Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής: - Εισαγωγές και Εξαγωγές αγαθών/υπηρεσιών: αποτελούν την πιο παραδοσιακή διεθνή δραστηριότητα. - Licencing: πώληση της άδειας χρήσης µιας πατέντας ή άλλης εξειδικευµένης τεχνολογικής εισροής ή εισροής τεχνογνωσίας. - Franchising: πώληση του δικαιώµατος χρήσης ενός εµπορικού σήµατος και ταυτόχρονα προµήθεια στον αγοραστή ενδιάµεσων και συµπληρωµατικών αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ποιοτικό έλεγχο, marketing). - Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Equity Investment): έχουν τη µορφή είτε της παροχής δανείων στο εξωτερικό, είτε της κατοχής µετοχών επιχειρήσεων εισηγµένων σε χρηµατιστήρια της αλλοδαπής, είτε της βραχυχρόνιας τραπεζικής τοποθέτησης σε ξένο νόµισµα µε στόχο την εκµετάλλευση διαφορετικών αποδόσεων µεταξύ χωρών. - Άµεσες Ξένες Επενδύσεις - ΑΞΕ (Foreign Direct Investment FDI): η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι µερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία της µητρικής επιχείρησης. 1 Οι ΑΞΕ περιλαµβάνουν τη µεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου παραγωγικών πόρων/εισροών. Οι εισροές αυτές είναι είτε υλικές (π.χ. µετοχικό κεφάλαιο, εξοπλισµός, ενδιάµεσες και πρώτες ύλες) είτε αύλες (π.χ. τεχνογνωσία οργάνωσης της παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, marketing). Η µεταφορά των εισροών/πόρων γίνεται χωρίς την παρεµβολή της αγοράς, δεν έχει δηλαδή τη µορφή µιας εµπορικής συναλλαγής ή συµφωνίας µεταξύ δύο 1 Η θυγατρική επιχείρηση είναι επιχείρηση εξαρτηµένη από άλλη επιχείρηση, τη µητρική επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει συνήθως όταν το 51% και πάνω των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου αυτής της επιχειρήσεις ανήκουν στην κυριότητα της µητρικής επιχείρησης. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η θυγατρική επιχείρηση είναι νοµικά αυτοτελής οικονοµική µονάδα και σε αυτό διαφέρει από το υποκατάστηµα. 1

2 ανεξάρτητων επιχειρηµατικών οντοτήτων, αλλά συµβαίνει µεταξύ δύο επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση ιδιοκτησίας. Οι ΑΞΕ επίσης συνεπάγονται τον έλεγχο της θυγατρικής επιχείρησης που δηµιουργείται µέσω των ΑΞΕ από τη µητρική επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η µητρική επιχείρηση πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής, να καθορίζει τη συµπεριφορά της θυγατρικής σε µια σειρά από ζητήµατα (επιλογή τεχνολογίας, πηγές πρώτων υλών κ.λ.π.) Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ΑΞΕ δεν θεωρείται πολυεθνική. Με άλλα λόγια δεν αρκεί κάποια από τις άλλες µορφές διεθνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητες για τον χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως πολυεθνική. Γενικότερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΠΕ) ορίζονται ως εξής: Είναι οι επιχειρήσεις που κατέχουν και ελέγχουν παραγωγικές µονάδες σε περισσότερες από µια χώρες. Εποµένως, απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη µιας ΠΕ είναι: - Η ύπαρξη παραπάνω από δύο παραγωγικών µονάδων. - Οι παραγωγικές αυτές µονάδες πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. - Η κατοχή όλου ή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου µιας τουλάχιστον θυγατρικής επιχείρησης που είναι στην αλλοδαπή. - Ο έλεγχος µιας τουλάχιστον θυγατρικής επιχείρησης που είναι στην αλλοδαπή. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό σηµαίνει ότι η µητρική επιχείρηση πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής, να καθορίζει τη συµπεριφορά της θυγατρικής σε µια σειρά από ζητήµατα (επιλογή τεχνολογίας, πηγές πρώτων υλών κ.λ.π.). Γενικά είναι αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι η κατοχή ενός ποσοστού 25% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής είναι αναγκαία (όχι απαραίτητα και ικανή) για την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι: - Μια ΠΕ χαρακτηρίζεται από κάθετη ολοκλήρωση: όταν η ΠΕ διαχειρίζεται όλα τα στάδια της παραγωγής ενός προϊόντος µέχρι την τελική του διανοµή. 2

3 - Μια ΠΕ χαρακτηρίζεται από οριζόντια ολοκλήρωση: όταν οι θυγατρικές της ΠΕ αναλαµβάνουν παρεµφερείς δραστηριότητες σε διαφορετικές χώρες. - Λέµε ότι η µητρική εταιρία της ΠΕ είναι χωροθετηµένη στην χώρα προέλευσης. Η χώρα προέλευσης είναι η πηγή (αφετηρία) των εξερχόµενων ΑΞΕ. - Λέµε επίσης ότι η ΠΕ έχει θυγατρικές σε µία ή περισσότερες χώρες υποδοχής. Η χώρα υποδοχής είναι ο προορισµός των εξερχόµενων ΑΞΕ. - Οι παραγωγικοί πόροι της ΠΕ, υλικοί και άυλοι, δηµιουργούνται σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σηµείο του συστήµατος της ΠΕ και µεταφέρονται από την µητρική επιχείρηση στις θυγατρικές, ενώ η πρώτη διατηρεί τον έλεγχο πάνω στη χρήση αυτών των εισροών από τις τελευταίες. - H εσωτερική µεταφορά των πόρων (όπως για τις ΑΞΕ) γίνεται σε τιµές που δεν καθορίζονται από το µηχανισµό της αγοράς αλλά από τη διοικητική ιεραρχία της πολυεθνικής µε βάση τους στρατηγικούς στόχους της ΠΕ και δεν υπακούουν στο κριτήριο της µεγιστοποίησης του κέρδους της κάθε θυγατρικής αλλά της ΠΕ στο σύνολο της. Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω οι ΠΕ είναι στενά συνδεδεµένες µε τις ΑΞΕ. Με άλλα λόγια, για την ανάλυση των ΠΕ είναι απαραίτητη η ανάλυση των ΑΞΕ. Μορφές ΑΞΕ (τρόποι πραγµατοποίησης ΑΞΕ) 1. Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly-owned subsidiary) Η επιχείρηση ιδρύει µια νέα επιχείρηση στην ξένη χώρα και είναι ο µοναδικό µέτοχος σε αυτήν. Η θυγατρική µπορεί να είναι µια εντελώς νέα επιχείρηση (greenfield strategy) ή µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση την οποία εξαγόρασε (acquisition strategy) Τα πλεονεκτήµατα: - Η µητρική επιχείρηση διατηρεί το διοικητικό έλεγχο της θυγατρικής µε όλα τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται αυτό για τη διαµόρφωση και εφαρµογή των στρατηγικών της σε παγκόσµιο επίπεδο (έτσι, η επιχειρησιακή στρατηγική της 3

4 θυγατρικής αποτελεί ενσωµατωµένο µέρος της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής της µητρικής). - Η µητρική καρπώνεται το σύνολο των κερδών της θυγατρικής. - Η θυγατρική όντας στο πολιτιστικό περιβάλλον µιας άλλης χώρας δύναται να εξειδικεύσει και να διαφοροποιήσει τα παραγόµενα προϊόντα της µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών της τοπικής αγοράς. (Έτσι, η µητρική επιχείρηση αποκτά στρατηγικό πλεονέκτηµα στην προσπάθεια να διευρύνει τις παραγωγικές και εµπορικές δραστηριότητες της σε νέες αγορές στο εξωτερικό.) - Επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας λόγω της αύξησης του συνολικού όγκου παραγωγής του οµίλου. Τα µειονεκτήµατα: - Η µητρική επιχείρηση επιβαρύνεται µε το σύνολο του οικονοµικού κόστους του εγχειρήµατος και αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους. - Η θυγατρική χαρακτηρίζεται ως ξένη, πράγµα που µπορεί να προδιαθέσει αρνητικά την κοινή γνώµη, την κυβέρνηση και τις δηµόσιες υπηρεσίες. 2. Κοινοπραξία (joint venture) Είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας µιας ή περισσότερων ξένων επιχειρήσεων µε µία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης ή για την εξαγορά µιας ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης. Οι εταίροι συνεισφέρουν κεφάλαια, στελεχικό δυναµικό, τεχνολογία και τεχνογνωσία. Συνήθως, συνεισφέρουν τον παραγωγικό συντελεστή στον οποίο υπερτερούν σε σχέση µε τους υπόλοιπους εταίρους. Τα πλεονεκτήµατα: - Η επιχείρηση αποκτά έναν εταίρο που έχει τις κατάλληλες γνωριµίες και διασυνδέσεις, γνωρίζει το περιβάλλον και τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της χώρας. - Επιµερισµός του κόστους και του κινδύνου του εγχειρήµατος. 4

5 - Η νοµοθεσία πολλών χωρών δίνει σηµαντικά οικονοµικά κίνητρα στις κοινοπραξίες µε αποτέλεσµα η ίδρυση θυγατρικής να συνεπάγεται διαφυγόντα κέρδη. - Συµβάλει στη βελτίωση των αποτελεσµάτων συνεργείας (µείωση κόστους που προκύπτει από τη συνεργασία ή συσσωµάτωση δύο πρώην ανεξάρτητων επιχειρηµατικών µονάδων, λόγω του ότι αποφεύγεται η επανάληψη παρόµοιων ενεργειών, κ.λ.π.) των δύο εταίρων. - ηµιουργεί οικονοµίες κλίµακας και ίσως και πεδίου λόγω της συµπαραγωγής. - ιεύρυνση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων. - Μείωση του µεταξύ τους ανταγωνισµού, αντιµετώπιση κοινού κινδύνου και αποτροπή εισόδου νέου ανταγωνιστή στην αγορά. Τα µειονεκτήµατα: - Η επιχείρηση δεν ελέγχει απόλυτα τη διοίκηση της νέας επιχείρησης µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να την εντάξει πλήρως στο στρατηγικό σχεδιασµό της. - Σύµφωνα µε την πρακτική εµπειρία, πολλές φορές εµφανίζονται διαφορές και διαφωνίες µεταξύ των εταίρων σχετικά µε τους στόχους και την στρατηγική της κοινοπραξίας, γεγονός που οδηγεί τις περισσότερες φορές σε διάλυση της. 3. Μερική εξαγορά (partial acquisition) Η επιχείρηση αποκτά µέρος των µετοχών µιας τοπικής επιχείρησης µε την οποία συνεργάζεται µέσω της µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συµφωνιών αµοιβαίας διανοµής των προϊόντων τους κ.λ.π. Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτής της µορφής ταυτίζονται, µε µικρές διαφοροποιήσεις µε αυτά των κοινοπραξιών. Πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η µορφή, στα πλαίσια των ΑΞΕ που αναλαµβάνουν αλλοδαποί επενδυτικοί φορείς είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και συχνή. Ίσως επιλέγεται γιατί συνδυάζει πολλά από τα πλεονεκτήµατα όλων των λοιπών µορφών ΑΞΕ χωρίς όµως να παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα. 5

6 Βασικοί τύποι ΑΞΕ Μπορούµε να προσδιορίσουµε 4 βασικούς τύπους ΑΞΕ (µε βάση το σκοπό/λόγο για των οποίο γίνονται): α) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (resource seeking) Κάποιες επιχειρήσεις προβαίνουν σε ΑΞΕ προκειµένου να αποκτήσουν συγκεκριµένους πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε χαµηλότερο κόστος από ότι στην χώρα προέλευσης. Υπάρχουν 3 κύριοι τύποι πλουτοπαραγωγικών πόρων: - Φυσικοί πόροι Σε αυτούς περιλαµβάνονται µεταλλεύµατα (πετρέλαιο, χαλκός, βωξίτης) και αγροτικά προϊόντα (ζάχαρη, µπανάνες, καφές, τσάι). Αυτού του τύπου οι ΑΞΕ συνδέονται αποκλειστικά µε τη χώρα υποδοχής και απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε υποδοµή. Οι πετρελαϊκές ΠΕ ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία των ΑΞΕ, όπως η Shell, η Mobil ή µεταλλευτικές όπως η Iαπωνική Nippon Steel Corporation και η Γαλλική Pechiney SA. - Φθηνό ανειδίκευτο ή µερικά ειδικευµένο εργατικό δυναµικό ΠΕ που προέρχονται από ανεπτυγµένες χώρες, όπου το εργατικό κόστος (µισθοί) είναι υψηλό αναζητούν φτηνό εργατικό δυναµικό στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το Μεξικό και η Κίνα αποτελούν χώρες υποδοχής που προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναµικό. - Τεχνολογικές και διαχειριστικές ικανότητες Στην κατηγορία αυτή των ΑΞΕ θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε και επιχειρήσεις που ανήκουν στο τοµέα των υπηρεσιών, όπως τουρισµός, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες γιατί έχουν χαρακτήρα που συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά µε τη χώρα υποδοχής. 6

7 β) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αγορών (market seeking) Ο στόχος αυτών των ΑΞΕ είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά της χώρας υποδοχής ή/και γειτονικών αγορών. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε 4 κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις για ΑΞΕ τέτοιου είδους: - Γιατί έχουν εγκατασταθεί στην αγορά στόχο πελάτες ή προµηθευτές της επιχείρησης. Για παράδειγµα, πολλές Ιαπωνικές επιχειρήσεις ανταλλακτικών ακολούθησαν τις Ιαπωνικές αυτοκινητοβιοµηχανίες στην επέκταση τους στην Ευρώπη και ΗΠΑ. - Πολλά προϊόντα χρειάζονται προσαρµογή στα εγχώρια καταναλωτικά πρότυπα ή συνθήκες παραγωγής (π.χ. τρόφιµα και ποτά ή υπηρεσίες όπως η διαφήµιση). - Η εξυπηρέτηση µιας αγοράς µε ΑΞΕ µπορεί να είναι πιο συµφέρουσα από άποψη κόστους. Αγορές που οι επιχειρήσεις θεωρούν σηµαντικές και βρίσκονται σε απόσταση από τη χώρα προέλευσης θα προτιµήσουν να τις εξυπηρετήσουν µέσω ΑΞΕ παρά µε κάποιον άλλο τρόπο, όπως το εµπόριο. - Πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε ΑΞΕ προκειµένου να βρίσκονται σε αγορές που βρίσκονται και οι ανταγωνιστές τους. Χαρακτηριστική είναι η αγορά των ΗΠΑ που εξ αιτίας του µεγέθους της, αλλά και γιατί η ίδια αποτελεί χώρα προέλευσης πολλών ΠΕ έχει κινητοποιήσει σχεδόν όλες τις ΠΕ, να έχουν παρουσία εκεί. Ενδεικτικά αναφέρουµε την Ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ και την φαρµακοβιοµηχανία LAVIPHARM που εξαγόρασαν παραγωγικές µονάδες στις ΗΠΑ προκειµένου να δραστηριοποιηθούν σε µια από τις δυναµικότερες αγορές του κόσµου. γ) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency seeking) Οι ΠΕ αφού έχουν κατοχυρώσει τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και τις αγορές που αναζητούν, επιδιώκουν να οργανώσουν όλες αυτές τις δραστηριότητες προκειµένου να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους. 7

8 δ) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset seeking) Αυτός ο τύπος ΑΞΕ περιλαµβάνει ΠΕ που στοχεύουν στη διατήρηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους µε την εξαγορά (των πλουτοπαραγωγικών πόρων) άλλων επιχειρήσεων. Τέτοιου είδους ΑΞΕ συναντούµε κυρίως σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Όπως έχουµε ήδη αναφέρει φορείς των ΑΞΕ και της σύγχρονης φάσης διεθνοποίησης τους κεφαλαίου στην παγκόσµια αγορά είναι αναµφισβήτητα οι ΠΕ. Η παρουσία τους είναι έντονη και απολύτως καθοριστική σε αυτό που σήµερα ονοµάζεται παγκοσµιοποίηση. Το φαινόµενο βέβαια δεν είναι καινούργιο. Στην συνέχεια θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των ΠΕ. 14 ος 18ος αιώνας: Οι Απαρχές της ιεθνούς Παραγωγής Σύµφωνα µε κάποιους οικονοµικούς ιστορικούς η καταγωγή/ρίζες της ΠΕ βρίσκονται στις διεθνείς δραστηριότητες µεγάλων τραπεζιτών του Μεσαίωνα. Οικογένειες τραπεζιτών στην Ιταλία του 14 ου αιώνα, όπως η οικογένεια των Medici, διατηρούσαν υποκαταστήµατα στο Λονδίνο, την Μπριζ και το Παρίσι. Στο τέλος του αιώνα υπήρχαν 150 ιταλικές τράπεζες µε διεθνείς δραστηριότητες, αλλά και εµπορικές εταιρίες οι οποίες είχαν εγκαταστήσει αντιπροσώπους ή και εµπορικούς σταθµούς σε σηµαντικές πόλεις της Ευρώπης. Μεταξύ 16 ου και 18 ου αιώνα κάποιες ευρωπαϊκές εταιρίες µεγάλου µεγέθους δηµιούργησαν εκτεταµένα εµπορικά δίκτυα κυρίως στις αποικίες των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτές οι εταιρίες µάλιστα απόκτησαν µονοπωλιακά δικαιώµατα εξαγωγής εµπορίου µεταξύ της µητρόπολης και των αποικιών µε αντάλλαγµα την προώθηση των οικονοµικών και πολιτικών στόχων των ευρωπαϊκών χωρών. 8

9 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Βρετανική εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών (µε περιοχή δράσης η Ινδία και η Άπω Ανατολή, εµπόριο κυρίως µπαχαρικών), Ολλανδική εταιρία των Ανατολικών Ινδιών, Βασιλική Αφρικανική Εταιρεία (σκλάβοι). Ιδιαίτερα µετά το 17ο αιώνα, η αποικιοκρατία ευνόησε τη µετανάστευση επιχειρηµατιών και εξειδικευµένων εργατών στις νέες χώρες, κυρίως από τη Μ. Βρετανία προς την Αµερική, και κατά δεύτερο λόγο την Αφρική. Η µετανάστευση συνοδεύθηκε από τη µεταφορά κεφαλαίου και τεχνολογίας. Βρετανοί επιχειρηµατίες µετανάστευσαν επίσης και στη Ρωσία όπου συνέβαλαν σηµαντικά στην εκβιοµηχάνιση, ιδιαίτερα στους τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας, των µηχανών και του σιδηροδροµικού υλικού. Αλλά και στη Γαλλία και το Βέλγιο, στους τοµείς της σιδηρουργίας και της υφαντουργίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της ΠΕ, δηλαδή η κοινή ταυτότητα µεταξύ µητρικής και θυγατρικής, δεν εµφανίζεται σε αυτή την περίοδο γιατί τα άτοµα που ανέπτυσσαν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στους νέους τόπους δεν διατηρούσαν καµία επαφή οικονοµικού τύπου µε τη χώρα προέλευσης. Οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ήταν αυτόνοµες. Μετά το 1830 οι ΑΞΕ έκαναν την εµφάνιση τους ως µια µορφή διασυνοριακής δραστηριότητας. Σηµαντικότερα παραδείγµατα: εγκατάσταση θυγατρικών από ελβετικές υφαντουργικές εταιρίες στη νότια Γερµανία, από τη γερµανική Siemens στη Ρωσία, από την αµερικάνικη Singer στη Σκοτία. ΑΞΕ στις ΗΠΑ: γαλλική Dupont στις ΗΠΑ (επένδυσε στην καλλιέργεια σηµαντικών αγροτικών εκτάσεων), βρετανικές εταιρίες στις ΗΠΑ (στους τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας, της σιδηρουργίας και των παραγώγων άνθρακα). Παρ όλα αυτά συνολικά οι ΑΞΕ την περίοδο ως το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα ήταν οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Η µεταφορά κεφαλαίου έπαιρνε κυρίως την µορφή των επενδύσεων χαρτοφυλακίου για την εκµετάλλευση υψηλότερων επιτοκίων στο εξωτερικό. Τα κεφάλαια αυτά ήταν κυρίως βρετανικής προέλευσης και επενδύονταν τόσο στις αποικίες όσο και στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη Βόρεια και Νότια Αµερική. 9

10 : Η εµφάνιση της ΠΕ Την περίοδο από το 1870 έως τον Α ΠΠ, σηµειώθηκε µια σηµαντική αύξηση των ΑΞΕ. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το µέγεθος τους, κατά µια εκτίµηση το 1914, οι ΑΞΕ αποτελούσαν το 1 τρίτο του συνόλου των επενδύσεων κεφαλαίου στο εξωτερικό και αντιπροσώπευαν το 9% του παγκόσµιου προϊόντος. Μια σειρά από παράγοντες ευνόησαν την αύξηση των ΑΞΕ: 1. Η ευρεία υιοθέτηση του προστατευτισµού των εγχώριων αγορών. Φαινόµενο που έκανε την εµφάνιση του στις αρχές του 19 ου οικονοµικής πολιτικής. αιώνα, ως µέτρο Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να διασώσουν τις εξαγωγές τους στις προστατευόµενες οικονοµίες κατέφευγαν στην εγκατάσταση παραγωγικών µονάδων εντός αυτών των αγορών, για να υπερβαίνουν τα δασµολογικά εµπόδια. 2. Ένα κύµα τεχνολογικής προόδου µετέβαλε τα δεδοµένα της παραγωγής και εµπορίας αγαθών. Ο ηλεκτρισµός, η µηχανή εσωτερικής καύσης και οι εφαρµογές τους σε µηχανολογικό εξοπλισµό που επέτρεπε τη συνεχή ροή της παραγωγής, αύξησαν την ένταση κεφαλαίου στην παραγωγή, έδωσαν το έναυσµα για οικονοµίες κλίµακας. Αυτές µε τη σειρά τους αύξησαν τον όγκο παραγωγής και την ανάγκη για µεγαλύτερες προµήθειες πρώτων υλών και ενδιάµεσων προϊόντων. Αυτές αποτέλεσαν την προτροπή για την διασφάλιση σταθερών και διευρυµένων αγορών τόσο για την προµήθεια των πόρων όσο και για τη διάθεση του τελικού προϊόντος. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος διασφάλισης των αγορών είναι η κάθετη ολοκλήρωση είτε απορροφώντας στο παραγωγικό σύστηµα τους προµηθευτές των εισροών είτε τα δίκτυα διανοµής, είτε κα τα δύο. 3. Η βελτίωση των µεταφορών και επικοινωνιών µε την εισαγωγή νέων µέσων όπως το ατµόπλοιο και ο τηλέγραφος µείωσε το κόστος και την αβεβαιότητα της µεταφοράς αγαθών, προσώπων και πληροφοριών και διευκόλυνε την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αποµακρυσµένες περιοχές. 10

11 Μέχρι το 1914 µια σειρά επιχειρήσεων είχαν καταστεί ΠΕ µε τη σύγχρονη έννοια του όρου. Το 1914, από το συνολικό απόθεµα των ΑΞΕ, το 55% ήταν στον τοµέα εκµετάλλευσης φυσικών πόρων, το 15% στη µεταποίηση και το υπόλοιπο 30% στους τοµείς των υπηρεσιών (µε έµφαση στις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις τράπεζες, τις ασφάλειες...) Γνωστές σε όλους µας σηµερινές ΠΕ εµφανίζονται εκείνη την εποχή µε σηµαντικές επενδύσεις όπως η Nestle (Ελβετία), η Bayer (Γερµανία), Siemens, AEG, General electrics (ΗΠΑ), BP (Μ. Βρετανία), Shell (Μ. Βρετανία Ολλανδία). Αναφορικά µε τις χώρες προέλευσης και προορισµού, το 1914 το 44,6% των ΑΞΕ προέρχονταν από τη Μ. Βρετανία, το 18,6% από ΗΠΑ, το 12% από Γαλλία, το 10,3 από Γερµανία και µόνο το 9,6 από τις υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες (Κάτω Χώρες, Ιταλία, Ελβετία Σουηδία). Το 62,8% ήταν τοποθετηµένο στις αναπτυσσόµενες χώρες (από το οποίο 32,7 στη Λ Αµερική, 20,9% στην Ασία), 10,3% στις ΗΠΑ, 7,8 στη. Ευρώπη, 7,1 στη Ρωσία, 6% στον Καναδά, 9% στον υπόλοιπο κόσµο. Τα χρόνια του µεσοπολέµου : Η εµπέδωση της ΠΕ Οι ΑΞΕ συνέχισαν να αυξάνονται παρά την κατάρρευση των διεθνών κεφαλαιοαγορών που ήταν αποτέλεσµα της διεθνής οικονοµικής κρίσης του 1929 και της ύφεσης που ακολούθησε. Τρία φαινόµενα καθόρισαν την πορεία των ΑΞΕ αυτή την περίοδο: 1. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1930 οι δασµοί σε πολλές χώρες είχαν διπλασιαστεί σε σχέση µε το 1913, άρα οι εξαγωγές ήταν ακριβότερες και οι επιχειρήσεις κατέφευγαν σε ΑΞΕ για την υποκατάστασης τους 2. Σχηµατισµός καρτέλ στις ολιγοπωλιακες αγορές µε σκοπό το µοίρασµα των αγορών και την αποφυγή εξοντικού ανταγωνισµού. Αυτό έθετε φραγµούς στις ΑΞΕ µια και περιόριζε τον ανταγωνισµό για την απόκτηση µεριδίου αγοράς. 11

12 3. Συνεχιζόµενη άνοδος της ζήτησης πρώτων υλών και ειδών διατροφής συνέβαλε στην άνοδο ΑΞΕ εκµετάλλευσης φυσικών πόρων, αν και ο ρυθµός αυτός της ανόδου ήταν µικρότερος σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Αυτό λόγω της ανακάλυψης συνθετικών ουσιών πχ συνθετικού ελαστικού, πλαστικών κλπ που υποκαταστουν τις φυσικές πρώτες ύλες. Στατιστικά στοιχεία µας δείχνουν ότι και η Μεγάλη Βρετανία είναι και πάλι η σηµαντικότερη χώρα φορέας των ΑΞΕ µε το 39.8% αλλά µε µείωση του ποσοστού της (και αυξηση του αριθµού των ΠΕ). Αύξηση του ποσοστού των εξωστρεφών ΑΞΕ, ΗΠΑ µε 27.7% και εµφάνιση αµερικάνικων ΠΕ στην αυτοκινητοβιοµηχανία και στα τρόφιµα. ραµατική πτώση των Γερµανικών ΑΞΕ σε 1,3 λογω του Α ΠΠ και της οικονοµικής κρίσης που ακολούθησε. Πτώση και της Γαλλίας σε 9,5. Οι αναπτυσσόµενες χώρες αποτελούν τις δηµοφιλέστερες χώρες υποδοχής συγκεντρώνοντας το 65.7% των παγκόσµιων εσωστρεφών ΑΞΕ, όπου η Λατινική Αµερική συγκεντρώνει το 30.8% και η Ασία το 25.0%. Τα πρώτα χρόνια µετά τον Β ΠΠ Η Ανάπτυξη της ΠΕ Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ΠΕ, εν αντιθέσει µε την επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξής τους κατά την προηγούµενη περίοδο. Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το Β ΠΠ παρουσιάστηκε µια σηµαντική αλλαγή στο κύµα για διεθνής επενδύσεις όπου τέθηκαν οι βάσεις για την µετατροπή των άµεσων επενδύσεων στην κυρίαρχη µορφή επενδύσεων, σε αντίθεση µε τα χρόνια πριν το 1914 όπου η κυρίαρχη µορφή ήταν οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Η αλλαγή αυτή στο κλίµα οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η περίοδος από την αρχή του Marshall Aid το 1948 µέχρι τη δηµιουργία της ΕΟΚ το 1958 ήταν µια περίοδος έντονης ανάµειξης των ΗΠΑ τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και διεθνή 12

13 αναδιάρθρωση µέσω κυβερνητικών δανείων και χορηγιών στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ βοηθήθηκαν στην είσοδο δίοδο τους σε ξένες χώρες από της λειτουργίες του Marshall Plan και στη συνέχεια από την σταδιακή απελευθέρωση του εµπορίου και των πληρωµών. Ήταν στη µοναδική θέση να µπορούν να κάνουν εξαγωγές και να έχουν πόρους για επέκταση. Επιπλέον, κάποιες φορολογικές πολιτικές της κυβέρνησης των ΗΠΑ ευνοούσαν τις ξένες δραστηριότητες. Οι ΑΞΕ έγιναν η κυρίαρχη µορφή µεταφοράς κεφαλαίου µε τις ΗΠΑ να είναι η κύρια πηγή τους και την Ευρώπη να είναι ο κύριος αποδέκτης τους. εν ήταν µόνο το οικονοµικό κλίµα που ευνόησε την ανάπτυξη ΠΕ µετά το Επίσης η επανάσταση στις µεταφορές και στις επικοινωνίες (δηµιουργία αεροπλάνων και υπολογιστών) αφαίρεσαν πολλά εµπόδια στην διεθνή παραγωγή. Επιπλέον, αγορές κεφαλαίου, γνώσης και διοίκησης απέτυχαν στο να προσφέρουν ένα µηχανισµό για την αποτελεσµατική µεταφορά πόρων. Πιο συγκεκριµένα, το 19 ο αιώνα, το κεφάλαιο αποτελούσε τον βασικό πόρο που µεταφέρονταν ανάµεσα στις διάφορες χώρες και η ύπαρξη επαρκών αγορών κεφαλαίου έδιναν κίνητρα για επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Τον 20 Ο αιώνα όµως και ιδίως µετά το 1945, το κεφάλαιο, η τεχνολογία και οι διοικητικές ικανότητες άρχισαν να αποτελούν ένα στενά ολοκληρωµένο πακέτο πόρων για την επιχείρηση. Εξαιτίας της ανεπάρκειας της αγοράς γνώσης για παράδειγµα και επειδή η αξία των πόρων ήταν µεγαλύτερη όταν ήταν συνδεδεµένα από ότι το σύνολο των ξεχωριστών πόρων, οι άµεσες επενδύσεις έγιναν η κύρια µορφή µεταφοράς πόρων. Μεταξύ του 1951 και 1964 το 90% των ιδιωτικών επενδύσεων ήταν άµεσες επενδύσεις για τη δηµιουργία θυγατρικών στο εξωτερικό. Περίπου τα τρία τέταρτα από όλο το κεφάλαιο προέρχονταν από τις ΗΠΑ. Το Ην. Βασίλειο συνέχισε να παίζει σηµαντικό ρόλο ΑΛΛΑ το ποσοστό του µειώθηκε σε 16,3, της Γαλλίας σε 6,2,. Η πλειονότητα τώρα ήταν προς αναπτυγµένες χώρες! Το 67,3 (13,9 στις ΗΠΑ, 23,7 Καναδά, 22,9. Ευρώπη, 6,6 Αυστραλία) Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη µεταβολή του χαρακτήρα των ΑΞΕ από επενδύσεις εκµετάλλευσης φυσικών πόρων σε επενδύσεις εκµετάλλευσης αγορών (market seeking). Το 35% των κεφαλαίων ήταν επενδυµένο στη µεταποίηση το 1960, ενώ το 1914 αυτό το ποσοστό ήταν 15%. 13

14 14

15 1.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 ο Γεγονός: Οι ΑΞΕ αυξήθηκαν δραµατικά τα τελευταία 15 χρόνια ξεπερνώντας την αύξηση του εµπορίου και του εισοδήµατος. Την περίοδο 1986/2000 υπήρξε µια τεράστια αύξηση στη δράση των ΠΕ που προκύπτει από τις ροές των ΑΞΕ. Ενώ το παγκόσµιο ΑΕΠ αυξάνονταν κατά 2,5% ετησίως ανάµεσα στο 1985 και 1999, και οι εξαγωγές σε 5,6%, οι παγκόσµιες ροές ΑΞΕ αυξάνονταν κατά 17,7%. Το παραπάνω έρχεται σε µεγάλη αντίθεση σε σχέση µε το τι γίνονταν πριν το 1985, όπου οι ΑΞΕ κινούνταν µε τους ίδιους ρυθµούς µε το ΑΕΠ και το εµπόριο. Μεταξύ 1970 και 1984, ΑΕΠ 4,2 ετησίως, εξαγωγές 5,2%, ΑΕΠ 3.1%. Πάντως από το 2001, µειώθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης των ΑΞΕ. Οι λόγοι: το 1999 και 2000 ίσως να ήταν ανώµαλες αυξήσεις που οφείλονταν στην αύξηση των ενδοευρωπαϊκών επενδύσεων λόγω του κοινού νοµίσµατος και στην αύξηση των τιµών των µετοχών (οι περισσότερες ΑΞΕ λάµβαναν µέρος µέσω της εξαγοράς µετοχών στο χρηµατιστήριο). Το 2001, η κατάρρευση των τιµών των µετοχών και η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας µείωσε επίσης την αξία και το ρυθµό των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πέρα από την δραµατική αύξηση των ΑΞΕ, παρέµειναν πολύ µικρότερες από τις ροές εµπορίου (σύγκριση γίνεται µε βάση τη ροή των επενδύσεων). Το 2001, οι ΑΞΕ 823 δις δολ. ενώ οι εισαγωγές ήταν 7666 δις δολ. Αν συγκρίνουµε όµως µε βάση το απόθεµα του κεφαλαίου, οι πωλήσεις των θυγατρικών ξεπερνούν πολλές φορές τις εξαγωγές. Π.χ. οι πωλήσεις βιοµηχανικών προϊόντων από Αµερικάνικες θυγατρικές στην ΕΕ είναι περίπου 3.8 φορές από τις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την ΕΕ.. αντίστοιχα για την ΕΕ είναι 3.6 φορές. 2 ο Γεγονός: Οι ΑΞΕ προέρχονται κυρίως από αναπτυγµένες χώρες. 15

16 Aνάµεσα στο 1998 και το 2000, 92.9% των εξερχόµενων ροών προέρχονταν από αναπτυγµένες χώρες. Οι αναπτυσσόµενες χώρες αύξησαν τις ΑΞΕ τους φτάνοντας στο πικ τους στα µεσα της δεκαετίας του 1990, µε ποσοστο 15,3% αλλά στη συνέχει µειώθηκε και µεταξύ 1998 και 2001 έπεσε στο 7,1. Ανάµεσα στις αναπτυγµένες χώρες, οι ΗΠΑ αποτελούν το µεγαλύτερο ξένο επενδυτή. Η ΕΕ σαν σύνολο είχε περίπου το 71.2% εξερχόµενων ΑΞΕ αλλα αυτό το ποσοστό περιλαµβάνει και τις ενδοευρωπαϊκές ΑΞΕ που αυξήθηκαν σηµαντικά µετά τη δηµιουργία της κοινής αγοράς το Ακολουθούν η Ιαπωνία και η Ωκεανία. Ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες χώρες, µόνο οι ασιατικές χώρες (ειδικά Κίνα, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ηονγκ Κονγκ ) είχαν σηµαντικές εξερχόµενες ΑΞΕ κυρίως στα µέσα της δεκαετίας του Είχαν όµως µείωση όπως είπαµε µετά το 1997 µετά την ασιατική οικονοµική κρίση. 3 ο Γεγονός: Οι ΑΞΕ κατευθύνονται κυρίως προς αναπτυγµένες χώρες αλλά το µερίδιο αυτών που γίνει προς αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνεται. Οι περισσότερες λοιπόν ΑΞΕ πηγαίνουν προς αναπτυγµένες χώρες. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, στη θεωρία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΠΕ συχνά αναζητούν µεγάλες και αυξανόµενες αγορές. Ανάµεσα στο 1970 και 2001, το µερίδιο των εισερχόµενων ΑΞΕ στις αναπτυγµένες χώρες κυµάνθηκε από 58% σε 78% (1998/2001). Ας σηµειώσουµε όµως ότι το µερίδιο εισερχόµενων ΑΞΕ των αναπτυγµένων χωρών είναι µικρότερο από το αντίστοιχο µερίδιο των εξερχόµενων τους ΑΞΕ. Αναφορικά µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, το µερίδιο των εισερχόµενων ΑΞΕ τους πήδηξε από το 24.6% την περίοδο 1988/1993, σε παραπάνω από 40% την περίοδο 1992/1997 πριν ξαναπέσει στο 21.33% µετά την Ασιατική κρίση. Οι ΑΞΕ αυτές 16

17 κατευθύνονταν κυρίως προς την Ασία (και κυρίως την Κίνα) και τη Λατινική Αµερική. Το ποσοστό προς την Αφρική παραµένει πολύ µικρό (κάτω του 3%). 4 ο Γεγονός: Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν την κύρια µορφή που παίρνουν οι ΑΞΕ, ιδιαίτερα στην περίπτωση των χωρών υψηλού εισοδήµατος. Η δηµιουργία µιας θυγατρικής στο εξωτερικό µπορεί να γίνει είτε σαν greenfield investment είτε σαν συγχώνευση ή εξαγορά. Η πλειοψηφία των ΑΞΕ γίνεται µέσω συγχωνεύσεων, των οποίων το ποσοστό αυξάνεται από 66.3% στα µέσα της δεκαετίας του 1980 σε 76.2% την περίοδο 1998/2001. Το ποσοστό των συγχωνεύσεων είναι πολύ µικρότερο στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό δείχνει το ρόλο των ΑΞΕ για τη χρηµατοδότηση νέων επενδυτικών projects στις αναπτυσσόµενες χώρες και την έλλειψη στόχων εξαγορών σε αυτές τις χώρες. 5 ο Γεγονός: Οι περισσότερες ΑΞΕ συγκεντρώνονται σε βιοµηχανικούς κλάδους που είναι skill και technology -intensive. Η πιο έντονη τάση σε σχέση µε τους κατανοµή των ΑΞΕ είναι η σηµαντική αύξηση τους στις υπηρεσίες (από 41.2% το 1982/86 σε 53.2% το 1998/2001) και η παράλληλη µείωση τους στους πρωτογενείς τοµείς (από 15.1 σε 5.65). Το ποσοστό των µεταποιήσεων είναι περίπου 40%. Αυτή η τάση αντανακλά την γενικότερη µετακίνηση του παγκόσµιου ΑΕΠ από τους πρωτογενείς τοµείς και τη γεωργία στις υπηρεσίες. Οι τοµείς γενικότερα όπου είναι µεγαλύτερη η παρουσία των ΠΕ είναι τοµείς που χαρακτηρίζονται από µεγάλες επενδύσεις στην Ε και Α, µεγάλο ποσοστό επαγγελµατιών και τεχνικών εργατών, παραγωγή τεχνολογικά σύνθετων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν assets στην ίδια την επιχείρηση και οδηγούν πχ σε οικονοµίες κλίµακας. 17

18 6 ο Γεγονός: Οι ΠΕ είναι µεγαλύτερες και συχνά και πιο παραγωγικές από ότι οι εθνικές επιχειρήσεις. Ξένες θυγατρικές είναι συνήθως µεγαλύτερες από τις εθνικές επιχειρήσεις των χωρών υποδοχής. (µε το µέγεθος εννοούµε αριθµό εργαζοµένων, παραγωγή) Επίσης οι µητρικές επιχειρήσεις των ΠΕ είναι συνήθως µεγαλύτερες από τις εθνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ξένες θυγατρικές. Επιπλέον η εργατική παραγωγικότητα των ξένων θυγατρικών κατά µέσo όρο είναι υψηλότερη από αυτή των εθνικών επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί και να οφείλεται και στους κλάδους δράσης των ΠΕ. Όπως είπαµε νωρίτερα οι ΠΕ τείνουν να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που είναι περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου. 7 ο Γεγονός: Αυξάνεται συνεχώς η ανάπτυξη των ΠΕ µε διεθνή δίκτυα παραγωγής. Η ανάπτυξη διεθνών παραγωγικών δικτύων, στα οποία διαφορετικό στάδιο παραγωγής ενός προϊόντος πραγµατοποιείται σε διαφορετική χώρα, είναι ένα από φαινόµενα που χαρακτηρίζουν σήµερα τις ΠΕ. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα, όπως το «αµερικάνικο αυτοκίνητο» όπου: Το 30% της αξίας του αυτοκινήτου πηγαίνει στην Κορέα για συναρµολόγηση, 17,5% στην Ιαπωνία για εξαρτήµατα και υψηλή τεχνολογία, 7.5% στη Γερµανία για σχεδιασµό, 4% στην Ταϊβάν και Σιγκαπούρη για µικρά εξαρτήµατα, 2.5% στη Μ. Βρετανία για διαφήµιση και υπηρεσίες marketing, 1.5% στην Ιρλανδία και στα Μπαρµπάντος για την επεξεργασία στοιχείων. Μόνο το 37% της αξίας παραγωγής πραγµατοποιείται στις ΗΠΑ. (WTO 1998) Το παραπάνω συνήθως αναφέρεται σαν κάθετη εξειδίκευση ή διαχωρισµός της παραγωγής. 18

19 Όλα τα παραπάνω γεγονότα γεννούν µια σειρά από ερωτήµατα και θέµατα που είναι ουσιώδη για την κατανόηση των ΠΕ και στα οποία θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στη συνέχεια του µαθήµατος. - Γιατί οι επιχειρήσεις γίνονται πολυεθνικές; - Ποια είναι η επίδραση των ΠΕ στις χώρες υποδοχής; - Ποια είναι η επίδραση των ΠΕ στις χώρες προέλευσης; - Ποια είναι τα συµπεράσµατα για την πολιτική αντιµετώπισης τους; 19

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» του ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Μετατρέποντας τα προβλήματα σε µ π[4] ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας 1 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ανάλυση 4.3 Κυρίως σενάριο 4.4 Δραστηριότητες 4.5 Παραρτήματα 4.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα