ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά 01/01/2003 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά 01/01/2003 Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ( από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης Ι.Κεφάλαιο χρήσεως ποσό EURO ) Καταβλημένο 58, , Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία 2.Οφειλόμενο Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 3, , , , Αποσβεσμένο Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις , , Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ. το άρτιο ( ) , , , , Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων Έξοδα ερευνών και αναπτήξεως Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων Παραχωρήσεις και δικαιώματα Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού Υπεραξία επιχειρήσεως Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσης Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά καταστατικού ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Ειδικά αποθεματικά Γήπεδα - Οικόπεδα Εκτακτα αποθεματικά Μείον : προβλέψεις απαξιώσεων υποτιμήσεων Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Αποθεματικά για ιδίες μετοχές Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση α.Αποθεματικά από απαλλασόμενα τής φορολογίας έσοδα Κτίρια και τεχνικά έργα 12, , , , , , Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 81, , , , , , V. Αποτελέσματα εις νέο 5.Μεταφορικά μέσα Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 8, , , , , , Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 13, , Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 167, , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 102, , , , , , (181,228.38) (167,517.22) III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 250, , Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μείον : οφειλόμενες δόσεις Aποθεματικά διατεθιμένα για αύξηση κεφαλαίου Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις , , Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 128, , Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετοχικού ενδιαφ. Επιχειρήσεων Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 65, , Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Ομολογιακά δάνεια Ι. Αποθέματα 2.Δάνεια τραπεζών Εμπορεύματα Δάνεια ταμιευτηρίων Προιόντα έτοιμα ημιτελή - προιόντα και υπολοίμματα 135, , Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / συνδεδεμένες επιχειρήσεις Παραγωγή σε εξέλιξη Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπές συμμετοχ. ενδιαφ. Επιχ/σεις Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας 12, , Τράπεζες λογ/σμοί μακρ. Χρημ/σεων με εγγ. Γραμμ. Εισπρακτέων Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. Λήξης , , Μείον : Μή δουλευμένοι τόκοι ΙΙ. Απαιτήσεις 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πελάτες 29, , Γραμμάτια εισπρακτέα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χαρτοφυλακίου Προμηθευτές 23, , Στις τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια πληρωτέα Στις τράπεζες για εγγύηση αΕπιταγες πληρωτεες 54, , Μείον : Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι , , Μη δουλευμένοι τόκοι Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων α.Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι Προκαταβολές Πελατών 44, Επιταγές σε καθυστέρηση Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες) , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11, , β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) Μερίσματα πληρωτέα Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμενη χρήση Πιστωτές διάφοροι 4, , Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων , , Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχ/σεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 137, , Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση Εσοδα επομένων χρήσεων Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Εξοδα χρήσεως δουλευμένα Μείον : Προβλέψεις (44.11) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Χρεώστες διάφοροι 8, , Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 7, , , IΙΙ. Χρεώγραφα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 266, , Μετοχές Ομολογίες ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3.Λοιπά χρεώγραφα Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Ιδιες μετοχές Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμίσεις Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Λοιποί λογαριασμοί τάξεως IV. Διαθέσιμα Ταμείο 4, , Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 201, , Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 266, , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Λοιποί λογαριασμοί τάξεως KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2003 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2002 Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 150, , Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (13,711.16) (21,703.65) Μείον : Κόστος πωλήσεων 115, , (+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων (167,517.22) (145,813.57) Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 35, , (+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως 1, (+) : Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο 36, , Σύν ολο (181,228.38) (167,517.22) ΜΕΙΟΝ : ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 46, , ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 4, , , , Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις ν έο (181,228.38) (167,517.22) Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (14,392.89) (21,211.62) Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής : Μείον : 1.Τακτικό αποθεματικό Έσοδα συμμετοχών Πρώτο μέρισμα α.Κέρδη συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις α.Διανομή κερδών σε εταιρεία Έσοδα χρεογράφων Πρόσθετο μέρισμα Κέρδη Πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων Αποθεματικά καταστατικού Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά άρθρου 3 Ν.2601/ Μείον : 7.Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου α.Ζημίες συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις α.Επιχειρηματικές αμοιβές Έξοδα & Ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών εις νέο Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα (136.11) (242.80) Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (14,529.00) (21,454.42) ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Έκτακτα κέρδη Έσοδα προηγουμένων χρήσεων Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 1, , Μείον : 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα Εκτακτες ζημιές Εξοδα προηγουμένων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (249.23) Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) (13,711.16) (21,703.65) ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 17, , Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 17, , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων (13,711.16) (21,703.65)

4

5 ΑΡ.Μ.Α.Ε /04/Β/00/78 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρ.2013 Ποσά προηγουμένης χρ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ.χρ.2013 Ποσά προηγ.χρ.2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 3, , , , Ι.Κεφάλαιο 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 98, , , , , , (Μετοχικό κεφάλαιο μετοχών αξίας 2,93 euro έκαστη) 58, , Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 102, , , , , , ,Καταβλημένο 58, , ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο 2.Αγροί-Φυτείες-Δάση 450, , , , Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (48,250.43) (43,263.78) 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 29, , , , , , Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (475,037.06) (523,287.49) (431,773.28) (475,037.06) 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 799, , , , , , Μεταφορικά μέσα VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 44, , , , , , Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 498, , Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές , , ,323, , , ,316, , , ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV+AVI) 33, , ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 1,323, , , ,316, , , B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις. 554, , Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓIII) 554, , Δάνεια τραπεζών 272, , Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 272, , Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Προιόντα έτοιμα ημιτελή - προιόντα και υπολοίμματα 128, , Προμηθευτές 83, , Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας 4, , αΕπιταγες πληρωτεες 3, , , , Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι , , ΙΙ. Απαιτήσεις 3.Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 63, , Πελάτες 69, , Προκαταβολές Πελατών 84, , α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες) 29, , Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 25, , β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 10, , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 24, , Χρεώστες διάφοροι 11.Πιστωτές διάφοροι 254, , Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων , , , , , IV. Διαθέσιμα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓΙΙ) 811, , Ταμείο Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,Εξοδα χρήσεως δουλευμένα , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙV) 244, , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 846, , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Δ) 846, , Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 χρ.2013 χρ.2012 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 184, , Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως (48,250.43) (43,263.78) Μείον : Κόστος πωλήσεων 135, , (-) : Υπόλοιπο αποτ/των ( ζημιών) προηγ. χρήσεων (475,037.06) (431,173.28) Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως 6, , Σύνολο (523,287.49) (475,037.06) Σύνολο 54, , ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ΜΕΙΟΝ : Ζημίες είς νέο (523,287.49) (475,037.06) 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 47, , Έξοδα Λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως ΠΙΚΕΡΜΙ 30/04/ Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 26, , , , Ο ΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΔΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Μερικά Αποτελέσματα (ζημία) Εκμεταλλεύσεως (18,943.30) 9, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΙΡΗ ΠΙΖΑΝΗ ΘΩΜΑΣ Γ.ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΗΣ Α.Δ.Τ Α.Δ.Τ. Τ Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ΑΡ.ΔΙΑΒ ΑΒ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 6556\Α' ΤΑΞΗΣ Μείον : 3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα 21, , (21,430.83) 25, , (25,149.28) Ολικά Αποτελέσματα (ζημία) Εκμεταλλεύσεως (40,374.13) (15,472.26) ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων , Μείον : , Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 4, , Εξοδα προηγ. Χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 3, , (7,876.30) 1, , (9,010.83) Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (ζημία) (48,250.43) (24,483.09) ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 26, , Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 26, , , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ (48,250.43) (43,263.78)

6 Γενικές πληροφορίες Αποθήκευση προγράμματος με άλλο όνομα. Μη λειτουργία μακροεντολών. Ρύθμιση επιπέδου ασφαλείας μακροεντολών. Λοιπά προβλήματα. Ισολογισμός Συμπλήρωση ισολογισμού Προσαρμοσμένος ισολογισμός Εκτύπωση προσαρμοσμένου ισολογισμού Προσοχή!!!!

7 Τα Λογιστικά προγράμματα στο excel είναι εφαρμογές που έχουν διμιουργηθεί με Προγραμματισμό σε visual basic for applications και χρησιμοποιούν σαν βάση το excel. H συμπεριφορά των προγραμμάτων είναι ίδια με αυτή των απλων φύλλων του excel. Δηλαδή μπορείτε να αποθηκεύσετε τα προγράμματα με όποιο όνομα θέλετε και σε όποιο φάκελο του σκληρού σας δίσκου θέλετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα με άλλο όνομα και να διμιουργήσετε έτσι πολλά αντίγραφα. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε από το μενού του excel <Αρχείο>, <Αποθήκευση ως> και στο πλαίσιο που θα εμφανισθεί γράψτε το όνομα που θέλετε και πατήστε το κουμπί αποθήκευση. Εαν πατώντας κάποιο από τα κουμπιά του προγράμματος λάβετε το μύνημα <Οι μακροεντολές σε αυτό το βιβλίο είναι απενεργοποιημένες> τότε μπορεί να συμβένουν δύο πράγματα. 1) Να μήν έχετε επιλέξει κατά την έναρξη του προγράμματος <ενεργοποίηση μακροεντολών> ή <enable macros> για όσους έχουν αγγλικό excel. kai 2) Οι ρυθμίσεις για την ασφάλεια των μακροεντολών να είναι σε υψηλό επίπεδο. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλέιας δείτε την επόμενη επιλογή που αναφέρεται σε αυτό το θέμα.. ΟΙ ρύθμιση γίνεται ανάλογα την έκδοση του excel. Στο excel επιλέξτε <Εργαλεία> <μακροεντολές> <Ασφάλεια> και κατεβάστε το επίπεδο σε <μεσαίο>. Στο excel XP ή 2002 επιλέξτε <Εργαλεία><επιλογές> εδώ επιλέξτε το φάκελο <Ασφάλεια> στην συνέχεια <Ασφάλεια μακροεντολών> και κατεβάστε το επίπεδο σε μεσαίο. Εάν το πρόγραμμα περιέχει λίστες με δεδομένα τα οποία είναι αριθμημένα προσέξτε να μήν χαλάτε την αρίθμιση αλλά και να φροντίζεται τα δεδομένα να είναι αριθμημένα σωστά. Εαν η αρίθμηση δεν είναι σωστή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιες επιλογές να μην δουλεύουν σωστά. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα τηλ Κος Κουλογιάννης. Πρόγραμμα συμπλήρωσης και εκτύπωσης ισολογισμού. Η συμπλήρωση των στοιχείων του ισολογισού γίνεται στο κεντρικό φύλλο balance: Το Υπόδειγμα του ισολογισμού περιέχει όλους τους λογ/μους και τις κατηγορίες σύμφωνα με τα περισσότερα υποδείγματα που υπάρχουν. Aφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία τότε πατάτε το κουμπί <προσαρμοσμένος ισολογισμός> έτσι ώστε, να μεταφερθούν μόνο τα πεδία (λογ/μοι) τα οποία έχουν στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε να εμφανίζονται στον ισολογισμό σας μηδενικές τιμές. Ο ισολογισμός ο οποίος προσαρμόσθηκε μετά την συμπλήρωση του κεντρικού φύλλου βρίσκεται στο φύλλο <export>.από εκεί μπορείτε να τον εκτυπώσετε. Ο ισολογισμός μπορεί να εκτυπωθεί με διάφορους τρόπους τους οποίους εσείς διαλέγετε από την φόρμα που εμφανίζεται μετά το πάτημα του κουμπιού <Εκτύπωση>. Παρακαλούμε μήν χρησιμοποιήτε την εκτύπωση του menu του excel διότι έτσι δεν θα έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τις παραμέτρους της εκτύπωσης.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014-32η Εταιρική χρήση (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα