ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ (ΛΤ) έηοςρ 2013 & αναθεώπηζη ηων ζηοισείων ΛΤ εηών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ (ΛΤ) έηοςρ 2013 & αναθεώπηζη ηων ζηοισείων ΛΤ εηών 2009-2012"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 17 Ινπιίνπ 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ (ΛΤ) έηοςρ 2013 & αναθεώπηζη ηων ζηοισείων ΛΤ εηών Η Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) δεκνζηνπνηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε Φξεκαηνδφηεζε ησλ Γαπαλψλ Υγείαο ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ην λέν εγρεηξίδην Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο ΣΛΥ 2011 ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ). Η ΔΛΣΤΑΤ δεκνζηεχεη ηα ζηνηρεία ΣΛΥ ζε εηήζηα βάζε, πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζηνλ ΟΟΣΑ θαη ηε Eurostat. 1 Τα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζην παξφλ δειηίν αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο έηνπο 2013 κε βάζε ην λέν εγρεηξίδην ηνπ ΣΛΥ Παξάιιεια, ζην παξφλ δειηίν έρνπλ ελζσκαησζεί αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηψλ 2009 έσο 2012 (πνπ είραλ δεκνζηεπηεί ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 κε βάζε ην πξνεγνχκελν εγρεηξίδην ΣΛΥ 1.0.), νη νπνίεο νθείινληαη ζε αλαζεψξεζε ησλ εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ αθελφο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ππνηνκέα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαζεψξεζε ζηνηρείσλ ησλ εηψλ απφ ηνλ ππνηνκέα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) πξνο ηνπο ηδηψηεο πξνκεζεπηέο πγείαο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ξνψλ ησλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ. Η αλαζεψξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην εμαζθάιηζεο ηεο ζπλνρήο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, πξνο εθπιήξσζε ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Δλδεηθηηθά, αθνινπζεί ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε ηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ: Πξνεγνχκελα ζηνηρεία Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία Σπλνιηθή Φξεκαηνδφηεζε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ,77 9,17 9,70 9,12 9,76 9,84 9,43 8,81 Σχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (EC) No 1338/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Σηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηνπ ππφ ςήθηζε Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ απηνχ θαη χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο (Π.Ο.Υ.), θαηαξηίζηεθε ην λέν εγρεηξίδην ΣΛΥ Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΛΣΤΑΤ βάζεη Σπκθσλίαο Κπξίσλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έρεη απνζηείιεη ζηνηρεία ζηνπο αλσηέξσ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαζψο θαη ζηε Eurostat ζχκθσλα κε ηε λέα κεζνδνινγία ΣΛΥ 2011 γηα ηα έηε απφ 2009 έσο θαη Σθνπφο ηνπ λένπ εγρεηξηδίνπ ΣΛΥ 2011 είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο ε νπνία απνηειεί απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ν νξηζκφο βαζηθψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο αιιά θαη ε θαζηέξσζε ιεπηνκεξνχο εξσηεκαηνινγίνπ θαη νδεγηψλ ζπκπιήξσζήο ηνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Τέινο, ε θαηάξηηζε ηνπ ΣΛΥ κε βάζε ηε κεζνδνινγία ΣΛΥ 2011 επηηξέπεη ηελ παξνρή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ πξνο ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηε Δurostat, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο ηεο πγείαο απνξξνθά πεξίπνπ ην 10 ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε. 1 Τν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΣΛΥ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1338/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ ππφ ςήθηζε Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ απηνχ. Η ΔΛΣΤΑΤ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ ζα ππνρξενχηαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΣΛΥ ζηε Δurostat θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (ΟΟΣΑ & Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο). Μέρξη ην Μάξηην ηνπ 2015 ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο αλσηέξσ Οξγαληζκνχο είλαη ζε εζεινληηθή βάζε. 1

2 H ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο σο πξνο ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζηελ Διιάδα γηα ηα έηε απφ 2009 έσο θαη 2013 ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Λνγαξηαζκψλ 2010 (European System of Accounts -ESA 2010), εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Έηνο Σπλνιηθή Φξεκαηνδφηεζε γηα Γαπάλεο Υγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 9,76 9,84 9, Οη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δπν κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (ΣΛΥ 1.0 θαη ΣΛΥ 2011) αλαθέξνληαη ζηελ αιιαγή ηαμηλφκεζεο θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο (HP- Health Providers) αιιά θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνξέσλ (HF Health Funding). Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε λέα κεζνδνινγία ηνπ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο 2011 (ΣΛΥ 2011), δελ εκθαλίδεηαη πιένλ ε ηαμηλφκεζε θαηά δεκφζην θαη ηδηψηε πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ πγείαο 2. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ, ε ΔΛΣΤΑΤ δεκνζηνπνηεί ζηνηρεία Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηελ πξνεγνχκελε κεζνδνινγία (ΣΛΥ 1.0) φζν θαη κε ηε λέα κεζνδνινγία (ΣΛΥ 2011), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 3 Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΣΑ ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο πγείαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο πιεξψλεη ηηο δαπάλεο απηέο (ρξεκαηνδνηηθoί θνξείο) ή ην πνηνο ηηο παξέρεη (πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο), ην ΣΛΥ είλαη ην ζχζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ θνξέα θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ δαπαλψλ πγείαο αλά πξνκεζεπηή πγείαο θαη αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαιχνληαο ηνπο εμήο ηξεηο άμνλεο: Ση σπημαηοδόηηζη ηων ςπηπεζιών ςγείαρ ανά σπημαηοδοηικό θοπέα (πιεπξά ηεο δήηεζεο) Σην καηεύθςνζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ για ςγειονομική δαπάνη ανά ππομηθεςηή ςγείαρ και ανά ςγειονομική δπαζηηπιόηηηα (πιεπξά ηεο πξνζθνξάο) Ση σπημαηοδόηηζη ηων θοπέων ζηοςρ ππομηθεςηέρ αγαθών και ςπηπεζιών ςγείαρ (πιεπξά ηεο θαηαλάισζεο) Τα ζηνηρεία δαπαλψλ πγείαο παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ δνκή ησλ πηλάθσλ ηνπ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο (κεζνδνινγία ΣΛΥ 2011), θαη αθνξνχλ ζηα εμήο: Ση σπημαηοδόηηζη ηων ςπηπεζιών ςγείαρ ανά σπημαηοδοηικό θοπέα (Πίλαθαο 4 θαη Γηάγξακκα 6). Δκθαλίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαηέβαιαλ νη θνξείο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο (Γεληθή Κπβέξλεζε εθηφο ΟΚΑ, ΟΚΑ, λνηθνθπξηά, ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ινηπέο δαπάλεο (ΜΚΟ, Δθθιεζία, θιπ)) αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ελδνλνζνθνκεηαθή ζεξαπεία, ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, καθξνρξφληα θξνληίδα, θαξκαθεπηηθά θαη πγεηνλνκηθά πξντφληα, θιπ.). Σην καηεύθςνζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ για ςγειονομική δαπάνη ανά ππομηθεςηή ςγείαρ και ανά ςγειονομική δπαζηηπιόηηηα (Πίλαθαο 5). Δκθαλίδεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα πγεηνλνκηθή δαπάλε αλά πξνκεζεπηή πγείαο (λνζνθνκεία, ηαηξνί, δηαγλσζηηθά θέληξα θιπ) θαη αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ελδν-λνζνθνκεηαθή ζεξαπεία, ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, καθξνρξφληα θξνληίδα θιπ). Ση σπημαηοδόηηζη ηων θοπέων ζηοςρ ππομηθεςηέρ αγαθών και ςπηπεζιών ςγείαρ (Πίλαθαο 3 θαη Γηαγξάκκαηα 4 & 5). Δκθαλίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαηέβαιαλ νη θνξείο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο (Γεληθή Κπβέξλεζε εθηφο ΟΚΑ, ΟΚΑ, λνηθνθπξηά, ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ινηπέο δαπάλεο (ΜΚΟ, Δθθιεζία, θιπ)) πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο (λνζνθνκεία, ηαηξνχο, θαξκαθεία, δηαγλσζηηθά θέληξα, θιπ). Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ πίλαθα 3 θαη ζηα δηαγξάκκαηα 1 θαη 2, παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο αλά ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα (Γεληθή Κπβέξλεζε εθηφο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ)), Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, λνηθνθπξηά, ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαη ινηπέο δαπάλεο (απφ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), Δθθιεζία, θιπ). Η ζπλνιηθή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο παξνπζίαζε κείσζε 7.8 ην 2013 ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ηνπ έηνπο Η ζπλνιηθή ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 0.5 ην έηνο 2013 σο πξνο ην έηνο Δπηπιένλ, ζηνλ πίλαθα 2 θαη ζην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε θνξέα ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο. Ωο πξνο ηελ ζπκβνιή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο, παξαηεξείηαη κείσζε απφ 66,7 ην έηνο 2012 ζε 63.5 ην έηνο Αληίζεηα, ε ζπκβνιή ηνπ 2 Βι. ζρεηηθφ πίλαθα κεηάβαζεο απφ θσδηθνχο ΣΛΥ 1.0 ζε θσδηθνχο ΣΛΥ 2011 ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο δειηίνπ

3 ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο πγείαο απμήζεθε απφ 33,0 ην έηνο 2012 ζε 35,6 ην έηνο Σεκεηψλεηαη φηη νη πίλαθεο ηνπ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο φισλ ησλ αλσηέξσ εηψλ ( ), θαηαξηίζηεθαλ βάζεη ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ γηα ην ΣΛΥ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ζηε ζπλνπηηθή έθζεζε πνηφηεηαο γηα ρξήζηεο, 4 νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ είηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ είηε ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Γειηίνπ Τχπνπ. 5 Τέινο, ε ΔΛΣΤΑΤ πξνο εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο θαη κε ζθνπφ ηελ πιήξσζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ γηα καθξέο ρξνλνζεηξέο ζηνηρείσλ, βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο γηα ηα έηε θαη πξνβιέπεη λα ηα δεκνζηεχεζεη εληφο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ Αλαθνξέο: Αλαιπηηθνί πίλαθεο ηνπ ΣΛΥ 2011 θαη ηνπ ΣΛΥ 1.0 είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ: Πιεξνθνξίεο Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ Σηαηηζηηθψλ Α. Πηπεξάθε - Τει Τκήκα Σηαηηζηηθψλ Υγείαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξνζηαζίαο Λνπθάο Βιαβηαλφο, Τει , Fax: ; 4 R.pdf 5 df 3

4 ΔΑΠΑΝΗ (εκαη. Εςπώ) (ζε εθαη. επξψ) Πίνακαρ 1: ςνολική σπημαηοδόηηζη για δαπάνερ ςγείαρ ςνολική Υπημαηοδόηηζη Γαπανών Τγείαρ (HF) (1) έωρ (5) , , , , ,5 Γεληθή Κπβέξλεζε (εθηφο ΟΚΑ) (HF.1.1) (1) 6.115, , , , ,1 ΟΚΑ (HF.1.2) (2) 9.982, , , , ,8 ςνολική Γημόζια Υπημαηοδόηηζη για Γαπάνερ (1)+ (2) , , , , ,9 ςνολική Ιδιωηική Υπημαηοδόηηζη για Γαπάνερ (3)+ (4) 7.026, , , , ,3 Ιδησηηθή Αζθάιηζε (HF.2.1) (3) 433,8 536,6 534,2 525,7 495,1 Ιδησηηθέο Πιεξσκέο (HF.3.1) (4) 6.592, , , , ,2 Λοιπέρ Γαπάνερ (HF.2.2, HF.2.3, HF.4, HF.0) (5) 52,6 73,2 52,4 53,5 139,3 Ο Πίλαθαο 1, απεηθνλίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ησλ Ννηθνθπξηψλ, ησλ Ιδησηηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ, ησλ Με - Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ γηα δαπάλεο πγείαο. Γιάγπαμμα ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ ΤΓΕΙΑ Γενική Κςβέπνηζη (εκηόρ ΟΚΑ) ςνολική Ιδιωηική Υπημαηοδόηηζη Δαπάνηρ ΟΚΑ ςνολική Υπημαηοδόηηζη για Δαπάνερ Τγείαρ 4

5 ΔΑΠΑΝΗ (εκαη. Εςπώ) Γιάγπαμμα 2 ςνολική Σπέσοςζα Δαπάνη Ανά Φοπέα Υπημαηοδόηηζηρ , , , , , , , , , , , , , , ,3 0 ςνολική Δημόζια Υπημαηοδόηηζη Δαπάνηρ ςνολική Υπημαηοδόηηζη Δαπάνηρ Τγείαρ ςνολική Ιδιυηική Υπημαηοδόηηζη Δαπάνηρ (ζε εθαη. επξψ) Πίνακαρ 2 : ςνολική σπημαηοδόηηζη δαπάνηρ ςγείαρ και ποζοζηιαία ζςμμεηοσή θοπέα ςνολική Υπημαηοδόηηζη Γαπάνηρ Τγείαρ (HF) (1) έωρ (5) , , , , ,5 Γεληθή Κπβέξλεζε (εθηφο ΟΚΑ) (HF.1.1) (1) 6.115, , , , ,1 ( ηεο ζπλνιηθήο) 26,4 29,1 21,4 29,5 29,2 ΟΚΑ (HF.1.2) (2) 9.982, , , , ,8 ( ηεο ζπλνιηθήο) 43,1 40,9 45,9 37,2 34,3 ςνολική Γημόζια Υπημαηοδόηηζη Γαπάνηρ (1)+ (2) , , , , ,9 ( ηεο ζπλνιηθήο) 69,5 70,0 67,3 66,7 63,5 ςνολική Ιδιωηική Υπημαηοδόηηζη Γαπάνηρ (3)+ (4) 7.026, , , , ,3 ( ηεο ζπλνιηθήο) 30,3 29,7 32,4 33,0 35,6 Ιδησηηθή Αζθάιηζε (HF.2.1) (3) 433,8 536,6 534,2 525,7 495,1 ( ηεο ζπλνιηθήο) 1,9 2,4 2,7 3,1 3,1 Ιδησηηθέο Πιεξσκέο (HF.3.1) (4) 6.592, , , , ,2 ( ηεο ζπλνιηθήο) 28,4 27,3 29,7 29,9 32,5 Λοιπέρ Γαπάνερ (HF.2.2 έωρ HF.0) (5) 52,6 73,2 52,4 53,5 139,3 ( ηεο ζπλνιηθήο) 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 Ο Πίλαθαο 2, απεηθνλίδεη ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ησλ Ννηθνθπξηψλ, ησλ Ιδησηηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ, ησλ Με - Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ σο πξνο ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο. 5

6 Γιάγπαμμα 3 ΤΝΟΛΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΓΕΙΑ () (εκαη. Εςπώ) ,3 29,7 32,4 33,0 35, ,1 40,9 45,9 37,2 34, ,4 29,1 21,4 29,5 29,2 0 Γενική Κςβέπνηζη (εκηόρ ΟΚΑ) ΟΚΑ ςνολική Ιδιυηική Υπημαηοδόηηζη Δαπάνηρ (ζε εθαη. επξψ) Πίνακαρ 3: Υπημαηοδόηηζη ηων θοπέων ζηοςρ ππομηθεςηέρ αγαθών και ςπηπεζιών ςγείαρ 2010/ / / / Υπημαηοδόηηζη για δαπάνερ ςγείαρ (2+3+4) , , , , ,5-3,9-12,0-12,7-7,8 2.Υπημαηοδόηηζη για δημόζια δαπάνη (2Α+2Β) , , , , ,9-3,2-15,4-13,5-12,2 Ννζνθνκεία, Γνκέο λνζει. θξνληίδαο (HP.1, HP.2) 7.622, , , , ,7-1,1-30,6 5,7-9,9 Φνξείο εμσλνζνθνκηαθήο θξνληίδαο (HP.3) 1.589, , , , ,4-3,1-11,9-19,7 1,5 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη ινηπνί θνξείο (HP.4 έσο HP.0) 6.885, , , , ,8-5,6 1,5-27,4-17,9 2A.Γενική Κςβέπνηζη (εκηόρ ΟΚΑ) (HF.1.1) 6.115, , , , ,1 5,9-35,1 20,1-8,8 Ννζνθνκεία, Γνκέο λνζει. θξνληίδαο (HP.1, HP.2) 5.355, , , , ,3 6,5-37,2 24,4-9,5 Φνξείο εμσλνζνθνκηαθήο θξνληίδαο (HP.3) 548,3 571,7 387,7 446,1 407,8 4,3-32,2 15,1-8,6 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη ινηπνί θνξείο (HP.4 έσο HP.0) 212,1 198,7 234,4 145,9 162,9-6,3 18,0-37,8 11,7 2Β.ΟΚΑ (HF.1.2) 9.982, , , , ,8-8,8-1,3-29,2-14,8 Ννζνθνκεία, Γνκέο λνζει. θξνληίδαο (HP.1, HP.2) 2.268, , , ,4 954,3-19,0-9,9-34,9-11,4 Φνξείο εμσλνζνθνκηαθήο θξνληίδαο (HP.3) 1.041,4 968,4 969,0 642,8 697,6-7,0 0,1-33,7 8,5 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη ινηπνί θνξείο (HP.4 έσο HP.0) 6.673, , , , ,9-5,6 1,0-27,1-18,9 3.Ιδιωηικόρ ηομέαρ(3α+3β) 7.026, , , , ,2-5,9-3,9-11,2-0,5 Ννζνθνκεία, Γνκέο λνζει. θξνληίδαο (HP.1, HP.2) 1.476, , , , ,8 7,0 8,4 3,1 0,8 Φνξείο εμσλνζνθνκηαθήο θξνληίδαο (HP.3) 3.534, , , , ,4-14,9-11,5-28,5-15,0 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη ινηπνί θνξείο (HP.4 έσο HP.0) 2.015, , , , ,1 0,6-2,2-0,3 12,2 3Α.Ιδιωηική αζθάλιζη (HF.2.1) 433,8 536,6 534,2 525,7 495,1 23,7-0,4-1,6-5,8 Ννζνθνκεία, Γνκέο λνζει. θξνληίδαο (HP.1, HP.2) 310,7 380,3 379,6 377,2 358,2 22,4-0,2-0,6-5,0 Φνξείο εμσλνζνθνκηαθήο θξνληίδαο (HP.3) 43,0 55,4 53,3 50,8 47,7 28,8-3,8-4,6-6,2 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη ινηπνί θνξείο (HP.4 έσο HP.0) 80,1 100,9 101,3 97,7 89,2 25,9 0,4-3,6-8,7 3Β.Πληπωμέρ ιδιωηών (HF.3.1) 6.592, , , , ,2-7,8-4,2-12,1 0,0 Ννζνθνκεία, Γνκέο λνζει. θξνληίδαο (HP.1, HP.2) 1.165, , , , ,6 2,9 11,1 4,2 2,5 Φνξείο εμσλνζνθνκηαθήο θξνληίδαο (HP.3) 3.491, , , , ,7-15,4-11,6-29,0-15,2 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη ινηπνί θνξείο (HP.4 έσο HP.0) 1.935, , , , ,9-0,5-2,3-0,2 13,3 4.Λοιπέρ δαπάνερ (HF.2.2, HF.2.3, HF.4, HF.0) 52,6 73,1 52,5 53,6 139,4 0,4-28,1 2,0 160,1 Ο Πίλαθαο 3, απεηθνλίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ησλ Ννηθνθπξηψλ, ησλ Ιδησηηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ, ησλ Με - Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ αλά πξνκεζεπηή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 6

7 ΔΑΠΑΝΗ (εκαη. Εςπώ) πγείαο ( λνζνθνκεία, θαξκαθεία, δηαγλσζηηθά θέληξα, εκπφξνπο ιηαληθήο, θιπ.), θαζψο θαη ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ εηψλ αλά πξνκεζεπηή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο. Γιάγπαμμα 4 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΣΆ ΕΣΟ (εκαη. Εςπώ) , , , , , , , , , , , , , , ,4 0 Νοζοκομεία, Δομέρ νοζηλ. θπονηίδαρ Φοπείρ εξωνοζοκομιακήρ θπονηίδαρ Έμποποι λιανικήρ και λοιποί θοπείρ Γιάγπαμμα 5 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΓΕΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΆ ΕΣΟ Νοζοκομεία, Δομέρ νοζηλ. θπονηίδαρ Φοπείρ εξωνοζοκομιακήρ θπονηίδαρ Έμποποι λιανικήρ και λοιποί θοπείρ 7

8 (ζε εθαη. επξψ) Πίνακαρ 4: Υπημαηοδόηηζη ηων ςπηπεζιών ςγείαρ ανά σπημαηοδοηικό θοπέα 2010/ / / / Υπημαηοδόηηζη δαπάνηρ ςγείαρ (2+3+4) (HF.1.1-HF.0) ζε : , , , , ,5-3,9-12,0-12,7-7,8 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) , , , , ,7-3,5-19,9-5,8-6,6 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 1.081,7 903,5 919,3 942,2 833,1-16,5 1,7 2,5-11,6 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 7.429, , , , ,2-2,5 0,3-25,6-9,7 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 715,5 657,5 636,0 605,4 582,6-8,1-3,3-4,8-3,8 2.Υπημαηοδόηηζη δημόζιαρ δαπάνηρ (2Α+2Β) (HF.1.1,HF.1.2) , , , , ,9-3,2-15,4-13,5-12,2 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 8.887, , , , ,4-0,9-27,9 1,3-7,6 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 647,8 519,8 580,6 616,0 489,1-19,8 11,7 6,1-20,6 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 5.928, , , , ,2-3,9 0,3-32,7-19,7 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 634,4 556,4 539,5 511,8 497,1-12,3-3,0-5,1-2,9 2A.Υπημαηοδόηηζη από ηην Κενηπική Γιοίκηζη (HF.1.1) 6.115, , , , ,1 5,9-35,1 20,1-8,8 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 5.692, , , ,0 4318,4 6,6-37,1 24,4-9,0 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 65,8 80,7 109,6 85,9 59,9 22,7 35,8-21,7-30,3 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 22,1 20,4 18,1 10,3 10,8-7,6-11,6-43,1 4,9 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 335,5 304,6 259,4 204,3 214,1-9,2-14,8-21,2 4,8 2B.Υπημαηοδόηηζη από ηοςρ ΟΚΑ (HF.1.2) 9.982, , , , ,8-8,8-1,3-29,2-14,8 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 3.195, , , ,2 1626,1-14,3-7,4-33,5-3,6 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 582,0 439,1 471,0 530,1 429,3-24,6 7,3 12,6-19,0 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 5.906, , , ,5 3079,4-3,9 0,4-32,7-19,8 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 298,9 251,8 280,0 307,5 283,0-15,7 11,2 9,8-8,0 3.Ιδιωηικόρ ηομέαρ (3Α+3Β) (HF.2.1,HF.3.1) 7.026, , , , ,2-5,9-3,9-11,2-0,5 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 5.015, , , , ,5-8,4-4,6-16,1-7,3 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 434,0 383,7 338,7 326,2 343,9-11,6-11,7-3,7 5,4 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 1.501, , , , ,9 2,7 0,1 0,6 15,0 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 75,3 93,1 92,7 90,0 81,9 23,7-0,5-2,9-9,0 3A.Υπημαηοδόηηζη από ηην Ιδιωηική Αζθάλιζη (HF.2.1) 433,8 536,6 534,2 525,7 495,1 23,7-0,5-1,6-5,8 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 358,5 443,5 441,5 435,7 413,2 23,7-0,5-1,3-5,2 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 75,3 93,1 92,7 90,0 81,9 23,7-0,5-2,9-9,0 3B.Υπημαηοδόηηζη μέζω πληπωμών νοικοκςπιών (HF.3.1) 6.592, , , , ,2-7,8-4,2-12,1 0,0 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 4.657, , , , ,3-10,8-5,1-17,8-7,6 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 434,0 383,7 338,7 326,2 343,9-11,6-11,7-3,7 5,4 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 1.501, , , ,7 1784,9 2,7 0,1 0,6 15,0 4.Υπημαηοδόηηζη από λοιπούρ θοπείρ (HF.2.2,HF.2.3,HF.4, HF.0) 52,6 73,2 52,5 53,7 139,4 39,2-28,3 2,2 159,6 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 46,8 65,2 48,7 50,1 135,8 39,4-25,3 2,8 171,1 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 5,8 8,0 3,8 3,6 3,6 37,9-52,5-5,3 0,0 Ο Πίλαθαο 4, απεηθνλίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ησλ Ννηθνθπξηψλ, ησλ Ιδησηηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ, ησλ Με - Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ππεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαηάζηαζεο, πξντφληα ιηαληθήο, θιπ), θαζψο θαη ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ εηψλ αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 8

9 ΔΑΠΑΝΗ (Εκατ Ευρώ) Γιάγπαμμα 6 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΕΣΟ Τπηπεζίερ πεπίθαλτηρ, αποκαη/ζηρ. Επικοςπικέρ ςπηπεζίερ ςγειονομικήρ θπονηίδαρ. Διάθεζη πποφόνηυν ζε εξυνοζοκ/κοςρ αζθενείρ. Διοίκηζη ηομέα ςγείαρ, κλπ. (ζε εθαη.επξψ) Πίνακαρ 5: Καηεύθςνζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ςγειονομικήρ δαπάνηρ ανά ππομηθεςηή ςγείαρ και ανά ςγειονομική δπαζηηπιόηηηα 2010/ / / /2012 ύνολο ππομηθεςηών ςγείαρ (HP.1-HP.0) , , , , ,5-3,9-12,0-12,7-7,8 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) , , , , ,6-3,5-19,9-5,8-6,6 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 1.083,8 906,1 921,6 943,3 833,1-26,7 1,3-77,2-11,7 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 7.427, , , , ,2-2,6 0,3-25,6-9,7 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 715,6 657,2 635,9 605,3 582,5-8,2-3,2-4,8-3,8 Νοζοκομεία (HP.1) 9.028, , , , ,1 0,2-24,5 6,0-7,3 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 8.944, , , , ,0 0,8-24,8 6,7-7,3 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 13,7 10,7 12,1 4,8 8,1-21,9 13,0-60,3 69,2 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 70,3 21,8 36,7 0,0 0,0-69,0 68,5 - - Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 0,1 0,2 0,02 0,0 0,0 126,6-90,2 - - Γομέρ νοζηλεςηικήρ θπονηίδαρ (HP.2) 117,0 140,8 129,1 81,5 62,4 20,4-8,3-36,9-23,4 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 117,0 140,8 129,1 81,5 62,4 20,4-8,3-36,9-23,4 Φοπείρ εξωνοζοκομιακήρ θπονηίδαρ (HP.3) 5.128, , , , ,0-11,2-10,9-25,6-5,6 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 4.839, , , , ,7-11,7-10,1-26,5-5,1 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (HC.4) 80,8 76,9 67,9 56,4 47,6-4,8-11,7-16,9-15,6 Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 208,1 204,1 152,2 141,3 124,7-1,9-25,4-7,2-11,7 Ππομηθεςηέρ βοηθηηικών ςπηπεζιών (HP.4) 987,1 815,9 839,3 880,9 777,4-17,3 2,9 5,0-11,7 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.4) 987,1 815,9 839,3 880,9 777,4-17,3 2,9 5,0-11,7 Δμποποι λιανικήρ (HP.5) 7.357, , , , ,2-1,9 0,1-25,2-9,7 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.5) 7.357, , , , ,2-1,9 0,1-25,2-9,7 Φοπείρ διοίκηζηρ δημόζιαρ ςγείαρ και λοιποί θοπείρ (HP.6-HP.0) 558,9 497,7 519,5 483,4 494,3-11,0 4,4-6,9 2,3 Υπεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαη/ζεο (HC.1,HC.2,HC.3) 49,3 42,2 33,5 18,2 36,5-14,4-20,6-45,7 100,5 Γηάζεζε πξντφλησλ ζε εμσλνζνθ/θνπο αζζελείο (HC.4,HC.5) 2,2 2,6 2,3 1,2 0,0 18,2-11,5-47,8 - Γηνίθεζε ηνκέα πγείαο, θιπ (HC.6-HC.0) 507,4 452,9 483,7 464,0 457,8-10,7 6,8-4,1-1,3 Ο Πίλαθαο 5, απεηθνλίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο αλά πξνκεζεπηή πγείαο (λνζνθνκεία, θαξκαθεία, δηαγλσζηηθά θέληξα θιπ.) θαη αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηαο (ππεξεζίεο πεξίζαιςεο, απνθαηάζηαζεο, πξντφληα ιηαληθήο θιπ.), θαζψο θαη ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ εηψλ αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 9

10 Παπάπηημα Πίνακαρ μεηάβαζηρ από ηην ηαξινόμηζη ηος ζςζηήμαηορ ΛΤ 1.0 ζηο ζύζηημα ΛΤ 2011 ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ - ΛΤ 1.0 Υπημαηοδοηικοί Φοπείρ (HF) ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ - ΛΤ 2011 HF.1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ΟΤΑ HF.1.1 HF.1.2 Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) HF.1.2 HF.2.2 Ιδησηηθή αζθάιηζε, ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο HF.2.1 HF.2.3 Πιεξσκέο λνηθνθπξηψλ HF.3.1 HF.2.4 Φηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, Δθθιεζία, ΜΚΟ HF.2.2 HF.2.5 Γηάθνξεο εηαηξείεο παξαγσγήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (εθηφο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ) HF.2.3 HF.3 Γαπάλεο πγείαο ππνινίπνπ θφζκνπ HF.4 HF.0 Λνηπνί θνξείο HF.0 ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ - ΛΤ 1.0 Ππομηθεςηέρ ςπηπεζιών ςγείαρ (HP) HP.1 Ννζνθνκεία (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) HP.1 HP.2 Γνκέο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ - ΛΤ 2011 HP.2 HP , HP.3.6 Άιινη θνξείο παξνρήο εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο (ηδηψηεο ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θιπ) HP.3 HP.3.5, HP.3.9 Πξνκεζεπηέο βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (θιηληθά θαη δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, ΔΚΑΒ θιπ) HP.4 HP.4 Έκπνξνη ιηαληθήο θαη άιινη θνξείο παξνρήο ηαηξηθψλ πξντφλησλ (θαξκαθεία, έκπνξνη γπαιηψλ, αθνπζηηθψλ, θιπ) HP.5 HP.5 Παξνρή θαη δηνίθεζε πξντφλησλ πγείαο (ΚΔΔΛΠΝΟ, Διι. Δξπζξφο Σηαπξφο θιπ.) HP.6 HP.6 Φνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηνίθεζε ηνπ ηνκέα πγείαο θαη ηελ αζθάιηζε πγείαο (Υπνπξγείν Υγείαο, ΔΟΦ, θιπ.) HP.7 HP.7 Άιιεο βηνκεραλίεο ππεξεζηψλ πγείαο HP.8 HP.9 Υπφινηπν θφζκνπ HP.9 HP.0 Λνηπνί θνξείο HP.0 Η θαηεγνξία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πγείαο (HC-health care) δελ παξνπζηάδεη αιιαγέο ζηελ θσδηθνγξάθεζε αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα ΣΛΥ 2011 & ΣΛΥ

11 ςνοπηική έκθεζη ποιόηηηαρ για σπήζηερ Γενικά κοπόρ Πηγέρ Σαξινόμηζη Παπαπομπέρ Η θαηάξηηζε ηνπ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο (ΣΛΥ) δηελεξγείηαη ζε εηήζηα βάζε. Τν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΣΛΥ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1338/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ ππφ ςήθηζε Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ απηνχ. Η ΔΛΣΤΑΤ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ ζα ππνρξενχηαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΣΛΥ ζηε Eurostat θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (ΟΟΣΑ & Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο). Μέρξη ην Μάξηην ηνπ 2015 ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο αλσηέξσ Οξγαληζκνχο είλαη ζε εζεινληηθή βάζε. Τν ΣΛΥ είλαη ην ζχζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ θνξέα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο αλά πξνκεζεπηή πγείαο θαη αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δεδνκέλνπ φηη ν ηνκέαο ηεο πγείαο απνξξνθά ην 8-10 ηνπ ΑΔΠ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Σπλεπψο, ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε δηεζλνχο ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ νκνεηδψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πγείαο, ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια ηε βαζηθή αξρή πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία θάζε ζπζηήκαηνο δηεζλψλ ινγαξηαζκψλ. Τν ΣΛΥ (γηα ηελ Διιάδα) αλαπηχρζεθε αθνινπζψληαο ηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε (the bottom-up approach ) κε γλψκνλα ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο. Σηνηρεία δαπαλψλ πγείαο ιήθζεθαλ απφ ηα αξκφδηα Υπνπξγεία (ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαη ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο), απφ ηα Τακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο (ΔΑΔΔ), ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ), απφ Μεκνλσκέλνπο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, απφ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, απφ ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ) πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ, θιπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θαηλφκελα ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη αλαθνινπζηψλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνξέσλ δελ δεηήζεθε απφ ηνπο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ζα έπξεπε λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο δαπάλεο πγείαο. Η ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε ζε δηςήθην βαζκφ αλάιπζεο ησλ θσδηθψλ ηνπ ΣΛΥ ν νπνίνο θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Δπηπιένλ, έγηλε αληηζηνίρεζε ησλ θσδηθψλ ησλ πγεηνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΣΛΥ ( π.ρ. ελδν-λνζνθνκεηαθή, εμσ-λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θ.α.) κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο COFOG (Classification of the Functions of Government). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία), ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο (ΣΛΥ) κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ζην ζχλδεζκν «Σχζηεκα Λνγαξηαζκψλ Υγείαο». 11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σύζηημα Λογαπιαζμών Υγείαρ (ΣΛΥ) έηοςρ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σύζηημα Λογαπιαζμών Υγείαρ (ΣΛΥ) έηοςρ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/3/216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύζηημα Λογαπιαζμών Υγείαρ (ΣΛΥ) έηοςρ 214 Η Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) δεκνζηνπνηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε Φξεκαηνδφηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σςνοπηικό Μεθοδολογικό ηος Σςζηήμαηορ Λογαπιαζμών Υγείαρ ζύμθυνα με ηο εγσειπίδιο ΣΛΥ

Σςνοπηικό Μεθοδολογικό ηος Σςζηήμαηορ Λογαπιαζμών Υγείαρ ζύμθυνα με ηο εγσειπίδιο ΣΛΥ 1 Σςνοπηικό Μεθοδολογικό ηος Σςζηήμαηορ Λογαπιαζμών Υγείαρ ζύμθυνα με ηο εγσειπίδιο ΣΛΥ 2011 1 1. Σςνοπηική πεπιγπαθή ηος ΣΛΥ 2011 - οπιζμόρ ηηρ Υγειονομικήρ Γαπάνηρ Ο ηνκέαο ηεο πγείαο απνξξνθά ην 8-10%

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ Δλζσκάησζε ελεκεξσκέλσλ. ζηνηρείσλ εξεπλώλ θαη δηαζέζηκσλ πεγώλ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ Δλζσκάησζε ελεκεξσκέλσλ. ζηνηρείσλ εξεπλώλ θαη δηαζέζηκσλ πεγώλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΟ 2015 Αναθεωρούμενη ζηαηιζηική Εργαζία αναθεώρηζης Είδος αναθεώ- ρηζης 1 Υρόνος δημοζίεσζης αναθεωρημένης ζηαηιζηικής ηήζηνη ζληθνί Λνγαξηαζκνί ζηνηρείσλ εξεπλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα