ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ"

Transcript

1 Life + Environmental Policy and Governance ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Οκηιεηήο: Γηψξγνο Κίξθνο

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ Γεληθά ηνηρεία Πξνγξάκκαηνο ηόρνη Απνηειέζκαηα

3 ΔΣΑΙΡΟΙ Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αλάδνρνο Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Π.Νηθνιαίδεο θαη πλεξγάηεο Ληδ Green Dot Κύπξνπ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθύθιωζεο Green Dot Malta Ltd Eco Empallages

4 ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Τίηινο: Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands Αθξσλχκην: R.E.P.T LIFE+ Environment Policy and Governance (LIFE07 ENV/CY/000081) Ηκεξνκ. Έλαξμεο: 1/1/2009 Ηκεξνκ. Λήμεο: 30/6/2011 Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: 880,000 Σπλεηζθνξά ΕΕ: 430,000

5 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ Ζ ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη κία ζεηξά νδεγηώλ νη νπνίεο δηέπνπλ θαη πξνωζνύλ ηελ αλαθύθιωζε ζηα θξάηε κέιε Οδεγία γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήηωλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ Οδεγία γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο Ζ εθαξκνγή ηωλ ζηόρωλ απηώλ ηωλ νδεγηώλ απνηειεί πξόθιεζε γηα πνιιά θξάηε κέιε θαη εηδηθά ηα λεζηά θξάηε κέιε όπωο ε Κύπξνο, ε Μάιηα θαη ηα κέιε πνπ πεξηιακβάλνπλ λεζηά όπωο ε Διιάδα θαη ε Γαιιία. Απηά ηα θξάηε αληηκεηωπίδνπλ δηάθνξα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά εκπόδηα όπωο νη δαπάλεο εμαγωγήο, νη πεξηνξηζκέλνη όγθνη ηωλ απνβιήηωλ θ.ιπ. πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαζηζηνύλ ηελ εθαξκνγή ηωλ νδεγηώλ νηθνλνκηθά ή πεξηβαιινληηθά αζύκθωξε.

6 ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν πξόγξακκα αθνξά: Τελ παξνπζίαζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ ζηηο ζπκκεηέρνληεο ρψξεο- θξάηε κέιε λεζηά θαη ρψξεο θξάηε κέιε πνπ πεξηιακβάλνπλ λεζηά Τε κειέηε θαη ηεθκεξίσζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά θξάηε κέιε ή θξάηε κέιε πνπ πεξηιακβάλνπλ λεζηά, ζηελ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε απνβιήησλ Τελ αλάιπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ απηψλ Τελ εηνηκαζία ελφο ινγηζκηθνχ ην νπνίν λα αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ησλ ηερληθψλ αλάθηεζεο/ αλαθχθισζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε

7 Υώρες ποσ Λαμβάνοσν Μέρος Κχπξνο Μάιηα Χψξεο θξάηε κέιε λεζηά Ειιάδα Γαιιία Χψξεο θξάηε κέιε πνπ πεξηιακβάλνπλ λεζηά

8 τοτεσμένα Ρεύματα Αποβλήτων Σν πξόγξακκα αθνξά ηα αθόινπζα ξεύκαηα απνβιήηωλ: Οδεγία γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήηωλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ Eμνπιηζκφ ςχμεο Οζφλεο CRT Λακπηήξεο Οδεγία γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο Γπαιί Πιαζηηθφ Μέηαιν Χαξηί

9 ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 2. Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηωλ Οδεγηώλ ηεο ΔΔ 3. Δληνπηζκόο εκπνδίωλ/δπζθνιηώλ ζηελ εθαξκνγή ηωλ νδεγηώλ 4. Δηνηκαζία ινγηζκηθνύ 5. Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο 6. Γηάρπζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

11 Παξνπζίαζε ηνπ Βαζκνύ Δθαξκνγήο ηωλ Οδεγηώλ ζηηο πκκεηέρνληεο Υώξεο Πεξίνδνο Εθαξκνγήο Οδεγηψλ Εθαξκνζκέλα Μέηξα Σχζηεκα Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Σπζθεπαζηψλ Εκπιεθφκελνη ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο

12 Βαζκόο Δπίηεπμεο ηόρωλ

13 Πεξίνδνο Δθαξκνγήο Οδεγηώλ Εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, ε πηνζέηεζε ησλ νδεγηψλ απνηέιεζε ηελ έλαξμε ηεο αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο Τν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ξπζκφο αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο απμάλεηαη κε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ

14 Δθαξκνζκέλα Μέηξα Παξαηεξείηαη φηη ηα θξάηε κέιε δίλνπλ θπξίσο έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ ελψ κέηξα πνπ αθνξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη έκκεζα. Τν γεγνλφο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάθηεζε/ αλαθχθισζε θαη αθνξνχλ ην θφζηνο, ηελ απνδνηηθφηεηα αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο.

15 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ πζθεπαζηώλ Τα δηνηθεηηθά κέηξα π.ρ. επζχλε παξαγσγνχ, ηέινο ηαθήο θηι. απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία θαη ζηηο 4 ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η επζχλε ηνπ παξαγσγνχ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν κέηξν εθαξκνγήο ηεο αλαθχθισζεο θαη απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ θαη ζηηο 4 εκπιεθφκελεο ρψξεο. Η ζπιινγηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε. Τν πην εθαξκνζκέλν νηθνλνκηθφ κέηξν είλαη ην ηέινο ηαθήο Τα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ απνβιήησλ πεξηνξίδνληαη ζε εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. Όιεο νη ρψξεο έρνπλ εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ζήκαλζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ.

16 Activity Transposition of directive into national legislation Monitoring of meeting targets (national + directive) Monitoring and control of compliance Information on management of packaging waste Δκπιεθόκελνη ζηε δηαρείξηζε Απνβιήηωλ πζθεπαζίαο Οη Κξαηηθέο Αξρέο παίδνπλ θχξην ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο αθνχ θαζνξίδνπλ ζηφρνπο θαη λνκνζεζίεο Αδεηνδνηνχλ ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηα παξαθνινπζνχλ Οη ηνπηθέο αξρέο έρνπλ κεγαιχηεξε εκπινθή ζηελ Ειιάδα θαη Γαιιία ιφγσ κεγέζνπο (εηνηκάδνπλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη ηα πινπνηνχλ) Responsible body Cyprus Malta Greece France Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment (MANRE) Malta Environment and Planning Authority (MEPA) Ministry of Environment Energy & Climate Change/ National Organization for Packaging and Other Products MANRE MEPA National Organization for Packaging and Other Products MANRE/Local authorities MEPA National Organization for Packaging and Other Products MANRE/Green Dot MEPA/Green Dot Malta Ltd National Organization for Packaging and Other Products / Waste management Systems Holder of packaging data MANRE MEPA National Organization for Packaging and Other Products Collection of packaging waste: from households Green Dot (Packaging Waste) WasteServ Malta Ltd Local authorities (municipal solid waste)/ Waste management systems/ private operators from industry/commerce Green Dot/private operators WasteServ Malta Ltd /private operators/self compliance Recycling and treatment of packaging waste Expenditure on packaging system Local authorities / Waste management systems/ private operators Private operators (recycling) WasteServ Malta Ltd Waste management systems/ local authorities Ministry of Environment Ministry of Environment Ministry of Environment through Eco- Emballages and local authorities Ministry of Environment, Eco- Emballages, Local authorities Ministry of Environment, Eco- Emballages, Local authorities local authorities private operators/ Eco- Emballages Private operators, local authorities private enterprises private enterprises private enterprises private enterprises

17 ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΑ ΝΗΙΑ

18 Πεδία Αλάιπζεο Πιεζπζκόο Ππθλόηεηα πιεζπζκνύ Δπίπεδα Αλαθύθιωζεο

19 Πιεζπζκόο Παξάδεηγκα Διιεληθώλ Νεζηώλ Ο πιεζπζκφο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ Small & Medium Islands Large Islands Mainlan Population (permanent) Up to > Collection PW streams 2 or Πεγή: ΕΕΑΑ

20 Πιεζπζκόο Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ Τα κηθξά λεζηά δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα δηαινγή θαη επεμεξγαζία έηζη κεηαθέξνληαη ζηελ ζηεξεά Ειιάδα ή ζε κεγαιχηεξα λεζηά Γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο εμαγσγήο πξνσζείηαη ε ζπιινγή ζε πεξηζζφηεξα ξεχκαηα Η ζπιινγή ζε πεξηζζφηεξα ξεχκαηα ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά απμεκέλν θφζηνο

21 Ππθλόηεηα Πιεζπζκνύ Παξάδεηγκα Απνβιήησλ Σπζθεπαζίαο Population Area (sq. km) Population density (hab/sq.km) Recycling (kg/inh) Greece France Corsica Martinique Reunion Cyprus Malta

22 Ππθλόηεηα Πιεζπζκνύ Δελ εληνπίδεηαη ζεκαληηθή ζρέζε ηεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ κε ηνπο ξπζκνχο αλαθχθισζεο. Η αλαθχθισζε ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε ιατθή ζπλείδεζε, ε πνιηηηθή βνχιεζε, ε παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θηι.. Η ππθλφηεηα πιεζπζκνχ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ρακειφηεξν θφζηνο ζπιινγήο.

23 Δπίπεδα Αλαθύθιωζεο Παξάδεηγκα Απνβιήησλ Σπζθεπαζίαο ζηε Γαιιία PPW in (2007) Population Corsica Martinique Reunion Mainland Percentage of population compared to total population (%) 0,5 0,6 1,3 97 Production of PPW (tonnes) Recycling quantities (tonnes) (no metals) Overall Recycling Rate (%) Η δηαθνξά ζην πνζνζηφ αλαθχθισζεο κεηαμχ λεζηψλ θαη ελδνρψξαο είλαη πνιχ εκθαλήο

24 Δπίπεδα Αλαθύθιωζεο Παξάδεηγκα ΗΗΕ ζηε Γαιιία Corsica Guadeloupe Martinique Reunion Mainland Population Large cooling appliances Large non cooling appliances Small appliances screens Total (tonnes) total collected (kg/ inh)

25 Κόζηνο Αλαθύθιωζεο Σηα λεζηά ζε ζρέζε κε ηελ ελδνρψξα εληνπίδνπκε: Απμεκέλν θφζηνο αλαθχθισζεο αλά θάηνηθν Πεξηνξηζκέλν θφζηνο κεηαθνξάο εληφο ησλ λεζηψλ φκσο ζεκαληηθά απμεκέλν θφζηνο εμαγσγήο απνβιήησλ Απμεκέλν θφζηνο ζπιινγήο ιφγσ πνιιαπιψλ ξεπκάησλ Απμεκέλν θφζηνο δηαινγήο/επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ιφγσ κηθξνχ φγθνπ Απμεκέλα ππεξθεθαιηθά έμνδα ζηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ Μεησκέλα θέξδε πψιεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ Οη κηθξνί φγθνη απνβιήησλ ζπρλά δελ δηθαηνινγνχλ απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα Απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε αλάθηεζε/ δηαινγή ησλ απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαγσγή ηνπο γηα αλαθχθισζε δελ είλαη πάληα βηψζηκε ζε λεζηά.

26 Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο Αλαθύθιωζεο Σηα λεζηά ζε ζρέζε κε ηελ ελδνρψξα εληνπίδνπκε: Απμεκέλα επίπεδα εθπνκπψλ ξχπσλ αλά θάηνηθν θαη αλά ηφλν απνβιήηνπ Απμεκέλε ζεκαληηθφηεηα επηπηψζεσλ ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο θαη επαηζζεζίαο Σε νξηζκέλα ζελάξηα δηαρείξηζεο ν ζπλδπαζκφο ζπιινγήο/δηαινγήο θαη αλάθηεζεο ελέξγεηαο είλαη πεξηβαιινληηθά πξνηηκεηένο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ

27 πκπεξάζκαηα Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΑ ΝΖΗΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΓΗΟ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΓΟΥΩΡΑ ΟΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΟΤΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΝΓΟΥΩΡΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΡΟΠΟ ΣΑ ΝΖΗΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΟΝΣΑΗ ΞΔΥΩΡΗΣΑ ΚΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

28 REPT website

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ. Κσλ/λνο Π. Εώηαιεο. Δπηβιέπσλ: Λέθηνξαο Ν. Μακάζεο. Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ. Κσλ/λνο Π. Εώηαιεο. Δπηβιέπσλ: Λέθηνξαο Ν. Μακάζεο. Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ - ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν Χρήζηος Σ. Σάββα Τμήμα Εμπορίοσ, Χρηματοοικονομικών και Ναστιλίας Τετνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπροσ και Κέντρο Οικονομικών Ερεσνών Αξ. 07-11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα