Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω"

Transcript

1 1

2 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο ι ο όβ ι ι ή σχό ηση σ ς 6000 ο, ο έχο ύ ω σ ις ι ο όβ 2

3 1) 3) -> ο οθ σί -> -> ό ό ος ύ -> Ύ η ίο 4) 2) σ σ ις 5) ο οθέ ηση φ ίο οβ ω σ σ ω 3

4 σ ή ι ιο ί ο ω οφής οβ ω ο ι ή οβ ο οφί, ί ι ί ο ο ί ος ς σ ς ο οβ ο ο σ ύ ιο οϊό έ ι ο ώ ο ί ι ο ές ί ι ύο ι σ ις ό οι ς ϊ ές ώ ς οβ ο οφί ί ι έ ι ι ι ο σ θέσ σ ο οφί ο ς, ού οις σ έ ι ι ό ις σ ι ό ς, ι ιί ο ο ές ς ο ι ής ο οφίς Ωσ όσο σ σ ι ο οι έ οι ί ι ώ ο ι ύο, σ ί ο ι ό οσ ο όσ ο ς Έ σι ο ος ς ο οφίς ή ό ο ς ώ ο ς ο ισ ι ο οι ί ι ύ ο ί 50 ό ι οι θ οί ς ι ο οί σ ς ύσ ό ι ό οή οί ι ό σ ιώ ο ύ σ Οι ύσ ις ς ο ι ής οβ ο οφίς ί ο ι ο οέ ι ι ό ς, ο ισ ό ο οέ ι ιο σύ ο ο ι ι ήσ ις σ ι ι έ ο οσ ι ό 4

5 έ σ οσ ι έ ο ίο ής σ ώς έο ς ό ο ς ι ύ σ ς ό οσ ς ο όσ ο ς, ιο ώ ς έ σι έ ς φ ές ώ, ο ο ί ς ι ό ο ς σ σ ι ό ς ι ο ίς ι ις ύσ ις σ β ισ έ σ ο ο θ ί ι, ς ος β ί σ σ θ ώ ο οσφέ ι ι έ ισ σ ο φι ο ύ ο ώ έ ο ό ι ώ ι ι ό ι ί ι ι ο ή ος ις βιο ο ι ές ύσ ις ο ο οι ο ι ι ές ή ισ β ισ έ ς ύσ ις ι ού ύ ο ι ι ο οφι ή σ σ ι ί οιο ι ό φ ιο ι σ θ ί σ σ, σ όσο όσβ σ ού ο φ ίο ί ι ο ύ ή ο ι ο θή ι ί ισ ί ό ι, οι ο οφι ές σ σ ις ί ι έ ύ ιο σ σι ό ς ι ο οι έ ς ο οφίς, ο ί ι ή β ί σ ι ο θή ι ί ισ ι ο σ ς σ σ ι ής σ ς σ θέ ο έ ι ό ο ς ο ούς ής 5

6 ί ι ο ο ή σ σ ι σ σ ις σ ο ι ή οβ ο οφί ί ι σ ι ές ές 1)ύ σ ώ σ θ σ ώ ι σ οϊό οσο ι ό οφ ί ι σ ο ί οι έ οϊό 2) ύ σ ς ς ι ισ ού σ ο, ί ό οιό οϊό ό ο ο οθ σίς, ί : σ ι ο οί σ ο ο ό ο 3) ύ σ ο όσ ώ έσ ς ι ής β ί σ ς ι ς ι ής ισ ή ς, ιο ήθ έ ς φ ές ώ ο όσ, β ιώθ οι ο σ ς φ ές ι ι ό ώ ο ύ ι ο σύ ο ος ι ι ίς ο όφος ί ι ώ ο όσ Ά σ ό ο ο ισ ού ι ώ ο ι ώ ι ώ ώ ώ ο όσ ό ς ι ού ι οϊ ό ς σ θή ς οφής ς ος ις ι ήσ ις ο ς ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς ής ο ς σύ φ ο ο ό ό ο ς 6

7 Ο βσι ό ος ό ος ύ ς ις σ σ ς σ ο οί σ ώ ό ο ιβ ο ς ιο έ ι οσ ύο ι ό ές ι ι ές σ θή ς ο ι όσο ί ο ώο ι έ σ ις ο ι ί ι ο ιβί σ ό σ ι ό ι ώ έφο ι ί ς οφές ς ιο ής ι ς ο ής, ό σι έσι Οι ς ο ί ι ύ ι σ ς οβ ο ής ί ι: > οι ς ω οβ ω, > οι ς ι ο ι ό η ς ι > οι ς οι ο ο ίς φέ ο ι ι οι ς οβ οφή, ί ι ής ώ ο όσ ις ο, όσο θ ι σ σ 7

8 οσ ίο ό ύο ι οι ς οβ έφο ι σ ύ ο ι ί έ ο ές ο όσ ις Οι ς ές ί ο ι σ ις ο ί ς : > ις σ θή ς ιβίωσης, > ις σ θή ς > ις σ θή ς ι οφής, ο ι ι ής, ι ις σ θή ς ιβί σ ς ι ίο ι οι ς οβ ο ής σ θ ο σί, σί ώ ο, ο ισ ός ο ώ ο, ο φ ισ ός ι ο ώ ος σ β ισ ού 8

9 ι ό ς ις ώ ς β ι ού θ ο σί ς 240C έ ς 270C θ ο σί σ ο ς 130C οσ οσ ι ό ς ο ς ί ι ύ ο ς ς ι Οι ιοί έ ο ί ο ι 5 0C έ ίς ο ς ι οί ό ι ς 210C ι σ ι ή σί ο οβ οσ σίο ιθ ί ί ι ι ό ο 70% ό ς ί ι ύ σ ο 60% ι ο όβ ο οσ ό ι ύ ο σ ύ ος 50% - 70% 9

10 Ο φ ισ ός έ έ ι ί ι φ σι ός ι ύ ί ι ί ο ο / ο φ σι ού ήσιο ι ό ί ι ώ ί ι σ έ έ ο ι σ ώς ι σ ο φ σι ό φ ς Ο ισ ός ο ώ ο θ έ ι σφ ί ι -30 m3 έ ώ, ί ί ι ός ί φ σι ός Ο ώ ος ο ι ού όβ ι ι ο ή σ ο ώ ο ς οφής, ο σι ι σ ο ί, σ έ ι ού ς ιφ ις έ ο όβ ο 10

11 ΠέθεμΝ1: πδ οτη θβν πδφϊθ δν πϋ ουνθϊνπλσί ον Κ Σ ΓΟΡΙ Ν λένηϋ λέ ΣΤΠΟ ΩΩΝ Πλοί έθ λθέ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,60 0,80 1,00 0,30 0,40 0,55 1,00 1,20 1,40 0,45 0,55 0,65 Πλοί έθ & λθέ υΰοτλδ 11

12 ις σ θή ς ι ι ής οβ σσο ι : >η ο ση ης ό ο > θ ό ιβ ο ιβίωσης σ χ ή έωση ης σ ω ής > η σ χ ίς έωση ο έ Οι ού ς ώσ ις ο ιέ ο ι σ ού ώ βοήθ ι ς σίς ο έ ή ι ς σ ής έ ο ι σ ί ί ί ι ύ ο ο έ σ ο ώ ος ί ι θ ι ι ός Ο ισ ός ο ό θ έ ι ό ι ό ο σφ ί ι οή ώ -30m³ ι ο σ σ ό ισ ό ό σ ι θ ί ό ι ι οβ ί οβ ι ml ώ έ, ο β ι σ ι ή σί ο ώ ο ίσ ς ς ο ι ο οι ί ι οφ ή ς ιο ίς έ ο ισ ό σ σ ο ό θ έ ι φ ο ί ι ι ο ή ι ο οι ι ής οσό ς έ ι οή, ί ι ο ώ ο ο ό ύ ι ι έ ι ιο ί ισ ώ ι ό ι έ 12

13 ο σ ο ό ο ό ί ι ί ι ό ο ι ο ο οφο οσίς ι ο ος ό ο β ίσ ο ι οι ΐσ ς ι ό ό ο οφο ο ού ι ώ οφή ι ό ο ς ι ι ής ό σ ι ό ι έ ι ισ σ σ οιος ι ο ος βο θ ι ός ός ί ι ο ι ο ος οφο ίς ο σ ό ο ώ ό ί ι β ίσ ο ι σ ο ώ ο ο θ ί ι έ ος σ σ θ έ ι οβ έ ι ο ώ ο ό ο θ ί ι σ έ σ ι σί οβ ή ι ι ή ο ώ ο ιβί σ ς οϋ οθέ ι ό ι οι ΐσ ς ι οι ο ίσ ς θ ί ι έ σι ο οθ έ ς ώσ ώ ο ι οι οφές ι ο ό ύ ο ώσ ο έσο σ ί ς ό σ ς Έ σι οι ο ίσ ς ο οθ ού ι cm ό ο έ φος ύ ος ο ί ος ο ς, ώ οι ΐσ ς ί ί ι οσβσι ς ό ο φ ι ώ ί ί ι σ ι ο ώ ο ιβί σ ς, ί ι έ ς -50cm ό ο έ φος 13

14 ις σ θή ς ι οφής ι ί ο ι οι ς οβ ο ής σ ό ι οφές ι οβ ί σ ίο ο ο ής, ώ ι έ ι ι ί όσι ο ού έ Ά θ έ ι ι σ ώς φθο ο όσι ο ό οσο ή θ έ ι οθ ί σ ις ο ίσ ς ο ίο φ ο έ, ιό ι ό ο ι ι ί ο ί ί ισ ί έ ι ού όβ ί ι σ ι, ό σ ί ι ό ι σ σι έσι ο ς ί ι ί ς οι ο ο ι ίς ο οφές Ό ς ώ ώ ο όσ ι ού ι οσό ό σ έ ς ο οφές Οι ΐσ ς θ έ ι ί ι σ ισ έ ς ώσ έ ο ι ι ο ο ι ίς ι σ έ ς ο οφές ίς ις ι ύο 14

15 Πέθεμ 2: KΪγ ε βΰολέ υου που ε ζηίϊθ δ ο ηϋΰδ ηεομ λμ θϊ ε φζ ηϋ λ ο ΣΤΠΟ Κ Σ ΓΟΡΙ Ν ΩΩΝ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,30 0,35 0,45 λθέ 0,15 0,20 0,25 υΰοτλδ 0,20 0,30 0,35 0,30 0,45 0,50 Πλοί έθ ΚλδΪλδ 15

16 ι σ σ σ ς οβ ο ής ός ό ο έ ι ές σ θή ς ιβί σ ς σ ώ, θ έ ι ι ί ι ι ο ι ή ς ος ήσ ς ι ι ό ο ς ό ο ς σ ή ι ι ό σ σ ή ς ο ό θ έ ι οβ ο ό ος ΐσ ος, ο θ ισ ώ, ί σ οι ώ οι ι ο ς ό ο ς, ό έ σ ς, θέσ ο οσ ο ισ ός ς ι έ ος σ ο ο ισ ί ι ο ι ο ς ιο ής ς ού ις οϋ οθέσ ις ι ο ίς: ς φθ ί ώ, ς, ί 16

17 - - 17

18 ι έ οβ οσ σιο ο ί ι ό ο ύ ιο ώ ο ς οφής ι ο ς βο θ ι ούς ώ ο ς Ο ί ς ώ ος ί ι οι ι ι ές σ σ ις ό ο σ ο ι ι ι έ ο ώ ς οφή, σ όσο ί ι ι ού οι ι σ σ ή ι ο ί ς σ ι ί σ ς ού ό ς ο ς ύο ώ ο ς ούς ι ό ο ι ς σ ήθ ές ί Ο ύ ιος ώ ος σ ι έ σι ώσ ι ο οι ί ις ς ι φ σ ο φ ιο σι β ο ς ό ο ύ ο ι ύθ σ ς οφής, φ ή ώ ι ο ύ ος ς έ σ ς ήσις σ ή σ ς ι σ σ Ο ώ ος ός φ ι ι ς ο ι ο σ β ι ό οσ ο ισ ό φθ ι ι σ σ ις ι ού ι ού ήθ ς σι ο οιού ι ς ι ο οφή ι σι ό ιθο ι ι οι ώ 18

19 σ ι ίσ ί ι ι ι ό έ ο ή ι σ ι ό ό ούβ ο ί ό όσβσ ι ιό θ σ έ οι οβ έ ι ί ι ό ο ώσ ο ού ι ώ ο ύ ιο ώ ο οβ έ ι έ ς ι ο ος οφο οσίς ι έ ς οφο ίς Οι ο ίσ ς ί ι ό ο ί ί ό ο σύσ οφο οσίς φ ο έ ώ οσέ ο σ ή σ ο φ ο έ ιό ι ο ές φο ές «ο ι» οι ό ι ο ί ί ισ, ι ο β έ ι σ ή ι ι σ ι ή σί ο ύ ο ο ο ί ί ι ί σ ό ί σ ή ο σ ό ο ί ι έ ύ ο ςσ ής ιό ι ώ έ ο θ, ι ο όβ ς ύ σ ς ό θ ι ή οσθή σ ής ι ι ί ο φ ιο ι σ θ ί ό ο ο σ ή ί ι οι ο ο ι ό ο σ σ σ ό ι όσο θ ό ι οφή ι ισσό έ ο ι σ ή σ έ σ ςσ ής 19

20 Έ σ ό ο ο ί ί ι φ ι έ ο ί ό ο ί σύ, ί ό ύ ο ή ό ο ι ι ο σ ό ο σι έ ο ί ς βέ ς ι ισ ι ι ής ι ο ής ι ό ς ι ο ο ι ι ό σ ή ό ο Ίσ ς ι ή οσ ί ι όσο ι ο έ ο ι φ ό όσο ς σ ής σ ή ο ί ι ό ο ιο ί ι Οι βο θ ι οί ώ οι ί ι οι ής: ο ι ς ό ί

21 21

22 - οφή β ίσ ι σ ί σού ι ι ό έ ι έ ο ιό σ ιό ο β ίσ ι ι ς ό ς ς σού ος ό ς φο ι ί ι ιο ι ό ιό έ ι km ό ο ιό ι β ίσ ι σ ί ο φή ός βο ού ι km ό ό όσβσ σ ις σ σ ις ς οφής ί ι ό ο ι ό ό ο ιο ή ς ς οφής ί ι ο ί ος οϊ ς, ι οι ο ιές ο φο ού οφή ί ο ι βοήθ ι ς οι ο έ ις ι ο ώ ή ο έ ι οφή Οι σ σ ις ς οφής ί ι σύ ο ς ι σ ισ ό ι έ ο ο ο οίος ί σ ό ο σ ίσ ς φ ο φί ς οφώ ό ο ι ό ις ο οί ς ο ί ο ί ι ίς ο ύ ος έ σ ς έφ σ ώ ι ι ό ςέ ι φ σ ι σ ώ ο ο ο οίο ι ο φέ β ιοφό ο ο ο οίο έ ι ι ο β ι ό φ ι ο φέ ι σ οβιο ί ο οί έ ι ό φ km 22

23 2 ί ι ύ ο φο ς ί ι ό σ έ ι ό ο ς ι έ ι σ ή ώ ο ισ σ ις m Ο οσ ο ισ ός ι ί ί ι έ οιος ώσ οφ ύ ο ι οι οι ι φ ί ι σ ο έ ισ ο οφή ό ις ι ές ί ς ι ι σ ύ ο ο ισσό ο ο ι ό ισ ο ό ο έ ο ιοφ ι ς ι έ σι φ ί ι οφή ό ο ς φ ισ ού ι θ ό ς ο ι ώ βό ι σ σ ί ι ισ ί ό σι ό ιθο ς ύ ο ς, m ο θ σ ο οί ο ό ισ σ m x1m ο οι ο ί ο ι ο ί ο ις ι ι ές σ θή ς ίσ ς ο σ ό ς ό ς ι ού σ ή ος m m ο β ίσ ι θ ί έ ι ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι ό ί ί ι όσβσ σ ο σ β ο ο ι ή ι ι ή έ ο οί ο, m ύ ος ι cm ος ι ο ό οι ο ος ί ι ί ς οι ό 23

24 ό ι ί ι ι ή ί ς οι ή ι ο σ ό ς ό ς έ οσ ο έ σ ο φοσ ή ς σ ό ο ο ή ος ς ύ ο ς, m ι οί ο ι β ί ο ώ έ σ φι ι ί ι ο σ ς ό ο οφή ί ι οβ ο ι ής ύθ σ ς ι ύο ι ώ ό ο ς β ι έ ς φ ής ίο ή σ ι ή σ ο οβ οσ σιο σ ο ι ώ ο οί σ ι, ό, σ οφο ί ι σσό ο οί οο ί ο ι ι έ σ ο ο ιού ι ος ώ σ όβ ς φ ής ής ί ι όσ ι ι ού ι ι ές σ θή ς οφής ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς φ ής ο ύ ιο έ ο ού ί ι ό ο ό ή ος ι ώ ές ο ώσ ις σ οιο ι οϊό ό έ ςο ός ο έ ι ι ύ ι ι ί έ ι σ ι ο ύ ο Ο ς φ ής σ ό οσ ος ο ο οίο ί ι ι ισ ς οιό ς 24

25 1μ φυ Χ ου ο ο ί ι ό ι θ ό ο ο ι ιο ή ς ο οι ιοσ σίο ι θισ ο - % ο ιθ ό οβ Οι ό οι ο ιβ ο ι σ σ οι ώ ο ο ιού ί ι ί ς ι φ σιο ο ι ή έ σ ο ο ιού ό ί ι σ ι ή ι σ σ οβ ό ή ό ςύ οις σθέ ις σ ί ι ι ι ι ό σ ώ ό ύ ι ισ ι ι ό ο ώσ ις 25

26 σ σ ή ό ς θ ύσο ι ο έ ο ο ί ι έ σ ό ο ι έ ι ό ο ο ί ο ο ισ ό ο ι ι ι σ σ ο ο ισ ός ης η ο ιθέ ι ό ο θ: > ΐσ ς ι ές ι θ ο ι > ο ίσ ς ύ ο ιέ ς > ή ιο ύ ο casse 2x ι ές ο ς > ο ς > ές ο έ ος > σ ή ο ής ο ς ι ι > ι ι ί ο οί β ίσ ο ι σ ι ό ιο σ β ο > έ > ό ι ο θο ισ ό σ β >Ό ό ο ι ο ι ι σ ο έ ι ο σ ώ ό ι ι ι ς ο ς ο ίς ιο ί έσ σ ο ο β 26

27 Οι ώ οι ιβί σ ς ώ έ ο ισ σ ις m x 12m ι ίσ ι ο β ίσ ο ι σ ύο ς ο ς, ι ι ο ι έ ο m ή ος ι, m ος ι ίσ β ίσ ο ι ώ ο οί ί ι ι ο ή ι οι οβ ί ς ι ο ς ι ό έ ς σ β ος ο έ ι έ ό ο ο σ β ο ι βοσ ή ή β ί ο ό ο σ β ο Ο σ β ος ός έ ι ις ί ι ς ισ σ ις ο ο σ β ο m x12m ι έ ι ι ίσ ο οί σι ο οιού ι ι ώ ς ιό ο ι έ ς σ β ος ο ο οίος ί ι ι ο φ έ ος ι σ ώ ο ο ισ ό ο ή ιο έ ι ι ισ ό σ ι ίσ ι ιφο ι ώ ι ιώ Έ ο ό ι ίσ οι ό ι ο ο ο ο οίος έ ι m ος ι σι ο οι ί ι ι οφο ί ι οφο οσί ώ ς σ έ ς ι ο ο ι ής οφής ι σ βό ι ο ίο ι ι ι ι ό ς ιώ ό ο ί ο ι ί ι ο ισ ός ι σ σ έ ι ι ι ό ο οί ισέ ο ι σ ο φο ό ι φο ο ς σ ο σφ ίο 27

28 ο ή ιο έ ι ι ό ιώ Ο θ ώ ος ί ι οο ισ έ ος ι ώ ό ο έ ι ς ώ ο ί ι έ ς ώ, ο οί ο ς ι έ ι όσβσ σ ις ΐσ ς, ή ο ς m ό ι ι m ό Ο ι ο ος οφο ίς ι όσβσ ώ σ ο ή ιο β ίσ ι σ βό ι ώ ιβί σ ς ώ ί ι οί ος ύ ο ς, m ι φ ο ς cm ο ί ι ο ι ο ο οφο ίς ο ς ώ ο ς ιβί σ ς ι ίσο ος 2m ο οί ι ι ό ις ές ς σ ήθ ς ος έ ι ί ι ο ι ο ο οφο ίς ό ι ι φέ ο ι ώ σ ο ή ιο Ο ισ ός οσ ι ώ ί ι ό ο φ σι ό ις ι ς ές ο ή ι ύσ ι ό ό ι ο σ ι ό ς ο ς ί ι ι ό σ ο έ ι ο φ ς 28

29 σ ή έ σ ο έ ο ύ ι σί ο ιο ί ι έσ σ οσ ι ήθ ο σί ο ι ο ς ο ι ι ούς ή ς ι σοσ ί έ ι ο ιο ού ι οσύ θ σ ο ώ ι ο ώ Ωσ όσο ο οί ος ς βό ις ς ς οφής οσ ύ ι ώ ό ύ Ο οί ος ός ί ι m ι φ ος m θ ο οί οι ο ί ο ο ο ι ό ό ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι σ θ ό οι σ ο οφή ο οι έ ι ύ ος cm σ ο ή ι 20cm σ ι ή ό ό οι ο οφή ο ο ο ί ι ό ώ ο ο ό ο οφ σί ό ού ι θ ί σ ι σ ο έ φος ό ι ίσ ώ ό ο ι ο ύ ι ο ο έ ι ίσ ί ο % ος ο οι ό έ ος ο όσ ο ι ές ι ώσ ις σι ο οι ί ι ι ο ώσ ι θ ί σί ο ο θ ί ι ι - β ο ς ι ί σ ι ύ ό ι όσ σθ ιώ ο ί ι ο έσ ο σ σ ισ ού ι ς έ βσ ς ς ι ό ς ο ώ ο ό ς ί ι σ ι ι ι σι 29

30 Ο ι ο ος ί σ ς έ ι ος m ι ί ι σ βό ι ς οφής σ ό ο ς ο ή ος ο ι οί ι ο οι οφο οσίς ι οι ι ο οι οφο οσίς Οι ι οί ι ο οι οφο οσίς έ ο ος, m ι σι ο οιού ι ι σ ίο ο ο ώ ι ί σ έ ώ έ ό ο ώ ο ιβί σ ς ι ο θού σ ι ο ού Οι οι ι ο οι έ ο φ ος m ι ι ο ή ς οφής σ ούς ί ι ο έ ι ο σι ι ο έ οθή ο οφώ β ίσ ι σ βο ιο ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ι ί ι ύ ο φο ο οφώ ό σι σ ο ς ι ό ο ς οφο οσίς οθή έ ι ισ σ ις m x 10m 254 2:Βο ο ο Τ οφο ο 30

31 γμμ ο ο ο υ οφο οφο ο Ϊ Οι ΐσ ς β ίσ ο ι σ ις ύο ές ο ι ό ο οφο οσίς, ί ι ί ς ι ισό ι ς Έ ο φ ος cm ι βθος 20cm ί ι σ φ ές σ ο έ φος σ ί ο ς ί ο όσβσ ώ σ ις ΐσ ς ί ι ύ ο ι οί ος ύ ο ς cm ι φ ο ς 10cm ι ό ο οί ο ς σ ή ς οι ο οί ς ο ίο ώ ισέ θο σ ο ς ι ό ο ς 31

32 ύ ο οί ο ι ς ώ ς σ ή ς ι ι ο cm ι ού φ ι ο ς ώ ι έφο ι Οι ς σ ή ς έ ο ι ό cm Οι σ ή ς ές έ ο οι inch, ί ι ο ί ς ι σ θ ές ο ίσο ό ι οι ί ι ς ΐσ ς σι ο οιού ι ι ο ή σ ο ο ι ώ ι σ έ ο οφώ ο ο ι ό σι έσιο ο ο ί ι σ ή ο ο ί ι ό ιθ ι, ό ι, σό ι ι ι οσ οι ί σ ο φή έ ς ό ς ι ο ιφύ ι ι ι θό ι οι ό ό ς ο ι ι οι ιώ ο ι σ θ ο ή ο ις ι ι ές σ θή ς ο ή σ ί ι σ ιφο ι ο ι ισ ή ο σ β ο ο ίο ο οι ό ς ΐσ ς ς σ έ ς οφής ι σ ιώ ΐσ ή έ ι σ έ οφή σ έ ι σ ώ ι έ ι σύ ο ο ι ό ς σ ήθ ς ι βού σ ι οφή ιώ ι ι ή οβ έ σι ο θ ώ όσο θέ ο ι ί ο ο ού σφ ού 32

33 ήσ ς ΐσ ς ής ο ο ού ι ι οφή έ ι θ ή ι σ ιέ ι ίσ ς ι ύ ή σ οφής ό ό ώ ο έ ι ς ο έ σ ςβ ί σ ς ο θ ού ς ι ο σ σή ι ό ς ς οφής σ ές ο ι ΐσ ς ο ο ι ούς οφής ο σι ο οιού ι σ ώ σ ς ο ι έφο ι βού σ οσ έ ο ί ι ο ς έ ι ίσ ς βού σ σ ός ής οιό ς ί ι ό οις σ ής ς ΐσ σ έ ς οφής, ιφο ές ό ς σ ο ό ι έ ι ύ ο οι ι βθος σ ο έ ος ι θ ώ ι ιο ύ ο ο σ ός ή ο 33

34 ι ό : ό ΐσ σ έ ς οφής Οι ο ίσ ς ί ι ι έ ς ώσ ο ί ι ι ίσ ί ι ιέ ς ις ο οί ς β ο σ σ ί ι ι ο ιο ή ί ι ο ίσ ς β ισ έ ς ι ί ο ι ι ο β ίσ ο ι ις οβ ί ς Έ ο ό οφο οσί ού φ ο έ ι ιέσ ς Έ ι ο ι σ ί ι ο σύσ ό ο ο ίσ ος ι ί ς ώ έ ι ο ι ού ισσό ο ο ό ό ις ιέ ς ι έ σι οσύ θ ο σύσ ό 34

35 ο ό ο σι ο οι ί σ οφή έ ι ό ώ σ ι έ σι ι ι σ ώς ό ίς ο ύ ι ώ σ ι σ θ ι έ ισ ή ι ό ς ί ού φ ο έ ι ί ο ό ι ή ι ό ς ό ο οί ό ι σ ή σ θ ο ού ς σ ο / ι ι ό ώ σ ι ο ί ι ι ι οι ι ή ί ι σ ί ι ο ό σ ις ο ίσ ς ι ί β ίσ ο ι σ ύ ος m οι ές ι οι ιέ ς β ίσ ο ι ό ι έ σι ο ό έ ι ό φ σι ή οή ίς ήσ ο ι σ ι ού σ σ ή ος ήσ ο ι σ ι ού έσ σ φ ι ι σ ο ί ι ή ο σι ο οι ί ι σ ο ώ ο ο ίο ι ο σ ί ι ο ο όφο ι ι ή ο β ίσ ι σ ο ώ ο ο βιώ ο ο οθ ού ι οι οβ ί ς ο έ ο ς 35

36 η:γ πο φ ο - ο ή ιο ί ι ο ιο σ ι ός ώ ος σ ο σ β ο ι ί ί ι σ ο ή ο ος ο ο οίο ί ι οϊό ώ ς ς ο ο οίο σι ο οι ί ι ι ή ο ο ι ώ οϊό ο ή ιο β ίσ ι ός ο ί ς ίο ι ί ι σ βο ιο ο ι ή ί ι ύ ο CASSE ής ής, σ θ ό ό ο σύσ ι οφής ο ή ιο ί ι φ ι έ ο σ ι ές ί θέσ ις 36

37 ο ι ές ο θέ ς ι ό ι έ ι ι ί σ ο ί ι ο ιο έ σ βοήθ ι ό ο έ ο ό ώ ό θ ώο έ ι ιφο ι ό ό 6: ς ο ό ς θή σ ή ι ώ ό ώ ς ο ί ι ώ ς ο ό ο ι ί οι ο οί ο ο σύσ ή ι ο ό ι ή ο ο ί ι σ σ ός ο ς ι ι θ σ έ ο ο ο ο ο ο ό έ ο ι ό ος ι ί σ 37

38 Έ σι ίς έσ σ φ ο ι ιο ή ο σι ο οιού ο ι ο ί ο σύσ ι ί ί ι ιο ή ο ο ο σύσ ς ώ οβ ί ί -2,5min ώ σ ο σύσ ι ο ί ς ς ι ι -1,2min ο ί ι ιο ί οto ή ιο ο ύ ι ο ο σέ ί σ ς ι ο έ ο οι ι ές ο ς ο σέ ο έ ι ο έ ο οι ο ι ές θέσ ις ι ο ο ή ιο σι ο οι ί ι ίσ ς ι ι ο βο ισ ό ώ ο ή ιο ιέ ι ι ύ ς οι ο οίοι ί ι σ ιο ί ό ο ί ι ο θ ί ο Έ ο ι ό ο έ ς ό, ό ι ο ος, ό Ο ο οσ ός ς φ ς ί ι έ ό ύ οβ ή ο έ ι ή σ σ ι ί έ ι έ ι ί ό o ι ι ί ώ έ ι ι ο ο όσ ος ι ί ο ι o ι ς ς ύ σ ο οό ο ί ύ σ ώς οιο ό ό θ ό ο ο β ο σ φι ο ί ι ι βόσ σ οβ 38

39 ό οι ο ι έ ι ί σ ι ο έ ό ο ς ς ό σ ς ο ιβ ο ος ο ο ί βσ ι ό σ ς ο ο ί ϊ ή Έ σ θ ίσ ι σ σ ο βιο ίο ι ι ο ι ι ι ι ο ι ό ύ ο ο οίο οιο θ σι ο οι ί ι ι φ ι ο ό οι ο θ ο ο ι ή ισ ού ύ ο 8μΚοπ ο ω 39

40 ι ι σ ο ι σ ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ς οφής σ έ ώ ο ισ σ ις m x10m ί ι ιφ έ ύ - ύ σ ή ς ο ής ι ο ής ύ ος m ι ό ι ή έ ι σ θ ή ΐσ ό ό ι ι ι β ο φ ι ο ς έ ι φ ΐσ ή ο ς ο ί ι ο ο ι ής ι σ έ οφή ο ό ο ς ο ί ι έσ σ ο ίσ ο οί ί ι φ οέ ι ός φ ισ ός ό ς ι σ ό ο ο ό οι ο ι ι ό σ ό ο ί ιο ο ό σ ς έ έ ι ισ σ ις m x 5m βό ι ές έ ο οί ο, m ι οι ι φ σι ό φ ισ ό ι ο ίσ ο οί ί ι ό ι ό ο ύ ιο ί ιο ί ο m ι ί ι ί ς ισ ή ι οι ς ος cm ό έσ ι ί ι ισ ό ι ι ΐσ ι ή ι ι ι ο ί 40

41 Ο ώ ος σ ς ο οσ ι ού ί ι ίος σ θ ο ι ί ι ο έ ος, ό ο ύο ι ις ύθ ς ώ ς ο ς ο ού θ ισ ού ι ίσο ο ι ιο ή ς ι οι ς οφής ο ή ο ώ οι σ ς ο έ ς έ ι ό σ ί ι ο έ ι m ό ο ύ ιο ί ιο ι ί ι ι ο ι ιο ή ί σ ο ι ι φ ί ς οφής ι ο οσ ιέ ισ ό ιο ο ο οίο ο ί έ ος ο ι ι ού σ ο ή ος ο ίο ο ο ι ι οι ί ι ι ό ί ι ί ι ο ο ώ ο ι ώ έσ ς ο ό ο ς ί ι ύ ι οί σ ί ι ο ς ο ό ο έ ι ι ό ί ι ο ύ φή ο ι έσ σ ο ο βί - έ ς έ ο ς ι θ ί ο ίσθ ς ι ο ς έ ι ύ φ ο ί 41

42 ο βι θ σ ού ί ι ι σ έ έ σ ύ ο ς ισ σ ις m x5m x 5m ι ό σ ο βι θ σ ού ί ι οβ ί ς ο ο όσ ώ θ ήσο έ σι ο οι ί ι ή έθο ος σ φ ι ό ι ο ο ι ό ο βί ι ή ι έ ι ι ού ο οθ ού έ σι ι ό ο ό ο οι ς οβ ί ς ι φ ο ί ο ο έ οβ ί ί ι σ σ έ σ ή β ισ έ οι cm ι ο ού ι σ ο ι έ ισ βού θ σ ού ο βι θ σ ού β ίσ ο ι ό ι ίσ ό ο ί ι ώ ο οί ί ο ί έ ς ι ό ο ο ό 42

43 ή ού θ σ ού ο οί ι σ φ ί ι έο ός ι ο ίς ι ο ό ο ό ι ήθ οι οβ ή ό ο ι ι ισ ή ο οί ο έ σ ήσ ι σι ο οί σ ς θέσ ς ής ού θ σ ού φ οσ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς ώ ο σ ο ο οίο ι ο οθ έ οφή, ό, ι σ ό ής οιό ς ο ώ ο ό ισέ ο ι ι έ ο ι ο έ έ ι ο ισ ού ό θ ί ς ύ ο ς cm ι ο ς cm 8:Χ ο πο ο υ πυ ω οφ 43

44 λμ Θυ ο ου πο ο Ο φ ισ ός ί ι φ σι ός έ ι ι ός ι όσ ς ώ ς ι ι ύ ο σ ο ι ς οι ο οί ς ς ί ι φ ός έ ς ι ί ι ι ι ής σ ής ι σι ο οι ί ι ι ι έσ ώ Οι ς β ίσ ο ι σ ύ ος m ό ο έ φος ι ό ι ίσ θ ή ό ς σ ι ίσ β ι ι ο ί ό ισ ούς ι ό ς έσ σ φ θ β ί ι ς οι ς ές ώ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς 44

45 ί ι ς ι ο ις έ ς ο ύ ος σι ο οί ό ο σι ο οί ι ό ο ίο φώς ί ι ι ο οι ι σι ο οιού ι σ όσβσ φ ός σ σ ί ο ι ι θ ο ι ς ο ι σφ ισ ι ού σ ή ι έ ιο ώ ώ έ ι έ ύ ό ή ς ι ής ο οί έ ι ι ι ς έ ς ι ούς ή ς ο ό ι ί ο οί σ ο οφή ο ισ ή ς ι ό ίέ ο > ι ο σ ού ς σ σ ς ί ι ή ς, ο φοσ ή ς ι ί ς ι ο οφή ι ές > Οι ι ές σ ή ς σι ο οιήθ ι σ ί ς ο οφής έσ σ ο έ φος Έ ο οι inch, ος mm ι ί ι θ β ισ έ ς έσ σ ο έ φος ού ι ό 45

46 > Οι ο φοσ οι cm x4cm ή ς ίσ ς ί ι θ ο οφή ί ι φ ι έ x1m ι ο ς 3inch > β ισ έ ς ι έ ο ό ί ς ές ισ σ > Ό οι οι οί οι ς οφής ί ι φ ι έ οι ό σι ο οίοι έ ο ισ σ ις cm x15cm ι > ισ m ό ιθο ς οι έ ο ί ι οσ ο έ σ ις ό ς οφής ί ι ι β ισ έ > σ σ ού ι ο οφής ί ι βι ς ι θ ίό ιό ι ο σ ού ς σ σ ς ύ ο ς οσ ό σ ι οι ί ς ς έ ς σ ις ο φοσ ή ς Ό ςβ έ ο ό ι ί ι ς ι ίς ι ι ο ι σ ή σ ό ό ι σι ό ς σ σ ς ί ι ο έ, ό ο ο ώ ο ο β ίσ ι σ ό ι ι ό ο ς ής σ ο ό σ ς ώ ς 46

47 ο σ ή - ιο ή Ο ο όφος σ ο έ ι ώ ο σ ο ς ι θ ισ ή έ ι ο ό ός ό ο ού ιο ι έ ι ί σ ς ο ής ό έ ι έ ι ι ι ι σ σ ώς ι ίο σ ο ο ο οίο ι σ οι ί ο θ ώο ι οφ ή ι ο ι ίς ι ο σ ώ ής ο ής ι ι ό ο ισ φ ι φ ύ σ ο ο ι ίο ώ ο ής ι ο σ ς ώσ ις maedi visna ο ί ο οί ι έο σ ο όέ ί ο σ ή ς ι ώ ί ι έ ς βο ισ ός σ ο έ ύ έ ο ο ό ι έσιο ο ο οίο ο ί ι σ ώ θ ο ή ο ό ο ο ις ι ι ές σ θή ς ι έ ος έ ι ος ς ιο ο ι ή ο σ ύ ο 47

48 ιο ή ι ι σι ι ός ο ή ς ο σί σ ί ι ο ή σ φ ο ι ός Ωσ όσο ό ι ο ι σι ι ός ο ή ς ί ι ο ύ ο ι ο σί σ, ι οιο έ ο ο ι σ ό ο όβ σ οφή ώσ ί ι ί ι έ οι έ σ ισ ίσο ο ς ο ς ο ο ο ή ς ι ο ί ο ι οι ό ς ο ι ή ο ισέ ο ι σ οφή ι φο ι οβί ό ή οιο όβ σ έ σ ώ ισσό ό ι ί ι σ ισ έ ι ό ς οφής σ ώ ο όβ ό ί ι ό ς ι όσο φ ή ι ί έ ο σ ί οι ο όσ ις ώ 48

49 ι ι ή ιο ό ηση ο ή έ ι ο ι θ ί ό ι ί ι ύ σ ύ ο ι ιο ι ή ή σ ο ο φ θώ σ ο οι ή ο ο ι ιο ή σ ο ί ι ό ι έ οιο φού ό ο έσ ί ο όσο ι έ ι σ σή οφή ί ι σ ο σύ ο ο ς Ο ι ιο ή ς οσ θ σ ίσ ι βσ ι ή ι ό ό ς ο έ ι σ ι έ φ ή οβ ίο, ο οί ο ί έ ι ές ο όσ ις ι ο σι ι ι ι ή θ ι ό σ ις ι ο ο ι ές σ θή ς ς ύ ο ι σ ι έ ς ιο ής ό ο β ίσ ι οφή ό ο ό ι ς οσ θ ι ς ο ι ιο ή ς φ β ιώσ ι σ ο ό φο ο ι ό ι ό ι ό ς οφής ο ι ι ό ί ι ιος σ ί 49

50 Ω Ο Ο Ο 50

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα ουκ φ φυ για ζωοοοφέ χω μεαλλαγμένα Ειαγωγ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο Real Farm www.realfarm.gr ΕΔΟΣΗ Greenpeace ω Α ύ 78 10437. 210 3806374-5 www.greenpeace.gr Η π ύ έ ό π www.greenpeace.gr Ν έ 2014 Απ ό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com Ει αγωγή η Fortran άθ α ο θ ία ιού α liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχό ε α Derived Data Types Intrinsic Functions Input, Output Character Operator Branches Derived Data Types ιο ία ι ώ ας ύ ο φή: TYPE

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα