ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2049(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-56 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0374/ /2049(DEC)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegReport PE v /35 AM\ doc

3 1 Πρόταση απόφασης για απαλλαγή Παράγραφος 1 Πρόταση απόφασης 1. αναβάλλει την απόφασή του σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στο Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος Πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών Παράγραφος 2 Πρόταση απόφασης 2. αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος 2006 AM\ doc 3/35 PE v01-00

4 3 Hans-Peter Martin Αιτιολογική σκέψη ΙΕ ΙΕ. καλεί το Διευθυντή του Οργανισμού, να υποβάλει το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2008 συγκεκριμένη πρόταση μέτρων εξοικονόμησης -κυρίως όσον αφορά το διοικητικό κόστος να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο το διοικητικό κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό να εξηγήσει, για ποιο λόγο οι δαπάνες προσωπικού, ανά θέση του οργανογράμματος, αυξήθηκαν κατά 44 % από το οικονομικό έτος 2006 έως το ΠΣΠ του προσωπικού για το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο η επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχει σημειώσει τεράστια αύξηση από το 2000 και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία έως το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο τα προνόμια των εργαζομένων του - θέσεις 1101, 1102, 1141, 1182 και 1183 του προϋπολογισμού- ανέρχονται σε πάνω από το 6 % του τελικού προϋπολογισμού, ποσοστό σημαντικό υψηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων οργανισμών ΙΕ. καλεί το Διευθυντή του Οργανισμού, να υποβάλει το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2008 συγκεκριμένη πρόταση μέτρων εξοικονόμησης -κυρίως όσον αφορά το διοικητικό κόστος να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο το διοικητικό κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό να εξηγήσει, για ποιο λόγο οι δαπάνες προσωπικού, ανά θέση του οργανογράμματος, αυξήθηκαν κατά 44 % από το οικονομικό έτος 2006 έως το ΠΣΠ του προσωπικού για το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο η επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχει σημειώσει τεράστια αύξηση από το 2000 και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία έως το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο τα προνόμια των εργαζομένων του ανέρχονται σε πάνω από το 6 % του τελικού προϋπολογισμού, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων οργανισμών Or. de Γενικά ζητήματα PE v /35 AM\ doc

5 4 Παράγραφος 1 1. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνίζεται πλήρως την αρχή της περιορισμένης εξουσιοδότησης, που με την τρέχουσα νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγιώνεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μετέπειτα συνθηκών και πράξεων για την τροποποίηση και τη συμπλήρωσή της αφενός, και των λοιπών διατάξεων, αφετέρου 5 Παράγραφος 2 2. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενστερνίζεται πλήρως την αρχή της AM\ doc 5/35 PE v01-00

6 επικουρικότητας, που παγιώνεται στην τρέχουσα νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σύμφωνα με την οποία η Κοινότητα, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, δρα μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο 6 Παράγραφος 3 3. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε πρόταση για τη θέσπιση κοινών νομικών διατάξεων τεκμηριώνεται, προκειμένου να αιτιολογείται ότι τηρούνται στο πλαίσιό της οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι η διαπίστωση ότι ένας κοινοτικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο βασίζεται σε ποιοτικά ή σε ποσοτικά κριτήρια PE v /35 AM\ doc

7 7 Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η δράση της Κοινότητας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μπορεί είτε να διευρυνθεί είτε να περιοριστεί ή να διακοπεί, αν δεν δικαιολογείται πλέον 8 Παράγραφος 5 5. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 9 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η οικονομική και διοικητική επιβάρυνση της Κοινότητας πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο AM\ doc 7/35 PE v01-00

8 και να βρίσκεται σε αναλογία προς τον επιδιωκόμενο στόχο 9 Παράγραφος 6 6. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνίζεται πλήρως την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως παγιώνεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 274 της ΣΕΚ σε συνδυασμό με την απαίτηση να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τις δεδομένες πιστώσεις ή αντίστοιχα ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με τις ελάχιστες δυνατές πιστώσεις 10 Παράγραφος 7 PE v /35 AM\ doc

9 7. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο της για τη μεταρρύθμισή της το 2000 ορίζει ως κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη της πολιτικής εξωτερικών αναθέσεων την οικονομική αποδοτικότητα και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές που της ανατίθενται με το άρθρο 274 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 11 Παράγραφος 8 8. υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 253 της ΣΕΚ, οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις που εκδίδονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, πρέπει να αιτιολογούνται και να αναφέρονται στις προτάσεις ή γνώμες που απαιτούνται κατά την παρούσα συνθήκη. AM\ doc 9/35 PE v01-00

10 12 Παράγραφος διαπιστώνει ότι η αποκέντρωση και η μεταφορά καθηκόντων αποτέλεσαν ένα από τα ουσιωδέστερα αποτελέσματα της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Επιτροπής από το 1999, χωρίς ωστόσο, η Επιτροπή να έχει υποβάλει έως σήμερα μελέτη, απολογιστική έκθεση ή ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με τη μορφή άσκησης της διαχείρισης ούτε κατάφερε η Επιτροπή να δείξει με πειστικό τρόπο, πού έγκειται η προστιθέμενη αξία των οργανισμών και για ποιο λόγο τα συγκεκριμένα καθήκοντα δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εξίσου καλά μέσα στην Επιτροπή 13 Παράγραφος υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνολική αύξηση του προσωπικού της Επιτροπής και των οργανισμών (χωρίς τους εκτελεστικούς οργανισμούς) στο PE v /35 AM\ doc

11 διάστημα από το 2000 (δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής) έως το 2007 ανέρχεται σε 85% 14 Παράγραφος διαπιστώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια εντείνεται διαρκώς η δημιουργία νέων οργανισμών, χωρίς ενιαίο πλαίσιο και χωρίς σύστημα το 1990 υπήρχαν τρεις οργανισμοί, το 1995 έξι και το 2007 επτά, ενώ ο προϋπολογισμός του 2008 περιλαμβάνει ούτε λίγο ούτε πολύ 25, από τους οποίους οι επτά δημιουργήθηκαν από το 2005 και μετά 15 Παράγραφος 16 AM\ doc 11/35 PE v01-00

12 16. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οργανισμοί στους οποίους χορηγεί απαλλαγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των οργανισμών, και ότι η αύξηση των θέσεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού σε όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, από 166 θέσεις συνολικά το 2000 σε θέσεις περίπου το 2007 (+1.800%) αποτελεί σαφή ένδειξη των προβλημάτων στο συγκεκριμένο τομέα 16 Παράγραφος υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω, ότι από το 2006 έως το 2008 το μέσο κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% PE v /35 AM\ doc

13 17 Παράγραφος υπογραμμίζει, τέλος, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τους οργανισμούς έχουν διογκωθεί δυσανάλογα, ότι οι οργανισμοί που υπόκεινται σε απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ιδρύθηκαν μεταξύ 1975 και 1997 και έχουν περάσει από καιρό τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, έλαβαν κατά το διάστημα από το 2000 έως το 2008 περίπου 90% πρόσθετες πιστώσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σε ορισμένους οργανισμούς δε η αύξηση της επιχορήγησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για το ίδιο διάστημα υπερβαίνει το 210% 18 Παράγραφος υπογραμμίζει ότι μόνο δύο οργανισμοί είναι εντελώς ανεξάρτητοι από AM\ doc 13/35 PE v01-00

14 επιχορηγήσεις της ΕΕ, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ 19 Παράγραφος διαπιστώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι διακρίνεται σαφής τάση, οι οργανισμοί να διορθώνουν προς τα επάνω τις ανάγκες τους σε κοινοτικές επιχορηγήσεις κάθε έξι μήνες, δεσμεύοντας έτσι σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πιστώσεων, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για οικονομία στη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων 20 Παράγραφος θεωρεί ότι λόγω άμεσων και έμμεσων πληρωμών και επιχορηγήσεων των PE v /35 AM\ doc

15 κρατών υποδοχής προς τους οργανισμούς (π.χ. με τη χρηματοδότηση της ανέγερσης κτιρίων, υποδομής γραφείων, δημοτικών τελών, κ.λπ.) δεν κατέστη ως τώρα δυνατός ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους των οργανισμών, με αυτήν πρακτική δε αποκρύβεται το πραγματικό κόστος 21 Παράγραφος θεωρεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπήρχε σαφής στρατηγική όσον αφορά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των ιδρυόμενων οργανισμών, και ότι πολιτικές σκοπιμότητες και παράγοντες επιρροής, όπως η προσπάθεια να επηρεαστεί η ισορροπία δυνάμεων στις διοργανικές σχέσεις με τη βοήθεια των οργανισμών, υποσκέλισαν ή και αναίρεσαν εντελώς σε ορισμένες περιπτώσεις τους ουσιαστικούς στόχους, όπως για μεγαλύτερη ευθύνη, περισσότερη διαφάνεια και αυξημένη αποτελεσματικότητα στην ευρωπαϊκή διοίκηση AM\ doc 15/35 PE v01-00

16 22 Παράγραφος θεωρεί ότι η έλλειψη στρατηγικής στην επιλογή των τόπων εγκατάστασης προκάλεσε περιττό πρόσθετο κόστος και οδήγησε στην απόκρυψη του πραγματικού κόστους για τους φορολογούμενους, δεδομένου ότι, π.χ., δεν λήφθηκε υπόψη η απουσία υποδομής, με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετο κόστος -για παράδειγμα για την ανέγερση νέων γραφείων και συνεδριακών εγκαταστάσεων, την ίδρυση νέων σχολείων, την επέκταση της υποδομής μεταφορών λόγω της αύξησης στην παροχή υπηρεσιών μεταξύ των διασκορπισμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη τόπων εργασίας, τις σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού, κ.ο.κ. 23 Παράγραφος διαπιστώνει ότι με την πολιτική PE v /35 AM\ doc

17 αποκέντρωσης της Επιτροπής προκλήθηκαν επικαλύψεις, κυρίως στη διοίκηση, που είχαν ως αποτέλεσμα περιττή αύξηση του κόστους και επιβάλλουν να υπάρχει γνώση πολλαπλής εκτέλεσης διαπιστώνει παράλληλα ότι σε πολλούς οργανισμούς οι διοικητικές δαπάνες είναι υπέρογκες 24 Παράγραφος θεωρεί ότι, εκτός εξαιρέσεων, δεν υπήρξε συστηματική ένταξη των οργανισμών στα καθήκοντα της Επιτροπής, οι δε τομείς αρμοδιότητας των οργανισμών περιορίζονται συχνά στον "ανοικτό συντονισμό" σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προσδοκίες των φορολογουμένων 25 Παράγραφος 26 AM\ doc 17/35 PE v01-00

18 26. πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί πλέον τους οργανισμούς μέσο για την εφαρμογή της πολιτικής της και προσπαθεί να απαλλαγεί πλήρως από την ευθύνη τους, για παράδειγμα καταργώντας την αρμοδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή της να ελέγχει τους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών και περιορίζοντας το ρόλο του στην επιβεβαίωση της τήρησης των διεθνών προτύπων από τις εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου τους 26 Παράγραφος διαπιστώνει ότι ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων σε ορισμένους οργανισμούς υπερβαίνει σε μερικές περιπτώσεις το σύνολο των υπαλλήλων, γεγονός που εμποδίζει την αποτελεσματική και οικονομική λήψη αποφάσεων PE v /35 AM\ doc

19 27 Παράγραφος διαπιστώνει, συνεπώς, ότι ο στόχος της μεταφοράς καθηκόντων -που αποτελεί μία από τις τρεις μορφές πολιτικής εξωτερίκευσης και αναφερόταν ως μία από τις στρατηγικές μεταρρύθμισης της Επιτροπής στη Λευκή Βίβλο- δηλαδή ένας αποδοτικότερος, ορθολογικότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για μια υπεύθυνη διοίκηση, δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί με τη δημιουργία αποκεντρωμένων οργανισμών και η Επιτροπή απέτυχε στη μεταρρυθμιστική της προσπάθεια στο συγκεκριμένο τομέα 28 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί με αυστηρότητα την αρχή της επικουρικότητας AM\ doc 19/35 PE v01-00

20 29 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή, να τηρεί αυστηρά τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας 30 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί αυστηρά την αρχή της χρηστής οικονομικής διαχείρισης PE v /35 AM\ doc

21 31 Παράγραφος ζητεί, η απόφαση για τη μόνιμη έδρα κάθε οργανισμού να λαμβάνεται πάντοτε ταυτόχρονα με την έκδοση του ιδρυτικού κανονισμού του 32 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με την οποία να περιοριστεί, το ταχύτερο δυνατόν, ο αριθμός των τακτικών μελών κάθε διοικητικού συμβουλίου στο 10% των θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα, και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 20 AM\ doc 21/35 PE v01-00

22 33 Παράγραφος ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού 36. ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο, ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού 34 Παράγραφος 36 α (νέα) 36a. πιστεύει ότι στην περίπτωση των οργανισμών που υπερτιμούν συστηματικά τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, η τεχνική κατ' αποκοπή μείωση πρέπει να γίνεται με βάση τις κενές θέσεις θεωρεί ότι τούτο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα PE v /35 AM\ doc

23 στη μείωση των εσόδων με ειδικό προορισμό για τους οργανισμούς, συνακόλουθα δε στη μείωση του διοικητικού κόστους 35 Παράγραφος 36 β (νέα) 36β. επισημαίνει ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί επικρίνονται διότι δεν τηρούν τους κανόνες των δημόσιων προμηθειών, το δημοσιονομικό κανονισμό, τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, κ.λπ. θεωρεί ότι κύριος λόγος για τούτο είναι ότι οι περισσότεροι κανονισμοί και ο δημοσιονομικός κανονισμός έχουν σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οι περισσότεροι μικροί οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή, να αναζητήσει λύση για να αυξήσει σύντομα την αποτελεσματικότητα, με τη συγκέντρωση των διοικητικών καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη αυτή μάζα (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών που διέπουν τους οργανισμούς και τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία), ή να εκπονήσει επειγόντως ειδικούς κανόνες για τους οργανισμούς (ιδιαίτερα κανόνες εφαρμογής για τους AM\ doc 23/35 PE v01-00

24 οργανισμούς) που να επιτρέπουν την πλήρη συμμόρφωσή τους 36 Παράγραφος 36 γ (νέα) 36γ. επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους επί μέρους οργανισμούς κατά τα προηγούμενα έτη, και ιδιαίτερα το έτος ν-1, και να αναθεωρεί αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που ζητεί ο συγκεκριμένος οργανισμός καλεί την αρμόδια επιτροπή του να σέβεται την ανωτέρω αναθεώρηση και, αν δεν το έχει πράξει η Επιτροπή, να αναπροσαρμόζει η ίδια το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες απορρόφησης και εκτέλεσης του εν λόγω οργανισμού PE v /35 AM\ doc

25 37 Παράγραφος 36 δ (νέα) 36δ. υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα, σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007 επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007, αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς 38 Παράγραφος 36 ε (νέα) 36δ. υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί AM\ doc 25/35 PE v01-00

26 την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα, σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007 επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος , αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς 36ε. θεωρεί ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή, το δε ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να προσαρμοστεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες θεωρεί, ακόμη, ότι οι τροπολογίες στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο κάθε οργανισμού και τους διάφορους ειδικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς 39 Παράγραφος 36 στ (νέα) 36στ. εκφράζει την ανησυχία του για το σημαντικό αριθμό έκτακτων υπαλλήλων, που θα μπορούσε να υπονομεύσει την PE v /35 AM\ doc

27 ποιότητα του έργου τους ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να βελτιώσει την παρακολούθηση που ασκεί σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων από τους οργανισμούς. 40 Παράγραφος ζητεί από το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε δεσμευτικό οριζόντιο ανώτατο δημοσιονομικό όριο για τους οργανισμούς 41 Παράγραφος αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως όργανο ελέγχου των οργανισμών, με την πρακτική του να AM\ doc 27/35 PE v01-00

28 διορίζει μέλη των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών προκαλεί απαράδεκτες συγκρούσεις συμφερόντων, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό να σταματήσει ο διορισμός μελών των διοικητικών συμβουλίων και των διοικητικών οργάνων των οργανισμών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 42 πριν από την παράγραφο 39 Προνόμια 43 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή, να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των προνομίων, ιδιαίτερα στις θέσεις 1101, 1102, 1141, 1182 και 1183 του PE v /35 AM\ doc

29 προϋπολογισμού 44 Hans-Peter Martin Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή, να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των προνομίων, ιδιαίτερα στις θέσεις 1101, 1102, 1141, 1182 και 1183 του προϋπολογισμού 39. ζητεί από την Επιτροπή, να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των προνομίων Or. de 45 Παράγραφος δεν δέχεται ότι μπορεί να επιτρέπεται, υπάλληλοι των οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους να πραγματοποιούν ιδιωτικά ταξίδια σε βάρος του προϋπολογισμού του οργανισμού AM\ doc 29/35 PE v01-00

30 46 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα ιδιωτικά ταξίδια υπαλλήλων και μελών της οικογένειάς τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, παράγραφος 3 Γ, άρθρο 8, και να γίνουν δραστικές περικοπές στα προνόμια των υπαλλήλων Συγκεκριμένα ζητήματα 47 Παράγραφος διαπιστώνει ότι οι διοικητικές δαπάνες του Οργανισμού το 2006 αναλογούσαν σε υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους με αποτέλεσμα να είναι μετά βίας δυνατή η επιτέλεση αποτελεσματικού και αποδοτικού έργου PE v /35 AM\ doc

31 48 Παράγραφος επισημαίνει ότι κατά την επιλογή της έδρας του οργανισμού δεν πρυτάνευσε η αυστηρή λογική, με αποτέλεσμα να προκαλούνται υψηλές περιττές επιπλέον δαπάνες 49 Παράγραφος διαπιστώνει ότι δεν προκύπτει σαφώς ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από έναν αποκεντρωμένο οργανισμό από ό,τι απευθείας από την Επιτροπή AM\ doc 31/35 PE v01-00

32 50 Παράγραφος διαπιστώνει ότι το κόστος των προνομίων των συνεργατών του Οργανισμού ανήλθε το 2006 σε πάνω από το 6% του τελικού προϋπολογισμού του Οργανισμού 51 Παράγραφος διαπιστώνει ότι και μόνο το κόστος των ιδιωτικών ταξιδιών των υπαλλήλων του Οργανισμού και των μελών των οικογενειών τους είναι δυσανάλογα υψηλό PE v /35 AM\ doc

33 52 Παράγραφος διαπιστώνει ότι οι δαπάνες προσωπικού του Οργανισμού ανά θέση του οργανογράμματος αυξήθηκαν κατά 44% από το οικονομικό έτος 2006 έως το ΠΣΠ του προσωπικού για το Παράγραφος διαπιστώνει ότι τον Ιανουάριο του 2008 η OLAF διεξήγαγε έρευνα για τον Οργανισμό, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται AM\ doc 33/35 PE v01-00

34 54 Παράγραφος διαπιστώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει δυσανάλογα υψηλό αριθμό μελών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων 55 Παράγραφος θεωρεί ότι λόγω των άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων από το κράτος υποδοχής είναι δύσκολο να επαληθευτεί το κόστος PE v /35 AM\ doc

35 56 Παράγραφος διαπιστώνει ότι οι δαπάνες από τη θέση 2050 του προϋπολογισμού ανήλθαν σε ευρώ ανά υπάλληλο, ποσό που είναι το υψηλότερο σε σύγκριση με τους άλλους 19 οργανισμούς ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τον Οργανισμό να αξιολογήσει και να μειώσει άμεσα τις σχετικές δαπάνες AM\ doc 35/35 PE v01-00