Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω"

Transcript

1 1

2 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο ι ο όβ ι ι ή σχό ηση σ ς 6000 ο, ο έχο ύ ω σ ις ι ο όβ 2

3 1) 3) -> ο οθ σί -> -> ό ό ος ύ -> Ύ η ίο 4) 2) σ σ ις 5) ο οθέ ηση φ ίο οβ ω σ σ ω 3

4 σ ή ι ιο ί ο ω οφής οβ ω ο ι ή οβ ο οφί, ί ι ί ο ο ί ος ς σ ς ο οβ ο ο σ ύ ιο οϊό έ ι ο ώ ο ί ι ο ές ί ι ύο ι σ ις ό οι ς ϊ ές ώ ς οβ ο οφί ί ι έ ι ι ι ο σ θέσ σ ο οφί ο ς, ού οις σ έ ι ι ό ις σ ι ό ς, ι ιί ο ο ές ς ο ι ής ο οφίς Ωσ όσο σ σ ι ο οι έ οι ί ι ώ ο ι ύο, σ ί ο ι ό οσ ο όσ ο ς Έ σι ο ος ς ο οφίς ή ό ο ς ώ ο ς ο ισ ι ο οι ί ι ύ ο ί 50 ό ι οι θ οί ς ι ο οί σ ς ύσ ό ι ό οή οί ι ό σ ιώ ο ύ σ Οι ύσ ις ς ο ι ής οβ ο οφίς ί ο ι ο οέ ι ι ό ς, ο ισ ό ο οέ ι ιο σύ ο ο ι ι ήσ ις σ ι ι έ ο οσ ι ό 4

5 έ σ οσ ι έ ο ίο ής σ ώς έο ς ό ο ς ι ύ σ ς ό οσ ς ο όσ ο ς, ιο ώ ς έ σι έ ς φ ές ώ, ο ο ί ς ι ό ο ς σ σ ι ό ς ι ο ίς ι ις ύσ ις σ β ισ έ σ ο ο θ ί ι, ς ος β ί σ σ θ ώ ο οσφέ ι ι έ ισ σ ο φι ο ύ ο ώ έ ο ό ι ώ ι ι ό ι ί ι ι ο ή ος ις βιο ο ι ές ύσ ις ο ο οι ο ι ι ές ή ισ β ισ έ ς ύσ ις ι ού ύ ο ι ι ο οφι ή σ σ ι ί οιο ι ό φ ιο ι σ θ ί σ σ, σ όσο όσβ σ ού ο φ ίο ί ι ο ύ ή ο ι ο θή ι ί ισ ί ό ι, οι ο οφι ές σ σ ις ί ι έ ύ ιο σ σι ό ς ι ο οι έ ς ο οφίς, ο ί ι ή β ί σ ι ο θή ι ί ισ ι ο σ ς σ σ ι ής σ ς σ θέ ο έ ι ό ο ς ο ούς ής 5

6 ί ι ο ο ή σ σ ι σ σ ις σ ο ι ή οβ ο οφί ί ι σ ι ές ές 1)ύ σ ώ σ θ σ ώ ι σ οϊό οσο ι ό οφ ί ι σ ο ί οι έ οϊό 2) ύ σ ς ς ι ισ ού σ ο, ί ό οιό οϊό ό ο ο οθ σίς, ί : σ ι ο οί σ ο ο ό ο 3) ύ σ ο όσ ώ έσ ς ι ής β ί σ ς ι ς ι ής ισ ή ς, ιο ήθ έ ς φ ές ώ ο όσ, β ιώθ οι ο σ ς φ ές ι ι ό ώ ο ύ ι ο σύ ο ος ι ι ίς ο όφος ί ι ώ ο όσ Ά σ ό ο ο ισ ού ι ώ ο ι ώ ι ώ ώ ώ ο όσ ό ς ι ού ι οϊ ό ς σ θή ς οφής ς ος ις ι ήσ ις ο ς ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς ής ο ς σύ φ ο ο ό ό ο ς 6

7 Ο βσι ό ος ό ος ύ ς ις σ σ ς σ ο οί σ ώ ό ο ιβ ο ς ιο έ ι οσ ύο ι ό ές ι ι ές σ θή ς ο ι όσο ί ο ώο ι έ σ ις ο ι ί ι ο ιβί σ ό σ ι ό ι ώ έφο ι ί ς οφές ς ιο ής ι ς ο ής, ό σι έσι Οι ς ο ί ι ύ ι σ ς οβ ο ής ί ι: > οι ς ω οβ ω, > οι ς ι ο ι ό η ς ι > οι ς οι ο ο ίς φέ ο ι ι οι ς οβ οφή, ί ι ής ώ ο όσ ις ο, όσο θ ι σ σ 7

8 οσ ίο ό ύο ι οι ς οβ έφο ι σ ύ ο ι ί έ ο ές ο όσ ις Οι ς ές ί ο ι σ ις ο ί ς : > ις σ θή ς ιβίωσης, > ις σ θή ς > ις σ θή ς ι οφής, ο ι ι ής, ι ις σ θή ς ιβί σ ς ι ίο ι οι ς οβ ο ής σ θ ο σί, σί ώ ο, ο ισ ός ο ώ ο, ο φ ισ ός ι ο ώ ος σ β ισ ού 8

9 ι ό ς ις ώ ς β ι ού θ ο σί ς 240C έ ς 270C θ ο σί σ ο ς 130C οσ οσ ι ό ς ο ς ί ι ύ ο ς ς ι Οι ιοί έ ο ί ο ι 5 0C έ ίς ο ς ι οί ό ι ς 210C ι σ ι ή σί ο οβ οσ σίο ιθ ί ί ι ι ό ο 70% ό ς ί ι ύ σ ο 60% ι ο όβ ο οσ ό ι ύ ο σ ύ ος 50% - 70% 9

10 Ο φ ισ ός έ έ ι ί ι φ σι ός ι ύ ί ι ί ο ο / ο φ σι ού ήσιο ι ό ί ι ώ ί ι σ έ έ ο ι σ ώς ι σ ο φ σι ό φ ς Ο ισ ός ο ώ ο θ έ ι σφ ί ι -30 m3 έ ώ, ί ί ι ός ί φ σι ός Ο ώ ος ο ι ού όβ ι ι ο ή σ ο ώ ο ς οφής, ο σι ι σ ο ί, σ έ ι ού ς ιφ ις έ ο όβ ο 10

11 ΠέθεμΝ1: πδ οτη θβν πδφϊθ δν πϋ ουνθϊνπλσί ον Κ Σ ΓΟΡΙ Ν λένηϋ λέ ΣΤΠΟ ΩΩΝ Πλοί έθ λθέ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,60 0,80 1,00 0,30 0,40 0,55 1,00 1,20 1,40 0,45 0,55 0,65 Πλοί έθ & λθέ υΰοτλδ 11

12 ις σ θή ς ι ι ής οβ σσο ι : >η ο ση ης ό ο > θ ό ιβ ο ιβίωσης σ χ ή έωση ης σ ω ής > η σ χ ίς έωση ο έ Οι ού ς ώσ ις ο ιέ ο ι σ ού ώ βοήθ ι ς σίς ο έ ή ι ς σ ής έ ο ι σ ί ί ί ι ύ ο ο έ σ ο ώ ος ί ι θ ι ι ός Ο ισ ός ο ό θ έ ι ό ι ό ο σφ ί ι οή ώ -30m³ ι ο σ σ ό ισ ό ό σ ι θ ί ό ι ι οβ ί οβ ι ml ώ έ, ο β ι σ ι ή σί ο ώ ο ίσ ς ς ο ι ο οι ί ι οφ ή ς ιο ίς έ ο ισ ό σ σ ο ό θ έ ι φ ο ί ι ι ο ή ι ο οι ι ής οσό ς έ ι οή, ί ι ο ώ ο ο ό ύ ι ι έ ι ιο ί ισ ώ ι ό ι έ 12

13 ο σ ο ό ο ό ί ι ί ι ό ο ι ο ο οφο οσίς ι ο ος ό ο β ίσ ο ι οι ΐσ ς ι ό ό ο οφο ο ού ι ώ οφή ι ό ο ς ι ι ής ό σ ι ό ι έ ι ισ σ σ οιος ι ο ος βο θ ι ός ός ί ι ο ι ο ος οφο ίς ο σ ό ο ώ ό ί ι β ίσ ο ι σ ο ώ ο ο θ ί ι έ ος σ σ θ έ ι οβ έ ι ο ώ ο ό ο θ ί ι σ έ σ ι σί οβ ή ι ι ή ο ώ ο ιβί σ ς οϋ οθέ ι ό ι οι ΐσ ς ι οι ο ίσ ς θ ί ι έ σι ο οθ έ ς ώσ ώ ο ι οι οφές ι ο ό ύ ο ώσ ο έσο σ ί ς ό σ ς Έ σι οι ο ίσ ς ο οθ ού ι cm ό ο έ φος ύ ος ο ί ος ο ς, ώ οι ΐσ ς ί ί ι οσβσι ς ό ο φ ι ώ ί ί ι σ ι ο ώ ο ιβί σ ς, ί ι έ ς -50cm ό ο έ φος 13

14 ις σ θή ς ι οφής ι ί ο ι οι ς οβ ο ής σ ό ι οφές ι οβ ί σ ίο ο ο ής, ώ ι έ ι ι ί όσι ο ού έ Ά θ έ ι ι σ ώς φθο ο όσι ο ό οσο ή θ έ ι οθ ί σ ις ο ίσ ς ο ίο φ ο έ, ιό ι ό ο ι ι ί ο ί ί ισ ί έ ι ού όβ ί ι σ ι, ό σ ί ι ό ι σ σι έσι ο ς ί ι ί ς οι ο ο ι ίς ο οφές Ό ς ώ ώ ο όσ ι ού ι οσό ό σ έ ς ο οφές Οι ΐσ ς θ έ ι ί ι σ ισ έ ς ώσ έ ο ι ι ο ο ι ίς ι σ έ ς ο οφές ίς ις ι ύο 14

15 Πέθεμ 2: KΪγ ε βΰολέ υου που ε ζηίϊθ δ ο ηϋΰδ ηεομ λμ θϊ ε φζ ηϋ λ ο ΣΤΠΟ Κ Σ ΓΟΡΙ Ν ΩΩΝ Μδελσ ωηομ ΜΫ ομ Μ ΰζσ ωηομ 0,30 0,35 0,45 λθέ 0,15 0,20 0,25 υΰοτλδ 0,20 0,30 0,35 0,30 0,45 0,50 Πλοί έθ ΚλδΪλδ 15

16 ι σ σ σ ς οβ ο ής ός ό ο έ ι ές σ θή ς ιβί σ ς σ ώ, θ έ ι ι ί ι ι ο ι ή ς ος ήσ ς ι ι ό ο ς ό ο ς σ ή ι ι ό σ σ ή ς ο ό θ έ ι οβ ο ό ος ΐσ ος, ο θ ισ ώ, ί σ οι ώ οι ι ο ς ό ο ς, ό έ σ ς, θέσ ο οσ ο ισ ός ς ι έ ος σ ο ο ισ ί ι ο ι ο ς ιο ής ς ού ις οϋ οθέσ ις ι ο ίς: ς φθ ί ώ, ς, ί 16

17 - - 17

18 ι έ οβ οσ σιο ο ί ι ό ο ύ ιο ώ ο ς οφής ι ο ς βο θ ι ούς ώ ο ς Ο ί ς ώ ος ί ι οι ι ι ές σ σ ις ό ο σ ο ι ι ι έ ο ώ ς οφή, σ όσο ί ι ι ού οι ι σ σ ή ι ο ί ς σ ι ί σ ς ού ό ς ο ς ύο ώ ο ς ούς ι ό ο ι ς σ ήθ ές ί Ο ύ ιος ώ ος σ ι έ σι ώσ ι ο οι ί ις ς ι φ σ ο φ ιο σι β ο ς ό ο ύ ο ι ύθ σ ς οφής, φ ή ώ ι ο ύ ος ς έ σ ς ήσις σ ή σ ς ι σ σ Ο ώ ος ός φ ι ι ς ο ι ο σ β ι ό οσ ο ισ ό φθ ι ι σ σ ις ι ού ι ού ήθ ς σι ο οιού ι ς ι ο οφή ι σι ό ιθο ι ι οι ώ 18

19 σ ι ίσ ί ι ι ι ό έ ο ή ι σ ι ό ό ούβ ο ί ό όσβσ ι ιό θ σ έ οι οβ έ ι ί ι ό ο ώσ ο ού ι ώ ο ύ ιο ώ ο οβ έ ι έ ς ι ο ος οφο οσίς ι έ ς οφο ίς Οι ο ίσ ς ί ι ό ο ί ί ό ο σύσ οφο οσίς φ ο έ ώ οσέ ο σ ή σ ο φ ο έ ιό ι ο ές φο ές «ο ι» οι ό ι ο ί ί ισ, ι ο β έ ι σ ή ι ι σ ι ή σί ο ύ ο ο ο ί ί ι ί σ ό ί σ ή ο σ ό ο ί ι έ ύ ο ςσ ής ιό ι ώ έ ο θ, ι ο όβ ς ύ σ ς ό θ ι ή οσθή σ ής ι ι ί ο φ ιο ι σ θ ί ό ο ο σ ή ί ι οι ο ο ι ό ο σ σ σ ό ι όσο θ ό ι οφή ι ισσό έ ο ι σ ή σ έ σ ςσ ής 19

20 Έ σ ό ο ο ί ί ι φ ι έ ο ί ό ο ί σύ, ί ό ύ ο ή ό ο ι ι ο σ ό ο σι έ ο ί ς βέ ς ι ισ ι ι ής ι ο ής ι ό ς ι ο ο ι ι ό σ ή ό ο Ίσ ς ι ή οσ ί ι όσο ι ο έ ο ι φ ό όσο ς σ ής σ ή ο ί ι ό ο ιο ί ι Οι βο θ ι οί ώ οι ί ι οι ής: ο ι ς ό ί

21 21

22 - οφή β ίσ ι σ ί σού ι ι ό έ ι έ ο ιό σ ιό ο β ίσ ι ι ς ό ς ς σού ος ό ς φο ι ί ι ιο ι ό ιό έ ι km ό ο ιό ι β ίσ ι σ ί ο φή ός βο ού ι km ό ό όσβσ σ ις σ σ ις ς οφής ί ι ό ο ι ό ό ο ιο ή ς ς οφής ί ι ο ί ος οϊ ς, ι οι ο ιές ο φο ού οφή ί ο ι βοήθ ι ς οι ο έ ις ι ο ώ ή ο έ ι οφή Οι σ σ ις ς οφής ί ι σύ ο ς ι σ ισ ό ι έ ο ο ο οίος ί σ ό ο σ ίσ ς φ ο φί ς οφώ ό ο ι ό ις ο οί ς ο ί ο ί ι ίς ο ύ ος έ σ ς έφ σ ώ ι ι ό ςέ ι φ σ ι σ ώ ο ο ο οίο ι ο φέ β ιοφό ο ο ο οίο έ ι ι ο β ι ό φ ι ο φέ ι σ οβιο ί ο οί έ ι ό φ km 22

23 2 ί ι ύ ο φο ς ί ι ό σ έ ι ό ο ς ι έ ι σ ή ώ ο ισ σ ις m Ο οσ ο ισ ός ι ί ί ι έ οιος ώσ οφ ύ ο ι οι οι ι φ ί ι σ ο έ ισ ο οφή ό ις ι ές ί ς ι ι σ ύ ο ο ισσό ο ο ι ό ισ ο ό ο έ ο ιοφ ι ς ι έ σι φ ί ι οφή ό ο ς φ ισ ού ι θ ό ς ο ι ώ βό ι σ σ ί ι ισ ί ό σι ό ιθο ς ύ ο ς, m ο θ σ ο οί ο ό ισ σ m x1m ο οι ο ί ο ι ο ί ο ις ι ι ές σ θή ς ίσ ς ο σ ό ς ό ς ι ού σ ή ος m m ο β ίσ ι θ ί έ ι ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι ό ί ί ι όσβσ σ ο σ β ο ο ι ή ι ι ή έ ο οί ο, m ύ ος ι cm ος ι ο ό οι ο ος ί ι ί ς οι ό 23

24 ό ι ί ι ι ή ί ς οι ή ι ο σ ό ς ό ς έ οσ ο έ σ ο φοσ ή ς σ ό ο ο ή ος ς ύ ο ς, m ι οί ο ι β ί ο ώ έ σ φι ι ί ι ο σ ς ό ο οφή ί ι οβ ο ι ής ύθ σ ς ι ύο ι ώ ό ο ς β ι έ ς φ ής ίο ή σ ι ή σ ο οβ οσ σιο σ ο ι ώ ο οί σ ι, ό, σ οφο ί ι σσό ο οί οο ί ο ι ι έ σ ο ο ιού ι ος ώ σ όβ ς φ ής ής ί ι όσ ι ι ού ι ι ές σ θή ς οφής ι ο ώσο σ ο έ ισ ο ς φ ής ο ύ ιο έ ο ού ί ι ό ο ό ή ος ι ώ ές ο ώσ ις σ οιο ι οϊό ό έ ςο ός ο έ ι ι ύ ι ι ί έ ι σ ι ο ύ ο Ο ς φ ής σ ό οσ ος ο ο οίο ί ι ι ισ ς οιό ς 24

25 1μ φυ Χ ου ο ο ί ι ό ι θ ό ο ο ι ιο ή ς ο οι ιοσ σίο ι θισ ο - % ο ιθ ό οβ Οι ό οι ο ιβ ο ι σ σ οι ώ ο ο ιού ί ι ί ς ι φ σιο ο ι ή έ σ ο ο ιού ό ί ι σ ι ή ι σ σ οβ ό ή ό ςύ οις σθέ ις σ ί ι ι ι ι ό σ ώ ό ύ ι ισ ι ι ό ο ώσ ις 25

26 σ σ ή ό ς θ ύσο ι ο έ ο ο ί ι έ σ ό ο ι έ ι ό ο ο ί ο ο ισ ό ο ι ι ι σ σ ο ο ισ ός ης η ο ιθέ ι ό ο θ: > ΐσ ς ι ές ι θ ο ι > ο ίσ ς ύ ο ιέ ς > ή ιο ύ ο casse 2x ι ές ο ς > ο ς > ές ο έ ος > σ ή ο ής ο ς ι ι > ι ι ί ο οί β ίσ ο ι σ ι ό ιο σ β ο > έ > ό ι ο θο ισ ό σ β >Ό ό ο ι ο ι ι σ ο έ ι ο σ ώ ό ι ι ι ς ο ς ο ίς ιο ί έσ σ ο ο β 26

27 Οι ώ οι ιβί σ ς ώ έ ο ισ σ ις m x 12m ι ίσ ι ο β ίσ ο ι σ ύο ς ο ς, ι ι ο ι έ ο m ή ος ι, m ος ι ίσ β ίσ ο ι ώ ο οί ί ι ι ο ή ι οι οβ ί ς ι ο ς ι ό έ ς σ β ος ο έ ι έ ό ο ο σ β ο ι βοσ ή ή β ί ο ό ο σ β ο Ο σ β ος ός έ ι ις ί ι ς ισ σ ις ο ο σ β ο m x12m ι έ ι ι ίσ ο οί σι ο οιού ι ι ώ ς ιό ο ι έ ς σ β ος ο ο οίος ί ι ι ο φ έ ος ι σ ώ ο ο ισ ό ο ή ιο έ ι ι ισ ό σ ι ίσ ι ιφο ι ώ ι ιώ Έ ο ό ι ίσ οι ό ι ο ο ο ο οίος έ ι m ος ι σι ο οι ί ι ι οφο ί ι οφο οσί ώ ς σ έ ς ι ο ο ι ής οφής ι σ βό ι ο ίο ι ι ι ι ό ς ιώ ό ο ί ο ι ί ι ο ισ ός ι σ σ έ ι ι ι ό ο οί ισέ ο ι σ ο φο ό ι φο ο ς σ ο σφ ίο 27

28 ο ή ιο έ ι ι ό ιώ Ο θ ώ ος ί ι οο ισ έ ος ι ώ ό ο έ ι ς ώ ο ί ι έ ς ώ, ο οί ο ς ι έ ι όσβσ σ ις ΐσ ς, ή ο ς m ό ι ι m ό Ο ι ο ος οφο ίς ι όσβσ ώ σ ο ή ιο β ίσ ι σ βό ι ώ ιβί σ ς ώ ί ι οί ος ύ ο ς, m ι φ ο ς cm ο ί ι ο ι ο ο οφο ίς ο ς ώ ο ς ιβί σ ς ι ίσο ος 2m ο οί ι ι ό ις ές ς σ ήθ ς ος έ ι ί ι ο ι ο ο οφο ίς ό ι ι φέ ο ι ώ σ ο ή ιο Ο ισ ός οσ ι ώ ί ι ό ο φ σι ό ις ι ς ές ο ή ι ύσ ι ό ό ι ο σ ι ό ς ο ς ί ι ι ό σ ο έ ι ο φ ς 28

29 σ ή έ σ ο έ ο ύ ι σί ο ιο ί ι έσ σ οσ ι ήθ ο σί ο ι ο ς ο ι ι ούς ή ς ι σοσ ί έ ι ο ιο ού ι οσύ θ σ ο ώ ι ο ώ Ωσ όσο ο οί ος ς βό ις ς ς οφής οσ ύ ι ώ ό ύ Ο οί ος ός ί ι m ι φ ος m θ ο οί οι ο ί ο ο ο ι ό ό ό ο ς ο ς ι ό ο ς οφο οσίς ι σ θ ό οι σ ο οφή ο οι έ ι ύ ος cm σ ο ή ι 20cm σ ι ή ό ό οι ο οφή ο ο ο ί ι ό ώ ο ο ό ο οφ σί ό ού ι θ ί σ ι σ ο έ φος ό ι ίσ ώ ό ο ι ο ύ ι ο ο έ ι ίσ ί ο % ος ο οι ό έ ος ο όσ ο ι ές ι ώσ ις σι ο οι ί ι ι ο ώσ ι θ ί σί ο ο θ ί ι ι - β ο ς ι ί σ ι ύ ό ι όσ σθ ιώ ο ί ι ο έσ ο σ σ ισ ού ι ς έ βσ ς ς ι ό ς ο ώ ο ό ς ί ι σ ι ι ι σι 29

30 Ο ι ο ος ί σ ς έ ι ος m ι ί ι σ βό ι ς οφής σ ό ο ς ο ή ος ο ι οί ι ο οι οφο οσίς ι οι ι ο οι οφο οσίς Οι ι οί ι ο οι οφο οσίς έ ο ος, m ι σι ο οιού ι ι σ ίο ο ο ώ ι ί σ έ ώ έ ό ο ώ ο ιβί σ ς ι ο θού σ ι ο ού Οι οι ι ο οι έ ο φ ος m ι ι ο ή ς οφής σ ούς ί ι ο έ ι ο σι ι ο έ οθή ο οφώ β ίσ ι σ βο ιο ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ι ί ι ύ ο φο ο οφώ ό σι σ ο ς ι ό ο ς οφο οσίς οθή έ ι ισ σ ις m x 10m 254 2:Βο ο ο Τ οφο ο 30

31 γμμ ο ο ο υ οφο οφο ο Ϊ Οι ΐσ ς β ίσ ο ι σ ις ύο ές ο ι ό ο οφο οσίς, ί ι ί ς ι ισό ι ς Έ ο φ ος cm ι βθος 20cm ί ι σ φ ές σ ο έ φος σ ί ο ς ί ο όσβσ ώ σ ις ΐσ ς ί ι ύ ο ι οί ος ύ ο ς cm ι φ ο ς 10cm ι ό ο οί ο ς σ ή ς οι ο οί ς ο ίο ώ ισέ θο σ ο ς ι ό ο ς 31

32 ύ ο οί ο ι ς ώ ς σ ή ς ι ι ο cm ι ού φ ι ο ς ώ ι έφο ι Οι ς σ ή ς έ ο ι ό cm Οι σ ή ς ές έ ο οι inch, ί ι ο ί ς ι σ θ ές ο ίσο ό ι οι ί ι ς ΐσ ς σι ο οιού ι ι ο ή σ ο ο ι ώ ι σ έ ο οφώ ο ο ι ό σι έσιο ο ο ί ι σ ή ο ο ί ι ό ιθ ι, ό ι, σό ι ι ι οσ οι ί σ ο φή έ ς ό ς ι ο ιφύ ι ι ι θό ι οι ό ό ς ο ι ι οι ιώ ο ι σ θ ο ή ο ις ι ι ές σ θή ς ο ή σ ί ι σ ιφο ι ο ι ισ ή ο σ β ο ο ίο ο οι ό ς ΐσ ς ς σ έ ς οφής ι σ ιώ ΐσ ή έ ι σ έ οφή σ έ ι σ ώ ι έ ι σύ ο ο ι ό ς σ ήθ ς ι βού σ ι οφή ιώ ι ι ή οβ έ σι ο θ ώ όσο θέ ο ι ί ο ο ού σφ ού 32

33 ήσ ς ΐσ ς ής ο ο ού ι ι οφή έ ι θ ή ι σ ιέ ι ίσ ς ι ύ ή σ οφής ό ό ώ ο έ ι ς ο έ σ ςβ ί σ ς ο θ ού ς ι ο σ σή ι ό ς ς οφής σ ές ο ι ΐσ ς ο ο ι ούς οφής ο σι ο οιού ι σ ώ σ ς ο ι έφο ι βού σ οσ έ ο ί ι ο ς έ ι ίσ ς βού σ σ ός ής οιό ς ί ι ό οις σ ής ς ΐσ σ έ ς οφής, ιφο ές ό ς σ ο ό ι έ ι ύ ο οι ι βθος σ ο έ ος ι θ ώ ι ιο ύ ο ο σ ός ή ο 33

34 ι ό : ό ΐσ σ έ ς οφής Οι ο ίσ ς ί ι ι έ ς ώσ ο ί ι ι ίσ ί ι ιέ ς ις ο οί ς β ο σ σ ί ι ι ο ιο ή ί ι ο ίσ ς β ισ έ ς ι ί ο ι ι ο β ίσ ο ι ις οβ ί ς Έ ο ό οφο οσί ού φ ο έ ι ιέσ ς Έ ι ο ι σ ί ι ο σύσ ό ο ο ίσ ος ι ί ς ώ έ ι ο ι ού ισσό ο ο ό ό ις ιέ ς ι έ σι οσύ θ ο σύσ ό 34

35 ο ό ο σι ο οι ί σ οφή έ ι ό ώ σ ι έ σι ι ι σ ώς ό ίς ο ύ ι ώ σ ι σ θ ι έ ισ ή ι ό ς ί ού φ ο έ ι ί ο ό ι ή ι ό ς ό ο οί ό ι σ ή σ θ ο ού ς σ ο / ι ι ό ώ σ ι ο ί ι ι ι οι ι ή ί ι σ ί ι ο ό σ ις ο ίσ ς ι ί β ίσ ο ι σ ύ ος m οι ές ι οι ιέ ς β ίσ ο ι ό ι έ σι ο ό έ ι ό φ σι ή οή ίς ήσ ο ι σ ι ού σ σ ή ος ήσ ο ι σ ι ού έσ σ φ ι ι σ ο ί ι ή ο σι ο οι ί ι σ ο ώ ο ο ίο ι ο σ ί ι ο ο όφο ι ι ή ο β ίσ ι σ ο ώ ο ο βιώ ο ο οθ ού ι οι οβ ί ς ο έ ο ς 35

36 η:γ πο φ ο - ο ή ιο ί ι ο ιο σ ι ός ώ ος σ ο σ β ο ι ί ί ι σ ο ή ο ος ο ο οίο ί ι οϊό ώ ς ς ο ο οίο σι ο οι ί ι ι ή ο ο ι ώ οϊό ο ή ιο β ίσ ι ός ο ί ς ίο ι ί ι σ βο ιο ο ι ή ί ι ύ ο CASSE ής ής, σ θ ό ό ο σύσ ι οφής ο ή ιο ί ι φ ι έ ο σ ι ές ί θέσ ις 36

37 ο ι ές ο θέ ς ι ό ι έ ι ι ί σ ο ί ι ο ιο έ σ βοήθ ι ό ο έ ο ό ώ ό θ ώο έ ι ιφο ι ό ό 6: ς ο ό ς θή σ ή ι ώ ό ώ ς ο ί ι ώ ς ο ό ο ι ί οι ο οί ο ο σύσ ή ι ο ό ι ή ο ο ί ι σ σ ός ο ς ι ι θ σ έ ο ο ο ο ο ο ό έ ο ι ό ος ι ί σ 37

38 Έ σι ίς έσ σ φ ο ι ιο ή ο σι ο οιού ο ι ο ί ο σύσ ι ί ί ι ιο ή ο ο ο σύσ ς ώ οβ ί ί -2,5min ώ σ ο σύσ ι ο ί ς ς ι ι -1,2min ο ί ι ιο ί οto ή ιο ο ύ ι ο ο σέ ί σ ς ι ο έ ο οι ι ές ο ς ο σέ ο έ ι ο έ ο οι ο ι ές θέσ ις ι ο ο ή ιο σι ο οι ί ι ίσ ς ι ι ο βο ισ ό ώ ο ή ιο ιέ ι ι ύ ς οι ο οίοι ί ι σ ιο ί ό ο ί ι ο θ ί ο Έ ο ι ό ο έ ς ό, ό ι ο ος, ό Ο ο οσ ός ς φ ς ί ι έ ό ύ οβ ή ο έ ι ή σ σ ι ί έ ι έ ι ί ό o ι ι ί ώ έ ι ι ο ο όσ ος ι ί ο ι o ι ς ς ύ σ ο οό ο ί ύ σ ώς οιο ό ό θ ό ο ο β ο σ φι ο ί ι ι βόσ σ οβ 38

39 ό οι ο ι έ ι ί σ ι ο έ ό ο ς ς ό σ ς ο ιβ ο ος ο ο ί βσ ι ό σ ς ο ο ί ϊ ή Έ σ θ ίσ ι σ σ ο βιο ίο ι ι ο ι ι ι ι ο ι ό ύ ο ο οίο οιο θ σι ο οι ί ι ι φ ι ο ό οι ο θ ο ο ι ή ισ ού ύ ο 8μΚοπ ο ω 39

40 ι ι σ ο ι σ ι ή ο ι ι ού σ ο ή ος ς οφής σ έ ώ ο ισ σ ις m x10m ί ι ιφ έ ύ - ύ σ ή ς ο ής ι ο ής ύ ος m ι ό ι ή έ ι σ θ ή ΐσ ό ό ι ι ι β ο φ ι ο ς έ ι φ ΐσ ή ο ς ο ί ι ο ο ι ής ι σ έ οφή ο ό ο ς ο ί ι έσ σ ο ίσ ο οί ί ι φ οέ ι ός φ ισ ός ό ς ι σ ό ο ο ό οι ο ι ι ό σ ό ο ί ιο ο ό σ ς έ έ ι ισ σ ις m x 5m βό ι ές έ ο οί ο, m ι οι ι φ σι ό φ ισ ό ι ο ίσ ο οί ί ι ό ι ό ο ύ ιο ί ιο ί ο m ι ί ι ί ς ισ ή ι οι ς ος cm ό έσ ι ί ι ισ ό ι ι ΐσ ι ή ι ι ι ο ί 40

41 Ο ώ ος σ ς ο οσ ι ού ί ι ίος σ θ ο ι ί ι ο έ ος, ό ο ύο ι ις ύθ ς ώ ς ο ς ο ού θ ισ ού ι ίσο ο ι ιο ή ς ι οι ς οφής ο ή ο ώ οι σ ς ο έ ς έ ι ό σ ί ι ο έ ι m ό ο ύ ιο ί ιο ι ί ι ι ο ι ιο ή ί σ ο ι ι φ ί ς οφής ι ο οσ ιέ ισ ό ιο ο ο οίο ο ί έ ος ο ι ι ού σ ο ή ος ο ίο ο ο ι ι οι ί ι ι ό ί ι ί ι ο ο ώ ο ι ώ έσ ς ο ό ο ς ί ι ύ ι οί σ ί ι ο ς ο ό ο έ ι ι ό ί ι ο ύ φή ο ι έσ σ ο ο βί - έ ς έ ο ς ι θ ί ο ίσθ ς ι ο ς έ ι ύ φ ο ί 41

42 ο βι θ σ ού ί ι ι σ έ έ σ ύ ο ς ισ σ ις m x5m x 5m ι ό σ ο βι θ σ ού ί ι οβ ί ς ο ο όσ ώ θ ήσο έ σι ο οι ί ι ή έθο ος σ φ ι ό ι ο ο ι ό ο βί ι ή ι έ ι ι ού ο οθ ού έ σι ι ό ο ό ο οι ς οβ ί ς ι φ ο ί ο ο έ οβ ί ί ι σ σ έ σ ή β ισ έ οι cm ι ο ού ι σ ο ι έ ισ βού θ σ ού ο βι θ σ ού β ίσ ο ι ό ι ίσ ό ο ί ι ώ ο οί ί ο ί έ ς ι ό ο ο ό 42

43 ή ού θ σ ού ο οί ι σ φ ί ι έο ός ι ο ίς ι ο ό ο ό ι ήθ οι οβ ή ό ο ι ι ισ ή ο οί ο έ σ ήσ ι σι ο οί σ ς θέσ ς ής ού θ σ ού φ οσ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς ώ ο σ ο ο οίο ι ο οθ έ οφή, ό, ι σ ό ής οιό ς ο ώ ο ό ισέ ο ι ι έ ο ι ο έ έ ι ο ισ ού ό θ ί ς ύ ο ς cm ι ο ς cm 8:Χ ο πο ο υ πυ ω οφ 43

44 λμ Θυ ο ου πο ο Ο φ ισ ός ί ι φ σι ός έ ι ι ός ι όσ ς ώ ς ι ι ύ ο σ ο ι ς οι ο οί ς ς ί ι φ ός έ ς ι ί ι ι ι ής σ ής ι σι ο οι ί ι ι ι έσ ώ Οι ς β ίσ ο ι σ ύ ος m ό ο έ φος ι ό ι ίσ θ ή ό ς σ ι ίσ β ι ι ο ί ό ισ ούς ι ό ς έσ σ φ θ β ί ι ς οι ς ές ώ σ ι ίσ οβ ί ο έ ο ς 44

45 ί ι ς ι ο ις έ ς ο ύ ος σι ο οί ό ο σι ο οί ι ό ο ίο φώς ί ι ι ο οι ι σι ο οιού ι σ όσβσ φ ός σ σ ί ο ι ι θ ο ι ς ο ι σφ ισ ι ού σ ή ι έ ιο ώ ώ έ ι έ ύ ό ή ς ι ής ο οί έ ι ι ι ς έ ς ι ούς ή ς ο ό ι ί ο οί σ ο οφή ο ισ ή ς ι ό ίέ ο > ι ο σ ού ς σ σ ς ί ι ή ς, ο φοσ ή ς ι ί ς ι ο οφή ι ές > Οι ι ές σ ή ς σι ο οιήθ ι σ ί ς ο οφής έσ σ ο έ φος Έ ο οι inch, ος mm ι ί ι θ β ισ έ ς έσ σ ο έ φος ού ι ό 45

46 > Οι ο φοσ οι cm x4cm ή ς ίσ ς ί ι θ ο οφή ί ι φ ι έ x1m ι ο ς 3inch > β ισ έ ς ι έ ο ό ί ς ές ισ σ > Ό οι οι οί οι ς οφής ί ι φ ι έ οι ό σι ο οίοι έ ο ισ σ ις cm x15cm ι > ισ m ό ιθο ς οι έ ο ί ι οσ ο έ σ ις ό ς οφής ί ι ι β ισ έ > σ σ ού ι ο οφής ί ι βι ς ι θ ίό ιό ι ο σ ού ς σ σ ς ύ ο ς οσ ό σ ι οι ί ς ς έ ς σ ις ο φοσ ή ς Ό ςβ έ ο ό ι ί ι ς ι ίς ι ι ο ι σ ή σ ό ό ι σι ό ς σ σ ς ί ι ο έ, ό ο ο ώ ο ο β ίσ ι σ ό ι ι ό ο ς ής σ ο ό σ ς ώ ς 46

47 ο σ ή - ιο ή Ο ο όφος σ ο έ ι ώ ο σ ο ς ι θ ισ ή έ ι ο ό ός ό ο ού ιο ι έ ι ί σ ς ο ής ό έ ι έ ι ι ι ι σ σ ώς ι ίο σ ο ο ο οίο ι σ οι ί ο θ ώο ι οφ ή ι ο ι ίς ι ο σ ώ ής ο ής ι ι ό ο ισ φ ι φ ύ σ ο ο ι ίο ώ ο ής ι ο σ ς ώσ ις maedi visna ο ί ο οί ι έο σ ο όέ ί ο σ ή ς ι ώ ί ι έ ς βο ισ ός σ ο έ ύ έ ο ο ό ι έσιο ο ο οίο ο ί ι σ ώ θ ο ή ο ό ο ο ις ι ι ές σ θή ς ι έ ος έ ι ος ς ιο ο ι ή ο σ ύ ο 47

48 ιο ή ι ι σι ι ός ο ή ς ο σί σ ί ι ο ή σ φ ο ι ός Ωσ όσο ό ι ο ι σι ι ός ο ή ς ί ι ο ύ ο ι ο σί σ, ι οιο έ ο ο ι σ ό ο όβ σ οφή ώσ ί ι ί ι έ οι έ σ ισ ίσο ο ς ο ς ο ο ο ή ς ι ο ί ο ι οι ό ς ο ι ή ο ισέ ο ι σ οφή ι φο ι οβί ό ή οιο όβ σ έ σ ώ ισσό ό ι ί ι σ ισ έ ι ό ς οφής σ ώ ο όβ ό ί ι ό ς ι όσο φ ή ι ί έ ο σ ί οι ο όσ ις ώ 48

49 ι ι ή ιο ό ηση ο ή έ ι ο ι θ ί ό ι ί ι ύ σ ύ ο ι ιο ι ή ή σ ο ο φ θώ σ ο οι ή ο ο ι ιο ή σ ο ί ι ό ι έ οιο φού ό ο έσ ί ο όσο ι έ ι σ σή οφή ί ι σ ο σύ ο ο ς Ο ι ιο ή ς οσ θ σ ίσ ι βσ ι ή ι ό ό ς ο έ ι σ ι έ φ ή οβ ίο, ο οί ο ί έ ι ές ο όσ ις ι ο σι ι ι ι ή θ ι ό σ ις ι ο ο ι ές σ θή ς ς ύ ο ι σ ι έ ς ιο ής ό ο β ίσ ι οφή ό ο ό ι ς οσ θ ι ς ο ι ιο ή ς φ β ιώσ ι σ ο ό φο ο ι ό ι ό ι ό ς οφής ο ι ι ό ί ι ιος σ ί 49

50 Ω Ο Ο Ο 50

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 8: σ ή α α α οθή σ ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Η Α O Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 10:29:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗΖ469ΗΚΥ-1ΚΒ Ο Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Α Η α. ι ύθ σ :. ασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙ ΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160)

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙ ΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑ ΠΙ ΣΗΜΙΟΚΡΗΣΗ Χη εί & Σύγχρο Θέ τ Διτροφής (ΧΗΜ-160) Ε σί ο φοι ή Κω σ ί ο Κο άσ ώσ ω ο ιο ά ο ά ι σ ο Θέ «Η σ ι ό ι οβ ί ιο ο Α όσ ο ος ί ος Κθ ής Τ ή ος Χ ίς, ισ ή ιο Κ ή ς ω φι ο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY WASTE , Fax : , ε ηίλέκυνβί14. κμ, Π.

ENERGY WASTE , Fax : ,  ε ηίλέκυνβί14. κμ, Π. Η γ Πργωγ Απο ε μ Α Μ φ χ π Απ ω έ Απ υ γ υ ENERGY WASTE Τυποπο η η Ε ώ Κυ ω έ πό ο ργο ENERGY WASTE 17 ε ηίλέκυνβί14 Π. κυθϊ κμ Π. ΓληηΫζβμ +30 211 1069500 Fax : +30 211 1069501 E-mail : vounatsos@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Design of printed circuit board with the use of computer numerical control

Design of printed circuit board with the use of computer numerical control Α Α Ω ΑΑ Α Ω Α σ ή ι Α Α Α Α έ ώ ς ήσ έ ς φ έ ς έσ ισ ή Design of printed circuit board with the use of computer numerical control Ο Α Η : Ο Η Ο Η Η Η : Α Η Η Η Α Η Α Ο Η Η Η Α Α Ο Α : Η ισ ί ς ήθ ισ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα