ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ"

Transcript

1 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

2 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: Αριστεία στην ΚΜ: Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: Αποτελέσματα στο περιυερειακό σύστημα καινοτομίας

3 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: II. ΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 5. Παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη αληαγσληζηηθφηεηα 6. Δθαξκνγή νξηδνληίσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πεξηθέξεηα 7. Αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δήηεζεο ηερλνινγίαο 8. Αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο 9. Αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο RTP Κ. Μαθεδνλίαο ηάδηα Δθπφλεζεο I. OΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Δλλνηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2. ηφρνη 3. Γηαρείξηζε 4. Μέζνδνο θαη πξφγξακκα εξγαζίαο III. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 10. ηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο 11. Γηεξεχλεζε έξγσλ 12. Εήηεζεο ηερλνινγίαο θαη επηινγή έξγσλ IV. ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ 13. ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 14. Δξγα ηνπ Πξνγξάκκαηνο V. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 15. Πιαίζην εθαξκνγήο 16. Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ 17. Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε: Σν Παξαηεξεηήξην

4 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Οξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαη νο

5 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: AN.MAKEDO NIA MARMARA KAI THRAKI KENTRIKI MAKEDONIA DYTIKI MAKEDONIA THESSALIA IPIRO S E L L A S IONIOI KENTRIKI ELLAS NISSO I DYTIKI ELLAS AT TIKI VOREIO AIGAIO AEGEAN SEA PELLA IMATHIA SERRES KILKIS THESSALONIKI CHALKIDIKI PELOPO NNISSO S NOTIO AIGAIO PIERIA AGHION OROS SEA OF KRITI KRIT I

6 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Kentriki Makedonia (EL12) Unemployment (inverse) GDP per capita GDP per capita grow th Productivitity High tech services Higher education Know ledge w orkers Public R&D Population density % Value added industry % Value added services Government sector High tech manufacturing Business R&D S&T w orkers % Value added agriculture Lifelong learning Youth Female activity rate Greece Southern Cohesion

7 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Regional System of Innovation System of interactive learning Clusters Industries Services Tech Users Technology Transfer Organisations Technology parks Technology networks Consultants, brokers Associations, Chambers Universities and Research Institutes Public R&D Laboratories Human resources and training centres Innovation Financing Banks, Angels, Institutions Technology Information System Patents, Standards, Data Bases, Technical Publications Regional innovation system

8 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Innovation Funding Optimise existing funding opportunities Increase the proportion of CSF funds for technology Technology transfer Expand the TT base From hard to soft TT infrastructure Telematics for TT Networking Development of clusters and networks International technology co-operation Regional companies Monitoring and evaluation Human resources Training in new technologies, innovation management, and risk management Technology supply Improve the regional R&D base in the field of emerging technologies

9 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Priority 1: INCREASE FUNDING AVAILABLE TO BUSINESSES FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION 1. Funding Businesses for Technological Modernisation. 2. Funding Businesses for Research and Technological Development. 3. Funding Businesses from European R&D Programmes. Priority 2: SUPPORT TECHNOLOGICAL CO-OPERATION AMONG BUSINESSES 4. Foreign Direct Investment and International Technology Co-operation. 5. Networking in the Food Industry. 6. Networking in the Textile Industry. Priority 3: INCREASE OF HUMAN RESOURCE TECHNOLOGY SKILLS 7. Employee Technology Training. 8. Training in Innovation Management. 9. Training in Risk Management for Investment in South-East Europe 10.Training in Quality and Exports. Priority 4: SUPPORT TECHNOLOGY TRANSFER AND BUSINESS ACCESS TO EXTERNAL SOURCES OF TECHNOLOGY 11.Technology Transfer Department at the Thessaloniki Technology Park, and 12.Textiles Institute of Northern Greece. 13.Centre for Research Dissemination at the Aristotle University of Thessaloniki. 14.Food Institute of Northern Greece. 15.Local Centres and Network for Technology Services. 16.Centre for Industrial and Developmental Studies of Northern Greece Priority 5: SUPPORT THE ENDOGENOUS TECHNOLOGY SUPPLY 17.Associations for Industrial Information Technologies. 18.Associations for Clean Technologies and Environment. 19.Associations for Automation Systems. 20.Association for Quality Control. 21.Associations for Agro-technologies. Priority 6: MONITORING AND EVALUATION 22. Observatory for Innovation and Development.

10 ΠΔΠ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ RTP - Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ςποππόγπαμμα 2: ενίσςζη ανηαγωνιζηικόηηηαρ 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Μέηπο 1: Αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά κέζα Α νινθιεξσκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ΜΜΔ KECU 3,72 δηζ δξρ. Β λέα ρξεκαδνηηθά κέζα 5.300KECU 1,59 δηζ δξρ. Γ ηδησηηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο KECU 12,2 δηζ δξρ. Πποηεπαιόηηηα 1: Eλίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία 1. Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηερλνδηάγλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ 2. Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε Α Β Γ Μέηπο 2: Δθζπγρξνληζκφο, νινθιήξσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ππνδνκήο Δθζπγρξνληζκφο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο HELEXPO Δθζπγρξνληζκφο ΒΗΠΔ Ηδξπζε ηλζηηηνχησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο ΚΔCU 7,87 δηζ δξρ. Πποηεπαιόηηηα 4: Eλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εμσηεξηθέο πεγέο ηερλνινγίαο 12. Ηλζηηηνχην Κισζηνυθαληνπξγίαο Β. Διιάδνο 15. Ννκαξρηαθά θέληξα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο Αληηζηνηρία ΠΔΠ - RTP Μέηπο 3: χλδεζε έξεπλαο κε Παξαγσγή Α Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο KECU 530 εθ. δξρ. Β Δξεπλα KECU 1,07 δηζ δξρ. Πποηεπαιόηηηα 5: Eλίζρπζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο 22. Παξαηεξεηήξην Καηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο K. Μαθεδνλίαο 17. Κνηλνπξαμία Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο 18. Κνηλνπξαμία Δλέξγεηαο θαη Αληηξξχπαλζεο 20. Κνηλνπξαμία Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μέηπο 4: Αλάπηπμε δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο Πποηεπαιόηηηα 2. Δλίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ Α Υξεκαηνδφηεζε δηθηχσλ ΚΔCU 5. Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ 6. Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Δλδπζεο Β Βαιθαληθφ θέληξν ηχπνπ Γ Υξεκαηηζηήξην αμηψλ 1,5 δηζ δξρ. Μέηπο 5: Καηάξηηζε Πποηεπαιόηηηα 3: Eλίζρπζε ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Α Καηάξηηζε ΜΜΔ - ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ 1.773KECU 531 εθ δξρ. 7. Σερλνινγηθή Δπηκφξθσζε Δξγαδνκέλσλ 8. Δπηκφξθσζε ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο 9. Δπηκφξθσζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ 10. Δπηκφξθσζε ζηελ πνηφηεηα θαη εμαγσγέο

11 REGIONAL INNOVATION STRATEGY (RIS ) Κεντρικής Μακεδονίας

12 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: RIS+ είναι συνέχεια του RTP Κεντρικής Μακεδονίας Εφαρμογή του χεδίου Δράσης του RTP: 6 προτεραιότητες-22 έργα Υπημαηοδόηηζη 1.Σεσνοδιάγνωζη 2.Δπηδφηεζε Δ&Α 3.πκκεηνρή ζε Δπξσπ. πξνγξάκκαηα Μεηαθοπά ηεσνολογίαρ ΚΜΣ, Ηλζ Κι, Ηλζ Σξ, ΚΔΓΔΡ, Ννκ Γξ Μεηαθ Σερλν, ΚΔΒΑΜ Γικηύωζη 4.Γηεζλήο ζπλεξγαζία, 5-6.Γίθηπα επηρεηξήζεσλ Δπηρεηξήζεηο Κ. Μαθεδνλίαο 22.Παπαηηπηηήπιο Αμηνιφγεζε Παξαθνινχζεζε Ανθπώπινο δςναμικό 7.Tεσνολογική επιμόπθωζη 8. Γιασείπιζη καινοηομίαρ 9. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 10. Δμαγσγψλ Πποζθοπά Σεσνολογίαρ Βιομησ. πληποθοπική, Δλέξγεηα, Αςηόμαηιζμοί, Πνηφηεηα, Αγξνηερλνινγίεο

13 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: Να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες καινοτομίας στην Κ. Μακεδονία Σομέα ηηρ ζήηηζηρ Μηθξή πξνζπάζεηα γηα θαηλνηνκία θαη Δ&ΣΑ απφ επηρεηξήζεηο Παξαδνζηαθνί βηνκεραληθνί θιάδνη: παιηά πξντφληα, αληαγσληζκφο θφζηνπο Σνπηθέο επηρεηξήζεηο, κηθξφ κέγεζνο Πεξηνξηζκέλνη δεζκνί θαη ζρέζεηο κε πνιπεζληθέο Σομέα ηηρ πποζθοπάρ Καηαθεξκαηηζκφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο: πνιιέο κηθξά εξγαζηήξηα ΑΔΗ Έιιεηςε θέληξσλ αξηζηείαο Μηθξή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο Αλαληηζηνηρία δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηερλνινγίαο Έιιεηςε εηδηθψλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκίαο

14 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: Να δημιουργήσει θεσμούς που ενισχύουν το σύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Ζ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο εμαξηάηαη απφ ην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο Κχξηνη παξάγνληεο θαηλνηνκίαο - Γεκφζηα Δ&ΣΑ - Υξεκαηνδφηεζε (VC) - Μεηαθνξά ηερλνινγίαο - Σερλνινγηθή ζπλεξγαζία - Πξνζθνξά ππεξεζηψλ ΑΠ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ηλζηηηνχηα έξεπλαο Έξεπλα ζε ΑΔΗ Σκήκαηα έξεπλαο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο Μηθξέο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο Περιβάλλον καινοτομίας: μετατροπή γνώσεων σε προϊόντα Οργανισμοί καινοτομίας (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας) ΓΗΚΣΤΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σνπηθέο ζπλεξγαζίεο, clusters Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο Αιπζίδεο παξαγσγήο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Κεθάιαηα θηλδχλνπ Κίλεηξα ηερλνινγίαο Πξνγξάκκαηα Δ&Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, παξαγσγήο, πνηφηεηαο, χκβνπινη επηρεηξήζεσλ ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ πγθεληξψζεηο ρξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, Δξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, Κέληξα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, Καισδηαθά δίθηπα, Αλαπιάζεηο θέληξσλ πφιεσλ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ πλεξγαζία ΑΔΗεπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε Spin-offs

15 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: RIS Εφαρμογή χεδίου Δράσης RTP Πιλοηική εθαρμογή 9 έργων: πλνιηθά κε ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ RIS+ 17 απφ ηα 22 έξγα ηνπ RTP ζα έρνπλ εθαξκνζζεί ζε πηινηηθή ή πιήξε θιίκαθα. Πξνεηνηκαζία έξγσλ γηα 3ν ΚΠ. Επικαιροποίηζη ηοσ ζτεδίοσ δράζης ηοσ RTP: Νέν ζρέδην δξάζεο θαηλνηνκίαο RIS+ βαζηδφκελν ζε Δπξσπατθή εκπεηξία θαιήο πξαθηηθήο έξγσλ RIS. Διεθνής ζσνεργαζία, δίκησο RIS γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

16 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΚΝΛΑΓΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΝΠ 2. ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΉ ΞΟΝΡΆΠΔΥΛ ΠΡΝ 5 Ν ΞΞ 3. ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 4. ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΝΠ ΚΝΛΑΓΑ ΞΟΝΠΔΙΘΠΖΠ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΤΖΙΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΠΡΖΛ Θ.Κ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Θ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 1. ΑΛΑΙΠΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ KAI ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΚΝΛΑΓΝΠ 2. ΚΔΙΔΡΖ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΜΔΛΥΛ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 3. ΤΖΦΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΛΝΚΝ 4. ΚΔΙΔΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΚΞΜΔ 5. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΘΚ

17 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΟΑΠΗΝ ΔΛΥΠΖ ΓΟΝΚΝΗ ΘΟΑΠΗΝ 1. ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ CLUSTER ΘΟΑΠΗΝ 2. ΝΓΖΓΝΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΥΛ ΑΚΞΔΙΥΛΥΛ 3. ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΝ CLUSTER ΡΝ ΘΟΑΠΗΝ 4. ΓΗΑΓΝΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ, ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΟΑΠΗΝ (mail server, Βιβλιοθήκη, search engine ελληνικών κραζιών ζηο Internet) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΒΗΞΔ ΒΗΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 1. ΑΛΑΙΠΖ ΑΛΑΓΘΥΛ, ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΖΠ ΡΖΠ ΒΗΞΔ ΘΗΙΘΗΠ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΞΔΓΗΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 2. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ CLUSTER ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΒΗΞΔ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΓΟΑΠΔΥΛ ΓΗΘΡΥΠΖΠ 3. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΛΔΑΠ ΞΝΓΝΚΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ CLUSTER. 4. ΓΗΑΓΝΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΒΗΞΔ Β.ΔΙΙΑΓΝΠ

18 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΒΒΔ 1. ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΑ ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΡΖ ΒΑΙΘΑΛΗΘΖ 2. ΚΔΙΔΡΖ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΖΠ FYROM ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ 3. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΛΥΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΥΛ ΔΞΔΛΓΡΥΛ ΠΡΖ FYROM ΘΔΛΡΟΝ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Θ.Κ. ΘΔΞΑ 1. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΞΚΔΗΟΗΑ ΠΡΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΔΛΡΟΥΛ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ 3. ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΑΙΗΠΗΝ ΠΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 4. ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛΈΛΡΑΜΖ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΠΡΝ ΞΔΞ ΘΚ

19 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΑΓΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΔΘΔΡΑ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΓΟΝΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖ ΕΖΡΖΠΖ ΑΓΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΠΡΖΛ ΘΚ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΗΚΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΈΟΓΝ ΞΟΝΥΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΠΡΖΛ ΘΚ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΞΝΓΝΚΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΑΞΘ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΔΛΥΛ ΑΞΘ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΗΛΠΡΗΡΝΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΝ ΑΞΘ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΏΛ ΞΟΝ-ΚΔΙΔΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΛΠΡΗΡΝΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑ ΑΞΘ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΉ ΞΟΌΡΑΠΖΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΞΝ ΡΝ INTERREG / ΞΔΞ ΘΚ

20 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΚ URENIO ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ PORTAL ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ Θ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΚΝΛΡΔΙΝ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΠΔ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ 2001: Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΚ ΠΡΝ ΞΔΓΗΝ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΚ A. REID BCS CONSULTING BENCHMARKING ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΔ ΓΗΔΘΛΔΠ PANEL ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ RIS+ ΠΡΝ ΞΔΞ ΘΚ ΛΔΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΚ

21 ΑΡΙΣΕΙΑ (EXCELLENCE ) Κεντρικής Μακεδονίας

22 % απόκλιζη από Μέζη Εηήζια Απαζτόληζη ζηο Σύνολο Χώρας ψηλής Ρεχνολογίας Ξαραδοζιακοί Ξίνακας 1.1. Ανηιζηοιχία κωδικοποιήζεων ΠΡΑΘΝΓ '80 και '90. Τζηέξεζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Μέηξεζε 2001) ΠΡΑΘΝΓ 80 ΠΡΑΘΝΓ 91 (ΛΑCΔ) ΝΛΝΚΑΠΗΑ 20&21 15 ΡΟΝΦΗΚΑ - ΞΝΡΑ ΘΙΥΠΡΝΫΦΑΛΡΝΟΓΗΑ ΔΛΓΠΖ 31(-315) 24(-244) ΣΖΚΗΘΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ-ΘΑΝΡΠΝΘ ΚΖΣΑΛΔΠ (ΌΣΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ) Διάγραμμα β Σσγκριηική θέζη ως προς Σύνολο Χώρας Κενηρικής Μακεδονίας και Αηηικής (1994) ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ 379.1& ΚΖΣΑΛΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ- Ζ/ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ - ΡΟΑΞΔΕΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ - ΠΛΑΦΔΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 150 ΚΜ ΑΤ 73 ΔΟΔΛΑ - ΑΛΑΞΡΜΖ 74 ΆΙΙΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΓΔΗΑ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΗΑΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΑ (- 244) Κλάδοι (ΣΤΑΚΟΔ 91)

23 3. Αριστεία στην ΚΜ: Πηινηηθέο Γξάζεηο 1) Σερλνινγηθή πξννπηηθή 2) Δλίζρπζε δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 3) Γίθηπν βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ: αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, 4) Τπνζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο 5) Μεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηερλνινγηθψλ θιηληθψλ 6) Καηλνηνκία θαη βξαβείν επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο 7) Φεθηαθφ θέληξν έξεπλαο ζηελ Κ. Μαθεδνλία 8) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηε δηαρείξηζε θαηλνηνκίαο/ e- learning 9) Φεθηαθή ζπλεξγαζία νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα 10) Παξαηεξεηήξην Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

24 Σο πρόγραμμα Αριστεία στην ΚΜ συνεχίζει τις προηγούμενες προσπάθειες με έμφαση σε Clusters, τεχνολογική ευφυΐα, εργαλεία διαχείρισης τεχνολογίας Σερλνινγηθή πξννπηηθή: Γηεζλείο ηάζεηο BIO-TΡΟΦΙΜΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Δ πη ρ. Σερλνινγηθέο θιηληθέο Βξαβείν θαηλνηνκίαο Φεθηαθφ Κέληξν: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟ-ΤΜΒ ρε δη α e-ζπλεξγαζία / αιπζίδεο παξαγσγήο Δθπαίδεπζε ζε ηερλνινγίεο Spin-off Μέηξεζε Καηλνηνκίαο

25 3. Αριστεία στην ΚΜ: Μακποππόθεζμη ζηπαηηγική για δημιοςπγία πεπιβάλλονηορ καινοηομίαρ. Αξιοποίηζη ηων δςναηοηήηων ηος ΚΠΣ - ΠΕΠ Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο: πλνιηθή δαπάλε γηα δξάζεηο θαηλνηνκίαο 56 δηο δξρ. 1. Τποδομέρ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 2. Τποζηήπιξη καινοηομίαρ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 3. Δπελδχζεηο θαηλνηνκίαο ηνπ αναπηςξιακού νόμος ζηε κεηαπνίεζε 4. ςνεπγαζία επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο Αχμεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ΠΔΠ 8-10% ΠΔΠ ζε έξγα θαηλνηνκίαο Αληίζηνηρε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε Γεκηνπξγία ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Κ.Μ.

26 3. Αριστεία στην ΚΜ: Failure: Innovative clusters in services Hotels Cluster Integration of the Infosociety s Technology, which aims towards improvement of competitiveness hotel owners of Thessaloniki. Increase tourist demand through the promotion and projection of the city s attraction points. Emergence of historical and cultural elements of the region. Projection of special tourist information (amusement, food, sports, culture, events, etc.) Legal profession Cluster Qualitative improvement of the provided services of legal professionals of Thessaloniki since the information they receive and provide is continuous and up to date. Reduction of labour cost as a result of reduced time being spent for searching information. Private health sector Cluster Increase satisfaction of customers with the provision of high quality services mainly with regard to the subscribing medical programs and increased sales, Cost Reduction for servicing customers and promotion of customer autonomy via self-servicing. Improvement of security for sensitive personal data and access to enterprise data. Private training services Cluster Exploitation of the results of the work for educational purpose from the students of the privately owned educational services that participate in the cluster. Internal and enterprise re-engineering for privately owned educational services that participate in the cluster through internet technologies. Exploitation of results of the work for the support of the distant learning students. From the results of the work enterprises, that participate in the cluster, can broaden and extend the work, providing distant learning educational services, even beyond Greece (specifically in the Balkan region). Development of new teaching methods, by utilizing Internet technologies.

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας

28 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: Dev. Org. Univ. Labs Cluster Tech Park Cluster Res. Inst. Simplification and Focusing of Innovation Strategy Sectoral focusing Institutional focusing

29 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: Regional innovation poles is a new policy of the GSRT of Greece, which supports the development of inter-connected clusters in regions of Greece showing a critical mass in certain industry sectors. An ICT pole, based on manufacturing of communication equipment (NACE 32), telecommunications services (NACE 64), and computer services (NACE 72) Every pole is creating a sectoral system of innovation, based on small number of clusters or sectors (up to 3), and extended cooperation networks between the R&D labs, businesses, and technology intermediary organizations.

30 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: A: Research & technological development consortia Α1 Α2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 D: Spin-offs D1 D2 D3 D4 D5 Open platform for digital cities Broadband weather imaging service Inter-functionality and adaptability of business to business transactions (B2B) Development of an integrated internet portal for secure service to the students Development of position identification system and supply of telematic services Telematic system to manage dispatch calls for fleets of vehicles Smart Home tele-command system Digital accuracy-driven farming Development of advanced semantics techniques in a coronary ultrasound test Utilizing software tools to optimize production of polymers Electronic platform for quality and tractability in the dairy industry e-levator: Customized products management through the Internet Eye-Olives 3D (3-dimensional) Visual feedback system for sport skills learning Optimizing the anti-seismic protection for bridges Green house integrated management Business information management from miscellaneous sources ATREAS: Realistic scenery representation in a virtual reality environment e-consulting Commercial operation of a locally targeted advertising system on the Internet Video-base customized software Polymers optimization software Electrocardiograph through the PC Information machine based on position awareness from visual identification E: Regional Technological Platforms Ε1 Technological platform for broadband and Internet services E2 Telecommunications technological platform Ε3 Technological platform for knowledge software and software technologies Horizontal Activities Activity 1: Strategy and viability of the RIPCM Activity 2: Dissemination of business and sector intelligence Activity 3: Promotion and international technological cooperation Activity 4: Transfer of technology and innovative entrepreneurship activity

31 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας:

32 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

33 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ A Measure 1: Increase competitiveness and new methods of financing Global technical support to SMEs Priority 1: Increase funding for research, technological development and innovation KECU 1. Funding businesses for technology audits and modernisation B New financial methods KECU 2. Funding businesses for research and development C Private productive investments KEKU 2nd ROP subpr. Competitiveness and RTP Central Macedonia A B C A Measure 2: Modernisation, completion of company infrastructure Modernisation of existing infrastructure HELEXPO Modernisation of Industrial Zones Establishment of institutes for services supply to SMEs KEKU Measure 3: Linking research and production Regional Council on technology and company development Priority 4: Support technology transfer and business access to external sources of technology 6. Clusters and Industrial zones modernisation 13. Textile institute of Northern Greece 14. Food Institute 15. Local centres and network for technology services Priority 5: Support of endogenous supply KECU 22. Innovation and Development Observatory of C. Macedonia B Research KEKU Association for industrial information technologies and automation 18. Association for energy and anti-pollution technologies 21. Associations for agro-technologies Measure 4: Development of inter-balkan collaboration Priority 2: Support for technological cooperation among businesses A Funding networks KECU 5. Networking in the food industry 6. Networking in the textile industry B Balkan press centre C Stock exchange A Measure 5: Vocational training Training in SMEs - business executives Priority 3: Increase of human resource technology skills KECU 7. Employee technology training 8. Training in innovation management 9. Training in risk management 10. Training in quality and exports

34 1. Βειηίσζε SUB-PROGRAMME ηνπ 1: DEVELOPMENT ΠΚ OF THESSALONIKI TO METROPOLITAN CENTRE 1.1 Thessaloniki as centre of production services 1.2 Research and development, high technology, innovation actions and 17. Associations for industrial information industry technologies 18. Associations for clean technologies 19. Associations for automation systems 20. Association for quality 21. Associations for agro-technologies 1.3 Formulation of integrated cultural-tourism network 1.4 Formulation of Thessaloniki to international transporttelecommunications pole 1.5 Confronting the acute problems of the urban environment of Thessaloniki SUB-PROGRAMME 2: PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN C. MACEDONIA 3nd ROP and RTP-RIS+ Central Macedonia 2.1 Integration of infrastructures for urban and industrial waste 2.2 Management of natural and human environment SUB-PROGRAMME 3: REDUCTION OF INTRA-REGIONAL DISPARITIES 3.1 Improvement-integration of transport networks in C. Macedonia 3.2 Modernisation of urban infrastructures, cultural infrastructure 3.3 Modernisation of health infrastructures 3.4 Modernisation of education infrastructures 3.5 Incentives for the increase of competitiveness of businesses 1. Funding businesses for technological modernisation 2. Funding businesses for research and technological development 3.6 Supply of infrastructure for the increase of competitiveness of businesses 12. Centre for research dissemination at the Aristotle University of Thessaloniki 13. Textile institute of Northern Greece 14. Food institute of Northern Greece 3.7 Reinforcement of special types of thematic tourism 3.8 Upgrading the saturated tourism areas 3.9 Specific interventions for the modernisation of railway networks SUB-PROGRAMME 4: AGRICULTURAL DEVELOPMENT 4.1 Agricultural infrastructure 4.2 Promotion of sustainable development of the agriculture sector 4.3 Promotion of competitiveness of the agriculture sector 4.4 Agriculture restructuring in the plains of the region SUB-PROGRAMME 5: REDUCTION OF UNEMPLOYMENT AND EQUAL OPPORTUNITIES TO KNOWLEDGE AND SKILLS 5.1 Creation of mechanisms for research and orientation of supply-demand of jobs 5.2 Specific programmes for socially excluded groups 5.3 Promotion of employment pacts 5.4 Specific programmes for the linking of training and employment 7. Employee technology training 8. Training in innovation management 9. Training in risk management 10. Training in quality and exports 22. Expansion of the RTP Observatory 5.5 Integrated employment programmes for unemployment niches SUB-PROGRAMME 6: DEVELOPMENT OF MOUNTAINOUS AND INTERNAL ZONES 6.1 Integrated actions for the development of mountainous and disadvantaged areas with emphasis in the formulation of mountainous development centres 6.2 Development of supplementary activities 6.3 Improvement of the accessibility of mountainous centres

35 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Έξγα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζε εμέιημε Βηνκεραληθή πιεξνθνξηθή Γηάδνζε ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο Σκήκα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ΣΠΘ Κέληξν δηάδνζεο απνηειεζκάησλ έξεπλαο ΑΠΘ RIS+ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

36 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Βηνκεραληθή Πιεξνθνξηθή Πξνθήξπμε πξνο επηρεηξήζεηο-κνλάδεο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο 1,6 δηο δξρ (5mEuro). πγρξεκαηνδφηεζε 50%. Δθαξκνγέο βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο - πζηήκαηα Απηφκαηνπ Διέγρνπ - πζηήκαηα πιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπνπηηθνχ Διέγρνπ (SCADA) - πζηήκαηα δηαρείξηζεο βηνκεραληθήο απνζήθεο - Πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ - Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ - πζηήκαηα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Computer Aided Quality Assurance) - πζηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο Παξαγσγήο θαη ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

37 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Γηάδνζε ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Σερλνινγηθή παξαηήξεζε Αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο Σερλνινγηθή πξφβιεςε Benchmarking Σερλνινγηθέο θιηληθέο Παηέληεο, Licensing Αλάπηπμε-ζρεδηαζκφο πξντφληνο BRP MRP II CAD Γηαρείξηζε πνηφηεηαο Value analysis Γηαρείξηζε αιπζίδσλ παξαγσγήο Ζιεθηξνληθφ εκπφξην

38 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ

39 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Σκήκα Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο ΣΟΥΟΗ πκπιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Μεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΟ Πιεξνθφξεζε (workshops, εκεξίδεο ηερλνινγίαο, ζεκαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ). Παξνρή ζπκβνπιψλ (ηερλνδηάγλσζε, επξεζηηερλίεο, ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηήξηα ππνζηήξημεο ηνπ ΣΠΘ). Σερλνινγηθή αμηνιφγεζε (επελδχζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, αλαβάζκηζε δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, λέσλ πξντφλησλ). Σερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε - ηερλνκεζηηεία.

40 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Κέληξν Γηάδνζεο Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ΑΠΘ ΣΟΥΟΗ: Αμηνπνίεζε θαη δηάδνζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΑΠΘ (10 δηζ δξρ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κ. Μαθεδνλίαο θαη επξχηεξα. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ 3.2 δηζ δξρ (10 meuro) ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΟ Πξνβνιή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ΑΠΘ. πλεδξηαθφ θέληξν. Γξαθείν δηαζχλδεζεο. Γξαθείν δηακεζνιάβεζεο. Δζηηαθφ ζεκείν. Τπνδνκή πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ςεθηαθψλ εξεπλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. Κνηλνπξαμίεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.

41 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Technology use 4. International technology co-operation 5. Networking, food 6. Networking, textiles 7. Training in new technol 8. Training in innovation 9. Training in risk manag 10. Training quality Technology transfer 11. Tech transf depart TTP 12. Centre research diffusion 13. Textile institute 14. Food institute 15. Local tech transfer centres Technology supply 17. Information techno associations 18. Clean tech associations 19. Automation associations 20. Quality association 21. Agro-technologies associations. Innovation finance 1. Funding SMEs for modernidation 2. Incentives for technology and R&D 3. Funding from EU R&D framework programmes System for technological information 16. Centres for industrial studies of N. Greece 22. Observatory of innovation & development

42 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο Innovation related organizations

43 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο

44 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο

45 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο

46 πγθξηηηθή αμηνιφγεζε 4.6 People Management Relative Other Your Actual Average High 0 Leadership People Management Policy and Strategy Resource Management Processes Customer Satisfaction People Satisfaction Impact on Society Business Results

47

48 3. Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο Γεκηνπξγείηαη κε ην ζπλδπαζκφ Σερληθψλ/ ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Βάζεσλ δεδνκέλσλ Δθαξκνγψλ html/ Internet/ online επηθνηλσλίαο

49 Φεθηαθά εξγαιεία

50 Παξαηήξεζε αγνξψλ

51

52 Παξαηήξεζε ηερλνινγηψλ

53

54

55 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ Βαζηθή αξρή: Δμσηεξίθεπζε Απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο : ηηο γλψζεηο θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ αλάπηπμεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο

56 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ

57 4. Διιεληθφ Γίθηπν RIS

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης *

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Ημερίδα Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη προώθηση της καινοτομίας με βάση τις ανάγκες του πολίτη Τετάρτη 09.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

(A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification. Identification

(A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification Name Address Web site Industrial Systems Institute (I.S.I.) Patras Science Park Building, Stadiou Str, 26504 Platani Patras,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις Ποιοι είμαστε 3 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2 η συνάντηση Εργασίας για τη διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Καλές Πρακτικές καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων στη ΝΑ Ευρώπη

Τίτλος: Καλές Πρακτικές καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων στη ΝΑ Ευρώπη Τίτλος: Καλές Πρακτικές καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων στη ΝΑ Ευρώπη Ομιλητής: Νίκος Κατσιαδάκης, ΕΚΕΤΑ Εκδήλωση: FIDIBE Info workshop Αίθουσα Βεργίνα, Ημ/νία: 14/11/2011 Το πρόβλημα ταξινόμησης δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Hellas & Access to Risk Finance. Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Hellas & Access to Risk Finance. Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Hellas & Access to Risk Finance Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Περιεχόμενα 1. Ορίζοντας 2020 & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2. Access to Risk Finance & SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων

Θέμα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων 22 Οκτωβρίου, 2015 Θέμα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, Δρ. Μηχ. ΕΜΠ Τμηματάρχης Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, Δρ. Μηχ. ΕΜΠ Τμηματάρχης Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Η Ελληνική Συμμετοχή στο H2020/Secure Societies & Η πρόκληση της χρηματοδότησης δράσεων Ασφάλειας μέσω ΕΣΠΑ Greek participation in H2020/Secure Societies and the challenge of funding Security activities

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Head of Unit Management of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes, Greece Session 3: Future Programmes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Παπόν και ηο Μέλλον ηηρ Έπεςναρ ζηην Κύππο: Πποοπηικέρ Απαζσόληζηρ Νέων Επεςνηηών Δπηζηεκνληθφ σκαηείν Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ Κχπξνπ 16/11/2011

Το Παπόν και ηο Μέλλον ηηρ Έπεςναρ ζηην Κύππο: Πποοπηικέρ Απαζσόληζηρ Νέων Επεςνηηών Δπηζηεκνληθφ σκαηείν Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ Κχπξνπ 16/11/2011 Stavriana Kofteros CEO Diogenes Business Incubator University of Cyprus Ltd Το Παπόν και ηο Μέλλον ηηρ Έπεςναρ ζηην Κύππο: Πποοπηικέρ Απαζσόληζηρ Νέων Επεςνηηών Δπηζηεκνληθφ σκαηείν Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Οι Title προκηρύξεις για Ε&ΤΑ το 2016-2017

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Οι Title προκηρύξεις για Ε&ΤΑ το 2016-2017 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Οι Title προκηρύξεις για Ε&ΤΑ το 2016-2017 Sub-title Υπηρεσίες Υποστήριξης ερευνητών για το Η2020 PLACE PARTNER S LOGO HERE Θεσσαλονίκη, 10/09/2015 European Commission Enterprise and Industry

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ LEONARDO DA VINCI 2011 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΠΌ ΕΜ-ΙΚΥ

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ LEONARDO DA VINCI 2011 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΠΌ ΕΜ-ΙΚΥ 1 2222-14/02/2011 2011-1-CY1-LEO04-01527_3 ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε. A NEW DATA LEARNING SYSTEM AND ENERGY SAVING PARTNERSHIP 2 2291-16/02/2011 2011-1-ES1-LEO04-35309 2 Α.Ε.Ν.Α.Ο. - ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Εμμανουηλίδης και Κώστας Τζαμαλούκας

Χρήστος Εμμανουηλίδης και Κώστας Τζαμαλούκας Χρήστος Εμμανουηλίδης και Κώστας Τζαμαλούκας «Αθηνά», Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης www.athena-innovation.gr Εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια περιεχοµένου στο ιαδίκτυο Internet Content Security (ICS)

Ασφάλεια περιεχοµένου στο ιαδίκτυο Internet Content Security (ICS) ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού (Skel) Ασφάλεια περιεχοµένου στο ιαδίκτυο Internet Content Security (ICS) ρ. Κων/νος νος. Σπυρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας Μαθηματικό ΑΠΘ @bratsas, @okfngr http://okfn.gr Ανοικτά δεδομένα; Ανοικτά είναι τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Κινητές ορυφορικές Επικοινωνίες - ορυφόροι Χαµηλής Τροχιάς Ι. Ν. ΣΑΧΑΛΟΣ Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: αποσυναρμολογώντας την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Leeds.

Ανάπτυξη καινοτομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: αποσυναρμολογώντας την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Centre for Technology, Innovation and Entrepreneurship Ανάπτυξη καινοτομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: αποσυναρμολογώντας την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Δρ. Βαρδαξόγλου Γεώργιος Visiting

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

5. Central transdanubian regional development agency (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)

5. Central transdanubian regional development agency (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ έργου 2S0055R), στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC south zone ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship Κατερίνα Παπαδοπούλου Υπεύθυνη υλοποίησης έργου Μονάδα Ανάπτυξης και Καινοτομίας/ Υπηρεσία υλοποίησης οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ - 9 Νοεμβρίου 2013 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation in Cyprus

Research and Innovation in Cyprus Research and Innovation in Cyprus InnoFun, Hilton, 5 th June 2014 Dr Panayiotis Philimis, President CARIE Cyprus Innovation Strategy 2004: Development of Innovation Strategy for Cyprus 2005: The Minister

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα