ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας"

Transcript

1 ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

2 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 1) Κατανομι κζςεων Ρ.Δ./407 ςτισ Σχολζσ του ΟΡΑ 2)Κατανομι νζων κζςεων για τθν πρόςλθψθ διδακτικοφ προςωπικοφ/μελϊν ΔΕΡ ςτα τμιματα 2 Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 1)Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ )Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ 2 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2, & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ 3 Ζγκριςθ επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ λειτουργίασ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθ προχπολογιςμοφ δθμιουργίασ μονάδασ 4 Επιτροπι Διαπίςτωςθσ και Απομάκρυνςθσ Ρεπαλαιωμζνου και Απαξιωμζνθσ Χριςθσ εξοπλιςμοφ Σφγκλθτοσ 2 θ ςυνεδρίαςθ απόφαςθ Ρρφτανθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3, 3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Κοινωνική ςτρατηγική Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνική ςτρατηγική Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 2

3 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Τροποποίθςθ Κανονιςμοφ Εξετάςεων (Οδθγόσ Διεξαγωγισ Εξετάςεων) 6 Κατανομι κζςεων ανάκεςθσ αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ ςε κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ για τθ διαςφάλιςθ ακαδθμαϊκισ διδακτικισ εμπειρίασ και υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ ζργου (πράξθσ) για ζνταξθ και χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο των αξόνων προτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 7 Στρατθγικόσ Ρρογραμματιςμόσ ΟΡΑ (Αποςτολι Πραμα, Στρατθγικι) 8 Οργάνωςθ Γραμματειϊν Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ 3 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Συμβοφλιο, 10 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ & 5 θ ςυνεδρίαςθ (ΦΕΚ 2250/ τ. Βϋ) ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 3 (3.1.5, 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Οικονομική οργάνωςη και ςτρατηγική o Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.1) τθσ ΕΕΑ o Πραμα, αποςτολή και ςτόχοι του Ιδρφματοσ Κεφάλαιο 3 (3.1.2 & ) & 5 τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o Λειτουργία τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ του Ιδρφματοσ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 3

4 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 9 Χοριγθςθ υποτροφιϊν για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 1α)Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Κεφαλαίου Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ «Κλθροδότθμα Φαίδωνα Χατηθγεωργίου» «Απόφαςθ για εκκίνθςθ διαδικαςίασ εκδόςεωσ 1β)Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για χοριγθςθ βραβείων για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Φ. Χατηθγεωργίου». 2α)Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Κεφαλαίου Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ «Κλθροδότθμα Γεωργίασ Νικολακοποφλου». 2β)Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για χοριγθςθ βραβείων για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Γ. Νικολακοποφλου». 3) ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ «Μαρία Δθμοποφλου» «Ιωάννθ Κάβουρα» «Μιχάλθ Μυτιλθναίου» 4) ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ζπαινοσ «Ρολίνα Ραπαςτακοποφλου» 5) ΤΜΗΜΑ ΔΕΟΣ «Εισ Μνιμθ του Κακθγθτι Νίκου Φωτιά και τθσ ςυηφγου του Αναςταςίασ Φωτιά» 6) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ «Εισ Μνιμθ του Κακθγθτι Νίκου Φωτιά και τθσ ςυηφγου του Αναςταςίασ Φωτιά» Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Απόφαςθ ΓΣ 3 θ ςυνεδρίαςθ Απόφαςθ ΓΣ 5 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.10) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 4

5 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Εξζλιξθ και Αναβάκμιςθ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΟΡΑ (ςφςταςθ επιτροπισ εκπόνθςθσ μελζτθσ για τθν αναβάκμιςθ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ΟΡΑ) 11 Ρρόγραμμα «Αριςτεία ςτθ Διδαςκαλία» (κεςμοκζτθςθ βραβείου διδακτικισ αριςτείασ) 12 Ρρόγραμμα «Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία» Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ 1 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 5 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ 5 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.3) τθσ ΕΕΑ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ- Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) & 4 (4.5) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Διαςφάλιςη ποιότητασ ςε ςχζςη με το διδακτικό προςωπικό Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ζρευνασ 13 Οριςμόσ ομάδασ ζργου με αντικείμενο τθν Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του Ρανεπιςτθμίου Α.Ρ. 4341/ απόφαςθ Ρρφτανθ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνική ςτρατηγική Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 5

6 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 14 Ζκδοςθ νζων εντφπων για το ΟΡΑ και τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ Κεφάλαιο 4 (4.8) τθσ ΕΕΑ o Δθμοςιοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ 15 Νζεσ ιςτοςελίδεσ του ΟΡΑ Κεφαλαίο 3 (3.1.2) και 4 (4.8) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για τα προγράμματα ςπουδϊν o Δθμοςιοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 6

7 Δράσεις ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 1 Καταγραφι Δράςεων του ΟΡΑ για Υλοποίθςθ Ρροτάςεων τθσ Ζκκεςθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ 2 Δθμοςιοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθ τθσ Βιβλιοκικθσ & Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ του ΟΡΑ, θ οποία υλοποιείται μζςω τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.Α.Β.) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. του ΟΡΑ Επιτροπι ΜΟΔΙΡ ςυνεδρίαςθ Επιτροπι ΜΟΔΙΡ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 2 (2.2) & 3 (3.2.1) & 4 (4.1 & 4.5) τθσ ΕΕΑ o Η διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ o Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ o Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με το διδακτικό προςωπικό Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 7

8 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 1 Οριςμόσ ομάδασ ζργου με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ δράςεων που κα αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ κοινότθτασ του Ρανεπιςτθμίου 2 1) Κατανομι κζςεων Ρ.Δ./407 ςτισ Σχολζσ του ΟΡΑ 2)Κατανομι νζων κζςεων για τθν πρόςλθψθ διδακτικοφ προςωπικοφ/μελϊν ΔΕΡ, ςτα τμιματα 3 Επικαιροποίθςθ τθσ απόφαςθσ Συγκλιτου (5 θσ ςυνεδρίαςθσ / ) περί Ρρωτότυπων Επιςτθμονικϊν Δθμοςιεφςεων Κακθγθτϊν/ Λεκτόρων ΟΡΑ Α.Ρ. 6044/ απόφαςθ Ρρφτανθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνικι ςτρατθγικι Κεφάλαιο 3 (3.1.2, & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι οργανωτικισ ανάπτυξθσ o Στρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ o Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 8

9 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 4 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» ςτο Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 5 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο «Εργαςτιριο Ανάλυςθσ Αγορϊν και Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ» ςτο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 6 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Στρατθγικισ» ςτο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 9

10 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 7 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο «Εργαςτιριο Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικοοικονομικι & Ρεριβαλλοντικι Αειφορία» ςτο Τμιμα Διεκνϊν Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 8 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου «Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων» ςτο Τμιμα Διεκνϊν Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 9 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Επιχειρθματικισ Αναλυτικισ» ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 10

11 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 10 Επιτροπι Εξζλιξθσ και Αναβάκμιςθσ των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ο.Ρ.Α 11 Συνεργαςία του Μ.Ρ.Σ. ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία με το Ρανεπιςτιμιο του Koblenz-Landau τθσ Γερμανίασ 1) Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ Κεφάλαιο 3 (3.3) τθσ ΕΕΑ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ- Συνολικι ανάλυςθ και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 3 (3.2.2) τθσ ΕΕΑ o Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 11

12 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ 5θσ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου τθσ 30/6/ ςτο κζμα 5: Ρρόγραμμα Αριςτείασ ςτθ Διδαςκαλία ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.5) τθσ ΕΕΑ o Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με το διδακτικό προςωπικό 13 Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ «ΕΣΡΑ » 1) Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 5 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν 14 Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ραραπόνων και Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Ρανεπιςτθμίου για το ακαδ. ζτοσ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1 & 4.3) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ o Διδαςκαλία και μάκθςθ, Αξιολόγθςθ φοιτθτϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 12

13 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Δθμοςιοποίθςθ των ςυγκεντρωτικϊν 1) Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων αξιολόγθςθσ μακθμάτων/διδαςκαλίασ των Τμθμάτων του 2) ΜΟΔΙΡ, 1 θ ςυνεδρίαςθ ΟΡΑ Μετονομαςία του Εργαςτθρίου «Ρολυμζςων Επικοινωνίασ, Ανάπτυξθσ και Μάρκετινγκ Ρροϊόντων» ςε «Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Επικοινωνίασ» και κακοριςμόσ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του. Σφγκλθτοσ, 6 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.1) & 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ 17 Κδρυςθ Εργαςτθρίου με τίτλο «Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ και Αποτίμθςθ Επιχειριςεων» ςτο Τμιμα Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κακοριςμόσ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του. Σφγκλθτοσ, 6 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 13

14 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Γενικόσ Κανονιςμόσ Εργαςτθρίων ΟΡΑ : άρκρο 4 Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ παρ. 10 ςφμφωνα με το οποίο «Τα εργαςτιρια υπόκεινται ςε περιοδικι αξιολόγθςθ του ζργου τουσ, ανά τριετία, με βάςθ διαδικαςία που ορίηει θ ΜΟΔΙΡ» (ΦΕΚ 833/ τ. Βϋ). 19 Αξιολόγθςθ ςτα Ρροπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν «Δθμιουργία Ερωτθματολογίου Τελειοφοίτων». 20 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Συμπεριφορικισ Χρθματοοικονομικισ» (Behavioral Finance Laboratory), ςτο Τμιμα Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1002/ τ. Βϋ). 1) Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 4 (4.6 & 4.7) τθσ ΕΕΑ o Ρθγζσ μάκθςθσ και υποςτιριξθ φοιτθτϊν o Ρλθροφοριακά ςυςτιματα καταγραφισ και ανάλυςθσ ςτοιχείων και δεικτϊν Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 14

15 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Διεπιςτθμονικό Εργαςτιριο Λογιςτικϊν Μελετϊν Χρθματοδοτικισ Διοίκθςθσ, και Οικονομικοφ Δικαίου» (Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies, Financial Management, and Economic and Financial Law), ςτο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1006/ τ. Βϋ). 22 Μετονομαςία του «Εργαςτθρίου Στατιςτικισ Μεκοδολογίασ και Ανάλυςθσ Δεδομζνων» (Αρικ /Β1, ΦΕΚ 2000/ τ. Βϋ) του Τμιματοσ Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ ςε «Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Στατιςτικισ, Ρικανοτιτων και Ανάλυςθσ Δεδομζνων» (Laboratory of Applied Statistics, Probability and Data Analysis) και τροποποίθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του. Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 15

16 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Μετονομαςία του «Εργαςτθρίου Εφαρμογϊν Ρικανοτιτων και Στατιςτικισ ςε Ρολφπλοκα Συςτιματα: Οικονομίασ, Αςφάλιςθσ και Τεχνολογίασ» του Τμιματοσ Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ ςε «Εργαςτιριο Στατιςτικισ Μεκοδολογίασ» (Laboratory of Statistical Methodology) και τροποποίθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του (ΦΕΚ 984/ τ. Βϋ). 24 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ και Μπεχηιανισ Στατιςτικισ» (Computational and Bayesian Statistics Laboratory) ςτο Τμιμα Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1002/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ 25 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Στοχαςτικισ Μοντελοποίθςθσ και Εφαρμογϊν» (Stochastic Modelling and Applications Laboratory) ςτο Τμιμα Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1002/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 16

17 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Οικονομικισ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ» (Economic Growth and Social Policy Laboratory), ςτθ Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1077/ τ. Βϋ). 27 Κινθτικότθτα Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του Ιδρφματοσ μζςω προγράμματοσ ERASMUS. 28 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ΟΡΑ: Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων (Ομάδα ζργου με αντικείμενο τθν Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του Ρανεπιςτθμίου). 29 Επζκταςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ςτα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. 1) Α.Ρ & 1244/ : Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 2) Α.Ρ & 1858/ : Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Α.Ρ. 1911/ : Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 1) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ ) ΜΟΔΙΡ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.9) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι διεκνοποίθςθσ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνικι ςτρατθγικι Κεφάλαιο 4 τθσ ΕΕΑ o Εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 17

18 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ και Λειτουργία Κζντρου Διαχείριςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΟΡΑ. Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 5 τθσ ΕΕΑ o Λειτουργία κεντρικισ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ 31 Αναδιαμόρφωςθ Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ). 32 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Διεκνοφσ Ναυτιλίασ, Χρθματοοικονομικισ και Διοίκθςθσ», (International Shipping, Finance and Management Laboratory), ςτο Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ωσ Διευκφνον Τμιμα, ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων κακϊσ και ςτο Τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 5 τθσ ΕΕΑ o Λειτουργία κεντρικισ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 18

19 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Μάνατημεντ, Στρατθγικισ και Επιχειρθματικότθτασ» (Laboratory of Management, Strategy and Entrepreneurship) ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). 34 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Διοικθτικισ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Τεχνολογιϊν» (Management of Information Systems and Technologies Lab» - (ISTLab), ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). 35 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Χρθματοοικονομικϊν Τεχνολογιϊν» (Financial Technologies Laboratory- (FinTech Lab)), ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 19

20 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ειςιγθςθ τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 1)Σφγκλθτοσ, 10θ ςυνεδρίαςθ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ./ΟΡΑ) για τθν Αξιοποίθςθ Στατιςτικϊν Αξιολόγθςθσ 2)Σφγκλθτοσ, 4θ ςυνεδρίαςθ Μακθμάτων/Διδαςκαλίασ Τμιματοσ )ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 3θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 2θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 τθσ ΕΕΑ o Εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 37 Τροποποίθςθ του κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΦΕΚ 1078/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ, 3θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.2 & ) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι οργανωτικισ ανάπτυξθσ o Ρρογράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 38 Αρχειοκζτθςθ ςτο Ιδρυματικό Ψθφιακό Αποκετιριο ΡΥΞΙΔΑ. (Ρολιτικζσ Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου και Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ ΟΡΑ «ΡΥΞΙΔΑ»). 39 Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία Σφγκλθτοσ, 10θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 12θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 20

21 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν που εντάςςεται ςτθ Δράςθ «Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ» Σφγκλθτοσ, 12θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.5, 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Οικονομικι οργάνωςθ και ςτρατθγικι o Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν 41 Κδρυςθ Εκπαιδευτικϊν Εργαςτθριϊν ΟΡΑ με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν», τίτλοσ ςτα αγγλικά: «EconLAB», ςτθ Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του (ΦΕΚ 2448/ τ. Βϋ). «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ», τίτλοσ ςτα αγγλικά: «CSlab», ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του (ΦΕΚ 2448/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 12θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 21

22 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ Εκπαιδευτικϊν Εργαςτθριϊν ΟΡΑ με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ» ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (ΦΕΚ 2632/ τ. Βϋ). «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Μάρκετινγκ» ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (ΦΕΚ 2632/ τ. Βϋ). «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ» ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (ΦΕΚ 2632/ τ. Β ϋ). Σφγκλθτοσ, 13θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 22

23 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ραραπόνων και Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Ρανεπιςτθμίου για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ 2 Ρρόταςθ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. για τροποποίθςθ ερωτθματολογίου τελειοφοίτων βάςει του αντίςτοιχου ερωτθματολογίου τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 3 Ρρόταςθ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. για τροποποίθςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ των προπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν 1) ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 1 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 2 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.6 & 4.7) τθσ ΕΕΑ o Ρηγζσ μάθηςησ και υποςτήριξη φοιτητών o Ρληροφοριακά ςυςτήματα καταγραφήσ και ανάλυςησ ςτοιχείων και δεικτών Κεφάλαιο 4 (4.6) τθσ ΕΕΑ o Ρηγζσ μάθηςησ και υποςτήριξη φοιτητών 4 Απόφαςθ για εκκίνθςθ διαδικαςίασ εκδόςεωσ Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για απονομι βραβείων για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Φ. Χατηθγεωργίου» Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.10) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 23

24 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Απόφαςθ για εκκίνθςθ διαδικαςίασ εκδόςεωσ Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για χοριγθςθ υποτροφιϊν για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Γ. Νικολακοποφλου» Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.10) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ 6 Απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Υποζργου «Βελτίωςθ των δυνατοτιτων πρόςβαςθσ ςτθ φοιτθτικι ηωι ςτο ΟΡΑ» και α/α «1» τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ Ραρεμβάςεων Κοινωνικισ Μζριμνασ Φοιτθτϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν», με κωδικό ΟΡΣ (MIS) Κδρυςθ Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 8 Ζκδοςθ ΦΕΚ με κζμα «Ζγκριςθ δομισ, λειτουργίασ και αρμοδιοτιτων τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.) του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (Ε.Σ.Δ.Ρ.)» (78/ τ. Βϋ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 3 θ ςυνεδρίαςθ, ) Σφγκλθτοσ, 6 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.4) τθσ ΕΕΑ o Ειςδοχή φοιτητών, πρόοδοσ και αναγνώριςη ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 24

25 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Οριςτικοποίθςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ για τα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ο.Ρ.Α. 10 Τροποποίθςθ των αποφάςεων τθσ Συγκλιτου (5 θ / και 4 θ / ) περί Ρρογράμματοσ Αριςτείασ ςτθ Διδαςκαλία. 1) ΜΟΔΙΡ, 3 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 8 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.2) & 4 (4.1 & 4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 4 (4.5) τθσ ΕΕΑ o Διαςφάλιςη ποιότητασ ςε ςχζςη με το διδακτικό προςωπικό Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 25

26 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Εκκζςεισ του Ρροζδρου τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. και των Κοςμθτόρων με προτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των ςτατιςτικϊν αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ των Τμθμάτων 12 Ζγκριςθ υποδείγματοσ των ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ τελειοφοίτων των Τμθμάτων του ΟΡΑ. 13 Συγκρότθςθ επιτροπισ για τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςτα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του ΟΡΑ. Σφγκλθτοσ, 8 θ ςυνεδρίαςθ ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.2) & 4 (4.5 & 4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o Διαςφάλιςη ποιότητασ ςε ςχζςη με το διδακτικό προςωπικό o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 3 (3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 26

27 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Συγκρότθςθ ομάδασ ζργου για τθν διεξαγωγι ζρευνασ επαγγελματικισ απορρόφθςθσ αποφοίτων ΟΡΑ, για τα ζτθ ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.7) τθσ ΕΕΑ o Ρληροφοριακά ςυςτήματα καταγραφήσ και ανάλυςησ ςτοιχείων και δεικτών 15 Συγκρότθςθ επιτροπισ για τθν υποβολι ειςιγθςθσ ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του ΟΡΑ κατ εφαρμογι τθσ πολιτικισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 16 Ζγκριςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςε αγγλικι ζκδοςθ για τα προπτυχιακά μακιματα Erasmus του Ο.Ρ.Α.» ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.1 & 3.3) τθσ ΕΕΑ o Πραμα, αποςτολή και ςτόχοι του Ιδρφματοσ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 27

28 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Διαδικαςία Κδρυςθσ/Επανίδρυςθσ Ρ.Μ.Σ./Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) & 6 τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 18 Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Δ.Ε.Ο.Σ. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.2.3) & 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα διδακτορικών ςπουδών (τρίτοσ κφκλοσ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 28

29 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 ( & 3.3) & 4 (4.11) & 5 (5.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΥΜΑΤΟΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ 20 Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 10 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.2.3) & 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα διδακτορικών ςπουδών (τρίτοσ κφκλοσ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 29

30 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Επανίδρυςθ του Ρ.Μ.Σ. ςτθ Λογιςτικι και Χρθματοοικονομικι του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Επανίδρυςθ του Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 10 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 30

31 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμιματοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοικθτικι των Επιχειριςεων με Διεκνι Ρροςανατολιςμό» των Τμθμάτων Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 31

32 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) ςτθν Στατιςτικι» του Τμιματοσ Στατιςτικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ» του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 32

33 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο Χρθματοοικονομικι και Τραπεηικι» των Τμθμάτων Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεκνισ Ναυτιλία, Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ» των Τμθμάτων Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ και Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 33

34 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιςτιμθ Δεδομζνων» των Τμθμάτων Ρλθροφορικισ και Στατιςτικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρ.Μ.Σ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία» του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δθμόςια Ρολιτικι και Διοίκθςθ» των Τμθμάτων Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 34

35 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Διιδρυματικοφ Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μακθματικά τθσ Αγοράσ και τθσ Ραραγωγισ» του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, του Τμιματοσ Μακθματικϊν τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν» του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 35

36 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 23 Κατανομι κζςεων ανάκεςθσ αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ ςε νζουσ επιςτιμονεσ κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ για τθν απόκτθςθ ακαδθμαϊκισ διδακτικισ εμπειρίασ και υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ ζργου (πράξθσ) για ζνταξθ και χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο των αξόνων προτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (κωδ. Ρρόςκλθςθσ: ΕΔΒΜ 82) Σφγκλθτοσ, 13 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 36

37 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Ο.Ρ.Α. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 13 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.3) & 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα διδακτορικών ςπουδών (τρίτοσ κφκλοσ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 37

38 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ζγκριςθ Κανονιςμϊν Μεταπτυχιακϊν Ρρογραμμάτων ςπουδϊν ΟΡΑ 26 Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν που εντάςςεται ςτθ Δράςθ «Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ» 1) Σφγκλθτοσ, 14 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 15 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 15 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & 3.3) & 4 (4.2 & 4.11) & 6 o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 38

39 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΑΠΟΦΑΗ AΡΜΟΔΙΟΤ 27 Ζγκριςθ κειμζνου πολιτικισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ 1) ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.1 & 4.11) & 6 τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 28 Εγχειρίδιο Ροιότθτασ του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 29 Στρατθγικόσ και Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Ιδρφματοσ και Στοχοκεςία 1) ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ , 2) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) & 4 (4.1 & 4.11) & 6 τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 (3.1.1 & 3.3) τθσ ΕΕΑ o Πραμα, αποςτολή και ςτόχοι του Ιδρφματοσ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 39

40 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΑΠΟΦΑΗ AΡΜΟΔΙΟΤ 30 Ολοκλιρωςθ τθσ ενθμζρωςθσ των Τμθμάτων των Σχολϊν του Ιδρφματοσ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του προτφπου τθσ πιςτοποίθςθσ των Ρροπτυχιακϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.2 & 4.11) & 6 τθσ ΕΕΑ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 31 Ραρουςίαςθ ςχεδίου Ζκκεςθσ Ρροόδου αναφορικά με τισ ςυςτάςεισ που τζκθκαν ςτθν Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ 32 Ρρόταςθ για τον Οργανιςμό του ΟΡΑ ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2 & 3.3) & 4 (4.1 & 4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 40

41 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΑΠΟΦΑΗ AΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 33 Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία (Δράςθ Ι και Δράςθ ΙΙ) ακαδθμαϊκοφ ζτουσ Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4 & 3.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ζρευνασ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ 34 Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Σπουδϊν Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 35 Επανεξζταςθ αποφάςεων ίδρυςθσ/επανίδρυςθσ προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Ο.Ρ.Α Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) & 6 o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 41

42 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ορκι Επανάλθψθ τθσ απόφαςθσ τθσ 14θσ/ ςυνεδρίαςθσ Συγκλιτου Ο.Ρ.Α., κζμα 3: Ζναρξθ διαδικαςίασ για τθν πλιρωςθ μίασ (1) οργανικισ κζςθσ Νομικοφ Συμβοφλου του Ο.Ρ.Α. 2 Κάλυψθ Λειτουργικϊν Αναγκϊν Ο.Ρ.Α. από Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Ρ.Α Χρθματοδότθςθ Ρρογράμματοσ Δράςεων για τθν Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ Ο.Ρ.Α. Χρθματοδότθςθ του Ζργου: «Αξιοποίθςθ Ευκαιριϊν Χρθματοδότθςθσ του ΕΛΚΕ/ΟΡΑ και του ΟΡΑ από το νζο ΕΣΡΑ (Ε )» με Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ραραπόνων και Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Ρανεπιςτθμίου για το ακαδ. ζτοσ Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνική ςτρατηγική Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ 4 Ζγκριςθ ςυναρμοδίων Υπουργϊν για τθν αγορά τριϊν ορόφων (3οσ, 4οσ, 5οσ), κζςεων ςτάκμευςθσ και βοθκθτικϊν χϊρων του επί των οδϊν Ευελπίδων 47α και Λευκάδοσ 33 ακινιτου, ωσ παρακείμενων, από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ζτουσ 2018 Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.6) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 42

43 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Αγορά του επί τθσ οδοφ Δεριγνφ 12 και Ρατθςίων ακινιτου Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.6) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών 6 Κατανομι κζςεων Ρ.Δ. 407 ςτισ Σχολζσ του Ο.Ρ.Α. ακάδ. ζτουσ Ζγκριςθ Κανονιςμϊν Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν των Ρ.Μ.Σ. «Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ», «Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ», «Διεκνείσ Διαπραγματεφςεισ» του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 4θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 4θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.2, & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & 3.3) & 4 (4.2 & 4.11) & 6 o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 43