Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ Μαροφςι, Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Βϋ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Ρρωτ /Γ Βακ. Ρροτερ. Ταχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Μαροφςι, Τ.Κ ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ Ρλθροφορίεσ : Tαςία Ξυλόκοτα Ιωάννα Γκοφλθ ΚΟΙΝ: Ππωσ Ρίνακασ Αποδεκτϊν Τθλζφωνο : Fax : ΑΡΟΦΑΣΗ Θζμα: «Διαδικαςίεσ Στελζχωςθσ και Κακικοντα των Εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ)» Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Το νόμο 1892/1990(ΦΕΚ 101 τ. Α), άρκρο 111 παρ. 13 περί ίδρυςθσ Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 2. Το νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.αϋ/ ) άρκρο 8 παρ. 2 περί οργανωτικϊν κεμάτων υπθρεςιϊν και ςχολικϊν μονάδων. 3. Τθν υπ αρικ. Υ274 Απόφαςθ (ΦΕΚ. 1595/τΒϋ/ ) με κζμα «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων τθσ Αναπλθρωτοφ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων Φωτεινισ Γεννθματά».

2 4. Τθ με αρικμό πρωτοκόλλου /Γ7/ Υπουργικι Απόφαςθ για τον οριςμό Συντονιςτικϊν Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 5. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό. ΑΡΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΚΕΝΤΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρκρο 1: Αρικμόσ Υπθρετοφντων Εκπαιδευτικϊν. 1. α) Σε κάκε Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ) του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων αποςπϊνται για τθ ςτελζχωςι του ςυνολικά πζντε (5) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ζνασ τελεί χρζθ υπευκφνου λειτουργίασ του ΚΡΕ και οι υπόλοιποι δε τζςςερισ (4) εκπαιδευτικοί αποτελοφν τθν Ραιδαγωγικι Ομάδα του ΚΡΕ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ του ΚΡΕ δφναται να ορίηεται ωσ Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ. β)σε κάκε ςυντονιςτικό ΚΡΕ, αποςπϊνται για τθ ςτελζχωςι του ςυνολικά 6 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ζνασ τελεί χρζθ υπευκφνου λειτουργίασ του ςυντονιςτικοφ ΚΡΕ και οι υπόλοιποι δε πζντε (5) εκπαιδευτικοί αποτελοφν τθν Ραιδαγωγικι Ομάδα του ςυντονιςτικοφ ΚΡΕ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ του δφναται να ορίηεται ωσ Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ. 2. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί ο διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ τθσ ςφνκεςθσ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, τα ΚΡΕ ςτελεχϊνονται από εκπαιδευτικοφσ διάφορων ειδικοτιτων από τθν Ρρωτοβάκμια και από τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Πςον αφορά ςτισ ειδικότθτεσ προθγοφνται επί υποψθφίων που ιςοψθφοφν οι υποψιφιοι του κλάδου ΡΕ 04 ςτθ δευτεροβάκμια, και οι υποψιφιοι του κλάδου ΡΕ 70 και ΡΕ 60 ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Άρκρο 2: Ρροςόντα Υποψθφίων 1. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ ι Β/κμιασ εκπαίδευςθσ κλάδου ΡΕ με ςυνολικι εκπαιδευτικι

3 υπθρεςία οκτϊ (8) ετϊν από τθν οποία επί ζξι (6) τουλάχιςτον ζτθ ζχουν αςκιςει διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία τθσ οικείασ βακμίδασ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για εκπαιδευτικοφσ που ζχουν υπθρετιςει τουλάχιςτον μία (1) πλιρθ κθτεία ςε κζςθ υπευκφνου ΚΡΕ. 2. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ μελϊν τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ (Ρ.Ο.) των ΚΡΕ μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, με ςυνολικι διδακτικι υπθρεςία ζξι (6) ετϊν από τθν οποία επί τζςςερα (4) τουλάχιςτον ζτθ ζχουν αςκιςει διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία τθσ οικείασ βακμίδασ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για εκπαιδευτικοφσ που ζχουν υπθρετιςει τουλάχιςτον μία (1) πλιρθ κθτεία ςε ΚΡΕ. 3. Τα ζτθ υπθρεςίασ ςε ΚΡΕ λογίηονται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι κζςθ και θ υπθρεςία προςμετρείται ωσ διδακτικι ςε τφπο ςχολικισ μονάδασ αντίςτοιχθσ με τθν οργανικι κζςθ του επιλεγόμενου εκπαιδευτικοφ. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΡΕ λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ προσ το ΚΡΕ ςτο οποίο αποςπϊνται. 4. Οι υποψιφιοι για τισ παραπάνω κζςεισ απαιτείται να ζχουν ωσ προςόν διοριςμοφ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ πανεπιςτθμιακό πτυχίο. Άρκρο 3: Κριτιρια Επιλογισ Υποψθφίων 1. Τα γενικά κριτιρια επιλογισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ κριτθρίων: Ι. Επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και ςυγκρότθςθσ (που προκφπτουν από τα ςυνυποβαλλόμενα αποδεικτικά ςτοιχεία). ΙΙ. Υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, επιμορφωτικοφ ζργου-άςκθςθσ διοικθτικϊν κακθκόντων (που προκφπτουν από τα ςυνυποβαλλόμενα αποδεικτικά ςτοιχεία). ΙΙΙ. Ρροςωπικότθτασ γενικισ ςυγκρότθςθσ (που προκφπτουν από το ςυνυποβαλλόμενο βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοδευόμενο από τα αποδεικτικά ςτοιχεία και από ςυνζντευξθ).

4 2. Εξειδίκευςθ των γενικϊν κριτθρίων για τθν επιλογι Υπευκφνων ΚΡΕ, και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ και αποτίμθςι τουσ ςε αξιολογικζσ μονάδεσ. I. Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ 1. Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν 6 Οικολογία ι τισ Ρεριβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ 2. Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλα αντικείμενα 4 3. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν 4 Οικολογία ι τισ Ρεριβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ 4. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςε άλλα αντικείμενα 2 5. Δεφτερο Ρτυχίο Α.Ε.Ι Μετεκπαίδευςθ 2 ετϊν ΜΔΔΕ 2 7. Ετιςια επιμόρφωςθ (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΡΑΤΕΣ) 1,5 8. Επιμόρφωςθ ςε ΡΕΚ, Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν 1 και μζχρι 3 Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, ΚΡΕ 9. Άριςτθ ι πολφ καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν Καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ Ρλθροφορικισ και Η/Υ 1,5 12. Η ςυγγραφι βιβλίων (με αναγνωριςμζνο ISBN) ςχετικϊν με τθν μζχρι 3,5 Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν Οικολογία και τισ Ρεριβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ ι βιβλίων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτθν Εκπαιδευτικι Διαδικαςία, ατομικά ι με ςυμμετοχι ςε ςυγγραφικι ομάδα 0,5 /βιβλίο 13. Δθμοςιεφςεισ άρκρων ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά, μζχρι 2 ανακοινϊςεισ και ειςθγιςεισ ςε Συνζδρια για κζματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Οικολογίασ και Ρεριβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν (ΡΕΕΚΡΕ, 0,5/ ειςιγθςθ ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, κλπ) - Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν, εφόςον προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). - Από τα κριτιρια 1. & 3. μοριοδοτείται το ανϊτερο αν ανικουν ςτο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Μοριοδοτοφνται και τα δφο αν το διδακτορικό ανικει ςε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί ςυνζχειά του. - Για τθ μοριοδότθςθ των κριτιριων 2. & 4. ιςχφουν τα ίδια που ιςχφουν για τα 1.& Για τθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου 7. κα πρζπει θ αντίςτοιχθ ετιςια επιμόρφωςθ να μθν αποτελεί προχπόκεςθ για το διοριςμό ωσ εκπαιδευτικοφ. - Από τα κριτιρια 9. & 10. μοριοδοτείται μόνο το ζνα εκ των δφο για κάκε ξζνθ γλϊςςα. Οι τρόποι απόδειξθσ των γνϊςεων ξζνθσ γλϊςςασ ορίηονται ςτθν προκιρυξθ του ΑΣΕΠ 2/1Γ/2004, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/ ). Ανϊτατο όριο μορίων για τθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν ορίηονται τα τζςςερα μόρια.

5 - Για το κριτιριο 11. απαιτείται πιςτοποίθςθ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ι από άλλο φορζα αναγνωριςμζνο από το κράτοσ. Μζγιςτοσ αρικμόσ αξιολογικϊν μονάδων τθσ κατθγορίασ αυτισ (Ι) ορίηονται οι 30. ΙΙ. Υπθρεςιακι Κατάςταςθ και Επιμορφωτικό ζργο-άςκθςθ διοικθτικϊν κακθκόντων 1.Εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε ΚΡΕ 2.Υπθρεςία ςε κζςθ Υπεφκυνου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ τοπικισ Διεφκυνςθσ 3. Υλοποίθςθ εγκεκριμζνων ςχολικϊν προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 4. Άςκθςθ κακθκόντων ςε διοικθτικζσ κζςεισ αυξθμζνθσ ευκφνθσ ςε ΚΡΕ (Υπεφκυνου ΚΡΕ, Αναπλθρωτι Υπεφκυνου ΚΡΕ) 5. Άςκθςθ κακθκόντων ςε κζςεισ Διοίκθςθσ Ρροϊςταμζνου Γραφείου ι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, Ρροϊςταμζνου Δ/νςθσ ΣΕΡΕΔ του ΥΡΔΒΜΘ, Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Αγωγισ Υγείασ και Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ του ΥΡΔΒΜΘ 1 για κάκε ζτοσ και μζχρι 6 0,5/ ζτοσ και μζχρι 2 0, 5 για κάκε πρόγραμμα και μζχρι 2 0,5/ ζτοσ και μζχρι 3 1 για κάκε χρόνο και μζχρι 4 6. Διδαςκαλία ςε ΑΕΙ, ΤΕΙ 0,50 για κάκε ζτοσ και μζχρι 3,50 7. Διδαςκαλία ςε ΙΕΚ για τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ Ο.50 για κάκε ζτοσ και μζχρι 1,50 8. Επιμορφωτικό ζργο ςε ςεμινάρια ΑΕΙ, ΡΕΚ 0,2 για κάκε ϊρα και μζχρι 2 9. Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 10. Συμμετοχι ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι Τοπικϊν, Ρεριφερειακϊν και Εκνικϊν Δικτφων 0,2 για κάκε μζρα και μζχρι 5 0,5 και μζχρι Επιμορφωτισ ςε ΚΡΕ 0,5/ ςεμινάριο και μζχρι Οργανικι Θζςθ ςτθν Ρεριφζρεια όπου ανικει το ΚΡΕ 5

6 Μζγιςτοσ αρικμόσ αξιολογικϊν μονάδων τθσ κατθγορίασ αυτισ (ΙΙ) ορίηονται οι ςαράντα (40). ΙΙΙ. Ρροςωπικότθτα - γενικι ςυγκρότθςθ Τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ αυτισ ςυνεκτιμϊνται από το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ με βάςθ: α) αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου που ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία και τα ςτοιχεία του υπθρεςιακοφ του φακζλου. β) προςωπικι ςυνζντευξθ του υποψθφίου επί των κεμάτων που αναφζρονται παραπάνω. Συνεκτιμϊνται οι εκπαιδευτικζσ, επιςτθμονικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ του υποψθφίου να προάγει τα κζματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο του ΚΠΕ και ςτθν τοπικι κοινωνία, όπωσ προκφπτουν από ςυμμετοχζσ του ςε: ςεμινάρια, ςυνζδρια, δίκτυα, προγράμματα, ΠΕ κλπ., εξωςχολικά προγράμματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ, ομάδεσ εργαςίασ και επιτροπζσ ςχεδιαςμοφ του ΥΠΠΔΒΜΘ για τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ των ΚΠΕ, επιςτθμονικζσ και εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ, οργανωτικζσ ι επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων ΠΕ κλπ. Επιπρόςκετα, κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ, αποτιμάται θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, κακϊσ και θ ικανότθτα του υποψθφίου να επιλφει προβλιματα (διοικθτικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δθμιουργεί το κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον, να προάγει τθν ομαλι λειτουργία τθσ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ και να μεταςχθματίηει το διδακτικό αντικείμενο με βάςθ τα επίπεδα των μακθτϊν. Μζγιςτοσ αρικμόσ αξιολογικϊν μονάδων τθσ κατθγορίασ αυτισ (IΙΙ) ορίηονται οι δεκαπζντε (15) Συνολικόσ μζγιςτοσ αξιολογικϊν μονάδων όλων των κατθγοριϊν που μπορεί να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ ορίηονται οι ογδόντα πζντε (85). Άρκρο 4: Πργανα και διαδικαςία επιλογισ. 1. Για τθ ςτελζχωςθ των ΚΡΕ εκδίδεται προκιρυξθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςε δυο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, με τθν οποία καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ πινάκων επιλογισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ. Ο. των ΚΡΕ να υποβάλουν αίτθςθ ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ. 2. Η προκιρυξθ του ΥΡΔΒΜΘ ορίηει τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ υποβολισ των αιτιςεων και κατάρτιςθσ των τελικϊν αξιολογικϊν πινάκων. Αιτιςεισ για ςτελζχωςθ των ΚΡΕ ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ, με τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα προςόντα. 3. Εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται από τθ ςχετικι προκιρυξθ, οι Δ/ντεσ των Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ ενθμερϊνουν τισ Δ/νςεισ

7 Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ τουσ. Η προκιρυξθ αναρτάται αυκθμερόν ςτισ Δ/νςεισ και ςτα Γραφεία Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ των Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 4. Η αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, πρζπει να κατατεκεί, εντόσ των προκακοριςμζνων θμερομθνιϊν, ςτθ Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικει ο εκπαιδευτικόσ και να απευκφνεται προσ τθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικει/ανικουν το/τα ΚΡΕ όπου επικυμεί να αποςπαςτεί. Στθν αίτθςθ κα πρζπει να δθλϊνεται θ ςειρά προτίμθςθσ των ΚΡΕ, κακϊσ και το είδοσ τθσ κζςθσ (Υπευκφνου ι μζλουσ τθσ Ρ.Ο. του ΚΡΕ) τθν οποία επικυμεί. Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, οι αιτιςεισ (με τα δικαιολογθτικά) διαβιβάηονται από τισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ προσ τισ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται. 5. Το Ανϊτερο Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΑΡΥΣΔΕ) και το Ανϊτερο Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΑΡΥΣΡΕ) τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ που ανικει το ΚΡΕ, βάςει των προαναφερκζντων κριτθρίων, καταρτίηουν τουσ πίνακεσ των μετριςιμων μορίων, που γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και ορίηουν τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε προφορικι ςυνζντευξθ. Επίςθσ ορίηει ςε αυτοφσ πενκιμερθ προκεςμία για τθν υποβολι τυχόν γραπτϊν αντιρριςεων, τισ οποίεσ το ςυμβοφλιο εξετάηει και επιβεβαιϊνει ι αναπροςδιορίηει τισ αξιολογικζσ μονάδεσ. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ του υποψθφίου, κάκε μζλοσ του ςυμβουλίου καταγράφει αιτιολογθμζνα τισ αξιολογικζσ μονάδεσ, όπωσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Τελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ είναι ο μζςοσ όροσ των μονάδων όλων των παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων το ςυμβοφλιο καταρτίηει τον αξιολογικό πίνακα, βάςει των ςυνολικϊν αξιολογικϊν μονάδων του κάκε υποψθφίου. Το ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων των επιμζρουσ κατθγοριϊν. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν υποψιφιοι για τισ κζςεισ του Υπευκφνου ΚΡΕ, οι οποίοι προζρχονται και από τισ δφο βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, τότε θ επιλογι του/τουσ γίνεται από τον Ρεριφερειακό Δ/ντι Εκπ/ςθσ. Η επιλογι αυτι γίνεται με βάςθ τουσ πίνακεσ επιλογισ των ΑΡΥΣΔΕ και ΑΡΥΣΡΕ, αλλά και τα προςόντα των υποψθφίων ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ αντικειμενικότθτα τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςισ τουσ, αλλά και θ εφρυκμθ λειτουργία των ΚΡΕ. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακεσ επιλογισ που κα προκφψουν από τθν ανωτζρω διαδικαςία, μετά τθν επικφρωςι τουσ από τον Ρεριφερειακό Δ/ντι, αναρτϊνται ςτα Γραφεία των Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ και ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα τθσ κθτείασ (4 χρόνια ).

8 Άρκρο 5: Πργανα και διαδικαςία απόςπαςθσ 1. Τοποκετιςεισ. Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ αξιολόγθςθσ τοποκετοφνται ςτισ κενζσ κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ. Ο. των ΚΡΕ με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ. Σε περίπτωςθ που ελλείπει ο Ρεριφερειακόσ Δ/ντισ Εκπ/ςθσ και δεν ζχει οριςκεί Αναπλθρωτισ του, θ επικφρωςθ των πινάκων επιλογισ και οι τοποκετιςεισ γίνονται με απόφαςθ των οικείων Δ/ντϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. 2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι περιλαμβάνονται ςε περιςςότερουσ από ζναν αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ πρζπει, εντόσ πζντε (5) θμερϊν, να γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ ςε ποιο ΚΡΕ επικυμοφν να αποςπαςτοφν, προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν οι Ραιδαγωγικζσ Ομάδεσ όλων των ΚΡΕ. 3. Οι μθ αναλαμβάνοντεσ υπθρεςία, εντόσ πζντε (5) θμερϊν, ςτισ κζςεισ που τοποκετοφνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ. 4. Εάν δεν ζχουν υποβλθκεί αιτιςεισ για τθν κάλυψθ των κζςεων των Υπευκφνων ΚΡΕ και Αναπλθρωτϊν Υπευκφνων ΚΡΕ, τότε ορίηονται ωσ Υπεφκυνοι ι Αναπλθρωτζσ Υπεφκυνοι, μετά από Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ, εκπαιδευτικοί που ζχουν επιλεγεί για τθ ςτελζχωςθ του ΚΡΕ. 5. Εάν μετά από τισ παραπάνω διαδικαςίεσ παραμζνουν κενζσ κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ, τότε τοποκετοφνται, με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ, εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ ςτελζχωςθσ των ΚΡΕ των άλλων Ρεριφερειϊν και επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςτο εν λόγω ΚΡΕ. Στθν περίπτωςθ που εξακολουκοφν να υπάρχουν κενζσ κζςεισ, ο Ρεριφερειακόσ Δ/ντισ Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ των οικείων ΑΡΥΣΡΕ και ΑΡΥΣΔΕ, τοποκετεί εκπαιδευτικοφσ ςτο ΚΡΕ, χωρίσ αίτθςι τουσ, μζχρι τθ λιξθ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι εκπαιδευτικοί αποςπϊνται για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, είτε τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, είτε τθσ πλθςιζςτερθσ προσ το ΚΡΕ ςχολικισ μονάδασ κατ επιλογι των ιδίων. 6. Εάν προκφψουν ςτο μζλλον κενζσ κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ, Αναπλθρωτϊν Υπευκφνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ. Ο. των ΚΡΕ, τότε καλφπτονται από τουσ ιςχφοντεσ αξιολογικοφσ πίνακεσ, με βάςθ τθ ςειρά των υποψθφίων ςτον αντίςτοιχο πίνακα. Εάν ο αντίςτοιχοσ αξιολογικόσ πίνακασ ζχει εξαντλθκεί, τότε τοποκετοφνται εκπαιδευτικοί ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. 7. Η ανάλθψθ υπθρεςίασ των νεοτοποκετοφμενων εκπαιδευτικϊν είναι άμεςθ και δεν προχποκζτει τθν αναπλιρωςθ τθσ προθγοφμενθσ κζςθσ τουσ. 8. Οι αποςπϊμενοι ςε κζςεισ Υπευκφνων ΚΡΕ, και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ μποροφν, ακολουκϊντασ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, να υποβάλλουν αιτιςεισ για μετάκεςθ ι βελτίωςθ, αλλά αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτθ νζα κζςθ, θ οποία προζκυψε μετά τθ μετάκεςθ ι βελτίωςθ, με τθ λιξθ τθσ τετραετοφσ κθτείασ τουσ ςτα ΚΡΕ. Ο χρόνοσ κθτείασ ςτισ ανωτζρω κζςεισ λαμβάνεται υπόψθ για κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, λογίηεται ωσ χρόνοσ

9 υπθρεςίασ ςτθν οργανικι κζςθ και θ υπθρεςία προςμετρείται ωσ διδακτικι. Επίςθσ, λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ προσ το ΚΡΕ ςτο οποίο αποςπϊνται. 9. Οι υπθρετοφντεσ με κθτεία Υπεφκυνοι ΚΡΕ και οι εκπαιδευτικοί ΚΡΕ μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ επανζρχονται ςτισ οργανικζσ τουσ και ςε περίπτωςθ που αυτζσ δεν υπάρχουν πια, τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ επιλογισ τουσ. Άρκρο 6: Λόγοι και διαδικαςία ανάκλθςθσ τθσ απόςπαςθσ 1. Ανακαλοφνται οι αποςπάςεισ των κατεχόντων κζςεισ Υπεφκυνων ΚΡΕ και μελϊν τθσ Ρ.Ο. των ΚΡΕ, με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από ειςιγθςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ. α. Με αίτθςι τουσ, για ςοβαροφσ προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ λόγουσ ι λόγουσ υγείασ, προσ τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από γνϊμθ του οικείου ΑΡΥΣΡΕ ι ΑΡΥΣΔΕ ι εφόςον επιλεγοφν ωσ ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ ι εφόςον επιλεγοφν ςε άλλθ κζςθ του ίδιου ΚΡΕ. β. Για πλθμμελι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το οικείο ΑΡΥΣΡΕ ι ΑΡΥΣΔΕ γνωμοδοτεί για τθν απαλλαγι, φςτερα από ερϊτθμα του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ι του οικείου Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ και αφοφ τθρθκεί θ διαδικαςία ακρόαςθσ του απαλλαςςομζνου ενϊπιον του οικείου ΑΡΥΣΡΕ ι ΑΡΥΣΔΕ. 2. Ζναρξθ εκπαιδευτικισ άδειασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν είναι επιτρεπτι πριν από τθν απαλλαγι του εκπαιδευτικοφ από τα κακικοντά του. Άρκρο 7: Λειτουργία των ΚΡΕ - Κακικοντα των απαςχολουμζνων ςε αυτά 1. Τα ΚΡΕ είναι αποκεντρωμζνεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και υπάγονται διοικθτικά ςτισ οικείεσ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ. 2. Σε κάκε ΚΡΕ ςυγκροτείται Ραιδαγωγικι Ομάδα (Ρ.Ο.), θ οποία αποτελείται από τον Υπεφκυνο του ΚΡΕ, τον Αναπλθρωτι Υπεφκυνο και τα μζλθ.

10 3. Τα ΚΡΕ λειτουργοφν από τθν 1 θ Σεπτεμβρίου ζωσ και τθ 10θ Ιουλίου εκάςτου ςχολικοφ ζτουσ, εξαιρουμζνων των διακοπϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα, των εκνικϊν εορτϊν και των ςχολικϊν αργιϊν. Αντικείμενο εργαςίασ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ είναι θ εκπαίδευςθ μακθτϊν, θ επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, θ ανάπτυξθ κεματικϊν δικτφων, τοπικϊν και διεκνϊν ςυνεργαςιϊν κακϊσ και θ ζρευνα ςε κζματα περιβάλλοντοσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Ρροκειμζνου να υλοποιθκοφν τα παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάηονται με ωράριο κακθμερινά κατά το χρονικό διάςτθμα που λειτουργεί το ΚΡΕ. Κάκε εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ωράριο 16 ωρϊν μζςθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ μακθτϊν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικά προγράμματα. Ο υπολογιςμόσ των διδακτικϊν ωρϊν γίνεται βάςει τθσ προχπόκεςθσ για ταυτόχρονθ απαςχόλθςθ δφο εκπαιδευτικϊν, ανά τμιμα και μζχρι του αρικμοφ των τριάντα (30) μακθτϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ δυνατότθτα εργαςίασ ςε ομάδεσ με χρθςιμοποίθςθ του αναγκαίου και διακζςιμου οπτικοακουςτικοφ, θλεκτρονικοφ, εργαςτθριακοφ και λοιποφ εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ. Η απαςχόλθςθ τρίτου εκπαιδευτικοφ ανά τμιμα και μζχρι του αρικμοφ των τριάντα (30) μακθτϊν, μπορεί να κεωρθκεί ωσ αναγκαία μόνο ςτθν περίπτωςθ εργαςίασ πεδίου, θ οποία είναι και αναπόςπαςτο τμιμα των προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ εκπαίδευςθσ μακθτϊν ι επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν ανά θμζρα εργαςίασ ορίηονται οι επτά (7) διδακτικζσ ϊρεσ, οι οποίεσ μποροφν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, να φκάςουν και τισ δζκα (10). Ο Υπεφκυνοσ του ΚΡΕ ςυμπλθρϊνει οκτϊ (8) αντίςτοιχεσ ϊρεσ μζςθσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν και ο Αναπλθρωτισ Υπευκφνου δϊδεκα (12) ϊρεσ. Οι δφο αυτοί εκπαιδευτικοί είναι επιφορτιςμζνοι και με το διοικθτικό ζργο του ΚΡΕ, τθν οργάνωςθ λειτουργίασ του Κζντρου, τθ φροντίδα για τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του, τθ διεκπεραίωςθ των οικονομικισ φφςεωσ κεμάτων, τθν επικοινωνία και τισ ςυνεργαςίεσ με υπθρεςιακοφσ και άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ. Τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ τθσ εβδομαδιαίασ απαςχόλθςισ τουσ, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάηονται για το ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και επιμορφωτικϊν προγραμμάτων κακϊσ και το ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των άλλων δράςεων που προαναφζρκθκαν. Επειδι πολλζσ από τισ παραπάνω δράςεισ και προγράμματα υλοποιοφνται ςε απογευματινζσ ϊρεσ και Σαββατοκφριακα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται να προςφζρουν επιπρόςκετο ζργο. Για το λόγο αυτό μποροφν εκ περιτροπισ να λαμβάνουν θμεριςια απαλλαγι από τα κακικοντα τουσ χωρίσ να παρακωλφεται θ εφρυκμθ λειτουργία του ΚΡΕ. 4. Κατά το μινα Σεπτζμβριο γίνεται θ προετοιμαςία και ο προγραμματιςμόσ των δράςεων του ΚΡΕ. Κατά το μινα Ιοφνιο (μετά τθ 10θ Ιουνίου) γίνεται ο απολογιςμόσ των δράςεων και θ ολοκλιρωςθ των τοπικϊν και διεκνϊν ςυνεργαςιϊν, ενϊ κατά το πρϊτο 10ιμερο του Ιουλίου πραγματοποιείται θ ετιςια ςυνάντθςθ απολογιςμοφ, ςυντονιςμοφ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν όλων των ΚΡΕ, εφόςον υπάρχει θ οικονομικι δυνατότθτα. Η ςυνάντθςθ αυτι μπορεί να μετατεκεί και για τουσ επόμενουσ ζξι (6) μινεσ, εάν

11 ςυντρζχουν λόγοι. Δφναται επίςθσ να πραγματοποιείται και με τθλεδιάςκεψθ. Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ των δράςεων κάκε ΚΡΕ, κακϊσ και ο ετιςιοσ απολογιςμόσ των δράςεϊν του, ςυνυπογράφονται από τον Υπεφκυνο του ΚΡΕ και τον Αναπλθρωτι του και υποβάλλονται ςτθν ΣΕΡΕΔ αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΔΒΜΘ και ςτθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ. Η υποβολι του προγραμματιςμοφ γίνεται μζχρι τισ 20 Οκτωβρίου και θ υποβολι του απολογιςμοφ μζχρι τισ 10 Ιουλίου κάκε ςχολικοφ ζτουσ. 5. Σε κάκε ΚΡΕ τθροφνται φάκελοι, ανά κατθγορία δραςτθριοτιτων, ςτουσ οποίουσ ςυγκεντρϊνονται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα, κακϊσ και ςε αυτοφσ που εργάςκθκαν, ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, ςτισ ςυνεργαςίεσ, ςτθν αξιολόγθςθ κλπ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι διακζςιμα για ζλεγχο από τθν ΣΕΡΕΔ αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΔΒΜΘ και τον εκάςτοτε Διευκυντι Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ. Η υλοποίθςθ των υποχρεϊςεων των εκπαιδευτικϊν κάκε ΚΡΕ, ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό του, βεβαιϊνεται και ςυνυπογράφεται από τον Υπεφκυνο του ΚΡΕ και τον Αναπλθρωτι του, ςτο πλαίςιο του απολογιςμοφ τθσ παραγράφου 4. Αυτά τα απολογιςτικά ςτοιχεία διαςταυρϊνονται και με τουσ δείκτεσ πορείασ του φυςικοφ αντικειμζνου των ετιςιων δελτίων, τα οποία υποβάλει το ΚΡΕ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΣΡΑ, εφόςον χρθματοδοτείται από αυτό. Με τον τρόπο αυτό, θ διοίκθςθ διαμορφϊνει εικόνα για τθ λειτουργία του ΚΡΕ κακϊσ και για το ζργο που ζχει παραχκεί. 6. Κάκε ΚΡΕ είναι υποχρεωμζνο να προςφζρει, κατ ελάχιςτο όριο τα 2/3 του χρόνου λειτουργίασ του: α)ςε ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ τθσ περιοχισ εμβζλειάσ του, με προτεραιότθτα τα ςχολεία τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν οποία ανικει, προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ ςφνδεςθσ με τθν τοπικι κοινωνία για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, και β)ςε δράςεισ για τθ Δια Βίου Μάκθςθ και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Το υπόλοιπο δε 1/3 του χρόνου λειτουργίασ του οφείλει να το διακζτει ςτο ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν του προγραμμάτων, των κεματικϊν του δικτφων και τθσ παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςτθν επιμόρφωςθ, και ςτισ τοπικζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Ωσ προσ τθν επιμόρφωςθ, κάκε ΚΡΕ αςχολείται με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των Διευκφνςεων τθσ εμβζλειάσ του, οι οποίοι κακορίηονται με εγκυκλίουσ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΣΕΚΡΕ τθσ περιφζρειασ του κάκε ΚΡΕ διευρυμζνθ με όλουσ τουσ Υπεφκυνουσ ΡΕ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ. Οι Διεκνείσ Συνεργαςίεσ των ΚΡΕ με εκπαιδευτικοφσ φορείσ του εξωτερικοφ μποροφν να αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, κεματικϊν δικτφων, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και διοργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμποςίων, εργαςτθρίων ΡΕ. Οι ςυνεργαςίεσ αυτζσ κα πρζπει να ζχουν βάκοσ χρόνου τουλάχιςτον δφο ετϊν. 7. Σε κάκε περίπτωςθ προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ δράςεων που αφοροφν ςτθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, τισ εκδθλϊςεισ ςχολείων, των προγραμμάτων

12 ΡΕ των ςχολείων ςτα ΚΡΕ, κακϊσ και τθσ λειτουργίασ ςχολικϊν δικτφων και παροχισ υπθρεςιϊν ςε ςχολεία από τα ΚΡΕ, κα πρζπει να ςυνεργάηονται οι Υπεφκυνοι των ΚΡΕ και οι Υπεφκυνοι ΡΕ των Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και αποτελεςματικότθτα των δράςεων, ςτα πλαίςια τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ Υπευκφνων ΡΕ και ΚΡΕ. Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Από τθ δθμοςίευςι τθσ καταργείται θ υπ αρικμόν 60991/Γ7/ Υπουργικι Απόφαςθ. Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΗΣ ΥΡΟΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Εςωτερικι διανομι: 1. Γραφείο Υπουργοφ, κ. Α. Διαμαντοποφλου 2. Γραφείο Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ κ. Φ. Γεννθματά 3. Γραφείο Υφυπουργοφ, κ. Ε. Χριςτοφιλοποφλου 4. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα, κ. Β. Κουλαϊδι 5. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα, κ. Μ. Κοντογιάννθ 6. Γενικι Δ/νςθ Διοίκθςθσ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. και Δ.Ε. 7. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. 8. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Δ.Ε. 9. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε. 10. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε. 11. Γραφείο Δ/ντριασ ΣΕΡΕΔ 12. ΣΕΡΕΔ Τμιμα Β Αγωγισ Υγείασ & Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ

13 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 1. Τισ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ χϊρασ 2. Τισ Δ/νςεισ Ρ.Ε. και Δ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ 3. Τα Γραφεία Ρ.Ε. και Δ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ (Μζςω των Οικείων Δ/νςεων) 4. Τισ ςχολικζσ μονάδεσ όλθσ τθσ χϊρασ (Μζςω των Οικείων Δ/νςεων) 5. Τα ΚΡΕ όλθσ τθσ χϊρασ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΕΚΚΛ/ΚΘ ΕΚΠ/Θ & ΚΡΘΚΕΤΣΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ----- Α ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Περιφερειακζσ υπηρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

Άρθρο 1 Περιφερειακζσ υπηρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την Οργάνωςη των Περιφερειακών Υπηρεςιών Διοίκηςησ τησ Εκπαίδευςησ: «Πρώτα ο Μαθητήσ» - «Πρώτα η χολική Μονάδα» Νζα Διοίκηςη για το Νζο χολείο Άρθρο 1 Περιφερειακζσ υπηρεςίεσ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΣΜΗΜΑ Βϋ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΡ.132732/Δ1/25-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ρροκήρυξη για την πλήρωςη θζςεων Υπευθφνων και Τεχνικών Υπευθφνων των Κζντρων Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ρροκήρυξη για την πλήρωςη θζςεων Υπευθφνων και Τεχνικών Υπευθφνων των Κζντρων Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ : Ρα διατθρθκεί μζχρι : Βακμόσ Υροτερ: ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ)

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ) ΑΔΑ : ΑΔΑ: 45ΒΖ9-10Κ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ Ωσ προσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Μαροφςι Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ Ωσ προσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Μαροφςι Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ Ωσ προσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ Μαροφςι 12-07-2013 Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ Να διατθρθκεί μζχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΡΞ7 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ. Μαροφςι 19/09/2012. Αρικμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΡΞ7 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ. Μαροφςι 19/09/2012. Αρικμ. Πρωτ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑΣ Μαροφςι 19/09/2012 Αρικμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ.

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α/ΚΜΛΑΣ & Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Προσ. Κοιν.: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σουλτάνα Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση: Δώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ----- Μαροφςι, 30-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. -----

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα