Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Δεκζμβριοσ

2 Η παρούσα Έκθεση Γενικής Εκτίμησης συντάχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο πιλοτικό έργο «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Έκθεση συμπεριλαμβάνεται στον τόμο των «Καλών Πρακτικών» και παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια της παρουσίασης του υλικού πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 Ειςαγωγή Η «Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου» αποτελεί την εναρκτήρια διαδικασία στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, κατά την οποία το σχολείο απαντά στο ερώτημα «Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα;». Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησαν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου, επιχειρώντας μια πρώτη συνολική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με εργαλείο την οργανωμένη συζήτηση αποτίμησαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου τους ως προς κάθε δείκτη ποιότητας, κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, κατέληξαν σε μία κοινώς αποδεκτή θέση σε σχέση με την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση κάθε δείκτη αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης / σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων - επεσήμαναν τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολείου τους, και επέλεξαν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης διερεύνησης στη συνέχεια. Σα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν στην έκθεση «Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του χολείου», την οποία συνέταξε η κάθε σχολική μονάδα μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας, παρουσιάζοντας με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες: 3

4 Σις «διαδικασίες αξιολόγησης» που ακολούθησε η σχολική μονάδα για τη συνολική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ενότητα στην οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες όπως ο χρόνος και η διάρκεια της αξιολόγησης, ο αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση των ομάδων, ο αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ. Σο «φύλλο γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου», στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά και ποσοτικά η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται στην ουσία για την παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας της ολομέλειας των συμμετεχόντων, με την καταγραφή της ενιαίας θέσης ή εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σα «κύρια αποτελέσματα» της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία, όπως είναι τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου, οι αδυναμίες του σχολείου και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη. 4

5 Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 5

6 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σαςηόηηηα ηος ζσολείος Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω (Ε.Γ.Α.)Κσδηθόο: Μνζρνλεζίσλ 23, Σ.Κ ΑΙΓΑΛΔΧ ΦΑΞ: Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Σν Δ.Γ.Α. αλήθεη ζε ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ θαηαιακβάλεη νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν πεξηερόκελν από ηηο νδνύο: Μνζρνλεζίσλ, Κσλζηαληηλνππόιεσο, Θεβώλ θαη Αλδξηαλνππόιεσο. ην ίδην ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγνύλ ην Δζπεξηλό Γεληθό Λύθεην Αηγάιεσ, θαζώο θαη ηα δύν εκεξήζηα Γπκλάζηα, ην 1ν θαη ην 8ν Αηγάιεσ, κε ην νπνίν ζπζηεγαδόκαζηε. Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ αλέξρεηαη ζε 11, έμη άληξεο θαη πέληε γπλαίθεο, όινη κόληκνη. Δπηά δηδάζθνληεο αλήθνπλ νξγαληθά ζην ρνιείν καο, ελώ ηέζζεξηο έρνπλ απνζπαζζεί από άιια ζρνιεία. Τπάξρεη επίζεο κία θαζαξίζηξηα ζπκβαζηνύρνο. ην ζρνιείν θνηηνύλ 90 καζεηέο θαη 30 καζήηξηεο. ε θάζε ηκήκα αληηζηνηρνύλ 18 καζεηέο θαηά κέζν όξν. Η ειηθία ηνπο πνηθίιιεη από 14 εηώλ έσο θαη 60 εηώλ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο αιινδαπώλ θαη Ρνκά (35% επί ηνπ ζπλόινπ). Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Δηαηππώλεηαη ζύληνκν θείκελν (200 ιέμεσλ πεξίπνπ) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζε ε Σρνιηθή Μνλάδα γηα ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αλαθνξά ζην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε νκάδαο θιπ.). Πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιόγεζεο ν ύιινγνο ησλ Καζεγεηώλ ζπλεδξίαζε αξρηθά κε ηελ παξνπζία ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο. Οξίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλαηέζεθαλ αληίζηνηρα πεδία πξνο δηεξεύλεζε. ε θάζε νκάδα ζπκκεηείραλ ηξία άηνκα. Γηα ηα πεδία πξώην (Μέζα-Πόξνη-Αλζξώπηλν Γπλακηθό) θαη πέκπην (Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα) νξίζηεθε ζπληνληζηήο ν θηιόινγνο θ..., γηα ηα πεδία δεύηεξν (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ) θαη ηέηαξην (Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο) ε θηιόινγνο θ. θαη γηα ην ηξίην (Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν) ν καζεκαηηθόο θ... ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζπλαληήζεθαλ κεηαμύ ηνπο δύν θνξέο θαη ε εξγαζία νινθιεξώζεθε κε ύιινγν ησλ Καζεγεηώλ, ώζηε λα ζπλεθηηκεζνύλ νη απόςεηο θάζε νκάδαο θαη λα νδεγεζνύλ ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ ηειηθή έθζεζε. 6

7 1ο ΠΕΔΘΟ: ΜΕΑ ΠΟΡΟΘ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΤΛΘΚΟΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ νη ππάξρνληεο ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη ζρνιηθνί ρώξνη θξίλνληαη επαξθείο, εθόζνλ ην ρνιείν καο ιεηηνπξγεί κε έμη ηκήκαηα θαη νη δηαζέζηκεο αίζνπζεο είλαη νθηώ, θνηλέο κε ηνπ 8νπ εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ, ελώ ην κέγεζόο ηνπο είλαη επαξθέο. Τπάξρεη επξύρσξν Γξαθείν Γηεπζπληή θαη επξύρσξν Γξαθείν Καζεγεηώλ, θνηλό όκσο κε ηνπ 8νπ εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ. Ο αύιεηνο ρώξνο θαη ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ είλαη θνηλνί θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη θξίλνληαη επαξθείο. Οη εηδηθέο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ Φπζηθήο-Υεκείαο θαη Πιεξνθνξηθήο είλαη θνηλέο κε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, επαξθείο γηα ηα ζρεηηθά καζήκαηα. Γελ ππάξρεη αίζνπζα Βηβιηνζήθεο. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ και Διαθέζιμα Μέζα ηος σολείος Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ Ο αξηζκόο ησλ ζξαλίσλ, γξαθείσλ, θαζηζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο είλαη επαξθήο. Δπεηδή όκσο ηα ίδηα γξαθεία ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 8νπ Ηκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ καο δελ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο. Σν γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο είλαη εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κέζα ησλ Σ.Π.Δ, έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο, όκσο ν ρώξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ 7

8 δηαζέηεη κέζα Σ.Π.Δ. Ο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ρνιείν καο, θξίλεηαη επαξθήο. ΣΟΜΕΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος Απνηηκάηαη ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ Δ.Γ.Α. εμαζθαιίδνληαη από ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη θνηλή γηα ηηο 4 ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν εθπαηδεπηηθό έξγν ηνπ Δ.Γ.Α. θαη ηα Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ππνζηεξίδνληαη επαξθώο. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ καο (εξγαδόκελνη καζεηέο) δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα δξάζεο πςειώλ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ. ΣΟΜΕΑ: ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος Εμεηάδεηαη θαηά πόζν ν αξηζκόο, ε ζύλζεζε, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 8

9 ην ρνιείν καο ππεξεηνύλ 11 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, κε εμαίξεζε ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, πνπ δηδάζθεηαη από θηιόινγν θαη όρη από πνιηηηθό επηζηήκνλα. Η επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθόλησλ θξίλεηαη επαξθήο θαζώο ηέζζεξηο από απηνύο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο, ζρεηηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη ππεξεηνύλ ζην ρνιείν καο πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα θαη έηζη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ελόο Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ. Σν 1)3 ησλ δηδαζθόλησλ δελ έρεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. 2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ Οη δηνηθεηηθέο-νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Σρνιηθή Μνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η δηακόξθσζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε ππνζηήξημε θαη ν ζπληνληζκόο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηκεκάησλ ηάμεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο εηδηθόηεηαο, ε αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ε εθαξκνγή παξεκβαηηθώλ πξαθηηθώλ, ν πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. Σν ρνιείν ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ην Χξνιόγην Πξόγξακκα ηεξείηαη. Οη δηδάζθνληεο ζπλεξγάδνληαη θαη πξνζαξκόδνπλ ην πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηε δηδαθηέα ύιε ζην γεληθά ρακειό γλσζηηθό επίπεδν θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, πνπ είλαη εξγαδόκελνη θαη αξθεηνί από απηνύο ελήιηθεο. Πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Αγσγή Τγείαο- Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Υνξόο-Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο γηα ηνπο Ρνκά, κε ειάρηζηε όκσο ζπκκεηνρή ηνπο). Πξαγκαηνπνηνύληαη 4-5 εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνο, Μνπζεία. 9

10 ΣΟΜΕΑ: ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ. Οη δηνηθεηηθέο - νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε κε ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η δηακόξθσζε θαη ε εθαξκνγή εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ε ράξαμε ζαθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιόγεζε δξάζεσλ κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε ππνζηήξημε κεραληζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δείθηε. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ Γηεύζπλζεο θαη δηδαζθόλησλ θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ, αιιά θαη άηππα επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Μεξηθέο θνξέο θαίλεηαη δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, όπσο π.ρ. ζην ζέκα ηεο απαγόξεπζεο ηεο ρξήζεο θηλεηώλ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο. Τπάξρεη πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζώπνπο ησλ καζεηώλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρνιείνπ. Γελ ππάξρεη ύιινγνο Γνλέσλ εθ ηνπ γεγνλόηνο κάιινλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο. 10

11 ΣΟΜΕΑ: ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΜΕΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων Εθηηκάηαη ε θαιή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ε θαηαλνκή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαιύπηεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο όισλ ησλ ρνιείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Δπνκέλσο δαπάλεο γηα επηζθεπέο, ζέξκαλζε, αλαιώζηκα θ.ιπ. θαιύπηνληαη κε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Γηα κηθξνδεκηέο πνιιέο θνξέο ππάξρεη εζεινληηθή εξγαζία καζεηώλ-επαγγεικαηηώλ ηνπ ρνιείνπ καο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππνδνκέο (εξγαζηήξηα) κε ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ. Η αίζνπζα ηνπ γξαθείνπ θαζεγεηώλ αμηνπνηείηαη γηα ην πξόγξακκα ρνξνύ θαη ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα δηαιέμεηο θαη γηα πξνβνιή ηαηληώλ 1-2 θνξέο ην ρξόλν. Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ δελ ππάξρεη, ώζηε λα ζπλεξγάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πόξσλ. 3ο ΠΕΔΘΟ : ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών Εθηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Η πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ε ζπιινγηθή δξάζε απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ζεκεία εζηίαζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 11

12 Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη πνιύ θαιέο. Δθηόο από ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γίλνληαη θαζεκεξηλά ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δσή ζην ρνιείν. Σν κηθξό κέγεζνο ηνπ πιιόγνπ επλνεί ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηελ ακνηβαία πξνζθνξά βνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών Εθηηκώληαη νη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, θαζώο θαη ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. Η επίδεημε από ηνπο καζεηέο κηαο ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλεο κε ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο, ε ζύκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζηάζε πνπ πηνζεηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε ησλ ξπζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή, ε ππνζηήξημε από ην ζρνιείν θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ πνπ επλννύλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ θαη καζεηώλ κεηαμύ ηνπο, απνηεινύλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. Τπάξρεη πνιπκνξθία σο πξνο ηελ ειηθηαθή πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζην ρνιείν, πνπ θαζηζηνύλ κεξηθέο θνξέο δύζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Γεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο εξγάδνληαη, πνιιέο θνξέο έξρνληαη θνξηηζκέλνη από ηνλ θάκαην ηεο εκέξαο, κε απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ-καζεηώλ, αιιά θπξίσο καζεηώλ κεηαμύ ηνπο λα είλαη ηεηακέλεο. ηε δεκηνπξγία έληαζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ γεγνλόηνο όηη αξθεηνί καζεηέο πξνέξρνληαη από αζηαζέο θαη πξνβιεκαηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Οη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ σο παηδαγσγνί θαη γεθπξώλνπλ ζρεδόλ πάληνηε ηηο κηθξέο ή θαη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο ησλ καζεηώλ. Από ηελ άιιε κεξηά ε ύπαξμε ελειίθσλ εξγαδνκέλσλ καζεηώλ, πνπ δηαθξίλνληαη από σξηκόηεηα θαη ςπρξαηκόηεξεο ζπκπεξηθνξέο, ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξόηεξνπο θαη πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηέο, ιεηηνπξγεί θάπνηεο θνξέο ζεηηθά, θαζώο νη πξώηνη απνηεινύλ πξόηππα δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δεύηεξνπο. 12

13 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ηαθηηθή, ακθίδξνκε θαη νινθιεξσκέλε ξνή πιεξνθόξεζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ. Λόγσ ηνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο θαη επνκέλσο απνηεινύλ θεδεκόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο, δελ ππάξρνπλ ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ. Χζηόζν, κε ηνπο γνλείο ησλ αλειίθσλ καζεηώλ πξνζπαζνύκε λα είκαζηε όζν πεξηζζόηεξν θαηαηνπηζηηθνί γίλεηαη, ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πξόνδν θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ απηώλ. πλήζσο νη γνλείο ησλ αλειίθσλ ελεκεξώλνληαη κεηά από πξόζθιεζή καο θαη όρη κε απηόβνπιε πξνζέιεπζή ηνπο. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν (ε ζπρλόηεηα, ην πεξηερόκελν θαη ε πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο) κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία. Η Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ επηθνηλσλεί κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, όηαλ απαηηείηαη λα ιεθζεί απόθαζε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 13

14 ηνπ ρνιείνπ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ. Σνλ παξειζόληα Ννέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δύν εκεξώλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Δπίζεο ππάξρεη ζπρλή επαθή κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ησλ Φηινιόγσλ γηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο. Με εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ ιίγεο ζπλαληήζεηο, κέζσ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ν Γηεπζπληήο ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ είλαη Γξακκαηέαο γηα νηθνλνκηθά, ηερληθά θ.ά. ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ην ρνιείν. Η ζπλεξγαζία είλαη ζεηηθή. 4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ ΣΟΜΕΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Απνηηκώληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο ύιεο κε βάζε ην σξνιόγην πξόγξακκα, ε ύιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ. Οη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ επηηπγράλνληαη κεξηθώο ιόγσ α) ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ αιινδαπώλ καζεηώλ κε ειιηπή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, β) ηνπ ρακεινύ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ, γ) ηεο απώιεηαο δηδαθηηθώλ σξώλ εμαηηίαο αξγηώλ, απεξγηώλ ζπγθνηλσληώλ, δ) ηεο ρακειήο πξνζέιεπζεο καζεηώλ θαη ε)ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 14

15 ΣΟΜΕΑ: ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών Ππακηικών Απνηηκώληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ: ε πηνζέηεζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ηάμεο κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ε πνηόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, ν απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ελδείμεηο πνηόηεηαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δείθηε. Δθαξκόδνληαη πνηθίιεο κέζνδνη, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ δηδάζθνληνο ζε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο-Υεκείαο κε ηε δηεμαγσγή απιώλ πεηξακάησλ θαη ρξήζε ραξηώλ. Σν κάζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζαξκόδνληαη ζην επίπεδό ηνπο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ καζεηώλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο, κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα γισζζηθά καζήκαηα. ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών Απνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε παξακέηξνπο όπσο: ε νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ, ε πνηόηεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηακνξθσηηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πνηθίισλ αμηνινγηθώλ κεζόδσλ, ε ζύλδεζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο αμηνιόγεζεο κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θιπ. 15

16 ηο δείκηη: Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ, ελώ νη πξνζδνθίεο, όζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο, κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ελόο ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν ε εηήζηα θαη ε θαηά ηξίκελν αμηνιόγεζε όζν θαη ε θαζεκεξηλή ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων Απνηηκάηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ (πινπνίεζε θαηλνηνκηώλ, πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.). Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο γίλνληαη πεξηζηαζηαθά, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από πιεπξάο ησλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνύληαη εηεζίσο επηζθέςεηο ζηελ Αθξόπνιε, ζε επηιεγκέλν ζέαηξν γηα ηελ παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ, ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο (πην ζπρλά). Πξαγκαηνπνηνύληαη πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Υνξνύ. 16

17 ΣΟΜΕΑ: ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων Εκπαιδεςηικών Απνηηκώληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν. Τπάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθό ύκβνπιν Φηινιόγσλ, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνώζεζε ζηνπο δηδάζθνληεο εηδηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην Πξόγξακκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε λέσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ. Δπηπιένλ θαηά ηε θεηηλή ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε εκηλάξην πκβνπιεπηηθήο από ην πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ κε ζέκα "Τπνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηε Γηαρείξηζε Θεκάησλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Δπαθή κε ηε ρνιηθή Σάμε". Πέξαλ ηνύηνπ επαθίεηαη ζηνλ θάζε θαζεγεηή ε επηκόξθσζή ηνπ 5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΜΕΑ: ΦΟΘΣΗΗ ΚΑΘ ΔΘΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Διαπποήρ Απνηηκάηαη ε δηακνξθσκέλε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ (δηαδηθαζίεο, κέηξα, παξεκβάζεηο) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ θνίηεζεο θαη δηαξξνήο. 17

18 Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ (εξγαδόκελνη καζεηέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη πνιινί ελήιηθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο) παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θνίηεζεο θαη πςειήο δηαξξνήο. Σα πξνβιήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη από ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ύιινγν κε ζπλερή ελεκέξσζε γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, παξνηξύλζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο ζηνπο ελήιηθεο καζεηέο, αλνρή θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηελ πξώηε ώξα ηνπ καζήκαηνο, ελεκέξσζε πξντζηακέλσλ αξρώλ. ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΕΠΘΣΕΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών Εθηηκάηαη ε εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θαζώο θαη σο πξνο ηελ πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ ηνπ δηαρξνληθά. ην ρνιείν θνηηνύλ εξγαδόκελνη καζεηέο, νη νπνίνη ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ζπλζεθώλ δπζθνιεύνληαη λα ζπλδπάζνπλ εξγαζία θαη κάζεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηνί αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε γιώζζα. Η επίδνζε ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ ραξαθηεξίδεηαη επνκέλσο "ρακειή" θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπρλά ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκόζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινύλ κνλάδεο καζεηώλ καο πνπ ζπλερίδνπλ, όπσο πιεξνθνξνύκαζηε, κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Δζπεξηλό Λύθεην. 18

19 ΣΟΜΕΑ: ΑΣΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Ενιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ Παπεμβάζειρ Εθηηκάηαη θαηά πόζν ην ζρνιείν πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα αηνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξόηεζή ηνπο σο ππεύζπλσλ, ελεξγώλ θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ. Σν ρνιείν ελζαξξύλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζσ δηελέξγεηαο ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ (Αγσγή Τγείαο, εμνπαιηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, παξαδνζηαθνί ρνξνί, Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ), θαζώο θαη κε επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο θαη ην Πιαλεηάξην. Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ Παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο ηα ζεκεία ππεξνρήο θαη νη αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη νη ηνκείο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ νη νπνίνη επηιέρζεθαλ από ηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ζπζηεκαηηθόηεξε δηεξεύλεζε θαη κειέηε (300 ιέμεηο πεξίπνπ). ΗΜΕΙΑ ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ Χο ζεκαληηθό ζεκείν ππεξνρήο ηνπ ρνιείνπ καο ζεσξνύκε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηώλ. Δπεηδή πνιινί καζεηέο καο αληηκεησπίδνπλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ζπλερηδόκελε ζρνιηθή απνηπρία θαη πξνβιήκαηα έληαμεο γεληθόηεξα, ε πξνζθνξά ηνπ ρνιείνπ ζηελ επαλέληαμή ηνπο ή ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, κε ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ελίζρπζε ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Σν ρνιείν αλαπιεξώλεη ηελ έιιεηςε ζεζκώλ, πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Κάπνηνη καζεηέο αλαδεηνύλ κηα δεύηεξε επθαηξία, γηα λα αλαπιεξώζνπλ ην ρακέλν ρξόλν, ζπλερίδνπλ ζην Λύθεην θαη δηεθδηθνύλ κηα ζέζε ζηελ αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, άιιν ζεκείν ππεξνρήο είλαη ε ελαξκόληζε ησλ αληηζέζεσλ. Η ζπλύπαξμε ελειίθσλ θαη αλειίθσλ καζεηώλ απνηειεί έλα πξόζζεην δηδαθηηθό κέζν θαη ζπληειεί ζηελ 19

20 σξίκαλζε ησλ λεόηεξσλ θπξίσο καζεηώλ. Η παξνπζία ησλ ελειίθσλ πξνζθέξεη έλα ζεηηθό παξάδεηγκα θαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Σν γεγνλόο όηη πνιινί καζεηέο εξγάδνληαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ ρνιείνπ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο θαη ηελ θαιιηέξγεηα αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο ζε όινπο καο. AΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ην λόκηζκα έρεη δύν όςεηο: νη ειιείςεηο απνηεινύλ ηελ άιιε όςε ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ ηνπ ρνιείνπ. Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ έληαμε ησλ Ρνκά, πνπ ζεκεηώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά αλεπαξθνύο θνίηεζεο, παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αλεπάξθεηαο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. Η ζπλύπαξμή ηνπο κε άιινπο καζεηέο, αιιά θαη κε αιινδαπνύο, πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ Διιεληθή, δπζθνιεύεη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Πξνζθέξεηαη Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, αιιά δελ αξθεί. Έλα αθόκε αδύλαην ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη δελ αληηκεησπίδνληαη θάπνηεο θνξέο επαξθώο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηα νπνία ζα έρξεδαλ ηεο παξέκβαζεο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαη Φπρνιόγσλ. Πξόθιεζε απνηειεί γηα ηνπο δηδάζθνληεο ε πξνζηαζία ησλ καζεηώλ από ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ρσξίο νη ηειεπηαίνη λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζνύλ. Δπίζεο, ην ρακειό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη ε γεληθόηεξε αλεπάξθεηά ηνπο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ιόγσ ειιείςεσλ από ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο)αλαγθάδεη ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο. Απηή ε αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγεί, ελδερνκέλσο, σο αληηθίλεηξν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε ζηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα ηνπ θαζελόο. Δίλαη έληνλε θαη ζπρλή ε αίζζεζε ηεο απνγνήηεπζεο, όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο αηζζάλεηαη "κόλνο" θαη αληηκέησπνο κε απμεκέλα πξνβιήκαηα, όηαλ ζπρλά παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ε βειηίσζε είλαη αλύπαξθηε ή ειάρηζηε. Κάπνηε ληώζεη "αλεπαξθήο", δελ κπνξεί λα παξέρεη βνήζεηα ζε καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ έξγνπ. Απνπζηάδνπλ θαη νη ζεζκνί (Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί θαη Φπρνιόγνη) πνπ ζα επηηεινύζαλ ην έξγν απηό. Απαηηείηαη, επνκέλσο, εγξήγνξζε θαη ξεαιηζκόο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ παξόκνηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζα κείσλαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηνλ εαπηό ηνπ. ηε θάζε ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο πεδίσλ ην ρνιείν καο ζα δηεξεπλήζεη ζπζηεκαηηθά ην 4 ο θαη ην 5 ο πεδία ΑΔΔ. Αηγάιεσ,22 Γεθεκβξίνπ 2010 Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ Νηθόιανο Γηαλλνύθνο (ΠΔ03) 20

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Εκθζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΙ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα