ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2049(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-56 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0374/ /2049(DEC)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegReport PE v /35 AM\ doc

3 1 Πρόταση απόφασης για απαλλαγή Παράγραφος 1 Πρόταση απόφασης 1. αναβάλλει την απόφασή του σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στο Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος Πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών Παράγραφος 2 Πρόταση απόφασης 2. αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος 2006 AM\ doc 3/35 PE v01-00

4 3 Hans-Peter Martin Αιτιολογική σκέψη ΙΕ ΙΕ. καλεί το Διευθυντή του Οργανισμού, να υποβάλει το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2008 συγκεκριμένη πρόταση μέτρων εξοικονόμησης -κυρίως όσον αφορά το διοικητικό κόστος να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο το διοικητικό κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό να εξηγήσει, για ποιο λόγο οι δαπάνες προσωπικού, ανά θέση του οργανογράμματος, αυξήθηκαν κατά 44 % από το οικονομικό έτος 2006 έως το ΠΣΠ του προσωπικού για το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο η επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχει σημειώσει τεράστια αύξηση από το 2000 και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία έως το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο τα προνόμια των εργαζομένων του - θέσεις 1101, 1102, 1141, 1182 και 1183 του προϋπολογισμού- ανέρχονται σε πάνω από το 6 % του τελικού προϋπολογισμού, ποσοστό σημαντικό υψηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων οργανισμών ΙΕ. καλεί το Διευθυντή του Οργανισμού, να υποβάλει το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2008 συγκεκριμένη πρόταση μέτρων εξοικονόμησης -κυρίως όσον αφορά το διοικητικό κόστος να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο το διοικητικό κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό να εξηγήσει, για ποιο λόγο οι δαπάνες προσωπικού, ανά θέση του οργανογράμματος, αυξήθηκαν κατά 44 % από το οικονομικό έτος 2006 έως το ΠΣΠ του προσωπικού για το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο η επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχει σημειώσει τεράστια αύξηση από το 2000 και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία έως το 2008 να εξηγήσει αναλυτικά, για ποιο λόγο τα προνόμια των εργαζομένων του ανέρχονται σε πάνω από το 6 % του τελικού προϋπολογισμού, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων οργανισμών Or. de Γενικά ζητήματα PE v /35 AM\ doc

5 4 Παράγραφος 1 1. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνίζεται πλήρως την αρχή της περιορισμένης εξουσιοδότησης, που με την τρέχουσα νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγιώνεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μετέπειτα συνθηκών και πράξεων για την τροποποίηση και τη συμπλήρωσή της αφενός, και των λοιπών διατάξεων, αφετέρου 5 Παράγραφος 2 2. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενστερνίζεται πλήρως την αρχή της AM\ doc 5/35 PE v01-00

6 επικουρικότητας, που παγιώνεται στην τρέχουσα νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σύμφωνα με την οποία η Κοινότητα, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, δρα μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο 6 Παράγραφος 3 3. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε πρόταση για τη θέσπιση κοινών νομικών διατάξεων τεκμηριώνεται, προκειμένου να αιτιολογείται ότι τηρούνται στο πλαίσιό της οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι η διαπίστωση ότι ένας κοινοτικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο βασίζεται σε ποιοτικά ή σε ποσοτικά κριτήρια PE v /35 AM\ doc

7 7 Παράγραφος 4 4. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η δράση της Κοινότητας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μπορεί είτε να διευρυνθεί είτε να περιοριστεί ή να διακοπεί, αν δεν δικαιολογείται πλέον 8 Παράγραφος 5 5. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 9 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η οικονομική και διοικητική επιβάρυνση της Κοινότητας πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο AM\ doc 7/35 PE v01-00

8 και να βρίσκεται σε αναλογία προς τον επιδιωκόμενο στόχο 9 Παράγραφος 6 6. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνίζεται πλήρως την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως παγιώνεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 274 της ΣΕΚ σε συνδυασμό με την απαίτηση να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τις δεδομένες πιστώσεις ή αντίστοιχα ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με τις ελάχιστες δυνατές πιστώσεις 10 Παράγραφος 7 PE v /35 AM\ doc

9 7. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο της για τη μεταρρύθμισή της το 2000 ορίζει ως κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη της πολιτικής εξωτερικών αναθέσεων την οικονομική αποδοτικότητα και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές που της ανατίθενται με το άρθρο 274 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 11 Παράγραφος 8 8. υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 253 της ΣΕΚ, οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις που εκδίδονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, πρέπει να αιτιολογούνται και να αναφέρονται στις προτάσεις ή γνώμες που απαιτούνται κατά την παρούσα συνθήκη. AM\ doc 9/35 PE v01-00

10 12 Παράγραφος διαπιστώνει ότι η αποκέντρωση και η μεταφορά καθηκόντων αποτέλεσαν ένα από τα ουσιωδέστερα αποτελέσματα της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Επιτροπής από το 1999, χωρίς ωστόσο, η Επιτροπή να έχει υποβάλει έως σήμερα μελέτη, απολογιστική έκθεση ή ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με τη μορφή άσκησης της διαχείρισης ούτε κατάφερε η Επιτροπή να δείξει με πειστικό τρόπο, πού έγκειται η προστιθέμενη αξία των οργανισμών και για ποιο λόγο τα συγκεκριμένα καθήκοντα δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εξίσου καλά μέσα στην Επιτροπή 13 Παράγραφος υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνολική αύξηση του προσωπικού της Επιτροπής και των οργανισμών (χωρίς τους εκτελεστικούς οργανισμούς) στο PE v /35 AM\ doc

11 διάστημα από το 2000 (δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής) έως το 2007 ανέρχεται σε 85% 14 Παράγραφος διαπιστώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια εντείνεται διαρκώς η δημιουργία νέων οργανισμών, χωρίς ενιαίο πλαίσιο και χωρίς σύστημα το 1990 υπήρχαν τρεις οργανισμοί, το 1995 έξι και το 2007 επτά, ενώ ο προϋπολογισμός του 2008 περιλαμβάνει ούτε λίγο ούτε πολύ 25, από τους οποίους οι επτά δημιουργήθηκαν από το 2005 και μετά 15 Παράγραφος 16 AM\ doc 11/35 PE v01-00

12 16. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οργανισμοί στους οποίους χορηγεί απαλλαγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των οργανισμών, και ότι η αύξηση των θέσεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού σε όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, από 166 θέσεις συνολικά το 2000 σε θέσεις περίπου το 2007 (+1.800%) αποτελεί σαφή ένδειξη των προβλημάτων στο συγκεκριμένο τομέα 16 Παράγραφος υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω, ότι από το 2006 έως το 2008 το μέσο κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% PE v /35 AM\ doc

13 17 Παράγραφος υπογραμμίζει, τέλος, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τους οργανισμούς έχουν διογκωθεί δυσανάλογα, ότι οι οργανισμοί που υπόκεινται σε απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ιδρύθηκαν μεταξύ 1975 και 1997 και έχουν περάσει από καιρό τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, έλαβαν κατά το διάστημα από το 2000 έως το 2008 περίπου 90% πρόσθετες πιστώσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σε ορισμένους οργανισμούς δε η αύξηση της επιχορήγησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για το ίδιο διάστημα υπερβαίνει το 210% 18 Παράγραφος υπογραμμίζει ότι μόνο δύο οργανισμοί είναι εντελώς ανεξάρτητοι από AM\ doc 13/35 PE v01-00

14 επιχορηγήσεις της ΕΕ, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ 19 Παράγραφος διαπιστώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι διακρίνεται σαφής τάση, οι οργανισμοί να διορθώνουν προς τα επάνω τις ανάγκες τους σε κοινοτικές επιχορηγήσεις κάθε έξι μήνες, δεσμεύοντας έτσι σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πιστώσεων, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για οικονομία στη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων 20 Παράγραφος θεωρεί ότι λόγω άμεσων και έμμεσων πληρωμών και επιχορηγήσεων των PE v /35 AM\ doc

15 κρατών υποδοχής προς τους οργανισμούς (π.χ. με τη χρηματοδότηση της ανέγερσης κτιρίων, υποδομής γραφείων, δημοτικών τελών, κ.λπ.) δεν κατέστη ως τώρα δυνατός ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους των οργανισμών, με αυτήν πρακτική δε αποκρύβεται το πραγματικό κόστος 21 Παράγραφος θεωρεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπήρχε σαφής στρατηγική όσον αφορά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των ιδρυόμενων οργανισμών, και ότι πολιτικές σκοπιμότητες και παράγοντες επιρροής, όπως η προσπάθεια να επηρεαστεί η ισορροπία δυνάμεων στις διοργανικές σχέσεις με τη βοήθεια των οργανισμών, υποσκέλισαν ή και αναίρεσαν εντελώς σε ορισμένες περιπτώσεις τους ουσιαστικούς στόχους, όπως για μεγαλύτερη ευθύνη, περισσότερη διαφάνεια και αυξημένη αποτελεσματικότητα στην ευρωπαϊκή διοίκηση AM\ doc 15/35 PE v01-00

16 22 Παράγραφος θεωρεί ότι η έλλειψη στρατηγικής στην επιλογή των τόπων εγκατάστασης προκάλεσε περιττό πρόσθετο κόστος και οδήγησε στην απόκρυψη του πραγματικού κόστους για τους φορολογούμενους, δεδομένου ότι, π.χ., δεν λήφθηκε υπόψη η απουσία υποδομής, με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετο κόστος -για παράδειγμα για την ανέγερση νέων γραφείων και συνεδριακών εγκαταστάσεων, την ίδρυση νέων σχολείων, την επέκταση της υποδομής μεταφορών λόγω της αύξησης στην παροχή υπηρεσιών μεταξύ των διασκορπισμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη τόπων εργασίας, τις σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού, κ.ο.κ. 23 Παράγραφος διαπιστώνει ότι με την πολιτική PE v /35 AM\ doc

17 αποκέντρωσης της Επιτροπής προκλήθηκαν επικαλύψεις, κυρίως στη διοίκηση, που είχαν ως αποτέλεσμα περιττή αύξηση του κόστους και επιβάλλουν να υπάρχει γνώση πολλαπλής εκτέλεσης διαπιστώνει παράλληλα ότι σε πολλούς οργανισμούς οι διοικητικές δαπάνες είναι υπέρογκες 24 Παράγραφος θεωρεί ότι, εκτός εξαιρέσεων, δεν υπήρξε συστηματική ένταξη των οργανισμών στα καθήκοντα της Επιτροπής, οι δε τομείς αρμοδιότητας των οργανισμών περιορίζονται συχνά στον "ανοικτό συντονισμό" σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προσδοκίες των φορολογουμένων 25 Παράγραφος 26 AM\ doc 17/35 PE v01-00

18 26. πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί πλέον τους οργανισμούς μέσο για την εφαρμογή της πολιτικής της και προσπαθεί να απαλλαγεί πλήρως από την ευθύνη τους, για παράδειγμα καταργώντας την αρμοδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή της να ελέγχει τους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών και περιορίζοντας το ρόλο του στην επιβεβαίωση της τήρησης των διεθνών προτύπων από τις εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου τους 26 Παράγραφος διαπιστώνει ότι ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων σε ορισμένους οργανισμούς υπερβαίνει σε μερικές περιπτώσεις το σύνολο των υπαλλήλων, γεγονός που εμποδίζει την αποτελεσματική και οικονομική λήψη αποφάσεων PE v /35 AM\ doc

19 27 Παράγραφος διαπιστώνει, συνεπώς, ότι ο στόχος της μεταφοράς καθηκόντων -που αποτελεί μία από τις τρεις μορφές πολιτικής εξωτερίκευσης και αναφερόταν ως μία από τις στρατηγικές μεταρρύθμισης της Επιτροπής στη Λευκή Βίβλο- δηλαδή ένας αποδοτικότερος, ορθολογικότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για μια υπεύθυνη διοίκηση, δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί με τη δημιουργία αποκεντρωμένων οργανισμών και η Επιτροπή απέτυχε στη μεταρρυθμιστική της προσπάθεια στο συγκεκριμένο τομέα 28 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί με αυστηρότητα την αρχή της επικουρικότητας AM\ doc 19/35 PE v01-00

20 29 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή, να τηρεί αυστηρά τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας 30 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί αυστηρά την αρχή της χρηστής οικονομικής διαχείρισης PE v /35 AM\ doc

21 31 Παράγραφος ζητεί, η απόφαση για τη μόνιμη έδρα κάθε οργανισμού να λαμβάνεται πάντοτε ταυτόχρονα με την έκδοση του ιδρυτικού κανονισμού του 32 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με την οποία να περιοριστεί, το ταχύτερο δυνατόν, ο αριθμός των τακτικών μελών κάθε διοικητικού συμβουλίου στο 10% των θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα, και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 20 AM\ doc 21/35 PE v01-00

22 33 Παράγραφος ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού 36. ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο, ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού 34 Παράγραφος 36 α (νέα) 36a. πιστεύει ότι στην περίπτωση των οργανισμών που υπερτιμούν συστηματικά τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, η τεχνική κατ' αποκοπή μείωση πρέπει να γίνεται με βάση τις κενές θέσεις θεωρεί ότι τούτο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα PE v /35 AM\ doc

23 στη μείωση των εσόδων με ειδικό προορισμό για τους οργανισμούς, συνακόλουθα δε στη μείωση του διοικητικού κόστους 35 Παράγραφος 36 β (νέα) 36β. επισημαίνει ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί επικρίνονται διότι δεν τηρούν τους κανόνες των δημόσιων προμηθειών, το δημοσιονομικό κανονισμό, τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, κ.λπ. θεωρεί ότι κύριος λόγος για τούτο είναι ότι οι περισσότεροι κανονισμοί και ο δημοσιονομικός κανονισμός έχουν σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οι περισσότεροι μικροί οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή, να αναζητήσει λύση για να αυξήσει σύντομα την αποτελεσματικότητα, με τη συγκέντρωση των διοικητικών καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη αυτή μάζα (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών που διέπουν τους οργανισμούς και τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία), ή να εκπονήσει επειγόντως ειδικούς κανόνες για τους οργανισμούς (ιδιαίτερα κανόνες εφαρμογής για τους AM\ doc 23/35 PE v01-00

24 οργανισμούς) που να επιτρέπουν την πλήρη συμμόρφωσή τους 36 Παράγραφος 36 γ (νέα) 36γ. επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους επί μέρους οργανισμούς κατά τα προηγούμενα έτη, και ιδιαίτερα το έτος ν-1, και να αναθεωρεί αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που ζητεί ο συγκεκριμένος οργανισμός καλεί την αρμόδια επιτροπή του να σέβεται την ανωτέρω αναθεώρηση και, αν δεν το έχει πράξει η Επιτροπή, να αναπροσαρμόζει η ίδια το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες απορρόφησης και εκτέλεσης του εν λόγω οργανισμού PE v /35 AM\ doc

25 37 Παράγραφος 36 δ (νέα) 36δ. υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα, σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007 επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007, αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς 38 Παράγραφος 36 ε (νέα) 36δ. υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί AM\ doc 25/35 PE v01-00

26 την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα, σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007 επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος , αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς 36ε. θεωρεί ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή, το δε ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να προσαρμοστεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες θεωρεί, ακόμη, ότι οι τροπολογίες στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο κάθε οργανισμού και τους διάφορους ειδικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς 39 Παράγραφος 36 στ (νέα) 36στ. εκφράζει την ανησυχία του για το σημαντικό αριθμό έκτακτων υπαλλήλων, που θα μπορούσε να υπονομεύσει την PE v /35 AM\ doc

27 ποιότητα του έργου τους ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να βελτιώσει την παρακολούθηση που ασκεί σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων από τους οργανισμούς. 40 Παράγραφος ζητεί από το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε δεσμευτικό οριζόντιο ανώτατο δημοσιονομικό όριο για τους οργανισμούς 41 Παράγραφος αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως όργανο ελέγχου των οργανισμών, με την πρακτική του να AM\ doc 27/35 PE v01-00

28 διορίζει μέλη των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών προκαλεί απαράδεκτες συγκρούσεις συμφερόντων, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό να σταματήσει ο διορισμός μελών των διοικητικών συμβουλίων και των διοικητικών οργάνων των οργανισμών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 42 πριν από την παράγραφο 39 Προνόμια 43 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή, να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των προνομίων, ιδιαίτερα στις θέσεις 1101, 1102, 1141, 1182 και 1183 του PE v /35 AM\ doc

29 προϋπολογισμού 44 Hans-Peter Martin Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή, να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των προνομίων, ιδιαίτερα στις θέσεις 1101, 1102, 1141, 1182 και 1183 του προϋπολογισμού 39. ζητεί από την Επιτροπή, να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των προνομίων Or. de 45 Παράγραφος δεν δέχεται ότι μπορεί να επιτρέπεται, υπάλληλοι των οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους να πραγματοποιούν ιδιωτικά ταξίδια σε βάρος του προϋπολογισμού του οργανισμού AM\ doc 29/35 PE v01-00

30 46 Παράγραφος ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα ιδιωτικά ταξίδια υπαλλήλων και μελών της οικογένειάς τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, παράγραφος 3 Γ, άρθρο 8, και να γίνουν δραστικές περικοπές στα προνόμια των υπαλλήλων Συγκεκριμένα ζητήματα 47 Παράγραφος διαπιστώνει ότι οι διοικητικές δαπάνες του Οργανισμού το 2006 αναλογούσαν σε υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους με αποτέλεσμα να είναι μετά βίας δυνατή η επιτέλεση αποτελεσματικού και αποδοτικού έργου PE v /35 AM\ doc

31 48 Παράγραφος επισημαίνει ότι κατά την επιλογή της έδρας του οργανισμού δεν πρυτάνευσε η αυστηρή λογική, με αποτέλεσμα να προκαλούνται υψηλές περιττές επιπλέον δαπάνες 49 Παράγραφος διαπιστώνει ότι δεν προκύπτει σαφώς ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από έναν αποκεντρωμένο οργανισμό από ό,τι απευθείας από την Επιτροπή AM\ doc 31/35 PE v01-00

32 50 Παράγραφος διαπιστώνει ότι το κόστος των προνομίων των συνεργατών του Οργανισμού ανήλθε το 2006 σε πάνω από το 6% του τελικού προϋπολογισμού του Οργανισμού 51 Παράγραφος διαπιστώνει ότι και μόνο το κόστος των ιδιωτικών ταξιδιών των υπαλλήλων του Οργανισμού και των μελών των οικογενειών τους είναι δυσανάλογα υψηλό PE v /35 AM\ doc

33 52 Παράγραφος διαπιστώνει ότι οι δαπάνες προσωπικού του Οργανισμού ανά θέση του οργανογράμματος αυξήθηκαν κατά 44% από το οικονομικό έτος 2006 έως το ΠΣΠ του προσωπικού για το Παράγραφος διαπιστώνει ότι τον Ιανουάριο του 2008 η OLAF διεξήγαγε έρευνα για τον Οργανισμό, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται AM\ doc 33/35 PE v01-00

34 54 Παράγραφος διαπιστώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει δυσανάλογα υψηλό αριθμό μελών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων 55 Παράγραφος θεωρεί ότι λόγω των άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων από το κράτος υποδοχής είναι δύσκολο να επαληθευτεί το κόστος PE v /35 AM\ doc

35 56 Παράγραφος διαπιστώνει ότι οι δαπάνες από τη θέση 2050 του προϋπολογισμού ανήλθαν σε ευρώ ανά υπάλληλο, ποσό που είναι το υψηλότερο σε σύγκριση με τους άλλους 19 οργανισμούς ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τον Οργανισμό να αξιολογήσει και να μειώσει άμεσα τις σχετικές δαπάνες AM\ doc 35/35 PE v01-00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2063(DEC) 6.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-44 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE396.704v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2000(DEC) 6.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-50 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE398.665v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2056(DEC) 6.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-54 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE396.698v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2059(DEC) 6.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-54 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE396.701v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2046(DEC) 6.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-66 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE396.688v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2061(DEC) 6.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-59 Σχέδιο έκθεσης Hans-Peter Martin (PE396.702v02-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2056(DEC) 13.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2050(DEC) 13.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2241(DEC) Σχέδιο έκθεσης Monica Luisa Macovei (PE v01)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2241(DEC) Σχέδιο έκθεσης Monica Luisa Macovei (PE v01) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/2241(DEC) 7.3.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο έκθεσης (PE474.055v01) σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες P7_TA(204)030 Απαλλαγή 202: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2013/2077(INI) 2.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE514.600v01-00) Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2124(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2124(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2124(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2259(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 27.1.2015 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Georgi Pirinski (PE544.386v01-00) σχετικά με την απαλλαγή 2013: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE628.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE628. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2018/2114(INI) 20.11.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 (PE628.606v01-00) Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν κοινοβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 04-09 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA(04)0043 Απαλλαγή 0: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.2.2017 2016/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2281(DEC) 28.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2199(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Γεώργιος Παπανικολάου (PE500.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2199(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Γεώργιος Παπανικολάου (PE500. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.1.2013 2012/2199(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-12 Γεώργιος Παπανικολάου (PE500.656v001-00) σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.11.2014 2014/2075(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2083(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2083(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 27.1.2015 2014/2083(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.1.2015 2014/2084(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2248(INI) 19.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)057 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2115(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2115(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 28.1.2015 2014/2115(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 10.9.2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με ειδική έκθεση αριθ. 5/2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2027(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Iliana Ivanova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2027(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Iliana Ivanova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2012/2027(INI) 4.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9 (PE486.170v01-00) σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2196(DEC) Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2196(DEC) Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2196(DEC) 6.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.1.2015 2014/2118(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-4 Sylvie Guillaume (PE541.390v01-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 13.4.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.9.2013 2012/2323(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 (PE506.206v01-00) σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2188(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2188(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 28.1.2013 2012/2188(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2039(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

5943/18 ADD 1 ΚΚ/νκ 1 DG G 2A

5943/18 ADD 1 ΚΚ/νκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) 5943/18 ADD 1 FIN 94 PE-L 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2154(DEC)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2154(DEC) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/2154(DEC) 15.1.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Cristian Dan Preda (PE571.791v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 4 Δεκεμβρίου 2012 ECA/12/52 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2182(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2182(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2010/2182(DEC) 1.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2111(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Ingeborg Gräßle (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2111(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Ingeborg Gräßle (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2009/2111(DEC) 5.2.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-12 Ingeborg Gräßle (PE430.901v01-00) σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0256(COD) 19.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ υρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 19.5.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 16.12.2014 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Eva Lichtenberger (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Eva Lichtenberger (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.12.2013 2013/2130(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Eva Lichtenberger (PE524.682v01-00) σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2020(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Markus Ferber (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2020(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Markus Ferber (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2020(DEC) 9.1.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Markus Ferber (PE544.162v01-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.1.2017 2016/2179(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Petr Ježek (PE595.380v01-00) Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-6. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2200(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Γεώργιος Παπανικολάου (PE500.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-6. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2200(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Γεώργιος Παπανικολάου (PE500. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.1.2013 2012/2200(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-6 Γεώργιος Παπανικολάου (PE500.657v01-00) σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Inés Ayala Sender (PE593.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Inés Ayala Sender (PE593. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2186(DEC) 6.3.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29 Σχέδιο έκθεσης Inés Ayala Sender (PE593.863v01-00) Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 11.11.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 3/2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου ) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου ) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, Φεβρουαρίου 203 07.02) (OR. en) 5753/3 ADD FIN 45 PE-L 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: επιτροπής προϋπολογισμού προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.7.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Γενικός προϋπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 27.3.2015 2014/0256(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2086(DEC) Σχέδιο έκθεσης Anneli Jäätteenmäki (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2086(DEC) Σχέδιο έκθεσης Anneli Jäätteenmäki (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2014/2086(DEC) 8.1.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Σχέδιο έκθεσης Anneli Jäätteenmäki (PE541.336v01-00) Aπαλλαγή 2013, Tμήμα X Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (20/2012) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της ηµοκρατίας της Σλοβακίας για την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2079(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 14.6.2012 2012/2087(DEC) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) «ιαρθρωτικά Ταµεία Αντιµετώπισε επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0288 Απαλλαγή 207: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 209 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 02.12.2013 2013/2077(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-74 Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE514.600v01-00) Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)046 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.11.2016 2016/2151(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)0409 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 26.3.2019 A8-0182/21 21 Παράγραφος 3 3. εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 19 Μαρτίου 2019, όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2125(DEC) 2.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0247/6. Τροπολογία. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0247/6. Τροπολογία. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF 2.7.2018 A8-0247/6 6 Παράγραφος 2 2. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα είναι ο τελευταίος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι η διαπραγμάτευσή του θα συμπέσει χρονικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2255(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)05 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 5.11.2012 2012/0075(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2146(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2146(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/2146(INI) 8.8.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0249/9. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0249/9. Τροπολογία 3.7.2017 A8-0249/9 9 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, André Elissen Παράγραφος 9 9. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2261(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2018 C(2018) 3568 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 370/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0069 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα