Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Δεκζμβριοσ

2 Η παρούσα Έκθεση Γενικής Εκτίμησης συντάχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο πιλοτικό έργο «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Έκθεση συμπεριλαμβάνεται στον τόμο των «Καλών Πρακτικών» και παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια της παρουσίασης του υλικού πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 Ειςαγωγή Η «Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου» αποτελεί την εναρκτήρια διαδικασία στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, κατά την οποία το σχολείο απαντά στο ερώτημα «Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα;». Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησαν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου, επιχειρώντας μια πρώτη συνολική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με εργαλείο την οργανωμένη συζήτηση αποτίμησαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου τους ως προς κάθε δείκτη ποιότητας, κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, κατέληξαν σε μία κοινώς αποδεκτή θέση σε σχέση με την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση κάθε δείκτη αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης / σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων - επεσήμαναν τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολείου τους, και επέλεξαν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης διερεύνησης στη συνέχεια. Σα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν στην έκθεση «Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του χολείου», την οποία συνέταξε η κάθε σχολική μονάδα μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας, παρουσιάζοντας με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες: 3

4 Σις «διαδικασίες αξιολόγησης» που ακολούθησε η σχολική μονάδα για τη συνολική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ενότητα στην οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες όπως ο χρόνος και η διάρκεια της αξιολόγησης, ο αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση των ομάδων, ο αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ. Σο «φύλλο γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου», στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά και ποσοτικά η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται στην ουσία για την παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας της ολομέλειας των συμμετεχόντων, με την καταγραφή της ενιαίας θέσης ή εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σα «κύρια αποτελέσματα» της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία, όπως είναι τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου, οι αδυναμίες του σχολείου και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη. 4

5 Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 5

6 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σαςηόηηηα ηος ζσολείος Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω (Ε.Γ.Α.)Κσδηθόο: Μνζρνλεζίσλ 23, Σ.Κ ΑΙΓΑΛΔΧ ΦΑΞ: Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Σν Δ.Γ.Α. αλήθεη ζε ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ θαηαιακβάλεη νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν πεξηερόκελν από ηηο νδνύο: Μνζρνλεζίσλ, Κσλζηαληηλνππόιεσο, Θεβώλ θαη Αλδξηαλνππόιεσο. ην ίδην ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγνύλ ην Δζπεξηλό Γεληθό Λύθεην Αηγάιεσ, θαζώο θαη ηα δύν εκεξήζηα Γπκλάζηα, ην 1ν θαη ην 8ν Αηγάιεσ, κε ην νπνίν ζπζηεγαδόκαζηε. Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ αλέξρεηαη ζε 11, έμη άληξεο θαη πέληε γπλαίθεο, όινη κόληκνη. Δπηά δηδάζθνληεο αλήθνπλ νξγαληθά ζην ρνιείν καο, ελώ ηέζζεξηο έρνπλ απνζπαζζεί από άιια ζρνιεία. Τπάξρεη επίζεο κία θαζαξίζηξηα ζπκβαζηνύρνο. ην ζρνιείν θνηηνύλ 90 καζεηέο θαη 30 καζήηξηεο. ε θάζε ηκήκα αληηζηνηρνύλ 18 καζεηέο θαηά κέζν όξν. Η ειηθία ηνπο πνηθίιιεη από 14 εηώλ έσο θαη 60 εηώλ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο αιινδαπώλ θαη Ρνκά (35% επί ηνπ ζπλόινπ). Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Δηαηππώλεηαη ζύληνκν θείκελν (200 ιέμεσλ πεξίπνπ) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζε ε Σρνιηθή Μνλάδα γηα ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αλαθνξά ζην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε νκάδαο θιπ.). Πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιόγεζεο ν ύιινγνο ησλ Καζεγεηώλ ζπλεδξίαζε αξρηθά κε ηελ παξνπζία ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο. Οξίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλαηέζεθαλ αληίζηνηρα πεδία πξνο δηεξεύλεζε. ε θάζε νκάδα ζπκκεηείραλ ηξία άηνκα. Γηα ηα πεδία πξώην (Μέζα-Πόξνη-Αλζξώπηλν Γπλακηθό) θαη πέκπην (Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα) νξίζηεθε ζπληνληζηήο ν θηιόινγνο θ..., γηα ηα πεδία δεύηεξν (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ) θαη ηέηαξην (Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο) ε θηιόινγνο θ. θαη γηα ην ηξίην (Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν) ν καζεκαηηθόο θ... ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζπλαληήζεθαλ κεηαμύ ηνπο δύν θνξέο θαη ε εξγαζία νινθιεξώζεθε κε ύιινγν ησλ Καζεγεηώλ, ώζηε λα ζπλεθηηκεζνύλ νη απόςεηο θάζε νκάδαο θαη λα νδεγεζνύλ ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ ηειηθή έθζεζε. 6

7 1ο ΠΕΔΘΟ: ΜΕΑ ΠΟΡΟΘ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΤΛΘΚΟΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ νη ππάξρνληεο ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη ζρνιηθνί ρώξνη θξίλνληαη επαξθείο, εθόζνλ ην ρνιείν καο ιεηηνπξγεί κε έμη ηκήκαηα θαη νη δηαζέζηκεο αίζνπζεο είλαη νθηώ, θνηλέο κε ηνπ 8νπ εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ, ελώ ην κέγεζόο ηνπο είλαη επαξθέο. Τπάξρεη επξύρσξν Γξαθείν Γηεπζπληή θαη επξύρσξν Γξαθείν Καζεγεηώλ, θνηλό όκσο κε ηνπ 8νπ εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ. Ο αύιεηνο ρώξνο θαη ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ είλαη θνηλνί θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη θξίλνληαη επαξθείο. Οη εηδηθέο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ Φπζηθήο-Υεκείαο θαη Πιεξνθνξηθήο είλαη θνηλέο κε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, επαξθείο γηα ηα ζρεηηθά καζήκαηα. Γελ ππάξρεη αίζνπζα Βηβιηνζήθεο. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ και Διαθέζιμα Μέζα ηος σολείος Απνηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ. Εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ Ο αξηζκόο ησλ ζξαλίσλ, γξαθείσλ, θαζηζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο είλαη επαξθήο. Δπεηδή όκσο ηα ίδηα γξαθεία ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 8νπ Ηκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ καο δελ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο. Σν γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο είλαη εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κέζα ησλ Σ.Π.Δ, έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο, όκσο ν ρώξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ 7

8 δηαζέηεη κέζα Σ.Π.Δ. Ο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ρνιείν καο, θξίλεηαη επαξθήο. ΣΟΜΕΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος Απνηηκάηαη ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ Δ.Γ.Α. εμαζθαιίδνληαη από ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη θνηλή γηα ηηο 4 ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν εθπαηδεπηηθό έξγν ηνπ Δ.Γ.Α. θαη ηα Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ππνζηεξίδνληαη επαξθώο. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ καο (εξγαδόκελνη καζεηέο) δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα δξάζεο πςειώλ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ. ΣΟΜΕΑ: ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος Εμεηάδεηαη θαηά πόζν ν αξηζκόο, ε ζύλζεζε, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 8

9 ην ρνιείν καο ππεξεηνύλ 11 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, κε εμαίξεζε ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, πνπ δηδάζθεηαη από θηιόινγν θαη όρη από πνιηηηθό επηζηήκνλα. Η επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθόλησλ θξίλεηαη επαξθήο θαζώο ηέζζεξηο από απηνύο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο, ζρεηηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη ππεξεηνύλ ζην ρνιείν καο πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα θαη έηζη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ελόο Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ. Σν 1)3 ησλ δηδαζθόλησλ δελ έρεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. 2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ Οη δηνηθεηηθέο-νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Σρνιηθή Μνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η δηακόξθσζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε ππνζηήξημε θαη ν ζπληνληζκόο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηκεκάησλ ηάμεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο εηδηθόηεηαο, ε αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ε εθαξκνγή παξεκβαηηθώλ πξαθηηθώλ, ν πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. Σν ρνιείν ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ην Χξνιόγην Πξόγξακκα ηεξείηαη. Οη δηδάζθνληεο ζπλεξγάδνληαη θαη πξνζαξκόδνπλ ην πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηε δηδαθηέα ύιε ζην γεληθά ρακειό γλσζηηθό επίπεδν θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, πνπ είλαη εξγαδόκελνη θαη αξθεηνί από απηνύο ελήιηθεο. Πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Αγσγή Τγείαο- Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Υνξόο-Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο γηα ηνπο Ρνκά, κε ειάρηζηε όκσο ζπκκεηνρή ηνπο). Πξαγκαηνπνηνύληαη 4-5 εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνο, Μνπζεία. 9

10 ΣΟΜΕΑ: ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ. Οη δηνηθεηηθέο - νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα απνηηκώληαη ζε ζρέζε κε ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η δηακόξθσζε θαη ε εθαξκνγή εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ε ράξαμε ζαθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιόγεζε δξάζεσλ κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε ππνζηήξημε κεραληζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο απνηεινύλ εθθξάζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δείθηε. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ Γηεύζπλζεο θαη δηδαζθόλησλ θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ, αιιά θαη άηππα επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Μεξηθέο θνξέο θαίλεηαη δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, όπσο π.ρ. ζην ζέκα ηεο απαγόξεπζεο ηεο ρξήζεο θηλεηώλ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο. Τπάξρεη πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζώπνπο ησλ καζεηώλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρνιείνπ. Γελ ππάξρεη ύιινγνο Γνλέσλ εθ ηνπ γεγνλόηνο κάιινλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο. 10

11 ΣΟΜΕΑ: ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΜΕΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων Εθηηκάηαη ε θαιή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ε θαηαλνκή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαιύπηεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο όισλ ησλ ρνιείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Δπνκέλσο δαπάλεο γηα επηζθεπέο, ζέξκαλζε, αλαιώζηκα θ.ιπ. θαιύπηνληαη κε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Γηα κηθξνδεκηέο πνιιέο θνξέο ππάξρεη εζεινληηθή εξγαζία καζεηώλ-επαγγεικαηηώλ ηνπ ρνιείνπ καο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππνδνκέο (εξγαζηήξηα) κε ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ. Η αίζνπζα ηνπ γξαθείνπ θαζεγεηώλ αμηνπνηείηαη γηα ην πξόγξακκα ρνξνύ θαη ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα δηαιέμεηο θαη γηα πξνβνιή ηαηληώλ 1-2 θνξέο ην ρξόλν. Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ δελ ππάξρεη, ώζηε λα ζπλεξγάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πόξσλ. 3ο ΠΕΔΘΟ : ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών Εθηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Η πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ε ζπιινγηθή δξάζε απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ζεκεία εζηίαζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. 11

12 Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη πνιύ θαιέο. Δθηόο από ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γίλνληαη θαζεκεξηλά ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δσή ζην ρνιείν. Σν κηθξό κέγεζνο ηνπ πιιόγνπ επλνεί ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηελ ακνηβαία πξνζθνξά βνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών Εθηηκώληαη νη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, θαζώο θαη ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. Η επίδεημε από ηνπο καζεηέο κηαο ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλεο κε ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο, ε ζύκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζηάζε πνπ πηνζεηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε ησλ ξπζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή, ε ππνζηήξημε από ην ζρνιείν θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ πνπ επλννύλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ θαη καζεηώλ κεηαμύ ηνπο, απνηεινύλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε. Τπάξρεη πνιπκνξθία σο πξνο ηελ ειηθηαθή πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζην ρνιείν, πνπ θαζηζηνύλ κεξηθέο θνξέο δύζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Γεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο εξγάδνληαη, πνιιέο θνξέο έξρνληαη θνξηηζκέλνη από ηνλ θάκαην ηεο εκέξαο, κε απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ-καζεηώλ, αιιά θπξίσο καζεηώλ κεηαμύ ηνπο λα είλαη ηεηακέλεο. ηε δεκηνπξγία έληαζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ γεγνλόηνο όηη αξθεηνί καζεηέο πξνέξρνληαη από αζηαζέο θαη πξνβιεκαηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Οη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ σο παηδαγσγνί θαη γεθπξώλνπλ ζρεδόλ πάληνηε ηηο κηθξέο ή θαη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο ησλ καζεηώλ. Από ηελ άιιε κεξηά ε ύπαξμε ελειίθσλ εξγαδνκέλσλ καζεηώλ, πνπ δηαθξίλνληαη από σξηκόηεηα θαη ςπρξαηκόηεξεο ζπκπεξηθνξέο, ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξόηεξνπο θαη πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηέο, ιεηηνπξγεί θάπνηεο θνξέο ζεηηθά, θαζώο νη πξώηνη απνηεινύλ πξόηππα δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δεύηεξνπο. 12

13 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ηαθηηθή, ακθίδξνκε θαη νινθιεξσκέλε ξνή πιεξνθόξεζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ. Λόγσ ηνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο καο είλαη ελήιηθεο θαη επνκέλσο απνηεινύλ θεδεκόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο, δελ ππάξρνπλ ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ. Χζηόζν, κε ηνπο γνλείο ησλ αλειίθσλ καζεηώλ πξνζπαζνύκε λα είκαζηε όζν πεξηζζόηεξν θαηαηνπηζηηθνί γίλεηαη, ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πξόνδν θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ απηώλ. πλήζσο νη γνλείο ησλ αλειίθσλ ελεκεξώλνληαη κεηά από πξόζθιεζή καο θαη όρη κε απηόβνπιε πξνζέιεπζή ηνπο. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων Απνηηκώληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν (ε ζπρλόηεηα, ην πεξηερόκελν θαη ε πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο) κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία. Η Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ επηθνηλσλεί κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, όηαλ απαηηείηαη λα ιεθζεί απόθαζε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 13

14 ηνπ ρνιείνπ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ. Σνλ παξειζόληα Ννέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δύν εκεξώλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Δπίζεο ππάξρεη ζπρλή επαθή κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ησλ Φηινιόγσλ γηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο. Με εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ ιίγεο ζπλαληήζεηο, κέζσ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ν Γηεπζπληήο ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ είλαη Γξακκαηέαο γηα νηθνλνκηθά, ηερληθά θ.ά. ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ην ρνιείν. Η ζπλεξγαζία είλαη ζεηηθή. 4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ ΣΟΜΕΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Απνηηκώληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο ύιεο κε βάζε ην σξνιόγην πξόγξακκα, ε ύιε πνπ δηδάρζεθε αλά γλσζηηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ. Οη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ επηηπγράλνληαη κεξηθώο ιόγσ α) ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ αιινδαπώλ καζεηώλ κε ειιηπή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, β) ηνπ ρακεινύ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ, γ) ηεο απώιεηαο δηδαθηηθώλ σξώλ εμαηηίαο αξγηώλ, απεξγηώλ ζπγθνηλσληώλ, δ) ηεο ρακειήο πξνζέιεπζεο καζεηώλ θαη ε)ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 14

15 ΣΟΜΕΑ: ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών Ππακηικών Απνηηκώληαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ: ε πηνζέηεζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ηάμεο κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ε πνηόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, ν απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινύλ, κεηαμύ άιισλ, ελδείμεηο πνηόηεηαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δείθηε. Δθαξκόδνληαη πνηθίιεο κέζνδνη, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ δηδάζθνληνο ζε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο-Υεκείαο κε ηε δηεμαγσγή απιώλ πεηξακάησλ θαη ρξήζε ραξηώλ. Σν κάζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζαξκόδνληαη ζην επίπεδό ηνπο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ καζεηώλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο, κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα γισζζηθά καζήκαηα. ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών Απνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε παξακέηξνπο όπσο: ε νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ-καζεηή, ε έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ, ε πνηόηεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηακνξθσηηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πνηθίισλ αμηνινγηθώλ κεζόδσλ, ε ζύλδεζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο αμηνιόγεζεο κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θιπ. 15

16 ηο δείκηη: Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ, ελώ νη πξνζδνθίεο, όζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο, κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ελόο ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν ε εηήζηα θαη ε θαηά ηξίκελν αμηνιόγεζε όζν θαη ε θαζεκεξηλή ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων Απνηηκάηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ (πινπνίεζε θαηλνηνκηώλ, πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.). Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο γίλνληαη πεξηζηαζηαθά, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από πιεπξάο ησλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνύληαη εηεζίσο επηζθέςεηο ζηελ Αθξόπνιε, ζε επηιεγκέλν ζέαηξν γηα ηελ παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ, ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο (πην ζπρλά). Πξαγκαηνπνηνύληαη πξναηξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Υνξνύ. 16

17 ΣΟΜΕΑ: ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων Εκπαιδεςηικών Απνηηκώληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν. Τπάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθό ύκβνπιν Φηινιόγσλ, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνώζεζε ζηνπο δηδάζθνληεο εηδηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην Πξόγξακκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε λέσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ. Δπηπιένλ θαηά ηε θεηηλή ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε εκηλάξην πκβνπιεπηηθήο από ην πκβνπιεπηηθό ηαζκό Νέσλ ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ κε ζέκα "Τπνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηε Γηαρείξηζε Θεκάησλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Δπαθή κε ηε ρνιηθή Σάμε". Πέξαλ ηνύηνπ επαθίεηαη ζηνλ θάζε θαζεγεηή ε επηκόξθσζή ηνπ 5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΜΕΑ: ΦΟΘΣΗΗ ΚΑΘ ΔΘΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Διαπποήρ Απνηηκάηαη ε δηακνξθσκέλε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ (δηαδηθαζίεο, κέηξα, παξεκβάζεηο) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ θνίηεζεο θαη δηαξξνήο. 17

18 Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρνιείνπ (εξγαδόκελνη καζεηέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη πνιινί ελήιηθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο) παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θνίηεζεο θαη πςειήο δηαξξνήο. Σα πξνβιήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη από ηνλ Γηεπζπληή θαη ην ύιινγν κε ζπλερή ελεκέξσζε γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, παξνηξύλζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο ζηνπο ελήιηθεο καζεηέο, αλνρή θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηελ πξώηε ώξα ηνπ καζήκαηνο, ελεκέξσζε πξντζηακέλσλ αξρώλ. ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΕΠΘΣΕΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών Εθηηκάηαη ε εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θαζώο θαη σο πξνο ηελ πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ ηνπ δηαρξνληθά. ην ρνιείν θνηηνύλ εξγαδόκελνη καζεηέο, νη νπνίνη ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ζπλζεθώλ δπζθνιεύνληαη λα ζπλδπάζνπλ εξγαζία θαη κάζεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηνί αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε γιώζζα. Η επίδνζε ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ ραξαθηεξίδεηαη επνκέλσο "ρακειή" θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπρλά ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκόζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινύλ κνλάδεο καζεηώλ καο πνπ ζπλερίδνπλ, όπσο πιεξνθνξνύκαζηε, κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Δζπεξηλό Λύθεην. 18

19 ΣΟΜΕΑ: ΑΣΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Ενιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ Παπεμβάζειρ Εθηηκάηαη θαηά πόζν ην ζρνιείν πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα αηνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξόηεζή ηνπο σο ππεύζπλσλ, ελεξγώλ θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ. Σν ρνιείν ελζαξξύλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζσ δηελέξγεηαο ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ (Αγσγή Τγείαο, εμνπαιηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, παξαδνζηαθνί ρνξνί, Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ), θαζώο θαη κε επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο θαη ην Πιαλεηάξην. Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ Παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αηηηνινγεκέλεο αμηνινγηθήο θξίζεο ηα ζεκεία ππεξνρήο θαη νη αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη νη ηνκείο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ νη νπνίνη επηιέρζεθαλ από ηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ζπζηεκαηηθόηεξε δηεξεύλεζε θαη κειέηε (300 ιέμεηο πεξίπνπ). ΗΜΕΙΑ ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ Χο ζεκαληηθό ζεκείν ππεξνρήο ηνπ ρνιείνπ καο ζεσξνύκε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηώλ. Δπεηδή πνιινί καζεηέο καο αληηκεησπίδνπλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ζπλερηδόκελε ζρνιηθή απνηπρία θαη πξνβιήκαηα έληαμεο γεληθόηεξα, ε πξνζθνξά ηνπ ρνιείνπ ζηελ επαλέληαμή ηνπο ή ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, κε ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ελίζρπζε ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Σν ρνιείν αλαπιεξώλεη ηελ έιιεηςε ζεζκώλ, πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Κάπνηνη καζεηέο αλαδεηνύλ κηα δεύηεξε επθαηξία, γηα λα αλαπιεξώζνπλ ην ρακέλν ρξόλν, ζπλερίδνπλ ζην Λύθεην θαη δηεθδηθνύλ κηα ζέζε ζηελ αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, άιιν ζεκείν ππεξνρήο είλαη ε ελαξκόληζε ησλ αληηζέζεσλ. Η ζπλύπαξμε ελειίθσλ θαη αλειίθσλ καζεηώλ απνηειεί έλα πξόζζεην δηδαθηηθό κέζν θαη ζπληειεί ζηελ 19

20 σξίκαλζε ησλ λεόηεξσλ θπξίσο καζεηώλ. Η παξνπζία ησλ ελειίθσλ πξνζθέξεη έλα ζεηηθό παξάδεηγκα θαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Σν γεγνλόο όηη πνιινί καζεηέο εξγάδνληαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ ρνιείνπ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο θαη ηελ θαιιηέξγεηα αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο ζε όινπο καο. AΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ην λόκηζκα έρεη δύν όςεηο: νη ειιείςεηο απνηεινύλ ηελ άιιε όςε ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ ηνπ ρνιείνπ. Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ έληαμε ησλ Ρνκά, πνπ ζεκεηώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά αλεπαξθνύο θνίηεζεο, παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αλεπάξθεηαο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. Η ζπλύπαξμή ηνπο κε άιινπο καζεηέο, αιιά θαη κε αιινδαπνύο, πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ Διιεληθή, δπζθνιεύεη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Πξνζθέξεηαη Πξόγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, αιιά δελ αξθεί. Έλα αθόκε αδύλαην ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη δελ αληηκεησπίδνληαη θάπνηεο θνξέο επαξθώο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηα νπνία ζα έρξεδαλ ηεο παξέκβαζεο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαη Φπρνιόγσλ. Πξόθιεζε απνηειεί γηα ηνπο δηδάζθνληεο ε πξνζηαζία ησλ καζεηώλ από ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ρσξίο νη ηειεπηαίνη λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζνύλ. Δπίζεο, ην ρακειό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη ε γεληθόηεξε αλεπάξθεηά ηνπο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ιόγσ ειιείςεσλ από ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο)αλαγθάδεη ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο. Απηή ε αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγεί, ελδερνκέλσο, σο αληηθίλεηξν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε ζηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα ηνπ θαζελόο. Δίλαη έληνλε θαη ζπρλή ε αίζζεζε ηεο απνγνήηεπζεο, όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο αηζζάλεηαη "κόλνο" θαη αληηκέησπνο κε απμεκέλα πξνβιήκαηα, όηαλ ζπρλά παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ε βειηίσζε είλαη αλύπαξθηε ή ειάρηζηε. Κάπνηε ληώζεη "αλεπαξθήο", δελ κπνξεί λα παξέρεη βνήζεηα ζε καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ έξγνπ. Απνπζηάδνπλ θαη νη ζεζκνί (Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί θαη Φπρνιόγνη) πνπ ζα επηηεινύζαλ ην έξγν απηό. Απαηηείηαη, επνκέλσο, εγξήγνξζε θαη ξεαιηζκόο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ παξόκνηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζα κείσλαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηνλ εαπηό ηνπ. ηε θάζε ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο πεδίσλ ην ρνιείν καο ζα δηεξεπλήζεη ζπζηεκαηηθά ην 4 ο θαη ην 5 ο πεδία ΑΔΔ. Αηγάιεσ,22 Γεθεκβξίνπ 2010 Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ Νηθόιανο Γηαλλνύθνο (ΠΔ03) 20

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Εκθζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηξαηεγέ, Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα