Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης"

Transcript

1 Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, τα οποία υλοποιούνται στα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», κατ. Πράξεων 2.1.1θ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. ΑΡΘΡΟ 1ο Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ υλοποιεί την Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (επιμόρφωση Β επιπέδου), η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 1.1 Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει: την εκπαίδευση 400 επιμορφωτών και τη δημιουργία Μητρώου επιμορφωτών Β επιπέδου την επιμόρφωση Β επιπέδου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/70 την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παραπάνω εκπαιδευτικών Η εκπαίδευση των επιμορφωτών λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.). Η επιμόρφωση υλοποιείται σε εγκεκριμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β επιπέδου, υπό το συντονισμό και την επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων Επιτροπών Επιμόρφωσης (Ε.Ε.). Η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται στα Κέντρα Πιστοποίησης (Κε.Πις) της Πράξης. Η Πράξη υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ (ΕΥΕ-ΥπΕΠΘ), με την Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη του Παιδαγωγικού 1

2 Ινστιτούτου και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. 1.2 Οργάνωση της Πράξης - Κατηγορίες Δικαιούχων Οι διοικητικές/ υποστηρικτικές δομές και οι εμπλεκόμενοι (ως προς το οικονομικό αντικείμενο) στην υλοποίηση της Πράξης, σε επίπεδο φυσικών προσώπων, επιτροπών ή φορέων, είναι οι ακόλουθοι: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ του ΥπΕΠΘ, η οποία είναι ο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος της Πράξης. Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης Β Επιπέδου (Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ.), η οποία έχει συσταθεί στο Υπ.Ε.Π.Θ. και έχει ως έργο το συντονισμό της διαδικασίας διοίκησης του έργου. Τεχνικοί και Επιστημονικοί Σύμβουλοι της Πράξης: πρόκειται για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε.), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε): οι πανεπιστημιακοί φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των 400 επιμορφωτών. Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.): οι φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες : Κατηγορία Α: Δημόσια Σχολεία ΚΣΕ Κατηγορία Β: Λοιπά ΚΣΕ Στη κατηγορία Β ανήκουν ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιποί Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς όπως προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Μεταξύ του ΥΠ.Ε.Π.Θ και των λοιπών Κ.Σ.Ε. (ΚΣΕ Κατηγορίας Β ) υπογράφονται συμβάσεις για τα προγράμματα επιμόρφωσης που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν, ενώ για τα Δημόσια σχολεία (Κ.Σ.Ε Κατηγορίας Β ) εκδίδονται αποφάσεις ανάθεσης. Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση ή την ανάθεση οφείλουν να τηρούν φάκελο με τις οικονομικές και λοιπές συναλλαγές που αφορούν στο πρόγραμμα. 2

3 Διδάσκοντες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (στα ΠΑΚΕ). Προσωπικό διαχείρισης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διδάσκοντες των επιμορφωτικών προγραμμάτων (στα ΚΣΕ), αναπληρωτές και βοηθοί επιμορφωτών. Προσωπικό διαχείρισης και υποστήριξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επιτροπές Επιμόρφωσης, ως το οικονομικό αντικείμενο των εξόδων λειτουργίας τους. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές των μελών τους, οι οποίες καθορίζονται με σχετικές διοικητικές πράξεις. Κέντρα Πιστοποίησης. Σώμα βαθμολογητών για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών. Στον οδηγό αυτό περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα τυποποιημένα συνοδευτικά έντυπα που αφορούν στις εκάστοτε υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης περιγράφονται τα σχετικά παραστατικά που ανά κατηγορία δικαιούχου πρέπει να συνοδεύουν τα αιτήματα πληρωμών. 1.3 Επιλεξιμότητα δαπανών Βασική προϋπόθεση για τη δικαιολόγηση των δαπανών της Πράξης είναι, εκτός των άλλων, η επιλεξιμότητά τους. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη όταν α) προβλέπεται από το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης ή τα Τεχνικά Δελτία Υποέργων και β) δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Πράξης. Όσον αφορά ειδικότερα τις δαπάνες για αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα, αυτές είναι επιλέξιμες αν τα υλικά ή οι υπηρεσίες που αποκτώνται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης και αποκτώνται μέσα στα χρονικά όρια υλοποίησής της. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η 04/03/2005. Συνεπώς τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα αιτήματα πληρωμών γίνονται αποδεκτά αν φέρουν την προαναφερόμενη ή μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία μέχρι την καθορισμένη λήξη της Πράξης (31/10/2008). 3

4 ΑΡΘΡΟ 2ο Οικονομικό Αντικείμενο των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Το οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ καθορίζεται στις σχετικές συμβάσεις. ΑΡΘΡΟ 3ο Οικονομικό Αντικείμενο των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 3.1 Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης από Δημόσια Σχολεία Κ.Σ.Ε. (Κατηγορία Α) Ο προϋπολογισμός δαπανών για κάθε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που υλοποιείται από Δημόσιο Σχολείο Κ.Σ.Ε. είναι κατ ανώτατο όριο (έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε αμοιβές προσώπων και σε δαπάνες για αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα ως εξής: Α. Αμοιβές προσώπων που μετέχουν στο πρόγραμμα Αμοιβή συντονιστή του προγράμματος, ποσό 600 (εξακόσια ευρώ) Αμοιβή καταχωριστή στοιχείων του προγράμματος, ποσό 400 (τετρακόσια ευρώ) Αμοιβή επιμορφωτή (96 ώρες Χ 36,46 ), ποσό 3500 (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Αν οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται σε περισσότερους από έναν επιμορφωτές, το ποσό αυτό μοιράζεται ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας του καθενός. Αμοιβή βοηθού επιμορφωτή, ποσό 1200 (χίλια διακόσια ευρώ) Κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να συμμετέχει στο ίδιο πρόγραμμα έχοντας διπλή ιδιότητα. Για παράδειγμα κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να συμμετέχει και ως επιμορφούμενος. Επίσης ο Συντονιστής και Καταχωριστής δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Β. Αναλώσιμα και Λειτουργικά έξοδα Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισμού, μέχρι του ποσού των 400 (τετρακόσια ευρώ). Δικαιολογείται ποσό για τη δαπάνη επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και για τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση. Στην 4

5 κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνεται η αγορά εξοπλισμού, όπως εκτυπωτή, ποντικιών και λοιπών εξαρτημάτων που δεν είναι ανταλλακτικά. Έντυπα και γραφική ύλη, μέχρι του ποσού των 150 (εκατόν πενήντα ευρώ). Το ποσό αυτό μπορεί ενδεικτικά να δαπανηθεί για την αγορά φωτοτυπικού χαρτιού, toner φωτοτυπικού, μελανοταινιών ή toner εκτυπωτών, δισκετών κ.α. Στην στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επίσης και η δαπάνη για αγορά συρραπτικών μηχανών, διακορευτών, μολυβιών, στυλό κ.ά.. Τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικά, μέχρι του ποσού των 200 (διακόσια ευρώ). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών καθώς και η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων των αποστολών με courier). Λοιπές παροχές τρίτων, μέχρι του ποσού των 100 (εκατό ευρώ). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η δαπάνη για συμμετοχή στη αξία της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Όλα τα παραπάνω ποσά για τις αμοιβές και τα αναλώσιμα είναι συγκεκριμένα και αποτελούν το ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που μπορεί να δαπανηθεί για κάθε κατηγορία δαπάνης. Αυτό σημαίνει ότι, π.χ., αν δεν αγορασθούν έντυπα και γραφική ύλη, το ποσό που έχει προϋπολογισθεί για τη δαπάνη αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση του προϋπολογισμού άλλων δαπανών, οπότε χάνεται. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός δαπανών αφορά στην υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαία η λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων με λιγότερους των 11 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων, απαιτείται η σχετική εισήγηση και αξιολόγηση της Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ, εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά έγγραφα ή παραστατικά στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή των παραπάνω δαπανών στα Δημόσια Σχολεία ΚΣΕ είναι τα εξής: Γ. Δικαιολογητικά έγγραφα για τις αμοιβές προσώπων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 5

6 1) Αμοιβή Συντονιστή Συντονιστής του προγράμματος σε κάθε Δημόσιο Σχολείο ΚΣΕ είναι εκπαιδευτικός (Δημόσιος Υπάλληλος) στον οποίο ανατέθηκε η υλοποίηση του προγράμματος με βάση την Απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Για την καταβολή της αμοιβής του απαιτούνται οι σχετικές διοικητικές πράξεις και τα εξής δικαιολογητικά: i. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου σχετικά με τον ορισμό του με την ιδιότητα του Συντονιστή ii. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 4. iii. iv. Βεβαίωση Αποδοχών Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: Τα εισοδήματα από πρόσθετες αμοιβές ως Δημόσιος Υπάλληλος για το έτος..(τρέχον έτος), δεν υπερβαίνουν το ποσό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 2) Αμοιβή καταχωριστή στοιχείων Ο Καταχωριστής δεδομένων και στοιχείων του προγράμματος, που υλοποιείται σε Δημόσιο Σχολείο ΚΣΕ, είναι εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Συντονιστή του προγράμματος. Για την καταβολή της αμοιβής του απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: i. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου σχετικά με τον ορισμό του με την ιδιότητα του Συντονιστή ii. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 5 iii. iv. Βεβαίωση Αποδοχών Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: Τα εισοδήματα από πρόσθετες αμοιβές ως Δημόσιος Υπάλληλος για το έτος..(τρέχον έτος), δεν υπερβαίνουν το ποσό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 3) Αμοιβή Επιμορφωτή Οι Επιμορφωτές των προγραμμάτων προέρχονται υποχρεωτικά από το Μητρώο Επιμορφωτών Β επιπέδου, το οποίο αποτελούν οι πιστοποιημένοι Επιμορφωτές Β επιπέδου και το οποίο εγκρίνεται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση του επιμορφωτή ισχύουν τα ακόλουθα για την καταβολή της αμοιβής του: Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους 6

7 i. Η Απόφαση ένταξής τους στο μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών Β επιπέδου. ii. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 7 iii. iv. Βεβαίωση Αποδοχών Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: Τα εισοδήματα από πρόσθετες αμοιβές ως Δημόσιος Υπάλληλος για το έτος..(τρέχον έτος), δεν υπερβαίνουν το ποσό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους λοιπούς Επιμορφωτές (μη ελεύθερους επαγγελματίες) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Επιμορφωτές που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, γιατί δεν είναι επιτηδευματίες κατά την έννοια των διατάξεων (άρθρο 15) του Κ.Β.Σ. i. Η Απόφαση ένταξής τους στο μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών Β επιπέδου. ii. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 7, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: α) Δεν είμαι επιτηδευματίας από καμία άλλη αιτία και β) οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από ελευθέριο επάγγελμα δεν έχουν υπερβεί το έτος. (τρέχον έτος) το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ). 4) Αμοιβή βοηθού επιμορφωτή Η θέση του βοηθού επιμορφωτή καλύπτεται υποχρεωτικά από Ιδιώτη (που δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου τομέα). Για τη συγκεκριμένη θέση θεωρούνται ιδιώτες και οι Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, όχι όμως και οι αναπληρωτές. Οι βοηθοί επιμορφωτών επιλέγονται από το τοπικό Μητρώο βοηθών επιμορφωτών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση». Οι παραπάνω ιδιώτες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.: Ελεύθεροι Επαγγελματίες Εκδίδουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) με το ποσό της αμοιβής τους, το οποίο δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Στην Α.Π.Υ. πρέπει να γίνεται πλήρης 7

8 περιγραφή των υπηρεσιών που προσέφεραν, όπως «Αμοιβή για τη συμμετοχή μου ως βοηθός επιμορφωτής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου με κωδικό...». Για την καταβολή της αμοιβής τους συμπληρώνεται επίσης και υποβάλλεται το έντυπο 6 Λοιποί Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι βοηθοί επιμορφωτές που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, γιατί δεν είναι επιτηδευματίες κατά την έννοια του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Για την καταβολή της αμοιβής τους συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 6 το οποίο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: α) Δεν είμαι επιτηδευματίας από καμία άλλη αιτία και β) οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από ελεύθερο επάγγελμα δεν έχουν υπερβεί το έτος...(τρέχον έτος) το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ). Δ. Δικαιολογητικά έγγραφα για τα Αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα Η αγορά κάθε υλικού αγαθού ή η παροχή υπηρεσιών τρίτων θα πρέπει να αποδεικνύεται από παραστατικά στοιχεία, που εκδίδονται από όσους προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), όπως: Η αγορά υλικού αγαθού, όπως είναι γραφική ύλη, γραφίτης (toner), μελανοταινίες, ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά, γίνεται με Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο που εκδίδει ο Προμηθευτής. Στο παραπάνω στοιχείο τα αγοραζόμενα είδη δεν πρέπει να αναγράφονται συγκεντρωτικά (π.χ. «Γραφική ύλη») αλλά αναλυτικά. Για την αμοιβή που θα καταβληθεί για επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρέπει να εκδοθεί από αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.). Σε αυτό δεν πρέπει να αναγράφεται γενικά (π.χ. «συντήρηση Η/Υ ή επισκευή φωτοτυπικού») αλλά αναλυτικά το είδος των υπηρεσιών. Επίσης θα αναγράφεται ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο συγκεκριμένο Κ.Σ.Ε. και για το πρόγραμμα με κωδικό Για τη δικαιολόγηση των δαπανών που εντάσσονται στις κατηγορίες «Έντυπα και γραφική ύλη» και «Επισκευές και συντηρήσεις» τα παραστατικά συνοδεύονται 8

9 υποχρεωτικά από το πρωτόκολλο παραλαβής (έντυπο 9) ή τη βεβαίωση (έντυπο 8) ανάλογα. Ε. Επιμερισμός των δαπανών για τηλεφωνικά τέλη και λοιπές παροχές τρίτων Στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών «Τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικά» περιλαμβάνεται κυρίως η δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη (Ο.Τ.Ε.), όπως και στην κατηγορία «Λοιπές παροχές τρίτων» η δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.). Όπως είναι γνωστό, οι λογαριασμοί του Ο.Τ.Ε. και της Δ.Ε.Η. εκδίδονται στα στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής που ανήκει στο Δημόσιο Σχολείο Κ.Σ.Ε και αφορούν στο σύνολο της λειτουργίας του. Επομένως, για τον υπολογισμό της δαπάνης που αναλογεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει επιμερισμός με βάση το ποσό του λογαριασμού που εξοφλείται μέσα στο χρονικό διάστημα που υλοποιείται το πρόγραμμα ή του αμέσως προηγουμένου. Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο του λογαριασμού (αφαιρουμένων τυχόν προηγουμένων οφειλών) το επιμορφωτικό πρόγραμμα επιβαρύνεται με το 20% του λογαριασμού του Ο.Τ.Ε για τηλεπικοινωνίες και με το 10% του λογαριασμού της Δ.Ε.Η για τις λοιπές παροχές τρίτων. Αν την ίδια χρονική περίοδο υλοποιούνται από το Δημόσιο Σχολείο Κ.Σ.Ε περισσότερα του ενός επιμορφωτικά προγράμματα, τότε θα επιβαρυνθεί ένα και μόνο από αυτά τα προγράμματα με τη δαπάνη για Δ.Ε.Η και Ο.Τ.Ε. Η επιβάρυνση είναι ανάλογη του αριθμού των ταυτόχρονων προγραμμάτων, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: αν υλοποιούνται δύο προγράμματα τότε η δαπάνη θα υπολογισθεί με το 30% του λογαριασμού ΟΤΕ και το 15% του λογαριασμού ΔΕΗ, για τρία προγράμματα με το 40% του ΟΤΕ και με το 20% της ΔΕΗ, και για τέσσερα προγράμματα και άνω η δαπάνη θα υπολογισθεί με το 50% του ΟΤΕ και το 25% της ΔΕΗ. Σε καμία περίπτωση οι δαπάνες για τηλεπικοινωνίες/ ταχυδρομικά και λοιπές παροχές τρίτων δεν μπορούν να υπερβούν τα προβλεπόμενα ανώτατα ποσά, που είναι 200 (διακόσια ευρώ) και 100 (εκατό ευρώ) αντίστοιχα. Για τη δικαιολόγηση και πληρωμή των παραπάνω δαπανών εκδίδεται μία συνολική απόδειξη είσπραξης από τη Σχολική Επιτροπή στα στοιχεία της Μονάδας Δ: Ειδικός Λογαριασμός/ ΕΥΕ - ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στο κείμενο της απόδειξης, για παράδειγμα, γράφεται: Λογαριασμός Ο.Τ.Ε. ποσό 100,80 Χ 50% = 50,40 9

10 Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ποσό. 24,00 X 25% = 8,00 Σύνολο 58,40 Η απόδειξη είσπραξης της σχολικής επιτροπής θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των λογαριασμών Ο.Τ.Ε. και Δ.Ε.Η., με βάση τους οποίους έγινε ο υπολογισμός της δαπάνης. Απόδειξη Σχολικής Επιτροπής στην οποία δεν αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της (Α.Φ.Μ.) δεν θα γίνεται δεκτή και θα περικόπτεται η δαπάνη. Όλα τα παραπάνω παραστατικά δαπανών της περίπτωσης Β (Αναλώσιμα και Λειτουργικά) καταγράφονται στο έντυπο 10. ΣΤ. Δικαιολογητικά που πρέπει να εκδοθούν και να υποβληθούν για τη δικαιολόγηση των δαπανών κάθε προγράμματος. Για τη δικαιολόγηση των δαπανών από κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιείται σε Δημόσιο Σχολείο ΚΣΕ πρέπει να διαβιβάζονται στη Μονάδα Δ: Ειδικός Λογαριασμός της ΕΥΕ - ΥπΕΠΘ, πέραν των δικαιολογητικών εγγράφων των περιπτώσεων Α. και Β. που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, και τα εξής: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Απόφασης ανάθεσης του ΥΠΕΠΘ. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό Συντονιστή υλοποίησης του προγράμματος. 3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Δαπανών του ΚΣΕ (έντυπο 1). 4. Δήλωση ολοκλήρωσης και αποδοχής του προγράμματος (έντυπο 3), η οποία συντάσσεται από τον Συντονιστή του προγράμματος, εγκρίνεται δε και υπογράφεται από το Συντονιστή της οικείας Επιτροπής Επιμόρφωσης. 5. Για το εκπαιδευτικό υλικό που το ΚΣΕ παραλαμβάνει από την Επιτροπή Επιμόρφωσης συντάσσεται: α) πρωτόκολλο παραλαβής (έντυπο 11) και β) πρωτόκολλο παράδοσης στους εκπαιδευόμενους (έντυπο 12). Τα πρωτόκολλα αυτά υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά. 6. Συγκεντρωτική Κατάσταση με τα ονόματα των επιμορφούμενων (εντυπο 20) 7. Σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Επιμόρφωσης (έντυπο 2). 10

11 3.2 Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε λοιπά Κ.Σ.Ε (Κατηγορία Β) Τα Λοιπά Κ.Σ.Ε. (Κατηγορίας Β ) αμείβονται για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιούν με το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.550 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εάν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Το ποσό αυτό αναφέρεται σε επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) επιμορφούμενοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαία η λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων με λιγότερους των 11 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενους, απαιτείται η σχετική εισήγηση και αξιολόγηση της Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ, εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Η Σύμβαση που υπογράφεται με κάθε Κ.Σ.Ε. αφορά στο σύνολο των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο εν λόγω Κ.Σ.Ε. και είναι παραμετροποιήσιμη ως προς το πλήθος των προγραμμάτων αυτών, το οποίο καθορίζεται στην αρχή κάθε περιόδου επιμόρφωσης, ευθύς μετά την οριστικοποίηση της κατανομής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου. Ωστόσο η αμοιβή στο Κ.Σ.Ε. καταβάλλεται χωριστά για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και την επίσημη αποδοχή του. Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για εξόφληση των δαπανών του προγράμματος 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης ανάθεσης υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Κ.Σ.Ε. 2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) για το συνολικό ποσό της δαπάνης του προγράμματος. Στην καθαρή αξία του Τ.Π.Υ υπολογίζετε και παρακρατείται φόρος 8%. Για να μην γίνει παρακράτηση φόρου πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι για τη συγκεκριμένη πράξη δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. 3. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Κ.Σ.Ε. Εφιστάται η προσοχή ώστε η επωνυμία στην οποία έχουν εκδοθεί οι ενημερότητες να μην είναι διαφορετική από αυτή του Τ.Π.Υ., αλλά και από εκείνη που αναφέρεται στη σύμβαση με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 11

12 4. Δήλωση ολοκλήρωσης του προγράμματος από το ΚΣΕ (έντυπο 3), η οποία συντάσσεται από το Κ.Σ.Ε, εγκρίνεται δε και υπογράφεται από την οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης. 5. Βεβαίωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του ΚΣΕ ότι η αμοιβή του επιμορφωτή (ή των επιμορφωτών) που απασχολήθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν 36,46 ανά εκπαιδευτική ώρα (έντυπο 13). 6. Σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Επιμόρφωσης (έντυπο 2) 7. Συγκεντρωτική Κατάσταση με τα ονόματα των επιμορφούμενων (έντυπο 20) 8. Πρωτόκολλο Παραλαβής του εκπαιδευτικού υλικού από την οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης (έντυπο 11), υπογράφεται από τον Συντονιστή και τον καταχωριστή στοιχείων) και πρωτόκολλο παράδοσής του στους επιμορφούμενους (έντυπο 12). Όλα τα παραπάνω παραστατικά διαβιβάζονται στην Μονάδα Δ: Ειδικός Λογαριασμός/ΕΥΕ - ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της οικείας Επιτροπής Επιμόρφωσης. 3.3 Έκδοση Παραστατικών Για τη δικαιολόγηση των πάσης φύσεως δαπανών που δημιουργούνται από την υλοποίηση των προγραμμάτων (αμοιβές, αγορές αγαθών και άλλα), πρέπει τα παραστατικά να εκδίδονται στα παρακάτω στοιχεία : Μονάδα Δ: Ειδικός Λογαριασμός / ΕΥΕ - ΥΠΕΠΘ Δημόσιο Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ : Αμαρουσίου Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε στα παραστατικά να αναγράφεται στη θέση Τόπος Παράδοσης η Διεύθυνση και ο τίτλος του σχολείου που λειτουργεί ως Κ.Σ.Ε. Παραστατικό που δεν έχει εκδοθεί όπως παραπάνω, δεν θα γίνεται δεκτό και θα περικόπτεται η δαπάνη. Σε κάθε παραστατικό δαπάνης αναλώσιμων ή λειτουργικών εξόδων, αν το ποσό υπερβαίνει τα 146,73 (εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις φόρου: α) για τις προμήθειες διαρκών καταναλωτικών αγαθών 4%, β) για παροχή υπηρεσιών 8%. 12

13 Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται, παρακρατούνται και αποδίδονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τον Ειδικό Λογαριασμό και σε καμία περίπτωση από τον προμηθευτή ή τον Συντονιστή του επιμορφωτικού προγράμματος. Ο Ειδικός Λογαριασμός θα αποστείλει τη σχετική βεβαίωση παρακράτησης φόρου στον προμηθευτή ταχυδρομικά. 3.4 Διαδικασία υποβολής και εξόφλησης δαπανών Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού προγράμματος τα παραστατικά δαπανών, τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα και τα συμπληρωμένα έντυπα που αφορούν το οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος συναποτελούν τον φάκελο οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος. Ο υπεύθυνος Συντονιστής του προγράμματος ελέγχει τα περιεχόμενα του φακέλου και εν συνεχεία τον διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή Επιμόρφωσης. Η Επιτροπή Επιμόρφωσης έχει την υποχρέωση να ελέγξει τις αμοιβές των συμμετεχόντων στα προγράμματα της περιοχής αρμοδιότητας της, ώστε αυτές: α) για τους Δημοσίους Υπαλλήλους να μην είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και β) για τους λοιπούς επιμορφωτές και βοηθούς που έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για το όριο των αποδοχών, να μην υπερβαίνουν κατά το τρέχον έτος συνολικά από όλα τα προγράμματα που συμμετέχουν το ποσό των Η Επιτροπή Επιμόρφωσης αποστέλλει το φάκελο του προγράμματος με διαβιβαστικό, στο οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για τις δαπάνες που περιλαμβάνει ο φάκελος, στην παρακάτω διεύθυνση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των ΕΥΕ / Μονάδα Δ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1 ος όροφος (γραφείο 1036 ) Τ.Κ Μαρούσι Μετά την παραλαβή του φακέλου, ο Ειδικός Λογαριασμός κάνει τον έλεγχο των παραστατικών και εν συνέχεια προχωρά στην εξόφλησή τους. Η εξόφληση γίνεται με την έκδοση επιταγής στο όνομα κάθε δικαιούχου αμοιβής αλλά και κάθε προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή οι επιταγές, μαζί με τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα, αποστέλλονται στο Συντονιστή του επιμορφωτικού προγράμματος μέσω της Επιτροπής Επιμόρφωσης. Η επιταγή που εκδίδεται στα στοιχεία κάθε δικαιούχου είναι δίγραμμη. Αυτό σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν μπορεί 13

14 να εισπράξει το αναφερόμενο σ αυτήν ποσό παρά μόνο ο δικαιούχος. Για το λόγο αυτό πρέπει σε όλες τις καταστάσεις να αναγράφονται σωστά και να είναι ευδιάκριτα τα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων αμοιβής. 3.5 Η μορφή του φακέλου οικονομικού αντικειμένου Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ο φάκελος οικονομικού αντικειμένου, τόσο κατά την συγκρότησή του από τα ΚΣΕ όσο και κατά τις μετέπειτα διαβιβάσεις, θα πρέπει να έχει ορισμένη μορφή. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούμε στο φάκελο τα αντίστοιχα έντυπα με τα παραστατικά τους στην εξής σειρά: Α. Σειρά εντύπων για Δημόσια Σχολεία ΚΣΕ ΕΝΤΥΠΑ: και τέλος η απόφαση ανάθεσης από το ΥΠΕΠΘ, η απόφαση ορισμού του Συντονιστή και Καταχωριστή Στοιχείων καθώς και η Απόφαση ένταξης του επιμορφωτή στο μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών Β επιπέδου (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα). Β. Σειρά εντύπων για Λοιπά ΚΣΕ ΕΝΤΥΠΑ: Τ.Π.Υ. Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα Σύμβαση Ανάθεσης από το ΥΠΕΠΘ και τέλος η Απόφαση ένταξης του επιμορφωτή στο μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών Β επιπέδου (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαία η λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων με λιγότερους των 11 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων, απαιτείται και η σχετική εισήγηση και αξιολόγηση της Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ, εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 4ο Οικονομικό Αντικείμενο Επιτροπών Επιμόρφωσης Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης Β επιπέδου έχουν την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης Β επιπέδου των εκπαιδευτικών στην περιοχή αρμοδιότητας τους και λειτουργούν σε χώρο που διατίθεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι Ε.Ε. ορίζονται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αντιστοιχεί μία Επιτροπή Επιμόρφωσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή έχει τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκ των οποίων το ένα (1) μέλος θα είναι ο Συντονιστής της Επιτροπής 14

15 Επιμόρφωσης. Ο αριθμός αυτός θα καθοριστεί με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα με το πλήθος των σχολείων της κάθε Διεύθυνσης και των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην οικεία Διεύθυνση. Τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης είναι εκπαιδευτικοί και ορίζονται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Από την λειτουργία των επιτροπών δημιουργούνται διάφορες δαπάνες. Αυτές που είναι επιλέξιμες και ως εκ τούτου βαρύνουν το πρόγραμμα κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 4.1 Αμοιβές μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης και καταχωριστών Ο συντονιστής και τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με τη έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων. Προϋπόθεση για την καταβολή αμοιβής στον συντονιστή και τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης είναι η συμμετοχή τους σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. 4.2 Δαπάνες Επιτροπών Επιμόρφωσης Από τη λειτουργία των Επιτροπών Επιμόρφωσης δημιουργούνται διάφορες δαπάνες. Αυτές οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες και ως εκ τούτου βαρύνουν το πρόγραμμα αφορούν περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες: Α. Ταχυδρομικά Ποσό μέχρι 50 (πενήντα ευρώ) τον μήνα (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ταχυδρομικά. Ειδικότερα στα ταχυδρομικά τέλη περιλαμβάνεται η δαπάνη αποστολής με courier. Β. Έντυπα, γραφική ύλη Δικαιολογείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 120 (εκατόν είκοσι ευρώ) ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Στην κατηγορία αυτή δεν μπορεί να ενταχθεί δαπάνη για αγορά εξοπλισμού αλλά μόνο για αναλώσιμα και υλικά γραφείου (διακορευτή, συρραπτικό, χαρτί, toner κ.α). 15

16 Για τη δικαιολόγηση όλων των λειτουργικών δαπανών ισχύουν τα όσα αναφέρονται και για τα προγράμματα επιμόρφωσης (βλ. Άρθρο 3.3 «Έκδοση Παραστατικών» του παρόντος). 4.3 Μετακινήσεις μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης Τα μέλη της επιτροπής, εφόσον μετακινούνται για τις ανάγκες της Πράξης, δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης. Η εκκαθάριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο νόμο 2685 (ΦΕΚ 35/ ), για την κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός νομού. Συγκεκριμένα: α) για διανυκτέρευση εκτός έδρας δικαιολογείται: α.1. για το Συντονιστή της Επιτροπής ποσό μέχρι 52,82 (πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά), το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για την περίοδο Ιουλίου Σεπτεμβρίου α.2. για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ποσό μέχρι 35,22 (τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά), το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για την περίοδο Ιουλίου Σεπτεμβρίου β) η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) γ) για τη μετακίνηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο καταβάλλεται αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 0,15 (δεκαπέντε λεπτά) ανά χιλιόμετρο. 16

17 Αναλυτικότερα, για τις μετακινήσεις ισχύουν τα παρακάτω: Τόπος αναχώρησης Θεωρείται η πόλη στην οποία έχει έδρα η Επιτροπή Επιμόρφωσης Δαπάνες μετακίνησης α. Μετακίνηση με δημόσιο μεταφορικό μέσο Χορηγείται το αντίτιμο του εισιτηρίου που καταβάλλει ο μετακινούμενος. Απαραίτητη η προσκόμιση του αποκόμματος εισιτηρίου. β. Μετακίνηση με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο Χορηγείται αποζημίωση 0,15 (δεκαπέντε λεπτά) το χιλιόμετρο. Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης (από Νομαρχία ή τα ΚΤΕΛ). Επίσης δικαιολογείται η δαπάνη διοδίων σε περίπτωση κίνησης μέσω του εθνικού δικτύου, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Απαραίτητη η προσκόμιση του αποκόμματος διοδίων ή του ναύλου αυτοκινήτου. Δαπάνες διανυκτέρευσης Η διανυκτέρευση επιτρέπεται εφόσον η μετακίνηση γίνεται : 1. Με Ι.Χ., για απόσταση άνω των 120 χλμ 2. Με δημόσιο μεταφορικό μέσο, για απόσταση άνω των 80 χλμ 3. Στη νησιωτική Ελλάδα, για απόσταση άνω των 20 ναυτικών μιλίων 4. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανέρχεται: α) μέχρι το ποσό των 52,82 (πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά) για το Συντονιστή της Επιτροπής και β) μέχρι το ποσό των 35,22 (τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του μετακινούμενου υπαλλήλου. Το ανωτέρω ποσό δαπάνης προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη περίοδο Ιούλιος Σεπτέμβριος. Ημερήσια αποζημίωση Καταβάλλεται : 1. Ολόκληρη όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τα παραπάνω. 2. Το ένα τρίτο (1/3 ) της ημερήσιας αποζημίωσης δίνεται για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση. 3. Το ένα τρίτο (1/3 ) της ημερήσιας αποζημίωσης δίνεται για την αυθημερόν μετακίνηση για απόσταση άνω των 40 χιλιομέτρων ή 10 ναυτικών μιλίων (μονή διαδρομή). Η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) Για τη χορήγηση ολόκληρου του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης είναι απαραίτητη η διανυκτέρευση. Εφόσον η διανυκτέρευση γίνεται σε φιλικό σπίτι, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση. 17

18 4.4 Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη δικαιολόγηση των δαπανών κάθε Επιτροπής Επιμόρφωσης. Τα δικαιολογητικά δαπανών εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού (βλ. Άρθρο 3.3.) και αποστέλλονται στην Μονάδα Δ: Ειδικός Λογαριασμός/ΕΥΕ - ΥΠ.Ε.Π.Θ. με διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Επιμόρφωσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω για κάθε κατηγορία δαπάνης. Α. Αμοιβές μελών Επιτροπής Επιμόρφωσης Το ύψος της αμοιβής των μελών καθορίζεται με έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων. Για την καταβολή των αμοιβών των Επιτροπών Επιμόρφωσης θα αποστέλλονται από τον Συντονιστή των Ε.Ε. στον Ειδικό Λογαριασμό τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στις Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.). 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό των μελών των Ε.Ε. (μόνο τη σελίδα που αφορά τη συγκεκριμένη Ε.Ε.) όπως και κάθε τροποποιητική απόφαση που αφορά αλλαγές στην αρχική σύσταση των επιτροπών. 2. Κατάσταση ατομικών στοιχείων για κάθε μέλος της Ε.Ε. (έντυπο 19). 3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων (τέσσερα για κάθε μήνα και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας) 4. Βεβαίωση Αποδοχών 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: Τα εισοδήματα από πρόσθετες αμοιβές ως Δημόσιος Υπάλληλος για το έτος..(τρέχον έτος), δεν υπερβαίνουν το ποσό που προβλέπεται από τις υπάρχουσες διατάξεις. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Επιμόρφωσης, το ποσό της αμοιβής που δικαιούται, υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία αποδοχής παραίτησης ή της απόφασης αντικατάστασής του. Η αμοιβή του νέου μέλους υπολογίζεται από την ημερομηνία ορισμού του, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση. Β. Λειτουργικές δαπάνες Η αγορά κάθε αγαθού υλικού ή η παροχή υπηρεσιών τρίτων, θα πρέπει να αποδεικνύεται από παραστατικά στοιχεία που εκδίδονται από όσους παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν αγαθά σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 18

19 Τα παραστατικά για τα λειτουργικά έξοδα αφού καταχωρηθούν στην κατάσταση δαπανών (έντυπο 10) αποστέλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό κάθε τετράμηνο μαζί με τις δαπάνες μετακίνησης. Αναλυτικότερα ισχύουν: 1) Ταχυδρομικά Ποσό μέχρι 50 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τις ταχυδρομικές αποστολές οι Ε.Ε. αποστέλλουν στον Ειδικό Λογαριασμό τα εξής: i. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του γραφείου ταχυμεταφορών, το οποίο θα έχει εκδοθεί στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού και θα συνοδεύεται από τα voucher των αποστολών ή από συγκεντρωτική κατάσταση (ΔΑ) στην οποία θα φαίνονται οι αποστολές του κάθε μήνα καθώς και τα ποσά αυτών. ii. Βεβαίωση υπηρεσιών (έντυπο 14), η οποία υπογράφεται από τον Συντονιστή και ένα μέλος που έχει ορισθεί από την επιτροπή. 2) Έντυπα, γραφική ύλη Δικαιολογείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 120 (εκατόν είκοσι ευρώ) ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη της δαπάνης είναι: i. Πρωτότυπο παραστατικό (Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης), το οποίο εκδίδεται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού (βλ. Άρθρο 3.3.). Στη θέση του τιμολογίου «τόπος παράδοσης» θα αναγράφεται η διεύθυνση στην οποία παραδόθηκε το είδος και όχι η λέξη «έδρα του». Τα είδη που αγοράστηκαν θα αναγράφοντα ξεκάθαρα πάνω στο παραστατικό. Κάθε παραστατικό το οποίο δεν θα εκδοθεί σύμφωνα με τα παραπάνω ή θα έχει διορθώσεις και σβησίματα, δεν θα γίνεται δεκτό και η δαπάνη θα απορρίπτεται. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι οι φωτοτυπίες παραστατικών, έστω και επικυρωμένες, δεν γίνονται δεκτές και η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να εξοφληθεί. ii. Πρωτόκολλο παραλαβής (έντυπο 15) που υπογράφεται από το Συντονιστή και ένα μέλος που έχει ορισθεί από την επιτροπή. 19

20 Γ. Μετακινήσεις μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης Τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης μπορούν να μετακινηθούν εντός και εκτός του νομού αρμοδιότητας τους για τις ανάγκες της πράξης. Τα δικαιολογητικά των δαπανών για τις μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής Επιμόρφωσης υποβάλλονται στην Μονάδα Δ: Ειδικός Λογαριασμός/ΕΥΕ - ΥΠ.Ε.Π.Θ.,και είναι τα παρακάτω: 1) Μετακίνηση εντός νομού Αντίγραφο πρακτικού της Επιτροπής Επιμόρφωσης από το οποίο προκύπτει το Κ.Σ.Ε., η ημερομηνία επίσκεψης σε αυτό και ποιο μέλος της επιτροπής θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη. Εντολή μετακίνησης από τον Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης, βασισμένη στο παραπάνω πρακτικό της επιτροπής. Η Εντολή μετακίνησης (απόφαση έγκρισης μετακίνησης) πρέπει να υπογράφεται από το Συντονιστή της Ε.Ε. (ο οποίος είναι και διευθυντής Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης) ενώ σε περίπτωση μετακίνησης του Συντονιστή υπογράφεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο του. Η ημερομηνία της απόφασης έγκρισης μετακίνησης θα πρέπει να είναι απαραίτητα προγενέστερη της μετακίνησης. Στην απόφαση αυτή θα αναφέρεται το μέσο μετακίνησης, ο τόπος προορισμού, ο χρόνος παραμονής, ο λόγος για τον οποίο έγινε η μετακίνηση και ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της πράξης και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ. Σε περίπτωση καταβολής στον μετακινούμενο ημιδιατροφής πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης μετακίνησης. Έκθεση επίσκεψης (έντυπο 17 Φύλλο Επίσκεψης) Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων (έντυπο 16) η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα παραστατικά όπως αναγράφονται παραπάνω (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, διόδια, βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης κλπ) 2) Μετακίνηση εκτός νομού Εντολή μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβούλου. 20

21 Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων (έντυπο 16), η οποία συνοδεύεται από όλα τα παραστατικά δαπανών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα προηγούμενα. ΑΡΘΡΟ 5ο Αμοιβή Κέντρου Πιστοποίησης Η Σύμβαση που υπογράφεται με κάθε Κέντρο Πιστοποίησης (ΚεΠις) αφορά στο σύνολο των πιστοποιήσεων Β επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν στο εν λόγω ΚεΠις και είναι παραμετροποιήσιμη ως προς το πλήθος των πιστοποιήσεων αυτών. Η καταβολή της αμοιβής στο ΚεΠις γίνεται σταδιακά, για το σύνολο των πιστοποιήσεων που πραγματοποιούνται μέσα σε κάθε περίοδο πιστοποίησης, αφού υποβληθούν στον Ειδικό Λογαριασμό του Υπ.Ε.Π.Θ, τα παρακάτω παραστατικά: 1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Επιτροπής Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται στα στοιχεία: Ειδικός Λογαριασμός Υπ.Ε.Π.Θ. Δημόσιο Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Αθήνα Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου 2. Το τιμολόγιο που θα εκδοθεί συνοδεύεται από το έντυπο 18 και στο περιεχόμενό του αναγράφεται «Αμοιβή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης Β επιπέδου σε προγράμματα του ΚΕΠΙΣ...» 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου υπάρχει υποχρέωση. 4. Επικυρωμένο Αντίγραφο σύμβασης Τον παρόντα προτεινόμενο Οδηγό συνοδεύει Παράρτημα με τυποποιημένα έντυπα Οικονομικής Διαχείρισης. 21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ. «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ. «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ Γενικά Στοιχεία Ορισμοί Οι οδηγίες που ακολούθως παρατίθενται αφορούν στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Προϋπολογισμός Υλοποίησης Προγράμματος Ο προϋπολογισμός για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ α. εισαγωγικα Με τα άρθρα του Ν 4336/2015 ρυθμίζονται θέματα της εκτός έδρας μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. Εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Υποέργου 4 «Υλοποίηση Προγραμμάτων» του έργου «Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ»

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Υποέργου 4 «Υλοποίηση Προγραμμάτων» του έργου «Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. Μονάδα Δ - Ειδικός Λογαριασμός ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-8- 2012 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/62285/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Fax

Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003179924 2015-10-16

15PROC003179924 2015-10-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Οδηγίες εξόδων μετακινήσεων σύμφωνα με Ν. 2685/1999, Ν.3833/2010, Αποφ. Υπ. Οικ. 2/33481/0022/27-4-2011 (ΦΕΚ 1069 Β ), όπως ισχύουν και κάθε τροποποίηση αυτών. Α. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 175.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 175. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γ Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κρύστη Φώλια Τηλέφωνο: 210 5203251(εσωτ:401) Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 09/

Απόσπασμα Πρακτικού 09/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 1877/28-2-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 09/17-02-2014 Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MIS Στο Περιβάλλον της Επιτροπή Επιμόρφωσης Για την Πιστοποίηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MIS Στο Περιβάλλον της Επιτροπή Επιμόρφωσης Για την Πιστοποίηση Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Σχολικό έτος 2012-2013 Κανονισμός για τους συγγραφείς και τους εικονογράφους Το πρόγραμμα Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές πληροφορίες

1. Γενικές πληροφορίες Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής έκτακτων αμοιβών των μονίμων καθηγητών αποστέλλονται με πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 15940/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-2-2011 Αριθ.Πρωτ.165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : Βαθμός Ασφάλειας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : Βαθμός Ασφάλειας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 20/1/2016 Α.Π Προς 1. Τα Τμήματα του ΔΠΘ 2. Καθηγητές / Λέκτορες του ΔΠΘ Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα

Ξάνθη, 20/1/2016 Α.Π Προς 1. Τα Τμήματα του ΔΠΘ 2. Καθηγητές / Λέκτορες του ΔΠΘ Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα Ξάνθη, 20/1/2016 Α.Π. 1413 Προς 1. Τα Τμήματα του ΔΠΘ 2. Καθηγητές / Λέκτορες του ΔΠΘ Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα ΘΕΜΑ: Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων συμμετοχή σε συνέδρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ7Χ-54Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ7Χ-54Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ.

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση αλληλογραφίας Ταχ. θυρίδα : 50 047 Ταχ. κώδικας : 540 13 Ηλεκτρονική Δ/νση: mbp@culture.gr

Δ/νση αλληλογραφίας Ταχ. θυρίδα : 50 047 Ταχ. κώδικας : 540 13 Ηλεκτρονική Δ/νση: mbp@culture.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002561613 2015-02-05

15PROC002561613 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα