ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ"

Transcript

1 ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ - ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ( ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ) Δ.ΣΑΡΕΖΞΑΠΣΑΙΖ ΒΗΝΙΝΓΝΠ ΞΔΘΛΖ ΞΟΑΜΖΠ ΔΟΓΝ Ππγρξεκαηνδνηνύκελν Έξγν από ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ρν έξγν εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ » ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

2 Γ Δ Γ Έλαξμε ιεηηνπξγίαο : 2009 Πύλνιν Γηαπηζηεπκέλωλ πεξεζηώλ : 48 Πύλνιν πεξεζηώλ πξνο Γηαπίζηεπζε : 5 Γεληθό Πύλνιν πεξεζηώλ : 265 Ρν Γίθηπν ηωλ Δξγαζηεξίωλ Γεκόζηαο γείαο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, πνπ αλαπηύζζεηαη ζε όιε ηε ρώξα έρεη ζαλ ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε, ηελ επαγξχπλεζε θαη επηηήξεζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο από θάζε θίλδπλν θαη απεηιή, ηελ ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ηεο πνιηηείαο, θαζψο θαη ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Ο κεραληζκφο απηφο δηαζθαιίδεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κέζα απφ ην χζηεκα Γηαπίζηεπζεο πνπ ζηξαηεγηθά απνθάζηζε λα εθαξκφζεη.

3 Ρξέρνπζα θαηάζηαζε Ρα εξγαζηήξηα ηνπ Γηθηύνπ ΓΔΓ αθνινπζνύλ ηε δηαδηθαζία Γηαπίζηεπζεο από ην ΔΠΓ, «πξαγκαηνπνηνύλ δειαδή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε ακεξνιεςία θαη κε ηεθκεξησκέλε επάξθεηα» εθαξκόδνληαο ην πξόηππν δηαπίζηεπζεο ISO Ξαξέρνπλ κε απηό ηνλ ηξόπν ππεξεζίεο πνηόηεηαο πξνο ηνπο πνιίηεο, κέζω ηεο εθηέιεζεο δηαπηζηεπκέλωλ κεηξήζεωλ θαη δνθηκώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα θαη πηζηόηεηα απηώλ

4 ην ζύλνιν ηωλ ηδηαίηεξωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο αηόκνπ, αληηθεηκέλνπ, ζπζηήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ ΓΗΑΣΔΊΟΖΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Ζ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο,γεληθά εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηά παξνρήο πξνϊόληνο ή ππεξεζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα ζηηο απαηηήζεηο ηωλ πειαηώλ θαη ην νπνίν λα ζπκκνξθώλεηαη κε λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην.

5 Δπηζθόπεζε έξγνπ θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δηαπίζηεπζε ηωλ κεζόδωλ πνπ εθαξκόδνπλ ηα εξγαζηήξηα θαη νη επεθηάζεηο ηωλ δηαπηζηεπκέλωλ κεζόδωλ ηνπο από ην ΔΠΓ γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπο Απηήλ ηε ζηηγκή ην έξγν έρεη μεθηλήζεη θαη πινπνηείηαη αθινπζώληαο ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα

6 Δπηζθόπεζε έξγνπ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΜΔΘΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο : ,83 Α. ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) Ξξνϋπνινγηζκόο : ,15 Β. ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) Ξξνϋπνινγηζκόο : ,47 Γ. ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ( ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ) Ξξνϋπνινγηζκόο : ,21 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Αχγνπζηνο

7 Ξαξάκεηξνη ΑΛΑΓΝΣΝΠ Q-PLAN ΓΔΓ Έξγν ΡΓ ΔΠΓ ΘΔΔΙΞΛΝ ΓΗΑΣ/ΡΗΘΖ ΑΟΣΖ

8 Φπζηθό Αληηθείκελν Έξγνπ : 4 Δ Διαπίστευση Διεργαστηριακά Διακρίβωση Δημοσιότητα

9 Φπζηθό Αληηθείκελν Έξγνπ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ κε δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζεο (accreditation) ζύκθωλα κε ην δηεζλέο Ξξόηππν ISO από ην ΔΠYΓ Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ δηαπίζηεπζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ ΤΝΟΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΔΩΝ : 156 Γηεξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο Ρν πξόηππν δηαπίζηεπζεο ISO17025 θαη ε θαηεπζπληήξηα νδεγία ηνπ ΔΠΓ ΞΓΗ, ζέηνπλ ωο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ δηαπίζηεπζε ηωλ εξγαζηεξίωλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεξγαζηεξηαθά ζρήκαηα γηα θάζε κία από ηηο ππό δηαπίζηεπζε κεζόδνπο δνθηκέο

10 Φπζηθό Αληηθείκελν Έξγνπ Γηαθξίβσζε κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ Ρν πξόηππν δηαπίζηεπζεο ISO 17025, απαηηεί γηα ηνλ κεηξεηηθό εμνπιηζκό ηωλ εξγαζηεξίωλ ηα αθόινπζα Ρν Δξγαζηήξην πξέπεη λα δηαζέηεη έλα θαζηεξωκέλν πξόγξακκα θαη κηα θαζηεξωκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαθξίβωζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Ρν πξόγξακκα δηαθξίβωζεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκόηεηα ηωλ κεηξήζεωλ ζην Γηεζλέο Πύζηεκα Κνλάδωλ (SI) Νη δηαθξηβώζεηο εθηεινύληαη από εηδηθνύο νξγαληζκνύο δηαπηζηεπκέλνπο γηα ηνλ ζθνπό απηό από ην ΔΠΓ.

11 Φπζηθό Αληηθείκελν Έξγνπ Πξνβνιή θαη Γεκνζηφηεηα 13 ελεκεξωηηθέο εκεξίδεο κία ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο Δλεκεξωηηθό πιηθό

12 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΖΚΔΟΗΓΩΛ

13 Δπηθνηλωληαθό ιηθό Αθίζα Δλεκεξωηηθό έληππν Ξξόγξακκα Ζκεξίδωλ Γειηίν ηύπνπ Ηζηνζειίδα ΘΔΔΙΞΛΝ

14 Δπηθνηλωληαθό ιηθό Αθίζα Δλεκεξωηηθό έληππν Ξξόγξακκα Ζκεξίδωλ Γειηίν ηύπνπ Ηζηνζειίδα ΘΔΔΙΞΛΝ

15 Θνηηάδνληαο πξνο ηα εκπξόο ινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζύκθωλα κε ην πξόγξακκα παξαδνηέωλ Διαρηζηνπνίεζε θαη αληηκεηώπηζεη ηωλ πξνβιεκάηωλ θαη θηλδύλωλ πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζηνύλ Δλίζρπζε ηνπ ΓΔΓ κέζα από ην έξγν Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε επθαηξηώλ Ξξνζήιωζε ζηελ πνηόηεηα ηωλ ππεξεζηώλ κε απνδέθηε ηωλ πνιίηε

16 Τμήμα Διαπίςτευςησ & Ποιοτικήσ Επάρκειασ Διοικητικζσ Υπηρεςίεσ Τομζασ Εμβολίων Τομζασ Μικροβιολογίασ Τομζασ Χημείασ Τμήματα Παραςκευαςτήριο Διαχείριςη Εμβολίων Νερών Τροφίμων &Εργαςτήριο μικροβιολογίασ τροφίμων και εμφιαλωμζνων νερών Εμφ/νων Νερών Χημείασ Νεροφ & Τροφίμων Δ.ΣΑΡΕΖΞΑΠΣΑΙΖ

17 Δξγαζηήξην κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ λεξνχ Το Τμήμα Μικροβιολογικών Ελζγχων Νερών του ΚΕΔΥ επιπλζον των ελζγχων ρουτίνασ παρζχει ςυνεχή ςυμβουλευτική υποςτήριξη ςε νοςοκομεία και ςε Μονάδεσ Τεχνητοφ Νεφροφ, αναφορικά με την ανίχνευςη και την αντιμετώπιςη παρουςίασ ψευδομονάδας ςτο δίκτυο φδρευςήσ τουσ ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ ΘΔΓ Ππειηνπνύινπ Ηωάλλα Θενθίινπ Αληωλία Αϊβαιηώηε Θωλζηαληίλα Καπξίδνπ Πνθία Ενύξηνπ Φωηεηλή

18 Εθνικό Κζντρο Αναφοράς Σαλμονελλϊν, Σιγκελλϊν, παθογόνων E.coli και Λοιπϊν Εντεροπαθογόνων (ΕΚΑΣΣ) ΡΝ ΔΘΑΠΠ δηελεξγεί ηππνπνίεζε (νξνινγηθή θαη κνξηαθή - PFGE, MLST) ηξνθηκνγελώλ κηθξνβηαθώλ ζηειερώλ (Salmonella, Shigella, Vibrio, E. coli, Listeria )θαζώο θαη αλίρλεπζε γνληδίωλ ηνμηλώλ ζε verotoxigenic Ε.coli θαη άιιωλ ινηκνγόλωλ παξαγόληωλ άιιωλ παζόηππωλ E.coli (εληεξνζπλαζξνηζηηθά, εληεξνπαζνγόλα, εληεξνδηεηζδπηηθά, εληεξνηνμηλνγόλα). Πε ζπλεξγαζία κε αξκόδηνπο θνξείο ζπκκεηέρεη ζηε δηεξεχλεζε ζπξξνψλ θξνπζκάησλ, αιιά θαη ζηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ζηειερψλ ζεκαληηθψλ γηα ηε δεκόζηα πγεία. Δθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ π.ρ. Θηεληαηξηθνύ Θέληξνπ Σαιθίδαο Δπξωπαϊθή Γξαζηεξηόηεηα: o o Ρν ΔΘΑΠΠ απαληά ζηα Urgent Inquires πνπ θνηλνπνηεί ην Epidemic Intelligence Information System (EPIS-ECDC) γηα ηξνθηκνγελή θξνύζκαηα ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. Ρν ΔΘΑΠΠ, ωο Δξγαζηήξην ηεο ΔΠΓ, απνηειεί από ην 2013 κέινο ηνπ Greek EUPEHM site (The European Programme for Public Health Microbiology Training ECDC) o Ρν ΔΘΑΠΠ ζπκκεηέρεη ζην ECDC Food and Waterborne Diseases Molecular Surveillance Pilot», έλα πηινηηθό πξόγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξωπαϊθήο ηξάπεδαο δεδνκέλωλ ηεο κνξηαθήο κεζόδνπ ηππνπνίεζεο ζαικνλειιώλ Pulsed Field Gel Electrophoresis -PFGE o Ρν ΔΘΑΠΠ εθπξνζωπεί ηελ Διιάδα ζηα Γίθηπα ηωλ Θέληξωλ Αλαθνξάο ηνπ ECDC θαη γηα ηε ζαικνλέιια (Food and Waterborne Disease Network-ECDC) θαη γηα ηα παζνγόλα E.coli (EU-RL for E.coli) θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώλνληαη Ρν ΔΘΑΠΠ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΠΓ από 30εηηαο ωο Δζληθό Θέληξν Αλαθνξάο, ελώ έρεη κεηαθεξζεί ζην ΘΔΓ-Βάξε από ην 2009 ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ ΘΔΓ - Γεωξγία Καλδειαξά - Θιέωλ Θαξαδήκαο - Αζεκίλα Βνπιγαξάθε

19 Δξγαζηήξην Μειέηεο Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ Πηόρνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνρή εξγαζηεξηαθήο ππνζηήξημεο ζηα Λνζνθνκεηαθά Κηθξνβηνινγηθά Δξγαζηήξηα, ζηηο Δπηηξνπέο Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεωλ ηωλ Λνζνθνκείωλ, αιιά θαη ζην Γξαθείν Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεωλ ηνπ ΘΔΔΙΛΞΝ, κε ην νπνίν ππάξρεη ζηελή θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία. Δηδηθόηεξα, ην Δξγαζηήξην παξέρεη ππνζηήξημε ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ Πρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ινηκώμεωλ από πνιπαλζεθηηθά Gram(-) παζνγόλα ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ γείαο «ΞΟΝΘΟΝΠΡΖΠ», ηόζν γηα ηελ αλίρλεπζε γνληδίσλ θαξβαπελεκαζψλ, αιιά θαη γηα ηελ ηππνπνίεζε ζηειερψλ κε PFGE (θαη ζε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο MLST) ζε πεξηπηώζεηο λνζνθνκεηαθώλ ζπξξνώλ. Πηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο ην Δξγαζηήξην απνκόλωζε γηα πξώηε θνξά ζηελ Σώξα καο θιηληθά ζηειέρε πνπ παξάγνπλ ην κεηαιινέλδπκν NDM-1. Ρα ζηειέρε απηά ζεωξνύληαη δηεζλώο εμαηξεηηθά επηθίλδπλα γηα ηελ Γεκόζηαο γεία. Ρα γεγνλόο απηό νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε θαη απνζηνιή ζε όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο επηθαηξνπνηεκέλσλ νδεγηψλ από ην Γξαθείν Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεωλ, Κηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη Πηξαηεγηθήο Σξήζεο Αληηβηνηηθώλ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ (αξ. πξωηνθόιινπ 012/ /7/2013). Γηεξεύλεζε Λνζνθνκεηαθώλ επηδεκηθώλ επεηζνδίωλ To Δξγαζηήξην Κειέηεο Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεωλ έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ Ρνκέα Κηθξνβηνινγίαο ηεο ΔΠΓ ήδε από ην 2003 θαη από ηνλ Νθηώβξην ηνπ 2009 έρεη κεηαθεξζεί ζην Θεληξηθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο γείαο. ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ ΘΔΓ Ξαλαγηώηα Γηαθθνύπε Θπξηαθή Ρξπθηλνπνύινπ Νιγα Ξαππά

20 Δξγαζηήξην κηθξνβηνινγίαο ηξνθίκσλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξψλ Έιεγρνο δεηγκάηωλ ηξνθίκωλ θαη εκθηαιωκέλνπ λεξνύ, δηεξεύλεζε επηδεκηθώλ ζπξξνώλ θξνπζκάηωλ ηξνθηκνγελώλ ινηκώμεωλ. Ρν εξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ Γεκόζηνπ Ρνκέα, όπωο Ξεξηθέξεηεο, Λνζειεπηηθά Ηδξύκαηα, ηνλ ΔΦΔΡ, ην Γεληθό Σεκείν ηνπ Θξάηνπο θ.η.ι. Γξάζεηο Ξαξεκβάζεηο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ ΘΔΓ Καζηνπδάθε Διέλε Θνληαξίλε Καξηέηηα Ηωάλλεο Γαληήι Ξινπκίδεο Γεώξγηνο

21 Δξγαζηήξην ρεκείαο λεξψλ θαη ηξνθίκσλ Ρν Ρκήκα Σεκείαο Λεξώλ θαη Ρξνθίκωλ ηνπ Θ.Δ.Γ.. αζθεί δεπηεξνβάζκην έιεγρν δηελεξγώληαο αλαιύζεηο ζε λεξά αλζξώπηλεο θαηαλάιωζεο, εκθηαιωκέλα, επηθαλεηαθά, ππόγεηα θαη απόβιεηα. Ππλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα όπωο Γηεπζύλζεηο Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ, Λνζνθνκεία θαη κε Πώκαηα ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ. Ππγθεθξηκέλα ην 2013 εμεηάζζεθαλ Ρν ηκήκα αληαπνθξίζεθε ζηελ εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ γείαο (ΓΓ2/νηθ.35035) γηα εληαηηθνπνίεζε ειέγρωλ παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο πόζηκνπ ύδαηνο, ζε ρώξνπο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο (ζρνιεία θ.ι.π. Αληαπόθξηζε ζηελ εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ γείαο (ΓΓ2/Γ.Ξ. νηθ ) γηα ειέγρνπο εκθηαιωηεξίωλ θαη εκθηαιωκέλωλ λεξώλ. Ππλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ξ.Δ. Κεζζελίαο γηα ηελ αλάιπζε δεηγκάηωλ απνβιήηωλ ειαηνπξγείωλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Κεζζελίαο. ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ ΘΔΓ ΣΑΙΓΝΞΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΑΛΝΠΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

22 Δμεηδηθεπκέλν Δξγαζηήξην Λεγεσλέιιαο Πην Δξγαζηήξην πξαγκαηνπνηείηαη ν κηθξνβηνινγηθφο θαη κνξηαθφο έιεγρνο (Sequence- Based Typing-SBT) πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ λεξνύ (κέζνδνη θαηά ISO) θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ, θαζώο θαη θιηληθψλ δεηγκάησλ (American Society for Microbiology), γηα ηελ αλίρλεπζε βαθηεξίωλ Legionella spp., ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο κε νξνηππία, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ ηπρόλ επηδεκηνινγηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Ρν Δξγαζηήξην δέρεηαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα από Λνζνθνκεία, Μελνδνρεία, άιια θαηαζηήκαηα θαη θηήξηα γεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θ.ιπ., ζηα πιαίζηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ηνπ επηπέδνπ πγηεηλήο ηωλ θηεξίωλ θαη εθηίκεζεο ηπρόλ θηλδύλνπ ζε απηά, αιιά θαη ζηα πιαίζηα επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο θξνπζκάησλ Νφζνπ ησλ Λεγεσλαξίσλ. Δπίζεο, δέρεηαη θαη θιηληθά δείγκαηα πιένλ ζε ηαθηηθή βάζε από χπνπηα πεξηζηαηηθά γηα ιεγηνλέιισζε θαη βεβαίωο, όηαλ ηίζεηαη ζέκα δηεπθξίλεζεο ηνπ ηξφπνπ κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. Δπίζεο ην ηκήκα παξέρεη ηερληθέο ζπκβνπιέο ζε ζπληεξεηέο θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο ηωλ ειεγρόκελωλ θηεξίωλ ωο πξνο: o o o Ρνπο ηξφπνπο δεηγκαηνιεςίαο Ρνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηπρόλ κόιπλζεο ηωλ ζπζηεκάηωλ κε Legionella, αιιά θαη Επγαστηπιακή υποστήπιξη ζε κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα ζε ζέκαηα απνκόλωζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηεο Legionella.

23 Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζηελ Γεκφζηα Τγεία πλεξγαζίεο ζε Δζληθφ Δπίπεδν Ρν εξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Γεκόζηα γεία κέζω ηεο παξνρήο εξγαζηεξηαθήο ππνζηήξημεο ζηα Ννζνθνκεηαθά Μηθξνβηνινγηθά Δξγαζηήξηα, ζηηο Δπηηξνπέο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηωλ Λνζνθνκείωλ, ηηο Γηεπζχλζεηο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ζην Γξαθείν Αλαπλεπζηηθψλ Ννζεκάησλ/Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ζηελά. Ρν εξγαζηήξην δηαηεξεί ζπλερή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Οκάδα Μειέηεο γηα ηηο Λνηκψμεηο απφ Λεγεσλέιια ( ESGLI) θαη ην ELDSNet (Δuropean Legionnaire s Disease Surveillance Network θαη ηωλ νπνίωλ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεύλεζε ηωλ θξνπζκάηωλ από Ιεγεωλέιια, αθνινπζεί. Γηεζλείο πλεξγαζίεο Ν Γξ Δκκ. Λ. Βεινλάθεο είλαη εζληθόο αληηπξόζωπνο ζην ELDSNet (Δuropean Legionnaire s Disease Surveillance Network) ηνπ ECDC. Ρόζν ν Γξ Δ. Βεινλάθεο, όζν θαη ε Γξ Α. Φινύληδε κεηέρνπλ ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηνπ δηθηύνπ απηνύ. Ρν έξγν απηό ζπλδξάκνπλ θαη νη θθ Θ. Καληάο θαη Θ. Θνπηζηνκαλή Ρελ 12 & 13 Πεπηεκβξίνπ 2013, νξγαλώζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε 4 ε Δηήζηα Ππλάληεζε ELDENet (Δπξωπαϊθό Γίθηπν Δπηηήξεζεο ηεο Λόζνπ ηωλ Ιεγεωλαξίωλ), ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΠΓ, κε ηε βνήζεηα ζηειερώλ ηνπ ΘΔΓ) Δθπαηδεχζεηο ζηειερψλ άιισλ εξγαζηεξίσλ Θαηά πεξηόδνπο ζηειέρε άιιωλ εξγαζηεξίωλ, ηόζν θιηληθώλ, όζν θαη Ξεξηθεξεηαθώλ Δξγαζηεξίωλ ηεο Γεκόζηαο γείαο έρνπλ εθπαηδεπζεί γηα κεζόδνπο ζηε Ιεγεωλέιια, είηε εληόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο, είηε κε κεηάβαζή καο ζε άιια εξγαζηήξηα γηα ηνλ παξαπάλω ζθνπό.

24 «Ζ επίηεπμε κίαο βηώζηκεο θαη αεηθόξνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ( ηερλνι.εμνπιηζκόο, αλαιώζηκεο πξώηεο ύιεο, ελεξγεηαθνί πόξνη, απόβιεηα) θαη ηελ ποιότητα δσήο ησλ αλζξώπσλ»

25 Επραξηζηώ

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα