ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)"

Transcript

1 Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ Τηλ Fax ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS ALSINA S.A., o νπνίνο έρεη πάλσ από 50 ρξόληα θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξκηθήο αδξαλνπνίεζεο ππνπξντόλησλ ζθαγήο. Κάζε εγθαηάζηαζε ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη, ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, αλάινγα : κε ηνλ ρώξν πνπ δηαζέηεη. Τηο πνζόηεηεο θαη ην είδνο ηηο Α Ύιεο Τν ηειηθό πξντόλ. Τν επίπεδν απηνκαηνπνίεζεο πνπ απαηηεί ν πειάηεο.

2 Η θύξηα κνλάδα είλαη ν απνζηεηξσηήξαο, όπνπ ε κηθξνηεκαρηδόκελε Α ύιε απνζηεηξώλεηαη (133 Ο C, 3 Bar, 20 ιεπηά) θαη θαηόπηλ αθπγξαίλεηαη. Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο AD-MERKBLATTER, o ζίδεξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εηδηθό θξάκα ηύπνπ P-265 GH. Ο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη από αηζάιη ST-52. Η κόλσζε είλαη από πεηξνβάκβαθα θαη ε επηθάιπςε αλνμείδσηε ιακαξίλα. Τν θηβώηην ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα είλαη SINKRON. Τα βαζηθά κεγέζε ηνπ απνζηεηξσηήξα είλαη : ΤΥΠΟΣ Όγκος (m 3 ) 2400V 4200VE 7000VE 10000VE VE E Μήκος Διάμετρος Σεκείσζε: Ο σθέιηκνο όγθνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θνξηηζζεί ε κνλάδα είλαη 50-60% ηνπ όγθνπ ηεο. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα έλα πιήξε θύθιν είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 1/2 h, αλάινγα κε ηελ Α ύιε. 2

3 ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ RENDERING ΠΚΞΘΛΥΡΖΠ ΑΡΚΝ, απνηεινύκελνο από: α) Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο γηα ηελ ζπκπύθλσζε ησλ αηκώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ θιίβαλν απνζηείξσζεο κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο). Αλνμείδσηε θαηαζθεπή Ιζρύο: 1,5kw. β) Πύζηεκα θαζαξηζκνύ γηα ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Καηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα γ) Πύζηεκα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δεζηνύ λεξνύ. 3

4 ΑΞΝΠΚΖΠΖ Κνλάδα εμνπδεηέξσζεο ησλ νζκώλ θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα. Απνηειείηαη από: 1. Αλνμείδσηνπο αεξαγσγνύο ζπιινγήο ηνπ αέξα από θάζε εζηία κπξσδηάο. 2. Χνάλεο αλαξξόθεζεο ηνπ αέξα από ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ κπξνπδηέο θαη δίθηπν αεξαγσγώλ ζπγθέληξσζήο ηνπο ζην Scrubber. 3. Αλεκηζηήξαο γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ αέξα 4. Scrubber γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αέξα από κπξσδηέο 5. Γεμακελή κε ην πγξό θαζαξηζκνύ. 6. Αληιία επαλαθπθινθνξίαο. Ιζρύο: 11,0 kw 4

5 ΓΛΑΚΝΘΤΔΙΔΠ ΕΓΗΠΖΠ Πεη δπλακνθπςέισλ δύγηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θόξησζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο. Πεξηιακβάλεη: - Κπςέιεο - Πξόζζεην πίλαθα - Μόληηνξ ΑΛΗΣΛΔΡΖΠ ΓΟΑΠΗΑΠ Αληρλεπηήο πγξαζίαο κέζα ζηνλ θιίβαλν απνζηείξσζεο γηα ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πγξαζίαο ηνπ πξντόληνο. 5

6 ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΚΗΘΟΝΡΔΚΑΣΗΠΚΝ ΕΥΗΘΥΛ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Απνηεινύκελν από: Σνάλε παξαιαβήο ππνπξντόλησλ, κε θνριία πξνώζεζεο θαηαζθεπαζκέλε: Τν πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 5mm. Ο θνριίαο από πιάθα ζηδήξνπ πάρνπο 15mm Χσξεηηθόηεηα: αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Γηάκεηξνο θνριία Φ 400 Μεησηήξαο : Sincron Ιζρύο 4,00 kw 6

7 Θνριηνκεηαθνξέαο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπαζηήξα. Σώκα θαη πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 5mm. Ο θνριίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλα θύιια ζηδήξνπ πάρνπο 15mm. Πξόζζεηε ελίζρπζε ηνπ θάησ ηκήκαηνο Μήθνο: αλάινγα κε ηνλ ρώξν Ιζρύο: 5,5kw 7kw Ππαζηήξαο BIALSA ηύπνπ ΒΑ-100, γηα ηνλ κηθξνηεκαρηζκό ηνπ θξέαηνο θαη ησλ θνθάισλ ζε θνκκάηηα ησλ 50mm, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1774/2002. Έρεη δύν ζεηξέο από καραίξηα έηζη ώζηε ην πξντόλ λα είλαη θάησ από ηα 40mm. Ιζρύο: 76 kw 7

8 Θνριηνκεηαθνξέαο γηα ηε θόξησζε ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο. Σώκα θαη πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 5mm. Ο θνριίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλα θύιια ζηδήξνπ πάρνπο 15mm. Πξόζζεηε ελίζρπζε ηνπ θάησ ηκήκαηνο. Γνρείν παξαιαβήο από ηελ πιεπξά έιμεο. Μεησηήξαο: Sincron Μήθνο: αλάινγα κε ηνλ ρώξν Ιζρύο: 4kw- 6 kw extra Ππαζηήξαο νιόθιεξσλ δώσλ (γηα ςόθηα δώα), απνηεινύκελνο από: - Αλνμείδσηε ρνάλε παξαιαβήο - Σπαζηήξα ηύπνπ ΒΑ-630, Ιζρύο: 30kw, είζνδνο: 1.400mm x 1.200mm - Κνριία εμαγσγήο ππνπξντόλησλ από ην ζπαζηήξα, ηζρύο: 3kw, δηάκεηξνο Φ

9 ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝΠ ΙΗΞΝΠ Α) ΚΔ ΦΓΝΘΔΛΡΟΝ Φπγόθεληξνο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ιίπνπο από ην θξεαηάιεπξν Τύπνπ: FT-8 DMO. Γηάκεηξνο: 1000mm Ιζρύο: 4,00 kw ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: Ξαιάγγν γηα ηελ αλύςσζε, θαη ηελ κεηαηόπηζε θαη ην άδεηαζκα ηνπ θαιαζηνύ ηεο θπγνθέληξνπ. Θνριηνκεηαθνξέαο κε ρνάλε γηα ηελ εθθόξησζε ηνπ θαιαζηνύ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο από ηνλ ρώξν ηνπ Rendering. 9

10 B) ΚΔ ΞΟΔΠΑ ΠΛΔΣΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξξέζα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηύπνπ ΒΑ-1750, γηα ηελ εμαγσγή ιίπνπο από ην θξεαηάιεπξν. Ηιεθηξηθή ηζρύο: 44 kw Πεξηιακβάλεη ειεθηξηθό πίλαθα γηα λα ειέγρεη απηόκαηα ηελ πίεζε. Γπλακηθόηεηα ζηελ είζνδν: kgr/h ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: Αληρλεπηήο κεηάιισλ ηύπνπ ΒΑ-1002 γηα ηελ εμαγσγή κεηαιιηθώλ θνκκαηηώλ. Σνάλε γηα ηα παξεθθιίλνληα ζηεξεά ππνπξντόληα Θνριηνκεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ηεο πξέζαο, δηακέηξνπ 300mm. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά: Ο θνριίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλα θύιια ζηδήξνπ. Σηεγαλόο ζην θάησ ηκήκα. Μήθνο: 7000mm Ιζρύο: 4kw 10

11 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: α) Γεμακελή θαηαθάζηζεο ιίπνπο ηνπνζεηεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο. Δμνπιηζκέλε κε : - έλα ζεη από ηξεηο θνριηνκεηαθνξείο νη νπνίνη θξνληίδνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ιίπνπο θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ ιίπνπο θαη ηνπ πξντόληνο. - Αλνμείδσηε ζήηα, ε νπνία θηιηξάξεη ην ιίπνο ζην θάησ ηκήκα ηεο δεμακελήο. Ιζρύο: 4,00 kw β) Θνριηνκεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 300mm. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά: Τν πιαίζην θαη ην ζώκα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θύιια ζηδήξνπ 5mm. Ο θνριίαο από πιάθεο ζηδήξνπ 10mm Σηεγαλόο ζην θάησ ηκήκα. Φίιηξν γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ ιίπνπο. Ιζρύο: 4,00 kw γ) Αληιίεο γηα ηελ κεηαθνξά ιίπνπο από ηελ δεμακελή θαηαθάζηζεο ιίπνπο θαη ηελ θπγόθεληξν πξνο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο ιίπνπο θαη θαηόπηλ πξνο ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο ιίπνπο. Ιζρύο: 2,2kw ε θαζεκία Τεκάρηα: 3 δ) Γεμακελέο θαηαθάζηζεο ιίπνπο, θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα. Πεξηιακβάλνπλ ζηνηρείν- ζπείξα ζέξκαλζεο αηκνύ Χσξεηηθόηεηα: ιίηξα Τεκάρηα: 2 ε) Πηιό γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ιίπνπο. Δμνπιηζκέλνο κε ζπείξα- ζηνηρείν αηκνύ, θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα. Χσξεηηθόηεηα: αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε δ) Αληιία γηα ηε θόξησζε ηνπ ιίπνπο από ηε δεμακελή απνζήθεπζεο ιίπνπο ζηα θνξηεγά. Ιζρύο: 5,5kw 11

12 ΜΔΒΙΚΑ Δ.Π.Δ. Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ Τηλ Fax

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845 ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΝΔΣΗ GRUNDFOS ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 6/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ Έγγξαθα κε ππνρξεσηηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Πώιεζεο Πξντόληνο. I 35-50 ζεηξά. ηδεξσηήξηα Θεξκαηλόκελνπ Κπιίλδξνπ

Οδεγόο Πώιεζεο Πξντόληνο. I 35-50 ζεηξά. ηδεξσηήξηα Θεξκαηλόκελνπ Κπιίλδξνπ Οδεγόο Πώιεζεο Πξντόληνο I 35-50 ζεηξά ηδεξσηήξηα Θεξκαηλόκελνπ Κπιίλδξνπ 1. Μνληέια 350 mm 500 mm I35-140 : κήθνο I35-160 : I35-200 : I50-160 : κήθνο I50-200 : I50-250 : I50-320 : 1400 mm 1600 mm 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα