Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΠ Ο ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις και να προβεί στην εκτέλεση όλων των εργοστασιακών και εργοταξιακών κατασκευαστικών σχεδίων (φύλλα κοπής, συναρµολόγησης, ανέγερσης κλπ.), που αφορούν τα στοιχεία, των κυρίων χαλύβδινων φορέων και των φερουσών λαµαρινών επικάλυψης. Τα σχέδια θα παρουσιαστούν για έγκριση στον επιβλέποντα και θα συνοδεύονται από τους σχετικούς υπολογισµούς, εάν και όπου χρειάζονται. Σε καµία περίπτωση όµως δεν πρέπει να αλλοιώνεται η Αρχιτεκτονική και η Στατική µελέτη του έργου και οποιαδήποτε διαδικασία θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Όλες οι εργασίες παραγωγής, συναρµολόγησης και ανέγερσης πρέπει να είναι ολοκληρωµένες, έτσι ώστε οι φορείς να είναι πλήρεις και να λειτουργούν σε όλα τα σηµεία τους σύµφωνα µε τη µελέτη και τους κανόνες της τεχνικής. Η συναρµολόγηση και η ανέγερση θα γινεί σύµφωνα µε την τεκµηριωµένη πρόταση του αναδόχου που θα υποβληθεί για έγκριση στον επιβλέποντα. Στη πρόταση πρέπει να περιέχονται υπολογισµοί και έλεγχοι της αντοχής, της ευστάθειας και των παραµορφώσεων των φερόντων στοιχείων κατά τις µεταβατικές φάσεις µέχρι την τελική ενσωµάτωσή τους στο έργο. Επίσης, θεωρείται αναγκαίο να διευκρινισθεί, ότι σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων, υπερισχύει η στατική µελέτη σε ότι αφορά τους φορείς. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς αύξηση του αρχικού τιµήµατος, να εισαγάγει στα κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια κάποιες µικροµετατροπές των λεπτοµερειών που µπορεί να ζητηθούν από τον κύριο του έργου κατά την διάρκεια της κατασκευής. Οι ανοχές στις διαστάσεις των φορέων, καθορίζονται στους αντίστοιχους κανονισµούς. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των µεταλλικών στοιχείων, θα πραγµατοποιηθεί, µε βάση εργοταξιακές µετρήσεις ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν αποκλίσεις στις διαστάσεις από τις προβλεπόµενες στη µελέτη. 4.2 ΥΛΙΚΑ Σελίδα 1 από 10

2 Τα υλικά, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις φέρουσες κατασκευές από χάλυβα, είναι τα εξής: Χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές S235 (Fe360) κατά ΕΝ Σκληρότητα θραύσης σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 για χαµηλότερη θερµοκρασία λειτουργίας 0 0 C. Χάλυβας αγκυρίων ποιότητας S355 (Fe510) Κοχλιωτές συνδέσεις: κοχλίες διαβάθµισης 8.8 περικόχλια ανάλογης διαβάθµισης Συγκολλήσεις κατά DIN Oι χάλυβες πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα DIN και ειδικότερα κάθε προµήθεια να συνοδεύεται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Ο επιβλέπων έχει το δικαίωµα ελέγχου των υλικών µέσω δοκιµών σε δοκίµια, που θα λαµβάνονται από κάθε προµήθεια. 4.3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατά την κατασκευή των µεταλλικών κατασκευών θα χρησιµοποιηθούν χάλυβες για συγκολλητές κατασκευές των οποίων τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Χρησιµοποιείται χάλυβας S235 κατά ΕΝ 1002 όπως προδιαγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια και εκθέσεις. Οι χάλυβες πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι και κάθε προµήθεια υλικού πρέπει να συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά. Ο επιβλέπων έχει την δυνατότητα να επανελέγξει την προµήθεια υλικού. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα κατασκευαστικά εργοστασιακά σχέδια των αντίστοιχων συγκολλητών συνδέσεων στα οποία θα φαίνεται καθαρά η προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν, ο τρόπος συγκόλλησης και η όλη διαδικασία της εργασίας. Π.χ. η διάµετρος και ο τύπος της επικάλυψης του ηλεκτροδίου, τα χαρακτηριστικά του υλικού του πυρήνα, η διαδοχή των συγκολλήσεων κατά την κατασκευή καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης. Οι συγκολλήσεις πρέπει να εκτελεστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και ειδικότερα σύµφωνα µε το DIN Μέρος VII. Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι Σελίδα 2 από 10

3 συγκολλητές συνδέσεις πρέπει να είναι πλήρους διείσδυσης και να πληρούν τις συνθήκες χαρακτηρισµού 1ης κατηγορίας. εν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώµατα, όπως έλλειψη διείσδυσης, αποθήκευση σκωριών, κενά, έλλειψη συνέχειας, εκτενείς πόρους και έστω µεµονωµένες φυσαλίδες διαµέτρου > 3 χιλ. κ.λ.π..οι έλεγχοι θα είναι είτε οπτικοί, είτε µέσω συσκευών (ραδιογραφίες, µαγνητογραφίες, υπέρηχοι). Πιστοποιηµένο εργαστήριο θα διενεργήσει τους ελέγχους µε έξοδα του κατασκευαστή. Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να υφίστανται προσεκτικό οπτικό έλεγχο τόσο κατα την διάρκεια της εκτέλεσης, όσο και µετά το τέλος της εργασίας. Ραδιογραφικός έλεγχος θα εκτελεστεί στις συνδέσεις '' πρόσωπο-πρόσωπο '' ελασµάτων πάχους < 25 χιλ. και θα συµπληρωθεί, εάν χρειάζεται, µε έλεγχο µέσω υπερήχων. Για συγκολλήσεις '' πρόσωπο - πρόσωπο '' πάχους > 25 χιλ. και συνδέσεις τύπου '' Τ '' πλήρους διείσδυσης θα διενεργηθεί έλεγχος µέσω υπερήχων σε ποσοστό σύµφωνο µε τους κανονισµούς. Για συνδέσεις άλλου τύπου (εξωραφές, συγκολλήσεις µερικής διείσδυσης) θα εκτελεστεί µαγνητοσκοπικός έλεγχος σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Η έκταση του ελέγχου σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά περίπου το 15% του συνολικού µήκους της συγκόλλησης των συνδέσεων µερικής διείσδυσης. Στη περίπτωση όµως που θα διαπιστωθούν ελαττώµατα στη συγκόλληση, ο έλεγχος θα επεκταθεί στο 100% του µήκους και θα αφαιρεθεί από τον υπολογισµό του συνολικού µήκους το ελαττωµατικό τµήµα. Όλοι οι έλεγχοι θα εγκριθούν από τον επιβλέποντα.. Οι συγκολλήσεις εκτός από τον οπτικό έλεγχο θα υφίστανται και ακτινογραφικούς ελέγχους σε ποσότητα που θα συµφωνηθεί µε τον επιβλέποντα και µε βάση τους υπάρχοντες κανονισµούς. Ο έλεγχος θα γίνει από πιστοποιηµένο εργαστήριο το οποίο θα καταχωρεί σε ειδικά πρακτικά τις δοκιµές και τα αποτελέσµατα. Ειδικότερα θα αναγράφονται: Το είδος της ελεγχθείσης συγκόλλησης και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Το ποσοστό των συγκολλητών στοιχείων, που υποβλήθηκαν στις διάφορες δοκιµές. Τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν. Οι παράµετροι µε τις οποίες εκτελέστηκαν οι διάφοροι έλεγχοι (ραδιογραφικοί, µαγνητικοί, µέσω υπερήχων). Η γραφική απεικόνιση των ευρεθεισών σκληροτήτων. Ο λεπτοµερής κατάλογος των ευρεθέντων ελαττωµάτων. Σελίδα 3 από 10

4 Ο λεπτοµερής κατάλογος των επιδιορθώσεων. Οι επιδιορθώσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Ο επιβλέπων µπορεί να διατάξει συµπληρωµατικές δοκιµές και µετρήσεις, που θεωρεί αναγκαίες. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από ειδικευµένους συγκολλητές που έχουν την κατά νόµο άδεια σε ισχύ.τα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι συµβατά µε τα µητρικά, ως προς τις µηχανικές τους ιδιότητες και να έχουν ελάχιστο πάχος 4mm. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης οι επιφάνειες θα καθαρίζονται επιµελώς µε µεταλλική βούρτσα. Μετά την χρήση κάθε ηλεκτροδίου, και πριν χρησιµοποιήσει ο συγκολλητής το επόµενο, πρέπει να σφυρηλατεί την συγκόλληση για την αποµάκρυνση της πάστας των ηλεκτροδίων και να καθαρίζει επιµελώς την κόλληση µε µεταλλική συρµατόβουρτσα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πρώτη στρώση της συγκόλλησης, ώστε να γίνεται η απαιτούµενη διείσδυση του ηλεκτροδίου στις συγκολλούµενες επιφάνειες Συγκολλήσεις δεν θα εκτελούνται εάν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη των 18 C. Οι επιφάνειες των µετάλλων που θα συγκολληθούν πρέπει να θερµαίνονται µέχρι µια απόσταση 3 (75 mm) από τη θέση συγκολλήσεως. Οι συγκολλήσεις τόσο στο εργοστάσιο, όσο και στο εργοτάξιο, θα εκτελούνται από τεχνίτες διαθέτοντες πιστοποιητικό ικανότητος για την εκτέλεση παροµοίων εργασιών. Οι συσκευές θα είναι κατάλληλου τύπου για να επιτυγχάνονται ικανοποιητικές κολλήσεις ( AMPERES και VOLT ). Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τις εργοστασιακές όσο και για τις εργοταξιακές συγκολλήσεις. 4.4 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Θα χρησιµοποιηθούν: Κοχλίες υψηλής αντοχής διαβάθµισης 8.8 και περικόχλια διαβάθµισης 6S, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια. Οι κοχλίες και τα περικόχλια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιέχονται στους ισχύοντες κανονισµούς και ειδικότερα τα DIN 20898,24032, 2414,6914,267 κ.α. Σελίδα 4 από 10

5 Κοχλίες και περικόχλια προστατεύονται εναντίον της διάβρωσης µε ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα πάχους περίπου 25µm. σύµφωνα µε τον κανονισµό DIN Το µήκος του µη κοχλιωτού τµήµατος του κορµού του κοχλία πρέπει να είναι γενικά µεγαλύτερο από το συνολικό πάχος των τµηµάτων που συνδέονται µέσω του κοχλία. Η χρήση ροδέλας είναι επιβεβληµένη. Σε καµία περίπτωση πάντως δεν επιτρέπεται να υπάρχει εντός της οπής κοχλιωτό τµήµα µεγαλύτερο από µισό βήµα σπειρώµατος. Στις συνδέσεις µε φλάντζες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιπεδοποίηση και παραλληλισµό των εφαπτόµενων επιφανειών. Η περίσφιξη των κοχλιών πρέπει να εγγυάται την ελάχιστη εφελκυστική δύναµη που οφείλεται στην εφαρµοζόµενη στρεπτική ροπή που είναι συνάρτηση της διαµέτρου του κοχλία. Οι κοχλίες πρέπει να ενσωµατώνονται µε µια ροδέλα τοποθετηµένη κατω απο την κεφαλή και µια ροδέλα κάτω από το περικόχλιο. Για τους κοχλίες που χρησιµοποιούνται στις συνδέσεις αποκατάστασης της συνέχειας προβλέπεται ραδιογραφικός έλεγχος ποσοστού 15% των κοχλιών. Κατά την εκτέλεση των ελέγχων το σύνολο των κοχλιών πρέπει να είναι διαθέσιµο στο εργοτάξιο. Η αποτελεσµατικότητα της σύνδεσης πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς µετρώντας την εφαρµοσµένη στρεπτική ροπή. Αν έστω και ένας κοχλίας της σύνδεσης δεν πληρεί τις προδιαγραφές της περίσφιξης τότε όλοι οι κοχλίες της σύνδεσης πρέπει να επανελεγχθούν. Ο τελικός έλεγχος της ορθής συναρµολόγησης περιλαµβάνει την οπτική επιθεώρηση των µεταλλικών στοιχείων µε σκοπό την επιβεβαίωση οτι η συναρµολόγηση έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επιβάλλεται ο έλεγχος της περίσφιξης όλων των κοχλιών σε κάθε σύνδεση Οπές Οι οπές για τους κοχλίες πρέπει να διανοιχτούν µε δράπανο. Απαγορεύεται η χρήση φλόγας για τη διάνοιξη των οπών για κοχλίες. εν επιτρέπονται, κατά την επί τόπου του έργου τοποθέτηση, εκκεντρότητες στις αντιστοιχίες των οπών µεγαλύτερες από τις ανοχές µεταξύ οπών και κοχλιών που αναφέρονται στην παράγραφο του Ευρωκώδικα 3 Για διαµέτρους κοχλιών Μ12 και Μ14 η ανοχή είναι 1χιλ. Για διαµέτρους κοχλιών Μ16 έως και Μ24 η ανοχή είναι 2 χιλ. Για διαµέτρους κοχλιών >Μ27 η ανοχή είναι 3 χιλ. Σελίδα 5 από 10

6 Για τις αποστάσεις µεταξύ κοχλιών και τις αποστάσεις από τα άκρα των ελασµάτων πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κεφαλαίου 6.5 του Ευρωκώδικα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ - ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση τη πρόταση ανέγερσης των φορέων σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές διαδικασίες, που θα ακολουθηθούν. Παρατηρείται, ότι οι κόµβοι των διαφόρων δοκών πρέπει να υλοποιηθούν µέσω συγκολλήσεων ή/και κοχλιώσεων των σχετικών προφίλ σε ελάσµατα εκτεταµένων διαστάσεων και κατάλληλου πάχους σύµφωνα µε τις λύσεις, που περιέχονται στα σχέδια της µελέτης. Τα εργοστασιακά κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να αναπτυχθούν σε αρµονία µε αυτές τις λύσεις. Οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, που περιέχονται στα σχέδια της στατικής και αρχιτεκτονικής µελέτης σχεδιάστηκαν ώστε να ικανοποιούν πλέον των στατικών αναγκών και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ουσιώδεις µορφολογικές αλλαγές χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος και των µελετητών. Τα υλικά µπορούν να φθάσουν στο εργοτάξιο κατά τους εξής τρόπους: Μεµονωµένες ράβδοι σε δέµατα ώστε να συναρµολογηθούν στο εργοτάξιο µέσω συγκολλήσεων και κοχλιώσεων, να δηµιουργηθούν τα φέροντα στοιχεία και να πραγµατοποιηθεί η ανέγερση. Μεµονωµένα τµήµατα, που θα συναρµολογηθούν µέσω συγκολλήσεων ή/και κοχλιώσεων και θα ανεγερθούν. Φέροντα στοιχεία ήδη προσυναρµολογηµένα στο εργοστάσιο ώστε να αναγερθούν επιτόπου µέσω κοχλιώσεων ή/και συγκολλήσεων. Τα φέροντα στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται από τους κοχλίες που χρειάζονται για την επιτόπου συναρµολόγηση και ανέγερση. Τα διάφορα στοιχεία θα φθάσουν στο εργοτάξιο κατάλληλα προµαρκαρισµένα ώστε να διευκολυνθεί η συναρµολόγηση. Η επιφάνεια του χάλυβα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένη ενάντια στη διάβρωση όπως προδιαγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Υποχρέωση του κατασκευαστή είναι να διενεργήσει πριν από την ανέγερση όλες τις µετρήσεις, χαράξεις και ελέγχους, να σηµειώσει στους φορείς από οπλισµένο Σελίδα 6 από 10

7 σκυρόδεµα τους κατά µήκος και εγκάρσιους άξονες, που αναφέρονται στα σχέδια ανέγερσης καθώς και τα υψόµετρα αναφοράς. Πρέπει να ελεγχθεί η αντιστοιχία των πραγµατικών διαστάσεων και θέσεων µε εκείνες των σχεδίων πριν αρχίσει η τοποθέτηση των φορέων. Τυχούσες ασυµφωνίες, κατασκευαστικά λάθη, όπως πλάκες αγκύρωσης εκτός θέσης, λανθασµένες χαράξεις κ.λ.π., πρέπει να επισηµανθούν στον επιβλέποντα, που θα προβλέψει µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, ώστε να διορθωθούν τα λάθη µε κατάλληλες επεµβάσεις. Πρέπει να εκτελεστούν, αν είναι αναγκαίο, στους φορείς από οπλισµένο σκυρόδεµα τα τυχόντα κοψίµατα ή οι εργασίες για την επιπεδοποίηση των επιφανειών ώστε να επιτευχθεί το σωστό επίπεδο έδρασης των φορέων. Κατόπιν θα τοποθετηθούν οι πλάκες αγκύρωσης και/ή οι συσκευές έδρασης σύµφωνα µε τη µελέτη. Τα τελειώµατα της πλήρωσης των χώρων µεταξύ φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα και µεταλλικών πλακών ή αγκυρώσεων πρέπει να εκτελεστούν µέσω κατάλληλου τσιµεντοκονιάµατος µε την προσθήκη διογκωτικών και επιταχυντικών πήξης στις αναλογίες, που προδιαγράφονται απο την προµηθεύτρια εταιρεία. Η εκτέλεση της εργασίας πρέπει να εγγυάται την τέλεια πλήρωση των κενών και, αν χρειάζεται, πρέπει να προµετρηθεί η ποσότητα µέσω δοκιµίου. Η τοποθέτηση των φερουσών µεταλλικών κατασκευών πρέπει να γίνει φροντίζοντας την ισοπεδοποίηση κάθε τµήµατος τους µέσω διορθωτικών παρεµβληµάτων και την µετέπειτα ευθυγράµµιση και κατακορύφωση τους, ώστε να επιτευχθεί η τέλεια ανταπόκριση µε τα σχέδια ανέγερσης. Οι φάσεις της ανέγερσης πρέπει να αντιστοιχούν στην εργοστασιακή κατασκευαστική πρόταση, που θα συντάξει ο ανάδοχος και πρέπει να έχουν συµφωνηθεί µεταξύ ανάδοχου και επιβλέποντος, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του γενικού κατασκευαστικού προγράµµατος. Η πρακτική λογική της συναρµολόγησης και ανέγερσης πρέπει να προκαθοριστεί από τον ανάδοχο και να παρουσιαστεί στον επιβλέποντα πριν από την έναρξη των εργασιών. Το κόστος όλων των εργασιών εφοδιασµού για την εκτέλεση της ανέγερσης επιβαρύνει τον ανάδοχο, τόσο σαν µελέτη, όσο και σαν προµήθεια όλων των αναγκαίων για την µεταφορά, ανέγερση, τοποθέτηση κ.λ.π., συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης γερανών ή άλλων ειδικών µέσων. Σελίδα 7 από 10

8 4.6 ΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΒΑΦΕΣ Η αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό DIN "Προστασία από διάβρωση δοµικών έργων από χάλυβα µε επιστρώσεις". α) Προετοιµασία Πριν από την εφαρµογή των επιστρώσεων η επιφάνεια θα ελευθερωθεί από τις ακαθαρσίες και τα γράσα µε την χρήση ειδικών διαλυτών ενώ οι µεγάλες αποθηκεύσεις σκωρίας θα αποµακρυνθούν µε µηχανικά µέσα. Η διαβάθµιση της αµµοβολής θα είναι Sa2 1 / 2 σύµφωνα µε την προδιαγραφή ISO ώστε να επιτευχθεί σχεδόν λευκό µέταλλο. β) Εφαρµογή επιστρώσεων Αµέσως µετά την αµµοβολή θα ακολουθήσει βαφή µε 2 στρώσεις primer συνολικού πάχους 80 µm κατ ελάχιστο συµβατού µε πολυουρεθανικές βαφές Εαν προβλέπονται συγκολλήσεις στο εργοτάξιο, η περιοχή γύρω από τις συγκολλήσεις και σε απόσταση από 50 εώς 100mm θα επικαλυφθεί αµέσως µετά την αµµοβολή µε αυτοκόλλήτη ταινία ώστε να αποφευχθεί η κάλυψή της µε βαφές. Η αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή θα γίνει στο εργοτάξιο µετά την εργασία συγκόλλησης. Ακολουθεί η τελική βαφή µε 2 στρώσεις πολυουρεθανικών χρωµάτων, συνολικού πάχους 120 µm κατ ελάχιστο. Στο εργοτάξιο θα εκτελεστούν µόνο εργασίες φινιρίσµατος (touch up). Οι βαφές δεν θα εφαρµοσθούν γενικά όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µικρότερη των 10 ο C. Οι βαφές δεν µπορούν να εφαρµοσθούν όταν υπάρχει βροχή, άνεµος, οµίχλη ή όταν η θερµοκρασία της για βαφή επιφάνειας είναι µικρότερη της θερµοκρασίας συµπύκνωσης του µείγµατος. Η βαφή δεν θα εφαρµοσθεί σε επιφάνειες βρεγµένες ή υγρές. Κάθε φρέσκο χρώµα εκτεθειµένο σε συνθήκες κακοκαιρίας πρέπει να τεθεί σε συνθήκες για ξήρανση. Τα σηµεία που έχουν υποστεί ζηµιές πρέπει να απαλειφθούν, η επιφάνεια πρέπει να ετοιµαστεί εκ νέου και κατόπιν να ξαναβαφεί µέχρι να δηµιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες των περιοχών χωρίς ζηµιές. Κάθε στρώση χρώµατος θα εφαρµοστεί σαν συνεχής µεµβράνη χωρίς πόρους. Σελίδα 8 από 10

9 Κάθε στρώση χρώµατος πρέπει να ξηρανθεί σηµαντικά πριν απο την εφαρµογή των επόµενων στρώσεων ώστε να µην εµφανιστούν ανωµαλίες στην µεµβράνη όπως διογκώσεις ή απώλεια συνάφειας µε την προηγούµενη στρώση. Τα υλικά πρέπει να είναι βιοµηχανίας που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα και θα παραδοθούν σε κλειστά πακέτα που θα φέρουν το όνοµα του παρασκευαστή και τον τύπο του προϊόντος. 'Ολα τα υλικά πρέπει να εγκριθούν από τον επιβλέποντα πριν από την χρήση και δοκίµια βαφής θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια και εφαρµογή κάθε τύπου χρώµατος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των τµηµάτων του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών της βαφής. Κάθε ίχνος χρώµατος εφαρµοσµένου σε επιφάνειες που δεν χρειάζονται βαφή θα αποµακρυνθεί από τον ανάδοχο µε ίδια έξοδα. Όταν τελειώσουν οι εργασίες βαφής τα προστατευτικά µέτρα θα αποµακρυνθούν και το εργοτάξιο θα επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση. Συνοπτικά η αντιδιαβρωτική προστασία περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Αµµοβολή βαθµού Sa2 1 / 2 κατά ISO Βαφή µε 2 στρώσεις primer συνολικού πάχους 80 µm κατ ελάχιστο συµβατού µε πολυουρεθανικές βαφές 3. Βαφή µε 2 στρώσεις πολυουρεθανικών χρωµάτων, συνολικού πάχους 120 µm κατ ελάχιστο 4.7 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Φέροντα τραπεζοειδή χαλύβδινα φύλλα που τοποθετούνται στα τµήµατα του έργου που αναφέρονται στα αντίστοιχα σχέδια και στις τεχνικές εκθέσεις. Τα φύλλα θα είναι γαλβανισµένα µε τη µέθοδο Zendzmir (ελάχιστον 200gr/m 2 ) και στις δύο πλευρές σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN και προβαµµένα. Οι προδιαγραφές βαφής της λαµαρίνας είναι οι ακόλουθες: Η βαφή γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής µε τη µέθοδο Coil Coating. Σελίδα 9 από 10

10 Στις δύο πλευρές της γαλβανισµένης λαµαρίνας γίνεται επάλειψη εποξειδικού ασταριού πάχους 5µm. Στην ορατή πλευρά της λαµαρίνας που είναι εκτεθειµένη σε διάβρωση, προστίθεται στρώση βαφής πάχους 25µm ειδικού χρώµατος Super Acrylic. Στην οπίσθια πλευρά της λαµαρίνας προστίθεται και δεύτερη στρώση ασταριού. Τα φύλλα στερεώνονται στις φέρουσες τεγίδες µέσω αυτοκοχλιούµενων βιδών τοποθετηµένων στα σηµεία έδρασης και σε αριθµό που προκύπτει από τον υπολογισµό των δυνάµεων που οφείλονται στη δράση του ανέµου. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους συντελεστές ασφαλείας και στη µεγαλύτερη πυκνότητα βιδών στις περιοχές µεγίστης αναρρόφησης (π.χ. Στην εξωτερική περίµετρο). Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τους αναγκαίους υπολογισµούς που αποδεικνύουν τη φέρουσα ικανότητα των φύλλων καθώς και πιστοποιητικά υλικού, δοκιµών, ελέγχων κλπ. Σελίδα 10 από 10

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα