Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν"

Transcript

1

2 Ιςτορία-Αποςτολή-Οργάνωςη Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 50 ξεκινά μια ευρφτερθ προςπάκεια αναδιοργάνωςθσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων υπό τα νζα -για τθν εποχι εκείνθ- δεδομζνα, με ςαφείσ επιρροζσ πλζον και από ςτρατεφματα άλλων ςυμμαχικϊν χωρϊν (μετά και από τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ μασ ςτο ΝΑΤΟ το 1952) και ιδίωσ των ΘΡΑ. Στο πλαίςιο αυτό το Ρ.Ν. αποφάςιςε να ςυςτιςει Μονάδα βατραχανκρϊπων ςτα πρότυπα των αμερικανικϊν UDTs (Underwater Demolition Teams), τα ςυμπεράςματα από τθ πλοφςια δράςθ των οποίων κατά τον Β Ρ.Ρ. ιταν ακόμθ νωπά. Ιδθ από το 1953 ςθμειϊνονται οι πρϊτεσ απαραίτθτεσ ςχετικζσ κινιςεισ και το 1954 αποςτζλλονται για εκπαίδευςθ ςτο Σχολείο των UDTs ςτισ ΘΡΑ τα πρϊτα 7 ςτελζχθ (2 αξιωματικοί και 5 υπαξιωματικοί) του Ρ.Ν. ϊςτε να αποτελζςουν τον πυρινα για τθν δθμιουργία τθσ αντίςτοιχθσ ελλθνικισ Μονάδασ. Κάπωσ ζτςι δθμιουργικθκε θμιεπίςθμα θ πρϊτθ Ομάδα Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (θ απόλυτθ μετάφραςθ τθσ αμερικανικισ ορολογίασ είναι χαρακτθριςτικι) θ οποία κα αναλάβει και τθν εν Ελλάδι εκπαίδευςθ πρόςκετου προςωπικοφ. Αποφαςίηεται λοιπόν θ ίδρυςθ τθσ Σχολισ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΣΥΚ), ζδρα τθσ οποίασ ορίηεται το K.E. «Κανελλόπουλοσ» ςτον Σκαραμαγκά. Οι εργαςίεσ καταςκευισ των απαραίτθτων εγκαταςτάςεων και θ αγορά του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ολοκλθρϊνονται το 1957 οπότε και ξεκινά και το 1ο Σχολείο Υ/ΚΤ (ξεκίνθςε ςτισ 31/7/1957 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 4/12/1957) από το οποίο κατάφεραν να αποφοιτιςουν 5 ναυτοδίοποι. Ακολοφκθςαν και άλλα Σχολεία για ναφτεσ και κατϊτερα ςτελζχθ (ενϊ παράλλθλα ςυνεχίςτθκε και θ αποςτολι αξιωματικϊν ςτισ ΘΡΑ) από τα οποία κατζςτθ εφικτι θ δθμιουργία πλιρωσ επανδρωμζνων επιχειρθςιακϊν Ομάδων Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΟΥΚ). Αυτζσ υπιχκθςαν ςτθν Διοίκθςθ Ομάδων Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Δ/ΟΥΚ) θ οποία δθμιουργικθκε γι αυτόν ακριβϊσ τον ςκοπό το Το αμζςωσ επόμενο ζτοσ αυτι μετονομάηεται ςε Μονάδα Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΜΥΚ) ςτθν οποία πλζον, πζραν των ΟΥΚ, υπάγεται και θ ΣΥΚ (μζχρι τότε υπαγόταν απευκείασ ςτθ ΔΝΕ) και νεοςφςτατθ Βάςθ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΒΥΚ), που είναι θ υπεφκυνθ για κζματα υποςτιριξθσ και διοικθτικισ μζριμνασ τθσ Μονάδοσ. Επίςθσ το 1969, ςτθ ΜΥΚ εντάςςεται και θ ονομαηόμενθ τότε Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Βομβϊν-Ναρκϊν (ΟΕΒΝ) που προθγουμζνωσ υπαγόταν απευκείασ ςτθ ΔΝΑ. Αρχικά οι αποςτολζσ των ΟΥΚ ιταν απολφτωσ όμοιεσ με αυτζσ των UDTs. Ρεριορίηονταν δθλαδι ςε αναγνωρίςεισ ακτϊν και καταςτροφζσ εμποδίων για τθν υποςτιριξθ αποβάςεων, υπονομεφςεισ υφάλων εχκρικϊν πλοίων, εξουδετζρωςθ ναρκϊν κτλ. Θ εκπαίδευςθ και το ενδιαφζρον γενικότερα για τον ανορκόδοξο πόλεμο ςτθν ξθρά ιταν υποτυπϊδθ ζωσ ανφπαρκτα, παρά τα αδιαμφιςβιτθτα φυςικά προςόντα των ανδρϊν τθσ ΜΥΚ που εξαςφαλίηονταν από τθν αυςτθρι και επίπονθ διαδικαςία επιλογισ τθσ ΣΥΚ. Αργότερα όμωσ, και ιδιαίτερα μετά τθν επιτυχθμζνθ και πλοφςια δράςθ των νεoςφςτατων SEAL Teams ςτο Βιετνάμ (οι οποίεσ ςταδιακά απορρόφθςαν πλιρωσ τισ UDTs), αυτό άρχιςε να αλλάηει και το ενδιαφζρον τθσ ΜΥΚ για τον ανορκόδοξο αγϊνα εντάκθκε και ζτςι αποκτικθκαν και τα πρϊτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά (πάντοτε αμερικανικά ). Εν τω μεταξφ ο αρικμόσ των ΟΥΚ αυξικθκε και το 1976 παγιϊκθκε ςε τζςςερισ (θ κάκε μία διζκετε ζναν αρικμό επιχειρθςιακϊν ομάδων) με παράλλθλθ ςυγκεκριμενοποίθςθ και του ρόλου εκάςτθσ. Θ ΟΥΚ 1 και 2 Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν βαηπασανθπώπυν. Κείμενο: Γ.Μ.

3 ιδιαίτερα μετά τθν ίδρυςθ και τθν επιτυχθμζνθ όςο και πλοφςια δράςθ των νεoςφςτατων SEAL Teams ςτο Βιετνάμ (οι οποίεσ ςταδιακά απορρόφθςαν πλιρωσ τισ UDTs), αυτό άρχιςε να αλλάηει και το ενδιαφζρον τθσ ΜΥΚ για τον ανορκόδοξο αγϊνα εντάκθκε και ζτςι αποκτικθκαν και τα πρϊτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά (πάντοτε ςε αμερικανικά πρότυπα όπωσ κα δοφμε και παρακάτω). Εν τω μεταξφ ο αρικμόσ των ΟΥΚ αυξικθκε και το 1976 παγιϊκθκε ςε τζςςερισ (θ κάκε μία διζκετε ζναν αρικμό επιχειρθςιακϊν ομάδων) με παράλλθλθ ςυγκεκριμενοποίθςθ και του ρόλου εκάςτθσ. Θ ΟΥΚ 1 και 2 ονομάςτθκαν Ομάδεσ Ανορκόδοξου Ρολζμου, θ ΟΥΚ 3 Ομάδα Αμφίβιων Επιχειριςεων (αναγνϊριςθ και διάνοιξθ ακτϊν προ αποβάςεωσ) και θ ΟΥΚ 4 Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Ναρκϊν. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ διατθρικθκε αρκετά χρόνια αλλά από τθν δεκαετία του 90 ατόνθςε και πλζον ζχει πάψει να υφίςταται, ιδίωσ από το 2002 και μετά οπότε και θ ΜΥΚ μετονομάηεται ςε Διοίκθςθ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΔΥΚ). Θ μετονομαςία αυτι ςυνοδεφτθκε από παράλλθλθ αναβάκμιςθ τουσ status τθσ κακϊσ πζραςε από τθν ΔΝΕ ςτθν υπαγωγι τθσ ςτο Αρχθγείο Στόλου, όντασ πια ιςότιμθ με τισ υπόλοιπεσ Διοικιςεισ του. Τον Αφγουςτο του 2003 θ ΔΥΚ μετακινικθκε ςε νζεσ ςφγχρονεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, ενϊ πρόςφατα ανακαταςκευάςτθκε-αναβακμίςτθκε και ο ςτίβοσ μάχθσ τθσ ΣΥΚ. Κφριο «ςυςτατικό» τθσ ΔΥΚ εξακολουκοφν φυςικά να είναι οι ΟΥΚ, οι οποίεσ απαρτίηονται από ζναν αρικμό Επιχειρθςιακϊν Στοιχείων. Με τθν προαναφερκείςα κατάργθςθ του διαχωριςμοφ των αποςτολϊν των ΟΥΚ, τα Στοιχεία αυτά αποκαλοφνται ςυνικωσ «Ομάδεσ Ανορκόδοξου Ρολζμου» (ΟΑΡ) και είναι 7μελοφσ ι 8μελοφσ, κατά κανόνα, ςφνκεςθσ (αυτό βζβαια, μπορεί να αλλάξει αναλόγωσ των απαιτιςεων τθσ αποςτολισ και των επιχειρθςιακϊν ςυνκθκϊν). απαρτίηονται από τον επικεφαλισ, τον βοθκό του, δφο πολυβολθτζσ, ζναν ι δφο βομβιδοβολιςτζσ, ζναν ακροβολιςτι και ζναν νοςοκόμο μάχθσ. Οριςμζνοι από τουσ άνδρεσ των Στοιχείων ζχουν καλφπτουν και επιπλζον ρόλο (π.χ. αςυρματιςτισ, ανιχνευτισ, καταςτροφζασ κλπ.). Ρζραν από τον κακαρά «ναυτικό» τθσ ρόλο θ ΔΥΚ πλζον αποτελεί δφναμθ (αμιγϊσ επαγγελματικι, αφοφ πλζον δεν υπθρετοφν κλθρωτοί ςε αυτιν, ενϊ ζχει ιδθ αρχίςει να δζχεςαι

4 Η ΔΥΚ έσει ήδη απσίζει να δέσεηαι ζηιρ ηάξειρ ηηρ ηοςρ ππώηοςρ ΟΒΑ για ηην κάλςτη οπιζμένυν κενών. Συνικωσ απαρτίηονται από τον επικεφαλισ, τον βοθκό του, δφο πολυβολθτζσ, ζναν ι δφο βομβιδοβολιςτζσ, ζναν ακροβολιςτι και ζναν νοςοκόμο μάχθσ. Οριςμζνοι από τουσ άνδρεσ των Στοιχείων καλφπτουν και επιπλζον ρόλο (π.χ. αςυρματιςτισ, ανιχνευτισ, καταςτροφζασ κλπ.). Ρζραν από τον κακαρά «ναυτικό» τθσ ρόλο θ ΔΥΚ πλζον αποτελεί δφναμθ (αμιγϊσ επαγγελματικι, αφοφ πλζον δεν υπθρετοφν κλθρωτοί ςε αυτιν, ενϊ ζχει ιδθ αρχίςει να δζχεται ςτισ τάξεισ τθσ και τουσ πρϊτουσ ΟΒΑ για τθν κάλυψθ οριςμζνων κενϊν) εκτζλεςθσ ευρφτατου φάςματοσ ειδικϊν επιχειριςεων, ενταγμζνθ πλιρωσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Εκνικοφσ Σχεδιαςμοφσ, ιδιαίτερα μετά και από τθν ίδρυςθ τθσ Διακλαδικισ Διοίκθςθσ Ειδικϊν Επιχειριςεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΚΑ. Ταυτόχρονα προςφζρει και ςε μια ςειρά άλλων τομζων, π.χ. παροχι προςωπικοφ τθσ ωσ εκπαιδευτζσ ςτο ΚΕΝΑΡ, εξειδικευμζνθσ ζρευνασ και διάςωςθσ (με τθν Ομάδα Ταχείασ Επζμβαςθσ Διάςωςθσ Υποβρυχίων -ΟΤΕΔΥ- που υφίςταται ςτουσ κόλπουσ τθσ από το 2009 και αποτελεί τθν ςυμβολι τθσ Ελλάδασ ςτον αρμόδιο διεκνι Οργανιςμό ISMERLO), υποςτιριξθ ναυαγαιρεςιϊν κλπ. Επίςθσ αποτελεί τον μοναδικό φορζα πιςτοποίθςθσ ςε κζματα καταδφςεων των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, αφοφ ζχει λάβει «Ριςτοποίθςθ Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ Κατάδυςθσ» από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ. Ωςτόςο ζχει πλζον απεμπλακεί από μια ςειρά άλλων κακθκόντων με τα οποία μζχρι πρόςφατα ιταν επιφορτιςμζνο το προςωπικό τθσ. Μεταξφ άλλων ςε αυτά ςυγκαταλζγονταν θ φφλαξθ ναυτικϊν εγκαταςτάςεων (που πλζον ζχει αναλθφκεί από τισ Ομάδεσ Αςφαλείασ-Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων) και τθν εξουδετζρωςθ ναρκϊν (που από το 2013 ζχει «περάςει» οριςτικά ςτθν

5 Ενόπλων Δυνάμεων, αφοφ ζχει λάβει «Ριςτοποίθςθ Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ Κατάδυςθσ» από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ. Ωςτόςο ζχει πλζον απεμπλακεί από μια ςειρά άλλων κακθκόντων με τα οποία μζχρι πρόςφατα ιταν επιφορτιςμζνο το προςωπικό τθσ. Μεταξφ άλλων ςε αυτά ςυγκαταλζγονταν θ φφλαξθ ναυτικϊν εγκαταςτάςεων (που πλζον ζχει αναλθφκεί από τισ Ομάδεσ Αςφαλείασ-Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων) και τθν εξουδετζρωςθ ναρκϊν (που από το 2013 ζχει «περάςει» οριςτικά ςτθν εξειδικευμζνθ Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Ναρκϊν, που ανικει ςτθν ΔΝΑ, όπωσ άλλωςτε ίςχυε και αρχικά). Θ ΔΥΚ κατά καιροφσ ζχει ςυνεκπαιδευτεί με διάφορεσ ειδικζσ Μονάδεσ του εξωτερικοφ. Θ δε ςυνεργαςία με τουσ Αμερικάνουσ SEALs είναι ςτενότατθ με πολλζσ και ςυχνζσ κοινζσ αςκιςεισ. Στενι είναι φυςικά και θ ςυνεργαςία με τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των άλλων Κλάδων των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων -ζγινε ακόμα ςτενότερθ μετά τθν ίδρυςθ τθσ ΔΔΕΕ- ξεφεφγοντασ από ανοφςιουσ ανταγωνιςμοφσ και εμμονζσ του παρελκόντοσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των Σωμάτων Αςφαλείασ και ιδιαίτερα για τθν ςυνεργαςία με τθν «αδελφι» ΜΥΑ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί πωσ ςε περίπτωςθ πολζμου θ ΜΥΑ αυτομάτωσ υπάγεται ςτθν ΔΥΚ και ςυμμετζχει κανονικά ςτισ επιχειριςεισ τθσ. Εκπαίδευςη Επιχειρηςιακή δράςη - Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ Ωσ γνωςτόν, το εκπαιδευτικό ςκζλοσ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ΣΥΚ, θ οποία αποτελείται από το Τμιμα Εκπαίδευςθσ και το Τμιμα Ρροςωπικοφ. Το κφριο Σχολείο που λειτουργεί υπό τθν ΣΥΚ και από το οποίο πρζπει υποχρεωτικά να ζχει αποφοιτιςει κανείσ για να γίνει μζλοσ τθσ ΔΥΚ είναι το Σχολείο Βαςικισ Εκπαίδευςθσ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ), διάρκειασ 28 εβδομάδων (χωριςμζνεσ ςε τρεισ εκπαιδευτικοφσ κφκλουσ). Σε αυτό διδάςκονται αντικείμενα όπωσ καταδφςεισ με όλουσ τουσ τφπουσ των αυτόνομων καταδυτικϊν ςυςκευϊν, υδρογραφιςεισ/αναγνωρίςεισ ακτϊν αποβάςεωσ, πολεμικζσ τζχνεσ, χριςθ φορθτοφ οπλιςμοφ και εκρθκτικϊν υλϊν, καταςτροφζσ και ανορκόδοξοσ πόλεμοσ. Επίςθσ εξετάηεται και αναπτφςςεται θ φυςικι κατάςταςθ και αντοχι (ςωματικι και ψυχικι) των υποψθφίων ϊςτε να επιλεγοφν οι καταλλθλότεροι, με αποκορφφωμα τθν περιβόθτθ διαδικαςία τθσ «Διαβολοβδομάδασ». Ενδεικτικό του βακμοφ δυςκολίασ τθσ επιλογισ είναι το ότι ουδζποτε οι αποφοιτιςαντεσ του Σχολείου ξεπζραςαν το 20% των αρχικϊν υποψθφίων, αλλά ςυνικωσ το ποςοςτό αυτό είναι και αρκετά μικρότερο. Τζλοσ, Στθν ειδικότθτα του Υ/ΚΤ ΣΥΚ εκπαιδεφονται και

6 με όλουσ τουσ τφπουσ των αυτόνομων καταδυτικϊν ςυςκευϊν, υδρογραφιςεισ/αναγνωρίςεισ ακτϊν αποβάςεωσ, πολεμικζσ τζχνεσ, χριςθ φορθτοφ οπλιςμοφ και εκρθκτικϊν υλϊν, καταςτροφζσ και ανορκόδοξοσ πόλεμοσ. Επίςθσ εξετάηεται και αναπτφςςεται θ φυςικι κατάςταςθ και αντοχι (ςωματικι και ψυχικι) των υποψθφίων ϊςτε να επιλεγοφν οι καταλλθλότεροι, με αποκορφφωμα τθν περιβόθτθ διαδικαςία τθσ «Διαβολοβδομάδασ». Ενδεικτικό του βακμοφ δυςκολίασ τθσ επιλογισ είναι το ότι ουδζποτε οι αποφοιτιςαντεσ του Σχολείου ξεπζραςαν το 20% των αρχικϊν υποψθφίων, αλλά ςυνικωσ το ποςοςτό αυτό είναι και αρκετά μικρότερο. Τζλοσ, ςτθν ειδικότθτα του Υ/ΚΤ ΣΥΚ εκπαιδεφονται και ςτελζχθ των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε.Σ. (πλζον διακζτει και δικό του αντίςτοιχο Σχολείο, για τθ δθμιουργία του οποίου βαςίςτθκε ςτθν εμπειρία και τθ ςτιριξθ τθσ ΔΥΚ, ςτελζχθ τθσ οποίασ άλλωςτε ιταν και οι 3 πρϊτοι εκπαιδευτζσ του), τθσ Ρ.Α. και το προςωπικό τθσ ΜΥΑ ςτο ςφνολό του. Υπό τθν ΣΥΚ λειτουργοφν επίςθσ τα εξισ Σχολεία το αντικείμενο των οποίων είναι προφανζσ από τον τίτλο τουσ: -Σχολείο Επιχειρθςιακισ Εκπαίδευςθσ Υποβρφχιων Καταςτροφζων (διάρκειασ 12 εβδομάδων) -Σχολείο Αυτοδυτϊν-Ναυαγοςωςτϊν (διάρκειασ 32 θμερϊν) -Σχολείο Αυτοδυτϊν Καταδυτικισ Λατρικισ (διάρκειασ 32 θμερϊν) -Σχολείο Εξειδίκευςθσ Εξουδετζρωςθσ Εκρθκτικϊν Μθχανιςμϊν (διάρκειασ 71 θμερϊν) -Σχολείο Δυτϊν-Ναρκοκθρευτϊν (διάρκειασ 72 θμερϊν) -Σχολείο Χειριςτϊν Σκαφϊν Ανορκόδοξου Ρολζμου (διάρκειασ 15 θμερϊν) -Σχολείο Ταχείασ Καταρρίχθςθσ από Ελικόπτερο (διάρκειασ 4 θμερϊν) -Σχολείο Εκπαιδευτϊν (διάρκειασ 23 θμερϊν) Σθμειϊνεται πωσ κάποια από τα παραπάνω Σχολεία αφοροφν προςωπικό και εκτόσ ΔΥΚ (π.χ. τα Σχολεία Αυτοδυτϊν) ι και αποκλειςτικά εκτόσ ΔΥΚ (π.χ. το Σχολείο Ναρκοκθρευτϊν που αφορά το προςωπικό τθσ ΔΝΑ). Από εκεί και πζρα φυςικά, το προςωπικό τθσ Μονάδασ εκπαιδεφεται και ςε πλθκϊρα Σχολείων του εςωτερικοφ (τθσ ΣΧΑΛ, του ΚΕΟΑΧ, του ΚΕΕΔ και του ΚΕΑΡ, ι ςτο Σχολεία τθσ ΕΚΑΜ και του ΚΕΝΑΡ) και του εξωτερικοφ, είτε για τθν απόκτθςθ γενικότερων δεξιοτιτων (αλεξίπτωτα, μάχθ CQB κ.ά.), είτε για τθν απόκτθςθ ειδικότθτασ (π.χ. ελεφκεροι ςκοπευτζσ -από το 2013 ξεκίνθςε θ εκπαίδευςθ και ςτο αντίςτοιχο Σχολείο του ΚΕΑΡ, ενϊ μζχρι τότε θ ΔΥΚ ζςτελνε προςωπικό μόνο ςτο εξωτερικό-, αςυρματιςτζσ, νοςοκόμοι μάχθσ κλπ.). Ειδικότερα για το εξωτερικό, πολλά από τα ςτελζχθ τθσ ΔΥΚ ζχουν αποφοιτιςει από το περίφθμο BUD/S των SEALs και από Σχολεία του Νατοϊκοφ ISTC ςτθ Γερμανία. Ζνασ αρικμόσ δε, ζχει παρακολουκιςει τθν εκπαίδευςθ ςε εξειδικευμζνα Σχολεία επ αντικειμζνων όπωσ καταδφςεισ ςε μεγάλα βάκθ ι αντιτρομοκρατία ςτισ ΘΡΑ, εξουδετζρωςθ ειδικϊν πυρομαχικϊν και κατευκυνομζνων βλθμάτων ςε ΘΡΑ, Μ. Βρετανία και Ολλανδία κ.ά. Οςδέποηε οι αποθοιηήζανηερ ηος Σσολείος ξεπέπαζαν ηο 20% ηυν απσικών ςποτηθίυν.

7 - Επιχειριςεισ -Γεγονότα τησ Κφπρου: Αμζςωσ μετά τθν ζνταςθ του Δεκεμβρίου 1963, ςτζλνονται ςτθν Ελλάδα οι πρϊτοι 3 Κφπριοι που κα εκπαιδευτοφν ωσ Υ/ΚΤ. Ραράλλθλα, ςτισ 16 Φεβρουαρίου 1964 αποςτζλλεται ςτθ Κφπρο το πρϊτο 11μελζσ κλιμάκιο τθσ -τότε- ΜΥΚ το οποίο και αναλαμβάνει αποςτολζσ αναγνϊριςθσ ακτϊν για επιςιμανςθ πικανϊν ςθμείων τουρκικισ απόβαςθσ. Σφμφωνα με κάποιεσ πθγζσ οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι ενεπλάκθςαν και ςε αποςτολζσ δολιοφκορϊν εναντίον τουρκοκυπριακϊν κζςεων ςτα διάφορα διακοινοτικά επειςόδια που ακολοφκθςαν. Επίςθσ, ανζλαβαν τθν προετοιμαςία του χϊρου όπου Α/Γ αποβίβαςαν το βαρφ υλικό τθσ ΕΛΔΥΚ/Μ ςτισ αρχζσ του Αναγνώριςη και καταγραφή βραχονηςίδων: Τον Νοζμβριο του 1974, ζνα 2μελζσ Στοιχείο βατραχανκρϊπων ςυνοδεφει κλιμάκιο γεωπόνων το οποίο είχε αποςτολι (από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ) τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα», από το όνομα του ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ) τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα», από το όνομα του ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που εναλλάξ αποτελοφςαν τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτισ επιχειριςεισ «Desert Shield» και «Desert Storm» το διάςτθμα 2 Σεπτεμβρίου Λουλίου 1991, πραγματοποιϊντασ 217 νθοψίεσ ςκαφϊν που ζπλεαν ςτον Ρερςικό Κόλπο, τθν Ερυκρά Κάλαςςα και τον Λνδικό Ωκεανό. -«Sharp Guard»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτα πλοία του Ρ.Ν. που μετείχαν ςτθ Συμμαχικι δφναμθ STANAVFORMED κατά τθν εν λόγω επιχείρθςθ, που ςκοπό είχε τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του ΟΘΕ για αποκλειςμό τθσ -πρϊθν- Γιουγκοςλαβίασ. Στο πλαίςιο αυτισ ελζγχκθκαν από τθν STANAVFORMED ςυνολικά πάνω από πλοία που ζπλεαν ςτθν Αδριατικι το διάςτθμα Μόνο τον πρϊτο χρόνο τθσ επιχείρθςθσ τα ελλθνικά πλοία και οι βατραχάνκρωποι τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα», από το όνομα του ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που εναλλάξ

8 και οι βατραχάνκρωποι είχαν πραγματοποιιςει πάνω από 70 νθοψίεσ. -«Χρυςόμαλλο Δζρασ»: Ραροχι αςφαλείασ κατά τθν επιχείρθςθ απομάκρυνςθσ ομογενϊν από τθν εμπόλεμθ ηϊνθ τθσ Αμπχαηίασ, με το Ε/Γ- Ο/Γ πλοίο Viscountess το καλοκαίρι του Γεγονότα των Ιμίων: Ωσ γνωςτόν θ -τότε- ΜΥΚ ενεπλάκθ άμεςα ςτα γεγονότα του Λανουαρίου του 1996 κακϊσ δφο 7μελι Στοιχεία τθσ, φρουροφςαν εναλλάξ τθν μία ( ) εκ των δφο βραχονθςίδων, μζχρι τθν ςυμφωνία απόςυρςθσ των δυνάμεων και των ςθμαιϊν... Και το επόμενο διάςτθμα πάντωσ θ ΜΥΚ, όπωσ και το ςφνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, ςυμμετείχε με προςωπικό και μζςα ςτθν αυξθμζνθ επιτιρθςθ τθσ περιοχισ υπό τον φόβο κάποιου νζου επειςοδίου. -«Κοςμάσ Αιτωλόσ»: Εξαςφάλιςθ του λιμζνα του Δυρραχίου από άνδρεσ τθσ Μονάδασ για τθν αςφαλι απομάκρυνςθ με πλοία του Ρ.Ν. (ςτισ 14 και 17 Μαρτίου 1997) 52 Ελλινων και 250 περίπου ξζνων υπθκόων, λόγω τθσ ζνοπλθσ εξζγερςθσ που είχε ξεςπάςει ςτθν Αλβανία. -Επιχειρήςεισ ςτα Στενά τησ Κζρκυρασ: Το καλοκαίρι του 1997 προςωπικό και μζςα τθσ Μονάδασ, μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ.Ν. εξορμϊντασ από τθν Κζρκυρα (κυρίωσ) και τθν Θγουμενίτςα, ςυμμετείχαν δυναμικά ςτισ επιχειριςεισ πάταξθσ Αλβανϊν κακοποιϊν που δραςτθριοποιοφνταν ςτα Στενά μεταξφ Κζρκυρασ και Αλβανίασ (μζχρι και το φψοσ τθσ Σαγιάδασ). Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα οι «επαφζσ» των βατραχανκρϊπων με τουσ κακοποιοφσ εξελίχκθκαν ςε ιδιαίτερα κερμζσ. -Βοήθεια ςτην Αλβανία: Αμζςωσ μετά τθν παφςθ των ταραχϊν, προςωπικό τθσ ΜΥΚ ςυμμετείχε ςτθν επιχείρθςθ ανζλκυςθσ 5 ςκαφϊν του Αλβανικοφ Ναυτικοφ που είχαν βυκιςτεί ςτο λιμάνι των Αγίων Σαράντα. Επίςθσ, αυτοδφτεσ του Αλβανικοφ Ναυτικοφ εκπαιδεφτθκαν ςτο αντίςτοιχο Σχολείο τθσ ΣΥΚ. -«Allied Harvest»: Ομάδεσ εξουδετζρωςθσ ναρκϊν τθσ Μονάδασ επζβαιναν ςε πλοία ναρκοπολζμου του Ρ.Ν. τα οποία μετείχαν ςτθν εν λόγω Συμμαχικι επιχείρθςθ για τθν εξουδετζρωςθ των πάςθσ φφςεωσ πυρομαχικϊν που είχαν ριφκεί ςτθ κάλαςςα κατά τθν προθγθκείςα επιχείρθςθ «Allied Force». Σε διάςτθμα 73 θμερϊν το Καλοκαίρι του 1999, ελζγχκθκε και κακαρίςτθκε καλάςςια περιοχι ζκταςθσ τετραγωνικϊν ναυτικϊν μιλίων. -«Ίφιτοσ»: Θ ΔΥΚ, μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ.Ν. και των άλλων Κλάδων, ςυμμετείχε με μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ, το Καλοκαίρι προθγθκείςα επιχείρθςθ «Allied Force». Σε διάςτθμα 73 θμερϊν το Καλοκαίρι του 1999, ελζγχκθκε και κακαρίςτθκε καλάςςια περιοχι ζκταςθσ τετραγωνικϊν ναυτικϊν μιλίων. -«Ίφιτοσ»: Θ ΔΥΚ, μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ.Ν. και των άλλων Κλάδων, ςυμμετείχε με μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ, το Καλοκαίρι του Ανάμεςα ςτα κακικοντα που ανζλαβε ιταν θ φροφρθςθ του λιμανιοφ του Ρειραία (από κοινοφ με το Λ.Σ.) και ο ζλεγχοσ των υφάλων των κρουαηιερόπλοιων που ναυλοχοφςαν εκεί, όπωσ και θ ςυνδρομι ςτθν εκτζλεςθ νθοψιϊν/ελζγχων ςε φποπτα πλοία που κινοφνταν ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ τθν περίοδο εκείνθ. -«Enduring Freedom»/«Active Endeavour»: Ρροςωπικό τθσ ΔΥΚ εκτζλεςε νθοψίεσ ςε διάφορα φποπτα πλοία κατά τθν διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ ναυτικοφ ελζγχου/αποτροπισ «Enduring Freedom» ςτον Ρερςικό Κόλπο, ςτθν οποία το Ρ.Ν. ςυμμετείχε με Φ/Γ από 14 Μαρτίου 2002 ζωσ 1 Σεπτεμβρίου Ανάλογα ιςχφουν και για τθν επιχείρθςθ «Active Endeavour» με χϊρο διεξαγωγισ τθ Μεςόγειο, ςτθν οποία το Ρ.Ν. ςυμμετζχει περιοδικά από τον Φεβρουάριο του 2003 ζωσ ςιμερα. -«Κζδροσ»: Συνολικά 6 ΟΑΡ ενεπλάκθςαν ςτθν επιχείρθςθ αυτι (16 Λουλίου-14 Σεπτεμβρίου 2006), για τθν παροχι αςφαλείασ ςε πλοία του Ρ.Ν. (4 Φ/Γ και 4 Α/Γ) που με 10 ςυνολικά δρομολόγια ςτον λιμζνα τθσ Βθρυτοφ που απομάκρυναν Ζλλθνεσ και ξζνουσ υπθκόουσ από αλλά και μετζφεραν 240 τόνουσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ για τον ντόπιο πλθκυςμό, κατά τον πόλεμο του Λιβάνου. -UNIFIL: Κλιμάκια τθσ ΔΥΚ, όποτε αυτό κρικεί επιχειρθςιακϊσ αναγκαίο, επιβαίνουν ςτα πλοία του Ρ.Ν. που, από τον Σεπτζμβριο του 2006 ζωσ και ςιμερα, ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω αποςτολι θ οποία ςκοπό ζχει τθν απαγόρευςθ διακίνθςθσ παρανόμου οπλιςμοφ και ςυναφϊν υλικϊν προσ τον Λίβανο. -«Atalanta»/«Ocean Shield»: Κλιμάκια τθσ ΔΥΚ επιβαίνουν πάντοτε ςτισ Φ/Γ του Ρ.Ν. που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω αντιπειρατικι επιχείρθςθ (ςτακερά το διάςτθμα και Ρ.Ν. και των άλλων Κλάδων, ςυμμετείχε με μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ, το Καλοκαίρι του Ανάμεςα ςτα κακικοντα που ανζλαβε ιταν θ φροφρθςθ του λιμανιοφ του Ρειραία (από κοινοφ με το Λ.Σ.) και ο ζλεγχοσ των υφάλων των κρουαηιερόπλοιων που ναυλοχοφςαν εκεί,

9 και περιοδικά τα ζτθ 2011, 2012, 2014) ςτον Κόλπο του Άντεν, είτε υπό ευρωπαικι («Atalanta»), είτε υπό νατοϊκι αιγίδα («Ocean Shield», μζχρι το τζλοσ του 2012). Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα ςυνζλαβαν ομάδεσ πειρατϊν και κατζςχεςαν τα υλικά τουσ. -«Αγήνωρ»: Στοιχείο τθσ ΔΥΚ, ςυμμετείχε ςτθν εν λόγω επιχείρθςθ θ οποία ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία τθν 1 θ Αυγοφςτου 2014 και αφοροφςε τθν εκκζνωςθ 77 Ελλινων και 109 αλλοδαπϊν πολιτϊν από το λιμάνι τθσ Τρίπολθσ τθσ ευριςκόμενθσ ουςιαςτικά υπό εμπόλεμο κατάςταςθ Λιβφθσ, με τθν Φ/Γ F455 Σαλαμίσ. Ρζραν των αμιγϊσ επιχειρθςιακϊν αποςτολϊν το προςωπικό τθσ ΔΥΚ ςυμμετζχει ςυχνότατα και ςε μια ςειρά άλλων δραςτθριοτιτων «κοινωνικοφ» (ζρευνα & διάςωςθ, εξουδετζρωςθ παλαιϊν ανευρεκζντων ναρκϊν και λοιπϊν πυρομαχικϊν) αλλά και επιςτθμονικοφ χαρακτιρα (π.χ. υποκαλάςςιεσ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ) όταν απαιτείται θ αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων δεξιοτιτων του.

10 Οπλιςμόσ και ατομικά υλικά - Φορθτά όπλα και παρελκόμενα Ππωσ ιδθ αναφζραμε αρχικά οι ΟΥΚ δεν είχαν ιδιαίτερθ τριβι με το αντικείμενο του αγϊνα ςτθν ξθρά. Αυτό, προφανϊσ, είχε άμεςεσ ςυνζπειεσ και ςτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά με τα οποία εφοδιαηόταν. Ζτςι, κάποια παλιά βρετανικά κράνθ και ο ςυνικθσ οπλιςμόσ κεωροφνταν αρκετά. Ρζραν των πιςτολιϊν M- 1911A1 των.45 ACP και κάποιων περιςτρόφων, βαςικό φορθτό όπλο ιταν το υποπολυβόλο Thompson, επίςθσ των.45 ACP (αρχικά χρθςιμοποιοφταν και το βρετανικό Sten), με κάποιεσ αραβίδεσ Μ-1/Μ-2 Carbine να ςυμπλθρϊνουν τισ επιλογζσ. Αυτά, εν πολλοίσ, ίςχυαν μζχρι το Μετά τα διδάγματα από τθν δράςθ των SEALs ςτο Βιετνάμ (αλλά και τθν εμπλοκι ςτα γεγονότα τθσ Κφπρου, όπωσ είδαμε) θ ΜΥΚ ςτράφθκε γενικότερα προσ τον ανορκόδοξο πόλεμο. Ζτςι, ςτον τομζα του φορθτοφ οπλιςμοφ και των ατομικϊν υλικϊν, όχι απλϊσ εκςυγχρονίςτθκε αλλά πζραςε και ςτθν πρωτοπορία για τα ελλθνικά δεδομζνα (με τισ επιρροζσ να είναι ςαφζςτατα αμερικανικζσ). Στθν παρζλαςθ τθσ 25 θσ Μαρτίου 1976 οι βατραχάνκρωποι εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά με το - επαναςτατικό τότε- Μ-16A1 5,56mm (κακιςτάμενθ ζτςι θ πρϊτθ ελλθνικι Μονάδα που υιοκζτθςε ςε ευρεία κλίμακα 1 όχι μόνο το όπλο αυτό, αλλά και το επίςθσ νζο διαμζτρθμα των 5,56mm) που είχε κάνει το ντεμποφτο του ςτουσ βάλτουσ και τισ ηοφγκλεσ του Βιετνάμ. Τα όπλα που αποκτικθκαν ιταν τα τυπικά Μ-16A1 Model-603 μαηί ίςωσ με κάποια από τα πρϊιμα Model-602 (AR-16/XM-16). Τα όπλα τθσ ζκδοςθσ τυφεκίου, ακολοφκθςαν και εκείνα των βραχφτερων εκδόςεων όπωσ οι XM-177E1 (Model-609) και XM-177E2 (Model-629) και ίςωσ κάποια Model-653/654 (CAR-15). Τθν ίδια περίπου περίοδο -ςυνεχίηοντασ πάντοτε «αμερικανικά»- αναβακμίςτθκε και ο οπλιςμόσ υποςτιριξθσ με τθν ΜΥΚ να προμθκεφεται τα πολυβόλα Μ-60E1 των 7,62mm. Αυτά ςυμπλθρϊκθκαν και από μικρό αρικμό γερμανικϊν MG-3 του ίδιου διαμετριματοσ που επίςθσ αποκτικθκαν τότε απευκείασ από τθν γερμανικι γραμμι 1 Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε παραχωρθκεί ςτισ Ειδικζσ Δυνάμεισ του Ε.Σ. ζνασ μικρόσ αρικμόσ αραβίδων GAU- 5/A και XM-177E2 οι οποίεσ όμωσ ςφντομα τζκθκαν ςε αποκικευςθ -λόγω τθσ παράλλθλθσ χοριγθςθσ των FN FAL- και επανιλκαν ςε χριςθ πολφ αργότερα. ζκδοςθ Α3 με ςυρόμενο κοντάκιο. παραγωγισ (θ ΜΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα ςτθν Ελλάδα που υιοκζτθςε και αυτό το όπλο, 10 περίπου χρόνια πριν τθν ζναρξθ παραγωγισ του από τθν ΕΒΟ και τθν μαηικι χοριγθςι του). Κατά τθν δεκαετία του 80 ειςιχκθ ςε χριςθ και θ ελαφρφτερθ και βελτιωμζνθ ζκδοςθ «Ε3» (προζκυψε φςτερα από τα διδάγματα του Βιετνάμ όπου οι SEALs τροποποιοφςαν τα απευκείασ από τθν γερμανικι γραμμι παραγωγισ (θ ΜΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα ςτθν Ελλάδα που υιοκζτθςε και αυτό το όπλο, 10 περίπου χρόνια πριν τθν ζναρξθ παραγωγισ του από τθν ΕΒΟ και τθν μαηικι χοριγθςι του). Κατά τθν δεκαετία του 80 ειςιχκθ ςε χριςθ και θ ελαφρφτερθ και βελτιωμζνθ ζκδοςθ «Ε3» (προζκυψε φςτερα από τα διδάγματα του Βιετνάμ όπου οι SEALs τροποποιοφςαν τα τυπικά Μ-60 ϊςτε να καταςτοφν ςυμπαγζςτερα και ελαφρφτερα, αλλά να διατθρθκοφν τα πλεονεκτιματα του πυρομαχικοφ των 7,62mm) του πολυβόλου Μ-60, θ οποία ζγινε ςφντομα το τυπικό όπλο υποςτιριξθσ των Στοιχείων τθσ ΜΥΚ. Κάπου τότε θ Μονάδα πρωτοτφπθςε και πάλι όντασ θ πρϊτθ που υιοκζτθςε το πιςτόλι Glock- 17 των 9mm (του οποίου θ δυνατότθτα να βάλλει κάτω από το νερό εκτιμικθκε δεόντωσ) που ζκτοτε ζγινε το τυπικό όπλο χειρόσ των βατραχανκρϊπων, αντικακιςτϊντασ τα Μ- 1911A1 και ςυμπλθρϊνοντασ τα περίςτροφα των.38 τθσ Smith & Wesson και των.357 τθσ Ruger και τθσ Colt (μοντζλο King Cobra) που διατθρικθκαν για ειδικζσ χριςεισ. Μαηί με τα τυπικά Glock-17, αποκτικθκαν και Glock-18 με ικανότθτα αυτόματθσ βολισ, αλλά και κάποια παρελκόμενα (ςιγαςτιρεσ GSP1, γεμιςτιρεσ εφόδου των 33 φυςιγγίων). Ρρόςφατα δε, θ ΕΛ.ΑΣ. παραχϊρθςε ςτθν ΔΥΚ για αξιοποίθςθ και ζναν μικρό αρικμό βραχζων Glock-19 που είχε κατάςχει, ενϊ είχε εκφραςτεί και ενδιαφζρον για απόκτθςθ αρικμοφ Glock-21 των.45, ϊςτε να αξιοποιθκεί το απόκεμα πυρομαχικϊν αυτοφ του διαμετριματοσ που διατθρεί το Ρ.Ν. Ρρο μθνϊν πάντωσ ςτελζχθ τθσ ΔΥΚ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ παρουςιάςεισ/επιδείξεισ τόςο των νζων εκδόςεων (Gen4) των πιςτολιϊν Glock-17/21 (μαηί με νζα μοντζλα ςιγαςτιρων τθσ B&T), όςο και του Walther PPQ. Επιςτρζφοντασ όμωσ ςτθν δεκαετία του 80, τότε άρχιςαν να παραλαμβάνονται και τα M-16A2 Model-701/703, που αρχικά ςυμπλιρωςαν και αργότερα αντικατζςτθςαν πλιρωσ τα Μ-16A1 (τα οποία διατθρικθκαν αποκλειςτικά ωσ εκπαιδευτικά βοθκιματα). Συμπλθρωματικά αποκτικθκαν και οριςμζνα HK-33 (άλλο ζνα όπλο που δοκιμάςτθκε από τουσ SEALs ςτο Βιετνάμ, ωσ Τ-223), επίςθσ των 5,56mm, ςτθν

11 όπλο που δοκιμάςτθκε από τουσ SEALs ςτο Βιετνάμ, ωσ Τ-223), επίςθσ των 5,56mm, ςτθν ζκδοςθ Α3 με ςυρόμενο κοντάκιο. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι βατραχάνκρωποι είναι οι μόνοι που χρθςιμοποιοφν το όπλο αυτό ςτθν Ελλάδα. Τθν ίδια περίπου περίοδο θ Μονάδα απζκτθςε και ζνα άλλο ιδιαίτερο όπλο. Ρρόκειται για το Ingram MAC-11 Cobray των 9mm, με τθν εντυπωςιακι ταχυβολία. Θ πθγι προζλευςθσ των υποπολυβόλων αυτϊν δεν ζχει διευκρινιςτεί και μια υπόκεςθ που κα μποροφςαμε να κάνουμε είναι ότι προιλκαν από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία που είναι γνωςτό ότι είχε αποκτιςει κάποια όπλα του τφπου. Μεταξφ αυτϊν ίςωσ ςυμπεριλαμβάνονταν και κάποια τθσ ζκδοςθσ MAC-10 των.45. Ζνα ακόμθ «εξωτικότερο» δείγμα οπλιςμοφ ιταν οι βαλλίςτρεσ τφπου Horton-150LB, ςυνοδευόμενεσ από ςκοπευτικι διόπτρα. Εκείνθ τθν εποχι οι βαλλίςτρεσ ιταν «τθσ μόδασ» μεταξφ των διαφόρων επίλεκτων Μονάδων διεκνϊσ, ωσ όπλο ακόρυβθσ εξουδετζρωςθσ προςωπικοφ. Ρλζον όμωσ ζχουν παραγκωνιςτεί και το ίδιο ιςχφει και για τθν ελλθνικι περίπτωςθ. Κατά τθν δεκαετία του 90 θ Μονάδα πειραματίςτθκε περαιτζρω με τα M-16 παρουςιάηοντασ μάλιςτα και οριςμζνα δικά τθσ τροποποιθμζνα ζκδοχα με ςκελετοειδι κοντάκια υποδοχζσ για διόπτρεσ και καταδείκτεσ λζιηερ και αυτοςχζδιουσ γεμιςτιρεσ αυξθμζνθσ χωρθτικότθτασ (κατά το πρότυπο των SEALs ςτο Βιετνάμ). Αργότερα ωςτόςο αποκτικθκαν νεότερα δείγματα τθσ ςειράσ Μ-16 και ιδίωσ οι αραβίδεσ M-4 (Model-727) και οι υποαραβίδεσ Commando (Model-733) που ςταδιακά υποςκζλιςαν και τελικά αντικατζςτθςαν ςχεδόν πλιρωσ τα παλαιότερα XM-177E1/Ε2 και τα κοινά τυφζκια M-16A1/A2 και ζτςι ςιμερα αποτελοφν -ζχοντασ ςυμπλθρωκεί και με νεότερεσ παρτίδεσ- το τυπικό όπλο των ανδρϊν τθσ ΔΥΚ (που όμωσ δεν ζχει αποκτιςει τθν ζκδοςθ M-4A1 ι κάποια νεότερθ). Ρολλζσ φορζσ ςυνοδεφονται από το προςαρμοηόμενο βομβιδοβόλο M-203 των 40mm και μάλιςτα δεν είναι ςπάνιο ςε αποςτολζσ ανορκόδοξου πολζμου αυτό να φζρεται ςτα όπλα όλων των ανδρϊν ενόσ Στοιχείου τθσ ΔΥΚ και όχι μόνο από τουσ βομβιδοβολιςτζσ, για αυξθμζνθ ιςχφ πυρόσ.

12 Άλλο ςυνθκιςμζνο όπλο των Ελλινων βατραχανκρϊπων είναι το MP-5SD3 με μόνιμα προςαρμοςμζνο ςιγαςτιρα. Τα πρϊτα 4 υποπολυβόλα του τφπου δωρικθκαν από τθν -τότε- ΕΒΟ ςτθν -τότε- ΜΥΚ το 1997 και αργότερα αγοράςτθκαν και πρόςκετα. Επιςτρζφοντασ όμωσ ςτισ αραβίδεσ Μ-4 κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςχετικά πρόςφατα θ ΔΥΚ διερεφνθςε το ενδεχόμενο αντικατάςταςισ τουσ με κάτι νεότερο. Ζτςι δοκιμάςτθκαν μεταξφ άλλων τα Sig SG-552/553 SOW, τα γαλλικά FAMAS G2, τα F-2000 τθσ FN και φυςικά τα SCAR-L/H τθσ ίδιασ εταιρείασ θ οποία και διοργάνωςε ςχετικι επίδειξθ τον Λοφνιο του Μζχρι ςιμερα δεν ζχει λθφκεί κάποια ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ, ωςτόςο θ ΔΥΚ απζκτθςε ζναν αρικμό υποαραβίδων SG-552 Commando προςφζροντασ ςτο προςωπικό τθσ άλλθ μια εναλλακτικι επιλογι. Για τα παραπάνω όπλα ζχουν αποκτθκεί και διάφορα παρελκόμενα όπωσ ολογραφικά ςκοπευτικά EOTech Model-552, ςκοπευτικά λζιηερ ITAL, τακτικοί φακοί τθσ Surefire, εμπρόςκιεσ κάκετεσ χειρολαβζσ κ.ά. Ακόμθ μια επιλογι ςτθ «δεξαμενι οπλιςμοφ» τθσ ΔΥΚ είναι τα ΑΚΚS (δθλαδι βουλγαρικισ καταςκευισ ΑΚ-47 Type 3) αρικμό των οποίων θ Μονάδα εξαςφάλιςε ςχετικά πρόςφατα, προερχόμενων από παράνομο φορτίο που είχε καταςχζςει θ ΕΛ.ΑΣ. Ζνα άλλο είδοσ όπλου που θ Μονάδα χρθςιμοποιεί κατά περίπτωςθ είναι οι λειόκαννεσ καραμπίνεσ. Κατά τθ δεκαετία του 90 αποκτικθκαν οριςμζνεσ Remigton-870 κακϊσ και κάποια μοντζλα τθσ Mossberg, όλα με χειροκίνθτο μθχανιςμό όπλιςθσ. Και πρόςφατα πάντωσ, κατά τισ αντιπειρατικζσ επιχειριςεισ ςτθ Σομαλία άνδρεσ τθσ ΔΥΚ ςυνθκίηουν να φζρουν (και) τζτοια όπλα κακϊσ κεωροφνται ιδανικά για καταςτάςεισ «extreme CQB». Ρερνϊντασ ςτα βαρφτερα όπλα, βαςικό όπλο υποςτιριξθσ Ομάδοσ τθσ ΔΥΚ ςιμερα είναι το Minimi Mk.2 των 5,56mm. Αν και θ Μονάδα επικυμοφςε από νωρίσ το ελαφρφ αυτό πολυβόλο, κατάφερε να το αποκτιςει μόλισ προ μερικϊν ετϊν παραλαμβάνοντασ τελικά όπλα τθσ ζκδοςθσ Standard από τθν ελλθνικι γραμμι παραγωγισ.

13 Ωσ ενδιάμεςθ λφςθ (ϊςτε οι Ομάδεσ να μποροφν να εφοδιαςτοφν και με κάτι ελαφρφτερο από τα M- 60E1/E3 και MG-3 που ιταν τα μόνα διακζςιμα ζωσ τότε) αποκτικθκε μια ποςότθτα του οπλοπολυβόλου M-16A2 HBAR (Model-742, μια απλοποιθμζνθ ζκδοςθ του M-16A2 LSW χωρίσ τθν διάταξθ ταχείασ αλλαγισ κάννθσ). Τα M-16A2 HBAR διακζτουν βαριά κάννθ και επιλογζα βολισ τριϊν κζςεων και ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται με τον διπλό τυμπανοειδι γεμιςτιρα Beta C-Mag 100 φυςιγγίων (ποςότθτεσ του οποίου παρελιφκθςαν από το 2001). Ξεχωρίηουν από τα υπόλοιπα Μ-16A2 από τον ενςωματωμζνο δίποδα, ίδιο με εκείνον του Μ-60E3. Μερικά από τα τελευταία διατθροφνται ςε υπθρεςία (μια πρόκεςθ για απόκτθςθ 28 ςφγχρονων και ελαφρφτερων Mk.48 -ζκδοχο του Minimiδεν ζχει ευοδωκεί μζχρι ςτιγμισ)για τισ περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτθ θ ιςχφσ του φυςιγγίου των 7,62mm. Ωςτόςο τα παλαιότερα και πιο δφςχρθςτα M-60E1 και MG-3 που πια εξόπλιηαν κυρίωσ τα ςκάφθ τθσ ΔΥΚ (βλ. παρακάτω) ζχουν αντικαταςτακεί από τα εξειδικευμζνα για βολι από ζςτορα MAG-58M του ίδιου διαμετριματοσ, τα οποία παρελιφκθςαν τον Φεβρουάριο του Ωσ ιςχυρότεροσ οπλιςμόσ των ςκαφϊν υπάρχουν φυςικά και τα βαρζα πολυβόλα M-2HB των 12,7mm και τα αυτόματα βομβιδοβόλα Mk.19 mod.3 (θ Μονάδα ζγινε ο πρϊτοσ χριςτθσ όπλων αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτθν Ελλάδα, αποκτϊντασ τα ςτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του 90). Ζνα άλλο βαρφ όπλο που χρθςιμοποιεί θ ΔΥΚ (και πάλι κατ αποκλειςτικότθτα ςτθν Ελλάδα) είναι οι μιασ χριςθσ φορθτοί εκτοξευτζσ ρουκετϊν AT-4 των 84mm. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζκδοςθ με κεφαλι HEAT κοίλθσ γόμωςθσ, τόςο για τθν καταςτροφι ςτόχων ξθράσ, όςο και εναντίον ςκαφϊν. Αποκτικθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80 για να ςυμπλθρϊςουν τουσ ελαφρφτερουσ M-72A2 LAW των 66mm που ιδθ υπιρχαν.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα