Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν"

Transcript

1

2 Ιςτορία-Αποςτολή-Οργάνωςη Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 50 ξεκινά μια ευρφτερθ προςπάκεια αναδιοργάνωςθσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων υπό τα νζα -για τθν εποχι εκείνθ- δεδομζνα, με ςαφείσ επιρροζσ πλζον και από ςτρατεφματα άλλων ςυμμαχικϊν χωρϊν (μετά και από τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ μασ ςτο ΝΑΤΟ το 1952) και ιδίωσ των ΘΡΑ. Στο πλαίςιο αυτό το Ρ.Ν. αποφάςιςε να ςυςτιςει Μονάδα βατραχανκρϊπων ςτα πρότυπα των αμερικανικϊν UDTs (Underwater Demolition Teams), τα ςυμπεράςματα από τθ πλοφςια δράςθ των οποίων κατά τον Β Ρ.Ρ. ιταν ακόμθ νωπά. Ιδθ από το 1953 ςθμειϊνονται οι πρϊτεσ απαραίτθτεσ ςχετικζσ κινιςεισ και το 1954 αποςτζλλονται για εκπαίδευςθ ςτο Σχολείο των UDTs ςτισ ΘΡΑ τα πρϊτα 7 ςτελζχθ (2 αξιωματικοί και 5 υπαξιωματικοί) του Ρ.Ν. ϊςτε να αποτελζςουν τον πυρινα για τθν δθμιουργία τθσ αντίςτοιχθσ ελλθνικισ Μονάδασ. Κάπωσ ζτςι δθμιουργικθκε θμιεπίςθμα θ πρϊτθ Ομάδα Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (θ απόλυτθ μετάφραςθ τθσ αμερικανικισ ορολογίασ είναι χαρακτθριςτικι) θ οποία κα αναλάβει και τθν εν Ελλάδι εκπαίδευςθ πρόςκετου προςωπικοφ. Αποφαςίηεται λοιπόν θ ίδρυςθ τθσ Σχολισ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΣΥΚ), ζδρα τθσ οποίασ ορίηεται το K.E. «Κανελλόπουλοσ» ςτον Σκαραμαγκά. Οι εργαςίεσ καταςκευισ των απαραίτθτων εγκαταςτάςεων και θ αγορά του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ολοκλθρϊνονται το 1957 οπότε και ξεκινά και το 1ο Σχολείο Υ/ΚΤ (ξεκίνθςε ςτισ 31/7/1957 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 4/12/1957) από το οποίο κατάφεραν να αποφοιτιςουν 5 ναυτοδίοποι. Ακολοφκθςαν και άλλα Σχολεία για ναφτεσ και κατϊτερα ςτελζχθ (ενϊ παράλλθλα ςυνεχίςτθκε και θ αποςτολι αξιωματικϊν ςτισ ΘΡΑ) από τα οποία κατζςτθ εφικτι θ δθμιουργία πλιρωσ επανδρωμζνων επιχειρθςιακϊν Ομάδων Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΟΥΚ). Αυτζσ υπιχκθςαν ςτθν Διοίκθςθ Ομάδων Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Δ/ΟΥΚ) θ οποία δθμιουργικθκε γι αυτόν ακριβϊσ τον ςκοπό το Το αμζςωσ επόμενο ζτοσ αυτι μετονομάηεται ςε Μονάδα Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΜΥΚ) ςτθν οποία πλζον, πζραν των ΟΥΚ, υπάγεται και θ ΣΥΚ (μζχρι τότε υπαγόταν απευκείασ ςτθ ΔΝΕ) και νεοςφςτατθ Βάςθ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΒΥΚ), που είναι θ υπεφκυνθ για κζματα υποςτιριξθσ και διοικθτικισ μζριμνασ τθσ Μονάδοσ. Επίςθσ το 1969, ςτθ ΜΥΚ εντάςςεται και θ ονομαηόμενθ τότε Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Βομβϊν-Ναρκϊν (ΟΕΒΝ) που προθγουμζνωσ υπαγόταν απευκείασ ςτθ ΔΝΑ. Αρχικά οι αποςτολζσ των ΟΥΚ ιταν απολφτωσ όμοιεσ με αυτζσ των UDTs. Ρεριορίηονταν δθλαδι ςε αναγνωρίςεισ ακτϊν και καταςτροφζσ εμποδίων για τθν υποςτιριξθ αποβάςεων, υπονομεφςεισ υφάλων εχκρικϊν πλοίων, εξουδετζρωςθ ναρκϊν κτλ. Θ εκπαίδευςθ και το ενδιαφζρον γενικότερα για τον ανορκόδοξο πόλεμο ςτθν ξθρά ιταν υποτυπϊδθ ζωσ ανφπαρκτα, παρά τα αδιαμφιςβιτθτα φυςικά προςόντα των ανδρϊν τθσ ΜΥΚ που εξαςφαλίηονταν από τθν αυςτθρι και επίπονθ διαδικαςία επιλογισ τθσ ΣΥΚ. Αργότερα όμωσ, και ιδιαίτερα μετά τθν επιτυχθμζνθ και πλοφςια δράςθ των νεoςφςτατων SEAL Teams ςτο Βιετνάμ (οι οποίεσ ςταδιακά απορρόφθςαν πλιρωσ τισ UDTs), αυτό άρχιςε να αλλάηει και το ενδιαφζρον τθσ ΜΥΚ για τον ανορκόδοξο αγϊνα εντάκθκε και ζτςι αποκτικθκαν και τα πρϊτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά (πάντοτε αμερικανικά ). Εν τω μεταξφ ο αρικμόσ των ΟΥΚ αυξικθκε και το 1976 παγιϊκθκε ςε τζςςερισ (θ κάκε μία διζκετε ζναν αρικμό επιχειρθςιακϊν ομάδων) με παράλλθλθ ςυγκεκριμενοποίθςθ και του ρόλου εκάςτθσ. Θ ΟΥΚ 1 και 2 Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν βαηπασανθπώπυν. Κείμενο: Γ.Μ.

3 ιδιαίτερα μετά τθν ίδρυςθ και τθν επιτυχθμζνθ όςο και πλοφςια δράςθ των νεoςφςτατων SEAL Teams ςτο Βιετνάμ (οι οποίεσ ςταδιακά απορρόφθςαν πλιρωσ τισ UDTs), αυτό άρχιςε να αλλάηει και το ενδιαφζρον τθσ ΜΥΚ για τον ανορκόδοξο αγϊνα εντάκθκε και ζτςι αποκτικθκαν και τα πρϊτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά (πάντοτε ςε αμερικανικά πρότυπα όπωσ κα δοφμε και παρακάτω). Εν τω μεταξφ ο αρικμόσ των ΟΥΚ αυξικθκε και το 1976 παγιϊκθκε ςε τζςςερισ (θ κάκε μία διζκετε ζναν αρικμό επιχειρθςιακϊν ομάδων) με παράλλθλθ ςυγκεκριμενοποίθςθ και του ρόλου εκάςτθσ. Θ ΟΥΚ 1 και 2 ονομάςτθκαν Ομάδεσ Ανορκόδοξου Ρολζμου, θ ΟΥΚ 3 Ομάδα Αμφίβιων Επιχειριςεων (αναγνϊριςθ και διάνοιξθ ακτϊν προ αποβάςεωσ) και θ ΟΥΚ 4 Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Ναρκϊν. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ διατθρικθκε αρκετά χρόνια αλλά από τθν δεκαετία του 90 ατόνθςε και πλζον ζχει πάψει να υφίςταται, ιδίωσ από το 2002 και μετά οπότε και θ ΜΥΚ μετονομάηεται ςε Διοίκθςθ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΔΥΚ). Θ μετονομαςία αυτι ςυνοδεφτθκε από παράλλθλθ αναβάκμιςθ τουσ status τθσ κακϊσ πζραςε από τθν ΔΝΕ ςτθν υπαγωγι τθσ ςτο Αρχθγείο Στόλου, όντασ πια ιςότιμθ με τισ υπόλοιπεσ Διοικιςεισ του. Τον Αφγουςτο του 2003 θ ΔΥΚ μετακινικθκε ςε νζεσ ςφγχρονεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, ενϊ πρόςφατα ανακαταςκευάςτθκε-αναβακμίςτθκε και ο ςτίβοσ μάχθσ τθσ ΣΥΚ. Κφριο «ςυςτατικό» τθσ ΔΥΚ εξακολουκοφν φυςικά να είναι οι ΟΥΚ, οι οποίεσ απαρτίηονται από ζναν αρικμό Επιχειρθςιακϊν Στοιχείων. Με τθν προαναφερκείςα κατάργθςθ του διαχωριςμοφ των αποςτολϊν των ΟΥΚ, τα Στοιχεία αυτά αποκαλοφνται ςυνικωσ «Ομάδεσ Ανορκόδοξου Ρολζμου» (ΟΑΡ) και είναι 7μελοφσ ι 8μελοφσ, κατά κανόνα, ςφνκεςθσ (αυτό βζβαια, μπορεί να αλλάξει αναλόγωσ των απαιτιςεων τθσ αποςτολισ και των επιχειρθςιακϊν ςυνκθκϊν). απαρτίηονται από τον επικεφαλισ, τον βοθκό του, δφο πολυβολθτζσ, ζναν ι δφο βομβιδοβολιςτζσ, ζναν ακροβολιςτι και ζναν νοςοκόμο μάχθσ. Οριςμζνοι από τουσ άνδρεσ των Στοιχείων ζχουν καλφπτουν και επιπλζον ρόλο (π.χ. αςυρματιςτισ, ανιχνευτισ, καταςτροφζασ κλπ.). Ρζραν από τον κακαρά «ναυτικό» τθσ ρόλο θ ΔΥΚ πλζον αποτελεί δφναμθ (αμιγϊσ επαγγελματικι, αφοφ πλζον δεν υπθρετοφν κλθρωτοί ςε αυτιν, ενϊ ζχει ιδθ αρχίςει να δζχεςαι

4 Η ΔΥΚ έσει ήδη απσίζει να δέσεηαι ζηιρ ηάξειρ ηηρ ηοςρ ππώηοςρ ΟΒΑ για ηην κάλςτη οπιζμένυν κενών. Συνικωσ απαρτίηονται από τον επικεφαλισ, τον βοθκό του, δφο πολυβολθτζσ, ζναν ι δφο βομβιδοβολιςτζσ, ζναν ακροβολιςτι και ζναν νοςοκόμο μάχθσ. Οριςμζνοι από τουσ άνδρεσ των Στοιχείων καλφπτουν και επιπλζον ρόλο (π.χ. αςυρματιςτισ, ανιχνευτισ, καταςτροφζασ κλπ.). Ρζραν από τον κακαρά «ναυτικό» τθσ ρόλο θ ΔΥΚ πλζον αποτελεί δφναμθ (αμιγϊσ επαγγελματικι, αφοφ πλζον δεν υπθρετοφν κλθρωτοί ςε αυτιν, ενϊ ζχει ιδθ αρχίςει να δζχεται ςτισ τάξεισ τθσ και τουσ πρϊτουσ ΟΒΑ για τθν κάλυψθ οριςμζνων κενϊν) εκτζλεςθσ ευρφτατου φάςματοσ ειδικϊν επιχειριςεων, ενταγμζνθ πλιρωσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Εκνικοφσ Σχεδιαςμοφσ, ιδιαίτερα μετά και από τθν ίδρυςθ τθσ Διακλαδικισ Διοίκθςθσ Ειδικϊν Επιχειριςεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΚΑ. Ταυτόχρονα προςφζρει και ςε μια ςειρά άλλων τομζων, π.χ. παροχι προςωπικοφ τθσ ωσ εκπαιδευτζσ ςτο ΚΕΝΑΡ, εξειδικευμζνθσ ζρευνασ και διάςωςθσ (με τθν Ομάδα Ταχείασ Επζμβαςθσ Διάςωςθσ Υποβρυχίων -ΟΤΕΔΥ- που υφίςταται ςτουσ κόλπουσ τθσ από το 2009 και αποτελεί τθν ςυμβολι τθσ Ελλάδασ ςτον αρμόδιο διεκνι Οργανιςμό ISMERLO), υποςτιριξθ ναυαγαιρεςιϊν κλπ. Επίςθσ αποτελεί τον μοναδικό φορζα πιςτοποίθςθσ ςε κζματα καταδφςεων των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, αφοφ ζχει λάβει «Ριςτοποίθςθ Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ Κατάδυςθσ» από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ. Ωςτόςο ζχει πλζον απεμπλακεί από μια ςειρά άλλων κακθκόντων με τα οποία μζχρι πρόςφατα ιταν επιφορτιςμζνο το προςωπικό τθσ. Μεταξφ άλλων ςε αυτά ςυγκαταλζγονταν θ φφλαξθ ναυτικϊν εγκαταςτάςεων (που πλζον ζχει αναλθφκεί από τισ Ομάδεσ Αςφαλείασ-Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων) και τθν εξουδετζρωςθ ναρκϊν (που από το 2013 ζχει «περάςει» οριςτικά ςτθν

5 Ενόπλων Δυνάμεων, αφοφ ζχει λάβει «Ριςτοποίθςθ Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ Κατάδυςθσ» από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ. Ωςτόςο ζχει πλζον απεμπλακεί από μια ςειρά άλλων κακθκόντων με τα οποία μζχρι πρόςφατα ιταν επιφορτιςμζνο το προςωπικό τθσ. Μεταξφ άλλων ςε αυτά ςυγκαταλζγονταν θ φφλαξθ ναυτικϊν εγκαταςτάςεων (που πλζον ζχει αναλθφκεί από τισ Ομάδεσ Αςφαλείασ-Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων) και τθν εξουδετζρωςθ ναρκϊν (που από το 2013 ζχει «περάςει» οριςτικά ςτθν εξειδικευμζνθ Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Ναρκϊν, που ανικει ςτθν ΔΝΑ, όπωσ άλλωςτε ίςχυε και αρχικά). Θ ΔΥΚ κατά καιροφσ ζχει ςυνεκπαιδευτεί με διάφορεσ ειδικζσ Μονάδεσ του εξωτερικοφ. Θ δε ςυνεργαςία με τουσ Αμερικάνουσ SEALs είναι ςτενότατθ με πολλζσ και ςυχνζσ κοινζσ αςκιςεισ. Στενι είναι φυςικά και θ ςυνεργαςία με τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των άλλων Κλάδων των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων -ζγινε ακόμα ςτενότερθ μετά τθν ίδρυςθ τθσ ΔΔΕΕ- ξεφεφγοντασ από ανοφςιουσ ανταγωνιςμοφσ και εμμονζσ του παρελκόντοσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των Σωμάτων Αςφαλείασ και ιδιαίτερα για τθν ςυνεργαςία με τθν «αδελφι» ΜΥΑ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί πωσ ςε περίπτωςθ πολζμου θ ΜΥΑ αυτομάτωσ υπάγεται ςτθν ΔΥΚ και ςυμμετζχει κανονικά ςτισ επιχειριςεισ τθσ. Εκπαίδευςη Επιχειρηςιακή δράςη - Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ Ωσ γνωςτόν, το εκπαιδευτικό ςκζλοσ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ΣΥΚ, θ οποία αποτελείται από το Τμιμα Εκπαίδευςθσ και το Τμιμα Ρροςωπικοφ. Το κφριο Σχολείο που λειτουργεί υπό τθν ΣΥΚ και από το οποίο πρζπει υποχρεωτικά να ζχει αποφοιτιςει κανείσ για να γίνει μζλοσ τθσ ΔΥΚ είναι το Σχολείο Βαςικισ Εκπαίδευςθσ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ), διάρκειασ 28 εβδομάδων (χωριςμζνεσ ςε τρεισ εκπαιδευτικοφσ κφκλουσ). Σε αυτό διδάςκονται αντικείμενα όπωσ καταδφςεισ με όλουσ τουσ τφπουσ των αυτόνομων καταδυτικϊν ςυςκευϊν, υδρογραφιςεισ/αναγνωρίςεισ ακτϊν αποβάςεωσ, πολεμικζσ τζχνεσ, χριςθ φορθτοφ οπλιςμοφ και εκρθκτικϊν υλϊν, καταςτροφζσ και ανορκόδοξοσ πόλεμοσ. Επίςθσ εξετάηεται και αναπτφςςεται θ φυςικι κατάςταςθ και αντοχι (ςωματικι και ψυχικι) των υποψθφίων ϊςτε να επιλεγοφν οι καταλλθλότεροι, με αποκορφφωμα τθν περιβόθτθ διαδικαςία τθσ «Διαβολοβδομάδασ». Ενδεικτικό του βακμοφ δυςκολίασ τθσ επιλογισ είναι το ότι ουδζποτε οι αποφοιτιςαντεσ του Σχολείου ξεπζραςαν το 20% των αρχικϊν υποψθφίων, αλλά ςυνικωσ το ποςοςτό αυτό είναι και αρκετά μικρότερο. Τζλοσ, Στθν ειδικότθτα του Υ/ΚΤ ΣΥΚ εκπαιδεφονται και

6 με όλουσ τουσ τφπουσ των αυτόνομων καταδυτικϊν ςυςκευϊν, υδρογραφιςεισ/αναγνωρίςεισ ακτϊν αποβάςεωσ, πολεμικζσ τζχνεσ, χριςθ φορθτοφ οπλιςμοφ και εκρθκτικϊν υλϊν, καταςτροφζσ και ανορκόδοξοσ πόλεμοσ. Επίςθσ εξετάηεται και αναπτφςςεται θ φυςικι κατάςταςθ και αντοχι (ςωματικι και ψυχικι) των υποψθφίων ϊςτε να επιλεγοφν οι καταλλθλότεροι, με αποκορφφωμα τθν περιβόθτθ διαδικαςία τθσ «Διαβολοβδομάδασ». Ενδεικτικό του βακμοφ δυςκολίασ τθσ επιλογισ είναι το ότι ουδζποτε οι αποφοιτιςαντεσ του Σχολείου ξεπζραςαν το 20% των αρχικϊν υποψθφίων, αλλά ςυνικωσ το ποςοςτό αυτό είναι και αρκετά μικρότερο. Τζλοσ, ςτθν ειδικότθτα του Υ/ΚΤ ΣΥΚ εκπαιδεφονται και ςτελζχθ των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε.Σ. (πλζον διακζτει και δικό του αντίςτοιχο Σχολείο, για τθ δθμιουργία του οποίου βαςίςτθκε ςτθν εμπειρία και τθ ςτιριξθ τθσ ΔΥΚ, ςτελζχθ τθσ οποίασ άλλωςτε ιταν και οι 3 πρϊτοι εκπαιδευτζσ του), τθσ Ρ.Α. και το προςωπικό τθσ ΜΥΑ ςτο ςφνολό του. Υπό τθν ΣΥΚ λειτουργοφν επίςθσ τα εξισ Σχολεία το αντικείμενο των οποίων είναι προφανζσ από τον τίτλο τουσ: -Σχολείο Επιχειρθςιακισ Εκπαίδευςθσ Υποβρφχιων Καταςτροφζων (διάρκειασ 12 εβδομάδων) -Σχολείο Αυτοδυτϊν-Ναυαγοςωςτϊν (διάρκειασ 32 θμερϊν) -Σχολείο Αυτοδυτϊν Καταδυτικισ Λατρικισ (διάρκειασ 32 θμερϊν) -Σχολείο Εξειδίκευςθσ Εξουδετζρωςθσ Εκρθκτικϊν Μθχανιςμϊν (διάρκειασ 71 θμερϊν) -Σχολείο Δυτϊν-Ναρκοκθρευτϊν (διάρκειασ 72 θμερϊν) -Σχολείο Χειριςτϊν Σκαφϊν Ανορκόδοξου Ρολζμου (διάρκειασ 15 θμερϊν) -Σχολείο Ταχείασ Καταρρίχθςθσ από Ελικόπτερο (διάρκειασ 4 θμερϊν) -Σχολείο Εκπαιδευτϊν (διάρκειασ 23 θμερϊν) Σθμειϊνεται πωσ κάποια από τα παραπάνω Σχολεία αφοροφν προςωπικό και εκτόσ ΔΥΚ (π.χ. τα Σχολεία Αυτοδυτϊν) ι και αποκλειςτικά εκτόσ ΔΥΚ (π.χ. το Σχολείο Ναρκοκθρευτϊν που αφορά το προςωπικό τθσ ΔΝΑ). Από εκεί και πζρα φυςικά, το προςωπικό τθσ Μονάδασ εκπαιδεφεται και ςε πλθκϊρα Σχολείων του εςωτερικοφ (τθσ ΣΧΑΛ, του ΚΕΟΑΧ, του ΚΕΕΔ και του ΚΕΑΡ, ι ςτο Σχολεία τθσ ΕΚΑΜ και του ΚΕΝΑΡ) και του εξωτερικοφ, είτε για τθν απόκτθςθ γενικότερων δεξιοτιτων (αλεξίπτωτα, μάχθ CQB κ.ά.), είτε για τθν απόκτθςθ ειδικότθτασ (π.χ. ελεφκεροι ςκοπευτζσ -από το 2013 ξεκίνθςε θ εκπαίδευςθ και ςτο αντίςτοιχο Σχολείο του ΚΕΑΡ, ενϊ μζχρι τότε θ ΔΥΚ ζςτελνε προςωπικό μόνο ςτο εξωτερικό-, αςυρματιςτζσ, νοςοκόμοι μάχθσ κλπ.). Ειδικότερα για το εξωτερικό, πολλά από τα ςτελζχθ τθσ ΔΥΚ ζχουν αποφοιτιςει από το περίφθμο BUD/S των SEALs και από Σχολεία του Νατοϊκοφ ISTC ςτθ Γερμανία. Ζνασ αρικμόσ δε, ζχει παρακολουκιςει τθν εκπαίδευςθ ςε εξειδικευμζνα Σχολεία επ αντικειμζνων όπωσ καταδφςεισ ςε μεγάλα βάκθ ι αντιτρομοκρατία ςτισ ΘΡΑ, εξουδετζρωςθ ειδικϊν πυρομαχικϊν και κατευκυνομζνων βλθμάτων ςε ΘΡΑ, Μ. Βρετανία και Ολλανδία κ.ά. Οςδέποηε οι αποθοιηήζανηερ ηος Σσολείος ξεπέπαζαν ηο 20% ηυν απσικών ςποτηθίυν.

7 - Επιχειριςεισ -Γεγονότα τησ Κφπρου: Αμζςωσ μετά τθν ζνταςθ του Δεκεμβρίου 1963, ςτζλνονται ςτθν Ελλάδα οι πρϊτοι 3 Κφπριοι που κα εκπαιδευτοφν ωσ Υ/ΚΤ. Ραράλλθλα, ςτισ 16 Φεβρουαρίου 1964 αποςτζλλεται ςτθ Κφπρο το πρϊτο 11μελζσ κλιμάκιο τθσ -τότε- ΜΥΚ το οποίο και αναλαμβάνει αποςτολζσ αναγνϊριςθσ ακτϊν για επιςιμανςθ πικανϊν ςθμείων τουρκικισ απόβαςθσ. Σφμφωνα με κάποιεσ πθγζσ οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι ενεπλάκθςαν και ςε αποςτολζσ δολιοφκορϊν εναντίον τουρκοκυπριακϊν κζςεων ςτα διάφορα διακοινοτικά επειςόδια που ακολοφκθςαν. Επίςθσ, ανζλαβαν τθν προετοιμαςία του χϊρου όπου Α/Γ αποβίβαςαν το βαρφ υλικό τθσ ΕΛΔΥΚ/Μ ςτισ αρχζσ του Αναγνώριςη και καταγραφή βραχονηςίδων: Τον Νοζμβριο του 1974, ζνα 2μελζσ Στοιχείο βατραχανκρϊπων ςυνοδεφει κλιμάκιο γεωπόνων το οποίο είχε αποςτολι (από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ) τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα», από το όνομα του ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ) τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα», από το όνομα του ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που εναλλάξ αποτελοφςαν τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτισ επιχειριςεισ «Desert Shield» και «Desert Storm» το διάςτθμα 2 Σεπτεμβρίου Λουλίου 1991, πραγματοποιϊντασ 217 νθοψίεσ ςκαφϊν που ζπλεαν ςτον Ρερςικό Κόλπο, τθν Ερυκρά Κάλαςςα και τον Λνδικό Ωκεανό. -«Sharp Guard»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτα πλοία του Ρ.Ν. που μετείχαν ςτθ Συμμαχικι δφναμθ STANAVFORMED κατά τθν εν λόγω επιχείρθςθ, που ςκοπό είχε τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του ΟΘΕ για αποκλειςμό τθσ -πρϊθν- Γιουγκοςλαβίασ. Στο πλαίςιο αυτισ ελζγχκθκαν από τθν STANAVFORMED ςυνολικά πάνω από πλοία που ζπλεαν ςτθν Αδριατικι το διάςτθμα Μόνο τον πρϊτο χρόνο τθσ επιχείρθςθσ τα ελλθνικά πλοία και οι βατραχάνκρωποι τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα», από το όνομα του ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που εναλλάξ

8 και οι βατραχάνκρωποι είχαν πραγματοποιιςει πάνω από 70 νθοψίεσ. -«Χρυςόμαλλο Δζρασ»: Ραροχι αςφαλείασ κατά τθν επιχείρθςθ απομάκρυνςθσ ομογενϊν από τθν εμπόλεμθ ηϊνθ τθσ Αμπχαηίασ, με το Ε/Γ- Ο/Γ πλοίο Viscountess το καλοκαίρι του Γεγονότα των Ιμίων: Ωσ γνωςτόν θ -τότε- ΜΥΚ ενεπλάκθ άμεςα ςτα γεγονότα του Λανουαρίου του 1996 κακϊσ δφο 7μελι Στοιχεία τθσ, φρουροφςαν εναλλάξ τθν μία ( ) εκ των δφο βραχονθςίδων, μζχρι τθν ςυμφωνία απόςυρςθσ των δυνάμεων και των ςθμαιϊν... Και το επόμενο διάςτθμα πάντωσ θ ΜΥΚ, όπωσ και το ςφνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, ςυμμετείχε με προςωπικό και μζςα ςτθν αυξθμζνθ επιτιρθςθ τθσ περιοχισ υπό τον φόβο κάποιου νζου επειςοδίου. -«Κοςμάσ Αιτωλόσ»: Εξαςφάλιςθ του λιμζνα του Δυρραχίου από άνδρεσ τθσ Μονάδασ για τθν αςφαλι απομάκρυνςθ με πλοία του Ρ.Ν. (ςτισ 14 και 17 Μαρτίου 1997) 52 Ελλινων και 250 περίπου ξζνων υπθκόων, λόγω τθσ ζνοπλθσ εξζγερςθσ που είχε ξεςπάςει ςτθν Αλβανία. -Επιχειρήςεισ ςτα Στενά τησ Κζρκυρασ: Το καλοκαίρι του 1997 προςωπικό και μζςα τθσ Μονάδασ, μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ.Ν. εξορμϊντασ από τθν Κζρκυρα (κυρίωσ) και τθν Θγουμενίτςα, ςυμμετείχαν δυναμικά ςτισ επιχειριςεισ πάταξθσ Αλβανϊν κακοποιϊν που δραςτθριοποιοφνταν ςτα Στενά μεταξφ Κζρκυρασ και Αλβανίασ (μζχρι και το φψοσ τθσ Σαγιάδασ). Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα οι «επαφζσ» των βατραχανκρϊπων με τουσ κακοποιοφσ εξελίχκθκαν ςε ιδιαίτερα κερμζσ. -Βοήθεια ςτην Αλβανία: Αμζςωσ μετά τθν παφςθ των ταραχϊν, προςωπικό τθσ ΜΥΚ ςυμμετείχε ςτθν επιχείρθςθ ανζλκυςθσ 5 ςκαφϊν του Αλβανικοφ Ναυτικοφ που είχαν βυκιςτεί ςτο λιμάνι των Αγίων Σαράντα. Επίςθσ, αυτοδφτεσ του Αλβανικοφ Ναυτικοφ εκπαιδεφτθκαν ςτο αντίςτοιχο Σχολείο τθσ ΣΥΚ. -«Allied Harvest»: Ομάδεσ εξουδετζρωςθσ ναρκϊν τθσ Μονάδασ επζβαιναν ςε πλοία ναρκοπολζμου του Ρ.Ν. τα οποία μετείχαν ςτθν εν λόγω Συμμαχικι επιχείρθςθ για τθν εξουδετζρωςθ των πάςθσ φφςεωσ πυρομαχικϊν που είχαν ριφκεί ςτθ κάλαςςα κατά τθν προθγθκείςα επιχείρθςθ «Allied Force». Σε διάςτθμα 73 θμερϊν το Καλοκαίρι του 1999, ελζγχκθκε και κακαρίςτθκε καλάςςια περιοχι ζκταςθσ τετραγωνικϊν ναυτικϊν μιλίων. -«Ίφιτοσ»: Θ ΔΥΚ, μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ.Ν. και των άλλων Κλάδων, ςυμμετείχε με μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ, το Καλοκαίρι προθγθκείςα επιχείρθςθ «Allied Force». Σε διάςτθμα 73 θμερϊν το Καλοκαίρι του 1999, ελζγχκθκε και κακαρίςτθκε καλάςςια περιοχι ζκταςθσ τετραγωνικϊν ναυτικϊν μιλίων. -«Ίφιτοσ»: Θ ΔΥΚ, μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ.Ν. και των άλλων Κλάδων, ςυμμετείχε με μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ, το Καλοκαίρι του Ανάμεςα ςτα κακικοντα που ανζλαβε ιταν θ φροφρθςθ του λιμανιοφ του Ρειραία (από κοινοφ με το Λ.Σ.) και ο ζλεγχοσ των υφάλων των κρουαηιερόπλοιων που ναυλοχοφςαν εκεί, όπωσ και θ ςυνδρομι ςτθν εκτζλεςθ νθοψιϊν/ελζγχων ςε φποπτα πλοία που κινοφνταν ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ τθν περίοδο εκείνθ. -«Enduring Freedom»/«Active Endeavour»: Ρροςωπικό τθσ ΔΥΚ εκτζλεςε νθοψίεσ ςε διάφορα φποπτα πλοία κατά τθν διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ ναυτικοφ ελζγχου/αποτροπισ «Enduring Freedom» ςτον Ρερςικό Κόλπο, ςτθν οποία το Ρ.Ν. ςυμμετείχε με Φ/Γ από 14 Μαρτίου 2002 ζωσ 1 Σεπτεμβρίου Ανάλογα ιςχφουν και για τθν επιχείρθςθ «Active Endeavour» με χϊρο διεξαγωγισ τθ Μεςόγειο, ςτθν οποία το Ρ.Ν. ςυμμετζχει περιοδικά από τον Φεβρουάριο του 2003 ζωσ ςιμερα. -«Κζδροσ»: Συνολικά 6 ΟΑΡ ενεπλάκθςαν ςτθν επιχείρθςθ αυτι (16 Λουλίου-14 Σεπτεμβρίου 2006), για τθν παροχι αςφαλείασ ςε πλοία του Ρ.Ν. (4 Φ/Γ και 4 Α/Γ) που με 10 ςυνολικά δρομολόγια ςτον λιμζνα τθσ Βθρυτοφ που απομάκρυναν Ζλλθνεσ και ξζνουσ υπθκόουσ από αλλά και μετζφεραν 240 τόνουσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ για τον ντόπιο πλθκυςμό, κατά τον πόλεμο του Λιβάνου. -UNIFIL: Κλιμάκια τθσ ΔΥΚ, όποτε αυτό κρικεί επιχειρθςιακϊσ αναγκαίο, επιβαίνουν ςτα πλοία του Ρ.Ν. που, από τον Σεπτζμβριο του 2006 ζωσ και ςιμερα, ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω αποςτολι θ οποία ςκοπό ζχει τθν απαγόρευςθ διακίνθςθσ παρανόμου οπλιςμοφ και ςυναφϊν υλικϊν προσ τον Λίβανο. -«Atalanta»/«Ocean Shield»: Κλιμάκια τθσ ΔΥΚ επιβαίνουν πάντοτε ςτισ Φ/Γ του Ρ.Ν. που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω αντιπειρατικι επιχείρθςθ (ςτακερά το διάςτθμα και Ρ.Ν. και των άλλων Κλάδων, ςυμμετείχε με μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ, το Καλοκαίρι του Ανάμεςα ςτα κακικοντα που ανζλαβε ιταν θ φροφρθςθ του λιμανιοφ του Ρειραία (από κοινοφ με το Λ.Σ.) και ο ζλεγχοσ των υφάλων των κρουαηιερόπλοιων που ναυλοχοφςαν εκεί,

9 και περιοδικά τα ζτθ 2011, 2012, 2014) ςτον Κόλπο του Άντεν, είτε υπό ευρωπαικι («Atalanta»), είτε υπό νατοϊκι αιγίδα («Ocean Shield», μζχρι το τζλοσ του 2012). Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα ςυνζλαβαν ομάδεσ πειρατϊν και κατζςχεςαν τα υλικά τουσ. -«Αγήνωρ»: Στοιχείο τθσ ΔΥΚ, ςυμμετείχε ςτθν εν λόγω επιχείρθςθ θ οποία ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία τθν 1 θ Αυγοφςτου 2014 και αφοροφςε τθν εκκζνωςθ 77 Ελλινων και 109 αλλοδαπϊν πολιτϊν από το λιμάνι τθσ Τρίπολθσ τθσ ευριςκόμενθσ ουςιαςτικά υπό εμπόλεμο κατάςταςθ Λιβφθσ, με τθν Φ/Γ F455 Σαλαμίσ. Ρζραν των αμιγϊσ επιχειρθςιακϊν αποςτολϊν το προςωπικό τθσ ΔΥΚ ςυμμετζχει ςυχνότατα και ςε μια ςειρά άλλων δραςτθριοτιτων «κοινωνικοφ» (ζρευνα & διάςωςθ, εξουδετζρωςθ παλαιϊν ανευρεκζντων ναρκϊν και λοιπϊν πυρομαχικϊν) αλλά και επιςτθμονικοφ χαρακτιρα (π.χ. υποκαλάςςιεσ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ) όταν απαιτείται θ αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων δεξιοτιτων του.

10 Οπλιςμόσ και ατομικά υλικά - Φορθτά όπλα και παρελκόμενα Ππωσ ιδθ αναφζραμε αρχικά οι ΟΥΚ δεν είχαν ιδιαίτερθ τριβι με το αντικείμενο του αγϊνα ςτθν ξθρά. Αυτό, προφανϊσ, είχε άμεςεσ ςυνζπειεσ και ςτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά με τα οποία εφοδιαηόταν. Ζτςι, κάποια παλιά βρετανικά κράνθ και ο ςυνικθσ οπλιςμόσ κεωροφνταν αρκετά. Ρζραν των πιςτολιϊν M- 1911A1 των.45 ACP και κάποιων περιςτρόφων, βαςικό φορθτό όπλο ιταν το υποπολυβόλο Thompson, επίςθσ των.45 ACP (αρχικά χρθςιμοποιοφταν και το βρετανικό Sten), με κάποιεσ αραβίδεσ Μ-1/Μ-2 Carbine να ςυμπλθρϊνουν τισ επιλογζσ. Αυτά, εν πολλοίσ, ίςχυαν μζχρι το Μετά τα διδάγματα από τθν δράςθ των SEALs ςτο Βιετνάμ (αλλά και τθν εμπλοκι ςτα γεγονότα τθσ Κφπρου, όπωσ είδαμε) θ ΜΥΚ ςτράφθκε γενικότερα προσ τον ανορκόδοξο πόλεμο. Ζτςι, ςτον τομζα του φορθτοφ οπλιςμοφ και των ατομικϊν υλικϊν, όχι απλϊσ εκςυγχρονίςτθκε αλλά πζραςε και ςτθν πρωτοπορία για τα ελλθνικά δεδομζνα (με τισ επιρροζσ να είναι ςαφζςτατα αμερικανικζσ). Στθν παρζλαςθ τθσ 25 θσ Μαρτίου 1976 οι βατραχάνκρωποι εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά με το - επαναςτατικό τότε- Μ-16A1 5,56mm (κακιςτάμενθ ζτςι θ πρϊτθ ελλθνικι Μονάδα που υιοκζτθςε ςε ευρεία κλίμακα 1 όχι μόνο το όπλο αυτό, αλλά και το επίςθσ νζο διαμζτρθμα των 5,56mm) που είχε κάνει το ντεμποφτο του ςτουσ βάλτουσ και τισ ηοφγκλεσ του Βιετνάμ. Τα όπλα που αποκτικθκαν ιταν τα τυπικά Μ-16A1 Model-603 μαηί ίςωσ με κάποια από τα πρϊιμα Model-602 (AR-16/XM-16). Τα όπλα τθσ ζκδοςθσ τυφεκίου, ακολοφκθςαν και εκείνα των βραχφτερων εκδόςεων όπωσ οι XM-177E1 (Model-609) και XM-177E2 (Model-629) και ίςωσ κάποια Model-653/654 (CAR-15). Τθν ίδια περίπου περίοδο -ςυνεχίηοντασ πάντοτε «αμερικανικά»- αναβακμίςτθκε και ο οπλιςμόσ υποςτιριξθσ με τθν ΜΥΚ να προμθκεφεται τα πολυβόλα Μ-60E1 των 7,62mm. Αυτά ςυμπλθρϊκθκαν και από μικρό αρικμό γερμανικϊν MG-3 του ίδιου διαμετριματοσ που επίςθσ αποκτικθκαν τότε απευκείασ από τθν γερμανικι γραμμι 1 Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε παραχωρθκεί ςτισ Ειδικζσ Δυνάμεισ του Ε.Σ. ζνασ μικρόσ αρικμόσ αραβίδων GAU- 5/A και XM-177E2 οι οποίεσ όμωσ ςφντομα τζκθκαν ςε αποκικευςθ -λόγω τθσ παράλλθλθσ χοριγθςθσ των FN FAL- και επανιλκαν ςε χριςθ πολφ αργότερα. ζκδοςθ Α3 με ςυρόμενο κοντάκιο. παραγωγισ (θ ΜΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα ςτθν Ελλάδα που υιοκζτθςε και αυτό το όπλο, 10 περίπου χρόνια πριν τθν ζναρξθ παραγωγισ του από τθν ΕΒΟ και τθν μαηικι χοριγθςι του). Κατά τθν δεκαετία του 80 ειςιχκθ ςε χριςθ και θ ελαφρφτερθ και βελτιωμζνθ ζκδοςθ «Ε3» (προζκυψε φςτερα από τα διδάγματα του Βιετνάμ όπου οι SEALs τροποποιοφςαν τα απευκείασ από τθν γερμανικι γραμμι παραγωγισ (θ ΜΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα ςτθν Ελλάδα που υιοκζτθςε και αυτό το όπλο, 10 περίπου χρόνια πριν τθν ζναρξθ παραγωγισ του από τθν ΕΒΟ και τθν μαηικι χοριγθςι του). Κατά τθν δεκαετία του 80 ειςιχκθ ςε χριςθ και θ ελαφρφτερθ και βελτιωμζνθ ζκδοςθ «Ε3» (προζκυψε φςτερα από τα διδάγματα του Βιετνάμ όπου οι SEALs τροποποιοφςαν τα τυπικά Μ-60 ϊςτε να καταςτοφν ςυμπαγζςτερα και ελαφρφτερα, αλλά να διατθρθκοφν τα πλεονεκτιματα του πυρομαχικοφ των 7,62mm) του πολυβόλου Μ-60, θ οποία ζγινε ςφντομα το τυπικό όπλο υποςτιριξθσ των Στοιχείων τθσ ΜΥΚ. Κάπου τότε θ Μονάδα πρωτοτφπθςε και πάλι όντασ θ πρϊτθ που υιοκζτθςε το πιςτόλι Glock- 17 των 9mm (του οποίου θ δυνατότθτα να βάλλει κάτω από το νερό εκτιμικθκε δεόντωσ) που ζκτοτε ζγινε το τυπικό όπλο χειρόσ των βατραχανκρϊπων, αντικακιςτϊντασ τα Μ- 1911A1 και ςυμπλθρϊνοντασ τα περίςτροφα των.38 τθσ Smith & Wesson και των.357 τθσ Ruger και τθσ Colt (μοντζλο King Cobra) που διατθρικθκαν για ειδικζσ χριςεισ. Μαηί με τα τυπικά Glock-17, αποκτικθκαν και Glock-18 με ικανότθτα αυτόματθσ βολισ, αλλά και κάποια παρελκόμενα (ςιγαςτιρεσ GSP1, γεμιςτιρεσ εφόδου των 33 φυςιγγίων). Ρρόςφατα δε, θ ΕΛ.ΑΣ. παραχϊρθςε ςτθν ΔΥΚ για αξιοποίθςθ και ζναν μικρό αρικμό βραχζων Glock-19 που είχε κατάςχει, ενϊ είχε εκφραςτεί και ενδιαφζρον για απόκτθςθ αρικμοφ Glock-21 των.45, ϊςτε να αξιοποιθκεί το απόκεμα πυρομαχικϊν αυτοφ του διαμετριματοσ που διατθρεί το Ρ.Ν. Ρρο μθνϊν πάντωσ ςτελζχθ τθσ ΔΥΚ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ παρουςιάςεισ/επιδείξεισ τόςο των νζων εκδόςεων (Gen4) των πιςτολιϊν Glock-17/21 (μαηί με νζα μοντζλα ςιγαςτιρων τθσ B&T), όςο και του Walther PPQ. Επιςτρζφοντασ όμωσ ςτθν δεκαετία του 80, τότε άρχιςαν να παραλαμβάνονται και τα M-16A2 Model-701/703, που αρχικά ςυμπλιρωςαν και αργότερα αντικατζςτθςαν πλιρωσ τα Μ-16A1 (τα οποία διατθρικθκαν αποκλειςτικά ωσ εκπαιδευτικά βοθκιματα). Συμπλθρωματικά αποκτικθκαν και οριςμζνα HK-33 (άλλο ζνα όπλο που δοκιμάςτθκε από τουσ SEALs ςτο Βιετνάμ, ωσ Τ-223), επίςθσ των 5,56mm, ςτθν

11 όπλο που δοκιμάςτθκε από τουσ SEALs ςτο Βιετνάμ, ωσ Τ-223), επίςθσ των 5,56mm, ςτθν ζκδοςθ Α3 με ςυρόμενο κοντάκιο. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι βατραχάνκρωποι είναι οι μόνοι που χρθςιμοποιοφν το όπλο αυτό ςτθν Ελλάδα. Τθν ίδια περίπου περίοδο θ Μονάδα απζκτθςε και ζνα άλλο ιδιαίτερο όπλο. Ρρόκειται για το Ingram MAC-11 Cobray των 9mm, με τθν εντυπωςιακι ταχυβολία. Θ πθγι προζλευςθσ των υποπολυβόλων αυτϊν δεν ζχει διευκρινιςτεί και μια υπόκεςθ που κα μποροφςαμε να κάνουμε είναι ότι προιλκαν από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία που είναι γνωςτό ότι είχε αποκτιςει κάποια όπλα του τφπου. Μεταξφ αυτϊν ίςωσ ςυμπεριλαμβάνονταν και κάποια τθσ ζκδοςθσ MAC-10 των.45. Ζνα ακόμθ «εξωτικότερο» δείγμα οπλιςμοφ ιταν οι βαλλίςτρεσ τφπου Horton-150LB, ςυνοδευόμενεσ από ςκοπευτικι διόπτρα. Εκείνθ τθν εποχι οι βαλλίςτρεσ ιταν «τθσ μόδασ» μεταξφ των διαφόρων επίλεκτων Μονάδων διεκνϊσ, ωσ όπλο ακόρυβθσ εξουδετζρωςθσ προςωπικοφ. Ρλζον όμωσ ζχουν παραγκωνιςτεί και το ίδιο ιςχφει και για τθν ελλθνικι περίπτωςθ. Κατά τθν δεκαετία του 90 θ Μονάδα πειραματίςτθκε περαιτζρω με τα M-16 παρουςιάηοντασ μάλιςτα και οριςμζνα δικά τθσ τροποποιθμζνα ζκδοχα με ςκελετοειδι κοντάκια υποδοχζσ για διόπτρεσ και καταδείκτεσ λζιηερ και αυτοςχζδιουσ γεμιςτιρεσ αυξθμζνθσ χωρθτικότθτασ (κατά το πρότυπο των SEALs ςτο Βιετνάμ). Αργότερα ωςτόςο αποκτικθκαν νεότερα δείγματα τθσ ςειράσ Μ-16 και ιδίωσ οι αραβίδεσ M-4 (Model-727) και οι υποαραβίδεσ Commando (Model-733) που ςταδιακά υποςκζλιςαν και τελικά αντικατζςτθςαν ςχεδόν πλιρωσ τα παλαιότερα XM-177E1/Ε2 και τα κοινά τυφζκια M-16A1/A2 και ζτςι ςιμερα αποτελοφν -ζχοντασ ςυμπλθρωκεί και με νεότερεσ παρτίδεσ- το τυπικό όπλο των ανδρϊν τθσ ΔΥΚ (που όμωσ δεν ζχει αποκτιςει τθν ζκδοςθ M-4A1 ι κάποια νεότερθ). Ρολλζσ φορζσ ςυνοδεφονται από το προςαρμοηόμενο βομβιδοβόλο M-203 των 40mm και μάλιςτα δεν είναι ςπάνιο ςε αποςτολζσ ανορκόδοξου πολζμου αυτό να φζρεται ςτα όπλα όλων των ανδρϊν ενόσ Στοιχείου τθσ ΔΥΚ και όχι μόνο από τουσ βομβιδοβολιςτζσ, για αυξθμζνθ ιςχφ πυρόσ.

12 Άλλο ςυνθκιςμζνο όπλο των Ελλινων βατραχανκρϊπων είναι το MP-5SD3 με μόνιμα προςαρμοςμζνο ςιγαςτιρα. Τα πρϊτα 4 υποπολυβόλα του τφπου δωρικθκαν από τθν -τότε- ΕΒΟ ςτθν -τότε- ΜΥΚ το 1997 και αργότερα αγοράςτθκαν και πρόςκετα. Επιςτρζφοντασ όμωσ ςτισ αραβίδεσ Μ-4 κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςχετικά πρόςφατα θ ΔΥΚ διερεφνθςε το ενδεχόμενο αντικατάςταςισ τουσ με κάτι νεότερο. Ζτςι δοκιμάςτθκαν μεταξφ άλλων τα Sig SG-552/553 SOW, τα γαλλικά FAMAS G2, τα F-2000 τθσ FN και φυςικά τα SCAR-L/H τθσ ίδιασ εταιρείασ θ οποία και διοργάνωςε ςχετικι επίδειξθ τον Λοφνιο του Μζχρι ςιμερα δεν ζχει λθφκεί κάποια ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ, ωςτόςο θ ΔΥΚ απζκτθςε ζναν αρικμό υποαραβίδων SG-552 Commando προςφζροντασ ςτο προςωπικό τθσ άλλθ μια εναλλακτικι επιλογι. Για τα παραπάνω όπλα ζχουν αποκτθκεί και διάφορα παρελκόμενα όπωσ ολογραφικά ςκοπευτικά EOTech Model-552, ςκοπευτικά λζιηερ ITAL, τακτικοί φακοί τθσ Surefire, εμπρόςκιεσ κάκετεσ χειρολαβζσ κ.ά. Ακόμθ μια επιλογι ςτθ «δεξαμενι οπλιςμοφ» τθσ ΔΥΚ είναι τα ΑΚΚS (δθλαδι βουλγαρικισ καταςκευισ ΑΚ-47 Type 3) αρικμό των οποίων θ Μονάδα εξαςφάλιςε ςχετικά πρόςφατα, προερχόμενων από παράνομο φορτίο που είχε καταςχζςει θ ΕΛ.ΑΣ. Ζνα άλλο είδοσ όπλου που θ Μονάδα χρθςιμοποιεί κατά περίπτωςθ είναι οι λειόκαννεσ καραμπίνεσ. Κατά τθ δεκαετία του 90 αποκτικθκαν οριςμζνεσ Remigton-870 κακϊσ και κάποια μοντζλα τθσ Mossberg, όλα με χειροκίνθτο μθχανιςμό όπλιςθσ. Και πρόςφατα πάντωσ, κατά τισ αντιπειρατικζσ επιχειριςεισ ςτθ Σομαλία άνδρεσ τθσ ΔΥΚ ςυνθκίηουν να φζρουν (και) τζτοια όπλα κακϊσ κεωροφνται ιδανικά για καταςτάςεισ «extreme CQB». Ρερνϊντασ ςτα βαρφτερα όπλα, βαςικό όπλο υποςτιριξθσ Ομάδοσ τθσ ΔΥΚ ςιμερα είναι το Minimi Mk.2 των 5,56mm. Αν και θ Μονάδα επικυμοφςε από νωρίσ το ελαφρφ αυτό πολυβόλο, κατάφερε να το αποκτιςει μόλισ προ μερικϊν ετϊν παραλαμβάνοντασ τελικά όπλα τθσ ζκδοςθσ Standard από τθν ελλθνικι γραμμι παραγωγισ.

13 Ωσ ενδιάμεςθ λφςθ (ϊςτε οι Ομάδεσ να μποροφν να εφοδιαςτοφν και με κάτι ελαφρφτερο από τα M- 60E1/E3 και MG-3 που ιταν τα μόνα διακζςιμα ζωσ τότε) αποκτικθκε μια ποςότθτα του οπλοπολυβόλου M-16A2 HBAR (Model-742, μια απλοποιθμζνθ ζκδοςθ του M-16A2 LSW χωρίσ τθν διάταξθ ταχείασ αλλαγισ κάννθσ). Τα M-16A2 HBAR διακζτουν βαριά κάννθ και επιλογζα βολισ τριϊν κζςεων και ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται με τον διπλό τυμπανοειδι γεμιςτιρα Beta C-Mag 100 φυςιγγίων (ποςότθτεσ του οποίου παρελιφκθςαν από το 2001). Ξεχωρίηουν από τα υπόλοιπα Μ-16A2 από τον ενςωματωμζνο δίποδα, ίδιο με εκείνον του Μ-60E3. Μερικά από τα τελευταία διατθροφνται ςε υπθρεςία (μια πρόκεςθ για απόκτθςθ 28 ςφγχρονων και ελαφρφτερων Mk.48 -ζκδοχο του Minimiδεν ζχει ευοδωκεί μζχρι ςτιγμισ)για τισ περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτθ θ ιςχφσ του φυςιγγίου των 7,62mm. Ωςτόςο τα παλαιότερα και πιο δφςχρθςτα M-60E1 και MG-3 που πια εξόπλιηαν κυρίωσ τα ςκάφθ τθσ ΔΥΚ (βλ. παρακάτω) ζχουν αντικαταςτακεί από τα εξειδικευμζνα για βολι από ζςτορα MAG-58M του ίδιου διαμετριματοσ, τα οποία παρελιφκθςαν τον Φεβρουάριο του Ωσ ιςχυρότεροσ οπλιςμόσ των ςκαφϊν υπάρχουν φυςικά και τα βαρζα πολυβόλα M-2HB των 12,7mm και τα αυτόματα βομβιδοβόλα Mk.19 mod.3 (θ Μονάδα ζγινε ο πρϊτοσ χριςτθσ όπλων αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτθν Ελλάδα, αποκτϊντασ τα ςτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του 90). Ζνα άλλο βαρφ όπλο που χρθςιμοποιεί θ ΔΥΚ (και πάλι κατ αποκλειςτικότθτα ςτθν Ελλάδα) είναι οι μιασ χριςθσ φορθτοί εκτοξευτζσ ρουκετϊν AT-4 των 84mm. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζκδοςθ με κεφαλι HEAT κοίλθσ γόμωςθσ, τόςο για τθν καταςτροφι ςτόχων ξθράσ, όςο και εναντίον ςκαφϊν. Αποκτικθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80 για να ςυμπλθρϊςουν τουσ ελαφρφτερουσ M-72A2 LAW των 66mm που ιδθ υπιρχαν.

14 Τελευταία κατθγορία φορθτοφ οπλιςμοφ είναι τα τυφζκια που χρθςιμοποιεί θ Μονάδα για βολζσ ακριβείασ. Το μοναδικό εξ αυτϊν που όντωσ αποτελεί πραγματικό όπλο ελεφκερου ςκοπευτι είναι το κινθτοφ ουραίου Ruger M-77 των 7,62mm. Και γι αυτά θ διαδρομι τουσ πικανολογείται ότι ιταν κοινι με των υποπολυβόλων Cobray, αφοφ κατά τθν δεκαετία του 80 θ ΕΛ.ΑΣ. τα είχε αποκτιςει ςε μικρζσ ποςότθτεσ για τουσ ελεφκερουσ ςκοπευτζσ τθσ ΕΚΑΜ αλλά αργότερα αντικαταςτάκθκαν από νεότερουσ τφπουσ. Το 1995 θ - τότε- ΜΥΚ εκμεταλλεφτθκε τθν ανζλπιςτθ ευκαιρία που τθσ δόκθκε και επζλεξε τα καλφτερα -από άποψθσ ακρίβειασ βολισ- από τα θμιαυτόματα τυφζκια M-14 που υπιρχαν ςτισ οπλαποκικεσ των Φ/Γ Knox και των A/T C.F. Adams που παραχϊρθςε ςτθ χϊρα μασ το Αμερικανικό Ναυτικό. Τα τυφζκια αυτά μετατράπθκαν με τθν προςκικθ διπόδου και ςκοπευτικισ διόπτρασ 4x32mm και ζκτοτε χρθςιμοποιοφνται τόςο από ακροβολιςτζσ τθσ Ομάδασ Μάχθσ όςο και από ςτοιχεία ελεφκερων ςκοπευτϊν. Αυτά ςυμπλιρωςαν τα 9 πανομοιότυπά τουσ αλλά εξαρχισ καταςκευαςμζνα γι αυτόν τον ρόλο Μ-21 με διόπτρεσ Leatherwood M-1000, τα οποία παραχωρικθκαν δωρεάν ςτθ χϊρα μασ από τισ ΘΡΑ τθν ίδια χρονιά. Για τουσ ακροβολιςτζσ των Ομάδων Μάχθσ πάντωσ (ι για τουσ παρατθρθτζσ των ηευγϊν ελευκζρων ςκοπευτϊν) είναι επίςθσ διακζςιμα τα M-16A2HB (Model-741) των 5,56mm, με βαριά κάννθ, δίποδα και διόπτρεσ Colt 4x20 ι τισ ιςχυρότερεσ DN-510 7,5x50mm. Στον ίδιο ρόλο χρθςιμοποιοφνται και μερικά τυφζκια SG-550 με διόπτρεσ Swarovski 10x42, τα οποία πικανότατα αποκτικθκαν μαηί με τισ υποαραβίδεσ SG-552 Commando. Για αποςτολζσ καταςτροφισ υλικοφ υπάρχουν και τα βαρζα τυφζκια ειδικϊν εφαρμογϊν Μ-95 των 12,7mm (τφπου bullpup), ςε διαμόρφωςθ με ράγα picatinny μεγάλου μικουσ. Εδϊ αξίηει να ανοίξουμε μια ςφντομθ παρζνκεςθ για να επιςθμάνουμε ότι θ Μονάδα ιταν από τισ πρϊτεσ ςτθν Ελλάδα που απζκτθςαν και διόπτρεσ νυχτερινισ ςκόπευςθσ AN/PVS-4 (και ίςωσ κάποιεσ AN/PVS-2 παλαιότερα) μαηί με τα M-16A1/A2. Συμπλθρωματικά αποκτικθκαν και ςκοπευτικά λζιηερ AN/PAQ-4. Αργότερα αυτζσ οι προαναφερκείςεσ διόπτρεσ αντικαταςτάκθκαν από τισ ελλθνικισ καταςκευισ «Ανδρομζδα-3». Σχετικά πρόςφατα αποκτικθκαν οι, επίςθσ εγχϊριεσ, NS-685C μεγεκφνςεωσ x6. Ρζραν όμωσ από τα παραπάνω και κλείνοντασ τθν παρζνκεςθ για τισ διόπτρεσ, οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι χρθςιμοποιοφν και διάφορα άλλα μζςα που εντάςςονται ςτθν κατθγορία των όπλων. Σε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται τα διάφορα τυποποιθμζνα εκρθκτικά γεμίςματα, νάρκεσ τφπου limpet για τθν υπονόμευςθ υφάλων πλοίων, νάρκεσ M-18A1 Claymore για παγιδεφςεισ, ςυςτιματα M- 1A1/A2/A3 Bangalore Torpedoes κ.ά. Μια πιο «ταπεινι» κατθγορία όπλων, τα οποία όμωσ είναι εξίςου χριςιμα για τθν αποςτολι των βατραχανκρϊπων είναι τα μαχαίρια. Αυτά χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία για υποβρφχιεσ εργαςίεσ ι για εργαςίεσ με εκρθκτικά, αλλά και για τθν επιβίωςθ και τθν αυτοάμυνα. Ρζραν των καταδυτικϊν μαχαιριϊν τθσ εταιρείασ U.S. Divers, θ Μονάδα χρθςιμοποιεί και το Mk.3 τθσ Ontario Knife το οποίο για χρόνια αποτελοφςε το τυπικό μαχαίρι των SEALs. Φυςικά το προςωπικό μπορεί να φζρει και να χρθςιμοποιεί και ιδιωτικά μαχαίρια δικισ του προτίμθςθσ. Η ππόθεζη ηηρ ΔΥΚ για απόκηηζη 28 ζύγσπονυν και ελαθπύηεπυν Mk.48 -έκδοσο ηος Minimi- δεν έσει εςοδυθεί μέσπι ζηιγμήρ.

15 αλλά και για τθν επιβίωςθ και τθν αυτοάμυνα. Ρζραν των καταδυτικϊν μαχαιριϊν τθσ εταιρείασ U.S. Divers, θ Μονάδα χρθςιμοποιεί και το Mk.3 τθσ Ontario Knife το οποίο για χρόνια αποτελοφςε το τυπικό μαχαίρι των SEALs. Φυςικά το προςωπικό μπορεί να φζρει και να χρθςιμοποιεί και ιδιωτικά μαχαίρια δικισ του προτίμθςθσ. - Ατομικά υλικά Με τθν ζναρξθ τθσ εναςχόλθςθσ τθσ -τότε- ΜΥΚ με το αντικείμενο του ανορκόδοξου πολζμου ςτθν ξθρά, εκδθλϊκθκε όπωσ ιταν φυςικό και το ενδιαφζρον για τθν απόκτθςθ ςφγχρονου ατομικοφ εξοπλιςμοφ για τα μζλθ τθσ, τομζασ ςτον οποίον ζωσ τότε δεν αποδίδονταν παρά ελάχιςτθ -ζωσ και κακόλου- ςθμαςία. Γενικά αποτελεί πάγια πρακτικι τθσ Μονάδασ (και ορκότατα κατά τθ γνϊμθ μασ) να αφινει μεγάλα περικϊρια ελευκερίασ ςτο προςωπικό τθσ ϊςτε αυτό να επιλζγει τα υλικά που κα φζρει (είτε υπθρεςιακά, είτε αγοραςμζνα ιδιωτικά), όχι με κριτιριο τθν ομοιομορφία, αλλά τισ προςωπικζσ επιλογζσ βάςει απαιτιςεων τθσ κάκε αποςτολισ και ατομικϊν προτιμιςεων. Και εδϊ ωςτόςο, όπωσ και ςτον φορθτό οπλιςμό, θ Μονάδα πρωτοπόρθςε αρκετζσ φορζσ αποκτϊντασ πρϊτθ οριςμζνα υλικά υψθλισ ποιότθτασ που οι υπόλοιπεσ Ειδικζσ Δυνάμεισ ςτθν Ελλάδα τα γνϊριςαν μετά από πολλά χρόνια. Μια από αυτζσ τθσ περιπτϊςεισ ιταν τα κράνθ, τφπου «Fritz» από Kevlar που αποκτικθκαν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90. Επρόκειτο για αμερικανικισ προζλευςθσ κράνθ που αποτελοφςαν μζροσ τθσ ςυλλογισ ατομικισ κωράκιςθσ PASGT (από τθν οποία αποκτικθκαν και τα αντίςτοιχα αλεξίςφαιρα γιλζκα).

16 Λίγο αργότερα τα κράνθ αυτά ςυμπλθρϊκθκαν με παρόμοια, τθσ ιςραθλινισ Rabintex αυτι τθ φορά. Ρρο μερικϊν ετϊν αποκτικθκαν τα νεότερα και ελαφρφτερα αντιβαλλιςτικά κράνθ τφπου MICH ςε μαφρθ απόχρωςθ. Τελευταία, οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι εμφανίςτθκαν με κράνθ «high cut», πικανότατα τθσ βρετανικισ εταιρείασ VestGuard (όπωσ αυτά που απζκτθςε και θ 31 θ ΜΕΕΔ τθσ ΡΑ). Για αποςτολζσ που απαιτείται προςταςία τθσ κεφαλισ αλλά δεν υπάρχει βαλλιςτικι απειλι, υπάρχουν τα ελαφρά πλαςτικά κράνθ Protec. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι προτιμοφν ζνα πλατφγυρο καπζλο ηοφγκλασ ι μια απλι υφαςμάτινθ μπαντάνα. Το επίςθμο κάλυμμα κεφαλισ τθσ Μονάδασ πάντωσ είναι το οκταγωνικό πθλίκιο ςε χρϊματα παραλλαγισ woodland, κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Το διαςπαςτικό ςχζδιο Woodland υιοκετικθκε ωσ τυπικι παραλλαγι για τισ ςτολζσ τθσ Μονάδασ κατά τθν δεκαετία του 80 αντικακιςτϊντασ τθν ζωσ τότε χρθςιμοποιοφμενθ φαιοπράςινθ παραλλαγι. Σε μικρότερο βακμό χρθςιμοποιείται και θ παραλλαγι του Ε.Σ. Από το 2003 χορθγοφνται και ςτολζσ ςε παραλλαγι εριμου 3-colour Desert (DCU) οι οποίεσ πλζον ζχουν κακιερωκεί ωσ τυπικζσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Τθν ίδια περίπου περίοδο θ ΔΥΚ απζκτθςε για δοκιμι/αξιολόγθςθ και ποςότθτα τθσ «ψθφιακισ» παραλλαγισ MARPAT, τόςο ςτθν standard, όςο και ςτθ desert εκδοχι τθσ. Ζκτοτε ακολοφκθςαν και δοκιμζσ άλλων νεότερων διαςπαςτικϊν ςχεδίων όπωσ θ Multicam (ςε διάφορα ζκδοχα) θ χριςθ τθσ οποίασ από τθ Μονάδα είναι ολοζνα και ςυχνότερθ τελευταία. Το δε κόψιμο τθσ ςτολισ είναι το κλαςςικό BDU, αν και πρόςφατα -παράλλθλα με τα νζα διαςπαςτικά ςχζδια καμουφλάη- ειςιχκθςαν ςε χριςθ και άλλα βελτιωμζνα ςχζδια ςτολϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και τακτικϊν χιτωνίων. Σε οριςμζνεσ αποςτολζσ πάντωσ προτιμϊνται οι ολόςωμεσ φόρμεσ πιλότου από nomex CWU- 27P ι επίςθσ ολόςωμεσ ειδικζσ ςτολζσ μαφρθσ απόχρωςθσ. Πςον αφορά τισ εξαρτφςεισ από τθ δεκαετία του 80 κακιερϊκθκε θ χριςθ τθσ αμερικανικισ Alice LC1 (τθσ οποίασ μάλιςτα αποκτικθκαν και τα ειδικά μοντζλα για πολυβολθτζσ και βομβιδοβολιςτζσ, πζραν του τυπικοφ για τυφεκιοφόρουσ) αντί τθσ ελλθνικισ καννάβινθσ Μ-71. Αργότερα αποκτικθκαν και ποςότθτεσ τθσ βρετανικισ PLCE τθσ Arktis. Διευκρινίηεται πωσ οι μίξεισ και οι εναλλαγζσ απαρτιϊν από όλεσ αυτζσ και θ δθμιουργία ςφνκετων εξαρτφςεων βάςει των προςωπικϊν Alice LC1 (τθσ οποίασ μάλιςτα αποκτικθκαν και τα ειδικά μοντζλα για πολυβολθτζσ και βομβιδοβολιςτζσ, πζραν του τυπικοφ για τυφεκιοφόρουσ) αντί τθσ ελλθνικισ καννάβινθσ Μ-71. Αργότερα αποκτικθκαν και ποςότθτεσ τθσ βρετανικισ PLCE τθσ Arktis. Διευκρινίηεται πωσ οι μίξεισ και οι εναλλαγζσ απαρτιϊν από όλεσ αυτζσ και θ δθμιουργία ςφνκετων εξαρτφςεων βάςει των προςωπικϊν προτιμιςεων κάκε υποβρφχιου καταςτροφζα, είναι ςυχνότατο φαινόμενο. Στθν ίδια κατθγορία υλικϊν εντάςςονται και τα γιλζκα μάχθσ Eagle TAC-V1 τα οποία αποκτικθκαν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90 ςε αποχρϊςεισ Woodland και Tiger Stripe (μια ιδιαίτερα αγαπθτι παραλλαγι για τουσ SEALs τθσ εποχι του Βιετνάμ, αλλά αρκετά ςπάνια ςιμερα). Το 2008 αποκτικθκαν ποςότθτεσ από τισ διαμορφοφμενεσ εξαρτφςεισ Strike LBE Harness (με ςφςτθμα MOLLE) τθσ Blackhawk, ενϊ νωρίτερα είχαν προθγθκεί και οι ISAAK τθσ ίδιασ εταιρείασ. Θ νεότερθ προςκικθ είναι οι εξαρτφςεισ/φορείσ πλακϊν κωράκιςθσ (plate carriers) Warrior Assault Systems DCS DA 5.56 ςε απόχρωςθ Multicam, που ζχουν υιοκετθκεί και από άλλεσ ελλθνικζσ Μοναδζσ. Σε χριςθ βρίςκονται επίςθσ και διάφοροι τφποι αντιβαλλιςτικϊν γιλζκων (πζραν των προαναφερκζντων PASGT) ελλθνικισ και αμερικανικισ προζλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Tactical SWAT Vests (μαφρου χρϊματοσ, με υποδοχζσ για προςαρμογι κθκϊν μζςω μεταλλικϊν «τρουκ»), που ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλι πριν τθν εμφάνιςθ των διαφόρων διαμορφοφμενων τφπων γιλζκων αλλά ςτθν Ελλάδα δεν φαίνεται να χρθςιμοποιικθκαν ποτζ από άλλθ Μονάδα. Ζνα άλλο υλικό για τθν προςταςία του προςωπικοφ είναι τα γυαλιά μάχθσ. Ρζραν όμωσ από τα διάφορα μοντζλα τφπου μάςκασ, θ ΔΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα που χοριγθςε υπθρεςιακά ςτο προςωπικό τθσ τακτικά γυαλιά και ςυγκεκριμζνα το μοντζλο M-frame τθσ Oakley. Μια πρϊτθ παρτίδα 100 τεμαχίων αποκτικθκε το 2003 για να ακολουκιςουν αργότερα πρόςκετεσ. Κακοριςτικό ρόλο για τθν απόφαςθ χοριγθςισ τουσ ζπαιξαν κάποια περιςτατικά τραυματιςμοφ προςωπικοφ ςτουσ οφκαλμοφσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ, καταδεικνφοντασ εμπράκτωσ τθν χρθςιμότθτα τζτοιων «ταπεινϊν» υλικϊν.

17 Τθν τελευταία δεκαετία θ ΔΥΚ αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτθν υπόδθςθ του προςωπικοφ τθσ αποκτϊντασ ποιοτικότατα μοντζλα αρβυλϊν κάκε κατθγορίασ. Ειδικότερα το 2003 αποκτικθκαν τα άρβυλα εριμου Desert Acadia τθσ αμερικανικισ Danner, το 2005 τα χειμερινά άρβυλα BILCTS τθσ Welco και το 2009 τα άρβυλα ηοφγκλασ Jungle Lite τθσ ΟΤΒ Boots. Το τελευταίο αυτό μοντζλο είναι και το επίςθμο άρβυλο των SEALs με τθν ΔΥΚ να είναι θ πρϊτθ ξζνθ Μονάδα που το απζκτθςε, λίγουσ μόλισ μινεσ μετά τθν επίςθμθ υιοκζτθςι του ςε αμερικανικι υπθρεςία. Φυςικά και εδϊ οι υποβρφχιοι καταςτροφείσ είναι ελεφκεροι να χρθςιμοποιοφν τα ιδιωτικά τουσ άρβυλα βάςει των προςωπικϊν τουσ προτιμιςεων. - Ειδικόσ επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ Ρζραν από τα κοινά ατομικά υλικά ζνδυςθσ/υπόδθςθσ και εξάρτυςθσ μάχθσ, οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι αξιοποιοφν και μια ςειρά άλλων ειδικϊν υλικϊν για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. Λόγω τθσ φφςθσ τθσ Μονάδασ, μια βαςικι κατθγορία τζτοιου υλικοφ είναι οι καταδυτικζσ ςυςκευζσ. Θ ΔΥΚ εδϊ και χρόνια χρθςιμοποιεί τισ κλαςικζσ ςυςκευζσ ανοικτοφ κυκλϊματοσ U.S. Divers Aqua Lung ςε δφο διαμορφϊςεισ που παρζχουν αυτονομία 30 και 45 λεπτϊν αντίςτοιχα. Οι ςυςκευζσ αυτζσ επιτρζπουν κατάδυςθ ςε μζγιςτο βάκοσ 56μ. Ρεριςςότερεσ επιλογζσ μζγιςτου βάκουσ κατάδυςθσ παρζχουν οι γερμανικισ προζλευςθσ ςυςκευζσ θμίκλειςτου κυκλϊματοσ FGT-I/D. Αυτζσ, χάρθ ςτον ρυκμιςτι του μείγματοσ αερίων που διακζτουν, μποροφν να προςαρμοςτοφν για βάκθ 12, 24 και 52μ. Μια πιο ειδικι περίπτωςθ είναι οι ςυςκευζσ Mk.16 mod.0/1 οι οποίεσ διακζτουν μάςκα με ενδοεπικοινωνία και θλεκτρονικά ελεγχόμενο μθχανιςμό μείγματοσ αερίων για καταδφςεισ ςε βάκοσ ζωσ 60μ. ι και περιςςότερο υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Λόγω όγκου είναι αρκετά δφςχρθςτεσ και ςυνικωσ αξιοποιοφνται ςε αποςτολζσ εξουδετζρωςθσ ναρκϊν λόγω του αντιμαγνθτικοφ υλικοφ καταςκευισ τουσ (πλζον χρθςιμοποιοφνται και από τθν ΟΕΝ τθσ ΔΝΑ). Θ βαςικι καταδυτικι ςυςκευι τθσ ΔΥΚ για επιχειρθςιακζσ αποςτολζσ είναι θ κλειςτοφ κυκλϊματοσ LAR-V3 και το νεότερο ζκδοχό τθσ, LAR-VII (για βάκθ ζωσ 8-10μ., με αυτονομία 2 ωρϊν), τθσ εταιρείασ Dräger. Ρρόςφατα μάλιςτα ο εν λόγω καταςκευαςτισ εκπαίδευςε και πιςτοποίθςε προςωπικό των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε.Σ. και του Ρ.Ν. ςτθν ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν αυτϊν.

18 ςυνικωσ αξιοποιοφνται ςε αποςτολζσ εξουδετζρωςθσ ναρκϊν λόγω του αντιμαγνθτικοφ υλικοφ καταςκευισ τουσ (πλζον χρθςιμοποιοφνται και από τθν ΟΕΝ τθσ ΔΝΑ). Θ βαςικι καταδυτικι ςυςκευι τθσ ΔΥΚ για επιχειρθςιακζσ αποςτολζσ είναι θ κλειςτοφ κυκλϊματοσ LAR-V3 και το νεότερο ζκδοχό τθσ, LAR-VII (για βάκθ ζωσ 8-10μ., με αυτονομία 2 ωρϊν), τθσ εταιρείασ Dräger. Ρρόςφατα μάλιςτα ο εν λόγω καταςκευαςτισ εκπαίδευςε και πιςτοποίθςε προςωπικό των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε.Σ. και του Ρ.Ν. ςτθν ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν αυτϊν. Πςον αφορά τον υπόλοιπο καταδυτικό εξοπλιςμό θ ΔΥΚ χρθςιμοποιεί μια ποικιλία υλικϊν τόςο τθσ Dräger, όςο και αμερικανικϊν εταιρειϊν. Ρολφ πρόςφατα μάλιςτα υλοποιικθκε και ζνα ευρφ πρόγραμμα με το οποίο ανανεϊκθκαν ςε πολφ μεγάλο βακμό τα ατομικά καταδυτικά υλικά τθσ Μονάδασ. Το πλζον αςυνικιςτο τζτοιο υλικό που αυτι διακζτει πάντωσ, είναι οι ςτεγανζσ ςτολζσ μεγάλου πάχουσ τθσ Viking οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςε φδατα με πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι με υψθλά επίπεδα μόλυνςθσ. Ο εξοπλιςμόσ ςυμπλθρϊνεται από υποβρφχια «μίνι-ςκοφτερσ» τθσ Fallaron, φορθτά ςόναρ AN/PQS-2A, υδρόφωνα τφπου Scubaphone και φορθτοφσ καλάμουσ αποςυμπίεςθσ τθσ Haux. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι προςωπικό τθσ ΔΥΚ ζχει εκπαιδευτεί ςτισ ΘΡΑ ςτθν χριςθ τθσ εξελιγμζνθσ καταδυτικισ ςτολισ Exosuit τθσ εταιρείασ Nuytco Research Ltd. Θ εν λόγω ςτολι ζχει βάροσ 240 κιλά και επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε βάκοσ ζωσ και μζτρα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Η πρώτη επιχειρηςιακή τησ χρήςη παγκοςμίωσ καταγράφθκε ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα που διεξιχκθ το φκινόπωρο του 2014 ςε αρχαία ναυάγια ςτθν καλάςςια περιοχι των Αντικυκιρων με τθν ςυνδρομι του Ρ.Ν. και τθσ ΔΥΚ.

19 Ρζραν όμωσ από τθν υποκαλάςςια διείςδυςθ, θ ΔΥΚ ζχει αναπτφξει και τεχνικζσ διείςδυςθσ από αζροσ. Μία είναι θ τεχνικι ταχείασ καταρρίχθςθσ από ελικόπτερα «Fast Rope» ςτθν οποία θ Μονάδα υπιρξε πρωτοπόροσ ςτθν Ελλάδα αποκτϊντασ τθν πρϊτθ ςυλλογι FRIES (παραχωρικθκε από τουσ SEALs μετά από κάποια ςυνεκπαίδευςθ) το Άλλθ τεχνικι είναι θ ρίψθ προςωπικοφ και υλικοφ (λζμβοι κλπ.) με αλεξίπτωτα. Ρζραν των αλεξιπτϊτων ςτατικοφ ιμάντα, από το 2001 θ ΔΥΚ ζχει αποκτιςει και αξιοποιεί και τα αλεξίπτωτα ελεφκερθσ πτϊςθσ MC-5 SL/FFRAPS τθσ αμερικανικισ Para- Flite, με όλον τον παρελκόμενο εξοπλιςμό. Θ Μονάδα όμωσ υπιρξε πρωτοπόροσ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλουσ δφο τομείσ. Ο ζνασ αφορά τισ επικοινωνίεσ, κακϊσ ιταν θ πρϊτθ που απζκτθςε ςτακμοφσ αςυρμάτου αναπιδθςθσ ςυχνοτιτων. Ρρόκειται για τουσ AN/PRC-319 με τουσ οποίουσ ςυμπλιρωςε τουσ παλαιότερουσ ΑΝ/PRC-104, ΑΝPRC-77 & 277 και ΑΝ/PRC-68. Ο άλλοσ τομζασ είναι ο νυχτερινόσ αγϊνασ κακϊσ θ Μονάδα είναι θ πρϊτθ που απζκτθςε (ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90) ατομικζσ διόπτρεσ νυχτερινισ όραςθσ. Επρόκειτο για τισ φερόμενεσ επί τθσ κεφαλισ AN/PVS-7B οι οποίεσ χρθςιμοποιοφντο ςε ςυνδυαςμό με τα ςκοπευτικά λζιηερ που αναφζρκθκαν πιο πάνω. Ρρόςφατα αυτζσ αντικαταςτικθκαν με τισ ελλθνικζσ μονοκφαλεσ NX-122A που προςαρμόηονται είτε επί του κράνουσ (με βάςεισ Wilcox L4 G42) είτε απευκείασ επί τθσ κεφαλισ. Εν τω μεταξφ βζβαια είχαν αποκτθκεί και άλλα υλικά νυχτερινοφ αγϊνα, όπωσ επί παραδείγματι οι γαλλικζσ κερμικζσ κάμερεσ Sophie αλλά και νεότερα δείγματα τθσ ελλθνικισ Miltech Hellas. Τζλοσ, διακζςιμεσ είναι και πλιρεισ ςυλλογζσ EOR/EOD (αντιβομβικζσ ςτολζσ, εργαλεία εξουδετζρωςθσ κ.ά.) για τουσ πυροτεχνουργοφσ τθσ Μονάδασ, αλλά και ειδικόσ εξοπλιςμόσ για αποςτολζσ VBSS (κλίμακεσ εφόδου, γάντηοι κλπ.).

20 Επιχειρηςιακά μζςα Σκάφθ Ανορκόδοξου Ρολζμου (ΣΑΡ) Από τθν ίδρυςι τθσ και για πολλά χρόνια, θ Μονάδα ιταν αφοςιωμζνθ ςτισ υποβρφχιεσ επιχειριςεισ και, κατά ςυνζπεια, θ υποβρφχια κολφμβθςθ ιταν ο προςφιλζςτεροσ τρόποσ είτε για διείςδυςθ προσ τθν περιοχι του ςτόχου, είτε για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ αυτισ κακ αυτισ (π.χ. υπονόμευςθ υφάλων πλοίων). Ρζραν από τισ διάφορεσ καταδυτικζσ ςυςκευζσ αποκτικθκαν και άλλα υποβρφχια μζςα (βλ. παρακάτω) αλλά ςε αντίκεςθ με αυτόν τον τομζα θ κατάςταςθ ςτα πλωτά μζςα επιφανείασ παρζμενε υποτυπϊδθσ (υπιρχαν μόνο κάποιεσ απλζσ ελαςτικζσ λζμβοι). Αυτό άρχιςε να αλλάηει ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90 οπότε και παρελιφκθςαν από τθν Μονάδα τα πρϊτα ταχφπλοα ςκάφθ για τθν μεταφορά των Στοιχείων τθσ και τθν υποςτιριξθ των επιχειριςεϊν τουσ. Σφντομα κακιερϊκθκε ο όροσ Σκάφθ Ανορκόδοξου Ρολζμου γι αυτά με τον αρικμό τουσ ςταδιακά να αυξάνεται, ενϊ το ίδιο ςυνζβθ και με τον βακμό αξιοποίθςισ τουσ. Τα πρϊτα τζτοια ςκάφθ λοιπόν ιταν 2 μικρά πολυεςτερικά ταχφπλοα τφπου ΜΑΚΟ-251 τθσ αμερικανικισ Sea Trade, τα οποία ιταν τροποποιθμζνθ ζκδοςθ ποτάμιων μοντζλων τθσ εταιρείασ. Αυτά παρελιφκθςαν ςτισ 5 Μαρτίου 1992 λαμβάνοντασ τουσ κωδικοφσ Τ/Χ01 και Τ/Χ02, όντασ δωρεά του Γ. Μουργινάκθ και του Α. Χατηθπατζρα αντίςτοιχα. Τθν 1θ Οκτωβρίου 1992 παρελιφκθ ζνα ακόμθ ςκάφοσ του ίδιου τφπου (Τ/Χ03) και πάλι με δωρεά του Μουργινάκθ, το οποίο διαφζρει ςε μικρολεπτομζρειεσ από τα άλλα δφο. Τα ΜΑΚΟ-251 φζρουν δφο εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ Yamaha των 200 ίππων ζκαςτοσ που τουσ προςδίδουν μζγιςτθ ταχφτθτα 30 κόμβων. Οι διαςτάςεισ τουσ είναι 7,92x2,6x0,4μ., το εκτόπιςμά τουσ 3,5-3,8 τόνοι και διακζτουν 4 ζςτορεσ (ζνασ πρωραίοσ και ζνασ πρυμναίοσ για βαρφ πολυβόλο ι αυτόματο βομβιδοβόλο και δφο πλευρικοί για μζςα πολυβόλα). Ο εξοπλιςμόσ τουσ ςυμπλθρϊνεται από ραντάρ ναυτιλίασ Raytheon RX. Σιμερα τα ςκάφθ αυτά δεν υπθρετοφν ςτθν ΔΥΚ, ζχοντασ παραχωρθκεί προ μερικϊν ετϊν ςτισ Ομάδεσ Αςφαλείασ- Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων οι οποίεσ τα χρθςιμοποιοφν για τθν αςφάλεια των Ναυςτάκμων. Τρία μεγαλφτερα και ικανότερα ταχφπλοα μζςα πολυβόλα). Ο εξοπλιςμόσ τουσ ςυμπλθρϊνεται από ραντάρ ναυτιλίασ Raytheon RX. Σιμερα τα ςκάφθ αυτά δεν υπθρετοφν ςτθν ΔΥΚ, ζχοντασ παραχωρθκεί προ μερικϊν ετϊν ςτισ Ομάδεσ Αςφαλείασ- Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων οι οποίεσ τα χρθςιμοποιοφν για τθν αςφάλεια των Ναυςτάκμων. Τρία μεγαλφτερα και ικανότερα ταχφπλοα τφπου Wellacraft Scarab (βαςιςμζνα ςε πολιτικά μοντζλα αγϊνων/αναψυχισ τθσ γνωςτισ αυτισ αμερικανικισ εταιρείασ) δωρικθκαν από τουσ Δ. Σοφό και Λ. Μαυρακάκθ. Το πρϊτο εξ αυτϊν παρελιφκθ ςτισ 19 Οκτωβρίου 1995 και το τελευταίο ςτισ 24 Λουλίου Ζλαβαν τουσ κωδικοφσ Τ/Χ04, Τ/Χ05 και Τ/Χ06. Το μεγαλφτερο εκ των τριϊν είναι το Τ/Χ05, ανικοντασ ςτο μοντζλο Scarab Στουσ κόλπουσ τθσ Μονάδασ ζγινε ςφντομα γνωςτό με το προςωνφμιο «καρχαρίασ» λόγω του πολφ πετυχθμζνου ςτόματοσ καρχαρία που είχε ηωγραφιςμζνο ςτθν πλϊρθ κατά τα πρϊτα χρόνια υπθρεςίασ του. Φζρει δφο εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ Mercury Cruiser των 435 ίππων ζκαςτοσ που καταλιγουν ςε 2 ζλικεσ και του επιτρζπουν τθν επίτευξθ μζγιςτθσ ταχφτθτασ άνω των 50 κόμβων άνευ φορτίου. Οι διαςτάςεισ του είναι 11,58x2,4x1μ., το εκτόπιςμά του 5,7 τόνοι και διακζτει 4 ζςτορεσ για τοποκζτθςθ οπλιςμοφ (με τον ζναν εξ αυτϊν να βρίςκεται ςε ειδικά διαμορφωμζνθ εγκατάςταςθ ςτθ πλϊρθ, δφο εκατζρωκεν του διαμερίςματοσ προςωπικοφ και ζνασ ακόμθ ςτθ πρφμνθ). Και αυτό φζρει ζνα ραντάρ ναυτιλίασ Raytheon RX. Τα άλλα δφο Scarab είναι μικρότερα και πανομοιότυπα μεταξφ τουσ, αλλά όχι ακριβϊσ ίδια. Το μεν Τ/Χ04 ζχει διαςτάςεισ 9,46x2,6x1μ., εκτόπιςμα 4,3 τόνων και 2 εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ Mercury Cruiser των 365 ίππων ζκαςτοσ, το δε Τ/Χ06 ζχει διαςτάςεισ 10x2,35x0,95μ., εκτόπιςμα 4,4 τόνων και δφο εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ Mercury Cruiser των 330 ίππων ζκαςτοσ. Τα ραντάρ ναυτιλίασ εδϊ είναι ζνα Goldstar και ζνα Navico R-1000 αντίςτοιχα. Αμφότερα τα ςκάφθ φζρουν δφο πλευρικοφσ ζςτορεσ για μζςα πολυβόλα και μποροφν να αναπτφξουν μζγιςτθ ταχφτθτα κόμβων.

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΛΑΙΙΟ τα πλαίςια των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα