ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας"

Transcript

1 ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

2 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 1) Κατανομι κζςεων Ρ.Δ./407 ςτισ Σχολζσ του ΟΡΑ 2)Κατανομι νζων κζςεων για τθν πρόςλθψθ διδακτικοφ προςωπικοφ/μελϊν ΔΕΡ ςτα τμιματα 2 Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 1)Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ )Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ 2 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2, & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ 3 Ζγκριςθ επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ λειτουργίασ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθ προχπολογιςμοφ δθμιουργίασ μονάδασ 4 Επιτροπι Διαπίςτωςθσ και Απομάκρυνςθσ Ρεπαλαιωμζνου και Απαξιωμζνθσ Χριςθσ εξοπλιςμοφ Σφγκλθτοσ 2 θ ςυνεδρίαςθ απόφαςθ Ρρφτανθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3, 3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Κοινωνική ςτρατηγική Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνική ςτρατηγική Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 2

3 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Τροποποίθςθ Κανονιςμοφ Εξετάςεων (Οδθγόσ Διεξαγωγισ Εξετάςεων) 6 Κατανομι κζςεων ανάκεςθσ αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ ςε κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ για τθ διαςφάλιςθ ακαδθμαϊκισ διδακτικισ εμπειρίασ και υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ ζργου (πράξθσ) για ζνταξθ και χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο των αξόνων προτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 7 Στρατθγικόσ Ρρογραμματιςμόσ ΟΡΑ (Αποςτολι Πραμα, Στρατθγικι) 8 Οργάνωςθ Γραμματειϊν Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ 3 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Συμβοφλιο, 10 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ & 5 θ ςυνεδρίαςθ (ΦΕΚ 2250/ τ. Βϋ) ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 3 (3.1.5, 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Οικονομική οργάνωςη και ςτρατηγική o Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.1) τθσ ΕΕΑ o Πραμα, αποςτολή και ςτόχοι του Ιδρφματοσ Κεφάλαιο 3 (3.1.2 & ) & 5 τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o Λειτουργία τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ του Ιδρφματοσ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 3

4 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 9 Χοριγθςθ υποτροφιϊν για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 1α)Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Κεφαλαίου Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ «Κλθροδότθμα Φαίδωνα Χατηθγεωργίου» «Απόφαςθ για εκκίνθςθ διαδικαςίασ εκδόςεωσ 1β)Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για χοριγθςθ βραβείων για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Φ. Χατηθγεωργίου». 2α)Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Κεφαλαίου Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ «Κλθροδότθμα Γεωργίασ Νικολακοποφλου». 2β)Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για χοριγθςθ βραβείων για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Γ. Νικολακοποφλου». 3) ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ «Μαρία Δθμοποφλου» «Ιωάννθ Κάβουρα» «Μιχάλθ Μυτιλθναίου» 4) ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ζπαινοσ «Ρολίνα Ραπαςτακοποφλου» 5) ΤΜΗΜΑ ΔΕΟΣ «Εισ Μνιμθ του Κακθγθτι Νίκου Φωτιά και τθσ ςυηφγου του Αναςταςίασ Φωτιά» 6) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ «Εισ Μνιμθ του Κακθγθτι Νίκου Φωτιά και τθσ ςυηφγου του Αναςταςίασ Φωτιά» Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Απόφαςθ ΓΣ 3 θ ςυνεδρίαςθ Απόφαςθ ΓΣ 5 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.10) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 4

5 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Εξζλιξθ και Αναβάκμιςθ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΟΡΑ (ςφςταςθ επιτροπισ εκπόνθςθσ μελζτθσ για τθν αναβάκμιςθ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ΟΡΑ) 11 Ρρόγραμμα «Αριςτεία ςτθ Διδαςκαλία» (κεςμοκζτθςθ βραβείου διδακτικισ αριςτείασ) 12 Ρρόγραμμα «Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία» Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ 1 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 5 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ 5 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.3) τθσ ΕΕΑ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ- Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) & 4 (4.5) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Διαςφάλιςη ποιότητασ ςε ςχζςη με το διδακτικό προςωπικό Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ζρευνασ 13 Οριςμόσ ομάδασ ζργου με αντικείμενο τθν Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του Ρανεπιςτθμίου Α.Ρ. 4341/ απόφαςθ Ρρφτανθ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνική ςτρατηγική Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 5

6 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 14 Ζκδοςθ νζων εντφπων για το ΟΡΑ και τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ Κεφάλαιο 4 (4.8) τθσ ΕΕΑ o Δθμοςιοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ 15 Νζεσ ιςτοςελίδεσ του ΟΡΑ Κεφαλαίο 3 (3.1.2) και 4 (4.8) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για τα προγράμματα ςπουδϊν o Δθμοςιοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 6

7 Δράσεις ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 1 Καταγραφι Δράςεων του ΟΡΑ για Υλοποίθςθ Ρροτάςεων τθσ Ζκκεςθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ 2 Δθμοςιοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθ τθσ Βιβλιοκικθσ & Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ του ΟΡΑ, θ οποία υλοποιείται μζςω τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.Α.Β.) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. του ΟΡΑ Επιτροπι ΜΟΔΙΡ ςυνεδρίαςθ Επιτροπι ΜΟΔΙΡ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 2 (2.2) & 3 (3.2.1) & 4 (4.1 & 4.5) τθσ ΕΕΑ o Η διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ o Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ o Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με το διδακτικό προςωπικό Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 7

8 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 1 Οριςμόσ ομάδασ ζργου με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ δράςεων που κα αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ κοινότθτασ του Ρανεπιςτθμίου 2 1) Κατανομι κζςεων Ρ.Δ./407 ςτισ Σχολζσ του ΟΡΑ 2)Κατανομι νζων κζςεων για τθν πρόςλθψθ διδακτικοφ προςωπικοφ/μελϊν ΔΕΡ, ςτα τμιματα 3 Επικαιροποίθςθ τθσ απόφαςθσ Συγκλιτου (5 θσ ςυνεδρίαςθσ / ) περί Ρρωτότυπων Επιςτθμονικϊν Δθμοςιεφςεων Κακθγθτϊν/ Λεκτόρων ΟΡΑ Α.Ρ. 6044/ απόφαςθ Ρρφτανθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνικι ςτρατθγικι Κεφάλαιο 3 (3.1.2, & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι οργανωτικισ ανάπτυξθσ o Στρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ o Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 8

9 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 4 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» ςτο Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 5 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο «Εργαςτιριο Ανάλυςθσ Αγορϊν και Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ» ςτο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 6 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Στρατθγικισ» ςτο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 9

10 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 7 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο «Εργαςτιριο Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικοοικονομικι & Ρεριβαλλοντικι Αειφορία» ςτο Τμιμα Διεκνϊν Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 8 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου «Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων» ςτο Τμιμα Διεκνϊν Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 9 Ζγκριςθ Κδρυςθσ Εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Επιχειρθματικισ Αναλυτικισ» ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και κακοριςμόσ τουσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 3 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 10

11 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 10 Επιτροπι Εξζλιξθσ και Αναβάκμιςθσ των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ο.Ρ.Α 11 Συνεργαςία του Μ.Ρ.Σ. ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία με το Ρανεπιςτιμιο του Koblenz-Landau τθσ Γερμανίασ 1) Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ Κεφάλαιο 3 (3.3) τθσ ΕΕΑ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ- Συνολικι ανάλυςθ και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 3 (3.2.2) τθσ ΕΕΑ o Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 11

12 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ 5θσ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου τθσ 30/6/ ςτο κζμα 5: Ρρόγραμμα Αριςτείασ ςτθ Διδαςκαλία ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.5) τθσ ΕΕΑ o Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με το διδακτικό προςωπικό 13 Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ «ΕΣΡΑ » 1) Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 5 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν 14 Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ραραπόνων και Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Ρανεπιςτθμίου για το ακαδ. ζτοσ Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1 & 4.3) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ o Διδαςκαλία και μάκθςθ, Αξιολόγθςθ φοιτθτϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 12

13 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Δθμοςιοποίθςθ των ςυγκεντρωτικϊν 1) Σφγκλθτοσ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων αξιολόγθςθσ μακθμάτων/διδαςκαλίασ των Τμθμάτων του 2) ΜΟΔΙΡ, 1 θ ςυνεδρίαςθ ΟΡΑ Μετονομαςία του Εργαςτθρίου «Ρολυμζςων Επικοινωνίασ, Ανάπτυξθσ και Μάρκετινγκ Ρροϊόντων» ςε «Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Επικοινωνίασ» και κακοριςμόσ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του. Σφγκλθτοσ, 6 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.1) & 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ 17 Κδρυςθ Εργαςτθρίου με τίτλο «Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ και Αποτίμθςθ Επιχειριςεων» ςτο Τμιμα Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κακοριςμόσ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του. Σφγκλθτοσ, 6 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 13

14 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Γενικόσ Κανονιςμόσ Εργαςτθρίων ΟΡΑ : άρκρο 4 Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ παρ. 10 ςφμφωνα με το οποίο «Τα εργαςτιρια υπόκεινται ςε περιοδικι αξιολόγθςθ του ζργου τουσ, ανά τριετία, με βάςθ διαδικαςία που ορίηει θ ΜΟΔΙΡ» (ΦΕΚ 833/ τ. Βϋ). 19 Αξιολόγθςθ ςτα Ρροπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν «Δθμιουργία Ερωτθματολογίου Τελειοφοίτων». 20 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Συμπεριφορικισ Χρθματοοικονομικισ» (Behavioral Finance Laboratory), ςτο Τμιμα Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1002/ τ. Βϋ). 1) Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 1 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 4 (4.6 & 4.7) τθσ ΕΕΑ o Ρθγζσ μάκθςθσ και υποςτιριξθ φοιτθτϊν o Ρλθροφοριακά ςυςτιματα καταγραφισ και ανάλυςθσ ςτοιχείων και δεικτϊν Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 14

15 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Διεπιςτθμονικό Εργαςτιριο Λογιςτικϊν Μελετϊν Χρθματοδοτικισ Διοίκθςθσ, και Οικονομικοφ Δικαίου» (Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies, Financial Management, and Economic and Financial Law), ςτο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1006/ τ. Βϋ). 22 Μετονομαςία του «Εργαςτθρίου Στατιςτικισ Μεκοδολογίασ και Ανάλυςθσ Δεδομζνων» (Αρικ /Β1, ΦΕΚ 2000/ τ. Βϋ) του Τμιματοσ Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ ςε «Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Στατιςτικισ, Ρικανοτιτων και Ανάλυςθσ Δεδομζνων» (Laboratory of Applied Statistics, Probability and Data Analysis) και τροποποίθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του. Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 15

16 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Μετονομαςία του «Εργαςτθρίου Εφαρμογϊν Ρικανοτιτων και Στατιςτικισ ςε Ρολφπλοκα Συςτιματα: Οικονομίασ, Αςφάλιςθσ και Τεχνολογίασ» του Τμιματοσ Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ ςε «Εργαςτιριο Στατιςτικισ Μεκοδολογίασ» (Laboratory of Statistical Methodology) και τροποποίθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του (ΦΕΚ 984/ τ. Βϋ). 24 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ και Μπεχηιανισ Στατιςτικισ» (Computational and Bayesian Statistics Laboratory) ςτο Τμιμα Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1002/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ 25 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Στοχαςτικισ Μοντελοποίθςθσ και Εφαρμογϊν» (Stochastic Modelling and Applications Laboratory) ςτο Τμιμα Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1002/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 16

17 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Οικονομικισ Σφγκλθτοσ, 7 θ ςυνεδρίαςθ Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ» (Economic Growth and Social Policy Laboratory), ςτθ Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΟΡΑ και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1077/ τ. Βϋ). 27 Κινθτικότθτα Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του Ιδρφματοσ μζςω προγράμματοσ ERASMUS. 28 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ΟΡΑ: Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων (Ομάδα ζργου με αντικείμενο τθν Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του Ρανεπιςτθμίου). 29 Επζκταςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ςτα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. 1) Α.Ρ & 1244/ : Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 2) Α.Ρ & 1858/ : Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Α.Ρ. 1911/ : Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 1) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ ) ΜΟΔΙΡ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.9) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι διεκνοποίθςθσ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνικι ςτρατθγικι Κεφάλαιο 4 τθσ ΕΕΑ o Εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 17

18 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ και Λειτουργία Κζντρου Διαχείριςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΟΡΑ. Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 5 τθσ ΕΕΑ o Λειτουργία κεντρικισ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ 31 Αναδιαμόρφωςθ Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ). 32 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Διεκνοφσ Ναυτιλίασ, Χρθματοοικονομικισ και Διοίκθςθσ», (International Shipping, Finance and Management Laboratory), ςτο Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ωσ Διευκφνον Τμιμα, ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων κακϊσ και ςτο Τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 5 τθσ ΕΕΑ o Λειτουργία κεντρικισ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 18

19 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Μάνατημεντ, Στρατθγικισ και Επιχειρθματικότθτασ» (Laboratory of Management, Strategy and Entrepreneurship) ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). 34 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Διοικθτικισ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Τεχνολογιϊν» (Management of Information Systems and Technologies Lab» - (ISTLab), ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). 35 Κδρυςθ εργαςτθρίου με τίτλο: «Εργαςτιριο Χρθματοοικονομικϊν Τεχνολογιϊν» (Financial Technologies Laboratory- (FinTech Lab)), ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του (ΦΕΚ 1375/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 19

20 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ειςιγθςθ τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 1)Σφγκλθτοσ, 10θ ςυνεδρίαςθ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ./ΟΡΑ) για τθν Αξιοποίθςθ Στατιςτικϊν Αξιολόγθςθσ 2)Σφγκλθτοσ, 4θ ςυνεδρίαςθ Μακθμάτων/Διδαςκαλίασ Τμιματοσ )ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 3θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 2θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 τθσ ΕΕΑ o Εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 37 Τροποποίθςθ του κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΦΕΚ 1078/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ, 3θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.2 & ) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι οργανωτικισ ανάπτυξθσ o Ρρογράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 38 Αρχειοκζτθςθ ςτο Ιδρυματικό Ψθφιακό Αποκετιριο ΡΥΞΙΔΑ. (Ρολιτικζσ Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου και Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ ΟΡΑ «ΡΥΞΙΔΑ»). 39 Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία Σφγκλθτοσ, 10θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 12θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτικι και ςτρατθγικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Κεφάλαιο 3 (3.1.4) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι ζρευνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 20

21 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν που εντάςςεται ςτθ Δράςθ «Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ» Σφγκλθτοσ, 12θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.5, 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Οικονομικι οργάνωςθ και ςτρατθγικι o Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν 41 Κδρυςθ Εκπαιδευτικϊν Εργαςτθριϊν ΟΡΑ με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν», τίτλοσ ςτα αγγλικά: «EconLAB», ςτθ Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του (ΦΕΚ 2448/ τ. Βϋ). «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ», τίτλοσ ςτα αγγλικά: «CSlab», ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του (ΦΕΚ 2448/ τ. Βϋ). Σφγκλθτοσ, 12θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 21

22 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κδρυςθ Εκπαιδευτικϊν Εργαςτθριϊν ΟΡΑ με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ» ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (ΦΕΚ 2632/ τ. Βϋ). «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Μάρκετινγκ» ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (ΦΕΚ 2632/ τ. Βϋ). «Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ» ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (ΦΕΚ 2632/ τ. Β ϋ). Σφγκλθτοσ, 13θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατθγικι για Ρρογράμματα ςπουδϊν: Ρρογράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 22

23 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ραραπόνων και Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Ρανεπιςτθμίου για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Σφγκλθτοσ, 1 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ 2 Ρρόταςθ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. για τροποποίθςθ ερωτθματολογίου τελειοφοίτων βάςει του αντίςτοιχου ερωτθματολογίου τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 3 Ρρόταςθ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. για τροποποίθςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ των προπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν 1) ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 1 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟ.ΔΙ.Ρ., 2 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.6 & 4.7) τθσ ΕΕΑ o Ρηγζσ μάθηςησ και υποςτήριξη φοιτητών o Ρληροφοριακά ςυςτήματα καταγραφήσ και ανάλυςησ ςτοιχείων και δεικτών Κεφάλαιο 4 (4.6) τθσ ΕΕΑ o Ρηγζσ μάθηςησ και υποςτήριξη φοιτητών 4 Απόφαςθ για εκκίνθςθ διαδικαςίασ εκδόςεωσ Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για απονομι βραβείων για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Φ. Χατηθγεωργίου» Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.10) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 23

24 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Απόφαςθ για εκκίνθςθ διαδικαςίασ εκδόςεωσ Ρρόςκλθςθσ/Ρροκιρυξθσ για χοριγθςθ υποτροφιϊν για το Κ.Α.Δ. «Κλθροδότθμα Γ. Νικολακοποφλου» Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.10) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ 6 Απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Υποζργου «Βελτίωςθ των δυνατοτιτων πρόςβαςθσ ςτθ φοιτθτικι ηωι ςτο ΟΡΑ» και α/α «1» τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ Ραρεμβάςεων Κοινωνικισ Μζριμνασ Φοιτθτϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν», με κωδικό ΟΡΣ (MIS) Κδρυςθ Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 8 Ζκδοςθ ΦΕΚ με κζμα «Ζγκριςθ δομισ, λειτουργίασ και αρμοδιοτιτων τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.) του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (Ε.Σ.Δ.Ρ.)» (78/ τ. Βϋ) Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 2 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 3 θ ςυνεδρίαςθ, ) Σφγκλθτοσ, 6 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.4) τθσ ΕΕΑ o Ειςδοχή φοιτητών, πρόοδοσ και αναγνώριςη ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 24

25 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Οριςτικοποίθςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ για τα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ο.Ρ.Α. 10 Τροποποίθςθ των αποφάςεων τθσ Συγκλιτου (5 θ / και 4 θ / ) περί Ρρογράμματοσ Αριςτείασ ςτθ Διδαςκαλία. 1) ΜΟΔΙΡ, 3 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 8 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.2) & 4 (4.1 & 4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 4 (4.5) τθσ ΕΕΑ o Διαςφάλιςη ποιότητασ ςε ςχζςη με το διδακτικό προςωπικό Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 25

26 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Εκκζςεισ του Ρροζδρου τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. και των Κοςμθτόρων με προτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των ςτατιςτικϊν αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ των Τμθμάτων 12 Ζγκριςθ υποδείγματοσ των ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ τελειοφοίτων των Τμθμάτων του ΟΡΑ. 13 Συγκρότθςθ επιτροπισ για τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςτα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του ΟΡΑ. Σφγκλθτοσ, 8 θ ςυνεδρίαςθ ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.2) & 4 (4.5 & 4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o Διαςφάλιςη ποιότητασ ςε ςχζςη με το διδακτικό προςωπικό o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 3 (3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 26

27 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Συγκρότθςθ ομάδασ ζργου για τθν διεξαγωγι ζρευνασ επαγγελματικισ απορρόφθςθσ αποφοίτων ΟΡΑ, για τα ζτθ ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.7) τθσ ΕΕΑ o Ρληροφοριακά ςυςτήματα καταγραφήσ και ανάλυςησ ςτοιχείων και δεικτών 15 Συγκρότθςθ επιτροπισ για τθν υποβολι ειςιγθςθσ ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του ΟΡΑ κατ εφαρμογι τθσ πολιτικισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 16 Ζγκριςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςε αγγλικι ζκδοςθ για τα προπτυχιακά μακιματα Erasmus του Ο.Ρ.Α.» ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) ΜΟΔΙΡ, 4 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.1 & 3.3) τθσ ΕΕΑ o Πραμα, αποςτολή και ςτόχοι του Ιδρφματοσ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Κεφάλαιο 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 27

28 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Διαδικαςία Κδρυςθσ/Επανίδρυςθσ Ρ.Μ.Σ./Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) & 6 τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 18 Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Δ.Ε.Ο.Σ. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.2.3) & 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα διδακτορικών ςπουδών (τρίτοσ κφκλοσ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 28

29 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 9 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 ( & 3.3) & 4 (4.11) & 5 (5.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική φοιτητικήσ μζριμνασ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΥΜΑΤΟΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ 20 Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 10 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.2.3) & 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα διδακτορικών ςπουδών (τρίτοσ κφκλοσ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 29

30 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Επανίδρυςθ του Ρ.Μ.Σ. ςτθ Λογιςτικι και Χρθματοοικονομικι του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Επανίδρυςθ του Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 10 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 30

31 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμιματοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοικθτικι των Επιχειριςεων με Διεκνι Ρροςανατολιςμό» των Τμθμάτων Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 31

32 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) ςτθν Στατιςτικι» του Τμιματοσ Στατιςτικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ» του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 32

33 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο Χρθματοοικονομικι και Τραπεηικι» των Τμθμάτων Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεκνισ Ναυτιλία, Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ» των Τμθμάτων Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ και Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 33

34 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιςτιμθ Δεδομζνων» των Τμθμάτων Ρλθροφορικισ και Στατιςτικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρ.Μ.Σ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία» του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δθμόςια Ρολιτικι και Διοίκθςθ» των Τμθμάτων Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 34

35 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος συνέχεια Επανίδρυςθ του Διιδρυματικοφ Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μακθματικά τθσ Αγοράσ και τθσ Ραραγωγισ» του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, του Τμιματοσ Μακθματικϊν τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Επανίδρυςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν» του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 11 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 35

36 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) 23 Κατανομι κζςεων ανάκεςθσ αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ ςε νζουσ επιςτιμονεσ κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ για τθν απόκτθςθ ακαδθμαϊκισ διδακτικισ εμπειρίασ και υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ ζργου (πράξθσ) για ζνταξθ και χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο των αξόνων προτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (κωδ. Ρρόςκλθςθσ: ΕΔΒΜ 82) Σφγκλθτοσ, 13 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 36

37 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Στατιςτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ του Ο.Ρ.Α. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ο.Ρ.Α. Σφγκλθτοσ, 13 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.2.3) & 4 (4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα διδακτορικών ςπουδών (τρίτοσ κφκλοσ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 37

38 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ζγκριςθ Κανονιςμϊν Μεταπτυχιακϊν Ρρογραμμάτων ςπουδϊν ΟΡΑ 26 Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν που εντάςςεται ςτθ Δράςθ «Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ» 1) Σφγκλθτοσ, 14 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 15 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 15 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & 3.3) & 4 (4.2 & 4.11) & 6 o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 38

39 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΑΠΟΦΑΗ AΡΜΟΔΙΟΤ 27 Ζγκριςθ κειμζνου πολιτικισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ 1) ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.1 & 4.11) & 6 τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 28 Εγχειρίδιο Ροιότθτασ του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 29 Στρατθγικόσ και Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Ιδρφματοσ και Στοχοκεςία 1) ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ , 2) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) & 4 (4.1 & 4.11) & 6 τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 (3.1.1 & 3.3) τθσ ΕΕΑ o Πραμα, αποςτολή και ςτόχοι του Ιδρφματοσ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 39

40 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΑΠΟΦΑΗ AΡΜΟΔΙΟΤ 30 Ολοκλιρωςθ τθσ ενθμζρωςθσ των Τμθμάτων των Σχολϊν του Ιδρφματοσ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του προτφπου τθσ πιςτοποίθςθσ των Ρροπτυχιακϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 4 (4.2 & 4.11) & 6 τθσ ΕΕΑ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 31 Ραρουςίαςθ ςχεδίου Ζκκεςθσ Ρροόδου αναφορικά με τισ ςυςτάςεισ που τζκθκαν ςτθν Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ 32 Ρρόταςθ για τον Οργανιςμό του ΟΡΑ ΜΟΔΙΡ, 5 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ) Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2 & 3.3) & 4 (4.1 & 4.11) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ (ΔΡ) o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 40

41 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Α/Α ΔΡΑΕΙ ΑΠΟΦΑΗ AΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 33 Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία (Δράςθ Ι και Δράςθ ΙΙ) ακαδθμαϊκοφ ζτουσ Σφγκλθτοσ, 16 θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.4 & 3.3) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική ζρευνασ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ 34 Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Σπουδϊν Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 35 Επανεξζταςθ αποφάςεων ίδρυςθσ/επανίδρυςθσ προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Ο.Ρ.Α Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 17 θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.3) o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & & 3.3) & 4 (4.2) & 6 o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική για Ρρογράμματα ςπουδών: Ρρογράμματα μεταπτυχιακών ςπουδών (δεφτεροσ κφκλοσ) o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 41

42 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Ορκι Επανάλθψθ τθσ απόφαςθσ τθσ 14θσ/ ςυνεδρίαςθσ Συγκλιτου Ο.Ρ.Α., κζμα 3: Ζναρξθ διαδικαςίασ για τθν πλιρωςθ μίασ (1) οργανικισ κζςθσ Νομικοφ Συμβοφλου του Ο.Ρ.Α. 2 Κάλυψθ Λειτουργικϊν Αναγκϊν Ο.Ρ.Α. από Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Ρ.Α Χρθματοδότθςθ Ρρογράμματοσ Δράςεων για τθν Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ Ο.Ρ.Α. Χρθματοδότθςθ του Ζργου: «Αξιοποίθςθ Ευκαιριϊν Χρθματοδότθςθσ του ΕΛΚΕ/ΟΡΑ και του ΟΡΑ από το νζο ΕΣΡΑ (Ε )» με Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ραραπόνων και Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Ρανεπιςτθμίου για το ακαδ. ζτοσ Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.2) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ Κεφάλαιο 3 (3.1.8) τθσ ΕΕΑ o Κοινωνική ςτρατηγική Κεφάλαιο 4 (4.1) τθσ ΕΕΑ o Ρολιτική και ςτρατηγική διαςφάλιςησ ποιότητασ 4 Ζγκριςθ ςυναρμοδίων Υπουργϊν για τθν αγορά τριϊν ορόφων (3οσ, 4οσ, 5οσ), κζςεων ςτάκμευςθσ και βοθκθτικϊν χϊρων του επί των οδϊν Ευελπίδων 47α και Λευκάδοσ 33 ακινιτου, ωσ παρακείμενων, από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ζτουσ 2018 Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.6) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 42

43 Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος Αγορά του επί τθσ οδοφ Δεριγνφ 12 και Ρατθςίων ακινιτου Σφγκλθτοσ, 1θ ςυνεδρίαςθ ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΕΕΑ) Κεφάλαιο 3 (3.1.6) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών 6 Κατανομι κζςεων Ρ.Δ. 407 ςτισ Σχολζσ του Ο.Ρ.Α. ακάδ. ζτουσ Ζγκριςθ Κανονιςμϊν Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν των Ρ.Μ.Σ. «Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ», «Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ», «Διεκνείσ Διαπραγματεφςεισ» του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σφγκλθτοσ, 4θ ςυνεδρίαςθ Σφγκλθτοσ, 4θ ςυνεδρίαςθ Κεφάλαιο 3 (3.1.2, & 3.2.1) τθσ ΕΕΑ o Στρατηγική οργανωτικήσ ανάπτυξησ o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o Ρρογράμματα προπτυχιακών ςπουδών Κεφάλαιο 3 (3.1.3 & 3.3) & 4 (4.2 & 4.11) & 6 o Στρατηγική ακαδημαϊκήσ ανάπτυξησ o ΕΙΚΟΝΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o Σχεδιαςμόσ, ζγκριςη, ζλεγχοσ και αξιολόγηςη των προγραμμάτων ςπουδών και των απονεμόμενων τίτλων o ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ - Συνολική ανάλυςη και ςυςτάςεισ o ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Σ Η Ε Κ Θ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η 43

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος 2015-16 OΡΓΑΝΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Στρατηγικός Προγραμματισμός ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος 2015-16 1 Στρατηγικός Προγραμματισμός ΟΠΑ 2016-2021 (Αποστολή Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (5 θ Συνεδρίαςθ Συγκλιτου )

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (5 θ Συνεδρίαςθ Συγκλιτου ) Ενδυνάμωςθ και Αριςτεία τθσ Ζρευνασ Σ1. Βελτίωςθ τθσ παραγωγισ και αναγνϊριςθ του ερευνθτικοφ ζργου των μελϊν του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ Μζςο πλικοσ εργαςιϊν ςε επιςτθμονικά περιοδικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΠΣΤΧΙΟ

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΠΣΤΧΙΟ ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΠΣΤΧΙΟ Ρροςοχι! Πςοι ζχετε πάρει βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν μπορείτε μόνο να πάρετε το πτυχίο του τμιματοσ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ-Ρ ΤΕΙ ΔΥΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Συνέλευση Τμήματος 01-11-2017 Απόφαση Συγκλήτου Συνεδρία 23-11-2017 Αθήνα 2017 Άρκρο 1 Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ για τα ερωτηματολόγια

Οδηγόσ για τα ερωτηματολόγια Οδηγόσ για τα ερωτηματολόγια Μονάδα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Οκτϊβριοσ 2017 Περιεχόμενα 1. Οδθγόσ αξιολόγθςθσ μακιματοσ-διδαςκαλίασ ςτα Προπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν... 2 Α. Αναλυτικζσ οδθγίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Επιτυχήσ Ολοκλήρωςη του πρώτου Διεθνοφσ Προγράμματοσ Εκπαιδευτικήσ και Επιςτημονικήσ ςυνεργαςίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών με το Korea Maritime and Ocean University

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η Υςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ αρικμ. 14/3.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΜΟΔΙΠ) Εςωτερικό φςτημα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ Εγχειρίδιο Ποιότητασ Ζκδοςθ 1θ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 Περιεχόμενα ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ... 8 ΕΙΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

& ( ) 2018

& ( ) 2018 201 2017 & (2008-2018) 2018 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 Ομάδα αντίςτοιχων Σμθμάτων Οικονομικϊν Επιςτθμϊν... 4 Ομάδα αντίςτοιχων Σμθμάτων Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων... 6 Ομάδα αντίςτοιχων Σμθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικι ανάλυςθ απαντιςεων για το ςφνολο των Σμθμάτων του ΟΠΑ

τατιςτικι ανάλυςθ απαντιςεων για το ςφνολο των Σμθμάτων του ΟΠΑ Ερωτθματολόγιο Σελειοφοίτων τατιςτικι ανάλυςθ απαντιςεων για το ςφνολο των Σμθμάτων του ΟΠΑ Ορκωμοςία Φεβρουαρίου 2019 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 18 3,5 Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ Η Πορεία τησ Τλοποίηςησ του Προγράμματοσ Αξιολόγηςησ ςτο ΕΚΠΑ: Επόμενα Βήματα & Χρονοδιάγραμμα Η πορεία τθσ αξιολόγθςθσ ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτθματολόγιο Σελειοφοίτων. Ορκωμοςία Μαρτίου τατιςτικι ανάλυςθ απαντιςεων για το ςφνολο των Σμθμάτων του ΟΠΑ

Ερωτθματολόγιο Σελειοφοίτων. Ορκωμοςία Μαρτίου τατιςτικι ανάλυςθ απαντιςεων για το ςφνολο των Σμθμάτων του ΟΠΑ Ερωτθματολόγιο Σελειοφοίτων Ορκωμοςία Μαρτίου 2018 τατιςτικι ανάλυςθ απαντιςεων για το ςφνολο των Σμθμάτων του ΟΠΑ Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Βακμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικόσ και Επιχειρηςιακόσ Προγραμματιςμόσ Ε.Α.Π

Στρατηγικόσ και Επιχειρηςιακόσ Προγραμματιςμόσ Ε.Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - HELLENIC OPEN UNIVERSITY Στρατηγικόσ και Επιχειρηςιακόσ Προγραμματιςμόσ Ε.Α.Π. 2018-2022 Λοφλιοσ 2018 *Το κείμενο αυτό εγκρίκθκε από τθν 388 θ /23-07-2018 Συνεδρίαςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκου Ζτους (Εξεταστική Ιανουαρίου 2017)

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκου Ζτους (Εξεταστική Ιανουαρίου 2017) ΕΞΑΜΘΝΟ Α Αςτικό Δίκαιο Πεμ 9/2/17 12:45-14:45 ΛΧ1003 ΙΑΣΡΑΚΘ Γ Γενικζσ Αρχζσ Λογιςτικισ Δευ 13/2/17 15:00-17:00 ΛΧ1001 ΚΑΡΑΜΠΙΝΘ Ν - ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΘ Α Μακθματικά για Οικονομολόγουσ Σρι 7/2/17 8:15-10:15 ΛΧ1004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκου Ζτουσ (Β Εξεταςτική επτζμβριοσ 2016)

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκου Ζτουσ (Β Εξεταςτική επτζμβριοσ 2016) ΕΞΑΜΘΝΟ Α Αςτικό Δίκαιο Πεμ 15/9/16 10:30-12:30 ΛΧ1003 ΙΑΣΡΑΚΘ Γ Γενικζσ Αρχζσ Λογιςτικισ Σρι 13/9/16 12:45-14:45 ΛΧ1001 ΚΑΡΑΜΠΙΝΘ Ν - ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΘ Α Μακθματικά για Οικονομολόγουσ Πεμ 1/9/16 8:15-10:15 ΛΧ1004

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY 19 ο χλμ Θες/νικθσ Ν. Μουδανιϊν 19 th km Thessalonikis N. Moudanion Rd ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY Το Δίκτυο Επιχειρθματικότθτασ Καινοτομίασ & Ανάπτυξθσ (Δ.Ε.Κ.Α), ςτα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Καινοτόμα Συςτήματα Αειφόρου Αγροτικήσ Παραγωγήσ» Master of Science

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Α Εξεταςτικήσ Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ

Πρόγραμμα Α Εξεταςτικήσ Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ ΕΞΑΜΘΝΟ Α Αςτικό Δίκαιο Σετάρτθ 3/02/2016 12:45-14:45 A' ΛΧ1003 Τ ΙΑΣΡΑΚΘ Γ Γενικζσ Αρχζσ Λογιςτικισ Δευτζρα 8/02/2016 8:15-10:15 A' ΛΧ1001 Τ ΚΑΡΑΜΠΙΝΘ Ν - ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΘ Α Ελλθνικι Γλώςςα & Πολιτιςμόσ Ι Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική Οδθγόσ Σπουδϊν ΕΙΑΓΩΓΗ Αμερικανικζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Πληροφορική Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Πλθροφορικι (BSIT), οι φοιτθτζσ αποκτοφν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ Βϋ Ε Ξ Α Μ Θ Ν Ο *Από τα οποία επιλζγονται υποχρεωτικά (6)]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ Βϋ Ε Ξ Α Μ Θ Ν Ο *Από τα οποία επιλζγονται υποχρεωτικά (6)] ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης Ακινα, 20/02/2019 Αρικ. Πρωτ.: 1383 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019 Βϋ Ε Ξ Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Εκπαιδευτικό Συνζδριο ΟΛΜΕ Βόλοσ 7 9 /4/2011. Όροι και ςυνθήκεσ άςκηςησ του εκπαιδευτικού έργου ςτη δημόςια δευτεροβάθμια εκπαίδευςη

9 ο Εκπαιδευτικό Συνζδριο ΟΛΜΕ Βόλοσ 7 9 /4/2011. Όροι και ςυνθήκεσ άςκηςησ του εκπαιδευτικού έργου ςτη δημόςια δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 1 9 ο Εκπαιδευτικό Συνζδριο ΟΛΜΕ Όροι και ςυνθήκεσ άςκηςησ του εκπαιδευτικού έργου ςτη δημόςια δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 2 Δειγματοληψύα Ακολουκικθκε θ τεχνικι τθσ δειγματολθψίασ κατά ςυςτάδεσ (cluster

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών. Οδθγόσ Σπουδϊν

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών. Οδθγόσ Σπουδϊν Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών Οδθγόσ Σπουδϊν Μεταπτυχιακό Πρό γραμμα ςτην Κόινωνικη Εργαςι α & Κόινωνικη Διόι κηςη ΚΟΠΟ Το πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Κοινωνικι Εργαςία και Κοινωνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ Α/Α ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ. ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΚΗΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ Α/Α ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ. ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΚΗΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟ 1 Ειςαγωγι ςτον Σουριςμό 2 Μικροοικονομικι ανάλυςθ ΜΓΤ 3 3 135 5 3 Μακθματικά τθσ Διοικθτικισ επιςτιμθσ ΜΓΤ 3 2 5 165 6 4 Αρχζσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ ΜΓΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 7 η : Το πρόβλημα τησ Μεταφοράσ Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Αςτική κοινωνικότητα, ςυλλογική δράςη και αθλητικζσ πρακτικζσ ςτην Κφπρο και την Κρήτη

Δελτίο Τφπου. Αςτική κοινωνικότητα, ςυλλογική δράςη και αθλητικζσ πρακτικζσ ςτην Κφπρο και την Κρήτη Δελτίο Τφπου Το Εργαςτιρι Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ του Τμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςασ προςκαλεί ςτο Θεματικό Εργαςτιρι: Αςτική κοινωνικότητα, ςυλλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Παράρτημα 1. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 1. ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑ Σο Σμιμα Νοςθλευτικισ του ΕΚΠΑ είναι προςθλωμζνο ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ ανϊτατθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 201 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΠΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 201 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΠΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΠΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 3: Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική Σχολή. Οδθγόσ Σπουδϊν

Πολυτεχνική Σχολή. Οδθγόσ Σπουδϊν Πολυτεχνική Σχολή Οδθγόσ Σπουδϊν Μεταπτυχιακό Πρό γραμμα Δόμόςτατική σ Μήχανική σ ΚΟΠΟ Το MSc in Structural Engineering παρζχει ςε Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ και άλλουσ ςχετικοφσ πτυχιοφχουσ μία ςυγκεντρωμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικηςακή εθαπμογή ανάλςζηρ και επεξεπγαζίαρ δεδομένων κςβεπνηηικών διαβοςλεύζεων. gov.insight. Η. Ζαβιτσάνος, Γ. Γιαννακόποσλος, Γ.

Διαδικηςακή εθαπμογή ανάλςζηρ και επεξεπγαζίαρ δεδομένων κςβεπνηηικών διαβοςλεύζεων. gov.insight. Η. Ζαβιτσάνος, Γ. Γιαννακόποσλος, Γ. Διαδικηςακή εθαπμογή ανάλςζηρ και επεξεπγαζίαρ δεδομένων κςβεπνηηικών διαβοςλεύζεων gov.insight Η. Ζαβιτσάνος, Γ. Γιαννακόποσλος, Γ. Παλιούρας 2 από 21 gov.insight Τι είναι το gov.insight και ποφ αποςκοπεί;

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC005009833 INFORMATICS 2019-05-27 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.05.27 11:56:13 EEST Reason: Location: Athens Θεςςαλονίκη: 27/05/ 2019 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) Ελεσθερούπολη 29/06/2016 Αξιότιμοι Κφριοι ςφμβουλοι, Κατακζτουμε ςιμερα τθν Αϋ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΗΩΩΝ Σμήμα: Μελιςςοκομίασ Σθροτροφίασ και Λοιπϊν Ηωικϊν Οργανιςμϊν Πληροφορίεσ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Καινοτόμα υστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ & Τθλεπικοινωνιϊν. Κανονιςμόσ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ & Τθλεπικοινωνιϊν. Κανονιςμόσ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ & Τθλεπικοινωνιϊν Κανονιςμόσ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν Κοηάνθ, Σεπτζμβριοσ 2016 Άρκρο 1 Ειςαγωγι α. Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ διδακτορικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ One stop Shop Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ: :Μακρυγιάννθ 5 Σ.Κ. Πόλθ: :50 132- Κοηάνθ Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011

Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011 Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011 12 ερωτιςεισ και 12 απαντιςεισ 1. Σι είναι οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ; Είναι Ομαδικι διδαςκαλία, ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι αποφαςιςτικά Η διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η αγορά εργαςίασ ςε κρίςθ «Η επαγγελματική κατάρτιςη ςτην περίοδο τησ κρίςησ: τάςεισ, προοπτικζσ»

ΗΜΕΡΙΔΑ Η αγορά εργαςίασ ςε κρίςθ «Η επαγγελματική κατάρτιςη ςτην περίοδο τησ κρίςησ: τάςεισ, προοπτικζσ» ΗΜΕΡΙΔΑ Η αγορά εργαςίασ ςε κρίςθ «Η επαγγελματική κατάρτιςη ςτην περίοδο τησ κρίςησ: τάςεισ, προοπτικζσ» Ακινα, 9 Ιουλίου 2012 Χρφςα Παϊδοφςθ Διευκφντρια Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ΕΙΕΑΔ c.paidoussi@eiead.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/ υγγροφ 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285120, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www. firstreception.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016 Θζμα: «Ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ ΑΞΙΟΡΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΩΚΑ (ΕΜΠ), ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΕΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ακαδημαϊκό ζτοσ 2017-18 ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σι ενζργειεσ πρζπει να κάνουμε ςφμφωνα με τον Ν.4485/2017; Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΠΡΟΘΕΜΙΑ Φεβρουάριοσ 2018 Φεβρουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 The Once-Only Principle Project - TOOP ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 To TOOP με μία ματιά Σίτλοσ: The Once-Only Principle Project Ακρωνφμιο: TOOP Ζναρξθ: 1 θ Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια: 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα