ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ"

Transcript

1 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

2 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: Αριστεία στην ΚΜ: Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: Αποτελέσματα στο περιυερειακό σύστημα καινοτομίας

3 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: II. ΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 5. Παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη αληαγσληζηηθφηεηα 6. Δθαξκνγή νξηδνληίσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πεξηθέξεηα 7. Αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δήηεζεο ηερλνινγίαο 8. Αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο 9. Αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο RTP Κ. Μαθεδνλίαο ηάδηα Δθπφλεζεο I. OΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Δλλνηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2. ηφρνη 3. Γηαρείξηζε 4. Μέζνδνο θαη πξφγξακκα εξγαζίαο III. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 10. ηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο 11. Γηεξεχλεζε έξγσλ 12. Εήηεζεο ηερλνινγίαο θαη επηινγή έξγσλ IV. ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ 13. ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 14. Δξγα ηνπ Πξνγξάκκαηνο V. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 15. Πιαίζην εθαξκνγήο 16. Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ 17. Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε: Σν Παξαηεξεηήξην

4 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Οξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαη νο

5 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: AN.MAKEDO NIA MARMARA KAI THRAKI KENTRIKI MAKEDONIA DYTIKI MAKEDONIA THESSALIA IPIRO S E L L A S IONIOI KENTRIKI ELLAS NISSO I DYTIKI ELLAS AT TIKI VOREIO AIGAIO AEGEAN SEA PELLA IMATHIA SERRES KILKIS THESSALONIKI CHALKIDIKI PELOPO NNISSO S NOTIO AIGAIO PIERIA AGHION OROS SEA OF KRITI KRIT I

6 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Kentriki Makedonia (EL12) Unemployment (inverse) GDP per capita GDP per capita grow th Productivitity High tech services Higher education Know ledge w orkers Public R&D Population density % Value added industry % Value added services Government sector High tech manufacturing Business R&D S&T w orkers % Value added agriculture Lifelong learning Youth Female activity rate Greece Southern Cohesion

7 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Regional System of Innovation System of interactive learning Clusters Industries Services Tech Users Technology Transfer Organisations Technology parks Technology networks Consultants, brokers Associations, Chambers Universities and Research Institutes Public R&D Laboratories Human resources and training centres Innovation Financing Banks, Angels, Institutions Technology Information System Patents, Standards, Data Bases, Technical Publications Regional innovation system

8 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Innovation Funding Optimise existing funding opportunities Increase the proportion of CSF funds for technology Technology transfer Expand the TT base From hard to soft TT infrastructure Telematics for TT Networking Development of clusters and networks International technology co-operation Regional companies Monitoring and evaluation Human resources Training in new technologies, innovation management, and risk management Technology supply Improve the regional R&D base in the field of emerging technologies

9 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Priority 1: INCREASE FUNDING AVAILABLE TO BUSINESSES FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION 1. Funding Businesses for Technological Modernisation. 2. Funding Businesses for Research and Technological Development. 3. Funding Businesses from European R&D Programmes. Priority 2: SUPPORT TECHNOLOGICAL CO-OPERATION AMONG BUSINESSES 4. Foreign Direct Investment and International Technology Co-operation. 5. Networking in the Food Industry. 6. Networking in the Textile Industry. Priority 3: INCREASE OF HUMAN RESOURCE TECHNOLOGY SKILLS 7. Employee Technology Training. 8. Training in Innovation Management. 9. Training in Risk Management for Investment in South-East Europe 10.Training in Quality and Exports. Priority 4: SUPPORT TECHNOLOGY TRANSFER AND BUSINESS ACCESS TO EXTERNAL SOURCES OF TECHNOLOGY 11.Technology Transfer Department at the Thessaloniki Technology Park, and 12.Textiles Institute of Northern Greece. 13.Centre for Research Dissemination at the Aristotle University of Thessaloniki. 14.Food Institute of Northern Greece. 15.Local Centres and Network for Technology Services. 16.Centre for Industrial and Developmental Studies of Northern Greece Priority 5: SUPPORT THE ENDOGENOUS TECHNOLOGY SUPPLY 17.Associations for Industrial Information Technologies. 18.Associations for Clean Technologies and Environment. 19.Associations for Automation Systems. 20.Association for Quality Control. 21.Associations for Agro-technologies. Priority 6: MONITORING AND EVALUATION 22. Observatory for Innovation and Development.

10 ΠΔΠ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ RTP - Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ςποππόγπαμμα 2: ενίσςζη ανηαγωνιζηικόηηηαρ 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: Μέηπο 1: Αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά κέζα Α νινθιεξσκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ΜΜΔ KECU 3,72 δηζ δξρ. Β λέα ρξεκαδνηηθά κέζα 5.300KECU 1,59 δηζ δξρ. Γ ηδησηηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο KECU 12,2 δηζ δξρ. Πποηεπαιόηηηα 1: Eλίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία 1. Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηερλνδηάγλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ 2. Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε Α Β Γ Μέηπο 2: Δθζπγρξνληζκφο, νινθιήξσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ππνδνκήο Δθζπγρξνληζκφο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο HELEXPO Δθζπγρξνληζκφο ΒΗΠΔ Ηδξπζε ηλζηηηνχησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο ΚΔCU 7,87 δηζ δξρ. Πποηεπαιόηηηα 4: Eλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εμσηεξηθέο πεγέο ηερλνινγίαο 12. Ηλζηηηνχην Κισζηνυθαληνπξγίαο Β. Διιάδνο 15. Ννκαξρηαθά θέληξα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο Αληηζηνηρία ΠΔΠ - RTP Μέηπο 3: χλδεζε έξεπλαο κε Παξαγσγή Α Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο KECU 530 εθ. δξρ. Β Δξεπλα KECU 1,07 δηζ δξρ. Πποηεπαιόηηηα 5: Eλίζρπζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο 22. Παξαηεξεηήξην Καηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο K. Μαθεδνλίαο 17. Κνηλνπξαμία Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο 18. Κνηλνπξαμία Δλέξγεηαο θαη Αληηξξχπαλζεο 20. Κνηλνπξαμία Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μέηπο 4: Αλάπηπμε δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο Πποηεπαιόηηηα 2. Δλίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ Α Υξεκαηνδφηεζε δηθηχσλ ΚΔCU 5. Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ 6. Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Δλδπζεο Β Βαιθαληθφ θέληξν ηχπνπ Γ Υξεκαηηζηήξην αμηψλ 1,5 δηζ δξρ. Μέηπο 5: Καηάξηηζε Πποηεπαιόηηηα 3: Eλίζρπζε ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Α Καηάξηηζε ΜΜΔ - ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ 1.773KECU 531 εθ δξρ. 7. Σερλνινγηθή Δπηκφξθσζε Δξγαδνκέλσλ 8. Δπηκφξθσζε ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο 9. Δπηκφξθσζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ 10. Δπηκφξθσζε ζηελ πνηφηεηα θαη εμαγσγέο

11 REGIONAL INNOVATION STRATEGY (RIS ) Κεντρικής Μακεδονίας

12 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: RIS+ είναι συνέχεια του RTP Κεντρικής Μακεδονίας Εφαρμογή του χεδίου Δράσης του RTP: 6 προτεραιότητες-22 έργα Υπημαηοδόηηζη 1.Σεσνοδιάγνωζη 2.Δπηδφηεζε Δ&Α 3.πκκεηνρή ζε Δπξσπ. πξνγξάκκαηα Μεηαθοπά ηεσνολογίαρ ΚΜΣ, Ηλζ Κι, Ηλζ Σξ, ΚΔΓΔΡ, Ννκ Γξ Μεηαθ Σερλν, ΚΔΒΑΜ Γικηύωζη 4.Γηεζλήο ζπλεξγαζία, 5-6.Γίθηπα επηρεηξήζεσλ Δπηρεηξήζεηο Κ. Μαθεδνλίαο 22.Παπαηηπηηήπιο Αμηνιφγεζε Παξαθνινχζεζε Ανθπώπινο δςναμικό 7.Tεσνολογική επιμόπθωζη 8. Γιασείπιζη καινοηομίαρ 9. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 10. Δμαγσγψλ Πποζθοπά Σεσνολογίαρ Βιομησ. πληποθοπική, Δλέξγεηα, Αςηόμαηιζμοί, Πνηφηεηα, Αγξνηερλνινγίεο

13 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: Να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες καινοτομίας στην Κ. Μακεδονία Σομέα ηηρ ζήηηζηρ Μηθξή πξνζπάζεηα γηα θαηλνηνκία θαη Δ&ΣΑ απφ επηρεηξήζεηο Παξαδνζηαθνί βηνκεραληθνί θιάδνη: παιηά πξντφληα, αληαγσληζκφο θφζηνπο Σνπηθέο επηρεηξήζεηο, κηθξφ κέγεζνο Πεξηνξηζκέλνη δεζκνί θαη ζρέζεηο κε πνιπεζληθέο Σομέα ηηρ πποζθοπάρ Καηαθεξκαηηζκφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο: πνιιέο κηθξά εξγαζηήξηα ΑΔΗ Έιιεηςε θέληξσλ αξηζηείαο Μηθξή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο Αλαληηζηνηρία δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηερλνινγίαο Έιιεηςε εηδηθψλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκίαο

14 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: Να δημιουργήσει θεσμούς που ενισχύουν το σύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Ζ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο εμαξηάηαη απφ ην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο Κχξηνη παξάγνληεο θαηλνηνκίαο - Γεκφζηα Δ&ΣΑ - Υξεκαηνδφηεζε (VC) - Μεηαθνξά ηερλνινγίαο - Σερλνινγηθή ζπλεξγαζία - Πξνζθνξά ππεξεζηψλ ΑΠ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ηλζηηηνχηα έξεπλαο Έξεπλα ζε ΑΔΗ Σκήκαηα έξεπλαο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο Μηθξέο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο Περιβάλλον καινοτομίας: μετατροπή γνώσεων σε προϊόντα Οργανισμοί καινοτομίας (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας) ΓΗΚΣΤΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σνπηθέο ζπλεξγαζίεο, clusters Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο Αιπζίδεο παξαγσγήο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Κεθάιαηα θηλδχλνπ Κίλεηξα ηερλνινγίαο Πξνγξάκκαηα Δ&Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, παξαγσγήο, πνηφηεηαο, χκβνπινη επηρεηξήζεσλ ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ πγθεληξψζεηο ρξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, Δξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, Κέληξα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, Καισδηαθά δίθηπα, Αλαπιάζεηο θέληξσλ πφιεσλ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ πλεξγαζία ΑΔΗεπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε Spin-offs

15 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: RIS Εφαρμογή χεδίου Δράσης RTP Πιλοηική εθαρμογή 9 έργων: πλνιηθά κε ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ RIS+ 17 απφ ηα 22 έξγα ηνπ RTP ζα έρνπλ εθαξκνζζεί ζε πηινηηθή ή πιήξε θιίκαθα. Πξνεηνηκαζία έξγσλ γηα 3ν ΚΠ. Επικαιροποίηζη ηοσ ζτεδίοσ δράζης ηοσ RTP: Νέν ζρέδην δξάζεο θαηλνηνκίαο RIS+ βαζηδφκελν ζε Δπξσπατθή εκπεηξία θαιήο πξαθηηθήο έξγσλ RIS. Διεθνής ζσνεργαζία, δίκησο RIS γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

16 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΚΝΛΑΓΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΝΠ 2. ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΉ ΞΟΝΡΆΠΔΥΛ ΠΡΝ 5 Ν ΞΞ 3. ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 4. ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΝΠ ΚΝΛΑΓΑ ΞΟΝΠΔΙΘΠΖΠ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΤΖΙΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΠΡΖΛ Θ.Κ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Θ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 1. ΑΛΑΙΠΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ KAI ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΚΝΛΑΓΝΠ 2. ΚΔΙΔΡΖ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΜΔΛΥΛ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 3. ΤΖΦΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΛΝΚΝ 4. ΚΔΙΔΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΚΞΜΔ 5. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΘΚ

17 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΟΑΠΗΝ ΔΛΥΠΖ ΓΟΝΚΝΗ ΘΟΑΠΗΝ 1. ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ CLUSTER ΘΟΑΠΗΝ 2. ΝΓΖΓΝΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΥΛ ΑΚΞΔΙΥΛΥΛ 3. ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΝ CLUSTER ΡΝ ΘΟΑΠΗΝ 4. ΓΗΑΓΝΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ, ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΟΑΠΗΝ (mail server, Βιβλιοθήκη, search engine ελληνικών κραζιών ζηο Internet) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΒΗΞΔ ΒΗΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 1. ΑΛΑΙΠΖ ΑΛΑΓΘΥΛ, ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΖΠ ΡΖΠ ΒΗΞΔ ΘΗΙΘΗΠ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΞΔΓΗΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 2. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ CLUSTER ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΒΗΞΔ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΓΟΑΠΔΥΛ ΓΗΘΡΥΠΖΠ 3. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΛΔΑΠ ΞΝΓΝΚΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ CLUSTER. 4. ΓΗΑΓΝΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΒΗΞΔ Β.ΔΙΙΑΓΝΠ

18 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΒΒΔ 1. ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΑ ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΡΖ ΒΑΙΘΑΛΗΘΖ 2. ΚΔΙΔΡΖ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΑΛΑΓΗΑΟΘΟΥΠΖΠ FYROM ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ 3. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΛΥΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΥΛ ΔΞΔΛΓΡΥΛ ΠΡΖ FYROM ΘΔΛΡΟΝ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Θ.Κ. ΘΔΞΑ 1. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΞΚΔΗΟΗΑ ΠΡΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΔΛΡΟΥΛ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ 3. ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΑΙΗΠΗΝ ΠΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 4. ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛΈΛΡΑΜΖ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΠΡΝ ΞΔΞ ΘΚ

19 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΑΓΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΔΘΔΡΑ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΓΟΝΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖ ΕΖΡΖΠΖ ΑΓΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΠΡΖΛ ΘΚ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΗΚΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΈΟΓΝ ΞΟΝΥΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΠΡΖΛ ΘΚ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΞΝΓΝΚΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΑΞΘ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΔΛΥΛ ΑΞΘ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΗΛΠΡΗΡΝΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΝ ΑΞΘ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΏΛ ΞΟΝ-ΚΔΙΔΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΛΠΡΗΡΝΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑ ΑΞΘ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΉ ΞΟΌΡΑΠΖΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΞΝ ΡΝ INTERREG / ΞΔΞ ΘΚ

20 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΚ URENIO ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ PORTAL ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ Θ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΚΝΛΡΔΙΝ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΠΔ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ 2001: Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΚ ΠΡΝ ΞΔΓΗΝ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΚ A. REID BCS CONSULTING BENCHMARKING ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΔ ΓΗΔΘΛΔΠ PANEL ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ RIS+ ΠΡΝ ΞΔΞ ΘΚ ΛΔΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΚ

21 ΑΡΙΣΕΙΑ (EXCELLENCE ) Κεντρικής Μακεδονίας

22 % απόκλιζη από Μέζη Εηήζια Απαζτόληζη ζηο Σύνολο Χώρας ψηλής Ρεχνολογίας Ξαραδοζιακοί Ξίνακας 1.1. Ανηιζηοιχία κωδικοποιήζεων ΠΡΑΘΝΓ '80 και '90. Τζηέξεζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Μέηξεζε 2001) ΠΡΑΘΝΓ 80 ΠΡΑΘΝΓ 91 (ΛΑCΔ) ΝΛΝΚΑΠΗΑ 20&21 15 ΡΟΝΦΗΚΑ - ΞΝΡΑ ΘΙΥΠΡΝΫΦΑΛΡΝΟΓΗΑ ΔΛΓΠΖ 31(-315) 24(-244) ΣΖΚΗΘΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ-ΘΑΝΡΠΝΘ ΚΖΣΑΛΔΠ (ΌΣΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ) Διάγραμμα β Σσγκριηική θέζη ως προς Σύνολο Χώρας Κενηρικής Μακεδονίας και Αηηικής (1994) ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ 379.1& ΚΖΣΑΛΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ- Ζ/ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ - ΡΟΑΞΔΕΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ - ΠΛΑΦΔΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 150 ΚΜ ΑΤ 73 ΔΟΔΛΑ - ΑΛΑΞΡΜΖ 74 ΆΙΙΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΓΔΗΑ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΗΑΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΑ (- 244) Κλάδοι (ΣΤΑΚΟΔ 91)

23 3. Αριστεία στην ΚΜ: Πηινηηθέο Γξάζεηο 1) Σερλνινγηθή πξννπηηθή 2) Δλίζρπζε δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 3) Γίθηπν βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ: αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, 4) Τπνζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο 5) Μεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηερλνινγηθψλ θιηληθψλ 6) Καηλνηνκία θαη βξαβείν επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο 7) Φεθηαθφ θέληξν έξεπλαο ζηελ Κ. Μαθεδνλία 8) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηε δηαρείξηζε θαηλνηνκίαο/ e- learning 9) Φεθηαθή ζπλεξγαζία νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα 10) Παξαηεξεηήξην Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

24 Σο πρόγραμμα Αριστεία στην ΚΜ συνεχίζει τις προηγούμενες προσπάθειες με έμφαση σε Clusters, τεχνολογική ευφυΐα, εργαλεία διαχείρισης τεχνολογίας Σερλνινγηθή πξννπηηθή: Γηεζλείο ηάζεηο BIO-TΡΟΦΙΜΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Δ πη ρ. Σερλνινγηθέο θιηληθέο Βξαβείν θαηλνηνκίαο Φεθηαθφ Κέληξν: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟ-ΤΜΒ ρε δη α e-ζπλεξγαζία / αιπζίδεο παξαγσγήο Δθπαίδεπζε ζε ηερλνινγίεο Spin-off Μέηξεζε Καηλνηνκίαο

25 3. Αριστεία στην ΚΜ: Μακποππόθεζμη ζηπαηηγική για δημιοςπγία πεπιβάλλονηορ καινοηομίαρ. Αξιοποίηζη ηων δςναηοηήηων ηος ΚΠΣ - ΠΕΠ Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο: πλνιηθή δαπάλε γηα δξάζεηο θαηλνηνκίαο 56 δηο δξρ. 1. Τποδομέρ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 2. Τποζηήπιξη καινοηομίαρ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 3. Δπελδχζεηο θαηλνηνκίαο ηνπ αναπηςξιακού νόμος ζηε κεηαπνίεζε 4. ςνεπγαζία επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο Αχμεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ΠΔΠ 8-10% ΠΔΠ ζε έξγα θαηλνηνκίαο Αληίζηνηρε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε Γεκηνπξγία ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Κ.Μ.

26 3. Αριστεία στην ΚΜ: Failure: Innovative clusters in services Hotels Cluster Integration of the Infosociety s Technology, which aims towards improvement of competitiveness hotel owners of Thessaloniki. Increase tourist demand through the promotion and projection of the city s attraction points. Emergence of historical and cultural elements of the region. Projection of special tourist information (amusement, food, sports, culture, events, etc.) Legal profession Cluster Qualitative improvement of the provided services of legal professionals of Thessaloniki since the information they receive and provide is continuous and up to date. Reduction of labour cost as a result of reduced time being spent for searching information. Private health sector Cluster Increase satisfaction of customers with the provision of high quality services mainly with regard to the subscribing medical programs and increased sales, Cost Reduction for servicing customers and promotion of customer autonomy via self-servicing. Improvement of security for sensitive personal data and access to enterprise data. Private training services Cluster Exploitation of the results of the work for educational purpose from the students of the privately owned educational services that participate in the cluster. Internal and enterprise re-engineering for privately owned educational services that participate in the cluster through internet technologies. Exploitation of results of the work for the support of the distant learning students. From the results of the work enterprises, that participate in the cluster, can broaden and extend the work, providing distant learning educational services, even beyond Greece (specifically in the Balkan region). Development of new teaching methods, by utilizing Internet technologies.

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας

28 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: Dev. Org. Univ. Labs Cluster Tech Park Cluster Res. Inst. Simplification and Focusing of Innovation Strategy Sectoral focusing Institutional focusing

29 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: Regional innovation poles is a new policy of the GSRT of Greece, which supports the development of inter-connected clusters in regions of Greece showing a critical mass in certain industry sectors. An ICT pole, based on manufacturing of communication equipment (NACE 32), telecommunications services (NACE 64), and computer services (NACE 72) Every pole is creating a sectoral system of innovation, based on small number of clusters or sectors (up to 3), and extended cooperation networks between the R&D labs, businesses, and technology intermediary organizations.

30 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας: A: Research & technological development consortia Α1 Α2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 D: Spin-offs D1 D2 D3 D4 D5 Open platform for digital cities Broadband weather imaging service Inter-functionality and adaptability of business to business transactions (B2B) Development of an integrated internet portal for secure service to the students Development of position identification system and supply of telematic services Telematic system to manage dispatch calls for fleets of vehicles Smart Home tele-command system Digital accuracy-driven farming Development of advanced semantics techniques in a coronary ultrasound test Utilizing software tools to optimize production of polymers Electronic platform for quality and tractability in the dairy industry e-levator: Customized products management through the Internet Eye-Olives 3D (3-dimensional) Visual feedback system for sport skills learning Optimizing the anti-seismic protection for bridges Green house integrated management Business information management from miscellaneous sources ATREAS: Realistic scenery representation in a virtual reality environment e-consulting Commercial operation of a locally targeted advertising system on the Internet Video-base customized software Polymers optimization software Electrocardiograph through the PC Information machine based on position awareness from visual identification E: Regional Technological Platforms Ε1 Technological platform for broadband and Internet services E2 Telecommunications technological platform Ε3 Technological platform for knowledge software and software technologies Horizontal Activities Activity 1: Strategy and viability of the RIPCM Activity 2: Dissemination of business and sector intelligence Activity 3: Promotion and international technological cooperation Activity 4: Transfer of technology and innovative entrepreneurship activity

31 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας:

32 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

33 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ A Measure 1: Increase competitiveness and new methods of financing Global technical support to SMEs Priority 1: Increase funding for research, technological development and innovation KECU 1. Funding businesses for technology audits and modernisation B New financial methods KECU 2. Funding businesses for research and development C Private productive investments KEKU 2nd ROP subpr. Competitiveness and RTP Central Macedonia A B C A Measure 2: Modernisation, completion of company infrastructure Modernisation of existing infrastructure HELEXPO Modernisation of Industrial Zones Establishment of institutes for services supply to SMEs KEKU Measure 3: Linking research and production Regional Council on technology and company development Priority 4: Support technology transfer and business access to external sources of technology 6. Clusters and Industrial zones modernisation 13. Textile institute of Northern Greece 14. Food Institute 15. Local centres and network for technology services Priority 5: Support of endogenous supply KECU 22. Innovation and Development Observatory of C. Macedonia B Research KEKU Association for industrial information technologies and automation 18. Association for energy and anti-pollution technologies 21. Associations for agro-technologies Measure 4: Development of inter-balkan collaboration Priority 2: Support for technological cooperation among businesses A Funding networks KECU 5. Networking in the food industry 6. Networking in the textile industry B Balkan press centre C Stock exchange A Measure 5: Vocational training Training in SMEs - business executives Priority 3: Increase of human resource technology skills KECU 7. Employee technology training 8. Training in innovation management 9. Training in risk management 10. Training in quality and exports

34 1. Βειηίσζε SUB-PROGRAMME ηνπ 1: DEVELOPMENT ΠΚ OF THESSALONIKI TO METROPOLITAN CENTRE 1.1 Thessaloniki as centre of production services 1.2 Research and development, high technology, innovation actions and 17. Associations for industrial information industry technologies 18. Associations for clean technologies 19. Associations for automation systems 20. Association for quality 21. Associations for agro-technologies 1.3 Formulation of integrated cultural-tourism network 1.4 Formulation of Thessaloniki to international transporttelecommunications pole 1.5 Confronting the acute problems of the urban environment of Thessaloniki SUB-PROGRAMME 2: PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN C. MACEDONIA 3nd ROP and RTP-RIS+ Central Macedonia 2.1 Integration of infrastructures for urban and industrial waste 2.2 Management of natural and human environment SUB-PROGRAMME 3: REDUCTION OF INTRA-REGIONAL DISPARITIES 3.1 Improvement-integration of transport networks in C. Macedonia 3.2 Modernisation of urban infrastructures, cultural infrastructure 3.3 Modernisation of health infrastructures 3.4 Modernisation of education infrastructures 3.5 Incentives for the increase of competitiveness of businesses 1. Funding businesses for technological modernisation 2. Funding businesses for research and technological development 3.6 Supply of infrastructure for the increase of competitiveness of businesses 12. Centre for research dissemination at the Aristotle University of Thessaloniki 13. Textile institute of Northern Greece 14. Food institute of Northern Greece 3.7 Reinforcement of special types of thematic tourism 3.8 Upgrading the saturated tourism areas 3.9 Specific interventions for the modernisation of railway networks SUB-PROGRAMME 4: AGRICULTURAL DEVELOPMENT 4.1 Agricultural infrastructure 4.2 Promotion of sustainable development of the agriculture sector 4.3 Promotion of competitiveness of the agriculture sector 4.4 Agriculture restructuring in the plains of the region SUB-PROGRAMME 5: REDUCTION OF UNEMPLOYMENT AND EQUAL OPPORTUNITIES TO KNOWLEDGE AND SKILLS 5.1 Creation of mechanisms for research and orientation of supply-demand of jobs 5.2 Specific programmes for socially excluded groups 5.3 Promotion of employment pacts 5.4 Specific programmes for the linking of training and employment 7. Employee technology training 8. Training in innovation management 9. Training in risk management 10. Training in quality and exports 22. Expansion of the RTP Observatory 5.5 Integrated employment programmes for unemployment niches SUB-PROGRAMME 6: DEVELOPMENT OF MOUNTAINOUS AND INTERNAL ZONES 6.1 Integrated actions for the development of mountainous and disadvantaged areas with emphasis in the formulation of mountainous development centres 6.2 Development of supplementary activities 6.3 Improvement of the accessibility of mountainous centres

35 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Έξγα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζε εμέιημε Βηνκεραληθή πιεξνθνξηθή Γηάδνζε ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο Σκήκα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ΣΠΘ Κέληξν δηάδνζεο απνηειεζκάησλ έξεπλαο ΑΠΘ RIS+ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

36 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Βηνκεραληθή Πιεξνθνξηθή Πξνθήξπμε πξνο επηρεηξήζεηο-κνλάδεο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο 1,6 δηο δξρ (5mEuro). πγρξεκαηνδφηεζε 50%. Δθαξκνγέο βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο - πζηήκαηα Απηφκαηνπ Διέγρνπ - πζηήκαηα πιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπνπηηθνχ Διέγρνπ (SCADA) - πζηήκαηα δηαρείξηζεο βηνκεραληθήο απνζήθεο - Πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ - Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Πξνβιεπηηθήο πληήξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ - πζηήκαηα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Computer Aided Quality Assurance) - πζηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο Παξαγσγήο θαη ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

37 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Γηάδνζε ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Σερλνινγηθή παξαηήξεζε Αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο Σερλνινγηθή πξφβιεςε Benchmarking Σερλνινγηθέο θιηληθέο Παηέληεο, Licensing Αλάπηπμε-ζρεδηαζκφο πξντφληνο BRP MRP II CAD Γηαρείξηζε πνηφηεηαο Value analysis Γηαρείξηζε αιπζίδσλ παξαγσγήο Ζιεθηξνληθφ εκπφξην

38 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ

39 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Σκήκα Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο ΣΟΥΟΗ πκπιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Μεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΟ Πιεξνθφξεζε (workshops, εκεξίδεο ηερλνινγίαο, ζεκαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ). Παξνρή ζπκβνπιψλ (ηερλνδηάγλσζε, επξεζηηερλίεο, ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηήξηα ππνζηήξημεο ηνπ ΣΠΘ). Σερλνινγηθή αμηνιφγεζε (επελδχζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, αλαβάζκηζε δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, λέσλ πξντφλησλ). Σερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε - ηερλνκεζηηεία.

40 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Κέληξν Γηάδνζεο Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ΑΠΘ ΣΟΥΟΗ: Αμηνπνίεζε θαη δηάδνζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΑΠΘ (10 δηζ δξρ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κ. Μαθεδνλίαο θαη επξχηεξα. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ 3.2 δηζ δξρ (10 meuro) ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΟ Πξνβνιή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ΑΠΘ. πλεδξηαθφ θέληξν. Γξαθείν δηαζχλδεζεο. Γξαθείν δηακεζνιάβεζεο. Δζηηαθφ ζεκείν. Τπνδνκή πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ςεθηαθψλ εξεπλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. Κνηλνπξαμίεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.

41 1. Βειηίσζε ηνπ ΠΚ Technology use 4. International technology co-operation 5. Networking, food 6. Networking, textiles 7. Training in new technol 8. Training in innovation 9. Training in risk manag 10. Training quality Technology transfer 11. Tech transf depart TTP 12. Centre research diffusion 13. Textile institute 14. Food institute 15. Local tech transfer centres Technology supply 17. Information techno associations 18. Clean tech associations 19. Automation associations 20. Quality association 21. Agro-technologies associations. Innovation finance 1. Funding SMEs for modernidation 2. Incentives for technology and R&D 3. Funding from EU R&D framework programmes System for technological information 16. Centres for industrial studies of N. Greece 22. Observatory of innovation & development

42 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο Innovation related organizations

43 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο

44 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο

45 2. Μέηξεζε θαηλνηνκίαο

46 πγθξηηηθή αμηνιφγεζε 4.6 People Management Relative Other Your Actual Average High 0 Leadership People Management Policy and Strategy Resource Management Processes Customer Satisfaction People Satisfaction Impact on Society Business Results

47

48 3. Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο Γεκηνπξγείηαη κε ην ζπλδπαζκφ Σερληθψλ/ ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Βάζεσλ δεδνκέλσλ Δθαξκνγψλ html/ Internet/ online επηθνηλσλίαο

49 Φεθηαθά εξγαιεία

50 Παξαηήξεζε αγνξψλ

51

52 Παξαηήξεζε ηερλνινγηψλ

53

54

55 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ Βαζηθή αξρή: Δμσηεξίθεπζε Απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο : ηηο γλψζεηο θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ αλάπηπμεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο

56 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ

57 4. Διιεληθφ Γίθηπν RIS

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων Αζμσορ (ΜΑ) Γεώπγιορ Κανηεπάκηρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA

RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & TECHNOLOGY POLICY PLANNING

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΧ_1050) ΔΙΑΛΕΞΗ #5: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1:

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation in Cyprus

Research and Innovation in Cyprus Research and Innovation in Cyprus InnoFun, Hilton, 5 th June 2014 Dr Panayiotis Philimis, President CARIE Cyprus Innovation Strategy 2004: Development of Innovation Strategy for Cyprus 2005: The Minister

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα