ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014"

Transcript

1 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ Νοέμβριος

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΝΟΗΠΚΝΠ & ΓΝΚΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Νξηζκφο ΝξγΨλσζε θαη ΚεζνδνινγΫα ηνπ Ωξγνπ ΓνκΪ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο.11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ & ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ-ΓΔΗΑ-ΞΑΗΓΔΗΑ-ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ-ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΓΖΚΝ ξγαλα ΓηνΫθεζεο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ Νξγαλφγξακκα πεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ΔπηηξνπΩο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ, ζπληζηψκελεο απν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεκνπ Γηνλχζνπ & Λ.Ξ.Γ.Γ ΘαηαγξαθΪ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Νξγαλσηηθψλ ΠπζηεκΨησλ ΘαηγξαθΪ Ηδηφθηεησλ Γεκνηηθψλ ΘηηξΫσλ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΝξγαλσηηθΪ ΓνκΪ ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ΝηθνλνκηθΩο πεξεζϋεο ΡερληθΩο πεξεζϋεο πεξεζϋεο ΞεξηβΨιινληνο, Θαζαξηφηεηνο & ΞξαζΫλνπ ΓηνηθεηηθΩο πεξεζϋεο ΑπηνηειΩο ΓξαθεΫν ΓεκΨξρνπ ΓξαθεΫν Ρερλνινγηψλ, ΞιεξνθνξηθΪο & ΔπηθνηλσλΫαο πνζηεξηθηηθωο πεξεζϋεο (ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα-ΘΔΞ) Λ.Ξ.Γ.Γ. ΘΝΗ.Ξ.Α.Ξ. "Ζ ΔΠΡΗΑ" Λ.Ξ.Γ.Γ. Ν.Λ.Α.Ξ. "Ν ΘΔΠΞΗΠ" ΠρνιηθΪ ΔπηηξνπΪ Πρνιηθψλ ΚνλΨδσλ ΞξσηνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο ΓΪκνπ Γηνλχζνπ.85 2

3 ΠρνιηθΪ ΔπηηξνπΪ Πρνιηθψλ ΚνλΨδσλ ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο ΓΪκνπ Γηνλχζνπ 'ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ-ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ" ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΝΟΑΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ Ζ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΓΖΚΝ Θαζνξηζκφο Γεληθψλ Πηφρσλ ΑλΨπηπμεο Θαζνξηζκφο Ξνιηηηθψλ ΓξΨζεσλ θαη Πηφρσλ ΔζσηεξηθΪο ΑλΨπηπμεο ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΑΟΚΝΓΗΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ΠρεηηθΪο Βαξχηεηαο ησλ ΞξνηεξαηνηΪησλ ηνπ ΓΪκνπ ΓΗΝΛΠΝ ΠπλνπηηθΪ ΞεξηγξαθΪ ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ηνπ ΓΪκνπ ΓΗΝΛΠΝ ΑΜΝΛΑΠ 1: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΑΜΝΛΑΠ 2: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΑΜΝΛΑΠ 3: ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ - ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΑΜΝΛΑΠ 4: ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΡΟΗΔΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΝ Δ.Ξ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΣΔΓΗΥΛ ΓΟΑΠΖΠ ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΔΥΛ Α' ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 1. ΙΔΜΗΘΝ ΝΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΡΥΛ Ν.Ρ.Α ΞΖΓΔΠ ΑΛΡΙΖΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 219 3

4 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 1.1. Ζ ΠΠΡΑΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ & Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΝΡΑ Νη ΓΪκνη θαη νη ΞεξηθΩξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηνπηθϊο απηνδηνϋθεζεο θαη σο Ωθθξαζε ηεο ιατθϊο θπξηαξρϋαο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βϋνπ ησλ ΔιιΪλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηψμεηο ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ ΠπληΨγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ΣΨξηε ΡνπηθΪο ΑπηνλνκΫαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΘ 144 Α ). Νη δϊκνη εϋλαη απηνδηνηθνχκελα θαηψ ηφπν λνκηθψ πξφζσπα δεκνζϋνπ δηθαϋνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζκφ ηνπηθϊο απηνδηνϋθεζεο. Κε ηνλ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» ζπζηϊζεθε ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ κε Ωδξα ηνλ Άγην ΠηΩθαλν θαη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δϊκνπο: ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ, ΓξνζηΨο, Γηνλχζνπ, ΑλνΫμεσο θαη ηηο Θνηλφηεηεο α. ΠηακΨηαο, ΘξπνλεξΫνπ Ονδνπφιεσο, νη νπνϋνη πιωνλ θαηαξγϊζεθαλ. Νη εδαθηθωο απηωο πεξηθωξεηεο απνηεινχλ πιωνλ ηηο δεκνηηθωο θνηλφηεηεο ηνπ λωνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαη θωξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ δϊκνπ Ϊ ηεο θνηλφηεηαο. Έηζη ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ απνηειεϋηαη απφ επηψ (7) ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο θαη πην ζπγθεθξηκωλα ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Αγ. ΠηεθΨλνπ, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΑλνΫμεσο, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Γηνλχζνπ, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΓξνζηΨο, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Ονδνπφιεσο θαη ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΠηακΨηαο. Νη δεκνηηθωο αξρωο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκϋδνπλ φιεο ηηο ηνπηθωο ππνζωζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρωο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζϋα, ηελ αλψπηπμε θαη ηε ζπλερϊ βειηϋσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσϊο ηεο ηνπηθϊο θνηλσλϋαο. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπο αθνξνχλ θπξϋσο ηνπο ηνκεϋο: ΑλΨπηπμεο ΞεξηβΨιινληνο Ξνηφηεηαο ΕσΪο & Δχξπζκεο ΙεηηνπξγΫαο ησλ Ξφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ Απαζρφιεζεο ΘνηλσληθΪο ΞξνζηαζΫαο & Αιιειεγγχεο ΞαηδεΫαο, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 4

5 ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο Νη δεκνηηθωο αξρωο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηωο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθωο δηαηψμεηο ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηψμεσλ ηεο δηνϋθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηψμεσλ πνπ ζεζπϋδνπλ νη Ϋδηεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 79 ηνπ Λ.3463/2006 θαη ην Ψξζξν 94 ηνπ Λ.3852/2010. ΘαηΨ ηελ Ψζθεζε ησλ αλσηωξσ αξκνδηνηϊησλ ζα πξωπεη λα ιακβψλνπλ ππφςε: α. Ρηο εζληθωο, πεξηθεξεηαθωο θαη επξσπατθωο πνιηηηθωο πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηωο ηνπο. β. Ρελ αλψγθε ζπλεξγαζϋαο θαη ζπληνληζκνχ κε Ψιιεο ηνπηθωο Ϊ δεκφζηεο αξρωο θαη νξγαληζκνχο, νη νπνϋνη Ωρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζωηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθωξεηψ ηνπο. γ. Ρνπο δηαζωζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θψιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλψγθε λα δηαζθαιηζζεϋ ε επσθειϊο, ε απνηειεζκαηηθϊ ρξϊζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκϊ ηνπο. δ. Ρελ αλψγθε λα νξγαλψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζϋεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιϋδεηαη ε επψξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηψ ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξωηεζε ησλ θαηνϋθσλ. ε. Ρελ αλψγθε γηα πςειϊο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθϊ πξνζηαζϋα θαη πξνζηαζϋα ηεο πνιηηηζηηθϊο θιεξνλνκηψο, θαζψο θαη ηελ αλψγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλψπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο. ΔπηπιΩνλ, νη δεκνηηθωο αξρωο ξπζκϋδνπλ ζωκαηα ηεο αξκνδηφηεηψο ηνπο εθδϋδνληαο ηνπηθωο θαλνληζηηθωο απνθψζεηο, ζην πιαϋζην ηεο θεϋκελεο λνκνζεζϋαο. Ν ΓΪκαξρνο πξναζπϋδεη ηα ηνπηθψ ζπκθωξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξψζεηο ηνπ δϊκνπ γηα ηελ π ηνπ ζρεδϋνπ αλψπηπμεο, δηαζθαιϋδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθϊο θνηλσλϋαο θαη αζθεϋ ηα θαζϊθνληψ ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρωο ηεο δηαθψλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν ΓΪκαξρνο: α) ΔθπξνζσπεΫ ην δϊκν ζηα δηθαζηϊξηα θαη ζε θψζε δεκφζηα αξρϊ. β) ΔθηειεΫ ηηο απνθψζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιϋνπ, ηεο νηθνλνκηθϊο θαη ηεο επηηξνπϊο πνηφηεηαο δσϊο. H κε εθηωιεζε ησλ απνθψζεσλ απηψλ ζπληζηψ ζνβαξϊ πεηζαξρηθϊ παξψβαζε θαζϊθνληνο. γ) ΝξΫδεη ηνπο αληηδεκψξρνπο, ζπγθαιεϋ θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθϊο επηηξνπϊο θαη ζπληνλϋδεη ηελ π ησλ απνθψζεψλ ηεο. δ) ΔΫλαη πξντζηψκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δϊκνπ. Υο πξντζηψκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δϊκνπ εθδϋδεη ηηο πξψμεηο πνπ πξνβιωπνπλ νη ζρεηηθωο δηαηψμεηο γηα 5

6 ην δηνξηζκφ, ηηο θψζε εϋδνπο ππεξεζηαθωο κεηαβνιωο θαη ηελ Ψζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειωγρνπ. ε) ΠπλππνγξΨθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθψ εληψικαηα πιεξσκϊο ησλ δαπαλψλ, νη νπνϋεο Ωρνπλ εθθαζαξηζηεϋ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζϋα ηνπ δϊκνπ. ζη) πνγξψθεη ηηο ζπκβψζεηο πνπ ζπλψπηεη ν δϊκνο. δ) ΔθδΫδεη ηηο Ψδεηεο πνπ πξνβιωπνληαη απφ ηηο δηαηψμεηο πνπ δηωπνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δϊκνπ. ε) ΔθδΫδεη πηζηνπνηεηηθψ πξνζσπηθϊο θαη νηθνγελεηαθϊο θαηψζηαζεο ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη ηηο βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθϋαο. ζ) ΠπληζηΨ νκψδεο εξγαζϋαο θαη νκψδεο δηνϋθεζεο Ωξγνπ απφ κωιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιϋνπ, ππαιιϊινπο ηνπ δϊκνπ, ππαιιϊινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκωα Ϊ ηδηψηεο γηα ηε κειωηε θαη επεμεξγαζϋα ζεκψησλ ηνπ δϊκνπ, θαζνξϋδνληαο ηνλ ηξφπν νξγψλσζεο θαη ιεηηνπξγϋαο ηνπο. Νη λωεο ζπλζϊθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζϊκεξα ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ επϋπεδν θαινχλ ηελ ηνπηθϊ θνηλσλϋα λα αληαπνθξηζεϋ ζε πξνθιϊζεηο, λα επηιχζεη θξϋζηκα πξνβιϊκαηα θαη λα αμηνπνηϊζεη επθαηξϋεο. Ν λωνο ξφινο ηεο πφιεο απαηηεϋ ζπζηεκαηηθϊ δξψζε θαη εθηθηνχο ζηφρνπο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο ελδνγελεϋο δπλψκεηο θαη λα εμαζθαιϋδνπλ ηε ζπλαϋλεζε θνξωσλ θαη πνιηηψλ. Νη Ν.Ρ.Α. θαινχληαη ζϊκεξα αθελφο λα ιεηηνπξγϊζνπλ ζε Ωλα αληαγσληζηηθφ πεξηβψιινλ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο Ψληιεζεο πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αθεηωξνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλϊ δσϊ ηνπ πνιϋηε. Νη παξαδνζηαθωο κωζνδνη θαη πξαθηηθωο πξνγξακκαηηζκνχ βξϋζθνληαη ππφ ακθηζβϊηεζε. Ρν λων ζεζκηθφ πιαϋζην ιεηηνπξγϋαο ησλ ΝΡΑ Λ.3852/2010, Ψξζξα 266 & 267, ππνρξεψλεη ηνπο ΓΪκνπο λα ζπληψμνπλ θαη λα θαηαζωζνπλ πξνο Ωγθξηζε Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Ξ.) κε ρξνληθφ νξϋδνληα πεληαεηϋαο. Ζ ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. απνζθνπεϋ ζηελ εηζαγσγϊ ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξψζεσλ ηνπ ΓΪκνπ. Γελ απνηειεϋ κηα εθψπαμ ελωξγεηα πνπ νινθιεξψλεηαη θαη ζηακαηψ, αιιψ Ωλα δηαξθωο αληηθεϋκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγψλσλ, ησλ πξντζηακωλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ. Κε ην Δ.Ξ. ην φξακα ηεο δεκνηηθϊο αξρϊο γϋλεηαη ξεαιηζηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρωδην, ην ζρωδην κεηαθξψδεηαη ζε πεληαεηωο πξφγξακκα δξψζεο ηνπ δϊκνπ θαη ησλ 6

7 επνπηεπφκελσλ θνξωσλ ηνπ θαη ηωινο ην πξφγξακκα δξψζεο κεηαθξψδεηαη ζε εηϊζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηε δεκνηηθϊ πεξϋνδν ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ωρεη ηξηεηϊ δηψξθεηα θαη γηα ην 2012 ζπληψζζεηαη καδϋ κε ην ΔηΪζην Ξξφγξακκα ΓξΨζε (Δ.Ξ.Γ.) (Ψξζξν 9 ηεο Α.Ξ. 5694/ (ΦΔΘ η. Β /382/ ) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΩληξσζεο θαη ΖιεθηξνληθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο) ΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Πην πιαϋζην ηεο δηαδηθαζϋαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγψλσζεο θαη ιεηηνπξγϋαο ηεο πξσηνβψζκηαο ηνπηθϊο απηνδηνϋθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγϋα κφληκσλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκψησλ ηεο δξψζεο ησλ ΝΡΑ ζεζπϋζηεθε γηα πξψηε θνξψ, κε ηα Ψξζξα ηνπ θεθαιαϋνπ Ε ηνπ Θψδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ (Λ. 3463/2006), ε ππνρξωσζε εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ απφ ηνπο ΝΡΑ κε πιεζπζκφ Ψλσ ησλ θαηνϋθσλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ πνπξγηθϊ Απφθαζε 18183/ (ΦΔΘ 534 η.β) -ε νπνϋα ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ πνπξγηθϊ Απφθαζε 5694/ θαζνξϋζζεθε ε δνκϊ θαη ην πεξηερφκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ησλ Ν.Ρ.Α., ελψ κε ην Ξξνεδξηθφ ΓηΨηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζϋα θαηψξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (ΝΡΑ) α βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηϊζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ξ.Γ. 89/2011 (ΦΔΘ η. Α /213/ ), θαζνξϋζηεθε ε δηαδηθαζϋα θαηψξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ. ΠΪκεξα ηα ΔπηρεηξεζηαθΨ ΞξνγξΨκκαηα εθπνλνχληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξϋδνληαη ζηα Ψξζξα 266 & 267 ηνπ Λ. 3852/2010. Ν ξφινο ησλ ΝΡΑ δελ πεξηνξϋδεηαη κφλν ζηελ παξνρϊ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιϋηεο, αιιψ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη αλαπηπμηαθφο. ΞξνθεηκΩλνπ λα βειηηψλνπλ ζπζηεκαηηθψ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπο, εϋλαη αλαγθαϋα ε αλψπηπμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ελφο κεραληζκνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ν κεραληζκφο απηφο πξνγξακκαηηζκνχ εθθξψδεηαη κωζα απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ηνπ ΝΡΑ, ην νπνϋν απνζθνπεϋ ζηελ εηζαγσγϊ κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκψησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβψζκηα απηνδηνϋθεζε. Πηφρνο εϋλαη ε δηαδηθαζϋα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κωηξεζεο ησλ απνηειεζκψησλ ησλ δξψζεσλ ηνπ ΝΡΑ λα απνηειωζεη κηα εζσηεξηθϊ ιεηηνπξγϋα θαη δηαδηθαζϋα, ζηελ νπνϋα ζα ζπκκεηωρεη ζε φιεο ηηο θψζεηο, κε ζπγθεθξηκωλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. 7

8 Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα δελ εζηηψδεη κφλν ζηελ παξαγσγϊ ελφο πξνγξακκαηηθνχ θεηκωλνπ, αιιψ θπξϋσο ζηηο δηαδηθαζϋεο κε ηηο νπνϋεο απηφ εθπνλεϋηαη, παξαθνινπζεϋηαη θαη αμηνινγεϋηαη. Υο εθ ηνχηνπ, επεηδϊ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ωρεη πνιπηνκεαθφ ραξαθηϊξα, κε κεγψιν εχξνο ζεκαηηθνχ αληηθεηκωλνπ, αληϋζηνηρν ηνπ θψζκαηνο ησλ ζεκψησλ πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλψ ηηο δεκνηηθωο αξρωο, ελψ παξψιιεια θαιχπηεη φιν ην θψζκα ησλ αξκνδηνηϊησλ ελφο ΝΡΑ θαη ελ δπλψκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζωζεσλ, ε εθπφλεζε ηνπ απαηηεϋ ηε ζπκκεηνρϊ ηφζν ησλ αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπ ΝΡΑ, φζν θαη ηεο ηνπηθϊο θνηλσλϋαο, φπσο απηϊ εθθξψδεηαη κωζα απφ ηνπο δεκφηεο αιιψ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξεϋο ηεο πφιεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην φξακα ηεο εθψζηνηε δεκνηηθϊο αξρϊο κπνξεϋ λα γϋλεη ξεαιηζηηθφ θαη ηνπηθϊ θαη εζσηεξηθϊ αλψπηπμε ηνπ ΝΡΑ λα ελαξκνληζηεϋ κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ΝΟΗΠΚΝΠ & ΓΝΚΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Οξηζκόο Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα απνηειεϋ Ωλα νινθιεξσκωλν ζρωδην πξνγξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ ΡνπηθΪ θαη ΔζσηεξηθΪ ΑλΨπηπμε ηνπ ΓΪκνπ, εηζψγνληαο λωεο κεζφδνπο νξγψλσζεο θαη δηνϋθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. ΔΫλαη Ωλα επωιηθην πξφγξακκα δξψζεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξωσλ ηνπ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), πξνζαλαηνιηζκωλν ζε κεηξϊζηκα απνηειωζκαηα, πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην θψζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. απνηειεϋ κηα εζσηεξηθϊ ζπιινγηθϊ δηαδηθαζϋα πνπ ζπληειεϋ ζηελ αλψπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΓΪκνπ λα πξνγξακκαηϋδεη, λα παξαθνινπζεϋ θαη λα αμηνινγεϋ ηε ιεηηνπξγϋα ηνπ. Πθνπφο ηνπ εϋλαη ε νξζνινγηθφηεξε νξγψλσζε θαη ιεηηνπξγϋα ηνπ ΓΪκνπ σο πνιηηηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο θαη ε βειηϋσζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ζηηο απμαλφκελεο πξνζδνθϋεο ησλ θαηνϋθσλ. Πην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζνξϋδνληαη νη ζηξαηεγηθνϋ ζηφρνη, νη Ψμνλεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΡνπηθΪο ΑλΨπηπμεο. ΞεξηιακβΨλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 1. ΞεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρϊο ηνπ ΓΪκνπ 2. ΞεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ 8

9 3. Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθϊο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηϊησλ 4. ΘαηΨξηηζε ζρεδϋσλ δξψζεο 5. ΞεληαεηΪο πξνγξακκαηηζκφο δξψζεσλ (ΡξηεηΪο γηα ηελ πεξϋνδν ) 6. Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ρν Δ.Ξ. εϋλαη Ωλα εξγαιεϋν πνπ απαληψ ζηηο εξσηϊζεηο: Ξνπ βξϋζθεηαη ζϊκεξα ν ΓΪκνο ζε ζρωζε κε ηα εζληθψ θαη επξσπατθψ πξφηππα; Ξνηα εϋλαη ηα ηζρπξψ θαη αδχλαηα ζεκεϋα ηνπ ΓΪκνπ θαη πνηεο νη επθαηξϋεο θαη νη απεηιωο ζηελ αλαπηπμηαθϊ ηνπ δηαδηθαζϋα; Ξνην ην φξακα θαη νη αμϋεο καο; Κε πνην ηξφπν ζα επηηεπρζεϋ; Ξνηεο νη πξνηεξαηφηεηεο καο θαη κε πνηα νξγαλσηηθψ, επηρεηξεζηαθψ, ιεηηνπξγηθψ θαη νηθνλνκηθψ κωζα; Ρη απνηειωζκαηα ζα Ωρνπκε; Ξνηνπο δεϋθηεο ζα εθαξκφζνπκε γηα λα παξαθνινπζϊζνπκε θαη λα αμηνινγϊζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο; ΓειαδΪ, Ξνπ εϋκαζηε; Ξνπ ζωινπκε λα πψκε; Κε πνην ηξφπν ζα πψκε; Σι αποτελέσματα θα έχουμε; Οξγάλωζε θαη Μεζνδνινγία ηνπ έξγνπ Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ γηα ηελ πεξϋνδν ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 89/2011/ θαηαξηϋδεηαη απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ ε νπνϋα θαη ην εηζεγεϋηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν Ξ.Γ. 89/2011/ ε αξκφδηα ππεξεζϋα πξνγξακκαηηζκνχ ζπληψζζεη ζρωδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Ρν παξφλ ζρωδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ζπληψρζεθε απφ ηελ ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ ΔηδηθΪ ΠπλεξγΨηε ηνπ ΓΪκνπ γηα ζωκαηα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ θα ΓηδαξΨθνπ ΓΪκεηξα, ζε ζπλεξγαζϋα κε ηα φξγαλα δηνϋθεζεο, ηηο ππεξεζϋεο ηνπ ΓΪκνπ, ηηο ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο,ηα ΛνκηθΨ Ξξφζσπα Ν ΘΩζπηο θαη Ζ ΔζηΫα, ηηο ΠρνιηθΩο 9

10 ΔπηηξνπΩο Α /βψζκηαο θαη Β /βψζκηαο ΔθπαΫδεπζεο θαη ηελ «ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ- ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ Α.Δ.». Ζ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ Ωδσζε ηηο αξρηθωο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζωκαηα ηνπηθϊο θαη εζσηεξηθϊο αλψπηπμεο πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ, αμηνπνηψληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απνηππψλνληαη ζην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο. Ζ ελωξγεηα απηϊ απνηωιεζε κηα πξψηε ηεξψξρεζε γηα ηα δεηϊκαηα πνπ ζα αληηκεησπϋζεη θαηψ πξνηεξαηφηεηα ν ΓΪκνο θαηψ ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθϊ πεξϋνδν. Θα πξωπεη λα ζεκεησζεϋ φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ πεξηιακβψλεη θαζνιηθϊ αλψιπζε φισλ ησλ ζεκψησλ ηνπηθϊο θαη εζσηεξηθϊο αλψπηπμεο. ΔζηηΨδεη θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ επϋηεπμε νξηζκωλσλ πξνηεξαηνηϊησλ πνπ επηιωγνπλ ηα φξγαλα δηνϋθεζεο ηνπ ΓΪκνπ. ΔπνκΩλσο, ζθνπφο ηεο αλψιπζεο δελ εϋλαη ε εμαληιεηηθϊ ζπγθωληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πθηζηψκελε θαηψζηαζε, αιιψ ν ηεθκεξησκέλνο πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ, ζηα νπνϋα πξωπεη λα επηθεληξψζεη, θαηψ πξνηεξαηφηεηα, ηηο πξνζπψζεηωο ηνπ ν ΓΪκνο, ιακβψλνληαο ππφςε ηηο ηνπηθωο αλαπηπμηαθωο πξνηεξαηφηεηεο. Ξξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ην ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαηψξηηζε ην ρξνλνδηψγξακκα ηνπ Ωξγνπ ην νπνϋν κνηξψζηεθε ζηελ ΓηνΫθεζε θαη ηνπο ΞξντζηακΩλνπο ησλ Γ/λζεσλ ηνπ ΓΪκνπ. Πηε ζπλωρεηα δηαθηλϊζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηηο ππεξεζϋεο θαη ηα λνκηθψ πξφζσπα κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθϊ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηακωλεο θαηψζηαζεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ελψ παξψιιεια ελεκεξψζεθαλ ζε πξνγξακκαηηζκωλεο ζπλαληϊζεηο ζρεηηθψ κε ην ηξφπν ζπκπιϊξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγϋσλ αιιψ θαη ην γεληθφηεξν ξφιν ηνπο θαηψ ηελ δηψξθεηα θαηψξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. ΔπηπιΩνλ, αμηνπνηϊζεθε πξσηνγελωο πιηθφ πξνο επεμεξγαζϋα φπσο πξνυπνινγηζκνϋ/ απνινγηζκνϋ ηειεπηαϋσλ εηψλ, ν νξγαληζκφο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ΓΪκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, θαηαζηαηηθψ Ϋδξπζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηερληθψ πξνγξψκκαηα ηειεπηαϋσλ εηψλ, γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρωδην, ηξνπνπνηϊζεηο ΓΞΠ, κειωηεο ηερληθψλ Ωξγσλ, αλαπηπμηαθωο κειωηεο, πξνγξψκκαηα ζε εμωιημε (ΞΔΞ, Δ.Δ, θ.α), ζηνηρεϋα απνγξαθϊο ΔΠΔ, θ.ι.π. ΔπΫζεο, ρξεζηκνπνηϊζεθαλ νη εηζεγϊζεηο ησλ ΠπκβνπιΫσλ ησλ Γεκνηηθψλ ΘνηλνηΪησλ ηνπ ΓΪκνπ νη νπνϋεο εϋραλ απνζηαιεϋ ζηελ Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ πξνθεηκωλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηψ ηελ ζχληαμε ηνπ Ρερληθνχ ΞξνγξΨκκαηνο 2012 θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΡΩινο, ε ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ ζπλεξγψζηεθε κε ηνπο φκνξνπο ΓΪκνπο, κωζσ θνηλϊο ζπλψληεζεο, πξνθεηκωλνπ λα επηηεπρζεϋ ζπλεξγαζϋα ζε θνηλψ ζωκαηα, θαη αληηζηνηρϋα ησλ αμφλσλ θαη κωηξσλ ηνπ Πηξαηεγηθνχ καο Πρεδηαζκνχ, πξνζηαζϋαο πεξηβψιινληνο, πνηφηεηαο δσϊο ησλ θαηνϋθσλ, βειηϋσζεο 10

11 ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ππνδνκψλ, αλψδεημεο πνιηηηζηηθϊο θιεξνλνκηψο, αζιεηηζκνχ, θνηλσληθϊο πνιηηηθϊο, πγεϋαο, απαζρφιεζεο, θ.ι.π Γνκή Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ δνκϊ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξψκκαηνο πεξηιακβψλεη ηα αθφινπζα βϊκαηα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψ Ξ.Γ. ΑιιΨ θαη ηνλ νδεγφ θαηψξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ πνπ εθπφλεζε ε ΔιιεληθΪ ΔηαηξεΫα ΡνπηθΪο ΑλΨπηπμεο θαη ΑπηνδηνΫθεζεο (Δ.Δ.Ρ.Α.Α).: Βήκα 1: Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε Πθνπφο ηνπ βϊκαηνο εϋλαη ε πξνεηνηκαζϋα θαη νξγψλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζϋαο θαηψξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Ρν βϊκα νινθιεξψλεηαη κε ηηο εμϊο ελωξγεηεο : 1. ΝξγΨλσζε ηνπ Ωξγνπ απφ ην ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ 2. Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο 3. Ξξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ωξγνπ 4. ΔλεκΩξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΛΞ ηνπ ΓΪκνπ γηα ηε δηαδηθαζϋα θαηψξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ΒΖΚΑ 2 : Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ΘαηαγξαθΪ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΓΪκνπ φπσο γεσγξαθηθψ, πιεζπζκηαθψ, θνηλσληθψ, νηθνλνκηθψ, πνιενδνκηθψ, πεξηβαιινληηθψ θαη αλαπηπμηαθψ ραξαθηεξηζηηθψ ηεο πεξηνρϊο Εληνπηζκόο ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ζθνπηκόηεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο (αλαπηπμηαθέο αλάγθεο), SWOT αλάιπζε - Καηαγξαθή εζωηεξηθώλ ηζρπξώλ θαη αδύλακωλ ζεκείωλ ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη επθαηξηώλ θαη απεηιώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ ΒΖΚΑ 3 : Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ ΞεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηψζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ ΓεληθΪ πεξηγξαθϊ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβψιινληνο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 11

12 Αμηνιόγεζε ηνπ εζωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη εληνπηζκόο ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ εζωηεξηθήο αλάπηπμεο ΒΖΚΑ 4: Θαζνξηζκφο ηνπ Νξάκαηνο Θαηάξηηζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ θαη ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ- ΠθνπνΫ ηνπ βϊκαηνο εϋλαη: Γηαηχπσζε νξψκαηνο θαη θαηεπζπληϊξησλ αξρψλ Ξξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηϊησλ Θαζνξηζκφο Αμφλσλ ΚΩηξσλ (ΑλαπηπμηαθΩο Ξξνηεξαηφηεηεο) θαη Γεληθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνϋνπο ζα δηαξζξσζεϋ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ιακβψλνληαο ππφςε ηηο εζληθωο αλαπηπμηαθωο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ ζηξαηεγηθϊ ηνπ ΓΪκνπ νξγαλψλεηαη ζε ηωζζεξηο Ψμνλεο: Άμνλαο 1νο: ΞεξηβΨιινλ θαη Ξνηφηεηα ΕσΪο Άμνλαο 2νο: ΘνηλσληθΪ ΞνιηηηθΪ, γεϋα, ΞαηδεΫα, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο Άμνλαο 3νο: ΡνπηθΪ ΝηθνλνκΫα θαη Απαζρφιεζε Άμνλαο 4νο: ΔζσηεξηθΪ ΑλΨπηπμε ηνπ ΓΪκνπ γηα θψζε Ωλαλ απφ ηνπο νπνϋνπο εμεηδηθεχνληαη ΚΩηξα θαη Πηφρνη. Γηα ηνλ Θαζνξηζκφ ησλ Αμφλσλ-ΚΩηξσλ θαη Γεληθψλ Πηφρσλ ειϊθζεζαλ ππφςε νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνη ηεο ΞεξηθΩξεηαο ΑηηηθΪο ψζηε λα δηαζθαιηζηεϋ ν ζπληνληζκφο ησλ δξψζεσλ ηνπηθϊο θαη ππεξηνπηθϊο αλψπηπμεο θαη ε πξνψζεζε ζπλεξγαζϋαο. ΔπηπιΩνλ, πξαγκαηνπνηϊζεθε ζπλεξγαζϋα κε φκνξνπο ΓΪκνπο γηα ηελ απφ θνηλνχ παξνρϊ ππεξεζηψλ Ϊ ηελ π δξψζεσλ πξνο φθεινο φισλ ησλ θαηνϋθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρϊο. ΒΖΚΑ 5 : Έγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο Ρν βϊκα πεξηιακβψλεη ηηο εμϊο ελωξγεηεο: ΘαηΨζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ ζην Γ.Π. γηα ζπδϊηεζε θαη ςϊθηζε ΓεκνζηνπνΫεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδϋνπ κωζσ ησλ δηαζωζηκσλ κωζσλ επηθνηλσλϋαο γηα δεκφζηα Γηαβνχιεπζε (θαζψο δελ Ωρεη αθφκα ζπγθξνηεζεϋ ε ΓεκνηηθΪ ΔπηηξνπΪ Γηαβνχιεπζεο) ΓηνξγΨλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ 12

13 Πχλνςε ησλ ζπκπεξαζκψησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκωξσζε ηεο ΔθηειεζηηθΪο ΔπηηξνπΪο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ Δθφζνλ θξϋλεηαη απαξαϋηεην απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ, κε βψζε ηα ζπκπεξψζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αλαζεσξνχληαη ζεκεϋα ηνπ Πηξαηεγηθνχ ΠρεδΫνπ. ΒΖΚΑ 6: Θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο Πθνπφο ηνπ βϊκαηνο εϋλαη ε εθαξκνγϊ ηεο ζηξαηεγηθϊο ηνπ ΓΪκνπ ζε ζπγθεθξηκωλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηωο δξψζεηο απφ ηηο ππεξεζϋεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα ΛνκηθΨ Ξξφζσπα. Νη ππεξεζϋεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα ΛνκηθΨ Ξξφζσπα, αθνχ ιψβνπλ ππφςε ηνπο ην εγθεθξηκωλν θεϋκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνηεϋλνπλ κε γξαπηωο εηζεγϊζεηο ηνπο θαηψ αληηζηνηρϋα κε ηνπο Ψμνλεο θαη ηα κωηξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδϋνπ ηνπο ζηφρνπο θψζε ππεξεζϋαο γηα ηελ επφκελε πεξϋνδν θαη ηηο δξψζεηο γηα ηελ επϋηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηεξαξρεκωλεο θαηψ ζεηξψ πξνηεξαηφηεηαο θαηαξηϋδνληαο Ωηζη ην ζρωδην δξψζεο ηνπ ΓΪκνπ. ΒΖΚΑ 7 : Ρξηεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ θαη Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ΠθνπνΫ ηνπ βϊκαηνο εϋλαη: - ΗεξΨξρεζε & πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξψζεσλ: δηψξθεηα θαη ρξνλνδηψγξακκα, αξκφδηα ππεξεζϋα, θνξεϋο πο θαη ρσξνζωηεζε, πξνηεξαηφηεηα, πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαϋσλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ π ηνπο, εθξνωο, θιπ. - ΔθηΫκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξψζεσλ - ΔθηΫκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο - ΘαηαλνκΪ ησλ εζφδσλ ζηα Ωηε γηα ηελ θψιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξψζεσλ Ν ηξηεηϊο θαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζϋα κε ηελ ππεξεζϋα πνπ εϋλαη αξκφδηα γηα ην ΚΩηξν θαη ην Πηφρν. ΞξνθεηκΩλνπ λα απνθηεζεϋ ε ζπγθεληξσηηθϊ εηθφλα ησλ δξψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο αιιψ θαη ε εηθφλα γηα επηκωξνπο θαηαλνκωο, ην ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ δεκηνπξγεϋ ζπγθεληξσηηθνχο πϋλαθεο θαη ηνπο νκαδνπνηεϋ : - αλψινγα κε ηελ ππεξεζϋα πνπ εϋλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνϋεζϊ ηνπο - αλψινγα κε ην εϋδνο ηνπο (ιεηηνπξγϋα, ελωξγεηα, επωλδπζε/ωξγν) (ζπλερηδφκελε, λωα) - αλψινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 13

14 - αλψινγα κε ηε ρσξνζωηεζε (ζην ζχλνιν ηεο επηθξψηεηαο ηνπ ΓΪκνπ, αλψ δεκνηηθϊ θνηλφηεηα) - αλψινγα κε ην Ωηνο - αλψινγα κε ηε πεγϊ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην Ωηνο ΚΩζσ ησλ πξνεγνχκελσλ νκαδνπνηϊζεσλ δηελεξγνχληαη πνηθϋινη Ωιεγρνη ησλ δξψζεσλ. ΡΩινο ζπληψζζνληαη νη ΣξεκαηνδνηηθνΫ ΞΫλαθεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. ΒΖΚΑ 8 :Ξξνζδηνξηζκφο Γεηθηψλ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πην βϊκα απηφ πξνζδηνξϋδνληαη νη δεϋθηεο κε βψζε ηνπο νπνϋνπο ζα πξαγκαηνπνηεϋηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Νη δεϋθηεο παξαθνινχζεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δεϋθηεο εηζξνψλ, εθξνψλ θαη απνηειωζκαηνο. ΒΖΚΑ 9: Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο Ρν βϊκα πεξηιακβψλεη ηηο εμϊο ελωξγεηεο : Ωγθξηζε απφ ην ΓΠ ηνπ θψζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηνπ ΓΪκνπ, εληφο κηαο (1) εβδνκψδαο απφ ηελ εηζϊγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πνπ ην αθνξνχλ. νινθιϊξσζε ηνπ ζρεδϋνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο απφ ην ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ ππνβνιϊ ηνπ ζρεδϋνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επηζπλψπηνληαο ηηο ζρεηηθωο απνθψζεηο ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ ΓΪκνπ γηα δξψζεηο/ ζρωδηα δξψζεο πνπ ηα αθνξνχλ. Ωγθξηζε ηνπ ζρεδϋνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Ωιεγρν γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζϋαο θαηψξηηζεο ηνπ πξνγξψκκαηνο απφ ηελ ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε (ΑπηνηειΪο πεξεζϋα ΔπνπηεΫαο ΝΡΑ), κε ππνβνιϊ ζρεηηθϊο Ωθζεζεο εγθεθξηκωλεο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δεκνζηνπνϋεζε ηνπ πξνγξψκκαηνο απφ ην ΓΪκν. Ζ ΔθηΩιεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδϋνπ εθηειεϋηαη ζε Γχν (2) ΠηΨδηα. Ρν πξψην ζηψδην αθνξψ ηελ π ησλ βεκψησλ 1 Ωσο 4 θαη κεηψ ηελ Ωγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ ζρεδϋνπ θαη ηε Γηαβνχιεπζε (βϊκα 5) αθνινπζεϋ ε νινθιϊξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠρεδΫνπ βϊκαηα 6 Ωσο 9. 14

15 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 2. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 2.1. ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΟΝΤΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ Θέζε & ξόινο ηνπ Γήκνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα & ζηελ Πεξηθέξεηα Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ απνηειεϋηαη απφ επηψ (7) ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο: Άγηνο ΠηΩθαλνο, Άλνημε, Γηφλπζνο, ΓξνζηΨ, ΘξπνλΩξη, Ονδφπνιε, ΠηΨκαηα (πεξηζζφηεξα ζηνλ επφκελν πϋλαθα) θαη εληψζζεηαη ζην Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα Αζελψλ ελψ ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλψ απνηειωζκαηα ηεο απνγξαθϊο πιεζπζκνχ 2011 εϋλαη ν ηωηαξηνο κεγαιχηεξνο δϊκνο ζε πιεζπζκφ ηεο ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο. Έρεη Ωθηαζε πεξϋπνπ 68 η. ρικ. θαη πιεζπζκφ θαηνϋθνπο πνζνζηφ πεξϋπνπ 9% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΑηηηθΪο. Απφ Ψπνςε δηνηθεηηθϊο νξγψλσζεο ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ εληψζζεηαη ζηελ ΞεξηθεξεηαθΪ Δλφηεηα ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο, ελψ ζε φηη αθνξψ ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ αλϊθεη ζηελ επνπηεϋα ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ ΠρεδΫνπ ΑζΪλαο. Ζ νηθηζηηθϊ εμωιημε ηεο πεξηνρϊο αθνινχζεζε δηψθνξα επηκωξνπο ζηψδηα κε ηδηαϋηεξα ραξαθηεξηζηηθψ ην θαζωλα, γεγνλφο πνπ επεξωαζε θαη ηε ζχγρξνλε θπζηνγλσκϋα ηεο πφιεο. Ζ νηθηζηηθϊ ηεο αλψπηπμε ζπλδωεηαη θπξϋσο κε ηελ εγθαηψζηαζε πξνζθχγσλ απφ ηελ ΚηθξΨ ΑζΫα θαη ηνλ Ξφλην νη νπνϋνη εγθαηαζηψζεθαλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ πξντθϋζηαλην ηνπ Ωηνπο 1923 δει. παιαηφ ΚπνγηΨηη (ζϊκεξα Άλνημε) θαη λων ΚπνγηΨηη Ϊ ΝΗΝΛ (ζϊκεξα Άγ. ΠηΩθαλνο) αιιψ θαη κε εζσηεξηθνχο κεηαλψζηεο πνπ απαζρνιϊζεθαλ ζηα ΙαηνκεΫα ηνπ Γηνλχζνπ. Ρν Ϋδην παιαηνϋ νηθηζκνϋ εϋλαη θαη νη ππφινηπεο ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο. Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ αλϊθεη ζηνπο ΓΪκνπο ηεο ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο πνπ εκθαλϋδνπλ Ωληνλε νηθηζηηθϊ θαη εκπνξηθϊ αλψπηπμε ελψ παξψιιεια νη δεϋθηεο αλψπηπμεο θαη 15

16 παξαγσγηθφηεηαο ππνδεηθλχνλ φηη πνιχ ζχληνκα νη κεγψινη ΓΪκνη ηεο ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο -αλψκεζα ηνπο θαη ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ- ζα απνηειωζνπλ Ωλα ηζρπξφ κεηξνπνιηηηθφ θωληξν ηνπ ιεθαλνπεδϋνπ. Ήδε νιφθιεξε ε ΑλαηνιηθΪ ΑηηηθΪ βξϋζθεηαη ελψπηνλ κεγψισλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ, πξννπηηθψλ θαη πξνθιϊζεσλ θπξϋσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθϊο ηεο ζωζεο θαη ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβψιινληνο. Ζ γεηηλϋαζε ηνπ ΓΪκνπ κε ηελ πεξηαζηηθϊ δψλε θαζψο θαη ε Ψκεζε πξφζβαζε ζηα βφξεηα θαη δπηηθψ πξνψζηηα εϋλαη ζεκαληηθνϋ παξψγνληεο πνπ επεξεψδνπλ ηηο πξννπηηθωο αλψπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ. Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ εθηεϋλεηαη απφ ηηο παξπθωο ηεο ΞΨξλεζαο Ωσο ηελ ΞεληΩιε ελψ παξψιιεια νη θπξηφηεξνη παξαπφηακνη ηνπ Θεθηζνχ θαζψο θαη ν Ϋδηνο ν Θεθηζφο μεθηλψλ απφ Γηφλπζν, Άλνημε, ΘξπνλΩξη θαη Άγ. ΠηΩθαλν. Ζ γεσγξαθηθϊ ζωζε ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ηνλ θαζηζηψ πνιχ ειθπζηηθφ ζηνπο θαηνϋθνπο ηνπ ιεθαλνπεδϋνπ πνπ επηζπκνχλ ηελ απνθωληξσζε, θαζψο βξϋζθεηαη θνληψ ζε δπν θνκβηθψ ζεκεϋα, ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο θαη ηελ Ι. Καξαζψλνο (πξνωθηαζε ηεο Ι. ΘεθηζΫαο)-παιαηΨ Δ.Ν. Αζελψλ -ΣαιθΫδνο πνπ ζπλδωεη ηελ βνξεηναλαηνιηθϊ αηηηθϊ κε ηα βφξεηα πξνψζηηα. ΞαξΨιιεια ζηνλ Άγ. ΠηΩθαλν βξϋζθεηαη ζηαζκφο ηνπ Ν.Π.Δ. πψλσ ζηελ θεληξηθϊ ζηδεξνδξνκηθϊ γξακκϊ Αζελψλ-ΘεζζαινλΫθεο-Δπδψλσλ ν νπνϋνο πξνζθωξεη γξϊγνξε πξνζωγγηζε ηνπ θωληξνπ ησλ Αζελψλ. Αθφκα, ην θπζηθφ πεξηβψιινλ ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ απνηειεϋ ζεκαληηθφ πιενλωθηεκα γηα ηνπο θαηνϋθνπο ηνπ θαζψο ηνπο πξνζθωξεη αξθεηψ πςειφ επϋπεδν δσϊο. Πηα ραξαθηεξηζηηθψ γλσξϋζκαηα ηεο πεξηνρϊο ζπγθαηαιωγεηαη ε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ αξρηηεθηνληθϊ, ν ρακειφο ζπληειεζηϊο δφκεζεο θαη ην κεγψιν πνζνζηφ ηδησηηθνχ αιιψ θαη δεκνηηθνχ πξαζϋλνπ. Νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρωο ηνπ ΓΪκνπ ραξαθηεξϋδνληαη σο πεξηνρωο ακηγνχο θαηνηθϋαο θαη απαγνξεχεηαη νπνηαδϊπνηε εκπνξηθϊ δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. Ζ εκπνξηθϊ δψλε εθηεϋλεηαη θπξϋσο θαηψ κϊθνο ηεο ΔζληθΪο Νδνχ Αζελψλ-ΙακΫαο (ΒηνκεραληθΩο Εψλεο ΘξπνλεξΫνπ- Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη Άλνημεο) ελψ παξψιιεια ηα ηειεπηαϋα ρξφληα αλαπηχρζεθε Ωλα ππεξηνπηθφ θωληξν πψλσ ζηνλ νδηθφ Ψμνλα ηεο Ι. Καξαζψλνο, Σεικνχ, Ι. ΘξπνλεξΫνπ, ΘνηκΪζεσο Θενηφθνπ θαη Ρξαπεδνχληνο θπξϋσο κε ππεξηνπηθφ εκπφξην θαη Ψιιεο ππεξεζϋεο ηδησηηθνχ (π.ρ. ηξψπεδεο) & δεκφζηνπ ηνκωα (Γ.Ν.., ΓαζαξρεΫν, Η.Θ.Α. θ.ι.π.), απφ ην νπνϋν εμππεξεηεϋηαη ηφζν ν Ϋδηνο ν ΓΪκνο φζν θαη νη θψηνηθνη ησλ φκνξσλ ΓΪκσλ φπσο ηνπ Καξαζψλα θαη ηνπ Υξσπνχ. πσο πξναλαθωξζεθε ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ αληηκεησπϋδεη αξθεηωο πξνθιϊζεηο θαη ηδηαϋηεξα ζην θπζηθφ-αλζξσπνγελωο πεξηβψιινλ θαη ζηηο ππνδνκωο φπνπ απαηηεϋηαη ε νινθιϊξσζε ησλ εληψμεσλ ζην ζρωδην πφιεο, ε νξηνζωηεζε ησλ ξεκψησλ, ε πξνζηαζϋα ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, ε πξνζηαζϋα ησλ ζεζκνζεηεκωλσλ νηθηζκψλ πξν 16

17 ηνπ 1923, ε νινθιϊξσζε ησλ δηθηχσλ απνρωηεπζεο θαη φκβξησλ πδψησλ, ε νινθιεξσκωλε δηαρεϋξηζε απνξξηκκψησλ, θ.ι.π. Ζ πξννπηηθϊ αεηθφξνπ αλψπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρϊο ζηεξϋδεηαη θαη ζηε ΓηαδεκνηηθΪ ζπλεξγαζϋα πνπ ζα πξωπεη λα αλαπηπρζεϋ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ δϊκσλ. Ζ πξνζηαζϋα ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ π.ρ. ηεο ΙΫκλεο ηνπ Καξαζψλα, ηνπ Ξεληειηθνχ & Ξαξλεζατθνχ φξνπο, ησλ πξψελ βαζηιηθψλ θηεκψησλ θ.ι.π. εϋλαη ν βαζηθφηεξνο ηνκωαο ν νπνϋνο δηα ηεο θνηλϊο πνιηηηθϊο ησλ φκνξσλ δϊκσλ (Καξαζψλα, Υξσπνχ, Αραξλψλ, ΞεληΩιεο θαη ΘεθηζηΨο) κπνξεϋ λα πξνζηαηεπηεϋ θαη λα αλαπηπρζεϋ ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ & επξσπατθφ ζρεδηαζκφ (επξσπατθψ πξνγξψκκαηα LIFE, Natura, Jessica). Πεκεηψλεηαη φηη ε θεληξηθϊ ζϊξαγγα πνπ ζπλδωεη ηε ΙΫκλε Καξαζψλα κε ηα δηπιηζηϊξηα Αζελψλ δηωξρεηαη απφ ηνλ ΓΪκν Γηνλχζνπ (ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο Αγ. ΠηεθΨλνπ & Άλνημε) ελψ φπσο πξναλαθωξζεθε, ν Θεθηζφο πεγψδεη απφ ηα πνηψκηα ηεο ΞεληΩιεο κωζσ ηεο ΓεκνηηθΪο Θνηλφηεηαο Αγ. ΠηεθΨλνπ, Άλνημεο, ΘξπνλεξΫνπ θαη Γηνλχζνπ. 17

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ 6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 10 ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ... 15 ΔΛΝΡΖΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011..

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ:..31η/2011.. ηηρ..29ηρ/11/2011.. ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..29ηρ/11/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Ξξνϋπνινγηζκόο: ΞιΩνλ Γηθαηώκαηα ΞξναΫξεζεο: ΓηΨξθεηα: ΓηαδηθαζΫα

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 27/11/2011 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 Δηζαγσγή... 4 1.1 Θεζκηθφ Ξιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ... 4 1.2 Ρν πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΉ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816#

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816# Εικόνερ εξωθύλλος (από πάνω και ππορ ηα δεξιά): 1. Καμπαναπιό Κοζάνηρ (Πηγή: http://www.giapraki.com/photo/main.php?g2_itemid=14) 2. Απσαιολογικό Μοςζείο Αιανήρ (Πηγή: πποζωπικό απσείο Α. Δέθνεπ) 3. Έθιμο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009

Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009 Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009 Αζήλα Ηνύληνο 2010 1 ΞΟΝΙΝΓΝΠ Πηελ Έθζεζε απηή παξνπζηάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014. Φάζε Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014. Φάζε Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 Φάζε Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ... 4 Ι. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΣΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ... 4 ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ «ΞΝΙΔΡΔΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΔΙΔΓΣΥΛ» 2007-2011

ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ «ΞΝΙΔΡΔΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΔΙΔΓΣΥΛ» 2007-2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ «ΞΝΙΔΡΔΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΔΙΔΓΣΥΛ» 2007-2011 1 ε ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2009 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ξεξηερόκελα... ΠπληνκνγξαθΫεο 3 ΔηζαγσγΪ......6 ΝξγΨλσζε θαη δηαρεϋξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα