ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΙ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 2 Σαυτότητα του σχολείου Εκπαιδευτήριο «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» Καργιωτάκης Κόλλιας & ΙΑ Ε.Ε. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - 5θέσιο Δημοτικό χολείο Ροδοπόλεως 26, Ελληνικό, τηλ , , fax web: Κωδικοί σχολείου: Δημοτικό χολείο: Εκπαιδευτικοί: Γάζθαινη 5 Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Καζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ 2 Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο 1 Καζεγεηήο Μνπζηθήο 1 Καζεγήηξηα Δηθαζηηθώλ 1 Καζεγήηξηα Θεαηξηθήο Αγσγήο 1 Αριθμός Μαθητών ανά τάξη: Α δεκνηηθνύ 12 Β δεκνηηθνύ 9 Γ δεκνηηθνύ 4 Γ δεκνηηθνύ 2 Δ - η δεκνηηθνύ 11 To ιδιωτικό 5θέσιο Δημοτικό χολείο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, λειτούργησε για πρώτη φορά φέτος (σχολική χρονιά ), στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 26 στο Ελληνικό. Αποτελεί τον ένα άξονα της επιχείρησης Καργιωτάκης Κόλλιας Εκπαιδευτική Εταιρεία, ενώ ο δεύτερος άξονας είναι το μονοθέσιο νηπιαγωγείο με το οποίο συστεγάζονται. Σο σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πρώην σχολείου Σσουμάνη Κορίλλη, του οποίου την άδεια πλέον κατέχει. Πρόκειται για την παραδοσιακή δομή & αρχιτεκτονική του 1960 (ενιαίος κτιριακός όγκος, εσωτερικό

3 3 προαύλιο, ισόγειο νηπιαγωγείο που γειτνιάζει), η οποία όμως αναπλάστηκε πλήρως το καλοκαίρι του 2010, ώστε να εξυπηρετεί πλέον τις σύχρονες διδακτικές ανάγκες. Όπως ήδη αναφέραμε, το σχολείο συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο, οπότε χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τους ίδιους διοικητικούς και υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω: οδηγούς σχολικών και συνοδούς, γραμματεία, λογιστήριο/οικονομικές υπηρεσίες, μάγειρα, εταιρική διεύθυνση, αλλά και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως μουσικοκινητικής, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, αγγλικής γλώσσας, εικαστικών. Πέρα από αυτό, απόφαση της διοίκησης είναι το όλο εκπαιδευτικό πλαίσιο να συντονίζεται και να υποστηρίζεται και από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειριά στην εκπαίδευση (Καργιωτάκης Γιώργος, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών, Δημήτρης Γερμανός, Αρχιτέκτονας και Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου, Μπελίτσου Αναστασία, Δρ. Ειδικής Αγωγής, Κόλλιας Αναστάσιος, Τπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών). Πολιτική του σχολείου είναι οι τάξεις να αποτελούνται από 18 παιδιά (μέγιστος αριθμός) ανά τμήμα και να λειτουργούν με τον μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και της στοχοκεντρικής διδασκαλίας και της βιωματικής μάθησης. τόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα σχολικό συγκρότημα με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και να δημιουργηθεί οικογενειακό κλίμα μεταξύ των οικογενειών και του σχολείου, αφού η ενεργός συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4 4 Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Οι διαδικασίες που ακολούθησε το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου συνίστανται στα εξής: - Ολομέλεια και απόφαση του υλλόγου διδασκόντων για συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα - υμμετοχή του Διευθυντή του χολείου στις υναντήσεις για το Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκαν στις 4/11/2010 και στις 24/1/ Ενημέρωση του υλλόγου διδασκόντων μετά από κάθε συνάντηση για τα θέματα που τέθηκαν και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν - Ολομέλειες του συλλόγου διδασκόντων με τη συμμετοχή της χολικής υμβούλου, των κριτικών φίλων, των επιστημονικών συνεργατών, γονέων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και εκπροσώπου των μαθητών - Ορισμός των ομάδων των συμμετεχόντων: ομάδα γραμματειακής υποστήριξης και επεξεργασίας δεδομένων, ομάδα εκπαιδευτικών, ομάδα παρατηρητών (κριτικοί φίλοι, επιστημονικοί συνεργάτες), ομάδα συντονισμού (σχολική σύμβουλος, διευθυντής, γενικός διευθυντής) - Μελέτη των τριών τόμων του Προγράμματος και κυρίως του δεύτερου που αφορούσε στους Σομείς, τα προτεινόμενα εργαλεία και τις διαδικασίες - υζητήσεις της ολομέλειας τακτικές και μη τακτικές που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Νοεμβρίου 2010 Ιανουαρίου ε αυτές κατατέθηκε συνολική αποτίμηση για τη σχολική μονάδα από όλους τους εμπλεκόμενους, συζητήθηκαν θέματα ερμηνείας των δεικτών, οριστικοποιήθηκε η ομάδα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, αποφασίστηκαν οι τομείς εμπλοκής - υνάντηση με τον υπεύθυνο έργου από μέρους του ΚΕΕ, κο Γιαννικόπουλο.

5 5 Β. Φύλλο Γενικής Δκτίμησης της Δικόνας του χολείου 1ν ΠΔΓΗΟ: ΜΔΑ ΠΟΡΟΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.1. Υώξνη ηνπ ρνιείνπ Το σχολείο εμφανίζει επάρκεια χώρων για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών όσον αφορά την παραμονή τους και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Παρόλο που το κτίριο είναι παλαιό, ανακατασκευάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς με αποτέλεσμα να διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με υπερσύγχρονα μέσα, θέρμανση και θερμομόνωση, χώρους αποθήκευσης των προσωπικών αντικειμένων των μαθητών, χώρο εστίασης, χώρο υποδοχής και αναμονής των επισκεπτών, επαρκείς χώρους για τους εκπαιδευτικούς και τους λοιπούς εργαζόμενους. Μετά το πέρας της φετινής σχολικής χρονιάς θα υλοποιηθεί και η μελέτη που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και αφορά υποδομές για άτομα με κινητικές δυσκολίες. 1.1 ΥΩΡΟΙ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Οη εμσηεξηθνί ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ (αύιεηνο ρώξνο, γήπεδα) είλαη επαξθείο γηα ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Οη ρώξνη ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ (γξαθεία Γηεπζπληή, Τπνδηεπζπληή, γξαθεία εθπαηδεπηηθώλ) θαιύπηνπλ ηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη αίζνπζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ (π.ρ. ζεάηξνπ, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ακθηζεάηξνπ) αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σν ζρνιείν δηαζέηεη ππνδνκή γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα (αζαλζέξ, εηδηθέο ξάκπεο θ.ά.). Οη αίζνπζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ (π.ρ. ζεάηξνπ, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ακθηζεάηξνπ) αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Οη εηδηθέο αίζνπζεο θαη ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. εξγαζηήξηα θπζηθήο-ρεκείαο, εξγαζηήξην Ζ/Τ, αίζνπζα θαιιηηερληθώλ, αίζνπζα κνπζηθήο, αίζνπζα βηβιηνζήθεο-αλαγλσζηεξίνπ Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη θαηάιιειεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δηαθόξσλ καζεκάησλ. Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ ηκήκαηνο/ηεο ηάμεο. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη αζθαιείο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ππάξρνληεο ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζρνιηθή δσή Οη ππάξρνληεο ρώξνη επαξθνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 2.8

6 6 Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.2. Δμνπιηζκόο - Γηαζέζηκα Μέζα ηνπ ρνιείνπ Το σχολείο είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μέσα διδασκαλίας, τα οποία συνίστανται σε διαδραστικούς πίνακες (μαγνωτικούς και αφής), βιντεοπροβολείς και φορητούς υπολογιστές παραγωγής των τελευταίων 6 μηνών, ηχεία σε όλες τις αίθουσες, ηλεκτρική οθόνη οροφής μεγάλης διαγωνίου και υψηλής ευκρίνειας και αντίστοιχου βιντεοπροβολέα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ενσύρματο εσωτερικό δίκτυο ταχύτητας άνω των 100Mbps σε όλες τις αίθουσες του κτιρίου και ασύρματο δίκτυο που καλύπτει κάθε γωνιά, ακόμα και την αυλή. Το σχολείο διαθέτει ακόμα μια μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικού υλικού (βιβλία, παιχνίδια, μοντέλα, όργανα φυσικής και χημείας, χάρτες κ.α.) που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όλα τα μαθησιακά επίπεδα, όπως αυτά καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. 1.2 ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΜΔΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Οη δηαζέζηκνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σν ζρνιείν δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό (θαηάιιειεο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη δίθηπα επηθνηλσλίαο) γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Ο εμνπιηζκόο ησλ ρώξσλ δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ (γξαθεία Γηεπζπληή, Τπνδηεπζπληή, γξαθεία εθπαηδεπηηθώλ) αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη εηδηθέο αίζνπζεο θαη ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. εξγαζηήξηα θπζηθήο-ρεκείαο, εξγαζηήξην Ζ/Τ, αίζνπζα θαιιηηερληθώλ, αίζνπζα κνπζηθήο, αίζνπζα βηβιηνζήθεο-αλαγλσζηεξίνπ θ.ά.) δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο εμνπιηζκό. Οη αίζνπζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ (π.ρ. ζεάηξνπ, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ακθηζεάηξνπ) δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο εμνπιηζκό Ζ ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζε νπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Σν ζρνιείν δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό (όξγαλα θαη πιηθά εξγαζηεξίσλ θπζηθήο-ρεκείαο, όξγαλα κνπζηθήο, πιηθά δσγξαθηθήο, Ζ/Τ, θ.ά.) γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δηαθόξσλ καζεκάησλ. Ο εμνπιηζκόο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Ο εμνπιηζκόο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ζρνιείνπ επαξθνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο

7 7 ΣΟΜΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.3. Οηθνλνκηθνί Πόξνη ηνπ ρνιείνπ Το σχολείο μας, ως ιδιωτική εταιρεία, δεν ενισχύεται οικονομικά από τον Δήμο, την Κοινότητα ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα. Για τη χρονιά που διατρέχουμε δεν εντάχθηκε σε κανένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων. Οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά από τα δίδακτρα και το κεφάλαιο της εταιρείας. Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι βεβαίως και επιτρέπουν την ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων, τη συμμετοχή σε προγράμματα και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, καλύπτουν δηλαδή επαρκώς τις ανάγκες του σχολείου και μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε περαιτέρω δράσεις, σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της εικόνας της σχολικής μονάδας και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Ο Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα εληζρύεη νηθνλνκηθά ην ζρνιείν Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε πξνγξάκκαηα δξάζεο ζε ηνπηθό, εζληθό θαη/ή δηεζλέο επίπεδν Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εληζρπηηθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ παξεκβάζεσλ Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη επαξθνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν. 2.88

8 8 ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 1.4. Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ Το σχολείο μας διαθέτει εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών. Εκπαιδευτικοί με μεγάλη πείρα και πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, εκπαιδευτικοί νέοι με όρεξη και ποικίλες δεξιότητες, εκπαιδευτικοί με μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα τους (π.χ. ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, εικαστικά, τεχνολογίες). Το σχολείο φροντίζει με συγκεκριμένες δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα (επιμορφωτικά σεμινάρια, παιδαγωγικές συναντήσεις, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια), αλλά και με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων (σχολικός ψυχολόγος, παιδίατρος, ειδικός παιδαγωγός, εξειδικευμένα κέντρα) να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους. 1.4 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε εμεηδηθεπκέλα θέληξα & ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ζε δεηήκαηα θαζνδήγεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο & ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε εμεηδηθεπκέλα θέληξα & ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ζε δεηήκαηα θαζνδήγεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο & ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε εμεηδηθεπκέλα θέληξα & ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ζε δεηήκαηα θαζνδήγεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο & ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ Οη γλώζεηο θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη αλάγθεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα εηδηθή ή πξόζζεηε δηδαζθαιία (εληζρπηηθή δηδαζθαιία, Σάμε Τπνδνρήο, Σκήκα Έληαμεο) θαιύπηνληαη επαξθώο από ην ππάξρνλ δηδαθηηθό πξνζσπηθό. Ζ αλαινγία αλάκεζα ζην κόληκν πξνζσπηθό θαη ηνπο αλαπιεξσηέο /σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνύο δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ αλαπηύζζνπλ ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα Ζ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Σν ζρνιείν δηαζέηεη εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ. Οη θελέο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαιύπηνληαη έγθαηξα ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο

9 9 2ν ΠΔΓΗΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.1. Γηακόξθσζε θαη Δθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο Το σχολείο μας έχει αναπτύξει ένα σχολικό πρόγραμμα λειτουργικό και αποτελεσματικό. Έχοντας ως βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο, έχει εντάξει σε αυτό - μέσω εγκεκριμένης παρέκκλισης εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο να παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν πολλές διαφορετικές δεξιότητες, τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και να αποκτήσουν ιδιαίτερες γνώσεις. Το σχολικό πρόγραμμα βρίσκεται σε μια κατάσταση δυναμική με σκοπό να ικανοποιούνται οι ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και να αντιμετωπίζονται προβλήματα, όπως η αναγκαστική απουσία κάποιου εκπαιδευτικού ή η υποστήριξή του από ειδικούς συνεργάτες και διαδικασίες. 2.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ην ζρνιείν πξνζθέξεηαη ηθαλόο αξηζκόο πξναηξεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, θιπ.). Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ύιινγν Γνλέσλ/Κε δε κόλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί, όπνηε ρξεηάδεηαη, ε εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Αλαπηύζζνληαη δηαδηθαζίεο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηνπο. Ζ Γηεύζπλζε ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά εηδηθόηεηα ή/θαη ηάμε αιιά θαη αλάκεζα ζε εηδηθόηεηεο θαη ηάμεηο. ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο κε ζθνπό ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ιόγσ απνπζίαο εθπαηδεπηηθώλ). Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηξόπν ηθαλνπνηεηηθό. Από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνγξακκαηίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα όιν ην έηνο. Σν σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηεξείηαη αλά γλσζηηθό αληηθείκελν θαη αλά ηάμε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηθαλνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηακόξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηέπεηαη από παηδαγσγηθέο - δηδαθηηθέο αξρέο θαη παξάιιεια ιακβάλεη ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ

10 10 ΣΟΜΔΑ: ΓΙΟΙΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.2. πληνληζκόο ρνιηθήο Εσήο Η διοίκηση της σχολικής μονάδας φροντίζει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να αναπτύξει πρακτικές που στοχεύουν στο να αποκτήσουν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικούν μια κοινή φιλοσοφία. Οι δράσεις που αναφέρθηκαν στο δείκτη 1.4 αποτελούν ένα μόνο μέρος των δράσεων που υλοποιούνται και συνδυάζονται με διοικητικές οργανωτικές πρακτικές, όπως η ένταξη της μονάδας στο πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, ο ορισμός και η λειτουργία ομάδων εργασίας κατά ειδικότητα και τομέα, ο καθημερινός χρόνος επικοινωνίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους με σκοπό να αναδεικνύονται ανάγκες και προβληματισμοί, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα. 2.2 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΖ ΕΩΖ Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη νπζηαζηηθή. Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δίθαηε. Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελόο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνύληαη νη απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ είλαη απνηειεζκαηηθόο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο. Σν είδνο ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαιύπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε ρνιηθή Μνλάδα. Πξηλ από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, όινη νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξώλνληαη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπκθσλήζεη πάλσ ζ' έλα γεληθό πιαίζην αξρώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθαξκόδνπλ ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθόξσλ Ζ Γηεύζπλζε ππνζηεξίδεη έλα ζπλεξγαηηθό, ζπκκεηνρηθό, ζπιινγηθό πιαίζην εξγαζίαο όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη απνθάζεηο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθώλ θαη δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Ζ Γηεύζπλζε ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη πξνηεξαηόηεηεο θαη πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο

11 11 ΣΟΜΔΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΜΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 2.3. Γηαρείξηζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ θαη ησλ Πόξσλ Η διαχείριση και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων του σχολείου γίνεται χωρίς να χρειάζεται η ενθάρρυνση από τη Διεύθυνση του σχολείου. Είναι σαφές από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ότι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του σχολείου είναι η βιωματική μάθηση και η πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου, χώρου ή πόρου που διαθέτει το σχολείο από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, είτε πρόκειται για τον εξοπλισμό των τάξεων, είτε για χώρους του σχολείου είτε για παιδαγωγικό υποστηρικτικό υλικό. Η διεύθυνση του σχολείου προσπαθεί να αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους για την άμεση κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Δήμο για την υλοποίηση δράσεων που θα αξιοποιούν τους πόρους και των δύο φορέων στα πλαίσια εκπαιδευτικών διαδικασιών. 2.3 ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ & ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΣΩΝ ΜΔΩΝ & ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο ύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ ζπλεξγάδεηαη νπζηαζηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ θαη κέζσλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ Ο Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ θαη κέζσλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηαθηηθά θαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελζαξξύλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ από ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε ζηα δηαζέζηκα κέζα (δηάθνξνπο ρώξνπο θαη εμνπιηζκό). Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Σν ρνιηθό πκβνύιην ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θαηαλνκή θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ. Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ εθθξάδεη γλώκε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γίλεηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ

12 12 3ν ΠΔΓΗΟ : ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΥΔΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.1. ρέζεηο κεηαμύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Οι σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μπορούν να χαρακτηριστούν άψογες. Παρόλο που όλοι προέρχονται από διαφορετικά σχολικά περιβάλλονται και είναι η πρώτη χρονιά που εργάζονται μαζί, η ποιότητα της επικοινωνίας, η δημιουργική συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών, η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση που έχουν αναπτύξει είναι στοιχεία πολλά υποσχόμενα για το κλίμα και το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας. Η διοίκηση φροντίζει παράλληλα να θεσμοθετεί δράσεις που να ευνοούν τις καλές σχέσεις και τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά προσπαθεί να δημιοργήσει και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα διδακτικού περιεχομένου, επιμόρφωσης, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 3.1 ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ην ζρνιείν είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν λα αληαιιάζζεηαη εθπαηδεπηηθό πιηθό κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (π.ρ. ζεκεηώζεηο, βηβιία) Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελζαξξύλεη θαη αθήλεη ρώξν γηα πξσηνβνπιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Μεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ έρεη αλαπηπρζεί πςειόο βαζκόο αιιειεγγύεο Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ ηζρύνπλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη θαιιηεξγείηαη ε ζπιινγηθόηεηα. Αλάκεζα ζην κόληκν πξνζσπηθό θαη ηνπο αλαπιεξσηέο /σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνύο αλαπηύζζνληαη ζρέζεηο ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ βνεζνύλ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν. Σν πεξηερόκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αθνξά θπξίσο παηδαγσγηθά/δηδαθηηθά ζέκαηα, όπσο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, δηαηύπσζε ζεκάησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ, νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ηαθηηθά ζε ζπλαληήζεηο θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ζε θιίκα αιιεινζεβαζκνύ θαη ζπιινγηθόηεηαο. 3.33

13 13 Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.2. ρέζεηο κεηαμύ Δθπαηδεπηηθώλ - Μαζεηώλ θαη κεηαμύ ησλ Μαζεηώλ Το κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας του σχολείου μας είναι ο μαθητής και οι ανάγκες του. Το σχολείο για εμάς είναι ένας χώρος που ο μαθητής δε θα λάβει αποκλειστικά γνώσεις, αλλά θα είναι σε θέση να οριοθετήσει το εαυτό του, να αναγνωρίσει τις ανάγκες του, να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, να αναπτύξει τα ιδιαίτερα ταλέντα του, και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας. Οι μαθητές μας, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή συμμετέχουν στη διαμόρφωση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της τάξης και γενικά ολόκληρη τη σχολικη ζωή. Το σχολείο φροντίζει να υποστηρίζει αυτές τις διαδικασίες με δράσεις και προγράμματα, όπως το πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης, τη συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης για τη διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν, το ενεργό ενδιαφέρον και τη συνέπεια. Στόχος η ομαλότητα της σχολικής ζωής και η τήρηση των ορίων από όλους να είναι εσωτερικό βίωμα και εξωτερικός εξαναγκασμός. 3.2 ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ - ΜΑΘΖΣΩΝ & ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ Οη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή είλαη απόξξνηα ζπλαίλεζεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Οη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ επθαηξίεο θαη αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε επαηζζεζία, δηαθξηηηθόηεηα, αιιά θαη ηελ απαηηνύκελε ζπλέπεηα, κε γλώκνλα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ δηέπνληαη από ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο εθηίκεζεο, ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνύ

14 14 Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.3. ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ Γνλέσλ Η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και η ροή πληροφόρησης γίνεται με πολλούς και διάφορους τρόπους, θεσμοθετημένους και μη. Στους θεσμοθετημένους ανήκουν η μηνιαία γραπτή αξιολόγηση που τους παρέχεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, από τη μηνιαία προσωπική συνάντηση που πραγματοποιείται πριν την απόδοση της αξιολόγησης, από βιωματικά σεμινάρια και ομιλίες, από το διμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα (newsletter) που τους παρέχεται έντυπα και ηλεκτρονικά και από τη συνολικά αξιολόγηση (έλεγχος) που παρέχεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Παράλληλα, κάθε γονιός μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα θέματα που αφορούν στις δράσεις του σχολείου, στην επίδοση του παιδιού του και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή προσωπικά οποιαδήποτε στιγμή. Το σχολείο οργανώνει δρατηριότητες που εμπλέκουν τους γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν να κάνουν με θέματα πολιτιστικά, παιδαγωγικά ή ψυχαγωγικού περιεχομένου. 3.3 ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΥΟΛΔΙΟΤ - ΓΟΝΔΩΝ Οη γνλείο δείρλνπλ θαηαλόεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη γνλείο είλαη αξσγνί ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ζρνιείνπ Οη γνλείο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο ζην ζρνιείν Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα θαιή εηθόλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ Γηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ Σν ζρνιείν αλαπηύζζεη κεραληζκνύο δηεξεύλεζεο ησλ απόςεσλ θαη ζέζεσλ ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ. 2.57

15 15 Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 3.4. ρέζεηο κεηαμύ ρνιείνπ - Φνξέσλ Η επικοινωνία του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την τοπική κοινωνία είναι διαρκής και αποσκοπεί στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία αφενός και, αφετέρου, στη συνεχή βελτίωση της ίδιας της σχολικής μονάδας, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος. Το σχολείο μας έχει ζωή μόνο λίγους μήνες και είναι σημαντικό για εμάς να είμαστε σε συνεχή επαφή με όλους τους φορείς, αφού αποτελεί εχέγγυο για την εξέλιξή μας. Γι αυτό και θεσμοθετούνται δράσεις (επιμορφωτικές ημερίδες, συμμετοχή σε προγράμματα, πρόσκληση ειδικών επιστημόνων) που έχουν ως στόχο τη σύναψη και τη συνεργασία με φορείς, ενώ η επικοινωνία του σχολείου με το Γραφείο Εκπαίδευσης και τη Σχολική Σύμβουλο είναι συνεχής. 3.4 ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΥΟΛΔΙΟΤ - ΦΟΡΔΩΝ Σα απνηειέζκαηα πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο γηα ελίζρπζε θαη ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθά. Σα απνηειέζκαηα πξσηνβνπιηώλ γηα ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο από ηνπηθνύο θνξείο είλαη ζεκαληηθά. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην Γήκν ή/θαη ηε ρνιηθή Δπηηξνπή είλαη επνηθνδνκεηηθή. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη εθπαηδεπηηθνύο θνξείο (Παλεπηζηήκηα θ.ά.) είλαη νπζηαζηηθή. Σν ζρνιείν ππνζηεξίδεη επαθέο κε επηζηεκνληθνύο, θνηλσληθνύο θαη άιινπο θνξείο, κε ζηόρν λα δηακνξθώζνπλ νη καζεηέο ζθαηξηθόηεξε εηθόλα ησλ θνηλσληθώλ δεηεκάησλ Σν ζρνιείν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δσή ηεο θνηλόηεηαο θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα θνηλέο δξάζεηο κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο ησλ καζεηώλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ θαη λα ππνβνεζήζεη ην έξγν ηεο Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζρνιεία ή εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα γηα αλάπηπμε θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζρνιείν αμηνπνηεί ηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Τπεύζπλνπο θαη θέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, ΚΔΓΓΤ θ.ά.). Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη ζπρλά θαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

16 16 4ν ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.1. Αλάπηπμε ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σχολείου μας είναι η στοχοκεντρική προσέγγιση της ύλης, ο σχεδιασμός της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, η βιωματική προσέγγιση και η χρήση υλικού σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και η απεμπλοκή από τον περιορισμό και τις αδυναμίες που προκύπτουν από τη χρήση του ενός και μόνο εγχειριδίου. Γίνεται σαφές και από το γράφημα που συνοδεύει την ποσοτική αποτίμηση του δείκτη ότι η ευελιξία που αυτή η πρακτική προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, αλλά και η δυνατότητα οι διδακτικοί αυτοί στόχοι να υλοποιηθούν από την πλειονότητα των μαθητών είναι σημαντικές για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο και την εικόνα του σχολείου. 4.1 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ηόρνο 2 : 3.67 ηόρνο 1 : 0.00 Οη επηκέξνπο ζηόρνη ελόο καζήκαηνο αλά ηάμε (όπσο πξνβιέπνληαη από ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ) πινπνηήζεθαλ επαξθώο γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο: Σν Πξόγξακκα πνπδώλ παξέρεη επειημία θαη δπλαηόηεηεο πξσηνβνπιίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παξέρεη ζαθείο νδεγίεο θαη απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ζ θαηαλνκή ηεο ύιεο ζην Πξόγξακκα πνπδώλ είλαη αλάινγε πξνο ηνλ δηαζέζηκν πξνο δηδαζθαιία ρξόλν Ζ νξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο γλώζεο ζηα δηάθνξα καζήκαηα ραξαθηεξίδεηαη από ζπλέρεηα θαη ζπλνρή Σν δηδαθηηθό πιηθό (ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ππνζηεξηθηηθό πιηθό) ησλ καζεκάησλ αληηζηνηρεί θαη ζπκθσλεί κε ηνπο ζθνπνύο, ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Οη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο κάζεζεο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ είλαη δηαηππσκέλνη κε ηξόπν ζαθή θαη νινθιεξσκέλν

17 17 ΣΟΜΔΑ: ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.2. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ Όλα τα κριτήρια που συνιστούν τον παρόντα δείκτη επιβεβαιώνουν ότι η σχολική μονάδα βαδίζει στο σωστό δρόμο όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές που έχει υιοθετήσει. Οι ποικίλες διδακτικές μέθοδοι ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ο σχεδιασμός της διδασκαλίας αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας και της καθημερινής πρακτικής των εκπαιδευτικών του σχολείου. Γίνεται σαφές ότι η στοχοκεντρική προσέγγιση της ύλης σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, η αξιοποίηση των μέσων και πόρων του σχολείου, η διαχείριση της τάξης με τον εκπαιδευτικό «ηγέτη» της διδακτικής διαδικασίας, τα σχέδια εργασίας και η ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών συντελούν στη δημιουργία και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 4.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Ο ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο, ε παξνπζίαζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ εξγαζηώλ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο αιιά θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ. Ζ εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ή ζην ζρνιείν ππνζηεξίδεη θαη επεθηείλεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα δηδαζθαιίαο θαη είλαη αλάινγνπ βαζκνύ δπζθνιίαο κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο αλαδεηά, νξγαλώλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέζα δηδαζθαιίαο (ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό όπσο άξζξα, CD-ROM θιπ., ηελ ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή) ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο θαηαβάιιεη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, ώζηε νη καζεηέο λα είλαη επηθεληξσκέλνη ζην αληηθείκελν κάζεζεο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη ην ζπλνιηθό δηδαθηηθό ρξόλν (ζε εηήζηα βάζε) θαη αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηε δηδαθηηθή ώξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Υξεζηκνπνηείηαη πνηθηιία δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ηηο γλώζεηο, ην επίπεδν θαηαλόεζεο θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο πξνεηνηκάδεη ζπζηεκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε εβδνκαδηαία θαη εκεξήζηα βάζε ζε επίπεδν δηδαθηηθήο ώξαο, θαζνξίδνληαο ζαθείο δηδαθηηθνύο/καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο ηξόπνπο επίηεπμήο ηνπο. (π.ρ. ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεο ηεο ηά Ο εθπαηδεπηηθόο ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηόζν ζε εηήζηα βάζε όζν θαη ζε επίπεδν ελόηεηαο. Πξνβαίλεη ζε ζπλνιηθή ζεώξεζε ηεο ύιεο θαη πξνγξακκαηίδεη ηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, ηα ρξνληθά πιαίζηα θαη ην ζπγθε

18 18 ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ Άμεση απόρροια της ανάπτυξης και εφαρμογής διδακτικών πρακτικών όπως αυτές περιγράφηκαν στον προηγούμενο δείκτη είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου. Εξάλλου, δεν έχει νόημα να εργάζεσαι με τρόπο μη συμβατικό και η παιδαγωγική ή οι πρακτικές αξιολόγησης να μη συνάδουν με τον τρόπο αυτό. Γίνεται σαφές ότι είναι σημαντικό το κλίμα που επικρατεί στην τάξη και ο ρόλος του δασκάλου ως «ηγέτης», συντονιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανατροφοδότηση και η ενθάρρυνση του μαθητή, οι ποικιλία στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και η ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελούν ίσως τα πιο σημαντικά κριτήρια και θα πρέπει το επίπεδό τους να παραμένει υψηλό. 4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ & ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο εξγαζίεο θαη ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε νκάδεο δηαθνξεηηθήο ζύλζεζεο θαη κεγέζνπο. ηελ ηάμε επηθξαηεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη κε πξνζπκία ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαη ηηο νινθιεξώλνπλ κε ππεπζπλόηεηα Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, δηαηππώλνπλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο. Οη καζεηέο ληώζνπλ επράξηζηα θαη άλεηα κέζα ζηελ ηάμε Παξαθνινπζείηαη ε αηνκηθή πξόνδνο ηνπ καζεηή (ή νκάδσλ καζεηώλ) θαη κε βάζε ηελ πξόνδν απηή αλαπηύζζνληαη δξάζεηο εμαηνκηθεπκέλεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο ζε καζεηέο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο αμηνπνηνύληαη γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ πξόνδό ηνπο θαη νη απόςεηο ηνπο ιακβάλνληαη ππόςε Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ηελ πξόνδό ηνπο. Σεξνύληαη αξρεία κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πξόνδν, ηα επηηεύγκαηα ή ηα πξνβιήκαηα ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ (όρη κόλν αξηζκεηηθά, αιιά θαη πεξηγξαθηθά). Υξεζηκνπνηνύληαη ηξόπνη ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ή ζπλδπαζκό κεζόδσλ/ηερληθώλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη θαη επηβξαβεύεη άκεζα θαη ζε ζπλδπαζκό κε πξνεγνύκελεο επηδόζεηο ηνπ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη γεληθόηεξα ζηε ζρνιηθή δσή ηελ ηάμε θαιιηεξγείηαη θιίκα ζπκκεηνρηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθόηεηαο. Ο ξόινο πνπ θπξίσο ν εθπαηδεπηηθόο πηνζεηεί θαηά ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ξόινο ζπληνληζηή) βνεζάεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ζ επηθνηλσλία δαζθάινπ/καζεηή θαζνξίδεηαη από θαλόλεο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία δαζθάινπ/καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο. Γηακνξθώλεη ζηελ ηάμε θιίκα αιιεινθαηαλόεζεο, δείρλεη ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή, αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθόηεηα δεηήκαηα Υξεζηκνπνηνύληαη πνηθίια νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζηελ ηάμε (δηδαζθαιία ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο σο νκάδαο, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίαο) αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο ηελ αξρή ηεο ρξνληάο νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο

19 19 ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.4. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Παξεκβάζεσλ Ο μικρός χρόνος λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι προτεραιότητες που τέθηκαν και είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη της φιλοσοφίας της σχολικής μονάδας, τον εγκλιματισμό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, η υποστήριξη τους μέσα από δράσεις και διαδικασίες δεν έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία, στα πλαίσια των γνωστκών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, αλλά και των προσωπικών τους ενδιαφερόντων, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για δραστηριότητες. Η διεύθυνση από τη μεριά της αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για ομιλίες, διαλέξεις, ημερίδες και άλλες επιμορφωτικές εκδηλώσεις με θεματικές που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενους δείκτες. 4.4 ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ & ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ (πεξηπνίεζε ζρνιηθνύ θήπνπ, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο). ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο. ην ζρνιείν επηδηώθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ησλ καζεηώλ ζε ηόπνπο επηζηεκνληθνύ ή πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηεμαγσγή νκηιηώλ-δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ. ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε Αζιεηηθέο εθδειώζεηο. ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε Καιιηηερληθέο εθδειώζεηο. ην ζρνιείν ππνζηεξίδνληαη θαη εληζρύνληαη νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ. ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε εζληθό ή δηεζλέο επίπεδν. Οη εθπαηδεπηηθνί δνθηκάδνπλ θαη πεηξακαηίδνληαη ζε λέεο κεζόδνπο πηνζεηώληαο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηλνηνκηθέο αιιαγέο πνπ επηηεινύληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο

20 20 ΣΟΜΕΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5. Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων εκπαιδεςηικών Το σχολείο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υποστηρίζει με κάθε τρόπο και ποικίλες δράσεις την επιστημονική - παιδαγωγική κατάρτιση και εξέλιξη τω εκπαιδευτικών. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο άμεσες τακτικές που οφείλει να υιοθετεί μια σχολική μονάδα που ενδιαφέρεται να διατηρεί υψηλό επίπεδο στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Εκεί που φαίνεται να υπολείπεται το σχολείο μας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα, εικόνα που δικαιολογείται βέβαια από το μικρό χρόνο λειτουργίας του σχολείου και τον αριθμό των επιμορφωτικών δράσεων που πραγματοποιεί η ίδια η σχολική μονάδα. 4.5 ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΣΖ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ - ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ & ΔΞΔΛΙΞΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Σν ζρνιείν δεκηνπξγεί ζπλζήθεο επηηπρίαο ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (π.ρ. ππνζηήξημε ηεο Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζε επηζηεκνληθά/παηδαγσγηθά ζπλέδξηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ θαη ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. ην ζρνιείν πξαγκαηνπνηνύληαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο από εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ζρνιείσλ. ην ζρνιείν πξαγκαηνπνηνύληαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο από εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ. ην ζρνιείν πξαγκαηνπνηνύληαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο από εηδηθνύο επηζηήκνλεο κε πξσηνβνπιία ηεο Γηεύζπλζεο θαη ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. ην ζρνιείν πξαγκαηνπνηνύληαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο από εηδηθνύο επηζηήκνλεο κε πξσηνβνπιία ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ

21 21 5ν ΠΔΓΗΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΜΔΑ: ΦΟΙΣΖΖ ΚΑΙ ΓΙΑΡΡΟΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.1. Παξαθνινύζεζε ηεο Φνίηεζεο θαη ηεο ρνιηθήο Γηαξξνήο Το σχολείο μας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν πολλά από τα δημόσια σχολεία της χώρας. Απουσίες μαθητών και διαρροή συμβαίνουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια μαθητών, αλλαγή τόπου κατοικίας). Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας μέχρι στιγμής δεν έχουν την ανάγκη για τμήμα ένταξης ή φροντιστηριακά τμήματα, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για ενισχυτική διδασκαλία σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. Ένα στοιχείο που χρήζει προσοχής είναι η ώρα προσέλευσης των μαθητών μας. Η άφιξη των σχολικών λεωφορείων μπορεί κάποια στιγμή να γίνει καθηστερημένα εξαιτίας αυξημένης κίνησης στη διαδρομή ή ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς. 5.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΦΟΙΣΖΖ & ΣΖ ΥΟΛΙΚΖ ΓΙΑΡΡΟΖ Σα εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ησλ απνπζηώλ θαη ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νξγάλσζε πξναηξεηηθώλ καζεκάησλ ην ζρνιείν ιεηηνπξγνύλ εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο καζεηώλ (εληζρπηηθή δηδαζθαιία, θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, ηάμε ππνδνρήο, ηκήκα έληαμεο) Σν ζρνιείν ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηώλ πνπ απνπζηάδνπλ από ην ζρνιείν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην κάζεκα θαη παξαθνινπζνύλ όια ηα καζήκαηα ηεο εκέξαο Σν ζρνιείν γλσξίδεη πνηνη καζεηέο απνπζηάδνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. πεξηζζόηεξν από κηα εβδνκάδα), θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο απνπζίαο ηνπο ην ζρνιείν πξνβιέπνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ. 3.29

22 22 ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2. Δπίδνζε θαη Πξόνδνο ησλ Μαζεηώλ Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν στον δείκτη 5.1, στο σχολείο μας η επίδοση των μαθητών παρακολουθείται διαρκώς και οι μαθητές μας υποστηρίζονται σε καθημερινή βάση. Παρόλο που η λειτουργία του σχολείου μας μετράει μόνο λίγους μήνες, η πρόοδος των μαθητών μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται να παρουσιάζει βελτίωση. Όσον αφορά στο κριτήριο για τη διαφορά των επιδόσεων των ικανών και των λιγότερο ικανών μαθητών, στο σχολείο μας μας ενδιαφέρει κάθε παιδί να φτάσει στο σημείο που μπορεί να φτάσει χωρίς να γίνεται σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές. Κάθε παιδί έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεξιότητες, αδυναμίες και δουλεύουμε με καθε παιδί ξεχωριστά. Η μείωση της διαφοράς επιδόσεων αντιμετωπίστηκε από άλλους συναδέλφους με την έννοια μιας κοινής δέσμης στόχων που μια τάξη καλύπτει και από άλλους συναδέλφους με την έννοια της ιδιαιτερότητας κάθε μαθητή. 5.2 ΔΠΙΓΟΖ & ΠΡΟΟΓΟ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε δεηήκαηα ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη βειηίσζεο ησλ επηδόζεσλ Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πξνόδνπ θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Ζ δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο κεηαμύ ησλ ιηγόηεξν θαη ησλ πεξηζζόηεξν ηθαλώλ καζεηώλ κεηώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο Όινη νη καζεηέο ρακειήο, κέζεο, πςειήο επίδνζεο παξνπζηάδνπλ πξόνδν ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελα επηηεύγκαηά ηνπο. Σα εθπαηδεπηηθά επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 3.29

23 23 ΣΟΜΔΑ: ΑΣΟΜΙΚΖ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.3. Δληζρπηηθέο, Τπνζηεξηθηηθέο θαη Αληηζηαζκηζηηθέο Παξεκβάζεηο Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενισχυτικών, υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ για το σχολείο μας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παιδαγωγική και τη διδακτική μας φιλοσοφία. Η δημοκρατία, η ισότητα, η αναγνώριση και η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι θέματα της καθημερινής ατζέντας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Και από τον παρόντα δείκτη γίνεται σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και το κλίμα που επικρατεί στην τάξη είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να κρατάνε τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα σε διαρκή εγρήγορση και καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη αντισταθμιστικών παρεμβάσεων βασισμένων στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 5.3 ΔΝΙΥΤΣΙΚΔ, ΤΠΟΣΖΡΙΚΣΙΚΔ & ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο καζεηώλ θαη γνλέσλ ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ζρνιείνπ λα πξνζθέξεη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαρσξηζκώλ θαη ηνπ απνθιεηζκνύ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. Σν ζρνιείν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηώλ, ώζηε νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ σο ππεύζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Όινη νη καζεηέο/ηξηεο ζην ζρνιείν καο γίλνληαη απνδεθηνί από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αλεμάξηεηα από ηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή, ην ρξώκα ηνπο ή ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ελσκέλνη θαη δελ ρσξίδνληαη ζε αληηκαρόκελεο «παξέεο». ην ζρνιείν καο εθδειώλνληαη ζπάληα ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ Σν ζρνιείν αλαπηύζζεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Ζ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ απνηειεί έλα βαζηθό ζέκα πξνβιεκαηηζκνύ θαη ζπδήηεζεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ. 3.29

24 24 Γ. Κύπια Αποτελέσματα τηρ Αξιολόγησηρ Μετά από τη διερεύνηση όλων των δεικτών, την απεικόνισή τους σε γραφήματα, τις συναντήσεις της ολομέλειας και των επιμέρους ομάδων εργασίας και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, καταλήγουμε ότι το σχολείο μας, παρόλο το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο της παιδείας, παρουσιάζει ομοιογενή εικόνα και υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς και δείκτες που διερευνήθηκαν. Η υλικοτεχνική υποδομή και οι διαθέσιμοι πόροι, οι διαδικασίες ενδοσχολικής επιμόρφωσης και στήριξης των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και οι εκπαιδευτικές πρακτικές είναι τα σημεία υπεροχής του σχολείου την περίοδο που διανύουμε και οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να διατηρούνται πάντα σε υψηλό επίπεδο. Σα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν δεν μπορούν σε πολλούς τομείς να αξιολογηθούν στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε, καθώς το σχολείο μας μετράει διάστημα ζωής μερικών μηνών, επομένως δείκτες που αφορούν τη συνεργασία μας με φορείς της τοπικής κοινωνίας ή δράσεις που προωθούν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία ή ακόμα και στοιχεία διαρροής της φοίτησης δεν μπορούν να θεωρηθούν στην ίδια βάση με εκείνη μιας σχολικής μονάδας που λειτουργεί καιρό. Και πάλι, ωστόσο, η εικόνα που εισπράτουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου από τις δράσεις που ήδη θεσμοθετούνται στο σχολείο μας είναι πολύ θετική. Αντικείμενα Αξιολόγησης Σα αντικείμενα αξιολόγησης που επιλέχθηκαν είναι τα ακόλουθα: 1. Τομέας: Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. χέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών - Μαθητών και μεταξύ των Μαθητών. Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και μεταξύ των μαθητών αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της σχολικής ζωής. Η διδακτική διαδικασία και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα βασίζονται στην αρμονική συνύπαρξη και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών και είναι ένα από τα θέματα που απαιτούν συνεχή προβληματισμό, παρατήρηση και μελέτη. 2. Τομέας: Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Επίδοση και πρόοδος των Μαθητών κοπός είναι να αναπτυχθούν διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης (αρχικής, ενδιάμεσης διαμορφωτικής, συνολικής) της επίδοσης και της

25 25 προόδου των μαθητών, τα οποία να συμφωνούν με τη φιλοσοφία και τις διδακτικές πρακτικές της σχολικής μονάδας. 3. Ψηφιακή Τάξη Ψηφιακό Σχολείο: Χρήση των Σεχνολογιών Πληροφόρησης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κοπός είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διδακτικών πρακτικών με τη χρήση των υποδομών του σχολείου στα πλαίσια της Ψηφιακής Σάξης και του Ψηφιακού χολείου. Η σημερινή παγκόσμια εκπαιδευτική πραγματικότητα και η υπό διαμόρφωση ελληνική υπαγορεύουν την ανάπτυξη πρακτικών που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη των ψηφιακών εργαλείων και την οικειοποίηση των διδακτικών πρακτικών που ήδη προετοιμάζονται (ηλεκτρονικό βιβλίο, ψηφιακό υλικό κ.α.).

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Εκθζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα