Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω"

Transcript

1 1

2 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο ι ο όβ ι ι ή σχό ηση σ ς 6000 ο, ο έχο ύ ω σ ις ι ο όβ 2

3 1) 3) -> ο οθ σί -> -> ό ό ος ύ -> Ύ η ίο 4) 2) σ σ ις 5) ο οθέ ηση φ ίο οβ ω σ σ ω 3

4 σ ή ι ιο ί ο ω οφής οβ ω ο ι ή οβ ο οφί, ί ι ί ο ο ί ος ς σ ς ο οβ ο ο σ ύ ιο οϊό έ ι ο ώ ο ί ι ο ές ί ι ύο ι σ ις ό οι ς ϊ ές ώ ς οβ ο οφί ί ι έ ι ι ι ο σ θέσ σ ο οφί ο ς, ού οις σ έ ι ι ό ις σ ι ό ς, ι ιί ο ο ές ς ο ι ής ο οφίς Ωσ όσο σ σ ι ο οι έ οι ί ι ώ ο ι ύο, σ ί ο ι ό οσ ο όσ ο ς Έ σι ο ος ς ο οφίς ή ό ο ς ώ ο ς ο ισ ι ο οι ί ι ύ ο ί 50 ό ι οι θ οί ς ι ο οί σ ς ύσ ό ι ό οή οί ι ό σ ιώ ο ύ σ Οι ύσ ις ς ο ι ής οβ ο οφίς ί ο ι ο οέ ι ι ό ς, ο ισ ό ο οέ ι ιο σύ ο ο ι ι ήσ ις σ ι ι έ ο οσ ι ό 4

5 έ σ οσ ι έ ο ίο ής σ ώς έο ς ό ο ς ι ύ σ ς ό οσ ς ο όσ ο ς, ιο ώ ς έ σι έ ς φ ές ώ, ο ο ί ς ι ό ο ς σ σ ι ό ς ι ο ίς ι ις ύσ ις σ β ισ έ σ ο ο θ ί ι, ς ος β ί σ σ θ ώ ο οσφέ ι ι έ ισ σ ο φι ο ύ ο ώ έ ο ό ι ώ ι ι ό ι ί ι ι ο ή ος ις βιο ο ι ές ύσ ις ο ο οι ο ι ι ές ή ισ β ισ έ ς ύσ ις ι ού ύ ο ι ι ο οφι ή σ σ ι ί οιο ι ό φ ιο ι σ θ ί σ σ, σ όσο όσβ σ ού ο φ ίο ί ι ο ύ ή ο ι ο θή ι ί ισ ί ό ι, οι ο οφι ές σ σ ις ί ι έ ύ ιο σ σι ό ς ι ο οι έ ς ο οφίς, ο ί ι ή β ί σ ι ο θή ι ί ισ ι ο σ ς σ σ ι ής σ ς σ θέ ο έ ι ό ο ς ο ούς ής 5

6 ί ι ο ο ή σ σ ι σ σ ις σ ο ι ή οβ ο οφί ί ι σ ι ές ές 1)ύ σ ώ σ θ σ ώ ι σ οϊό οσο ι ό οφ ί ι σ ο ί οι έ οϊό 2) ύ σ ς ς ι ισ ού σ ο, ί ό οιό οϊό ό ο ο οθ σίς, ί : σ ι ο οί σ ο ο ό ο 3) ύ σ ο όσ ώ έσ ς ι ής β ί σ ς ι ς ι ής ισ ή ς, ιο ήθ έ ς φ ές ώ ο όσ, β ιώθ οι ο σ ς φ ές ι ι ό ώ ο ύ ι ο σύ ο ος ι ι ίς ο όφος ί ι ώ ο όσ Ά σ ό ο ο ισ ού ι ώ ο ι ώ ι ώ ώ ώ ο όσ ό ς ι ού ι οϊ ό ς σ θή ς οφής ς ος ις ι ήσ ις ο ς ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς ής ο ς σύ φ ο ο ό ό ο ς 6

7 Ο βσι ό ος ό ος ύ ς ις σ σ ς σ ο οί σ ώ ό ο ιβ ο ς ιο έ ι οσ ύο ι ό ές ι ι ές σ θή ς ο ι όσο ί ο ώο ι έ σ ις ο ι ί ι ο ιβί σ ό σ ι ό ι ώ έφο ι ί ς οφές ς ιο ής ι ς ο ής, ό σι έσι Οι ς ο ί ι ύ ι σ ς οβ ο ής ί ι: > οι ς ω οβ ω, > οι ς ι ο ι ό η ς ι > οι ς οι ο ο ίς φέ ο ι ι οι ς οβ οφή, ί ι ής ώ ο όσ ις ο, όσο θ ι σ σ 7

8 οσ ίο ό ύο ι οι ς οβ έφο ι σ ύ ο ι ί έ ο ές ο όσ ις Οι ς ές ί ο ι σ ις ο ί ς : > ις σ θή ς ιβίωσης, > ις σ θή ς > ις σ θή ς ι οφής, ο ι ι ής, ι ις σ θή ς ιβί σ ς ι ίο ι οι ς οβ ο ής σ θ ο σί, σί ώ ο, ο ισ ός ο ώ ο, ο φ ισ ός ι ο ώ ος σ β ισ ού 8

9 ι ό ς ις ώ ς β ι ού θ ο σί ς 240C έ ς 270C θ ο σί σ ο ς 130C οσ οσ ι ό ς ο ς ί ι ύ ο ς ς ι Οι ιοί έ ο ί ο ι 5 0C έ ίς ο ς ι οί ό ι ς 210C ι σ ι ή σί ο οβ οσ σίο ιθ ί ί ι ι ό ο 70% ό ς ί ι ύ σ ο 60% ι ο όβ ο οσ ό ι ύ ο σ ύ ος 50% - 70% 9

10 Ο φ ισ ός έ έ ι ί ι φ σι ός ι ύ ί ι ί ο ο / ο φ σι ού ήσιο ι ό ί ι ώ ί ι σ έ έ ο ι σ ώς ι σ ο φ σι ό φ ς Ο ισ ός ο ώ ο θ έ ι σφ ί ι -30 m3 έ ώ, ί ί ι ός ί φ σι ός Ο ώ ος ο ι ού όβ ι ι ο ή σ ο ώ ο ς οφής, ο σι ι σ ο ί, σ έ ι ού ς ιφ ις έ ο όβ ο 10

11 ΠέθεμΝ1: πδ οτη θβν πδφϊθ δν πϋ ουνθϊνπλσί ον Κ Σ ΓΟΡΙ Ν λένηϋ λέ ΣΤΠΟ ΩΩΝ Πλοί έθ λθέ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,60 0,80 1,00 0,30 0,40 0,55 1,00 1,20 1,40 0,45 0,55 0,65 Πλοί έθ & λθέ υΰοτλδ 11

12 ις σ θή ς ι ι ής οβ σσο ι : >η ο ση ης ό ο > θ ό ιβ ο ιβίωσης σ χ ή έωση ης σ ω ής > η σ χ ίς έωση ο έ Οι ού ς ώσ ις ο ιέ ο ι σ ού ώ βοήθ ι ς σίς ο έ ή ι ς σ ής έ ο ι σ ί ί ί ι ύ ο ο έ σ ο ώ ος ί ι θ ι ι ός Ο ισ ός ο ό θ έ ι ό ι ό ο σφ ί ι οή ώ -30m³ ι ο σ σ ό ισ ό ό σ ι θ ί ό ι ι οβ ί οβ ι ml ώ έ, ο β ι σ ι ή σί ο ώ ο ίσ ς ς ο ι ο οι ί ι οφ ή ς ιο ίς έ ο ισ ό σ σ ο ό θ έ ι φ ο ί ι ι ο ή ι ο οι ι ής οσό ς έ ι οή, ί ι ο ώ ο ο ό ύ ι ι έ ι ιο ί ισ ώ ι ό ι έ 12

13 ο σ ο ό ο ό ί ι ί ι ό ο ι ο ο οφο οσίς ι ο ος ό ο β ίσ ο ι οι ΐσ ς ι ό ό ο οφο ο ού ι ώ οφή ι ό ο ς ι ι ής ό σ ι ό ι έ ι ισ σ σ οιος ι ο ος βο θ ι ός ός ί ι ο ι ο ος οφο ίς ο σ ό ο ώ ό ί ι β ίσ ο ι σ ο ώ ο ο θ ί ι έ ος σ σ θ έ ι οβ έ ι ο ώ ο ό ο θ ί ι σ έ σ ι σί οβ ή ι ι ή ο ώ ο ιβί σ ς οϋ οθέ ι ό ι οι ΐσ ς ι οι ο ίσ ς θ ί ι έ σι ο οθ έ ς ώσ ώ ο ι οι οφές ι ο ό ύ ο ώσ ο έσο σ ί ς ό σ ς Έ σι οι ο ίσ ς ο οθ ού ι cm ό ο έ φος ύ ος ο ί ος ο ς, ώ οι ΐσ ς ί ί ι οσβσι ς ό ο φ ι ώ ί ί ι σ ι ο ώ ο ιβί σ ς, ί ι έ ς -50cm ό ο έ φος 13

14 ις σ θή ς ι οφής ι ί ο ι οι ς οβ ο ής σ ό ι οφές ι οβ ί σ ίο ο ο ής, ώ ι έ ι ι ί όσι ο ού έ Ά θ έ ι ι σ ώς φθο ο όσι ο ό οσο ή θ έ ι οθ ί σ ις ο ίσ ς ο ίο φ ο έ, ιό ι ό ο ι ι ί ο ί ί ισ ί έ ι ού όβ ί ι σ ι, ό σ ί ι ό ι σ σι έσι ο ς ί ι ί ς οι ο ο ι ίς ο οφές Ό ς ώ ώ ο όσ ι ού ι οσό ό σ έ ς ο οφές Οι ΐσ ς θ έ ι ί ι σ ισ έ ς ώσ έ ο ι ι ο ο ι ίς ι σ έ ς ο οφές ίς ις ι ύο 14

15 Πέθεμ 2: KΪγ ε βΰολέ υου που ε ζηίϊθ δ ο ηϋΰδ ηεομ λμ θϊ ε φζ ηϋ λ ο ΣΤΠΟ Κ Σ ΓΟΡΙ Ν ΩΩΝ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,30 0,35 0,45 λθέ 0,15 0,20 0,25 υΰοτλδ 0,20 0,30 0,35 0,30 0,45 0,50 Πλοί έθ ΚλδΪλδ 15

16 ι σ σ σ ς οβ ο ής ός ό ο έ ι ές σ θή ς ιβί σ ς σ ώ, θ έ ι ι ί ι ι ο ι ή ς ος ήσ ς ι ι ό ο ς ό ο ς σ ή ι ι ό σ σ ή ς ο ό θ έ ι οβ ο ό ος ΐσ ος, ο θ ισ ώ, ί σ οι ώ οι ι ο ς ό ο ς, ό έ σ ς, θέσ ο οσ ο ισ ός ς ι έ ος σ ο ο ισ ί ι ο ι ο ς ιο ής ς ού ις οϋ οθέσ ις ι ο ίς: ς φθ ί ώ, ς, ί 16

17 - - 17

18 ι έ οβ οσ σιο ο ί ι ό ο ύ ιο ώ ο ς οφής ι ο ς βο θ ι ούς ώ ο ς Ο ί ς ώ ος ί ι οι ι ι ές σ σ ις ό ο σ ο ι ι ι έ ο ώ ς οφή, σ όσο ί ι ι ού οι ι σ σ ή ι ο ί ς σ ι ί σ ς ού ό ς ο ς ύο ώ ο ς ούς ι ό ο ι ς σ ήθ ές ί Ο ύ ιος ώ ος σ ι έ σι ώσ ι ο οι ί ις ς ι φ σ ο φ ιο σι β ο ς ό ο ύ ο ι ύθ σ ς οφής, φ ή ώ ι ο ύ ος ς έ σ ς ήσις σ ή σ ς ι σ σ Ο ώ ος ός φ ι ι ς ο ι ο σ β ι ό οσ ο ισ ό φθ ι ι σ σ ις ι ού ι ού ήθ ς σι ο οιού ι ς ι ο οφή ι σι ό ιθο ι ι οι ώ 18

19 σ ι ίσ ί ι ι ι ό έ ο ή ι σ ι ό ό ούβ ο ί ό όσβσ ι ιό θ σ έ οι οβ έ ι ί ι ό ο ώσ ο ού ι ώ ο ύ ιο ώ ο οβ έ ι έ ς ι ο ος οφο οσίς ι έ ς οφο ίς Οι ο ίσ ς ί ι ό ο ί ί ό ο σύσ οφο οσίς φ ο έ ώ οσέ ο σ ή σ ο φ ο έ ιό ι ο ές φο ές «ο ι» οι ό ι ο ί ί ισ, ι ο β έ ι σ ή ι ι σ ι ή σί ο ύ ο ο ο ί ί ι ί σ ό ί σ ή ο σ ό ο ί ι έ ύ ο ςσ ής ιό ι ώ έ ο θ, ι ο όβ ς ύ σ ς ό θ ι ή οσθή σ ής ι ι ί ο φ ιο ι σ θ ί ό ο ο σ ή ί ι οι ο ο ι ό ο σ σ σ ό ι όσο θ ό ι οφή ι ισσό έ ο ι σ ή σ έ σ ςσ ής 19

20 Έ σ ό ο ο ί ί ι φ ι έ ο ί ό ο ί σύ, ί ό ύ ο ή ό ο ι ι ο σ ό ο σι έ ο ί ς βέ ς ι ισ ι ι ής ι ο ής ι ό ς ι ο ο ι ι ό σ ή ό ο Ίσ ς ι ή οσ ί ι όσο ι ο έ ο ι φ ό όσο ς σ ής σ ή ο ί ι ό ο ιο ί ι Οι βο θ ι οί ώ οι ί ι οι ής: ο ι ς ό ί

21 21

22 - οφή β ίσ ι σ ί σού ι ι ό έ ι έ ο ιό σ ιό ο β ίσ ι ι ς ό ς ς σού ος ό ς φο ι ί ι ιο ι ό ιό έ ι km ό ο ιό ι β ίσ ι σ ί ο φή ός βο ού ι km ό ό όσβσ σ ις σ σ ις ς οφής ί ι ό ο ι ό ό ο ιο ή ς ς οφής ί ι ο ί ος οϊ ς, ι οι ο ιές ο φο ού οφή ί ο ι βοήθ ι ς οι ο έ ις ι ο ώ ή ο έ ι οφή Οι σ σ ις ς οφής ί ι σύ ο ς ι σ ισ ό ι έ ο ο ο οίος ί σ ό ο σ ίσ ς φ ο φί ς οφώ ό ο ι ό ις ο οί ς ο ί ο ί ι ίς ο ύ ος έ σ ς έφ σ ώ ι ι ό ςέ ι φ σ ι σ ώ ο ο ο οίο ι ο φέ β ιοφό ο ο ο οίο έ ι ι ο β ι ό φ ι ο φέ ι σ οβιο ί ο οί έ ι ό φ km 22

23 2 ί ι ύ ο φο ς ί ι ό σ έ ι ό ο ς ι έ ι σ ή ώ ο ισ σ ις m Ο οσ ο ισ ός ι ί ί ι έ οιος ώσ οφ ύ ο ι οι οι ι φ ί ι σ ο έ ισ ο οφή ό ις ι ές ί ς ι ι σ ύ ο ο ισσό ο ο ι ό ισ ο ό ο έ ο ιοφ ι ς ι έ σι φ ί ι οφή ό ο ς φ ισ ού ι θ ό ς ο ι ώ βό ι σ σ ί ι ισ ί ό σι ό ιθο ς ύ ο ς, m ο θ σ ο οί ο ό ισ σ m x1m ο οι ο ί ο ι ο ί ο ις ι ι ές σ θή ς ίσ ς ο σ ό ς ό ς ι ού σ ή ος m m ο β ίσ ι θ ί έ ι ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι ό ί ί ι όσβσ σ ο σ β ο ο ι ή ι ι ή έ ο οί ο, m ύ ος ι cm ος ι ο ό οι ο ος ί ι ί ς οι ό 23

24 ό ι ί ι ι ή ί ς οι ή ι ο σ ό ς ό ς έ οσ ο έ σ ο φοσ ή ς σ ό ο ο ή ος ς ύ ο ς, m ι οί ο ι β ί ο ώ έ σ φι ι ί ι ο σ ς ό ο οφή ί ι οβ ο ι ής ύθ σ ς ι ύο ι ώ ό ο ς β ι έ ς φ ής ίο ή σ ι ή σ ο οβ οσ σιο σ ο ι ώ ο οί σ ι, ό, σ οφο ί ι σσό ο οί οο ί ο ι ι έ σ ο ο ιού ι ος ώ σ όβ ς φ ής ής ί ι όσ ι ι ού ι ι ές σ θή ς οφής ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς φ ής ο ύ ιο έ ο ού ί ι ό ο ό ή ος ι ώ ές ο ώσ ις σ οιο ι οϊό ό έ ςο ός ο έ ι ι ύ ι ι ί έ ι σ ι ο ύ ο Ο ς φ ής σ ό οσ ος ο ο οίο ί ι ι ισ ς οιό ς 24

25 1μ φυ Χ ου ο ο ί ι ό ι θ ό ο ο ι ιο ή ς ο οι ιοσ σίο ι θισ ο - % ο ιθ ό οβ Οι ό οι ο ιβ ο ι σ σ οι ώ ο ο ιού ί ι ί ς ι φ σιο ο ι ή έ σ ο ο ιού ό ί ι σ ι ή ι σ σ οβ ό ή ό ςύ οις σθέ ις σ ί ι ι ι ι ό σ ώ ό ύ ι ισ ι ι ό ο ώσ ις 25

26 σ σ ή ό ς θ ύσο ι ο έ ο ο ί ι έ σ ό ο ι έ ι ό ο ο ί ο ο ισ ό ο ι ι ι σ σ ο ο ισ ός ης η ο ιθέ ι ό ο θ: > ΐσ ς ι ές ι θ ο ι > ο ίσ ς ύ ο ιέ ς > ή ιο ύ ο casse 2x ι ές ο ς > ο ς > ές ο έ ος > σ ή ο ής ο ς ι ι > ι ι ί ο οί β ίσ ο ι σ ι ό ιο σ β ο > έ > ό ι ο θο ισ ό σ β >Ό ό ο ι ο ι ι σ ο έ ι ο σ ώ ό ι ι ι ς ο ς ο ίς ιο ί έσ σ ο ο β 26

27 Οι ώ οι ιβί σ ς ώ έ ο ισ σ ις m x 12m ι ίσ ι ο β ίσ ο ι σ ύο ς ο ς, ι ι ο ι έ ο m ή ος ι, m ος ι ίσ β ίσ ο ι ώ ο οί ί ι ι ο ή ι οι οβ ί ς ι ο ς ι ό έ ς σ β ος ο έ ι έ ό ο ο σ β ο ι βοσ ή ή β ί ο ό ο σ β ο Ο σ β ος ός έ ι ις ί ι ς ισ σ ις ο ο σ β ο m x12m ι έ ι ι ίσ ο οί σι ο οιού ι ι ώ ς ιό ο ι έ ς σ β ος ο ο οίος ί ι ι ο φ έ ος ι σ ώ ο ο ισ ό ο ή ιο έ ι ι ισ ό σ ι ίσ ι ιφο ι ώ ι ιώ Έ ο ό ι ίσ οι ό ι ο ο ο ο οίος έ ι m ος ι σι ο οι ί ι ι οφο ί ι οφο οσί ώ ς σ έ ς ι ο ο ι ής οφής ι σ βό ι ο ίο ι ι ι ι ό ς ιώ ό ο ί ο ι ί ι ο ισ ός ι σ σ έ ι ι ι ό ο οί ισέ ο ι σ ο φο ό ι φο ο ς σ ο σφ ίο 27

28 ο ή ιο έ ι ι ό ιώ Ο θ ώ ος ί ι οο ισ έ ος ι ώ ό ο έ ι ς ώ ο ί ι έ ς ώ, ο οί ο ς ι έ ι όσβσ σ ις ΐσ ς, ή ο ς m ό ι ι m ό Ο ι ο ος οφο ίς ι όσβσ ώ σ ο ή ιο β ίσ ι σ βό ι ώ ιβί σ ς ώ ί ι οί ος ύ ο ς, m ι φ ο ς cm ο ί ι ο ι ο ο οφο ίς ο ς ώ ο ς ιβί σ ς ι ίσο ος 2m ο οί ι ι ό ις ές ς σ ήθ ς ος έ ι ί ι ο ι ο ο οφο ίς ό ι ι φέ ο ι ώ σ ο ή ιο Ο ισ ός οσ ι ώ ί ι ό ο φ σι ό ις ι ς ές ο ή ι ύσ ι ό ό ι ο σ ι ό ς ο ς ί ι ι ό σ ο έ ι ο φ ς 28

29 σ ή έ σ ο έ ο ύ ι σί ο ιο ί ι έσ σ οσ ι ήθ ο σί ο ι ο ς ο ι ι ούς ή ς ι σοσ ί έ ι ο ιο ού ι οσύ θ σ ο ώ ι ο ώ Ωσ όσο ο οί ος ς βό ις ς ς οφής οσ ύ ι ώ ό ύ Ο οί ος ός ί ι m ι φ ος m θ ο οί οι ο ί ο ο ο ι ό ό ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι σ θ ό οι σ ο οφή ο οι έ ι ύ ος cm σ ο ή ι 20cm σ ι ή ό ό οι ο οφή ο ο ο ί ι ό ώ ο ο ό ο οφ σί ό ού ι θ ί σ ι σ ο έ φος ό ι ίσ ώ ό ο ι ο ύ ι ο ο έ ι ίσ ί ο % ος ο οι ό έ ος ο όσ ο ι ές ι ώσ ις σι ο οι ί ι ι ο ώσ ι θ ί σί ο ο θ ί ι ι - β ο ς ι ί σ ι ύ ό ι όσ σθ ιώ ο ί ι ο έσ ο σ σ ισ ού ι ς έ βσ ς ς ι ό ς ο ώ ο ό ς ί ι σ ι ι ι σι 29

30 Ο ι ο ος ί σ ς έ ι ος m ι ί ι σ βό ι ς οφής σ ό ο ς ο ή ος ο ι οί ι ο οι οφο οσίς ι οι ι ο οι οφο οσίς Οι ι οί ι ο οι οφο οσίς έ ο ος, m ι σι ο οιού ι ι σ ίο ο ο ώ ι ί σ έ ώ έ ό ο ώ ο ιβί σ ς ι ο θού σ ι ο ού Οι οι ι ο οι έ ο φ ος m ι ι ο ή ς οφής σ ούς ί ι ο έ ι ο σι ι ο έ οθή ο οφώ β ίσ ι σ βο ιο ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ι ί ι ύ ο φο ο οφώ ό σι σ ο ς ι ό ο ς οφο οσίς οθή έ ι ισ σ ις m x 10m 254 2:Βο ο ο Τ οφο ο 30

31 γμμ ο ο ο υ οφο οφο ο Ϊ Οι ΐσ ς β ίσ ο ι σ ις ύο ές ο ι ό ο οφο οσίς, ί ι ί ς ι ισό ι ς Έ ο φ ος cm ι βθος 20cm ί ι σ φ ές σ ο έ φος σ ί ο ς ί ο όσβσ ώ σ ις ΐσ ς ί ι ύ ο ι οί ος ύ ο ς cm ι φ ο ς 10cm ι ό ο οί ο ς σ ή ς οι ο οί ς ο ίο ώ ισέ θο σ ο ς ι ό ο ς 31

32 ύ ο οί ο ι ς ώ ς σ ή ς ι ι ο cm ι ού φ ι ο ς ώ ι έφο ι Οι ς σ ή ς έ ο ι ό cm Οι σ ή ς ές έ ο οι inch, ί ι ο ί ς ι σ θ ές ο ίσο ό ι οι ί ι ς ΐσ ς σι ο οιού ι ι ο ή σ ο ο ι ώ ι σ έ ο οφώ ο ο ι ό σι έσιο ο ο ί ι σ ή ο ο ί ι ό ιθ ι, ό ι, σό ι ι ι οσ οι ί σ ο φή έ ς ό ς ι ο ιφύ ι ι ι θό ι οι ό ό ς ο ι ι οι ιώ ο ι σ θ ο ή ο ις ι ι ές σ θή ς ο ή σ ί ι σ ιφο ι ο ι ισ ή ο σ β ο ο ίο ο οι ό ς ΐσ ς ς σ έ ς οφής ι σ ιώ ΐσ ή έ ι σ έ οφή σ έ ι σ ώ ι έ ι σύ ο ο ι ό ς σ ήθ ς ι βού σ ι οφή ιώ ι ι ή οβ έ σι ο θ ώ όσο θέ ο ι ί ο ο ού σφ ού 32

33 ήσ ς ΐσ ς ής ο ο ού ι ι οφή έ ι θ ή ι σ ιέ ι ίσ ς ι ύ ή σ οφής ό ό ώ ο έ ι ς ο έ σ ςβ ί σ ς ο θ ού ς ι ο σ σή ι ό ς ς οφής σ ές ο ι ΐσ ς ο ο ι ούς οφής ο σι ο οιού ι σ ώ σ ς ο ι έφο ι βού σ οσ έ ο ί ι ο ς έ ι ίσ ς βού σ σ ός ής οιό ς ί ι ό οις σ ής ς ΐσ σ έ ς οφής, ιφο ές ό ς σ ο ό ι έ ι ύ ο οι ι βθος σ ο έ ος ι θ ώ ι ιο ύ ο ο σ ός ή ο 33

34 ι ό : ό ΐσ σ έ ς οφής Οι ο ίσ ς ί ι ι έ ς ώσ ο ί ι ι ίσ ί ι ιέ ς ις ο οί ς β ο σ σ ί ι ι ο ιο ή ί ι ο ίσ ς β ισ έ ς ι ί ο ι ι ο β ίσ ο ι ις οβ ί ς Έ ο ό οφο οσί ού φ ο έ ι ιέσ ς Έ ι ο ι σ ί ι ο σύσ ό ο ο ίσ ος ι ί ς ώ έ ι ο ι ού ισσό ο ο ό ό ις ιέ ς ι έ σι οσύ θ ο σύσ ό 34

35 ο ό ο σι ο οι ί σ οφή έ ι ό ώ σ ι έ σι ι ι σ ώς ό ίς ο ύ ι ώ σ ι σ θ ι έ ισ ή ι ό ς ί ού φ ο έ ι ί ο ό ι ή ι ό ς ό ο οί ό ι σ ή σ θ ο ού ς σ ο / ι ι ό ώ σ ι ο ί ι ι ι οι ι ή ί ι σ ί ι ο ό σ ις ο ίσ ς ι ί β ίσ ο ι σ ύ ος m οι ές ι οι ιέ ς β ίσ ο ι ό ι έ σι ο ό έ ι ό φ σι ή οή ίς ήσ ο ι σ ι ού σ σ ή ος ήσ ο ι σ ι ού έσ σ φ ι ι σ ο ί ι ή ο σι ο οι ί ι σ ο ώ ο ο ίο ι ο σ ί ι ο ο όφο ι ι ή ο β ίσ ι σ ο ώ ο ο βιώ ο ο οθ ού ι οι οβ ί ς ο έ ο ς 35

36 η:γ πο φ ο - ο ή ιο ί ι ο ιο σ ι ός ώ ος σ ο σ β ο ι ί ί ι σ ο ή ο ος ο ο οίο ί ι οϊό ώ ς ς ο ο οίο σι ο οι ί ι ι ή ο ο ι ώ οϊό ο ή ιο β ίσ ι ός ο ί ς ίο ι ί ι σ βο ιο ο ι ή ί ι ύ ο CASSE ής ής, σ θ ό ό ο σύσ ι οφής ο ή ιο ί ι φ ι έ ο σ ι ές ί θέσ ις 36

37 ο ι ές ο θέ ς ι ό ι έ ι ι ί σ ο ί ι ο ιο έ σ βοήθ ι ό ο έ ο ό ώ ό θ ώο έ ι ιφο ι ό ό 6: ς ο ό ς θή σ ή ι ώ ό ώ ς ο ί ι ώ ς ο ό ο ι ί οι ο οί ο ο σύσ ή ι ο ό ι ή ο ο ί ι σ σ ός ο ς ι ι θ σ έ ο ο ο ο ο ο ό έ ο ι ό ος ι ί σ 37

38 Έ σι ίς έσ σ φ ο ι ιο ή ο σι ο οιού ο ι ο ί ο σύσ ι ί ί ι ιο ή ο ο ο σύσ ς ώ οβ ί ί -2,5min ώ σ ο σύσ ι ο ί ς ς ι ι -1,2min ο ί ι ιο ί οto ή ιο ο ύ ι ο ο σέ ί σ ς ι ο έ ο οι ι ές ο ς ο σέ ο έ ι ο έ ο οι ο ι ές θέσ ις ι ο ο ή ιο σι ο οι ί ι ίσ ς ι ι ο βο ισ ό ώ ο ή ιο ιέ ι ι ύ ς οι ο οίοι ί ι σ ιο ί ό ο ί ι ο θ ί ο Έ ο ι ό ο έ ς ό, ό ι ο ος, ό Ο ο οσ ός ς φ ς ί ι έ ό ύ οβ ή ο έ ι ή σ σ ι ί έ ι έ ι ί ό o ι ι ί ώ έ ι ι ο ο όσ ος ι ί ο ι o ι ς ς ύ σ ο οό ο ί ύ σ ώς οιο ό ό θ ό ο ο β ο σ φι ο ί ι ι βόσ σ οβ 38

39 ό οι ο ι έ ι ί σ ι ο έ ό ο ς ς ό σ ς ο ιβ ο ος ο ο ί βσ ι ό σ ς ο ο ί ϊ ή Έ σ θ ίσ ι σ σ ο βιο ίο ι ι ο ι ι ι ι ο ι ό ύ ο ο οίο οιο θ σι ο οι ί ι ι φ ι ο ό οι ο θ ο ο ι ή ισ ού ύ ο 8μΚοπ ο ω 39

40 ι ι σ ο ι σ ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ς οφής σ έ ώ ο ισ σ ις m x10m ί ι ιφ έ ύ - ύ σ ή ς ο ής ι ο ής ύ ος m ι ό ι ή έ ι σ θ ή ΐσ ό ό ι ι ι β ο φ ι ο ς έ ι φ ΐσ ή ο ς ο ί ι ο ο ι ής ι σ έ οφή ο ό ο ς ο ί ι έσ σ ο ίσ ο οί ί ι φ οέ ι ός φ ισ ός ό ς ι σ ό ο ο ό οι ο ι ι ό σ ό ο ί ιο ο ό σ ς έ έ ι ισ σ ις m x 5m βό ι ές έ ο οί ο, m ι οι ι φ σι ό φ ισ ό ι ο ίσ ο οί ί ι ό ι ό ο ύ ιο ί ιο ί ο m ι ί ι ί ς ισ ή ι οι ς ος cm ό έσ ι ί ι ισ ό ι ι ΐσ ι ή ι ι ι ο ί 40

41 Ο ώ ος σ ς ο οσ ι ού ί ι ίος σ θ ο ι ί ι ο έ ος, ό ο ύο ι ις ύθ ς ώ ς ο ς ο ού θ ισ ού ι ίσο ο ι ιο ή ς ι οι ς οφής ο ή ο ώ οι σ ς ο έ ς έ ι ό σ ί ι ο έ ι m ό ο ύ ιο ί ιο ι ί ι ι ο ι ιο ή ί σ ο ι ι φ ί ς οφής ι ο οσ ιέ ισ ό ιο ο ο οίο ο ί έ ος ο ι ι ού σ ο ή ος ο ίο ο ο ι ι οι ί ι ι ό ί ι ί ι ο ο ώ ο ι ώ έσ ς ο ό ο ς ί ι ύ ι οί σ ί ι ο ς ο ό ο έ ι ι ό ί ι ο ύ φή ο ι έσ σ ο ο βί - έ ς έ ο ς ι θ ί ο ίσθ ς ι ο ς έ ι ύ φ ο ί 41

42 ο βι θ σ ού ί ι ι σ έ έ σ ύ ο ς ισ σ ις m x5m x 5m ι ό σ ο βι θ σ ού ί ι οβ ί ς ο ο όσ ώ θ ήσο έ σι ο οι ί ι ή έθο ος σ φ ι ό ι ο ο ι ό ο βί ι ή ι έ ι ι ού ο οθ ού έ σι ι ό ο ό ο οι ς οβ ί ς ι φ ο ί ο ο έ οβ ί ί ι σ σ έ σ ή β ισ έ οι cm ι ο ού ι σ ο ι έ ισ βού θ σ ού ο βι θ σ ού β ίσ ο ι ό ι ίσ ό ο ί ι ώ ο οί ί ο ί έ ς ι ό ο ο ό 42

43 ή ού θ σ ού ο οί ι σ φ ί ι έο ός ι ο ίς ι ο ό ο ό ι ήθ οι οβ ή ό ο ι ι ισ ή ο οί ο έ σ ήσ ι σι ο οί σ ς θέσ ς ής ού θ σ ού φ οσ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς ώ ο σ ο ο οίο ι ο οθ έ οφή, ό, ι σ ό ής οιό ς ο ώ ο ό ισέ ο ι ι έ ο ι ο έ έ ι ο ισ ού ό θ ί ς ύ ο ς cm ι ο ς cm 8:Χ ο πο ο υ πυ ω οφ 43

44 λμ Θυ ο ου πο ο Ο φ ισ ός ί ι φ σι ός έ ι ι ός ι όσ ς ώ ς ι ι ύ ο σ ο ι ς οι ο οί ς ς ί ι φ ός έ ς ι ί ι ι ι ής σ ής ι σι ο οι ί ι ι ι έσ ώ Οι ς β ίσ ο ι σ ύ ος m ό ο έ φος ι ό ι ίσ θ ή ό ς σ ι ίσ β ι ι ο ί ό ισ ούς ι ό ς έσ σ φ θ β ί ι ς οι ς ές ώ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς 44

45 ί ι ς ι ο ις έ ς ο ύ ος σι ο οί ό ο σι ο οί ι ό ο ίο φώς ί ι ι ο οι ι σι ο οιού ι σ όσβσ φ ός σ σ ί ο ι ι θ ο ι ς ο ι σφ ισ ι ού σ ή ι έ ιο ώ ώ έ ι έ ύ ό ή ς ι ής ο οί έ ι ι ι ς έ ς ι ούς ή ς ο ό ι ί ο οί σ ο οφή ο ισ ή ς ι ό ίέ ο > ι ο σ ού ς σ σ ς ί ι ή ς, ο φοσ ή ς ι ί ς ι ο οφή ι ές > Οι ι ές σ ή ς σι ο οιήθ ι σ ί ς ο οφής έσ σ ο έ φος Έ ο οι inch, ος mm ι ί ι θ β ισ έ ς έσ σ ο έ φος ού ι ό 45

46 > Οι ο φοσ οι cm x4cm ή ς ίσ ς ί ι θ ο οφή ί ι φ ι έ x1m ι ο ς 3inch > β ισ έ ς ι έ ο ό ί ς ές ισ σ > Ό οι οι οί οι ς οφής ί ι φ ι έ οι ό σι ο οίοι έ ο ισ σ ις cm x15cm ι > ισ m ό ιθο ς οι έ ο ί ι οσ ο έ σ ις ό ς οφής ί ι ι β ισ έ > σ σ ού ι ο οφής ί ι βι ς ι θ ίό ιό ι ο σ ού ς σ σ ς ύ ο ς οσ ό σ ι οι ί ς ς έ ς σ ις ο φοσ ή ς Ό ςβ έ ο ό ι ί ι ς ι ίς ι ι ο ι σ ή σ ό ό ι σι ό ς σ σ ς ί ι ο έ, ό ο ο ώ ο ο β ίσ ι σ ό ι ι ό ο ς ής σ ο ό σ ς ώ ς 46

47 ο σ ή - ιο ή Ο ο όφος σ ο έ ι ώ ο σ ο ς ι θ ισ ή έ ι ο ό ός ό ο ού ιο ι έ ι ί σ ς ο ής ό έ ι έ ι ι ι ι σ σ ώς ι ίο σ ο ο ο οίο ι σ οι ί ο θ ώο ι οφ ή ι ο ι ίς ι ο σ ώ ής ο ής ι ι ό ο ισ φ ι φ ύ σ ο ο ι ίο ώ ο ής ι ο σ ς ώσ ις maedi visna ο ί ο οί ι έο σ ο όέ ί ο σ ή ς ι ώ ί ι έ ς βο ισ ός σ ο έ ύ έ ο ο ό ι έσιο ο ο οίο ο ί ι σ ώ θ ο ή ο ό ο ο ις ι ι ές σ θή ς ι έ ος έ ι ος ς ιο ο ι ή ο σ ύ ο 47

48 ιο ή ι ι σι ι ός ο ή ς ο σί σ ί ι ο ή σ φ ο ι ός Ωσ όσο ό ι ο ι σι ι ός ο ή ς ί ι ο ύ ο ι ο σί σ, ι οιο έ ο ο ι σ ό ο όβ σ οφή ώσ ί ι ί ι έ οι έ σ ισ ίσο ο ς ο ς ο ο ο ή ς ι ο ί ο ι οι ό ς ο ι ή ο ισέ ο ι σ οφή ι φο ι οβί ό ή οιο όβ σ έ σ ώ ισσό ό ι ί ι σ ισ έ ι ό ς οφής σ ώ ο όβ ό ί ι ό ς ι όσο φ ή ι ί έ ο σ ί οι ο όσ ις ώ 48

49 ι ι ή ιο ό ηση ο ή έ ι ο ι θ ί ό ι ί ι ύ σ ύ ο ι ιο ι ή ή σ ο ο φ θώ σ ο οι ή ο ο ι ιο ή σ ο ί ι ό ι έ οιο φού ό ο έσ ί ο όσο ι έ ι σ σή οφή ί ι σ ο σύ ο ο ς Ο ι ιο ή ς οσ θ σ ίσ ι βσ ι ή ι ό ό ς ο έ ι σ ι έ φ ή οβ ίο, ο οί ο ί έ ι ές ο όσ ις ι ο σι ι ι ι ή θ ι ό σ ις ι ο ο ι ές σ θή ς ς ύ ο ι σ ι έ ς ιο ής ό ο β ίσ ι οφή ό ο ό ι ς οσ θ ι ς ο ι ιο ή ς φ β ιώσ ι σ ο ό φο ο ι ό ι ό ι ό ς οφής ο ι ι ό ί ι ιος σ ί 49

50 Ω Ο Ο Ο 50

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δισολή (θερμική δισολή σερεών-υγρών-ερίων) Ηλεκρική νίσση (εξάρησή ης πό θερμοκρσί) Θερμοηλεκρικό

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα