Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80"

Transcript

1 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε. Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε. Σχολή Επιστηµών Αγωγής Σχολή Επιστηµών Αγωγής Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Ρέθυµνο Ρέθυµνο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει την πρόσληψη καινοτόµων πρακτικών µε ΤΠΕ από επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς Α/θµιας εκπαίδευσης. Το πρώτο µέρος της εργασίας εστιάζεται στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών όπου και αναλύεται η σηµαντικότητα τους. Ακολούθως, περιγράφεται η δηµιουργία µιας εικονικής κοινότητας µάθησης διαµέσου ενός forum στα πλαίσια σεµιναριακού µαθήµατος µε θέµα την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Το σεµινάριο παρακολούθησαν συνολικά 40 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν µέσω των µηνυµάτων που έστειλαν στο forum συζήτησης του σεµιναρίου. Η κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων τους έδειξε ότι η πρόσληψη των πρακτικών που συνεπάγονται οι ΤΠΕ έγινε µε τρεις τρόπους: (α) θετική στάση αλλά αναβολή χρήσης, (β) καθορισµός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγµή στην υπάρχουσα πρακτική. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την επισήµανση ότι για να έχει απήχηση µια µορφή επιµόρφωσης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να οικοδοµείται πάνω στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: πρακτικές γνώσεις εκπαιδευτικών, forum συζήτησης, εικονική κοινότητα πρακτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για µετασχηµατισµό της διδακτικής πρακτικής προς µαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές και συνεργατικές µορφές µάθησης έχουν επανειληµµένα επισηµανθεί τόσο σε διεθνές (π.χ. Bransford et al., 2000), όσο σε και ελληνικό επίπεδο (π.χ. Μακράκης, 2000; Κυνηγός 1995). Τα τελευταία χρόνια η ελληνική πολιτεία έχει λάβει σειρά θεσµικών µέτρων τα οποία αλλάζουν άρδην το τοπίο στην εκπαίδευση. Τα µέτρα αυτά αφορούν (α) την ανάπτυξη υποδοµών σχετικά µε τις ΤΠΕ, (β) την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων και (γ) την κατάρτιση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και στην συνακόλουθη παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Αναφορικά µε το πρώτο, η ανάπτυξη υποδοµών η οποία περιλαµβάνει τον εξοπλισµό των σχολικών µονάδων µε ΗΥ και την δικτύωση τους είναι ένα σηµαντικό µέτρο το οποίο µπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη πλην όµως δεν είναι και ικανή για την αξιοποίηση όλου αυτού του εξοπλισµού. Η διεθνής εµπειρία δείχνει π.χ. ότι ενώ υπάρχουν ΗΥ σε όλες σχεδόν τις τάξεις

2 380 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών τείνουν να χρησιµοποιούνται ελάχιστα (βλ. Cuban, 1986, 2001). Αναφορικά µε το δεύτερο, η αναµόρφωση των ΑΠ είναι ένα κρίσιµο και καθοριστικό βήµα αποτέλεσµα του οποίου ήταν η εκπόνηση του ΕΠΠΣ από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001 η εφαρµογή του οποίου στην εκπαιδευτική πράξη δεν έχει προς το παρόν προχωρήσει. Το τρίτο καθοριστικό βήµα αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς οποιαδήποτε αλλαγή ή καινοτοµία διαµεσολαβείται εξ ανάγκης από τον εκπαιδευτικό. Τόσο τα νέα βιβλία, που θα είναι στο πνεύµα του ΕΠΠΣ, όσο και τον τεχνολογικό εξοπλισµό καλούνται να τα χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Τα µέτρα στον τοµέα αυτό αφορούν αφενός την κατάρτιση µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ και αφετέρου στην παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και τα Προγράµµατα Εξοµοίωσης που υλοποιούνται από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης της χώρας κατά την τελευταία πενταετία, ορισµένα µαθήµατα των οποίων σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και την παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Φυσικά, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν θα λάβει χώρα σε πολιτισµικό κενό, επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι tabula rasa. Είναι πλέον δεδοµένο ότι οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να λειτουργήσουν σε νέα πλαίσια και να εργαστούν µε διαφορετικούς τρόπους. Εντούτοις, η έρευνα δείχνει ότι πολύ συχνά οι ΗΥ χρησιµοποιούνται περισσότερο για να ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες πρακτικές των εκπαιδευτικών παρά για να τις µετασχηµατίσουν (π.χ. Scofield, 1995). Το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο δεδοµένου ότι οι προσεγγίσεις που εστιάζονται αποκλειστικά στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών λογισµικών και στην ανάπτυξη νέων περιβαλλόντων µάθησης τείνουν να µην λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι ένα σύνθετο σφαιρικό γεγονός και ότι προϋπάρχουσες αντιλήψεις, τάσεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών διαµορφώνουν καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους θα αξιοποιηθούν διδακτικά οι νέες τεχνολογίες αυτές (Schofield 1995; Olson 1988; 1995; Wild, 1995; 1996). Κατά συνέπεια, τίθεται επιτακτικά το ζήτηµα της καταγραφής, ανάλυσης και µελέτης των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών στο οποίο εστιάζεται η παρούσα µελέτη. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που υλοποιεί κάθε εκπαιδευτική καινοτοµία και εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα. Καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν επιτελούν ούτε οι επιταγές του ΕΠΠΣ ούτε οι κατευθύνσεις που παρέχονται στα πλαίσια της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Καθοριστικό ρόλο παίζει αυτό που έχει επικρατήσει στην βιβλιογραφία να αποκαλείται πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών. Η έννοια αυτή βασίζεται σε µια διαφορετική αντίληψη για τη διδασκαλία. Ειδικότερα, η διδασκαλία δεν είναι απλά µια δραστηριότητα εφαρµογής οδηγιών αλλά προϋποθέτει την ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευτικού ο οποίος κατασκευάζει και νοηµατοδοτεί το πεδίο δράσης και τις ενέργειές του (Freeman 1995). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κύρια ερωτήµατα-θέµατα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό είναι τα ακόλουθα: - Πώς θα διατηρήσει το ενδιαφέρον ενθουσιασµό των µαθητών; - Πώς θα διαχειριστεί ενεργά ή εν δυνάµει προβλήµατα πειθαρχίας; - Πώς το σχέδιο διδασκαλίας του θα ανταποκριθεί στη διαχείριση της τάξης και του συγκεκριµένου µαθήµατος; - Πώς η διδασκαλία του θα πάρει υπ όψιν την ατοµικότητα του κάθε µαθητή; - Πώς θα «µεταχειριστεί» τα λάθη των µαθητών - Πώς θα οικοδοµήσει µια ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης µε τους µαθητές; - Πώς θα σχεδιάσει το συγκεκριµένο µάθηµα; - Πώς θα παρέχει βοήθεια στους µαθητές; (Ben-Peretz 1995) Υπό το πρίσµα της προοπτικής αυτής, η διδασκαλία έχει να κάνει περισσότερο µε επιλογές και αξίες (Πράξη κατά Αριστοτέλη) παρά µε την εφαρµογή οδηγιών (Ποίηση κατά Αριστοτέλη). Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός έχει αναπτύξει ένα σώµα

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 381 γνώσεων το οποίο σύµφωνα µε τους Meijer et al., (1999) είναι: (α) προσωπικό, δηλαδή είναι διαφορετικό για κάθε δάσκαλο, (β) συγκειµενοποιηµένο, δηλαδή καθορίζεται και αναπτύσσεται σε συγκεκριµένες καταστάσεις διδασκαλίας, (γ) εµπειρικό, δηλαδή βασίζεται στον στοχασµό και την εµπειρία, και αναπτύσσεται διαµέσου αυτής της εµπειρίας και (δ) µη λεκτικό, δηλαδή συχνά δεν παίρνει λεκτική µορφή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Elbaz (1983) «οι πρακτικές γνώσεις των δασκάλων περιέχουν άµεσες εµπειρίες για τα µαθησιακά στυλ των µαθητών, τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, ένα ρεπερτόριο διδακτικών τεχνικών καθώς και δεξιότητες διαχείρισης τάξης. Ο δάσκαλος γνωρίζει την κοινωνική δοµή του σχολείου και τι αυτή απαιτεί από αυτόν και τους µαθητές για προσαρµογή και επιτυχία. Αυτές οι εµπειρικές γνώσεις εµπλουτίζονται από θεωρητικές γνώσεις για τα γνωστικά αντικείµενα για την ανάπτυξη του παιδιού και τις θεωρίες µάθησης» (σ. 5). Οι προσεγγίσεις των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών ποικίλουν. Για παράδειγµα, γίνεται λόγος για τις ρουτίνες µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί διεκπεραιώνουν τη διδασκαλία τους (π.χ. Wien 1995) όπως επίσης και για κανόνες, αρχές και εικόνες (π.χ. Elbaz, 1983). Οι Cooper & Mc Intyre (1996) διακρίνουν σε τέσσερις κατηγορίες τις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών: (α) στόχοι (άµεσοι, µακροπρόθεσµοι), (β) ενέργειες δασκάλου, (γ) επιθυµητή συµπεριφορά µαθητή και (δ) εικόνες. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η κατηγοριοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών που αποτελούν την γνωστική βάση της διδασκαλίας τους (βλ. σχετικά Shulman, 1987). Η παραπάνω ποικιλία των προσεγγίσεων, κάθε µία εκ των οποίων φωτίζει διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις της εκπαιδευτικής πρακτικής στο σύνολο της, αναδεικνύει το γεγονός ότι η υλοποίηση της όποιας καινοτοµίας δεν είναι απλά το αποτέλεσµα της µηχανικής εφαρµογής τεχνικής φύσης οδηγιών που θα δοθούν στα πλαίσια εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Παράλληλα, είναι προϊόν αλληλεπίδρασης µεταξύ της πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών µε τα νέα υλικά και τις προτεινόµενες προσεγγίσεις. Οι πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν το αντικείµενο µελέτης στην παρούσα εργασία. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζουν κατά την τελευταία δεκαετία µοντέλα επιµόρφωσης τα οποία βασίζονται στην έννοια της κοινότητας πρακτικής (Wenger, 1998). Ορισµένα από τα µοντέλα αυτά υλοποιούνται κυρίως διαµέσου του διαδικτύου λόγω των εξαιρετικών επικοινωνιακών δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει και βασίζονται στη δηµιουργία εικονικών κοινοτήτων πρακτικής. Παρά τις επιµέρους διαφορές τους, µοντέλα όπως π.χ. το Inquiry Learning Forum (Barab et al., in press; Barab et al., 2001) και το TappedIn (Schlager, Fusco & Schank, 1998; 2002) έχουν ως κοινό παρονοµαστή την χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα την αξιοποίηση εργαλείων συνεργασίας και ασύγχρονης ως επί το πλείστον επικοινωνίας όπως αυτή του forum συζήτησης. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχτηκαν στα πλαίσια έρευνας που πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και στα πλαίσια της οποίας χρησιµοποιήθηκε το διαδίκτυο για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η έρευνα διεξάχθηκε στα πλαίσια του σεµιναριακού µαθήµατος «Τηλεµάθηση: Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του δικτύου Internet» το οποίο δίδαξε ο δεύτερος συγγραφέας στο Πρόγραµµα Εξοµοίωσης του ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης. Λόγω του γεγονότος ότι το συγκεκριµένο σεµινάριο αναφέρονταν µεταξύ άλλων και σε εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας όπως π.χ. το forum συζήτησης, επιλέχθηκε να ακολουθηθεί µια βιωµατική και έργω προσέγγιση για την εξοικείωση µε την τεχνολογία αυτή. Βασική επιδίωξη ήταν να βιώσουν οι συµµετέχοντες επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί τα θετικά στοιχεία που δύναται να προσδώσει το forum στη

4 382 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δηµιουργία µιας κοινότητας πρακτικής, να γίνουν κοινωνοί µιας τέτοιας προσπάθειας µέσα από µια κοινότητα µάθησης, αλλά και να κατανοήσουν σε σχέση µε τα περιεχόµενα του σεµιναρίου τη χρησιµότητα ενός τέτοιου επικοινωνιακού εργαλείου για τη διδακτική τους πρακτική. Για το σκοπό αυτό ενσωµατώθηκε λειτουργικά ένα forum συζήτησης στα πλαίσια του σεµιναρίου προκειµένου να επεκταθεί τόσο χωρικά όσο και χρονικά ο διάλογος πάνω στα διάφορα ζητήµατα που εξετάστηκαν στη διάρκεια του εξαµήνου. Κατά συνέπεια, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 12 συνολικά τρίωρες συναντήσεις, ήτοι µία συνάντηση ανά εβδοµάδα, οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί αναφορικά µε τα θέµατα της προηγούµενης συνάντησης συνεχίζονταν σε όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας µέχρι την επόµενη προγραµµατισµένη συνάντηση αλλά χρονικά και πέρα από αυτή όταν προστέθηκαν νέα θέµατα προς συζήτηση. Η χρήση του forum προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα συζήτησης διαφόρων θεµάτων που αφορούν τις ΤΠΕ και τις διδακτικές πρακτικές που αυτές µπορούν να υποστηρίξουν και κατά συνέπεια επιτρέπει την εξέταση του πως οι εκπαιδευτικές πρακτικές αναφορικά µε τις ΤΠΕ που παρουσιάζονται στη διάρκεια του µαθήµατος αλληλεπιδρούν µε το σώµα γνώσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, ζητήµατα που αφορούν το κατά πόσο και σε ποιο βαθµό οι νέες διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζονται ως µέρος του µαθήµατος είναι εφαρµόσιµες στην σχολική τάξη είναι εντός της ατζέντας συζήτησης. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγικών πρακτικών που µπορούν να υποστηρίξουν οι ΤΠΕ. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί στην µελέτη του πως αντιµετωπίζουν οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί τις νέες διδακτικές πρακτικές που συνεπάγονται οι ΤΠΕ υπό το πρίσµα των πρακτικών τους γνώσεων. Επιδιώκεται η καταγραφή και περιγραφή των µοτίβων πρόσληψης από τους εκπαιδευτικούς της χρησιµότητας καινοτόµων πρακτικών που βασίζονται στις ΤΠΕ όπως αυτά διαµορφώνονται από τις πρακτικές τους γνώσεις. Η εξέταση της αλληλεπίδρασης πρακτικών γνώσεων και ΤΠΕ πραγµατοποιήθηκε δια µέσου του λόγου που εκφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο forum συζήτησης του σεµιναρίου στο οποίο συµµετείχαν. ΜΕΘΟ ΟΣ Υποκείµενα Στην αρχή του εξαµήνου εγγράφηκαν στο σεµινάριο 48 εκπαιδευτικοί από δύο τµήµατα εξοµοίωσης στις πόλεις του Ρεθύµνου και των Χανίων αντίστοιχα αλλά στην έρευνα που περιγράφεται στο παρόν άρθρο συµµετείχαν συνολικά 40 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί. ιαδικασία Μετά από κάθε συνάντηση και τη σχετική παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη, ο δεύτερος συγγραφέας άρχιζε στο forum συζήτησης του µαθήµατος ένα θέµα συζήτησης στο οποίο και περιέγραφε συνοπτικά του τι παρουσιάστηκε-συζητήθηκε στην συνάντηση που προηγήθηκε καθώς επίσης και έθετε µια σειρά από ερωτήµατα προς διερεύνηση-συζήτηση-απάντηση. Τα ερωτήµατα αυτά αποσκοπούσαν στο να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να εκφραστούν γύρω από τα θέµατα αυτά, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, να επισηµάνουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τις πτυχές κάθε θέµατος. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη διάρκεια του εξαµήνου αποστάλθηκαν συνολικά από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς των δύο τµηµάτων εξοµοίωσης και τον δεύτερο ερευνητή 509 συνολικά µηνύµατα σε 20 θεµατικές ενότητες (10 θεµατικές ενότητες ανά τµήµα εξοµοίωσης) κάθε µια από τις οποίες περιλάµβανε ένα ή περισσότερα νήµατα συζήτησης (threads). Υπήρξαν µεγάλες αποκλίσεις στον

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 383 αριθµό µηνυµάτων τόσο µεταξύ των forum των δύο τµηµάτων εξοµοίωσης, όσο και µεταξύ νηµάτων συζήτησης εντός κάθε τµήµατος, ανάλογα µε το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας και το ενδιαφέρον που παρουσίαζε για τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια πρώτη ανάλυση-φιλτράρισµα των µηνυµάτων αυτών, κάθε ένα από τα οποία προσεγγίστηκε ως αφήγηση (narrative) σε ένα πλαίσιο λόγου όπως είναι το forum συζήτησης. Επειδή στόχος µας ήταν η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνουν καινοτόµες πρακτικές µε τις ΤΠΕ χρησιµοποιήσαµε την εθνογραφική ανάλυση περιεχοµένου η οποία και επέτρεψε την εξαγωγή κατηγοριών µελέτης (Altheide, 1996). Η κατηγοριοποίηση στην οποία καταλήξαµε περιλάµβανε τρεις κύριες µορφές αντιµετώπισης του ΗΥ και των ΤΠΕ γενικότερα στην εκπαιδευτική πρακτική: (α) θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης, (β) καθορισµός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική. Λόγω περιορισµών χώρου προχωρούµε σε µια γενική περιγραφή των τάσεων που διαµορφώνονται χωρίς να εξειδικεύουµε τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών ανά συγκεκριµένη κατηγορία και τύπο χρήσης. (α) Θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης Οι στάσεις των εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στην συνέχεια εµφανίζονται στα αρχικά στάδια εξοικείωσης µε το διαδίκτυο και το τι αυτό µπορεί να προσφέρει, τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας. Αυτή η µορφή θεώρησης των ΤΠΕ και των καινοτόµων πρακτικών που αυτή συνεπάγεται εντοπίζεται στα µηνύµατα των εκπαιδευτικών κυρίως ως αναγνώριση των θετικών στοιχείων που απορρέουν από την χρήση των ΤΠΕ µεν αλλά παράλληλη επισήµανση των θετικών στοιχείων που υπάρχουν στην ισχύουσα διδακτική τους πρακτική. Κατά συνέπεια, αυτή η µορφή θεώρησης αναφέρεται στην ανάγκη συνδυασµού των θετικών στοιχείων και των δύο προσεγγίσεων, της παραδοσιακής δικής τους πρακτικής και των νεωτεριστικών πρακτικών που συνεπάγεται η ενσωµάτωση των ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών είναι το γεγονός ότι αποφεύγουν συστηµατικά να τοποθετηθούν επί των συγκεκριµένων ζητηµάτων που τίθενται σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, δηλαδή στο πως βλέπουν τον δικό τους ενεργητικό ρόλο µέσα σε αυτή τη διδακτική διαδικασία στα πλαίσια της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ. «Σίγουρα η παραδοσιακή διδασκαλία δεν είναι το τέλειο. Όµως τέλειο δεν είναι και µόνο ο ΗΥ. Ένα ''πάντρεµα'' και των δυο για αλληλοσυµπλήρωµα ίσως να ήταν το καλύτερο, προσπαθώντας πάντα να εκµεταλλευτούµε τουλάχιστον τα θετικά από την κάθε µορφή µάθησης και περιορίζοντας τα αρνητικά» Εκπαιδευτικός-1 «Μια συµβίωση της παραδοσιακής µε την ηλεκτρονική µορφή διδασκαλίας και εκµεταλλευόµενοι τα θετικά στοιχεία της κάθε µορφής, µπορεί να µας δώσει καλύτερα αποτελέσµατα!» Εκπαιδευτικός-2 «Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας διδασκαλίας, πιστεύω δε θα ήταν άριστα, αν δεν συνυπάρχουν και στοιχεία παραδοσιακής διδασκαλίας για να εκµεταλλευτούµε όσα µπορούµε περισσότερα θετικά, από την κάθε µορφή µάθησης» Εκπαιδευτικός-3 Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αναγνωρίζουν ότι οι προτεινόµενες καινοτόµες τεχνικές που επιφέρει η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πρακτική έχουν σαφώς θετικά στοιχεία και ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, εντούτοις εκφράζεται µια τάση για αναβολή της αξιοποίησης τους στη διδακτική πρακτική. Εκφράζουν την άποψη ότι οι συνθήκες υποδοµής στα σχολεία, τα αναλυτικά προγράµµατα αλλά και οι δικές τους ικανότητες σε επίπεδο τεχνικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ δεν ευνοούν την άµεση ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική τους πρακτική, την οποία όµως θα επιχειρήσουν µελλοντικά όταν έχει ολοκληρωθεί η

6 384 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών επιµόρφωση τους, θα υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά, θα είναι όλα τα σχολεία εξοπλισµένα µε ικανό αριθµό ΗΥ κτλ. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της Εκπαιδευτικού-4: «Πάντως αν τα σχολεία εξοπλιστούν µε σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια υπολογιστών, αν οι δάσκαλοι εκπαιδευτούν όλοι και ικανοποιητικά ώστε να χειρίζονται µε άνεση τους υπολογιστές - όχι όποιος ξέρει, ξέρει - αν ο δάσκαλος έχει δουλέψει µε τα παιδιά στην τάξη πάνω σε κάποιους τοµείς, όπως στο να συνεργάζονται και να µοιράζονται µε ίσους όρους, τότε και η χρήση του υπολογιστή θα είναι χρήσιµη» Εκπαιδευτικός-4 (β) Καθορισµός προτεραιοτήτων Όταν η επαφή των εκπαιδευτικών µε τους ΗΥ γίνει συστηµατικότερη ερχόµενοι σε επαφή µε συγκεκριµένα παραδείγµατα ενσωµάτωσης των ΤΠΕ και πιο συγκεκριµένα του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. φύλλα εργασίας, ιστοσελίδες µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο και υλικό), τότε διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς οι προτεραιότητες αλλά και οι αρχές που καθορίζουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι αναδύονται για πρώτη φορά σε λεκτική µορφή οι πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών µε την µορφή προτεραιοτήτων αλλά και αρχών που καθορίζουν τις διδακτικές τους επιλογές. ιατυπώνονται στοιχεία των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όπως π.χ. η πάγια επιδίωξη και έµφαση στο να «βγει η ύλη» και η πίεση χρόνου που υπάρχει για την εφαρµογή εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. Τόσο το πρόβληµα της ύλης όσο και το πρόβληµα του χρόνου προσδιορίζουν και σε µεγάλο βαθµό προδιαγράφουν την εξ ανάγκης περιθωριακή θέση που θα έχουν οι χρονοβόρες πρακτικές που συνεπάγεται η χρήση των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν ότι πιθανή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους πρακτική όχι µόνο δεν θα λύσει αλλά µε βεβαιότητα θα επιδεινώσει τα ήδη διογκωµένα προβλήµατα ύλης και χρόνου που αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση. Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από µηνύµατα των εκπαιδευτικών σχετικά µε το πώς θα έβλεπαν την ενσωµάτωση ενός forum συζήτησης στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική (είχε προηγηθεί παρουσίαση ερευνών του CSILE (Scardamalia & Bereiter, 1994) αλλά και άλλων εµπειρικών παραδειγµάτων): «Κατά τη διδασκαλία στην τάξη πιστεύω ότι δεν µένει χρόνος να σκεφτείς τίποτα περισσότερο από το να βγει το ωρολόγιο πρόγραµµα. Εντούτοις όµως, πολλές φορές νιώθεις ότι θες κάτι περισσότερο, µια άλλη µορφή επικοινωνίας που ίσως θα είναι πιο εποικοδοµητική και δε θα επηρεάζει αρνητικά τη µάθηση των παιδιών» Εκπαιδευτικός-2 «Νοµίζω ότι θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω αυτή τη µέθοδο συζήτησης στη διδασκαλία µου τουλάχιστον µία φορά αλλά όχι συνεχώς γιατί το πρόβληµα δυστυχώς είναι πάντα ο χρόνος και το άγχος να βγει η ύλη» Εκπαιδευτικός-5 «Το ερώτηµα είναι πώς και µέσα από ποιες διδακτικές διαδικασίες µπορεί η σχολική γνώση να καθίσταται αξιοποιήσιµο κτήµα όλων των µαθητών. Συµφωνώ ότι µε το forum οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν και µπορεί να µπει και σαν σχέδιο εργασίας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης» Εκπαιδευτικός-5 (γ) Ένταξη ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική Αυτή η µορφή θεώρησης των ΤΠΕ και των καινοτόµων πρακτικών που αυτές συνεπάγονται εντοπίζεται στα µηνύµατα των εκπαιδευτικών µε την εµφάνιση των ΤΠΕ σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο διδακτικών πλέον επιλογών. Από το πλαίσιο αυτό αναδύονται τα σηµαντικά εκείνα

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 385 στοιχεία των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών τα οποία καθορίζουν την θέση που θα έχουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: πίεση χρόνου, απόκτηση περισσότερων γνώσεων από τους µαθητές, έµφαση στον έλεγχο ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, εκτίµηση των δυνατοτήτων των µαθητών. Το όλο αυτό πλέγµα πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών έρχεται σε επαφή µε τις προωθούµενες από τις ΤΠΕ καινοτοµίες και τις αφοµοιώνει, ενσωµατώνοντάς τες ως εξαιρετική (κορυφαία) στιγµή στην υπάρχουσα διδακτική τους πρακτική, όπως π.χ. η επίσκεψη σε κάποιο µουσείο ή η επίσκεψη ενός ειδικού (π.χ. Τροχονόµου) στην τάξη. Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή το απόσπασµα που ακολουθεί το οποίο αναφέρεται στο πως βλέπει η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός την χρήση forum συζήτησης στα πλαίσια της καθηµερινής της πρακτικής: «Το forum είναι για µένα κάτι πρωτόγνωρο και όπως κάθε καινούρια δραστηριότητα θέλω το χρόνο προσαρµογής µου σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είµαι επιφυλακτική γιατί δεν το έχω δουλέψει στην τάξη µε τους µαθητές µου και φυσικά δεν ξέρω τα αποτελέσµατα. εν λέω όχι στην ενσωµάτωση ενός forum στη διδασκαλία στην τάξη αλλά όχι καθηµερινά. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και αρκετές γνώσεις. Το forum το βλέπω σαν µια εναλλακτική µορφή διδασκαλίας σε κάποια συγκεκριµένη ενότητα. Για παράδειγµα πιστεύω ότι θα είχε ενδιαφέρον για τους µαθητές στο µάθηµα για τη χλωρίδα και την πανίδα, να επικοινωνήσουν µε τους µαθητές άλλου επαρχιακού σχολείου και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα φυτά και τα ζώα της περιοχής τους. Έτσι θα αναγκαστούν να ψάξουν, να ερευνήσουν, να µάθουν και να µεταφέρουν τις γνώσεις τους στους µαθητές του άλλου σχολείου και παράλληλα θα αποκτήσουν γνώσεις για την πανίδα και τη χλωρίδα µιας άλλης περιοχής. Αυτό προϋποθέτει όµως πρώτα απ' όλα µία σχετικά καλή γνώση της χρήσης των Η/Υ από τους µαθητές ώστε να µη χάνουν χρόνο στην πληκτρολόγηση γιατί ο χρόνος στη διδακτική ώρα είναι πολύτιµος. Θα πρέπει επίσης και ο δάσκαλός τους να έχει εκπαιδευτεί και να γνωρίζει πολύ καλά Η/Υ, ώστε να µπορεί εύκολα και γρήγορα να λύνει τις απορίες των µαθητών. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει µία οργάνωση κι ένας έλεγχος ως προς τις πληροφορίες που θα παρέχουν οι µαθητές χωρίς να επαναλαµβάνονται και να γράφουν άχρηστα και άσχετα πράγµατα. Είδα στο forum του 6ου ηµοτικού σχολείου ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν ήξεραν τι να γράψουν και αυτά που έγραφαν είτε δεν είχαν καµία σχέση µε το θέµα είτε ήταν ασύντακτα και ανορθόγραφα. Το κείµενο κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να είναι πιο προσεγµένο και να σταλεί αφού γίνει διόρθωση των συντακτικών και ορθογραφικών λαθών. Φυσικά πιστεύω στην αυθόρµητη σκέψη και γραφή των παιδιών αλλά θα πρέπει να µάθουν να σέβονται τους κανόνες του γραπτού λόγου και της γραπτής επικοινωνίας. Ένα αρνητικό στοιχείο του forum στη σχολική πρακτική είναι η έλλειψη χρόνου γι' αυτό καλό θα ήταν οι µαθητές να µπορούν να έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και να µπορούν να επικοινωνούν µε τους συµµαθητές τους στην άλλη Ελλάδα όποτε µπορούν οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας. Θα ήµουν διατεθειµένη να πειραµατιστώ µε την ενσωµάτωση ενός forum στη σχολική µου πρακτική µε τις εξής προϋποθέσεις: Θα ήθελα να έχω τη βοήθεια κάποιου ειδικού στους Η/Υ την ώρα του µαθήµατος γιατί θεωρώ ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις ν' ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά το τεχνικό µέρος. Επίσης θα το εφάρµοζα σε µαθητές Ε' και Στ' ηµοτικού. Νοµίζω ότι για τους µικρότερους µαθητές θα είναι δύσκολο να συµµετέχουν σε µια τέτοια διαδικασία. Έχω την αίσθηση ότι το forum δεν µπορεί µε τίποτα να αντικαταστήσει το Σκέφτοµαι και Γράφω. Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα. Με το forum αν το χρησιµοποιήσει ο µαθητής σωστά µπορεί ν' αναπτύξει γνώσεις, κοινωνικότητα, φίλους, δεξιότητες στο γραπτό λόγο ενώ στο Σκέφτοµαι και Γράφω γίνεται ανάπτυξη σκέψεων και ιδεών σε ατοµικό επίπεδο» Εκπαιδευτικός-5

8 386 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τις παραπάνω θέσεις που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι, στην περίπτωση που το πλαίσιο δεν λειτουργήσει εντελώς απαγορευτικά, η βέλτιστη δυνατή µορφή αξιοποίησης των ΤΠΕ που µπορούµε ως επί το πλείστον να προσδοκούµε αφορά την στήριξη υπαρχόντων προτεραιοτήτων και πρακτικών, στις οποίες οι ΤΠΕ θα ενταχθούν ως κορυφαία ίσως στιγµή. Είναι ενδιαφέρον ότι η βέλτιστη εξελικτικά στάση των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα δεν αφορούσε ούτε καν την περιφερειακή ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, παρότι έγιναν σχετικές παρουσιάσεις επιτυχηµένων προσεγγίσεων όπως π.χ. του CSILE. Όπως φάνηκε από την φωνή των εκπαιδευτικών µέσα στο forum, η ένταξη των ΤΠΕ ήταν µάλλον περιθωριακή, εγκάρσια και θα διαρκούσε για µικρό χρονικό διάστηµα στα πλαίσια της υπάρχουσας πρακτικής τους, χωρίς να την διαταράσσει, χωρίς να την ανανεώνει και σε τελική ανάλυση χωρίς να την µετασχηµατίζει. Όπως όµως είναι γνωστό, η ουσιαστική αξιοποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών που καθιστούν δυνατές οι ΤΠΕ δεν είναι συµβατή µε την παραδοσιακή διδακτική πρακτική η οποία βασίζεται στο µοντέλο της µεταφοράς γνώσης από δάσκαλο σε µαθητή (π.χ. Hewitt, 2002; Hakkarainen, Lipponen & Järvelä, 2002). Εποµένως, απαιτείται τροποποίηση και µετασχηµατισµός της υπάρχουσας διδακτικής πρακτικής εάν επιθυµούµε να έχει η τεχνολογία κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Οι απόψεις που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί µέσα στα πλαίσια των συζητήσεων του forum του µαθήµατος αναδεικνύουν µε εξαιρετικά ανάγλυφο τρόπο µια γεωγραφία αντικρουόµενων τάσεων και προοπτικών, ενδεχοµένως και συγκρούσεων. εν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την απόκλιση στις επιδιώξεις του ΥΠΕΠΘ/ΠΙ και των προβληµατικών που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί. Από την µια πλευρά υπάρχουν τα προωθούµενα µέτρα από το ΥΠΕΠΘ: εξοπλισµός όλων των σχολείων µε ΗΥ, πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και την παιδαγωγική αξιοποίηση τους για την προώθηση καινοτόµων µορφών διδασκαλίας και µάθησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι προτεραιότητες που όπως είδαµε χαρακτηριστικά στα αποσπάσµατα θέτουν οι εκπαιδευτικοί (προσέκλυση προσοχής του µαθητή, διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, διαχείριση ζητηµάτων πειθαρχίας στην τάξη, εµπλουτισµός της ύλης για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα), προτεραιότητες που καθορίζουν και τη µορφή που θα πάρει η χρήση των ΤΠΕ. Συνεπώς, εντοπίζονται διαφορετικές τάσεις-επιδιώξεις ή καλύτερα επιδιώξεις σε διαφορετικά επίπεδα µεταξύ της υλοποιούµενης από το ΥΠΕΠΘ πολιτικής και των πρακτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Θεωρούµε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συστηµατικές έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή ώστε µέσα από την ενδελεχή διερεύνηση των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών να εντοπιστούν εκείνα τα βιώσιµα σενάρια πάνω στα οποία θα µπορεί να οικοδοµηθεί µια επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ η οποία θα έχει νόηµα για τους εκπαιδευτικούς στα συγκεκριµένα πλαίσια του σχολείου. ιαπιστώνεται ότι η διεξοδική παρουσίαση καινοτόµων πρακτικών και παραδειγµάτων υποδειγµατικής πρακτικής (best practice) που αφορούσαν επικοινωνιακές χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα ασύγχρονης επικοινωνίας (όπως π.χ. το (Brown et al., 1993) και το forum συζήτησης (Scardamalia & Bereiter, 1994) οι οποίες επιχειρήθηκαν δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθότι στην καλύτερη των περιπτώσεων οι ΤΠΕ θα ενσωµατωθούν στιγµιαία και περιθωριακά στην υπάρχουσα διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών. Τα πενιχρά αποτελέσµατα τέτοιου είδους επιµορφωτικών προσπαθειών επειδή δεν λαµβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών προσκρούουν σε αυτές. Μια πιθανή λύση θεωρούµε ότι είναι η µελέτη των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών ώστε (α) να εντοπιστούν σενάρια πάνω στα οποία να µπορεί να δοµηθεί και να οργανωθεί µια

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 387 επιµόρφωση που να αφορά καινοτοµικές παιδαγωγικές πρακτικές µέσω ΤΠΕ αλλά και (β) να οδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί σε µια συνειδητοποίηση των πρακτικών τους και κατ επέκταση σε ένα αφενός προβληµατισµό και αφετέρου πειραµατισµό γύρω από αυτές. Συνεπώς, καθοριστικής σηµασίας για την διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο δηµοτικό σχολείο θα παίξει η µορφή της επιµόρφωσης. Εάν η επιµόρφωση θα παρέχει τεχνικές γνώσεις ή αναφορές σε διδακτικές πρακτικές αποπλαισιωµένες από την πραγµατικότητα της τάξης στην οποία θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να τις εφαρµόσουν, τότε τα περιθώρια διάχυσης είναι µικρά, όπως συνιστά τόσο η βιβλιογραφία όσο και τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Αντίθετα, εάν η επιµόρφωση εστιαστεί στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών και βασιστεί σε δραστηριότητες που θα επιτρέψουν τη βαθµιαία συνειδητοποίηση των διδακτικών πρακτικών τους, τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες αναµόρφωσης και µετασχηµατισµού της παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής. Απώτερος σκοπός της επιµόρφωσης θα πρέπει να είναι να καταστήσει ικανό τον εκπαιδευτικό να στοχαστεί πάνω στις µέχρι τώρα πρακτικές τους και να αναζητήσει δρόµους µετασχηµατισµού τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Altheide, L.D. (1996). Qualitative media analysis. Sage. Barab, S. A., Baek, E., Schatz, S., Maori, J., Shudder, K., & Stickler, R. (in press). Illuminating the Braids of Changes in a Web-supported Community: A Design Experiment by Any Other Name. In A. Kelly, & R. Lesh, (Eds.), Design Experiments. [Inquiry Learning Forum: Barab, S.A., MaKinster, J.G., Moore, J.A., Cunningham, D.J. & The ILF Design Team. (2001). Designing and building an on-line community: the struggle to support sociability in the Inquiry Learning Forum. Educational Technology Research & Development, vol. 49, pp Ben-Peretz, M. (1995). An essay-review of Making sense of teaching. Teaching and Teacher Education, 11, Bransford, J., Brophy, S. & Williams, S. (2000). When computer technologies meet the learning sciences: issues and opportunities. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), Brown, A.L., Ash, D., Rutherford, M., Nakagawa, K., Gordon, A. & Campione, J.C. (1993). Distributed expertise in the classroom. In G. Salomon (Ed.). Distributed cognitions. Psychological and educational considerations (pp ). N.Y.: Cambridge University Press. Cooper, P. & Mc Intyre, D. (1996). Effective Teaching and Learning. U.S.A.: Open University Press. Cuban, L. (1986). Teachers and machines. The classroom use of technology since U.S.A. Teachers College Press. Cuban, L. (2001). Oversold and underused. Computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press. Elbaz, F. (1983). Teacher thinking a study of practical Knowledge. London: Croom Helm. Freeman D. (1995). Asking good questions: Perspectives from qualitative research on practice, knowledge, and understanding in teacher education. TESOL Quarterly, 29(3),

10 388 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Hakkarainen, K. Lipponen, L. & Järvelä, S. (2002). Epistemology of inquiry and computersupported collaborative learning. In T. Koschmann, R. Hall & N. Miyake, (Eds). CSCL 2. Carrying forward the conversation (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Hewitt, J. (2002). From a focus on tasks to a focus on understanding: the cultural transformation of a Toronto classroom. In T. Koschmann, R. Hall & N. Miyake, (Eds). CSCL 2. Carrying forward the conversation (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Κυνηγός, Χ. (1995). Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία. Στο Καζαµίας, Α & Κασσωτάκης, Μ. (εκδ). Ελληνική Εκπαίδευση προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού. Αθήνα: Εκδόσεις Σείριος. Μακράκης, Β. (2000). Υπερµέσα στην Εκπαίδευση. Μια Κοινωνιο-Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο. Meijer, P.C, Verloop, N. & Beijaard, D. (1999). Exploring language teachers practical knowledge about teaching reading comprehension. Teaching and Teacher Education, 15, Olson, J. (1988). Schoolworlds. Microworlds. Computer and the culture of the classroom. Canada: Pergamon Press. Olson, J. (1995). Classroom ethos and the concerns of the teacher. In Watson, D. & Tinsley, D. (Εds). Integrating information technology into education, IFIP, Chapman Hall, pp Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge building communities. The Journal of The Learning Sciences, 3(3), Schlager, M., Fusco, J. & Schank, P (2002). Evolution of an on-line education community of practice. In K. A. Renninger and W. Shumar (Eds.), Building virtual communities: Learning and change in cyberspace. NY: Cambridge University Press, Schlager, M., Fusco, J., & Schank, P. (1998). Cornerstones for an on-line community of education professionals. IEEE Technology and Society, 17(4) (Winter), 15-21, 40. [TappedIn: Scofield, W. J. (1995). Computers and classroom culture. Cambridge: Cambridge University Press. Shulman, L. (1987) Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Wien, A.C. (1995). Developmentally appropriate practice in real life: Stories of teacher practical knowledge. N.Y.: Teacher College Press. Wild, M. (1995). Preservice teacher education in information technology. A critical perspective. In Tinsley, D. & Weet, J. (Eds), Proceedings of the world conference on computer in education VI WCCE Liberating the learner. U.S.A.: Chapman Hall. Wild, M. (1996). Technology refusal. Rationalasing the failure of student and beginning teacher to use computers. British Journal of Educational Technology, 27(2),

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ»: Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

«ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ»: Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ»: Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ηλίας Καρασαββίδης Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Σύνταξη του παρόντος: Γεώργιος Κιούσης, Σχολικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας και επικοινωνιών: Η περίπτωση των προγραµµάτων εισαγωγικής

πληροφορίας και επικοινωνιών: Η περίπτωση των προγραµµάτων εισαγωγικής Φιλοθέη Κολίτση «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» ραστηριότητα για την ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις δύο πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ Ταδιαθεµατικάσχέδιαεργασίας καιηδράση etwinning Το 1 ο δικτυοκεντρικόσεµινάριογιατηδράση etwinning στηνελλάδα Ιωάννα Κοµνηνού Μαρία Τεντζεράκη ηµήτρης Καρακώστας Κρύστα Ρακαλλίδου Κανόνεςσχεδιασµού (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: εκπαιδευτικό υλικό

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: εκπαιδευτικό υλικό «ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΕ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ». ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Κόκκοτας Π., Πήλιουρας Π.*, Μαλαµίτσα Αικ., Σταµούλης Ευθ., Αντωνίου Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Τα σημαντικότερα ζητήματα Γιώργος Κομίνης 2010 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα σημαίνει. 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση ράσεις Προγράµµατα Ε.Ε: δεκαετία του 1990 πρόγραµµα e-twinning European Schoolnet πρόγραµµα Xperimania προγράµµατα e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Η διδασκαλία στο ΚΣΕ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εφόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιώργη, Γ. (2008) Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 4 (7),

Καραγιώργη, Γ. (2008) Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 4 (7), Καραγιώργη, Γ. (2008) Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 4 (7), 18-20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα