ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 06/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8391/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ : 1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Κ. ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - Α ΑΜ: 17REQ ) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 4. Την 458/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 5. Την 385/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» του ήµου ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ,00 µε χρέωση του ΚΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Κλειστό Γυµναστήριο της.κ. ιονύσου»» (µε ποσό ,00 ), προϋπολογισµού έτους 2017 (ΑΑΥ 897) β) η από 19/2017 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ιονύσου γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 6. Την υπ αριθµ. πρωτ /3808/ Απόφαση ηµάρχου. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τµήµα Πρωτοκόλλου ήµου ιονύσου (1 ος όροφος) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως την 18/01/2018 ώρα 15:00µµ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών 19/01/2018. χρήσεων κεντρικού δηµαρχείου, ήµου ώρα 10:00-10:30 πµ ιονύσου (1 ος όροφος) 7. Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την: «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της. Κ. ιονύσου»» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ.

2 385/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Κατατέθηκαν προσφορές από τις εξής εταιρίες: 1) ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε 2) Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε 8. Το Πρακτικό (8236/ ) της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού ΑΟΕ 385/2017 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «.Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε σήµερα 19 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ αριθµ. 19/2017 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ αρ / διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ.στο διαγωνισµό προσήλθαν δύο (2) ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που φαίνονται στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνονται και τα πρόσωπα που υπέβαλλαν τους φακέλους προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ιακήρυξη της ηµοπρασίας. Συγκεκριµένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες: ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε. Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στην εξέταση των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν κατά το άρθρο 11 παρ. 1β. της υπ αρ / διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο: «Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016». Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 της διακήρυξης, αρχικά αποσφραγίσθηκε ο κυρίως φάκελος προσφοράς του κάθε συµµετέχοντα, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή διαγωνισµού παρουσία και των εκπροσώπων των εταιρειών που συµµετείχαν, οι οποίοι και έλαβαν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία πληµµελής σήµανση των αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν :Α). Του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 της «SILWOOD E.Π.Ε.» (αρ. πιστοποιητικού 91266)Β). Του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 της Ι. &. ΑΙΒΑΖΙ ΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ» (αρ. πιστοποιητικού )Γ). Των τιµολογίων παραστατικών ιδιωτικών συµφωνητικών που προσκοµίσθηκαν προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα και σε συµφωνία µε την υποσηµείωση του άρθρου 16 της υπ αρ / διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Επίσης, και για όσα αφορούν στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία πληµµελής σήµανση των αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν :Α). Των τιµολογίων παραστατικών ιδιωτικών συµφωνητικών που προσκοµίσθηκαν προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα και σε συµφωνία µε την υποσηµείωση του άρθρου 16 της υπ αρ / διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπου :στην παρ. 1 αναφέρει: «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες... να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,...» στην παρ. 2 αναφέρει: «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε... ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται,... Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.» στην παρ. 4 αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,... το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.» στην παρ. 5 αναφέρει: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων στον προσφέροντα... είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». H Επιτροπή ιαγωνισµού κάλεσε εγγράφως τους προσφέροντες µε το υπ αριθµ. πρωτ. 4780/ έγγραφό, να συµπληρώσουν αποσαφηνίσουν πληροφορίες και δικαιολογητικά του συνοπτικού διαγωνισµού. Συγκεκριµένα µε το ανωτέρω έγγραφο προσκλήθηκε: Α). Η εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.»: α). Να συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέα έγγραφα, έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και έχουν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω στις διαπιστώσεις της Επιτροπής ιαγωνισµού.β). Να αποσαφηνίσει διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. Β). Η εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» α). Να συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέα έγγραφα, έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και έχουν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω στις διαπιστώσεις της Επιτροπής ιαγωνισµού.εν συνεχεία και κατόπιν της υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τους διαγωνιζοµένους, η Επιτροπή ιαγωνισµού συνήλθε την 23/02/2018 και ώρα 8:30 πµ στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αξιολογήσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. Η ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής ιαγωνισµού, γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µε το υπ αριθµ. 6667/ έγγραφο. Από τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:προσθετα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

3 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο: Α). Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της «SILWOOD E.Π.Ε.» (αρ. πιστοποιητικού 91266)Β). Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της Ι. &. ΑΙΒΑΖΙ ΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ» (αρ. πιστοποιητικού )Γ). Τα τιµολόγια παραστατικά ιδιωτικά συµφωνητικά προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας για την εκτέλεση της προµήθειας.τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου µπορούν να γίνουν δεκτά από την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.Επίσης, και για όσα αφορούν στις διαφοροποιήσεις στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που προσκοµίσθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών, υποβλήθηκε ενηµερωτικό έγγραφο όπου αποσαφηνίζεται ότι τα είδη που θα προσφερθούν είναι αυτά που αναγράφονται στις επιµέρους περιγραφές και στα τεχνικά φυλλάδια που περιλαµβάνονταν στον αρχικό φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Επίσης υποβλήθηκε νέο τεύχος «Τεχνικής Προσφοράς», όπου περιγράφονται ως προσφερόµενα είδη:α). ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων µε δύο υποπίνακες και χρονόµετρα επίθεσης του οίκου «BODET» µε κωδικούς «BT6225, BT6002»β). κινητές µπασκέτες του οίκου «SPORT SYSTEM» µε κωδικό «HYDROPLAY CLUB S04120»Τα ανωτέρω είδη ταυτίζονται µε αυτά που παρουσιάζονταν στις επιµέρους τεχνικές περιγραφές και στα ενηµερωτικά φυλλάδια του αρχικού φακέλου τεχνικής προσφοράς της εταιρείας.τα εν λόγω στοιχεία µπορούν να γίνουν δεκτά από την Επιτροπή ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, καθώς µε αυτά διευκρινίζονται και αποσαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά και ο τύπος των προσφερόµενων ειδών στην κατηγορία «ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων µε δύο υποπίνακες και χρονόµετρα επίθεσης» και «κινητές µπασκέτες ρυθµιζόµενου ύψους» τα οποία περιλαµβάνονταν και στην αρχική Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζοµένου. Οι διευκρινήσεις δεν επιφέρουν αλλοίωση της προσφοράς και δεν προσδίδουν αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε αυτήν σε σχέση µε τις υπόλοιπες, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ αρ / διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), από όπου προκύπτει ότι, η τεχνική προσφορά αξιολογείται µόνο στο αν ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της διακήρυξης - µελέτης και δεν βαθµολογείται.προσθετα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.»Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο: Α). Τα τιµολόγια παραστατικά ιδιωτικά συµφωνητικά προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας για την εκτέλεση της προµήθειας.τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου µπορούν να γίνουν δεκτά από την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τους αρχικούς φακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς επίσης και τους φακέλους µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, όπως επίσης και οι τεχνικές προσφορές, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και της µελέτης του συνοπτικού διαγωνισµού και ως εκ τούτου γίνονται δεκτές.μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν από την Ε. και κατεγράφησαν στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ. Πίνακας ΙI: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά καταγραφής τους Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε , ,72 2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε , ,30 Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ΙΙΙ κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά), ο οποίος και αποτελεί µέρος του παρόντος πρακτικού. Πίνακας ΙΙI: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε , ,72 2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε , ,30 Η Επιτροπή ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης, δηλαδή στην: Εταιρεία: «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού ,00 ή ,72 µε Φ.Π.Α. 24%. Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 ιακήρυξης).

4 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 1. Την έγκριση του Πρακτικού 8236/ της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού 2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ µε έδρα στο ήµο Λάρισας, ήµητρας & Ερ. Σταυρού 2 Τ.Κ , τηλ: , e- mail: µε προσφερόµενη τιµή ,72 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Σ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ Η Συνηµµένα: 1) Το πρακτικά της Ε της 06/03/2018 Κοινοποίηση: 1. Τµήµα Προµηθειών 2. Τµήµα Λογιστηρίου

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: Άγιος Στέφανος,06/03/2018 Αρ.Πρωτ:8236 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Επιτροπής ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 385/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Κ. ΙΟΝΥΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε σήµερα 19 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ αριθµ. 19/2017 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από τους: 1. ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟ, υπάλληλο του ήµου, ως Πρόεδρο 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος 3. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ αρ / διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ. Στο διαγωνισµό προσήλθαν δύο (2) ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που φαίνονται στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνονται και τα πρόσωπα που υπέβαλλαν τους φακέλους προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ιακήρυξη της ηµοπρασίας. Συγκεκριµένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες: - ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. - Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε. Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στην εξέταση των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν κατά το άρθρο 11 παρ. 1β. της υπ αρ / διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο: «Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016». Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 της διακήρυξης, αρχικά αποσφραγίσθηκε ο κυρίως φάκελος προσφοράς του κάθε συµµετέχοντα, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή διαγωνισµού παρουσία και των εκπροσώπων των εταιρειών που συµµετείχαν, οι οποίοι και έλαβαν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων.

6 Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία πληµµελής σήµανση των αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν: Α). Του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 της «SILWOOD E.Π.Ε.» (αρ. πιστοποιητικού 91266) Β). Του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 της Ι. &. ΑΙΒΑΖΙ ΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ» (αρ. πιστοποιητικού ) Γ). Των τιµολογίων παραστατικών ιδιωτικών συµφωνητικών που προσκοµίσθηκαν προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα και σε συµφωνία µε την υποσηµείωση του άρθρου 16 της υπ αρ / διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Επίσης, και για όσα αφορούν στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία πληµµελής σήµανση των αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν: Α). Των τιµολογίων παραστατικών ιδιωτικών συµφωνητικών που προσκοµίσθηκαν προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα και σε συµφωνία µε την υποσηµείωση του άρθρου 16 της υπ αρ / διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπου: στην παρ. 1 αναφέρει: «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες... να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,...» στην παρ. 2 αναφέρει: «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε... ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται,... Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.» στην παρ. 4 αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,... το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.» στην παρ. 5 αναφέρει: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων στον προσφέροντα... είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». η Επιτροπή ιαγωνισµού κάλεσε εγγράφως τους προσφέροντες µε το υπ αριθµ. πρωτ. 4780/ έγγραφό, να συµπληρώσουν αποσαφηνίσουν πληροφορίες και δικαιολογητικά του συνοπτικού διαγωνισµού. Συγκεκριµένα µε το ανωτέρω έγγραφο προσκλήθηκε: Α). Η εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.»:

7 α). Να συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέα έγγραφα, έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και έχουν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω στις διαπιστώσεις της Επιτροπής ιαγωνισµού. β). Να αποσαφηνίσει διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. Β). Η εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» α). Να συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέα έγγραφα, έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και έχουν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω στις διαπιστώσεις της Επιτροπής ιαγωνισµού. Εν συνεχεία και κατόπιν της υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τους διαγωνιζοµένους, η Επιτροπή ιαγωνισµού συνήλθε την 23/02/2018 και ώρα 8:30 πµ στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αξιολογήσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. Η ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής ιαγωνισµού, γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µε το υπ αριθµ. 6667/ έγγραφο. Από τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο: Α). Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της «SILWOOD E.Π.Ε.» (αρ. πιστοποιητικού 91266) Β). Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της Ι. &. ΑΙΒΑΖΙ ΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ» (αρ. πιστοποιητικού ) Γ). Τα τιµολόγια παραστατικά ιδιωτικά συµφωνητικά προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου µπορούν να γίνουν δεκτά από την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. Επίσης, και για όσα αφορούν στις διαφοροποιήσεις στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που προσκοµίσθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών, υποβλήθηκε ενηµερωτικό έγγραφο όπου αποσαφηνίζεται ότι τα είδη που θα προσφερθούν είναι αυτά που αναγράφονται στις επιµέρους περιγραφές και στα τεχνικά φυλλάδια που περιλαµβάνονταν στον αρχικό φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Επίσης υποβλήθηκε νέο τεύχος «Τεχνικής Προσφοράς», όπου περιγράφονται ως προσφερόµενα είδη: α). ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων µε δύο υποπίνακες και χρονόµετρα επίθεσης του οίκου «BODET» µε κωδικούς «BT6225, BT6002» β). κινητές µπασκέτες του οίκου «SPORT SYSTEM» µε κωδικό «HYDROPLAY CLUB S04120» Τα ανωτέρω είδη ταυτίζονται µε αυτά που παρουσιάζονταν στις επιµέρους τεχνικές περιγραφές και στα ενηµερωτικά φυλλάδια του αρχικού φακέλου τεχνικής προσφοράς της εταιρείας. Τα εν λόγω στοιχεία µπορούν να γίνουν δεκτά από την Επιτροπή ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, καθώς µε αυτά διευκρινίζονται και αποσαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά και ο τύπος των προσφερόµενων ειδών στην κατηγορία «ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων µε δύο υποπίνακες και χρονόµετρα επίθεσης» και «κινητές µπασκέτες ρυθµιζόµενου ύψους» τα οποία περιλαµβάνονταν και στην αρχική Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζοµένου. Οι διευκρινήσεις δεν επιφέρουν αλλοίωση της προσφοράς και δεν προσδίδουν αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε αυτήν σε σχέση µε τις υπόλοιπες, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ αρ / διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), από όπου προκύπτει ότι, η τεχνική προσφορά αξιολογείται µόνο στο αν ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της διακήρυξης - µελέτης και δεν βαθµολογείται. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε.» Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο: Α). Τα τιµολόγια παραστατικά ιδιωτικά συµφωνητικά προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου µπορούν να γίνουν δεκτά από την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τους αρχικούς φακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς επίσης και τους φακέλους µε τα

8 συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, όπως επίσης και οι τεχνικές προσφορές, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και της µελέτης του συνοπτικού διαγωνισµού και ως εκ τούτου γίνονται δεκτές. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν από την Ε. και κατεγράφησαν στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ. Πίνακας ΙI: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά καταγραφής τους Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε , ,72 2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε , ,30 Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ΙΙΙ κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά), ο οποίος και αποτελεί µέρος του παρόντος πρακτικού. Πίνακας ΙΙI: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε , ,72 2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ ΗΣ Ο.Ε , ,30 Η Επιτροπή ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης, δηλαδή στην: Εταιρεία: «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού ,00 ή ,72 µε Φ.Π.Α. 24%. Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 ιακήρυξης). Ο Πρόεδρος ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα Μέλη 1) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2) ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Συνηµµένα: Πίνακας 1

9

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..63/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 1/2/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6453 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση)

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση) ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ gesdendhs5@army.gr 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 2107494546 ΚΟΙΝ: 401 ΓΣΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. Φ. 461.3/115/23579 Σ. 6590 Αθήνα, 23 Δεκ 16 ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..304/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..304/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..304/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..41/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 6/06/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6850 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 45 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2017 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..478/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..125/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10608/21-4-2016 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση Οδών 2017».

«Συντήρηση Οδών 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:209/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 30/07/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25603 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 6/3/18 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8099 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..7/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -6-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..155/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προµηθειών ΤΗΛ. 2132025902-7 Νέα Σµύρνη: 10-6-2014 Αριθ.Πρωτ. : 28598 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 225/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 225/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 225/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..132/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..295/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 02/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 7931 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 532/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 23 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-08-2014 ΘΕΜΑ 38 ο : Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα