Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω"

Transcript

1 1

2 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο ι ο όβ ι ι ή σχό ηση σ ς 6000 ο, ο έχο ύ ω σ ις ι ο όβ 2

3 1) 3) -> ο οθ σί -> -> ό ό ος ύ -> Ύ η ίο 4) 2) σ σ ις 5) ο οθέ ηση φ ίο οβ ω σ σ ω 3

4 σ ή ι ιο ί ο ω οφής οβ ω ο ι ή οβ ο οφί, ί ι ί ο ο ί ος ς σ ς ο οβ ο ο σ ύ ιο οϊό έ ι ο ώ ο ί ι ο ές ί ι ύο ι σ ις ό οι ς ϊ ές ώ ς οβ ο οφί ί ι έ ι ι ι ο σ θέσ σ ο οφί ο ς, ού οις σ έ ι ι ό ις σ ι ό ς, ι ιί ο ο ές ς ο ι ής ο οφίς Ωσ όσο σ σ ι ο οι έ οι ί ι ώ ο ι ύο, σ ί ο ι ό οσ ο όσ ο ς Έ σι ο ος ς ο οφίς ή ό ο ς ώ ο ς ο ισ ι ο οι ί ι ύ ο ί 50 ό ι οι θ οί ς ι ο οί σ ς ύσ ό ι ό οή οί ι ό σ ιώ ο ύ σ Οι ύσ ις ς ο ι ής οβ ο οφίς ί ο ι ο οέ ι ι ό ς, ο ισ ό ο οέ ι ιο σύ ο ο ι ι ήσ ις σ ι ι έ ο οσ ι ό 4

5 έ σ οσ ι έ ο ίο ής σ ώς έο ς ό ο ς ι ύ σ ς ό οσ ς ο όσ ο ς, ιο ώ ς έ σι έ ς φ ές ώ, ο ο ί ς ι ό ο ς σ σ ι ό ς ι ο ίς ι ις ύσ ις σ β ισ έ σ ο ο θ ί ι, ς ος β ί σ σ θ ώ ο οσφέ ι ι έ ισ σ ο φι ο ύ ο ώ έ ο ό ι ώ ι ι ό ι ί ι ι ο ή ος ις βιο ο ι ές ύσ ις ο ο οι ο ι ι ές ή ισ β ισ έ ς ύσ ις ι ού ύ ο ι ι ο οφι ή σ σ ι ί οιο ι ό φ ιο ι σ θ ί σ σ, σ όσο όσβ σ ού ο φ ίο ί ι ο ύ ή ο ι ο θή ι ί ισ ί ό ι, οι ο οφι ές σ σ ις ί ι έ ύ ιο σ σι ό ς ι ο οι έ ς ο οφίς, ο ί ι ή β ί σ ι ο θή ι ί ισ ι ο σ ς σ σ ι ής σ ς σ θέ ο έ ι ό ο ς ο ούς ής 5

6 ί ι ο ο ή σ σ ι σ σ ις σ ο ι ή οβ ο οφί ί ι σ ι ές ές 1)ύ σ ώ σ θ σ ώ ι σ οϊό οσο ι ό οφ ί ι σ ο ί οι έ οϊό 2) ύ σ ς ς ι ισ ού σ ο, ί ό οιό οϊό ό ο ο οθ σίς, ί : σ ι ο οί σ ο ο ό ο 3) ύ σ ο όσ ώ έσ ς ι ής β ί σ ς ι ς ι ής ισ ή ς, ιο ήθ έ ς φ ές ώ ο όσ, β ιώθ οι ο σ ς φ ές ι ι ό ώ ο ύ ι ο σύ ο ος ι ι ίς ο όφος ί ι ώ ο όσ Ά σ ό ο ο ισ ού ι ώ ο ι ώ ι ώ ώ ώ ο όσ ό ς ι ού ι οϊ ό ς σ θή ς οφής ς ος ις ι ήσ ις ο ς ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς ής ο ς σύ φ ο ο ό ό ο ς 6

7 Ο βσι ό ος ό ος ύ ς ις σ σ ς σ ο οί σ ώ ό ο ιβ ο ς ιο έ ι οσ ύο ι ό ές ι ι ές σ θή ς ο ι όσο ί ο ώο ι έ σ ις ο ι ί ι ο ιβί σ ό σ ι ό ι ώ έφο ι ί ς οφές ς ιο ής ι ς ο ής, ό σι έσι Οι ς ο ί ι ύ ι σ ς οβ ο ής ί ι: > οι ς ω οβ ω, > οι ς ι ο ι ό η ς ι > οι ς οι ο ο ίς φέ ο ι ι οι ς οβ οφή, ί ι ής ώ ο όσ ις ο, όσο θ ι σ σ 7

8 οσ ίο ό ύο ι οι ς οβ έφο ι σ ύ ο ι ί έ ο ές ο όσ ις Οι ς ές ί ο ι σ ις ο ί ς : > ις σ θή ς ιβίωσης, > ις σ θή ς > ις σ θή ς ι οφής, ο ι ι ής, ι ις σ θή ς ιβί σ ς ι ίο ι οι ς οβ ο ής σ θ ο σί, σί ώ ο, ο ισ ός ο ώ ο, ο φ ισ ός ι ο ώ ος σ β ισ ού 8

9 ι ό ς ις ώ ς β ι ού θ ο σί ς 240C έ ς 270C θ ο σί σ ο ς 130C οσ οσ ι ό ς ο ς ί ι ύ ο ς ς ι Οι ιοί έ ο ί ο ι 5 0C έ ίς ο ς ι οί ό ι ς 210C ι σ ι ή σί ο οβ οσ σίο ιθ ί ί ι ι ό ο 70% ό ς ί ι ύ σ ο 60% ι ο όβ ο οσ ό ι ύ ο σ ύ ος 50% - 70% 9

10 Ο φ ισ ός έ έ ι ί ι φ σι ός ι ύ ί ι ί ο ο / ο φ σι ού ήσιο ι ό ί ι ώ ί ι σ έ έ ο ι σ ώς ι σ ο φ σι ό φ ς Ο ισ ός ο ώ ο θ έ ι σφ ί ι -30 m3 έ ώ, ί ί ι ός ί φ σι ός Ο ώ ος ο ι ού όβ ι ι ο ή σ ο ώ ο ς οφής, ο σι ι σ ο ί, σ έ ι ού ς ιφ ις έ ο όβ ο 10

11 ΠέθεμΝ1: πδ οτη θβν πδφϊθ δν πϋ ουνθϊνπλσί ον Κ Σ ΓΟΡΙ Ν λένηϋ λέ ΣΤΠΟ ΩΩΝ Πλοί έθ λθέ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,60 0,80 1,00 0,30 0,40 0,55 1,00 1,20 1,40 0,45 0,55 0,65 Πλοί έθ & λθέ υΰοτλδ 11

12 ις σ θή ς ι ι ής οβ σσο ι : >η ο ση ης ό ο > θ ό ιβ ο ιβίωσης σ χ ή έωση ης σ ω ής > η σ χ ίς έωση ο έ Οι ού ς ώσ ις ο ιέ ο ι σ ού ώ βοήθ ι ς σίς ο έ ή ι ς σ ής έ ο ι σ ί ί ί ι ύ ο ο έ σ ο ώ ος ί ι θ ι ι ός Ο ισ ός ο ό θ έ ι ό ι ό ο σφ ί ι οή ώ -30m³ ι ο σ σ ό ισ ό ό σ ι θ ί ό ι ι οβ ί οβ ι ml ώ έ, ο β ι σ ι ή σί ο ώ ο ίσ ς ς ο ι ο οι ί ι οφ ή ς ιο ίς έ ο ισ ό σ σ ο ό θ έ ι φ ο ί ι ι ο ή ι ο οι ι ής οσό ς έ ι οή, ί ι ο ώ ο ο ό ύ ι ι έ ι ιο ί ισ ώ ι ό ι έ 12

13 ο σ ο ό ο ό ί ι ί ι ό ο ι ο ο οφο οσίς ι ο ος ό ο β ίσ ο ι οι ΐσ ς ι ό ό ο οφο ο ού ι ώ οφή ι ό ο ς ι ι ής ό σ ι ό ι έ ι ισ σ σ οιος ι ο ος βο θ ι ός ός ί ι ο ι ο ος οφο ίς ο σ ό ο ώ ό ί ι β ίσ ο ι σ ο ώ ο ο θ ί ι έ ος σ σ θ έ ι οβ έ ι ο ώ ο ό ο θ ί ι σ έ σ ι σί οβ ή ι ι ή ο ώ ο ιβί σ ς οϋ οθέ ι ό ι οι ΐσ ς ι οι ο ίσ ς θ ί ι έ σι ο οθ έ ς ώσ ώ ο ι οι οφές ι ο ό ύ ο ώσ ο έσο σ ί ς ό σ ς Έ σι οι ο ίσ ς ο οθ ού ι cm ό ο έ φος ύ ος ο ί ος ο ς, ώ οι ΐσ ς ί ί ι οσβσι ς ό ο φ ι ώ ί ί ι σ ι ο ώ ο ιβί σ ς, ί ι έ ς -50cm ό ο έ φος 13

14 ις σ θή ς ι οφής ι ί ο ι οι ς οβ ο ής σ ό ι οφές ι οβ ί σ ίο ο ο ής, ώ ι έ ι ι ί όσι ο ού έ Ά θ έ ι ι σ ώς φθο ο όσι ο ό οσο ή θ έ ι οθ ί σ ις ο ίσ ς ο ίο φ ο έ, ιό ι ό ο ι ι ί ο ί ί ισ ί έ ι ού όβ ί ι σ ι, ό σ ί ι ό ι σ σι έσι ο ς ί ι ί ς οι ο ο ι ίς ο οφές Ό ς ώ ώ ο όσ ι ού ι οσό ό σ έ ς ο οφές Οι ΐσ ς θ έ ι ί ι σ ισ έ ς ώσ έ ο ι ι ο ο ι ίς ι σ έ ς ο οφές ίς ις ι ύο 14

15 Πέθεμ 2: KΪγ ε βΰολέ υου που ε ζηίϊθ δ ο ηϋΰδ ηεομ λμ θϊ ε φζ ηϋ λ ο ΣΤΠΟ Κ Σ ΓΟΡΙ Ν ΩΩΝ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,30 0,35 0,45 λθέ 0,15 0,20 0,25 υΰοτλδ 0,20 0,30 0,35 0,30 0,45 0,50 Πλοί έθ ΚλδΪλδ 15

16 ι σ σ σ ς οβ ο ής ός ό ο έ ι ές σ θή ς ιβί σ ς σ ώ, θ έ ι ι ί ι ι ο ι ή ς ος ήσ ς ι ι ό ο ς ό ο ς σ ή ι ι ό σ σ ή ς ο ό θ έ ι οβ ο ό ος ΐσ ος, ο θ ισ ώ, ί σ οι ώ οι ι ο ς ό ο ς, ό έ σ ς, θέσ ο οσ ο ισ ός ς ι έ ος σ ο ο ισ ί ι ο ι ο ς ιο ής ς ού ις οϋ οθέσ ις ι ο ίς: ς φθ ί ώ, ς, ί 16

17 - - 17

18 ι έ οβ οσ σιο ο ί ι ό ο ύ ιο ώ ο ς οφής ι ο ς βο θ ι ούς ώ ο ς Ο ί ς ώ ος ί ι οι ι ι ές σ σ ις ό ο σ ο ι ι ι έ ο ώ ς οφή, σ όσο ί ι ι ού οι ι σ σ ή ι ο ί ς σ ι ί σ ς ού ό ς ο ς ύο ώ ο ς ούς ι ό ο ι ς σ ήθ ές ί Ο ύ ιος ώ ος σ ι έ σι ώσ ι ο οι ί ις ς ι φ σ ο φ ιο σι β ο ς ό ο ύ ο ι ύθ σ ς οφής, φ ή ώ ι ο ύ ος ς έ σ ς ήσις σ ή σ ς ι σ σ Ο ώ ος ός φ ι ι ς ο ι ο σ β ι ό οσ ο ισ ό φθ ι ι σ σ ις ι ού ι ού ήθ ς σι ο οιού ι ς ι ο οφή ι σι ό ιθο ι ι οι ώ 18

19 σ ι ίσ ί ι ι ι ό έ ο ή ι σ ι ό ό ούβ ο ί ό όσβσ ι ιό θ σ έ οι οβ έ ι ί ι ό ο ώσ ο ού ι ώ ο ύ ιο ώ ο οβ έ ι έ ς ι ο ος οφο οσίς ι έ ς οφο ίς Οι ο ίσ ς ί ι ό ο ί ί ό ο σύσ οφο οσίς φ ο έ ώ οσέ ο σ ή σ ο φ ο έ ιό ι ο ές φο ές «ο ι» οι ό ι ο ί ί ισ, ι ο β έ ι σ ή ι ι σ ι ή σί ο ύ ο ο ο ί ί ι ί σ ό ί σ ή ο σ ό ο ί ι έ ύ ο ςσ ής ιό ι ώ έ ο θ, ι ο όβ ς ύ σ ς ό θ ι ή οσθή σ ής ι ι ί ο φ ιο ι σ θ ί ό ο ο σ ή ί ι οι ο ο ι ό ο σ σ σ ό ι όσο θ ό ι οφή ι ισσό έ ο ι σ ή σ έ σ ςσ ής 19

20 Έ σ ό ο ο ί ί ι φ ι έ ο ί ό ο ί σύ, ί ό ύ ο ή ό ο ι ι ο σ ό ο σι έ ο ί ς βέ ς ι ισ ι ι ής ι ο ής ι ό ς ι ο ο ι ι ό σ ή ό ο Ίσ ς ι ή οσ ί ι όσο ι ο έ ο ι φ ό όσο ς σ ής σ ή ο ί ι ό ο ιο ί ι Οι βο θ ι οί ώ οι ί ι οι ής: ο ι ς ό ί

21 21

22 - οφή β ίσ ι σ ί σού ι ι ό έ ι έ ο ιό σ ιό ο β ίσ ι ι ς ό ς ς σού ος ό ς φο ι ί ι ιο ι ό ιό έ ι km ό ο ιό ι β ίσ ι σ ί ο φή ός βο ού ι km ό ό όσβσ σ ις σ σ ις ς οφής ί ι ό ο ι ό ό ο ιο ή ς ς οφής ί ι ο ί ος οϊ ς, ι οι ο ιές ο φο ού οφή ί ο ι βοήθ ι ς οι ο έ ις ι ο ώ ή ο έ ι οφή Οι σ σ ις ς οφής ί ι σύ ο ς ι σ ισ ό ι έ ο ο ο οίος ί σ ό ο σ ίσ ς φ ο φί ς οφώ ό ο ι ό ις ο οί ς ο ί ο ί ι ίς ο ύ ος έ σ ς έφ σ ώ ι ι ό ςέ ι φ σ ι σ ώ ο ο ο οίο ι ο φέ β ιοφό ο ο ο οίο έ ι ι ο β ι ό φ ι ο φέ ι σ οβιο ί ο οί έ ι ό φ km 22

23 2 ί ι ύ ο φο ς ί ι ό σ έ ι ό ο ς ι έ ι σ ή ώ ο ισ σ ις m Ο οσ ο ισ ός ι ί ί ι έ οιος ώσ οφ ύ ο ι οι οι ι φ ί ι σ ο έ ισ ο οφή ό ις ι ές ί ς ι ι σ ύ ο ο ισσό ο ο ι ό ισ ο ό ο έ ο ιοφ ι ς ι έ σι φ ί ι οφή ό ο ς φ ισ ού ι θ ό ς ο ι ώ βό ι σ σ ί ι ισ ί ό σι ό ιθο ς ύ ο ς, m ο θ σ ο οί ο ό ισ σ m x1m ο οι ο ί ο ι ο ί ο ις ι ι ές σ θή ς ίσ ς ο σ ό ς ό ς ι ού σ ή ος m m ο β ίσ ι θ ί έ ι ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι ό ί ί ι όσβσ σ ο σ β ο ο ι ή ι ι ή έ ο οί ο, m ύ ος ι cm ος ι ο ό οι ο ος ί ι ί ς οι ό 23

24 ό ι ί ι ι ή ί ς οι ή ι ο σ ό ς ό ς έ οσ ο έ σ ο φοσ ή ς σ ό ο ο ή ος ς ύ ο ς, m ι οί ο ι β ί ο ώ έ σ φι ι ί ι ο σ ς ό ο οφή ί ι οβ ο ι ής ύθ σ ς ι ύο ι ώ ό ο ς β ι έ ς φ ής ίο ή σ ι ή σ ο οβ οσ σιο σ ο ι ώ ο οί σ ι, ό, σ οφο ί ι σσό ο οί οο ί ο ι ι έ σ ο ο ιού ι ος ώ σ όβ ς φ ής ής ί ι όσ ι ι ού ι ι ές σ θή ς οφής ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς φ ής ο ύ ιο έ ο ού ί ι ό ο ό ή ος ι ώ ές ο ώσ ις σ οιο ι οϊό ό έ ςο ός ο έ ι ι ύ ι ι ί έ ι σ ι ο ύ ο Ο ς φ ής σ ό οσ ος ο ο οίο ί ι ι ισ ς οιό ς 24

25 1μ φυ Χ ου ο ο ί ι ό ι θ ό ο ο ι ιο ή ς ο οι ιοσ σίο ι θισ ο - % ο ιθ ό οβ Οι ό οι ο ιβ ο ι σ σ οι ώ ο ο ιού ί ι ί ς ι φ σιο ο ι ή έ σ ο ο ιού ό ί ι σ ι ή ι σ σ οβ ό ή ό ςύ οις σθέ ις σ ί ι ι ι ι ό σ ώ ό ύ ι ισ ι ι ό ο ώσ ις 25

26 σ σ ή ό ς θ ύσο ι ο έ ο ο ί ι έ σ ό ο ι έ ι ό ο ο ί ο ο ισ ό ο ι ι ι σ σ ο ο ισ ός ης η ο ιθέ ι ό ο θ: > ΐσ ς ι ές ι θ ο ι > ο ίσ ς ύ ο ιέ ς > ή ιο ύ ο casse 2x ι ές ο ς > ο ς > ές ο έ ος > σ ή ο ής ο ς ι ι > ι ι ί ο οί β ίσ ο ι σ ι ό ιο σ β ο > έ > ό ι ο θο ισ ό σ β >Ό ό ο ι ο ι ι σ ο έ ι ο σ ώ ό ι ι ι ς ο ς ο ίς ιο ί έσ σ ο ο β 26

27 Οι ώ οι ιβί σ ς ώ έ ο ισ σ ις m x 12m ι ίσ ι ο β ίσ ο ι σ ύο ς ο ς, ι ι ο ι έ ο m ή ος ι, m ος ι ίσ β ίσ ο ι ώ ο οί ί ι ι ο ή ι οι οβ ί ς ι ο ς ι ό έ ς σ β ος ο έ ι έ ό ο ο σ β ο ι βοσ ή ή β ί ο ό ο σ β ο Ο σ β ος ός έ ι ις ί ι ς ισ σ ις ο ο σ β ο m x12m ι έ ι ι ίσ ο οί σι ο οιού ι ι ώ ς ιό ο ι έ ς σ β ος ο ο οίος ί ι ι ο φ έ ος ι σ ώ ο ο ισ ό ο ή ιο έ ι ι ισ ό σ ι ίσ ι ιφο ι ώ ι ιώ Έ ο ό ι ίσ οι ό ι ο ο ο ο οίος έ ι m ος ι σι ο οι ί ι ι οφο ί ι οφο οσί ώ ς σ έ ς ι ο ο ι ής οφής ι σ βό ι ο ίο ι ι ι ι ό ς ιώ ό ο ί ο ι ί ι ο ισ ός ι σ σ έ ι ι ι ό ο οί ισέ ο ι σ ο φο ό ι φο ο ς σ ο σφ ίο 27

28 ο ή ιο έ ι ι ό ιώ Ο θ ώ ος ί ι οο ισ έ ος ι ώ ό ο έ ι ς ώ ο ί ι έ ς ώ, ο οί ο ς ι έ ι όσβσ σ ις ΐσ ς, ή ο ς m ό ι ι m ό Ο ι ο ος οφο ίς ι όσβσ ώ σ ο ή ιο β ίσ ι σ βό ι ώ ιβί σ ς ώ ί ι οί ος ύ ο ς, m ι φ ο ς cm ο ί ι ο ι ο ο οφο ίς ο ς ώ ο ς ιβί σ ς ι ίσο ος 2m ο οί ι ι ό ις ές ς σ ήθ ς ος έ ι ί ι ο ι ο ο οφο ίς ό ι ι φέ ο ι ώ σ ο ή ιο Ο ισ ός οσ ι ώ ί ι ό ο φ σι ό ις ι ς ές ο ή ι ύσ ι ό ό ι ο σ ι ό ς ο ς ί ι ι ό σ ο έ ι ο φ ς 28

29 σ ή έ σ ο έ ο ύ ι σί ο ιο ί ι έσ σ οσ ι ήθ ο σί ο ι ο ς ο ι ι ούς ή ς ι σοσ ί έ ι ο ιο ού ι οσύ θ σ ο ώ ι ο ώ Ωσ όσο ο οί ος ς βό ις ς ς οφής οσ ύ ι ώ ό ύ Ο οί ος ός ί ι m ι φ ος m θ ο οί οι ο ί ο ο ο ι ό ό ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι σ θ ό οι σ ο οφή ο οι έ ι ύ ος cm σ ο ή ι 20cm σ ι ή ό ό οι ο οφή ο ο ο ί ι ό ώ ο ο ό ο οφ σί ό ού ι θ ί σ ι σ ο έ φος ό ι ίσ ώ ό ο ι ο ύ ι ο ο έ ι ίσ ί ο % ος ο οι ό έ ος ο όσ ο ι ές ι ώσ ις σι ο οι ί ι ι ο ώσ ι θ ί σί ο ο θ ί ι ι - β ο ς ι ί σ ι ύ ό ι όσ σθ ιώ ο ί ι ο έσ ο σ σ ισ ού ι ς έ βσ ς ς ι ό ς ο ώ ο ό ς ί ι σ ι ι ι σι 29

30 Ο ι ο ος ί σ ς έ ι ος m ι ί ι σ βό ι ς οφής σ ό ο ς ο ή ος ο ι οί ι ο οι οφο οσίς ι οι ι ο οι οφο οσίς Οι ι οί ι ο οι οφο οσίς έ ο ος, m ι σι ο οιού ι ι σ ίο ο ο ώ ι ί σ έ ώ έ ό ο ώ ο ιβί σ ς ι ο θού σ ι ο ού Οι οι ι ο οι έ ο φ ος m ι ι ο ή ς οφής σ ούς ί ι ο έ ι ο σι ι ο έ οθή ο οφώ β ίσ ι σ βο ιο ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ι ί ι ύ ο φο ο οφώ ό σι σ ο ς ι ό ο ς οφο οσίς οθή έ ι ισ σ ις m x 10m 254 2:Βο ο ο Τ οφο ο 30

31 γμμ ο ο ο υ οφο οφο ο Ϊ Οι ΐσ ς β ίσ ο ι σ ις ύο ές ο ι ό ο οφο οσίς, ί ι ί ς ι ισό ι ς Έ ο φ ος cm ι βθος 20cm ί ι σ φ ές σ ο έ φος σ ί ο ς ί ο όσβσ ώ σ ις ΐσ ς ί ι ύ ο ι οί ος ύ ο ς cm ι φ ο ς 10cm ι ό ο οί ο ς σ ή ς οι ο οί ς ο ίο ώ ισέ θο σ ο ς ι ό ο ς 31

32 ύ ο οί ο ι ς ώ ς σ ή ς ι ι ο cm ι ού φ ι ο ς ώ ι έφο ι Οι ς σ ή ς έ ο ι ό cm Οι σ ή ς ές έ ο οι inch, ί ι ο ί ς ι σ θ ές ο ίσο ό ι οι ί ι ς ΐσ ς σι ο οιού ι ι ο ή σ ο ο ι ώ ι σ έ ο οφώ ο ο ι ό σι έσιο ο ο ί ι σ ή ο ο ί ι ό ιθ ι, ό ι, σό ι ι ι οσ οι ί σ ο φή έ ς ό ς ι ο ιφύ ι ι ι θό ι οι ό ό ς ο ι ι οι ιώ ο ι σ θ ο ή ο ις ι ι ές σ θή ς ο ή σ ί ι σ ιφο ι ο ι ισ ή ο σ β ο ο ίο ο οι ό ς ΐσ ς ς σ έ ς οφής ι σ ιώ ΐσ ή έ ι σ έ οφή σ έ ι σ ώ ι έ ι σύ ο ο ι ό ς σ ήθ ς ι βού σ ι οφή ιώ ι ι ή οβ έ σι ο θ ώ όσο θέ ο ι ί ο ο ού σφ ού 32

33 ήσ ς ΐσ ς ής ο ο ού ι ι οφή έ ι θ ή ι σ ιέ ι ίσ ς ι ύ ή σ οφής ό ό ώ ο έ ι ς ο έ σ ςβ ί σ ς ο θ ού ς ι ο σ σή ι ό ς ς οφής σ ές ο ι ΐσ ς ο ο ι ούς οφής ο σι ο οιού ι σ ώ σ ς ο ι έφο ι βού σ οσ έ ο ί ι ο ς έ ι ίσ ς βού σ σ ός ής οιό ς ί ι ό οις σ ής ς ΐσ σ έ ς οφής, ιφο ές ό ς σ ο ό ι έ ι ύ ο οι ι βθος σ ο έ ος ι θ ώ ι ιο ύ ο ο σ ός ή ο 33

34 ι ό : ό ΐσ σ έ ς οφής Οι ο ίσ ς ί ι ι έ ς ώσ ο ί ι ι ίσ ί ι ιέ ς ις ο οί ς β ο σ σ ί ι ι ο ιο ή ί ι ο ίσ ς β ισ έ ς ι ί ο ι ι ο β ίσ ο ι ις οβ ί ς Έ ο ό οφο οσί ού φ ο έ ι ιέσ ς Έ ι ο ι σ ί ι ο σύσ ό ο ο ίσ ος ι ί ς ώ έ ι ο ι ού ισσό ο ο ό ό ις ιέ ς ι έ σι οσύ θ ο σύσ ό 34

35 ο ό ο σι ο οι ί σ οφή έ ι ό ώ σ ι έ σι ι ι σ ώς ό ίς ο ύ ι ώ σ ι σ θ ι έ ισ ή ι ό ς ί ού φ ο έ ι ί ο ό ι ή ι ό ς ό ο οί ό ι σ ή σ θ ο ού ς σ ο / ι ι ό ώ σ ι ο ί ι ι ι οι ι ή ί ι σ ί ι ο ό σ ις ο ίσ ς ι ί β ίσ ο ι σ ύ ος m οι ές ι οι ιέ ς β ίσ ο ι ό ι έ σι ο ό έ ι ό φ σι ή οή ίς ήσ ο ι σ ι ού σ σ ή ος ήσ ο ι σ ι ού έσ σ φ ι ι σ ο ί ι ή ο σι ο οι ί ι σ ο ώ ο ο ίο ι ο σ ί ι ο ο όφο ι ι ή ο β ίσ ι σ ο ώ ο ο βιώ ο ο οθ ού ι οι οβ ί ς ο έ ο ς 35

36 η:γ πο φ ο - ο ή ιο ί ι ο ιο σ ι ός ώ ος σ ο σ β ο ι ί ί ι σ ο ή ο ος ο ο οίο ί ι οϊό ώ ς ς ο ο οίο σι ο οι ί ι ι ή ο ο ι ώ οϊό ο ή ιο β ίσ ι ός ο ί ς ίο ι ί ι σ βο ιο ο ι ή ί ι ύ ο CASSE ής ής, σ θ ό ό ο σύσ ι οφής ο ή ιο ί ι φ ι έ ο σ ι ές ί θέσ ις 36

37 ο ι ές ο θέ ς ι ό ι έ ι ι ί σ ο ί ι ο ιο έ σ βοήθ ι ό ο έ ο ό ώ ό θ ώο έ ι ιφο ι ό ό 6: ς ο ό ς θή σ ή ι ώ ό ώ ς ο ί ι ώ ς ο ό ο ι ί οι ο οί ο ο σύσ ή ι ο ό ι ή ο ο ί ι σ σ ός ο ς ι ι θ σ έ ο ο ο ο ο ο ό έ ο ι ό ος ι ί σ 37

38 Έ σι ίς έσ σ φ ο ι ιο ή ο σι ο οιού ο ι ο ί ο σύσ ι ί ί ι ιο ή ο ο ο σύσ ς ώ οβ ί ί -2,5min ώ σ ο σύσ ι ο ί ς ς ι ι -1,2min ο ί ι ιο ί οto ή ιο ο ύ ι ο ο σέ ί σ ς ι ο έ ο οι ι ές ο ς ο σέ ο έ ι ο έ ο οι ο ι ές θέσ ις ι ο ο ή ιο σι ο οι ί ι ίσ ς ι ι ο βο ισ ό ώ ο ή ιο ιέ ι ι ύ ς οι ο οίοι ί ι σ ιο ί ό ο ί ι ο θ ί ο Έ ο ι ό ο έ ς ό, ό ι ο ος, ό Ο ο οσ ός ς φ ς ί ι έ ό ύ οβ ή ο έ ι ή σ σ ι ί έ ι έ ι ί ό o ι ι ί ώ έ ι ι ο ο όσ ος ι ί ο ι o ι ς ς ύ σ ο οό ο ί ύ σ ώς οιο ό ό θ ό ο ο β ο σ φι ο ί ι ι βόσ σ οβ 38

39 ό οι ο ι έ ι ί σ ι ο έ ό ο ς ς ό σ ς ο ιβ ο ος ο ο ί βσ ι ό σ ς ο ο ί ϊ ή Έ σ θ ίσ ι σ σ ο βιο ίο ι ι ο ι ι ι ι ο ι ό ύ ο ο οίο οιο θ σι ο οι ί ι ι φ ι ο ό οι ο θ ο ο ι ή ισ ού ύ ο 8μΚοπ ο ω 39

40 ι ι σ ο ι σ ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ς οφής σ έ ώ ο ισ σ ις m x10m ί ι ιφ έ ύ - ύ σ ή ς ο ής ι ο ής ύ ος m ι ό ι ή έ ι σ θ ή ΐσ ό ό ι ι ι β ο φ ι ο ς έ ι φ ΐσ ή ο ς ο ί ι ο ο ι ής ι σ έ οφή ο ό ο ς ο ί ι έσ σ ο ίσ ο οί ί ι φ οέ ι ός φ ισ ός ό ς ι σ ό ο ο ό οι ο ι ι ό σ ό ο ί ιο ο ό σ ς έ έ ι ισ σ ις m x 5m βό ι ές έ ο οί ο, m ι οι ι φ σι ό φ ισ ό ι ο ίσ ο οί ί ι ό ι ό ο ύ ιο ί ιο ί ο m ι ί ι ί ς ισ ή ι οι ς ος cm ό έσ ι ί ι ισ ό ι ι ΐσ ι ή ι ι ι ο ί 40

41 Ο ώ ος σ ς ο οσ ι ού ί ι ίος σ θ ο ι ί ι ο έ ος, ό ο ύο ι ις ύθ ς ώ ς ο ς ο ού θ ισ ού ι ίσο ο ι ιο ή ς ι οι ς οφής ο ή ο ώ οι σ ς ο έ ς έ ι ό σ ί ι ο έ ι m ό ο ύ ιο ί ιο ι ί ι ι ο ι ιο ή ί σ ο ι ι φ ί ς οφής ι ο οσ ιέ ισ ό ιο ο ο οίο ο ί έ ος ο ι ι ού σ ο ή ος ο ίο ο ο ι ι οι ί ι ι ό ί ι ί ι ο ο ώ ο ι ώ έσ ς ο ό ο ς ί ι ύ ι οί σ ί ι ο ς ο ό ο έ ι ι ό ί ι ο ύ φή ο ι έσ σ ο ο βί - έ ς έ ο ς ι θ ί ο ίσθ ς ι ο ς έ ι ύ φ ο ί 41

42 ο βι θ σ ού ί ι ι σ έ έ σ ύ ο ς ισ σ ις m x5m x 5m ι ό σ ο βι θ σ ού ί ι οβ ί ς ο ο όσ ώ θ ήσο έ σι ο οι ί ι ή έθο ος σ φ ι ό ι ο ο ι ό ο βί ι ή ι έ ι ι ού ο οθ ού έ σι ι ό ο ό ο οι ς οβ ί ς ι φ ο ί ο ο έ οβ ί ί ι σ σ έ σ ή β ισ έ οι cm ι ο ού ι σ ο ι έ ισ βού θ σ ού ο βι θ σ ού β ίσ ο ι ό ι ίσ ό ο ί ι ώ ο οί ί ο ί έ ς ι ό ο ο ό 42

43 ή ού θ σ ού ο οί ι σ φ ί ι έο ός ι ο ίς ι ο ό ο ό ι ήθ οι οβ ή ό ο ι ι ισ ή ο οί ο έ σ ήσ ι σι ο οί σ ς θέσ ς ής ού θ σ ού φ οσ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς ώ ο σ ο ο οίο ι ο οθ έ οφή, ό, ι σ ό ής οιό ς ο ώ ο ό ισέ ο ι ι έ ο ι ο έ έ ι ο ισ ού ό θ ί ς ύ ο ς cm ι ο ς cm 8:Χ ο πο ο υ πυ ω οφ 43

44 λμ Θυ ο ου πο ο Ο φ ισ ός ί ι φ σι ός έ ι ι ός ι όσ ς ώ ς ι ι ύ ο σ ο ι ς οι ο οί ς ς ί ι φ ός έ ς ι ί ι ι ι ής σ ής ι σι ο οι ί ι ι ι έσ ώ Οι ς β ίσ ο ι σ ύ ος m ό ο έ φος ι ό ι ίσ θ ή ό ς σ ι ίσ β ι ι ο ί ό ισ ούς ι ό ς έσ σ φ θ β ί ι ς οι ς ές ώ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς 44

45 ί ι ς ι ο ις έ ς ο ύ ος σι ο οί ό ο σι ο οί ι ό ο ίο φώς ί ι ι ο οι ι σι ο οιού ι σ όσβσ φ ός σ σ ί ο ι ι θ ο ι ς ο ι σφ ισ ι ού σ ή ι έ ιο ώ ώ έ ι έ ύ ό ή ς ι ής ο οί έ ι ι ι ς έ ς ι ούς ή ς ο ό ι ί ο οί σ ο οφή ο ισ ή ς ι ό ίέ ο > ι ο σ ού ς σ σ ς ί ι ή ς, ο φοσ ή ς ι ί ς ι ο οφή ι ές > Οι ι ές σ ή ς σι ο οιήθ ι σ ί ς ο οφής έσ σ ο έ φος Έ ο οι inch, ος mm ι ί ι θ β ισ έ ς έσ σ ο έ φος ού ι ό 45

46 > Οι ο φοσ οι cm x4cm ή ς ίσ ς ί ι θ ο οφή ί ι φ ι έ x1m ι ο ς 3inch > β ισ έ ς ι έ ο ό ί ς ές ισ σ > Ό οι οι οί οι ς οφής ί ι φ ι έ οι ό σι ο οίοι έ ο ισ σ ις cm x15cm ι > ισ m ό ιθο ς οι έ ο ί ι οσ ο έ σ ις ό ς οφής ί ι ι β ισ έ > σ σ ού ι ο οφής ί ι βι ς ι θ ίό ιό ι ο σ ού ς σ σ ς ύ ο ς οσ ό σ ι οι ί ς ς έ ς σ ις ο φοσ ή ς Ό ςβ έ ο ό ι ί ι ς ι ίς ι ι ο ι σ ή σ ό ό ι σι ό ς σ σ ς ί ι ο έ, ό ο ο ώ ο ο β ίσ ι σ ό ι ι ό ο ς ής σ ο ό σ ς ώ ς 46

47 ο σ ή - ιο ή Ο ο όφος σ ο έ ι ώ ο σ ο ς ι θ ισ ή έ ι ο ό ός ό ο ού ιο ι έ ι ί σ ς ο ής ό έ ι έ ι ι ι ι σ σ ώς ι ίο σ ο ο ο οίο ι σ οι ί ο θ ώο ι οφ ή ι ο ι ίς ι ο σ ώ ής ο ής ι ι ό ο ισ φ ι φ ύ σ ο ο ι ίο ώ ο ής ι ο σ ς ώσ ις maedi visna ο ί ο οί ι έο σ ο όέ ί ο σ ή ς ι ώ ί ι έ ς βο ισ ός σ ο έ ύ έ ο ο ό ι έσιο ο ο οίο ο ί ι σ ώ θ ο ή ο ό ο ο ις ι ι ές σ θή ς ι έ ος έ ι ος ς ιο ο ι ή ο σ ύ ο 47

48 ιο ή ι ι σι ι ός ο ή ς ο σί σ ί ι ο ή σ φ ο ι ός Ωσ όσο ό ι ο ι σι ι ός ο ή ς ί ι ο ύ ο ι ο σί σ, ι οιο έ ο ο ι σ ό ο όβ σ οφή ώσ ί ι ί ι έ οι έ σ ισ ίσο ο ς ο ς ο ο ο ή ς ι ο ί ο ι οι ό ς ο ι ή ο ισέ ο ι σ οφή ι φο ι οβί ό ή οιο όβ σ έ σ ώ ισσό ό ι ί ι σ ισ έ ι ό ς οφής σ ώ ο όβ ό ί ι ό ς ι όσο φ ή ι ί έ ο σ ί οι ο όσ ις ώ 48

49 ι ι ή ιο ό ηση ο ή έ ι ο ι θ ί ό ι ί ι ύ σ ύ ο ι ιο ι ή ή σ ο ο φ θώ σ ο οι ή ο ο ι ιο ή σ ο ί ι ό ι έ οιο φού ό ο έσ ί ο όσο ι έ ι σ σή οφή ί ι σ ο σύ ο ο ς Ο ι ιο ή ς οσ θ σ ίσ ι βσ ι ή ι ό ό ς ο έ ι σ ι έ φ ή οβ ίο, ο οί ο ί έ ι ές ο όσ ις ι ο σι ι ι ι ή θ ι ό σ ις ι ο ο ι ές σ θή ς ς ύ ο ι σ ι έ ς ιο ής ό ο β ίσ ι οφή ό ο ό ι ς οσ θ ι ς ο ι ιο ή ς φ β ιώσ ι σ ο ό φο ο ι ό ι ό ι ό ς οφής ο ι ι ό ί ι ιος σ ί 49

50 Ω Ο Ο Ο 50

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΟΠΑΔΥΟΜΑ ΧΟΛΗΧΝΟΛΟΩΝΦΑΜΟΩΝ ΜΗΜΑ: ΠΟΛΩΝΟΜΗ ΠΥΧΑΗΑΑ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗ ΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΑΠΟ ΩΗΗΝΑΑΟΔΟΥ ΠΒΛΠΩΝΑΘΗΗΗ: ΠΑΠΑΛΑΑΘΟΔΟΟ ΦΟΗ: ΔΗΜΗΑΔΟΥΗΛΑΝΑ- ΩΑΜΧΑΗΛ ΘΑΛΟΝΗ ΜΑΪΟ29 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα