ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004"

Transcript

1 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δελ αθνξά ζε ππαξθηή επηρείξεζε.

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖΠ 1. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΓΝΚΥΛ ΆΓΔΗΔΠ ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ & ΘΡΖΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΙΔΟΔΠ & ΔΞΗΞΡΩΠΔΗΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΞΙΔΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΔΦΑΟΚΝΕΝΚΔΛΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΙΥΛ & ΡΔΙΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΡΞΥΠΖΠ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΙΗΘΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΘΡΞΥΠΖ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΓΟΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΙΥΛ & ΡΔΙΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΡΞΥΠΖΠ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΙΗΘΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΘΡΞΥΠΖ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΓΟΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΑΔΟΗΝΗ ΟΞΝΗ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΝΣΖΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΠΗΚΥΛ ΛΔΟΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΝΟΒΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΝΜΗΘΥΛ / ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ ΙΗΘΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΈΘΡΑΘΡΥΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ ΆΓΔΗΔΠ ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ ΞΔΟΓΝΙΑΒΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΑ (ΡΟΗΡΑ) ΚΔΟΖ / 15

3 1. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 1.1 ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ H XYZ AE έρεη σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηηο εθδνηηθέο θαη εθηππσηηθέο εξγαζίεο. Θύξην πξντόλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο απνηειεί ε εθηύπσζε εληύπσλ (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θιπ) 1.2 ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΓΝΚΩΛ O εγθαηεζηεκέλνο Ζ/Κ εμνπιηζκόο είλαη ζπλνιηθήο θηλεηήξηαο ηζρύνο 1857,27 KW θαη ζεξκηθήο ηζρύνο 366,28 KW. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξηθό ξεύκα. Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο εθηηκάηαη ζε 1 GWh. Απαζρνινύληαη εμήληα (60) άηνκα, θαη 10 επνρηαθνί ππάιιεινη. Ζ κνλάδα ιεηηνπξγεί 220 εκέξεο ην έηνο. 1.3 ΆΓΔΗΔΠ ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ Πρεηηθά κε ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία (άδεηεο, εγθξίζεηο, θ.ν.θ. πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα) ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ππάξρνπλ ζε ηζρύ ηα εμήο: ΆΓΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ Γελ πθίζηαηαη. ΔΓΘΟΗΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΌΟΩΛ Δθθξεκεί ε έθδνζε ηεο. ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΔΞΗΞΡΩΠΔΩΛ Έρεη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία. ΆΓΔΗΑ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ Γελ πθίζηαηαη θαη δελ απαηηείηαη Άδεηα Γηάζεζεο Πηεξεώλ Απνβιήησλ γηα ην Ππγθξόηεκα. Γελ έρεη ππνβιεζεί δηαρεηξηζηηθό ζρέδην απνβιήησλ ζηελ Ξεξηθέξεηα. ΆΓΔΗΑ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΓΟΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ Γελ πθίζηαηαη θαη δελ απαηηείηαη Άδεηα Γηάζεζεο γξώλ Απνβιήησλ. ΑΓΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΛΔΟΝ Γελ πθίζηαηαη θαη δελ απαηηείηαη Άδεηα Σξήζεο Λεξνύ γηα βηνκεραληθή ρξήζε. ΈΓΘΟΗΠΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΠΡΗΘΩΛ ΙΚΑΡΩΛ Γελ πθίζηαηαη θαη δελ απαηηείηαη. 1.4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ Ζ ιεηηνπξγία ηεο XYZ AE ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ιακβάλεη ρώξα ζε πελζήκεξε βάζε, ζε κηα 8σξε βάξδηα γηα ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 2 / 15

4 Ρν ηαθηηθό σξάξην ησλ απαζρνινπκέλσλ είλαη 07:0014:30. Πε πεξίπησζε ύπαξμεο ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ επεθηείλεηαη (κόλν γηα ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνύ θαη παξαγσγήο) κέρξη δύν επηπιένλ βάξδηεο: 14:3022:00 θαη 22:0006:00. Ρν εξγνζηάζην ιεηηνπξγεί 220 εκέξεο ην έηνο. Δθαξκόδεηαη πηζηνπνηεκέλν Πύζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηόηεηαο θαηά ην δηεζλέο πξόηππν ISO 9001: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ & ΘΡΖΟΗΑΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ H XYZ AE βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν Σ επί ηεο Ιεσθόξνπ Σ. Πην ίδην νηθόπεδν έρνπλ αλεγεξζεί θαη άιια θηήξηα ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Πην νηθόπεδν ηεο κνλάδαο ζπλνιηθήο έθηαζεο m 2 έρεη αλεγεξζεί θηηξηαθό ζπγθξόηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη από ππόγεην, ηζόγεην, Α θαη Β όξνθν. Ζ επηθάλεηα ζπλνιηθά είλαη m 2. Ρν ζύλνιν ησλ θηηξηαθώλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνηππώλεηαη αλαιπηηθά ζε ηνπνγξαθηθό ζρέδην / δηάγξακκα, όπνπ αλαθέξνληαη ε ηνπνγξαθηθή ζέζε θαη ε ρξήζε / πεξηγξαθή θάζε θηεξίνπ θαη θάζε βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο. Ζ θαηαλνκή ησλ ρώξσλ θαίλεηαη θαησηέξσ: Δπίπεδν 0: Τπρξνζηάζην, Ιεβεηνζηάζην, Απνζήθεο, πνζηαζκόο κέζεο ηάζεο, Κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο, Γελλήηξηα, Κειαλνηξηβείν, Ξαξαγσγή, Δξγαζηήξην θαηαζθεπήο πιαζηηθώλ θπιίλδξσλ, Ρππνγξαθείν, Κνλάδα δηύιηζεο πγξώλ απνβιήησλ, Ξνηνηηθόο έιεγρνο, Ζιεθηξνινγείν, Κεραλνπξγείν, Απνζήθεο, Φσηνκεηαθνξείν,. Δπίπεδν 1 Γξαθεία, Κνλάδα Θαιιηηερληθώλ εξγαζηώλ. Ζ ζέζε ηεο κνλάδαο ζεκεηώλεηαη ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1, επί ηεο Ιεσθόξνπ Σ. Δπίζεο επηζπλάπηεηαη δνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο πεξηνρήο. Πηελ επξύηεξε πεξηνρή δελ βξίζθνληαη πεξηνρέο πνπ λα έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Εώλε Ξξνζηαζίαο, Διέγρνπ θαη Πρεδηαζκνύ, πξνζηαηεπηέεο, ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο, αξραηνινγηθόο ρώξνο ή πεξηνρή άιινπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηεξηζκνύ. 3 / 15

5 2. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΙΔΟΔΠ & ΔΞΗΞΡΩΠΔΗΠ 2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ Υο περιβαλλοντικές πλεσρές (environmental aspects) νξίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ή ηα ζηνηρεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ ηεο XYZ AE, γηα ηα νπνία ππάξρεη ε πεξίπησζε αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Υο περιβαλλοντική επίπτωση (environmental impact) νξίδεηαη θάζε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ (ζεηηθή ή αξλεηηθή) πνπ πξνέξρεηαη ζην ζύλνιό ηεο ή ελ κέξεη από ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηεο XYZ AE. 2.2 ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΞΙΔΟΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΡΩΠΔΩΛ Ζ αλαγλώξηζε Ξεξηβαιινληηθώλ Ξιεπξώλ γίλεηαη αλά επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηα. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαγλσζηηθήο έθζεζεο αιιά θαη ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ζε επόκελν ζηάδην ηνπ έξγνπ) νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο XYZ AE δηαρσξίδνληαη σο εμήο (θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνδξαζηεξηόηεηεο): Γηαρείξηζε Α' ιώλ & Δηνίκσλ Ξξντόλησλ Ξξνπαξαζθεπαζηηθέο & βνεζεηηθέο εξγαζίεο εθηύπσζεο, όπνπ πεξηιακβάλνληαη : o Φσηνκεηαθνξά Ιηζνγξαθηθή Δθηύπσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ππνδξαζηεξηόηεηεο: o Πηξώζηκν κεραλώλ o Δθηύπσζε o Φπζηθή Μήξαλζε o Απνπεξάησζε Ππζθεπαζία o Κεηαμνηππία Ππληήξεζε Δμνπιηζκνύ Γηαρείξηζε γξώλ Απνβιήησλ Γηνηθεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (Ιεηηνπξγία Γξαθείσλ Γηνίθεζεο, πεξεζηώλ, θιπ) Ζ αλαγλώξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πιεπξώλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ε ζύλδεζε ηνπο απνηππώλεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ. 4 / 15

6 ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΞΙΔΟΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΡΩΠΔΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΙΔΟΔΠ EΞΗΞΡΩΠΖ ΘΟΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΝΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΙΥΛ ΔΞΗ ΚΔΟΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΘΟΗΡΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔΟΗΝ ΟΞΝ ΑΛΑΙΩΠΖ ΞΝΟΩΛ ΆΙΙΖ ΔΞΗΞΡΩΠΖ /ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΙΥΛ & ΡΔΙΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΙΥΛ ΣΟΖΠΖ ΠΡΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΡΥΛ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΙΥΛ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΡΔΙΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΞΝΞΑΙΔΡΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΠΘΔΑΠΗΑ ΙΗΘΥΛ ΜΙΗΛΔΠ ΞΑΙΔΡΔΠ STRETCH FILM ΡΠΔΟΘΗ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΑΠΗΔΠ ΦΥΡΝΚΔΡΑΦΝΟΔΗΝ (CTP) ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΦΥΡΝΚΔΡΑΦΝΟΔΗΝ ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ ΣΟΥΚΝΡΟΗΒΔΗΝ ΑΛΑΚΗΜΖ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΑΛΑΚΔΗΜΖ ΚΔΙΑΛΗΥΛ (ΞΑΠΡΔΠ) & ΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΑΓΔΗΑ ΓΝΣΔΗΑ ΚΔΙΑΛΥΛ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΡΞΥΠΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΥΛ ΘΙΗΛΓΟΥΛ ΑΞΝΘΝΞΖ ΦΘΑΟΚΔΛΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΟΗΚΚΑΡΑ ΘΙΗΛΓΟΥΛ PVC ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΚΔΗΓΚΑΡΝΠ ΡΔΙΗΘΝ ΞΡΖΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΝΠΗΔΠ 5 / 15

7 ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΞΙΔΟΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΡΩΠΔΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΙΔΟΔΠ EΞΗΞΡΩΠΖ ΘΟΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΝΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΔΞΗ ΚΔΟΝΠ ΓΗΑΘΟΗΡΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΔΟΗΝ ΟΞΝ ΑΛΑΙΩΠΖ ΞΝΟΩΛ ΆΙΙΖ ΔΞΗΞΡΩΠΖ /ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΚΥΠΖ ΦΘΑΟΚΔΛΥΛ ΘΙΗΛΓΟΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΑΝΡΠΝΘ ΞΡΖΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΝΠΗΔΠ ΠΡΟΥΠΗΚΝ ΚΖΣΑΛΖΠ ΘΑΘΔΘΡΞΑ (ΣΑΟΡΗ) ΑΓΔΗΑ ΓΝΣΔΗΑ ΙΗΘΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΘΡΞΥΠΖ ΔΘΡΞΥΠΖ ΦΠΗΘΖ ΜΖΟΑΛΠΖ ΑΓΔΗΑ ΓΝΣΔΗΑ ΞΑΛΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΞΔΟΗΔΣΝΛ ΓΗΑΙΡΖ ΘΑΗ ΚΔΙΑΛΗΑ) ΞΝΙΔΗΚΚΑΡΑ ΚΔΙΑΛΗΥΛ (ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΟΣΗΘΝ ΣΔΗΟΝΛΑΘΡΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΙΗΛΓΟΥΛ Ζ ΓΝΣΔΗΥΛ) ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΓΗΑΙΚΑ ΓΗΑΒΟΝΣΖΠ ( ΓΟΝ ΞΙΠΖΠ ΘΙΗΛΓΟΥΛ ΘΑΝΡΠΝΘ ΔΜΑΡΚΗΠΖ ΗΠΝΞΟΝΞΑΛΝΙΖΠ ΔΘΞΝΚΞΔΠ ΓΗΑΙΡΥΛ, ΑΠΔΡΝΛ, ΘΝΗΛΖΠ ΒΔΛΕΗΛΖΠ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΟΗΚΚΑΡΑ ΣΑΟΡΗΝ ΚΔΡΑΜΝΡΞΗΑ ΑΓΔΗΑ ΓΝΣΔΗΑ ΓΗΑΙΡΗΘΥΛ, ΒΔΛΕΗΛΖΠ ΘΙΞ ΞΑΛΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΦΗΙΡΟΑ ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΔΙΑΗΑ (ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ) ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΓΟΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΚΝΛΑΓΑ ΘΟΝΘΗΓΥΠΖΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ (ΓΟΑ ΞΙΠΖΠ ΞΙΑΘΥΛ) ΑΦΓΑΡΥΚΔΛΖ ΙΑΠΞΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΟΓΑΙΔΗΝΚΖΣΑΛΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΚΔΡΑΙΙΑ ΠΘΟΑΞ ΔΜΑΛΡΙΖΚΔΛΝΠ ΔΛΔΟΓΝΠ ΑΛΘΟΑΘΑΠ Ζ ΓΖ ΓΗΑΡΝΚΥΛ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ (ΝΟΘΡΔΙΑΗΑ) ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΑΞΝΛΔΙΑΗΑ 6 / 15

8 ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΞΙΔΟΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΡΩΠΔΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΙΔΟΔΠ EΞΗΞΡΩΠΖ ΘΟΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΝΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΔΞΗ ΚΔΟΝΠ ΓΗΑΘΟΗΡΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ ΚΝΙΒΓΝ (ΝΣΖΚΑΡΥΛ) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ (ΝΟΘΡΔΙΑΗΑ) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΔΟΗΝ ΟΞΝ ΑΛΑΙΩΠΖ ΞΝΟΩΛ ΆΙΙΖ ΔΞΗΞΡΩΠΖ /ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΑΙΗΥΛ ΑΔΟΗΠΚΝ ΔΜΑΛΡΙΖΚΔΛΝΠ ΔΛΔΟΓΝΠ ΑΛΘΟΑΘΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖ ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΗΛΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΑΞΑΔΟΗΑ ΘΑΠΖΠ ΙΔΒΖΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΑΔΟΗΔΠ ΔΘΞΝΚΞΔΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ ΑΞΑΔΟΗΑ ΘΑΠΖΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΟΑΦΔΗΥΛ, ΣΥΟΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ, ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΦΝΟΖΡΔΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΠΡΖΙΔΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΙΗΘΑ ΔΘΡΞΥΠΔΥΛ (ΡΝΛΔΟ) ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΣΑΟΡΗ (ΣΟΖΠΔΗΠ ΓΟΑΦΔΗΝ) ΑΠΡΗΘΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΑ ΙΚΑΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 7 / 15

9 3. ΔΦΑΟΚΝΕΝΚΔΛΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. 3.1 ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΩΡΩΛ ΙΩΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΩΛ ΙΩΛ & ΡΔΙΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ Μύιηλεο Ξαιέηεο Ππιινγή θαη αλαθύθισζε ή ΝΣΗ επαλαρξεζηκνπνίεζε Stretch film ΝΣΗ Ππιινγή θαη αλαθύθισζε Ρζέξθη ΝΣΗ Ππιινγή θαη αλαθύθισζε Ξιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ΝΣΗ Ππιινγή θαη αλαθύθισζε ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ Άδεηα δνρεία κειαλώλ Ρξίκκαηα θπιίλδξσλ ΝΣΗ ΝΣΗ ΣΡΑ Ρεκάρηα θανπηζνύθ ΝΣΗ ΝΣΗ ΣΡΑ Ππιινγή θαη παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην. Θαθέθηππα πιαθώλ ΝΣΗ Ππιινγή θαη δηάζεζε σο scrap. Ρξίκκαηα απνθόκκαηα κέηαιινπ (πιαθώλ) ΝΣΗ Ππιινγή θαη δηάζεζε σο scrap. Ξιάθεο γηα θαηαζηξνθή ΝΣΗ Ππιινγή θαη δηάζεζε σο scrap ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΙΗΘΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ θαθέθηππα (ραξηί θνηλό) ΝΣΗ Ππιινγή θαη αλαθύθισζε Ππιινγή παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε άδεηα δνρεία κειαλώλ εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην. Ππιινγή θαη παξάδνζε ζε παληά θαζαξηζκνύ (πεξηέρνπλ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό δηαιύηε θαη κειάληα) απόβιεην. ππνιείκκαηα κειαληώλ (από ηνλ αξρηθό ρεηξνλαθηηθό θαζαξηζκό θπιίλδξσλ ή δνρείσλ) Ππιινγή θαη παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην. Μαθξίζκαηα εληύπσλ θαη ραξηηνύ ΝΣΗ ζπιινγή θαη αλαθύθισζε άδεηα δνρεία δηαιπηηθώλ, βελδίλεο θιπ θίιηξα κεραλώλ (πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα ιηπαληηθώλ) Ππιινγή θαη παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην. Ππιινγή θαη παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην. 8 / 15

10 3.1.4 ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΓΟΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ αθπδαησκέλε ιάζπε κνλάδαο θξνθίδσζεο εμνπδεηέξσζεο (πγξά πιύζεο πιαθώλ) ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΔ ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΚΔΛΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ κέηαιια ζθξαπ (εμαξηήκαηα εξγαιεηνκεραλώλ όπσο θνπηηθά & ιεηαληηθά ζώκαηα, ηξίκκαηα κεηαιισλ, θιπ) εμαληιεκέλνο ελεξγόο άλζξαθαο ή γε δηαηόκσλ ΝΣΗ ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΥΠ SCRAP ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΔ ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΚΔΛΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ κπαηαξίεο κνιύβδνπ (νρεκάησλ) θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο αλαιώζηκα πιηθά εθηππώζεσλ (ηνλεξ) απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΡΝ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑ ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΡΝ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑ ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΔ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΡΝ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑ ραξηί (ρξήζεηο γξαθείνπ) ΝΣΗ ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ αζηηθά απνξξίκκαηα ΝΣΗ ΝΣΗ ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΑ 9 / 15

11 3.2 ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ Ρα πγξά απόβιεηα ηεο XYZ AE δηαθξίλνληαη ζε: αζηηθά ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο θαη δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζην δεκόζην δίθηπν απνρέηεπζεο πγξά βηνκεραληθά απόβιεηα από ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο, όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο πίλαθεο ηεο ελόηεηαο 2. Γελ απαηηείηαη θαη δελ έρεη εθδνζεί θάπνηα Άδεηα Γηάζεζεο γξώλ Απνβιήησλ. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ ησλ πγξώλ απνβιήησλ, αλά δξαζηεξηόηεηα ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΩΡΩΛ ΙΩΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΩΛ ΙΩΛ & ΡΔΙΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ Γελ πθίζηαληαη πγξά απόβιεηα από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ CTP ΓΟΑ ΞΙΠΖΠ ΞΙΑΘΥΛ ΘΑΗ ΓΟΑ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ ΞΙΑΘΥΛ Ξαξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην. Απεπζείαο απόξξηςε ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν, κεηά από εμνπδεηέξσζε, εάλ απαηηείηαη ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΙΗΘΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΓΗΑΒΟΝΣΖΠ ΓΗΑΙΚΑ ΓΟΝ ΞΙΠΖΠ ΘΙΗΛΓΟΥΛ ΘΑΝΡΠΝΘ Ξαξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην Ξαξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΓΟΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ Γελ πθίζηαληαη πγξά απόβιεηα από ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή. Ρν παξαγόκελν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ζηεξεά απόβιεηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ (ΝΟΘΡΔΙΑΗΑ) ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΑΞΝΛΔΙΑΗΑ ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΙΝΡΟΥΛ Ξαξάδνζε ζε εγθεθξηκέλν ζύζηεκα (ΔΙΡΔΞΔ) Ξαξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην Ξαξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία σο εηδηθό απόβιεην Κηθξέο πνζόηεηεο, όπνηε πξνθύςνπλ 10 / 15

12 3.2.5 ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΔΗΓΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΔΟΔΝ ΙΚΑΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΣΗ ΝΣΗ δεκόζην δίθηπν απνρέηεπζεο 3.3 ΑΔΟΗΝΗ ΟΞΝΗ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ Άκεζεο αέξηεο εθπνκπέο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ πθίζηαληαη. Πε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ε XYZ AE έρεη έκκεζεο αέξηεο εθπνκπέο νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε πηεηηθόηεηα ησλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε παξαγσγή, διδ ζηα βεξλίθηα, ζηα ρξώκαηα θαη ζηνπο δηαιύηεο. Νη πνζόηεηεο απηέο είλαη ακειεηέεο θαη δελ ζεσξνύληαη σο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Δπηπιένλ, ζε ρώξνπο παξαγσγήο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θίιηξα εμαεξηζκνύ ηα νπνία ππόθεηληαη ζε πεξηνδηθή ζπληήξεζε. Αέξηεο εθπνκπέο πξνθύπηνπλ επίζεο από ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηεο XYZ AE θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαπζηήξσλ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ. Υζηόζν δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα άκεζνπ ππνινγηζκνύ ησλ ξύπσλ απηώλ, ελώ ν έιεγρνο ηεο επίπησζεο απηήο ηππηθά αθνξά αθελόο ζηελ έθδνζε Θάξηαο Διέγρνπ Θαπζαεξίσλ γηα ηα νρήκαηα θαη ζηελ νξζή θαη πξνβιεπόκελε ζπληήξεζε (νρεκάησλ θαη θαπζηήξσλ). (βι. ελόηεηα 3.4) Γελ εληνπίδνληαη ππξνζβεζηήξεο κε ππξνζβεζηηθό κέζν HALON. Γελ εληνπίδνληαη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο κε FREON απαγνξεπκέλνπ ηύπνπ (πρ Freon R22) 3.4 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΝΣΖΚΑΡΑ ΔΜΩΡΔΟΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ H XYZ AE δηαζέηεη ηα εμήο νρήκαηα εμσηεξηθήο ρξήζεο: 3 απηνθίλεηα Η.Σ., ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ βελδίλε σο θαύζηκν 3 απηνθίλεηα Η.Σ., ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ πεηξέιαην σο θαύζηκν 2 εκηθνξηεγά θαη Σ κηλη ιεσθνξεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ πεηξέιαην σο θαύζηκν. Ρα νρήκαηα είλαη ππό ηελ επζύλε ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθώλ, ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηελ απνζηνιή ησλ νρεκάησλ εμσηεξηθήο ρξήζεο ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία / εξγνιάβνπο, όπνπ δηελεξγνύληαη νη απαξαίηεηνη θαη πξνβιεπόκελνη έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηεξεί αξρεία (αλά όρεκα) κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ (πξνβιεπόκελσλ από ηελ λνκνζεζία) ειέγρσλ ησλ νρεκάησλ: Θάξηα Διέγρνπ Θαπζαεξίσλ (ΘΔΘ) Αλαθνξά Ρερληθνύ Διέγρνπ (ΘΡΔΝ) ΝΣΖΚΑΡΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ H XYZ AE δηαζέηεη κεραλήκαηα έξγσλ (νρήκαηα εζσηεξηθήο ρξήζεο) : 11 / 15

13 2 ειεθηξνθίλεηα πεξνλνθόξα. Ρα νρήκαηα θέξνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο κεραλεκάησλ έξγνπ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΩΛ Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, θαζώο επίζεο θαη νη επηζθεπέο ησλ ηδηόθηεησλ νρεκάησλ γίλνληαη εμ' νινθιήξνπ ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία. Όια ηα βαζηθά απόβιεηα 1 ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο θαη ησλ επηζθεπώλ ησλ νρεκάησλ παξακέλνπλ ζηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη ε ειεγρόκελε απνθνκηδή ηνπο γίλεηαη κε επζύλε ησλ ζπλεξγείσλ. 3.5 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΠΗΚΩΛ ΛΔΟΝ H XYZ AE ηεξεί πιήξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αλαιώζεηο : ελέξγεηαο, θαπζίκσλ λεξνύ Νη αλαιώζεηο παξαθνινπζνύληαη από ην ηκήκα νηθνλνκηθώλ ζε ηαθηηθή βάζε. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο δηεξγαζίεο αλήιζε ζε ΒΔΛΕΗΛΖ ΝΣΖΚΑΡΩΛ + ΔΡΝΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 2009 Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηεο XYZ AE θαιύπηεηαη κε ηξνθνδνζία από ην δεκόζην δίθηπν (ΓΔΖ). Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλήιζε ζε: ΔΡΝΠ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ 2009 Ρν λεξό παξέρεηαη από ην δεκόζην δίθηπν (ΔΓΑΞ). Ζ θαηαλάισζε λεξνύ αλήιζε ζε: ΔΡΝΠ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ ΠΡΖ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΘΑΡΑΛΙΩΠΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΘΔΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ Ρα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, νη άρξεζηνη ζπζζσξεπηέο & ηα πγξά ζπζζσξεπηώλ θαη θάζε άιιν απόβιεην πνπ θέξεη ππνιείκκαηα νξπθηειαίσλ, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηθίλδπλσλ / ηνμηθώλ απνβιήησλ. 12 / 15

14 3.6 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΝΟΒΝ Ν ζόξπβνο από ηηο εθηππσηηθέο κεραλέο ζην ρώξν παξαγσγήο είλαη αλεθηόο θαη πξνέξρεηαη από ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο κεραλήο. Δπηπιένλ, ε κεραλή εδξάδεηαη ζε εηδηθέο βάζεηο αληνρήο. Πύκθσλα κε ηελ κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ζε θάζε πεξίπησζε ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ είλαη κηθξόηεξε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην πνπ θαζνξίδεη ην ΞΓ 1180/81. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ έθζεζε ζην ζόξπβν, ιακβάλνληαη όια ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο 3.7 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΝΜΗΘΩΛ / ΔΞΗΘΗΛΓΛΩΛ ΙΗΘΩΛ Όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα εηδηθνύ ρεηξηζκνύ, απηά έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο πίλαθεο ηεο ελόηεηαο 3.1. Ξέξαλ απηώλ, γηα άιια ηνμηθά/ επηθίλδπλα πιηθά ή πιηθά εηδηθνύ ρεηξηζκνύ ηζρύνπλ ηα εμήο γηα ηε XYZ AE: δελ ππάξρνπλ θαηαζθεπέο κε πεξηερόκελν ακίαλην (κνλώζεηο δνκηθά πιηθά). δελ ππάξρνπλ κεηαζρεκαηηζηέο κε κνλσηηθό έιαην, ην νπνίν λα πεξηέρεη PCB's δελ ππάξρνπλ ζπζζσξεπηέο NiCd Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πγξώλ ρεκηθώλ, ησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ (πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε) ππάξρνπλ δηαηάμεηο κε ιεθάλεο ζπιινγήο κε ζθνπό λα απνζνβεζνύλ νη ζπλέπεηεο ηπρόλ δηαξξνώλ. 13 / 15

15 3.8 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΈΘΡΑΘΡΩΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΩΛ Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ δελ έρεη εθπνλεζεί θάπνηαο κνξθήο Πρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Θαηαζηάζεσλ (ΠΑΔΘ). Γελ έρνπλ ππάξμεη αμηνζεκείσηα πεξηζηαηηθά, όζνλ αθνξά ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη ηδηαίηεξα ζε ππξθαγηέο θαη ζε δηαξξνέο ιηπαληηθώλ ή ρεκηθώλ. 3.9 ΆΓΔΗΔΠ ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ ΞΔΟΓΝΙΑΒΩΛ Νη θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε XYZ AE είλαη : 1. ε εηαηξεία ΑΒ ΔΞΔ γηα ραξηηά θαη ραξηόληα, ζπζθεπαζίεο από ραξηί θαη ραξηόληα. 2. ε εηαηξεία ΓΓ ΔΞΔ γηα ηα κέηαιια ζθξάπ 3. ε εηαηξεία ΔΕ ΔΞΔ γηα ηα απόβιεηα ηόλεξ εθηύπσζεο 4. ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ΔΙ.ΡΔ.ΞΔ. ΑΔ, γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ιηπαληηθά, θίιηξα ιηπαληηθώλ, θαη ζηνππηώλ εκπνηηζκέλσλ κε έιαηα. 5. ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα AEEK, γηα ηνλ απόβιεην Ζιεθηξηθό θαη Ζιεθηξνληθό Δμνπιηζκνύ (ππνινγηζηέο, νζόλεο θιπ) 6. ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ΠΓΔΠΖΠ γηα ηελ ειεγρόκελε απνθνκηδή ησλ κπαηαξηώλ κνιύβδνπ. 7. ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ΑΦΖΠ γηα ηηο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο. 8. ε εηαηξεία ΖΘ ΔΞΔ γηα ηελ δηάζεζε ησλ ινηπώλ απνβιήησλ εηδηθνύ ρεηξηζκνύ (δνρεία ρεκηθώλ, θιπ) Νη αλσηέξσ θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνύκελεο αδεηνδνηήζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο απνθνκηδήο απνβιήησλ θαη ε XYZ AE δηαζέηεη αληίγξαθα απηώλ. εθδίδνπλ βεβαηώζεηο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ ΚΔ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΑ (ΡΟΗΡΑ) ΚΔΟΖ Κέρξη ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή δελ έρνπλ ππάξμεη λνκηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. θαηαγγειίεο, κελύζεηο) από ηξίηα κέξε ελάληηα ηεο XYZ AE κε αθνξκή ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο δηαρείξηζεο. Υο ηξίηα κέξε ζεσξνύληαη: νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ινηπέο Γεκόζηεο πεξεζίεο / Φνξείο ηδηώηεο / θάηνηθνη πειάηεο / πξνκεζεπηέο / ππεξγνιάβνη πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο (εζσηεξηθά ηξίηα κέξε). 14 / 15

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα