ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014"

Transcript

1 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1

2 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΞΗΡΔΙΗΘΖ ΠΛΝΤΖ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ, ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΛΔΛΥΠΖΠ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΔΘΡΑΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΑΗΟΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΠΛΘΔΠΖ ΞΙΖΘΠΚΝ (ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ) Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΦΠΗΝΓΛΥΚΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΒΑΠΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΗΘΡΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΔΗΑΠ (ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ/ ΘΔΛΡΟΑ ΓΔΗΑΠ / ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ) ΘΔΛΡΟΑ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΞΝΙΗΡΥΛ ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ / ΑΛΔΟΓΗΑΠ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (SWOT ΑΛΑΙΠΖ) ΡΝ ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΥΛ Πει 3

4 3.1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΥΛ ΒΑΠΗΘΥΛ ΓΗΔΘΛΠΔΥΛ, ΡΥΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΑΡΝΡΔΙΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ/ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝΗ ΞΝΟΝΗ ΡΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ (ΛΞΓΓ) ΡΝ ΓΖΚΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ- ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ & ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ-ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΔΠΞΑ ΒΑΠΗΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ ΔΠΞΑ Ζ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΝ ΔΠΞΑ ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΝΟΑΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Ζ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΑΟΚΝΓΗΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΓΔΛΗΘΝ ΠΡΝΣΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΖΓΔΠ- ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΑΜΝΛΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝ Ο.Π.Α ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV: ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΑΟΜΖΠ ΔΛΗΑΗΝ ΓΖΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΑΜΝΛΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΞΔΞ ΑΡΡΗΘΖΠ. 247 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ: ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖΠ Πει 4

5 ΔΞΗΡΔΙΗΘΖ ΠΛΝΤΖ Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα πνπ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο απηνδηνίθεζεο ν Γήκνο νθείιεη λα ζπληάμεη, είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Αθνξά έξγα θαη δξάζεηο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Ξξνυπφζεζε γηα έλα ξεαιηζηηθφ θαη πινπνηήζηκν πξνγξακκαηηζκφ βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ θαη ησλ δεκνηψλ ζε απηφλ. Δίλαη ην πξψην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο θαη ζπλεπψο ε πξψηε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε πεξηνρή σο εληαίνο Γήκνο ν νπνίνο επηπξφζζεηα αλαιακβάλεη θαηλνχξγηεο αξκνδηφηεηεο απφ ηελ πξψελ Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. Ζ βαζηθή ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε αλάδεημε ηνπ Γήκνπ ζε επηρεηξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ ηνπξηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ-αζιεηηθφ θέληξν θαη ηαπηφρξνλα πφιε αλνηρηή, ιεηηνπξγηθή θαη ειθπζηηθή κε αλαβαζκηζκέλε πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο πνιίηεο. Κία πφιε ε νπνία ζα δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά εηζνδήκαηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο, ζα πξνζθέξεη πςειή πνηφηεηα πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη ζα δηαζέηεη έλα πιέγκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη ηδηαίηεξα ηηο εππαζείο νκάδεο. Νη 4 Πηξαηεγηθνί Άμνλεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Γήκνπ αθνξνχλ ζηα εμήο: Άμνλαο 1: Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε, αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ν άμνλαο θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο ηεο πφιεο ζε επηρεηξεκαηηθφ, παξαγσγηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ-αζιεηηθφ θέληξν, αμηνπνηψληαο ηελ παξαδνζηαθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ζχγρξνλεο κνλάδεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο νίλνπ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (αθηέο, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο), ηα ηζηνξηθά κλεκεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηηο αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο-παξεκβάζεηο γηα λα ηεζεί ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά ε ηνπηθή νηθνλνκία θαη λα απμεζεί ε απαζρφιεζε απνηεινχλ, ζηα Ππάηα, ε δεκηνπξγία εθδειψζεσλ γηα ην θξαζί θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ε δεκηνπξγία «δξφκσλ θξαζηνχ», ε πξνψζεζε ηνπ νηληθνχ ηνπξηζκνχ, ε ζεκαηνδφηεζε ησλ νηλνπαξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηεο πφιεο, ε αλάδεημε ησλ Πει 5

6 αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ κλεκείσλ. Πηελ Αξηέκηδα, ν βαζηθφο ππιψλαο γηα ηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο, ε ελίζρπζε ησλ ζαιάζζησλ αζιεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. Θαη νη δχν πφιεηο δηαζέηνπλ κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (νηληθέο, ζξεζθεπηηθέο, πεξηεγεηηθέο, ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο) φπνπ ν επηζθέπηεοπεξηεγεηήο ζα ζπλδπάδεη ηελ παξαιία θαη ηε θπζηθή νκνξθηά ησλ αθηψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ηε γλψζε θαη ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο. Ζ ζχζηαζε ζην Γήκν γξαθείνπ ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν ζηελ αλσηέξσ θαηεχζπλζε. Άμνλαο 2: Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πην πιαίζην ηνπ λένπ Γήκνπ απαηηείηαη λένο επίθαηξνο ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα παίξλεη ππφςε ηνπ ηε ξαγδαία κεηαηξνπή ηεο Αξηέκηδνο απφ πφιε θαινθαηξηλφ ζέξεηξν ζε πφιε κφληκεο θαηνηθίαο, ην Γ.Ξ.Π. ησλ Ππάησλ κέζα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ησλ Κεζνγείσλ φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αεξνδξνκίνπ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο θέληξνπ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζληθήο θαη ππεξ-εζληθήο εκβέιεηαο. Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ άμνλα 2 απνηεινχλ ε πξνψζεζε ησλ πξάμεσλ εθαξκνγήο, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο ιηκαληνχ, ε δεκηνπξγία λέαο καξίλαο ζθαθψλ θαη ηνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ. Πηελ θαζαξηφηεηα πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζηαζκνχ ζπκπίεζεο θαη κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ ησλ δχν πφιεσλ, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ ΘΔΙ θαη ν εμσξατζκφο ησλ δχν πφιεσλ. Άμνλαο 3: Θνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο, φπνπ πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζηαζίαο, ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζηελ βειηίσζε ησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. Ρέηνηεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ παξαπάλσ άμνλα απνηειεί ε αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ Κεηνρίνπ ηνπ Βνπξβά, ησλ πξνβπδαληηλψλ, βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ κλεκείσλ θαη ηνπ λενιηζηθνχ νηθηζκνχ Εάγαλη, ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Ξαξάγθαο θαη Κπθελατθψλ Ράθσλ θαη ηνπ λανχ ηεο Ραπξνπφινπ Αξηέκηδαο. Δπίζεο, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηελ Γεκνηηθή Αξρή απνηειεί ην ζέκα ηεο Πρνιηθήο Πηέγεο ελψ ζηνλ αζιεηηζκφ ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ ζα αλαδεηρζνχλ απνηεινχλ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ λαπηαζιεηηθνχ θέληξνπ κε παξάιιειε αλάπηπμε παξφκνησλ αζιεκάησλ θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ γηα ηελ Πει 6

7 θαηαζθεπή ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ππαξρφλησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. Πηνλ Ρνκέα ηεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο νη δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ αθνξνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηεο Αξηέκηδαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Θέληξνπ γείαο Ππάησλ. Ξαξάιιεια, πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Θέληξνπ Αλνηθηήο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ΑΚΔΑ, θαζψο θαη ε ίδξπζε Θέληξνπ Γηεκέξεπζεο θαη Ξξνζηαζίαο Αηφκσλ, Απνζεξαπείαο, Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Αξσγήο ζε πνιίηεο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Άμνλαο 4: Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Ν άμνλαο αθνξά ζηελ Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Δπηδηψθεηαη ε δηαξθήο ζπλεξγαζία κε ηνλ πνιίηε θαη ε επηινγή ιχζεσλ/πξνηάζεσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο άκεζεο εμππεξέηεζήο ηνπ αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ζην Γήκν. Νη βαζηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ Γήκν είλαη ε νξζνινγηθφηεξε αλαδηάηαμε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ψζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζθνπεχνληαο θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ αιιά θαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κείσζε ηνπ Σξένπο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί θαη δηνγθψλεηαη θαζεκεξηλά, θαη ε θαηαζθεπή Γεκαξρηαθνχ Κεγάξνπ. Πεκαληηθφο κνριφο ψζεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, απνηειεί ην ΔΠΞΑ φπνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ εγθξηζεί θαη πινπνηνχληαη 5 έξγα, 6 πξνηάζεηο βξίζθνληαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο θαη 4 πξνηάζεηο είλαη ψξηκεο ψζηε κε ηε δεκνζίεπζε λέσλ πξνζθιήζεσλ απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα λα ππνβιεζνχλ άκεζα πξνο έγθξηζε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ρέινο, ε πιήξεο θαη άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ΔΠΞΑ απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ-γεληθψλ & Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ απνηειεί ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη επηηπρή πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Πει 7

8 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ζ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ» απφ ηελ 1/1/2011, δηακνξθψλεη κηα θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα ζηνπο Γήκνπο. Ρα λέα αηξεηά ξγαλα φζν θαη νη πεξεζηαθνί παξάγνληεο, ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζε ειάρηζην ρξφλν, δχν ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο: Λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ζε φηη αθνξά ηελ Νξγάλσζε θαη ηηο Γηαδηθαζίεο πνπ επηβάιιεη ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο. Λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Πην Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/2007, άξζξα 203, 207, ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ζηνπο ΝΡΑ α βαζκνχ, κε πιεζπζκφ πάλσ απφ θαηνίθνπο. Λε ην Λέν Λφκν 3852/2010 «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ», ε παξαπάλσ ππνρξέσζε γίλεηαη αλαγθαία. Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεη: Ρελ.Α (ΦΔΘ 534/Β/2007). Ξεξηερφκελν, Γνκή θαη ηξφπνο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ΝΡΑ. Ρελ.Α (ΦΔΘ 382/Β/2011). Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / πνπξγηθήο Απφθαζεο. Ρν Ξ.Γ. 185/ (ΦΔΘ 221/Α ) ξγαλα θαη Γηαδηθαζία Θαηάξηηζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ ΝΡΑ. Ρν Ξ.Γ. 89/ (ΦΔΘ 213/Α ) Ρξνπνπνίεζε ηνπ ππ αξηζκ. 185/2007 Ξ.Γ. Ρν παξφλ πξφγξακκα είλαη ην πξψην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Ξ) πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» θαη ζπλεπψο ε πξψηε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε πεξηνρή σο εληαίνο Γήκνο, ν νπνίνο επηπξφζζεηα αλαιακβάλεη θαηλνχξγηεο αξκνδηφηεηεο απφ ηελ πξψελ Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. Ρν Δ.Ξ. ηνπ λένπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδoο ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν , ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, απνηειεί έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δξάζεηο κε νξίδνληα ηελ ηεηξαεηία , γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Πει 8

9 ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Κε άιια ιφγηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα αθνξά φρη κφλν ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ, σο θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξα, κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ δεκνηψλ θαη επηζθεπηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Νπζηαζηηθά, ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α. Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ: Απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη πξφγξακκα πνπ απνθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν. Δίλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα, κε εχξνο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. β. Απνηειεί ην ηεηξαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ: Πηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ρν φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε ηεηξαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηέινο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθά ηνπ Γήκνπ. γ. Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ: Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Δ.Ξ., ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. δ. ινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ: Πθνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεληαεηνχο, Πει 9

10 φπσο επφκελα ζα γίλεηαη θαζψο νξίδεη ην Ξ.Γ., επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηκήκαηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. ε. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ: Θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ ζπκκεηέρνπλ: Αηξεηά φξγαλα, πεξεζηαθά ζηειέρε, Ρνπηθνί ζπιινγηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, Φνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. ζη. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο: Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηηκήο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο) πνπ ηεξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο Γήκνπ. Πε επίπεδν νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ, ζην Γήκν έρνπλ πινπνηεζεί κηα ζεηξά απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζην παξειζφλ, πνπ παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δπίζεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ ζρεδηαζκφ. 1.1 ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ, ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ Κε βάζε ηελ πνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ 534/Β/ ) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 5694/ απφθαζε ηνπ ΞΔΠΑΖΓ θαζνξίζηεθε ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΝΡΑ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηάδηα: Πηάδην Η: Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο Ξξνεηνηκαζία θαη Νξγάλσζε Δμσηεξηθνχ Πει 10

11 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη Αμηνιφγεζε Θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ σο Νξγαληζκψλ Θαζνξηζκφο ηνπ Νξάκαηνο, ησλ Πηφρσλ, ησλ Ξξνηεξαηνηήησλ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Πηάδην ΗΗ: Έγθξηζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ θαη Γηαβνχιεπζε Έγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ θαη Γηαδηθαζίεο Γηαβνχιεπζεο Πηάδην ΗΗΗ: Δπηρεηξεζηαθφο Πρεδηαζκφο Θαηάξηηζε Πρεδίσλ Γξάζεο Ξξνγξακκαηηζκφο Γξάζεσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο Γείθηεο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Ξ. Πηάδην ΗV: Ρειηθέο Δλέξγεηεο Έγθξηζε θαη δηαδηθαζίεο Νινθιήξσζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ζ Α Φάζε (παξφλ ηεχρνο) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδνο αλαθέξεηαη ζην Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ θαη πεξηιακβάλεη 4 θεθάιαηα. Ρν 1 ν θεθάιαην απνηειεί εηζαγσγή ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί θαη ηελ Νκάδα Γηνίθεζεο γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ. Ρν 2 ν θεθάιαην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ γεσγξαθηθψλ, ηζηνξηθψλ, δηνηθεηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδνο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ. Έκθαζε δίδεηαη ζηηο ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Ρν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο αλαπηπμηαθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο ηεο, πνπ θαιείηαη ν Γήκνο λα αληηκεησπίζεη ηελ επφκελε πεξίνδν. Πην 3 ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδνο θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε νξγαλσηηθή ηνπο δνκή, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, ε ζηειέρσζε θαη ε ππνδνκή ηνπο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Πηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. Πει 11

12 Ζ Ά Φάζε νινθιεξψλεηαη κε ην 4 ν θεθάιαην. Πε απηφ πεξηγξάθεηαη ην επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ πιαίζην, ην νπνίν καδί κε ηα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αιιά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηηο επθαηξίεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ αξρψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, κέηξα θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Ζ Β Φάζε αλαθέξεηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ. Νη άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εμεηδηθεχνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 1.2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αθνινπζεί πηζηά ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ (αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηνπ ηεχρνπο) πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν, ζηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ ΝΡΑ Α Βαζκνχ. Αληιήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, ην δηαδίθηπν, θαζψο επίζεο απφ ηηο ζρεηηθέο πεγέο βηβιηνγξαθία φπσο αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηνπ ηεχρνπο. Δηδηθφηεξα, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 5 βεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο εμήο: Βήκα 1: Ξξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε Ρν πξψην βήκα αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ελεξγεηψλ φπσο ε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ, ε δηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ε νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Βήκα 2: Ππλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θαηά ην 2ν βήκα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε γεληθή, καθξνζθνπηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη αλαθέξνληαη ηα γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ε θαηάζηαζε Πει 12

13 ηεο πεξηνρήο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε ζεκαηηθφ ηνκέα («Ξεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο», «Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», «Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε», θιπ). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε νκάδα έξγνπ ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνηρεία απφ άιιεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ αιιά θαη πεγέο φπσο ε βηβιηνγξαθία, ε αξζνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζηειέρε ηνπ Γήκνπ αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Βήκα 3: Ππλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ σο νξγαληζκψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 3νπ βήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, πεξηγξάθεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά, νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ππεξεζίαο. Βήκα 4: Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Πθνπνί ηνπ βήκαηνο είλαη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Γήκνο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο θαη ε νκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε Άμνλεο θαη Κέηξα θαη Γξάζεηο. Νη ελέξγεηεο απηέο πινπνηνχληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή αξρή, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ην επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ πιαίζην θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Βήκα 5: Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο Ρν 5ν θαη ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο : Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ) Πχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηειηθή ζπκκεηνρή ηνπο κε γξαπηέο εηζεγήζεηο επί ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ δξάζεσλ (ζπκκεηνρή ζηε Β θάζε). Πει 13

14 Ζ θαηάξηηζε ηεο Β Φάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζα νινθιεξσζεί κε ηα αθφινπζα βήκαηα: Βήκα 1: Θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο Βήκα 2: Ρεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ Βήκα 3: Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο Βήκα 4: Νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο & ηειηθέο ελέξγεηεο 1.3 ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 185/ «ξγαλα θαη Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ν.Ρ.Α. α βαζκνχ» θαη κε ηελ 239/ Απφθαζε Γεκάξρνπ, ζπγθξνηήζεθε ε Γηεπηζηεκνληθή Νκάδα Έξγνπ (ΓΝΔ) γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν , απνηεινχκελε απφ ηνπο : 1. Σξήζην Κάξθνπ, Αληηδήκαξρνο Ξξφεδξνο Γ.Ν.Δ. 2. Πνθία Ξεηαρηή, ΞΔ1, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεκνζζέλε Θαινγεξφπνπιν, ΞΔ ΝΗΘ-ΙΝΓ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 3. Γηακαληήο Γθξέθαο, ΞΔ5 Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 4. Ξαχινο Παξψθ, ΓΔ1 Γ/ΛΠΖ ΓΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 5. Διέλε Ρνχληα, ΞΔ Γ/ΘΝ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ Πηε Γ.Ν.Δ. ζπκκεηέρεη ε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Δπίζεο ηε Γ.Ν.Δ. παξαθνινπζνχλ εηδηθνί ζχκβνπινη ηνπ Γεκάξρνπ ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, κε φιν ην ζηειερηαθφ ηεο δπλακηθφ, έρεη ηελ επζχλε θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ.Ν.Δ. θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Ρε Γ.Ν.Δ. κε επζχλε ησλ αξκφδησλ Αληηδεκάξρσλ, Ξξνέδξσλ Γεκνηηθψλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη Γηεπζπληψλ, ππνζηεξίδνπλ ζηειέρε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δελ «αληηπξνζσπεχνληαη» ζηελ παξαπάλσ δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη κε ζηειέρε ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. έηζη ψζηε ην Πει 14

15 Ρεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Πηελ πνξεία θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ππ αξηζκ. 185/2007 Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α βαζκνχ», Ξ.Γ. ππ αξηζκ. 89 (ΦΔΘ 213 η.α / ) ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Ξ. Πει 15

16 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Ρν παξφλ θεθάιαην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ γεσγξαθηθψλ, ηζηνξηθψλ, δηνηθεηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ-Αξηέκηδνο, θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ. Έκθαζε δίδεηαη ζηηο ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Ρν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο αλαπηπμηαθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο, ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ, ηηο αδπλακίεο θαη απεηιέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηέινο πξνζδηνξίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, πνπ θαιείηαη ν Γήκνο λα αληηκεησπίζεη ηελ επφκελε πεξίνδν. 2.1 ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ Ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξηθεξεηαθφ δηακέξηζκα Αλ. Αηηηθήο πνπ ζπζηάζεθε κε ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ, Γήκσλ, Ππάησλ-Ινχηζαο θαη Αξηέκηδαο. Έδξα ηνπ δήκνπ νξίζηεθαλ ηα Ππάηα. Ζ πεξηνρή κειέηεο, γεσγξαθηθά, αλήθεη ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, ελψ ζχκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ππάγεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο εθηείλεηαη απφ ηελ πεδηάδα Κεζνγείσλ, ζηελ θαξδηά ηεο Αηηηθήο Κεζνγεηαθήο γεο έσο ηα παξάιηα ηνπ Λ. Δπβντθνχ, πεξηνρή πνπ νξίδεη ηελ θεληξηθή αλαηνιηθή Αηηηθή ελψ δηαρσξίδεηαη απφ άιιεο επξχηεξεο ρσξηθέο πεξηνρέο (βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή Ιεθαλνπέδην λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθή Αηηηθή), ζε αλάπηπγκα εκηθπθιίνπ απφ ηα θπζηθά «θξάγκαηα» ηνπ Ξεληειηθνχ φξνπο, ηνπ κεηηνχ θαη ηεο Κεξέληαο. Ν Γήκνο δηαζέηεη πινχζηα αθηνγξακκή πνπ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ελψ νη αθηέο ηνπ δήκνπ είλαη πνηθηιφκνξθεο, µε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αθηνγξακκήο λα είλαη θαηάιιειν γηα θνιχµβεζε µε θαζαξά λεξά θαη πνηθηιία αθηψλ. Υζηφζν ν Γήκνο Πει 16

17 απνηειείηαη ζην ζχλνιν ηνπ απφ αζηηθά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα κε ην ζχλνιν ηνπο λα ραξαθηεξίδνληαη σο πεδηλά. Ρα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, πεξηκεηξηθά είλαη άιινηε επδηάθξηηα, αθνινπζψληαο ξέκαηα ή δξφκνπο θαη άιινηε πξνζδηνξηζκέλα κελ, αιιά δπζδηάθξηηα δεδνκέλνπ φηη αθνινπζνχλ λνεηέο δηαδξνκέο κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ηδηνθηεζίεο αγξνηεκαρίσλ. 2.2 ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΛΔΛΥΠΖΠ Ρν Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, αθξηβέζηεξα Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, νλνκάδεηαη ν ειιεληθφο λφκνο 3852/2010, κε ηνλ νπνίν κεηαξξπζκίζηεθε ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο θαη επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ νξγάλσλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δλίνηε απαληάηαη θαη σο Πρέδην Θαιιηθξάηεο, απφ ηελ νλνκαζία πνπ είρε πξηλ εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Ρν πξφγξακκα ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ην Κάην ηνπ Κέξνο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ελεξγνπνηήζεθε άκεζα κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2010 (ΦΔΘ 87/η.Α'/2010), ψζηε λα δηεμαρζνχλ βάζεη απηψλ νη απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ ηδίνπ έηνπο. Πηε πιήξε κνξθή ηνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ν «Θαιιηθξάηεο» ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ «Θαπνδίζηξηα» (Λ.2539/97), ππφ ηελ έλλνηα φηη ακθφηεξνη δηέπνληαη απφ παξφκνηα θηινζνθία αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ησλ ππαξρφλησλ κηθξψλ δήκσλ ζε κεγαιχηεξνπο. Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο δεπηεξνβάζκησλ ΝΡΑ απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΝΡΑ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε βαζκνχ. Θξηηήξην ήηαλ λα κελ ππάξρεη δήκνο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ θαηνίθσλ ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή γηα ηελ ππφινηπε ρψξα - εμαηξέζεηο έγηλαλ κφλν γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ην πιεζπζκηαθφ θαηψηαην φξην ηέζεθε ζηηο θαη ζηα λεζηά, φπνπ πξνθξίζεθε ε ινγηθή «έλαο δήκνο αλά λεζί» (πιελ ησλ δχν κεγάισλ, Θξήηεο θαη Δχβνηαο). Κε ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο επηρεηξείηαη ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο: Πει 17

18 Δπαλαζεκειηψλεηαη ε πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε κε ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο Γήκνπο, αλεμαηξέησο ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίνη ρσξνζεηνχληαη κε βάζε αληηθεηκεληθά (γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, αλαπηπμηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά, πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη ρσξνηαμηθά) θξηηήξηα, ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, λα αμηνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη έηνηκνη λα ππνδερζνχλ δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηδίσο απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζηνπο ηνκείο ι.ρ. ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ. Ν αξηζκφο ησλ Γήκσλ ζε φιε ηε ρψξα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπλελψζεσλ πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά απφ 1034 ζε 325. Ζ ζπγθξφηεζή ηνπο ζε πιεζπζκηαθά θαη ρσξηθά κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο κνλάδεο, δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξφηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ηθαλνπνηεί δχν θπξίσο ζηφρνπο: Νη Γήκνη αλαδεηθλχνληαη ζε ηζρπξέο κνλάδεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα εμειίζζνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο. Νη λένη θαη ηζρπξνί Γήκνη αλαιακβάλνπλ λέεο αξκνδηφηεηεο, καδί κε ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαξγνχκελε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε ζε ηνκείο φπσο ε πξφλνηα θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, νη πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο, ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, ε πξνζηαζία ηεο παηδηθήο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη ιατθέο αγνξέο νη αδεηνδνηήζεηο θαη ν έιεγρνο πνιιψλ ηνπηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζία. Πηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, νη φκνξνη, κε ην δήκν Ππάησλ-Αξηέκηδνο, λένη δήκνη ζχκθσλα κε ην ζρέδην «Θαιιηθξάηεο», παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα (κε επηπιένλ ζηνηρεία ηνλ Θσδηθφ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο απφ ηνπο πξψελ Γήκνπο) Γήκνο Θσδ. Γήκνπ Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Δ) Ππάησλ-Αξηέκηδνο 9226 Ππάησλ, Αξηέκηδνο Οαθήλαο-Ξηθεξκίνπ 9224 Οαθήλαο, Ξηθεξκίνπ Ξαιιήλεο 9223 Ξαιιήλεο, Γέξαθα, Αλζνχζαο Θξσπίαο 9218 Θνξσπίνπ Καξθνπνχινπ-Κεζνγαίαο 9221 Καξθνπνχινπ Ξαηαλίαο 9222 Ξαηαλίαο, Γιπθψλ Λεξψλ Πει 18

19 2.3 ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΔΘΡΑΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ φζν θαη γηα ηελ έθηαζή ηνπ. Ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο εθηείλεηαη θπξηνιεθηηθά ζηελ θαξδηά ηεο Αηηηθήο Κεζνγεηαθήο πεξηνρήο πεδηάδα Κεζνγείσλ, πνπ νξίδεη ηελ θεληξηθή αλαηνιηθή Αηηηθή ελψ ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ππνινγίδεηαη ζε η.ρικ. θαη απνηειεί ην 1,93% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο, ζηνηρεία πνπ απνηππψλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΘΡΑΠΖ (Πηξέκκαηα) ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ Υο πξνο ηε γεσγξαθηθή ζέζε, βφξεηα θαη αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ην Γήκν Οαθήλαο-Ξηθεξκίνπ, ελψ ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ζπλνξεχεη κε ην Γήκν Ξαιιήλεο, κε δηαθξηηφ φξην ηελ πξνέθηαζε ηεο νδνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Λφηηα ζπλνξεχεη κε ηνπο Γήκνπο Καξθνπνχινπ-Κεζνγαίαο θαη Θξσπίαο ελψ Αλαηνιηθά θαηαιήγεη ζηηο αθηέο ηνπ Λφηηνπ Δπβντθνχ Θφιπνπ. Ρέινο, δπηηθά θαη θαζ φιν ην κήθνο ησλ νξίσλ, ζπλνξεχεη κε ην Γήκν Ξαηαλίαο-Γιπθψλ Λεξψλ, άιινηε λνεηά θαη άιινηε αθνινπζψληαο ηηο λνεηέο νδνχο Φσζηήξνο, ησλ Ππάησλ Ξαηαλίαο πξνέθηαζε ηεο νδνχ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, κέρξη λα ζπλαληήζεη ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηε Ιεσθφξν Καξθνπνχινπ Ξαηαλίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην εθεί ζεκείν, ηκήκα ηεο Αηηηθήο Νδνχ. Ρα Ππάηα, ηα νπνία απνηεινχλ έδξα ηνπ λένπ Γήκνπ, απέρνπλ πεξί ηα 21ρικ απφ ηελ Αζήλα, ελψ ε απφζηαζε Ππάηα - Αξηέκηδνο είλαη πεξίπνπ 7 ρηιηφκεηξα. Γηνηθεηηθά, ππάγεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηνλ ηνκέα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ελψ δηθαζηηθά ππάγεηαη ζην Δηξελνδηθείν Θνξσπίνπ θαη νηθνλνκηθά ζηε ΓΝ Ξαιιήλεο. 1 ΠΗΓΗ: Πει 19

20 Ν αθφινπζνο ράξηεο απνηππψλεη παλνξακηθά ηε γεσγξαθηθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ. Πει 20

21 2.4 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΑΗΟΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Δ) Ππάησλ & Αξηέκηδνο. Αλαιπηηθφηεξα ε λέα δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ Ππάησλ-Αξηέκηδνο απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο πξψελ Γήκνπο, ζεκεξηλά Γηνηθεηηθέο Δλφηεηεο: - Γήκνο Ππάησλ κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 55,04 η.ρικ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 194 θαηνίθνπο αλά η.ρικ., απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Ππάηα, Αγία Θπξηαθή, Άγηνο Ησάλλεο, Άγηνο Ληθφιανο Κπνχξα, Άγηνο Πεξαθείκ, Βειαληδηά, Έηνο Πηέθν, Ήκεξνο Ξεχθνο, Λεάπνιε, Φνίληθαο, Σξηζηνχπνιε. - Γήκνο Αξηέκηδνο κε ζπλνιηθή έθηαζε 18,65 η.ρικ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 819 θαηνίθνπο αλά η.ρικ., απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Ινχηζα, Βξαπξψλα, Βειαληδέδα, Ξξάζηλνο Ιφθνο, Βξχζε. ζνλ αλαθνξά ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα (Γ.Δ.) Ππάησλ πθίζηαηαη ηζηνξηθά ζαλ ρσξηφ ησλ Κεζνγείσλ ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Ρνπξθνθξαηίαο (κε ζρεηηθέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο) θαη αλαγλσξίδεηαη σο Θνηλφηεηα ην 1912 ελψ απφ ην 1952 απνηειεί απηνηειή Γήκν, ην Γήκν Ππάησλ Ινχηζαο. Ρα Ππάηα, βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 21 ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθά ησλ Αζελψλ. Ξεξηβάιινληαη απφ ηηο δνξπθνξηθέο πφιεηο ηεο Ξαηαλίαο, ηεο Ξαιιήλεο, ηνπ Ξηθεξκίνπ, Οαθήλαο, Αξηέκηδαο θαη Καξθνπνχινπ. Δληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο νξίσλ αλαπηχζζνληαη πνιινί νηθηζκνί φπσο είλαη ε Σξηζηνχπνιε, ε Αγία Θπξηαθή, ε Βειαληδέδα, ν Άγηνο Ησάλλεο, ν Άγηνο Ληθφιανο Κπνχξα, ν Άγηνο Πεξαθείκ, θαη πνιινί άιινη. Ρα φξηα ηεο Γ.Δ Ππάησλ θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 52,04 η.ρικ, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη έλα κηθξφ θνκκάηη ζπληζηά ην παξαδνζηαθφ θέληξν ηνπ νηθηζκνχ. Θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 παξνπζίαδε θαηνίθνπο, ήηνη 194 θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Πχκθσλα δε κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο πξέπεη λα αλέξρνληαη ζηνπο , ηνπηέζηηλ 286 θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν.ρα ηειεπηαία ρξφληα ε πεξηνρή γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε, ηφζν νηθηζηηθά φζν θαη εκπνξηθά, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεηηνληθνχ αεξνδξνκίνπ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο". Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα (Γ.Δ.) Αξηέκηδνο, έσο ην 1962 απνηεινχζε ζπλνηθηζκφ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ θαη νλνκαδφηαλ Ινχηζα, ε νπνία ζηελ αξβαλίηηθε γιψζζα πξνζδηνξίδεη έλα κέξνο κε πνιχ λεξφ. Ζ πεξηνρή θαη ν αξρηθφο νηθηζκφο ηεο Ινχηζαο παξακέλεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Ππάησλ κέρξη ην 1974 φπνπ κεηά αλαγλσξίδεηαη σο Θνηλφηεηα ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ην Πει 21

22 φλνκα Αξηέκηδα, νλνκαζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ζεά Αξηέκηδα, αθνχ ζηελ Βξαπξψλα, παξαθείκελε πεξηνρή, ππάξρνπλ ηα εξείπηα ηνπ ηεξνχ ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδαο. Αξρηθά ππήξραλ ιίγνη κφληκνη θάηνηθνη πνπ αζρνινχληαλ κε ηε γεσξγία, φκσο ε παξαιία ηεο κε ηελ πεληαθάζαξε αβαζή ζάιαζζα ππήξμε πφινο έιμεο γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο παξαζεξηζηέο νη νπνίνη αγφξαδαλ νηθφπεδα πξηλ θαλ δεκηνπξγεζνχλ δίθηπα θαη ζηνηρεηψδεηο ππνδνκέο ζηελ πφιε. Ρν 1994 μεπεξλάεη ηνπο θαηνίθνπο θαη πξνάγεηαη ζε δήκν Αξηέκηδαο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ. Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ Αξηέκηδνο εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ Λφηηνπ Δπβντθνχ Θφιπνπ, βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Αζήλαο θαη απέρεη απφ απηήλ 29,5 ρικ. Θαηαιακβάλεη έθηαζε 18,65 η.ρικ θαη έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Πει 22

23 2.5 ΞΙΖΘΠΚΝΠ Ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα Ξξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Κφληκνπ Ξιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο, απνγξαθή αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο. Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζχλνιν, ηελ αλαινγία αλά θχιν θαζψο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ φιεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕ ΘΗΛΕΙ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΑΝΑ ΣΕΣΡ.ΧΛΜ Περιφερειακή ενότητα Ανατολικήσ Αττικήσ ,85 Δήμοσ Αχαρνών ,69 Δήμοσ Βάρησ - Βοφλασ - Βουλιαγμζνησ ,66 Δήμοσ Διονφςου ,4 Δήμοσ Κρωπίασ ,45 Δήμοσ Λαυρεωτικήσ ,04 Δήμοσ Μαραθώνοσ ,66 Δήμοσ Μαρκοποφλου Μεςογαίασ ,22 Δήμοσ Παιανίασ ,8 Δήμοσ Παλλήνησ ,11 Δήμοσ Ραφήνασ - Πικερμίου ,33 Δήμοσ αρωνικοφ ,19 Δήμοσ πάτων - Αρτζμιδοσ ,65 Δήμοσ Ωρωποφ ,15 Ξεγή: ΔΠΔ Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 (ζηνηρεία ΔΠΔ) ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ-Αξηέκηδνο, αλεξρφηαλ ζηα άηνκα -αζξνίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο πξψελ ΝΡΑ πνπ ζπλελψζεθαλ- θαη αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ 6,46% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γηνηθεηηθήο Δλφηεηαο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 2 ΠΗΓΗ: ΕΛΣΑΣ-ΕΤΕ Πει 23

24 Ζ πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ζήκεξα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, κε θαηνίθνπο, απνηεινχζε ηελ κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκηαθή θάιπςε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ. Ν πίλαθαο 3 πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ηνλ πιεζπζκφ, ζηνπο πξψελ Γήκνπο Ππάησλ-Ινχηζαο θαη Αξηέκηδνο νη νπνίνη ζήκεξα απνηεινχλ ρσξνηαμηθά θαη δηνηθεηηθά ηηο αληίζηνηρεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Ππάησλ θαη Αξηέκηδνο. Ρα ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο πξνέθπςαλ απφ ηελ ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα απφ ηελ ΔΠΔ γηα ηνπο πξψελ Γήκνπο θαη απνηεινχλ ρξήζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάδεημε θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκεξηλή πιεζπζκηαθή θάιπςε ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ (Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή), ζε αλαιπηηθνχο θαη επεμεξγαζκέλνπο πίλαθεο αλά Γήκν ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 θαη αλά νηθηζκφ ην ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΡΥΛ-ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ (Έδξα: Ππάηα) Ξιεζπζκφο ΞΘΛΝΡΖΡΑ ΞΙΖΘΠΚΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ θαη./ρικ 2 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ θαη./ρικ 2 Ππγθξίλνληαο ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2011 κε απηά ηνπ 2001 ζπκπεξαίλεηαη φηη ζε δηάζηεκα 10εηίαο ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ έρεη απμεζεί θαηά 26%, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αχμεζεο πιεζπζκνχ αξξέλσλ θαη γπλαηθψλ λα αγγίδνπλ ην 23% θαη 28% αληίζηνηρα. 3 ΠΗΓΗ: Πει 24

25 2.6 ΠΛΘΔΠΖ ΞΙΖΘΠΚΝ (ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ) Ζ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλά θχιν θαη ειηθία ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο. πσο πξναλαθέξζεθε ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ- Αξηέκηδνο αλεξρφηαλ ζε θάηνηθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη αλαιπηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΡΥΛ-ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ: Κφληκνο πιεζπζκφο αλά θχιν θαη ειηθία Άξξελεο Ξνζνζηφ (%) αξξέλσλ Θήιεηο Ξνζνζηφ (%) ζειέσλ Πχλνιν Άξξελεο (%) επί ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ Θήιεηο (%)επί ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ , , ,83 2, , , ,78 2, , , ,73 2, , , ,36 2, , , ,03 3, , , ,20 3, , , ,10 3, , , ,85 3, , , ,63 3, , , ,21 3, , , ,35 3, , , ,46 2, , , ,07 3, , , ,92 2, , , ,39 2, , , ,24 1, , , ,60 0, , , ,36 0,54 ΠΛΝΙΝ , , ,11 48,89 Ξεγή: ΔΠΔ Πει 25

26 Αλαιχνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πιεζπζκηαθήο θάιπςεο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ-Αξηέκηδνο εμάγνληαη ηα εμήο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα : πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί νη άξξελεο κφληκνη θάηνηθνη, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ππεξείραλ ησλ ζειέσλ αθνχ απνηεινχζαλ ην 51,11% ( άηνκα) επί ηνπ ζπλφινπ. Ρν επφκελν δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλά θαηεγνξία ειηθίαο: Πει 26

27 Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηελ ειηθία (7,98%), πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε άηνκα, ελψ έπνληαη κε κηθξή δηαθνξά νη ειηθίεο 30-34, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 7,91%. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία (3,81%) ελψ ην αληίζηνηρν ησλ αξξέλσλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία (4,2%) άξξελεο αλήθνπλ ζηελ ειηθία 25-29, πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζην 8,23% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αξξέλσλ θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ πιεηνςεθία. 951 γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ειηθία 30-34, πνζνζηφ πνπ κεηαθξάδεηαη σο 7,79% θαη ζπληζηά ηελ πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηελ ειηθία ησλ 70 θαη άλσ νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ ησλ αξξέλσλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 4,95% ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζχλνιν αηφκσλ. Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί φπνπ παξνπζηάδεηαη ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε αλά ειηθία θαη θχιν: Πει 27

28 Πε παξάξηεκα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο παξνπζηάδνληαη επηπιένλ ζρνιηαζκέλα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ επηρεηξεζηαθέο κειέηεο ησλ πξψελ ΝΡΑ θαη απνηεινχλ βάζε θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα επφκελεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο, κε ηε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Πει 28

29 2.7 Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ν Γήκνο ζρεηίδεηαη σο έλα βαζκφ, κε ηε γεληθφηεξε θπζηνγλσκία θαη ηηο παξαηεξνχκελεο ηάζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζηελ νπνία εμάιινπ ππάγεηαη θαη δηνηθεηηθά (Ξεξηθεξεηαθφ Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο). πφ ηελ έλλνηα απηή, ην πξνγξακκαηηθφ πιαίζην, νη πεξηνξηζκνί θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ζηφρνη, πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγαίαο, θαζνξίδνπλ ιίγν σο πνιχ ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Ζ Γ.Δ Ππάησλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 21 ρικ. αλαηνιηθά ηεο Αζήλαο, (δηαδξνκή κέζσ ιεσθ. Κεζνγείσλ, Νκφλνηα Ξιαηεία Μελνθψληνο ) ζηελ πεδηάδα ησλ Κεζνγείσλ, ζηελ νπνία εθηείλεηαη ην παξαδνζηαθφ ρσξηφ. Ν ζεκεξηλφο νηθηζκφο πθίζηαηαη ζαλ ρσξηφ ησλ Κεζνγείσλ ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Ρνπξθνθξαηίαο (κε ζρεηηθέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο), πνπ αλαγλσξίδεηαη σο Θνηλφηεηα ην 1912 ελψ απφ ην 1952 απνηειεί απηνηειή Γήκν. Ν αγξνηηθφο βαζηθά ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο ησλ Ππάησλ ζπληέιεζε θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάξζξσζε. Γηα 3000 ρξφληα, ν θάκπνο ηεο Κεζνγαίαο θηινμελεί ην ακπέιη ηνπ Γηνλχζνπ. Ρα Ππάηα, ζην επίθεληξν απηήο ηεο πεξηνρήο, κε ηνλ απέξαλην ακπειψλα κε ηα ζαββαηηαλά ζηαθχιηα, ηα πνιιά κηθξά ή κεγάια, παξαδνζηαθά ή ζχγρξνλα παηεηήξηα, αλαδεηθλχνληαη ζε κηα ηδηαίηεξε πφιε κε νηλνπαξαγσγηθφ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα επηζεκαίλεηαη φηη ηα Ππάηα έρνπλ κέζε εηήζηα παξαγσγή ηφλσλ ζηαθπιηψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ζηξέκκαηα μεξηθά. Ζ κέζε απφδνζε θάζε ζηξέκκαηνο είλαη 600 θηιά. Πήκεξα, ε πφιε ησλ Ππάησλ εμαθνινπζεί λα είλαη αγξνηηθή αιιά πθίζηαηαη έληνλε ηάζε κεηαηξνπήο ηεο ζε αζηηθή ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ θαη ηεο εγθαηαζηάζεσο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηελ πεξηνρή, γεγνλφο ην νπνίν έρεη θαη σθέιηκεο αιιά θαη επηβαξπληηθέο επηπηψζεηο (πεξηβάιινλ, δέζκεπζε ηεο γεο, θ.ιπ.). Ζ Γ.Δ Αξηέκηδνο βξίζθεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Γ.Δ Ππάησλ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα (Νκφλνηα - Γηαζηαχξσζε Ιεσθ. Θαξακαλιή) είλαη 29,5 ρικ. Θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξέκκαηα θαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Απνγξαθή 2001 είλαη , ελψ ν πξαγκαηηθφο κφληκνο πιεζπζκφο βάζεη ηεο παξαγσγήο νηθηαθψλ απνβιήησλ εθηηκάηαη ζε θαηνίθνπο. Θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ν πιεζπζκφο πνπ θαηνηθεί ζηελ Αξηέκηδα μεπεξλά ηηο (δελ πεξηιακβάλνληαη νη επηζθέπηεο). Πηελ έθηαζε ζηξεκκάησλ, έλα πνιχ κηθξφ κέξνο απνηειεί ην παιηφ θέληξν, ελψ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο είλαη εθηάζεηο εληαγκέλεο ζε Πρέδην Ξφιεο. Ρν ππφινηπν θαηαιακβάλεηαη απφ εθηάζεηο θπξίσο γεσξγηθέο φπνπ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο αγξνηθίεο θαη Πει 29

30 εμνρηθέο θαηνηθίεο. Πηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αξθεηέο αγξνηηθέο εθηάζεηο κε θπξίαξρε θαιιηέξγεηα απηήλ ηεο ακπέινπ γηα παξαγσγή θξαζηνχ. Ζ εγγχηεηα κε ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ (Δι. Βεληδέινο), κε ην ιηκάλη ηεο Οαθήλαο, αιιά θαη ε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Αηηηθή νδφ, ηνπνζεηνχλ ηελ πφιε ησλ Ππάησλ θαη ηεο Αξηέκηδνο, ζην κέζν βαζηθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επηιέγεη σο κφληκε θαηνηθία ηελ πεξηνρή. Πην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζχληνκε αλαθνξά ζην Δ.Ξ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πνπ βξίζθεηαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Ρν Δ.Ξ. κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: ε Ξ.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ε ππν-ελφηεηα Κεζνγείσλ, φπσο αλαιχεηαη ζην Οπζκηζηηθφ Πρέδην Αζήλαο (Ο.Π.Α.), επεξεάδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαη απνηειεί ππνδνρέα λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξαξακέλεη έλα ηζηνξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθφ θπζηθφ θαη αγξνηηθφ ηνπίν, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο Αηηηθήο. Ξεξηιακβάλεη επίζεο ζεκαληηθέο δηαπεξηθεξεηαθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ δέρεηαη ζεκαληηθέο πηέζεηο αζηηθνπνίεζεο εληφο θαη εθηφο ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Ζ πνιενδνκηθή νξγάλσζε απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα, παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ.πνδνρείο αλάπηπμεο γηα ηελ ππν-ελφηεηα Κεζνγείσλ απνηεινχλ νη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, κε έκθαζε ζε θαηλνηνκηθέο κνξθέο αλάπηπμεο ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ππνδνρείο Θνξσπίνπ, Ξαηαλίαο, Ππάησλ ηνπ επξχηεξνπ Ξφινπ Ξεξηνρήο Αεξνδξνκίνπ. Πηελ ίδηα ππν-ελφηεηα πξνάγεηαη ε ζπλέξγεηα πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκίαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα αληηκεησπίδεηαη σο πινπηνπαξαγσγηθφο πφξνο πξνο δηαθχιαμε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ Αηηηθνχ Ρνπίνπ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ Δ.Ξ. ηεο Ξεξηθέξεηαο, ππάξρνπλ ζε ηζρχ δχν αθφκε πξνγξακκαηηθά πιαίζηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε δξάζε ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδηαζκνχ. Ρν έλα είλαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαη ην δεχηεξν είλαη ην Οπζκηζηηθφ Πρέδην Αζήλαο Λ. 1515/85. Ρν πξψην, πεξηιακβάλεη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη εμεηδηθεχνπλ ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην πιαίζην ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Ξεξηιακβάλεη επίζεο δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζε δηαθφξνπο ηνκείο θαη ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ δεκφζηνη θνξείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Ξεξηθέξεηα θαη νη Απηνδηνίθεζε Α βαζκνχ. Πει 30

31 Κε ηελ έλλνηα απηή ην Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΞΔΞ) απνηειεί κηα πεγή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ζπγρξφλσο έλα πξνγξακκαηηθφ πιαίζην κε ην νπνίν ζα πξέπεη ην Δ.Ξ. λα είλαη ζπκβαηφ. Ρν ΟΠΑ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ζεζκνζεηήζεθε σο λφκνο ην Ζ ζχληαμε ηνπ λένπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην κε ηελ παξνπζίαζε θαη ζέζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, νπφηε θαη ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ Δ.Ξ. ήηαλ ζε εμέιημε. Ρν Ο.Π.Α., κεηά ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ηε Βνπιή ζα απνηειέζεη Λφκν ηνπ θξάηνπο. Πηε ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Ξ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη απνηεινχλ θαηεπζχλζεηο θαζψο θαη ν Οπζκηζηηθφο ζρεδηαζκφο. Πην παξάξηεκα αλαθέξνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Ο.Π.Α. ελψ ζην ζεκείν απηφ επηιεθηηθά ζεκεηψλνληαη νη αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Ξ. ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή θαη ην Γήκν: Δλίζρπζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ δπλακηζκνχ ηεο αγνξάο ηεο Ξξσηεχνπζαο. Δλζάξξπλζε ηεο ζηξνθήο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έξγα αλαπιάζεσλ κε βηνθιηκαηηθέο κεζφδνπο, πξνσζεί παξάιιεια ηελ ηφλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ. Αζηηθή αλαδσνγφλεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ πφιε, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Αζήλαο / Αηηηθήο θαη ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο. Ξξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί θαη επεμεξγαζία λέσλ γηα ηελ πξνζηαζία, άλνηγκα, αλαβάζκηζε θαη πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηνρψλ θαη ηνπίσλ ηνπ Θαιάζζηνπ κεηψπνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο δηαθνξνπνηεκέλνπο ξφινπο θαη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπο. Ρν Θαιάζζην κέησπν πξνζεγγίδεηαη ζπγρξφλσο σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Αζήλαο / Αηηηθήο Κεζνγεηαθήο Ξξσηεχνπζαο, αλαληηθαηάζηαηνο πεξηβαιινληηθφο πφξνο ζε θίλδπλν ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξνλνκηαθφο ηφπνο γηα πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεμφδνπο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ, ρσξίο εληαηηθέο ρξήζεηο θαη κε ηφλσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Πει 31

32 2.8 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΦΠΗΝΓΛΥΚΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ Πηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζε ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. Ηζηνξηθά Πηνηρεία Ρα ζεκεξηλά Ππάηα ζηελ αξραηφηεηα απνηεινχζαλ ηνλ αηηηθφ δήκν ηεο Δξρηάο, πνπ αλήθε ζηελ Αηγείδα θπιή θαη ηνπνζεηείηαη ζηε Κεζνγαία ρψξα ζχκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Θιεηζζέλε. Πηελ πεξηνρή ηνπνζεηείηαη ν παιαηφηεξνο νηθηζκφο ηεο Θπζήξνπ, πνπ αλήθε ζηελ Ξαλδηνλίδα θπιή ζχκθσλα κε ηελ πξν-θιεηζζέλεην δηαίξεζε, αιιά ε αθξηβήο ηαπηνπνίεζε ηεο Θπζήξνπ δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή κέρξη ζήκεξα. Ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο πάλσ ζε ιφθν, ηα Ππάηα ήηαλ πάληα ηφπνο πξφζθνξνο γηα θαηνίθεζε, ηφζν γηα ιφγνπο ακχλεο, φζν θαη γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Λενιηζηθφο νηθηζκφο έρεη αλαζθαθεί ζηνλ παξαθείκελν ιφθν Εάγαλη, ελψ κέζα ζηα ίδηα ηα Ππάηα έρεη αλαζθαθεί Κπθελατθφ λεθξνηαθείν ηεο Κεζνειιαδηθήο επνρήο, επξήκαηα εθ ηνπ νπνίνπ εθηίζεληαη ζε αίζνπζα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Κνπζείνπ ησλ Αζελψλ θαη άιια ζε εθζεηήξην ζην Αεξνδξφκην "Διεπζέξηνο Βεληδέινο". Ππρλή είλαη ε αλεχξεζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ απφ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ελψ ε εθηέιεζε απιψλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ ζπρλά απνθαιχπηεη αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηερλνπξγήκαηα (ζξαχζκαηα θεξακηθψλ αγγείσλ θιπ). Απφ ηνλ αηηηθφ δήκν ηεο Δξρηάο θαηαγφηαλ ν ζπγγξαθέαο Μελνθψλ. Ζ ζχγρξνλε νλνκαζία πξνθχπηεη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε "ζπάζε" ζηε κεζαησληθή θαη ιαηηλν-αιβαληθή ηεο κνξθή "ζπάζα" ή "ζπάηα". Ρν ηνπσλχκην πηζηεχεηαη φηη πξνέθπςε απφ φλνκα αλζξψπνπ, θάηη πνπ ζπλεζίδεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα, θαη εηδηθφηεξα απφ ην φλνκα αιβαλφθσλνπ θχιαξρνπ ηεο πεξηνρήο, ηνπ Κπνχα Ππάηα. Ν επνηθηζκφο ηεο πεξηνρήο απφ Αξβαλίηεο (δει. αιβαλφθσλνπο) πηζαλνινγείηαη φηη έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φξαγθνθξαηίαο, πεξί ηνλ 13ν αηψλα, φηαλ νη Γνχθεο ησλ Αζελψλ πξνζθάιεζαλ ηκήκαηα Αξβαληηψλ κηζζνθφξσλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε εγθαηαιειεηκκέλεο γεσξγηθέο γαίεο ηεο Αηηηθήο. Ζ εθδνρή απηή εληζρχεηαη απφ ηελ ζπλχπαξμε αξβαλίηηθσλ θαη ηηαιηθψλ παιαηψλ νηθνγελεηαθψλ επσλχκσλ ζηα Ππάηα. Ν πιεζπζκφο ήηαλ αλέθαζελ Σξηζηηαληθφο θαη Νξζφδνμνο, θαζψο θαη θαηά θχξην ιφγν δίγισζζνο (Αξβαληηφθσλνο-Διιελφθσλνο) θαη αλαιθάβεηνο κέρξη ηελ απειεπζέξσζε, αλ θαη νη ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ηεινχληαλ πάληα ζηελ Διιεληθή. Κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ θξάηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ, ε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γεληθεχζεθε. Πήκεξα ε ρξήζε ησλ Αξβαλίηηθσλ έρεη εθιείςεη. Πει 32

33 Ζ ζεκεξηλή Αξηέκηδα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κε ην ηνπσλχκην Ινχηζα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξβαλίηηθε ιέμε «ινχηζα» δειαδή πγξφο βαιηψδεο ηφπνο, πηζαλφηαηα εμαηηίαο ηεο χπαξμε ιίκλεο ή έινπο ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη Ιίκλε. Ζ πεξηνρή απηή, βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ, θαη θαηνηθήζεθε απφ ην π.σ., δειαδή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξσηνειιαδηθήο πεξηφδνπ. Πηελ πεξηνρή Αιπθή απνθαιχθζεθε νρπξσκέλνο πξσηνειιαδηθφο νηθηζκφο, νη Αξαθελίδεο Αιέο, ν νπνίνο απνηεινχζε ην δεχηεξν ζε κέγεζνο Γήκν ησλ αξραίσλ Αξαθελίσλ. Ν κχζνο αλαθέξεη πσο ν Νξέζηεο επηζηξέθνληαο απφ ηελ Ραπξηθή ρεξζφλεζν κε ηελ Ηθηγέλεηα θαη ην ζαπκαηνπξγφ μφαλν ηεο Αξηέκηδαο, απνβηβάζηεθε ζηηο Αξαθελίδεο Αιέο, φπνπ ίδξπζε λαφ γηα ηελ Αξηέκηδα θαη έζηεζε άγαικα. Ρα ζεκέιηα ηνπ λανχ δηαηεξνχληαη ζήκεξα ζε ειεγρφκελν ρψξν ζηελ θεληξηθή παξαιία ηνπ Γήκνπ. Πην λαφ ιαηξεπφηαλ ε Άξηεκηο σο «ηαπξνπφινο» ζεά, ελψ ε Ηθηγέλεηα απνζχξζεθε ζην Ηεξφ ηεο Αξηέκηδαο ζηε Βξαπξψλα, ην νπνίν ζψδεηαη έσο ζήκεξα, δίπια απφ ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Βξαπξψλνο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, θαη ζχκθσλα κε ηελ ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ γεξκαλνχ ραξηνγξάθνπ Kaupert, ε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη ζήκεξα ν πξψελ Γήκνο Αξηέκηδνο ήηαλ ηδηαίηεξα αξαηνθαηνηθεκέλε. Πηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν Η. Λ. Αγ. Πππξίδσλα απνηππψζεθαλ εξείπηα, πηζαλφηαηα ππνιείκκαηα αξραίνπ ιηκελίζθνπ. Αμηνζεκείσηε ε πεξηηνίρηζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεκεξηλφ θέληξν θαη ηκήκα ηεο 6εο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο κε ηελ έλδεημε «Κάλδξα Γηάθνπ». Πηνλ ίδην ράξηε απνηππψλνληαη νη εθηεηακέλνη ακκφινθνη ηνπ παξαζαιάζζηνπ κεηψπνπ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ δαζηθή βιάζηεζε. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε πεξηνρή γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε, ηφζν νηθηζηηθά φζν θαη εκπνξηθά, ηδηαίηεξα κεηά ην 2004, κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλνο Αζελψλ απφ ην Διιεληθφ ζηα Ππάηα. Ρα Ππάηα θαη ε Αξηέκηδα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη νηθηζηηθή ζπκθφξεζε, θαζψο δε ζπλνδεχεηαη παξάιιεια απφ ηξνπνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ελψ ρξεηάδνληαη θαη λέα έξγα ππνδνκήο (παηδεία, πγεία, κεηαθνξέο θιπ). Πήκεξα, ηα Ππάηα ζπληζηνχλ έδξα ελφο δνξπθνξηθνχ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Κεζνγαίαο, δηαηεξψληαο ζε κεγάιν βαζκφ αγξνηηθή γε θαη θαιιηέξγεηεο ακπειηνχ, ειηάο θαη νπσξνθεπεπηηθψλ ελψ αλαπηχζζνληαη κε ηαρχ ξπζκφ επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε κέζσ ιεσθνξεηνγξακκψλ πνπ πεξλνχλ απφ ηελ Αξηέκηδα πξνο ην ζηαζκφ ηεο Γνπθίζζεο Ξιαθεληίαο ζηελ Αζήλα. Πει 33

34 2.9 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο φζνλ αθνξά ηε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ην πδαηηθφ δπλακηθφ θαζψο θαη δηάθνξα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΖ ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ Ρν έδαθνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ είλαη πεδηλφ κε ινθψδεηο εμάξζεηο πνπ ην πςφκεηξφ ηνπο πξνζεγγίδεη ηα 200 κ. απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Ζ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο είλαη γαηψδεο. Νη θιίζεηο πνπ επηθξαηνχλ είλαη απφ κεδεληθέο, ή, ειαθξηέο έσο έληνλεο ζηα πςψκαηα θαη ηηο ινθψδεηο εμάξζεηο ηεο πεξηνρήο. Γεσινγία-Πηξσκαηνινγία Ζ πξψηε γεσινγηθή κειέηε γηα ηελ Αηηηθή ζπληάρζεθε απφ ηνλ Lepsius. Πχκθσλα κε ηε κειέηε απηή πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο δνκείηαη απφ ηνπο παξαθάησ γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζε ζηξσκαηνγξαθηθή ζεηξά απφ ηνπο παιαηφηεξνπο πξνο ηνπο λεφηεξνπο. Θαηψηεξα κάξκαξα: Δίλαη ιεπθά ιεπθφηεθξα θαιά ζηξσκέλα κάξκαξα πνπ ηνπηθά πεξηέρνπλ ζρηζηνιηζηθέο θαθνεηδείο ελζηξψζεηο. Ν νξίδνληαο απηφο επηθάζεηαη κε γσληψδε αζπκθσλία πάλσ ζε έλαλ νξίδνληα απφ καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο κε ραιαδία θαη θαθνχο καξκάξσλ, γλεχζηνπο θαη ζρηζηνπνηεκέλνπο κεηακνξθίηεο. Καξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη (Πρηζηφιηζνη Θαηζαξηαλήο): Ξξφθεηηαη γηα κνζρνβίηηθνπο θπξίσο ζρηζηφιηζνπο πνπ ζηε κάδα ηνπο πεξηθιείνπλ θαθνχο καχξνπ καξκάξνπ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ. Νη θαθνί απηνί δελ έρνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνην είδνο επηθνηλσλίαο. Αλψηεξα κάξκαξα: Δίλαη ιεπθά ζπλήζσο πιαθψδε απνθαξζησκέλα κάξκαξα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε αλάπηπμε. Πρηζηφιηζνη Αζελψλ: Ξξφθεηηαη γηα ζρεκαηηζκφ πνπ ζηελ επαθή ηνπ κε ην αλψηεξν κάξκαξν ζπλήζσο παξνπζηάδεη αζζελή κεηαιινθνξία θαη απνηειείηαη απφ ρισξηθνχο θαη αζβεζηνκαξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο κε θαθνεηδείο ελζηξψζεηο καξκάξσλ. Απνηειεί ηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν ζηξσκαηνγξαθηθφ νξίδνληα θαη ην ζχλεζεο ππφβαζξν φισλ ησλ κεηέπεηηα ζρεκαηηζκψλ. Νη ζρηζηφιηζνη Αζελψλ εκθαλίδνληαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδνο. Απνζέζεηο ηνπ Λενγελνχο: Ξξφθεηηαη γηα ζαιάζζηεο θαη ιηκλαίεο απνζέζεηο κεηνπιεηνθαηληθήο ειηθίαο θαη απνηεινχληαη απφ ςακκίηεο, θξνθαινπαγή, κάξγεο, καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο θαη Πει 34

35 άξγηιν. Ξαξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή εμάπισζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ν ζρεκαηηζκφο απηφο εκθαλίδεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απνζέζεηο ηνπ Ρεηαξηνγελνχο: Δίλαη ρεξζαίεο απνζέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξάζε ησλ κεραληζκψλ ηεο απνζάξζξσζεο θαη ηεο δηάβξσζεο θαη εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή πιεπξηθψλ θνξεκάησλ αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ, θψλσλ θνξεκάησλ θαη εξπζξνγαηψλ (terra 2055). Πηελ πεξηνρή κειέηεο ν ζρεκαηηζκφο απηφο εκθαλίδεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο. Ν ράξηεο πνπ αθνινπζεί απνηππψλεη ηελ γεσγξαθηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ- Αξηέκηδνο (Γλζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο) ΓΑΡΗΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ Πηελ πεξηνρή ηεο Αξηέκηδνο, φπνπ έρνπκε αιινπβηαθέο πξνζρψζεηο αλαπηχζζεηαη θξεάηηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο κε ζρεηηθά πςειή ζηάζκε. Ζ άλαξρε αλάπηπμε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ε πθαικχξσζή ηνπ ζρεδφλ ζε Πει 35

36 φιε ηελ έθηαζε ησλ αιινπβηαθψλ πξνζψζεσλ ηεο παξαιηαθήο δψλεο. Αλαιπηηθφηεξα εμεηάδνληαο ηελ πεξηνρή πνπ αθνξά ηε ζηελή παξάθηηα πεδηλή έθηαζε απφ ην αθξσηήξην Βειάλη κέρξη ηνλ φξκν ηεο Βξαπξψλαο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο ζηελ πεξηνρή, αλαπηχζζεηαη πδξνθνξία ζηνπο αζβεζηφιηζνπο, ζηα ηδήκαηα ηνπ Λενγελνχο θαη ζηηο αιινπβηθέο απνζέζεηο κε θπκαηλφκελα βάζε απφ κ. Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ζρεηηθά θαιή. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξηνρή ηνπ αθξσηεξίνπ Βειάλη φπνπ ην λεξφ είλαη επηβαξπκέλν απφ εληνλφηεξε ζαιάζζηα δηήζεζε. Ν πδξνθφξνο νξίδνληαο πθίζηαηαη ζνβαξή επηξξνή απφ ηε ζάιαζζα κε ηελ νπνία βξίζθεηαη ζε άκεζε πδξαπιηθή επηθνηλσλία. Ξνιιά πεγάδηα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδνπλ ζνβαξή ξχπαλζε απφ ηνπο απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. Πηελ πεξηνρή ησλ Ππάησλ, ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη ηθαλνπνηεηηθά αλαπηπγκέλν κφλν ζηηο παξεηέο ησλ ιφθσλ. Αληίζεηα ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο δε ζπκβαίλεη ην ίδην αθνχ απηφ έρεη αιινησζεί ζαλ απνηέιεζκα ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ρν θπξηφηεξν ξέκα, είλαη ην Κεγάιν Οέκα ην νπνίν δηέξρεηαη 2,5 km βνξείσο ηεο πφιεο ησλ Ππάησλ έρεη θαηεχζπλζε απφ δπζκάο πξνο αλαηνιάο θαη εκθαλίδεη καηάλδξνπο ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο. Νη ππφινηπνη θιάδνη ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ είλαη 1εο έσο 2εο ηάμεο θαη έρνπλ παξνδηθή κφλν ξνή θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. Κάιηζηα, ζηα αλαηνιηθά ηνπ Γήκνπ εκθαλίδνπλ ζηελέο θνίηεο ζρήκαηνο V. Γεληθά, ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ αμηφινγα πδάηηλα ξεχκαηα ΓΑΠΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ πσο πξναλαθέξζεθε ν Γήκνο εθηείλεηαη ζηελ πεδηάδα ησλ Κεζνγείσλ, είλαη θαηά θχξην ιφγν πεδηλφο κε κηθξέο εμάξζεηο πνπ απνηεινχλ ηνπ ιφθνπο δηάζπαξηα ζηελ έθηαζή ηνπ. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο αλαπηχζζνληαη δαζηθέο εθηάζεηο φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν ράξηε πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ε Γ/λζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ. Πει 36

37 Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ- Αξηέκηδνο (Γλζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο) ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ Πεκαληηθφ βηφηνπν απνηειεί ε πεξηνρή «Ιίκλε» ή «Αιπθέο», πδξνβηφηνπνο ππφ θαζεζηψο απνιχηνπ πξνζηαζίαο θαζψο ζηελ πεξηνρή απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο επέκβαζε. Αλ θαη θαηά ην παξειζφλ ν ρψξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο αδξαλψλ θαη νγθσδψλ απνβιήησλ, ζήκεξα απνηειεί ηφπν αλάπαπζεο θαη αλαπαξαγσγήο κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ. Ζ φρζε ηεο ιίκλεο πεξηβάιιεηαη απφ θαιακηέο ελψ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή επηθξαηνχλ ηα αξκπξίθηα πξνζθέξνληαο επαξθή θάιπςε, λεξφ θαη ηξνθή ζηνπο κηθξνχο πιεζπζκνχο πηελψλ πνπ πξνηηκνχλ ηνλ πδξνβηφηνπν ΚΔΡΔΥΟΝΙΝΓΗΘΑ-ΘΙΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Ρν θιίκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ππάησλ-Αξηέκηδνο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ, εκίμεξν κε ήπην ρεηκψλα θαη ζεξκά θαινθαίξηα. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην Κεηεσξνινγηθφ Πηαζκφ Ππάησλ, δηαθξίλνπκε κηα πεξίνδν βξνρψλ θαη κηα πεξίνδν μεξαζίαο. Σνλδξηθά, ε πξψηε θάλεη Πει 37

38 ηελ εκθάληζή ηεο ην θζηλφπσξν θαη θπξίσο ην ρεηκψλα ελψ ε δεχηεξε μεθηλά θαηά ηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο κε ην απνθνξχθσκά ηεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο. Δάλ ζε απηφ ην δηαρσξηζκφ πξνζζέζνπκε θαη ηε ζεξκνθξαζία δεκηνπξγνχκε κηα ππνθαηεγνξία εληφο ηεο δεχηεξεο, απηήλ ηεο μεξνζεξκηθήο πεξηφδνπ ε νπνία δηαξθεί απφ ηα ηέιε Καΐνπ έσο ηα κέζα Πεπηεκβξίνπ. Δκκέλνληαο ζηα ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην κέζν εηήζην εχξνο απηήο είλαη 17,2 0 C κε ζεξκφηεξν κήλα ηνλ Ηνχιην (27,1 0 C) θαη ςπρξφηεξν ηνλ Ηαλνπάξην (8,6 0 C). Ζ δε κέζε κέγηζηε θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηνπο παξαπάλσ κήλεο είλαη 31,1 0 C θαη 4,3 0 C αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεχζπλζε θαη ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ( ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ησλ Ππάησλ, νη επηθξαηέζηεξνη άλεκνη πλένπλ απφ βφξεηεο θαη βνξεηναλαηνιηθέο δηεπζχλζεηο κε ζπρλφηεηα 21,6 % θαη 19 % αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ηελ έληαζε απηψλ ζε εηήζηα βάζε: ην 61,4 % είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 0-2 Beaufort, ην 37,0 % κεηαμχ 3-5 Beaufort θαη κφιηο ην 1,6 % βξίζθεηαη ζηελ θιίκαθα άλσ ησλ 6 Beaufort. Ζ λελεκία θαηαιακβάλεη ην δηφινπ επθαηαθξφλεην πνζνζηφ ηνπ 26 %. Πει 38

39 2.10 ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ Ζ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ λένπ Γήκνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ παξαηίζεληαη μερσξηζηά ζηνηρεία γηα ηηο δχν Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. Ξνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο άζθεζεο πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο. Απνηειεί ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ξχζκηζεο ηνπ αζηηθνχ, πεξηαζηηθνχ θαη εμσαζηηθνχ ρψξνπ ζε επίπεδν νηθηζκνχ, πφιεο ή πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ζε επίπεδν ππεξθείκελν ηεο πφιεο ή ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ν Σσξνηαμηθφο Πρεδηαζκφο. Ν Ξνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο απνζθνπεί ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο Ξνιενδνκίαο. ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΓΔ ΠΞΑΡΥΛ Πηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔ Ππάησλ ν πνιενδνκηθφο ηζηφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ ζπλεθηηθνχ παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο ηνπ θπξίσο νηθηζκνχ, πνπ είλαη θηηζκέλνο ζε κηα ήπηα γεληθά ινθψδε έμαξζε χςνπο 140 κ. ζηε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο «Δξρίαο» θαη ηνπ νηθηζκνχ ηεο Σξηζηνχπνιεο πνπ βξίζθεηαη ιίγν βνξεηφηεξα. Ρν Γ.Ξ.Π. (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην) ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο «Δπηρείξεζεο Ξνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο» ηνπ ΣΝΞ ην 1984 θαη εθδφζεθε ην Γηα ηηο δχν αλαθεξφκελεο πεξηνρέο νηθηζκνχο ζπληάρζεθε δηαθνξεηηθή κειέηε Γ.Ξ.Π., ελψ ε έγθξηζή ηνπ κε Αξηζκφ Απφθαζεο 67074/4959 πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΘ 652/ αθνξά θαη ζηνπο δχν νηθηζκνχο (Ππάηα θαη Σξηζηνχπνιε) θαη ζηνλ νηθηζκφ Κπνχξα. Κε Αξηζκφ Απφθαζεο 4878/1028 πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΘ 250Γ/1999 εγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Γ.Ξ.Π. Ρν αλαθεξφκελν Γ.Ξ.Π., πξνέβιεπε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Νηθηζηηθφ Λφκν (1337/83) θαη ελέθξηλε ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε κε 8 Ξνιενδνκηθέο Δλφηεηεο (γεηηνληέο). Ζ κέζε κηθηή ππθλφηεηα ηνπ θαζνξηδφκελνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ (έλδεημε θαη./ζα) ζην Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδεη κηα «θπζηνινγηθή» θαη αλακελφκελε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο ήδε αλαπηπγκέλεο νηθηζηηθά πεξηνρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ, έλαληη ησλ άιισλ πεξηνρψλ. Ρελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν ζεζκνζεηεκέλνο Ππληειεζηήο Γφκεζεο. Νη θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο επηπέδνπ πφιεο, ζχκθσλα κε ηνλ ππάξρνληα ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ηειεί ππφ ηξνπνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε λνκνζεζία εμαπιψλεηαη ζην Πει 39

40 ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ Ππάησλ, απαληψληαη έμσ απφ ηνλ ππάξρνληα θεληξηθφ νηθηζκφ, ζηε δπηηθή είζνδφ ηνπ θαη πξνηείλνληαη εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνχ άμνλα (Ιεσθφξνο Πηαπξνχ Ππάησλ). Πην θέληξν ηνπ ππάξρνληνο νηθηζκνχ, θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηεο Ιεσθφξνπ Β. Ξαχινπ, βξίζθνληαη νη ππάξρνπζεο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ζε αλάπηπγκα κεγαιχηεξν ηνπ ππάξρνληνο ζρεδηαζκνχ. Ζ ίδηα παξαηήξεζε ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζρεδηαζκνχ παξαηεξείηαη θαη ζηα νξηδφκελα 3 Ρνπηθά θέληξα γεηηνληψλ, ηα νπνία επίζεο δελ έρνπλ πινπνηεζεί. Υζηφζν, αλαθεξφκελνη ζηελ Ξνιενδνκηθή Νξγάλσζε, ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ζρεδηαζκφ (Γ.Ξ.Π.) ζηε βφξεηα πεξίκεηξν ηνπ νηθηζκνχ ππάξρνπλ 3 πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαζψο επίζεο 2 πεξηνρέο αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξάξθσλ πνπ πεξηθιείνπλ δχν δψλεο ρνλδξεκπνξίνπ θαη κία δψλε εθπαίδεπζεο, ελψ λφηηα ηνπ νηθηζκνχ κία πεξηνρή αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ. Ξαξάιιεια, εθηφο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γ.Ξ.Π. γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζ απηφ, πθίζηαηαη έλα ζεζκηθφ πιαίζην Σξήζεσλ Γεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Εψλε Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ Λ. Αηηηθήο θαη πνπ ππφθεηηαη ζην Ξ.Γ/γκα 20.2/ (ΦΔΘ 199Γ/03), γηα γεηηνληθέο πεξηνρέο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ αθφκα θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Ξνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, πφζν κάιινλ ηελ πινπνίεζή ηεο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ έθηαζε αλαηνιηθά ησλ νξίσλ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ Γ.Ξ.Π. (σο δψλε ςειήο Ξαξαγσγηθφηεηαο Θ3) θαη βέβαηα γηα κηα επξχηεξε πεξηνρή Εψλε Ξεξηνξηζκέλεο Αλάπηπμεο πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην Λ ΦΔΘ 202/Α/95 θαη ε νπνία εζσθιείεη ηε Εψλε Απαιινηξίσζεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ. Πεκαληηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο ηέινο, απνηεινχλ νη πθηζηάκελνη δηάζπαξηνη νηθηζκνί πνπ αιινχ έρνπλ ηε κνξθή νηθηζηηθνχ ππξήλα θπξίσο ζηα βφξεηα, ελψ θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνχ νξίνπ απνηεινχλ κηα ζπλερή νηθηζηηθή δψλε κε ππθλνδνκεκέλε. ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΓΔ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Ο ππώην Δήμορ Απηέμιδαρ (ή Άπηεμιρ) αποηελεί ζήμεπα ηη ΔΕ ηος ενιαίος Δήμος Σπάηων Απηέμιδορ και ανήκει ζηη διοικηηική ενόηηηα ηηρ Αναηολική Αηηικήρ. Η εςπύηεπη πεπιοσή ηηρ Απηέμιδαρ βπίζκεηαι ζηιρ ακηέρ ηος Νόηιος Εςβοϊκού Κόλπος, 29σλμ αναηολικά ηων Αθηνών και μόλιρ 8 σιλιόμεηπα από ηα Σπάηα. Η Απηέμιδα ζήμεπα καηαλαμβάνει έκηαζη ζηπεμμάηων, από ηα οποία ένα πολύ μικπό μέπορ αποηελεί ηο παλιό κένηπο, ενώ ηο 50% ηηρ ζςνολικήρ επιθάνειαρ είναι εκηάζειρ Πει 40

41 ενηαγμένερ ζε Σσέδιο Πόληρ. Το ςπόλοιπο καηαλαμβάνεηαι από εκηάζειρ κςπίωρ γεωπγικέρ όπος ςπάπσοςν και οπιζμένερ αγποικίερ κι εξοσικέρ καηοικίερ. Σηη πεπιοσή ςπάπσοςν απκεηέρ αγποηικέρ εκηάζειρ με κςπίαπση καλλιέπγεια αςηήν ηηρ αμπέλος για παπαγωγή κπαζιού. Πρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηα πνιενδνκηθά, ξπζκηζηηθά θαη ρσξνηαμηθά δεηήκαηα ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Γηαηάγκαηα πεξηνρήο πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδαο Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ησλ πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο, Γαιήλεο, παπαληήο θαη Αγ. Πεξαθείκ ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 722/Γ / Πει 41

42 Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 6 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 424/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ 1 (Αγ. Ληθφιανο) θαη 2 (Αιπθή) ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 882/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 14 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο «Ινχηζα» ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 641/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ηκεκάησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ 10 θαη 11 ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 638/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ 7, 8 θαη 9 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 298/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ηκεκάησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ 10 θαη 11 ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 785/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 13 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 111/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ηκεκάησλ πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 12 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 1298/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ηκήκαηνο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 7 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηεο θνηλφηεηαο Αξηέκηδαο θαη ηξνπνπνίεζε εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηα φξηα ζχλδεζεο, ΦΔΘ 76/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ηκήκαηνο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 12 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηνπ δήκνπ Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 578/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο ηκήκαηνο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 14 πεξηνρήο δεχηεξεο θαηνηθίαο «Ινχηζα» ηνπ Γήκνπ Αξηέκηδαο θαη ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο, ΦΔΘ 390/Γ / Έγθξηζε Ξνιενδνκηθήο κειέηεο δεχηεξεο θαηνηθίαο ηκήκαηνο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 12 πεξηνρήο ηνπ δήκνπ Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 240/Γ / Αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζηα Ν.Ρ. 2434, 2494, 2520, 2523 θαη 2543 ηεο 12 εο Ξνιενδνκηθήο Δλφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ δήκνπ Αξηέκηδαο, ΦΔΘ 1041/Γ / Ζ πεξηνρή έσο ηα ηέιε ηνπ '70 απνηειεί ρσξηφ αλαηνιηθά ησλ Αζελψλ κε αγξνηηθφ θαη θηελνηξνθηθφ ραξαθηήξα. Θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ '80 θαη ηνπ '90 θαζίζηαηαη δεκνθηιήο ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηεο κε ηελ πξσηεχνπζα σο παξαζαιάζζηνο πξννξηζκφο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Κε ηελ νηθηζηηθή Πει 42

43 επέθηαζε ηεο πξσηεχνπζαο επηιέγνληαη εθηάζεηο ηεο Ινχηζαο απφ αλζξψπνπο κέζσλ θαη ρακειψλ εηζνδεκάησλ γηα ηελ νηθνδφκεζε εμνρηθψλ θαηνηθηψλ. Ζ πεξηνρή δηακνξθψλεη ην ηδηαίηεξν πξνθίι ηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφζρηζε απφ ην Γήκν Ππάησλ-Ινχηζαο. Πηα ηέιε ηνπ '90 ε πεξηνρή γλσξίδεη νηθηζηηθή αλάπηπμε, ρσξίο φκσο λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα παξάιιειε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ. Ζ παξάθηηα δψλε ππήξμε πφινο έιμεο γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο παξαζεξηζηέο νη νπνίνη αγφξαδαλ νηθφπεδα πξηλ θαλ δεκηνπξγεζνχλ νη ζηνηρεηψδεηο ππνδνκέο πδξνδνηήζεσο θαη ειεθηξνδνηήζεσο. Έηζη, δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά ην παξαζεξηζηηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο. Ρν 2004, κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλνο Αζελψλ απφ ην Διιεληθφ ζην Γήκν Ππάησλ ηεο Κεζνγαίαο, ε Αξηέκηδα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ξαξαηεξείηαη παξά ηαχηα ζπκθφξεζε, θαζψο δε ζπλνδεχεηαη παξάιιεια απφ ηξνπνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ρξεηάδνληαη λέα έξγα ππνδνκήο (παηδεία, πγεία, κεηαθνξέο θιπ). Ζ πφιε αλαπηχζζεηαη παξαζαιάζζηα, ζηνλ θφιπν ηεο Αξηέκηδαο. Ζ πφιε ηεο Αξηέκηδνο αλαπηχζζεηαη πέξημ ηεο παξαζαιάζζηαο δψλεο ηεο Ινχηζαο πνπ απνηειεί θαη ην θέληξν ηεο. Ζ νηθηζηηθή δψλε εθηείλεηαη θαηαθφξπθα ηεο παξαιηαθήο πξνο ηα βφξεηα θαη ηα λφηηα ηνπ θέληξνπ, ελψ δπηηθά εθηείλνληαη νη πεπθφθπηνη ιφθνη ηεο πεξηνρήο. Ππλνξεχεη κε ηα Ππάησλ θαη ηε Οαθήλα. Ζ ιεσθ. Θσλζηαληίλνπ Θαξακαλιή ζπλδέεη νδηθψο ηελ Αξηέκηδα κε ηελ Αζήλα κέζσ Ππάησλ, ε ιεσθ. Βξαπξψλνο κε ην Ξφξην Οάθηε (Καξθφπνπιν) θαη ε ιεσθ. Αξηέκηδνο κε ηελ Οαθήλα. Πηελ πξψηε βξίζθεηαη θαη ε δεπηεξεχνπζα είζνδνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Ζ Αξηέκηδα απνηειεί θφκβν αλάκεζα ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα ησλ Αζελψλ θαη ην Ιηκέλα ηεο Οαθήλαο. Δπίζεο απνηεινχζε γηα ρξφληα ην επίλεην ησλ Ππάησλ ρσξίο ζεκαληηθέο ιηκεληθέο ππνδνκέο Ζ γεηηλίαζε κε ην αεξνδξφκην αιιά θαη ην ιηκάλη ηεο Οαθήλαο, δεκηνπξγεί πιενλεθηήκαηα αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα επηζεκαλζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ΓΔ Αξηέκηδνο δελ δηαζέηεη εγθεθξηκέλν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην. Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππ αξηζκ. 197/2007 (αξ. πξση. 29/ απνθ. 234/2007) ε ΓΔ Αξηέκηδνο Αηηηθήο είλαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο πφιεηο ζην Λνκφ Αηηηθήο, πνπ δελ δηαζέηεη εγθεθξηκέλν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (Γ.Ξ.Π.). Ρν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ζεσξείηαη σο πξσηαξρηθφ θαη Πει 43

44 απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε κηαο πφιεο, κε βαζηθφ ζθνπφ ηε βηψζηκε πνιενδνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμή ηεο. Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία ρσξνηαμηθή ξχζκηζε κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν θεληξηθφο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ θαη ηεο πεξηκέηξνπ ηεο πφιεο κε ηξφπν ψζηε λα ζεζπηζηνχλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα θάζε πνιενδνκηθφ δήηεκα. Γηα ην ζρεδηαζκφ απηφ, εθαξκφδνληαο ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα ηνπ.ξδ.συ.γ.δ., δειαδή δείθηεο θαη πξφηππα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη αθνξνχλ ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο: θνηλσληθέο, παξαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο θ.α. θαζψο θαη ζε φια ηα δίθηπα ππνδνκήο, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνληαη νη θαηάιιειεο παξάκεηξνη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Κε ην Γ.Ξ.Π. ηεο ΓΔ Αξηέκηδνο, ζε γεληθέο γξακκέο ζα θαζνξηζηνχλ ηα αθφινπζα: 1. Νη δψλεο αλάπηπμεο εηδηθψλ ρξήζεσλ θαη νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. 2. Ν δψλεο πξνζηαζίαο θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 3. Νη πεξηνρέο επέθηαζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. 4. Νη πεξηνρέο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηφλ, εάλ γίλνπλ ηνπηθέο παξεκβάζεηο ηξνπνπνηήζεηο λα βειηησζνχλ νη νηθηζηηθέο ζπλζήθεο. 5. Νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο κε γλψκνλα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο πφιεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ δπλακηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί. 6. Νη φξνη δφκεζεο ψζηε λα θαηαζηεί πην ηζνξξνπεκέλε ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. 7. Νη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη, νη ρψξνη πξαζίλνπ, νη αζιεηηθνί ρψξνη, νη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ., ψζηε κε ηε ρσξνζέηεζή ηνπο λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 8. Ρν νδηθφ δίθηπν θαη ε ηεξάξρεζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ. 9. Νη ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο (χδξεπζε, απνρέηεπζε θιπ.), έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νξζνινγηθή επέθηαζε ησλ δηθηχσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ππάξρνπζεο ή πξνβιεπφκελεο ππνδνκέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Άξα ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (Γ.Ξ.Π.) απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε αλαπηπμηαθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηε δηεθδίθεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ αλάινγσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. Πει 44

45 Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδνο απφ πνιενδνκηθή ζθνπηά έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε πεξηνρέο Α θαηνηθίαο ζηα φξηα ηνπ παιηνχ νηθηζκνχ θαη θαηά θαλφλα ζε πεξηνρέο Β θαηνηθίαο πνπ είλαη πεξηνρέο παξαζεξηζηθήο θαηνηθίαο. ζνλ αθνξά ηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδνο, ε παξαιηαθή πεξηνρή αλήθεη ζηελ θαζνξηζκέλε κε ην ΦΔΘ 465Γ/85 πεξηνρή Β θαηνηθίαο, ελψ ε ινηπή πεξηνρή ππάγεηαη ζην ζεζκηθφ θαζεζηψο πνπ νξίδεη ε ΕΝΔ Αηηηθήο (ΦΔΘ 284Γ/83) θαη νη δψλεο Λνκνχ Αηηηθήο (ΦΔΘ 707Γ/79), θαζψο θαη ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε (ΦΔΘ 270Γ/85). Πει 45

46 ΣΑΟΡΖΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Ξεγή: Γηαδίθηπν Πει 46

47 ΣΟΖΠΔΗΠ ΓΖΠ ΓΔ ΠΞΑΡΥΛ Ζ Γ.Δ. Ππάησλ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδνο, (πξψελ Γήκνο Ππάησλ), θαη αθνινπζία ησλ Γήκσλ ησλ Κεζνγείσλ, έρεη έλα ηδηφηππν θαζεζηψο Σξήζεσλ Γεο. Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζην αζηηθφ θαη εμσαζηηθφ ρψξν, θαηά ζπλέπεηα ζηα δηαθνξεηηθά ζεζκηθά πιαίζηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο. Ξαξάιιεια επεηδή κηιάκε γηα κία αλαπηπζζφκελε πεξηνρή, ζπκβαίλεη λα κελ απνηππψλεηαη ζήκεξα ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζεγγίδνληαη δηαθνξεηηθά ηφζν νη ππάξρνπζεο φζν θαη νη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο, είηε απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν είηε ζηνλ εμσαζηηθφ. Α ΑΠΡΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ 1. ΘΔΠΚΝΘΔΡΖΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΔΗΠ Πηελ πεξίπησζε απηή νη Σξήζεηο Γεο θαζνξίδνληαη απφ ην ζεζκνζεηεκέλν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ην νπνίν εγθξίζεθε θαη αξρήλ κε ην ΦΔΘ 652/Γ/ , ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΘ 250/Γ/1999 θαη έθηνηε ηζρχεη. Πχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Π. θαζνξίδεηαη ρξήζε Γεληθήο Θαηνηθίαο ζην εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηκήκα ηνπ θπξίσο νηθηζκνχ ησλ Ππάησλ θαη ηνπ νηθηζκνχ ηεο Σξηζηνχπνιεο. Πε 3 απφ ηηο θαζνξηδφκελεο ηνπ Γ.Ξ.Π. Ξνιενδνκηθέο Δλφηεηεο θαζνξίδνληαη ηκήκαηα έθηαζεο κε ρξήζε Ρνπηθνχ Θέληξνπ (έλα απφ ηα ηξία πθίζηαηαη ζε πεξηνρή επέθηαζεο Ξ.Δ. 5 Κπνχξα), ελψ θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ άμνλα ησλ Ππάησλ Θέληξν Γήκνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ρξήζεσλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ (δηνίθεζεο) θαη εκπνξίνπ. Πηελ είζνδν ηεο πφιεο θαη εθαηέξσζελ ηεο Ιεσθφξνπ Πηαπξνχ Ππάησλ, θαζνξίδεηαη ρξήζε Ξνιενδνκηθνχ Θέληξνπ ζε έθηαζε εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. Πην βφξεην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ ησλ Ππάησλ θαη εθαηέξσζελ ηνπ νηθηζκνχ Σξηζηνχπνιεο, θαζνξίδνληαη δχν πεξηνρέο σο Δπηρεηξεκαηηθά Ξάξθα κε ρξήζε Ξνιενδνκηθνχ Θέληξνπ. Πε δχν ηκήκαηα βφξεηα ηεο Σξηζηνχπνιεο θαζνξίδεηαη ρξήζε Σνλδξεκπνξίνπ, ελψ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαζνξίδεηαη ρξήζε Δθπαίδεπζεο. Δθ δηακέηξνπ αληίζεηα, λφηηα ηνπ νηθηζκνχ Ππάησλ, θαζνξίδεηαη εθηεηακέλε πεξηνρή σο Αζιεηηθφ Θέληξν. Ρέινο ζηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ (εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πξνο έληαμε) θαζνξίδεηαη ε ρξήζε Ακηγνχο Θαηνηθίαο. Ρν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ θαζνξηδφκελσλ Σξήζεσλ Γεο δηέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ην Ξ.Γ. ηεο 23/2/87 (ΦΔΘ 166Γ/ ). 2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΣΟΖΠΔΥΛ ΓΖΠ ΠΡΝΛ ΑΠΡΗΘΝ ΣΥΟΝ Πει 47

48 Πχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Γ.Ξ.Π. πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηεχζπλζε θαη ζεζκηθφ θαζεζηψο Σξήζεσλ Γεο ζην Γήκν Ππάησλ γηα ηνλ αζηηθφ ρψξν πξνβιέπνληαη νη ρξήζεηο: Ακηγή Θαηνηθία Γεληθή Θαηνηθία Ρνπηθά Θέληξα γεηηνληάο Θέληξν Γήκνπ Ξνιενδνκηθφ Θέληξν Ξνιενδνκηθφ Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφ Ξάξθν (Εψλε Θ1) Σνλδξεκπφξην (Εψλε Η) Δθπαίδεπζε Αζιεηηζκφο Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο απηέο σο επηηξεπφκελεο θαη επνκέλσο ειέγρνληαο ηελ αλάπηπμή ηνπο, νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνληαη είλαη νη εμήο: 1. Γηα ην Θέληξν ηνπ Γήκνπ: Ζ παξαηήξεζε είλαη φηη απνηειεί ην θέληξν ελφο πξψελ ρσξηνχ θαη εθηείλεηαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα. Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κφλν ε θεληξηθφηεηα πνπ ην πξνζδηνξίδεη θαη ζην επίπεδν ηεο δνκήο ηνπ ρσξηνχ ε ζπγθέληξσζε ησλ ρξήζεσλ εκπνξίνπ, δηνίθεζεο θαη αλαςπρήο θαη φρη νη ηδηαίηεξεο ρξήζεηο ή ιεηηνπξγίεο πνπ ζεζκηθά ελέρεη ην Ξνιενδνκηθφ Θέληξν ελφο Γήκνπ. Ρν ζπγθεθξηκέλν Θέληξν απνηειεί ζχκπιεγκα ρξήζεσλ Γεληθήο Θαηνηθίαο θαη Ακηγνχο Θαηνηθίαο. 2. Γηα ηα Ρνπηθά Θέληξα Γεηηνληάο: Ξξφθεηηαη γηα ηξία Ρ.Θ. (ζηελ Ξ.Δ. 1, 5 θαη 8). Νπζηαζηηθά ε παξαηήξεζε αθνξά κφλν εθείλν ηεο Ξ.Δ. 1 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γηαδφρνπ Θσλζηαληίλνπ θαη Αγίνπ Θσκά θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε ηέζζεξα Νηθνδνκηθά Ρεηξάγσλα. Ρν ζπγθεθξηκέλν θέληξν έρεη αλαπηπρζεί σο Ακηγήο Θαηνηθία κε εμαίξεζε κφλν ην Ν.Ρ. 7 πνπ έρεη αλαπηπρζεί σο «ΒΗΞΑ» ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ θηηξίσλ Νηλνπνηείνπ θαη απνζεθψλ. Αληίζεηα, ην Ρ.Θ. ηεο Ξ.Δ. 8 δηαζέηεη κφλν εγθαηαζηάζεηο θαηνηθίαο, ελψ ην Ρ.Θ. ηεο Ξ.Δ. 5, φληαο θαη ζε ηκήκα επέθηαζεο δελ έρεη θαλ δνκεζεί θαη θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο. 3. Ζ κεγάιε έθηαζε εληφο ηζηνχ κε πξνζδηνξηζκέλε ρξήζε Γεληθήο Θαηνηθίαο: Πει 48

49 Ζ γεληθή επνπηηθή εηθφλα ηνπ νηθηζκνχ ππφ ην πξίζκα ησλ θαηά ην ζεζκηθφ πιαίζην ρξήζεσλ γεο, ζπλεγνξεί ζηελ άπνςε φηη κε εμαίξεζε ην κέησπν ησλ νδψλ Γηαδφρνπ Θσλζηαληίλνπ Βαζ. Ξαχινπ θαη Γεκάξρνπ Κπέθα, φιεο νη άιιεο πεξηνρέο εχινγα ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ πεξηνρέο Ακηγνχο Θαηνηθίαο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ νδψλ νη ππάξρνπζεο ρξήζεηο είλαη εγθαηεζηεκέλεο γξακκηθά θπξίσο ζε θαηαζηήκαηα ζηα ηζφγεηα ακηγψλ θηηξίσλ θαηνηθίαο. Πην πεξηβάιινλ ηεο Γεληθήο Θαηνηθίαο σζηφζν, δηαθξίλνληαη ηξία Ν.Ρ. (147, 130 θαη 131) επί ηεο Γεκάξρνπ Κπέθα πνπ ελέρνπλ ρξήζεηο Ρνπηθνχ Θέληξνπ, δεδνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε απηά κε εηδηθφ θαζεζηψο Δκπνξηθψλ πεξαγνξψλ Ρξνθίκσλ (Super Market). 4. Γηα ηε δψλε Η ρνλδξεκπνξίνπ (βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Σξηζηνχπνιεο): Ζ δψλε πξνζδηνξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δθείλε ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Εήλσλνο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, ελψ «πηέδεηαη» απφ ηελ Ακηγή Θαηνηθία ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θαη ηεο Σξηζηνχπνιεο. Αληίζεηα εθείλε επί ηεο νδνχ Εήλσλνο, έρεη αλαπηπρζεί αιιά κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο, γη απηφ θαη ρξήδεη ζπξξίθλσζεο. 5. Γηα ηε Εψλε Δθπαίδεπζεο (βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Σξηζηνχπνιεο): Ζ δψλε θαηαιακβάλεη κηα ηδηνθηεζία κε εγθαηάζηαζε ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο θαη κηα αθφκα κε αλεμάξηεην ελδηαθέξνλ ε νπνία ζήκεξα θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο. 6. Γηα ηε δψλε Αζιεηηζκνχ (ζην λφηην θαη λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ νηθηζκνχ): Ζ δψλε έιαβε ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζκφ κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ππξήλαο αζιεηηζκνχ γηα ηελ πφιε. Πήκεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε δψλε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε θαηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ θαη νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ θαη κειεηψλ θιεηζηνχ θνιπκβεηεξίνπ. Πηνλ ππφινηπν ρψξν ππάξρνπλ ζήκεξα θαιιηέξγεηεο. 7. Γηα ην Ξνιενδνκηθφ Θέληξν: Ζ παξαηήξεζε είλαη φηη αθνξά εληαζζφκελε πεξηνρή ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην θαη αλαπηχζζεηαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο Γηαδφρνπ Θσλζηαληίλνπ. Πήκεξα θαηέρεηαη απφ θαιιηέξγεηεο θαη ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Γεληθήο Θαηνηθίαο απφ εγθαηαζηάζεηο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο πνπ ππάξρνπλ εθεί. 8. Γηα ηε Zψλε Θ1 Ξνιενδνκηθφ Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφ Ξάξθν: Ξξφθεηηαη γηα ηηο δχν εθαηέξσζελ ηεο Σξηζηνχπνιεο πεξηνρέο πξφζθαηεο έληαμεο ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην. Πει 49

50 9. Γηα ηελ Ακηγή Θαηνηθία: Ζ παξαηήξεζε είλαη φηη θαηαηάζζεηαη δηάζπαξηε ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ αιιά ζε θαζεζηψο πξφηαζεο. Θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη Ξνιενδνκηθή Κειέηε Έληαμεο ησλ ηκεκάησλ απηψλ ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην. πφ ην θαζεζηψο ηεο Ακηγνχο Θαηνηθίαο πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ν νηθηζκφο ηεο Σξηζηνχπνιεο. Β ΔΜΥΑΠΡΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ 1. ΘΔΠΚΝΘΔΡΖΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΔΗΠ Ρα παξαθάησ νξηδφκελα ππφθεηληαη ζην Ξ.Γ/γκα 20.2/ (ΦΔΘ 199Γ ) θαη εκπίπηνπλ ζηε Εψλε Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Λ. Αηηηθήο. Ζ επηξξνή ηνπ παξαπάλσ Λφκνπ σο ππεξθείκελνο ζρεδηαζκφο αθνξά ην ηκήκα πνπ αλήθεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο ΓΔ Ππάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ δηάηαγκα. Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηκήκα πνπ αλήθεη ζηε ΓΔ Ππάησλ ππάγεηαη ζηηο δψλεο Α, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ, Η, Θ1, Θ3. 1. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Α (Εψλεο πξαζίλνπ) Πηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Γεκφζηα θαη δεκνηηθά θαζηζηηθά Θαη εμαίξεζε ζηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη χζηεξα απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε /5387/ (Β/678): Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο Δγθαηαζηάζεηο κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ ιεο νη παξαπάλσ ρξήζεηο είλαη επηηξεπηέο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ δαζηθψλ αξρψλ κφλν ζηα κε δαζηθά ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ Α. 2. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Β1 Ξεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. Πηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε ή θαηαζθεπή, θαζψο θαη ε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο. 3. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Β2 Ξεξηνρέο κέζεο πξνζηαζίαο ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. Πηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο : Πει 50

51 Θαηνηθία Αγξνηηθέο απνζήθεο Γεκφζηα θαη δεκνηηθά θαζηζηηθά θαη αλαςπθηήξηα 4. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Β3 Αηηηθφ Ξάξθν Πηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: α) Ξνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε δεκφζηεο, δεκνηηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ κε θχξην ραξαθηήξα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλνληαη κε θηίξηα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. β) Δπίζεο επηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο νηλνπνηείσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ρξήζε θαηνηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεσηηθή ακπεινθαιιηέξγεηα χζηεξα απφ βεβαίσζε ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο φηη ε θαιιηέξγεηα θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 5. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Γ1 (Εψλε εηδηθήο ελίζρπζεο παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ) Πηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη: Δγθαηαζηάζεηο νηλνπνηείσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ρξήζε θαηνηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεσηηθή ακπεινθαιιηέξγεηα χζηεξα απφ βεβαίσζε ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο φηη ε θαιιηέξγεηα θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 6. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Γ2 (Γεσξγηθή γε) Πηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Αγξνηηθέο απνζήθεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή Θεξκνθήπηα Θηελνηξνθηθέο θαη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο Θαηνηθία Θαηαζθελψζεηο, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (campings) ρσξίο νηθίζθνπο θαη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο ρσξίο νηθίζθνπο Θαη εμαίξεζε ζηελ πεξηνρή επηηξέπνληαη χζηεξα απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία φπσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο θνηλήο πνπξγηθήο απφθαζεο 69269/5387/ (Β/678): Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο Δγθαηαζηάζεηο κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ Πει 51

52 Δγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηεξγεηψλ Διηθνδξφκηα ζχκθσλα κε φπσο δηαηάμεηο ηνπ απφ Ξ.Γ/ηνο (Γ 80) Θαη εμαίξεζε επηηξέπνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο Ξξφλνηαο θαη έγθξηζε απφ ηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο, θέληξα ζηήξημεο θαη πεξίζαιςεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 7. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Γ (Εψλε Ξεξηαζηηθήο Θαηνηθίαο) Πηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: - Θαηνηθία - Θηίξηα εθπαίδεπζεο θνηλσληθήο πξφλνηαο - Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Δζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα - Ξνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 8. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Θ1 (Εψλε εγθαηαζηάζεσλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα) Πηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: - Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή, θ.ιπ.) - Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί - Γηνίθεζε - Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο - Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ - Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ - Θηίξηα ζηάζκεπζεο - Ρνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Δζηηαηφξηα αλαςπθηήξηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ παξαπάλσ επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζ απηέο θαη πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ζηε ζπλνιηθή επηηξεπφκελε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ 9. Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Θ3 Πηελ πεξηνρή απηή επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία Ξάξθνπ ςειήο Ρερλνινγίαο (Ρερλφπνιηο) ζε ζπλδπαζκφ κε εγθαηαζηάζεηο ΑΔΗ ΡΔΗ, ην νπνίν νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2545/97 (Α 254) θαη ζην νπνίν δχλαληαη λα εγθαζίζηαληαη εγθαηαζηάζεηο λέαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Πει 52

53 10. Ξεξηνρή Εψλε απαιινηξίσζεο Πηελ πεξηνρή πεξηιακβάλεηαη ε έθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ θπξίσο φγθνπ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη αθφκα 3 πεξηνρέο πνπ ζπληζηνχλ νη θνξπθνγξακκέο ησλ ιφθσλ ηνπ αλαηνιηθνχ κεηψπνπ ηνπ Γήκνπ. Νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο νξηνζεηνχληαη κε ην Λφκν 2338/95 (ΦΔΘ 202/95) ν νπνίνο αθνξά ζηελ «Θχξσζε Πχκβαζεο Αλάπηπμεο ηνπ Λένπ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο ζηα Ππάηα θαη ίδξπζε Δηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑΠ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ.», έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Ξεξηνρή Εψλε Ξεξηνξηζκέλεο Αλάπηπμεο Κε ηνλ ίδην φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ Λφκν νξηνζεηείηαη θαη ε Εψλε Ξεξηνξηζκέλεο Αλάπηπμεο πνπ αθνξά ζε κία πνιχ κεγάιε θαη ζπλερή έθηαζε θαη ε νπνία ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηιακβάλεη ηε Εψλε Απαιινηξίσζεο. Πηε ζπγθεθξηκέλε Εψλε επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: α) Ηδησηηθέο θαηνηθίεο β) Αγξνηηθέο ρξήζεηο πεξηιακβαλνκέλσλ ζηάβισλ, νξληζνηξνθείσλ, κνλάδσλ αγξνηηθψλ απνζεθψλ θαη ζθαγείσλ (ππφ ηνλ φξν παξνρήο γηα ηα ηειεπηαία πξνεγνπκέλεο άδεηαο απφ ην πνπξγείν Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ) γ) Δγθαηαζηάζεηο αληιήζεσο λεξνχ θαη δεμακελέο, δ) Γηθαηψκαηα δηφδνπ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ην θνηλφ, νρήκαηα, ηξαίλα ή ινηπά κέζα κεηαθνξάο (θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε απηή) ε) Δμνπιηζκφο Αεξνλαπηηιίαο Αεξνδξνκίνπ θαη/ή άιινο εμνπιηζκφο αεξνλαπηηιίαο ή ζπζρεηηδφκελεο εγθαηαζηάζεηο. 2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΣΟΖΠΔΥΛ ΓΖΠ ΠΡΝΛ ΔΜΥΑΠΡΗΘΝ ΣΥΟΝ Πχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΕΝΔ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Κεζνγείσλ (ΦΔΘ 199/Γ/2003) φπσο αλαθέξεηαη ζηα πξνεγνχκελα, πξνβιέπνληαη νη ρξήζεηο: 6. Εψλεο πξαζίλνπ (Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Α) 7. Ξεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηνπίνπ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ (κε ζηνηρείν Β1) 8. Ξεξηνρέο κέζεο πξνζηαζίαο ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ (κε ζηνηρείν Β2) 9. Ξεξηνρή Αηηηθνχ Ξάξθνπ (κε ζηνηρείν Β3) Πει 53

54 10. Εψλε εηδηθήο ελίζρπζεο παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ (Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Γ1) 11. Γεσξγηθή γε (Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Γ2) 12. Εψλε Ξεξηαζηηθήο Θαηνηθίαο (Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Γ) 13. Εψλε Δγθαηαζηάζεσλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα (Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Θ1) 14. Εψλε Ξάξθνπ ςειήο Ρερλνινγίαο (Ξεξηνρέο κε ζηνηρείν Θ3) 15. Ξεξηνρή Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα θαη ησλ δσλψλ απαιινηξίσζεο 16. Εψλε Ξεξηνξηζκέλεο Αλάπηπμεο Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο απηέο σο επηηξεπφκελεο θαη επνκέλσο ειέγρνληαο ηελ αλάπηπμή ηεο, νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνληαη είλαη νη εμήο: 1. Εψλε Α Ξξάζηλν: Ζ δψλε νξίδεηαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζεκεία κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. - Πην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ πθίζηαηαη, αιιά πξνθαλψο ιφγσ ηνπ εθεί ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθηζηηθή εμάπισζε ηνπ νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο. - Πην λνηηναλαηνιηθφ άθξν, πθίζηαηαη κφλν ζηελ αλαηνιηθή πεξίκεηξν ηνπ αεξνδξνκίνπ, αιιά πιεζηάδνληαο ηα δηνηθεηηθά φξηα κε ηνλ πξψελ Γήκν Αξηέκηδαο, παξαηεξείηαη ππνρψξεζε ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηε ζεζκνζεηεκέλε Εψλε Γ (πεξηαζηηθήο θαηνηθίαο) κε ηνλ εθεί θείκελν Νηθνδνκηθφ Ππλεηαηξηζκφ Ζιεθηξνιφγσλ. - Πην βφξεην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ, ζην ιφθν ηεο Ξίξηδαο, πθίζηαηαη αιιά κε γεηηλίαζε ζεζκνζεηεκέλσλ δσλψλ ρνλδξεκπνξίνπ θαη εθπαίδεπζεο. - - Ρέινο ζην δπηηθφ άθξν ν ιφθνο Κπνχξα πνπ πθίζηαηαη πηέζεηο νηθηζηηθέο θπξίσο ζηε βφξεηα πεξίκεηξφ ηνπ, ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Ληθνιάνπ. 2. Εψλε Β1 Απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηνπίσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ : Ζ δψλε νξίδεηαη ζην ιφθν ηνπ Έηνπο, ν νπνίνο δηαηεξείηαη ζε κεγάιε πεξηθέξεηα σο ειεχζεξνο ρψξνο πξάζηλνπ, γεηηληάδνληαο ζην λνηηναλαηνιηθφ ηνπ ηκήκα απφ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Νηθνδνκηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ ΡΔΒΔ. 3. Εψλε Β2 Κέζεο πξνζηαζίαο ηνπίσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ: Ζ δψλε νξίδεηαη ζε δχν ζρεηηθά κηθξά θαη δηάζπαξηα ηκήκαηα θαη ζε έλα κεγάιν θαη εληαίν σο εμήο: - Πην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ Γήκνπ απνηειεί εγθισβηζκέλν ηκήκα απφ Εψλε Α πξάζηλν θαη ηνλ ηζηφ πνπ πηέδεη απφ ηνλ πξψελ Γήκν Αξηέκηδνο. Πει 54

55 Υζηφζν ζήκεξα παξακέλεη αδφκεηε έθηαζε κε ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξεο ινθψδνπο έθηαζεο. - Πηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ζην λφηην ηκήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνχ ησλ Ππάησλ, πνπ ζήκεξα θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο. - Ρν κεγάιν θαη εληαίν ηκήκα εθηείλεηαη ζην βφξεην-βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ΓΔ Ππάησλ θαη ππεηζέξρεηαη εγθάξζηα ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ. - Πην θεληξηθφ βφξεην ηκήκα πνπ έρεη κέησπν ζηε Ιεσθφξν Καξαζψλνο ππάξρεη ήδε αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο εκπνξίνπ ρνλδξηθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ θαη ηάζε εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ. Πηελ ίδηα πεξηνρή ην ηκήκα πνπ εθηείλεηαη γχξσ απφ ηνλ Νηθηζκφ ηνπ Φνίληθα θαηέρεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, ελψ ν ιφθνο θαηέρεηαη απφ ειεχζεξεο εθηάζεηο θαη ηνλ νηθηζκφ. - Πην ηκήκα πνπ εθηείλεηαη αλαηνιηθά ηεο νδνχ Αγίνπ Σξηζηνθφξνπ θαη εγθάξζηα κέρξη ηε Ιεσθφξν Ππάησλ Αξηέκηδνο, θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ Ιφθνπ Γθνχξη Ιάρη. - Αληίζεηα ην ηκήκα πνπ εθηείλεηαη εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Βέληαο έρεη απνιχησο ραξαθηεξηζηηθά πεξηαζηηθήο θαηνηθίαο. 4. Εψλε Β3 Αηηηθφ Ξάξθν Ζ δψλε νξίδεηαη απφ έλα εληαίν θαη ζπκπαγέο ηκήκα ζην λνηηναλαηνιηθφ φξην ηνπ Γήκνπ θαη θαηαιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηεο Ξιαηείαο Βξαπξψλαο. Ζ ίδηα δψλε εθηείλεηαη θαη ζηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο θαη πεξηιακβάλεη ην φξην θαη ηελ πεξηνρή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Βξαπξψλαο. Πήκεξα εθηφο απφ ηηο πεξηθξαγκέλεο αξραηνινγηθέο πεξηνρέο ε δψλε θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο. 5. Εψλε Γ 1 Δηδηθήο Δλίζρπζεο παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ: Ζ δψλε νξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο ΓΔ Ππάησλ. - Πην θεληξηθφ ηκήκα πνπ ππεηζέξρεηαη εγθάξζηα δηαρσξίδνληαη δχν άιιεο δψλεο (Θ3 θαη Β2) φπνπ θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο. - Πην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ΓΔ Ππάησλ πεξηβάιιεη ηηο πεξηνρέο εληάμεσλ (Ξνιενδνκηθψλ Θέληξσλ θαη Θ1). Κε εμαίξεζε ηηο κεηξνπνιηηηθέο ρξήζεηο αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ηκήκα απηφ, ζ νιφθιεξε ηε δψλε θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο. - Πην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ νηθηζκνχ θαη φπνπ θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο. Πει 55

56 6. Εψλε Γ 2 Γεσξγηθή γε Ζ δψλε νξίδεηαη ζε έμη δηαθνξεηηθά ζεκεία κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. - Πην ηκήκα πνπ αλήθεη ζηε ΓΔ Ππάησλ θαη βξίζθεηαη βφξεηα ηεο Ιεσθφξνπ Καξαζψλνο φπνπ θπξηαξρεί ην εκπφξην θαη ε κεηαπνίεζε. - Πηελ έμνδν ηεο νδνχ Αγίνπ Σξηζηνθφξνπ εθαηέξσζελ φπνπ θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο. - Πηελ πεξηνρή Ξεηξέδα ζ έλα κηθξφ ηκήκα φπνπ επίζεο θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο. - Γπηηθά απφ ην ιφθν ηνπ Φνίληθα, φπνπ θπξηαξρνχλ νη θαιιηέξγεηεο. - Πηελ πεξηνρή ηνπ Έηνο Πηέθν πνπ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο νηθηζηηθή πεξηαζηηθή πεξηνρή. - Ρέινο ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Θπξηαθήο πνπ θαιχπηεηαη απφ νηθηζηηθή ρξήζε πιήξσο. 7. Εψλε Γ Ξεξηαζηηθήο θαηνηθίαο Ζ δψλε πεξηνξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα (δχν ζπλερηδφκελα θαη έλα ρσξηζηφ) ζηελ αλαηνιηθή πεξίκεηξν ηεο ΓΔ Ππάησλ ζηα φξηα κε ηνλ πξψελ Γήκν Αξηέκηδαο. - Πηελ πεξηνρή Ζιεθηξνιφγσλ, αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Νηθνδνκηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ θαη ζε ζπλέρεηα κε απηφλ. - Πηελ πεξηνρή Αγίνπ Ησάλλνπ κε αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην κέησπν ηεο Ιεσθφξνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ηξηηνγελνχο. - Πηελ πεξηνρή «Δηξήλε» ηεο Λεάπνιεο κε πιήξε αλάπηπμε θαηνηθίαο πνπ άιισζηε αλήθεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθηζκνχ ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην. 8. Εψλε Θ3 ςειήο Ρερλνινγίαο Ζ δψλε πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζεκείν, αλαηνιηθά ησλ επεθηάζεσλ ηεο πφιεο φπνπ θπξηαξρείηαη απφ θαιιηέξγεηεο. 9. Ζ Εψλε πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ηνπ Λ (ΦΔΘ 202/Α/95) πνπ πεξηθιείεη ηελ έθηαζε ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη πνπ κέρξη ζήκεξα θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο. Πηε δψλε απηή ζηε βνξεηλή πιαγηά ηνπ ιφθνπ ηνπ Εάγαλη, βξίζθεηαη ην Λεθξνηαθείν ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδαο. Πχγθξνπζε Σξήζεσλ Γεο Πηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Ππάησλ φπσο θαη ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ ησλ Κεζνγείσλ ε ζχγθξνπζε Σξήζεσλ Γεο πνπ πθίζηαηαη θαη δεκηνπξγείηαη θαη ε νπνία έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία αθνχ επεξεάδεη φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ην Πει 56

57 επξχηεξν γίγλεζζαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ Κεζνγείσλ, πξνθχπηεη απφ απηφ ην ίδην ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Ππγθεθξηκέλα: 1. Γελ «ηαθηνπνηήζεθε» κε έληαμε ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ην Ξνιενδνκηθφ Θέληξν ηνπ Γήκνπ ηεο Ιεσθφξνπ Ππάησλ θαη νη εμππεξεηήζεηο είηε αξθέζηεθαλ ζην γξακκηθφ θέληξν ηνπ νηθηζκνχ, είηε δελ αλαπηχζζνληαλ, δεδνκέλεο ηεο εμάξηεζεο απφ άιια θέληξα ηζρπξφηεξα γεηηνληθψλ Γήκσλ (Ξαιιήλε), ή θαη εθηφο Κεζνγείσλ (Αγία Ξαξαζθεπή θαη Αζήλα). 2. Ρν ππάξρνλ γξακκηθφ Θέληξν κε έρνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην ρψξν λα εμαπισζεί θαη λα εμειηρζεί «κεηαθέξζεθε» ζηελ νδφ Γεκάξρνπ Κπέθα σο εμεηδηθεπκέλε αγνξά επί νδηθνχ άμνλα «εθηφο πφιεο». Αληίζεηα παξέκεηλε ζηε ζέζε πνπ πξνθαζνξίζηεθε αιιά θαη πνπ πξνυπήξρε σο ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, θπξίσο κε ρξήζεηο αλαςπρήο. 3. Ρα ιίγα θαη πεξηνξηζκέλα ζε έθηαζε Ρνπηθά Θέληξα δελ αλαπηχρζεθαλ κε ρξήζεηο αληίζηνηρεο ηνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ αληίζεηα ππαξθηέο ρξήζεηο πνπ φθεηιαλ λα εληάζζνληαη ζε ζρεηηθφ πεξηβάιινλ ζεζκηθφ θαηά λφκηκε παξέθθιηζε, αθνκνηψζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Γεληθήο Θαηνηθίαο. 4. Ν ηζηφο ηνπ νηθηζκνχ (ηνπ ζπλεθηηθνχ), κε θαζεζηψο Γεληθήο Θαηνηθίαο αλαπηχρζεθε σο Ακηγή Θαηνηθία κε εμαίξεζε ηελ νδφ Γεκάξρνπ Κπέθα, φπσο θαη πξνεγνχκελα αλαθέξεηαη. Ρα παξαπάλσ αθνξνχλ ηνλ εζσαζηηθφ ρψξν. Αλαθνξηθά κε ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζεζκνζεηεκέλε ΕΝΔ, ε εηθφλα ησλ ελαξκνλίζεσλ ή ζπγθξνχζεσλ δελ είλαη θαιχηεξε. Πηελ πεξίπησζε απηή ξφιν ζεκαληηθφηαην παίδεη ην ηζηνξηθφ πνπ αθνξά ζην ηξίπηπρν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 «Κεζφγεηα Ππάηα Αεξνδξφκην». Κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1981 πνπ αξρίδνπλ ηα ρσκαηνπξγηθά έξγα θαη γηα 13 ρξφληα, ην 1/3 ησλ εδαθψλ ηνπ Γήκνπ ηειεί ππφ νκεξία θαη καδί θαη ε αλάπηπμε ησλ Ππάησλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ γεηηνληθψλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, Γήκσλ. Ζ νκεξία, φπσο είλαη θαηαλνεηφ βέβαηα, δελ αθνξνχζε κφλν ηα εδάθε εθηάζεηο ηδηνθηεζίεο, θ.ιπ., ηα αλαγθαία γηα ην αεξνδξφκην, αιιά θαη κία ηθαλή κεγέζνπο γε πνπ ζα αθνξνχζε (πιένλ αθνξά) ηε κεηαθνξηθή ππνδνκή. Ξνιιέο θνξέο ζε ζρεηηθέο κειέηεο πθίζηαηαη ν ηζρπξηζκφο φηη ε χπαξμε ελφο αεξνδξνκίνπ ζ έλαλ ρψξν, έιθεη αζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ κεηαβάιιεη δξαζηηθά. Πίγνπξα είλαη αξθεηά ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα, είλαη φκσο ππαξθηά θαη ηα αληίζεηα. Δπνκέλσο ν παξαπάλσ ηζρπξηζκφο δελ είλαη κηα κνλνζήκαληε θαηάζηαζε. Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λέα Ξχιε (αεξνδξφκην), κάιινλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηνλ πξναλαθεξζέληα Πει 57

58 ηζρπξηζκφ πνιχ δε πεξηζζφηεξν αλ πάξνπκε ππφςε ηνλ ηξφπν πνπ ν έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα ζε ζπλζήθεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κηθηνχ φπσο ζήκεξα πθίζηαηαη ζηνλ πξψελ Γήκν Ππάησλ (Γ.Ξ.Π., ΕΝΔ, Εψλεο Αεξνδξνκίνπ), φρη κφλν δελ είλαη δπλαηφο θαη εθηθηφο ν έιεγρνο, αιιά απφ ην «ηεχρνο» ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, κε κεγάιε επθνιία ν ρψξνο αλαπηχζζεηαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο απζαηξεζίαο (πνπ εθ ησλ πζηέξσλ λνκηκνπνηείηαη). ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ έλα ζνβαξφ άιινζη γηα ηα ηεθηελφκελα ζηνλ επξχηεξν Αηηηθφ Σψξν. Γεδνκέλνπ δειαδή ηνπ ηζρπξηζκνχ πνπ πξναλαθέξεηαη, ε παξαηήξεζε κεηαθέξεηαη ζε απηφλ θαη φρη ζην γεγνλφο φηη «μερεηιίδεη» πξνο ηα Κεζφγεηα ην Ιεθαλνπέδην γηαηί δελ δηαζέηεη απφζεκα ρψξνπ γηα ζχγρξνλεο Κεηξνπνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ Θνηλσθειψλ θαη Θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Ξαξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη απμάλεηαη αθφκα ε επέλδπζε ζε αζηηθφ ρψξν (γε ή θηίξηα), ηα Κεζφγεηα είλαη απιά ν ρψξνο πνπ δηαζέηεη ην ρψξν. Ρα παξαπάλσ ζηνηρεηνζεηνχλ κηα ζεηξά απφ ζθέςεηο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ αλακελφκελσλ κεηαζρεκαηηζκψλ πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο δχν ηνκείο: α) ηεο πφιεο θαη ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο (δηάξζξσζε θέληξσλ θαη γεληθφηεξα πνιενδνκηθψλ παξακέηξσλ), β) ηεο ππαίζξνπ (ηνπ έμσ-νηθηζηηθνχ ρψξνπ), ηφζν απφ άπνςε πεξηβαιινληηθή φζν θαη απφ άπνςε νηθνλνκίαο. Πην ζεκείν απηφ, εληνπίδεηαη ηειηθά θαη ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ηελ εθκεηάιιεπζε δειαδή ησλ επθαηξηψλ κε παξάιιειε πξφιεςε ησλ δηαθαηλφκελσλ πξνβιεκάησλ. Πε ζπλνπηηθή έθζεζε γηα ηνλ Σσξνηαμηθφ Πρεδηαζκφ ηεο πεδηάδαο ησλ Κεζνγείσλ (κειέηεο έξεπλαο πνπ αλαηέζεθε απφ ηνλ Ν.Ο.Π.Α 4. ζην ΗΞΑ ηνπ Ξάληεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη πνπ ζα δηαξθέζεη κέρξη ην 2020) αλαδεηθλχνληαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ (Θεληξηθή Ξεξηνρή Κεζνγείσλ) πεξηνρήο. Ππγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ρξνληθφο δηαρσξηζκφο θαζνξίδνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αεξνιηκέλα. Πχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε ε αλάπηπμε κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ, ραξαθηεξίδεηαη: 1. απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ, 4 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΑΘΗΝΑ Πει 58

59 2. απφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξνζειθχνληαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο χπαξμεο αεξνδξνκίνπ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ππνδνκψλ, 3. απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαηνηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 4. απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ (λέσλ θαη παιηψλ), 5. απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Ξάληνηε ζχκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ην ηειηθφ ζελάξην νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ), πνπ βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε, πεξηιακβάλεη: Νξγάλσζε Βηνκεραληθψλ Σψξσλ ΒΗΝΞΑ Νξγάλσζε Ξεξηνρψλ Δκπνξίνπ Δκπνξηθφ Θέληξν ή Ξάξθν Γεκηνπξγία Ξάξθνπ Δηαηξεηψλ Κεηαθνξψλ, Απνζεθψλ Μελνδνρεηαθή πνδνκή Δπηρεηξεκαηηθά Ξάξθα Ξάξθα Ξαξαγσγηθψλ πεξεζηψλ Ρερλνινγηθφ Ξάξθν Ρέινο, γίλνληαη δεθηνί απφ ηελ ίδηα κειέηε 5 βαζηθνί ζρεκαηηθνί ηχπνη ραξαθηεξηζηηθψλ ρσξηθψλ θαηαλνκψλ θαη ζπγθεληξψζεσλ. Ν Γήκνο Ππάησλ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηνπο 5 ζρεκαηηθνχο ηχπνπο, ελψ γηα ην 2020 ζην πιαίζην επηδηψμεσλ κηαο πεξηζζφηεξν εμηζνξξνπεκέλεο δηάξζξσζεο ηνπ ρψξνπ, ηα Ππάηα θαηαηάζζνληαη σο Νηθηζηηθή Δλφηεηα 4 (Αζηηθφ Θέληξν Ππάησλ), δηαζέηνληαο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο κεηαπνηεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηεπζεηεκέλε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαλσκέλν Ξεξηθεξεηαθφ Αζιεηηθφ Θέληξν. Ρα παξαπάλσ δελ απερνχλ ζηηο 2 (εληέιεη) Εψλεο δηαβάζκηζεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αεξνδξνκίνπ. Δίλαη παξαπάλσ απφ ζαθέο φηη νη Θξαηηθνί θνξείο επ απηψλ ζηεξίρζεθαλ θαη πξνρψξεζαλ ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζρεηηθήο ΕΝΔ. Δίλαη επίζεο ζαθέο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνγξακκαηηζκφο δελ δίλεη ην ζηίγκα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ κηαο πεξηνρήο απηφλνκεο, αιιά κηαο πεξηνρήο πνπ θαηέρεη ηελ εθεδξεία γεο πξνθεηκέλνπ λα «αξζνχλ» ηα ειιείκκαηα ηνπ «Αζελνπνηεκέλνπ» Ιεθαλνπεδίνπ. Πει 59

60 Ξξφθεηηαη γηα έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ελζσκαηψλεη ηα Κεζφγεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ πνπ αλαπηχρζεθε «ε Αζήλα», δειαδή ιεηηνπξγεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Αζελνπνίεζεο ησλ Κεζνγείσλ. Πήκεξα ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο βξίζθεηαη ζηε δίλε απηή, επηζπκεί λα κελ είλαη έλαο απιφο ζεαηήο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο Λένπ Γ.Ξ.Π. Νηθηζηηθή Γνκή Πήκεξα ε Γ.Δ. Ππάησλ θαηαιακβάλεη ζηα δηνηθεηηθά ηεο φξηα ζπλνιηθή έθηαζε 5.669,97 Ζα. Ρν ζχλνιν ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ (233,21 Ζα) πνπ βξίζθεηαη εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, καδί κε ηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή (308,26 Ζα) νξγαλψλεηαη ζε 8 Ξνιενδνκηθέο Δλφηεηεο, φρη νκνηνγελψο απφ άπνςε έθηαζεο δηαρσξηζκέλεο. Δπίζεο δελ ζπλζέηνπλ πιεζπζκηαθή νκνηνγέλεηα (αξηζκεηηθά). Απφ ηε ζπλνιηθή έθηαζε εληφο ζρεδίνπ (233,21 Ζα), ην νδηθφ δίθηπν θαηαιακβάλεη 28,08 Ha θαη ε ππφινηπε έθηαζε νξγαλψλεηαη ζε 205,13 Ζα. Ρα ππάξρνληα θηίζκαηα αλέξρνληαη ζε Δμ απηψλ ππεξηεξνχλ ηα ηζφγεηα, θηίζκαηα κε πνζνζηφ 54,15% θαη ακέζσο κεηά έξρνληαη ηα δηψξνθα, 995 θηίζκαηα, κε πνζνζηφ 31,20%. Άξα ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ απνηειείηαη σο επί ησ πιείζηνλ απφ ηζφγεηα θαη δηψξνθα θηίζκαηα κε ζρεδφλ δηπιάζηα ζε πνζφηεηα ηα ηζφγεηα θηίζκαηα. Απφ ηε ζεζκνζεηεκέλε δφκεζε εληφο ζρεδίνπ πφιεο ηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ ππφ ζεζκνζέηεζε Γ.Ξ.Π. δηαπηζηψλνπλ φηη ζε έθηαζε Ν.Ρ. 205,13 Ζα θαη θαζαξήο έθηαζε δφκεζεο 201,29 Ζα ππνινγίδνληαη 171,35 Ζα θαζαξήο έθηαζεο εθκεηάιιεπζεο. Απφ απηήλ φκσο έρνπλ δνκεζεί κφλν ηα 75,61 Ζα, πνζνζηφ 44% θαη ππνιείπνληαη πξνο δφκεζε 105,86 Ζα, πνζνζηφ 56%. Κε βάζε ηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηνπ 2001, εθηφο απφ ηελ αξαηνθαηνίθεζε αλαδεηθλχεηαη νπζηαζηηθά ε αξαηνδφκεζε ηεο πεξηνρήο, ε νπνία έρεη λα θάλεη θαηά βάζε κε ηελ ππνιεηπφκελε δφκεζε θαη ε νπνία δελ έρεη αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί. Ηζηνξηθά ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ πξψελ ρσξηνχ (Ππάηα) μεθηλά απφ ηε ζεκεξηλή θεληξηθή πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ ζπλεθηηθφο ηζηφο- κε δηάηαγκα ήδε απφ ην Έθηνηε ε επφκελε έληαμε ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ζεκεηψλεηαη ην 1965 γηα έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ζην βνξεηνδπηηθφ φξην ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ, αλαηνιηθά ηεο Ιεσθφξνπ Ππάησλ, ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ. Δλψ νη νηθηζηηθέο εμαπιψζεηο σζηφζν ζπλερίδνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ βαζηθνχ νηθηζκνχ, ε έληαμή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά μεθηλψληαο κε ζρεηηθέο κειέηεο θαη ξπζκίζεηο ην 1990, πνπ εληάζζεηαη ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ε Σξηζηνχπνιε, ην 1992 πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζην βφξεην άθξν ηνπ νηθηζκνχ (Αζχξκαηνο), ην 1994 δψλε ζην λφηην φξην ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε Πει 60

61 πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηελ είζνδν ηνπ (Κπθελατθνί Ράθνη θαη Γήπεδν), ελψ ηέινο πξφζθαηα ην 2003 θαη 2005 πεξηκεηξηθά ηεο Σξηζηνχπνιεο ην Δπηρεηξεκαηηθφ Ξάξθν Ξέηξαο Γηαινχ (αλαηνιηθά) θαη ην Δπηρεηξεκαηηθφ Ξάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Γηαινχ (δπηηθά) αληίζηνηρα. Ρέινο κε έθηαζε ηεο ΓΔ Αξηέκηδνο έρεη εληαρζεί ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ Νηθηζκνχ Λεάπνιε ζην θεληξηθφ αλαηνιηθφ φξην ηνπ Γήκνπ. Πήκεξα εθηφο ησλ παξαπάλσ, εληνπίδνληαη δηάζπαξηεο νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη είηε ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ εθηφο ζρεδίνπ, είηε ζην πιαίζην γεηηλίαζεο κε βαζηθφ νδηθφ άμνλα ηνπ Γήκνπ, είηε αθφκα θαη παξάλνκα σο απζαίξεηεο θαηνηθίεο. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο νηθηζκνχο δνξπθφξνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ εμσαζηηθφ Σψξν, φπσο: βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ Σξηζηνχπνιεο ν νηθηζκφο Φνίληθα θαη βνξεηφηεξα απηνχ κέρξη ηα φξηα κε ηελ Θνηλφηεηα Ξηθεξκίνπ ν νηθηζκφο θαη ε γξακκηθή αλάπηπμε εκπνξίνπ ηεο Ιεσθφξνπ Καξαζψλνο, αλαηνιηθά ηεο νδνχ Αγίνπ Σξηζηνθφξνπ πξηλ ηελ έμνδφ ηεο επί ηεο Ιεσθφξνπ Καξαζψλνο, νηθηζκφο ζηελ πεξηνρή Ιηνθχηη, ζην βφξεην άθξν ηνπ Γήκνπ, αλαηνιηθά ηνπ Ιφθνπ Έηνο, ν νηθηζκφο Έηνο Πηέθν καδί κε ηνλ Νηθνδνκηθφ Ππλεηαηξηζκφ ΡΔΒΔ, φιε ε αλαηνιηθή πεξίκεηξνο (φξηα κε ην πξψελ Γήκν Αξηέκηδαο) πνπ νπζηαζηηθά πιένλ ζπλίζηαηαη ζε κηα ζπλερήο δψλε κε δηαθνξεηηθά ηνπσλχκηα: Βέληα, Αγία Θπξηαθή, Καθξπά Ιαρίδηα, Άγηνο Πεξαθείκ, Λεάπνιε, ελψ ηέινο ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν αλαπηχζζεηαη ν νηθηζκφο Ιφθνο Ζιεθηξνιφγσλ ΣΟΖΠΔΗΠ ΓΖΠ ΓΔ ΑΟΡΔΚΗΓΑΠ Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Αξηέκηδνο (πξψελ Γήκνο) ππάξρνπλ 14 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε ζηξεκκάησλ. Νη εληάμεηο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ Πε απηφ έρεη εθαξκνζηεί ην Πρέδην Ξφιεο ζε ηξία (3) ηκήκαηα ηεο πφιεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ. Ξξνο ην παξφλ έρνπλ θπξσζεί ηξεηο (3) πξάμεηο εθαξκνγήο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 3 ε, 4 ε θαη 5 ε Ξνιενδνκηθή Δλφηεηα. Νη πξάμεηο εθαξκνγήο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο. Θα γίλεη πξφηαζε γηα αλαζεψξεζε ησλ ρξήζεσλ ζην Γ.Ξ.Π., φπνπ ζα αλαδεηεζνχλ θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Νη ρξήζεηο γεο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ΦΔΘ Γ 199/ «Θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ Πει 61

62 νηθηζκψλ πξν ηνπ έηνπο 1923 επξχηεξε πεξηνρή Κεζνγείσλ (Λ. Αηηηθήο)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ. 3212/03 (ΦΔΘ 308 Α / ) «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». Γηαηάγκαηα επξχηεξεο πεξηνρήο πεξθείκελνο Πρεδηαζκφο Εψλε Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ έηνπο 1923 επξχηεξε πεξηνρή Κεζνγείσλ (Λ. Αηηηθήο) Ξ.Γ. ηεο 20.2/ (ΦΔΘ 199 Γ ). Νη Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.O.Δ.) νξηνζεηνχλ ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε θαη πξνζδηνξίδνπλ ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηαζηθνχ θαη εμσαζηηθνχ ρψξνπ ηεο Αηηηθήο. Ζ Ε.Ν.Δ. γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Κεζνγείσλ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ πξνυπάξρνπζα Ε.Ν.Δ. Ιαπξεσηηθήο - Λ.Α. Αηηηθήο, πνπ ίζρπε γηα ηνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο Θαιπβίσλ Θνξηθνχ, Θεξαηέαο, Ιαπξεσηηθήο, Αγ. Θσλζηαληίλνπ, Αλαβχζζνπ, Θνπβαξά, Ξαιαηάο Φψθαηαο θαη Παξσλίδαο. Θεζκνζεηήζεθε πξφζθαηα (Ξ.Γ. ηεο 20.2/ (ΦΔΘ 199 Γ ), ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ψζηε λα πξνσζεζεί ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο Λ.Α. Αηηηθήο θαη αθνξά ζηελ εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πεξηνρή ησλ Γήκσλ Γέξαθα, Ξαιιήλεο, Οαθήλαο, Γιπθψλ Λεξψλ, Ξαηαλίαο, Ππάησλ, Αξηέκηδαο, Θξσπίαο, Καξθφπνπινπ θαη ηεο Θνηλφηεηαο Αλζνχζαο. Θαζνξίδνληαη ινηπφλ ρξήζεηο γεο, φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαηά πεξηνρέο. Δηδηθφηεξα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δψλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε ΕΝΔ Κεζνγείσλ, αλήθνπλ: Ξεξηνρέο κε ζηνηρεία Α (Εψλεο πξαζίλνπ) Πηηο παξαπάλσ πεξηνρέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Γεκφζηα θαη δεκνηηθά θαζηζηηθά: Θαη εμαίξεζε ζηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη χζηεξα απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 69269/5387/ (Β/678): Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο Δγθαηαζηάζεηο κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ ιεο νη παξαπάλσ ρξήζεηο είλαη επηηξεπηέο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ δαζηθψλ αξρψλ κφλν ζηα κε δαζηθά ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ Α. 1. Ξεξηνρέο κε ζηνηρεία Β1 Πει 62

63 Ξεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. Πηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε ή θαηαζθεπή, θαζψο θαη ε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο. 2. Ξεξηνρέο κε ζηνηρεία Β2 (Ξεξηνρέο κέζεο πξνζηαζίαο ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ) Πηηο παξαπάλσ πεξηνρέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Θαηνηθία Αγξνηηθέο απνζήθεο Γεκφζηα θαη δεκνηηθά θαζηζηηθά θαη αλαςπθηήξηα 3. Ξεξηνρέο κε ζηνηρεία Β4 Πηελ παξαπάλσ πεξηνρή ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ απφ Ξ/Γ/ηνο (Γ 718) 4. Ξεξηνρέο κε ζηνηρεία Γ2 (γεσξγηθή γε) Πηηο παξαπάλσ πεξηνρέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Αγξνηηθέο απνζήθεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή Θεξκνθήπηα Θηελνηξνθηθέο θαη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο Θαηνηθία Θαηαζθελψζεηο, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (campings) ρσξίο νηθίζθνπο θαη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο ρσξίο νηθίζθνπο Θαη εμαίξεζε ζηελ πεξηνρή επηηξέπνληαη χζηεξα απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία φπσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 φπσο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 69269/5387/ (Β/678) : Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο Δγθαηαζηάζεηο κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ Δγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηεξγεηψλ Διηθνδξφκηα ζχκθσλα κε φπσο δηαηάμεηο ηνπ απφ Ξ.Γ/ηνο (Γ 80) Θαη εμαίξεζε ζηελ πεξηνρή επηηξέπνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε πνπξγείνπ γείαο Ξξφλνηαο θαη έγθξηζε απφ ηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο, θέληξα ζηήξημεο θαη πεξίζαιςεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Πει 63

64 Απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θηηξίνπ εληφο ηνπ γεπέδνπ Γηα εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη εγθαηαζηάζεηο κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ, νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαζνξίδνληαη κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3010/02 θαη δελ κπνξεί λα είλαη επλντθφηεξνη απφ φπσο πνπ πξνβιέπνληαη ζην απφ Ξ.Γ/γκα (Γ 270). Γηα αγξνηηθέο, θηελνηξνθηθέο θαη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο, εθηφο ησλ αγξνηηθψλ απνζεθψλ επηθαλείαο 30 η.κ., απαηηείηαη έγθξηζε φπσο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. Πηηο παξαπάλσ πεξηνρέο δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 2508/97 (Α 124). 5. Ξεξηνρέο κε ζηνηρεία Ζ (Εψλε ππνδνρήο Β Θαηνηθίαο) Πηελ παξαπάλσ πεξηνρή επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Θαηνηθία Δζηηαηφξηα αλαςπθηήξηα παίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο βνεζεηηθά θηίζκαηα (γξαθεία, απνδπηήξηα, ληνπο, WC) ΠΓΘΟΝΠΔΗΠ ΣΟΖΠΔΥΛ ΓΖΠ Ζ πφιε είλαη ρηηζκέλε δίπια ζηε ζάιαζζα, ζηνλ θφιπν ηεο Αξηέκηδαο. Ν πιεζπζκφο παξνπζίαζε κεγάιε αχμεζε ηε δεθαεηία ηνπ '90,θαζψο θαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πφιεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή είλαη φηη αξρηθά αλαπηχρζεθαλ νη νηθηζκνί θαη ζηε ζπλέρεηα εθπνλήζεθαλ πνιενδνκηθά ζρέδηα πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ. Έηζη ινηπφλ δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα κία πνιηηηθή ζρεδηαζκνχ γηα ηηο πφιεηο. Υζηφζν, ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζπλερίδεηαη κε έληνλνπο ξπζκνχο, δεκηνπξγψληαο λέα πξνβιήκαηα. Θπξίσο γηαηί ε πφιε δελ έρεη ηηο ππνδνκέο λα εμππεξεηήζεη ηφζν πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, ζήκεξα παξαηεξείηαη κηα δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε ζηαδηαθήο κεηαηξνπήο ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, (Β θαηνηθία) ζε Α θαηνηθία. Θαη ζε απηφ ζπκβάιινπλ ηα κεγάια νδηθά έξγα. Ζ πεξηνρή ηεο Αξηέκηδαο είλαη αξθεηά εθηεηακέλε. Έρεη έθηαζε 21,226km 2,480km νδηθφ δίθηπν, πάλσ απφ 650km δίθηπν χδξεπζεο,18km παξαιία, ελψ ν Γήκνο δηαηξείηαη ζε 14 Ξνιενδνκηθέο Δλφηεηεο (13 λέεο εληάμεηο θαη ην παιηφ "Θέληξν"). Ζ γεηηλίαζε κε ην αεξνδξφκην Πει 64

65 αιιά θαη ην ιηκάλη ηεο Οαθήλαο, δεκηνπξγεί πιενλεθηήκαηα αιιά θαη πξνβιήκαηα. Έηζη, έλα θιέγνλ δήηεκα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνθχπηεη, είλαη ε δηεχιεζε ησλ αεξνπιάλσλ πάλσ απφ ηελ πφιε ζε ρακειφ χςνο, θη έλα δεχηεξν εμίζνπ ζεκαληηθφ ε αλππαξμία κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο) ΣΑΟΡΖΠ ΣΟΖΠΔΥΛ ΓΖΠ Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ- Αξηέκηδνο (Γλζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο) Πει 65

66 Ξεγή: Γηαδίθηπν Πει 66

67 Ν ράξηεο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ηελ απνηχπσζε δηαζπνξάο θηηζκάησλ ηνπ Γήκνπ: Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ- Αξηέκηδνο (Γλζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο) Πει 67

68 Πει 68

69 Πει 69

70 2.11 ΒΑΠΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΗΘΡΑ ΓΗΘΡΑ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ (ΝΓΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΔΛΑΔΟΗΑ ΓΗΘΡΑ ΓΑΡΗΛΑ ΓΗΘΡΑ) Νδηθφ δίθηπν Ρα κεγάια νδηθά έξγα ηεο Αηηηθήο, φπσο ε Αηηηθή Νδφο ε βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Ππάησλ- Αξηέκηδνο, έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ αιιαγή ηεο εηθφλαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ζ Αηηηθή Νδφο ζε ζχλδεζε κε ην αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζέιθπζε πνιιψλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελή θπξίσο ηνκέα. Θαη νη δχν πφιεηο Ππάηα θαη Αξηέκηδα σο απνηέιεζκα ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ θαηνίθσλ αληηκεησπίδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπσο αγνξά, εκπνξηθά θέληξα πξνβιήκαηα ζηε ζηάζκεπζε. Πηδεξνδξνκηθά Γίθηπα Ζ ζχλδεζε εμππεξέηεζε είλαη εθηθηή εθφζνλ θάπνηνο κεηαβεί κέζσ ηεο βφξεηαο πχιεο ηνπ αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» πξνο ην Πηαζκφ ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 20 ιεπηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηεπηβηβαζζεί ζε κέηξν ή ζπξκφ ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ. Ιηκάληα Ν Γήκνο Ππάησλ - Αξηέκηδνο ζπλδέεηαη κε ην ιηκάλη ηεο Οαθήλαο, κέζσ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζε ρξφλν πεξίπνπ 15 ιεπηψλ. Ζ πνιχ ζχληνκε δηαδξνκή δίλεη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ζηελ επξχηεξε ρσξνηαμία ησλ πφιεσλ Ππάηα θαη Αξηέκηδα ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο άμνλεο κεηαθνξψλ πνπ ραξάρζεθαλ ζην ιεθαλνπέδην, πέξα απφ ηελ πνιχ θνληηλή γεηηλίαζε κε ην αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο. Αεξνδξφκηα Ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο ζπλδέεηαη αεξνπνξηθά κε ηελ ππφινηπε Διιάδα κέζσ ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, πνπ εθάπηεηαη κε ηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Ρν γεγνλφο απηφ, φρη κφλν δηεπθφιπλε ηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, αιιά επηπιένλ έδσζε λέν χθνο θαη Πει 70

71 δπλακηθφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηηο 28 Καξηίνπ 2001 ζεκαηνδφηεζε κηα λέα επνρή γηα ηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Ρν λέν, ππεξζχγρξνλν αεξνδξφκην άιιαμε ηελ εηθφλα ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο θαη εμειίρζεθε γξήγνξα ζηνλ πην ζεκαληηθφ θφκβν ελαέξησλ κεηαθηλήζεσλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν λένο αεξνιηκέλαο θαηέθηεζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επηβαηψλ θαη ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ιακβάλνληαο θνξπθαίεο δηαθξίζεηο. Πήκεξα ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα θαη αζθαιέζηεξα αεξνδξφκηα ζηνλ θφζκν θαη ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ράξε ζηε δηαξθή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» είλαη έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα, ιεηηνπξγηθά θαη αζθαιή αεξνδξφκηα ζηνλ θφζκν. Σάξε ζηελ πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ ππεξζχγρξνλε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ην πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ ηνπ, έρεη θαηαθηήζεη ηελ παγθφζκηα αλαγλψξηζε, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. Απνηειεί ην κεγαιχηεξν θέληξν αεξνκεηαθνξψλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά θαη έλα ηζρπξφ πφιν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην θχξην αεξνκεηαθνξηθφ έξγν ηνπ, φζν θαη κε επηκέξνπο ηνκείο πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΑΘΝ ΓΗΘΡΝ ΡΝ ΓΖΚΝ Ππγθνηλσλία Ζ πεξηνρή ησλ Ππάησλ θαη ηεο Αξηέκηδνο εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν ηνπ Νξγαληζκνχ Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ θαη νη δηαδξνκέο, νη ζέζεηο θαη ν εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απεηθνλίδεηαη ζηηο αθφινπζεο εηθφλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην Γήκν Ππάησλ-Αξηέκηδνο δελ πθίζηαηαη ελδνδεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Πην παξειζφλ ππήξρε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία ζηελ Αξηέκηδα (παξαρψξεζε ΔΘΔΙ), ε νπνία έπαςε λα ιεηηνπξγεί. Πει 71

72 Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ- Αξηέκηδνο (Γλζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο) Πει 72

73 Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ- Αξηέκηδνο (Γλζε Ζ-Κ Έξγσλ θαη Ξεξηβάιινληνο) ΓΗΘΡΑ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Ύδξεπζε Πην ζχλνιν ησλ δήκσλ ηεο πεξηνρήο ησλ Κεζνγείσλ, κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηεο Ξαιιήλεο (Θάληδα) ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο πξσηεχνπζαο. Πηα ππφινηπα Κεζφγεηα, άξα θαη ζηνλ δήκν Ππάησλ-Αξηέκηδνο, ην πφζηκν λεξφ θζάλεη κέζσ θεληξηθήο παξνρήο ηεο ΔΓΑΞ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε δεκνηηθά δίθηπα χδξεπζεο πξηλ θαηαιήμεη ζηνπο θαηαλαισηέο. Ππλεπψο, ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο δελ εμππεξεηείηαη απφ ην θεληξηθφ δίθηπν ηεο ΔΓΑΞ. Αληί απηνχ, ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ πδξεχεηαη κέζσ δεκνηηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν βεβαίσο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ παξαπάλσ επηρείξεζε. Ρν ζεκεξηλφ κήθνο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο αληηζηνηρεί ζε 600ρικ πεξίπνπ θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη αγσγνί απηνί είλαη θαηά θχξην ιφγν απφ PVC ζε κήθνο 500ρικ, PE ζε κήθνο 85ρικ, Ακηεληνηζηκέλην ζε κήθνο 10ρικ θαη ραιχβδηλα ζε κήθνο 5ρικ. Πει 73

74 Ζ ειηθία ησλ αγσγψλ χδξεπζεο είλαη απφ εηψλ ζε πνζνζηφ 60%, <10εηψλ ζε πνζνζηφ 30% θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ αθνξά ζε αγσγνχο κεγαιχηεξνπο ησλ 30εηψλ. Ν αξηζκφο ησλ πδξνκέηξσλ αλέξρεηαη ζηηο κε πνζνζηφ 90% εμ απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ν Γήκνο ζπλεξγάδεηαη κε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην θάλνληαο 12 δεηγκαηνιεςίεο αλά κήλα θαη 4 ειεγθηηθέο αλά έηνο ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 2/2600/2001. Δπίζεο, δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ, ειέγρνπ δηαξξνψλ θαη θαηαγξαθήο βιαβψλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πιήξεο θαη θαζεκεξηλή εηθφλα ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ απσιεηψλ πνπ πθίζηαληαη. Ρελ επζχλε γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ έρεη ην Ρκήκα Όδξεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ χδξεπζε είλαη ε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, παξέρνληαο θαζεκεξηλά πφζηκν λεξφ ζε φιε ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. Ζ πνζφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ δελ είλαη ίδηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αθνχ ε παξνρή λεξνχ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δήηεζε πνπ είλαη πνιχ απμεκέλε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ρν Ρκήκα Όδξεπζεο ρξήδεη πεξαηηέξσ νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ελίζρπζε κε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή. πάξρνπλ ινηπφλ ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ηφζν ζε αξηζκφ φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαζψο θαη αλάγθε πξνψζεζεο κελπκάησλ γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ πνιπηηκφηεξνπ θπζηθνχ πφξνπ, ηνπ λεξνχ, αλάγθε δξάζεσλ γηα ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε. Απνρέηεπζε Πε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ Κεζνγείσλ θαη ην Γήκν Ππάησλ Αξηέκηδνο παξαηεξείηαη απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ιπκάησλ κε απνηέιεζκα ηα αζηηθά ιχκαηα λα απνηεινχλ κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Ρα ιχκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε βφζξνπο, ζηεγαλνχο θαηά ηε λνκνζεζία πνπ φκσο ζπρλά παξαβηάδεηαη. Νη βφζξνη απαηηνχλ ζπρλφ άδεηαζκα απφ βπηηνθφξα, ε θπθινθνξία ησλ νπνίσλ επηβαξχλεη ηελ πεξηνρή, δεκηνπξγεί φριεζε (νζκέο) θαη πηζαλνχο πγεηνλνκηθνχο θηλδχλνπο (απφ δηαξξνέο ιπκάησλ ζην νδφζηξσκα). Ρέινο, ε θαηάζηαζε απηή ελέρεη έλα πςειφ νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Πει 74

75 Πε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ αλαθέξεηαη θαη ε αλππαξμία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ. Πήκεξα ππάξρεη έλα δίθηπν φκβξησλ ζην Γήκν πνπ απιψλεηαη ζε κήθνο m. Υζηφζν, δελ ππάξρεη κειέηε επέθηαζήο ηνπ γηα πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ νη νπνίεο δελ έρνπλ νηθνδνκεζεί αθφκε. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ην ήδε θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν φκβξησλ πδάησλ, ζε θάπνηεο πεξηνρέο ησλ Ππάησλ, δελ θαηαιήγεη ζε θάπνηνλ απνδέθηε κε απνηέιεζκα θάπνηα ηκήκαηα ηδηνθηεζηψλ λα πιεκκπξίδνπλ. Ξνιιά ζεκεία ηνπ δήκνπ θαηαθιχδνληαη απφ φκβξηα χδαηα αθνχ νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν ρσξίο ηελ χπαξμε νδνχ δηαθπγήο ηνπ λεξνχ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο πσο θξίλεηαη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ν θαζνξηζκφο ησλ επηθαλεηαθψλ απνδεθηψλ ησλ φκβξησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ θαηλφκελα πιεκπξψλ. Βέβαηα, ν θαζνξηζκφο απνδέθηε νκβξίσλ δελ εκπίπηεη ζηηο άκεζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, αιιά ηεο ΔΓΑΞ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα φια ηα θεληξηθά δίθηπα. Ζ δεκηνπξγία δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απνηειεί κείδνλ ζέκα γηα ηα Ππάηα θαη γηα ηελ Αξηέκηδα θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη αξρηθψο θαηαηεζεί πξφηαζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηεο θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Ρν ζνβαξφηεξν ίζσο πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Κεζφγεηα θαη θαη επέθηαζε ν Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο, είλαη ε έιιεηςε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, ζηελ πην αλαπηπζζφκελε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, κε πιεζπζκφ πνπ απμάλεη κε πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο. Έηζη ηα αζηηθά ιχκαηα θαζίζηαληαη κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο αθνχ ε θφξηηζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα κε απηά έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Ρα βνζξνιχµαηα απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κεηαθέξνληαη ζην Θέληξν Δπεμεξγαζίαο Ιπµάησλ (ΘΔΙ) ηεο Κεηαµφξθσζεο θαη θάπνηεο κηθξέο πνζφηεηεο ζην ΘΔΙ Ιαπξίνπ. Υζηφζν, ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ζπρλά ηα βνζξνιχκαηα δελ κεηαθέξνληαη γηα επεμεξγαζία, αιιά δηαηίζεληαη παξάλνκα ζε ξέκαηα ή νπνπδήπνηε αιινχ εδαθηθά. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο Ζ ζρεδηαζηηθή κειέηε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο ησλ Bνξείσλ Mεζνγείσλ έρεη πεξαησζεί. Απηή πξνβιέπεη φηη κεγάιν κέξνο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα πέθηεη ηειηθά ζηνλ Eπβντθφ Kφιπν, κέζσ δχν δίδπκσλ αγσγψλ ζην αθξσηήξη Bειάλη ηνπ Γήκνπ Aξηέκηδαο (Ινχηζα) κήθνπο m. Ξαξφια απηά, ν πθηζηάκελνο ζρεδηαζκφο βξίζθεη ηελ έληνλε ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεζνγαίαο θαη ηδηαίηεξα απηψλ ηεο Αξηέκηδαο, θαζψο νη αγσγνί γηα ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα Πει 75

76 πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα γεγνλφο πνπ ελέρεη θηλδχλνπο αλ φρη βεβαηφηεηα γηα ηελ κφιπλζε φιεο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο επξχηεξεο αλαηνιηθήο αθηήο ηεο Αηηηθήο. Βέβαηα θαηά απηήο ηεο ρσξνζέηεζεο εθβνιήο ηνπ αγσγνχ ηάζζνληαη θαη κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πνπ ζεσξνχλ κάιινλ απίζαλν ην γεγνλφο λα κελ ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν ηνπ Δπβντθνχ Θφιπνπ ν νπνίνο ζεσξείηαη επαίζζεηνο απνδέθηεο. Ξφζν δε κάιινλ φηαλ ζηελ παξαιία ηεο Αξηέκηδαο ππάξρνπλ ηζρπξά ξεχκαηα πνπ ζα ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηνπο ξχπνπο πξνο ηελ αθξνγηαιηά. Ζ πεξηνρή δελ έρεη ζεκαληηθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία, ζπλεπψο δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθά ζέκαηα επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο βηνκεραληθψλ ιπκάησλ. Ν ζρεδηαζµφο ηεο Δ ΑΞ πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΘΔΙ ησλ Βνξείσλ Κεζνγείσλ πνπ ρσξνζεηείηαη ζε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ππάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε Ξιαηχ Xσξάθη. Ρν ελ ιφγσ ΘΔΙ πξνέβιεπε ηελ εμππεξέηεζε (κεξηθή ή νιηθή) ησλ πξψελ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ Aλζνχζαο, Γέξαθα, Γιπθψλ Nεξψλ, Kξσπίαο, Mαξαζψλα, Nέαο Mάθξεο, Ξαηαλίαο, Ξαιιήλεο, Ξεληέιεο, Ξηθεξκίνπ, Pαθήλαο θαη θπζηθά Ππάησλ-Ινχηζαο θαη Αξηέκηδνο. Κάιηζηα κε Ηζνδχλαµν Ξιεζπζµφ (Η.Ξ.) αηφκσλ ην ΘΔΙ ησλ Βνξείσλ Κεζνγείσλ ππνινγίδεηαη πσο ζα µπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ην 85-90% ηνπ πξνβιεπφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, ηηο εκέξεο αηρκήο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ γηα ην έηνο Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ππάξρνπλ πνιιέο αληηξξήζεηο, θαζψο ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Κεζνγείσλ ζα εμππεξεηείηαη απφ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζηα φξηα ηνπ δήκνπ. Ρν 2003, ν ηφηε Γήκνο Ππάησλ κε ηελ απφθαζε 154/2003 ηνπ Γ.Π. ππέβαιιε πξνο ηελ Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 7 (επηά) πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη δεθηή ε ρσξνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ ΘΔΙ πνπ ήηαλ νη παξαθάησ: 1. Λα απαιινηξησζεί ηθαλφο θαη αλαγθαίνο ρψξνο απφ ην ΘΔΙ ψζηε κε θαηάιιειε θχηεπζε λα κελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε απηφ. 2. Λνηηνδπηηθά ηνπ ΘΔΙ θαη ζε έθηαζε 1000 ζηξεκκάησλ, λα δνζεί ρξήζε ήπηαο κνξθήο ( λνκνζεηηθή ξχζκηζε ). 3. Λα γίλεη δεθηφ ην αίηεκα ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδαο γηα πξσηνβάζκην θαζαξηζκφ. 4. Λα γίλεη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαζαξνχ λεξνχ γηα άξδεπζε ηνπ θάκπνπ. 5. ιε ε πφιε ησλ Ππάησλ λα εληαρζεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο ΔΓΑΞ Πει 76

77 6. Ρν εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο λα θαηαζθεπαζζεί απφ ηελ ΔΓΑΞ 7. Ππκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηε δηαρείξεζε. 8. Νη ηδηνθηεζίεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ξπκνηνκείηαη απφ ηελ απαιινηξίσζε λα απνδεκησζνχλ γηα νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπο. ζνλ αθνξνχζε ηηο ελζηάζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ΘΔΙ, απηέο δελ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ή ηε δεκνηηθή αξρή, αιιά θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Κία απφ απηέο, πνπ ζπκππθλψλεη ηηο απφςεηο ηεο Eιιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνπ Iλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ Mειεηψλ θαη ηνπ ΓEΥTEE, ηνλίδεη πσο «ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ην πξνβιεπφκελν KEΙ βξίζθεηαη ην Ξηθέξκη, κηα παγθνζκίνπ θήκεο γεσινγηθή πεξηνρή πνπ δελ πξέπεη λα δηαηαξαρζεί. Ξέξαλ απηνχ, ν ρψξνο πνπ ζρεδηάδεηαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Mεγάιν Pέκα Pαθήλαο, πνπ ζχκθσλα κε ππνπξγηθή απφθαζε αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνρή κνλαδηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ππάξρνπλ νη νηθηζκνί ηεο Bνπλνχπνιεο θαη ηεο Aγίαο Kπξηαθήο νη νπνίνη ζα επεξεαζηνχλ άκεζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε Δπηηξνπή Σσξνηαμίαο θαη Ξεξηβάιινληνο ηεο (πξψελ) Λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είρε απνξξίςεη ην 1998 ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ ΘΔΙ, ρσξίο φκσο απηφ λα επηθέξεη θάπνηα αιιαγή ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Υζηφζν, πνιχ δηαθνξεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηα αζηηθά απφβιεηα, γηα ηα νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε δελ πθίζηαηαη δίθηπν απνρέηεπζεο, νχηε θπζηθά εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Kέληξσλ Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (ΘΔΙ) θξίλεηαη σο απφιπηα επηηαθηηθή αλάγθε, ε νπνία φκσο ζα θαιπθζεί κέζα απφ αδέζκεπηε θαη εθηελή επηζηεκνληθή κειέηε. Θαη απηφ δηφηη ε εθξεθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο ιήςεο κέηξσλ δελ δηθαηνινγεί ηελ πξνρεηξφηεηα ε νπνία ίζσο επηηείλεη αληί λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Δπηπιένλ απαηηείηαη θεληξηθή πνιηηηθή βνχιεζε πνπ ζα ππεξβαίλεη ηα κηθξνζπκθέξνληα θάπνησλ αξλεηψλ κε ην ζθεπηηθφ φηη απαμηψλεηαη ε πεξηνρή ηνπο ή ε πεξηνπζία ηνπο ζπξξηθλψλεηαη απφ κηα αξλεηηθή εμσηεξηθή νηθνλνκία. Δμ άιινπ, ηα ΘΔΙ απνηεινχλ εγθαηαζηάζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο ελ απνπζία ηνπο δελ ζηακαηά ε παξαγσγή ιπκάησλ αιιά αληίζεηα απηά ζπρλά δηαηίζεληαη παξάλνκα κε πνιιαπιάζηα πεξηβαιινληηθή θαη πγεηνλνκηθή επηβάξπλζε. Πε θάπνηνπο Γήµνπο ηεο αλαηνιηθήο Αηηηθήο (Θεξαηέα, Καξθφπνπιν, Ιαχξην) έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ΘΔΙ (κηθξήο ζεκαζίαο θαη εκβέιεηαο) πνπ φκσο είηε έρνπλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγνχλ ιφγσ αζηνρίαο (ΘΔΙ Καξθφπνπινπ) ή ππνιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο µφλν µε βνζξνιχµαηα, ιφγσ ηεο µε χπαξμεο νινθιεξσκέλσλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ηεο ζχλδεζεο απηψλ µε ηα ΘΔΙ. Πει 77

78 Πήκεξα, θαη κε ηε ρξνληθή πίεζε ηεο εθαξκνγήο φζσλ επηβάιεη ε Δ.Δ, πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία γηα ηα αζηηθά ιχκαηα, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (ΘΔΙ) Βνξείσλ Κεζνγείσλ πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηηο πεξηνρέο Αλζνχζαο, Αξηέκηδαο Γέξαθα, Γιπθψλ Λεξψλ, Ξαιιήλεο, Ξηθεξκίνπ, Οαθήλαο, Ππάησλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. Έηζη, επηζπεχδνληαη θαη επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε ζπληνληζκφ απφ ην ππνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ) θαη ζπκκεηνρή ηεο ΔΞΑΞ θαη εθπξνζψπσλ ησλ Γήκσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο. Ζ πξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Mεγάιν Pέκα Pαθήλαο. Κε ηελ ππ' αξηζκ. 196/2011 (Πεπηέκβξηνο 2011) γλσκνδφηεζή ηνπο ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ΠηΔ) έθξηλε κε λφκηκν ην ζρέδην Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηνλ «θαζνξηζκφ νξηνγξακκψλ ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο Οαθήλαο ζηελ πεξηνρή Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Βνξείσλ Κεζνγείσλ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδνο Λνκνχ Αηηηθήο». Ρν ηζηνξηθφ ηεο απφθαζεο αλαθέξεη φηη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο κε απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ απφ ην 1993 έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο». πσο επηζεκαίλεηαη «ηα ξέκαηα σο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ αληηθείκελα ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαζηάζεσο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηεινχκελεο απφ απηά ιεηηνπξγίαο ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ, ελψ ε έληαμή ηνπο ζε πνιενδνκηθή ξχζκηζε είλαη επηηξεπηή κφλνλ εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο επξχηεξνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δηαζθαιίδεηαη ε επηηέιεζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο». Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ην ΠηΔ θξίλεη παξάλνκν ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Θαη απηφ δηφηη δελ ππήξμε γλσκνδφηεζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξηνγξακκήο ηνπ ξέκαηνο Οαθήλαο. Ζ πξψηε θνξά πνπ αθπξψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ήηαλ ην Ρφηε ην ΠηΔ κε απφθαζή ηνπ, είρε θξίλεη παξάλνκνπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Νη ιφγνη ήηαλ φηη ηα έξγα επξφθεηην λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ απφ ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο ηεο Οαθήλαο, ελψ δελ είρε θαζνξηζζεί ε νξηνγξακκή ηνπ ξέκαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη ν Θψδηθαο Βαζηθήο Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο. Έηζη, ην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο εμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηα Κεζφγεηα, επαλήιζε ζην ΠηΔ κε ηε κνξθή Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνέβιεπε ηελ ηκεκαηηθή νξηνζέηεζε ηνπ ξέκαηνο ηεο Οαθήλαο. Πηε γλσκνδφηεζε πνπ εμέδσζε ην ΠηΔ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, Πει 78

79 αλαθέξεη φηη «ε εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ πιεζίνλ ξέκαηνο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε εθηέιεζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ». Γηα λα εμαζθαιηζζεί ν ζθνπφο απηφο απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην ΠηΔ - «πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ πιεζίνλ ξέκαηνο, ν θαζνξηζκφο ηεο νξηνγξακκήο ηνπ, ψζηε ε κειεηψκελε επέκβαζε λα γίλεηαη ελ φςεη ηεο ππάξμεσο ηνπ ξέκαηνο, απνθιεηνκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε νηαζδήπνηε εξγαζίαο επηρσκαηψζεσο ή θαιχςεσο απηνχ». Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο Πχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε, πνπ είρε κέρξη ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή, κεηά ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκνδίνπο, θαίλεηαη πσο ν ζρεδηαζκφο ηεο πεξηθέξεηαο πξνβιέπεη: Ρελ θαηαζθεπή ηνπ ΘΔΙ Βνξείσλ Κεζνγείσλ ζηελ ζέζε ΞΙΑΡ ΣΥΟΑΦΗ ηεο Γηνηθεηηθήο Ξεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο γηα ηελ εμππεξέηεζε απφ ην πξναλαθεξφκελν ΘΔΙ ησλ Γήκσλ : 1) ΠΞΑΡΥΛ-ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 2) ΟΑΦΖΛΑΠ-ΞΗΘΔΟΚΗΝ 3) ΞΑΙΙΖΛΖΠ-ΓΔΟΑΘΑ-ΑΛΘΝΠΖΠ ηνπ 4) ΓΔ ΓΙΘΥΛ ΛΔΟΥΛ ηνπ Γήκνπ ΞΑΗΑΛΗΑΠ Έρεη νινθιεξσζεί ε δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο Οαθήλαο ζε κήθνο 1.500κ. πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα φπνηα ζεζκηθά εκπφδηα ιεηηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ θαη θαζπζηέξεζαλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ελψ δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί ε επηθαηξνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα ρξνληθά φξηα γηα ηελ απνθπγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνζηίκσλ εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ. ζηελ Διιάδα πεξηνξίδνληαη θη απηφ πηέδεη ηα αξκφδηα φξγαλα λα επηζπεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαζθεπήο. Πχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 13/2011, απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γήκνπ, ε Θέζε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο είλαη: Ζ απνρέηεπζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ είλαη έλα πνιπζχλζεην έξγν πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνζπαζκαηηθά. Ζ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο είλαη θαζαξά πνιηηηθή κε δπν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ή έλα ζχζηεκα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηε ινγηθή ηνπ κηθξφηεξνπ δπλαηνχ θφζηνπο θαη ζα απνθέξεη κεγάια θέξδε ζηε εηαηξία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ή έλα ζχζηεκα πνπ πάλσ απ φια ζα βάδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ησλ παξαζεξηζηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο Αλ. Αηηηθήο. Ραπηφρξνλα θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ πεξηνρή καο έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα απνρέηεπζεο, ψζηε λα ζηακαηήζεη επηηέινπο ην απαξάδεθην θαζεζηψο ησλ βφζξσλ πνπ απνηεινχλ κφληκε πεγή κφιπλζεο γηα ην έδαθνο, ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη ηηο παξαιίεο καο ελψ ε αληίζεζε Πει 79

80 είλαη θαηεγνξεκαηηθή ζε θάζε πξνζπάζεηα επηβνιήο ιχζεο, εξήκελ ησλ πνιηηψλ, πνπ ζα θαηαζηξέςεη ην πεξηβάιινλ θαη ζα ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Πηελ αλσηέξσ απφθαζε ην ΓΠ ιακβάλνληαο ππ φςε ηελ αλακθηζβήηεηε αλαγθαηφηεηα θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ πνπ ζα δίλεη ηελ πην αμηφπηζηε απάληεζε ζην απνρεηεπηηθφ πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο, ηελ αδηαπξαγκάηεπηε ζέζε φηη ην έξγν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη κε βεβαηφηεηα ηελ Γεκφζηα γεία θαη ην πεξηβάιινλ, ηηο νκφθσλεο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ πξψελ Γήκσλ Ππάησλ θαη Αξηέκηδνο θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο απνθάζηζε: Ρε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ιχζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ θαησηέξσ πξνυπνζέζεσλ: 1. Ρν Γ.Π. ζεσξεί πσο ε ιχζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο πεξλάεη κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο βηνινγηθνχ, πνπ ζα εμππεξεηεί θπξίσο ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο θαη κφλν θαη ζα εθπιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 2. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξναλαθεξφκελε ιχζε γηα νηθνλνκηθνχο, ρξεκαηνδνηηθνχο ή ιφγνπο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ είλαη εθηθηή, εμεηάδνπκε άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ εμ αληηθεηκέλνπ ζα πιεξνχλ θαη απηέο απαξαηηήησο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο εηζεγεηηθνχ. 3. Λα εμεηαζζεί ε κεηαηφπηζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ βηνινγηθνχ απφ ην Ξιαηχ Σσξάθη ζε άιιεο ζέζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Ξεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο γηα κηθξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη αλάινγε κεηαηφπηζε ησλ αγσγψλ απφιεμεο. 4. Πε θάζε πεξίπησζε 3βάζκηα νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία. 5. Σξήζε γεο πέξημ ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ηνπ βηνινγηθνχ πνπ ζα αλαβαζκίδεη θαη ζα απνηξέπεη ρξήζεηο ππνβάζκηζεο. Ρέηνηεο ρξήζεηο είλαη: αζιεηηζκφο, παηδεία, πγεία. 6. Ιπκαηνιάζπε: Μήξαλζε, επεμεξγαζία θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. ρη κεηαθνξά ζε Σ..Ρ.Α. 7. Κνξθή Γεμακελψλ: Θιεηζηνχ ηχπνπ κε ζχζηεκα απφζκεζεο. 8. Αγσγφο απνξξνήο: Βάζνο > 120κ. κήθνο > 2.000κ. απφ ηελ αθηή. Γηα πιήξε δηαζθάιηζε απαηηείηαη ε ζχληαμε αλάινγεο σθεαλνγξαθηθήο κειέηεο. 9. Ξαξάιιειε ρξεκαηνδφηεζε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ζε Ππάηα θαη Αξηέκηδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηφο ζρεδίνπ δηακνξθσκέλσλ νηθηζκψλ. Πει 80

81 10. ζεο βηνκεραλίεο δηνρεηεχνπλ παξαλφκσο απφβιεηα, λα ππνρξεσζνχλ ζε εηδηθή ηερληθή δηαδηθαζία θαηαθξάηεζεο ησλ φπνησλ απνβιήησλ κεηά απφ εηδηθή επεμεξγαζία. 11. Κειέηε θαη θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ Γηθηχνπ γηα δηνρέηεπζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ κε ζθνπφ ηελ άξδεπζε θαη ηελ ππξφζβεζε ζηα γεηηληάδνληα δάζε. 12. Απαξαίηεηε ε εθπφλεζε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ άξδεπζε. 13. Ππκκεηνρή ηνπ Γήκνπ θαη επνπηεία ζηα ζηάδηα: κειέηεο, θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ. 14. Απαιινηξίσζε κεγαιχηεξεο ηεο αλαγθαίαο έθηαζεο, ρσξίο λα απνθφβνληαη ηδηνθηεζίεο θαη ππθλή θχηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ βηνινγηθνχ ρψξνπ. 15. Γηαζθάιηζε ζε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αζηνρίαο ή ηερλνινγηθήο αλεπάξθεηαο. 16. Ξξφζιεςε ηερληθνχ ζπκβνχινπ εμεηδηθεπκέλνπ κε θχξνο θαη εκπεηξία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΔΗΑΠ (ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ/ ΘΔΛΡΟΑ ΓΔΗΑΠ / ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ) Πηνλ λέν Δληαίν Γήκν Ππάησλ Αξηέκηδνο αλήθνπλ: Ρν Θέληξν γείαο Ππάησλ, ην νπνίν ζηελ 1 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη εμππεξηεί ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ Γήκσλ. Απαζρνιεί 12 γηαηξνχο (κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ), ζπγθεθξηκέλα 8 παζνιφγνπο, 2 παηδίαηξνπο, 1 κηθξνβηνιφγν θαη 1 νδνληίαηξν. Ρα Γεκνηηθά Ηαηξεία Αξηέκηδνο πνπ απαζρνινχλ έλαλ παζνιφγν θαη κία λνζειεχηξηα. Πει 81

82 Ξιήξεο επσλπκία Κνλάδαο Γηεχζπλζε Νδφο / ΡΘ / Ξφιε Ξεξηνρή Δπζχλεο (Γήκνη) Λνζνθνκείν Αλαθνξάο Ρειεθσληθφ θέληξν / (πξψελ) ΓΖΚΝΗ ΘΔΛΡΟΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΠΞ. ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΞΑΡΥΛ ΚΞΔΘΑ ΘΑΗ ΞΗΘΔΟΚΗΝ 1- ΡΘ ΠΞΑΡΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΗΘΔΟΚΗΝ ΞΑΙΙΖΛΖΠ - ΠΗΠΚΑΛΝΓΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ fax ΓΔΟΑΘΑ ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ ΑΟΡΔΚΗΓΑΠ Ιεσθ. Αξηέκηδνο Αξηέκηδα Δπί πιένλ ζην Γήκν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ηδησηηθά ηαηξεία θαη Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά Θέληξα ΘΔΛΡΟΑ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΞΝΙΗΡΥΛ Πην Γήκν Ππάησλ Αξηέκηδνο ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο Ξξνλνηαθέο Γνκέο : Ξξνλνηαθέο Γνκέο βξεθψλ θαη λεπίσλ: 1. 1 νο Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο Ππάησλ 2. Γεκνηηθνί Ξαηδηθνί & Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί Αξηέκηδνο 3. Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.) Ππάησλ 4. Ηδησηηθφο Βξεθνλεπηαθφο Πηαζκφο La Pouppe Ζ αξρηθή αδεηνδνηεκέλε δπλακηθφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ δνκψλ είλαη 100 λήπηα, κε ηελ επέθηαζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξεηνχληαη πεξίπνπ ηα δηπιάζηα θαη ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα αλ ζπκπιεξσζνχλ νη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. Ξξνλνηαθέο Γνκέο αηφκσλ γ ειηθίαο 1. 1 ν Θέληξν Αλνηρηήο Ξξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Θ.Α.Ξ.Ζ.) Ππάησλ 2. 1 ν Θέληξν Αλνηρηήο Ξξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Θ.Α.Ξ.Ζ.) Αξηέκηδνο 3. Γεξνθνκείν Ηεξάο Κεηξφπνιεο Κεζνγαίαο & Ιαπξεσηηθήο Πει 82

83 Ξξνλνηαθέο Γνκέο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 1. Ηδησηηθφ Θέληξν Ζκεξήζηαο Φηινμελίαο θαη Απαζρφιεζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο «Θαξηκπνχ» ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ - ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ - ΡΟΗΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ-ΠΣΝΙΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΑΟΗΘΚΝΠ Λεπηαγσγεία 12 Γεκνηηθά 11 Γπκλάζηα 3 Ιχθεηα 2 Πχλνιν 28 Αλαιπηηθφηεξα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππάησλ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ηέζζεξα (5) Λεπηαγσγεία, ηξία (3) Γεκνηηθά Πρνιεία, έλα (1) Γπκλάζην θαη έλα (1) Ιχθεην ελψ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο εδξεχνπλ ηα εμήο Γεκφζηα ζρνιεία: επηά (6) Λεπηαγσγεία, επηά (7) Γεκνηηθά ζρνιεία, δχν (2) Γπκλάζηα θαη έλα (1) Ιχθεην. Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 1 ν Λεπηαγσγείν Ππάησλ 2 ν Λεπηαγσγείν Ππάησλ 3 ν Λεπηαγσγείν Ππάησλ 4 ν Λεπηαγσγείν Ππάησλ 5 ν Λεπηαγσγείν Ππάησλ 1 ν Λεπηαγσγείν Αξηέκηδνο 2 ν Λεπηαγσγείν Αξηέκηδνο 3 ν Λεπηαγσγείν Αξηέκηδνο 4 ν Λεπηαγσγείν Αξηέκηδνο 5 ν Λεπηαγσγείν Αξηέκηδνο 6 ν Λεπηαγσγείν Αξηέκηδνο 1 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Ππάησλ 2 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Ππάησλ 3 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Ππάησλ Πει 83

84 1 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο 2 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο 3 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο 4 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο 5 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο 6 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο 7 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξηέκηδνο Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γπκλάζην Ππάησλ 1 ν Γπκλάζην Αξηέκηδνο 2 ν Γπκλάζην Αξηέκηδνο Ιχθεην Ππάησλ Ιχθεην Αξηέκηδνο ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΚΛΖΚΔΗΑ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ Πηηο πφιεηο Ππάησλ θαη Αξηέκηδνο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ε αξραηνινγηθή έξεπλα έρεη αλαδείμεη έλα πιήζνο κηθξψλ θαη κεγάισλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, κεγάιεο ή θαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο πνπ καξηπξνχλ ηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο απφ αξραηνηάηνπο ρξφλνπο. Πην ιφθν Εάγαλη, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ππάησλ αλαθαιχθζεθε θαηά ηηο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ έλαο ππθλνρηηζκέλνο νηθηζκφο πνπ ρξνλνινγείηαη ζηε κεηάβαζε απφ ηε λενιηζηθή ζηελ Ξξσηνειιαδηθή πεξίνδν ( π.σ.) Καθέηα ηνπ νηθηζκνχ εθηίζεηαη ζην Κνπζείν «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα. Ν νηθηζκφο παξνπζίαδε έλα πεξηθεληξηθφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ κε ιηζφθηηζηα ζπίηηα πνπ πεξηζηνηρίδνληαλ απφ ηζρπξφ πεξίβνιν. Πηελ πεξηνρή ησλ Ππάησλ έρνπλ εξεπλεζεί κπθελατθνί ζνισηνί ηάθνη κε πινχζηα επξήκαηα (14νο 13νο αηψλαο π.σ.) πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα θπξίσο απφ ειεθαληφδνλην θαη γπαιί. Λφηηα θαη δπηηθά ηεο νδνχ Κπθελατθψλ Ράθσλ, ζην πξαλέο ινθίζθνπ, ε αλαζθαθηθή έξεπλα αλέδεημε ηα εξείπηα δχν Κπθελατθψλ ηάθσλ ηνπ 13νπ αηψλα, ηεο ζηεξνειιαδηθήο III πεξηφδνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο ην θαινθαίξη ηνπ 1877, ην ζχλνιν ησλ Πει 84

85 αλεπξεζέλησλ έξγσλ ηέρλεο απφ ηνπο δχν ηάθνπο μεπέξαζε ηα 2000 αληηθείκελα πνηθίιεο χιεο. Κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ δεχηεξνπ ηάθνπ ζε ηφζν κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ πξψην ηάθν, ζίγνπξε ζεσξείηαη αθελφο ε χπαξμε νκνίσλ ηάθσλ ζην πξαλέο ηνπ ίδηνπ ιφθνπ ή άιισλ παξαθείκελσλ- φπσο ζπλεζηδφηαλ ηελ Κπθελατθή επνρή- θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ πνιηηηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή κε φια ηα ηππηθά γλσξίζκαηα ηνπ, πηζαλφηαηα ζηελ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ησλ Ππάησλ ή ζηελ θνξπθή θάπνηνπ άιινπ γεηηνληθνχ ιφθνπ ρσξίο λα έρεη ηαπηηζηεί αθφκα ε αθξηβήο ηνπ ζέζε. Ζ παξνπζία εηδηθά ηξηψλ επξεκάησλ ηνπ ζθξαγηδνιίζνπ απφ αράηε, ηνπ πψκαηνο θαη ηεο ειεθάληηλεο ππμίδαο θαη ηεο ρηέλαο καξηπξεί ηελ πςειή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ λεθξψλ ησλ ηάθσλ ησλ Ππάησλ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο ηζρχ. Άιια επξήκαηα απφ ηελ πεξηνρή είλαη επηηχκβηεο ζηήιεο ηεο αξρατθήο θαη κεηέπεηηα πεξηφδνπ θαη δχν Πθίγγεο πνπ βξέζεθαλ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 590 π.σ. ΡΝ ΗΔΟΝ ΡΖΠ ΡΑΟΝΞΝΙΝ ΑΟΡΔΚΗΓΑΠ Πηελ Αξηέκηδα θαη ζηελ πεξηνρή Αιπθή απνθαιχθζεθε νρπξσκέλνο πξσηνειιαδηθφο νηθηζκφο, νη Αξαθελίδεο Αιέο, ν νπνίνο απνηεινχζε ην δεχηεξν ζε κέγεζνο Γήκν ησλ αξραίσλ Αξαθελίσλ. Ν κχζνο αλαθέξεη πσο ν Νξέζηεο επηζηξέθνληαο απφ ηελ Ραπξηθή ρεξζφλεζν κε ηελ Ηθηγέλεηα θαη ην ζαπκαηνπξγφ μφαλν ηεο Αξηέκηδνο, απνβηβάζηεθε ζηηο Αξαθελίδεο Αιέο, φπνπ ίδξπζε λαφ γηα ηελ Αξηέκηδα θαη έζηεζε άγαικα. Ρα ζεκέιηα ηνπ λανχ δηαηεξνχληαη ζήκεξα ζε ειεγρφκελν ρψξν ζηελ θεληξηθή παξαιία ηνπ Γήκνπ, φπσο επίζεο θαη ν βσκφο ηεο ζεάο ζε θνληηλή απφζηαζε επάλσ ζηελ αθηή. Πην λαφ ιαηξεπφηαλ ε Άξηεκηο σο «ηαπξνπφινο» ζεά, ελψ ε Ηθηγέλεηα απνζχξζεθε ζην Ηεξφ ηεο Αξηέκηδνο ζηε Βξαπξψλα, ην νπνίν ζψδεηαη έσο ζήκεξα, δίπια απφ ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Βξαπξψλνο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, θαη ζχκθσλα κε ηελ ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ γεξκαλνχ ραξηνγξάθνπ Kaupert, ε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη ζήκεξα ε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Αξηέκηδνο ήηαλ ηδηαίηεξα αξαηνθαηνηθεκέλε. Πηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν Η.Λ. Αγ. Πππξίδσλα απνηππψζεθαλ εξείπηα, πηζαλφηαηα ππνιείκκαηα αξραίνπ ιηκελίζθνπ. Αμηνζεκείσηε ε πεξηηνίρηζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεκεξηλφ θέληξν θαη ηκήκα ηεο 6εο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο κε ηελ έλδεημε «Κάλδξα Γηάθνπ». Πηνλ ίδην ράξηε απνηππψλνληαη νη εθηεηακέλνη ακκφινθνη ηνπ παξαζαιάζζηνπ κεηψπνπ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ δαζηθή βιάζηεζε. Πει 85

86 ΛΑΝΗ Πην Γήκν Ππάησλ - Αξηέκηδνο ππάξρνπλ πνιινί λανί κε ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. Κεηαμχ απηψλ μερσξίδνπλ: Ηεξφο Λαφο «Απνζηφισλ Ξέηξνπ θαη Ξαχινπ» (14 νο αηψλαο) Λαφο πξψηκσλ κεηαβπδαληηλψλ ρξφλσλ Ηεξφο Λαφο «Αγίνπ Γεκεηξίνπ» ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ Ππάησλ (15 νο -16 νο αηψλαο) Ηεξφο Λαφο «Αγίνπ Βαζηιείνπ» ζηελ πεξηνρή Πθχκζη Ξνιχθιηηε Βαζηιηθή ειιεληζηηθνχ ηχπνπ (4 νο -5 νο αηψλαο). Ζ αλαζθαθή ηνπ 1964 έθεξε ζην θσο κεγάιν κέξνο ηεο αςίδαο ηεο βαζηιηθήο θαη κεγάιν αξηζκφ θηφλσλ. Ηεξφ Ξξνζθχλεκα «Αλάζηαζεο Σξηζηνχ» θαη ζηηο παξαπιήζεηο εγθαηαζηάζεηο ζηεγάδεηαη ην Δθθιεζηαζηηθφ Κνπζείν ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο. Ηεξφο Λαφο Αγ. Πππξίδσλα ζηελ Αξηέκηδα ΚΛΖΚΔΗΑ Δπίζεο ζην Γήκν ππάξρεη ην Κλεκείν Ζξψσλ θαη ην Κλεκείν Ξεζφλησλ Ξεξηφδνπ Γεξκαληθήο Θαηνρήο. ΚΔΡΝΣΗ ΒΝΟΒΑ Πηελ πεξηνρή 2 ρικ. αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ησλ Ππάησλ θαη 1,3 ρικ. βφξεηα ηνπ Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο αλάκεζα ζε ακπειψλεο, δηαθξίλνληαη «ηα ζπίηηα ηνπ Βνπξβά», φπσο είλαη γλσζηά ζηνπο θαηνίθνπο, εθαπηφκελα ζε θχξηα δεκνηηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηα Ππάηα κε ηελ Αξηέκηδα ηα νπνία απνηεινχλ έλα αμηφινγν κλεκείν ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ. Ρν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεηξαγσληθήο θάηνςεο, κε έμη (6) δηαηεηαγκέλα θηίξηα, παηεηήξηα, θειηά ρψξνπο δηακνλήο ίζσο ζηάβινπο, θηίζκαηα πξνζθείκελα ζε πεξηκεηξηθφ πεξίβνιν θαη νξγαλσκέλα γχξσ απφ κηα ππαίζξηα απιή, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείγκα αγξνηηθνχ κεηνρίνπ ησλ Κεζνγείσλ. Ρν 1988 ην κεηφρη ηνπ Βνπξβά ραξαθηεξίζηεθε σο «αμηφινγν δείγκα ηεο κνξθνινγηθήο θαη θηηξηνινγηθήο εμέιημεο ησλ Κεηνρίσλ ζηα Κεζφγεηα» θαη θεξχρζεθε «ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν» πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνζηαζία, (ΦΔΘ 715/Β/ ). Ζ χπαξμή ηνπ βεβαηψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ην θαη ζεσξείηαη απφ ηα πξψηα θηηξηαθά θηίζκαηα ζηελ θαηνίθηζε ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Κεζνγείηηθνπ θάκπνπ. Ρν κεηφρη ηνπ Βνπξβά αλήθε ζηελ Ηεξά Κνλή Ξεληέιεο, αγνξαζκέλν απφ 5 «Ηζηνξία ησλ Αζελαίσλ», Γ. Θακπνχξνγινπ, Αζήλαη 1889 Πει 86

87 ηνλ εγνχκελν ηεο Κνλήο Ηεξφζεν, πεξί ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα, επί Ρνπξθνθξαηίαο. Πηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κεηφρη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο επαλάζηαζεο, γχξσ ζην 1834, ε Η. Κ. Ξεληέιεο είρε έζνδα απφ απηφ, απφ ηελ παξαγσγή ζηηαξηνχ, θξηζαξηνχ θαη θνπθηψλ. Ρν 1938 θαηά ηε δηαλνκή γαηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ην αγξφθηεκα Βνπξβά κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα γεσξγηθή έθηαζε. Ρν 1961 νη θνηλφρξεζηεο εθηάζεηο ηνπ αγξνθηήκαηνο Βνπξβά κεηαβηβάδνληαη ζην Γήκν Ππάησλ ΚΝΠΔΗΑ-ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ Πην Γήκν Ππάησλ Αξηέκηδνο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο κνπζεία θαη ζπιινγέο: - Κφληκε έθζεζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ - Ππιινγή Ηζηνξηθψλ & Ιανγξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηνπ Ιπθείνπ Διιελίδσλ Ππάησλ - Δθθιεζηαζηηθφ Κνπζείν Ηεξάο Κεηξφπνιεο Κεζνγαίαο & Ιαπξεσηηθήο Πηα φξηα ηνπ Γ.Δ. Αξηέκηδνο θαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Καξθνπνχινπ βξίζθεηαη ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Βξαπξψλνο δίπια ζην λαφ ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδαο. Πεκεηψλεηαη φηη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Αζελψλ εθηίζεληαη ζηελ πξνζήθε 12 ηεο Κπθελατθήο αίζνπζαο ηνπ Κνπζείνπ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ησλ παιαηφηεξσλ αλαζθαθψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Πθίγγα. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ, ΣΥΟΝΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ Πην Γήκν ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζνη ρψξνη σο θέληξα ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ: Ξνιηηηζηηθφ θαη Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Ππάησλ «Σξήζηνο Κπέθαο». Θαηαζθεπάζηεθε ην 1993 Θαη απνηειεί θιεξνδφηεκα ηνπ αείκλεζηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Σξήζηνπ Κπέθα. Ξεξηιακβάλεη ζεαηξηθή ζθελή, ακθηζέαηξν, ζηεγάδεη γξαθεία ζπιιφγσλ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ, ην Δηξελνδηθείν, ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη θηινμελεί έθζεζε πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θιεξνδφηε. Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν Αξηέκηδνο επί ηεο νδνχ Βξαπξψλνο 5 ε ζηάζε, ζηελ Αξηέκηδα φπνπ θηινμελεί ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηα θαιιηηερληθά ηκήκαηα. Δπίζεο ζε άιιν θηήξην επί ηεο νδνχ Βξαπξψλνο 1 ε ζηάζε θηινμελείηαη ε θηιαξκνληθή ηεο Αξηέκηδαο. Πει 87

88 Πην Γήκν ιεηηνπξγεί Βηβιηνζήθε ζην Ξνιηηηζηηθφ θαη Ξλεπκαηηθφ Θέληξν «Σξήζηνο Κπέθαο» κε βηβιία θαη πεξηζζφηεξα απφ 600 κέιε ρξήζηεο. Πηνλ πξψελ Γήκν Αξηέκηδνο παξαρσξήζεθε απφ ηδηψηε πξνζσπηθή ζπιινγή βηβιίσλ πνπ βξίζθεηαη ζε ζηάδην θαηαγξαθήο θαη δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ΛΑΝΗ ΘΑΗ ΔΛΝΟΗΔΠ Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ - Αξηέκηδνο βξίζθνληαη νη αθφινπζνη ηεξνί Λανί αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Κεζνγαίαο θαη Ιαπξεσηηθήο. πνπ 1. Ηεξά Κεηξφπνιηο Κεζνγαίαο θαη Ιαπξεσηηθήο 2. Δλνξηαθφο Λαφο Θνηκήζεσο Θενηφθνπ 3. Δλνξηαθφο Λαφο Αγ. Αλαξγχξσλ 4. Δλνξηαθφο Λαφο Αγ. Θπξηαθήο, Νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο 5. Δλνξηαθφο Λαφο Αγ. Ληθνιάνπ 6. Ηεξφο Λαφο Αλ. Σξηζηνχ (ηεξφ Ξξνζθχλεκα) 7. Ηεξφο Λαφο Αγ. Ληθνιάνπ, Νηθηζκφο Κπνχξα 8. Ηεξφο Λαφο Αγ. Γχλακεο, Νηθηζκφο Σξηζηνχπνιεο 9. Ηεξφο Λαφο Αγ. Βαζηιείνπ 10. Δλνξία Αγ. Καξίλαο 11. Ηεξφο Λαφο Αγ. Θνζκά Αηησινχ 12. Ηεξφο Λαφο Αγ. Θσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο 13. Ηεξφο Λαφο Αγ. Ξαξαζθεπήο 14. Ηεξφο Λαφο Αγ. Πεξαθείκ 15. Ηεξφο Λαφο Θνηκήζεσο Θενηφθνπ 16. Ηεξφο Λαφο Ξαλαγίαο Γηάηξηζζαο 17. Ηεξφο Λαφο παπαληήο 18. Ηεξφο Λαφο Αγ. Πππξίδσλα 19. Ηεξφο Λαφο Αγ. Ησάλλε ΠΙΙΝΓΗΘΝΗ ΦΝΟΔΗΠ Πην Γήκν Ππάησλ Αξηέκηδνο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπιινγηθνί θνξείο ησλ πνιηηψλ κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο. Αλά θαηεγνξία θαη αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα νη θνξείο απηνί είλαη: Πει 88

89 ΔΜΥΟΑΦΠΡΗΘΝΗ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ ΠΞΑΡΥΛ 1. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Ν Άγηνο Θνζκάο ν Αηησιφο», Νηθηζκφο Λεάπνιεο 2. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο Λεάπνιεο Ππάησλ «Ν Θαξατζθάθεο», 3. Δμσξατζηηθφο Δθπνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Αγίαο Θπξηαθήο (Λεάπνιε) 4. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο Σξηζηνχπνιεο Ππάησλ, 5. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Αγίνπ Ληθνιάνπ Κπνχξα» Ππάησλ, 6. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Κπνχξα» 7. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Βέληα», 8. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο Νηθηζκνχ «Θεπνχπνιεο Ππάησλ», 9. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο Βειαληδηάο Ππάησλ, 10. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Ζ ΞΟΝΝΓΝΠ Αγία Θπξηαθή» 11. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Ήκεξν Ξεχθν» 12. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Εάγαλη» Ππάησλ, 13. Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο «Δλφηεο Αγία Θπξηαθή», 14. Πχιινγνο νηθηζκνχ «Βνπλνχπνιε» 15. Δμσξατζηηθφο Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο «Ξξνθήηεο Ζιίαο Αγ.Ξαξαζθεπή» 16. Δμσξατζηηθφο Δθπνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Θηάθαο Βειαληδέδαο: Άγηνο Σξηζηφθνξνο 17. Πχιινγνο Βειαληδέδαο Θηάθαο Ππάησλ 18. Δμσξατζηηθφο & Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο «ΑΛΑΡΝΙΖ» ΒΔΛΗΑ ΠΞΑΡΥΛ ΔΜΥΟΑΦΠΡΗΘΝΗ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 1. Άγ. Ληθφιανο 2. Αγ. Ξαξαζθεπή 3. Άγ. Πεξαθείκ 4. Άγ. Ησάλλεο Ξξφδξνκνο 5. Πχιινγνο Αιπθησηψλ 6. Πχιινγνο Άξηεκηο 7. Πχιινγνο Βειαληδέδα 8. Πχιινγνο Βνξηλέδα (Ξξνθήηεο Ζιίαο) 9. Πχιινγνο Βξαπβξψλαο 10. Πχιινγνο Γαιήλε 11. Πχιινγνο Ζ Γεκηνπξγία (Κεζνβάξδα) 12. Πχιινγνο Ζ Δλφηεηα (Βνξηλέδα) 13. Πχιινγνο Ζ Κέξηκλα (Ξαλφξακα Αξηέκηδνο) Πει 89

90 14. Πχιινγνο Ζπεηξσηψλ 15. Πχιινγνο Θξαθψλ 16. Πχιινγνο Θνζκά Αηησιφο 17. Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Θξεηψλ 18. Πχιινγνο Ιέζβνπ Κπηηιήλεο 19. Πχιινγνο Ιπθνκπνχηη 20. Νκνζπνλδία Δμσξατζηηθψλ & Δθπνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ Αξηέκηδνο 21. Πχιινγνο Ξνληίσλ 22. Πχιινγνο Ξξάζηλνο Ιφθνο 23. Πχιινγνο Ξξνθήηεο Ζιίαο (Αγ. Ξαξαζθεπή) 24. Πχιινγνο Ρα πεξηβφιηα 25. Πχιινγνο Ρν αθξνγηάιη 26. Πχιινγνο παπαληήο 27. Πχιινγνο Φπζηνιάηξεο (Αγ. Φαλνπξίνπ Αξηέκηδνο) 28. Δμσξατζηηθφο Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Φεγαία 29. Έλσζε Ξεινπνλλεζίσλ Αξηέκηδνο «Ν Κσξηάο» ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ 1. Ξακεζνγεηαθφο Πχιινγνο Φίισλ ηεο Κνπζηθήο θαη ηεο Ρέρλεο, 2. Ξαλεγπξηθφο Ιανγξαθηθφο Πχιινγνο «Νη Άγηνη Απφζηνινη Ξέηξνο & Ξαχινο», 3. Θεαηξηθφο Πχιινγνο Ππάησλ «Ρν ηέηαξην θνπδνχλη», 4. «Νη Φίινη ηεο Γλψζεο» ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ 1. Άξηεκηο Θαιιίζηε 2. Δξαζίλνο 3. Ξαλειιήλην Πσκαηείν «Ξεξηβαιινληηθή Αξκνλία» ΠΙΙΝΓΝΗ ΓΝΛΔΥΛ ΘΑΗ ΘΖΓΔΚΝΛΥΛ ΠΞΑΡΥΛ & ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 1. 1 ν Λεπηαγσγείνπ Ππάησλ 2. 2 ν Λεπηαγσγείνπ Ππάησλ 3. 3ν Λεπηαγσγείνπ Ππάησλ Πει 90

91 4. 4ν Λεπηαγσγείνπ Ππάησλ 5. 1ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ππάησλ 6. 2ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ππάησλ 7. 3ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ππάησλ 8. Γπκλαζίνπ Ππάησλ, 9. Ιπθείνπ Ππάησλ, ν Λεπηαγσγείνπ Αξηέκηδνο ν Λεπηαγσγείνπ Αξηέκηδνο 12. 3ν Λεπηαγσγείνπ Αξηέκηδνο 13. 4ν Λεπηαγσγείνπ Αξηέκηδνο ν Λεπηαγσγείνπ Αξηέκηδνο ν Λεπηαγσγείν, Αξηέκηδνο ν Λεπηαγσγείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο ν Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Αξηέκηδνο 24. Γπκλάζην Αξηέκηδαο 25. Ιχθεην Αξηέκηδαο. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ 1. Αγξνηηθφο Ππλεηαηξηζκφο, 2. Αγξνηηθφο Ακπεινπξγηθφο Ππλεηαηξηζκφο 3. Πχιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Αιηέσλ Αξηέκηδνο 4. Πχιινγνο Ξηπρηνχρσλ Κεραληθψλ 5. Πσκαηείν Δπαγγεικαηηψλ & Βηνηερλψλ Αξηέκηδνο 6. Πχιινγνο Έλσζεο Ηδηνθηεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθηλήησλ (Ππάησλ, Αξηέκηδνο, Ξηθεξκίνπ & Οαθήλαο), 7. Πσκαηείν Γεκνηηθψλ παιιήισλ Γήκνπ Αξηέκηδνο 8. Πσκαηείν Γεκνηηθψλ παιιήισλ Γήκνπ Ππάησλ Πει 91

92 9. Πχιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Αιηέσλ Αξηέκηδνο ΑΘΙΖΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ ΠΞΑΡΥΛ & ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 1. ΞΑΝ «Αήηηεηνο», 2. Δ.Α.Ν.Π Βφιιεπ, 3. Α.Ν.Θ.Π (Αζιεηηθφο κηινο Θαιαζνζθαίξεζεο), 4. Αζιεηηθφο Πχιινγνο «Θέξζηππνο ν Δξρηεχο» 5. Πχλδεζκνο Ξαιαηκάρσλ Ξνδνζθαηξηζηψλ Αήηηεηνπ Ππάησλ 6. Αζιεηηθφο Πχιινγνο «Γαία» 7. Αζιεηηθφο κηινο Αξηέκηδνο 8. Ξαγθξάηην Αξηέκηδνο 9. Πχιινγνο Ξαιαηκάρσλ Αξηέκηδνο 10. Γπκλαζηηθφο Πχιινγνο «Άξθηεηα» 11. Λαπηηθφο κηινο Ινχηζαο 12. Ηζηηνπιντθφο κηινο Αλνηθηήο Θαιάζζεο Αξηέκηδνο 13. Λαπηηθφο κηινο Λέαο Αξηέκηδνο ΓΗΑΦΝΟΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ ΠΥΚΑΡΔΗΑ ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΝΙΗΡΥΛ 1. Νξεηβαηηθφο Πχιινγνο Ππάησλ, 2. Ξαλεγπξηθφο Ιανγξαθηθφο Πχιινγνο «Νη Άγηνη Απφζηνινη Ξέηξνο & Ξαχινο», 3. Πψκα Διιεληθνχ Νδεγηζκνχ (Ρ.Ρ. Ππάησλ), 4. ΣΔΛ Ππάησλ, 5. Πχιινγνο Γπλαηθψλ Ππάησλ, 6. Ιχθεην η. Διιελίδσλ (παξάξηεκα Ππάησλ), 7. Πχιινγνο Γπλαηθψλ «ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ» 8. Δζεινληηθή Νκάδα Αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ Αξηέκηδνο 9. Πσκαηείν Ππληαμηνχρσλ Αξηέκηδνο 10. Πσκαηείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία Αλαη. Αηηηθήο «Ζ ΑΟΡΔΚΗΠ» 11. Έλσζε Ξεινπνλλήζησλ Αξηέκηδνο «Ν ΚΥΟΗΑΠ» 12. Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ Αξηέκηδνο 13. Ξαλειιήληα Έλσζε Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο (Ξαξάξηεκα Αξηέκηδαο) 14. Πχιινγνο Απνγφλσλ & Φίισλ Δζληθήο Αληίζηαζεο & Γεκνθξαηηθνχ Πηξαηνχ Πει 92

93 15. Φηινδσηθφ Πσκαηείν ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ Πην Γήκν Ππάησλ Αξηέκηδνο ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο: ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ ΠΞΑΡΥΛ «Γ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ» Βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Γηαδφρνπ Θσλζηαληίλνπ ζηα Ππάηα, θαηαζθεπάζηεθε απφ ην Γήκν Ππάησλ ην 1970 θαη πεξηιακβάλεη : α) Κεγάιν γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα ην νπνίν θηινμελεί νκάδεο Γ Δζληθήο Θαηεγνξίαο, αθαδεκίεο πνδνζθαίξνπ, παιαίκαρνπο θαη εζληθέο νκάδεο ηεο Διιάδαο θαη μέλσλ θξαηψλ εθφζνλ ην επηηξέπεη ε θαιή θαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. β) Πηίβν κε ειαζηηθφ ηαξηάλ 6 θαη 8 δηαδξνκψλ. Φηινμελεί ηνλ "ΘΔΟΠΗΞΞΝ" Γπκλαζηηθφ Πχιινγν, ην πξφγξακκα εμεχξεζεο ηαιέλησλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, δηαδεκνηηθέο ζπλαληήζεηο θαη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ. γ) Γήπεδα πνδνζθαίξνπ 5Σ5 πνπ θηινμελνχλ φιεο ηηο αθαδεκίεο ηνπ πνδνζθαίξνπ, παιαηκάρνπο, δηάθνξεο θηιηθέο νκάδεο, δηαδεκνηηθέο ζπλαληήζεηο θαη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ. δ) Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην Γήκν Ππάησλ ην 2005 θαη θηινμελεί ηηο πξψηεο νκάδεο ηνπ Κπάζθεη, ηνπ Βφιιευ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ην πξφγξακκα Άζιεζε θαη Γπλαίθα, ηηο αθαδεκίεο Κπάζθεη, Βφιιευ, Αγνξηψλ θαη Θνξηηζηψλ, πνιιέο δηαδεκνηηθέο νξγαλψζεηο. ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΖΠ Βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Πηξάηνπ θαη Αξηζηνηέινπο, ζηνλ νηθηζκφ Σξηζηνχπνιε Ππάησλ. Θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Γήκν Ππάησλ ην Ξεξηιακβάλεη έλα (1) Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5Σ5,(1) Γήπεδν Κπάζθεη θαη ηξία (3) Γήπεδα Αληηζθαίξηζεο. ινπνηνχληαη Ξξνγξάκκαηα καδηθνχ Αζιεηηζκνχ πξσί θαη απφγεπκα θπξίσο ζηελ Αληηζθαίξηζε. Γηαδεκνηηθέο ζπλαληήζεηο θαζψο θαη ην Αζιεηηθφ θαινθαηξηλφ CAMP θαη φηαλ νη ρψξνη είλαη ειεχζεξνη δηαηίζεληαη γηα εκεξήζηεο επηζθέςεηο Πρνιείσλ απφ φιε ηελ Αηηηθή. Νη αλσηέξσ Αζιεηηθνί ρψξνη εμππεξεηνχλ πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Ππάησλ ζε επίπεδν πξνπνλήζεσλ θαη θηιηθψλ ζπλαληήζεσλ νκάδσλ. Πει 93

94 ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ Βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε Ξαπζαλία ζηα Ππάηα, θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ην Γήκν Ππάησλ ην 2009 θαη πεξηιακβάλνπλ Γήπεδν ηέληο, Γήπεδν Κπάζθεη θαη Βφιιευ θαη ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ αζινπκέλσλ ηεο πφιεο. ΛΔΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΚΑΕΑΟΔΘΝ Ρν αζιεηηθφ θέληξν είλαη ππφ θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Ππάησλ (δίπια ζην πξνπνλεηηθφ θέληξν ηεο ΑΔΘ), ζε έθηαζε 26,000 ζηξεκκάησλ πεξηιακβάλεη θιεηζηφ γπκλαζηήξην αληηζθαίξηζεο, κπάζθεη, handbaul θη θνιπκβεηήξην, ζέζεσλ. ΓΖΞΔΓΝ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ. Αλήθεη ζηελ Θηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πεξηνρή «αιπθέο» θαη πεξηιακβάλεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη. ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ - ΘΔΛΡΟΝ ΛΔΝΡΖΡΑΠ (ΞΟΥΖΛ ΓΖΚΝ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ). Βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αλζέσλ 21, θαη ηδξχζεθε ην έηνο Ξεξηιακβάλεη δχν θιεηζηέο αίζνπζεο ελφξγαλεο άζιεζεο. ΛΑΡΑΘΙΖΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ (ΞΟΥΖΛ ΓΖΚΝ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ). Ξεξηιακβάλεη έλα ιηκελίζθν κηθξψλ ζθαθψλ, κηα αίζνπζα εληεπθηεξίνπ, πνπ ζηεγάδνληαη αζιεηηθνί ζχιινγνη θαη δχν γήπεδα κπάζθεη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Πηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο παξαζέηνληαο ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο αιιά θαη ηεο αλεξγίαο κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αλά θχιν, ειηθία θαη θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. Ρα ζηνηρεία αθνξνχλ ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Ππάησλ θαη Αξηέκηδνο δίλνληαο έηζη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην λέν Θαιιηθξαηηθφ Γήκν Ππάησλ. Πει 94

95 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ (ΓΔ) ΠΞΑΡΥΛ ζνλ αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη νη θάηνηθνη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ππάησλ, απηνί παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαηά αχμνπζα ηεξαξρηθή ζεηξά φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηνχο. Πει 95

96 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ: ΔΠΔ, Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Θιάδνο - Ρνκέαο Νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Ξνζνζηφ Απαζρφιεζεο (%) Νξπρεία θαη ιαηνκεία 0,04% Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ 0,74% Μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 3,2% γεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 3,4% Δθπαίδεπζε 4,4% Ινηπέο ππεξεζίεο 4,7% Κεηαθνξέο απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο 7,2% Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 7,3% 8,06% Γεσξγία θηελνηξνθία ζήξα θαη δαζνθνκία, αιηεία 8,5% Λένη, Κε δπλάκελνη λα θαηαηαγνχλ θαηά θιάδν 11,7% Θαηαζθεπέο 12,42% Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο 13,4% Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 15% ΠΗΓΗ : ΕΤΕ 2001 Ν θιάδνο ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ελψ έπνληαη ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο, κε πνζνζηφ απαζρφιεζεο 13,4% θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο κε 12,42%. Δπίζεο ελδεηθηηθφ ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο είλαη φηη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (8,5%) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ν νπνίνο αλέθαζελ απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Ρα παξαπάλσ πνζνζηά αλαδεηθλχνπλ κηα πνιπδηάζηαηε εηθφλα φζν αλαθνξά ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζαθήο ππεξνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ζν αλαθνξά ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ έπεηαη, ε εηθφλα ηεο Γ.Δ. Ππάησλ παξακέλεη αλαιινίσηε θαη γηα ην 2005, ρξνληά ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη φηη ην 28% Πει 96

97 ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 242 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ελψ ην 11% ηνπ ζπλφινπ αληηπξνζσπεχνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. Α/Α ΠΡΑΘΝΓ 08 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΟ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝΠΝΠΡΝ % ΔΞΗ ΡΝ ΠΛΝΙΝ 1 47 Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ % 2 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 98 11% 3 46 Σνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 77 9% ΠΗΓΗ ΕΤΕ 2005 Ν Ξίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ππάησλ αλά θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο : Πει 97

98 ΞΙΖΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ.Δ. ΠΞΑΡΥΛ ΑΛΑ ΘΥΓΗΘΝ ΑΟΗΘΚΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΡΝ 2005 ΠΡΑΘΝΓ08 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΟ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΑΘΝΓ08 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΟ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 0 Άγλσζηε Γξαζηεξηφηεηα Ραρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 1 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 3 55 Θαηαιχκαηα 2 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο Ξνηνπνηία 5 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 13 Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 1 59 Ξαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 2 14 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 1 61 Ρειεπηθνηλσλίεο 2 16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 4 62 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 2 17 Σαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 2 65 Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 1 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 3 66 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 19 Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 1 68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 2 69 Λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 1 70 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 9 23 Ξαξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 4 71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 1 73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 4 25 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 8 26 Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 2 75 Θηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 27 Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 1 77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 5 28 Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ 1 Πει 98

99 θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 31 Θαηαζθεπή επίπισλ Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο 4 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 4 81 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 8 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 4 82 Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 6 36 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 1 84 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 1 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 2 85 Δθπαίδεπζε 8 41 Θαηαζθεπέο θηηξίσλ Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 2 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 6 90 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε 4 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 45 Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Ρπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 2 46 Σνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 6 47 Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ 5 49 Σεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 6 51 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 17 ΠΛΝΙΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 862 ΠΗΓΗ : ΕΤΕ 2005 Πει 99

100 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ (ΓΔ) ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο πφινπο αλαςπρήο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ρν γεγνλφο απηφ σο έλα βαζκφ έρεη θαζνξίζεη θαη ηε δνκή ηεο αλάπηπμήο ηεο, ζηελ νπνία θπξηάξρεζε ν παξαζεξηζηηθφο ραξαθηήξαο θαη νη ηξηηνγελείο επαγγεικαηηθέο απαζρνιήζεηο. Ζ παξαζεξηζηηθή θίλεζε αλαπηχρζεθε κε ξαγδαίν ξπζκφ θαη ηδηαίηεξε έμαξζε ηε δεθαεηία , πεξίνδν πνπ σο εθ ηνχηνπ άλζεζε θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηειψληαο έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν απαζρφιεζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, έρεη ζρεδφλ εθιείςεη θάησ απφ ηε ζπλερή άζθεζε νηθηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηε ζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο απαζρνιήζεηο, ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ ηάζεσλ αζηηθνπνίεζεο. Ζ κεηαπνίεζε παξνπζηάδεη κηθξή αλάπηπμε, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ιεηηνπξγία ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, κηθξνχ θπξίσο κεγέζνπο, απφ άπνςε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ζηεξίδνληαο, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο πεξηνρήο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε κεγάιε παξαζεξηζηηθή θαη εθδξνκηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο, πνπ απνηέιεζε ην θίλεηξν θαη επλφεζε ηελ πςειή ζπγθέληξσζε ζπλαθψλ εμππεξεηήζεσλ (εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο, θαθεηέξηεο θιπ). ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ: ΔΠΔ, Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Θιάδνο - Ρνκέαο Νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Ξνζνζηφ Απαζρφιεζεο (%) Κέιε ησλ βνπιεπνκέλσλ ζσκάησλ, αλψηεξα δηνηθ. θαη δηεπζ. ζηειέρε ηνπ δεκ.θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 8,60% Δπηζηεκνληθά θαιιηηερληθά θαη ζπλαθή επαγγέικαηα 5,80% Ρερλνιφγνη, ηερληθνί βνεζνί θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 7,70% πάιιεινη γξαθείνπ θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 9,00% Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο 14,80% Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη δαζνθφκνη θαη αιηείο 1,50% Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη αζθνχληεο ζπλαθή ηερληθά επαγγέικαηα 23,40% Σεηξηζηέο κεραλεκάησλ ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλαξκνινγεηέο 8,20% Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ρεηξψλαθηεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο 12,70% Πει 100

101 Γήισζαλ αλεπαξθψο ή αζαθψο ην επάγγεικά ηνπο 2,80% Λένη 3,50% Γε δήισζαλ επάγγεικα 2,00% Αλαθνξηθά κε ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (ζεκεηψλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηα άηνκα ειηθίαο 10 εηψλ θαη πάλσ, ζπλεπψο απφ ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ, θαηαγξάθνληαη ηα (89,14%) θαη κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηεο ΔΠΔ, ην 49,9% ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά ελεξγνί, ελψ ην ππφινηπν 50,1% σο κε ελεξγνί (ζπληαμηνχρνη, καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο, λνηθνθπξέο θ.α.) παξαηεξνχκε φηη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ (59,7%) θαη ελ ζπλερεία ν δεπηεξνγελήο (32%). ζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ζηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρνπλ νη θαηεγνξίεο: ησλ ηερληηψλ καδί κε ηα ηερληθά επαγγέικαηα κε 23,4% ησλ απαζρνινχκελσλ κε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο κε 14,8% ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο κε 12,7% ησλ ππαιιήισλ γξαθείσλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ κε 9% Δλδεηθηηθφο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο είλαη ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ν νπνίνο παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Δ. Αξηέκηδνο (ζηνηρεία ηνπ 2005) αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο (29% επί ηνπ ζπλφινπ) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο, θαηά ην 2005, αλήθαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη αξηζκνχζε 264 επηρεηξήζεηο, ελψ 125 δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, αληηπξνζσπεχνληαο ην 14%, πνζνζηφ πνπ θαλεξψλεη θαη ηελ δπλακηθή ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηνρή. Ξαξάιιεια ηελ ίδηα ρξνληά ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο αξηζκνχζε 108 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο. Πει 101

102 ΞΙΖΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ.Δ. ΑΟΡΔΚΗΓΑΠ ΑΛΑ ΘΥΓΗΘΝ ΑΟΗΘΚΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΡΝ 2005 ΠΡΑΘΝΓ08 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΟ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΑΘΝΓ08 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΟ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 0 Άγλσζηε Γξαζηεξηφηεηα 9 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 1 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 1 59 Ξαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 3 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 2 13 Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 2 63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 2 14 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 1 65 Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 2 16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 4 68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 9 20 Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 1 69 Λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Ξαξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 6 70 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 7 25 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 1 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 1 28 Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 4 31 Θαηαζθεπή επίπισλ 8 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 7 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 4 75 Θηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 3 Πει 102

103 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 3 77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 8 35 Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 2 78 Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο 1 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 1 79 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 1 41 Θαηαζθεπέο θηηξίσλ Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο 2 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 2 45 Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Δθπαίδεπζε 2 46 Σνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη' νίθνλ 1 47 Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε Σεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 50 Ξισηέο κεηαθνξέο 1 92 Ρπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 2 51 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 1 93 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 4 52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 6 95 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο Θαηαιχκαηα 1 96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 108 ΠΛΝΙΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 911 ΠΗΓΗ : ΕΤΕ 2005 Πει 103

104 ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ / ΑΛΔΟΓΗΑΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηέρεη ζηνηρεία απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ λένπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. ια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα πξνέξρνληαη απφ ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδαο (ΔΠΔ) θαη ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ 2001, κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο θαηά ηε ζπλέλσζε ησλ πξψελ ΝΡΑ Ππάησλ Ινχηζαο θαη Αξηέκηδνο θαη λα ελεκεξσζνχλ κε ηε δεκνζίεπζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πηλάθσλ πιεζπζκνχ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε εθηίκεζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο ζηελ πεξηνρή πνπ μεπεξλά ην 25% θαζψο θαη ε πξσηφγλσξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ε εζληθή νηθνλνκία, ζπλεπψο θαη ε πεξηνρή. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΔ ΠΞΑΡΥΛ πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηεο ΔΠΔ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππάησλ, ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. αλέξρεηαη ζε άηνκα (ήηνη 43% ηνπ ζπλνιηθνχ κφληκνπ πιεζπζκνχ). Ρν ππφινηπν πνζνζηφ αθνξά άηνκα ειηθίαο 0-14 εηψλ θαη άηνκα 65 εηψλ θαη άλσ. Απφ ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ην 11,3% είλαη εξγνδφηεο, ην 14% είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 68% είλαη κηζζσηνί, ην 3,9% είλαη ζπκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε θαη ηέινο ην 2,8% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ δελ δήισζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Πρεηηθά κε ηελ θαηά θχιν ζπκκεηνρή ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ θαη κε ελεξγφ πιεζπζκνχ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα θάησζη. Ππγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά θαηαξράο ην ζχλνιν ησλ δχν θχισλ, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε άηνκα εθ ησλ νπνίσλ, άηνκα είλαη απαζρνινχκελνη (ήηνη 86,2% ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ), 392 άηνκα είλαη άλεξγνη (ήηνη 8,8% ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ), 126 άηνκα είλαη άλεξγνη λένη (ήηνη 2,8% ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ). Πει 104

105 Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία: ΑΛΓΟΔΠ: Νηθνλνκηθά ελεξγνί: άηνκα (64,97%) Απαζρνινχκελνη: άηνκα (59,67% Άλεξγνη: 164 άηνκα (3,68%) Άλεξγνη λένη: 72 άηνκα (1,62%) Νηθνλνκηθά κε ελεξγνί: άηνκα (40,13%) ΓΛΑΗΘΔΠ: Νηθνλνκηθά ελεξγέο: άηνκα (35,03%) Απαζρνινχκελεο: άηνκα (31,53%) Άλεξγεο: 102 άηνκα (2,29%) Άλεξγεο λέεο: 54 άηνκα (1,.21%) Νηθνλνκηθά κε ελεξγέο: άηνκα (69,75%) Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο ζρεδφλ δηπιάζηνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ απαζρνινπκέλσλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ ελψ ην πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ γπλαηθψλ εκθαλίδεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν. Ν πηλάθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηφζν ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη ηεο αλεξγίαο αλά θχιν αιιά θαη ειηθία. Σαξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηηο ειηθίεο 30-44, θαηεγνξία ειηθίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ελψ ζηνπο άληξεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θαη ζηηο γπλαίθεο ζηελ θαηεγνξία Νη πεξηζζφηεξνη άλεξγνη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 20-24, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ γηα ηα 2 θχια. Πει 105

106 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά Δλεξγφο θαη κε Δλεξγφο Ξιεζπζκφο Γήκνπ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία θαη θχιν Φχιν θαη Νκάδεο ειηθηψλ Νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο Απαζρνινχκελνη Νηθνλνκηθά ελεξγνί Άλεξγνη Άλεξγνη λένη Νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο Πχλνιν Άξξελεο εηψλ εηψλ εηψλ εηψλ εηψλ εηψλ Θήιεηο εηψλ εηψλ εηψλ εηψλ εηψλ εηψλ ΠΗΓΗ : ΕΤΕ 2001 Πει 106

107 Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ππάησλ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ ζην επάγγεικα: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά Δλεξγφο Ξιεζπζκφο. Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα Θιάδνο & ζέζε ζην επάγγεικα 2001 Κφληκνο πιεζπζκφο Πχλνιν Άξξελεο Θήιεηο Πχλνιν Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Γεσξγία θηελνηξνθία ζήξα θαη δαζνθνκία, αιηεία Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Νξπρεία θαη ιαηνκεία Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Πει 107

108 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά Δλεξγφο Ξιεζπζκφο. Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα Θιάδνο & ζέζε ζην επάγγεικα 2001 Κφληκνο πιεζπζκφο Πχλνιν Άξξελεο Θήιεηο Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Θαηαζθεπέο Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Κεηαθνξέο απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Πει 108

109 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά Δλεξγφο Ξιεζπζκφο. Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα Θιάδνο & ζέζε ζην επάγγεικα 2001 Κφληκνο πιεζπζκφο Πχλνιν Άξξελεο Θήιεηο Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Δθπαίδεπζε Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη γεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Ινηπέο ππεξεζίεο Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη Λένη, Κε δπλάκελνη λα θαηαηαγνχλ θαηά θιάδν Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Κηζζσηνί Πει 109

110 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΡΥΛ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά Δλεξγφο Ξιεζπζκφο. Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα Θιάδνο & ζέζε ζην επάγγεικα 2001 Κφληκνο πιεζπζκφο Πχλνιν Άξξελεο Θήιεηο Ππκβνεζνχληα & κε ακεηβφκελα κέιε Γελ δήισζαλ επάγγεικα & λένη ΠΗΓΗ : ΕΤΕ 2001 Ζ πιεηνςεθία ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Ππάησλ απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, θιάδνο ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγνδνηψλ, γεγνλφο απφιπηα θπζηνινγηθφ κηαο θαη ε πιεηνςεθία ησλ εκπφξσλ είλαη απηναπαζρνινχκελνη. Κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Γ.Δ. Ππάησλ απαζρνιείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν φπσο θαη ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ, θιάδνη νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο απνδείρζεθε φηη γλψξηζαλ ξαγδαία αλάπηπμε. Αλαιχνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ηφζν ε Αλαηνιηθή Αηηηθή φζν θαη ε Γ.Δ. Ππάησλ αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξε ηάζε ηνπ λνκνχ Αηηηθήο κε ην πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ επί ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ λα δηακνξθψλεηαη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο κε πνιχ κηθξέο απνθιείζεηο ζην 90% θαη ην αληίζηνηρν ηεο αλεξγίαο ζην 10%. Ζ ίδηα πνξεία εκθαλίδεηαη θαη αλ ζπγθξίλνπκε ηηο πνζνζηψζεηο αλάκεζα ζηα 2 θχια. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ (ΓΔ) ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηεο ΔΠΔ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο, ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ (άηνκα ειηθίαο 10 εηψλ θαη πάλσ) αλέξρεηαη ζε (89,14%) άηνκα, απφ ηα άηνκα ηεο απνγξαθήο, απφ ηα νπνία ην 49,9% ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά ελεξγνί, ελψ ην ππφινηπν 50,1% σο κε ελεξγνί (ζπληαμηνχρνη, καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο, λνηθνθπξέο θ.α.). Απφ ηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνχο, ην 87% εξγάδεηαη, ελψ ην ππφινηπν 13% είλαη άλεξγνη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ έρεη θαηαγξαθεί είλαη αλψηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζνλ φξν ην νπνίν αλέξρεηαη, γηα ην 2001 ζην 9% πεξίπνπ. Ρν κέγεζνο ηνπ κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζεσξείηαη πςειφ (50,1%) θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ην επίζεο πςειφ πνζνζηφ ησλ λέσλ θαη ειηθησκέλσλ κεηαμχ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ (23% πεξίπνπ). Πει 110

111 Πην ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: - Πηνπο κε νηθνλνκηθά ελεξγνχο άλσ ησλ 10 εηψλ, ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 31,5% (άλδξεο 18,6%). - Πηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνχο, νη άλδξεο ππεξηεξνχλ (32,9%) ησλ γπλαηθψλ (17%). - Πηνπο απαζρνινχκελνπο, νη άλδξεο ππεξηεξνχλ (29,7%) ησλ γπλαηθψλ (13,7%). - Πηνπο αλέξγνπο ηα πνζνζηά είλαη ζρεδφλ ηα ίδηα (3,2% νη άξξελεο, 3,3% νη γπλαίθεο) Δλψ φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ αξξέλσλ/ ζειέσλ παξαηεξνχκε φηη : - Νη άλδξεο ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά ζηελ απαζρφιεζε (57,7% ) σο πξνο ηηο γπλαίθεο (28,2%). Νη πίλαθεο πνπ έπνληαη παξνπζηάδνπλ δηεμνδηθά ηε δηάξζξσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Γ.Δ. Αξηέκηδνο αλά θχιν θαη ειηθηαθή νκάδα απνηππψλνληαο αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Πει 111

112 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά ελεξγνί θάηνηθνη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο Νηθνλνκηθά Δλεξγνί Πχλνιν Απαζρνινχκελνη Πχλνιν Άλεξγνη Απφ απηνχο "λένη" Νηθνλνκηθψο κε ελεξγνί Πχλνιν % ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 49,9% 43,4% 6,5% 50,1% % ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ 87,0% 13,0% Πει 112

113 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά ελεξγνί άξξελεο θάηνηθνη Νηθνλνκηθά Δλεξγνί Πχλνιν Απαζρνινχκελνη Πχλνιν Άλεξγνη Απφ απηνχο "λένη" Νηθνλνκηθψο κε ελεξγνί Άξξελεο % ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 32,9% 29,7% 3,2% 18,6% % ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ αξξέλσλ 63,9% 57,7% 6,2% 36,1% % ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ αξξέλσλ 90,3% 9,7% Πει 113

114 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά ελεξγνί ζήιεηο θάηνηθνη Νηθνλνκηθά Δλεξγέο Πχλνιν Απαζρνινχκελεο Άλεξγεο Πχλνιν Απφ απηέο "λένη" Νηθνλνκηθά ελεξγέο κε Θήιεηο % ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 17,0% 13,7% 3,3% 31,5% % ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζειέσλ 35,1% 28,2% 6,8% 64,9% % ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζειέσλ 80,5% 19,5% Δλδεηθηηθφο ηεο απαζρφιεζεο θξίλεηαη ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζηνλ νπνίν ηαμηλνκείηαη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ειηθία. Πει 114

115 Υο εηδηθφηεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 23,4% ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ελψ ην 14,8% απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Ξαξάιιεια ην πνζνζηφ ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ αγγίδεη ην 12,7%. Σακειφ, ζε αληίζεζε κε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππάησλ, θξίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ην 1,5 % ησλ απαζρνινχκελσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαζρνινπκέλσλ αλήθεη ειηθηαθά ζηελ θαηεγνξία εηψλ (972 άηνκα), θαηεγνξία ειηθίαο ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη σο εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο ελψ 912 άηνκα αλήθνπλ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ειηθίεο Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ απαζρφιεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη φζν κηθξαίλνπλ νη θαηεγνξίεο ειηθηψλ ηφζν απμάλνληαη νη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Πει 115

116 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ: ΔΠΔ, Νηθνλνκηθά Δλεξγφο Ξιεζπζκφο. Ραμηλφκεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειηθηαθή θαηεγνξία Θιάδνο - Ρνκέαο Νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Πχλνιν Κέιε ησλ βνπιεπνκέλσλ ζσκάησλ, αλψηεξα δηνηθ. θαη δηεπζ. ζηειέρε ηνπ δεκ.θαη ηδησηηθνχ ηνκέα Δπηζηεκνληθά θαιιηηερληθά θαη ζπλαθή επαγγέικαηα Ρερλνιφγνη, ηερληθνί βνεζνί θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα πάιιεινη γξαθείνπ θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα Απαζρνινχ-κελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη δαζνθφκνη θαη αιηείο Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη αζθνχληεο ζπλαθή ηερληθά επαγγέικαηα Σεηξηζηέο κεραλεκάησλ ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλαξκνινγεηέο Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ρεηξψλαθηεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο Γήισζαλ αλεπαξθψο ή αζαθψο ην επάγγεικά ηνπο Λένη Γε δήισζαλ επάγγεικα % 8,6% 5,8% 7,7% 9,0% 14,8% 1,5% 23,4% 8,2% 12,7% 2,8% 3,5% 2,0% Πει 116

117 Πει 117

118 Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξαζέηεη ζηνηρεία απαζρφιεζεο αιιά θαη αλεξγίαο γηα ηελ Αηηηθή, ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη γηα ηε Γ.Δ. Ππάησλ θαη Γ.Δ Αξηέκηδνο κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 γηα ηνπο αληίζηνηρνπο πξψελ ΝΡΑ, δηακνξθψλνληαο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. Πει 118

119 ΔΠΔ 2001, Νηθνλνκηθά ελεξγνί (απαζρνινχκελνη) θαη άλεξγνη ζε αλαθνξά κε Α. Αηηηθή θαη Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο Σσξηθφ Δπίπεδν/ Γηνηθεηηθή Δλφηεηα ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Νηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο Απαζρνινχκ ελνη Πχλνιν Αλέξγσλ Άλεξγνη Άλεξγνη Άλεξγνη λένη Ξνζνζηφ αλεξγίαο Πχλνιν ,6% ΑΡΡΗΘΖ Άξξελεο ,4% Θήιεηο ,4% Πχλνιν ,9% ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ Άξξελεο ,4% Θήιεηο ,6% ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΡΥΛ Πχλνιν ,8% Άξξελεο ,2% Θήιεηο % ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Πχλνιν ,43 Άξξελεο ,56 Θήιεηο ,92 Πει 119

120 Αλαθεθαιαηψλνληαο ζρεηηθά κε ην ηνκέα ηεο αλεξγίαο παξαηεξνχκε φηη νη ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά, δείρλνπλ φηη κεηψλεηαη ε απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξνο φθεινο θπξίσο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Δπίζεο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ κηζζσηψλ ελψ πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ησλ βνεζψλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Νη αιιαγέο απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα θαη λέεο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θιπ. κε γλψκνλα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ Ξξσηνγελήο Ρνκέαο Α. Γεσξγία Ν πξσηνγελήο ηνκέαο θάησ απφ ην θαζεζηψο ησλ ζπλερψλ νηθηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο άιισλ ρξήζεσλ (ηνπξηζκφο, παξαζεξηζκφο, εκπφξην, κεηαπνίεζε), παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία θαη νη πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο εγθαηαιείπνληαη ζπλερψο εγθαηαιείπνληαη. Νη βαζηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ άπνςε εθκεηάιιεπζεο θαη παξαγσγήο είλαη θπξίσο ηα ακπέιηα θαη δεπηεξεπφλησο νη ειηέο. Υζηφζν ζήκεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ άιινηε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ έρεη νηθνπεδνπνηεζεί. Αμηνζεκείσηε θαη ειπηδνθφξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ ακπειηνχ είλαη ε πξνζπάζεηα λέσλ νηλνπαξαγσγψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηδησηηθά νηλνπνηεία θαη παξάγνπλ θαη εκπνξεχνληαη θξαζηά πνηφηεηαο. Β. Θηελνηξνθία - Ξηελνηξνθία Ζ θηελνηξνθηθή θαη πηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλεο, ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή. Ρν ππάξρνλ δσηθφ θεθάιαην αθνξά ζε έλα κηθξφ αξηζκφ αηγνπξνβάησλ, θπξίσο πξνβάησλ θαη έλα επίζεο πεξηνξηζκέλν αξηζκφ νξλίζσλ ρσξηθήο εθηξνθήο, ελψ νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο θηελνηξνθηθψλ θαη πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ είλαη αζήκαληεο. Γ. Αιηεία Πει 120

121 Ξαξάθηηα ζαιάζζηα αιηεία (αθνξά ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο) δηελεξγείηαη θπξίσο ζε εξαζηηερληθφ αιιά θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο άιιε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ εθηηκάηαη φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πεξί ηνπο 280 αιηείο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 250 εξαζηηέρλεο θαη 280 αιηεπηηθά ζθάθε, απφ ηα νπνία πεξί ηα 30 είλαη επαγγεικαηηθά. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο φπσο παξαδφζεθαλ απφ ηνπο αληαπνθξηηέο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη αθνξνχλ ην έηνο Έθηαζε, (ζηξέκκαηα) / Δίδνο Ξνζφηεηα, (ηεκάρηα) Πχλνιν Γήκνπ ΓΔ Αξηέκηδνο ΓΔ Ππάησλ Αξνηξηαίεο Θαιιηέξγεηεο Θεπεπηηθή γε Γελδξνθαιιηέξγεηεο Ακπέιηα Αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο Ξξφβαηα Αίγεο Σνίξνη Βννεηδή Θνπλέιηα ξληζεο Κέιηζζεο (θπςέιεο) Αιηεπηηθά Πθάθε Ξεγή: Γήκνο Ππάησλ - Αξηέκηδνο Πει 121

122 Γεπηεξνγελήο Ρνκέαο Ξαξαγσγήο (Βηνκεραλία Βηνηερλία) Ζ αλάπηπμε ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηθξή, ζηεξηδφκελε ζηε ιεηηνπξγία ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ. Υο πξνο ηε δνκή ηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία κηθξψλ θπξίσο κνλάδσλ, πνπ απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν έλα κε δχν άηνκα. Δμάιινπ, ε ρακειή ζρεηηθά ζπγθέληξσζε κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή είλαη θπζηθή ζην βαζκφ πνπ ε πςειή ζπλάζξνηζε ηέηνησλ ρξήζεσλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηνλ παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα, πνπ θπξηάξρεζε ζηε δνκή ηεο αλάπηπμήο ηεο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία κε ηελ έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ θαη απαζρφιεζεο δχν θιάδσλ. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο θιάδνπο εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηειηθψλ πξντφλησλ κεηάιινπ. Ρξηηνγελήο Ρνκέαο Ξαξαγσγήο Α. Δκπφξην - πεξεζίεο Ν ηξηηνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πςειή επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ έληνλα ζήκεξα παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο σο πφινπ αλαςπρήο, πνπ δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα κηα πςειή επνρηαθά εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαθείο εμππεξεηήζεηο (εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο, θιπ.). Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο (75%) είλαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θαη γεληθφηεξα θέληξα δηαζθέδαζεο. Ξξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο κηθξνχ θπξίσο κεγέζνπο, απφ άπνςε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, κε έλα ή δχν απαζρνινχκελνπο αλά θαηάζηεκα, θαηά κέζν φξν. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ηνκέα γεληθά, ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ απμεηηθή ηάζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ) πνπ εθδειψλεηαη κε αχμεζε ησλ ελ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο πνπ απνξξνθνχλ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πνπ παξνπζηάδεη ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ. Πεκεηψλεηαη βέβαηα φηη γηα ηελ πεξηνρή ε εμέιημε ηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεγάισλ πνιπθαηαζηεκάησλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην εκπνξηθφ πάξθν ηνπ αεξνιηκέλα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πάξθν Γηαινχ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δπζκελψο. Πει 122

123 Β. Ρνπξηζκφο Ξαξαζεξηζκφο Πην θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο απνηειεί κηα πεξηνρή πςειήο παξαζεξηζηηθήο θίλεζεο, ελψ ε επίζεο πςειή ηνπξηζηηθή θίλεζε έρεη αλαπηπρζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηε κνξθή ηνπ εθδξνκηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ έλαλ ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ ζεκεηαθψλ επηζθέςεσλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε πεξηνρή απνηειεί πφιν έιμεο κηαο νινέλα απμαλφκελεο παξαζεξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε παξαζεξηζηηθή θαηνηθία εμειίζζεηαη ζε θχξην νηθηζηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο. Ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παξαζεξηζηηθήο θίλεζεο ππήξμε ξαγδαίνο, κε ηδηαίηεξε έμαξζε ηελ πεξίνδν θαη βαζηθή ζπλέπεηα ηελ αλεμέιεγθηε, άλαξρε θαη ηαρχξπζκε αλάπηπμε ηεο δφκεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ρσξίο λα έρνπλ ιπζεί πξνβιήκαηα ππνδνκήο. Ζ θαηάζηαζε έρεη ζήκεξα νδεγεζεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε αδηέμνδν: αηζζεηφο πεξηνξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, λφζεπζε ηεο νκνξθηάο ηνπ ηνπίνπ, γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ρν παξαζεξηζηηθφ ξεχκα αθνξά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε άηνκα ζρεηηθά ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ, γηα ηα νπνία ε θζελή ζπγθξηηηθά γε, ε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα θαη ε σο εθ ηνχηνπ εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα απνηέιεζε ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ηεο πεξηνρήο. Ζ εθδξνκηθή θίλεζε (κνλνήκεξνη εθδξνκείο γηα αλαςπρή, ινπφκελνη, ζεκεηαθέο επηζθέςεηο γηα λπρηεξηλή δηαζθέδαζε, θιπ) παξαηεξείηαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη αθνξά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε έλα ηδηαηηέξσο πςειφ ξεχκα, εκεξήζησλ επηζθεπηψλ, κε αηρκή ηα Παββαηνθχξηαθα ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (SWOT ΑΛΑΙΠΖ) Ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο πξέπεη λα ζηεξηρζεί ηφζν ζηα εζσηεξηθά (ελδνγελή) ηεο ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ζηα εμσηεξηθά ζηνηρεία πνπ ηελ επεξεάδνπλ, δεδνκέλνπ φηη θάζε ρσξηθή ελφηεηα, κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πεξηβάιινλ θαη επεξεάδεηαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ηηο εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο Πει 123

124 εμειίμεηο θαη ζπγθπξίεο. Πην πιαίζην απηφ, ε θαηάξηηζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πιένλ άκεζε επηξξνή ζηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο SWOT εμαζθαιίδεη αθξηβψο ηε ζχλδεζε ησλ δχν επηπέδσλ αλάιπζεο, δειαδή ηε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο (κηθξν-θιίκαθα αλάιπζεο) κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, καθξν-νηθνλνκηθή θιίκαθα αλάιπζεο). Θαη ζηα δχν επίπεδα αλάιπζεο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) θαηαγξάθνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηα βαζηθά θπζηθνγεσγξαθηθά, θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ λένπ Γήκνπ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, αιιά θαη ηηο εθηηκήζεηο-απφςεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε SWOT κε απψηεξν ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο, αλά ζεκαηηθφ ηνκέα, κε βάζε ηα νπνία πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζηε ζπλέρεηα ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ. Α. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 1. Ξιενλεθηήκαηα (Strengths): Ξξφθεηηαη γηα ηηο ελδνγελείο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο πνπ εληζρχνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δπλακηθή, ράξε ζηελ νπνία δηαθαίλνληαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. Ρα πιενλεθηήκαηα απηά αθνξνχλ ηνπο πφξνπο, ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ηζηνχ, θαη γεληθά φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 2. Αδπλακίεο (Weaknesses): Ξξφθεηηαη γηα ηα ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. Νη παξάγνληεο απηνί, κε ηελ αξλεηηθή ηνπο επηξξνή, κεηψλνπλ ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είηε νξηζκέλσλ, είηε φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνληαη σο πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. πσο ηζρχεη θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα, νη αδπλακίεο ζπζρεηίδνληαη κε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Β. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Πει 124

125 1. Δπθαηξίεο (Opportunities): Ξξφθεηηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο, θαζψο θαη κειινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ε πεξηνρή κειέηεο, ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ή ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη βνεζνχλ ηηο εζσηεξηθέο πξνζπάζεηεο γηα πξφβιεςε θαη πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, αλαδηάξζξσζε ηνπ ηνπηθνχ πξντφληνο, αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θ.ά. 2. Απεηιέο (Threats): Ξξφθεηηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο ή κειινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζθνχλ αξλεηηθή επηξξνή ζηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Κε ιίγα ιφγηα αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηελ έλλνηα φηη απνηεινχλ πξνβιήκαηα ζηε κέρξη ζήκεξα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δπζθνιεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα κειινληηθή βειηίσζή ηνπο. Πει 125

126 Ν ηξφπνο πνπ ε αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ Δμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Ξεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ησλ Πηξαηεγηθψλ Αμφλσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: Γηάγλσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γπλαηά /Αδχλαηα ζεκεία/ξξνβιήκαηα/ Αδπλακίεο Αλαπηπμηαθφ φξακα θαη ζηφρνη Γήκνπ Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα - Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο Γεληθνί Πηφρνη Έξγα Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο Σξεκαηνδφηεζε Πει 126

127 Πηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ε SWOT αλάιπζε αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ εηζαγσγηθά θαη είλαη: Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο, Θνηλσληθή Ξνιηηηθή Ξαηδεία Ξνιηηηζκφο, Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε κε δηαθξηηνχο ηνκείο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο άμνλεο. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΝΗΘΗΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΟΔΠΖ / ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΒΑΠΗΘΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ (ΑΞΔΗΙΔΠ) & ΑΓΛΑΚΗΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΝΗΘΗΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Ζ Απζαίξεηε δφκεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αξηέκηδαο φπσο Ξξάζηλνο Ιφθνο αιιά θαη ζηα Ππάηα φπσο ζηελ Αγία Θπξηαθή, Βέληα, Λεάπνιε θαη Βνπλνχπνιε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη άιισλ βαζηθψλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ θαηνίθσλ κε ην πξφζηηκα θαη ην θφβν ηεο θαηεδάθηζεο ησλ θαηνηθηψλ. Ζ ηαρχηαηε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ε έληνλε ηάζε αζηηθνπνίεζεο, ζπξξηθλψλνπλ ηε γεσξγηθή γε, ην πξάζηλν θαη ην δσηηθφ ειεχζεξν ρψξν γχξσ απφ ηνπο ηφπνπο αλάπηπμεο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Κεζνγείσλ αληηκεησπίδεη έληνλεο πηέζεηο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο απνηειεί πξαθηηθά ην κφλν δηαζέζηκν ρψξν επέθηαζεο ηεο Αζήλαο. Νη λένη νδηθνί άμνλεο θαη ην αεξνδξφκην δηεπθνιχλνπλ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Νη εμειίμεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Κεζνγείσλ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Αεξνδξνκίνπ, κε ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ιφγσ ηεο Αηηηθήο Νδνχ, έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηηο ζπλζήθεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 80. Ρψξα κε ηε ζπλέλσζε Ππάησλ - Αξηέκηδνο ζην πιαίζην ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ελφο Λένπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ κε ηελ ζχληαμε κειέηεο ΓΞΠ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Πηελ Αξηέκηδα θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πφιεο κε ηηο αλάγθεο γηα κφληκε θαηνηθία. Ξξάμεηο Δθαξκνγήο φπνπ Πει 127

128 θαη εληζρχνπλ ηε δηάρπζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή. Ζ εθθξεκφηεηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ κειεηψλ ζηηο ΞΔ ηεο Αξηέκηδαο φπνπ εθθξεκεί ε επίιπζή ηνπ απφ ην θαζνξίδνληαη νη εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα, απνδεκηψλνληαη νη ηδηνθηήηεο, δηακνξθψλνληαη νη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη θαη εθηεινχληαη νη απαξαίηεηεο αλαπιάζεηο θαη θαηαζθεπέο ησλ θνηλσθειψλ θηηξίσλ, πεξηνξίδεηαη ε απζαίξεηε δφκεζε, επηιχεηαη ην θπθινθνξηαθφ θαη ηέινο απνδίδνληαη ζεκαληηθά έζνδα ζηα ηακεία ηνπ Γήκνπ. Νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο κε κειέηεο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ ηφπνπ θαη ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ πξνβνιή θπξίσο ζηελ Αξηέκηδα. Ζ Αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (πρ. παξαιίεο), κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. Ν Νξγαληζκφο Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο (ΝΟΠΑ) έρεη κειεηήζεη ηε Εψλε Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ) ηεο πεδηάδαο ησλ Κεζνγείσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ ελαπνκείλαληνο ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηελ απξνγξακκάηηζηε θαη αλεμέιεγθηε αζηηθνπνίεζε θαη ηελ άλαξρε δφκεζε ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Ρν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξηέκηδαο έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο φρη κφλν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αιιά πιένλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Έιιεηςε πεδνδξνκίσλ Αδπλακία ρξήζεο πνδειάησλ Απνπζία Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο. Ζ πφιε ησλ Ππάησλ σο απνηέιεζκα ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ θαηνίθσλ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζηάζκεπζε. Πε φηη αθνξά ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία, νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ εμππεξεηνχληαη κε ιεσθνξεία ηνπ ΝΑΠΑ ηα νπνία ζπλδένπλ ηελ πφιε κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ πάξρεη κειέηε θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο ησλ Ππάησλ φπνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηαπηφρξνλα εθαξκνγή ηεο ζην ζχλνιν ηεο πφιεο. Υζηφζν, πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ηελ Αξηέκηδα. Ρα κεγάια νδηθά έξγα ηεο Αηηηθήο, φπσο ε Αηηηθή Νδφο ε νπνία δηέξρεηαη απφ ην Γήκν Ππάησλ, έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αιιά θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο Πει 128

129 ζηαζκνχο ηνπ Κεηξφ θαη ηνπ Ξξναζηηαθνχ. Υζηφζν, ππάξρνπλ απνκαθξπζκέλνη νηθηζκνί θαζψο θαη ζηελνί δξφκνη κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ νη θάηνηθνη νχηε γηα ηελ κεηάβαζή ηνπο ζην εκπνξηθφ θέληξν ησλ πφιεσλ Ππάησλ θαη Αξηέκηδαο. Έρνπλ γίλεη κφλν απνζπαζκαηηθέο ελέξγεηεο ζηελ Αξηέκηδα ζρεηηθά κε ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο κε απνηέιεζκα ην πξφβιεκα λα παξακέλεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Απφ πιεπξάο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ ν Γήκνο Αξηέκηδνο βξίζθεηαη ζε κέηξην επίπεδν (αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη ππάξρνπλ ζε πνζνζηφ % θαη ηα πεδνδξφκηα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα). Πηελ Αξηέκηδα δελ ππάξρνπλ ππφγεηνη ή νξγαλσκέλνη αλνηρηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο, νχηε δηαζέζηκνη ρψξνη γηα ηε δεκηνπξγία ειεγρφκελσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο (parking). Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ πθίζηαηαη ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. ΓΟΔΠΖ / ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Ρν δίθηπν αγσγψλ έρεη ειηθία εηψλ ζε πνζνζηφ 60%, <10εηψλ ζε πνζνζηφ 30% θαη εηψλ ζε πνζνζηφ 10% απφ φπνπ πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο είλαη απαξραησκέλν θαη ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. Δπίζεο, ηα πιηθά πνπ απνηεινχλ ηνπο αγσγνχο είλαη πεξίπνπ 500ρικ-PVC, 85ρικ-PE, 10ρικ-Ακηαληνηζηκέλην, θαη 5ρικ-ραιχβδηλα. Γηαρείξηζε ηνπ λεξνχ (πςειφ ρξένο πξνο ηελ ΔΓΑΞ- κε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γήκν-δηαξξνέο λεξνχ ιφγσ βιαβψλ) ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Ρα Ππάηα θαη ε Αξηέκηδα δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο δίθηπν χδξεπζεο απφ ην 1985, αγνξάδνπλ ην λεξφ απφ ηελ Δ..Γ.Α.Ξ. θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηαρεηξίδνληαη. Ρν ππάξρνλ δίθηπν θαιχπηεη ην 100% ηνπ Γήκνπ (κε παξνρέο θαη >500 λέεο ζπλδέζεηο θάζε ρξφλν). Ζ χδξεπζε ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδεη κεγάιεο νθεηιέο πξνο ηελ ΔΓΑΞ φπσο θαη νη νθεηιέο ησλ πνιηηψλ είλαη επίζεο ππέξνγθεο ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Πει 129

130 ζνλ αθνξά ηελ πφιε ησλ Ππάησλ, ε θαηάζηαζε ζήκεξα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ. Αληίζεηα, ε πφιε ηεο Αξηέκηδαο βξίζθεηαη ζε δπζκελή ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ ελ γέλεη θαζαξηφηεηα. Αλαθνξηθά κε ηελ απνρέηεπζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ ε θαηάζηαζε ζήκεξα θξίλεηαη ειιηπήο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ: Απνπζία ΘΔΙ Ξαξάλνκε ρξήζε «απνξξνθεηηθψλ» βφζξσλ Ξηζαλή παξάλνκε δηάζεζε κέξνπο ησλ ζπιιεγφκελσλ βνζξνιπκάησλ Διιηπέο δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ, έιιεηςε απνδέθηε, θαηαθιπζκφο πεξηνρψλ ρακεινχ πςνκέηξνπ Ξνηφηεηα Γεκνηηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ρξήζε ακηαληνζσιήλσλ Πχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 196/2011 γλσκνδφηεζε, ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε κε λφκηκν ην ζρέδην Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηνλ «θαζνξηζκφ νξηνγξακκψλ ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο Οαθήλαο ζηελ πεξηνρή Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Βνξείσλ Κεζνγείσλ ηνπ Γήκνπ Ππάησλ Αξηέκηδνο». Δπίζεο, ην 2008 κε απφθαζή (αξ. 3743/2008) ηνπ Δ ηκήκαηνο ηνπ ΠηΔ αθπξψζεθαλ σο παξάλνκνη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απηνχ, θαζψο είλαη ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ απφ ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο πνπ εθβάιεη ζηε Οαθήλα Διιηπήο επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο Ν Γήκνο πθίζηαηαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αεξνδξνκίνπ αλαθνξηθά κε ην ζφξπβν, ηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο Κε ηελ Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη θπζηθά ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζηηο δχν πφιεηο Ππλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο, επέθηαζε ηνπ θαζψο θαη ζπρλφηεξε απνθνκηδή ησλ πιηθψλ Ππλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη απνξξφθεζεο επηπιένλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ ζπγθπξία κηα ζεηξά παξαγφλησλ επλννχλ ηελ επίιπζε νινθιεξσκέλα ηνπ ρξφληνπ δεηήκαηνο ηεο απνρέηεπζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Ν Γήκνο δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ. Υζηφζν, απαηηνχληαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο αληηπιεκκπξηθά έξγα γηα ηελ δηνρέηεπζε ησλ λεξψλ ζηνπο θπζηθνχο απνδέθηεο δειαδή ζηε ζάιαζζα κέζσ ησλ ππαξρφλησλ ξεκάησλ ηα νπνία ζα αλαπιαζηνχλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο ησλ πνιηηψλ. Πει 130

131 ζάιαζζαο αιιά θαη ηνπ θάκπνπ πνπ απνηειεί ππιψλα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, δηαηαξαρέο ζηελ δεκφζηα πγεία θηι. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΒΑΠΗΘΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Ζ ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα έξγα αλάπιαζεο θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ΞΓΔ αιιά θαη ησλ Δπξσπατθψλ Θνλδπιίσλ. Πηελ Αξηέκηδα ππάξρεη κία κνλαδηθή πιαηεία. Νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα παξακέλνπλ εδψ θαη ρξφληα αλαμηνπνίεηνη. ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Ζ παξαιία ηεο Αξηέκηδαο έρεη κήθνο πεξίπνπ 12,5ρικ εθ ησλ νπνίσλ ηα 5,5ρικ είλαη ακκψδεηο παξαιίεο γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ πεξηνρή αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ξαξάιιεια, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε δήηεζε ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο κεηαηξέπνπλ ηελ πεξηνρή ζε πφιν έιμεο ηνπξηζκνχ θαη κφληκσλ θαηνίθσλ κε δπλαηφηεηεο λα αλαπηπρζνχλ αζιεηηθέο θαη ηδηαίηεξα λαπηαζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ε θαηαζθεπή ηεο καξίλαο ζθαθψλ αλαςπρήο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ηεο παξαιίαο. Πηελ Αξηέκηδα, νη θπξσκέλεο πξάμεηο εθαξκνγήο γηα ηηο ΞΔ 3 & 5 φπνπ εθεί κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ έξγα αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. πάξρεη πεξηνρή Ξξαζίλνπ ζηνλ ρψξν ηνπ Αζπξκάηνπ θαη ΝΡΔ φπνπ κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξεί λα δνζεί ζηνπο πνιίηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο αλαςπρήο θαη πεξηπάηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. ΘΟΗΠΗΚΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ αλσηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν SWOT νδεγεί ζηε δηαπίζησζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο παίξλεη ππφςε ηνπ γηα αληηκεηψπηζε. Ρα δεηήκαηα απηά είλαη: Ζ απμαλφκελε ξχπαλζε ππφγεησλ πδάησλ θαη εδάθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αιιά θαη ε φριεζε θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ιφγσ αλππαξμίαο δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ΘΔΙ θαη παξάλνκεο ιεηηνπξγίαο απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ. Πει 131

132 Ρν ειιηπέο δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ θαη ν θαηαθιπζκφο πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο θπξίσο ζηελ Αξηέκηδα. Ζ Πχληαμε κειέηεο Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (ΓΞΠ) γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Ζ Ξξνψζεζε ησλ Ξξάμεσλ Δθαξκνγήο Ζ Ρξνπνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ Αξηέκηδα Ζ Δπέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ θέληξνπ ηεο Αξηέκηδαο πξνο ηελ 6 ε πνιενδνκηθή ελφηεηα θαη ηελ δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ θέληξσλ πφιεο αλά ΞΔ. Ζ εθαξκνγή ηεο Νινθιεξσκέλεο κειέηεο Θπθινθνξηαθήο απνζπκθφξεζεο ησλ Ππάησλ θαη ηεο Αξηέκηδαο θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ησλ πφιεσλ Ζ Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ αγσγψλ χδξεπζεο θαη ησλ ακηαληνζσιήλσλ Ν Θαζαξηζκφο ησλ αθηψλ ηεο Αξηέκηδαο θαη εηδηθφηεξα απνθαηάζηαζε ηνπ πγξνβηφηνπνπ ηεο Αιπθήο (πεξηνρή Β1 απνιχηνπ πξνζηαζίαο) Ζ εθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο αμηνπνίεζεο ηεο αθηνγξακκήο θαη ηελ Θαηαζθεπή καξίλαο ζθαθψλ αλαςπρήο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ Πει 132

133 ΙΞΘΜΩΜΘΙΗ ΟΞΚΘΘΙΗ, ΟΑΘΔΕΘΑ & ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΙΟΣΗΣΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ/ΝΕΟΛΑΙΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ (ΑΞΔΗΙΔΠ) & ΑΓΛΑΚΗΔΠ ΔΣΜΑΞΗΕΡ & ΕΣΙΑΘΠΘΕΡ ΣΓΕΘΑ & ΙΞΘΜΩΜΘΙΗ ΦΠΞΜΘΔΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Ζ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ηελ νηθηζηηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αεξνιηκέλα, ηελ αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ πνπ έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ζπξίθλσζε ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο πλεχκνλεο ηεο Αηηηθήο, ηνπ Κεζνγείηηθνπ θάκπνπ. Ζ έιιεηςε θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ΑΚΔΑ Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πγείαο, ηξίηεο ειηθίαο, ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο Ζ έιιεηςε ππνθαηαζηήκαηνο ΗΘΑ ζην Γήκν ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φινη νη θάηνηθνη πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο κε απνηέιεζκα λα πεγαίλνπλ ζην θέληξν ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο σο εγγχηεξε πξνο ηνλ πνιίηε αξρή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνδνκέο πνπ ε πεξηνρή δηαζέηεη δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πεξίζαιςεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ν Γήκνο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο νθείιεη λα πξνάγεη ηε δεκφζηα πγεία ζηε θαηεχζπλζε ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηελ πγεία πνπ ππεξβαίλεη ηα πεξηνξηζκέλα φξηα ηεο πγηεηλήο θαη πξφιεςεο θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζε παξεκβάζεηο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηνλ νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ζ αλαβάζκηζε ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ ηεο Αξηέκηδαο. Γηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε Λνζνθνκεία ή θιηληθά-ηαηξηθά εξγαζηήξηα. ΘΡΞΗΑ & ΙΞΘΜΩΜΘΙΗ ΕΜΡΩΛΑΩΡΗ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Αλάγθε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε νκάδεο πιεζπζκνχ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Ζ Ξεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ ρνξεγηψλ (ρνξεγφο (Δι. Βεληδέινο) πνπ δίλεη voucher ζε Supermarket γηα Πει 133

134 Αλεπάξθεηα παηδηθψλ ραξψλ Αλάγθε ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ θαη πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο αλέξγσλ θαη εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ Αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 θαη αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο. 100 νηθνγέλεηεο ην πνζφ ησλ ). Αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα δεκηνπξγεζεί Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν ζην Αεξνδξφκην γηα πεξίπνπ νηθνγέλεηεο Νκνίσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ Γήκν ή ζε άιιε πεξηνρή (Αεξνδξφκην) Θνηλσληθφ Φαξκαθείν γηα νηθνγέλεηεο ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Αλαμηνπνίεηνη Αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία πνπ δηαζέηνπλ ηα Ππάηα θαη νη Αξηέκηδα Γελ ππάξρεη ζεαηξηθφο ρψξνο ζηελ Αξηέκηδα θαζψο θαη άιινη δεκνηηθνί πνιηηηζηηθνί πνιπρψξνη εθδειψζεσλ πνιηηηζκνχ, ηέρλεο θαη δεκηνπξγίαο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Νη επξσπατθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ «κεηφρη Βνπξβά» γηα ηελ δεκηνπξγία ππξήλα αλάδεημεο ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γεκηνπξγία κνλνπαηηψλ γηα πεξηεγεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη πεξηπαηεηηθφ ηνπξηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαιηαθή δψλε. Ππλεξγαζία κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο ψζηε λα γίλνληαη μελαγήζεηο πξνο ηα Ππάηα φπνπ ζα αλαδεηρζνχλ νη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο, ηα κλεκεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη. Βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο θαηαγξαθήο ε βηβιηνζήθε ζηελ Αξηέκηδα ελψ ζηα Ππάηα ππάξρεη νξγαλσκέλε βηβιηνζήθε κε κεγάιν αξηζκφ βηβιίσλ Αλαβάζκηζε, αλάδεημε θαη ζηήξημε ησλ παλεγπξηψλ ΑΘΚΗΘΡΛΞΡ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Έιιεηςε ρψξσλ άζιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηδηαίηεξα ζηελ Αξηέκηδα. Αλαμηνπνίεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνη ηνπ Γήκνπ. Θαθή θαηάζηαζε θάπνησλ Αζιεηηθψλ ρψξσλ ζηελ Αξηέκηδα ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Δμσξατζκφο ηεο παξαιηαθήο δψλεο Αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ λαπηαζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Νινθιήξσζε ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Ζ αλάδεημε ησλ θηηξίσλ «Βνπξβά» θαη ε Πει 134

135 αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 1 νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ππάησλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Σ. Κπέθα απνηεινχλ δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ λα θηινμελείηαη θαη ε γηνξηή θξαζηνχ. ΟΑΘΔΕΘΑ/ΜΕΞΚΑΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΑΓΛΑΚΗΔΠ Νη εμειίμεηο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Ππάησλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη ηεο Αηηηθήο νδνχ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εγθαηάζηαζε ζηα Ππάηα νηθνγελεηψλ κε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζηα ζρνιεία. Ζ Πρνιηθή Πηέγε απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εμειίζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε νξηζκέλα δηδαθηήξηα είλαη επηεηθψο ππνβαζκηζκέλεο. Ξεξηνξηζκέλεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηεο πνιηηείαο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ. Ζ έληαμε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αχμεζε απφηνκα ηελ αλάγθε γηα ζέζεηο ζηα Λεπηαγσγεία, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ πξνλήπηα. Γελ ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο Ξαξνπζηάδνληαη έληνλα θαηλφκελα βίαο ζηνπο λένπο ελψ απμεκέλα είλαη θαη ηα θαηλφκελα εμάξηεζεο ησλ λέσλ απφ ηνμηθέο νπζίεο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ θαηνίθσλ κε παηδηά απνηειεί έλα ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ην Γήκν, θαζψο βειηηψλεη ην δεκνγξαθηθφ ηνπ πξνθίι θαη δίλεη δσή ζηελ πφιε. Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΘΔΘΔΑ θαη άιινπο θνξείο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία Θέληξνπ Ξξφιεςεο νπζηψλ Γεκηνπξγία ζε ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Πηέθη Λέσλ Γεκηνπξγία ρψξσλ ειεχζεξεο πξφζβαζεο WiFi ΙΠΘΡΘΛΑ ΖΗΗΛΑΑ ΞΟΘΙΗΡ ΑΜΑΟΣΝΗΡ Θξίζηκα δεηήκαηα αλαδεηθλχνληαη: Πει 135

136 Ζ Αλαβάζκηζε ηεο Πρνιηθήο Πηέγεο Ζ Αλαβάζκηζε Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη ίδξπζε ηαηξείσλ ΗΘΑ Ζ Αμηνπνίεζε ηνπ Κεηνρίνπ «Βνπξβά» Ζ Αλάδεημε αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ θαη δεκηνπξγία κνλνπαηηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ Ζ Ππιινγή-ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ Ζ Γεκηνπξγία Ιανγξαθηθνχ Κνπζείνπ (Κεηξνπνιηηηθνχ Κνπζείνπ Ιατθήο Ξαξάδνζεο θαη Ξνιηηηζκνχ) Ζ Αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ παλεγπξηψλ (Αγ. Καξίλα, Πηαπξνχ, Αγ. Φσηεηλή θαη Ξέηξνπ θαη Ξαχινπ) Ζ Αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ λαπηαζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Ζ Νινθιήξσζε ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Ζ πνζηήξημε γηα νκαιή θνηλσληθή έληαμε λέσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη επάιση&sigm