Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»"

Transcript

1 Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ/Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ Προϋπολογισμός: ,88 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15/01/2014 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 90

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 Γενικές Προδιαγραφές Συστήματος C3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ C3.2.1 Διαχείριση ΕΛΚΕ C3.2.2 Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων C Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων - [ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ] C Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων - [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ] 46 C3.2.3 Διαχείριση Έργων C Διαχείριση Έργων - [ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ] C Διαχείριση Έργων - [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ] C3.2.4 Διαχείριση Προμηθειών C Διαχείριση Προμηθειών - [ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ] C Διαχείριση Προμηθειών - [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ] C3.2.5 Διαχείριση Προσωπικού C Διαχείριση Προσωπικού - [ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ] C Διαχείριση Προσωπικού - [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ] C3.3 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων C3.4 Εκπαίδευση Τεκμηρίωση Πιλοτική Λειτουργία C3.5 Παραγωγική λειτουργία Εγγύηση Τεχνική Υποστήριξη C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Έτοιμο Λογισμικό C4.1.2 Υλοποίηση λειτουργικοτήτων (βλ. C3.2) C4.1.3 Υπηρεσίες μετάπτωσης και προετοιμασίας (βλ. C 3.3) C4.1.4 Άλλες δαπάνες C4.2 Εκπαίδευση - τεκμηρίωση πιλοτική λειτουργία C4.2.1 Εκπαίδευση - τεκμηρίωση πιλοτική λειτουργία (βλ. C3.4) C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Σελίδα 2 από 90

3 C4.4 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο C4.4.1 Σχέδιο Σύμβασης Σελίδα 3 από 90

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 4 από 90

5 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 90

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 90

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 90

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Σελίδα 8 από 90

9 Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 90

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Φορέα Λειτουργίας Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 90

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 90

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Φορέα Λειτουργίας Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 12 από 90

13 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 90

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 90

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 90

16 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Γενικές Προδιαγραφές Συστήματος Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Λόγω της υφιστάμενης υποδομής και της δεδομένης τεχνογνωσίας του προσωπικού του Ιδρύματος, το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό που θα υποδειχθεί από το Φορέα. Το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από μοντέλα και κατασκευαστές εξοπλισμού εξυπηρετητών (servers) Δομή 2. Δυνατότητα Διασύνδεσης με άλλες εφαρμογές 3. Αναλυτική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 4. Αναλυτική Περιγραφή Τεχνολογιών και Διαδικασιών Ασφάλειας 5. Αναλυτική καταγραφή συμβάντων που περιλαμβάνει στοιχεία ενέργειας, χρονική σήμανση και στοιχεία χρήστη Άδειες χρήσης 6. Αριθμός συνολικών αδειών Οικονομικής Διαχείρισης 7. Αριθμός συνολικών αδειών Διαχείρισης Προμηθειών 8. Αριθμός συνολικών αδειών Διαχείρισης Έργων 9. Αριθμός συνολικών αδειών Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 10. Αριθμός συνολικών αδειών Διαχείρισης Προσωπικού 11. Υποσύστημα Διασυνδεσιμότητας για την επικοινωνία των προσφερόμενων εφαρμογών με τρίτες που θα αναπτύξει το ίδιο το Ίδρυμα μέσω Web Services, XML, SMTP, κλπ. Σελίδα 16 από 90 Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα

17 Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τυπικά χαρακτηριστικά 12. Πλήρες Εξελληνισμένο περιβάλλον κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς 13. Υποστήριξη ασφάλειας συναλλαγών μέσω Internet (να περιγραφεί αναλυτικά) 14. Για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται πάνω από το διαδίκτυο, η πρόσβαση των χρηστών θα γίνεται μέσω απλών προσωπικών υπολογιστών, εφοδιασμένων με web browsers (κατ ελάχιστο Microsoft Internet Exlporer, Netscape Navigator, Μozilla Firefox, Safari, Opera) και λειτουργικό Windows, Solaris, MacOS, Unix, Linux. 15. Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα υλοποίησης για διαδικτυακά συστήματα, για προσβασιμότητα του διαδικτύου και διεθνή μορφότυπα κωδικοποίησης, & πλήρης υποστήριξη UNICODE 16. Επεκτασιμότητα & προσαρμοστικότητα των συνθετικών του συστήματος 17. Προστασία των διαδικασιών και δεδομένων από μη αρμόδιους χρήστες 18. Ενιαία Σχεδίαση σε όλα τα επίπεδα της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των υποσυστημάτων, έτσι ώστε κάθε πληροφορία να είναι καταχωρημένη μία και μόνο φορά. Υλοποίηση σε γραφικό περιβάλλον, με έμφαση στα εξής: σχεδιαστική ομοιομορφία & συνέπεια των διεπαφών φιλικότητα προς τον χρήστη και εργονομία 19. Το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη πρέπει να είναι εύχρηστο και ελεγχόμενο μέσω μιας σειράς δομημένων μεθόδων προσπέλασης (π.χ. δομημένα μενού επιλογών), επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία για την οποία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος. Ακόμη, πρέπει να είναι ευέλικτο, ικανό να υποστηρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιβάλλοντος εργασίας και χώρου. Να περιγραφεί πλήρως η εργονομία του συστήματος Σελίδα 17 από 90 NAI NAI

18 Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20. Κατά την εισαγωγή και διόρθωση τιμών στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα για: επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, διαγραφή περιεχομένου, μετακίνηση σε επόμενο και προηγούμενο πεδίο καθώς και αναίρεση τροποποιήσεων 21. Σε όλα τα πεδία με περιεχόμενο τιμές από συγκεκριμένο σύνολο να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της τιμής από λίστα 22. Σε όλα τα πεδία με περιεχόμενο τιμές που αναφέρονται σε άλλο πίνακα να είναι δυνατή η επιλογή από κατάλογο στον οποίο γίνεται η αναζήτηση με κριτήρια 23. Προκαθορισμένες τιμές πεδίων και αυτόματη προ-συμπλήρωση των πεδίων, εφόσον είναι δυνατή, βάσει των λοιπών στοιχείων με δυνατότητα διόρθωσης 24. Έλεγχος ορθότητας τιμών (τύπος δεδομένων, εκτός ορίων, ασυμφωνία) κατά την πληκτρολόγηση 25. Πληροφοριακό υλικό επεξήγησης λειτουργιών και περιεχομένου πεδίων στα ελληνικά διαθέσιμο κατά την χρήση 26. Ευχρηστία και Γραφικό περιβάλλον. Μετάβαση από ένα σημείο της εφαρμογής σε οποιαδήποτε άλλο με τις ελάχιστες κινήσεις 27. Παροχή βοήθειας με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη Απαιτήσεις Ασφάλειας 28. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει συνοπτικά τη μεθοδολογία κάλυψης των παρακάτω βασικών αρχών ασφαλείας δεδομένων που θα υλοποιήσει: Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων. Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η διασφάλιση της μη-εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Ακεραιότητα (integrity): διασφάλιση της μηεξουσιοδοτημένης Σελίδα 18 από 90

19 Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τροποποίησης των δεδομένων. Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή. 29. Ορισμός ασφάλειας επιπέδου εφαρμογής, δηλαδή ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη και ανά αντικείμενο της εφαρμογής (φόρμες, reports, κλπ). Να περιγραφεί 30. Πλήρης συλλειτουργία του συστήματος ασφάλειας εφαρμογής με την ασφάλεια πρόσβασης στο database server & στο λειτουργικό σύστημα (π.χ. με τη δημιουργία χρήστη εφαρμογής να δημιουργείται χρήστης και στο server) Διαλειτουργικότητα 31. Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων 32. Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα 33. Κάλυψη των προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας µε άλλα συστήματα του Δημοσίου Τομέα, όπως περιγράφονται στη διακήρυξη και ειδικότερα συμφωνία με: προδιαγραφές του Ελληνικού Π Η τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας με την πύλη ΕΡΜΗΣ επικοινωνία με το ΠΣ Διαύγεια Β) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ WEB SERVICES ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γενικές προδιαγραφές 1. Η πλατφόρμα διασυνδεσιμότητας να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες βασισμένες σε web services και να δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε Σελίδα 19 από 90

20 Β) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ WEB SERVICES ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ όλα τα γνωστά περιβάλλοντα ανάπτυξης συστημάτων. 2. Υποστήριξη διαχείρισης οποιουδήποτε δεδομένου για διάβασμα, εισαγωγή, διαγραφή και μεταβολή, μέσω ενσωματωμένης λειτουργικότητας του Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server) της εφαρμογής 3. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να αναπτυχθούν από το Ίδρυμα με Web Services. Διασυνδεσιμότητα 4. Τα interfaces για συστήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο SMTP/MIME για μεταφορά μηνυμάτων (message transport) και το POP3 ή IMAP για την ανεύρεση/ανάκληση θυρίδων (mailbox retrieval). Το S/MIME V3 πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των μηνυμάτων εκτός και εάν υπάρχουν άλλες ειδικές κυβερνητικές απαιτήσεις ασφαλείας. 5. Υπηρεσίες βασισμένες στο Web θα πρέπει να υλοποιούνται με το πρωτόκολλο SOAP, το πρότυπο καταλόγου UDDI και το πρότυπο περιγραφής υπηρεσιών WSDL. 6. XML και XML schemas για ολοκλήρωση δεδομένων 7. XSL για μετασχηματισμό δεδομένων (Data Transformation) 8. Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web Consortium (W3C Τα συστήματα πληροφορικής του Δημοσίου θα πρέπει να βασίζονται στις σχετικές προδιαγραφές του W3C. Να αποφευχθεί η χρήση επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C ειδικά σε σημεία που αφορούν στη διαλειτουργικότητα. Σελίδα 20 από 90

21 C3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ C3.2.1 Διαχείριση ΕΛΚΕ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Σύστημα Οικονομικών Υποθέσεων Υπο-περιοχή λογιστικής οικονομικής διαχείρισης και Υπο-περιοχή Μισθοδοσίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων (C ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων (C ). 2. Σύστημα Διαχείρισης έργων ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων (C ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων (C ). 3. Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων(c ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων(c ). 4. Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων(c ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις των επόμενων παραγράφων(c ). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σελίδα 21 από 90

22 C3.2.2 Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων C ιαχείριση Οικονοµικών Υποθέσεων - [ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ] Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στοιχεία ταυτότητας του υποσυστήματος 1. Ταυτότητα προσφερόμενου λογισμικού: Επωνυμία κα Εμπορική ονομασία, Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού 2. Εφαρμογές που συμπεριλαμβάνονται στο προσφερόμενο λογισμικό: Να αναφερθούν αναλυτικά οι εφαρμογές του υποσυστήματος που εντάσσονται στην προσφορά του αναδόχου Γενικά Στοιχεία του υποσυστήματος 3. Ταυτόχρονη λειτουργία Να καλύπτει ταυτόχρονα και τα τρία απαιτούμενα λογιστικά σχέδια: Γενική, Αναλυτική και Δημόσια Λογιστική. Τα λογιστικά σχέδια να συνυπάρχουν αλλά να μπορούν να λειτουργούν και αυτόνομα. 4. Επικοινωνία με τον χρήστη Το περιβάλλον εργασίας και η επικοινωνία με τον χρήστη, θα είναι σύμφωνα με την Δημόσια λογιστική (Με την οποία και είναι εξοικειωμένο το προσωπικό). 5. Άρθρα ενημέρωσης λογαριασμών Τα άρθρα ενημέρωσης των Λογαριασμών Τάξεως, της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής, να παράγονται αυτόματα, από την καθημερινή κίνηση και την κίνηση των παραστατικών πάσης φύσεως (Είτε αυτά εκδίδονται μηχανογραφικά, είτε λαμβάνονται από τρίτους). Αποκλείονται ρητά περιπτώσεις λειτουργίας δύο ή τριών εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών, όπως επίσης αποκλείονται περιπτώσεις batch ή με «γέφυρες», ενημερώσεις μεταξύ των λογιστικών σχεδίων. 6. Καθορισμός λογιστικών άρθρων Να υπάρχει δυνατότητα (μέσω της παραμετροποίησης), καθορισμού των άρθρων που παράγονται από τα παραστατικά. Διαχείριση Προϋπολογισμού 7. Ευρετήριο κωδικών αριθμών προϋπολογισμού όπου θα εμφανίζονται τουλάχιστον: Ο κωδικός αριθμός Σελίδα 22 από 90

23 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ «απλογραφικού», ο αντίστοιχος λογαριασμός τάξεως, η περιγραφή και τα ποσά: προϋπολογισθέντα, εγκριθέντα, δεσμευθέντα, ενταλθέντα, πληρωθέντα κλπ. Δυνατότητα πολλαπλών ταξινομήσεων με βάση τα παραπάνω πεδία και άμεση μετάβαση στην οθόνη επεξεργασίας κατάρτισης και εμφάνισης των στοιχείων παρακολούθησης της κίνησης του κωδικού. 8. Τήρηση καρτέλας Κ.Α. όπου θα εμφανίζονται τουλάχιστον : Τα ποσά εκτέλεσης του τρέχοντος έτους (πρόταση, έγκριση, ποσοστό διάθεσης, ποσό διάθεσης, αναμορφώσεις, διαμορφωμένος, δεσμευθέντα, τιμολογηθέντα, ενταλθέντα, πληρωθέντα, προπληρωθέντα) Τα υπόλοιπα εκτέλεσης (δεσμευθέντα, τιμολογηθέντα, ενταλθέντα, πληρωθέντα) ως προς τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό. Προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. Προϋπολογιστικά στοιχεία (εκτιμήσεις) επόμενων οικονομικών ετών. Οι κινήσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού με δυνατότητα επιλογής τύπου κινήσεων και ημερολογιακού διαστήματος (από- έως) 9. Δυνατότητα επιβολής ποσοστού διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού με το οποίο ορίζεται το ανώτατο όριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά χρονική περίοδο. Το ποσοστό διάθεσης να ορίζεται ανά Κ.Α. ή ομάδα Κ.Α. 10. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, με δυνατότητες: Αυτόματης μεταφοράς ποσών (προϋπολογιστικών ή/και απολογιστικών) από προηγούμενα οικονομικά έτη. Δημιουργίας προϋπολογισμού επόμενων ετών(τριετίας). Καταχώρηση των εισηγήσεων (Φύλλων αιτιολόγησης). Καταχώρηση των λογαριασμών τάξεως και του αντίστοιχου κωδικού αριθμού «απλογραφικού» Αυτόματη μεταφορά των προτεινόμενων ποσών στα εγκριθέντα Συγκέντρωσης των στοιχείων του Σελίδα 23 από 90

24 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ προϋπολογισμού σε συγκεντρωτικά επίπεδα. Αυτόματη οριστικοποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση, με αυτόματη δημιουργία του άρθρου έγκρισης του προϋπολογισμού. 11. Δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών μεθόδων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Οι αναμορφώσεις θα γίνονται είτε με αύξηση των εσόδων και ταυτόχρονη αύξηση των εξόδων μέσω του αποθεματικού, είτε με μεταφορά ποσών από κωδικούς εξόδων σε άλλους κωδικούς εξόδων μέσω του αποθεματικού. Σε κάθε περίπτωση να προκαλεί αυτόματα τα αντίστοιχα λογιστικά άρθρα και να ενημερώνει τους λογαριασμού Δ. Λ. 12. Δυνατότητα καθορισμού της οργανωτικής και ιεραρχικής δομής του προϋπολογισμού (π.χ. τομείς, φορείς, κέντρα εξόδων / εσόδων). 13. Δυνατότητα δενδροειδούς ανάπτυξης του οργανογράμματος του οργανισμού. 14. Δυνατότητα επιλεκτικής διασύνδεσης μεταξύ των στοιχείων του οργανογράμματος και των Κ.Α. 15. Δυνατότητα κατάρτισης αλλά και παρακολούθησης του προϋπολογισμού σε επίπεδο στοιχείου του οργανογράμματος ανάλογα με τους Κ.Α. με τους οποίους έχει διασυνδεθεί. 16. Δυνατότητα κατανομής ποσού στον κάθε Κ.Α. ανά στοιχείο του οργανογράμματος. 17. Δυνατότητα προκαθορισμού των ειδικών ταμειακών κατηγοριών ή χρηματοδοτήσεων σε κάθε κ. α. 18. Δυνατότητα προκαθορισμού άλλων ειδικών χαρακτηριστικών σε κάθε Κ.Α. (κατηγορίαυποκατηγορία, ομάδα κλπ). Τα ειδικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ορίζονται από παραμετρικούς πίνακες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.) 19. Δυνατότητα παρακολούθησης κατάστασης προϋπολογισμού ανά πάσα στιγμή. Με την πραγματοποίηση κάθε είδους κίνηση που επηρεάζει την υλοποίηση του προϋπολογισμού: Δέσμευση, λήψη παραστατικού στοιχείου, έκδοση εντάλματος, πληρωμή, βεβαίωση, είσπραξη κλπ, να ενημερώνεται αυτόματα ο Σελίδα 24 από 90

25 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ αντίστοιχος κ. α. Τα προοδευτικά στοιχεία κίνησης να εμφανίζονται άμεσα σε μία οθόνη συνολικής παρακολούθησης του προϋπολογισμού. 20. Δυνατότητα ελέγχου σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ σε κάθε στάδιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 21. Δυνατότητα παρακολούθησης των αναλήψεων και των επιμερισμών πιστώσεων. 22. Να διαθέτει εργαλείο παραγωγής στατιστικών και απολογιστικών καταστάσεων 23. Δυνατότητα ποικιλίας εκτυπώσεων όπως (ενδεικτικά): Σχέδια προϋπολογισμών προς έγκριση εισηγητική προϋπολογισμού Αναλυτικοί ή συγκεντρωτικοί προϋπολογισμοί ανά φορέα, τομέα, κέντρο εξόδου / εσόδου, έργο κλπ Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί Αναμορφώσεις προϋπολογισμών Στοιχεία προδεσμεύσεων, δεσμεύσεων, αναλήψεων, επιμερισμών και αναμορφώσεων προϋπολογισμού Καταστάσεις αποκλίσεων προϋπολογιστικών στοιχείων από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα / έξοδα Καταστάσεις κλεισίματος του οικονομικού έτους. Τουλάχιστον όσες προβλέπονται από το Δημόσιο Λογιστικό Περιοδικές καταστάσεις πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων Διαχείριση Εσόδων 24. Διαχείριση όλων των απαιτήσεων, είτε πρόκειται για κρατικές πιστώσεις είτε επιπρόσθετους πόρους από βεβαιωμένα έσοδα. 25. Τήρηση μητρώου οφειλετών το οποίο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτότητας και συναλλαγών όπως :. Επωνυμία Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. Επάγγελμα Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών (Τράπεζα, Αριθμός λογαριασμού, IBAN) Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Σελίδα 25 από 90

26 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τηλέφωνα κλπ) Στοιχεία εκπροσώπησης (Νόμιμος εκπρόσωπος, ΦΕΚ, κλπ) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στοιχεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Συγκεντρωτική και αναλυτική καρτέλα χρεωπιστώσεων οφειλέτη. Αναλυτική καρτέλα οφειλέτη με δυνατότητα εμφάνισης οφειλών ανά οικονομική χρήση ή/και κατάσταση (βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα, ανείσπρακτα κλπ). 26. Δυνατότητα κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης οφειλετών. 27. Πλήρη τήρηση και διαχείριση καρτέλας χρεωπιστώσεων υπόχρεων όπου θα εμφανίζονται κάθε είδους απαιτήσεις. Η καρτέλα θα ενημερώνεται αυτόματα με κάθε κίνηση και θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη είτε για απλή πληροφόρηση είτε κατά τα διάρκεια των προβλεπόμενων ενεργειών. Π.χ. στην φάση έκδοσης των διπλοτύπων είσπραξης. 28. Δυνατότητα ελέγχου οφειλών για την έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας 29. Δυνατότητα αναζήτησης εισπράξεων με διάφορα κριτήρια. 30. Παρακολούθηση όλων των φάσεων και των διαδικασιών είσπραξης είτε από παραστατικό εσόδου, είτε από παραστατικό εσόδου, είτε από βεβαίωση οίκοθεν, είτε από χρηματικό κατάλογο. Πλήρη τήρηση και ενημέρωση των υπολοίπων σε κάθε φάση. Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των οικείων λογαριασμών, με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας: Βεβαίωση, υπολογισμό προσαύξησης, έκδοση διπλοτύπου, γραμμάτιο είσπραξης κλπ. 31. Ορισμός και διαχείριση παραστατικού εσόδου μέσου του οποίου θα καταχωρούνται οι κρατικές πιστώσεις και τα λοιπά έσοδα. 32. Κατά την καταχώρηση παραστατικού εσόδου να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με έργο ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η καρτέλα των πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων του έργου. 33. Δυνατότητα έκδοσης παραστατικού εσόδου με περισσότερους από έναν κωδικό. Σελίδα 26 από 90

27 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 34. Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού κρατήσεων σε γραμμάτιο είσπραξης. 35. Δυνατότητα αυτόματης απόδοσης κρατήσεων εσόδων. 36. Δυνατότητα ορισμού ακυρωτικού Γραμματίου Είσπραξης Διαχείριση Εξόδων 37. Τήρηση μητρώου δικαιούχων το οποίο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτότητας και συναλλαγών όπως: Επωνυμία Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. Επάγγελμα Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών (Τράπεζα, Αριθμός λογαριασμού, IBAN) Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ) Στοιχεία εκπροσώπησης (Νόμιμος εκπρόσωπος, ΦΕΚ, κλπ) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στοιχεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Συγκεντρωτική και αναλυτική καρτέλα χρεωπιστώσεων οφειλέτη. Αναλυτική καρτέλα οφειλέτη με δυνατότητα εμφάνισης παραστατικών ανά οικονομική χρήση ή/και κατάσταση (ενταλματοποιημένα, μη ενταλματοποιημένα, πληρωθέντα, απλήρωτα, κλπ). 38. Δυνατότητα κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης δικαιούχων.(προμηθευτές εσωτερικού ή εξωτερικού κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών, μελετητές, εργολήπτες, στελέχη, δικαιούχοι επιδομάτων και επιχορηγήσεων, κλπ). 39. Πλήρη τήρηση και διαχείριση καρτέλας χρεοπιστώσεων δικαιούχων όπου θα εμφανίζονται κάθε είδους υποχρεώσεις. Η καρτέλα θα ενημερώνεται αυτόματα με κάθε κίνηση και θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη είτε για απλή πληροφόρηση είτε κατά τα διάρκεια των προβλεπόμενων ενεργειών. Π.χ. στην φάση έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 40. Τήρηση αρχείου συμβάσεων και παραστατικών του δικαιούχου τα οποία έχουν εκχωρηθεί. 41. Τήρηση μητρώου υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής το οποίο Σελίδα 27 από 90

28 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτότητας και συναλλαγών. 42. Τήρηση μητρώου υπολόγων παγίας προκαταβολής το οποίο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτότητας και συναλλαγών 43. Παρακολούθηση όλων των φάσεων και των διαδικασιών πραγματοποίησης εξόδων. Πλήρη τήρηση και ενημέρωση των υπολοίπων σε κάθε φάση. Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των οικείων λογαριασμών, με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας: Δέσμευση, Παραστατικό εξόδου, Ένταλμα, Πληρωμή κλπ. 44. Δυνατότητα συλλογής αιτημάτων για την πραγματοποίηση δαπανών όπου καταγράφονται τουλάχιστον : Ημερομηνία υποβολής και Αριθμός Πρωτοκόλλου Στοιχεία αιτούντος Αιτιολογία Κ.Α. Εξόδου & Ποσό Έργο 45. Καταγραφή κατάστασης (υποβολή, έλεγχος, έγκριση, δέσμευση κλπ) αξιολόγησης των αιτημάτων αίτησης 46. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης για αιτήματα που έχουν λάβει έγκριση. 47. Ευρετήριο αιτημάτων με δυνατότητα πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης (ημερολογιακά, αιτούντα, αριθμό κλπ) 48. Έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 113) 49. Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων αναλυτικά και συγκεντρωτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ Το μητρώο ενημερώνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας : Δέσμευση, καταχώρηση παραστατικού, ενταλματοποίηση, πληρωμή κλπ 50. Τήρηση και εκτύπωση Βιβλίου Αναλαμβανομένων Υποχρεώσεων με χρήση πολλαπλών κριτηρίων επιλογής (από Κ.Α. έως Κ.Α., ημερολογιακά, τμήμα οργανογράμματος, Αριθμό Δέσμευση ς (από.. έως..) 51. Δυνατότητα δημιουργίας δέσμευσης πιστώσεων για κάθε αντίστοιχο κέντρο Σελίδα 28 από 90

29 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ εξόδων φορέων / έργων με βάση το ποσό της ατομικής απαίτησης πληρωμής. 52. Δυνατότητα διασύνδεσης Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης με έργο ή/και σύμβαση. 53. Δυνατότητα καταχώρησης τουλάχιστον των παρακάτω στοιχείων ανά Δέσμευση : Αριθμός (αποδίδεται αυτόματα) Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης & έγκρισης Αιτιολογία Ημερομηνία λήξης ΧΕΠ εφόσον αφορά δαπάνη η οποία θα εκτελεστεί μέσω ΧΕΠ. Ταμειακή κατηγορία & Χρηματοδότηση 54. Δυνατότητα ταυτόχρονης δέσμευσης πολλών κωδικών προϋπολογισμού σε μία απόφαση. 55. Δυνατότητα ελέγχου των υπερβάσεων με απαγόρευση η απλή προειδοποίηση στην φάση της καταχώρησης του ποσού της δέσμευσης 56. Δυνατότητα ολικής ανάκλησης της δέσμευσης με ταυτόχρονη δημιουργία των απαιτούμενων λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των λογαριασμών. 57. Δυνατότητα τήρησης καρτελών ανά δέσμευση και παρακολούθησης των υπολοίπων των δεσμεύσεων σε κάθε φάση (Παραστατικά εξόδων ανά δέσμευση, εντάλματα ανά δέσμευση και πληρωμές ανά δέσμευση). 58. Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού τύπων παραστατικών Γ.Λ. (π.χ. παραστατικά δαπανών, αγορών, παγίων) 59. Δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων παραστατικών Γενικής Λογιστικής στα οποία ορίζονται τουλάχιστον : Ο τύπος παραστατικού Ο δικαιούχος Οι κρατήσεις Οι Κ.Α. Εξόδου 60. Δυνατότητα ομαδοποίησης και ταξινόμησης των απαιτήσεων πληρωμής με πολλαπλούς τρόπους: Κατά ημερομηνία, κατά τύπο, κατά δικαιούχο, κατά ομάδα δικαιούχων κλπ. 61. Δυνατότητα τήρησης τυπικών όρων πληρωμής, δηλαδή καθορισμού των κρατήσεων που επιβάλλονται σε κάθε Σελίδα 29 από 90

30 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ περίπτωση πληρωμής, ώστε αυτές να υπολογίζονται αυτόματα. Ο διαχειριστής του υποσυστήματος, να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει σε ποια φάση θα γίνεται η επιβολή των κρατήσεων και η λογιστικοποίησή τους. Π.χ. Είτε με την καταχώρηση των παραστατικών, είτε με την πληρωμή. 62. Δυνατότητα ελέγχου για την ύπαρξη επαρκούς πιστώσεως στην αντίστοιχη δέσμευση, πριν την αποδοχή καταχώρησης χρηματικού ποσού σε παραστατικό εξόδου. 63. Δυνατότητα καταχώρησης παραστατικού με πολλούς Κ.Α. και διασύνδεση με πολλές Ε.Α.Δ. 64. Δυνατότητα αλλαγής του Κωδικού Γενικής Λογιστικής στην γραμμή του παραστατικού 65. Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού τύπου κρατήσεων ανά γραμμή του παραστατικού 66. Δυνατότητα καταχώρησης παραστατικού εξόδου εις απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 67. Δυνατότητα καθορισμού του κωδικού έργου ή της αντίστοιχης προμήθειας, ώστε να ενημερωθεί αυτόματα η χρηματοοικονομική εικόνα του έργου στη συνέχεια: Καρτέλες κίνησης παραστατικών, ενταλμάτων και πληρωμών ανά έργο, στο υποσύστημα παρακολούθησης έργων. 68. Δυνατότητα διασύνδεσης των γραμμών του παραστατικού με διαφορετικά έργα. 69. Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού κρατήσεων και φόρου με την καταχώρηση του παραστατικού. 70. Τήρηση αναλυτικής καρτέλας για κάθε κράτηση και φόρο. 71. Δυνατότητα διαγραφής ή μεταβολής των παραστατικών εξόδων και μεταβολής των αρχικών δεσμεύσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα. 72. Αυτόματη δημιουργία Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής(Δ.Σ.Ε.) με την καταχώρηση του παραστατικού. Προβολή του Δ.Σ.Ε. μέσα από το παραστατικό. 73. Δυνατότητα προβολής σχετιζόμενης ΕΑΔ, Δ.Σ.Ε., Κατάστασης Δαπάνης, Εντάλματος μέσα από το παραστατικό. 74. Δυνατότητα επιλογής πρότυπων εκτυπώσεων σε μορφή.doc ως συνοδευτικά του παραστατικού. Σελίδα 30 από 90

31 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 75. Διαδικασία παρακολούθησης παραστατικών τα οποία έχουν εκχωρηθεί. 76. Δυνατότητα δημιουργίας Κατάστασης Δαπάνης Παραστατικών. Δημιουργείται πριν από την φάση της ενταλματοποίησης. Η Κατάσταση Δαπάνης : Λαμβάνει αυτόματα αύξουσα αρίθμηση Δημιουργείται με επιλογή ήδη καταχωρημένων στο σύστημα παραστατικών Συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Διασυνδέεται κατ επιλογή του χρήστη με Τράπεζα και Τραπεζικό Λογαριασμό. 77. Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών τύπων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένη η διαδικασία έκδοσης. Σε κάθε τύπο χρηματικού εντάλματος να καθορίζονται κυρίως: Η δυνατότητα σειρών και η αρίθμηση και αν είναι ή όχι αυτόματη. Τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται ως συνοδευτικά του εντάλματος, ποια από αυτά θα εκτυπώνονται αυτόματα μαζί με το ένταλμα και με ποιες φόρμες εκτύπωσης. Η τράπεζα και ο τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο θα εκδοθεί η εξοφλητική επιταγή. 78. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας χρηματικού εντάλματος, είτε με βάση ένα συγκεκριμένο παραστατικό εξόδου, είτε με επιλογή περισσοτέρων του ενός από τον χρήστη. Δηλαδή, πολλά παραστατικά εξόδου ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων να γίνουν αυτόματα ένα ένταλμα. 79. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας χρηματικού εντάλματος με μετασχηματισμό εκκαθαρισμένης Κατάστασης Δαπάνης. 80. Δυνατότητα καθορισμού της ειδικής ταμειακής κατηγορίας από την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξόφληση και δυνατότητα καθορισμού της συγκεκριμένης χρηματοδότησης που αφορά το έξοδο. Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών καρτελών και υπολοίπων των ταμειακών κατηγοριών και των χρηματοδοτήσεων. 81. Δυνατότητα έκδοσης εντάλματος σε δικαιούχο διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής. 82. Δυνατότητα καταχώρησης και έκδοσης Σελίδα 31 από 90

32 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και πλήρη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ. 83. Παρακολούθηση της διαδικασίας αποστολής των χρηματικών ενταλμάτων στον Επίτροπο προς θεώρηση. 84. Εντάλματα που επιστρέφουν θεωρημένα να χαρακτηρίζονται ως πληρωτέα. 85. Δυνατότητα επανυποβολής ενταλμάτων τα οποία δεν θεωρήθηκαν. 86. Δυνατότητα διαγραφής ή μεταβολής καταχωρημένου χρηματικού εντάλματος μόνον εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή. Δυνατότητα ακύρωσης του χρηματικού εντάλματος, με έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, με αυτόματη δημιουργία των λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των λογαριασμών (αντιλογισμός). 87. Αυτόματη εφαρμογή των πληρωμών στα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα, είτε με βάση ένα χρηματικό ένταλμα, είτε με βάση περισσότερα του ενός. Π.χ. Εξόφληση πολλών ενταλμάτων ενός δικαιούχου σε μία πληρωμή. 88. Δυνατότητα πληρωμών με όλους τους δυνατούς τρόπους: Μετρητά, με έκδοση επιταγών, με έμβασμα, Τραπεζική εντολή 89. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ταμείων. 90. Πλήρη δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων επιταγών και δυνατότητα ακύρωσης επιταγών. 91. Δυνατότητα ενημέρωσης ενδιάμεσων λογαριασμών / κέντρων εξόδων / κέντρων κόστους κατά την έκδοση των επιταγών και ενημέρωση των πραγματικών λογαριασμών / κέντρων εξόδων / κέντρων κόστους κατά την εξόφληση των επιταγών. 92. Δυνατότητα συμφωνίας επιταγών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών με τις αντίστοιχες κινήσεις με ειδική διαδικασία εξόφλησης. Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης με ηλεκτρονικό αρχείο εφόσον παρέχεται από την τις τράπεζες. 93. Αυτόματη χρέωση των κέντρων εξόδων και των κέντρων κόστους και δημιουργία λογιστικών εγγραφών τόσο της γενικής και αναλυτικής λογιστικής, όσο και των Σελίδα 32 από 90

33 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λογαριασμών τάξεως. 94. Δυνατότητα αναλυτικής ή συγκεντρωτικής απόδοσης κρατήσεων με βάση τις πληρωμές, καθώς και δυνατότητα συγκεντρωτικής απόδοσης κρατήσεων ανά ταμείο ή οργανισμό. 95. Δυνατότητα απόδοσης των κρατήσεων είτε με βάση την ημερομηνία πληρωμών, είτε με βάση την ημερομηνία παράδοσης των επιταγών, είτε με βάση την ημερομηνία θεώρησης από τον επίτροπο, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζει κάθε φορά ο χρήστης. 96. Δυνατότητα διαχωρισμού των κρατήσεων προμηθειών και δυνατότητα έκδοσης των ειδικών καταστάσεων υποβολής των κρατήσεων προμηθειών στην οικεία Δ.Ο.Υ. 97. Δυνατότητα ποικιλίας εκτυπώσεων όπως (ενδεικτικά): Καταστάσεις με στοιχεία δικαιούχων και λοιπών παραμετρικών στοιχείων με διάφορα κριτήρια επιλογής Απαιτήσεις πληρωμής με διάφορα κριτήρια επιλογής Καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων Χρηματικά εντάλματα Ειδοποιητήρια καταβολής της πληρωμής στους δικαιούχους Καταστάσεις πληρωμών και αποδοτέων κρατήσεων Καταστάσεις ακυρωμένων απαιτήσεων πληρωμής, ακυρωμένων εκκαθαρισμένων απαιτήσεων και ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων Δεσμευμένες πληρωμές Καταστάσεις μεταφοράς μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που έχουν εκδοθεί Καταστάσεις ακυρωμένων μεταφορών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ή ακυρωμένων επιταγών Καταστάσεις ανεξόφλητων υποχρεώσεων Καταστάσεις ιστορικότητας δικαιούχων Καταστάσεις ελέγχου για απαιτήσεις πληρωμής, χρηματικά εντάλματα και πληρωμές Ισοζύγια λογαριασμών πληρωτέων Εκτυπώσεις ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των προδεσμεύσεων / δεσμεύσεων Εκτυπώσεις χρονολόγησης υποχρεώσεων Σελίδα 33 από 90

34 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γενικές εκτυπώσεις με βάση την κατάσταση (status) των απαιτήσεων πληρωμής, των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων, των χρηματικών ενταλμάτων και των πληρωμών Εκτύπωση βιβλίου επιταγών Εκτύπωση βιβλίου υπολόγων. Διαχείριση Κεφαλαίων 98. Πλήρη δυνατότητα ορισμού και παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών και αξιόγραφων, με αυτόματη δημιουργία των αντίστοιχων λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των λογαριασμών, σε κάθε φάση. Καταθέσεις, αναλήψεις, εξοφλήσεις κλπ. 99. Δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών (πίστωση λογαριασμών δικαιούχων) ή έκδοση και εκτύπωση επιταγών, με βάση τις πληρωμές ή τις αποδοτέες κρατήσεις και τους όρους πληρωμής Διαχείριση των χρηματικών κεφαλαίων, τα τρέχοντα ταμειακά υπόλοιπα και τις τρέχουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Δυνατότητα παρακολούθησης των τραπεζικών υπολοίπων και δυνατότητα συμφωνίας των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών 102. Δυνατότητα παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής θέσης με βάση τις δεσμεύσεις πιστώσεων Δυνατότητα ποικιλίας εκτυπώσεων (ενδεικτικά): Στοιχεία τραπεζών, τραπεζικών λογαριασμών Βιβλίο επιταγών Χρηματοοικονομικά υπόλοιπα ανά τράπεζα και τραπεζικό λογαριασμό Λογιστικό Σχέδιο 104. Λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και στα πλαίσια του κλαδικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Οι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής θα πρέπει να λειτουργούν σε λογιστικό κύκλωμα και να αναπτύσσονται σε οκτώ ομάδες (ομάδες 1 % 8) ως εξής : Ομάδα 1: Πάγιο Ενεργητικό. Ομάδα 2 : Αποθέματα. Σελίδα 34 από 90

35 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ομάδα 3 : Απαιτήσεις και διαθέσιμα. Ομάδα 4 : Καθαρή θέση - προβλέψεις - μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ομάδα 5 : Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ομάδα 6 : Οργανικά έξοδα κατ έτος. Ομάδα 7 : Οργανικά έσοδα κατ είδος. Ομάδα 8 : Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως (λογιστική κόστους και αναλυτικών αποτελεσμάτων) θα πρέπει να λειτουργεί σε λογιστικό κύκλωμα και θα περιλαμβάνει τους λογαριασμούς της Ομάδας 9 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Οι λογαριασμοί τάξεως θα πρέπει να λειτουργούν σε λογιστικό κύκλωμα και θα αναπτύσσονται στην Ομάδα 10 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Για την ενημέρωση των λογαριασμών θα πρέπει να ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικών πραγματοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της είσπραξης ή της πληρωμής που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση Η μορφή των λογαριασμών θα πρέπει να ορίζεται παραμετρικά σε επίπεδο ομάδας λογαριασμών και περιλαμβάνει : - τους βαθμούς ανάπτυξης κάθε ομάδας - μήκος του κάθε βαθμού - δυνατότητα χρήσης αριθμών / γραμμάτων / συμβόλων Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως, είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών ατομικών μερίδων σε καρτέλα. Η καρτέλα περιέχει τα στοιχεία του παραστατικού (ημερομηνία, περιγραφή, αριθμό παραστατικού, τύπο κίνησης λογιστικής εγγραφής) με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση. Για την αναζήτηση των κινήσεων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής : - τύπου κίνησης λογιστικής εγγραφής - χρονικού διαστήματος - συνδυασμού των παραπάνω κριτηρίων Για τους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας των λογαριασμών τάξεως θα πρέπει στην καρτέλα να εμφανίζεται ο Σελίδα 35 από 90

36 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λογαριασμός Γενικής λογιστικής με τον οποίο διασυνδέεται καθώς και ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Προϋπολογισμού Κατά την εισαγωγή νέου λογαριασμού τάξεως θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα σε όλες τις υποομάδας. ( ) 113. Δυνατότητα διασύνδεσης Κωδικού Προϋπολογισμού (εσόδου ή εξόδου) με περισσότερους του ενός κωδικούς Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής Η καρτέλα των ανωτεροβάθμιων λογαριασμών θα πρέπει να παρέχει συνολική εικόνα της κίνησης (χρέωση- πίστωση - υπόλοιπο) όπως προκύπτει από τις κινήσεις των κατώτερων βαθμών. Διαχείριση Υλικών Αποθήκης 115. Δυνατότητα ορισμού τήρησης και παρακολούθησης πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων. με ιεραρχική ανάπτυξη των αποθηκευτικών χώρων και αθροιστική ενημέρωση των συνόλων κίνησης Δυνατότητα ορισμού κατηγοριών και υποκατηγοριών υλικών. Διασύνδεσή τους με τμήματα Κωδικού Γενικής Λογιστικής 117. Τήρηση μητρώου υλικών 118. Τήρηση καρτέλας υλικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία ταυτότητας και κινήσεων : Κωδικό και Βοηθητικό Κωδικό Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Κατηγορία & υποκατηγορία Κωδικούς Γενικής, Δημόσιας και αναλυτικής Λογιστικής Τιμές μονάδος (τελευταίας αγοράς, μέση τιμή αγοράς κλπ) Συγκεντρωτική εικόνα απογραφής, εισαγωγών, εξαγωγών και υπολοίπων κατά ποσότητα Συγκεντρωτική εικόνα απογραφής, εισαγωγών, εξαγωγών και υπολοίπων κατά αξία Κωδικό barcode Αναλυτικό ημερολογιακό αρχείο κινήσεων του είδους. Ανάλυση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο. Σελίδα 36 από 90

37 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 119. Δυνατότητα τοποθέτησης των ειδών εντός του αποθηκευτικού χώρου Δυνατότητα ορισμού ορίου ασφαλείας ανά είδος 121. Δυνατότητα ορισμού ορίου παραγγελίας ανά είδος Δυνατότητα καταχώρησης και αποστολής παραγγελίας ειδών προς προμηθευτές Δυνατότητα διασύνδεσης παραγγελίας με Ε.Α.Δ. παραστατικό, έργο Τήρηση στοιχείων προμηθευτών παντός είδους υλικών (επωνυμία, διεύθυνση κλπ) Δυνατότητα καταχώρησης δελτίων αποστολής / τιμολογίων προμηθευτών και αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του είδους κατά αξία και ποσότητα καθώς και των σχετικών λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής Δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Εισαγωγής κατά την παραλαβή υλικών με ενημέρωση του υπολοίπου των ειδών Δυνατότητα μετασχηματισμού Δελτίων Εισαγωγής σε παραστατικά πώλησης με ενημέρωση των ειδών κατά αξία Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης Δελτίου Εξαγωγής από την Αποθήκη και ενημέρωσης των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της Αποθήκης 129. Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των Αποθεμάτων κατά την εξαγωγή υλικών από την Αποθήκη 130. Δυνατότητα ενημέρωσης κατά την εξαγωγή από την Αποθήκη στοιχείων όπως: Διεύθυνση / Υπηρεσία / Τμήμα στο οποίο παραδίδεται το υλικό Αποθήκη προέλευσης και τόπος προορισμού Ημερομηνία Σκοπός διακίνησης του υλικού Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα είδους Αξία 131. Αποτίμηση αξίας αποθήκης κατά μέση τιμή, LIFO &, FIFO 132. Δυνατότητα χρήσης barcode κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των υλικών από την αποθήκη και δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών barcode Δυνατότητα παρακολούθησης του υλικού σε Σελίδα 37 από 90

38 Α) Υπο-περιοχή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ παρτίδες 134. Δυνατότητα ποικιλίας εκτυπώσεων όπως : Κατάσταση υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο και είδος Ισοζύγιο ειδών Καθολικό ειδών Κατάσταση παραστατικών είδους Ημερολόγιο αποθήκης. Καταστάσεις εισαγωγών και εξαγωγών ανά είδος, αποθηκευτικό χώρο, προμηθευτή, χρονικό διάστημα. Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων 135. Δυνατότητα ορισμού κατηγοριών και υποκατηγοριών παγίων. Διασύνδεσή τους με τμήματα Κωδικού Γενικής Λογιστικής 136. Παραμετρικός ορισμός κινήσεων παγίων (αγορά, ολοκλήρωση, βελτίωση, προσθήκη, επιχορήγηση, συντήρηση, επισκευή κλπ) 137. Τήρηση Μητρώου Παγίων 138. Τήρηση Καρτέλας Παγίου η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία ταυτότητας και κινήσεων : Κωδικό Κατηγορία υποκατηγορία Αριθμός barcode Στοιχεία είδους, τύπου και γενικά κατηγορίας του παγίου Στοιχεία κατασκευαστή Τεχνικά χαρακτηριστικά Ποσότητα Αξία και ημερομηνία κτήσης Αναλυτική εικόνα των κινήσεων του παγίου. Στοιχεία αποσβέσεων (αποσβέσιμη αξία, απόσβεση απογραφής, αποσβέσεις χρήσης, αναπόσβεστη αξία) Διασύνδεση με τα στοιχεία της ένταξης του παγίου στο Λογιστικό Σχέδιο Τόπος εγκατάστασης / χρήσης 139. Ορισμός μεθόδων απόσβεσης και δυνατότητα διασύνδεσή τους τόσο με κατηγορία-υποκατηγορία παγίου όσο και με την καρτέλα του παγίου Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των κωδικών Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής, της καρτέλας παγίου και του μητρώου παγίων Υπολογισμός αποσβέσεων αγοράς, Σελίδα 38 από 90

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: Εκατόν Εβδομήντα Χιλιάδες Επτακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 1.1 Δημιουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής...8 1.1.1 Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005391001 2016-11-15 Αθήνα: 14.11.2016 Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΥ : 2016016954 Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα : Φ.Μαργαρίτης : 2103689019 : 2103689166

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή ΔΕΔΟΜΕΝΑ / 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε µηνιαία βάση) 1.1 ΕΞΟΔΑ 1.1.1 Έτος ΥΥΥΥ 1.1.2 Μήνας ΜΜ 1.1.3 ΚΑΕ XX.XXXX Υπηρεσία και 4 ος Βαθµός (για Δήµο, πχ: 10.6612) ή Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα ΤΚ 17671 ΑΦΜ : 090165896 Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Είναι το πεδίο Τίτλος στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Έργου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Είναι το πεδίο Τίτλος στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Έργου 1 Βασικά Στοιχεία Έργων 1.1 1.2 Δευτερεύον Κωδικός Όμοιο με το προηγούμενο 1.3 Τίτλος Είναι το πεδίο Τίτλος στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Έργου 1.4 Σχόλια Καρτέλα Παρατηρήσεις 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υπεύθυνη Προμηθειών: Τυρογαλά Ευαγγελία Τηλ.: 22543-50129

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Open Technology Services Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήμερα μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα στους τομείς των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ 5.5.1 5.5.2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ 5.5.1 5.5.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 3 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 3.1 ηµιουργία λογαριασµών Γενικής Λογιστικής... 8 3.1.1 Α Βήµα: ηµιουργία 3 ου Βαθµού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 1 ΕΣΟΔΑ...7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Τι είναι έσοδο...7 Διακρίσεις εσόδων...7 Τα Έσοδα των Ο.Τ.Α... 7 Έσοδα από Χρηματικούς Καταλόγους...7 Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3 ΑΠΑΝΕΣ... 7 3.1 ιακρίσεις απανών...7 3.2 Οι απάνες των Ο.Τ.Α....7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ... 8 4.1 Τι είναι η Έκθεση Ανάληψης απάνης...8 4.2 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT essential. Lysp Audit. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Προσιτό κόστος. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Συνδεσιμότητα - Internet

LYSP AUDIT essential. Lysp Audit. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Προσιτό κόστος. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Συνδεσιμότητα - Internet LYSP AUDIT essential Το LYSP AUDIT essential αποτελεί την οικονομική πρόταση της LYSP για επιχειρήσεις που αναζητούν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο για την οργάνωσή τους. Είναι ιδανικό για μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη

Πειραιώς 211, Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 09/06/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 6-04-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα