνο), Μέξνο Β, Αμηνιφγεζε Δπρξεζηίαο - Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Α.Π.Θ [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 18 Ηαλνπαξίνπ 2011]. Πήραο Α. (2006), Γηακφξθσζε Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ Ηζηνζειίδσλ, Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Σερληθψλ πζηεκάησλ, Ξάλζε [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 16 Γεθεκβξίνπ 2010]. Ρφκπεξη Πεθάλεο (2010, Ννεκ. 03), Σν Γηαδίθηπν σο εξγαιείν πνιηηηθήο πξνβνιήο [online] Γηαζέζηκν ζην: < html> [πξφζβαζε 27 Φεβξνπαξίνπ 2011]. αξηδεηάθεο Ν. (2001), Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζην Internet - Ζ Πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, Βνπιεπηηθέο Δθινγέο Απξίιηνο 2000, Αζήλα, [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 10 Γεθεκβξίνπ 2010]. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδνο (2005), Πιάλν δξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Internet ζηελ Διιάδα, Αζήλα [online] Γηαζέζηκν ζην: < > [πξφζβαζε 19 Οθησβξίνπ 2010]. Σδαλαβάξεο. (2009), e-πξνεθινγηθή εθζηξαηεία: Απφ ην Γηαδίθηπν ζηε βνπιή [online] Γηαζέζηκν ζην: [πξφζβαζε 30 Μαξηίνπ 2011]. Φαξνχδαο (2002, Γεθ. 13), Ση είλαη πνηεο νη επηδηψμεηο ηνπ Φφξνπκ [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 11 Απξηιίνπ 2011]. ΧΡΗΧΝ - Πξφγξακκα Πιεξνθνξηαθνχ Γξακκαηηζκνχ, Βηβιηνζήθε Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο, Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Ηζηνζειίδσλ [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 10 Γεθεκβξίνπ 2010]. Alastair Smith (2005), Evaluation of information sources [online] available from: < [accessed 09 November 2010]. Antony Mayfield (2008), What is Social Media? [online] available from: < book.pdf> [accessed 10 April 2011]. 87

97 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Arvind (2010), 25 Best Social News And Social Bookmarking Websites for Designers And Developers [online] available from: < [accessed 05 September 2011]. BBC News (n.d), Social bookmarking links [online] available from: < [accessed 05 September 2011]. Craig (2006, June 24), The Internet and Political Communication [online] available from: < [accessed 11 April 2011]. Dalhousie University, 6 Criteria for Websites [online] available from: < websites.html> [accessed 29 November 2010]. Daniel Nations (n.d.), What is Social Media [online] available from: < [accessed 05 April 2011]. Daniel Nations (n.d.) How Barack Obama Is Using Web 2.0 to Run for President - Barack Obama's Web Strategy Is at the Center of His Campaign [online] available from: [accessed 05 April 2011]. Daniel W. Drezner, Henry Farrell (2004), Web of Influence [online] available from: < [accessed 29 March 2011]. Data Society, ρεδηαζκφο Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ [online] Γηαζέζηκν ζην: < r_main=des_dev_sites&news_table=news&logos> [πξφζβαζε 18 Ηαλνπαξίνπ 2011]. Gonzalez Nick, Global Audience [online] available from: < [accessed 28 March 2011]. Hamza Emadeen Mousa, (2009),. Social news and social bookmarking the difference and their use in Medical and health care [online] available from: < [accessed 05 April 2011]. Interview, We simply ask, Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο γηα Πνιηηηθνχο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 13 Απξηιίνπ 2011]. 88

98 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Iskold Alex (2006, Sept. 05), The Web Photo Sharing Site Faceoff [online] available from: < [accessed 10 April 2011]. Jakob Nielsen Alertbox (2010), Scrolling and Attention [online] available from: < [accessed 26 January 2011]. Jayashree Pakhare, Advantages and Disadvantages of the Internet [online] available from: < [accessed 15 March 2011]. Kathimerini.gr (2008, Ηνπι. 17), Καλάιη Δλεκέξσζεο ην Ίληεξλεη γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο Φεθνθφξνπο [online] Γηαζέζηκν ζην: < [πξφζβαζε 29 Φεβξνπαξίνπ 2011]. Microsoft research [online] available from: < TV-14-months/> [accessed 23 February 2011].Nikki Sandison, (08 April 2009), European internet consumption to overtake TV in 14 months, LONDON - The internet will overtake broadcast TV as Europe's most consumed form of media for the first time in June 2010 if current growth trends continue, according to MJ Schrader (n.d.), Types of Social Networking Sites [online] available from: < [accessed 10 April 2011]. Scott Nesbitt (2009), What is Microblogging? [online] available from: < [accessed 10 August 2011]. Shahizan Hassan and Feng Li (2001), Indentifying web usability criteria; The Scanmic Model, Research paper No.2001/3, Management Science Theory, Method & Practice, Strathclyde Business, School [online] available from: < [accessed 19 February 2011]. Tariq (2008, Nov. 11) Using Marketing to Run an Effective Political Campaign [online] available from: < [accessed 12 April 2011]. Vangie Beal (2007), Social Networking Sites [online] available from: < [accessed 05 April 2011]. 89

99 Πίνακασ Βιβλιογραφίασ Πεξηνδηθά Γηαλλά Π. & Λάππα Γ. (2005), Αθηέξσκα: Όςεηο ηεο Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο, Εεηήκαηα Δπηθνηλσλίαο, Σεχρνο 3, Δθδφζεηο Καζηαληψηε. Παπαραξίζε Ε. (2008), Εεηήκαηα Δπηθνηλσλίαο, Γηαδίθηπν θαη δεκφζηα ζθαίξα Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηνλ θπβεξλνρψξν - Παγθφζκηα δίθηπα ελεκέξσζεο θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή θ.α., Σεχρνο 7, Δθδφζεηο Καζηαληψηε. Άξζξα Βαλδψξνπ., ΒΖΜΑGAZINO, «Δθινγέο on-line», Κπξ. 06 Οθη Σδαζάο Γ. (2000) Σα Νέα 19 Φεβξνπαξίνπ 2000, ζει. 16. εκεηώζεηο Δξγαζίεο Φαζνπιάθε Μ. (2004), Ζ Γηαδηθηπαθή Δπηθνηλσλία Κφκκαηνο θαη Πνιηηηθή κέζα απφ ηηο Ηζηνζειίδεο ησλ θνκκάησλ, Δπηθνηλσλίαο & ΜΜΔ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Υαηξεηάθεο Μαλψιεο (2002), Πξνεθινγηθέο Δθζηξαηείεο: απφ ηελ ηειεφξαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή, πλνπηηθέο ζεκεηψζεηο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Υαηξεηάθεο Μαλψιεο (2002), «Πνιηηηθή Γηαθήκηζε», πλνπηηθέο εκεηψζεηο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 90

100 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 91

101 Παραρτιματα Παξάξηεκα Η Πίλαθεο Αμηνιόγεζεο Ηζηνζειίδσλ Διιήλσλ Βνπιεπηώλ 1. Βνπιεπηήο: Α' Αζήλαο - ΠΑΟΚ - Κψζηαο θαλδαιίδεο Ηζηνζειίδα: < 92

102 Παραρτιματα 2. Βνπιεπηήο: Α' ΑΘΖΝΑ - ΛΑΟ - Αζαλάζηνο Πιεχξεο Ηζηνζειίδα: < 93

103 Παραρτιματα 3. Βνπιεπηήο: Β' ΑΘΖΝΑ - ΠΑΟΚ - Αλδξέαο Λνβέξδνο Ηζηνζειίδα: < 94

104 Παραρτιματα 4. Βνπιεπηήο: Β' ΑΘΖΝΑ - ΝΓ - Άξεο ππιησηφπνπινο Ηζηνζειίδα: < 95

105 Παραρτιματα 5. Βνπιεπηήο: ΑΣΣΗΚΖ - ΝΓ - Γηψξγνο Βιάρνο Ηζηνζειίδα: < Μεηά ην άξρηθφ δείγκα ησλ 5 ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία δελ είλαη ζεκαληηθή ζηελ αμηνιφγεζε γηαηί πξφθεηηαη γηα ζειίδεο ελεξγψλ πνιηηηθψλ θαη φια φζα αλαθέξνληαη είλαη απηνλφεηα. Άξα ην εξγαιείν καο δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ πεξηιακβάλεη. Έηζη ινηπφλ επηιέμακε κία άιιε θαηεγνξία πνπ ιέγεηαη πξνζσπηθά ζρφιηα θαη εθηηκνχκε κε θιίκαθα 1-10 θαηά πφζνλ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ζρφιηα θαη αληηδξάζεηο ζηελ επηθαηξφηεηα φρη κέζσ δειηίσλ ηχπνπ θαη ζπλεληεχμεσλ ζηα κήληηα (ην νπνίν νλνκάδνπκε ζεζκηθή πιεξνθνξία) αιιά κέζσ blog, facebook, twitter ή πξνζσπηθψλ ζρνιίσλ ζηελ ηζηνζειίδα. 96

106 Παραρτιματα ΠΑΟΚ 1. Βνπιεπηήο: Α' ΑΘΖΝΑ - ΠΑΟΚ - Παληειήο Οηθνλφκνπ Ηζηνζειίδα: < 2. Βνπιεπηήο: Α' ΠΔΗΡΑΗΑ - ΠΑΟΚ - Γεκήηξεο Καξχδεο Ηζηνζειίδα: < 97

107 Παραρτιματα 3. Βνπιεπηήο: Α' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΠΑΟΚ - Δπάγγεινο Βεληδέινο Ηζηνζειίδα: < 4. Βνπιεπηήο: Β' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΠΑΟΚ - Βαζίιεο Γεξαλίδεο Ηζηνζειίδα: < 98

108 Παραρτιματα 5. Βνπιεπηήο: ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ - Μεζζελία - ΠΑΟΚ - Γεκήηξεο Κνπζειάο Ηζηνζειίδα: < 6. Βνπιεπηήο: ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ :- Αρατα - ΠΑΟΚ - Απφζηνινο Καηζηθάξαο - Ηζηνζειίδα: < 99

109 Παραρτιματα 7. Βνπιεπηήο: ΑΗΓΑΗΟ - Γσδεθάλεζα - ΠΑΟΚ - Γεκήηξεο Κξεκαζηηλφο Ηζηνζειίδα: < 8. Βνπιεπηήο: ΘΔΑΛΗΑ - Σξίθαια - ΠΑΟΚ - Υξήζηνο Υάτδνο Ηζηνζειίδα: < 100

110 Παραρτιματα 9. Βνπιεπηήο: ΛΑΚΧΝΗΑ - ΠΑΟΚ - Λεσλίδαο Γξεγνξάθνο Ηζηνζειίδα: < 10. Βνπιεπηήο: ΚΟΡΗΝΘΗΑ - ΠΑΟΚ - Πάλνο Μπεγιίηεο Ηζηνζειίδα: < 101

111 Παραρτιματα 11. Βνπιεπηήο: ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΟΚ - Μηράιεο Σηκνζίδεο Ηζηνζειίδα: < 12. Βνπιεπηήο: Α' ΑΘΖΝΑ - ΠΑΟΚ - Υξήζηνο Πξσηφπαπαο Ηζηνζειίδα: < 102

112 Παραρτιματα 13. Βνπιεπηήο: ΥΗΟ - ΠΑΟΚ - Διπίδα Σζνπξή Ηζηνζειίδα: < 14. Βνπιεπηήο: ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ - ΠΑΟΚ - Ζιίαο Καξαλίθαο Ηζηνζειίδα: < main.aspx> 103

113 Παραρτιματα 15. Βνπιεπηήο: ΘΔΑΛΗΑ - Λάξηζα - ΠΑΟΚ - Φίιηππνο αρηλίδεο Ηζηνζειίδα: < Βνπιεπηήο: ΘΡΑΚΖ - Αιεμαλδξνχπνιε - ΠΑΟΚ - Γηψξγνο Νηφιηνο Ηζηνζειίδα: < 104

114 Παραρτιματα 17. Βνπιεπηήο: ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - έξξεο - ΠΑΟΚ - Μάξθνο Μπφιαξεο Ηζηνζειίδα: < 18. Βνπιεπηήο: ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - Κνδάλε - ΠΑΟΚ - Πάξηο Κνπθνπιφπνπινο Ηζηνζειίδα: < 105

115 Παραρτιματα 19. Βνπιεπηήο: ΣΔΡΔΑ - Αηηνιναθαξλαλία - ΠΑΟΚ - Θάλνο Μσξατηεο Ηζηνζειίδα: < 20. Βνπιεπηήο: ΣΔΡΔΑ - Βνησηία - ΠΑΟΚ - Άξηα Αγάηζα Ηζηνζειίδα: < 106

116 Παραρτιματα 21. Βνπιεπηήο: ΚΡΖΣΖ - Υαληά - ΠΑΟΚ - Δπηχρεο Γακηαλάθεο Ηζηνζειίδα: < 22. Βνπιεπηήο: ΚΡΖΣΖ - Ζξάθιεην - ΠΑΟΚ - Κεγθέξνγινπ Βαζίιεο Ηζηνζειίδα: < 107

117 Παραρτιματα 23. Βνπιεπηήο: ΠΡΔΒΔΕΑ - ΠΑΟΚ - Βαγγέιεο Παπαρξήζηνο Ηζηνζειίδα: < 24. Βνπιεπηήο: ΚΡΖΣΖ - Ρέζπκλν - ΠΑΟΚ - Μαλψιεο Όζσλαο Ηζηνζειίδα: < 108

118 Παραρτιματα ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. Βνπιεπηήο: ΚΡΖΣΖ - Ρέζπκλν - ΝΓ - Όιγα Κεθαινγηάλλε Ηζηνζειίδα: < 2. Βνπιεπηήο: ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΝΓ - Κψζηαο Κφιιηαο Ηζηνζειίδα: < 109

119 Παραρτιματα 3. Βνπιεπηήο: Β' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΝΓ - Θφδσξνο Καξάνγινπ Ηζηνζειίδα: < 4. Βνπιεπηήο: ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ = Αρατα - ΝΓ - Μηράιεο Μπεθίξεο Ηζηνζειίδα: < 110

120 Παραρτιματα 5. Βνπιεπηήο: ΑΗΓΑΗΟ - Γσδεθάλεζα - ΝΓ - Μίθα Ηαηξίδε Ηζηνζειίδα: < 6. Βνπιεπηήο: ΘΔΑΛΗΑ - Σξίθαια - ΝΓ- Νίθνο Λέγθαο Ηζηνζειίδα: < 111

121 Παραρτιματα 7. Βνπιεπηήο: ΘΡΑΚΖ - Αιεμαλδξνχπνιε - ΝΓ - Αιέμαλδξνο Γεξκεληδφπνπινο Ηζηνζειίδα: < 8. Βνπιεπηήο: ΘΔΑΛΗΑ - Λάξηζα - ΝΓ - Μάμηκνο Υαξαθφπνπινο Ηζηνζειίδα: < 112

122 Παραρτιματα 9. Βνπιεπηήο: Β' ΠΔΗΡΑΗΑ - ΝΓ - Αλαζηάζηνο Νεξάληδεο Ηζηνζειίδα: < 10. Βνπιεπηήο: ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - έξξεο - ΝΓ - Θεφθηινο Λενληαξίδεο Ηζηνζειίδα: < 113

123 Παραρτιματα 11. Βνπιεπηήο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Κοηάνθ - ΝΔ - Γιώργοσ Καςαπίδθσ Ηζηνζειίδα: < 12. Βνπιεπηήο: ΥΗΟ ΝΓ - Μνπζνπξνχιεο Γεκεηξίνπ Κσλζηαληίλνο Ηζηνζειίδα: < 114

124 Παραρτιματα 13. Βνπιεπηήο: ΦΛΧΡΗΝΑ - ΝΓ - Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Ηζηνζειίδα: < 115

125 Παραρτιματα ΛΑΟ 1. Βνπιεπηήο: ΑΣΣΗΚΖ - ΛΑΟ - Μάθεο Βνξίδεο Ηζηνζειίδα: < 2. Βνπιεπηήο: ΜΑΓΝΖΗΑ - ΛΑΟ - Παχινο Μαξθάθεο Ηζηνζειίδα: < 116

126 Παραρτιματα ΤΡΙΖΑ 1. Βνπιεπηήο: Β' ΑΘΖΝΧΝ ΤΡΗΕΑ - Παπαδεκνχιεο Υξηζηφδνπινπ Γεκήηξηνο Ηζηνζειίδα: < 2. Βνπιεπηήο: Β' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΤΡΗΕΑ - Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ Γεσξγίνπ Δπαγγειία Ηζηνζειίδα: < 117

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΚΑΒΑΛΑ, 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα θζλαμε ςτο ςημείο αυτό να ευχαριςτήςουμε τον επιβλζποντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TO MARKETING PLAN ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BSB

TO MARKETING PLAN ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BSB ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Α.Σ.Ε.Ι.) ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ TO MARKETING PLAN ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BSB ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΒΑΡΔΛΟΠΟΥΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ.ΚΑΡΓΙΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 TO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσό